UF1: ORGANITZACIÓ FARMACÈUTICA NF3 Activitats.

11/10/2013

12) Una farmacèutica vol obrir un OF nova. Pot escollir qualsevol local que li semble adequat !uè "aur# de tenir en comte $er triar%lo &o' "aur# de tenir en comte( • se)ons la normativa • el numero de $oblaci* • accessibilitat a l+usuari i • dist#ncies m,nimes d+altres OF i -AP. 13) Fes un breu informe que e.$liqui quins requisits relacionats amb la ubicaci* del local cal com$lir $er obrir una OF nova. Potser que "i "a)i oficines de farm#cia que no els com$lei.en Perquè -om$lir la normativa de la comunitat aut/noma corres$onent i $renen com a base les A01. A les A01 urbanes s+autorit2a una farm#cia $er cada 3.000 "abitants i a la resta una $er cada 2.400" 5ist#ncia m,nima de 240m entre farm#cies i 224m res$ecte a un -AP Acc6s a la v,a $7blica i sense barreres arquitect/niques. 13) 5i)ues quines 2ones ds+"an de determinar en un OF i quines funcions $rinci$als es desenvolu$en en cadascuna d+elles. Atenci* a l+usuari8 dis$ensaci* 9ona de ma)at2em( • :e$osici* de mercaderies • :e$osici* i emma)at2emat)e • ;nmobilit2aci* • <nc#rrecs =aboratori de farmacotècnica8 elaborar f*rmules ma)istrals i $re$arats oficinals 5es$at.8 )uardar documentaci* i atenci* es$ecial als $acients. 14) <.$lica que enetem $er >"orari ordinari? d+un OF. !uè re)ula aquests "oraris @orari ordinari d+un OF 6s( de dilluns a divendres mat, i tarda i els dissabtes de mat, Atmatei. "orari $er a totes les OF del munici$i Aa -atalunBa 1C00"). :e)ulat des de la comunitat auton/ma i -ol.le)i Oficial de Farmacèutics Provincial.

i rece$ta' indica que rebr# sem$re finanHament del 1&1 .clouent de la llista Ia que consideren que no 6s de vital im$ort#ncia o 6s d+un mal menor. • 0iocides( subst#ncies qu. els que no requerei. • Productes de dietoter#$ia( $roductes alimentaris destinats a $ersones amb un requisit nutricional es$ecial. J) Un medicament $orta la indicaci* <KO a l+env#s. !uè si)nifica Ls $ossible que requerei.en $erque no $oden rebre aquest finanHament &o sem$re rebr# finanHament.$lica la finalitat de cadasc7n dels se)Dents )ru$s de $roductes de $arafarm#cia( $roductes sanit#ris' de $uericultura' biocides' dermofarm#cia i de dietoter#$ia. Per què creus que 6s ai.miques o biol/)iques $er desinfeccions en )eneral' cor$orals Aantisè$tics)' $la)uicides' $ediculicides i re$elents. 13/10/2013 4) <n els se)Dents )ru$s tera$èutics "i "a al)uns medicaments que la farm#cia $ot vendre sense rece$ta mèdica i d+altres que no( descon)estionants nassals' antibi/tics' la.terna $er dia)nosticar' alleu)erir' )uarir o $revenir un $roblema de salut. b) =+obli)aci* que una $ersona $resenti una rece$ta $er al)uns medicamenst 6s una mesura que beneficia d+al)una manera =+usuari es beneficia del descomte' en el cas que esti)ue finanHat' del medicament $el 1&1 i al farmacèutic $ortar el control del tractament al $acient i cobrar el finanHament del medicament. a) 5i)ues quins creus que necessiten rece$ta. C) <.i rece$ta mèdica <KO si)nifica que 6s un medicament e. <ls $roductes de salut s+utilit2en $er millorar i cuidar la salut no sent medicaments i els $roductes sanit#ris s*n articles que no contenen subst#ncies medicamentoses i s+a$liquen e .$lica quina diferència "i "a entre $roductes de salut i els $roductes sanit#ris.tics 1*n medicaments que "an de ser $rescrits $er un facultatiu' $er a se)uir un control i no fer un mal 7s. • Productes de dermofarm#cia( s+utilit2en $er la "i)iène' cura o embelliment de la $ell' un)les o cabells.ants' anticonce$tius antie$ilè$tics' anal)èsics i ansiol. • Productes de $uericultura( tenen contacte directe amb els beb6s.Activitats.tics. d) -reus que aquesta mesura limita o com$romet la viabilitat econ/mica d+una oficina de farm#cia &o la limita' Ia què qui necessita el medicament el com$ra esti)ue finanHat o no' $er lo tant 6s millor $er a l+OF $er que no "a de reclamar $er a cobrar al 1&1. Perque els e. AE0 :<-<PFA EG5.. c) !ue un medicament requerei.ternament $er dia)nosticar' alleu)erir' )uarir o $revenir un $roblema de salut As*n un ti$us de $roductes de salut).cl/s de finanHament encara que' $ot requerir rece$ta M) <. .-A 1<&1< :<-<PFA antiobi/tics descon)estionants nassals anticonce$tius la. • Productes sanit#ris( a$licaci* e.ants antie$ilè$tics anal)èsics ansiol.

A 5.N) .1 PU<:.FA:.A <s$aradra$ 0iber* Kam$7 contra els =aca d+un)les $olls :e$el.lent d+insectes Kam$7 Aftersun -rema d+afaitar :as$all de dents Fint $er als cabells 5esodorant Protector solar 1u$lement alimentari $er a es$ortistes Aliment sense )luten 0ossa denutrici* enteral =let $er a lactants Pelea real 0ossa de drenat)e Kumet Preservatius Ferm/metre Pe)ats oculars Kerin)a @umidificador .<FOF<:OP.5<1 5<:EOFA:EO-.ndica a quin )ru$ $ertanBen de salut corres$on cadascun dels $roductes se)Dents( P:O5U-F<1 1A&.-U=FU:A 0.O-.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful