UF1: ORGANITZACIÓ FARMACÈUTICA NF1: Estructura del sistema sanitari pu lic i pri!

at"
ACTIVITATS

16/09/2013

1)Explica què s'entèn per: a) Universitalitat: De igualtat per a tots !) Descentralit"aci#: $o%petències &e salut trans'eri&es &e l'estat a les co%unitats c) (rea !)sica &e salut: *ona &el territori &'atenci# pri%)ria &'entre + 000 a 2+ 000 ,a!itants %it-an.ant els $/0 &) /tenci# pri%)ria: 1ervei sanitari !)sic que es presenta als $/0 i 23 e) 1anitat priva&a: 1ervei sanitari &e paga%ent 2)3uncions !)siques que tenen l'Estat i les co%unitats aut4no%es en %atèries &e sanitat Estat: coor&inaci# &e les co%unitats5 sanitat exterior 6exportaci# &e pro&uctes sanitaris) $o%unitats: organit"ar co% &istri!uir els serveis sanitaris5 les "ones &e salut i )rees &e salut 7)Explica què 8s el 191 :s el 1iste%a 9acional &e 1alut5 que integra totes les 'uncions i prestacions sanit)ries que s#n responsa!ilitat &els po&ers p;!lics per al &egut cu%pli%ent &el &ret a la protecci# &e la salut NF#: Esta liments i ser!eis $armac%utics"
ACTIVITATS

23/09/2013 /<E9$=> 0?=@(?=/ /<E9$=> E10E$=/A=<*/D/ $o%plexa i a %8s &ist)ncia @it-ants &e &iagn4stic i terapeutics %8s co%plexos

$/?/$<E?B1<=CUE1 /$<=D=</<1

/ccessi!ilitat i proxi%itat E0revenir i E0ro%ocionar la salut EE&ucaci# sanit)ria E/tenci# 'a%iliar E?e,a!ilitaci#

/$$:1 $E9<?E1 ?GH=@ D'/<E9$=>

Espontani5 /tenci# &o%icili)ria Urgències5 Derivaci# &es &e l'atenci# pri%)ria $/0 i $onsultori $entre &e salut5 Do%icili)ria Fospitals E/%!ulat4ria EFospital)ria EFospital &e &ia 1erveis &e 'ar%)cia ,ospital)ria

/<E9$=> 3/?@/$GU<=$/

2'icines &e 'ar%)cia 623)

ospital E0acients ingressats a l'.!lic que &ep8n &'un 23 Unitats &'atenci# 'ar%acèutica u!ica&es a &intre &'un $/0 Unitats &'assistència 'ar%acèutica &intre &'.!lic Esta!li%ent sanitari p.ospitals &e %enOs &e 100 llits Ecentres socioEsanitaris5 geri)trics5 penitenci)ris5 psiqui)trics NF#: Esta liments i ser!eis $armac%utics" AUTOEVALUACIÓ I/10/2013 1) A'autorit"aci# i registre &e nous %e&ica%ents i pro&uctes sanitaris es co%petencia &e a) Aa Uni# Europea !) A'estat espanOol c) Aes co%unitats auton4%es &) Aes corporacions locals 2) A'4rgan encarregat &e proposar i executar les &irectrius &el go!ern so!re la polPtica &e salu&5 plani'icaci# i assistència sanit)ria 8s a) El %inisterio &e 1ani&a& O $onsu%o !) Aes a&%inistracions sanit)ries &e les $o%unitats /ut4no%es c) El $onsell =nterterritorial &) El 1iste%a 9acional &e 1alut 6191) 3) El %arc territorial &e l'atenci# pri%)ria est) constiuLt per a) Un !arri o localitat !) Aes )rees &e salut c) Aes )rees !)siques &e salut &) Aa "ona &'in'luència &e l'.ospitals &e %8s &e 100 llits / CU= 0?E1</ 1E?DE=K / tota la po!laci# en general Especial%ent a nuclis &e po!laci# aLllats E0acients &'urgència E0acients traslla&ats a l'.ospital E$onsultes externes E/%!ulatoris EFospitals EDip4sit &e %e&ica%ents &e la %ateixa (rea M)sica &e 1alut 6/M1) /ls pacients ingressats i usuaris &el centre D=0N1=< DE @ED=$/@E9<1 Unitats &'assistència 'ar%acèutica en .ACTIVITATS 2I/09/2013 $o%pleta la taula segJent in&icant5 per a ca&a tipus &e servei 'ar%acèutic 613)5 què 8s i a qui presta servei 1E?DE= 23 3/?@/$=2A/ 1E?DE= DE 3/?@($=/ D'/<E9$=> 0?=@(?=/ 1E?DE= DE 3/?@($=/ F210=</A(?=/ CUG :1K :s un esta!li%ent sanitari &'inter8s p.ospital &e re'erència .

7) =n&ica quina &e les segJents a'ir%acions no 8s certa: a) Aa or&enaci# 'ar%acèutica s'e'ect.a &'acor& a%! la plani'icaci# sanit)ria !) A'atenci# 'ar%acèutica incorpora accions relaciona&es a%! l'e&ucaci# per a la salut c) Aes a&%inistracions auton4%iques s'encarreguen &e l'autorit"aci#5 'a!ricaci#5 &istri!uci# i control &e %e&ica%ents &) Aes nor%es &e or&enaci# territorial &euran garantit"ar l'a&equa&a atenci# 'ar%acèutica a tota la po!laci# +) Un %e&ica%ent enu%erat i &escrit pel 3or%ulario 9acional &e @e&ica%entos que ela!ora i garantit"a un 'ar%acèutic i es &ispensa a la 'ar%)cia5 8s a) Un preparat o'icinal 6galènic) !) Un %e&ica%ent genèric c) Una '#r%ula %agistral &) Un pro&ucte inter%ig 6) Cuin &els %e&ica%ents segJents no es consi&era %e&ica%ent &els &eno%intas &intre &e la categoria &'especialsK a) Una vacuna !) Un ra&io')r%ac c) Un preparat o'icinal &) Un gas %e&icinal I) Els la!oratoris &e %e&ica%ents a) 1#n inter%e&iaris entre els 'a!ricants &els pro&uctes i els esta!li%ents 'ar%acèutics !) 0o&en ven&re a %agat"e%s %a-oristes o &irecta%ent a esta!li%ents 'ar%acèutics c) 1ols po&en ven&re als inter%e&iaris %a-oristes pero no als serveis i 23 &) 1#n 'a!ricants &e %atèries pri%es Q) /l %ercat espanOol la &istri!uci# &e %e&ica%ents es realit"a %a-orit)ria%ent a trav8s &e 6%arca la incorrecta): a) Aa!oratoris 'ar%acèutics !) E%presa &e &istri!uci# c) $ooperatives &e propietaris &'23 &) Esta!li%ents especialit"ats 9) Cuina &e les 'uncions segJents no 8s propia &e l'23K a) Aa gesti# &e les receptes %è&iques &ispensa&es !) Aa &ispensaci# &e %e&ica%ents i pro&uctes sanit)ris als centres &'atenci# pri%)ria c) El control i &etecci# &e reaccions a&verses &e ')r%acs i %o&i'icarE.o als organis%es responsa!les &) El su%inistre garantit"at &e %e&ica%ents a les persones &el territori &'in'luència 10) Una 'ar%aciola es pot instalar a a) Un centre .ospitalari o socioEsanitari al que no sigui o!ligatori un servei &e 'ar%)cia propi &) 9uclis re&uLts &e po!laci# que que&en allunOats &'una 23 11) Un &ip4sit &e %e&ica%ents 8s un servei 'ar%acèutic que es presta en 6incorrecta): a) A'23 !) Fospitals c) $entres psiqui)trics &) $entres socioEsanit)ris .ospitalari !) Un centre &'assistència pri%)ria c) Un centre .

Dist)ncia %Pni%a &e 2+0% entre 'ar%)cies i 22+% respecte a un $/0 /cc8s a la vPa p.orari per a totes les 23 &el %unicipi 6a $atalunOa 1Q00.orari or&inariT &'un 23 Cuè regula aquests .!lica i sense !arreres arquitect4niques 17) Digues quines "ones s'.i .a!itants i a la resta una per ca&a 2 +00.orarisK Forari or&inari &'un 23 8s: &e &illuns a &iven&res %atP i tar&a i els &issa!tes &e %atP 6%ateix .ospital)ria c) 3ar%aciola &) Dip4sit &e %e&ica%ents NF& ACTIVITATS 11/10/2013 12) Una 'ar%acèutica vol o!rir un 23 nova 0ot escollir qualsevol local que li se%!le a&equatK Cuè .aur) &e tenir en co%te per triarEloK 9o5 .!licK a) 1ervei &e 'ar%)cia &'atenci# pri%)ria !) 1ervei &e 'ar%)cia &'atenci# .aur) &e tenir en co%te: • segons la nor%ativa • el nu%ero &e po!laci# • accessi!ilitat a l'usuari i • &ist)ncies %Pni%es &'altres 23 i $/0 13) 3es un !reu in'or%e que expliqui quins requisits relacionats a%! la u!icaci# &el local cal co%plir per o!rir una 23 nova 0otser que .12) Cuin &els segJents esta!li%ents pot &ispensar &irecta%ent al p.) ?egulat &es &e la co%unitat auton4%a i $ol legi 2'icial &e 3ar%acèutics 0rovincial .an &e &eter%inar en un 23 i quines 'uncions principals es &esenvolupen en ca&ascuna &'elles /tenci# a l'usuariR &ispensaci# *ona &e %agat"e%: • ?ecepci# &e %erca&eries • ?eposici# i e%%agat"e%atge • =n%o!ilit"aci# • Enc)rrecs Aa!oratori &e 'ar%acotècnicaR ela!orar '#r%ules %agistrals i preparats o'icinals DespatxR guar&ar &ocu%entaci# i atenci# especial als pacients 1+) Explica que enete% per S.agi o'icines &e 'ar%)cia que no els co%pleixenK 0erquèK $o%plir la nor%ativa &e la co%unitat aut4no%a corresponent i prenen co% a !ase les /M1 / les /M1 ur!anes s'autorit"a una 'ar%)cia per ca&a 7 000 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful