Desapareixeran els pingüins i els óssos polars?

I jo, què hi puc fer?

E

Hi haurà més huracans i tsunamis? El canvi climàtic destruirà la Terra?

ls efectes del canvi climàtic seran més intensos en la regió àrtica (on viuen els óssos polars) que en l’antàrtica (on viuen els pingüins). A l’Àrtic provocarà el desgel de mars, rius i del permagel (la capa de terra congelada de manera permanent). Tot això modificarà la distribució i l’extensió dels boscos, la tundra i, en conseqüència, de totes les espècies associades a estos ambients. Es calcula que la població dels óssos polars passarà d’uns 20.000 a 14.000 durant els pròxims 50 anys. Els pingüins seran menys afectats pel canvi climàtic.

M

olt. Per exemple, podem evitar balafiar energia, aigua i altres recursos (reciclatge, estalvi, etc.), podem demanar als governs i les empreses que facen el mateix. Una bombeta de baix consum permet estalviar la combustió d’uns 140 litres de petroli o 160 quilos de carbó. Si se substituïren totes les bombetes d’un país, l’estalvi seria enorme. També podem donar suport a l’educació en valors (responsabilitat, solidaritat, etc.) i defensar que s’invertisca en recerca científica i desenvolupament tecnològic a fi de poder disposar de recursos que eviten o disminuïsquen els efectes del canvi climàtic.

Els científics estan d’acord sobre el canvi climàtic?

E

n l’aspecte substancial sí, tot i que hi ha uns quants processos que encara no es comprenen bé i la influència que tenen sobre el clima del futur encara es discutix. El canvi climàtic s’estudia des de disciplines tan diverses com la meteorologia, la geografia, la geologia, l’oceanografia

o l’astrofísica, que es complementen en les conclusions a què arriben. A fi de valorar en conjunt tota la informació disponible, l’ONU va crear el Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC), els informes del qual mostren el millor coneixement científic sobre esta qüestió.

Es pot frenar el calfament global?

È

s probable que augmenten els fenòmens meteorològics extrems com els grans huracans, que obtenen l’energia de la calor de les masses d’aigua tropical. Des de 1970 no ha crescut el nombre d’huracans per any, però sí que s’han duplicat els huracans de màxima intensitat, com el Katrina. El que no té res a veure amb el calfament global són els tsunamis, produïts per terratrémols submarins. També és segur que la Terra no es destruirà perquè el clima canvie.

Com es pot saber el clima que farà d’ací a 50 anys si no es pot predir el temps que farà la setmana que ve?

E

P

Seran més freqüents algunes malalties com la malària?

erquè una cosa és el temps d’un dia concret i una altra el clima, que és una mitjana del temps durant molts anys, al llarg de milers i milers de dies. Quan es tracta de quantitats tan grans ens ajuda l’estadística. Per exemple, podem calcular que la població mundial arribarà a 7.000 milions de persones el 18 d’octubre del 2012, però no podem saber quants familiars tindrem eixe dia. Una cosa pareguda ocorre amb la predicció del temps i del clima. Encara que no puguem predir el temps que farà la setmana que ve, a través de càlculs matemàtics complexos sí que podem saber la temperatura mitjana i el nivell del mar que hi haurà, aproximadament, a final del segle XXI.

ncara que aconseguírem apagar tots els motors i aturar les fàbriques, el CO2 emés es mantindria més de 100 anys en l’atmosfera. No podem frenar el calfament global, però sí alentir-lo i disminuirne els efectes. És per això que hem de reduir les emissions de CO2, tal com va establir el Conveni de Kioto, firmat per 141 països l’any 1997. No obstant això, n’hi ha molts que no complixen els compromisos adoptats; i a més a més, tres grans potències econòmiques (la Xina, l’Índia i els EUA) ni tan sols han firmat el protocol. Encara que hui no sabem com frenar este procés climàtic, la història ens indica que moltes vegades els descobriments científics poden resoldre els problemes. De manera que la recerca científica és una de les esperances que tenim.

Des de fa vint anys
1987
El setmanari du a la portada la qüestió del calfament global i, així, el convertix en motiu d’interés popular.

S

i es modifica la distribució geogràfica d’animals i de vegetals, el canvi climàtic farà el mateix amb les infeccions que són transmeses a través de moltes d’estes espècies (mosquits, cucs, etc.). Se suposa que es podria incrementar la presència de moltes malalties actuals com la malària, el paludisme, la febra groga, el dengue i la tripanosomiasi, sobretot a les regions tropicals.

Com mesuren els científics la temperatura global?

Monografies de Comunicació Científica
més probable de 2 ºC i un augment del nivell del mar de 50 centímetres. Aconsella millorar el rendiment del consum energètic.

1988
L’ONU crea, a Ginebra, el Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC).

A

L

El canvi climàtic té avantatges?
es noves circumstàncies climàtiques podrien afectar els recursos de cada regió (agricultura, pesca, turisme, etc.). El canvi climàtic tindrà avantatges per a les persones i espècies que puguen adaptar-se a la nova situació. A més, hi haurà països que tindran un clima més suau, menys fred. Però els canvis podrien provocar una crisi econòmica i caldrà tindre en compte nous riscos causats pel probable augment de fenòmens meteorològics extrems, com ara onades de calor i pluges torrencials.

mb esta finalitat l’Organització Meteorològica Mundial (OMM) té distribuïdes arreu del món 10.000 estacions d’observació meteorològica terrestres, 7.000 en vaixells, 300 en boies fondejades i 9 en satèl·lits. Estos dispositius produïxen cada dia 15 milions de dades amb les quals es

determina la temperatura global mitjana de la Terra i altres paràmetres. La gran quantitat de xifres arreplegades des de multitud de llocs reduïx moltíssim els possibles errors en el mesurament i, a més, evita que la calor pròpia de les ciutats distorsione la mitjana global.

1990
El primer informe de l’IPCC prediu un increment de la temperatura planetària de 0,3 ºC per decenni, però no pot assegurar si està vinculada a un canvi natural o a l’activitat humana.

1997
Es firma el Conveni de Kioto a fi de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Entra en vigor l’any 2005.

2007
Quart informe de l’IPCC. Els experts vinculen el calfament global actual a l’activitat humana.

CALFAMENT GLOBAL?

1995
Segon informe de l’IPCC. Rebaixa les estimacions per a l’any 2100 a un increment

Canvi climàtic
En col·laboració amb
Museos Científicos Coruñeses

Museus Científics Corunyesos

Repartiment de les emissions mundials de CO2

l canvi climàtic començà a ser un tema d’interés popular fa uns vint anys. Des d’aleshores la presència d’esta qüestió ha anat incrementant-se tant en els mitjans de comunicació com en tota classe de tertúlies. Durant l’últim any també s’ha convertit en motiu de preocupació ciutadana, en objecte de diverses iniciatives polítiques i de campanyes publicitàries. Els Museus Científics Corunyesos han arreplegat en esta publicació les principals inquietuds populars sobre la qüestió, enunciades en forma de preguntes i respostes.

L’any 2007 va començar sense neu en llocs on l’hivern és molt dur: que ja ha arribat el canvi climàtic?
ste hivern ha sigut més suau del que és habitual a Espanya, en moltes zones de la resta d’Europa i també a Amèrica del Nord. Una cosa semblant va succeir l’any 2006, només que llavors l’hivern va ser duríssim a Rússia. Que el temps ens parega rar un any, o uns quants anys, no significa que el clima haja canviat. El clima és una mitjana a llarg termini del temps meteorològic. Hauria d’haver-hi molts hiverns estranys en el mateix lloc durant decennis perquè poguérem afirmar que hi ha un canvi climàtic. I això alteraria també la fauna, la flora i el paisatge de la zona.

Els animals, quan respirem, també contaminem?

Hi ha fums contaminants que refreden el planeta?

Total: 963,3 milions de tones emeses entre 1950 i 2000

Canadà Europa Estats Units

Rússia i Àsia central Japó Pròxim Orient Est asiàtic

Morirem abrasits de calor? L’hivern desapareixerà?

L

a respiració no és responsable de l’increment actual del CO2 atmosfèric perquè procedix d’aliments que en última instància fabriquen les plantes amb el CO2 que prenen de l’atmosfera. No obstant això, quan es cremen combustibles fòssils s’emeten a l’atmosfera grans quantitats de carboni que es mantenien emmagatzemades sota terra.

L

Les emissions de CO2 i els altres gasos d’efecte hivernacle són la principal Amèrica central causa del calfament global. Altres contaminants, sobretot partícules sòlides que suren en l’atmosfera, pareixen causar refredament, però la Amèrica del sud influència que tenen sobre la temperatura global és menor que el calfament provocat pel CO2.

L

Sud-est asiàtic Àfrica Sud asiàtic

es prediccions per a final del segle XXI indiquen que la temperatura podria pujar 1,8 ºC en un món amb una població estable i que usa energies netes, o incrementar-se fins a 4 ºC en un món de creixement econòmic ràpid i que continua emprant combustibles fòssils de manera intensa. En qualsevol dels escenaris, els nostres hiverns seran més suaus però no desapareixeran.

Altres zones Austràlia i Nova Zelanda

L’any 2006 va ser l’any més càlid de la història?

El canvi climàtic afectarà igual tot el món?

N

Temperatura mitjana

o, encara que als EUA sí que ho va ser. Tenint en compte tot el planeta, el 2006 ha sigut el sisé any més càlid des que es van començar a arreplegar dades globals de temperatura, el 1861. El rècord se l’endú l’any 1998 i després van, segons l’Organització Meteorològica Mundial, els anys 2005, 2002, 2003 i 2004. Encara que la temperatura no puja cada any i hi ha alts i baixos, la tendència dels 30 últims anys és de pujada. Açò és el que denominem calfament global: la temperatura mitjana de la superfície de la Terra ha augmentat 0,7 ºC des de principi del segle XX.

Temperatura i CO2

Si el CO2 continua augmentant, també continuarà augmentant la temperatura?

Tones de CO2 emeses per habitant
Font: Banc Mundial (dades del 2002)
Mitjana mundial

A

l principi el calfament serà més acusat en les regions pròximes al pol nord; altres llocs fins i tot podrien refredar-se un poc. A mitjan segle XXI el calfament serà generalitzat, encara que menys intens en les regions tropicals de l’hemisferi austral. El sud d’Europa és una zona especialment sensible a la variabilitat climàtica. Es preveu que les sequeres augmenten i que la disponibilitat d’aigua minve; tot això, és clar, afectarà el turisme i l’agricultura.

El calfament és culpa del CO2 i de l’efecte hivernacle?
ncara que ara el culpem del calfament, és gràcies a l’efecte hivernacle que vivim en un planeta confortable, amb uns 14 ºC de temperatura mitjana. A la Lluna, que no està més lluny del Sol, la temperatura mitjana és de 18 graus sota zero. La diferència és que la Terra té una atmosfera que reté la calor i evita que se’n vaja a l’espai. Això és l’efecte hivernacle, a causa del diòxid de carboni (CO2) i d’altres gasos (vapor d’aigua, metà, etc.). El problema del calfament apareix quan l’efecte natural es reforça amb tot el CO2 que s’emet quan es cremen combustibles fòssils (fonamentalment petroli i carbó).
Concentració de CO2 (ppm)

L
Anys fins ara (0 = any 1950)

E

Temps i clima
El temps o oratge és el conjunt de tots els paràmetres físics i químics de l’atmosfera en un lloc i moment determinats. Estos paràmetres es poden mesurar (temperatura, velocitat del vent, quantitat de pluja, etc).

Anys fins ara (0 = any 1950)

a temperatura i la concentració de CO2 en l’atmosfera han anat juntes durant els últims 650.000 anys: les èpoques més càlides de la Terra coincidixen amb la màxima abundància de CO 2 . Però si ens fixem en períodes més curts, la coincidència no és exacta. Durant els últims 150 anys la quantitat de CO2 no ha parat de créixer i, en canvi, la temperatura es va mantindre estable fins a mitjan segle XX perquè hi ha altres factors que refreden el clima. No obstant això, l’augment actual del CO2 és el factor que més influïx en el procés i continuarà calfant el planeta.

ng Ba

la

De

sh

Ín

di

a

ya an sp E

Xi

na

a Fr

a

pó Ja

ia ts dà ya ss ni na an Rú m Ca sU t e ta Al Es

És la primera vegada que canvia el clima? No ha fet mai més calor que ara?

El canvi que vivim és natural o l’hem provocat nosaltres?

E

E

ls canvis climàtics poden ser provocats per variacions en la llum que arriba del Sol o per l’activitat volcànica, causes que anomenem naturals. En llocs concrets eixos canvis poden ser molt dràstics (variacions de temperatura de 10 ºC en pocs anys), però globalEn la part alta de la platja de Razo (Carballo, població gallega) hi ha sediments d’arenes que indiquen l’existència d’una platja fòssil situada uns quants metres per damunt del nivell actual del mar

ment són molt més lents (al final de les glaciacions l’augment de temperatura era de 2 ºC per mil·lenni). L’últim informe científic de l’IPCC dóna per cert que les activitats humanes són la principal causa de l’actual i ràpid calfament global de la Terra.

l clima de la Terra ha canviat constantment. Des que els nostres avantpassats van començar a caminar sobre dos cames, fa 4 milions d’anys, hi ha hagut més d’una dotzena de canvis climàtics que han alternat èpoques temperades, com l’actual, amb intenses glaciacions que van cobrir de gel quasi tot l’hemisferi nord. Molts milions d’anys abans, en l’era dels dinosaures, hi hagué períodes molt càlids (temperatura mitjana global de 25 ºC) i no hi havia zones polars gelades.

Efecte hivernacle
La llum solar calfa la Terra. Els gasos atmosfèrics (CO2, metà, vapor d’aigua, etc.) reduïxen la quantitat de calor que el planeta emet a l’espai

El clima no es pot mesurar, no es referix a una realitat física sinó virtual, és una mitjana. Parlem de clima plujós però no sabem amb certesa quins dies plourà.

Hi ha canvis en el Sol que produïxen canvis climàtics en la Terra?

Com podem saber el clima del passat?

Glacera del Mont Perdut (Pirineus) l’any 2004 i a principi del segle XX

Si es fonen els pols s’inundarà el món?

E

ls canvis en l’òrbita de la Terra i en la inclinació de l’eix terrestre alteren la quantitat i la distribució de llum que ens arriba des del Sol. Estes variacions es produïxen en cicles de temps llargs i es consideren la principal causa de les successives glaciacions de l’últim milió d’anys. L’activitat del Sol també varia en cicles més curts (d’11 i 80 anys) però la influència sobre el calfament actual es considera irrellevant.

E

ls registres meteorològics només es remunten a mitjan segle XIX. Però podem reconstruir amb detall el clima des de fa centenars de milers d’anys gràcies al gel dels pols. La neu, quan cau, atrapa petites bombolles d’aire que donen informació molt precisa sobre la temperatura global, la concentració de CO2 i altres indicadors del clima d’aquell moment. Com més s’aprofundix en el gel, més es retrocedix en el temps. Si volem anar més arrere i saber quin era el clima de fa milions d’anys, cal recórrer a dades geològiques (roques, sediments, fòssils, etc.).

S

i es fongueren per complet els pols, encara hi hauria molt llocs on podríem viure. El nivell del mar pujaria uns 70 metres a causa del gel que hi ha sobre terra a l’Antàrtida i a Grenlàndia. En canvi, la fusió del gel que sura sobre l’aigua (el del pol nord i dels icebergs) no afectaria el nivell del mar, com tampoc no varia el nivell d’aigua d’un got en què s’ha fos un glaçó. De totes maneres, els pols no desapareixeran en un futur pròxim. A final de segle el nivell del mar haurà pujat entre 18 i 59 centímetres, sobretot perquè l’aigua dels oceans, com que es calfarà, ocuparà més volum.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful