Gdyby na ob¿ydliwych pomówieniach, których ofiar¹ padù mój ks.

Biskup FranciszekPiotr, miaùy skorzystaã dwie s¹siaduj¹ce z Limburgiem diecezje, wzbogacaj¹c siê o przywrócone im budynki koœcielne i zasoby ludzkie, to wydaje siê, ¿e najwiêcej straci na tym ten, kto sprowokowaù haniebny, antykoœcielny skandal: ksi¹dz rzymskokatolicki i porewolucyjny baron Zu Elzt w jednej osobie, ks. wujek byùego wicekanclerza Niemiec, który na wùasne ¿yczenie okryù siê hañb¹ zùodzieja cudzej pracy doktorskiej, czy cudzej wùasnoœci intelektualnej, co na jedno wychodzi. Wujek odejdzie na emeryturê w zùej sùawie rozrabiaki katedralnego, która w niczym nie bêdzie mu przeszkadzaùa. Tak jednak nie bêdzie, gdy¿ œwiat nie jest taki prosty, jak gùuptak chciaùby œmieã s¹dziã. W sytuacji bowiem, kiedy nie wiadomo, o co chodzi, stara m¹droœã ¿ydowska podpowiada, ¿e chodzi o pieni¹dze. Zwùaszcza ludziom wyniesionym przez kumoterstwo ¿ydowskie do zaszczytów i na urzêdy koœcielne, czy pañstwowe. I nie ùamie ju¿ sobie ¿yd gùowy pytaniem, czy baron dzisiejszy mo¿e byã nieskoñczenie gùupi, je¿eli postaã historycznej Baronin Kunigunde von Kosiewski sùynie do dzisiaj nie tyle ze œwie¿ej urody szwabskiej, co z niespotykanej odwagi i przymiotów umysùu przydatnych nie tylko w momentach uniesieñ o charakterze rewolucji spoùecznych.

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

Focus o tym nie pisze i dlatego nie wiadomo, czy Watykan zdaje sobie sprawê z tego, ¿e przed tzw. Rewolucj¹ Francusk¹ (¿ydomasoñsk¹ w istocie) i przed utworzeniem Diecezji Limburg caùa zachodnia poùowa obecnego Frankfurtu nad Menem nie tylko podlegaùa wùadzy koœcielnej ale i byùa wùasnoœci¹ Biskupa Elektora Mogunckiego (jak np. zamek w dzielnicy Frankfurtu-Höchst). https://shoudio.com/user/sowa/status/10895

ch

es

Focus usùyszaù o tym z pewnego êródùa, Kongregacji Biskupów, ¿e Watykan rozwa¿a tak¿e mo¿liwoœã likwidacji Diecezji Limburg i powrotu do sytuacji historycznej sprzed 1827 r., w którym erygowano Biskupstwo w Limburgu ujmuj¹c Diecezjom: Trewiru i Moguncji.

M ag

W najbli¿szych dniach Konferencja Episkopatu Niemiec otrzyma wyniki prac Komisji zùo¿onej z 3 duchownych i 2 laickich specjalistów, która rozwiaùa zdecydowan¹ wiêkszoœã zarzutów stawianych bezpodstawnie przez barona i ksiêdza Zu Elzt, katolickiego dziekana Frankfurtu jego wùasnemu biskupowi. Informuje o tym magazyn Focus na podstawie informacji otrzymanych z Watykanu. Wyniki badañ, jak zapowiada Dom œw. Marty, który ju¿ wie to, o czym wkrótce dowie siê Konferencja Episkopatu Niemiec, maj¹ odci¹¿yã ks. Prof. Franciszka-Piotra Tebarza van Elst.

az i

n

SO
Buy RoboPDF

W

Geschrieben von sowa (») gestern in der Kategorie Kirche, gelesen: 10x

A

Caritas Franciszka niepodzielna jest FO290 Stefan Kosiewski o spisku i diabelskim planie podzialu Diecezji Limburg

Niewinny Biskup Limburga musi wróciã jak najszybciej do przykùadowej Pracy Apostolskiej tak¿e i po to, ¿eby mógù sprawiedliwie zakoñczyã konflikt gorsz¹cy maluczkich. By mógù zapùaciã za caùe Zùo i Dobro wyrz¹dzone ludziom i Koœcioùowi. Z Panem Bogiem Z peryferii nie podzielonych jeszcze permanentn¹ Caritas Frankfurt mówiù Stefan Kosiewski http://www.spreaker.com/user/sowa2/caritas-franciszka-niepodzielnafo290 http://sowa.quicksnake.at/Kirche/Caritas-Franciszka-niepodzielna-jest-FO290Stefan-Kosiewski-o-spisku-i-diabelskim-planie-podzialu-Diecezji-Limburg
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Eu

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

http://www.quora.com/Stefan-Kosiewski-1/Armagedon/Caritas-Franciszkaniepodzielna-jest-FO290-Stefan-Kosiewski-o-spisku-i-diabelskim-planie-podzialuDiecezji-Limburg Dlatego mówi siê tylko jasno i prosto z mostu, na którym tradycyjnie staù przed nastaniem komuny œw. Nepomuk: Franciszek nie mo¿e dzieliã Biskupstwa Limburg i Koœcioùa Katolickiego rozdzieraã tragicznymi, zgubnymi, nowymi podziaùami. Chocia¿by dlatego, ¿e na zakoñczenie tygodnia modlitw o jednoœã chrzeœcijan sam potêpiù publicznie w kazaniu dzielenie Koœcioùa, jako nienaturalne.

pä is

Bo jeœli nie wiadomo, o co chodzi, to pewnie biega o to, ¿e stary baron i ksi¹dzprowokator w jednej osobie odejdzie na zasùu¿on¹ w caùej peùni Amerykê, jak Gorbaczow i Guttenberg, który druku nie wymyœliù i ksi¹¿ek nie czytaù z nale¿ytym zrozumieniem, ale nic na tym nie straciù, co nic nie zrobiù jako poseù do Bundestagu, minister wojny w Afganistanie, itd. Nie wiadomo wùaœciwe, za co i w jakiej wysokoœci emeryturê przesyùa mu co miesi¹c do Stanów Zjednoczonych Republika Federalna Niemiec. Nie wiadomo, komu poza wspomnianymi dwoma, tak oto wzbogaconymi biskupami, przysùu¿yù siê oczernianiem i kalumniami antykoœcielnymi jeden sùaby kozioù ofiarny w sutannie i baron, bo przecie¿ nie wielkie, tajnie zorganizowane ogniwo ró¿y i krzy¿a (ze siedzib¹ w mojej dzielnicy przy tej samej ulicy Königsteiner Strasse co i piêkny budynek koœcioùa parafialnego z dzwonnic¹), który ju¿ posoborowa Rada Parafialna chce przeksztaùciã nowinkarsko w tzw. parafiê nowego typu, ¿eby móc przejmowaã to i owo, skoñczmy ju¿.

ch

es

M ag

az i

n

Caritas Franciszka niepodzielna jest FO290 Stefan Kosiewski o spisku i diabelskim planie podzialu Diecezji Limburg

SO

Bo taki frustrat, jak mówi dzisiaj Waùêsa, to nigdy nie poùapie siê na tym, ¿e wielomilionowa kasa Caritas Frankfurt (pùacona co roku przez pañstwo) podzielona zostanie, po ew. likwidacji Diecezji Limburg, miêdzy Biskupów: Mainzu i Trieru.

Buy RoboPDF

W

Czy te¿, jak mawiaù tajny radca Goethe, na œwiecie nie ma wcale ¿adnych tajnych spisków, zaœ wszystko to, co siê nimi wydaje byã, to tylko s¹ antysemickie urojenia frustratów, którzy nie zaùapali siê na rewolucjê i na prywatyzacjê w byùej NRD.

A