MCDI

Conf .univ.dr. Margareta Florescu

Definiţii specifice domeniului cercetării ştiinţifice
• CERCETAREA este un proces activ şi
sistematic pentru a descoperi, interpreta sau revizui fapte, evenimente, comportamente sau teorii, sau pentru a face aplicaţii practice cu ajutorul unor astfel de fapte, legi sau teorii.The FreeDictionary com by FarlexEncyclopedia, http://encyclopedia.thefreedictionary.com/ science

Ed. • Manuel de Frascati.Definiţii specifice • „Cercetarea şi dezvoltarea experimentală (C–D) înglobează lucrările de creaţie făcute în mod sistematic în vederea îmbogăţirii ansamblului de cunoştinţe. inclusiv cunoaşterea omului. a 6-a. 2002 . precum şi utilizarea acestor cunoştinţe pentru noi aplicaţii. a culturii şi a societăţii.

Manuale recunoscute in domeniul statisticii cercetării-dezvoltării si definitii • manualul Oslo (care are ca obiect de analiză inovarea) • manualul Canberra (cu obiect de studiu resursele umane ale sistemului C–D) . . Aceste manuale prezintă definiţiile unanim acceptate în ţările OCDE (Organizaţia de Cooperare şi de Dezvoltare Economică) . şi preluate ca atare de Eurostat. cât şi în alte ţări. în ţările UE. organism specializat al UE.

.• Termenul C–D acoperă trei activităţi: • cercetarea fundamentală • cercetarea aplicativă • dezvoltarea experimentală.

modele conceptuale şi teorii .Cercetarea fundamentală • Cercetarea fundamentală – activitatea desfăşurată. precum şi în vederea formulării şi verificării de ipoteze. în principal. pentru a dobândi cunoştinţe noi cu privire la fenomene şi procese.

structuri şi relaţii în vederea formulării şi supunerii la încercări a diferitelor ipoteze. teorii sau legi • Cercetarea fundamentală (denumită de unii . oameni de ştiinţă şi cercetare de bază) analizează proprietăţi.Cercetarea fundamentală • Cercetarea fundamentală constă în lucrări experimentale şi teoretice realizate în principal în vederea dobândirii de noi cunoştinţe asupra bazelor fenomenelor şi faptelor observabile fără a prevedea o aplicaţie sau o utilizare specială”.

fără eforturi pentru aplicarea rezultatelor acestei cercetări şi nici pentru a le transfera către sectoare însărcinate cu punerea în aplicare.Cercetarea fundamentală • – Cercetarea Fundamentală pură este executată în vederea obţinerii de progrese în cunoaştere. • – Cercetarea Fundamentală orientată se face în speranţa că ea va ajunge la o bază largă de cunoaştere care va permite rezolvarea problemelor sau concretizarea oportunităţilor de azi sau din viitor. fără intenţia de a realiza avantaje economice sau sociale pe termen lung. .

tehnologii şi servicii.Cercetarea aplicativă • Cercetarea aplicativă – activitatea destinată. în principal. utilizării cunoştinţelor ştiinţifice pentru perfecţionarea sau realizarea de noi produse. .

Cercetarea aplicativă • CERCETAREA APLICATIVĂ constă. . în lucrări originale realizate cu scopul dobândirii de noi cunoştinţe. ea este în special orientată către un scop sau un obiectiv practic determinat. de asemenea. Totuşi.

dar pot. sunt adesea brevetate. fie pentru stabilirea metodelor sau mijloacelor noi.Cercetarea aplicativă • Cercetarea aplicativă este întreprinsă fie pentru a determina utilizările posibile ale rezultatelor cercetărilor fundamentale. Rezultatele cercetărilor aplicative se referă în primul rând la un produs unic sau la un număr limitat de produse. informaţiile obţinute. de metode sau de sisteme. Rezultatele acestor cercetări. de asemenea. de operaţii. permiţând atingerea obiectivelor determinate. cunoştinţele. să fie păstrate secrete. • .

procese ori servicii. incluzând fabricarea modelului experimental şi a prototipului. ca activitate orientată spre transformarea rezultatelor cercetării aplicative în planuri. ca activitate orientată spre transformarea rezultatelor cercetării precompetitive în produse. incluzând şi activităţile de inginerie a sistemelor. de inginerie şi proiectare tehnologică. procese şi servicii care pot răspunde. care nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. b) cercetarea competitivă. .Dezvoltarea tehnologică • Dezvoltarea tehnologică este formată din • a) cercetarea precompetitivă. în mod direct. scheme sau documentaţii pentru noi produse. cererii pieţei.

. • Cercetarea-dezvoltarea cuprinde în acelaşi timp C–D formală a unităţilor de C–D şi C–D informală sau ocazională a altor unităţi.Dezvoltarea experimentală • Dezvoltarea experimentală constă în lucrări sistematice bazate pe cunoştinţe existente obţinute prin cercetare şi/sau experienţă practică cu scopul de a lansa fabricarea de noi materiale. produse sau dispozitive. sisteme şi servicii sau de a le ameliora considerabil pe cele deja existente. de a stabili noi procedee.

. trebuie disociate de sistemul C–D: • – activităţi de învăţământ şi formare.Activităţi Conexe CDI • Manualul Frascati defineşte şi un număr important de activităţi conexe care. deşi sunt bazate pe ştiinţă şi tehnologie. cu excepţia cercetărilor doctoranzilor care trebuie luate în considerare ca activităţi C– D.

Activităţi Conexe CDI • – alte activităţi ştiinţifice şi tehnologice conexe. indexarea. clasificarea. de difuzare a informaţiei ştiinţifice. difuzarea. de brevete. analiza. . de conferinţe ştiinţifice. cum ar fi colectarea de date de interes general. traducerea. înregistrarea. evaluarea realizate de servicii bibliografice.

. fundaţii etc. care cuprind activităţile conduse de ministere. – administrarea şi alte activităţi de susţinere. dar şi activităţile de susţinere indirectă cum ar fi transportul. paza etc. de gestionare şi distribuire a fondurilor către executanţi.Activităţi Conexe CDI • – alte activităţi industriale împărţite în două • grupe: lucrări de inovare şi producţia cu activităţile conexe ei (cum ar fi studiul de piaţă). intermedierea. întreţinerea. reparaţiile. curăţenia. organizaţii de cercetare..

• Conform manualului Frascati. care să aibă caracter de noutate. . activitatea de învăţământ nu face parte din cercetare-dezvoltare !!!!cod CAEN • Condiţia principală ca aceste tipuri de activitate să fie considerate activităţi de cercetare-dezvoltare este ca ele să fie direct legate de un proiect.

• Care sunt obiectivele proiectului? • În proiect există un element nou sau inovator? • Se referă la fenomene. relaţiilor. structuri sau relaţii necunoscute • • • • • Criterii complementare pentru a separa activităţile de C–D de alte activităţi ştiinţifice până în prezent? Constă în aplicarea într-o manieră nouă de cunoştinţe şi tehnici deja dobândite? Există o mare probabilitate ca proiectul să deschidă o nouă înţelegere (mai largă sau aprofundată) a fenomenelor. sau principiilor de tratare susceptibile de a interesa mai mult decât o organizaţie? Sunt rezultatele brevetabile? Care este tipul de personal afectat acestui proiect? Care sunt metodele utilizate? .

din contră. procedeul sau abordarea sunt în mare parte „fixate” şi obiectivul principal este de a găsi soluţii. de a stabili planuri de preproducţie sau de a se asigura că sistemul de producţie sau control funcţionează bine. • Dacă. lucrările se încadrează în definiţia C–D. produsul.Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă (NSF) din SUA • Baza practică de determinare a liniei de demarcaţie a • fost stabilită de Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă (NSF) din SUA care a introdus următoarea regulă: „Dacă obiectivul principal al lucrărilor este de a aduce noi îmbunătăţiri tehnice produsului sau procedeului. . nu este vorba de C–D”.

.Cazuri particulare • Prototipul este definit ca un model original care are toate calităţile tehnice şi toate caracteristicile de funcţionare ale noului produs. până la rezultatul final se execută mai multe tipuri până când se obţine produsul corespunzător. de regulă. construcţia şi încercările prototipurilor se încadrează în activităţi de C–D. • Deoarece. concepţia.

conceperea de echipamente şi structuri speciale necesare unui procedeu nou.instalaţiilor pilot • În cazul instalaţiilor pilot construcţia şi utilizarea fac parte din activităţile de C–D atât timp cât obiectivul principal este dobândirea de experienţă şi strângerea de date tehnice sau de altă natură pentru verificarea ipotezelor. . elaborarea unor noi formule de produs. stabilirea unor noi specificaţii de produs. redactarea modului de lucru sau a manualelor de exploatare.

Studiile clinice cuprind patru faze. care se desfăşoară după autorizarea producţiei. vaccinuri sau tratamente noi şi reprezintă supunerea acestor produse unor încercări sistematice pe subiecţi umani voluntari pentru a se asigura de siguranţa şi eficacitatea produselor. din care numai ultima. se poate considera şi faza a patra ca făcând parte din C–D. nu face parte din C–D. • Dacă şi în această fază.Studiile clinice • Studiile clinice sunt necesare înainte de a introduce pe piaţă medicamente. prin continuarea studiilor se obţin progrese ştiinţifice sau tehnologice. .

Conexiunile dintre tipurile de cercetare şi relaţia acestora cu gradul de maturitate tehnologică şi dezvoltarea industrială Dezvoltare industriala Gradul de maturitate tehnologica Transfer tehnologic Dezvoltare tehnologica Cercetare competitiva Cercetare precompetitiva Cercetare aplicativa Cercetare fundamentala CercetareDezvoltareInovare (C-D-I) Produs industrial Cercetare stiintifica Evolutia transferului rezultatelor C-D-I Etapele procesului inovativ Valorificare (absorbtia C-D-I) .

http://encyclopedia. şi Puşcă M. Perry J. 7. Oslo. March 2002. No.L. No. Vida-Simiti I. COM/2000/0567 final. Manuel de Frascati. La mesure des activités scientifiques et technologiques – Manuel sur la mesure des ressurces humaines consacrées a la science et la technologie.thefreedictionary.. 10. p.. International Journal of Innovation Management. Paris. Motivations to innovate in public organisations.L. 8. National Public Management Research Conference. Ed. The intensification of innovation. şi Salter A. • • • • • . Revista de Politica Ştiinţei şi Scientometrie. 53. 6. 5. OCDE.. 9. 2. OCDE. La mesure des activités scientifiques et technologiques-Principes directeurs proposés pour le recueil et l’interprétation des données sur l’innovation technologique. 1995. New York. dezvoltării tehnologice şi inovării în perspectiva aderării la Uniunea Europeană. Namur. Calvert J. Ed. The FreeDictionary com by Farlex-Encyclopedia. Directorate General Entreprise „Innovation and SME’s Programme”.M. şi Martin B. şi King J. 3. 1. 2003. La charte.. Manuel d’Oslo. European Trend Chart of Innovation.. Centre de Droit Régional.. Kraemer K. Goux C. OCDE. 11. 6. Syracuse. Vol. Dunkle D. 2002. La mesure des activités scientifiques et technologiques-Méthode type pour les enquêtes sur la recherche el le développement expérimental. Theme-Specific Country Report: Romania. 1991. September 20. 1997. Ed. 95. Gann D..com/science 2.J. La recherche scientifique dans la Belgique fédérale: examen de la répartition des compétences. I. Workshop on policy relevance and measurement of basic research. p. Manuel de Canberra. covering period to march 2002. a 2-a. 29–30 october. 2001. Dodgson M. Faculté de Droit de Namur. Vol. 1995. 4. Probleme actuale ale cercetării ştiinţifice. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen.R. L’innovation dans une économie fondée sur la connaissance. Changing conceptions of basic research. a 6-a..BIBLIOGRAFIE • • • • • • 1. European Commission.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful