Table1

serial number
rack no
145 3R-1
148 3R-1
154 3R-1
163 3R-1
165 3R-1
176 3R-1
183 3R-1
191 3R-1
195 3R-1
206 3R-1
207 3R-1
221 3R-1
227 3R-1
238 3R-1
242 3R-14
249 3R-1
263 3R-14
266 3R-1
274 3R-1
279 3R-1
299 3R-1
313 3R-1
316 3R-1
328 3R-1
337 3R-1
357 3R-1
366 3R-1
390 3R-1
416 3R-1
417 3R-1
429 3R-1
432 3R-1
441 3R-1
452 3R-1
453 3R-1
457 3R-1
467 3R-1
473 3R-1
478 3R-15
481 3R-1
485 3R-1
494 3R-1
501 3R-1
508 3R-1
514 3R-1
527 3R-1
534 3R-14
545 3R-1
546 3R-1
555 3R-1
559 3R-1

applicant name
address
division
layout names
site numberdimensionsapplication date
gÀªÉÄñï PÉ
# J¸ï¦ ªÉÊgï¯É¸ï
gÁdåPÀbÉÃj,
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
PÉÃAzÀæ
15PÁAiÀÄðUÁgÀ,
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 £ÀA-1,
2£Éà ¥sÉøï
JªÀiï. f. gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
±ÉõÀtÚ # 22, eÉÆåÃw
ªÀiÁf£ÀUÀgÀ,
¸ÉʤPÀgÀÄ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570011.
28 4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥ÀÄlÖªÀÄä# 203 ¸ÀÆAiÀÄd
¥Àj²µÀÖ
¥sÁgÀA
¥ÀAUÀqÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÀÄqÀÄÌ27
ºË¸ï 4£ÉÃ
«zÁågÀtå¥ÀÄgÀA
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ªÉÄå¸ÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
ªÀįÁègÁzÀå
# 788/172,10£ÉÃ
¹.
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÁªÀÄ£ÀÄd
3023
CUÀæºÁgÀ,
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9ªÉÄå¸ÀÆgÀÄ.
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥À«ð£ï vÁeï# 48, ªÀÄað¸ÁªÀiÁ£Àå
ºÀ©Ã¨ï UÀ°è,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
n¥ÀÄà ¸ÀPÀð¯ï,ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
29 4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
§¸ÀªÀÄä # 16 £Éà ªÉÄãï,
¸ÁªÀiÁ£Àå
¸ÀgÀ¸Àéw
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¥ÀÄgÀA,ZÁªÀÄgÁd
34 4£Éà ºÀAvÀ
6 X ªÉƺÀ®è,
9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
PÀȵÀÚ Dgï
# 132,£ÀÆåºÀÄqÀÆÌ
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºË¸ï ¹ §qÀªÀuÉ,
31 4£ÉÃ
ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ
ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ
£ÀUÀgÀ
¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄå¸ÀÆgÀÄ.
PÀȵÀÚ PÉ.
# 2608, gÁªÀĪÀÄA¢gÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ, PÁ½zÁ¸À
35 4£ÉÃ
gÀ¸ÉÛ,
ºÀAvÀ
6 X 9«.«.
2£ÉÃ
ªÉƺÀ®è,
¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
PÉ.JZï. ºÀ®UÉÃUËqÀ
# 574 4£ÉøÁªÀiÁ£Àå
ºÀAvÀ,10£ÉÃ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄãï,33
PÀĪÉA¥ÀÄ
4£Éà ºÀAvÀ
6 X£ÀUÀgÀ
9 2£ÉêÉÄå¸ÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
ªÀĺÀzÉêÀ# £ÁAiÀÄPÀ
28/J, PÀ©¤
gÁdå
¹.D¦üøï
J£ï.
¸ÀPÁðj
¥ÀPÀÌ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
«zÁå£ÀUÀgÀ,
41 4£ÉÃ
£ÀAd£ÀUÀÆqÀÄ
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÀ¸ÉÛ, n. £ÀgÀ¹¥ÀÄgÀ, ªÉÄÊ
¸Á«wæ JA. # 1036/10J,1£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1£Éà ªÉÄãï,
40 4£ÉÃ
J¸ï,eÉ,ºÉZï.gÀ¸ÉÛ
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà «zÁågÀtå¥ÀÄgÀA
¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄå¸ÀÆgÀÄ.
D£ÀAzÀgÁªï
# .J£ï
2735,ZÀAzÀæUÀÄ¥ÀÛ
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ, ®µÀÌgï
43/A 4£ÉÃ
ªÉƺÀ®è
ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ
ªÉÄå¸ÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
«dAiÀÄ®Qëöä
# 350,
JA.J¸ï.
PÀÄAzÀÄgÀĪÀÄoÀ
gÁdå ¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
gÀ¸ÉÛ,
42 ºÀ¼ÉÃ
4£Éà ºÀAvÀ
6
CUÀæºÁgÀ,
X 9 2£Éà ¥sÉøï
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
8/9/1994
¸ÀIJî
# 260, ¸ÉÆãÁgï
¸ÁªÀiÁ£Àå
©Ã¢,ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ZÁªÀÄgÁd44
ªÉƺÀ®è,
4£Éà ºÀAvÀ
6ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
²ªÀAiÀÄå JA.
# 10
PÉgÁ¥sï
3£Éà CqÀØ
¥Àj²µÀÖ
eÉÆÃUÀAiÀÄå
gÀ¸ÉÛ,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
«ÃªÀgïì PÁ¯ÉÆä,
43/144£Éà ºÀAvÀ
6 «±ÉñÀégÀAiÀÄå£ÀUÀgÀ
X 9 2£ÉÃ########
¥sÉøï
ªÉÄå¸ÀÆgÀÄ.
UËgÀªÀÄätÂÚ
# 962, 2£ÉÃCAUÀ«PÀ®gÀÄ
ªÉÄãï, 2£ÉÃ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁæ¸ï,45
«zÁågÀtå¥ÀÄgÀA,
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
¸ÀÄgÉñï. J£ï.J¸ï.
# mÉQßPÀ¯ï
- C¹¸ÉÖAmï,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¸ÉAlæ¯ï ªÉÃgï
43/164£ÉÃ
ºË¸ï, ºÉÆïïÝ
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
JA.¹.gÀ¸ÉÛ,
¥sÉøï
7/2/2007 ªÀÄAqÀå.
£ÁUÀgÁdÄ.#PÉ.
119, ºÉƸÀÆgÀÄ
¥Àj²µÀÖ eÁw
UÉÃmï,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÀÄt¸ÀÆgÀÄ
46 4£ÉÃ
vÁ®ÆèPÀÄ,
ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
f¯Éè.
£ÁUÀgÁt D°AiÀiÁ¸ï
# 313, ²æÃgÁªÀiï¥ÀÄgÀ
GªÀiÁgÁtÂ
gÁdå ¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
2
£ËPÀgÀgÀÄ
£Éà ºÀAvÀ,
48 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¨ÉÆÃgÀAiÀÄ.
E ¨ÁèPï
©. J¸ï.
£ÀA.1
¥Àj²µÀÖ
¦ CAqïeÁw
n«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÀÆålð¸ï GzÀAiÀÄVj
47 4£Éà ºÀAvÀ
6ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥ÁªÀðvÀªÀÄä
gÁªÀt UÁæªÀÄ
¥Àj²µÀÖ
ªÀļÀªÀ½î
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
vÁ®ÆèPÀÄ
56 4£ÉÃ
ªÀÄAqÀå.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
µÀtÄäUÀA. #J¸ï.
1044, J¸ï.eÉ.
¸ÁªÀiÁ£Àå
ºÉZï. gÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
«zÁågÀtå¥ÀÄgÀA,
65 4£Éà ºÀAvÀ
9 XªÉÄå¸ÀÆgÀÄ.
12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
£ÁUÀgÀvÀߪÀÄä.
2942/14,
Dgï.
4 £ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÀÄÄRå
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ, ªÉÄÃzÀgÀ
57 4£ÉÃPÉÃj,
ºÀAvÀ
9 X 12
ZÁªÀÄÄAr
2£ÉÃ9/15/1998
¥sÉøï
¥ÀÄgÀA, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
£ÁUÀ®Qä. #n.165,1£ÉøÁªÀiÁ£Àå
ºÀAvÀ, dAiÀÄ®Qä
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¥ÀÄgÀA,
74 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¸ÁUÀjPÉ. f. #J¸ï.
61, 7£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, UÉÆÃPÀÄ®ªÀiï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
64 1 £ÉÃ
4£ÉÃ
ºÀAvÀ,
ºÀAvÀ
9 X 12«.2£ÉÃ
«. ªÉƺÀ®è,
9/15/1998
¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ - 570002.
«dAiÀÄ PÀĪÀiÁgï.
# 172, ºÀ¼ÉÃ
Dgï.
¸ÁªÀiÁ£Àå
¥ÉưøïªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ, ªÉÄlUÀ½î,
76 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¸ÁgÀAUÀ ¥ÁtÂ.
# 29,L.
¯ÉÆÃPÉÆÃ
¥Àj²µÀÖPÁ¯ÉÆä,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
AiÀiÁzÀªÀVj,
77 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ-570020.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ8/13/1994
¥sÉøï
VÃvÁ
# J¯ï L f. 93,gÁdå
3 £ÉÃ
¸ÀPÁðj
ºÀAvÀ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
PÀĪÉA¥ÀÄ
79 4£ÉÃ
£ÀUÀgÀ,
ºÀAvÀ
9 X 12
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
2£Éà ¥sÉøï
5/3/1998
±ÁåªÀĸÀÄAzÀgÀ
# 8, ¢Ã¥À
¨sÀmï
£ÀUÀgÀ,
CAUÀ«PÀ®gÀÄ
©.
¨ÉÆÃUÁ¢,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570026.
398 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ7/24/2000
¥sÉøï
GµÁ Dgï. PÀÄ®PÀtÂð
PÉÃgÁ¥sï gÀWÀÄgÁA
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÁqÁð£ï C£ÁxÁ®AiÀÄ
80 4£Éà ºÀAvÀ
9J£ï
X 12
J¸ï2£ÉÃ
gÀ¸ÉÛ,
¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
«dAiÀÄPÀĪÀiÁgï.
FgÉÃUËqÀ
JA. ¥Àj²µÀÖ
©°ØAUï,eÁw
3 «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£Éà PÁæ¸ï,73PÉA¥ÀªÀÄä
4£Éà ºÀAvÀ
9 XzÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ
12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
»A¨sÁUÀzÀ ©Ã¢, PÀ£ÀPÀ
ªÉÆúÀ£ïPÀĪÀiÁgï
# 1027/J ¹ PÉ.
ºÉZï
¸ÁªÀiÁ£Àå
«.22/J PÀȵÀÚ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¤®AiÀÄ
201 dAiÀÄ®Qëöä
4£Éà ºÀAvÀ
15 X 24gÀ¸ÉÛ
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ZÁªÀÄgÁeï ¥ÀÄgÀA ªÉÄʸÀÆg
£ÀAzÀ¥Àà J£ï.
# 998 2 ªÉÄãï
gÁdå4 ¸ÀPÁðj
PÁæ¸ï,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
202 4£ÉÃ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀĺÀzÉêÀAiÀÄå
# DqÀ½vÁ¢üPÁj,
¥Àj²µÀÖ
DzÁAiÀÄ
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
vÉjUÉ 10695
E¯ÁSÉ,
4£ÉÃ
²®à²æÃ
ºÀAvÀ
9 X 12PÀlÖqÀ,
2£ÉÃ########
¥sÉøï
«zÁågÀtå¥ÀÄgÀA, ªÉÄʸÀÆgÀ
¢£ÀPÀgï r. # 2669. 2£ÉÃ
gÁdå
ªÉÄãï
¸ÀPÁðj
,«.«.¥ÀÄgÀA
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
203
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
±ÀªÀÄð PÉ.UÀÆæ¥ï
PÉ.
PÁå¥ÀÖ£ï,
ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ
(j),
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¹-32, ZÀAzÀæ£ÀUÀgÀ
4677 4£Éà ºÀAvÀ
9 X¥ÉÆøïÖ,
12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
WÁf¨Ázï, GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ.
²ªÀ¸Áé«Ä JA.¹.
# 45, 2£ÉÃPÁæ¸ï,
¥Àj²µÀÖ
¹zÁÝxÀð£ÀUÀgÀ
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
204
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÁt J¯ï. « 58/J¸ï. ,J¸ï.JA.J¸ï.
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁ£ÉéAmï
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÀwÛgÀ,
87 ²æÃgÁA¥ÀÄgÀ
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
,2 £ÉÃ
¥sÉøï
8/9/1994
ºÀAvÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà
²gÀ¸ÉÛzÁgï,
PÉ Dgï.
gÁdå
ªÀÄĤì¥ï
¸ÀPÁðj
PÉÆÃlð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
,ZÁªÀiÁgÁd
248 4£ÉãÀUÀgÀ.
ºÀAvÀ
9 X 12 1£Éà ¥sÉøï
7/2/1997
PÀĪÀiÁgÀ# 1566. 1 £ÉÃ
¥Àj²µÀÖ
ºÀAvÀ,
eÁw
gÁfêÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ÀUÀgÀ,
88 4£ÉÃ
GzÀAiÀÄVj,
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
¨sÀPÀÛªÀvÀì®
# 1376,
J£ï PÀÄA¨ÁgÀ
EvÀgÉ ©Ã¢,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1£ÉÃ, PÁæ¸ï,
264 4£ÉÃ
UÁA¢üºÀAvÀ
9 ªÀÈvÀÛ.
X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
7/4/1998
gÁªÀÄAiÀÄå
# 370,
eÉ. gÁªÀĸÁé«Ä
¥Àj²µÀÖ ¸ÀPÀð¯ï,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ,
89 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ7/31/1998
¥sÉøï
¸Áé«ÄUËqÀ# ºÉZï.
58, 7£ÉÃ
JA. ¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
3£ÉÃPÁæ¸ï,¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA
265 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÁªÉÄÃUËqÀ
# 682,12£ÉÃ
ºÉZï r. ¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¹, ¨ÁèPï,
90 3£ÉÃ
4£Éà ºÀAvÀ,
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ,
¥sÉøï
8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
«ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå
# 95, J¯ï.J£ï.
L.¥Àj²µÀÖ
f. Dgï.J¸ï.eÁw
£ÁAiÀÄÄØ£ÀUÀgÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
266 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¹zÀÝgÁªÉÄÃUËqÀ
PÉÆÃ,¥ÀªÁr
JA. ªÀiÁf
UËqÀ.¦.PÀ®èºÀ½î,JªÀiï.¹.
¸ÉʤPÀgÀÄ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
267 4£ÉÃ
gÉÆÃqï,
ºÀAvÀ
9 X ªÀÄAqÀå.
12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
®QëöäãÀgÀ¹AºÀAiÀÄå
# JªÀiï.L.f.22,
PÉÃAzÀæ
E
JA.
ªÀÄvÀÄÛ
J£ï. ¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
J¥sï£ËPÀgÀgÀÄ
¨ÁèPï,
10692
gÁªÀÄPÀæµÀÚ£ÀUÀgÀ,
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
£À½¤PÀĪÀiÁgï
# 2942/1, 4£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÀÄå£ï,ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄÃzÀgïPÉÃj,
92 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ,
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÁd±ÉÃRgï#PÉ.
¹.19,
J¯ï
¹.J¥sï.nDgï.L
PÉÃAzÀæ
PÁ¯ÉÆä.
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
268 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ########
¥sÉøï
UÉÆëAzÀgÁdÄ
# 29, Ff.¨ÁèPï,
PɪÀiÁf
11£ÉÃ
¸ÉʤPÀgÀÄ
ªÉÄãï13£ÉÃ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
269
PÁæ¸ï
4£ÉÃ
, eÉ.¦.
ºÀAvÀ
9 X £ÀUÀgÀ,
12 2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
®PÀëöäªÀÄä
ªÀÄzÀÆÝgÀÄ,
J¸ï. «
¥Àj²µÀÖ
AiÀļÀAzÀÆgÀÄ,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
93vÁ®ÆèPÀÄ,
4£Éà ºÀAvÀ
9 X ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ
12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994 f¯Éè-571440

Page 1

Table1

567
571
580
581
591
603
610
614
624
631
633
644
647
653
658
660
661
667
668
674
677
680
684
686
691
694
700
704
708
713
719
726
728
739
742
746
751
766
769
778
783
796
800
815
826
828
847
850
863
868
878
882

3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-15
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-15
3R-15
3R-15
3R-15
3R-15
3R-15
3R-1
3R-15
3R-1
3R-15
3R-1
3R-15
3R-1
3R-16
3R-1

ªÀÄAdÄ£ÁxÀ
J¯ï.L.f,
JA.©.33, 3£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄãï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÁªÀÄPÀȵÀÚ
270 4£ÉÃ
£ÀUÀgÀ,
ºÀAvÀ
9 X 12F2£ÉÃ
& J¥sï¥sÉøï
8/9/1994
¨ÁèPï, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥ÀæPÁ±À Dgï.
# 296, r.¸ÀħâAiÀÄå
¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÉ.Dgï.ªÀÄƺÀ®è
94 4£Éà ºÀAvÀ
12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ-4
X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÉêÀtÚ¸Áé«Ä
ªÉÄ£É
J¸ï.# 1091
¸ÁªÀiÁ£Àå
mÁåAPïªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
§Aqï gÉÆÃqï,
95 EA¢gÁ£ÀUÀgÀ,
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÆúÀ£À #PÀĪÀiÁj
18/1, ¹Ã§AiÀÄå
¸ÁªÀiÁ£Àå
gÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ZÁªÀÄgÁd
271ªÉƺÀ¯Áè,
4£Éà ºÀAvÀ
9 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
£ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð
# 31, UÁ¬Äwæ
JA. ¸ÁªÀiÁ£Àå
J¯ï. ¥ÀÄgÀA
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
jmïÓ ºË¸ï 272
»A¨ÁUÀ
4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÄgÀÄ
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
aPÀÌvÁAiÀĪÀÄä
# 24, n.PÉ.¯ÉÃOmï,
¸ÁªÀiÁ£ÀåPÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
301 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570023
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
dAiÀıÀAPÀgÀ
# 1403, 7£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, PÉ.Dgï.
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÀÄƺÀ¯Áè,
302 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570004
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
£ÁUÉÃAzÀæ
# 8,
PÀĪÀiÁgï
4£ÉÃ, ªÉÄãï,
¥Àj²µÀÖ
JA. © ¥ÀgÀªÀĺÀA¸À
¥ÀAUÀqÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
273
gÀ¸ÉÛ,
4£ÉÃ
AiÀiÁzÀªÀVj,
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
PÀĸÀĪÀÄ#J2610,
zÉñÀ¥ÁAqÉ
5£ÉÃ
gÁdå
PÁæ¸ï
¸ÀPÁðj
ºÉƸÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
§ArPÉÃj
274¹Ã¤AiÀÄgï
4£Éà ºÀAvÀ
9 XPÀmÉÖ
12 2£Ééâ,PÉ.Dgï.
¥sÉøï
8/9/1994 ªÉƺÀ®è. ªÉÄʸÀÆ
£ÁgÁAiÀÄtªÀÄÆwð
# 1904/1 JA.
1£ÉÃPÁæ¸ï
¸ÁªiÁ£Àå ªÀUÀð
ªÉ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¹ è , gÀ¸ÉÛ
303ªÀÄArªÉƺÀ¯Áè
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
########
¥sÉøï
570010
dUÀ¢üñï # £ÀA¢ ¤®AiÀÄ
gÁdå¸ÀAPÉÃw
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
©Ã¢, ¨ÉlÖzÀ
275 4£ÉÃ
¥ÀÄgÀ,
ºÀAvÀ
9 X¦jAiÀÄ
12 2£ÉÃ
¥ÀlÖt.vÁ.
¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ. f¯Éè
£ÁUÀªÀÄä # 615, 5£ÉÃCAUÀ«PÀ®gÀÄ
PÁæ¸ï, PÀÄgÀħUÉÃj,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
310
ZÁªÀÄgÁdªÉƺÀ¯Áè,
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 1£Éà ¥sÉøï
6/6/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¸ÉÆêÀıÉÃRgï
# 677, ©PÀÆUÀÄ
¸ÁªÀiÁ£Àå
§AqɪÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ, F &281
J¥sï,
4£ÉÃ
¨ÁèPï,
ºÀAvÀ
9 XPÀĪÉA¥ÀÄ
12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥ÉæêÀÄ JA.
# 6,Dgï.
3ªÉÄãï
»AzÀĽzÀ
PÉ.ºÉZï.gÀ¸ÉÛ.
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¥ÀAUÀqÀ
¸ÀgÀ¸Àéw
319 4£ÉÃ
¥ÀÄgÀ
ºÀAvÀ
9 XªÉÄʸÀÆgÀÄ
12 3£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
57009.
±ÉõÀ ¥ÀæPÁ±ï
# 244, J£ï.
7 £ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
D®£ÀºÀ½î,
282 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¸ÀªÀðªÀÄAUÀ¼À
# 1086CªÀÄtÂ
1£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄÊ£ï
J. J£ï. 2£ÉÃ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁæ¸ï,360
«.«.¥ÀÄgÀA
4£Éà ºÀAvÀ
9X
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
570008
¨ÉmÉÖÃUËqÀ
# 116, ºÀ¼ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄgÀ¸ÉÛ,
285 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
¸ÉAmï
¥sÉøï
8/9/1994
¦ü¯ÉÆëģÀ PÁ¯ÉÃeï »A¨ÁU
£ÁUÉÃAzÀæ
# 704
gÁªï22£ÉÃ
«. ¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï 4£ÉÃ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄÊ£ï 361
EAqÀ¹ÛAiÀįï
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12
¸À§§
2£ÉÃ
ð ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
570008
UÁå©æAiÀįï
# 3835,
J¯ï 15£ÉÃ,
CAUÀ«PÀ®gÀÄ
PÁæ¸ï,«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÀgÀÄuÁ¥ÀÄgÀ,
286 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¹ÃvÁgÁªÀiï #JA.
485,
J¸ï.1£ÉøÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, ZÁªÀr
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ 362
M¯ïØ4£ÉÃ
CUÀæºÁgÀ,
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994 T¯Éî ªÀÄĺÀ¯Áè57000
UÁ¬Äwæ Dgï
# 73, 8£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄãï, J¸ï.ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
eÉ.ºÉZï. gÉÆÃqï
292 4£ÉÃ
«zÁågÀtå¥ÀÄgÀA.
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀÄå±ÀÄgÀÄ
¥ÀzÁägÁeï #J¸ï.
875/1 3£ÉÃPÁæ¸ï,
¥Àj²µÀ× ¥ÀAUÀqÀ
¸ÀÄtÚzÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÉÃj363
PÉ.Dgï.
4£ÉêÀÄƺÀ¯Áè
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
570004
®Æ¹ ¥sÀÀ£ÁðAr¸ï
# 1842, 8£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï PÉ.
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
Dgï. ªÀ£ÀA
364ªÉÄʸÀÆgÀÄ
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12570008.
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
PÉAZÀ¥Àà #£ÀqÀÄ«£ÀªÀĤ
PÉAZÀ¥Àà
¥Àj²µÀÖ
£ÀqÀÄ«£ÀªÀĤ
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¦ PÁAiÀÄð¥Á®PÀ
293 4£Éà ºÀAvÀ
9 XC©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ.D¦üøï.
12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
QvÀÆÛgÀÄ.
ªÀÄAdÄ£Áxï
# eÉ.
56 /2 9£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄÊ£ï 5£ÉèÁèPï
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
eÉ.J¯ï.
365 4£ÉÃ
¥ÀÄgÀA
ºÀAvÀ
9 X 12
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
±ÉÊ®d
# 171, 8£ÉøÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄãï. n.PÉ.
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
§qÁªÀuÉ.
295ªÉÄʸÀÆgÀÄ
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
²ªÀ¥ÀæPÁ±ï
# 152,
gÁªï JA.¹.
PÀªÀįÁ£À¹ðAUï
¥Àj²µÀÖ eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÉÆêÀiï366
J.J£ï.PÉ
4£ÉÃgÀ¸ÉÛ
ºÀAvÀ
9 X 12UÁA¢ü£ÀUÀgÀ
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994 ²ªÀªÀÄÆUÀÎ.
°AUÀAiÀÄå# PÉgÀUÀÆqÀÄ
¥Àj²µÀÖ
1£ÉÃ
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¨ÁèPï, ªÀÄAqÀå
296 4£ÉÃ
.vÁ. ªÀÄAqÀå.f.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
PÁAvÀgÁdÄ# f.
927
¦. 3£ÉÃPÁæ¸ï
ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ
1£ÉêÉÄÊ£ï
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁªÀiÁlUÉÃj
367 4£Éà ªÀÄArªÀÄƺÀ¯Áè
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgï 570021
C£ÀAvÀgÁªÀÄAiÀÄå
203 4£ÉêÉÄÊ£ï
n.J¸ï.
ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ
16£ÉÃ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁæ¸ï, «zÁågÀtå
368 4£ÉÃ
¥ÀÄgÀA
ºÀAvÀ
9 X 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
£ÀAd¥Àà. J.PÉ
# F. qÀ§Äè.J¸ï.
¸ÁªÀiÁ£Àå
1£Éà ºÀAvÀ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÀĪÉA¥ÀÄ
297 4£ÉÃ
£ÀUÀgÀ
ºÀAvÀ
9 X 12
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
2£ÉÃ########
¥sÉøï
¨sÁ¸ÀÌgï J£ï# 33, C¤PÉÃvÀ£À
¸ÁªÀiÁ£Àå
gÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¸Ëvï,3£ÉÃ
299PÁæ¸ï,
4£Éà PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ
²ªÀtÚ r.
#193 2£Éà ¥Àj²µÀÖ
PÁæ¸ï PÀÄgÀħgÀ
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
UÉÃj
369ZÁªÀÄgÁd
4£Éà ºÀAvÀ
9 XªÀÄƺÀ¯Áè
12 2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
ªÉÄʸÀÆgÀÄ 570009
UÀÄgÀĸÁé«Ä
# 2264,
J¸ï. §¸ÀªÉñÀégÀ
PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðj
gÀ¸ÉÛ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
6£ÉÃ
300
PÁæ¸ï,
4£ÉÃPÉ.Dgï.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÉƺÀ¯Áè
¥sÉøï
7/4/1998
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¹ÃvÁgÁªÀÄÄ
# 224,
JA. PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
2£Éà 370
ºÀAvÀ
4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀĺÁzÉêÀ# J¸ï.
J¯ï .J¥sï. gÁdå
56/9, ¦¸ÀPÁðj
qÀ§Äè.r
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
PÁémÁæ¸ï.
371 £ÀA¢¤
4£Éà ºÀAvÀ
9§qÁªÀuÉ
X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
########
¥sÉøï
a£ÀߪÀÄä # 2309, 11£ÉÃ
¥Àj²µÀÖ
PÁæ¸ï
eÁw
C±ÉÆÃPÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¥ÀÄgÁA,
372 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
GµÁ J£ï. # 533/J 4£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄìģï,19£ÉÃ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁæ¸ï
402 4£ÉÃ
«±ÉéñÀégÀAiÀÄå£ÀUÀgÀ,
ºÀAvÀ
9 X 12 1£Éà ¥sÉøï
6/6/1994 1£Éà ºÀAvÀ ªÉÄʸÀÆ
£ÁUÀgÁdÄ #¦. ¯ÉÃmï
6/J-3, 18£ÉÃ
¥ÀÄlÖ±ÁªÀÄAiÀÄå.
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï,ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÁªÀiÁ£ÀÄeÁ
4577gÀ¸ÉÛ,
4£Éà ºÀAvÀ
9ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
X 12 1£Éà ¥sÉøï
6/6/1994
PÀªÀÄ®ªÀÄä
# 2429,6£ÉÃ
¥Àj²µÀÖ
PÁæ¸ï, eÁw
PÉ.f.PÉÆ¥Àà¯ï,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
403 ªÉÄʸÀÄgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 1£Éà ¥sÉøï
6/6/1994
£ÁUÀ®Qëöä
# 1637,¹. ºÉZï.32,C±ÉÆÃPÀ¥ÀÄgÀA,
¥Àj²µÀÖ eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
404 ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570004.
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 1£Éà ¥sÉøï
6/6/1994
gÁªÀÄZÀAzÀæ
PÉgÁ¥sï
J¸ï. Dgï.
ªÀiï.r.
¸ÁªÀiÁ£Àå
wªÀÄä¥Àà
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
# 1162, 405
5£ÉÃ4£ÉÃ
PÁæ¸ï,
ºÀAvÀ
9 X¸ÀÄtÚzÀPÉÃgÉ
12 1£Éà ¥sÉøï
6/6/1994
PÉ.Dgï.ªÉÆúÀ®è ªÉÄʸÀ
gÀw¯Á¯ï eÉÊ£ï.
ªÀĺÁ«ÃgÀ
eÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå
¸Áåj ¸ÉAlgï,ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÉ.Dgï. D¸ÀàvÉæ
406 4£ÉÃ
gÀ¸ÉÛ,
ºÀAvÀ
9 X 12
ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570001.
1£Éà ¥sÉøï
6/6/1994
PÀȵÀÚ¸Áé«Ä.
# 398,[ºÉƸÀ
PÉ.n. ¥Àj²µÀÖ
# 1020]
eÁw
19£ÉÃ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
J ªÀÄÄRå
373 4£ÉÃ
gÀ¸ÉÛ,
ºÀAvÀ
9 XgÁeÁf£ÀUÀgÀ
12 2£Éà ¥sÉøï
8/6/2007
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
ªÉÄÃdgï £ÁAiÀÄÄØ.
# 735,9 £ÉÃ
©.¹.
ªÀiÁf
PÁæ¸ï,
¸ÉʤPÀgÀÄ
11«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£Éà ªÉÄãï
407
ºÉZï.
4£ÉÃ
J. ¹.,ºÀAvÀ
9EA¢gÁ
X 12 1£ÉÃ
£ÀUÀgÀ,
¥sÉøï
6/6/1994
2 £Éà ºÀAvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆg
ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀAiÀÄå.
# 15, 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå
¹.J¯ï.
ªÉÄìģï, ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
mÉ. PÉ. §zÀªÀtÂ,
375 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ3/20/2000
¥sÉøï
¸ÉÆêÀÄAiÀÄå
# 452,
PÉvÀA§qÀUÉÃj,
AiÀÄÄ.
ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ
E£ïPÀ¯ï
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
§¸ÀªÀAiÀÄå
384 4£ÉÃ
PÁA¥ËAqï,
ºÀAvÀ
9 X 12 1£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
8/28/1998
¥sÉøï
GªÀiÁªÀÄtÂ#¦.J¸ï.
1189 ¨Á°PÀȵÀÚgÀªÀgÀ
gÁdå ¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
gÀ¸ÉÛ5770
ZÁªÀÄgÁd¥ÀÄgÀA
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÄgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ
# 337, ºÀ¼É§ArPÉÃj.
¥Àj²µÀÖ
J¸ï
¥ÀAUÀqÀ

«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
Dgï. ªÉƺÀ®è.
409 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 1£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
PÀȵÀÚ¥Àà
JªÀiï
JA.©.
¨ÁèPï 2£ÉÃ
¥Àj²µÀÖ
ºÀAvÀ
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ
5767 4£Éà ºÀAvÀ
9ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¸Áé«Ä.PÉ.«.«
# 1322, f & ¸ÁªÀiÁ£Àå
ºÉZï, ¨ÁèPï,ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¥ÀAZÀªÀÄAvÀæ
419 4£ÉÃ
gÀ¸ÉÛ,
ºÀAvÀ
15 X1£ÉÃ
243£ÉÃ
F¸ïÖ
¥sÉøï
6/6/1994
PÁæ¸ï, PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ, ªÉ
ªÀĺÀzÉêÀ£ÁAiÀÄPÀ
©½PÉgÉ, ©½PÉgÉ
¥Àj²µÀÖ ºÉÆç½
¥ÀAUÀqÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÀÄt¸ÀÆgÀÄ
378 4£ÉÃvÁ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994

Page 2

Table1

888
897
898
907
920
921
929
941
942
944
957
959
971
984
987
1004
1005
1013
1023
1051
1068
1078
1081
1134
1142
1148
1159
1164
1169
1185
1189
1199
1208
1218
1228
1242
1249
1257
1271
1276
1277
1288
1296
1302
1314
1325
1334
1343
1359
1360
1377
1379

3R-15
3R-15
3R-15
3R-15
3R-15
3R-1
3R-15
3R-1
3R-1
3R-15
3R-15
3R-1
3R-15
3R-1
3R-15
3R-15
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1

¸ÀÄzsÁPÀgï.
# 68
eÉ.. 15 £ÉÃ
PÉÃAzÀæ
PÁæ¸ï, «.¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
«. ªÉÆúÀ®è,
£ËPÀgÀgÀÄ
1053ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
¨sÁUÀå®Qëöä
# 27,
J£ï.
11 £ÉÃ
gÁdå
CqÀØgÀ¸ÉÛ,
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
¨ÉÆë¥Á¼Àå
441 4£ÉÃ
, ªÀĺÁ®Qëöä
ºÀAvÀ
12 X 181£Éà §qÁªÀ£É.
¥sÉøï
6/6/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ,
¤gÀÄ¥ÀªÀÄ#gÁªï
10, 14£É ¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï UÉÆÃPÀÄ®
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
2£ÉÃ
5760
ºÀAvÀ
4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
eÁ£ï ®Æ¬Ä¸ï
# 575,
PÀÄ£Àß
J£ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå
E. D¥ï. J£ï ªÀUÀð
Dgï
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉƺÀ®è,
442 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
12 X 181£Éà ¥sÉøï
6/6/1994
GµÁgÁt JªÀiï.PÉ.
# 2677/1, 11
¸ÁªÀiÁ£Àå
£É PÁæ¸ïªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
«. «. ªÉƺÀ®è,
443 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
12 X 181£Éà ¥sÉøï
6/6/1994
dAiÀĪÀÄä# 4678, £ÀÆå
¥Àj²µÀÖ
PÉ. E.©
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¨ÉqÁªÀuÉ, 3847
ZÁªÀÄÄAqÉñÀéj
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
£ÀUÀgÀ
¥sÉøï
8/9/1994
ªÀÄAqÀå.
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ
JªÀiï.
¦. ©.J¥ï. 24/4,
¥Àj²µÀÖ
PÁ¥ÉÆÃðgÉõÀ£ï
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
444
¨ÁåAPÀ
4£ÉÃD¦Ã¸ï
ºÀAvÀ
12 X PÁélÀð¸ï,
181£Éà ¥sÉøï
6/6/1994
£ÀA¢¤ §qÁªÀuÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆg
CAPÉÃUËqÀ
# 6 1£Éà PÁæ¸ï
¸ÁªÀiÁ£Àå
dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
5014 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
CAPÉÃUËqÀ
# 6 1£Éà PÁæ¸ï
¸ÁªÀiÁ£Àå
dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
5014 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
gÁeÉñÀéj#©.347 , r ¸ÀħâAiÀÄå
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ, UÉÆ®èUÉÃj,
445 4£Éà ºÀAvÀ
ZÁªÀÄgÁd
12 X 181£ÉÃ
ªÉƺÀ®è,
¥sÉøï
6/6/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¸ÀgÀ¸Àéw JA.J¸ï.
# 75 J¯ï . L.¥Àj²µÀÖ
f. 3 £Éà eÁw
ºÀAvÀ.
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
eÉ. n.446
PÉÆ¥Àà®Ä,
4£Éà ºÀAvÀ
12 PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ,
X 181£Éà ¥sÉøï
6/6/1996
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¸ÀÄ£ÀAzÀªÀÄä
# 620/
PÉ.¦.
²ªÀ±ÀQÛ,
¸ÁªÀiÁ£Àå
1£ÉêÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁæ¸ï ¨ÉÆÃUÁ¢ü
5040 4£ÉÃ
2£ÉÃ
ºÀAvÀ
9 XºÀAvÀ
12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
8/28/1998
¥sÉøï
eÉÆåÃw PÀĪÀiÁgï.
# 322, ¥ÉÆøÀÖ
Dgï.
¸ÁªÀiÁ£Àå
D¦üøï
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ, «±ÉéñÀégÀ
448 4£Éà ºÀAvÀ
12
£ÀUÀgÀ,
X 182£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570008.
########
¥sÉøï
£ÁUÀgÁdÄ #©.¹.
82 ºË¹AUË
¥Àj²µÀÖ
¨ÉÆÃqÀð
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁ¯ÉÆä11327
HngÀ¸ÉÛ
4£Éà £ÀAd£ÀUÀÆqÀÄ,
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
§¸ÀªÀgÁdÄ.#©.
973, 8 £ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, E&
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
J¥sï ¨ÁèPï,
449
gÁªÀÄPÀȵÀÚ
4£Éà ºÀAvÀ
12 X 18£ÀUÀgÀ,
2£Éà ¥sÉøï
6/6/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
£ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ£ï.
ªÉʱÀå ¨ÁåAPï
«.¸ÁªÀiÁ£Àå
°. ªÀÄrPÉÃj
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¨ÁæAZï,
450ªÀÄrPÉÃj.
4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
6/6/1994
¹AzsÀÆ ¥ÁmÉïï
# 2738, 3£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄÃ£ï ªÉÄÃzÀgÀPÉÃj,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
5765ZÁªÀÄÄAr¥ÀÄgÀA
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
¨Á®£ï
# 2378/J, £ÀÆå
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁAvÀgÁd
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
CgÀ¸ï 503
gÀ¸ÉÛ,
4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
£ÀAdªÀÄä # 276 ¨ÉAQ£ÀªÁ¨ï
¸ÁªÀiÁ£Àå
gÀ¸ÉÛ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÀÄArªÀÄƺÀ®è
109/92
4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
ºÉêÀÄVgÀAiÀÄå
CPËAmï ¸ÀÆ¥ÀjmÉAqÀmï,
¥Àj²µÀÖ eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
Dgï. n.504
M, PÀbÉÃj,
4£Éà ºÀAvÀ
6X
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
aPÀÌzÉêÉUËqÀ
# 2871, 2 £ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, ¥ÀA¥Á¥Àw
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
505
gÀ¸ÉÛ,
4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570001
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀĺÀzÉêÀ¥Àà.
# 153, r.4 £ÉÃ
ªÀiÁf
PÁæ¸ï,
¸ÉʤPÀgÀÄ
gÁªÀÄPÀȵÀÚ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
506£ÀUÀgÀ,
4£Éà ºÀAvÀ
6 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
VÃvÀ Dgï. ¨sÀmï
# 89, UÀÄgÀÄ¥Àæ¸Ázï
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1£Éà ºÀAvÀ
109/112
2£ÉÃ
4£ÉÃ
PÁæ¸ï
ºÀAvÀ
9 X 12
UÀAUÉÆÃwæ
2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉÃ¸ï §qÁªÀuÉ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
gÁd±ÉÃRgÀ.
# 18,
J¸ï. PÁæPÀj
¥Àj²µÀÖ
¥Àå¯Éøï,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
zÉêÀgÁeï
507CgÀ¸ï
4£ÉÃ
gÀ¸ÉÛ,
ºÀAvÀ
6 X 9 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀÄAdÄ£Áxï
# ºÉZï.J£ï.
1365 1£ÉÃ
¥Àj²µÀÖ
PÁæ¸ï PÀ©Ãgï
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ
109/144
ªÀÄArªÉƺÀ®è
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
8/28/1998
¥sÉøï
£ÁUÀAiÀÄå¥ÀÄ°PÉò gÀ¸ÉÛ,
¥Àj²µÀÖ
¦. PÉ.
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁ¯ÉÆä,
508
©. 4£ÉÃ
©. PÉÃj,
ºÀAvÀ
6 XªÀÄAr
9 2£ÉÃ
ªÉÆúÀ®è,
¥sÉøï
8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ªÀĺÉÃ±ï ©.f.
©¢gÀPÀÌ ¥ÉÆøÀÖ,
¸ÁªÀiÁ£ÀåºÀ½î
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ,
509 4£ÉÃ
ºÉƼɣÀgÀ¹¥ÀÄgÀ
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
vÁ®ÄèPÀÄ.
¸ÁPÀªÀÄä JA.
129 E.qÀÆè
¥Àj²µÀÖ
.J¸ï. E ªÀÄvÀÄÛ
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
J¥sï 20/68
¨ÁèPï4£ÉÃ
gÁªÀÄPÀȵÀÚ
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉãÀUÀgÀ
8/28/1998
¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¨Á®PÀȵÀÚ
# f.1615/125,¸ÁªÀiÁ£Àå
gÁWÀªÉÃAzÀæ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
§qÁªÀuÉ,
510 4£ÉÃ
3 £ÉúÀAvÀ
6 PÁæ¸ï,
X 9 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
¥Àæ¨sÁªÀw# 3561,
f.
2 £ÉÃ
gÁdå
PÁæ¸ï
¸ÀPÁðj
¸ÁªÀðd¤PÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
ºÁ¸ÉÖ¯ï,
511 4£ÉÃ
«zÁågÀtå
ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ
¥ÀÄgÀA,
¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570008.
«ÃgÀ¨sÀzsÀæAiÀÄå
¸ÀPÁj ¥ÀzÀ«
¥Àj²µÀÖ
¥ÀƪÀð
eÁw
PÁ¯ÉÃdÆ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¨ÉîÆgÀÄ
20/664£Éà ºÀAvÀ
9ºÁ¸À£Àf¯Éè.
X 12 2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
gÀ«PÀĪÀiÁgï
# 32,
J¸ï.
7 £ÉøÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄãï, n.PÉ.
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¯ÉÃOmï,
512
ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570023
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ
# 2346,
JA.5 £ÉÃ
gÁdå
PÁæ¸ï,
¸ÀPÁðj
«£ÁAiÀÄPÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
513
£ÀUÀgÀ,
4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ-570012.
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥Á¥ÀtÚ r. # 1693, 10 £ÉÃ
¥Àj²µÀÖ
PÁæ¸ï,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
C±ÉÆÃPÀ516
¥ÀÄgÀA,
4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570008
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀĺÀzÉêÀªÀÄä
# 553, E & J¥sï
¥Àj²µÀÖ
¨ÁèPï,
eÁw
gÁªÀÄPÀȵÀÚ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
518 £ÀUÀgÀ,
4£Éà ºÀAvÀ
6 XzÀlÖUÀ½î,
9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570023
¤Ã®ªÀÄä PÉÃgï D¥sï¸ÁªÀiÁ£Àå
aPÀÌtÚ, 11,ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
5 £Éà ªÉÄãï,
519 dAiÀÄ£ÀUÀgÀ,
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
8/28/1998
¥sÉøï
UÁ¬Äwæ J£ï.
# 79 UÉÆ®èUÉÃj
¸ÁªÀiÁ£Àå
ZÁªÀÄgÁdªÉƺÀ¯Áè,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
A/16 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
D£ÀAzï «. «.
# 3603, ®Qëöä
¸ÁªÀiÁ£Àå
zÉêÀªÀÄä
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
zÉêÀ¸ÁÜ£À
520 4£ÉÃ
©Ã¢,
ºÀAvÀ
2 £ÉÃ
2£ÉÃ
PÁæ¸ï,
¥sÉøï
8/9/1994
«ÃgÀ£ÀUÉgÉ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥Á¥ÀtÚ
# 3, ¸ÀPÁðj¥Àj²µÀÖ
D¸ÀàvÉæ,
¥ÀAUÀqÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£Àdgï ¨Ázï,521
ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570007.
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ########
¥sÉøï
gÁªÀÄZÀAzÀæ
# 1029
PɪÀiÁ£À¸ÀgÀ
J£ï.ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ
gÀ¸ÉÛ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
EnØUÉUÀÆqÀÄ
A/52 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
PÀĪÀiÁgï #J. 547, 20 £ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄãïªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ, 4 £ÉÃ
522¨ÁèPï,
4£ÉÃdAiÀÄ£ÀUÀgÀ,
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570014.
¥ÀæPÁ±ï Dgï.
# 729, ¸Ëd£Àå
¸ÁªÀiÁ£Àå
¤®AiÀÄ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
AiÀÄgÀUÀ£ÀºÀ½î,
523 4£ÉúÉƸÀ§qÁªÀuÉ,
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
«dAiÀÄPÁ£ÉéAl gÀ¸ÉÛ, ªÉÄÊ
¨sÁUÀåªÀÄä
# J¯ï.-33 2£ÉúÀAvÀ
¥Àj²µÀÖ eÁw
PÀĪÉA¥ÀÄ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
A/27
£ÀUÀgÀ
4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
zsÀªÀÄð¥Á¯ï
¸À.¥À.¥ÀÄ.
¹. n.
gÁdå
PÁ¯ÉÃdÄ,
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÁªÀAzÀÆgÀÄ,
£ËPÀgÀgÀÄ
524 4£ÉÃ
¦jAiÀiÁºÀAvÀ
6¥ÀlÖt
X 9 2£ÉÃ
vÁ®ÆèPÀÄ,
¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯Éè, ªÉÄÊ
¢£Éñï PÀĪÀiÁgï
# 79/1, ©.
vÉÆta
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÉÆ¥Àà¯ï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570023.
525 4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
£ÁUÀªÀÄtÂ#J¸ï.J¸ï.
175 1£ÉøÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï zÉÆqÀØgÁªÀÄA¢gÀ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
A/58 4£ÉÃ
gÀ¸ÉÛ
ºÀAvÀ
9 X£Àdgï¨Ázï
12 2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
gÁªÀÄAiÀÄå
# Dgï.
862/ E, 15
¸ÁªÀiÁ£Àå
£Éà PÁæ¸ï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¥sÉÆÃlð529
ªÉÆúÀ®è,
4£Éà ºÀAvÀ
6 XgÁªÀiÁ£ÀÄd
9 2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
gÀ¸ÉÛ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¤ªÀÄð® ©. # 507/r, 18 ¸ÁªÀiÁ£Àå
£Éà PÁæ¸ï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
«zÁågÀtå 530
¥ÀÄgÀA,
4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ-570008.
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¸ÉêÀjãï r #¸ÉÆÃeÁ
246, ¹-¨ÁèPï
gÁdå
d®¥ÀÄj
¸ÀPÁðj
¥ÉÆðøï
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
PÁélð¸ï
601 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÁd¥Àà JA.ªÀiÁzÀªÀ
©.
UÉgÉ
gÁdåUÁæªÀÄ,
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
ªÀgÀuÁ531
ºÉÆç½,
4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
vÁ¯ÉÆèÃPÀÄ.
¥Àæ«ÄüÀPÉÃgÁ¥sï ZÀAzÀæ±ÉÃRgï
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
759 gÁªÀiÁ£ÀÄd
602 4£Éà gÀ¸ÉÛ
ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ
6 £ÉÃ¥sÉøï
8/9/1994
PÁæ¸ï PÉ.Dgï. ªÉƺÀ®è ªÉÄʸÀ
µÀtÄäPÀAiÀÄå
PÉÃgï D¥sï,¸ÁªÀiÁ£Àå
# 101, ºÉƸÀ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
©Ã¢, PÀÄA¨ÁgÀ
532 4£ÉÃPÉÆ¥Àà¯ï,
ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ-570016.
¥sÉøï
8/9/1994

Page 3

Table1

1393
1404
1415
1420
1428
1434
1450
1451
1461
1480
1484
1495
1497
1505
1509
1526
1527
1537
1545
1548
1552
1557
1560
1574
1581
1584
1589
1592
1602
1613
1619
1625
1630
1633
1638
1643
1645
1649
1657
1659
1661
1667
1673
1678
1682
1691
1693
1696
1702
1703
1711
1714

3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
0
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1

gÀvÀß.
# 23, 1 £ÉøÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, ºÉ¨Áâ¼ï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1 £ÉÃ
533
ºÀAvÀ,
4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÀ»ÃªÀiï G¤ßøÀ.
# 2993, ¸ÀeÁÓzï
¸ÁªÀiÁ£Àå
¹ÖçÃmï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÀÄAr ªÉÆúÀ®è,
534 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570021.
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¯ÉÆÃPÀ£ÁxÀ
# 89,gÁdÄ.
¸ÀÄAiÉÄeï
¦.Dgï.
gÁdå ¥sÁgÀªÀiï
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
gÀ¸ÉÛ,535
«zÁågÀtå
4£Éà ¥ÀÄgÀA,
ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570008.
¥sÉøï
8/9/1994
ªÀgÀ®Qëöä# 425, E.qÀ§Æè.J¸ï.
¸ÁªÀiÁ£Àå
2£ÉÃ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÀAvÀ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ
603 4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
PÁqÀAiÀÄå©£ï
J£ï.¯ÉÃmï ¥Àj²µÀÖ
¤AUÀAiÀÄå,
¥ÀAUÀqÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÀgÀ¼À ºÀ½î,
536 4£ÉÃ
¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ
ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ
vÁ®ÄèPÀÄ,
¥sÉøï
8/9/1994 ªÀÄAqÀå f¯Éè.
§¸ÀªÀÄät # 41, Hn gÀ¸ÉÛ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÀÄÄ£ÉñÀÑgÀ£ÀUÀgÀ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
612 4£ÉÃ
T¯Éè
ºÀAvÀ
6 XªÉƺÀ®è
9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
±ÁAvÀ
# 62, «. Dgï.
¸ÁªÀiÁ£Àå
¹. ªÉÄʸÀÆgÀÄ-29
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
89/A 4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
¥ÀÄlÖ±ÉnÖ# 426,5£ÉøÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï ºÉ¨Áâ¼ï
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1£Éà 613
ºÀAvÀ
4£ÉÃ
,ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¸ÀvÀå¨sÁªÀÄ.
# 532,
J£ï. 11 £ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, 5ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£Éà ªÉÄãï,
538UÉÆÃPÀÄ®A,
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
3/20/2000
¥sÉøï
ªÀįÉà ªÀiÁzÀAiÀÄå
# 343, ©. ¨ÁèPï,
¥Àj²µÀÖ
d®¥ÀÄj,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
542 4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ3/20/2000
¥sÉøï
¥ÀÄ®èAiÀÄå
eÉÆÃ¥Àr
n.
UÉÆÃPÀÄ®A
¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
4£Éà ºÀAvÀ
614 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ºÉêÀiÁªÀw# 152, 2 £ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ºÀAvÀ, 2ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£Éà ªÉÄãï,
543UÉÆÃPÀÄ®A,
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570002.
¥sÉøï
8/9/1994
¤Tvï ¥sÁwªÀiÁ
# 230, ¸ÀįÁÛ£ï
¸ÁªÀiÁ£Àå
gÀ¸ÉÛ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
, ±ÁAw£ÀUÀgÀ
615 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÀÄQät JA.eÉ.
# 52, ¸Ëvï UÉÆÃPÀÄ®A,
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
111 ºÀAvÀ,
544«.4£ÉÃ
«. ªÉÆúÀ®è,
ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570002.
¥sÉøï
8/9/1994
¹zÀÝgÁdÄ # ¹.ºÉZï. 95 ¥Àj²µÀÖ
1639 1£ÉÃPÁæ¸ï
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
C±ÉÆÃPÀ
616 4£ÉÃ
¥ÀÄgÀA
ºÀAvÀ
6 X 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÁªÉÄÃUËqÀ
# 116, ªÉÄÃlUÀ½î,
PÉÃAzÀæ
PÉ.Dgï.
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
J¸ï£ËPÀgÀgÀÄ
gÀ¸ÉÛ,
551 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
vÀļÀ¸ÀªÀÄä
PÉÃgï D¥sï,¸ÁªÀiÁ£Àå
£ÀA, 11, 5ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£Éà ªÉÄãï,
545¥ÀgÀªÀĺÀA¸À
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ
gÀ¸ÉÛ,
¥sÉøï
8/9/1994
AiÀiÁzÀªÀVj, ªÉÄʸÀÆgÀÄ-57
²æÃPÀAoÀzÀvÀÛ
# 3017 J.¹.
, Omï
CAUÀ«PÀ®gÀÄ
ºË¸ï ,1£ÉÃ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÀAvÀ , UÉÆÃPÀÄ®A,
617 4£Éà ºÀAvÀ
6 XªÉÄʸÀÆgÀÄ.
9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
UÀÄgÀħ¸ÀªÀAiÀÄå
# 4068, 7 JA.r.
£ÉÃ
¥Àj²µÀÖ
PÁæ¸ï,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
zÀÄUÁðA¨sÀ
546zÉêÀ¸ÁÜ£À
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9gÀ¸ÉÛ,
2£Éà UÁA¢üÃ
¥sÉøï
8/9/1994£ÀUÀgÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ªÉAPÀmÉñï
# 4268, 4£ÉÃ
¥Àj²µÀÖ
PÁæ¸ï eÁw
UÁA¢ü
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ÀUÀgÀ
618 , ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÀÄzÀæ¥Àà
# 2852,

2£ÉêÉÄÊ£ï,
4£ÉÃ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁæ¸ï,552
dAiÀÄ
4£ÉÃ
£ÀUÀgÀ,
ºÀAvÀ
6 X 9 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¸ÀÆAiÀÄð £ÁgÁAiÀÄt.
# 666, ªÀ¸ÀÄAzÀgÀ,
ªÀiÁf
¦.Dgï.¸ÉʤPÀgÀÄ
16«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£Éà PÁæ¸ï,
547
27 4£ÉÃ
£Éà ªÉÄãï,
ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ
2 £ÉÃ¥sÉøï
8/9/1994
ºÀAvÀ, eÉ. ¦. £ÀUÀgÀ, ªÉÄʸÀÆ
°AUÀAiÀÄå#PÉ.
48 ,ªÀiÁqÀ¯ï
¥Àj²µÀÖ
ºË¸ï , eÁw
UÁA¢ü£ÀUÀgÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
619ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ########
¥sÉøï
®Qëöäà £ÁgÁAiÀÄt.
# 1709, 1 £ÉÃ
J¸ï.
ªÀiÁf
PÁæ¸ï,
¸ÉʤPÀgÀÄ
ºÀÄ°è£À
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
©Ã¢,
548PÉ.
4£ÉÃ
Dgï.ºÀAvÀ
6ªÉƺÀ®è,
X 9 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ-570004.
¥sÉøï
8/9/1994
¥ÀĵÀà®vÁ# ¸Àwñï
931:1 1£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï 2£ÉêÀÄÄRå
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
620
«zÁågÀªÀÄtå
4£Éà ºÀAvÀ
6 X ¥ÀÄgÀA
9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
ªÀĺÀzÉêÀ# JA
62 §qÉêÀÄPÁ£ï,
¸ÁªÀiÁå£Àå
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÀUÀð
555
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 gÀ¸ÉÛ,
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
£ÀgÀ¸ÀAiÀÄå
# 741, 4 £ÉÃ
¥Àj²µÀÖ
PÁæ¸ï,eÁw
2«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£Éà ºÀAvÀ,
17/37
²æÃgÁA
4£Éà ¥ÀÄgÀ,
ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ-23
7/31/1998
¥sÉøï
®Qëöä
# 2395 7£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï PÉ.f.
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÉÆ¥Àà¯ï
621ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
GzÀAiÀÄ PÀĪÀiÁgï
# 37/1, zÉëgÀªÀÄätÂÚ
JA¸ÁªÀiÁ£Àå
.J£ï
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
CUÀæºÁgÀ,
557 ¥sÉÆÃmïð
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9ªÉÆúÀ¯Áè,
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
d«ÄÃgï CºÀªÀÄzï
# 1137 ªÀÄAr
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉƺÀ®è
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
622 4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
®PÀëöäªÀÄä
E. qÀ§Æè.J¸ï
¥Àj²µÀÖ
-16, £ÀÆå
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁAvÀgÁeï
558CgÀ¸ï
4£ÉÃgÀ¸ÉÛ,
ºÀAvÀ
6 X 9 PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ,
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
gÁdªÀÄä # 2433, 4 £ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄãï,ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¥ÀqÀĪÁgÀ
651
ºÀ½î,
4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570012
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
®PÀëöäªÀÄä
# 05, ¹n PÁ¥sÉÆÃðgÉõÀ£ï
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
©°ØAUï,
652 ºÀ¼ÉÃ
4£Éà ºÀAvÀ
6§¸ï
X 9¤¯ÁÝtzÀ
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ºÀwÛgÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570021
ªÀiÁ°¤ n.PÉ.
# J¥sï-1, ±ÀAPÀgÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÀÄoÀgÀ¸ÉÛ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1£ÉÃ
623 4£ÉÃ
PÁæ¸ïºÀAvÀ
6 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ZɮĪÀ gÀAUÀgÁdÄ
# 2240, 5£ÉJ¸ï.
gÁdå
PÁæ¸ï,
¸ÀPÁðj
gÀÆ.£ÀA-3,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
§¸ÀªÉñÀégÀ
559 4£Éà ºÀAvÀ
6 XgÀ¸ÉÛ,
9 2£ÉÃ
PÉ.¥sÉøï
2/8/1998
Dgï. ªÉƺÀ¯Áè, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
®PÀëöäªÀÄä
# 5, ¹n PÁ¥ÉÆÃðgÉõÀ£ï
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
©°ØAUï,
652ºÀ¼ÉÃ
4£Éç¸ï
ºÀAvÀ
6 X¤¯ÁÝt
9 2£ÉÃ
ºÀwÛgÀ,
¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570021
gÁdUÉÆÃ¥Á¯ï
# 1405/3,
.¦.
3£ÉÃ
PÉÃAzÀæ
ªÉÄÊ£ï,
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
5£Éà £ËPÀgÀgÀÄ
PÁæ¸ï,
560 PÀȵÀÚªÀÄÆwð
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ
¥ÀÄgÀA,
¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
F±ÀégÀZÁj# 413, J & ©.
¸ÁªÀiÁ£Àå
¨ÁèPï, £À«®Ä
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ,
653
PÀĪÉA¥ÀÄ
4£Éà ºÀAvÀ
6 X £ÀUÀgÀ,
9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570023
PÀȵÀÚ PÉ.
# 23,
J¯ï.D²ÃªÁðzï,
¸ÁªÀiÁ£Àå
DAd£ÉÃAiÀÄ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ
561 4£Éà ºÀAvÀ
62£ÉÃ
X 9 gÀ¸ÉÛ,
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
±ÉõÁ¢æ¥ÀÄgÀA, ¨ÉAUÀ¼ÀÆ
¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä
# 2751,
JA. 6£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
«. «.624
ªÉƺÀ®è
4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥Àæ¨sÁPÀgÀ
# 279,
±ÉnÖ.
eÉ.Dgï.
¸ÁªÀiÁ£Àå
JA. ¥Áå¯Éøï
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
»A¨sÁUÀ,654
ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570024
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÀ«ÃAzÀæ# 2763, gÉʯÉé
¸ÁªÀiÁ£Àå
UÉÃmï
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ.PÀ£ÉßUËqÀ£À
562 4£Éà ºÀAvÀ
6 XPÉÆ¥Àà®Ä,
9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ZÉnÖZÁ ©.©.
# 236, gÁªÀÄPÀȵÀÚ
ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ÀUÀgÀ, 1655
£Éà 4£ÉÃ
ºÀAvÀ,
ºÀAvÀ
6X
PÀĪÉA¥ÀÄ
9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
£ÀUÀgÀ-570023
£ÁUÀgÁdÄ# 79:1, mÉ.PÉ.
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÉÆ¥Àà¯ï
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
625 4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
eÁ£ÀPÀªÀÄä
# 2570,
¦.
ºÉƸÀ§ArÃPÉÃj,
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
4£ÉÃPÁæ¸ï,
563 PÉ.Dgï.
4£Éà ºÀAvÀ
6 ªÉƺÀ¯Áè,
X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
VjdªÀÄä ¹¸ÀÖgï D¥sï»AzÀĽzÀ
ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¥ÀAUÀqÀ
PÀĪÀiÁgï,
568 4£ÉÃ
# 248,
ºÀAvÀ
6 X 9UÉÆ®èUÉÃj,
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ZÁªÀÄgÁd ªÉƺÀ¯Áè, ªÉÄ
ZÀAZÀªÀÄä# 46, UÉÆÃPÀÄ®A,
¥Àj²µÀÖ eÁw
4«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£Éà ºÀAvÀ,
656
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9¥ÀÄgÀA,
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ªÀĺÀzÉêÀ# 567 20£ÉÃ
gÁdå
PÁæ¸ï
¸ÀPÁðj
4£ÉÃ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
ªÉÄãï,628
1£ÉÃ4£ÉÃ
ºÀAvÀ
ºÀAvÀ
6 X«zÁågÀtå¥ÀÄgÀA,
9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ZÀAzÀæ¥ÀæPÁ±À
# 12, 2£ÉÃ
UÀÄ¥ÀÛ
¸ÁªÀiÁ£Àå
¥ÉÆèÃgï, £ÀÆå
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¸ÀAiÀiÁåf
119084£ÉÃ
gÁªï gÀ¸ÉÛ,
ºÀAvÀ
9 X 12 (2£ÉÃ
Dgï.8/28/1998
JA.
¥sÉøï
¹. ) ªÉÄʸÀÆgÀÄ-21
ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà
# 2586, PÉ.f.PÉÆ¥Àà¯ï,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
569 4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
7/4/1999
PÀȵÀÚ. J.#J¸ï/
2267/6,
D¥sï 5CAPÀAiÀÄå
¸ÁªÀiÁ£Àå
£Éà PÁæ¸ï,ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
«£ÁAiÀÄPÀ
664
£ÀUÀgÀ,
4£Éà ºÀAvÀ
9ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
X 12 2£ÉÃ########
¥sÉøï
zÉëgÀªÀÄä
# 669 PÁªÀiÁlUÉÃj
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÀÄArªÉƺÀ¯Áè
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
629ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï

Page 4

Table1

1720
1732
1736
1737
1738
1741
1746
1763
1764
1772
1776
1777
1778
1788
1791
1795
1796
1800
1807
1811
1817
1819
1825
1828
1829
1837
1838
1841
1850
1851
1859
1864
1865
1869
1872
1874
1877
1879
1882
1884
1886
1888
1891
1892
1894
1898
1900
1908
1913
1916
1917
1919

3R-13
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1

GªÀiÁ, qÁlgÀ/
# 2267/6
D¥ï CAPÀAiÀÄå
, ¥ÀqÀĪÁgÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÀ½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
666 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ########
¥sÉøï
z˻ˀAiˀAw
# 06,
¹. PÉ.
. J . ¨ÁèPï,
eÁQ PÁélð¸ï,ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
667 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ########
¥sÉøï
ZÀAzÀæAiÀÄå
# 319, r. ¸ÀħâAiÀÄå
gÁdå ¸ÀPÁðj
gÀ¸ÉÛ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ-24.
668 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
vÀ®AiÀÄ¥Àà
# 310 ¸Ëvï ¸ÁªÀiÁ£Àå
EArAiÀiÁ ¥ÉÃ¥Àgï
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
«Ä¯ï,
630
aPÀÌAiÀÄå£À
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9bÀvÀæ
2£ÉÃ########
¥sÉøï
ºÉÆç½, vÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ ¥ÉÆÃ
¸Á«wæ. «. # 87/1, 4£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ºÀAvÀ, 12£ÉÃ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄÊ£ï,
5744£ÉÃ
4£ÉÃ
PÁæ¸ï,
ºÀAvÀ
6 X 9vÉÆtaPÉÆ¥Àà¯ï,
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¨sÀgÀvïPÀĪÀiÁgï
# 148/149,
PÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå
C±ÉÆÃPÀªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
669 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
gÀªÉÄñï J¸ï.
# J¯ï
Dgï.
L f, £ÀÆå
PÉÃAzÀæ
PÁAvÀgÁd
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
CgÀ¸ï
£ËPÀgÀgÀÄ
gÀ¸ÉÛ,
670 4£ÉÃ
PÀĪÉA¥ÀÄ
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
£ÀUÀgÀ,
########
¥sÉøïªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¸ÀvÀå¨sÁªÀÄ
# 137-E
J£ï. , 6£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
CqÀØgÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
CfÃzï631
£ÀUÀgÀ
4£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
UÉÆæPÀȵÀÚ
# 517/1,
JA. «.
J¸ï.¸ÁªÀiÁ£Àå
±ÉõÀtÚ gÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÉ. Dgï.
671 ªÉƺÀ®è,
4£Éà ºÀAvÀ
9 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ-24
12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
Q±ÉÆÃgï PÀĪÀiÁgï.
# 103, ªÀiÁzÉñÀégÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ÀUÀgÀ, «dAiÀÄ
672 4£ÉÃ
£ÀUÀgÀ,
ºÀAvÀ
9 X 12
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
UËj JA.
# 2459 5£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï PÉ.f.
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÉÆÃ¥Àà¯ï
632 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
dªÀgÀAiÀÄå¹®Ì
JA.J¸ï.
D¦üøï, mÉQßPÀ¯ï
¥Àj²µÀÖ eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
D¦üøï, §£ÀÆßgÀÄ,
673 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà vÁ¯ÉÆèÃPÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
¥ÉÆ£ÀߥÀà
# J.n.
PÉ. CAqï
f.
ªÀiÁf
¥ÉÆøïÖ
¸ÉʤPÀgÀÄ
§½îAiÀÄ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÀÄÄAzÀÆgÀÄ,
578 4£Éà ºÀAvÀ
6 X¥ÉÆ£ÀßA¥ÉÃmÉ
9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994ªÀiÁUïð , PÉÆqÀUÀÄ.
¸ÀvÀå£ÀAzÀ
# 472
JA. Dgï.
1£ÉøÁªÀiÁ£Àå
ºÀAvÀ «±ÉéñÀégÀ£ÀUÀgÀ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
633 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
±ÁªÀÄtÚ «. «oÀ®¥ÀÄgÀ
r. ¸À£ï/ D¥sï¸ÁªÀiÁ£Àå
zÁåªÀAiÀÄå.
CAZÉ ªÀÄvÀÄÛ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
U羻ˀ,
674 4£ÉÃ
PÉ. Dgï.
ºÀAvÀ
9 X ¥ÉÃmÉ
12 2£ÉÃvÁ¯ÉÆèÃPÀÄ,
¥sÉøï
8/9/1994
ªÀÄAqÀå f¯Éè.
gÀ«ÃAzÀæ.# JA.J¸ï.
209/1, PÉëÃvÀæAiÀÄå
PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ,
£ËPÀgÀgÀÄ
PÉ.Dgï.
580 4£ÉÃ
ªÉƺÀ¯Áè,
ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
¥ÀzÁäªÀw JA.
# 2814/J,
J£ï.
4PÉÃAzÀæ
£Éà ªÀÄÄRå
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ,
£ËPÀgÀgÀÄ
«.
677
«. ªÉƺÀ®è,
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
D£ÀAzï ºÉZï.Dgï.
ªÀiÁgïPÉmïgÁdå
¸ÀÆ¥ÀgïªÉå¸Àgï,
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
J.¦.JªÀiï.¹.,
634 4£ÉÃ
ºÁ¸À£À
ºÀAvÀ
6 Xf¯Éè
9 2£ÉÃ
ºÉƼÉ
¥sÉøï
8/9/1994
£ÀgÀ¹¥ÀÄgÀ.
¨ÉÊgÀ¥Àà ©.
# 125,
J¯ï. 11 £ÉÃ
PÉÃAzÀæ
ªÉÄãï,¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
24 £ÉãËPÀgÀgÀÄ
PÁæ¸ï,
678 eÉ.
4£ÉÃ
¦ £ÀUÀgÀ,
ºÀAvÀ
9 X 12 1£ÉÃ
r ¨ÁèPï,
¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¸ÉÆêÀiÁZÁj
E.qÀ§Äè.J¸ï-176,
PÉÃAzÀæ
3£ÉøÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÀAvÀ,£ËPÀgÀgÀÄ
ºÉ¨Áâ¼ï,
581 4£ÉÃ
ªÉÄlUÀ½î
ºÀAvÀ
6 X 9 CAZÉ,
2£Éà ¥sÉøï
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
8/9/1994
C¥ÀàAiÀÄå#¦.6,¦. ¹.L. n.n.¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
§¤ßªÀÄAl¥À
635 4£ÉÃ
¹ §qÀªÀuÉ,
ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
gÁªÀÄÄ eÉ.# 1098/2, 9¸ÁªÀiÁ£Àå
£Éà PÁæ¸ï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¸ÀÄtÚzÀ PÉÃj,
110844£ÉÃ
PÉ. Dgï.
ºÀAvÀ
9 X ªÉÆúÀ®è,
12 2£ÉÃ3/20/2000
¥sÉøï
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥ÀgÀ²ªÀAiÀÄå
# 4154,
Dgï.10 £ÉÃ
¥Àj²µÀÖ
PÁæ¸ï,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
UÁA¢üãÀUÀgÀ,
683 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¸ÀħæªÀÄtå
JªÀiï-1242,
J¸ï.
¸ÁªÀiÁ£Àå
10£Éà ªÀÄÄRå
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ,588
«ªÉÃPÁ£ÀAzÀ
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 £ÀUÀgÀ,
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
PÀÄ¥ÀàªÀÄä
J.PÉ. PÁ¯ÉÆä
¥Àj²µÀÖ
¥ÀÄ°PÉò
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ636
©.©.4£ÉÃ
PÉÃjºÀAvÀ
6ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
PÀȵÀÚgÁdÄ
UÀÄqÀĸÀ®Ä,
©. «. ¥Àj²µÀÖ
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
589UÉÆPÀÄ®A,
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 4£ÉÃ
2£ÉúÀAvÀ,
3/25/1999
¥sÉøïªÉÄʸÀÆgÀÄ.
G¸Áä£ï µÀjÃ¥sï
# 1843/1, 1¸ÁªÀiÁ£Àå
£Éà PÁæ¸ï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
CPÀâgï gÀ¸ÉÛ,
684 4£ÉÃ
®µÀÌgï
ºÀAvÀ
9 XªÉƺÀ®è,
12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¨Á¯ÁfÃgÁªï J¯ï.L.f.
PÉ. ¦. 36 4£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ºÀAvÀªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
eÉ.mÉ.PÉ.637
§qÁªÀuÉ
4£Éà PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¨Á§Ä JA. J£ï.
# 739, 1£ÉÃgÁdå
PÁæ¸ï
¸ÀPÁðj
,PÁ²¥Àw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
CUÀæºÁgÀ
638 4£ÉÃ
PÉ.Dgï.ªÉƺÀ®è
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå
D¢üÃPÀëPÀgÀ
¥Àj²µÀÖ
PÀbÉÃj,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÉ.Dgï. D¸ÀàvÉæ,
577 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÀªÉÄñï J¸ï.
# 452, PÉ.Dgï.
PÉÃAzÀæ
D¸ÀàvÉæ
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ,
£ËPÀgÀgÀÄ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
573 4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
PÀȵÀÚ # 123, PÉgÀUÀÆqÀÄ,
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÀÄAqÀå vÁ¯ÉÆèÃPÀÄ,
685 4£Éà ºÀAvÀ
9 X ªÀÄAqÀå
12 2£Éà ¥sÉøï
9/2/2006
f¯Éè.
ªÀÄAdÄ£Áxï
# 765, ¸ÉÃvÀĪÀiÁzÀªÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÀÈ¥À, ²æãÀUÀgÀ
640 4£Éà ºÀAvÀ
6¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ
# 2485,
J£ï. ªÀiÁjUÀÄqÀÄ
¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ
gÀ¸ÉÛ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¥ÀqÀĪÁgÀ
572 4£ÉÃ
ºÀ½î,
ºÀAvÀ
6 XªÉÄʸÀÆgÀÄ.
9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
zÁégÀPÀ£Áxï
# 2267/5, 5£É
PÉÃAzÀæ
ªÉÄÊ£ï, ¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
«£ÁAiÀÄPÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
570
£ÀUÀgÀ,
4£Éà ªÉÄʸÀÆgï
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÆúÀ£ï gÁeï
# 1117,
CgÀ¸ï.
17 ¸ÁªÀiÁ£Àå
f.£ÉÃ
J£ï.ªÀÄÄRå
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ, E.
686
¨ÁèPï,
4£ÉÃ
eÉ.ºÀAvÀ
9¦ X£ÀUÀgÀ,
12 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
¸ÀvÀå£ÁgÀAiÀÄt
PÉgÁ¥sï
JA.J£ï
gÁdtÚ
¸ÁªÀiÁ£Àå
£ÀA,3021/1
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
UÉÆÃPÀÄ®A
641 4£ÉÃ
ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
«.«.ªÉÆúÀ®è ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¸ÀÄeÁvÀ ºÉZï.
PÉÃgï
©. D¥sï¸ÁªÀiÁ£Àå
§¸ÀªÀgÁdĪÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
.ºÉZï.J£ï. »£ÀPÀ¯ï
590 4£ÉÃ
ªÉÄÊ£ï
ºÀAvÀ
6 X 9 gÉÆÃqï,
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
zÉÆqÀعzÀÝAiÀÄå
# 2180 ¹.ºÉZï
JA.
¥Àj²µÀÖ
30 3£ÉÃPÁæ¸ï
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
C±ÉÆÃPÀ
646 4£ÉÃ
¥ÀÄgÀA
ºÀAvÀ
6 X 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
J¸ï.PÉ. dAiÀÄgÁA
# 82 f ¨ÁèPï,gÁdå
eÁQ¸ÀPÁðj
PÁélæ¸ï,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
ªÉÄʸÀÄgÀÄ
591 4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
©½Vj gÀAUÀ£ÁAiÀÄÌ.
¤ªÀÈvÀÛ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ
gÁdå ¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
±Á¯Á vÀAvÀædÕ,
687 4£ÉøÀPÁðj
ºÀAvÀ
9 X 12D¸ÀàvÉæ
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥ÀPÀÌ, ¨sÀzÉæÃUËqÀ£À PÉ
zÉêÉAzÀæ.
# 1,
J. ¨ÁèPï 1,gÁdå
ZÁªÀÄÄAr
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¨ÉlÖ
£ËPÀgÀgÀÄ
ªÀÄÄRå
595gÀ¸ÉÛ,
4£Éà ºÀAvÀ
6PÉ.J¸ï.
X 9 2£ÉÃ
Dgï.¦ PÁélæ¸ï,
¥sÉøï
8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¹zÀÝ¥Àà J£ï.
# 567 1£ÉÃPÉÃAzÀæ
ºÀAvÀ 20£ÉÃ
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁæ¸ï
£ËPÀgÀgÀÄ
4£ÉÃ
647 4£ÉÃ
ªÀÄÄRå
ºÀAvÀ
6 XgÀ¸ÉÛ
9 2£ÉÃ
PÉÊUÁjPÁ
¥sÉøï
8/9/1994 §qÀªÀt «±ÉéñÀégÀAiÀ
PÀĪÀiÁgÀ# 2601, 3£ÉgÁdå
PÁæ¸ï,
¸ÀPÁðj
GvÀÛgÁ¢ü
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
ªÀÄoÀ
596 gÀ¸ÉÛ,
4£Éà ºÀAvÀ
6 ªÉÄʸÀÄgÀÄ
X 9 2£ÉÃ########
¥sÉøï
ªÀiÁzsÀÀªÀ#gÁªï
05, £ÁUÉÃAzÀæ.
5 £ÉÃPÉÃAzÀæ
ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ,
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
«zÁågÀtå
£ËPÀgÀgÀÄ
688 4£ÉÃ
¥ÀÄgÀA,
ºÀAvÀ
9 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ
E.qÀ§Äè.J¸ï-349,
¸ÁªÀiÁ£Àå
JA. Dgï.
1£É PÁæ¸ï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¹.L.n.©.
597ºÀÄqÉÆÌÃ,
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9£ÀÆå
2£ÉÃ
PÁªÀÄvÀgÁd
¥sÉøï
8/9/1994
CgÀ¸ï gÀ¸ÉÛ, ªÉÄʸÀ
¸ÀħæªÀÄtå
# 2867
PÉ. J£ï.
1£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ºÀAvÀ 8£ÉÃ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
f ªÀÄÄRå
648
gÀ¸ÉÛ
4£ÉÃgÁfêï
ºÀAvÀ
6 X 9£ÀUÀgÀ
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
²æäªÁ¸ï # 221 (E) PÉ.JZï.©.2£ÉÃ
¥Àj²µÀÖ eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÀAvÀ, PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ,
598 4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
gÁªÀĪÀÄÆwð
# 816,
J£ï.J¸ï.
1 £ÉÃ
PÉÃAzÀæ
ªÀÄÄRå ¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ,£ËPÀgÀgÀÄ
UÉÆÃPÀÄ®A
737 4£Éà ºÀAvÀ
93 X
£ÉÃ
12 2£ÉÃ
ºÀAvÀ,
8/28/1998
¥sÉøï
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¸À®vï ªÉÄÃj# 1137/30, J¸ï.eÉ.ºÁ¸ÉÖ¯ï
¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÉÆÃqï,
599
«zÁågÀtå¥ÀÄgÀA,
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
7/31/1998
¥sÉøï
¹ÃvÀªÀÄä ºÉZï.Dgï.
# 381 ºÉZï.¦.N.Dgï,JªÀiï.J¸ï.
ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
§qÀªÀuÉ
649±ÀQÛ
4£ÉãÀUÀgÀ
ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ
GzÀAi381ÀÄVj
7/31/1998
¥sÉøï
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
eÉÆøɥsï#J¯ï.
764, 1 £ÉÃ
gÁdå
PÁæ¸ï,
¸ÀPÁðj
10«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ÉÃ
£ËPÀgÀgÀÄ
ªÉÄãï,
690«dAiÀÄ
4£Éà ºÀAvÀ
£ÀUÀgÀ,
9 X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994

Page 5

Table1

1921
1924
1927
1931
1941
1948
1952
1960
1962
1966
1973
2033
2043
2050
2054
2063
2081
2086
2088
2095
2102
2107
2116
2122
2126
2133
2134
2139
2146
2147
2152
2157
2161
2168
2169
2173
2179
2182
2191
2196
2203
2207
2210
2214
2217
2220
2221
2226
2229
2235
2251
2254

3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-7
3R-1
3R-1
3R-1

dAiÀIJæà f.PÉ.
# 1063/89, J¸ï.eÉ.
gÁdå ¸ÀPÁðj
ºÁ¸ÉÖ¯ï
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
gÉÆÃqï,
600
7£É
4£ÉÃ
PÁæ¸ï,
ºÀAvÀ
6 X«zÁågÀtå¥ÀÄgÀA,
9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
AiÀıÉÆÃzsÀ
# 831
JA.«.
E&J¥sï.
gÁdå
¨ÁèPï
¸ÀPÁðj
PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
650 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
7/4/1998
gÁªÀÄZÀAzÀæ.
# 563/J.
J¸ï. JA ¸ÁªÀiÁ£Àå
¨ÁèPï, 2 £ÉÃ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄãï, 2691
£ÉÃ4£ÉÃ
PÁæ¸ï,
ºÀAvÀ
9 XPÀĪÉA¥ÀÄ
12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
£ÀUÀgÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥Àæ¥ÀÄ®è# 270, 4 £ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ºÀAvÀ, vÉÆÃta
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÉÆ¥Àà¯ï,
692 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÁeÁgÁªï J£ï.
# 30, 5 £ÉÃ¥Àj²µÀÖ
PÁæ¸ï, ªÀiÁzÉñÀégÀ
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
693
§qÁªÀuÉ,
4£Éà ºÀAvÀ
9ªÉÄÃlUÀ½î
X 12 2£Éà ¥ÉÆøÀÖ,
¥sÉøï
8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
±ÁAvÀ n.J£ï.
# 05, 7 £ÉøÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄãï, ²æÃPÀAoÉñÀégÀ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
694 4£ÉÃ
¤®AiÀÄ,
ºÀAvÀ
9 X 12
dAiÀÄ®Qëöä
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥ÀÄgÀA, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
gÁdPÀĪÀiÁgï
# 163,
¹. PÀmÁªï.
2 £ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
12 £ÉÃ
695 PÁæ¸ï,
4£Éà ºÀAvÀ
9
dAiÀÄ£ÀUÀgÀ,
X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¸ÀAzsÁå J£ï.
# Dgï.
553, ZÀ®ÄªÁA¨sÀ
¸ÁªÀiÁ£ÀåCUÀæºÁgÀ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
699
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
gÁªÀÄtÚ PÉ.
# 60
J¸ï.eÉʯï CAUÀ«PÀ®gÀÄ
PÁélð¸ï C±ÉÆÃPÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ
696 J£ï.Dgï.
4£Éà ºÀAvÀ
9 ªÉÆúÀ®è
X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ªÀÄÄvÀÛ¥Àà
# 905/25,
J. JA. 4PÉÃAzÀæ
£Éà ªÉÄãï,
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
2 £ÉÃ
£ËPÀgÀgÀÄ
PÁæ¸ï,
697 4£ÉÃ
«zÁågÀtå
ºÀAvÀ
9 X 12
¥ÀÄgÀA,
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
£ÀAdªÀÄä # 902/4 ®QëÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
¥ÀÄgÀAªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
,1£Éà ºÀAvÀ
698ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¸ÀÄzsÁ PÀ¯ÁåtÂ
# 8/1, VÃvÁ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÀ¸ÉÛ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
113144£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
f,«. PÀªÀÄ®# 64, ªÉÆzÀ®£ÉÃ
PÉÃAzÀæ
ªÀĺÀr,
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
4£ÉÃ
£ËPÀgÀgÀÄ
ªÉÄÊ£ï,
702 4£ÉÃ
16£ÉÃ
ºÀAvÀ
9 X PÁæ¸Àà
12 2£Éà §qÁªÀuÉ,
¥sÉøï
8/9/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
UÁAiÀÄwæ# 111, £ÀÆå
¸ÁªÀiÁ£Àå
§¤ßªÀÄAl¥À
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
§qÁªÀuÉ,
703ºÀ¼ÉÃ
4£ÉÃ¥ÉƸïÖ
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
D¦üøï¥sÉøï
8/9/1994
gÀ¸ÉÛ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
AiÀĪÀÄÄ£Á
# E-257,
PÀĪÀiÁj
PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1£ÉÃ
704ºÀAvÀ,
4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ########
¥sÉøï
®Qëöäà .J£ï.
# 7/206, ºÉƸÀ
PÀÄgÀħUÉÃj,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÉƼÉîÃUÁ®.
709 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ########
¥sÉøï
µÀtÄäRAiÀÄå
# 139, JªÀiï.L.f-2,
gÁdå ¸ÀPÁðj
PÉ.ºÉZï.©.
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
PÁ¯ÉÆä,
710 4£ÉÃ
ºÀÆlUÀ½î,
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
ZÉÆÃqÀªÀÄä
# 905/25,
¦.J¸ï
4£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄÊ£ï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
«zÉÊgÀtå¥ÀägÀA
753 4£ÉÃ
, ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
£ÁUÀgÀvÀß
# ¹.
264/©, UÉÆÃPÀÄ®A
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
3£Éà ºÀAvÀ,
711«.«.
4£ÉÃ
ªÉƺÀ¯Áè,
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
dAiÀĪÀÄä# 409, £Ávïð
¥Àj²µÀÖ
F¸ÀÖ. J£À.Dgï,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉƺÀ¯Áè,
756 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ZÀAzÀæ ¥Àæ¨sÀ
42,1£ÉÃ
JA.J¸ï
PÁæ¸ï,
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁ½zÁ¸À
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ,755
dAiÀÄ®Qëöä
4£Éà ºÀAvÀ
12 X
¥ÀägÀA,
182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
PÁAvÀgÁeï,®Qëöä
JZï.¦ ¥ÀägÀA
¸ÁªÀiÁ£Àå
§qÀªÀuÉ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÁ¸À£À 756
f¯Éè 4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
UËgÀªÀÄä # 254/1, 4£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
zÀÄUÀðzÉë
758zÉêÀ¸ÀÜ£À
4£Éà ºÀAvÀ
12 X 18
gÀ¸ÉÛ,
2£Éà ¥sÉøï
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
7/4/1998
°Ã¯ÁªÀw. F# 31, r.«.gÁeÁgÁA,
gÁdå ¸ÀPÁðj
CUÀæºÁgÀ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
gÁªÀiÁ£ÀÄeÁ
712 4£Éà ºÀAvÀ
9 gÀ¸ÉÛ,
X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
dAiÀÄPÀĪÀiÁgï
2/K, 1£ÉÃ
PÉ. JªÀÄÄRå
¸ÁªÀiÁ£Àå
gÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
8£Éà PÁæ¸ï,
762 4£ÉÃ
PÁªÀiÁPÀ
ºÀAvÀ
12 X 18
D¸ÀàvÉæ
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÀ¸ÉÛ, ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA, ªÉ
ºÉÆ£ÉßÃUËqÀ
PÁélæ¸ï
¹. JZï
# 4,PÉÃAzÀæ
J¯ï. L.¹. D¦üøÀgÀì
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
PÁélæ¸ï,
763 4£ÉÃ
J¯ï. ºÀAvÀ
12
L.¹.X¨ÁæAZï
182£Éà 1gÀ
¥sÉøï
8/9/1994
EA¨sÁUÀ, PÉ.Cgï, J¸ï gÀ¸ÉÛ
±ÀPÀÄAvÀ¯Á
# 31/1,
r. ¥ÀA¥Á¥Àw
¸ÁªÀiÁ£Àå
gÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
dAiÀÄ£ÀUÀgÀ,
713 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÁeÉÃAzÀæ.
# 33,
© M.r. ¨ÁèPï.
¸ÁªÀiÁ£Àå
gÀeÉÃAzÀæ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ÀUÀgÀ,
771/a4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
15 X 242£ÉÃ3/20/2000
¥sÉøï
fêÀgÁd ¸ÉÆÃgÀPÉ.
J¸ï, ¹.J¸ï, D¸ÀàvÉæ
qÁ||
gÁdå ¸ÀPÁðj
, C¥ÀìgÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
¨ÉÃAzÀÆgÀ,
772 4£ÉÃ
ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¤Ã®PÀAoÁgÁzsÀå
# 65, 1£ÉÃ
ºÉZï.¹.
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
18£ÉÃ714
PÁæ¸ï,
4£ÉÃ
dAiÀÄ£ÀUÀgÀ,
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
EA¢gÁ ©. 88, 2£Éà ªÀÄÄRå
¸ÁªÀiÁ£Àå
gÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
dAiÀÄ®Qëöä
773 4£ÉÃ
¥ÀägÀA,
ºÀAvÀ
15 XªÉÄʸÀÆgÀÄ
242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
§®gÁA UÀÄ¥ÁÛ
# 682,PÉ.
23£ÉÃ
J£ï.
gÁdå
PÁæ¸ï,
¸ÀPÁðj
4£ÉÃ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
ªÉÄÊ£ï,
715
«zÁågÀtå
4£Éà ºÀAvÀ
9¥ÀÄgÀA,
X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ-08
¥sÉøï
7/4/1998
¸ÀzÁ²ªÀAiÀÄå
562 J£ï,
§ÄzÀÝ
« ¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÀiÁUÀð ¹zsÁÞxÀð
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ÀUÀgÀ,
775 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
vÀAUÀgÁeï#J¸ï.
E.qÀ§Äè.J¸ï
¥Àj²µÀÖ
1505, eÁw
4£ÉÃ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄÊ£ï,716
9£ÉÃ
4£ÉÃ
wgÀĪÀÅ,
ºÀAvÀ
9 X 12«ªÉÃPÁ£ÀAzÀ
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994£ÀUÀgÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ
PÉÆÃQ® JZï.
# 472,
Dgï11£ÉÃ
gÁdå
J PÁæ¸ï,
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
AiÀÄ®ºÀAPÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
776£ÀÆ
4£ÉÃ
m裕,
ºÀAvÀ
15 X¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
«ÃuÁ J.
# 322, «ÃgÀ£À
¸ÁªÀiÁ£Àå
UÉgÉ, ªÀUÀð
C±ÉÆÃPÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
717
gÀ¸ÉÛ,
4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
C£ÀÄgÁzsÀ# «31, 3£ÉÃ.¸ÁªÀiÁ£Àå
¨ÁèPï. 6£ÉÃ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ
777 4£ÉÃ
dAiÀÄ®Qëöä
ºÀAvÀ
15 X 242£ÉÃ
¥ÀägÀA,
¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
UÉÆÃ¥Á¯ï#gÁªï
464,J¸ï.
2£ÉÃ
Dgï.
PÉÃAzÀæ
ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ,
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
4£ÉÃ
£ËPÀgÀgÀÄ
718
PÁæ¸ï,
4£ÉÃ
JAºÀAvÀ
9¨ÁèPï
X 12 2£Éà ¥sÉøï
ºÀAvÀ,
8/9/1994
PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ, ªÉÄ
¥ÀæºÁèzÀ 40/10,
Dgï, f 39£ÉÃ
gÁdå
PÁæ¸ï,
¸ÀPÁðj
dAiÀÄ£ÀUÀgÀ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
778¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ7/31/1998
¥sÉøï
zÉÆqÀØtÚ#Dgï.
G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ,
J¸ï. ¥Àj²µÀÖ eÁw
qÀAiÉÄmï
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
, PÀÆrUÉ
719 4£ÉÃ
¸ÉÆêÀĪÁgÀ¥ÉÃmÉ
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï vÁ|| PÉÆqÀUÀÄ f¯Éè.
¥Àæ¨sÀÄ ©.# «.
C¹¸ÉÖAmïPÉÃAzÀæ
JAf¤ÃAiÀÄgï,
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÉ.E.©.
£ËPÀgÀgÀÄ
722
ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ.
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
C£ÀAvÀgÁªÀÄÄ.
73/K, qÀ§¯ï
¹
¥Àj²µÀÖ
gÉÆÃqï,eÁw
PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
6304 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
15 X 241£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¸ÉÆêÀıÉÃRgÀAiÀÄå
# PÀUÀμÀ,
¥Àj²µÀÖ
ªÀÄ°è£ÁxÀ¥ÀÄgÀ
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
CAZÉ,
724 ªÀļÀªÀ½î
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12vÁ||,
2£ÉÃ
ªÀÄAqÀå
¥sÉøï
8/9/1994f¯Éè.
®°vÀªÀÄä PÉñÀªÀ
# 278, UÀuÉñÀ
ªÀÄÆwð
¸ÁªÀiÁ£Àå
¦æAiÀÄ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1/1 CqÀØ
725
gÀ¸ÉÛ,
4£ÉäªÉâvÁ£ÀUÀgÀ,
ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¸ÀÄzsÁ ¢°Ã¥ï
# 2, ZÁgÀĸÁªÀiÁ£Àå
PÀÄæ¥À, ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
AiÀiÁzÀªÀVj,
781
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
4£Éà ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀÄÄgÀÄUÉñÀ£ï
# 12, 10£ÉÃ
©. J£ï.
ªÀiÁf
PÁæ¸ï,
¸ÉʤPÀgÀÄ
dAiÀĪÀĺÀ¯ï
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
726
§qÁªÀuÉ,
4£Éà ºÀAvÀ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
£ÁUÀgÁd ªÀÄÆwð.
# JZÀ.L.f/2,
F gÁdå
6£ÉøÀPÁðj
PÁæ¸ï,«ªÉÃPÁ£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
782 4£Éà ºÀAvÀ
15 XªÉÄʸÀÆgÀÄ
242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
«±Àé£ÁxÀAiÀÄå
# 756,JA.
ªÀÄ£ÀÄd
n.¸ÁªÀiÁ£Àå
¥ÀxÀ,ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
3£Éà CqÀØ
724
gÀ¸ÉÛ,
4£ÉÃE ºÀAvÀ
12
CAqï
X 18
J¥sï
2£ÉÃ
¨ÁèPï,
¥sÉøï
8/9/1994
PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ, ªÉÄʸ
C±ÉÆÃPï PÀĪÀiÁgï
PÉÃgÁ¥sÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
JªÀÄ. Dgï. ªÀUÀð
²ÃvÀ¯ï
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¹AUï,783
# 149,
4£ÉÃ
ªÉÄlUÀ½î
ºÀAvÀ
15 X 242£ÉÃ
§qÁªÀuÉ
¥sÉøï
8/9/1994
, ªÉÄʸÀÆgÀÄ
±ÀPÀÄAvÀ¯Á¨Á¬Ä
# 42/2, ªÀiÁ¸ïÌ
.©. ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÀ¸ÉÛ, £Àdgï
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¨Ázï, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
728 4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
±ÉÊ®dªÀÄä# ªÉÊ
J¯ï75/J, PÉ.Cgï.
¸ÁªÀiÁ£Àå
D¸ÀàvÉæ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ,
784
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
4£Éà ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥ÁªÀðw ¹. J.EAqÀ¹ÖçAiÀįï
gÁdå mÉæöʤAUï
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
E£ï¹ÖlÆåmï,
123694£ÉÃ¥ÉÆ£ÀßA¥ÉÃmÉ,
ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
PÉÆqÀUÀÄ f¯Éè.

Page 6

Table1

2259
2261
2269
2275
2279
2285
2289
2294
2295
2299
2303
2307
2310
2313
2316
2321
2322
2329
2335
2336
2338
2340
2346
2355
2356
2369
2471
2474
2496
2498
2515
2527
2532
2543
2559
2565
2577
2588
2595
2600
2602
2612
2623
2624
2628
2635
2640
2645
2651
2669
2672
2683

3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-13R-1
3R-17
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
0
3R-15
3R-1
3R-1
3R-3
3R-1
3R-3
3R-1
3R-1
3R-3
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-3
3R-1
3R-1
3R-1
3R-3
3R-1
3R-1
3R-1

²æäªÁ¸ï ¹ # 32, UÀAUÀªÀĺÁd£À
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
§qÀªÀuÉ,785
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
4£Éà ºÀAvÀ
15 X 24
2£ÉÃ
2£ÉÃ########
ºÀAvÀ,
¥sÉøïªÉÄʸÀÆgÀÄ
gÀªÉÄÃ±ï ºÉZï.
# 4560,
«. 16£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄÊ£ï,ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
730 4£ÉÃ
2£ÉúÀAvÀ
12
ºÀAvÀ,
X 182£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
dAiÀÄ¥ÀæPÁ±ï
# 124,
ºÉZï.
¸ÀÆAiÉÄÃeï
«.¸ÁªÀiÁ£Àå
¥sÁgÀA
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ,
731
ªÀzÁågÀtå
4£Éà ºÀAvÀ
12¥ÀÄgÀA,
X 182£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
¹zÀÞ«ÃgÀAiÀÄå
# ¹.ºÉZï.32,
r. JA. ¥Àj²µÀÖ
ºÉƸÀ ªÀiÁzÀj
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÀÄ£É,738
5£ÉÃ4£ÉÃ
PÁæ¸ï,
ºÀAvÀ
12 X
C±ÉÆÃPÀ
182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥ÀÄgÀA, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥ÀzÀä ²æäªÁ¸ï
877/9 JA, ªÁt«¯Á¸À
¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
®Qëöä
789¥ÀägÀA,
4£Éà ºÀAvÀ
15
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
X 242£ÉÃ7/31/1998
¥sÉøï
PÀȵÉÚÃUËqÀ
# 38, 1£Éà CAUÀ«PÀ®gÀÄ
PÁæ¸ï, D¢¥ÀA¥Á
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ,
740«.«ªÉƺÀ¯Áè,
4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ-02
¥sÉøï
7/4/1998
«ªÀįï PÀĪÀiÁgï
¹.JZï.69,J£ï.
5£ÉÃ
gÁdå
© ªÀÄÄRå
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ,
£ËPÀgÀgÀÄ
2£ÉÃ
790PÁæ¸ï,
4£Éà ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA,
ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
gÀªÉıï Dgï.
# J¯ï.L.f-118,
r.
¸ÁªÀiÁ£Àå
3£Éà ºÀAvÀ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ,
741 4£Éà ºÀAvÀ
12 XªÉÄʸÀÆgÀÄ
182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
£À½£ÁQë # 14/31, 3£ÉÃ.
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¥ÀÆtð zÀÄæÖ
791 gÀ¸ÉÛ,
4£Éà ºÀAvÀ
15
¹.JA.r.
X 242£ÉÃ
¨ÁèPï,¥sÉøï
8/9/1994
, PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ, ªÉÄʸÀ
«ÃuÁ J¸ï. # 619, ¥À²ÑªÀÄ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï,ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
C±ÉÆÃPÀ742
gÀ¸ÉÛ,
4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ########
¥sÉøï
¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt
# 1170/1,
gÁdÄ,
PÀÄgÀ§UÉÃj
¸ÁªÀiÁ£Àå
Dgï
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
2£Éà PÁæ¸ï,
792ªÀÄAr
4£ÉêÉƺÀ®è,
ºÀAvÀ
15 X 242£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
²ªÀ ±ÀAPÀgï
# 281,
J¸ï.©.1£ÉøÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄÊ£ï, ¸ÀgÀ¸Àéw
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¥ÀÄgÀA,
733 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
FgÀ¥Àà ¦.©# PÀzÀ£ÀÆgÀÄ.
ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ
§Æ«ÄPÉÃj,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
«gÁd¥ÉÃmÉ,
794 4£ÉÃPÉÆqÀUÀÄ
ºÀAvÀ
15 X 242£ÉÃf¯Éè
¥sÉøï
8/9/1994
¹zÀÞAiÀÄå #J¯ï.
374, 3£ÉÃ¥Àj²µÀÖ
ªÀÄÄRåeÁw
gÀ¸ÉÛ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
vÁgÀ¸ÀªÁr
744 4£ÉÃ
gÀ¸ÉÛ,
ºÀAvÀ
12 PÁªÉÃj
X 182£ÉÃ
£ÀUÀgÀ,
¥sÉøï
8/9/1994
ªÀÄAqÀå.
¸ÀgÉÆÃdªÀÄä
# 21/J¸ï. EA¢gÁ£ÀUÀgÀ,
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
795 4£Éà ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¨sÁgÀw ¥ÀæPÁ±ï
# 113, 8£ÉÃ
¹. ¥Àj²µÀÖ
ªÀÄÄRåeÁw
gÀ¸ÉÛ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
4£ÉÃ795
CqÀØgÀ¸ÉÛ,
4£Éà ºÀAvÀ
15 X¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA,
242£Éà ¥sÉøï
7/4/1998 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
²æäªÁ¸ï gÁªï
# 169,
JA.«.
C¤SÉÃvÀ£À
¸ÁªÀiÁ£Àå
gÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
2£Éà PÁæ¸ï,
745 4£ÉÃ
1£ÉÃ
ºÀAvÀ
12¨ÁèPï,
X 182£ÉÃ
PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ,
¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
zÉêÀªÀÄä# ºÀ£ÀĪÀÄ£Á¼ÀÄ,
¸ÁªÀiÁ£À姣ÀÆßgÀÄ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÉÆç½,
746 4£ÉÃn.ºÀAvÀ
12
£ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ
X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
vÁ|| ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯Éè.
±ÉÊ®d ©. Dgï
# J¯ï. 29, AiÀÄƤªÀ¹ðn
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁélæ¸ï, ªÀiÁ£À¸À
796 4£ÉÃ
UÀAUÉÆÃwæ
ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¨ÉƪÀÄäAiÀÄå
# 118,
©.D®£ÀºÀ½î,
¥Àj²µÀÖ6£ÉÃ
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁæ¸ï, ªÀÄAqÀå
747 4£ÉÃ
¹n. ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
²ªÀ±ÀAPÀgÀ¥Àà
# 1, ¹zÀÝtÚ
r. J¸ï. ªÀiÁf
¯Éãï
¸ÉʤPÀgÀÄ
dĪÀÄä
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÀĹâ797
gÀ¸ÉÛ,
4£ÉÃ
¨ÉAUÀ¼ÀÄgÀÄ
ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥Àæ¨sÁPÀgï
# 1570,
ºÉZï. J¯ï.
«zÁå£ÀUÀgÀ
CAUÀ«PÀ®gÀÄ
gÀ¸ÉÛ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÀÄAqÀå.
748 4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÆúÀ£ï f.# Dgï.
92, 9£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, £À«®Ä
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ,798
PÀĪÉA¥ÀÄ
4£Éà ºÀAvÀ
15£ÀUÀgÀ,
X 242£ÉÃ8/28/1998
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
PÉÆAqÀAiÀÄå
# 192,
¹. 2£ÉÃ
¹
¥Àj²µÀÖ
ªÀÄÄRåeÁw
gÀ¸ÉÛ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
§ÈAzÁªÀ£À
799 4£ÉÃ
§qÁªÀuÉ,
ºÀAvÀ
15 X 24ªÉÄʸÀÆgÀÄ
2£ÉÃ7/31/1998
¥sÉøï
£ÁgÁAiÀÄt # 59, 1£Éà ¥Àj²µÀÖ
ºÀAvÀ, 2£ÉÃ
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁæ¸ï, UÀAUÉÆÃwæ
124044£Éà ºÀAvÀ
12 ¯ÉÃOmï,
X 182£ÉÃ8/28/1998
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
¸ÀwÃµï ¨Á§Ä
# 123/2, vÉÆãÀaPÉÆ¥Àà®Ä
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
800 4£Éà ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¸ÀvÀå£ï ©. #
Dgï.
16, ²æñÉÊ®,
PÉÃAzÀæ
5 £ÉøÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄãï,
£ËPÀgÀgÀÄ
3 £ÉÃ
801 PÁæ¸ï,
4£Éà ºÀAvÀ
15
¸ÀgÀ¸Àéw
X 242£ÉÃ¥ÀÄgÀA,
¥sÉøï
8/9/1994ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
£Á¤ì ¥À£ÁðAr¸ï
# 75-J, 1£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
AiÀiÁzÀªÀVj,
851 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
PÀĪÀiÁgï J¸ï.
# 6,¦.4£Éà PÁæ¸ï
¸ÁªÀiÁ£Àå
J¸ï.©.JªÀiï.
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÀ¯ÉÆä
852 4£ÉÃ
²æÃgÁªÀiï¥ÀÄgÀ,
ºÀAvÀ
12 X 182£Éà 2£ÉÃ
¥sÉøï
8/9/1994
ºÀAvÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
«dAiÀÄPÀĪÀiÁgï.
# 1485,©6£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï vÁåUÀgÁd
ªÀUÀð
zÀlÖUÀ½î gÉÆÃqÀ,
3£ÉÃ
338 ºÀAvÀ
PÉ.Dgï.
9 X 12ªÉÆúÀ¯Áè,
6/6/1994
nA§gï r¥ÉÆ, ªÉÄʸÀÆgÀ
£ÀA¢¤. «. «.# 905/21,22¸ÁªÀiÁ£Àå
£Éà PÁæ¸ï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
4 £ÉêÉÄãï,
1275 4£ÉÃ
«zÁågÀtå¥ÀÄgÀA,
ºÀAvÀ
18 X 271£Éà ¥sÉøï
6/6/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
«dAiÀÄ PÀªÀiÁgï
# 16 ºÉ.
Dgï.
¯ï .©
gÁdå
¸À¨ï¸ÀPÁðj
ªÀ®AiÀÄ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
¨ÁUÀÆgÀÄ
853 4£ÉÃ
,¹ DgïºÀAvÀ
15
¥ÀlÖt
X 24ºÁ¸À£À
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
f¯Éè.
ªÀÄÆwð J¸ï.
# 771/©, 3 ¸ÁªÀiÁ£Àå
£Éà PÁæ¸ï,ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
UÉÆÃPÀÄ®A,
802/A4£ÉÃ
3 £ÉúÀAvÀ
15
ºÀAvÀ,
X 242£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
3/20/2000
¥sÉøï
zÉÆqÀØ«ÃgÀAiÀÄå.
2133 ¹.JZï 41,2£ÉÃ
¹¥Àj²µÀÖC±ÉÃÃPÀ¥ÀÄgÀA
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
2155 ,4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
zÀ±ÀgÀxÀ ±ÉnÖ.
# 808/7, gÁªÀiÁ£ÀÄd
¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
9 £ÉÃ
11976
PÁæ¸ï,
4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
±ÁªÀÄtÚ PÉ443,¸À£ÁäUÀð,¹zÁÝxÀð£ÀUÀgÀ,ªÉÄʸÀÆgÀÄ-11
gÁdå ¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
2160 4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¢ªÁPÀgÀ «.# ¹.J¸ï. J£ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå
103/1, ¢ªÁ£Àì
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
806 4£Éà ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¸ÉÆêÀĸÀÄAzÀgÀA
# 1074, E.&
«.
¸ÁªÀiÁ£Àå
J¥sï,
©. ¨ÁèPï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÁªÀÄPÀȵÀÚ
807 4£ÉÃ
£ÀUÀgÀ,
ºÀAvÀ
15 X 24
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÀ«±ÀAPÀgï
24,2£ÉÃ
ªÉÊ. « ªÉÄÊ£ï
¸ÁªÀiÁ£Àå
«.«.ªÉÆúÀ®è,ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
2161 4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ZÀAzÀæªÀi˼ÉñÀégÀ
# 14,[353] 13£ÉÃ
¥Àj²µÀÖ
¸Áé«Ä
ªÀÄÄRå
eÁw
¦.JA.
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ, 12396
zÉêÀgÁd
4£Éà CgÀ¸ÀÄ
ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ
£ÀUÀgÀ
8/28/1998
¥sÉøï
ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ.
PÀÄ®ègï. eÉ.
# 591,
PÉ. 11 £ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
4 £Éà ªÉÄãï,
808 3 4£ÉÃ
£Éà ºÀAvÀ,
ºÀAvÀ
15 X 24UÉÆÃPÀÄ®A,
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
®°vÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ.
# 788/90, 12
¸ÁªÀiÁ£Àå
£Éà PÁæ¸ï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÁªÀiÁ£ÀÄd
810 gÀ¸ÉÛ,
4£Éà ºÀAvÀ
15ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
X 242£Éà ¥sÉøï
ªÉÆúÀ£ï. #
©. 280,
¦.
15 £ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÀÄÄRåªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ, ¸ÀgÀ¸Àéw
813 4£ÉÃ
¥ÀÄgÀA,
ºÀAvÀ
15 X 24ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
PÁå¥ÀÖ£ï PÀzÀÝqÀ
# 47, 4£ÉÃ
PÀÄlÖ¥Àà
ªÀiÁf
ªÉÄìģï
¸ÉʤPÀgÀÄ
CAiÀÄå¥Àà
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
7£Éà PÁæ¸ï
855
zÀªÀÄä®ÆgÀÄ
4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ
§qÁªÀuÉ
¥sÉøï
8/9/1994
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
ºÀj ¥ÀæPÁ±ï
2815,7£ÉÃ
©.¹
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, ªÁt«¯Á¸À
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÆúÀ®è,
2162 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ï.
# 9, ºÉêÀiÁªÀw
JA. ¥Àj²µÀÖ
JqÀzÀAqÀ
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£Á¯É,814
zÀAqÉ
4£ÉÃ
PÉgÉ,
ºÀAvÀ
15 XPÉ.
242£ÉÃ
Dgï. ¥ÉÃmÉ
¥sÉøï
8/9/1994vÁ®ÄèPÀÄ,
£ÁUÉÃAzÀæ
# 670
¦.J. UËj ¤®AiÀÄ
gÁdå ¸ÀPÁðj
PÀĪÉA¥ÀÄ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
£ÀUÀgÀ
857 4£ÉÃ
§¸ï r¥ÉÆÃ
ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
¸ÀIJî
# 400, 1 £ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄãï, 1ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£Éà PÁæ¸ï,
815
¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA,
4£Éà ºÀAvÀ
15 X 242£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
PÉÆÃQ®gÁtÂ
3622/3,1£ÉÃ
J¸ï
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï OmïºË¸ï
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
GªÀÄgï
2190
RAiÀiÁªÀiï
4£Éà ºÀAvÀ
9 XgÀ¸ÉÛ
12 2£ÉÃ
w®Pï
¥sÉøï
8/9/1994
£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ
PÀȵÀÚ ªÀÄÆwð
# 217, ¦vÀÈbÁAiÀÄ
±ÉnÖ
¸ÁªÀiÁ£Àå
. J.
, §ÈAzÁªÀ£À
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
§qÁªÀuÉ,
816 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÀªÉÄñÀ J£ï.
# 44, 19£ÉûAzÀĽzÀ
ªÉÄìģï«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¥ÀAUÀqÀ
§£À±ÀAPÀj858
1£ÉÃ
4£ÉÃ
ºÀAvÀ
ºÀAvÀ
12 X
2£ÉÃ
182£ÉÃ
WÀlÖ
¥sÉøï
8/9/1994
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
¥ÉæêÀiÁ£ÀAzÀ
# 1177/1
£ÁAiÀÄPï
ªÀĺÀr
¸ÁªÀiÁ£Àå
2£ÉÃ
.©. ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁæ¸ï ¥ÀlÖªÀUÀj
859 4£ÉÃ
UÀ°èºÀAvÀ
12ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
X 182£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï

Page 7

Table1

2687
2694
2702
2709
2717
2728
2736
2737
2739
2747
2749
2759
2764
2766
2771
2787
2790
2804
2806
2810
2816
2823
2826
2834
2841
2847
2848
2854
2860
2866
2873
2874
2881
2889
2895
2896
2907
2910
2914
2930
2931
2932
2935
2936
2942
2944
2947
2953
2955
2957
2961
2962

3R-1
3R-3
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-3
3R-1
3R-1
3R-3
3R-3
3R-1
3R-1
3R-3
3R-1
3R-2
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1

gÁªÀÄ¥Àæ¸Ázï
# 29,
J¸ï.
6 £ÉÃgÁdå
PÁæ¸ï,
¸ÀPÁðj
FdÄPÉƼÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
§qÁªÀuÉ,
817 4£ÉêÀįÉèñÀégÀA
ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560003
PÉÆÃQ®gÁtÂ.
3622/3
J¸ï 1£ÉÃPÁæ¸ï
¸ÁªÀiÁ£Àå
OqïªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºË¸ï GªÀÄägïRAiÀĪÀiï
1982 4£Éà ºÀAvÀ
9X
gÀ¸ÉÛ
12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
£ÁUÉÃ±ï ¹. # 912, VÃvÀ¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÀÄA¢gÀ ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ ¸ÉAlæ¯ï
860 ¥ÉÆðøï
4£Éà ºÀAvÀ
12 X¸ÉÖõÀ£ï
182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
»A¨sÁUÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
©¤ß. ¹.
# 101, 2 £ÉÃ
ªÀiÁf
PÁæ¸ï,
¸ÉʤPÀgÀÄ
2«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£Éà ªÉÄãï,
819n. PÉ.
4£ÉÃ
¯ÉÃOmï,
ºÀAvÀ
15 X 242£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
8/28/1998
¥sÉøï
¸ÀħæºÀätå# PÉ
1260
Dgï
2£ÉÃ
gÁdå
PÁæ¸ï
¸ÀPÁðj
PÀȵÀÚªÀÄÆwð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
861 ¥ÀÄgÀA
4£Éà ºÀAvÀ
12ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¸ÀgÉÆÃd # 875/1, 3£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï ¸ÀÄtÚzÀ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÉÃj
862
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
°ÃAiÀÄÄvï L.
# ©.
PÉÃgï/D¥sï,
GvÀÛAiÀÄå.
ªÀiÁfL.¸ÉʤPÀgÀÄ
JA. ¥ÀƪÀAiÀÄå,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
12034
# 53,
4£ÉÃ
1 £ÉÃ
ºÀAvÀ
15 ªÉÄãï,
X 242£ÉÃdAiÀÄ®Qëöä
8/28/1998
¥sÉøï
¥ÀÄgÀA, ªÉÄʸÀÆg
PÀÄlÖ¥Àà JA.
PÉÃgÁ¥sï

D²ÃªÁðzï
ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ
¦æAlgïì
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
18/J, 6£ÉÃ
2197 4£ÉÃ
ªÀÄÄRå
ºÀAvÀ
9 XgÀ¸ÉÛ
12 2£ÉÃ
«£ÁAiÀÄPÀ£ÀUÀgÀ
¥sÉøï
8/9/1994
,ªÉÄʸÀÆgï-1
±ÉõÀZÀ®# 18/1 PÁ½zÁ¸À
¸ÁªÀiÁ£Àå
gÀ¸ÉÛ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
dAiÀÄ®QëöäÃ
865 4£ÉÃ
¥ÀÄgÀA
ºÀAvÀ
12 X
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
C£ÀAvÀ Dgï.
# 104 J¯ïLf ¸ÁªÀiÁ£Àå
PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
868 4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¸Àwñï JA. #r. 12, ¨ÁèPï ¸ÁªÀiÁ£Àå
-9, J¸ï.©.JªÀiï.
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁ¯ÉÆä,
2198«ªÉÃPÀ£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ,
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
®Qëöäà Dgï.
# 335,
J. 1£ÉøÁªÀiÁ£Àå
ºÀAvÀ, aPÀÌ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÀgÀzÀ£ÀºÀ½î,
2199 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
D£ÀAzÀ ªÉÊ.
# 1214/JA.
PÉ.
dÆUÁqÀð
¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
EnÖUÉUÀÆqÀÄ
869 4£Éà ºÀAvÀ
12ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
X 182£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
D£ÀAzÀ ªÉÊ.PÉ.
# 1214/JA. dÆUÁqÀð
¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
EnÖUÉUÀÆqÀÄ
869 4£Éà ºÀAvÀ
12ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
X 182£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
dAiÀĪÀÄä #JA.
1022/4, dAiÀÄ®QëöäÃ
gÁdå ¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
gÀ¸ÉÛ, ZÁªÀÄgÁd¥ÀÄgÀA,
2200 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÀÄðAiÀĸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
ªÀÄAdÄ£Áxï
# f.1993/©., ¥Àj²µÀÖ
55 £Éà CqÀØ
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ, 4
12018
£ÉÃ4£ÉÃ
¨ÁèPï,
ºÀAvÀ
15gÁeÁf
X 242£ÉÃ
£ÀUÀgÀ,
8/28/1998
¥sÉøï
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560010
¤ªÀÄð®ªÀÄä
# 718
J£ï. 2£ÉÃ
PÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï. PÀvÁér¥ÀÄgÀ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1618
CUÀæºÁgÀ,
4£Éà ºÀAvÀ
12PÉDgï.
X 182£ÉÃ
ªÉƺÀ¯Áè.
########
¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
gÀAUÉÃUËqÀ
# 23,
ºÉZï.©.
11 £ÉÃ
gÁdå
PÁæ¸ï,
¸ÀPÁðj
3«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ÉÃ
£ËPÀgÀgÀÄ
ºÀAvÀ,
822
§¸ÀªÉñÀégÀ
4£Éà ºÀAvÀ
15 X £ÀUÀgÀ,
242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.-560079
ZÀ£ÀßAiÀÄå
# 676
JA. ¨É£ÀPÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå
2£Éà ªÉÄãï
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
3£Éà 873
PÁæ¸ï
3£ÉÃ
gÁªÀÄPÀë÷Ú
ºÀAvÀ
12 X 18"J" ¨ÁèPï
£ÀUÀgÀ
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
«ÃgÀ¨sÀzÀæ¸Áé«Ä
# 1603/1,J£ï.
4£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï,ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÉƸÀPÉj,901
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¨sÁUÀå ©. # 475, 13£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄÊ£ï, ªÀUÀð
¸ÀgÀ¸Àéw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¥ÀÄgÀA,
902 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
«dAiÀÄ®QëöäÃ
# 1160,
J¸ï.11£ÉÃPÁæ¸ï
¸ÁªÀiÁ£Àå¥À²éªÀÄ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁqÀð
875 2£ÉÃ
4£Éà ºÀAvÀ
ºÀAvÀ
12 X 18
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ
# 15, dºÀAVÃgï,
gÁdå
gÁªï 8£ÉÃ
f.Dgï.
¸ÀPÁðj
ªÀÄÄRå
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
gÀ¸ÉÛ,
903 J¸ï.«.J¸ï
4£Éà ºÀAvÀ
12§qÁªÀuÉ,
X 182£ÉÃaPÀÄÌ®
¥sÉøï
8/9/1994
¸ÀAzÀæ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
¥ÀæPÁ±ï J¸ï.
# 327, 2 £ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, r.ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¸ÀħâAiÀÄå
12273
gÀ¸ÉÛ,
4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
15 X 242£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
¨ÉƪÀÄäAiÀÄå
# 66,.PÉ.
2£Éà ¥Àj²µÀÖ
ºÀAvÀ, PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
904 4£ÉÃ
, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀÄÄvÀÄÛgÁdÄ
# 188, PÉ.Dgï.«Ä¯ï
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁ¯ÉÆä,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
907 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥Àæ¸À£Àß # 1780 5£ÉÃ
ªÀiÁf
PÁæ¸ï
¸ÉʤPÀgÀÄ
qÉJ¤Ø
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁ¯ÉÆä
876 C¤ÃPÉÃvÀ£À
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
gÀ¸ÉÛ
¥sÉøï
8/9/1994
PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆ
¤AUÉÃUËqÀ
# 4414/1, §eÁgï
¸ÁªÀiÁ£Àå
gÀ¸ÉÛ,ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
J£ï. Dgï. ªÉƺÀ¯Áè,
912 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
qÁ. ²ªÀ°AUÀ
# ¸Áé«Ä.
18, 8 £ÉÃ
ºÉZï.
gÁdå
ªÀÄÄRå
¹. ¸ÀPÁðj
gÀ¸ÉÛ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
©¤ß 823
¯ÉÃOmï,
4£ÉÃ1 ºÀAvÀ
15
£ÉÃ
X 24
ºÀAvÀ,
2£ÉÃ########
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ,
¥sÉøï
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
µÀqÀµÀÌj ©#J¸ï.
362, UÀÄgÁÌPÁt
gÁdå ¸ÀPÁðj
zÉêÀgÁd
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
gÀ¸ÉÛ
879ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ7/31/1998
¥sÉøï
±ÁAvÀ ºÉZï.J¸ï.
# 1498/25, gÁªÀÄAiÀÄå
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ, ±ÁgÀzÁ
913 4£ÉÃ
ªÀÄA¢gÀ,
ºÀAvÀ
9 X 12PÉ.JªÀiï.¥ÀÄgÀA,
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
gÁªÀÄ£ÁAiÀÄPï
¸ÀºÁAiÀÄPÀ
r.
¥Àj²µÀÖ
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÁvÀð
825ªÀÄvÀÄÛ
4£Éà ºÀAvÀ
15¥ÀæZÁgÀ
X 242£Éà ¥sÉøï
E¯ÁSÉ,
8/9/1994E£ï ¥ÉAnæ gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAU
ªÀÄAdļÀ #r.8/1, 13£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, «.«.ªÉƺÀ¯Áè,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
914ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¸Àwñï n. ¦.# 17, 8£ÉêÉÄÊ£ï,
¸ÁªÀiÁ£Àå
(JA.¹.
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ), ©¤ß
915 ¯ÉÃOmï,
4£Éà ºÀAvÀ
9 X2£ÉÃ
12 2£ÉÃ
ºÀAvÀ,
¥sÉøï
8/9/1994
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆ
£ÁUÀgÁdÄ #PÉ
1237
J¸ï 3£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï ¥ÀqÀĪÀt
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ
880 , 4£ÉÃ
mÉ PɺÀAvÀ
12¯ÉÃOmï,ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
X 182£ÉÃ########
¥sÉøï
qÁ. ªÉAPÀmÉñÀ
# 1157/J,
eÉÆåÃw.
§dÓtÚ
¸ÁªÀiÁ£Àå
¯Éãï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ZÁªÀÄgÁd
826
¥ÀÄgÀA,
4£Éà ºÀAvÀ
15
ªÉÄʸÀÆgÀÄ-5
X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
£ÀAdAiÀÄåJªÀiï.L.f
JA.
-49,¥Àj²µÀÖ
J CAqï ©,
¥ÀAUÀqÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¨ÁèPï, 1£ÉÃ916
PÁæ¸ï,
4£ÉÃ
4£ÉÃ
ºÀAvÀ
9 X ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ,
12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÁªÀÄPÀȵÀÚ£ÀUÀgÀ, ª
©üêÉÄñï#JA.
881,
J£ï.§¸ÀªÉñÀégÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
827 4£Éà ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
PÀȵÀÚ ªÀÄÆwð
# 446 8£ÉÃ
ºÉZïgÁdå
ªÉÄãï
PÉ ¸ÀPÁðj
14£ÉÃ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
PÁæ¸ï 881
§¸ÀªÉñÀégÀ
4£Éà ºÀAvÀ
12 X
£ÀUÀgÀ
182£Éà 3£ÉÃ
¥sÉøï
8/9/1994
ºÀAvÀ 4£Éà ¨ÁèPï ¨ÉAUÀ¼
®PÀëöät # 25/4, FJ¸ï.L¹.
¥Àj²µÀÖ
£ËPÀgÀgÀ
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÀ¸Àw UÀȺÀ,
953 4£ÉÃ
£ÀA¢¤
ºÀAvÀ
9 X 12
§qÁªÀuÉ
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560096
¹zÀÞgÁªÀÄÄ
# 464,
PÉ. 13£É¥Àj²µÀÖ
ªÀÄÄRåeÁw
gÀ¸ÉÛ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¸ÀgÀ¸Àéw
919 4£ÉÃ
¥ÀÄgÀA,
ºÀAvÀ
9 X 12
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
2£ÉÃ8/29/1998
¥sÉøï
gÁd®QëöäÃ
# ¦.
604, eÉ J¸ï
gÁdå
PÁ¯ÉÃdÄ
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
JzÀÄgÀÄ
£ËPÀgÀgÀÄ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
882 4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¨É½îAiÀÄ¥Àà
PÉÃgï/
¹. PÉ.D¥sï,
ªÀiÁf
JA. ¸ÉʤPÀgÀÄ
J. ¥ÉÆãÀߥÀà,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
828
# 300,
4£ÉÃ
3 £ÉÃ
ºÀAvÀ
15 XºÀAvÀ,
242£ÉÃUÉÆÃPÀÄ®A,
¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥Àæ¨sÀÄ dPÀÌ°
# 445, 7£ÉøÁªÀiÁ£Àå
ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1£ÉÃ923
ºÀAvÀ,
4£ÉÃ
ºÉ¨Áâ¼ÀÄ,
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
¤vÀå£ÀAzÀ#ªÀÄÆwð
803/© ªÀĺÀ¢
¹ ªÀiÁf
©. 13£ÉÃ
¸ÉʤPÀgÀÄ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄìÄmÉ884
PÉ 4£ÉÃ
¯ÉÃOmï
ºÀAvÀ
12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ºÉêÀÄAvï #
PÀĪÀiÁgï.
273, vÁåUÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå
n. ªÀiÁUÀð,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ,
833 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
®vÁ L. ¦. # 131, ºÉƸÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå
§¸ï ¤¯ÁÝt,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÀÄA¨ÁgÀ
924
PÉÆ¥Àà®Ä,
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÆúÀ£ï J¯ï.Dgï.
# 757, n.PÉ.¸ÁªÀiÁ£Àå
§qÁªÀuÉ,ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
4£Éà ºÀªÀÄvÀ,
925 PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ,
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
dÆåÃw «Ä¯Éð
# 109, 8£ÉøÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄãï gÀÆqï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
dAiÀÄ®Qëöä
954 4£ÉÃ
¥ÀÄgÀA
ºÀAvÀ
9 X 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
570012
wªÀÄäAiÀÄå
# 1156,
«. PÉ.7K ¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄãï UÉÆÃPÀÄ®A
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
885
3£ÉÃ4£ÉÃ
ºÀAvÀ,
ºÀAvÀ
12ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
£ÀgÉÃAzÀæ
# 91,
¥Àæ¸Ázï.
2 £ÉøÁªÀiÁ£Àå
¦.PÁæ¸ï, 2 £ÉÃ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄãï,835
1 £ÉÃ
4£ÉÃ
ºÀAvÀ,
ºÀAvÀ
15 X«dAiÀÄ
242£ÉãÀUÀgÀ,
¥sÉøï
8/9/1994ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥Á¯ï £ÉÃvÀæ
# 1676, 10£ÉÃ
¥Àj²µÀÖ
wgÀĪÀÅ,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
C±ÉÆÃPÀ
926¥ÀÄgÀA,
4£Éà ºÀAvÀ
9X
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994

Page 8

Table1

2971
2977
2982
2984
2985
2991
2992
2993
3004
3005
3009
3018
3022
3027
3029
3035
3036
3044
3051
3053
3056
3059
3064
3069
3070
3073
3079
3090
3091
3095
3101
3103
3114
3117
3121
3127
3129
3135
3143
3158
3167
3184
3196
3201
3207
3209
3221
3223
3233
3237
3247
3252

3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-2
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-2
3R-1
3R-2
3R-1
3R-1
3R-1
3R-2
3R-17
3R-2
3R-1
3R-1
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2

ªÀÄAUÀ¼ÀUËj
# 144, 4 £ÉÃ
¥Àj²µÀÖ
PÁæ¸ï,eÁw
GzÀAiÀÄ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
Vj,844
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
²æäªÁ¸À # 3/1010, 10£ÉÃ
¥Àj²µÀÖ
PÁæ¸ï,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ
1066 4£ÉÃ
gÀ¸ÉÛ,
ºÀAvÀ
9 X 12
«.«.£ÀUÀgÀ,
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀÄAqÀå
gÁªÀÄ¥Àà #JA.
PÉ L «¹qÀ¯ï
¥Àj²µÀÖ
D¸ÀàvÉæ
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
889 4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ3/20/2000
¥sÉøï
¸ÀĪÀiÁ gÀ«±ÀAPÀgï
# 311, r. ¸ÀħâAiÀÄå
.PÉ.¹.
¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
934 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥Àæ¨sÁPÀgÀ.
PÉÃgï/D¥sï.
¹. PÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå
# 534, ¦ &ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
n, PÁ¯ÉÆä,
845PÀĪÉA¥ÀÄ
4£Éà ºÀAvÀ
12 X 18
£ÀUÀgÀ,
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¸ÀĪÀiÁ ©.ºÉZï.
#682, 12£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
955 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÁªÀÄgÁªï ºÉZï.J¯ï.
# 49, J¯ï.L.f.¸ÁªÀiÁ£Àå
2£Éà ºÀAvÀ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ,
935 4£Éà ºÀAvÀ
9 XªÉÄʸÀÆgÀÄ.
12 2£ÉÃ########
¥sÉøï
¥Àæ±ÁAvï PÀĪÀiÁgï
# 462 , 11£ÉÃ
J¸ï.¹.
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï UÉÆÃPÀÄ®A
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
890
3£ÉÃ
4£ÉÃ
ºÀAvÀ
ºÀAvÀ
12 XªÉÄʸÀÆgÀÄ.
182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
CtÚAiÀÄå eÉ.
# FgÉà ¨É¼ÀUÀÄgÀ°,
¥Àj²µÀÖ eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÀqÀ«£ÀPÉÆÃmÉ
936 4£ÉÃ
CAZÉ,
ºÀAvÀ
9 X 12
ºÉƼɣÀgÀ¹
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥ÀÄgÀ, vÁ|| ºÁ¸À£À f¯Éè.
ªÉAPÀmÉñÀAiÀÄå
# J¯ï L f. 7,¥Àj²µÀÖ
2 £Éà ºÀAvÀ,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÀĪÉA¥ÀÄ
847 4£ÉÃ
£ÀUÀgÀ,
ºÀAvÀ
12 XªÉÄʸÀÆgÀÄ-23
182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ZÀAzÀæ±ÉÃRgï
¯Éçgï
JA.
PÁ¯ÉÆä
J£ï
¸ÁªÀiÁ£Àå
5£ÉÃ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁæ¸ï ªÀÄAqÀå.
891 4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
zÀÄUÀðªÀÄä
# 1306, ¹¯ïÌ ¥Àj²µÀÖ
¥sÁåPÀÖj
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
JzÀÄgÀÄ ªÀiÁ£ÀAzÀªÁr
955/B4£Éà ºÀAvÀ
6X
gÀ¸ÉÛ
9 1£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
11/6/2008
¥sÉøï
gÉÃR JA.J£ï.
# 247, ±ÁAw
¸ÁªÀiÁ£Àå
¤ªÁ¸À ºÀ¼ÉÃ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
§Ar PÉÃj
892PÉ4£ÉÃ
Dgï. ªÉÆúÀ®è
ºÀAvÀ
12 X 182£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.
########
¥sÉøï
ºÀÄZÀÑAiÀÄå
# QgÀÄUÁªÀ®Ä
¥Àj²µÀÖ
U羻ˀ
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÀÄvÀÄÛ
937
CAZÉ,
4£ÉêÀļÀªÀ½î
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
vÁ||
¥sÉøï
8/9/1994
ªÀÄAqÀå f¯Éè.
²æäªÁ¸À£ïEqÀ§Æå÷èJ¸ï,
¹. ¦.
CAUÀ«PÀ®gÀÄ
£ÀA102,«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÀÄqÉÆÌÃ,
848
1 £ÉÃ
4£ÉÃ
ºÀAvÀ,
ºÀAvÀ
12 X PÀĪÉA¥ÀÄ
182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
£ÀUÀgÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
NA ¥ÀæPÁ±ï
# 1100,
¥ÀjÃPï
10£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÀÄÄRåªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ, UÉÆÃPÀÄ®A
941 4£Éà ºÀAvÀ
9 3£ÉÃ
X 12 2£ÉÃ
ºÀAvÀ¥sÉøï
8/9/1994
, ªÉÄʸÀÆgÀÄ
wæèÉÆ£ï#ZÁ©ðAiÀÄ
2918, EgÁé£ï
¸ÁªÀiÁ£Àå
gÀ¸ÉÛªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
894 4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
GµÁ ²æÃ¥Àw
# 1036, 14 J,
¸ÁªÀiÁ£Àå
1£Éà ªÀÄÄRå
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ,
942
J¸ï.eÉ.ºÉZï,
4£Éà ºÀAvÀ
9 XgÀ¸ÉÛ,
12 2£ÉÃ
«zÁågÀtå¥ÀÄgÀA,
¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
°AUÁgÁdÄ #©.194, 15£ÉÃ
¥Àj²µÀÖ
ªÉÄãïeÁw
¹zÀxÁð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
2£ÉÃ898
ºÀAvÀ
4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÁªÀÄZÀAzÀæ
# 1293, 4£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄÊ£ï gÉÆÃqï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÉ.JA.
943 ¥ÀÄgÀA,
4£Éà ºÀAvÀ
9 XªÉÄʸÀÆgÀÄ.
12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
UÀÄgÀĸÁé«Ä
# 110:
J¯ï.©, 10
gÁdå
£ÉøÀPÁðj
ªÀÄÄRå
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
gÀ¸ÉÛ,1101
¹zÁÝxÀð
4£ÉçqÁªÀuÉ,
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
§¸ÀªÀAiÀÄå#©.
J¯ÉLf 36, ¥Àj²µÀÖ
¹ Ln©. gÁeÉAzÀæ
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ÀUÀgÀ,
956 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
GªÀÄgï JA.# 135, «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1£Éà ºÀAvÀ,
9448£ÉÃ
4£ÉÃ
PÁæ¸ï,
ºÀAvÀ
9 X 12
»£ÀPÀ¯ï
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
CAZÉ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ªÀÄAdÄ£Áxï
# «.
1784, PÀ©Ãgï
¸ÁªÀiÁ£Àå
gÀ¸ÉÛªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÀÄAr ªÉÆúÀ®è
900 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä
# 80,
n. 9£Éà ¸ÁªÀiÁå£Àå
ªÉÄÊ£ï gÉÆÃqï,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÀUÀð
6£ÉÃ945
PÁæ¸ï,
4£ÉÃ
¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA,
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
£ÁUÀgÁd «.# 1152, ®°vÁ¢æ
¸ÁªÀiÁ£Àå
, 2 £ÉÃ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁæ¸ï gÉÆÃqï,
1102 4£ÉÃ
¹ & ºÀAvÀ
9
r ¨ÁèPï,
X 12 2£ÉÃ
PÀĪÉA¥ÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994£ÀUÀgÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥ÀÄlÖªÀÄä# 2, ¦-3, ¥ÀA¥Á¥Àw
¸ÁªÀiÁ£Àå
gÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
946 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÀ²ÃzÀ ¨ÉÃUÀA
# 2087, ®µÀÌgï
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉƺÀ®è,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
1103 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ºÉÆ£ÀßAiÀÄå
UÀAUÀqÀ
eÉ.
ºÉƸÀºÀ½î,
¥Àj²µÀÖ eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt
947 4£ÉÃ
vÁ|| ºÀAvÀ
9ªÀÄAqÀå.
X 12 2£ÉÃ
f¯Éè
¥sÉøï
8/9/1994
¥ÀÄlÖªÀÄä# 974, PÀÄA§gÀUÉÃj
¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ
,«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÉ Dgï, D¸ÀàvÉæ
957 4£ÉÃ
gÀ¸ÉÛ,
ºÀAvÀ
9 X 12
®PÀëgï
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀÄƺÀ®è , ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä
# 1152,
r. n. ºÉƸÀ©Ã¢,
gÁdå ¸ÀPÁðj
EA¢gÁ£ÀUÀgÀ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
948ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀÄAUÀ¼ÁA§
# 338,
JA.© r«d£ï
¸ÁªÀiÁ£Àå
d®¥ÀÄj ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
1001 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀĺÀzÉêÀªÀÄä
# 963,PÉ.
ºÉZï«.
¥Àj²µÀÖ
L f. «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ÀUÀgÀ,
1104 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
±ÁAvÀ® ©. #n.85, C¤ÃPÉÃvÀ£À
¸ÁªÀiÁ£Àå
gÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
3£Éà 1002
PÁæ¸ï,
4£ÉÃ
PÀĪÉA¥ÀÄ
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
£ÀUÀgÀ
¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ªÀÄAdļÁ# 649, PÁªÀÄlUÉÃj,
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÀÄArªÉƺÀ¯Áè,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
949 ªÉÄʸÀÆgÀÄ
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ3/24/1999
¥sÉøï
UˀAqˮg绕
# 509,
Cgï.
30£ÉÃ
J¸ï.gÁdå
CqÀØ
¸ÀPÁðj
gÀ¸ÉÛ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
r.¨ÁèPï,
950eÉ.¦.
4£ÉÃ
£ÀUÀgÀ,
ºÀAvÀ
9 X 121£ÉÃ
2£ÉúÀAvÀ,
¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
gÁeÉñï r. # ©-2/57, CAZÉ
PÉÃAzÀæ
w¥ÀàAiÀÄå
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ,
£ËPÀgÀgÀÄ
1105
¥ÁAqÀÄgÀAUÀ
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
¤®AiÀÄ,
¥sÉøï
8/9/1994
²æÃgÀAUÀ ¥ÀlÖt.
ªÉÄÃj PÉæöʸÀÛ
# 35, 5£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï £ÀÆå
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÀÄqÀ¯ï 1004
ºË¸ï ,gÁeÉÃAzÀæ
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
£ÀUÀgÀ
8/28/1998
¥sÉøï
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
²ªÀªÀÄä
# 1051/1, 1¸ÁªÀiÁ£Àå
£Éà PÁæ¸ï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¦jvÀA© gÀ¸ÉÛ,
1106 4£ÉÃ
EnÖUÉ
ºÀAvÀ
9 XUÀÆqÀÄ,
12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
«dAiÀÄ PÀĪÀiÁgï.
¹ArPÉÃmï
¹. ºÉZï.
¨ÁåAPï
¥Àj²µÀÖ
CgÀ¹ÃPÉgÉ,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÀiÁgÀÄw
1107 4£ÉÃ
£ÀUÀgÀ,
ºÀAvÀ
9 X 12 32£ÉÃ
£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
PÁæ¸ï, JqÀ¨sÁUÀ, CgÀ¹ÃPÉgÉ,
zÉêÀAiÀÄå
# 402, 2£ÉÃ¥Àj²µÀÖ
ªÀÄÄRåeÁw
gÀ¸ÉÛ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¥Á®¸ÁzÀæA
1007 4£ÉÃ
§qÁªÀuÉ
ºÀAvÀ
9 X 12PÉÆîgÀ.
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
G¯Áè¸À n.PÉ.
# 1458, vÀA§qÀUÉÃjÃ
ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
©Ã¢ , »£ÀPÀ¯ï
1008ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀdæªÉîÄ.
# 696/1,
JA. J¸ï.©. PÉÃAzÀæ
©. UÁqÀð£ï,
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
2 £ÉãËPÀgÀgÀÄ
ªÉÄãï
1110gÀ¸ÉÛ,
4£Éà ºÀAvÀ
9 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
£ÁUÀªÀÄä #
¦. 783/2, 8£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï gÁªÀÄ£ÀÄd
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1009
gÉÆÃqï
4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÀ«±ÀAPÀgÀ
£ÁUÀªÀ½î
J£ï.
CAZÉ,
¸ÁªÀiÁ£Àå
ZÁªÀÄgÁd
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ÀUÀgÀ
1112vÁ®ÄèPÀÄ
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12& 2£ÉÃ
f¯Éè. ¥sÉøï
8/9/1994
qÁ|| UÁAiÀÄwæ.
# 80, §ÈAzÁªÀ£ï
ªÉÊ. J¸ï.
¸ÁªÀiÁ£Àå
§qÁªÀuÉ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
2£Éà ºÀAvÀ,
1051 4£ÉÃ
AiÀiÁzÀªÀVj,
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
¸ÀÄgÉÃ±ï ºÉZï.
# 1498/25,
¦.
1¸ÁªÀiÁ£Àå
£Éà ªÀĺÀr,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÁªÀÄAiÀÄå
1113 gÀ¸ÉÛ,
4£Éà ºÀAvÀ
9 PÀȵÀÚ
X 12 2£ÉÃ
ªÀÄÆwð
¥sÉøï
8/9/1994
¥ÀÄgÀA, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¸ÀÄgÉñÀ ©.¹.
# 504/6, PÉA¥À£ÀAdA§
gÁdå ¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
CUÀæºÁgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
1010
PÉ4£ÉÃ
Dgï ªÉÆúÀ®è
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
########
¥sÉøï
gÉÃtÄPÀ JA.
# «.
2291, 6 £ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
§¸ÀªÉñÀégÀ
1114
gÀ¸ÉÛ,
4£Éà PÉ.
ºÀAvÀ
9 X 12
Dgï.
2£ÉÃ
ªÉƺÀ®è.ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
gÀvÁßPÀgï#gÁªï
905/10,
¹AzsÉ
4£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÀÄÄRå
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ, 1£ÉÃ
1052PÁæ¸ï,
4£Éà ºÀAvÀ
9«zÁågÀtå
X 12 2£ÉÃ
¥ÀÄgÀA,
¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
±ÁAvÀ®QëöäÃ
# 676/1,
JA. ©.
©.©.
¸ÁªÀiÁ£Àå
UÁqÀð£ï,ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
2£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ,
1018 4£Éà ºÀAvÀ
9f¯Éè
X 12ªÉƺÀ®è
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
£ÁUÉÃAzÀæ.
# 18/©,
JA. 6 £ÉÃ
gÁdå
ªÉÄãï
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ,
£ËPÀgÀgÀÄ
7 £ÉÃ
1115
PÁæ¸ï,
4£Éà PÁªÀiÁQë
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
D¸ÀàvÉæ
¥sÉøï
8/9/1994
gÀ¸ÉÛ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.

Page 9

Table1

3261
3263
3277
3279
3285
3287
3293
3301
3309
3310
3333
3335
3338
3343
3347
3348
3350
3353
3358
3360
3365
3369
3370
3379
3380
3381
3387
3388
3390
3396
3400
3401
3404
3408
3416
3418
3428
3430
3436
3437
3444
3452
3456
3457
3459
3469
3473
3478
3481
3484
3486
3490

3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-1
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-1
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-1
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-1
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-1
3R-2
3R-2
3R-2
3R-1
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2

aPÀÌtÚ
# 1229, 6 £ÉÃ
ªÀiÁfPÁæ¸ï,
¸ÉʤPÀgÀÄ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
«£ÉÆç gÀ¸ÉÛ,
1116 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
UÁ¬Äwæ «dAiÀÄgÁWÀªÀ£ï
# 902,7£ÉøÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄãï UÉÆÃPÀÄ®A
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1019
3£ÉÃ
4£ÉÃ
ºÀAvÀ
ºÀAvÀ
9 XªÉÄʸÀÆgÀÄ.
12 2£ÉÃ7/31/1998
¥sÉøï
C£ÀAvÀgÁªÀÄ£ï.
# 74, 1PÉ.
£ÉÃ¥Àj²µÀÖ
ªÀÄÄRåeÁw
gÀ¸ÉÛ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1 £ÉÃ
1117
¹. PÁæ¸ï,
4£Éà ºÀAvÀ
95 X
£ÉÃ
12 ¨ÁèPï,
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
§£À±ÀAPÀj 3 £Éà ºÀAvÀ, ¨ÉAU
¨Á£ÀÄ¥Áæ¸Àzï
# 4800,
PÉ.JA.
PÉøÀgÉ
¸ÁªÀiÁ£Àå
1£ÉêÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄãï gÀ¸ÉÛ
1023gÁeÉÃAzÀæ
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
£ÀUÀgÀ
¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ªÉAPÀmÉñï
J FUÉÆÃ¥Á®gÁªï
(JA) J¥sïn¹
ªÀiÁfeÁ®
¸ÉʤPÀgÀÄ
PÀzÀUÀzÀPÉÊ
ºÀ½î
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉ¸ïÖ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
958 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12
560015
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
dAiÀÄ®Qëöä
# 2516,
Dgï. ªÁ°äÃQ
¸ÁªÀiÁ£Àå
gÀ¸ÉÛªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
«.«. ªÉƺÀ®è
1024ªÉÄʸÀÆgÀÄ-12
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉAPÀmÉñÀ
# 13,
LAiÀÄågï.
¥ÁAZÀd£Àå,
ªÀiÁf
PÉ.¸ÉʤPÀgÀÄ
2 £ÉÃ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁæ¸ï, 21118
£ÉÃ4£ÉÃ
ºÀAvÀ,
ºÀAvÀ
9X
JA.
12f 2£ÉÃ
gÀ¸ÉÛ,
¥sÉøï
8/9/1994
GzÀAiÀÄ Vj. ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570
PÁªÉÃgÀªÀÄä
# 22,
¹. gÉÃAdgï
«.
gÁdå
¨ÁèPï,
¸ÀPÁðj
¸ÉÆêÀiÁégï
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
1025
¥ÉÃmÉ,
4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
£ÁgÀAiÀÄt #f. 1, J.eÉ. ¨ÁèPï
¥Àj²µÀÖ
J£ï.Dgï.ªÉƺÀ®è
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1026
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
CºÀ®å zÉëÃgÀªÀÄätÂÚÃ
# 1664/17,§ÄzÁÝZÁgï
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570004
1120 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
«dAiÀÄPÀĪÀiÁgï
# 13, °AUÀAiÀÄå
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁ¯ÉÆä
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
, wAiÀÄƨÁ®Ø
959 4£Éà ºÀAvÀ
9gÀ¸ÉÛ,
X 12 2£ÉÃ
£Àdgï
8/28/1998
¥sÉøï
¨Ázï ªÉÄʸÀÆgÀÄ 10
ZÀAzÀæ ªÀi˼ÉñÀégÀ
# 30, 9 £ÉÃPÉÃAzÀæ
ªÀÄÄRå
PÉ.
gÀ¸ÉÛ,
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
5£ËPÀgÀgÀÄ
£ÉÃ
1130
¨ÁèPï,
4£ÉÃ
dAiÀÄ®Qëöä
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ¥ÀÄgÀA,
¥sÉøï
8/9/1994ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ªÀÄjAiÀĪÀÄä
# 1682, PÉ ¥Àj²µÀÖ
mÉ ¦ UÀÄr
¥ÀAUÀqÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ, PÉ 1028
Dgï ªÉƺÀ®è,
4£Éà ºÀAvÀ
9 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥ÀÄlÖtÚ J¸ï.# J£ï.
E£Éì÷àPÀÖgï,
¥Àj²µÀÖ
¸ÉAlæ¯ï
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
JPÉìöʸï1056
CAqï4£ÉÃ
PÀ¸ÀÖªÀiïì,
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
Qéãïì
¥sÉøï
8/9/1994
gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
VÃvÁ eÁzÀªÀ
# 52,
J£ï.8 £ÉøÁªÀiÁ£Àå
ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
AiÀiÁzÀªÀVj,
1131 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
PÀȵÉÚÃUËqÀ
# 176,n.¹.
CAiÀÄå¥Àà
gÁdå ¸ÀPÁðj
¸Áé«Ä
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
mÉA¥À¯ï
1053
gÀ¸ÉÛ,
4£ÉÃgÁWÀªÉÃAzÀæ
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
£ÀUÀgÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
²æäªÁ¸ï PÉ.J¸ï.
# 258471, 4£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï,ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÉƸÀ§ArPÉÃj,
960 4£ÉÃ
PÉ.Dgï.
ºÀAvÀ
9 X ªÀÄƺÀ®è
12 2£Éà ¥sÉøï
6/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ 570004
gÀvÀߪÀÄä# 2,4£É PÁæ¸ï
¸ÁªÀiÁ£Àå
E&J¥sï ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¨ÁèPï gÁªÀÄPÀȵÀÚ
1029 4£Éà £ÀUÀgÀ
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
7/31/1998
¥sÉøï
«dAiÀiï PÀĪÀiÁgï
# 1848, ©.
gÀvÀ£ï
gÁdå¹AUï,
¸ÀPÁðj
2£ÉÃ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
¯ÉÊ£ï,1057
ªÀÄArªÉƺÀ¯Áè,
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
PÀ£ÁåPÀĪÀiÁj
# 2612, PÉ.f.
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÉÆ¥Àà¯ï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
4£Éà PÁæ¸ï,
1132 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
C¤® PÉ.©. # 792, ¥Àædé¯ï
¸ÁªÀiÁ£Àå
¤®AiÀÄ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¥ÀAZÁ¬Äw
130gÀ¸ÉÛ
4£ÉÃE¤PÁ¯ï
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
¨ÉÊgÀ¥Àà f.©
# PÉÃgï/D¥sï
ªÀiÁf
²ªÀtÚ
¸ÉʤPÀgÀÄ
, PÉ,E.©.
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÀÆUÀð½î,
1058 4£ÉÃ
¨É¼ÀªÁr
ºÀAvÀ
9 X 12 CAZÉ,
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
gÁWÀªÉÃAzÀæ
# 986,¨Á§Ä,
14£ÉÃ
gÁdå
J£ï.
ªÀÄÄRå
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ
£ËPÀgÀgÀÄ
vÀÆta
961PÉÆ¥Àà®,
4£Éà ºÀAvÀ
9 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ
12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
£ÁUÉÃAzÀæ£ï
# 55/¹,
«.¦.4 £ÉÃ
PÉÃAzÀæ
PÁæ¸ï, UÉÆÃPÀÄ®A
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
1133
¥ÁPÀð
4£ÉÃgÀ¸ÉÛ,
ºÀAvÀ
9 X 12«.2£ÉÃ
«. ªÉƺÀ®è,
¥sÉøï
8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥ÀæPÁ±ï J£ï
# 165, 10£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, 12£ÉÃ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÀÄÄRå
1059
gÀ¸ÉÛ,
4£Éà ºÀAvÀ
9
¸ÀgÀ¸Àéw
X 12 2£ÉÃ
¥ÀÄgÀA,
8/28/1998
¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
dªÀgÉÃUËqÀ
# 2713, 2£ÉÃ
gÁdå
PÁæ¸ï
¸ÀPÁðj
ªÉÄÃzÀgÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
PÉÃgÉ
1524/4£ÉÃ
ZÁªÀÄÄAqÉ
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
¥ÀÄgÀA
¥sÉøï
7/4/1998
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ZÉÊvÀæ J. #JA.
1403, 7£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, vÁåUÀgÁd
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ,
1060 4£ÉÃ
PÉ.Dgï.
ºÀAvÀ
9 X ªÉƺÀ¯Áè,
12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
PÁAiÀÄð¥Àà
# ªÉÊ
¹. ¦. J£ï 39¸ÁªÀiÁ£Àå
¨ÉÆÃUÁ¢ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
2£Éà ºÀAvÀ
962ªÉÄʸÀÆgÀÄ
3£Éà ºÀAvÀ
9 X 12570026
"J" ¨ÁèPï
8/9/1994
£ÁUÉÃAzÀæ
# 218,
J£ï. J¯ï.L.f.(¹.L.n.©)
¸ÁªÀiÁ£Àå 2£ÉÃ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÀAvÀ,
1061
PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ,
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
EA¢gÁ JA. #
J¸ï172, E & ¸ÁªÀiÁ£Àå
J¥sï ¨ÁèPï,ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
zÀlÖUÀ½î 1134
2 £ÉÃ4£ÉÃ
ºÀAvÀ,
ºÀAvÀ
9 XªÉÄʸÀÆgÀÄ.
12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÁªÀÄPÀȵÀÚ
# 603,
ºÉZï.J¸ï.
PÁ¯ÉÃdÄ
¸ÁªÀiÁ£Àå
gÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÉ Dgï. ªÉƺÀ®è
1032 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀiÁgÉÃUËqÀ
# 236/1, UÀÆ®èUÉgÉ
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¹.ºÉZï ªÀÄƺÀ®è
965 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
570024
¥sÉøï
8/9/1994
¸ÀÄgÉÃ±ï «.J¸ï.
# 171, n.PÉ.¸ÁªÀiÁ£Àå
¯ÉÃOmï, ªÀUÀð
4£ÉÃ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÀAvÀ1062
¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA,
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
¸Àétð®vÁ zÉë
# 4, ªÀiÁzÀj¥Àj²µÀÖ
ªÀÄ£É, 2£ÉÃ
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄÊ£ï, 1063
UÁA¢Ã
4£ÉÃ
£ÀUÀgÀ,
ºÀAvÀ
9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
®vÁ Dgï. # 368, ZɮĪÁA§
¸ÁªÀiÁ£Àå
CUÀæºÁgÀ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÉ.Dgï.
1064 4£ÉÃ
ªÉƺÀ¯Áè,
ºÀAvÀ
9 X 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
±Éå®d ©.JA.
# 640, 4£ÉøÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄãï 5£ÉÃ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁæ¸ï ªÀiÁgÀÄw
1035 4£ÉÃmÉ¥À¯ï
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
gÀ¸ÉÛ
########
¥sÉøï
PÀĪÉA¥ÀÄ £ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆ
¥ÀĵÀàgÁeï
# 11,
.¦. 6£Éà -ªÉÄÊ£ï gÉÆÃqï,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÉ¨Áâ¼ï-1£ÉÃ
1065 4£ÉúÀAvÀ,
ºÀAvÀ
9 X 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
°AUÀ¥Àà PÉ.Dgï.
d£À¥ÀzÀ ¸Á»w
¸ÁªÀiÁ£Àå
¥ÀA¥ÀªÀĺÁPÀ«
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ
1036 4£ÉÃ
vÀjPÉgÉ
ºÀAvÀ
12 XaPÀ̪ÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ
182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
f¯Éè.
²ªÀ PÀĪÀiÁgï
# 105/ºÉZï,
f.J£ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå
J£ï - ¨ÁèPï,ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ,
1072 4£Éà ºÀAvÀ
12
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
dAiÀĪÀÄä ªÉÊ/D¥sï,
«.
¯ÉÃmï
¹zÀÝgÁdÄ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
1137 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ########
¥sÉøï
¸ÀÄPÀ£Àå £ÀlgÁeï
# 937, ªÀĺÀr
¸ÁªÀiÁ£Àå
®QëöäÃ¥ÀÄgÀA
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
1037 4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
£ÁUÀ ¸ÀÄAzÀgÀ
# 53/17,
ªÀÄÆwð
5£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄÊ£ï,
.J£ï. ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
8£Éà PÁæ¸ï,
1073
gÁªÀĪÀÄA¢gÀ
4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ
gÀ¸ÉÛ,
¥sÉøï
8/9/1994
«£ÁAiÀÄPÀ £ÀUÀgÀ, ªÉÄʸÀÆ
£ÁUÉÃAzÀæ
# 58/5,
f.
L ¨ÁèPï
gÁdågÁªÀÄPÀȵÀÚ£ÀUÀgÀ
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
140 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
dAiÀĪÀÄä# 574, UÀAUÀªÀÄä
¸ÁªÀiÁ£ÀåUÀÄr
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ, 1140
2 £ÉÃ
4£ÉÃ
PÁæ¸ï,
ºÀAvÀ
6 XzÉêÀgÁdÄ
9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉƺÀ®è, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
§¸ÀªÀgÁdÄ #JA.
4, f-3, ºÉZï.L.f-2,
¥Àj²µÀÖPÉ.ºÉZï.©.
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁ¯ÉÆä,
1076 4£ÉÃ
ºÀÆlUÀ½î,
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
§¸ÀªÀgÁeÉÃUËqÀ
¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ
PÉÃAzÀæ
PÀ£ÁðlPÀ
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
«zÀÄåvï
£ËPÀgÀgÀÄ
1041
£ÀUÀgÀ
4£Éà ºÀAvÀ
12ºÀÄt¸ÀÆgÀÄ.
X 181£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀĪÀÄvÀ ²æäªÁ¸À£ï
# 1490/2, PÀȵÀÚ
ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ
ªÀÄÆwð¥ÀÄgÀA,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1141
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
ªÀiÁgÀ
# 26, ¹éÃ¥Àgïì
¥Àj²µÀÖ
PÁélæ¸ï,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
C±ÉÆÃPÀ¥ÀÄgÀA,
1077 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä
PÉÃAzÀæ
¹.
C¨sÁPÁj
¥Àj²µÀÖ ªÀÄvÀÄÛ
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
±ÀÄ®Ì
1042
C¢üPÀëgÀÄ
4£Éà ºÀAvÀ
12 X #181029
2£Éà PÀj£ÀAd¥ÀÄgÀ
¥sÉøï
8/9/1994
§qÁªÀuÉ ZÀªÀÄg
£ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄÆwð.
# 08, ¨Á« gÀ¸ÉÛ,
ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ
¥ÀqÀĪÁgÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÀ½î,
1147
dAiÀÄ®Qëöä
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12
¥ÀÄgÀA,
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
UÉÆëAzÉÃUËqÀ
§¼ÀÄîgÀÄ,
n. ¸ÁªÀiÁ£Àå
¸Á°UÁæªÀÄ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÉÆç½,1084
PÉ.Dgï.£ÀUÀgÀ
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12vÁ||
2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
d¯Éè.
D£ÀAzï J¸ï.# 601/1, PÁ¯ÉÃdÄ
CAUÀ«PÀ®gÀÄ
gÀ¸ÉÛ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ZÀªÀÄgÁd
1046
ªÉƺÀ®è
4£Éà ºÀAvÀ
12ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994

Page 10

Table1

3493
3495
3501
3504
3506
3511
3517
3525
3528
3529
3542
3544
3546
3551
3552
3558
3565
3566
3568
3578
3582
3584
3586
3587
3592
3597
3598
3600
3618
3622
3624
3625
3633
3639
3644
3645
3646
3653
3656
3657
3662
3667
3670
3674
3679
3680
3681
3686
3689
3693
3696
3698

3R-2
3R-1
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-1
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-1
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-1
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2

¨sÁUÀå PÉ.#©.
3, 5£Éà PÁæ¸ï,
¸ÁªÀiÁ£Àå
dAiÀÄ£ÀUÀgÀ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
1078 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥ÀÄlÖ¹zÀÝAiÀÄå
# GªÀÄäzÀºÀ½î
¥Àj²µÀÖ
ªÀÄAqÀå
¥ÀAUÀqÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
967 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀÄzsÀĸÀÆzsÀ£ï.
# 79/1, PÉ.
JA.¸ÁªÀiÁ£Àå
n.J£ï.
¹ÖçÃmï, ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÀÄAr ªÉƺÀ®è,
1148 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¹zÉÝÃUËqÀ# JA.PÉ.
2961/8 J, CAUÀ«PÀ®gÀÄ
1£Éà ªÉÄÊ£ï,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
5£Éà PÁæ¸ï,
1079 4£ÉÃ
¸ÀgÀ¸Àéw
ºÀAvÀ
9 X 12
¥ÀÄgÀA,
2£ÉÃ7/31/1998
¥sÉøï
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
aPÀÌlÖUÀAiÀÄå
# 1460,-59173-88
¥Àj²µÀÖ
ªÉÄ£ÉÃdgï
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄÃnj¯ï
1047 4£ÉÃ
¥Áè¤AUï
ºÀAvÀ
12 XºÉZï.J.J¯ï.
182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
²æÃPÀAoÀ#.f.«.
44, 12£ÉøÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, «.«.ªÉƺÀ¯Áè,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1080
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉAPÀl¸Áé«Ä
# 136, 2£ÉÃgÁdå
ºÀAvÀ,
¸ÀPÁðj
UÁAiÀÄwæ¥ÀÄgÀA,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
1081 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀįÉèñï #L.J£ï.
11, ¦.PÉ.J¸ï.
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁélæ¸ï,ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÉ.Dgï. J¸ï1082
gÀ¸ÉÛ,
4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
UÀ«¹zÀÝ¥Àà,
# 114,
¯ÉÃmï/ªÀÄ®èªÀÄä
vÉÆta
¥Àj²µÀÖ
PÉÆ¥Àà¯ï,
¥ÀAUÀqÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
1149 4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
ªÀĺÀzÉêÀAiÀÄå
# 11, PÀ¯ÁåtVj,
.JA.¥Àj²µÀÖ
¸ÁvÀUÀ½î
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
§qÁªÀuÉ,
1083
gÁeï
4£ÉÃ
PÀĪÀiÁgï
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
gÀ¸ÉÛ,
¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
²æÃzsÀgÀ J¸ï.
# 2737/1,
n.
3£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄãï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄzÀgÀ PÉÃj
968 4£ÉÃ
ZÁªÀÄÄAr
ºÀAvÀ
9 X 12¥ÀÄgÀA
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ 57004
CdªÀÄvÀÄۤ߸Á
# 2481/1, ¸ÀįÁÛ£ï
¸ÁªÀiÁ£Àå¥ÁPïð
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ,1150
ªÀÄAr
4£ÉÃ
ªÉƺÀ®è,
ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
«Ãgï PÀĪÀiÁgï
# PÉ.J¸ï.¹.J.
£ÉøÀjPÉÃAzÀæ
CAqï Dgï.r.¨ÁåAPï
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
°. #1085
1482,
4£ÉÃ
©.ºÉZï,
ºÀAvÀ
9 X 12
gÀ¸ÉÛ,
2£ÉÃvÀĪÀÄPÀÆgï.
¥sÉøï
8/9/1994
ªÀĺÀzÉêÀ©£ï.eÉ.
JA. eÉ.dªÀgÉÃUËqÀ,
¥Àj²µÀÖ eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
# 5/© 3£ÉÃ1151
ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
PÀȵÀÚ ªÀÄÆwð
zsÀ£ÀUÉgÉ,
PÉ. ¥Àj²µÀÖ
¸ÀgÀUÀÆgÀÄ,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
CAZÉ,
1086
PÉƼÉîUÁ®,
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
PÉñÀªÀ ªÀÄÆwð
# 118, 4£ÉÃ
¹. ¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄÊ£ï, 11£ÉÃ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁæ¸ï,
1090
«.«.4£ÉÃ
¥ÀÄgÀA.
ºÀAvÀ
9 X 12
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¹zÀÝAiÀÄå #JA.
61,J¸ï.
J¯ï.L.f.,
¥Àj²µÀÖ
3£Éà ºÀAvÀ,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ,
1093 4£Éà ºÀAvÀ
9 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀĺÀzÉêÀAiÀÄå
# 2446/1,
¹. 5£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï,ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
2£Éà ªÉÄãï,
1152PÉ
4£ÉÃ
f. PÉÆ¥Àà¯ï,
ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
¸ÀÄAzÀgÀ£ï# f.31/6, 1£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄÊ£ï, PÀÄA¨ÁgÀ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÉÆ¥Àà®Ä,
1094 4£Éà ºÀAvÀ
9 ªÉÄʸÀÆgÀÄ
X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀ¤vÀ ºÉZï.#JA.
24, eÉ.n.PÉ.¯ÉÃOmï
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
5£Éà ºÀAvÀ,
969D¢4£ÉÃ
ZÀÄAZÀ£ÀVj
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
gÀ¸ÉÛ,
8/28/1990
¥sÉøï
PÀĪÉA¥ÀÄ £ÀUÀgÀ, ªÉÄʸ
gÁdtÚ. J¸ï. # 53, r J DgïgÁdå
J PÀA¥É¤
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¨ÁrUÁqïð
£ËPÀgÀgÀÄ
®°vÀ
1201 ªÀĺÀ¯ï
4£Éà ºÀAvÀ
6X
gÀ¸ÉÛ,
9 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
gÀ«PÀĪÀiÁgï
# 1913,
Dgï. 3£ÉÃ
PÉÃAzÀæ
ªÉÄÊ£ï, ¸ÀPÁðj
4£ÉÃ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁæ¸ï,
£ËPÀgÀgÀÄ
1097
«£ÁAiÀÄPÀ£ÀUÀgÀ,
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
®PÀëöäªÀÄätÂÚ
# 2 PÁ½zÁ¸À
PÉÃAzÀæ
gÀ¸ÉÛ «.«.ªÉƺÀ®è
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
1153
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¢ÃPÁëzÉë# J¸ï.
3013/2, 4£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï,ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
UÉÆÃPÀÄ®A
10981£ÉÃ
4£ÉúÀAvÀ,
ºÀAvÀ
9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¸ÀħæªÀÄtå
# 2944,
±Á¹Ûç12£ÉÃ
.Dgï.
PÉÃAzÀæ
PÁæ¸ï, ¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
«.«.ªÉƺÀ¯Áè,
£ËPÀgÀgÀÄ
1099ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
ªÀÄzsÀĸÀÆzsÀ£À
# 25, ²æÃ.J¸ï.
gÁWÀªÉÃAzÀæ
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¤®AiÀÄ,
1100
18 4£ÉÃ
£Éà ©ºÀAvÀ
9CqÀØ
X 12 2£ÉÃ
gÀ¸ÉÛ,
¥sÉøï
8/9/1994
§AqÉ¥Àà UÁqÀð£ï, ªÀÄÄvÁå®
®vÁ ªÉå. ¦. # 79-J¯ï.L.f.PÉÃAzÀæ
ºÀÄqÉÆ̺˸ï
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁAvÀgÁeï
£ËPÀgÀgÀÄ
1154CgÀ¸ï
4£ÉÃgÀ¸ÉÛ,
ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ
PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ
¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
£ÁgÁAiÀÄt #«. 66, £ÀÆå¸ÁªÀiÁ£Àå
§A§Æ §eÁgï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄÃzÀgï
1202
¨ÁèPï,
4£ÉÃ2 ºÀAvÀ
6£ÉÃ
X 9ªÉÄãï,
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
EA¢gÁ ¹. PÉ.
PÉ/0 ²æà 5£ÉÃ
gÁdåPÁæ¸ï,
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¨sÀæªÀÄgÁA§
£ËPÀgÀgÀÄ
970 4£ÉÃ
JPÉë÷ÖAµÀ£ï
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
., ZÁªÀÄgÁd
¥sÉøï
8/9/1994 £ÀUÀgÀ 571313
²ªÀ£ÀAdAiÀÄå
# PÉÃgï/D¥sï
¥Àj²µÀÖ
¹zÀÞ °AUÀAiÀÄå
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
, ºÀgÀ¼ÉÃ
1252 4£ÉÃ
ºÀ½î,
ºÀAvÀ
12 X¥ÁAqÀÄ¥ÀÄgÀ
182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
vÁ|| ªÀÄAqÀå f¯Éè.
C§ÄÝ¯ï ¸ÀvÀÛgÀ
# 9, E.qÀ§Äèöå
¸ÉÃlĸÁªÀiÁ£Àå
J¸ï, ¹Ln©,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
GzÀAiÀÄVj,
1203ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÃtÄUÉÆ¥À¯ï
# 1794,
ªÀÄÆðw
¹ÃvÀgÁªÀÄgÁªï
¸ÁªÀiÁ£Àå
J¸ï.
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ, PÉ.Dgï.ªÉƺÀ®è,
1155 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ZÉ£ÀßAiÀÄå
D¦üøï
f.J£ï.D¥sïPÉÃAzÀæ
J.E.E. # 2, ¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÉZï.Dgï.©.¹
£ËPÀgÀgÀÄ
1251
r«d£ï,
4£ÉÃ
ºÀÄt¸ÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
Dgï. ZÀAzÀæ
# 19
±ÉÃRgÀAiÀÄå
ªÀĺÀr,gÁdå
9£ÉÃ
¸ÀPÁðj
ªÀÄÄRå
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
gÀ¸ÉÛ,1253
¸ÀgÀ¸Àéw
4£Éà ºÀAvÀ
12
¥ÀÄgÀA
X 182£ÉÃ
, ªÉÄʸÀÆgÀÄ
2/27/1997
¥sÉøï
£ÀgÀ¸ÀªÀÄä
±Á¥ï. # 8, zÉêÀgÁd
¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ
ªÀiÁPÉðmï,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
1204 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
aPÀÌ ªÀiÁzÀªÀÄä
# 5/2, 1£ÉÃ¥Àj²µÀÖ
PÁæ¸ï, «£ÁAiÀÄPÀ£ÀUÀgÀ,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1156 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
°AUÀgÁdÄ # 1254, «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¥Àj²µÀÖ eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
4£Éà ºÀAvÀ,
12542£ÉÃ
4£ÉÃ¥sÉøï,
ºÀAvÀ
12 X 18ªÉÄʸÀÆgÀÄ
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
«ÄãÁQëÃ#J.Dgï.
1235, ¹zÁÞxÀð
¸ÁªÀiÁ£Àå
ºÁ¸ÉÖ¯ï
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ, PÉ.JªÀiï.
1255 4£ÉÃ
¥ÀÄgÀA,
ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
PÀȵÀÚ ªÀÄÆwð
UÁA¢üãÀUÀgÀ,
©.J.PÉÃAzÀæ
«gÁd¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¥ÉÃmÉ,
£ËPÀgÀgÀÄ
PÉÆqÀUÀÄ
1256 4£Éà ºÀAvÀ
12
f¯Éè
X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÀ«ÃAzÀæ.# Dgï.
288, UÀUÉð±Àéj
¸ÁªÀiÁ£Àå
UÁrZËPÀ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÀÄAr
1205
ªÉƺÀ®è,
4£Éà ºÀAvÀ
6 XªÉÄʸÀÆgÀÄ.
9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥Àæ¸À£Àß #©.93,
¦. ªÀiÁgÀÄw
gÁdå£ÀUÀgÀ,
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
®°vÁ¢æ¥ÀÄgÀ,
1
4£ÉÃ
U羻ˀ
ºÀAvÀ
6 X 9 ªÀÄvÀÄÛ
3£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
CAZÉ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
gÀªÉÄÃ±ï ¦.# 2573/2 ¹, ®PÀëöät
»AzÀĽzÀ
wÃxÀð,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¥ÀAUÀqÀ
2£ÉÃ1257
PÁæ¸ï,
4£ÉÃ
«.«ªÉƺÀ¯Áè,
ºÀAvÀ
12 X 182£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
D¢£ÁgÁAiÀÄt
# 8/2J,
Dgï. ©. ©.
CAUÀ«PÀ®gÀÄ
f. ¸Á£ïì gÀ¸ÉÛ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
§¤ßªÀÄAl¥À,
1206 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
²æäªÁ¸À ªÀÄÆwð
# 6, ¨ÁèPï
ºÉZï.Dgï.
-16,
»AzÀĽzÀ
eÉ.J¸ï.J¸ï.
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¥ÀAUÀqÀ
§qÁªÀuÉ,1258
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀiÁzÀAiÀÄå
# 94/1,
n. J¸ï.5£ÉÃ
»AzÀĽzÀ
ªÉÄÊ£ï, Dgï.¹.
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¥ÀAUÀqÀ
CUÀæºÁgÀ,
1259 4£ÉÃ
4£ÉúÀAvÀ
12PÁæ¸ï,
X 182£ÉÃ
ZÁªÀÄgÁd
7/31/1998
¥sÉÃ¸ï ¥ÉÃmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
²ªÀ±ÀAPÀgÀ
# 745/¹,
¸Áé«Ä13£ÉÃ
¦. gÁdåªÉÄãï
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
[ºËmï
£ËPÀgÀgÀÄ
ºË¸ï],PÁªÀÄQëÃ
6095 4£Éà ºÀAvÀ
12
gÀ¸ÉÛ,
X 182£ÉÃ
PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ
########
¥sÉøï
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ªÉAPÀmÉÃUËqÀ
# 709, f.
10£ÉÃ
n. gÁdå
ªÉÄÊ£ï,
¸ÀPÁðj
7£ÉÃ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
PÁæ¸ï,
1261
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ
1£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ºÀAvÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ
«ÄãÁ ¥ÉÆ£ÀߥÀà
# 24, 4£ÉÃ

¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄÊ£ï gÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¸ÀgÀ¸Àéw
1262
¥ÀÄgÀA,
4£Éà ºÀAvÀ
12ªÉÄʸÀÆgÀÄ
X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¸ÉÆêÀıÉÃRgï
# 351, J¸ï.
¤ÃweÉ.
CAUÀ«PÀ®gÀÄ
ªÀiÁUÀð, 2£ÉÃ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÀAvÀ,1265
¹zÁÞxÀð
4£ÉãÀUÀgÀ,
ºÀAvÀ
15 X 242£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
UÉÆëAzÀAiÀÄå
# 132, J¯ï.L.f.
¥Àj²µÀÖ
2£É ºÀAvÀ,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÀÄqÉÆÌÃ,
1267PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ,
4£Éà ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
«±Àé ¥ÀæPÁ±ï
# 1414,
¹. Dgï.
2£ÉÃ
¥Àj²µÀÖ
PÁæ¸ï,¥ÀAUÀqÀ
¥ÀÆtð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
zÉʶÖ
1268
gÀ¸ÉÛ,
4£ÉÃPÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ,
ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¸ÀħâgÁªï n.
# 738/2©,
f.
2£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï,ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÀvÁér ¥ÀÄgÀzÀ
1159 4£ÉÃ
, CUÁæºÁgÀ,
ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
3/20/2000
¥sÉøï

Page 11

Table1

3699
3701
3705
3709
3711
3714
3719
3721
3724
3728
3730
3731
3737
3744
3747
3748
3751
3757
3760
3764
3765
3766
3770
3773
3775
3787
3792
3795
3796
3797
3798
3803
3810
3814
3815
3835
3837
3840
3848
3851
3861
3864
3869
3878
3881
3887
3892
3901
3911
3912
3924
3926

3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-1
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-1
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-1
3R-2
3R-2
3R-1
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2

£ÉÃvÁæªÀw.
# 387,
J¸ï. PÉ.
ªÀiÁgÀÄw
¸ÁªÀiÁ£Àå
zÉêÀ¸ÁÜ£À
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ,
1832 4£ÉÃ
vÉÆtaºÀAvÀ
6 PÉÆ¥Àà¯ï,
X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
gÁeÁgÁA Dgï.J¸ï.
£ÀªÀPÀ£ÁðlPÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå
¥À©èPÉõÀ£ïì,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¥ÉæöÊ.°.,
1270 4£ÉÃ
¦æ¸ÉÖÃeï
ºÀAvÀ
15 X 242£ÉÃ
±Á¦AUï
¥sÉøï
8/9/1994
DgÉÌÃqï, gÁªÀĸÁé«Ä ¸ÀPÀð
®PÀëöäªÀÄä
# 2802,
¹.
2£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄÊ£ï, ªÀUÀð
dAiÀÄ£ÀUÀgÀ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1271ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ºÀjt ªÀĺÉñï
# 15-16-860/7,
©.J¸ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå
²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1272
PÀÈ¥À,
4£Éà 1£ÉÃ
ºÀAvÀ
15 X 24
PÁæ¸ï,
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
²ªÀ ¨sÁUÀ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
¸ÀªÀðªÀÄAUÀ¼À
# 2359-28 §¸ÀªÉñÀégÀ
CAUÀ«PÀ®gÀÄ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ, 11£ÉÃ
1160 4£ÉÃ
PÁæ¸ï,
ºÀAvÀ
6 XPÉ.Dgï.ªÉƺÀ¯Áè
9 2£ÉÃ3/20/2000
¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥ÉÆ£ÀߥÀà
# 139,
©.f. 7£ÉøÁªÀiÁ£Àå
ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
UÉÆÃPÀÄ®A,
1273 4£Éà 3£É
ºÀAvÀ
15 XºÀAvÀ,
242£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
wªÀÄäªÀÄä¨ÉƪÉÄäUËqÀ,
¸ÁªÀiÁ£Àå
# 39/J,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
18 £Éà PÁæ¸ï,
1208/A
4£ÉÃ
dAiÀÄ£ÀUÀgÀ,
ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
3/20/2000
¥sÉøï
ªÀÄjAiÀÄ¥Àà
# 1,
J£ï.
¥ÀgÀPÁ®
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÀÄoÀ ©°ØAUï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÀȵÀÚ
1274 4£ÉÃ
«¯Á¸À
ºÀAvÀ
15gÀ¸ÉÛ,
X 242£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
¸ÀÄdAiÀÄ PÁAvÀ
# 77, 12£ÉÃ
J¸ï.«.¸ÁªÀiÁ£Àå
¹. ªÀÄÄRåªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ, 6£ÉÃ
1275
¨ÁèPï,
4£ÉÃgÁeÁf£ÀUÀgÀ,
ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
²æäªÁ¸ï. Dgï.
# 886/8, ¸ÀÆAiÀÄeï
¸ÁªÀiÁ£Àå¥sÁgÀA
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ,
1208/C
«zÁågÀtå
4£Éà ºÀAvÀ
6 X¥ÀÄgÀA,
9 2£ÉÃ5/25/1999
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
ZÀAzÀÄæ J¯ï.
# 418, 2£ÉøÁªÀiÁ£Àå
ºÀAvÀ, ¨ÉÆÃUÁ¢,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
1161 4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1997
¥Àæ¨sÀÄ ±ÀAPÀgï
# 332, D£ÀAzÀ
Dgï.«.
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÀiÁUÀð,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1£Éà ºÀAvÀ
1276,4£ÉÃ
¹zÀÞxÀð£ÀUÀgÀ,
ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
£ÀÆgï eÁ£ï# 1825/1, 2 ¸ÁªÀiÁ£Àå
£Éà PÁæ¸ï,ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÀÄ°è£À ©Ã¢,
1208/D
PÉ.
4£ÉÃ
Dgï.
ºÀAvÀ
6 XªÉƺÀ®è,
9 2£ÉÃ3/20/2000
¥sÉøï
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
±ÀÈw JA. f.# 22 JA.L.f.2,
- f.3 PÉ.ºÉZï.©
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁ¯ÉÆä
1162ºÀÆlUÀ½î
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
2£ÉÃ########
¥sÉøï
£ÀgÀ¸ÉÃUËqÀ
¦.© ªÀÄAZÀ£ÀºÀ½î,
.JA.J¸ï gÁdå ¸ÀPÁðj
²Ã®£ÉgÉ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
ºÉÆç½,
1281 4£ÉÃ
PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ
ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ
vÁ||
¥sÉøï
7/4/1999
ªÀÄAqÀå f¯Éè.
§¸ÀªÀÄä # ¹ºÉZï-86,¥Àj²µÀÖ
11 £Éà PÁæ¸ï,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
C±ÉÆÃPÀ
1209/A
¥ÀÄgÀA,
4£Éà ºÀAvÀ
6 XªÉÄʸÀÆgÀÄ.
9 2£ÉÃ1/22/2000
¥sÉøï
ZÀAzÀæPÁ#©.PÀ¥ÀÄðgï
317, r,¸ÀħâAiÀÄå
¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
1282 4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥ÀæPÁ±ï J¸ï.
# J-5, C®AUÀÆgÀÄ
ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ
C¥Ámïð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄAmï,
128523£ÉÃ
4£Éà ºÀAvÀ
12
ªÉÄÊ£ï,
X 182£ÉÃ
16£ÉÃ
¥sÉøï
8/9/1994
PÁæ¸ï, eÉ.¦£ÀUÀgÀ, 5£Éà ¥s
PÀ¯ÉèÃ±ï ºÉZï.¦.
# 450, "©" ¨ÁèPï
gÁdå ¹«¯ï
¸ÀPÁðj
¥ÉÆðøï
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
¯ÉÊ£ï,
1163 4£ÉÃ
d®¥ÀÄj,
ºÀAvÀ
6 XªÉÄʸÀÆgÀÄ.
9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¹ÃvÁgÁªÀÄ #1036/4,
J¸ï.
4£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄãïªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÉÆÃqï, J¸ï.eÉ.D¸ÀàvÉæ,
111124£Éà ºÀAvÀ
9 X 12
ªÀÈvÀÛ,
2£ÉÃ3/20/2000
¥sÉøï
«zÁågÀtå ¥ÀÄgÀA, ªÉÄʸÀÆg
¹zÀÝAiÀÄå #©.2789/2, 14
¸ÁªÀiÁ£Àå
£Éà PÁæ¸ï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
§¸ÀªÉñÀégÀ
10 4£ÉÃ
gÀ¸ÉÛ,
ºÀAvÀ
6 XPÉ.
9 2£ÉÃ
Dgï. ªÉƺÀ®è,
¥sÉøï
8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
£ÁUÀ¨sÀƵÀuï
¸ÀºÁAiÀÄPÀ
J¸ï. PÉÃAzÀæ
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ,
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
DPÁ±ÀªÁtÂ,
1286 4£ÉÃavÀæzÀÄUÀð.
ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ########
¥sÉøï
¸Ë¨sÁUÀå PÉ.
# 1111, eÉ.J¯ï.©.gÀ¸ÉÛ,
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
«zÁågÀtå1289
¥ÀÄgÀA,
4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
15 X 242£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
¥ÀzÀä
# 74/1, 1£ÉÃ
PÉÃAzÀæ
ªÀĺÀr, 6£ÉÃ
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄÊ£ï,
£ËPÀgÀgÀÄ
1292
17£ÉÃ
4£ÉÃ
PÁæ¸ï,
ºÀAvÀ
15 X 24
ªÀįÉèñÀégÀA,
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
dAiÀÄgÁªÀÄ
# 9,
£ÁAiÀÄÌ
10£ÉÃPÉ.
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, 5£ÉÃ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄãï, dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1164 4£Éà ºÀAvÀ
6 X ZÀ£ÀßVjPÉÆ¥Àà®Ä,
9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ-14
«dAiÀiÁ J. # 27/r, wAiÉÆèÁ¯ïØ
PÉÃAzÀæ gÀ¸ÉÛ,
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£Àdgï
£ËPÀgÀgÀÄ
1517
¨Ázï,
4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
7/4/1998
ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ
# 8, ¥ÀAeÁ¨ï
¥Àj²µÀÖ
£ÁåµÀ£À¯ï
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¨ÁåAPï, «íîgïì
1296 4£ÉÃ
gÀ¸ÉÛ,
ºÀAvÀ
12 X¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¸ÀgÀ¸Àéw # 29 PÀ£ÀPÀVj
¸ÁªÀiÁ£Àå
1£Éà ªÉÄãï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¥sÉøï
1165¸ÀÄAiÉÄÃf¥sÁgÀA
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃgÀ¸ÉÛ
¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
zÉêÀgÁdÄ.# J¸ï.
178, E qÀ§Äèöå
¥Àj²µÀÖJ¸ï,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁAvÀgÁd 1209/C
CgÀ¸ï4£ÉÃ
gÀ¸ÉÛ,
ºÀAvÀ
6 XPÀĪÉA¥ÀÄ
9 2£ÉÃ2/14/2000
¥sÉøï
£ÀUÀgÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ªÀÄ°èPÁdÄð£À
PÀ£ÁðlPÀ
JZï. ©.¤ÃgÀÄ
CAUÀ«PÀ®gÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
M¼ÀZÀgÀAr
977 4£ÉÃ
ªÀÄAqÀ½,
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ºÁ¸À£À
¥sÉøï
8/9/1994
«¨sÁUÀ
¤gÀAd£ï J¸ï.# PÉ.
1063/14, 1£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÀÄÄRå
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ, 3£ÉÃ
1297 4£ÉÃ
CqÀغÀAvÀ
12
gÀ¸ÉÛ,
X 182£ÉÃ
«zÁågÀtå
¥sÉøï
8/9/1994
¥ÀÄgÀA , ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ZɮĪÉÃUËqÀ
# 84/©,
J¸ï.¯ÉÆÃPÉÆÃ
¸ÁªÀiÁ£ÀåPÁ¯ÉÆä,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
AiÀiÁzÀªÀVj,
1298 4£Éà ºÀAvÀ
12ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
vÀªÀÄäAiÀÄå
# 208, PɸÀgÉ
gÁdå
3£ÉÃ
¸ÀPÁðj
ºÀAvÀ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
Dgï.J¸ï.
1299
£ÁAiÀÄÄØ
4£Éà ºÀAvÀ
12 £ÀUÀgÀ,
X 182£ÉÃ8/28/1998
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
VjeÁ PÉ. f. # 7, «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ,
¸ÁªÀiÁ£Àå3£ÉÃ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÀAvÀ,1300
©-¨ÁèPï,
4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀĺÀzÉêÀgÁdÄ.
# 1, ®Qëöä
PÉ ¥Àj²µÀÖ
PÁA¥ÉèPïì,
¥ÀAUÀqÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
2£Éà ªÀĺÀr,
978 PÉ.Cgï.
4£Éà ºÀAvÀ
9 gÀ¸ÉÛ,
X 12 2£ÉÃ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
d£ÁzsÀð£ï #
AiÀÄÄ.
1074, 15 £ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï,ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
E. ºÉ¨Áâ¼ï1209/D
2 £ÉÃ
4£ÉÃ
ºÀAvÀ,
ºÀAvÀ
6 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
9 2£ÉÃ1/22/2000
¥sÉøï
JqÀUÀªÀÄä1£Éà ªÀĺÀr
¥Àj²µÀÖ
883/7 £ÉÃ
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ÀªÀA§gï1166
CAUÀr,
4£ÉÃ
PÀÄA¨ÁgÀUÉÃj
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
C±ÉÆÃPÀ gÀ¸ÉÛ, 4£Éà PÁæ¸ï
gÁzsÀPÀȵÀÚ
# 2214/1, §¸ÀªÉñÀégÀ
gÁdå ¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ,
£ËPÀgÀgÀÄ
4£ÉÃ
979 PÁæ¸ï,
4£Éà ºÀAvÀ
9ªÉÄʸÀÆgÀÄ
X 12 2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
UÀÄgÀÄ£ÁxÀªÀÄä
# 410, ¹éÃ¥Àgï
¥Àj²µÀÖ
PÁ¯ÉÆä,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
eÉÆåÃw
1210
£ÀUÀgÀ,
4£Éà ºÀAvÀ
6X
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
9 2£ÉÃ3/20/2000
¥sÉøï
¸ÀªÀðgï ¥ÁµÀ
# 1910/2 CPÀâgï
¸ÁªÀiÁ£Àå
gÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
Dgï.r. PÁæ¸ï,
1167 4£ÉÃ
®µÀÌgï
ºÀAvÀ
6 ªÉƺÀ¯Áè
X 9 2£Éà ¥sÉøï
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
8/9/1994
ªÀÄAUÀ¼À#®Qëöä
2310, PÉʯÁ¸À
f. ¹.¥Àj²µÀÖ
¥ÀÄgÀA,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
5 £ÉÃ1211
PÁæ¸ï,
4£ÉÃ
ªÀÄAr
ºÀAvÀ
6 X ªÉƺÀ®è,
9 2£ÉÃ########
¥sÉøï
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ªÀÄAZÀAiÀÄå
PÉÃgÁ¥sï. ¥Àj²µÀÖ
¹zÁÝgÁdÄ¥ÀAUÀqÀ
¦.¹.#
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
109, # 52
1168
eÁT
4£ÉÃ
PÁélð¸ï
ºÀAvÀ
6 X n9 ¨ÁèPï
2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
£ÀgÀ¸ÀªÀÄä
# 167/E gÉʯÉé
¥Àj²µÀÖ
ªÀPÀðµÁ¥ï
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁ¯ÉÆä
1169 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
¸À°ÃA JA. J¸ï.
# 740, «Ãt±ÉõÁtÚ
¥Àj²µÀÖ eÁw
gÀ¸ÉÛ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
1170 4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¤ªÀÄð®
# PÀApÃgÀªÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå
£ÀgÀ¹AºÀ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÁd ¸ÉÆàÃlì
1212PÀè¨ï,
4£Éà ºÀAvÀ
6
®°vÀ
X 9 ªÀĺÀ¯ï
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÀ¸ÉÛ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¸ÀĨÁæªÀÄtå
¥sÁgÁ乸ïÖ,
PÉ. J£ï. ¥Àj²µÀÖ
¤ÃgÁªÀjeÁw
E¯ÁSÉ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
D¸ÀàvÉæ,
1175 4£ÉÃ
PÉ.Dgï.
ºÀAvÀ
6 X£ÀUÀgÀ,
9 2£Éà ¥sÉøï
ªÀÄAqÀå
8/9/1994 f¯Éè.
ªÀĺÀzÉêÀ# ±ÉnÖ
15, PÀÄA¨sÁgÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÉÆ¥Àà¯ï
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¸Ëvï,1213
3 £ÉÃ
4£ÉÃ
ºÀAvÀ,
ºÀAvÀ
6 X 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
1£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
aPÀÌ£ÀAd DAiÀÄÄðªÉâPï
¥Àj²µÀÖ
D¸ÀàvÉæ,
¥ÀAUÀqÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÀÄPÀÌgï,
1176PÉ.Dgï.
4£Éà ºÀAvÀ
9X
D¸ÀàvÉæ,
12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
PÀªÀÄ® JA.# 2179/1, 3£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
wgÀĪÀÅ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
§¸ÀªÉñÀégÀ
1177 4£ÉÃ
gÀ¸ÉÛ,
ºÀAvÀ
6 XPÉ.Dgï.ªÉƺÀ¯Áè
9 2£Éà ¥sÉøï
7/4/1998 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
UÉÆÃ¥Á® #J¸ï.1433, CPÀâgï
¥Àj²µÀÖ
gÀ¸ÉÛ,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÀÄAr ªÉƺÀ®è,
1214 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
«±Á®Që JA.# PÉ.
406,©qÁgÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÀȵÀÚ¥Àà
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ,1215
zÉêÀgÁeï
4£Éà ºÀAvÀ
6 ªÉƺÀ®è,
X 9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
±ÀªÀÄð ©. J¸ï.
# 2797 [OmïªÀiÁf
ºË¸ï]¸ÉʤPÀgÀÄ
ZÁªÀÄÄAr¥ÀÄgÀA,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1178
2£ÉÃ
4£ÉêÀÄÄRågÀ¸ÉÛ,
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
PÉ.Dgï. ªÉƺÀ¯Áè ªÉÄʸÀÆgÀ

Page 12

Table1

4253
4254
4261
4266
4271
4278
4280
4289
4296
4297
4303
4310
4318
4319
4360
4376
4387
4399
4405
4421
4423
4437
4453
4456
4468
4478
4482
4485
4493
4497
4506
4507
4514
4527
4545
4546
4559
4561
4567
4577
4589
4591
4602
4606
4619
4620
4630
4633
4634
4642
4648
4652

0
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-1
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-14

¥ÀzÀä
# 152, gɯÉé
¸ÁªÀiÁ£Àå
¸ÉÖµÀ£ïªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ ZÁªÀÄgÁd
118574£ÉÃ
¥ÀÄgÀA
ºÀAvÀ
9 X 12
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
¥Àæ¨sÁPÀgï
# 17,
©. ¦.3 £ÉøÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, 4 £ÉÃ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄãï,976
dAiÀÄ
4£ÉÃ
£ÀUÀgÀ,
ºÀAvÀ
9 X 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570014
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¸ÉÆêÀĸÀÄAzÀgÀ
# 2166/1, PÉ.
3£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
J¸ï.PÁæ¸ï ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
§¸ÀªÉñÀégÀ
985gÀ¸ÉÛ,
4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
£ÁUÀgÁd ¦.¸ÀÆ̯ï
J£ï. ªÀiÁ¸ÀÖgï,
gÁdå ¸ÀPÁðj
§¸ÀªÀ£À
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
UÀÄr ©Ã¢,
984 4£ÉÃ
¦jAiÀiÁºÀAvÀ
9¥ÀlÖt.
X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ
# 383,
ºÉZï.J£ï.
¸ÀgÀéw¥ÀÄgÀA,
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
n.PÉ.¯ÉÃOmï,
987 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥ÀĵÀà®vÁ# J¸ï.
23/2, ¹zÀÝ°AUÀ¥ÀÄgÀ,
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÉ. Dgï.988
«Ä¯ïè
4£ÉÃ
¥ÉÆøïÖ,
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994vÁ®ÆèPÀÄ.-570003
gÀAUÀ¸Áé«Ä
¥Éæäì¥Á¯ï,
JA.
¥Àj²µÀÖ
¹.n.eÉ.L.
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
989 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
¥ÀzÀä
# 124, ¥ÉqÉØUÁgï
¸ÁªÀiÁ£Àå
gÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
2£Éà PÁæ¸ï,
991 4£ÉÃ
PÀ©Ãgï
ºÀAvÀ
9 X 12
gÀ¸ÉÛ,
2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
¥Áæ¤ì¸ï eÉ«AiÀÄgï
# 48, ªÀiÁqɯï
eÉ.J¸ï.
¸ÁªÀiÁ£Àå
ºË¸ï, PÀgÀÄuÁ¥ÀÄgÀ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
992 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä
¸À£ï/ D¥sï. ºÉZï.
PÉÃAzÀæ
¨ÉÊgÉÃUËqÀ,
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
# 990
148/ J,
4£ÉÃ
JA. J£ï.
ºÀAvÀ
9 X 12
¦. «Ä¯ïì
2£ÉÃPÁ¯ÉÆä,
¥sÉøï
8/9/1994 ¨É¼ÀUÉƼÀ, ²æÃgÀ
¸ÀéuÁðA§ # 136, 1£ÉøÁªÀiÁ£Àå
ªÀĺÀr, 8£ÉÃ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÀÄÄRå995
gÀ¸ÉÛ,
4£ÉÃ
J.f.J¸ï.
ºÀAvÀ
9 X 12
¯ÉÃOmï,
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
UÁ¬Äwæ J¸ï.PÉ.
# 665, §¸ÀªÉñÀégÀ
¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÉ.Dgï.
1000
ªÉÆúÀ®è,
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀÄjzÁ¸ï n. ªÀiÁå£ÉÃdgï
ªÀiÁf
PÀĪÀiÁgÀ
¸ÉʤPÀgÀÄ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÀÈ¥À, UɸïÖ
999 4£ÉÃ
ºË¸ï, ºÀAvÀ
9ºÉÊ
X 12
UËæAqÀì,
2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560001.
£ÁUÀªÉÃtÂ# 156, eÁQ -PÁélð¸ï, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
996 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ########
¥sÉøï
zÉêÀgÁdÄ.PÉÃgï/D¥sï,
PÉ.
¥Àj²µÀÖ
# 1600/1,
eÁw
6
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£Éà PÁæ¸ï,
1216
C±ÉÆÃPÀ
4£Éà ºÀAvÀ
6 X¥ÀÄgÀA,
9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
²ªÀtÚ ¦.
# 193, vÉÆUÀj©Ã¢,
¸ÁªÀiÁ£ÀåPÀëwæAiÀÄå
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1180
gÀ¸ÉÛ,
4£ÉÃ
PÉ.Dgï
ºÀAvÀ
6 X 9 ªÉÆúÀ¯Áè
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
£ÀgÀ¹AºÀ ºÉƼÀî.
# 107, ºÉ¨Áâ¼ÀÄ,
¦. PÉÃAzÀæ
2 £ÉÃ
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÀAvÀ,
£ËPÀgÀgÀÄ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
1217 4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ########
¥sÉøï
¢£Éñï PÀĪÀiÁgï
# 893, £ÀÆåPÁAvÀgÁd
ºÉZï.
¸ÁªÀiÁ£Àå
F
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
CgÀ¸À gÀ¸ÉÛ,
1181 4£ÉÃ
PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ,
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¸ÀÄgÉñÀ # 1391/92 J,
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÉÆvÁé¯ï
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÁªÀÄAiÀÄå
1220gÀ¸ÉÛ,
4£Éà ºÀAvÀ
6zÉêÀgÁd
X 9 2£ÉêÉƺÀ®è,
¥sÉøï
8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
UˀAqˀg绕
# 533/©,
©. J¸ï.19¸ÁªÀiÁ£Àå
£Éà PÁæ¸ï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
4 £Éà ºÀAvÀ,
1221 4£ÉÃ
«zÁågÀtå
ºÀAvÀ
6 X 9¥ÀÄgÀA,
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
²ªÀgÁªÀÄ JA.
ªÁqÀðgï,
eÉ.
f¯Áè
gÁdå
G¥ÀPÁgÁUÀȺÀ,
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
ºÁ¸À£À1182 4£ÉÃ
ºÁ¸À£À
ºÀAvÀ
6 X f¯Éè.
9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
aPÀÌtÚ
# 4352, 6 £ÉÃ
¥Àj²µÀÖ
PÁæ¸ï,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
UÁA¢üà £ÀUÀgÀ,
1183 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
6 X 9 1£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
®PÀëöäªÀÄä
# 1010, 27£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï ¨ÉÆÃUÀ¢
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
2£ÉÃ
1184 ºÀAvÀ,
4£Éà ºÀAvÀ
6 Dgï.¹.E.
X 9 2£ÉÃ
PÁA¥ËAqï
########
¥sÉÃ¸ï »A¨ÁUÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
gÁdÄ. r.
# 3404, ZÀZÀð
¸ÁªÀiÁ£Àå
gÀ¸ÉÛ,ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ÁAiÀÄÄØ1185
£ÀUÀgÀ,
4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¸Áé«Ä J¸ï. # 4336, 8£ÉÃ
¥Àj²µÀÖ
PÁæ¸ï eÁw
UÁA¢ü£ÀUÀgÀ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1186
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
UÉÆÃ¥Á¯ï# 149, ªÀĺÀzÉñÀégÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¥ÉÆèÃgï1222
«Ä¯ïè,
4£ÉÃ
1 £ÉÃ
ºÀAvÀ
6 XºÀAvÀ,
9 2£ÉÃ
PÀĪÉA¥ÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994 £ÀUÀgÀ, ªÉÄʸÀÆgÀ
¸ÀÄUÀÄt ªÀÄtÂ
# 637/E,
PÉ.¦ 4£ÉêÉÄãï,
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
17£Éà PÁæ¸ï,
1301«zÁågÀ£Àå
4£Éà ºÀAvÀ
12 X ¥ÀÄgÀA
182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
,ªÉÄʸÀÆgÀÄ
VjAiÀÄ¥Àà # 37, PÉ.E.©.
¥Àj²µÀÖ
PÁ¯ÉÆä,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
eÉÆåÃw£ÀUÀgÀ,
1187 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ3/20/2000
¥sÉøï
gÀvÀߪÀÄä# 4184, # 33,
gÁdå
UÉÆÃPÀÄ®A,
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
1 £ÉÃ
1223
ºÀAvÀ,
4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
®QëöäãÁgÁAiÀÄt
# 2204,PÉ
¨sÀmï
PÉÃAzÀæ
¨ÁèPï. PÀĪÉÃA¥ÀÄ
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
£ÀUÀgÀ,
1302 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ########
¥sÉøï
¸Àħâ®PÀëöäªÀÄä
# 307 gÁªÀiÁ£ÀÄdgÀ¸ÉÛ,
JA.¸ÁªÀiÁ£Àå
«.
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
1188/A
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ2/16/2000
¥sÉøï
±ÁgÀzÀ
# 1225, r. Dgï.
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉƺÀ®è,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¸ÀAvÀȦÛ
1224
ºÉÆÃmɯï
4£Éà ºÀAvÀ
6 X»A¨sÁUÀ,
9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt
¸À.C. UÁ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ
.JA gÁdå ¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
EAf¤ÃAiÀÄgï
1303 4£ÉÃ
«¨sÁUÀ,
ºÀAvÀ
PÉÆÃmÉ
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
DªÀgÀt , ªÀÄqÀPÉj
¹zÀÝAiÀÄå # 1660, 9 £ÉÃ
¥Àj²µÀÖ
PÁæ¸ï,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
C±ÉÆÃPÀ1226
¥ÀÄgÀA,
4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ºÀ£ÀĪÀiÁ£ï
¸ÉÊmï.
¹AUï # 213,
ªÀiÁf
6 £ÉÃ
¸ÉʤPÀgÀÄ
PÁæ¸ï,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1 £ÉÃ20/154
ºÀAvÀ,
4£ÉÃ
UÁ¬Äwæ
ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ
¥ÀÄgÀA,
7/31/1998
¥sÉøï
£Àdgï ¨Ázï ªÉƺÀ®è, ªÉÄʸ
²ªÀ±ÀAPÀgï# .J¸ï
64/3 , 5£ÉÃ
PÉÃAzÀæ
ªÀÄÄRå¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ,£ËPÀgÀgÀÄ
ZÁgÁd
1304¥ÉÃmÉ
4£Éà ºÀAvÀ
12, ¸Àé¹ÛÃPï
X 182£Éà D¸ÀÖ¯ï
¥sÉøï
7/4/2008»A¨ÁUÀ , ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ
¹zÀݪÀÄ®èJ.E.M.

AiÀÄ®AzÀÆgÀÄ,
¥Àj²µÀÖ eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
1305 4£ÉÃ
f¯Éè ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀĺÀ®PÀëöäªÀÄä
# 922, 5£ÉÃ
J. ¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, C±ÉÆÃPÀgÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
8829 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ3/25/1999
¥sÉøï
¥Á¯ÁPÁë Dgï.
# 88,
J¸ï.1 £ÉøÁªÀiÁ£Àå
ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
2 £ÉÃ
17/15
PÁæ¸ï,
4£ÉëdAiÀÄ
ºÀAvÀ
6 X 9 £ÀUÀgÀ,
2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
1 £Éà ºÀAvÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥Àæ¨sÀıÀAPÀgÀ
# 939, ¹zÁÞxï
J¸ï ªÀiÁf
2£ÉÃ
¸ÉʤPÀgÀÄ
ºÀAvÀ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
1306 4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¨sÁUÀå ªÀÄtÂ
# EJ.qÀ§ÆèöåJ¸ï,
J¸ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå
235,ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÀqÉÆÌà PÁ¯ÉÆä,
17/204£Éà £ÀÆå
ºÀAvÀ
6 X 9 PÁAvÀ
2£ÉÃ7/31/1998
¥sÉøï
gÁd CgÀ¸ï gÀ¸ÉÛ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ
PÁªÀi¯ÁQë#©.25,
JA7£ÉøÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï ,9ªÉÄãï
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
,¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA
1307 4£Éà ºÀAvÀ
12 ,XªÉÄʸÀÆgÀÄ
182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¸ÀºÀeÁºÀ£ï#¨ÉÃUÀA
622/3 ,£ÀÆgÁr
»AzÀĽzÀ
gÀ¸ÉÛ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¥ÀAUÀqÀ
, ªÉÄʸÀÆgÀÄ
1308 4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
£ÁUÀªÀÄä # ªÀiÁ«£À PÉÃgÉ,
ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ
ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1189/F
ºÉÆüÉ
4£Éà ºÀAvÀ
6X
£ÀgÀ¹¥ÀÄgÀ
9 2£ÉÃ3/20/2000
¥sÉøï
vÁ®ÆèPÀÄ ºÁ¸À£À f¯Éè.
«f PÀĪÀiÁgï
# 2300,
«.
2£ÉÃPÁæ¸ï,
¸ÁªÀiÁ£Àå«£ÁAiÀÄPÀ£ÀUÀgÀ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1191 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
zÁªÉÆÃzsÀgï
# 1203/28,
§AUÉÃgÀ
§æºÀäVÃj
PÉÃAzÀæ gÀ¸ÉÛ,
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
GqÀĦ,
£ËPÀgÀgÀÄ
1310
zÀ.PÀ£ÀßqÀ.
4£Éà ºÀAvÀ
12 X 18
f¯Éè
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
±ÉÊ®d J¸ï # 172, 11ªÉÄãï
gÁdå ¸ÀPÁðj
, ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
1311
, ªÉÄʸÀÆgÀÄ
4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÁdÄ ¦. ©. # 2391 5£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, 5£ÉÃ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄãï,1192
«£ÁAiÀÄPÀ£ÀUÀgÀ,
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉêÉÄʸÀÄgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
ªÀÄĤAiÀĪÀÄä
# 09, ¦. PÉ ¥Àj²µÀÖ
PÁ¯ÉÆä
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
, ©. © PÉÃj,17/25
ªÀÄAr
4£ÉÃ
ªÉƺÀ®è,
ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
7/31/1998
¥sÉøï
¨Á®gÁdÄ J¸ï.©
# 131, 7ªÉÄãï
¸ÁªÀiÁ£Àå
,UÉÆÃPÀÄ®A
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
,3£ÉÃ
1312ºÀAvÀ,
4£Éà ºÀAvÀ
12
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
C¸ÀUÀgï ¥ÁµÀ
# 1456,
¦. gÁWÀªÉÃAzÀæ
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
1194 4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 1£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
UÀAUÀªÀÄä
# PÉ.
46/ ©.
J, ºÉƸÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁAvÀgÁd
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
CgÀ¸ï gÀ¸ÉÛ,
17/294£ÉÃ
PÉ. ºÀAvÀ
6f. XPÉÆ¥Àà¯ï,
9 2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
ªÉÄʸÀÆgÀÄ

Page 13

Table1

4659
4660
4672
4674
4680
4681
4686
4689
4701
4703
4713
4724
4725
4726
4736
4738
4742
4750
4751
4752
4760
4764
4767
4769
4775
4780
4783
4791
4799
4804
4808
4815
4816
4820
4823
4826
4830
4832
4833
4841
4843
4845
4849
4851
4856
4857
4861
4868
4870
4874
4889
4892

3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2

¸ÀÄzsÁPÀgï# J¯ï 42 , ¯ÉÃPÀÑgï
gÁdå ¸ÀPÁðj
, «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁélæ¸ï
£ËPÀgÀgÀÄ
, ªÀiÁ£À¸À
1319 4£ÉÃ
UÀAUÉÆÃwæ
ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ7/31/1998
,¥sÉøï
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥ÉjÃgÁ L. # 2852 11£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï ««
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÆúÀ®è,
1195
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
°AUÁgÁdÄ J¯ï.L.f
J¸ï.
1, PÀªÉA¥ÀÄ
¥Àj²µÀÖ eÁw
£ÀUÀgÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
1196 4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ZÁªÀÄgÁdÄ# 300/14, ±ÁPÁA§j
»AzÀĽzÀ
£ÀUÀgÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¥ÀAUÀqÀ
, 3£ÉÃ
1318
ªÀÄÄRå
4£Éà gÀ¸ÉÛ
ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ
,eÉ.¦. £ÀUÀgÀ
¥sÉøï
8/9/1994 . ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
ªÉÆúÀ£ï f.# 3017, gÁªÀĪÀÄA¢gÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ, vÉÆtaPÉÆ¥Àà¯ï,
1351 4£Éà ºÀAvÀ
12 X 18
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥ÀæPÁ±ï n.#JA.
J. 8/4, ©.¸ÁªÀiÁ£Àå
E . JA. J¯ï.ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
mË£ï ¶¥ï, »£ÀPÀ¯ï
20/166
4£ÉÃ
(¥sÉÆ)
ºÀAvÀ
6 X 9 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
2£ÉÃ8/31/1998
¥sÉøï
PÀȵÀÚªÀÄÆwð
# 37, ¹.ºÉZï.19,
JA.©.¥Àj²µÀÖ
PÀÄPÀÌgÀ
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÀ½î, ¸ÀgÀ¸Àéw
1197 4£ÉÃ
¥ÀÄgÀA,
ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
dAiÀÄ®QëöäÃ
# 263,
JA. 9PÉ
PÁæ¸ï
¸ÁªÀiÁ£Àå
, E ªÀÄvÀÄÛ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
J¥sï 1316
¨ÁèPï4£ÉÃ
, Dgï ºÀAvÀ
12
.PÉX £ÀUÀgÀ
182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
, ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ªÀĪÀÄvÀ Dgï.
# 4/J ªÀiÁgÀÄw
¸ÁªÀiÁ£Àå
¤®AiÀÄ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
zÀAiÀĪÀiÁUÀð,
1200 4£ÉÃ
¹zÁÝxÀð
ºÀAvÀ
6 X 9 £ÀUÀgÀ
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
gÀvÀߥÀæPÁ±ï.
# 3576,
eÉ.ªÀÄAl¥À
PÉÃAzÀæ
gÀ¸ÉÛ,
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
®µÀÌgï
£ËPÀgÀgÀÄ
ªÉƺÀ®è,
1231 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥ÀÄlÖ ªÀiÁzÀAiÀÄå
ªÉÊ/D¥sï aPÀ̪ÀÄätÂÚ,
¥Àj²µÀÖ eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
zÀ°dvÀ «zÁåyð
1352 4£ÉÃ
¤®AiÀÄ,
ºÀAvÀ
12 XJ£ï.
182£ÉÃ
Dgï. ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉƺÀ¯Áè, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
²ªÀªÀÄÆwð#J¸ï.
274, J¥sï-4,
¸ÁªÀiÁ£Àå
GvÁÛgÁ¢
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÀÄoÀ, 41232
£Éà 4£ÉÃ
PÁæ¸ï,
ºÀAvÀ
6 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
dUÀ¢Ã±ï f.¹# PÉ.JªÀÄ.J¥sï.
¥Àj²µÀÖ
©ÃgÀÆgÀÄ,
¥ÀAUÀqÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÀqÀÆgÀÄ
1314 4£ÉÃ
vÁ||
ºÀAvÀ
12, X
ZÀPÀ̪ÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ
182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
f||
¸ÀħæªÀÄtå
# 1516/17,
Dgï. J£ï. 8£ÉÃ
ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ
PÁæ¸ï,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
vÁåUÀgÁd
1358
gÀ¸ÉÛ,
4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
FgÉÃUËqÀAiÀÄAvÀæ ¸ÁªÀiÁ£Àå
²®à ¦.E.¸ï. EAf¤AiÀÄjUï
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1401
PÁ¯ÉÃdÄ
4£Éà ºÀAvÀ
ªÀÄAqÀå.
9 X 12 2£ÉÃ########
¥sÉøï
gÁªÀiï ¥Àæ¸Ázï
# 3, JA.
12£ÉÃ
«. ¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, 2£ÉÃ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄÊ£ï, 1360
dAiÀÄ£ÀUÀgÀ,
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
UÀuÉñï Dgï.
PÀÄ¥ÀàªÀÄä
¸ÁªÀiÁ£Àå
gÀ¸ÉÛ, EnÖUÉ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
UÀÆqÀÄ,
1233 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
UÁAiÀÄwæ#ºÉZï.
2620, 6£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, ºÉƸÀ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
§ArÃPÉÃj,
1361 4£ÉÃ
ZÁªÀÄÄAr¥ÀÄgÀA,
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ8/13/1994
¥sÉøï
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
GzÀAiÀÄgÀ«.
# 36
J¯ï,4£ÉøÁªÀiÁ£Àå
ºÀAvÀ ,PÀĪÉÃA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1313 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÀªÉÄñÀ JA.
# .3833/1,
eÉ.
ºËmï
¸ÁªÀiÁ£Àå
ºË¸ï, 18£ÉÃ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁæ¸ï1402
ªÀÄAr
4£ÉÃ
ªÉÆúÀ¯Áè
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
®vÁ®QëöäÃ
# n-43,
«. J£ï.nÃZÀgïì
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁélæ¸ï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÀiÁ£À¸À1362
UÀAUÉÆÃwæ
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀĺÀzÉêÀ# 306, ²æÃgÁªÀiï
¸ÁªÀiÁ£Àå
¥ÀÄgÀ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÁlgï mÁåAPï
1234 4£ÉÃ
»A¨sÁUÀ,
ºÀAvÀ
6 X 9 10
2£ÉÃ
£ÉÃ
########
¥sÉøï
PÁæ¸ï, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÉêÀÄ ¹. ¦.# 1146, VÃvÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå
gÀ¸ÉÛ ZÁªÀÄgÁd¥ÀÄgÀA,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1403 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
PÀĪÀiÁgï J.
# ªÉÄʱÀÄUÀgï
J¸ï.
¥Àj²µÀÖ
PÉÆ.
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
°., ªÀÄAqÀå.
1363
# 571402.
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
wæªÉÃtÂ. J¸ï.
# 321,
J£ï. 6£ÉÃ- ªÉÄÊ£ï gÉÆÃqï,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
14£ÉÃ
1364
PÁæ¸ï,
4£Éà «.«.
ºÀAvÀ
9 X ªÉƺÀ¯Áè,
12 2£Éà ¥sÉøï
ªÉÄʸÀÄgÀÄ.
«ÃuÁ J. J£ï.566/22J, «. ¸ÁªÀiÁ£Àå
Dgï. ¸Áé«ÄªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
mÉA¥À¯ï, PÉ.
1235Dgï.
4£ÉÃ
ªÉƺÀ®è,
ºÀAvÀ
6 X 9 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
²æãÁxÀ PÁUÀ®Ìgï
# 451/J, J£ï,Dgï
¸ÁªÀiÁ£Àå
. ªÉÆúÀ®è,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
1320 4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¸Áé«Ä UËqÀ
# 31,
r.PÉ.
ªÀiÁ£À¸À
¸ÁªÀiÁ£Àå
gÀ¸ÉÛ,ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
EA¢gÁ£ÀUÀgÀ,
1365 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
dªÀgÀAiÀÄå# «.¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ,
¥Àj²µÀÖ eÁw
¨sÀÆ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¸ÀªÀÄÄzÀæ
1236 4£ÉÃ
gÀ¸ÉÛ,
ºÀAvÀ
6 X ¦tå,
9 2£ÉÃ
£ÁUÀªÀÄAUÀ®
¥sÉøï
8/9/1994 vÁ®ÄèPÀÄ, ªÀÄAqÀå
PÀȵÀÚAiÀÄå
# 4-r,PÉ.Dgï.
7£Éà ¥Àj²µÀÖ
PÁæ¸ï, gÁeÉÃAzÀæ
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ÀUÀgÀ,
1366 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
CAd£ÀªÀÄä# «.
3434 C±ÉÆÃPÀ
¥Àj²µÀÖgÀ¸ïvÉ
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¸ÉAmï ¦¯ÉÆëģÀ
1404 4£Éà ºÀAvÀ
9ZÀZÀð
X 12 2£ÉÃ
»A¨sÁUÀ
¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
²æäªÁ¸À UËqÀ
# 44, PÁªÉÃj
gÁdå
¨ÁèPï,
¸ÀPÁðj
eÉÆåÃw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
£ÀUÀgÀ,
1240 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
GzÀAiÀıÀAPÀgï
¦fPïì ®PÀÑgÀgï,
J¸ï gÁdå¨ÁAiÀÄì
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
PÁ¯ÉÃeï 1321
, ªÀÄAqÀå.
4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀiÁzÀ¥Àà #JA.
2857,
r. 3£ÉÃ
CAUÀ«PÀ®gÀÄ
PÁæ¸ï, 4£ÉÃ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄÊ£ï,
1367
dAiÀÄ£ÀUÀgÀ,
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 ªÉÄʸÀÄgÀÄ.
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÁªÀÄ°AUÀCAZÉ
±ÉmÉÖ
E¯ÁSÉ,
J£ï.
gÁdå
ºÀ¤AiÀiÁ¨Ár
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
gÀ¸ÉÛ,1405
zÁégÀPÀ
4£Éà ºÀAvÀ
£ÀUÀgÀ
9 X 12 2£ÉÃ
, JzÀÄgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
ªÀÄ£É, ªÀÄAqÀå.
¸ÀÄeÁvÀ PÉ.
# 1597,
J£ï PÀ©üÃgï
¸ÁªÀiÁ£Àå
gÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
1322 4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥ÀÈyé gÁeï#JA.
2266/10,
«.
¸ÁªÀiÁ£Àå
6 £Éà ªÀÄÄRå
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ,1241
«£ÁAiÀÄPÀ
4£Éà ºÀAvÀ
6X
£ÀUÀgÀ,
9 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
ªÀĺÉÃAzÀæ
PÉ.Dgï.J¸ï.
ºÉZï ¹. ªÀiÁf
gÀ¸ÉÛ¸ÉʤPÀgÀÄ
GlUÀ½î,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
1406 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
PÁ²Ã dUÀ£ÁßxÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
gÁªï ªÀiÁf
¹ÃªÉÄAmï
¸ÉʤPÀgÀÄ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
°.CªÀÄä ¸ÀAzÀæ.
1368 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¸Á«wæ ºÉZï#JA
1207, «.«gÁdå
.gÀ¸ÉÛ
¸ÀPÁðj
.ªÉÄʸÀÆgÀÄ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
1323 4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ1/12/1998
¥sÉøï
ªÀĺÁzÉë# 2450, 3£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, ¥ÀqÀĪÁgÀ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1369
ºÀ½î,4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ7/31/1998
¥sÉøï
¸Á«wæ. J£ï.# 373-J, UÁ¬Äwæ
¸ÁªÀiÁ£Àå
¥ÀÄgÀA,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
1242 4£Éà ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
GªÀÄzÉë JA.L.f.42
¦.
E&¥sï,
¸ÁªÀiÁ£Àå
¨ÁèPï ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÁªÀÄPÀȵÀÚ
1407£ÀUÀgÀ,
4£Éà ºÀAvÀ
9 XªÉÄʸÀÆgÀÄ.
12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÀ«ÃAzÀæE-224,
PÀĪÀiÁgï
2£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
r.ºÀAvÀ,
«.
PÀĪÉA¥ÀÄ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ÀUÀgÀ,
1370 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ
# 1103. 2£ÉÃ
gÁdå
«. eÉ
ªÉÄãï,
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
²æÃgÁªÀiï
£ËPÀgÀgÀÄ
¥ÀÄgÀ
1332 4£ÉÃ
2£Àð
ºÀAvÀ
12ºÀAAiÀÄ,
X 182£ÉÃ########
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ
# 10, 3 £ÉÃgÁdå
ªÉÄãï,
¸ÀPÁðj
1 £ÉÃ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
ºÀAvÀ,1243
ºÉ¨Áâ¼ï,
4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀĺÉñï JA.
# 2251, 5£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï §¸ÀªÉñÀégÀ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1410
gÀ¸ÉÛ,
4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÁªÀĸÁé«Ä
# Dgï.JA
184 ,GzÀAiÀÄVj,
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1333 4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥ÉæêÀÄ ºÉZï.
# 656,
J¸ï.ªÀĺÀr
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÀÄ£É, PÁªÀÄzsÉãÀÄ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1411 4£ÉÃ
¥sÉÆÃgï
ºÀAvÀ
9 X «Ä®Äè
12 2£ÉÃJzÀÄgÀÄ,
¥sÉøï
8/9/1994 PÀĪÉA¥ÀÄ £ÀUÀgÀ, ª
±ÁAvÀ. JA.# 35, 8 £ÉøÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄãï gÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¸ÀgÀ¸Àéw
A/77 ¥ÀÄgÀA,
4£Éà ºÀAvÀ
6 XªÉÄʸÀÆgÀÄ.
9 2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
eÉƱɥsï zsÀªÀÄðgÁdÄ
# 4, 6£Éà PÁæ¸ï,
PÉÃAzÀæ
J. mÁåAPï
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ,
£ËPÀgÀgÀÄ
1412
J£ï. Dgï.ªÉƺÀ®è,
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
AiÀıÉÆÃzÀªÀÄä
# 2409, 4£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄÊ£ï, ªÀUÀð
«£ÁAiÀÄPÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1371
£ÀUÀgÀ,
4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994

Page 14

Table1

4895
4899
4910
4912
4916
4917
4924
4928
4929
4937
4939
4944
4954
4956
4960
4963
4970
4972
4973
4979
4980
4981
4986
4996
4998
4999
5002
5011
5013
5015
5023
5027
5031
5035
5036
5038
5042
5050
5051
5056
5058
5069
5074
5081
5086
5088
5098
5100
5102
5103
5107
5115

3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-6
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2

¥ÀÄlÖªÀiÁzÀAiÀÄå
# 3150, 2£É
¥Àj²µÀÖ
PÁæ¸ï ,eÁw
UÁAiÀÄwæ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ÀUÀgÀ,
1394 4£ÉÃ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÀªÉÄñï E#Dgï.
91, JªÀÄ.¨ÁèPï
¸ÁªÀiÁ£Àå
2£ÉúÀAvÀ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
1413 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀ¸ÀAvÀ PÉ.
# 16, «±Àé¥ÀvÀÛ
gÁdå ¸ÀPÁðj
gÀ¸ÉÛ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
E&¨ÁèPï1414
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀÄÄgÁjzÁ¸À£ï
# 1047/19
£ÁAiÀÄgï.
J,gÁdå
2 £ÉÃ
¹. J£ï.
¸ÀPÁðj
ªÀÄÄRå
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
gÀ¸ÉÛ,
20/168
6 £ÉÃ
4£ÉÃ
CqÀØ
ºÀAvÀ
6X9
gÀ¸ÉÛ,
1£ÉëzÁågÀtå
8/28/1998
¥sÉÃ¸ï ¥ÀÄgÀA, ªÉÄʸÀÆgÀÄ
£À«Ã£À PÉ.# 2677/1, 11£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
«.«.ªÉƺÀ¯Áè,
1372 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀÄAdļÀ# 4404/1, 8£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ïªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¸ÉAmï ªÉÄÃj¸ï
1335gÀ¸ÉÛ,
4£Éà ºÀAvÀ
12
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
X 182£ÉÃ########
¥sÉøï
±ÁAvÀªÀÄä#«.3266,±ÁAw
PÉ.
gÁdå
£À®AiÀÄ
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
§dûgï
£ËPÀgÀgÀÄ
gÀ¸ÉÛ
1415
PÉ.Dgï,
4£Éà ºÀAvÀ
£ÀUÀgÀªÉÄʸÀÆgÀÄ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994 d¯Éè.
gÁdªÀÄä ¦ # 2486, 2£ÉÃ
¥Àj²µÀÖ
PÁæ¸ïeÁw
, «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¹zÀÝUÀAUÁ
1336
§qÁªÀuÉ
4£Éà ºÀAvÀ
12
, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ
X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
«ÄÃgÁ JA. # ¹.ºÉZï. 58,¸ÁªÀiÁ£Àå
8£Éà PÁæ¸ï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
C±ÉÆÃPÀ¥ÀÄgÀA,
1373 4£Éà ºÀAvÀ
9 ªÉÄʸÀÆgÀÄ
X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¸ÀzÁ²ªÀ gÁªï
# 226/2, 2 £ÉÃ
gÁdåPÁæ¸ï,
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
GvÀÛgÁ¢ü
£ËPÀgÀgÀÄ
1247
ªÀÄoÀzÀ
4£Éà gÀ¸ÉÛ,
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
6/6/1994
¥ÀÄlÖgÀAUÀAAiÀÄå
# 215 JA.¨ÁèPï
ºÉZï.Dgï.
¥Àj²µÀÖ
2£ÉêÀÄqsÀ£ï
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
9£ÉÃ
1416
PÁæ¸ï
4£ÉÃ2£ÉÃ
ºÀAvÀ
9 X 12
ºÀAvÀ,
2£Éà PÀĪÉA¥ÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
£ÀUÀgÀ 21£ÉúÀAv
£ÁUÀgÁdÄ #©.Dgï.
PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï,
PÉÃAzÀæ
D±ÉÆÃPÀ
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
gÉÆÃqï
1374 4£ÉÃ
vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ,
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¸ÀzÁ²ªÀ¥Àà#©.788/114
J¸ï.
J,
¸ÁªÀiÁ£Àå
12 £Éà PÁæ¸ï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÁªÀiÁ£ÀÄd
1248 4£ÉÃ
gÀ¸ÉÛ,
ºÀAvÀ
12 XT¯Éè
182£ÉÃ
ªÉƺÀ®è,
########
¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ªÉÃzÀ ªÀÄÆwð
# 5086,
f. 5£É¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
5£ÉÃ1375
PÁæ¸ï,
4£ÉÃ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ,
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
2£Éà ºÀAvÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
«±Àé£ÁxÀ£ï# PÉ.
264, PÉ. AiÀÄÄ
¥Àj²µÀÖ
J¸ï.eÁw
PÁA¥Éè¸ï
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
CtÚ
1417
£ÀUÀgï,
4£Éà ºÀAvÀ
9
¸ÀAiÀÄåzï
X 12 2£ÉÃ
¥ÉÃmï,
¥sÉøï
8/9/1994
PÁwðPï ©£ï gÀ¸ÉÛ, wgÀĪ
¥ÀjªÀļÀ J£ï.¹
# 372£Éà ªÉÄãï
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÀªÀiÁQëÃ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÁ¸ÉàÃl¯ï
1338 4£ÉÃ
ºÀwÛÃgÀ,
ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
£ÁUÉÃAzÀæ
# 1,
¥Àæ¸Ázï.
±ÉæÃAiÀĸï,
PÉÃAzÀæ
J£ï. ¹. 6 £ÉÃ
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄãï,
£ËPÀgÀgÀÄ
13
1250
£ÉÃ
4£ÉÃ
PÁæ¸ï,
ºÀAvÀ
12 X«.18
«.
2£ÉÃ
¥ÀÄgÀA,
¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
VÃj±ï r. n # 98, 4£ÉÃPÉÃAzÀæ
PÁæ¸ï , GzÀAiÀÄVj,
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
1339 4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
dAiÀĪÀÄä# 3897, 4£ÉÃ
¥Àj²µÀÖ
PÁæ¸ï,eÁw
UÁA¢ü
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ÀUÀgÀ
109/147
ªÉÄʸÀÄgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
¥ÀÄlÖ¥Áàf.#Dgï.
2, 17-©, «Ä¯ïì
¥Àj²µÀÖ
gÉÆÃqï
¥ÀAUÀqÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
, ¸ÀħâAiÀÄå
1376 4£ÉÃ
©°ØAUï,
ºÀAvÀ
9 X£ÀÆå
12 2£ÉÃ
©, ªÀÄAl¥À,
¥sÉøï
8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
gÀÆ¥À L. # r 10/J, 2£ÉÃ
¥Àj²µÀÖ
ªÀÄÄRå
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ «.«.1424
ªÉÆúÀ¯Áè
4£Éà ºÀAvÀ
9 XªÉÄʸÀÆgÀÄ.
12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀĺÀªÀÄzï#¨ÉÃUï
263, ¹. r.
§qÁªÀuÉ,
¸ÁªÀiÁ£Àå
ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1451
£ÀUÀgÀ,
4£Éç¤ßªÀÄAl¥À,
ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
¥ÀÄgÉÆûvï
# 37/1
eÉÆúÀgï
, CªÀÄÈvÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå
gÁªÀiï
nÃ¥Á¤µïÖ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
, PÀĪÉÃA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ
1341 4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ
, §¸ï ¥sÉøï
¸ÁÖAqï
8/9/1994ºÀwÛÃgÀ , ªÉÄʸÀÆgÀÄ
£ÁgÁAiÀÄt #¥Àæ¸Ázï
168, J¯ï.L.f.
¥Àj²µÀÖ
2£Éà ºÀAvÀ,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ,
1377 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
±ÉÃgï¹AUï # 15, 2£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄãï PÉ.ºÉZï.qÀ§¯ï
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1425
gÀ¸ÉÛ,
4£ÉÃ
PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
CtÚ¥ÀàAiÀÄå
# 25,
±ÉuÉÊ
6 £ÉøÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄãï, D®£À
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÀ½î §qÁªÀuÉ,
1452 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
wªÀÄäAiÀÄå
# 193,
¹. J. ªÀĺÀzÉñÀégÀ
ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
§qÁªÀuÉ, 1378
«.«. ªÉƺÀ¯Áè,
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀÄjAiÀĪÀÄä
# 209, PÉ.Dgï.
¥Àj²µÀÖ
«Ä¯ïì eÁw
PÁ¯ÉÆä,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
1426 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀĺÀzÉë# 969/©, ¹zÁÝxÀð
¸ÁªÀiÁ£Àå
¯ÉÃOmï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¸À£ï ªÀiÁUÀð,
1453 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
7/4/1998
ZÉÃvÀ£ï ©.#Dgï.
192, 3£ÉøÁªÀiÁ£Àå
PïgÁ¸ï, 1£ÉÃ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÀAvÀ, §ÈAzÁªÀ£À
1380 4£Éà ºÀAvÀ
9§qÁªÀuÉ,
X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
°AUÀgÁdÄ ¸ÀĨsÁµï £ÀUÀgÀ,
¥Àj²µÀÖ8£ÉÃ
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁæ¸ï, ªÀÄAqÀå.
1383 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
GvÀÛ¥Àà PÉ.¹.
# 2791/6, ¯Á
ªÀiÁf
PÉÆÃlð
¸ÉʤPÀgÀÄ
»A¨sÁUÀ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¸ÀgÀ¸Àéw
1427 4£ÉÃ
¥ÀÄgÀA
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
GµÁ gÁd±ÉÃRgï
# 4618,
.J£ï.
°APï
¸ÁªÀiÁ£Àå
gÀ¸ÉÛ, J£ï.Dgï.
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉƺÀ¯Áè,
1384 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
dAiÀĪÀÄä©ÃgÉñÀégÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå
¤®AiÀÄ ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
JPÁAvï gÁªÉÄñÀégÀ
1342 4£Éà ºÀAvÀ
12
©Ã¢
X 18
PÉÆÃmÉ
2£Éà ¥sÉøï
7/4/1998
,ºÉÆüɣÀgÀ¹¥ÀÄgÀ
PÀĪÀiÁgï. #J¸ï.
2090, ¹Ã§AiÀÄå
¸ÁªÀiÁ£Àå
gÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
zÉêÀgÁd
1455
ªÉƺÀ®è,
4£Éà ºÀAvÀ
9 XªÉÄʸÀÆgÀÄ.
12 2£ÉÃ########
¥sÉøï
C£À¸ÀÆAiÀÄ
# 3072/2,
f. «
«ªÉÃPÁ£ÀAzÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ, AiÀiÁzÀªÀ
1385 4£ÉÃVj,
ºÀAvÀ
9 ªÉÄʸÀÆgÀÄ
X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀiÁzsÀÀªÀ#J¯ï.
2071, 2£ÉÃ
¥Àj²µÀÖ
ªÉÄãï¥ÀAUÀqÀ
7£ÉÃ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁæ¸ï,PÉ.¨ÁèPï
1428 4£ÉÃ¥ÀZÉÑ
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
gÀ¸ÉÛ,
¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ªÀÄÄzÀÄÝ #
PÀȵÀÚ
87, 1£ÉÃ
.¦. CAUÀ«PÀ®gÀÄ
ºÀAvÀ, PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1386 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥ÉAZÁ® gÁdÄ
# 1678/2, ¹ÃvÁgÁA
¸ÁªÀiÁ£Àå
gÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
1429 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
d°Ã¯ï CºÀªÀÄäzï
# 3437, ªÉòè
¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÆÃqïªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
, w®èPï £ÀUÀgï
1343 4£ÉÃ
, ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ºÀjzÁ¸ï J¸ï. # 581J, gÉʯÉé
¥Àj²µÀÖ
¯ÉÆÃPÉÆ
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁ¯ÉÆä,
1456 4£ÉÃ
AiÀiÁzÀªÀ
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
Vj, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
gÁªÀÄ¥Àæ¸Ázï
# 1525,
J¸ï. «£ÉÆç
¸ÁªÀiÁ£Àå
gÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
1430 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÁªÀÄAiÀÄå
¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmï
eÉ.
¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ
, PÁªÉÃj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¨Éù£ï
1388
°¥sïÖ,
4£ÉðvÁå
ºÀAvÀ
9 X 12
EgÀUÉõÀ£ï
2£ÉÃ8/13/1994
¥sÉøï
, PÀA.°., ªÉÄʸÀÆgÀÄ
aPÀÌzÁ¸ÀAiÀÄå
# 4273, 3£ÉÃ
¥Àj²µÀÖ
PÁæ¸ï eÁw
, 3£ÉÃ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄãï,
1344
UÀA¢ü£ÀUÀgÀ
4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ
, ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
Egï¥sÁ£ï CºÀªÀÄzï
# ¨sÀUÀªÁ£ï
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÀĸÀÛgï,ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
CPÀâgï gÀ¸ÉÛ,
1391 4£ÉÃ
®µÀÌgï
ºÀAvÀ
9X
ªÉƺÀ¯Áè,
12 2£ÉÃ8/13/1994
¥sÉøï
ªÉÄʸÀÄgÀÄ
¸ÀħâgÁªï Dgï.
# 1335,
«. 4 £ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÀȵÀÚ ªÀÄÆwð
1459 4£ÉÃ
¥ÀÄgÀA,
ºÀAvÀ
9 X 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
¸ÀĪÀiÁ±ÉÃRgÀZÁgï
# 1517 2£ÉÃ
n.¥Àj²µÀÖ
PÁæ¸ï, ¥ÀAUÀqÀ
PÉƼÀzÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
©Ã¢,
1431®¸ÀÌgÀæ
4£Éà ºÀAvÀ
9 XªÉƺÀ®è,
12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¨sÀÄdAUÀ ±ÉnÖ
# 967, ¨ÉÆUÀ¢ü
¸ÁªÀiÁ£Àå
2£ÉêÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÀAvÀ , ªÉÄʸÀÆgÀÄ
1345 4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
²æêÀÄw ¥ÁªÀðw
# 3500/1, 3£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÀÄÄRå
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ, w®Pï
1392£ÀUÀgÀ,
4£Éà ºÀAvÀ
9 XªÉÄʸÀÆgÀÄ
12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ZËqÀ±ÉnÖ #r. 233, 5 £ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄãï, ªÀUÀð
£À«®Ä
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ,
1460PÀĪÉA¥ÀÄ
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12£ÀUÀgÀ,
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¸ÀĪÀtðªÀÄä
# 508/2, CgÀPÀAmÉñÀégÀ
¥Àj²µÀÖ eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ,
1393
PÉ.Dgï.
4£Éà ºÀAvÀ
9£ÀUÀgÀ,
X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
7/4/1998
²ªÀtÚ ºÉZï #
J¸ï.
721, 6£ÉøÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, ºÉ¨Áâ¼ï
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
2£ÉÃ1433
ºÀAvÀ,
4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994

Page 15

Table1

5118
5122
5124
5126
5135
5137
5139
5143
5151
5158
5160
5168
5169
5172
5180
5182
5189
5201
5211
5214
5215
5226
5231
5233
5243
5245
5247
5251
5258
5265
5268
5271
5277
5281
5291
5292
5295
5310
5315
5319
5327
5328
5337
5343
5355
5362
5369
5377
5383
5388
5395
5399

3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2

£ÁUÀgÁd ©.
# PÉ.
©£ï PÉA¥ÉÃUËqÀ,
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¨ÁåqÀgÀ ºÀ½î
1461
U羻ˀ
4£Éà ºÀAvÀ
9X
CAZÉ,
12 2£ÉÃ
PÉ. ¥sÉøï
8/9/1994
Dgï. £ÀUÀgÀ vÁ®ÄèPÀÄ.
®Qëöä£ÁgÁAiÀÄt
# 2739,.J¯ï
3£É
gÁdå
ªÉÄãï
¸ÀPÁðj
gÉÆÃqï
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
, ªÉÄÃzÀgÀ
1346 4£ÉÃ
PÉÃj
ºÀAvÀ
12,ªÉÄʸÀÆgÀÄ
X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
aPĄ̀ÉÆÃgÀAiÀÄå
# J¥sï.r. ¸ÀªÉÃðAiÀÄgï,
gÁdå ¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
1394 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
fÃAiÀiÁºÀÄ®è
# 586,
µÀjÃ¥sï
2£ÉúÀAvÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå
AiÀiÁzÀªÀVj
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
1434 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¸ÀĪÀtð
©¯Éè£À½î ¸ÁªÀiÁ£Àå
CAZÉ, aAzÀVj
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÉÆ¥Àà¯ï,
1462²æÃgÀAUÀ
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12¥ÀlÖt
2£ÉÃvÁ®ÄèPÀÄ,
¥sÉøï
8/9/1994 ªÀÄAqÀå f¯Éè.
gÁdtÚ JA # 2463, 3£ÉPÁæ¸ï
¥Àj²µÀÖ, eÁw
PÉÊ®¸ï
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¥ÀÄgÀA,
1347ªÉÄʸÀÆgÀÄ
4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ZÀAzÀæPÀ¯Á
# 143,1£ÉÃ
n.
¸ÁªÀiÁ£Àå
¨ÁèPï, PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1395 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
C§Äâ¯ï SÁ£ï
# 150, ZÀ¥Àà°
¸ÁªÀiÁ£Àå
CAUÀr,ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÉ mÉ. ©Ã¢,
1435
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥ÀƪÀAiÀÄå
# J¯ï.L.f-3,
©. JA. 2£ÉÃ
ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ
ºÀAvÀ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
GzÀAiÀÄVj,
1396
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
PÁ½ÃAUÉÃUËqÀ
# 157, ¹.L.n.©.
¸ÁªÀiÁ£Àå
2£Éà ºÀAvÀ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
1348 4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
AiÀıÉÆêÀÄw
# 307,¹. ¯Á
Dgï.
¥ÁågÀqÉʸï,
¥Àj²µÀÖ eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
# 9, ¥ÀÄlÖ¥Àà
1463 4£ÉÃ
¯ÉÃOmï,
ºÀAvÀ
9 X 12
£ÀÆå
2£ÉÃw¥Àà¸ÀAzÀæ,
¥sÉøï
8/9/1994
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
ªÀÄj¸Áé«Ä J¸ï
J¸ï.L. D¥ï JPÉìöʸï
gÁdå ¸ÀPÁðj
, d«Ää
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
ræÃnæAiÀÄ°¸ïÖ,
1349 4£Éà £ÀAd£ÀUÀÆqÀÄ
ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ7/31/1998
¥sÉøï
gÁd±ÉÃRgï#JA.
14/1, 3£ÉÃPÁæ¸ï,
¸ÁªÀiÁ£Àå
±ÀAPÀgÁ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÀÄoÀzÀ
5676 4£ÉÃ
gÀ¸ÉÛ,
ºÀAvÀ
9 XQ¯Éè
12 2£ÉÃ
ªÉƺÀ¯Áè,
8/13/1994
¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ-04
¥ÀæPÁ±ï JA.
# 129,
J¯ï. 3 £ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄãï gÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
dAiÀÄ®Qëöä
1464 4£ÉÃ
¥ÀÄgÀA,
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
«±Àé£Áxï ºÉZï.Dgï.
¢é.zÀ.¸À. CgÀtå
¥Àj²µÀÖ
E¯ÁSÉ,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÀ£ÀPÀ¥ÀÄgÀ,
1436 4£ÉÃ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀiÁ¯Á
# 40 ,9£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄãï , «£ÁAiÀÄPÀ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ÀUÀgÀ
1350 4£ÉÃ
, ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
£ÁUÀeÉÆåÃw.
# 67/13
¹. J, 5¸ÁªÀiÁ£Àå
£Éà PÁæ¸ï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
vÁåUÀgÁd
1465
gÀ¸ÉÛ,
4£ÉÃPÉ.
ºÀAvÀ
9 XDgï.
12 2£ÉÃ
ªÉƺÀ®è,
¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¨sÁUÀå®QëöäÃ
# 144/5
JA.# 7,¥Àj²µÀÖ
ªÉÄÃlÖUÀ½î,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
1437 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
zÀ£Áà® ±ÉÖmÉÖ
# 1273, r.£Á®
J£ï.
¥Àj²µÀÖ
©üâ 8£ÉÃ
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁæ¸ï ¸ÀÄtÚzÀ
1439 4£ÉÃ
PÉÃj,
ºÀAvÀ
9X
ªÉÄʸÀHgÀÄ.
12 2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
PÁ½ÃgÀAiÀÄå
JA. J.17, ©.¥Àj²µÀÖ
E. J¯ï. PÁ¯ÉÆä,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ÁUÁ¯ÁåAqï,
1466 4£Éà eÁ®ºÀ½î,
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.GvÀÛgÀ.
¥sÉøï
8/9/1994
PÀȵÀÚªÀÄÆwð
# PÉ£ÀgÁ
¦. ¨ÁåAPï
PÉÃAzÀæ
¸ÀPÀð¯ï
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
D¦üøï,
£ËPÀgÀgÀÄ
1501
# 86,4£ÉÃ
¸Éà£ïìgï
ºÀAvÀ
9 X 12
lªÀgï,
2£ÉÃ
JA.f¥sÉøï
8/9/1994
gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
ªÀĺÉñï PÀĪÀiÁgï
# 2734/1, JA.J.
J¸ï.J£ï.J¸ï.
PÉÃAzÀæ
mÉ¥À¯ï
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
©Ã¢
£ËPÀgÀgÀÄ
ZÁªÀÄÄAr¥ÀÄgÀA,
1440 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
°AUÀgÁdÄ.#J¸ï.
24, J¸ï. Dgï.
¥Àj²µÀÖ
J¸ï. PÁ¯ÉÆä.
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
«¹ ¥sÁgÀA,
1467 4£ÉÃ
ªÀÄAqÀå.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀÄÆwð UÀÄ¥ÁÛ
# 6, ºÉZï,ºÉZï.Dgï.
Dgï.©.
PÉÃAzÀæ
ºÉZï.J¯ï.¹.
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¸À¨ï£ËPÀgÀgÀÄ
r«d£ï,
1502
eÉÆÃrUÀÄ©â,
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ
¥sÉøï
8/9/1994
vÁ||.
C£ÀĸÀÄAiÀiÁ
# 15/30,
¦.
¹zÁÝ¥Àà
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÀÈvÀ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ÁgÀAiÀÄt
1444
±Á¹ÛçÃ
4£Éà gÀ¸ÉÛ,
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
UËgÀªÀÄä PÉÃgï/ D¥sïªÀiÁf
¨sÁgÀw
¸ÉʤPÀgÀÄ
¸ÀÄAzÀgï,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
# 1468
1207,4£ÉÃ
10£ÉÃ
ºÀAvÀ
9 XªÉÄãï,
12 2£ÉÃ
3 £ÉÃ
¥sÉøï
8/9/1994
PÁæ¸ï, UÉÆÃPÀÄ®A, ªÉÄÊ
ªÀĸÀÛAiÀÄå
# 2152,
JA. ¹.ºÉZï-31,
¥Àj²µÀÖ
2£ÉÃ
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
©Ã¢, C±ÉÆÃPÀ¥ÀÄgÀA,
1504 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀÄAdÄ£Áxï
# .¦2237, 4£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï , §¸ÀªÉñÀégÀ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1551
gÉÆqï
4£ÉÃ,PÉ.Dgï.
ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ
ªÉÆúÀ¯Áè,
¥sÉøï
8/9/1994ªÉÄʸÀÆgÀÄ
gÀªÉÄñï J.# ¦.1776, ªÀivÀȶð
¸ÁªÀiÁ£Àå
¤®AiÀÄ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÉ¨Áâ¼ï1445
2£ÉÃ
4£ÉÃ
ºÀAvÀ
ºÀAvÀ
9 XªÉÄʸÀÆgÀÄ.
12 2£ÉÃ########
¥sÉøï
ªÁªÀÄgÁd. ¹.
£ÀA
Dgï.
G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ,
¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¸ÀPÁðj ¥ÀzÀ«
1469¥ÀƪÀð
4£Éà ºÀAvÀ
9 XPÁ¯ÉÃdÄ,
12 2£ÉÃ7/31/1998
¥sÉøï
ºÀ¼Éà ©ÃqÀÄ ¥ÉÆøïÖ, ¨ÉîÆ
E¸ïªÀiÁ»¯ï eÉ©ªÀůÁè
# 11/2 , ¸ÉÃAmï
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄÃj¸ïªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ, J£ï.Dgï,
1553 4£ÉÃ
ªÉÆúÀ¯Áè,
ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
¥ÀÄlÖªÀiÁzÀÄ
# 501
ºÉZï.
"E" J£ï.
¨ÁèPï
¥Àj²µÀÖ
1£ÉÃeÁw
ºÀAvÀ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
12£ÉÃ
1446
ªÉÄãï
4£ÉÃeÉ.¦.£ÀUÀgÀ,
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
gÁdgÁªÀiï. PÉ.
# 4449, Jf. ¸ÁªÀiÁ£Àå
¨ÁèPï, J£ï Dgï
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉƺÀ®è,
4449
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ3/20/2000
¥sÉøï
ªÉÆúÀ£ï PÀĪÀiÁgï.
# 4362, 2 £ÉÃ
J.
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄãï,ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¥ÀgÀªÀĺÀA¸À
1473 4£ÉÃ
gÀ¸ÉÛ,
ºÀAvÀ
9X
AiÀiÁzÀªÀVj,
12 2£ÉÃ########
¥sÉøï
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
EA¢gÀªÀÄä# 664, PÁ²¥Àw
¸ÁªÀiÁ£Àå
CUÀæºÁgÀ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ZÁªÀÄgÁd
1448eÉÆÃr
4£Éà ºÀAvÀ
9 gÀ¸ÉÛ,
X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÄgÀÄ.
3/20/2000
¥sÉøï
gÀ«PÀĪÀiÁgï
# JPïìªÉÊ-1,
J£ï. ªÉÊ.¸ÁªÀiÁ£Àå
0. JQ쩵À£ï
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
©°ØAUï,1505
ªÉÄrPÀ¯ï
4£Éà PÁ¯ÉÃeï
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
PÁA¥ÉèPïì,
¥sÉøï
8/9/1994ªÉÄʸÀÆIÄH
dAiÀıÉÃRgï
# 1176,
J¯ï. ªÀiÁ£À¸À
¥Àj²µÀÖ
gÀ¸ÉÛ
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
, EnÖUÉUÀÆqÀÄ
1958 4£ÉÃ, ºÀAvÀ
12
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
X 182£ÉÃ8/23/2000
¥sÉøï
gÁªÀÄPÀȵÉÚÃ
«zÁå£ÀUÀgÀ,
UËqÀ.
- PÉ.
ºÉZï
eÉ.r PÉÆÃmÉ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
m裕,
1474ªÉÄʸÀÆgÀÄ
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
f¯Éè..¥sÉøï
7/4/1998
gÀAUÀgÁd #LAiÀÄåAUÁgï
1013, E ªÀÄvÀÄÛ
¸ÁªÀiÁ£Àå
J¥ïªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¨ÁèPï , PÀĪÉÃA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ
1555 4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ
, ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
²ªÀ ªÀÄ®è¥Àà
# ©.©.
JA.«Ä¯ï¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁA¥ËAqï,ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1£Éà PÁæ¸ï,
1512
¹.«4£ÉÃ
gÀ¸ÉÛ,
ºÀAvÀ
9 XªÉÄʸÀÄgÀÄ
12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÀAUÀ£Áxï#J¸ï.
PÉÃgï/
Dgï. D¥sï,#
¸ÁªÀiÁ£Àå
1/1, 8ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£Éà ªÉÄãï
1475
gÀ¸ÉÛ,
4£ÉÃ7ºÀAvÀ
9£ÉÃ
X 12PÁæ¸ï,
2£Éà ¥sÉøï
¸ÀgÀ¸Àéw
8/9/1994 ¥ÀÄgÀA, ªÉÄʸÀÆgÀ
ªÀĺÀzÉêï# 2291, 6£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄÊ£ï gÉÆÃqï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
«£ÁAiÀÄPÀ
1515 4£ÉãÀUÀgÀ,
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
ªÉAPÀmÉñï
# 1602,
gÁªï eÉ.
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ,
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
4£Éà ºÀAvÀ,
16022£ÉÃ
4£Éà ¥Éøï,
ºÀAvÀ
12 X 18
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
2£ÉÃ8/13/1994
¥sÉøï
ªÀÄ®èAiÀÄå
# 04, 7 £ÉÃ¥Àj²µÀÖ
¨ÁèPï, ¥ÉÆðøï
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÀ¸Àw
1476
UÀȺÀ,
4£Éà ªÀiÁUÀr
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
gÀ¸ÉÛ,
¥sÉøï
8/9/1994
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
¹zÀÝgÁdÄ. #
J¸ï.3990, CtÚªÀÄä
¥Àj²µÀÖ
zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1477
gÀ¸ÉÛ,
4£ÉÃ
UÁA¢ü£ÀUÀgÀ,
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ªÀÄt eÉƬıɸï
# 135, 23£ÉÃ
J¸ï. J£ï.
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄå£ï, 2£ÉÃ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÀAvÀ,
1603
"r" ¨ÁèPï
4£Éà eÉ.¦.£ÀUÀgÀ
ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ8/13/1994
¥sÉøï
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¹zÀݱÉnÖ J¸ï.JA.
J¯ï. L f.24, 2PÉÃAzÀæ
£Éà ºÀAvÀ,
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÀĪÉA¥ÀÄ
£ËPÀgÀgÀÄ
1478£ÀUÀgÀ,
4£Éà ºÀAvÀ
9 XªÉÄʸÀÆgÀÄ.
12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
GvÀÛAiÀÄå# ¦.367,
J¸ï. 14£ÉÃ
ªÀiÁf
PÁæ¸ï
¸ÉʤPÀgÀÄ
«««dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉƺÀ¯Áè,
1604
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¸ÀÄAzÀgï gÁªï
£ÀA 665, J ªÀiÁf
& ©. ¨ÁèPï.
¸ÉʤPÀgÀÄ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
§¤ß ªÀÄAl¥À,
1479
ºÀÄqÉÆÌÃ,
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
¥ÀzÀä gÁªï# 813/J, ¸ÉÆî
¸ÁªÀiÁ£Àå
¹ÖçÃmï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
2£Éà ºÀAvÀ,
1556 4£ÉÃ
UÉÆÃPÀÄ®A
ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ
, ªÉÄʸÀÆgÀÄ
########
¥sÉøï
ªÉAPÀmÉñÀ
# 69ªÀÄÆwð
ªÉå±Àå¸ÁªÀiÁ£Àå
¨ÁåAPï
©.Dgï. PÀ¯ÉÆä
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¸ÁgÀQ
1605 4£ÉÃ
gÀ¸ÉÛ,
ºÀAvÀ
12¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀÄ®è¥Àà UËqÀ.
£ÀA 01,PÉ.
ªÀiÁqÀ¯ï
¸ÁªÀiÁ£Àå
ºË¸ï, ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¥ÉÆøÀÖ D¦üøï
1482 4£ÉÃ
gÀ¸ÉÛ,
ºÀAvÀ
9 XUÉÆÃPÀÄ®A,
12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ

Page 16

Table1

5409
5419
5429
5432
5440
5446
5451
5452
5459
5461
5462
5466
5475
5476
5477
5482
5493
5495
5500
5507
5508
5513
5523
5524
5535
5542
5552
5555
5570
5584
5603
5609
5620
5627
5641
5643
5645
5662
5673
5677
5693
5711
5712
5729
5734
5746
5749
5750
5751
5773
5780
5791

3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2

ªÀÄÄzÀݪÀé
# ªÉÄÊvÁr
©. J.
U羻ˀ,
_
ªÉÄÊvÁr
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
CAZÉ,
1522
«gÁd¥ÉÃmÉ
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12vÁ||,
2£ÉÃ
zÀQët
########
¥sÉøï
PÉÆqÀUÀÄ.
d®eÁQëöäÃ
# ºÉZï.n.
PÉÃgÁ¥sï¸ÁªÀiÁ£Àå
# 2666/1, ªÀUÀð
2£ÉÃ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁæ¸ï,
1524
PÉ.f.PÉÆ¥Àà¯ï
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
,ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
PÁå¥ÀÖ£ï Vj
# 336,
Dgï. JA.ºÉZï.[¹.n.¹]
« ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ
¦.AiÀÄÄ.J£ï.E.
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1606
UÉÆî¨Ágï
4£Éà ºÀAvÀ
12 ªÉÄåzÁ£À
X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥ÀÄuÉ, ªÀĺÁgÁµÀÖç.
²ªÀ±ÀAPÀgï£ÀA
PÀgÀAiÀÄå
. 36, 5£ÉÃ
¥Àj²µÀÖ
PÁæ¸ï
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
, ¥Á¥ÀgÉÃrØ
2678
¥Á®å
4£ÉÃ
, £ÁUÀgÀ¨Á«
ºÀAvÀ
15 X 242£ÉÃ2£ÉÃ
¥sÉøï
8/9/1994
ºÀAvÀ . ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
PÀjAiÀÄ¥Àà# PÉ.
412/04, «ÃuÉ
¥Àj²µÀÖ
±ÉõÀtÚ
¥ÀAUÀqÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ, 237
zÉêÁA§
4£ÉÃCUÀæºÁgÀ,
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃPÉ.
¥sÉøï
2/2/2004
Dgï ªÉƺÀ®è, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
gÀÆ¥Éñï #J£ï.
311, 9£ÉêÉÄãï,
¥Àj²µÀÖ eÁw
§ÈzÁªÀt
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
§qÀªÀuÉ,
1607 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÆúÀ£ï PÀĪÀiÁj
# 171, ºÀ¼ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
¥Éưøï
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
oÁuÉ gÀ¸ÉÛ,
1981ªÉÄÃlUÀ½î,
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀÄ£ÉÆúÀgï
# 845,
PÉ CPÀëAiÀÄ
¸ÁªÀiÁ£Àå
¨sÀAqÁgÀzÀ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÀwÛgÀ
1562 4£ÉÃ
,8£ÉÃ
ºÀAvÀ
15ªÉÄãï
X 242£ÉÃ
, PÀĪÉÃA¥ÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
£ÀUÀgÀ , ªÉÄʸÀÆ
¸ÀÄgÉñï. Dgï.
# 451, PÉ. gÁdå
J£ï. CUÀæºÁgÀ.
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
PÉ. Dgï.
1484
ªÉƺÀ®è,
4£Éà ºÀAvÀ
9 XªÉÄʸÀÆgÀÄ.
12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
a£ÀߪÀÄä # 2911:1, 1£ÉÃ
¥Àj²µÀÖ
PÁæ¸ï
¥ÀAUÀqÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ZÁªÀÄÄAr¥ÀÄgÀA,
1608 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥ÀæPÁ±ï J¸ï.
# 38,
Dgï.6£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, PÁªÀiÁQë
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
D¸ÀàvÉæ
1525 4£ÉÃ
ºÀvÀÛgÀ,
ºÀAvÀ
9 X 12
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÆúÀ£ï gÁªï
±Á¥ï.PÉ.«
# 54 ¨sÀUÀªÁ£ï
¸ÁªÀiÁ£Àå mÉPïìmÉÊ®ì.
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1563
PÉ.Dgï.
4£Éà ¸ÀPÀð¯ï
ºÀAvÀ
15 X 242£ÉÃ
. ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
¢Ã¥ÀPï Dgï.# zÉÆò
1153, £ÀÆå
¸ÁªÀiÁ£Àå
©Ã¢ EmÉÖUÉ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
UÀÆqÀÄ
1610 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
dAiÀÄ®QëöäÃ
#719,
r.ºÉZï.
4£ÉÃ¥Àj²µÀÖ
PÁæ¸ï, 3£ÉÃ
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¥sÉøï, PɸÀgÉ
1526 4£ÉÃ
3£ÉÃ
ºÀAvÀ
9 XºÀAvÀ,
12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
vÀAUÀgÁªÀiï
# JA
J¸ï.L f. -03/
¸ÁªÀiÁ£Àå
J, £ÀÆåªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁAvÀCgÀ¸ï
1485
gÀ¸ÉÛ,
4£Éà PÀĪÉA¥ÀÄ
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà £ÀUÀgÀ,
¥sÉøï
8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
UÀÄgÀÄ¥Áæ¸Ázï
# 1602,
¹. 4£ÉÃ
Dgï¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, ºÉƸPÉÃj
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
, 1564
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
4£Éà ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¸ÀħâAiÀÄå# 41/2, 2 £ÉÃ
¥Àj²µÀÖ
PÁæ¸ï,
eÁw
C±ÉÆÃPÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¥ÀÄgÀA,
1486 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
²æäªÁ¸À ±ÉnÖ
# 2878/PÉ
ºÉZï Dgï.
2CAUÀ«PÀ®gÀÄ
¹, 5£Éà PÁæ¸ï,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ZÁªÀÄÄAr
1527 4£ÉÃ
¥ÀÄgÀA,
ºÀAvÀ
9 X PÉ.Dgï.
12 2£ÉêÉƺÀ¯Áè,
¥sÉøï
8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ªÀÄAdÄ£Áxï
¹Ã¤AiÀÄgï
©
EAf¤AiÀÄgï
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
D¦üøï D¥sï1611
¢ EAf¤AiÀÄgï,
4£Éà ºÀAvÀ
12 X eÉ.J¸ï.J¸ï.
182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÁªÀÄ£ÀÄd gÀ¸ÉÛ, ªÉÄʸÀÆ
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ
# 62,
©. J¸ï
8£ÉøÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, n.PÉ.
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¯ÉúËmï1565
, ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA,
4£Éà ºÀAvÀ
15 X 242£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
¥ÁªÀðvÀªÀÄä
# 414/373,
J¯ï.
¥Àj²µÀÖ
3£Éà PÁæ¸ï
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
JgÀUÀ£ÀºÀ½î,
1528 4£ÉÃ
ºÉƸÀ
ºÀAvÀ
9 X§qÁªÀuÉ,
12 2£Éà ¸ÀĨsÁµï
¥sÉøï
8/9/1994 ZÀAzÀæ ¨ÉÆøï gÀ¸ÉÛ
UÀeÉÃAzÀæ£ï
# 01,©
eÉ.JA J£ï
ªÀiÁf
¦ JA
¸ÉʤPÀgÀÄ
PÁ¯ÉÆä,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÉ 1487
Dgï J¸ï,
4£ÉÃ
gÀ¸ÉÛ,
ºÀAvÀ
9 X 12
¨É¼ÀUÉƼÀ.
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÀÄzÀæAiÀÄå
# 132,
JA.¹.
ºÀÄAqÀªÁr
¥Àj²µÀÖgÀ¸ÉÛ,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÉ.Dgï.1529
¸ÁUÀgÀ,
4£ÉòæÃgÀAUÀ¥ÀlÖt
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ9/28/1998
¥sÉøï
vÁ|| ªÀÄAqÀå f¯Éè.
ªÉAPÀmÉñï
# 23,4£ÉÃ
J£ï. J¸ï. PÁæ¸ï,
¸ÁªÀiÁ£Àå
«« ªÉƺÀ¯Áè,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
1612 4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
£ÀAdªÀÄä # ¹ºÉZï-18,¥Àj²µÀÖ
4 £Éà ªÉÄãï,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÀÄPÀÌgÀ
1488ºÀ½î,
4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
6 X 9 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀiÁAiÀÄ¥Àà
# 38,
f. UÀÄgÀÄgÁd
PÉÃAzÀæ
§qÁªÀtÂ
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
²ªÀPÀÈ¥À
£ËPÀgÀgÀÄ
1616mÉj±À£ï
4£Éà ºÀAvÀ
12PÁ¯ÉÃdÄ
X 182£Éà JzÀÄgÀÄ,
¥sÉøï
8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
§¸À¥Àà ºÉZï.
# ©.
75, 8 £ÉÃgÁdå
ªÉÄãï,
¸ÀPÁðj
5 «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ÉÃ
£ËPÀgÀgÀÄ
¨ÁèPï,1492
«£ÁAiÀÄPÀ
4£Éà ºÀAvÀ
9 £ÀUÀgÀ,
X 12 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.
3/20/2000
¥sÉøï
ºÉÆ£ÀߥÀà
# 2809, 9£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, ¦.«.ªÉƺÀ¯Áè,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1530
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¸ÉÆêÀĸÀÄzÀgÀA
# 135, r.«.¹.¸ÁªÀiÁ£Àå
¨ÁèPï gÁªÀÄPÀȵÀÚ£ÀUÀgÀ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1617 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ5/10/2008
¥sÉøï
£ÀgÉÃAzÀæ.
# 4792,
©. J¯ï.16 -£Éà ªÀÄÄRå
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ, «dAiÀÄ
1493 4£ÉÃ
£ÀUÀgÀ,
ºÀAvÀ
9 X 122 2£ÉÃ
£Éà ########
ºÀAvÀ,
¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥Àæ¨sÀÄzÉêÀ.
¸À£ï/ D¥sï
n. ¦. ¥ÀÄlÖ§¸À¥Àà
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¯ÉÃmï, #1494
3266,
4£ÉÃ
3 £ÉÃ
ºÀAvÀ
9 XCqÀØ
12 2£ÉÃ
gÀ¸ÉÛ,
¥sÉøï
8/9/1994
¨sÉÆë PÁ¯ÉÆä, £ÉºÀgÀ
®°vÁ r. J¸ï. # 624, 9£ÉøÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄãï, £ÀÆå
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁ½zÁ¸À
5580gÀ¸ÉÛ,
4£Éà ºÀAvÀ
12
1£ÉÃ
X 18ºÀAvÀ
2£ÉÃ########
¥sÉøï
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¤AUÀªÀÄä # 1030, 3£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, ¥Éj
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
vÀA© gÀ¸ÉÛ,
1531 4£ÉÃ
EnÖUÉ
ºÀAvÀ
9 XUÀÆqÀÄ,
12 2£Éà ¥sÉøï
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
8/9/1994
VÃvÁ
# 1610, PÀ©Ãgï
¸ÁªÀiÁ£Àå
gÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
®µÀÌgï ªÉƺÀ®è,
1495 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
aPÀÌ°AUÉÃUËqÀ
ªÀÄÄRå
eÉ.
eÉå®gï
J¸ï.
gÁdå PÁgÁUÀȺÀ
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
¹§âA¢
1620
vÀgÀ¨ÉÃw¸ÀA¸ÉÜ
4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
²æÃzsÀgÀ PÀÄPÁå£ï.
©. JA. ²Ã £ÀUÀgÀ,
CAUÀ«PÀ®gÀÄ
¦.
ªÉÄÃlUÀ½î
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¥ÉÆøïÖ,
1496 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ºÉÆ£ÀߥÀà
# 2809, 9£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, ¦.«.ªÉƺÀ¯Áè,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1530
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¢Ã¥ÀÄPÀĪÀiÁj
# 4495,
©. PÉ.
7 £ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
J. f. ¨ÁèPï, J£ï.
1497Dgï.
4£ÉÃ
ªÉƺÀ®è,
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
¸ÀÄd ºÉZï. Dgï
# 505, J ªÀÄvÀÄÛ
¸ÁªÀiÁ£Àå
© ¨ÁèPï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
avÀæ¨Á£ÀÄ
1568 4£ÉÃ
gÉÆqï
ºÀAvÀ
15 X
, PÀĪÉêÀÄ¥ÀÄ
242£Éà ¥sÉøï
7/4/1998£ÀUÀgÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ
AiÉÆÃUÁ£ÀAzÀ.
# 2503,
J¸ï.
100£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
Cr gÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÀÄAqÀå.
1498 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉAPÀlgÁªÀÄÄ
# 1215,
PÉ.¦2£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, J¸ï.J£ï
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
mÉA¥À¯ï
1532©Ã¢,
4£ÉÃZÁªÀÄÄAr¥ÀÄgÀA,
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ªÀÄzsÀĸÀÆzÀ£ï
# 13, 14£ÉÃ
J¯ï ¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï , dAiÀÄ£ÀUÀgï
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1573
, ªÉÄʸÀÆgÀÄ
4£Éà ºÀAvÀ
15 X 242£ÉÃ########
¥sÉøï
©üêÀÄtÚ # 1704, ºÀÄ°è£À
¸ÁªÀiÁ£Àå
©Ã¢,ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
2 £Éà PÁæ¸ï,
1651PÉ.
4£ÉÃ
Dgï.
ºÀAvÀ
9 ªÉƺÀ®è,
X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÆÃj¸Á r qÀ§Æèöå
PÉgÁ¥sï. ©.J¸ï.
PÉÃAzÀæ
ªÉAPÀlgÀªÀÄt
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
# 9 1621
¸À«ÄÃ¥ï,
4£ÉòªÁf
ºÀAvÀ
12 gÀ¸ÉÛ,
X 182£ÉÃ
J£ï.Dgï.
¥sÉøï
7/4/1998
ªÉÆúÀ®è, ªÉÄʸÀÆgÀÄ
dAiÀÄ ¹. ±ÉnÖ
# 12, ¨ÉÆÃA¨ÉƨÁeÁgï
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÀwÛÃgÀ
1574/B
, PÉ£ÀgÁ
4£Éà ºÀAvÀ
15
¨ÁåAPï
X 242£ÉÃ
, ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
5/3/1998
gÀ«±ÀAPÀgï
# J¯ï.
824/1, 11¸ÁªÀiÁ£Àå
£Éà PÁæ¸ï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÁªÀiÁ£ÀÄd
1652
gÀ¸ÉÛ,
4£Éà ºÀAvÀ
9ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
C¤¯ï PÀĪÀiÁgï
# ¹ ºÉºï.
¦.«.29 1£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA
1623 4£Éà ºÀAvÀ
12 X 18ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥ÀĵÀàªÀÄä
gÁªÀĪÀÄA¢gÀ
eÉ.J.
¸ÁªÀiÁ£Àå
JzÀÄgÀÄ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
«£ÁAiÀÄPÀ£ÀUÀgÀ,
1533 4£Éà ºÀAvÀ
9 XªÉÄʸÀÄgÀÄ
12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥ÉæêÀiÁ£ÀAzï
# 168,
±ÉnÖ.
3£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
©
PÁæ¸ï , 6£ÉÃ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄãï1574/C
, ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA
4£Éà ºÀAvÀ
15 X 242£ÉÃ
, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
9/15/1998
¥sÉøï
¸ÀħæªÀÄtå£ï.
# 905/58,
J£ï 4£ÉÃ
ªÀiÁf ªÉÄãï
¸ÉʤPÀgÀÄ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
, 4£Éà PÁæ¸ï
12294
, 4£ÉÃ
«zÁågÀtå¥ÀÄgÀA
ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
,5/3/1998
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
AiÀÄĪÀgÁdÄ
# ¯ÉPÀÑgÀgï,
©.
gÁdå
ºÁ¸À£ï,
¸ÀPÁðj
J¸ï.J.J¥sÀ.f
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
1534
PÁ¯ÉÃeï,
4£Éù.Dgï.¥ÀlÖt.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
£ÁUÉÃAzÀæ
# 2669/2,
gÀªÁtÂPÀgï.
2£É
¥Àj²µÀÖ
ªÉÄãï
ºÉZï eÁw
gÀ¸ÉÛ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÀt«®¸À
5991 4£ÉÃ
ªÉÆúÀ¯Áè
ºÀAvÀ
15 X 242£ÉÃ
, ªÉÄʸÀÆgÀÄ
9/15/1998
¥sÉøï

Page 17

Table1

5792
5795
5815
5816
5822
5827
5862
5874
5886
5898
5913
5917
5924
5931
5936
5941
5946
5955
5957
5959
5962
5972
5975
5979
5980
5984
5988
5989
5991
5993
6003
6007
6015
6017
6020
6022
6030
6031
6045
6048
6050
6059
6060
6067
6070
6071
6078
6081
6085
6088
6092
6098

3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2

¸ÀA¥Àvï PÀĪÀiÁgï
# 1282, 6 £ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
C±ÉÆÃPÀ 1654
gÀ¸ÉÛ,
4£ÉÃ
®µÀÌgï
ºÀAvÀ
9 X 12
ªÉƺÀ®è,
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ªÀgÀzÀgÁdÄ
# 1125-1,
¦. «.
1£ÉÃ
PÉÃAzÀæ
PÁæ¸ï¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÁt«¼Á¸À
£ËPÀgÀgÀÄ
6067
gÀ¸ÉÛ
4£ÉÃ
ZÁªÀÄgÁd¥ÀÄgÀA,
ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
GzÀAiÀIJæÃ
# 4504,
ºÉZï. JA.
mÁåAPï
¸ÁªÀiÁ£Àå
§Aqï ªÀUÀð
gÀ¸ÉÛ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
2 £ÉÃ
1655
PÁæ¸ï,
4£ÉÃJ£ï.
ºÀAvÀ
9 X Dgï.
12 2£ÉÃ
ªÉƺÀ®è,
¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
azÁ£ÀAzÀ JA.¹.
# 12/2 9£ÉøÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄÊ£ï gÉÆÃqï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
«£ÁAiÀÄPÀ
1535 4£ÉÃ
£ÀUÀgÀ,
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
®PÀëöät # 2212 ¸ÁqÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
gÀ¸ÉÛ vÀÄgÁ¨ÁgÀ¸ÉÛ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1627
ªÀÄArªÉƺÀ¯Áè,
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
3/20/2000
¥sÉøï
ªÀÄ®èAiÀÄå
# 251, ¹. ¨ÁèPï,
¥Àj²µÀÖ
eÉ. ¦.¥ÀAUÀqÀ
£ÀUÀgÀ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
1656 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
7/4/1998
gÀ«Ã±ï JA. #J¸ï.723, 2 £ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, PÉ.
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
Dgï. ªÉƺÀ®è,
1653 4£ÉÃ
PÉ. ºÀAvÀ
9¥ÀÄgÀ,
X 12 2£ÉÃ
CUÀæºÁgÀ,
¥sÉøï
8/9/1994ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
©üêÀÄgÁªï# ¸ÁqsÉÃ
11/J 2£ÉøÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, PÀApgÀªÀ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ÀgÀ¸ÀgÁPÀd
1985 4£Éà ºÀAvÀ
9 ¥ÀÄgÀ
X 12 2£ÉÃ
£Àdûgï¨Ázï
¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÆúÀ¯Áè, ªÉÄʸÀÆgÀ
®°vÁ gÁªï # 391, ¸ÀPÀð¯ï
¸ÁªÀiÁ£Àå
ºË¸ï, f.ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
Dgï ¥sÉÆèÃgï,
1657 vɮAU4£Éà ºÀAvÀ
9 XPÁæ¸ï
12 2£ÉÃ
gÀ¸ÉÛ,
3/20/2000
¥sÉøï
# 3, QAUï ¸ÀPÀð¯ï, ¨ÁA¨É-4
ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå
# 388, 6£ÉÃ
f. ¸ÁªÀiÁ£Àå
¨ÁèPï 2£ÉÃ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¥sÉøï 3£ÉÃ
1629ºÀAvÀ
4£Éà ºÀAvÀ
9
L.J¥sï.PÁæ¸ï
X 12 2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
ºÉƸÀPÉÃjAiÀÄ°è, ªÉÄʸÀÆgÀ
¥ÉÊ. ¦. J¸ï. 1 £Éà ºÀAvÀ,
PÉÃAzÀæ
4 £Éà ¨ÁèPï,
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
«£ÉÆç
£ËPÀgÀgÀÄ
1658
£ÀUÀgÀ,
4£Éà ºÀAvÀ
9 ²ªÀªÉÆUÀÎ.
X 12 2£ÉÃ3/20/2000
¥sÉøï
¥ÀÄlÖgÁdÄ#JA.
3503/J, w®Pï
¸ÁªÀiÁ£Àå
£ÀUÀgÀ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
²æäªÁ¸À1630
zÉêÀ¸ÁÜ£À
4£Éà ºÀAvÀ
9 X gÀ¸ÉÛ
12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
£ÀlgÁeï Dgï.
# 186,6£ÉøÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄãï 3£ÉÃ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁæ¸ï ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA
1631 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 ªÉÄʸÀÄgÀÄ.
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt
# 532, 2 £ÉÃ
©.
¸ÁªÀiÁ£Àå
J¸ï.
PÁæ¸ï, ZÁªÀr
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
©Ã¢, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
1661 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ3/20/2000
¥sÉøï
ªÉAPÀlZÀ®UÀÄ¥ÀÛ
¸ÀºÀ ²PÀëPÀ
gÁdå
¸ÀPÁðj
¸ÀPÁðj
¨Á®QAiÀÄgÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
1632
QjAiÀÄ
4£ÉÃ
PÁ¯ÉÃdÄ,
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
PÉ.gï.
¥sÉøï
8/9/1994
£ÀUÀgÀ.
£ÁUÀgÀvÀߪÀÄä
# 639, PÁªÀÄlUÉÃj,
¸ÁªÀiÁ£ÀåªÀÄAr
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉƺÀ®è,
1662ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ3/20/2000
¥sÉøï
C¤vÁ ºÉZï. #« 662 5£ÉøÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï ºÉ¨Áâ¼ï
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
2£Éà 1633
ºÀAºÀ4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
®vÁªÀÄt J¯ï.PÉ.
# 38, ¹.L.n.©.
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÀiÁqÀ¯ï ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºË¸ï, gÁfêï1634
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
DAd£ÉÃAiÀÄ
1, 18PÁæ¸ï,
¸Áé«Ä ¥Àj²µÀÖ
1£Éà ªÉÄãÉ,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
dAiÀÄ£ÀUÀgÀ,
6509 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
15 X 242£ÉÃ7/31/1998
¥sÉøï
«dAiÀÄ PÀĪÀiÁgï.
ªÀ£ÀA. 246,
J¸ï.¥Àj²µÀÖ
12 £Éà eÁw
ªÉÄãï,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¸ÀgÀ¸Àéw
1663 4£ÉÃ
¥ÀÄgÀA,
ºÀAvÀ
9 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¸ÀĨÁPÀgÀ#J.82/©, 1£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1635 4£ÉÃ
eÉÆÃr
ºÀAvÀ
9 X 12
gÀ¸ÉÛ.
2£Éà ¥sÉøï
¸ÀħâgÁAiÀÄ
# 2262/2,
ºÉZï. ¦. 6¸ÁªÀiÁ£Àå
£Éà PÁæ¸ï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
§¸ÀªÉñÀégÀ
1665 4£ÉÃ
gÀ¸ÉÛ,
ºÀAvÀ
9 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
J£ï ®Qëöä £ÀgÀ¸ÉAiÀÄå
£ÀA 1552, 13£ÉÃ
¥Àj²µÀÖ
PÁæ¸ï,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¹ &r ¨ÁèPï,
1577
PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ,
4£Éà ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥ÀÄgÀĸÀAiÀÄå
# 3929, 2£ÉÃ
¥Àj²µÀÖ
PÁæ¸ï,eÁw
CtÚªÀÄ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
mÉ¥À¯ï
1636gÀ¸ÉÛ,
4£Éà ºÀAvÀ
9 UÁA¢ü£ÀUÀgÀ
X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¹zÀÝAiÀÄå #©.67, 2 £ÉÃ¥Àj²µÀÖ
ºÀAvÀ, PɸÀgÉ,
¥ÀAUÀqÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
1666 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
qÁ. ªÉÆúÀ£ï
97/2©,
© JA.
3£ÉÃ
¥Àj²µÀÖ
PÁæ¸ï, eÁw
gÁeÉÃAzÀæ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1567
£ÀUÀgÀ
4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
EAzÀgÁt ¦.# 94, 4£Éà -PÁæ¸ï ¥ÁPÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ UÉÆÃPÀÄ®A
1637 4£Éà ºÀAvÀ
9 XgÀ¸ÉÛ.
12 2£ÉÃ########
¥sÉøï
ªÀiÁzÀAiÀÄå
# r.
¦n/ 4, £À¸ïð¸ï
¥Àj²µÀÖ
PÁélð¸ï,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÀ¼Éà ªÀ¸ÀÄÛ
1667 4£ÉÃ
¥ÀæzÀ±Àð£À
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
PÀlÖqÀ,
¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
±ÁgÀzÀªÀÄä
£ÀA 8, 3£ÉÃ
¥Àj²µÀÖ
¨ÁèPï, 7£ÉÃ
eÁw
²æÃgÁA¥ÀÄgÀ
ªÉÄãï, 1566
eÉÊ®Qëöä¥ÀÄgÀA, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¸ÀgÀ¸Àéw J£ï.
# 2504, 2£ÉÃ
»AzÀĽzÀ
PÁæ¸ï C±ÉÆÃPÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¥ÀAUÀqÀgÀ¸ÉÛ
1638 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
6/5/1996
£ÁUÉÃAzÀæ
£A¹.À1108,
J.
VÃvÁ
¸ÁªÀiÁ£Àå
gÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ZÁªÀÄgÁd
1581
¥ÀÄgÀA,
4£Éà ºÀAvÀ
15
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
²ªÀtÚ J.
# 2500, 5£ÉÃ
¥Àj²µÀÖ
PÁæ¸ï,¥ÀAUÀqÀ
2£ÉÃ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄãï1639
«£ÁAiÀÄPÀ£ÀUÀgÀ
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
8/18/2005
¥sÉøï
gÁeÉÃAzÀæ
# 2¥Àæ¸Ázï
3£Éà ªÉÄãï
PÉÃAzÀæ
4£ÉøÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁæ¸ï,£ËPÀgÀgÀÄ
¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA
1640 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
£ÁUÀgÁdÄ £ÀA79,
© J£ï 3£ÉÃ
gÁdå
ªÀiÁºÀr,
¸ÀPÁðj
¹ArPÉÃmï
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
¨ÁåAPï
1582 4£ÉÃ
©°ØAUï,±ÉÃɵÁ¢æ
ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥ÀÄgÀA, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
¤AUÀZÁj ©.# E.177, 8 £ÉÃ
ªÀiÁf
ªÀÄÄRå
¸ÉʤPÀgÀÄ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ, n. PÉ
1668
§qÁªÀuÉ,
4£Éà ºÀAvÀ
9 4X£ÉÃ
12 2£ÉÃ
ºÀAvÀ,
¥sÉøï
8/9/1994
PÀĪÉA¥ÀÄ £ÀUÀgÀ, ªÉÄʸÀ
±ÀPÀÄAvÀ®
£ÀA.1904,
J¸ï.
1£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ïªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉ¹è ZÀZÀð
1641
ªÀÄAr
4£ÉÃ
ªÉÆúÀ¯Áè
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
8/13/1994
¥sÉøï
PÁAZÀ£À Dgï.
¨sÁgÀvï
PÉ. EAlgï
¸ÁªÀiÁ£Àå
£Áå±À£À¯ï
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
mÁæªÀ®ì,
1583
£ÀA
4£ÉÃ
6, ªÀÄÄ£Àì¥À¯ï
ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
ºÁ¸ÉÖïï
8/9/1994 ©°ØAUï, ZÁªÀÄgÁd eÉ
°AUÉÃUËqÀ
ºÉZï,L. f. 970,
¸ÁªÀiÁ£Àå
1£Éà ªÉÄãï
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¨ÉÆUÁ¢
1644
GvÀÛgÀ
4£Éà ºÀAvÀ
9 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
aPÀÌgÀAUÀ£ÁxÀ
qÉƪÉĹéPï
JA. PÉÃAzÀæ
ºÉƸÉÃj ¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¥ÁæeÉPïÖ
£ËPÀgÀgÀÄ
1645
PÉ.J¸ï.¦.r.¹.
4£Éà ºÀAvÀ
9ºÀÄt¸ÀÆgÀÄ.
X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
£ÁUÀgÁd UÀÄ¥ÀÛ
ÀßA 8, ¥À¼À¤
J£ï¸ÁªÀiÁ£Àå
J¸ï ¤®AiÀÄ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
4£Éà ©¢, 1585
ªÀÄPÁ£ï
4£ÉÃgÀÆqÀ,
ºÀAvÀ
15 X 242£ÉÃ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
¥Àæ¸À£Àß aPÀÌtÚ
PÀĪÀiÁj.
ºË¸ï,
AiÀÄÄ.
¸ÁªÀiÁ£Àå
ºÀÆlUÀ½îÃ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4324 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ZÀA¥ÁªÀw £ÀA.
J£ï. PÉ.
¹ºÉZï.33,
¸ÁªÀiÁ£Àå
²æä®AiÀÄ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
4 £ÉÃ1670
ªÉÄãï,
4£ÉÃ
dAiÀÄ
ºÀAvÀ
9 X 12
£ÀUÀgÀ,
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¹zÁÝ¥Àà JA.
£ÀA.5369
¦.
ºÀ¼ÉÃ
¥Àj²µÀÖ
ªÀiÁzÉÃ¥ÀÄgÀ
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ,
1646 4£ÉÃ
UÁA¢ü
ºÀAvÀ
9 X 12
£ÀUÀgÀ
2£Éà ¥sÉøï
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
8/9/1994
ªÀĺÀzÉêï#©.
77, ¸ÀÄAiÀÄåeï
¥Àj²µÀÖ
¥ÁgÀA
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ., «zÁågÀtå¥ÀÄgÀA
1647 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
dªÀgÀ ±ÉnÖ.
# 114, ºÉƸÀ
gÁdå
©Ã¢,
¸ÀPÁðj
PÀÄA¨sÁgÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
PÉÆ¥Àà¯ï,
1672 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉAPÀmÉñÀ£ï
# 11, PÉ.
J£ï.ºÉZï.¹,
gÁdå¯ÉÃOmï
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
3£Éà ºÀAvÀ,
15864£ÉÃ
4£Éà ¨ÁèPï
ºÀAvÀ
15 X 24
, §¸ÀªÉñÀégÀ
2£ÉÃ9/25/1996
¥sÉÃ¸ï £ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ
ªÉAPÀmÁAd£ÉÃAiÀÄ.
# 418/J, 5vÀºÀ
¥Àj²µÀÖ
©.f.ªÉÄÊ£ï,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ÁUÉÃAzÀæ
1588
¨ÁèPï
4£ÉÃ, ²æãÀUÀgÀ,
ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
¸ÀÄgÁZÁgï #PÉ.
295, E ¨ÁèPï
gÁdå
10£ÉÃ
¸ÀPÁðj
ªÀÄÄRå
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
gÀ¸ÉÛ
1648eÉ.¦.
4£ÉÃ
£ÀUÀgÀ
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
PÀĤ PÀļÀîAiÀÄå
# 380, ªÀiÁgÀÄw
AiÀÄÄ.«.
¸ÁªÀiÁ£Àå
mÉA¥À¯ï
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ,1593
PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ,
4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
²ªÀ °AUÀAiÀÄå
# 317/1,
f.J. r.¸ÀħâAiÀÄå
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
1594 4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
PÉ.J¸ï. ¸ÀĨÁæªÀÄtå£ï
# 667/1, PÁ²¥Àw
¸ÁªÀiÁ£Àå
CUÀæºÁgÀ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÉ.Cgï,
1650
ªÉÆúÀ®
4£Éà ºÀAvÀ
9 XªÉÄʸÀÆgÀÄ.
12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
vÁåUÀgÁd #PÉ.
2364,
J¸ï. 15£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
«.«. ªÉƺÀ¯Áè,
1595 ªÉÄʸÀÆgÀÄ
4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994

Page 18

Table1

6109
6115
6118
6121
6128
6130
6135
6139
6141
6142
6152
6156
6157
6160
6164
6168
6177
6182
6186
6189
6190
6194
6198
6203
6207
6210
6221
6225
6228
6232
6241
6245
6246
6247
6253
6255
6261
6264
6269
6272
6286
6297
6299
6313
6318
6321
6325
6328
6334
6335
6337
6340

3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2

gÀÄzÉæñï# PÀĪÀiÁgï
509/J, 13£ÉÃ
gÁdå
ºÉZï.¦.
ªÉÄÊ£ï,
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¸ÀgÀ¸Àéw
£ËPÀgÀgÀÄ
1596
¥ÀÄgÀA
4£ÉÃ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ########
¥sÉøï
UÉÆëAzÀ¥Àà
# 514/©,PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ,
©.¹ gÁdå ¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ-9.
1111 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÁªÀÄ¥Àæ¸Ázï
# 168,
PÉ.JA.
13£ÉÃ
»AzÀĽzÀ
ªÉÄÊ£ï, PÁ¦üèÉÆÃqïð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¥ÀAUÀqÀ 1597§qÁªÀuÉ,
4£Éà ºÀAvÀ
12 X
ºÉ¨Áâ¼ï,
182£Éà PÉA¥Á¥ÀÄgÀ,
¥sÉøï
8/9/1994
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
¸ÀįÉÆÃZÀ£Á
# 875, ªÁt«¯Á¸À
¸ÁªÀiÁ£Àå
gÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
1598 4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
dAiÀÄgÁªÀÄÄ
# ¨sÁgÀw£ÀUÀgÀ,
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÀÄzÀÆÝgÀÄ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1674
vÁ®ÆèPÀÄ,
4£Éà ºÀAvÀ
9X
ªÀÄAqÀå
12 2£ÉÃf¯Éè.
¥sÉøï
8/9/1994
gÁªÀĸÁé«Ä
# 420/2,
.«.
11£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄÊ£ïªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
, ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA,
5973 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
®PÀëöät f J¸ï.
#UÀÆgÀUÀÄAr
¥Àj²µÀÖ
PÉ.Dgï.
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ÀUÀgÀ 1536
vÁ®ÆèPÀÄ
4£Éà ºÀAvÀ
9 ªÉÄʸÀÆgÀÄ
X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
f¯Éè
QgÀuï ©. PÉ.
# 9, «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå
gÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
AiÀiÁzÀªÀVj,
1701 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¸Ë¨sÁUÀå f#1093,mÁåAPÀ§AqÀægÀ¸ÉÛ,
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
EnÖUÉ
1675 4£ÉÃ
UÀÆqÀÄ,
ºÀAvÀ
9 X 12
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÀ«PÀĪÀiÁgï
# 1851,
J£ï. PÉ,CAUÀ«PÀ®gÀÄ
¨ÁèPï, ¥ÀZÉ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁæ¸ï, PÀĪÉA¥ÀÄ
1537 4£Éà ºÀAvÀ
9£ÀUÀgÀ,
X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
gÀAUÀ¸Áé«Ä
# 90,
JA 1£Éà ¥Àj²µÀÖ
PÁæ¸ï, UÁ¬Äwæ
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¥ÀÄgÀA
1538ªÉÄʸÀÆgÀÄ
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
qÁ// ¸ÀÄgÉñï
# 2673/3
©.n 4£ÉÃPÁæ¸ï,
¸ÁªÀiÁ£Àå PÁ½zÁ¸À
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ,
1678 4£ÉÃ
«.«. ªÉÆúÀ¯Áè,
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
CªÀÄgï £Áxï# J£ï.
2316,
¹. ¸ÀªÀðdÕ
¸ÁªÀiÁ£Àå
£ÀUÀgÀ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ,
1702 4£Éà ºÀAvÀ
12 XªÉÄʸÀÆgÀÄ.
182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¸ÀvÀå £ÁgÁAiÀÄt
120 8£ÉÃ
gÁªïªÉÄãï
gÁdå ¸ÀPÁðj
© ¨ÁèPï
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
eÉ.¦. £ÀUÀgÀ
1539 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
¹zÀݪÀÄä # 1122,PÉ ¨ÁèPï,6£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄãï, gÁªÀÄPÀȵÀÚ£ÀUÀgÀ,
1679 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.
8/28/1998
¥sÉøï
£ÁgÁAiÀÄt #±ÉnÖ
«£ÁAiÀÄPÀ
JA.PÉ.
¸ÁªÀiÁ£Àå
mÉæÃqÀgïì
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÀÄAUÀ¼ÀUËj
1543 4£ÉÃ
PÁA¥ÉèPïë
ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ
¯Áj¥sÉøï
8/9/1994
UÀÆqË£ï ¹ÖçÃmï J.¦.JA.¹. AiÀiÁ
¸ÀÄ¢üÃAzÀæ
# 819,
¹. ºÉZï.
5£ÉÃPÉÃAzÀæ
¨ÁèPï , 17£ÉÃ
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄÊ£ï
£ËPÀgÀgÀÄ
1703
gÁeÁf
4£ÉÃ
£ÀUÀgÀ,
ºÀAvÀ
12 X 18
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ZÀ£Àß ¸Áé«Ä.
# J¯ï
¦. .L.f 106,
¥Àj²µÀÖ
PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1704
ªÉÆzÀ®£ÉÃ
4£Éà ºÀAvÀ
12 XºÀAvÀ,
182£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
gÀ«±ÀAPÀgï
# PÉÃgÁ¥sï
JA.J¯ï ¥Àj²µÀÖ
¥ÉÆ£ÀߪÀÄä
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
# 100 5£ÉÃ
1544 4£ÉÃ
PÁæ¸ï,
ºÀAvÀ
12UÀAUÀÆwæ
X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¯ÉÃOmï ªÉÄʸÀÆgÀÄ
UËgÀªÀÄä eÉ.¹.M
©.
PÁ¯ÉÆä,
gÁdå ¸ÀPÁðj
«ªÉÃPÁ£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
1708 4£ÉÃ
ªÀiÁgÀÄw
ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ
¸ÉêÁ£ÀUÀgÀ
¥sÉøï
7/4/1998 CAZÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ
gÀAUÀZÁgï# «.
593,¥ÉÆøïÖ
¹
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁ®Æ¤,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
«±ÉéñÀégÀ£ÀUÀgÀ,
1680 4£Éà ºÀAvÀ
9 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570008.
12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥ÀAPÀeÁQë
# 54,
JA 9£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄãï, «£ÁAiÀÄPÀ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ÀUÀgÀ,
1545 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ZÉAZÀ¯ÁzÉë
# 2193, ©.J£ï.
¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÆÃqï,ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÀÄArªÉƺÀ¯Áè,
1709 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
¥ÀzÀä£Á¨sÀ
# 134,
gÁªï ¹ ¨ÁèPï,
¸ÁªÀiÁ£Àå
eÉ.¦. £ÀUÀgÀ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
1546 4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
7/4/1998
gÁeÉñÀégïÀ
ªÀiÁzÀj
JA. ªÀÄ£É
¸ÁªÀiÁ£Àå
-60, ¨ÁèPï
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
-3, eÉ.J¯ï.
1710
¥ÀÄgÀA,
4£Éà ºÀAvÀ
12
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¸É®égÁdÄ J¸ï
# 9, 4£Éà ªÉÄãï,
¸ÁªÀiÁ£Àå
2£ÉÃ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁæ¸ï, dAiÀÄ£ÀUÀgÀ,
1681 4£Éà ºÀAvÀ
9 XªÉÄʸÀÆgÀÄ.
12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥ÁxÀð¸ÁgÀy
# .PÉ.«.
1262, 3£ÉÃ
gÁdå
ªÉÄÊ£ï
¸ÀPÁðj
, «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
©.E.JA.J¯ï.
£ËPÀgÀgÀÄ
1711
§qÁªÀuÉ
4£ÉÃ, ºÀAvÀ
12
gÁdgÁeÉñÀéj
X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
ZÀAzÀæAiÀÄå
# ZÀAzÀæAiÀÄå
¥Àj²µÀÖ
©.J.JA¦qï
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
zÉÊ»PÀ
1547
²µÀt4£ÉÃ
¤zÉÃð±ÀóPÀgÀÄ
ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¦.F.J£ï.«eÁÚ£À PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄAq
ZÀAzÀæPÁAvï
# 1011,2£ÉÃ
JZï. J£ï¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄãï, 4£ÉÃ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
CqÀØgÀ¸ÉÛ,
1682 4£ÉÃ
«zÁågÀtå
ºÀAvÀ
9 X 12 ¥ÀÄgÀA,
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
±ÉÊ®eÁ £ÀgÉÃAzÀæ
# 43/1, UÉÆÃPÀÄ®A
¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
1712 4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥Àæ¸À£Àß PÉgÉUÉÆÃqÀÄ
PÉ.
gÁdå ¸ÀPÁðj
CAZÉ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÀÄAqÀå
£ËPÀgÀgÀÄ
1713
vÁ|| 4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
£ÁUÉÃAzÀæ£ï
PÉÃgÁ¥sï

#¥Àj²µÀÖ
54, PÉ.ºÉZï.©.
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁ¯ÉÆä,
1714 4£ÉÃ
£ÀAd£ÀUÀÆqÀÄ.
ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
zÉêÉÃUËqÀ
#C¹¸ÉÖAmï
J¸ï.
PÉÃAzÀæ
PÁå²AiÀÄgï
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
CPËAmï
£ËPÀgÀgÀÄ
r¥Álð
1548 4£ÉÃ
ªÉÄAmï
ºÀAvÀ
12 ZÁªÀÄÄAqÉñÀéj
X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994¸ÉƸÉÊn PÉ.JA.zÉÆrØ
²ªÀ°AUÀ ªÀÄÆwð
# 847, ¸ÁvÀUÀ½î,
J¸ï. J¯ï
¥Àj²µÀÖ
1£ÉÃ
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÀAvÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
1683 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 1£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀĪÀÄvÁ. #
¦. 223/J, 12£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄÊ£ïªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
, ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA,
1716 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¸ÀjÃ¥sï G¤ßøÁ
#2287,
¨ÉÃUÀA
¸ÀįÁÛ£ï
¸ÁªÀiÁ£Àå
¥ÁPïªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ð gÀ¸ÉÛ, ªÀÄAr
1549 4£ÉÃ
ªÉƺÀ¯Áè
ºÀAvÀ
12 X 18
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
2£ÉÃ8/28/1998
¥sÉøï
£ÀªÁ¨ï eÁ£ï# E.qÀ§Äè.J¸ï.-415,
¸ÁªÀiÁ£Àå
§¤ß
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÀÄAl¥À, 1717
ºÀÄqÉÆÌÃ
4£Éà ºÀAvÀ
12
¹. ¯ÉÃOmï
X 182£ÉÃ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
dAiÀÄ®Qëöä
# 2389,5£ÉêÀÄÄRågÀ¸ÉÛ,
J¸ï
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
5£ÉÃPÁæ¸ï,
1684 4£ÉÃ
«£ÁAiÀÄPÀ£ÀUÀgÀ,
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¨sÀgÀvï r. J¸ï.
# 104, ¥Á¥ÀtÚ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁA¥ËAqï
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
2£Éà PÁæ¸ï,
1550 4£ÉÃ
n.PÉ.§qÁªÀuÉ
ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
¸ÀzÁ£ÀAzÀ#¥ÀgÀUÉÆAqÉ
600/©, 1£ÉÃ
- ªÉ¸ïÖ PÁæ¸ï,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
qÀ§â¯ï
1720
gÉÆÃqï,
4£Éà ºÀAvÀ
12
PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ,
X 182£Éà ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ
# 13, «±ÉéñÀégÀ£ÀUÀgÀ,
¸Áé«Ä.
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÉ. J¸ï ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
1685 4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
PÀĪÀiÁgï # 67/2, UÀÄgÀÄ¥Àæ¸Ázï,
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ÀÆå ¸ÀAiÀiÁåf
1721 4£ÉÃ
g绕
ºÀAvÀ
12gÀ¸ÉÛ,
X 182£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
²ªÀ¥Àà JA.¹# 524,21£ÉÃPÁæ¸ï,
ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1686
gÉʯÉé§qÁªÀuÉ,
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ-16
¥sÉøï
8/9/1994
£ÁUÀgÁd gÁªï
# 684,
JA.2£ÉÃgÁdå
ºÀAvÀ,
¸ÀPÁðj
JA.¨ÁèPï,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ,
1722 4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
¸ÉÆêÀÄAiÀÄå
# ©æmÁ¤AiÀÄ
¹.n
ªÀiÁfUÁqÀð£ï,
¸ÉʤPÀgÀÄ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
KgÀ¥ÉÆÃmï
1687 4£ÉÃ
ðgÀ¸ÉÛ,
ºÀAvÀ
9 X«ªÀiÁ£À¥ÀÄgÀ
12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥ÉÆøïÖ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
ZÀAzÀæªÀÄä
# 32,
.J£ï.
2£Éà ¥Àj²µÀÖ
¨ÁèPï , ªÉÄÊ£ï
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ, 1724
ªÀļÀªÀ½î,
4£Éà ºÀAvÀ
12PÉƼÉîÃUÁ®
X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÀ¸ÉÛ, ªÀÄAqÀå f¯Éè.
UÉÆÃ¥Á® #¸Áé«Ä
490, 5£ÉÃ
JA.PÉ.
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄãï 11£ÉÃ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
, PÁæ¸ï,
1754
UÉÆÃPÀÄ®A
4£Éà ºÀAvÀ
15 X 24
3£ÉÃ
2£ÉúÀAvÀ,
¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
CgÀÄuÁ zÉë
# 5676,
J£ï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
2£Éà ºÀAvÀ,
1725ªÉÄʸÀÆgÀÄ
4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
PÀȵÀÚ ªÀÄÆwð
JªÀiï.L.f-140,
PÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå
J¸ï.
«ªÉÃPÁ£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1726
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
PÀȵÀÚ¥Àà.
# 2489/1,
J¸ï
3£ÉêÉÄãï,
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
5£ÉÃPÁæ¸ï,
1688
¥ÀqÀĪÁgÀºÀ½î,
4£Éà ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570012.
¥sÉøï
8/9/1994
ªÀĺÀzÉêÀAiÀÄå
#366/5, J¸ï.
16£ÉÃ
¥Àj²µÀÖ
"J"PÁæ¸ï,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
zÉêÀgÁdÄ
1768CgÀ¸ÀÄ
4£Éà ºÀAvÀ
9£ÀUÀgÀ
X 12 2£ÉÃ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
560026
AiÀıÉÆÃzÀªÀÄä
# 745, £Á¯Á©Ã¢,
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÉ.Dgï.
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉƺÀ¯Áè,
1727ªÉÄʸÀÆgÀÄ
4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994

Page 19

Table1

6347
6348
6350
6361
6378
6386
6387
6390
6396
6398
6403
6405
6412
6416
6421
6422
6424
6428
6433
6436
6441
6443
6448
6450
6451
6455
6457
6460
6463
6467
6470
6471
6474
6478
6481
6482
6484
6488
6489
6497
6498
6504
6505
6507
6509
6513
6517
6519
6522
6526
6531
6536

3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2
3R-2

gÁdUÉÆÃ¥Á¯ï
J¯ï.L.f.-129,
ºÉZï.J¸ï.
CAUÀ«PÀ®gÀÄ
¹.L.n.©. PÁA¥ÉèPïì,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ,
1728 4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
CªÀÄgÉñï# 2961, 1£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, 1£ÉÃ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄãï,
1767
¸ÀgÀ¸Àéw
4£Éà ºÀAvÀ
9 ¥ÀÄgÀA
X 12 2£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
########
¥sÉøï
zÉÆgÀ¸Áé«Ä
# 2476,
JA. eÉ
2£ÉêÉÄãï,
¸ÁªÀiÁ£Àå¥ÀqÀĪÁgÀºÀ½î,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1690 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
9 X 12 2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀÄ°èPÁdÄð£À
# 1477,
¸Áé«Ä
JªÀiï.L.f.-31,
¥Àj²µÀÖ
.PÉ.¹.
eÁw
£ÉÃ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÀÄÄRå 12340
gÀ¸ÉÛ,
4£ÉÃ
24£ÉÃ
ºÀAvÀ
12 XPÁæ¸ï,
182£ÉÃeÉ,¦
8/28/1998
¥sÉøï
£ÀUÀgÀ 2£Éà ºÀAvÀ, ªÉÄʸÀ
ªÀÄĤ¯Á¯ï #eÉÊ£ï
1246, 2£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, UÀgÀrUÉÃj,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1735
®µÀÌgï
4£ÉÃ
ªÉƺÀ¯Áè,
ºÀAvÀ
15 X 242£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
¸ÀÄ£ÀAzÀªÀÄä
# 1494,
n. ²ªÀgÁA
¥Àj²µÀÖ
¥ÉÃmÉ,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
1736 4£Éà ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÀªÉÄÃ±ï «.# 457, C¥sÀ£ÀÆ
ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ
¥Áèl «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ÀA 11 ±ÉlÖgï
176974£ÉÃ
zÁégÀPÀ
ºÀAvÀ
12 X £ÀÆå
182£ÉÃqÉ°è,
8/28/1998
¥sÉøï
¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ
# 50, 8£É ªÉÄÊ£ï,
¥Àj²µÀÖ
J¸ï.
5£ÉÃ
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁæ¸ï, ¸ÀgÀ¸Àéw
1737 4£ÉÃ
¥ÀÄgÀA,
ºÀAvÀ
15 X 242£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
¨ÉÆä ¥Éøï
# 620/ºÉZï,
£ÀgÉÆãÁ
PÉÃAzÀæ
ªÀĺÀr ªÉÄïÉ
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
eÁuÉãÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
1770ºÀ½îÃ
4£Éà 35£ÉÃ
ºÀAvÀ
15 X 24PÁæ¸ï,
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
2£Éà ¨ÁèPï, gÁeÁf £ÀUÀgÀ, ¨É
jPÀ¨ï ZÁAzï#eÉÊ£ï
18/J, 4£ÉÃ
PÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄÊ£ï, «.«.
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉƺÀ¯Áè,
1735ªÉÄʸÀÆgÀÄ
4£Éà ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÁdÄ Dgï # 38,PÀ®äAn,
¥Àj²µÀÖ
ªÀiÁzÀgÀ½î,
¥ÀAUÀqÀ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÉ.Dgï.J¸ï.
109/142
4£ÉÃ
¨É¼ÀUÀƼÀ,
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
ªÀÄAqÀåf¯Éè.
8/28/1998
¥sÉøï
ªÀÄÄzÀÝAiÀÄå
# 175,
PÉ.¹.
10£ÉÃ
PÉÃAzÀæ
PÁæ¸ï, UÀÆPÀÄ®A
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
1771
3£ÉÃ
4£ÉÃ
ºÀAvÀ
ºÀAvÀ
15 ªÉÄʸÀÆgÀÄ
X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
²æäªÁ¸À£ï#JA
¸ÀºÁAiÀÄPÀ
J.
PÉÃAzÀæ
PÁgÀå¥Á®PÀ
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
C©üAiÀÄAvÀgÀÄ
£ËPÀgÀgÀÄ
1772 4£Éà ºÀAvÀ
15 f¯Áè¥ÀAZÁAiÀÄvï,
X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994 G¥À«¨sÁUÀ UÀÄAqÀÄè
qÉë¸ï r ªÉÄ®Äè
#746, 11£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄãï, 5£ÉÃ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁæ¸ï,1773
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
4£Éà ºÀAvÀ
15 X 241£ÉÃ
2£Éà ºÀAvÀ,
¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
£ÀAzÀ PÀĪÀiÁgï
²æà PÀȵÁÚ
«. J£ï.
CAUÀ«PÀ®gÀÄ
C®Öç ¸ËAqï,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÁªÀiÁ£ÀÄeÁ
115 4£ÉÃ
gÀ¸ÉÛ,
ºÀAvÀ
15 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ
242£ÉÃ7/19/2001
¥sÉøï
AiÉÆÃUÁ£ÀAzÀ
# 401, f.¥À«vÀæ
¥Àj²µÀÖ
¹zÁÝxÀð
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ÀUÀgÀ 1764
2£ÉÃ4£ÉÃ
ºÀAvÀ,
ºÀAvÀ
15 £ÁåAiÀÄ
X 242£ÉêÀiÁUÀð
¥sÉøï
8/9/1994ªÉÄʸÀÆgÀÄ
dAiÀÄ¥ÀæPÁ±ï
© 204,¸ÁAVè
©.¹
ªÀiÁf
C¥Àmï
¸ÉʤPÀgÀÄ
ðªÉÄAmï,PÉÆÃ-¦æ£Àì
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1695 4£ÉêÀiÁUÀð,
ºÀAvÀ
9 X 12 2£ÉÃ
£ÀÆå
¥sÉøï
8/6/2001
qÉ°è.
GªÀiÁzÉë #J¸ï.
443, ZÁªÀÄgÁd
gÁdå ¸ÀPÁðj
eÉÆÃr
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
gÀ¸ÉÛ, gÁªÀĸÁé«Ä
1762 4£Éà ºÀAvÀ
15¸ÀPÀð¯ï
X 242£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÊ. J£ï Dgï.
# 2883,
gÁªï 4£ÉÃ
PÉÃAzÀæ
PÁæ¸ï, PÀȵÀÚ
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
ªÀÄÆwð¥ÀÄgÀA
1761 4£Éà ºÀAvÀ
15 XªÉÄʸÀÆgÀÄ
242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¸ÀÄzsÁ JA. #«.62, PÉ.n.¹ÖçÃmï,
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÀÄArªÉƺÀ¯Áè,ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1740 4£Éà ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ºÀjtÂ
# 184, 11£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄÊ£ï, ªÀUÀð
¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1741 4£ÉÃ
, ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÀzsÀð£ï n«#731,
J¸ï. F & J¥sï
¸ÁªÀiÁ£Àå
¨ÁèPï PÀĪÉA¥ÀÄ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1760
£ÀUÀgÀ
4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
±ÁAvÀ ²æÃzsÀgÀ£ï
# 8/16, £Ávïð
¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÀÄqÁ ©Ã¢,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
²æãÀUÀgÀ
1742 4£ÉÃ
PÁ¯ÉÆä,
ºÀAvÀ
15 X 24
¸Á¬ÄzÀ
2£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥ÉÃmÉ, ZÀ£ÉßöÊ
¸ÀtÚ¸Áé«Ä JA
# ¹.38
PÉ.PɦqÀ§Æèr
PÉÃAzÀæ
PÁélð¸ï
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÉZïJJ¯ï
£ËPÀgÀgÀÄ
1758
3£ÉÃ
4£ÉÃ
ºÀAvÀ
ºÀAvÀ
15 X
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉAPÀmÉñï
# JA.Lf.59,gÁªÀÄPÀȵÀÚ£ÀUÀgÀ,
ªÀÄÆwð.JA
¥Àj²µÀÖ eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1696
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÀÄQät # 49, 5£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄÊ£ï, 6£ÉÃ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁæ¸ï, ¥ÀzÀä£Á¨sÀ£ÀUÀgÀ,
1743 4£Éà ºÀAvÀ
15 X 242£ÉÃ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ
# «.L J¸ï J¯ï¥Àj²µÀÖ
ºÉZï.r.
D¸ÀàvÉæ,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ÀÆå mË£ï
1757
¨sÀzÁæªÀw
4£Éà ºÀAvÀ
15 ,XgÉÃrAiÀiÁ®f¸ïÖ
242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
«µÀ¯ï C¸ÀàvÉæ ¨sÀzÁæª
PÁå¥ÀÖ£ï Dgï.
# 5133
©. ¥À¯ÉÃn.
J.J¸ï.¹.¹.©.J£ï.
ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ
EArAiÀÄ£ï
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
D«Äð,
1744 4£ÉÃ
PÉÃgïºÀAvÀ
15
D¥sï
X 24
99
2£ÉÃ
J.¦.M.
¥sÉøï
8/9/1994
¥ÀÄlÖgÁªÀÄAiÀÄå
#120, J ¨ÁèPï,
¥Àj²µÀÖ
eÉ.¦.£ÀUÀgÀ,
eÁw
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
1697 4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¨Á®¸ÀħæºÀätå
# 37 ºÉZï,
Dgï EAqÀ¹ÖçAiÀįï
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¸À§§ð ªÉÄʸÀÆgÀÄ
1774 4£Éà ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
PÀgÀÆ¥ÀAiÀÄå
# 49/J,J¸ï.
6£ÉÃ
¥Àj²µÀÖ
PÁæ¸ï, eÁw
4£ÉÃ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄÊ£ï1747
, §ÈAzÁªÀ£ï
4£Éà ºÀAvÀ
15§qÁªÀuÉ,
X 242£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
¸ÀwñÀ.J¯ï# ¸Á¬ÄPÀÈ¥À,
¸ÁªÀiÁ£Àå
34,8£ÉÃPÁæ¸ï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
«£ÁAiÀÄPÀ£ÀUÀgÀ,
1698 4£Éà ºÀAvÀ
12 X 182£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
¥ÉæêÀÄ J¸ï.
# 403, PÀȵÀÚ
¸ÁªÀiÁ£Àå
«¯Á¸ÀªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ, zÉêÀgÁd
1748 4£ÉÃ
ªÉƺÀ¯Áè,
ºÀAvÀ
15 X 242£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥sÉøï
8/9/1994
ªÀ£ÀdPÀĪÀiÁj
# 395,
ºÉZï.
14£É¥Àj²µÀÖ
ªÀÄÄRåeÁw
gÀ¸ÉÛ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1£ÉÃ1749
¨ÁèPï
4£ÉÃ
, §¸ÀªÉñÀégÀ£ÀUÀgÀ,
ºÀAvÀ
15 X 242£ÉÃ7/31/1998
¥sÉøï 3£Éà ºÀAvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆ
PÀªÀÄ®ªÀÄä
# 968/8, 1£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, ®QëöäÃ¥ÀÄgÀA,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1775 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¸ÀgÉÃAzÀæ# Dgï.
1584, 3£ÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå
PÁæ¸ï, ºÉƸÀPÉÃj,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1750
PÉ.Dgï.
4£ÉÃ
ªÉƺÀ¯Áè,
ºÀAvÀ
15 X 242£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥sÉøï
8/9/1994
«zÁåzsÀgï J.
# 13,
¹. ¸ÀÄeÁvÀ
gÁdå
mÉæÃqÀgÀì,
¸ÀPÁðj
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
C±ÉÆÃPÀ
1776 4£ÉÃ
gÀ¸ÉÛ,
ºÀAvÀ
15 X
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¸ÀħæªÀÄätåA
# 67,JªÀiï.f
14£ÉÃgÁdå
J PÁæ¸ï,
¸ÀPÁðj
7£ÉÃ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
£ËPÀgÀgÀÄ
WÀlÖ,1779
2£ÉÃ
4£ÉÃ
ºÀAvÀ,
ºÀAvÀ
15 XªÉ¸ÀÖ
242£ÉÃ
D¥ï
8/28/1998
¥sÉøï
PÁqÀð gÉÆÃqï, ªÀĺÁ®QëöäÃ
¨ÉÆÃgÉÃUËqÀ.
# 541,JA.r
ZÁªÀr
¸ÁªÀiÁ£Àå
gÀ¸ÉÛ, 2£ÉÃPÁæ¸ï,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1700
¥ÉÆÃmï
4£ÉÃð ºÀAvÀ
12
ªÉÆúÀ¯Áè,
X 182£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
¥ÀzÀä¤ J£ï.# 1118/1, ²ªÀgÁA
¸ÁªÀiÁ£Àå
¥ÉÃmÉ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
1780 4£Éà ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
7/4/1998
£ÀlgÁeï L. J¸ï
# 75, r.«.¹ §qÁªÀuÉ,
¸ÁªÀiÁ£Àå
gÁªÀÄPÀȵÀÚ£ÀUÀgÀ,
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1781 4£Éà ºÀAvÀ
15
1£ÉúÀAvÀ,
X 242£ÉÃ1/31/2000
¥sÉøï
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ZÀAzÀæ ±ÉÃRgï
# 1023,f. UÀÄgÀÄ
CAUÀ«PÀ®gÀÄ
PÀÈ¥Á,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
f DAqï JZï
1788
¨ÁèPï,
4£ÉÃ
¥ÀAZÀªÀÄAvÀæ
ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
gÀ¸ÉÛ, PÀĪÉÃA¥ÀÄ £ÀUÀgÀ
PÀ®à gÀªÉÄñÀ
# 748, 4£ÉÃPÁæ¸ï,
¸ÁªÀiÁ£Àå
²æÃgÁA
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
¥ÉÃmÉ,
1782
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
4£Éà ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥ÀæPÁ±ï J.# 233, 1£ÉøÁªÀiÁ£Àå
ªÉÄãï, UÉÆÃPÀÄ®A
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1791
2£ÉÃ
4£ÉÃ
ºÀAvÀ,
ºÀAvÀ
15 XªÉÄʸÀÆgÀÄ.
242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
zÁPÁë¬Ä¤ #
±ÀgÀ£ï
eÉÊ ¨sÀªÁ¤,
¸ÁªÀiÁ£Àå
±ÀAPÀgÀ
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÀÄoÀ gÀ¸ÉÛ,
1792 4£ÉÃ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¥ÁªÀðvÀªÀÄä
# 567,
JA. 10£ÉÃ
J£ï. ¥Àj²µÀÖ
PÁæ¸ï,eÁw
eÉ.¦.£ÀUÀgÀ,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1793
3£ÉÃ
4£ÉÃ
ºÀAvÀ,
ºÀAvÀ
15 X¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
¯É¥sÀÖn£ÉAmï
# JA.¦.PÁ£Àð¯ï
©¯ÁðªÀiÁf
E£ïì
¸Áé«Ä.J¸ï.Dgï.PÉ
¸ÉʤPÀgÀÄ
nlÆåmï
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
D¥sï ªÀiÁå£ÉÃeï
1783 4£ÉÃ
ªÉÄAmï,
ºÀAvÀ
15 X 242£ÉÃ
D¸ÉÆùAiÉÄmïì
¥sÉøï
8/9/1994 ¨sÁgÀwAiÀÄ «zïå
¸ÀÄzsÁ
# 108, ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¸ÁªÀiÁ£Àå¨ÁåAPï
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÁ¯ÉÆä,
1794 4£ÉÃ
ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ
ºÀAvÀ
15 X 242£ÉÃ
£ÀUÀgÀ,
¥sÉøï
1/9/2006
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
PÁå¥ÀÖ£ï ¥Àæ¸Ázï
¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï
ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ
«Ã¨ÁVÃAiÀÄ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
PÀbÉÃj,
1795 4£ÉÃ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
«AUï ¹.r.Dgï.# gÁdÄ
1031, PÉ.J¸ï.
«dAiÀÄ
ªÀiÁf¨ÁåAPï
¸ÉʤPÀgÀÄ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
§qÁªÀuÉ, ©Ã¼ÉîÃPÀ½î,
1796 4£Éà ºÀAvÀ
15 X¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ZÀAUÀ¥Àà#©.772,
JA. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
3£Éà ºÀAvÀ,
1797
© ¨ÁèPï,
4£Éà ºÀAvÀ
15
ªÄʸÀÆgÀÄ,
X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994
ZÀAqÉÆÃPï
# 11/J,22,
JA. J¸ï PÀ¤AUï
¸ÁªÀiÁ£Àå
ºÁåA
ªÀUÀð
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560052
1784 4£Éà ºÀAvÀ
15 X 242£Éà ¥sÉøï
8/9/1994

Page 20

¸ÁªÀiÁ£Àå Dgï.gÁdå J¸ï. ¥sÉøï 8/9/1994 gÁeÉñÀéj# 296.18. 1815 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 3/20/2000 ¥sÉøï gÉÃtÄR # 588. ¥Àj²µÀÖ PÁ¯ÉÆä eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÁeÁfãÀUÀgÀ.n. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «.J¸ï.ºÉZï. ¸ÁªÀiÁ£Àå xÁªÀÄ¸ï ªÀUÀð ¸ÀÆÌ¯ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ JzÀÄgÀÄ. ¹zÁÝxÀð §qÁªÀuÉ 1912 4£Éà . 1813 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 9£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãïªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . PÉ. ¨ÉÆÃqÀð ¦. 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨Á§Ä Dgï. ¹ÃvÁgÁªÀiÁæªï ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 21809 £ÉÃ4£Éà ºÀAvÀ. PÀj ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ # ¸ÀºÁAiÀÄPÀ J. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 «AUï PÀªÀiÁåAqÀgï Kgï ¥sÉÆÃgïì. 16. »ªÀiÁ¢æ ¨ÁèPï. 7/31/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570008 C¸ÁìgÁgï ªÀĺÀªÀÄzï # 2185. ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀÄqÉÆÌà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1£É ºÀAvÀ 1919PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 1£Éà 12 2£Éà ºÀAvÀ.L. 693. eÁÕ£À ¸ÁªÀiÁ£Àå eÉÆåÃw ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¤Ãw ªÀiÁUÀð. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄAzÀtÚ PÉ. 1924 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁZÀ¥Àà J£ï. 1807 ZÁªÀÄÄAr 4£Éà ºÀAvÀ 15 X «ºÁgï 242£Éà PÁA¥ÉèPïì. ¦. 1883 4£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. gÁdå «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ £ÀUÀgÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 123£Éà 2£ÉúÀAvÀ. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄAqÀå. CA¨ÉÃqÀÌgï ©gÁdå ¸ÀPÁðj ©Ã¢. JA. ¹ J¥sï. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 1915 4£Éà ºÀAvÀ 9 XªÉÄʸÀÆgÀÄ 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 «dAiÀÄ®Qëöäà # ©18. ¥sÉøï 7/4/1998 ±ÀAPÀgÀ £ÀUÀgÀ. ©. 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. 2£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 VÃvÀ # 87/© .ºÀAvÀ 9 qÁ§¸ÉàÃmÉ. ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ©. PÉ. ªÀiÁf¸É®PÀµÀ£ï ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁzsÀPÀȵÀÚ # 1570/J. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ3/20/2000 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.f. UËj. 517. 1024/J. 2£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉÃ¸ï ¸ÀħâgÁªï ¹. JA. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀiÁzÀj ªÀÄ£É. 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.ºÉ¨Áâ¼ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¯ÉÃOmï 1907 . E.J¸ï.Dgï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ¸ÀA¥Àvï PÀĪÀiÁgï # 162.f.r # 2733. ªÉÄÃzÀgï ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨ÁèPï. n.¹. PÁªÉÃjªÀiÁf ¤®AiÀÄ. J¸ï. ºÀƸÀ§½î ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ PÉÃgÉ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 XªÉÄʸÀÆgÀÄ 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 dAiÀĪÀÄä# 99/1.ºÉZï.¸ÁªÀiÁ£Àå 5£Éà PÁæ¸ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . zÉêÀAiÀÄå. ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉøï Page 21 .£ÀA86-E.# 1451. §¤ßªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄAl¥À §qÁªÀuÉ 1913 4£Éà . X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀiÁUÀð.«. 18¸ÁªÀiÁ£Àå £Éà PÁæ¸ï. J¸ï. 1£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ PÁæ¸ï1910 . ªÀÄĤ¸Áé«Ä # 96/4.JA. ZÀAzÀæ¥Àà # 17/1. 6£É PÁæ¸ï ¸ÁªÀiÁ£Àå . ¸ÁªÀiÁ£ÀåPÁ¯ÉÆä. 24£ÉÃgÁdå PÁæ¸ï. ######## ¥sÉÃ¸ï ²ªÀªÀÄÆvÀð¥Àà # 27. JZï. ZÁªÀÄÄAr¥ÀÄgÀA 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ.# 212. 1869 «zÁågÀtå¥ÀÄgÀA.r. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 1923 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÀgÀvÀß # Dgï. JA. PÉ. ºÀAvÀ 15 £ÀUÀgÀ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀȵÉÚÃUËqÀ # 614©. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 5£Éà gÁdå PÁæ¸ï ¸ÀPÁðj ²æÃgÁA¥ÀÄgÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 1851 2£Éà 4£Éà ºÀAvÀ. ºÀAvÀ 15 X 24 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. J¸ï ZÁªÀr gÁdå gÀ¸ÉÛ ¸ÀPÁðj . X 242£Éà ªÉÄʸÀÆj ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀĺÁ®Qëöäà ¹ºÉZï. ¸ÁqÉ D¢¯ï ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. eÉ # 93. # 5.ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 «dAiÀÄ®Qëöäà £ÀA . ¥sÉøï 8/9/1994 ¹ÃvÀªÀÄä # E.qÀ§Äè.ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgï. 1916 dAiÀÄ£ÀUÀgÀ.# 216. PÉ.L. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 201. 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ PÀ°Ã¯ï «ÄeÁð # 226. ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä. «2 £ÉÃvÀæªÀw »AzÀĽzÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀAUÀqÀ ¨ÁèPï. 2£ÉêÉÄÊ£ï ¥Àj²µÀÖ eÁw 2£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. C±Àévï £ÁgÁAiÀÄt # 2887.¥ÀÄgÀA 1906 4£Éà . 1814 4£Éà gÉʯÉé ºÀAvÀ 9 X §qÁªÀuÉ.1£Éà gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄÃ£ï £ËPÀgÀgÀÄ 1£Éà 1873 ªÀÄÄRå 4£Éà ºÀAvÀ 9gÀ¸ÉÛ. 1866C±ÉÆÃPÀ¥ÀÄgÀA 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 1903 4£Éà PÉ.J¸ï.f. 1£Éà ¥Àj²µÀÖ ºÀAvÀ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ FgÀtÚ Dgï.« # 383/ºÉZï. ¸ÀéuÁðA§ JA. ¸ÀÄAiÉÄÃeï ©. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ JA.L.-3. 1920 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±À²gÉÃR «. 23¥Àj²µÀÖ £Éà ªÀÄÄRå eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. J¸ï.©. 2 £Éà .£ÀUÀgÀ. # 428. eÉ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ eÁQ PÁélð¸ï. ºÀAvÀ 15 «zÁågÀtå X 242£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ¥ÀÄgÀA. 1878 UÉÆÃPÀÄ®A. ¥ÀÄlÖ¹zÀÝAiÀÄå # 46. PÉ. J£ï gÁdå ¨ÁèPï.¨ÁèPï1880 PÀÄ«A¥ÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 6X £ÀUÀgÀ 9 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. ZÁªÀÄgÁd ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉƺÀ¯Áè. ¸ÀPÁðj PÀĪÉA¥ÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ £ÀUÀgÀ. ©. GªÉÄñï J.CAqï ¸ÁªÀiÁ£Àå J¥sï ¨ÁèPï. ¸Àwñï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 P˸Àgï vÀ¹èêÀiï # 1139. £ËPÀgÀgÀÄ mÉA¥À¯ï 1803 4£Éà gÀ¸ÉÛ.E. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1785 4£Éà gÀªÀÄå¯ÉÆÃPÀ. JA. ªÀÄAq ²æà ®Qëöäà # 477.# 659. 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÉAmï ©. 1798 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ3/20/2000 ¥sÉÃ¸ï ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä. C¥Ágïmï PÉÃAzÀæ ªÉÄAmï. ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉA¥À¯ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ 1904 . UÀÄ¥ÀÛ 7£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï . §ÈAzÁªÀ£À ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ JPïëmÉAPÀë£ï 1902 4£Éà ºÀAvÀ 9X .f. JA. ºÀAvÀ 15eÉ. 1867UÉÆÃPÀÄ®A. ºÀAvÀ 15 X «. . ¸ÉʤPÀgÀÄ ¥sÁgÀA «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ºÉƸÀPÉÃj.JA # 1182J 2£ÉÃPÁæ¸ï. £É®ªÀÄAUÀ¼À vÁ® «ÃtÁ PÉ # 84 .55. 1870 4£Éà »A¨sÁUÀ.« ¥ÀÄgÀA 1914 .57 JA.¹. ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨sÁUÀå ©. UÀAUÉÆÃwæ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1921 ºÀÄqÉÆÌÃ. 2£ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï . ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà «zÁågÀtå¥ÀÄgÀA. ªÀiÁf «. gÁdgÀvÀßA# J¯ï. ¸ÉʤPÀgÀÄ §ÈAzÁªÀ£À «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1816 §qÁªÀuÉ. J£ï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ UÉÆÃPÀÄ®A ªÉÊ. 3£Éà PÁæ¸ï. 1926 4£Éà ºÀAvÀ 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 QgÀt ¹. ZÀPÀæ±Á° 1£ÉÃCAUÀ«PÀ®gÀÄ ºÀAvÀ .Dgï. 1876 4£Éà ZÁªÀÄÄAr¥ÀÄgÀA ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 460/J. ¸ÁªÀiÁ£Àå 2£Éà ªÉÄãï. ºÉZï. 12 2£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 2620. 1884 4£Éà ªÉÆúÀ¯Áè ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. X 24 ¦2£Éà £ÀUÀgÀ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåD±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ. 12£Éà gÁdå PÁæ¸ï ¸ÀPÁðj ¥ÀƪÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ gÁªÀÄ£ÀÄd 1877 4£Éà gÀ¸ÉÛ ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉÃ¸ï ¸ÉÆêÀÄtÚ¹. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. .#J¸ï.eÁÕ£ÀªÀiÁUð “f” ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ .J£ï.######## ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉÃ¸ï ¥ÀÄlÖ¨Éå®AiÀÄå gÀÄzÁæ£À¥Á¼Àå. X 12 2£Éà 3£Éà ######## ¥sÉøï PÁæ¸ï. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ ºÀÄt¸ÀÆgÀÄ 1872 4£Éà ºÀAvÀ 9 XgÀ¸ÉÛ.ªÉÄãï. ¥Àj²µÀÖ ªÀÄgÀ¼ÀPÀÄAmÉ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 08/09/1994 4£Éà CAZÉ. #¦. 1868 4£Éà PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ¼À ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ¥ÀmÉÖÃUÁgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¹ÖçÃmï ªÀÄAr 1806 4£Éà ªÉÆúÀ®è. 7£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï . 6£ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1905 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 dAiÀÄgÁdAiÀÄå # 1495 JZï. J£À. 14£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï 14£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. f. ©. ºÉZï. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ dAiÀĪÀÄä. 1802 4£Éà ¹zÁÝxÀð ºÀAvÀ 15 X¯ÉÃOmï. ©. ªÉÄʸ ¸ÀgÀ¸Àéw # E.J¸ï.Table1 6538 6544 6553 6557 6559 6566 6573 6577 6595 6597 6598 6606 6613 6617 6632 6634 6642 6650 6657 6664 6667 6669 6684 6690 6698 6704 6715 6717 6724 6728 6732 6738 6739 6749 6753 6757 6768 6771 6774 6785 6786 6798 6809 6815 6830 6844 6845 6855 6861 6869 6877 6883 3R-2 3R-2 3R-3 3R-3 3R-2 3R-3 3R-2 3R-3 3R-3 3R-2 3R-2 3R-2 3R-2 3R-2 3R-3 3R-2 3R-2 3R-2 3R-3 3R-2 3R-3 3R-2 3R-3 3R-2 3R-2 3R-3 3R-3 3R-2 3R-2 3R-3 3R-2 3R-3 3R-2 3R-3 3R-2 3R-3 3R-3 3R-2 3R-3 3R-3 3R-2 3R-2 3R-2 3R-2 3R-2 3R-2 3R-2 3R-2 3R-2 3R-3 3R-2 3R-2 £ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä # 947. 242£Éà « ªÉƺÀ®è. «.ºÉZï. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «£ÁAiÀÄPÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1922 £ÀUÀgÀ. 7£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1885 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀıÁ®¥à 102. 8£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï eÁw ªÀiÁzÀj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄ£É 1865 C¸ÉÆÃPÀ¥ÀÄgÀA. PÉ. ¸ÀPÁðj °AUÁ¬ÄvÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ¸Àä±À£À. ¸ÁéUÀvï J. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ PÉ.# 2537¹Ã. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6£Éà PÁæ¸ï.f. 1871 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÆúÀ£À £ÀA JA.PÁAiÀÄð¥Á®PÀ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ EAf¤AiÀÄgï(¤ªÀÈvÀÛ) 1804 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà # 3834.PÉÆÃ¥À¯ï.PÉ. L-¨ÁèPï. ¥sÉøï 8/9/1994ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 9 XªÉÆúÀ®è 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 . 8£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. 1801 4£Éà «. ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ¥ÀÄlÖ ¹zÀݪÀÄä # J¯ï . 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²æäªÁ¸ï JA.qÀ§Äè. 2£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄÄRå 1875 gÀ¸ÉÛ.¨ÁèPï ¸ÁªÀiÁ£Àå .©.Dgï. 1622. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4 £Éà ªÀÄÄRå 1808 4£Éà gÀ¸ÉÛ. # 222. ¥sÉøï 8/9/1994 gÀw. «dAiÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ. ®µÀÌgï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉƺÀ¯Áè. «. 4£ÉçA§Æ ºÀAvÀ 9 X 12§dgï.J¸ï ¸ÁªÀiÁ£Àå -199. # 101.

ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±ÉÃRgï J¸ï. n. ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. 2266. PÁªÀiÁQë gÁdå ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ. UÉÆÃPÀÄ®A. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï 1836 4£Éà KjAiÀiÁ. 326. PÀ©Ãgï ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ºÉƼɸÁ®Ä. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À£ÁäUÀð ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 10£Éà ¥Àj²µÀÖ ªÀÄÄRå eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. gÁdå¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ PÁélæ¸ï d®¥ÀÄj. 1 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸É¯ïªÀ£ï J¸ï. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉøï Page 22 .2885/1. X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.r.X¨ÁèPï. JA. 1824 UÉÆÃPÀÄ®A. UÁA¢ü£ÀUÀgÀ. 188936£Éà 4£Éà ºÀAvÀ 9 PÁæ¸ï. 170. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ mÁåAPï gÀ¸ÉÛ.PÉÆÃ¥Àà®Ä. 2005 «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. X 12 2£Éà 19£Éà 8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄãï. GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñ ¸ÉÊAiÀÄzï eÁ¥sÀgï # 1607/2. JA. 1887 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 dAiÀÄzÁ¸ï # 491. 2006ªÉ¸ïÖ 4£ÉÃD¥sï ºÀAvÀ 12 XZÁmïð 182£ÉÃgÀ¸ÉÛ. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. gÁdå¨ÁæºÀä£ÀgÀ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ©Ã¢. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀæPÁ±ï # 1. 2£Éà ¦. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2003 3£ÉÃ4£Éà ºÀAvÀ. ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 11£Éà PÁæ¸ï. 1929 4£Éà PÉ. 3£Éà ªÀiÁf ªÉÄãï. 12£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. 1891 PÀÄ«A¥ÀÄ£ÀUÀgÀ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà . ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀzÁågÀtå¥ÀÄgÀA. ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÄAzÀgÉñÀ£ï. PÉ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥sËAmÉ£ï 1819 ªÀÈvÀÛ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2 £Éà PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÀÄAqÀå ¥sÉøï 8/9/1994 f¯Éè. # 447. «. 10¸ÁªÀiÁ£Àå £Éà PÁæ¸ï. £ÁZÀ¥Àà L. # 797. 7£ÉêÀiÁf PÁæ¸ï. 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆj. ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.#f. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ EnÖUÉ 1822UÀÆqÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 7 £Éà 1839 PÁæ¸ï.©. 2£Éà E. 8£ÉêÀiÁf PÁæ¸ï. 1950 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀiÁzÀAiÀÄå # n. ¸ÀĨÉâÃUËqÀ # ²PÀëPÀgÀÄ. 167. 1128«. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 7. 12 2£ÉãÀUÀgÀ. ¥sÉøï 8/9/1994 ±ÁAvÀ. ©. ¸ÀPÁðj 13£ÉÃPÁæ¸ï.JA.«. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ eÉÆåÃw 11325 £ÀUÀgÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «.gÀ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÆúÀ£ï PÀĪÀiÁgï # 2664/1. # 509. 6 £Éà ¥Àj²µÀÖ PÉ.¸É. # 2930/1. dAiÀÄAw Dgï. «£ÁAiÀÄPÀ ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ. ©.eÉ. # ¹. # 144. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ. LAiÀÄå¥Àà ªÀiÁf ¤®AiÀÄ.L.JA.Dgï. 4£Éà ºÀAvÀ 9 XPÀ¯Áåt 12 2£Éà £ÀUÀgÀ ¥sÉøï 8/9/1994 CAZÉ.f. 1890 4£Éà ºÀAvÀ 9 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ. CgÀÄuÁZÀ®A gÁdå ¸ÀPÁðj gÀ¸ÉÛ.J¸ï. 1897 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ¸ÉʤPÀgÀÄ «. PÉ. 137/J. 1894 PÉ. gÁªÀÄtÚ PÉ. «.4357/2. ºÀAvÀ 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀªÉÄñï PÉ. qÀ§Æèöå. JA. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. ¥sÉøï 8/9/1994 ²ªÀgÁA PÉ. © 8£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ªÉÄÃlÖUÀ½î ¸ÁªÀiÁ£Àå §qÀªÀuÉ. # 90. ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄlÖªÀiÁzÀAiÀÄå # 654/1. 8£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 «dAiÀiÁ J£ï. 1823 4£Éà ¸À£ïߺÀAvÀ 9ªÀiÁUÀð.f.¸ÀA. 2001 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀ¦üÃAiÀÄ #PÀvÀ£ï 11. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 20/58 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥Àj²µÀÖ ºÀAvÀ.Dgï. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X J¸ï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ 8/28/1998 ¥sÉøï gÀªÉÄÃ±ï ©.Dgï.¯ÉÃOmï.f. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁgÁAiÀÄt ªÀÄÄRå ²PÀëPÀ gÁdå ¸ÀPÁðj . 4£Éà ºÀAvÀ 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀÄ°è£ÁxÀ #JA. r.PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ ²ªÀtÚ f. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ¸ÉAmï ªÉÄjøï 1931 4£Éà gÀ¸ÉÛ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. £ÁUÀgÀvÀß # JA. ¥sÉøï 8/9/1994ªÉÄʸÀÆgÀÄ PÁ¼À¤AUÀAiÀÄå # 1701. gÁeÉÃAzÀæ£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1896 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.11£Éà J¸ï. ±À² ¹. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 XPÉ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 1955 PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ######## ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 12£Éà gÁdå ¸ÀPÁðj PÁæ¸ï. £À«®Ä ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ.J¸ï. # 119. ¥sÉøï 8/9/1994 ¥Àæ¨sÀÄ ±ÀAPÀgï # 2744. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀzÁ²ªÀ ªÀÄÆwð # 167. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2 £ËPÀgÀgÀÄ £Éà ªÉÄãï.# 3843. gÀvÀß. Dgï. 2£É ºÉZï. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1934 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ3/12/1996 ¥sÉÃ¸ï «±Àé£Áxï J¸ï. 4£Éà w®PÀ ºÀAvÀ 9 X 12 £ÀUÀgÀ.1835 ¨ÁèPï. 1825 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 6 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. gÁdå ¸ÀPÁðj L ¸ÉÆïïÌ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ PÉÆÃqÀ®¥ÀÄgÀ. 1948 3£Éà 4£Éà ºÀAvÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2002ªÉÄʸÀÆgÀÄ. E. ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£ÉÃ######## ¥sÉøï gÀ«ÃAzÀæ#J£ï. X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÉñï J¸ï. gÁdå PÀĪÉA¥ÀÄ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ £ÀUÀgÀ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 °AUÀ¥Àà «. ºÀAvÀ 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï UÉÆëAzÀgÁd£ï # 1133. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁªÀıÀmÉÖ UÉÆ£ÁðªÉÄAmÉ «.# 4069/5.f.959.gÁdå 12 £Éà ¸ÀPÁðj ¨ÁèPï. ¸ÁqÉà f. ¹zÁÝxÀð 2004 §qÁªÀuÉ. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ. E®ªÁ® ªÀiÁf & ¸ÉʤPÀgÀÄ E®ªÁ® «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥sÉÆøïÖ. ©. # 61. PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ªÀÄ°èPÁdÄð£À # 97/98. 3£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. 1826 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. J¸ï. £ËPÀgÀgÀÄ «£ÁAiÀÄPÀ 1933 4£ÉãÀUÀgÀ. X 12 2£Éà ¹zÁÝxÀð ¥sÉøï 8/9/1994 ¯ÉÃOmï. £ËPÀgÀgÀÄ 1892 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà vÀ®UÀlÖ ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄgÀ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÉÆÃPÀÄ®A. ºÉZï. ºÉZï J¸ï. ªÉÆúÀ®è. # 1143/86. # 710. gÁdå UÁqÀð£ï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±ÀAPÀgÀ £ÁgÁAiÀÄt # 982. 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.¦. 10£ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. 1821 4£Éà PÉ.517. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ZÀ®ÄªÀZÁj¸ÀA±ÉÆzÀPÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1956 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 9/2/1994 ®PÀëöäªÀÄätÂÚ # 2931/3. ºÀAvÀ 9 ªÉÆúÀ®è. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.Dgï. 1834 4£Éà ªÀļÀªÀ½î. ¨É ªÀiÁ¬Ä UËqÀ # 2514/2¹. ªÀÄÄPÀÄAzÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ ¥ÀÄgÀ. J£ï. ©. 1947 4£Éà n.a. 4£Éà ªÉƺÀ®è. 1893 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 76. £Àdûgï ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Ázï ªÉÄʸÀÆgÀÄ.Table1 6891 6902 6905 6910 6916 6920 6932 6933 6935 6943 6952 6958 6961 6973 6976 6977 6985 6989 6995 6996 7000 7005 7011 7012 7019 7020 7022 7033 7036 7039 7051 7058 7059 7066 7071 7089 7105 7110 7118 7124 7131 7135 7140 7145 7147 7151 7157 7169 7175 7188 7189 7212 3R-2 3R-2 3R-2 3R-3 3R-2 3R-2 3R-2 3R-3 3R-2 3R-2 3R-3 3R-2 3R-2 3R-3 3R-2 3R-2 3R-3 3R-2 3R-2 3R-3 3R-2 3R-2 3R-3 3R-2 3R-2 3R-2 3R-3 3R-2 3R-2 3R-1 3R-2 3R-2 3R-3 3R-3 3R-2 3R-2 3R-2 3R-3 3R-2 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-2 3R-3 3R-3 3R-2 3R-3 3R-3 3R-3 3R-2 ªÀĺÉÃAzÀæ # 800/1.¥ÀÄgÀ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà vÁ|| ¥sÉøï 8/9/1994 ¥Àæ«ÄüÀ# ¹. ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5£Éà ¨ÁèPï.«. ªÀÄAdÄ£Áxï # eÉ. 2007 4£Éà ºÀAvÀ 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÆ£À¥Àà #©.# 10/r 6£ÉÃCAUÀ«PÀ®gÀÄ PÁæ¸ï. 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÉ. ¯ÉÃOmï.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ZÁªÀÄĪÀÄr¥ÀÄgÀA. 1952 4£Éà ºÀAvÀ 9 X£ÀAd£ÀUÀÆqÀÄ 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994vÁ®ÄèPÀÄ.«. 4£Éà ºÀAvÀ 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀgÀÄuÁ ¸Éãï # 701.J¯ï.¸ÀA¸ÉÜ.1932 ¸Á°UÁæªÀÄ.¨É¼ÀUÉƼÀ.#JA. 11£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. C¤ÃPÉÃvÀ£À ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 4£Éà eÉ ¦ºÀAvÀ 12 £ÀUÀgÀ. # 123. ºÀAvÀ 9 ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁeÉñÀéj. 4£Éà ªÉÆúÀ¯Áè. OmïºË¸ï ¸ÁªÀiÁ£Àå UÉÆÃPÀÄ®A ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà 1888 ºÀAvÀ 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 12£Éà PÉÃAzÀæ ªÉÄãï. ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀiÁ¨ÁåAPï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1927 PÁ¯ÉÆä.«. 8/28/1998 ¥sÉøï zÁªÀÄ ¹. 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.¸ÁªÀiÁ£Àå «. 1827 J¸ï. ©-¨ÁèPï. 3£ÉøÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ ¨ÁtÂVj ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ.ªÉƺÀ¯Áè.11£ÉÃPÁæ¸ï. # AiÀÄÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 12J. 1818PÉ. £Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. 1898 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ3/20/2000 ¥sÉøï gÁªÀÄQ¯Áj#G¥ÁzÁåAiÀÄ 25.ºÉZï. J¸ï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. gÁªÀĪÀÄA¢gÀ gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 9£Éà CAUÀ«PÀ®gÀÄ PÁæ¸ï gÁªÀÄ£ÀÄd «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1886 gÀ¸ÉÛ. ¥sÉøï zÉêÀ¥Àà ªÀ£ÀA. ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁªÀÄ °AUÀgÁdÄ £ÀA. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ©. ºÀAvÀ 12 XªÉÄÃlUÀ½î.f. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà 1£ÉÃ¥sÉøï 8/9/1994 ºÀAvÀ. QA¨ÁgÀUÉÃj ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1951 ©. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ######## ¥sÉøï a£ÀߪÀÄä 2473. ªÀiÁfªÉÄÊ£ï. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÉƸÀ ©Ã¢. 4 £ÉÃ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï.14 f. X 12 2£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ n. 904.gÀ¸ÉÛ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀÄeÁvÀ J¸ï.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄ 1820 £ÀUÀgÀ. 2610.C. J¸ï.J¸ï. ¥Àj²µÀÖ eÁw C±ÉÆÃPÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀÄgÀA. 4£Éà ªÀÄArªÉƺÀ¯Áè.¥ÀÄgÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ZÁªÀÄÄAqÉñÀéj 1930 4£ÉÃzÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ######## ¥sÉøï gÀ¸ÉÛ. 12 2£Éà ¨É¸ÀªÁ£À ¥sÉøï 8/9/1994 C°UÀgï.449. ªÉÄʸÀ gÀAUÀªÀÄtÂ. ªÀĺÀzÉêÀAiÀÄå # 71/ ©. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÉƦà£À 1949 PÉÃj.PÉ. PÉ.J£ï. f. ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉƺÀ®è.# 692. ¸ÉʤPÀgÀÄ 10£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ£ï. E & ¸ÁªÀiÁ£Àå J¥sï ¨ÁèPï. J. 1ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ºÀAvÀ. 1895 4£Éà "L" ºÀAvÀ 9¨ÁèPï X 12PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 11 £Éà ±ÀªÀÄð.ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. vÁåUÀgÁd ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ.PÉÆ¥Àà¯ï. 4£Éà Dgï. ªÀÄArªÉƺÀ¯Áè. JªÀiï .

«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ jZï ªÀÄAqï 2055 mË£ï. 905/124. n. X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ # ¹ArÃPÉÃmï PÁªÀÄvï ¸ÁªÀiÁ£Àå ©. ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉÃ¸ï ¸ÀÄzÁPÀgï PÉÃAzÀæ PÉ. ¥Àj²µÀÖ 2 £Éà eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ. # 23. r. 182£ÉøËAvï 8/29/2000 ¥sÉøï PÉÃAzÀæ. 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁªÀÄPÀȵÀÚ # 412.# 713. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀªÀVj. ¸ÁÖ¥sï ¸ÁªÀiÁ£Àå £À¸ïð ¦. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉÃ¸ï ¨sÁUÀåªÀÄä # 107/©. ºÀAvÀ.n. ¥sÉøï 8/9/1994ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2064 ªÀiÁzÉêÀ¥ÀÄgÀ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà gÀ¸ÉÛ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2022 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ZÀAzÀæªÀÄä # 18. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2012 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 KPÁA§gÉñï # 1103. ¸ÁªÀiÁ£Àå J¸ï. ¥ÉÆÃ°Ã¸ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀAUÀqÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀ. eÉ.«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÁ°äQ gÀ¸ÉÛ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥Àæ¸À£Àß #PÀĪÀiÁgï 11/71. eÉ. 1959ªÉÊ 4£Éà ¸À. «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ¸ÉÛ. "J" ¨ÁèPï. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ZA¢æPÁ £ÁUÀªÀ½î UÁæªÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåZÀAzÀPÉƪÁr ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1977 ºÉÆéè. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄAr1815 ªÉƺÀ®è. 4£Éà ºÀAvÀ 15¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. PÉÃAzÀæ PÀlgï¨sÀmïÖ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ DA¯ÁzÉÆãÀ 1961 4£Éà ºÀAvÀ 12 UÉÆêÁ. 4£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 1£Éà PÁæ¸ï. 4£Éà ºÀAvÀ 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 1968 «zÁågÀtå¥ÀÄgÀA. gÁdå ¸ÀPÁðj n £ÀgÀ¹ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ¥ÀÄgÀ. 4£Éà 807 ºÀAvÀ 12ªÀÄ£É. 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï.J£ï. ºÀAvÀ 12 X«. PÉ 2063 Dgï 4£Éà ªÉƺÀ®è. ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2007/C 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉÃ¸ï £ÁUÀgÁeï.2052 © ºÉZï 4£Éà ±Á¯É ºÀAvÀ 12 gÀ¸ÉÛ. 2056 4£Éà ªÉÄÊ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÉÆæÃ|| ±ÁåªÀÄgÁªï # 1244. 14 ¸ÁªÀiÁ£Àå £Éà ªÉÄãï.¹. 14. D¸ÀàvÉæ. ¥sÉøï 8/9/1994 ¥Àæ¸À£Àß #PÀĪÀiÁgï 5. 182£Éà J£ï¥sÉøï 8/9/1994 Dgï.¸À. PÉ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1976 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.¹. 2£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀiÁqɯï eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºË¸ï. 2020 4£Éà zÀQëtºÀAvÀ 12 PÀ£ÀßqÀ X 182£ÉÃf¯Éè. gÁdå ¸ÀPÁðj ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ªÀÄĤì¥Á¯ï ¥Àj²µÀÖ ¥ÁPïð eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ JzÀÄgÀÄ. 2£Éà »AzÀĽzÀ ªÉÄÊ£ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÉƸÀªÀÄ£É. 4 £Éà »AzÀĽzÀ PÁæ¸ï. 182£ÉÃ5/30/2001 ¥sÉÃ¸ï ²ªÀ§¸À¥Àà J. 2057 ¹Ln©. JA. 8/28/2000 ¥sÉÃ¸ï ªÀiÁzÀAiÀÄå PÉÊPÁqÀÄ J£ï. 1£É 2101 PÁæ¸ï. #n.1843 ¦ £ÀUÀgÀ. PÉ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÉÆÃl¥Àà # Dgï. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄlÖ±ÉnÖ# J£ï. ¨ÁåAPï. UÉÆÃPÀÄ®A ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. £ÁUÀgÁd PÉ. 4526. PÉ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÁeÉÃAzÀæ 2062£ÀUÀgÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 15 2£Éà X 24ºÀAvÀ. gÉrØ PÁ¯ÉÆä. J¸ï. 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.r. JA. ¸ÁªÀiÁ£Àå 25 £ÉêÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4 £Éà PÁæ¸ï. PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6090 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. C¥Àà¸Áé«Ä. 4£Éà ºÀAvÀ 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # «. X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 GªÉÄñï f.M. ºÀAvÀ 15 XªÀÄÄA¨ÉÊ 242£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï °AUÁgÁdÄ J¸ï. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ²æäªÁ¸À JA. ©.Dgï.243. Dgï. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 Page 23 . ¥Àj²µÀÖ ¥ÉÆøïÖ. »AzÀĽzÀ N. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ®PÀ̸ÀAzÀæ £ËPÀgÀgÀÄ 2011 §qÁªÀuÉ. J¯ï. ¥sÉ£Á¸ïð ¥Àj²µÀÖ ¨ÁèPï.ºÉZï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ PÉ Dgï £ÀUÀgÀ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄå¸ÀÆgÀÄ 2008/B 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥tÂñÀ J. ¸ÁªÀiÁ£Àå 2. J. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 qÁ|| ¸ÀgÀ¸Àéw # 566J/22J. ¥sÉøï 8/9/1994 ²ªÀPÀĪÀiÁgï # 192. ¨ÁèPï.EqÀ§ÆèöåJ¸ï. JA. ¨ÁåAPï . ªÉÄʸÀÆg ¥sÁgÉÆPï £ÀA JA. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.. ¸ÀvÀåªÀiÁUÀð. J£ï. ¦. 4£Éà ºÀAvÀ 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 123764£Éà R°Ã£Á. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¹zÁÝxÀð 2021 4£Éà £ÀUÀgÀ. ¥sÉøï 8/9/1994 UÁA¢ü £ÀUÀgÀ. 2069 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ¸ÀwÃ±ï ¨Á§Ä 6£Éà J¸ï. PÉÃgÁ¥sï ¸ÀvÀå ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ £ÁgÁAiÀÄt «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ # 143.#¦. ¸ÀÄAzÀgÀ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ £ÀUÀgÀ. ºÀAvÀ 12 X 18 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÉ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÉZï © PÁ¯ÉÆä. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²æäªÁ¸ï . ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀ¸Àéw 2053 ¥ÀÄgÀA.J. ©. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸À£ÁäUÀð.r. UÀuÉñÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉ. # 03. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ®Qëöäà 3/20/2000 ¥sÉÃ¸ï ¥ÀÄgÀA. J. PÀĪÉA¥ÀÄ 2054 4£Éà ºÀAvÀ £ÀUÀgÀ. J¸ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå ²æà zÀvÀÛ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀÈ¥À. ©. JA. # «. 4£ÉñÀgÁªÀw£ÀUÀgÀ. ¹. PÀÈ¥À ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀĺÀrAiÀĪÀ 1965 4£Éà ªÉÄïÉ. PÁæ¸ï. X 182£Éà PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. PÉ. 4£Éà n. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ-19 1844 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±ÉÃRgï ªÉÊ. ©. ¥Àj²µÀÖ eÁw 8£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï2023 . ºÀAvÀ 9 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ.JªÀiï. ¥ÉÆ£ÀߥÀà. CAUÀ«PÀ®gÀÄ 2«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ºÀAvÀ.¯ï. PÁ£ÉéAmï ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ. ¸ÀįÁÛ£ï ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ ¥ÁPïð. 276.¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄAdÄ£Áxï 2 JA. 1846 4£Éà d®¥ÀÄj. r. ¹®égï gÁªï PÉÃAzÀæ PÁèqï . GzÀAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå Vj. # 176. CPÀð£ÁxÀ gÁdå ¸ÀPÁðj gÀ¸ÉÛ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ PÀ¯ÁªÀw # 2329/1.# 45/3.E. 3£Éà CAUÀ«PÀ®gÀÄ PÁæ¸ï. 2065 PÉÆqÀUÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 12 Xf¯Éè. X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀªÉÄñï. 1850 4£Éà «zÁågÀtå ºÀAvÀ 9 X 12¥ÀÄgÀA. X 182£Éà f¯Éè. gÀ«PÀĪÀiÁgï # 1518. PÁæ¸ï. 2019 JA ¨ÁèPï.©. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀAUÀqÀ 2018 4£Éà ºÀAvÀ 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 dAiÀÄgÁªÀÄÄ tªÀÄ. §qÁªÀuÉ. ¸ÉAqï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄÃjøï2102 1£Éà 4£Éà PÁæ¸ï ºÀAvÀ 12 X gÀ¸ÉÛ.©. ªÀiÁf «¯ÉÃeï ¸ÉʤPÀgÀÄ ¥ÁgÀuÉ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ CAZÉ. X 182£Éà C±ÉÆÃPÀ ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄgÀA. ¥ÉÆøÀÖ¯ï ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁ¯ÉÆä.J¯ï. # 37. 394. 10£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. PÉ. 591. AiÀiÁzÀªÀVj. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ©æUÉÃrAiÀÄgï. gÁªÀiÁ£ÀÄd «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀAUÀqÀ 1848 gÀ¸ÉÛ.. ZɮĪÁA§ ¸ÁªÀiÁ£Àå CUÀæºÁgÀ. ¨ÁèPï. 2008/A 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ6/12/1994 ¥sÉÃ¸ï ¥ÁxÀð¸ÁgÀy # ºÉZï. 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÉƺÀ¯Áè. ©. ¥sÉøï 8/9/1994 ¸Àħ⮵ÀªÀÄä # 2898/1. UÀÄgÀÄPÀÈ¥À ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ . PÉ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAUÀgÀ PÀlÖ. X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «±ÉéñÀégÀ 2051 4£Éà ºÀAvÀ 12 £ÀUÀgÀ. ¸ÁªÀiÁ£Àå 1503 EgÀé÷«£ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ®¸ÀÌgï 1978 ªÉƺÀ¯Áè. ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2017 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÀgÀvÀß # r. J£ï. X 182£Éà ¥sÉøï 5/3/1999 «dAiÀÄ gÀvÀß # 221.Table1 7214 7225 7226 7235 7238 7243 7251 7259 7274 7280 7289 7293 7308 7311 7312 7322 7329 7330 7337 7349 7351 7357 7363 7367 7374 7375 7382 7389 7390 7402 7415 7423 7431 7438 7462 7463 7494 7536 7545 7546 7550 7565 7577 7578 7581 7589 7590 7594 7605 7609 7620 7623 3R-3 3R-3 3R-2 3R-2 3R-3 3R-3 3R-2 3R-3 3R-2 3R-3 3R-3 3R-2 3R-2 3R-3 3R-3 3R-2 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 ¸ÀÄgÉñï PÀĪÀiÁgï # 23. ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¤ÃgÁPÀeÉ. 8/20/2000 ¥sÉøï gÀ«PÀĪÀiÁgï # 5£É n. ®°vÀªÀĺÀ¯ï ÀªÀiÁf PÁélæ¸ï. 6093 4£Éà ºÀAvÀ 12 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå Dgï J. X 12 2£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉÃ¸ï ªÀįÉèñï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁdªÀÄä «. J. ¸ÁªÀiÁ£Àå d®¥ÀÄjªÀUÁð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆðøï1957 PÁ¯ÉÆä. eÉ. 3£Éà ¥Àj²µÀÖ ªÉÄãï¥ÀAUÀqÀ w®Pï£ÀUÀgÀ. 1082.ªÀ£À. eÉ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ZÀZïð2013 ºÀwÛgÁ. 371.¦ 11957 £ÀUÀgÀ. £ÀA 954/1©gÁdå . X 182£ÉÃ3/20/2000 ¥sÉÃ¸ï ²ªÀAiÉÆÃV#UËqÀ eÁAiÀiïß gÁdå qÉÊgÉPÀÖgï ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ D¥sï ¹jPÀ®Ñgï. 1975«« 4£Éà ªÉÆúÀ¯Áè ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 6. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÄzsÁ®Qëöä # 103.®Qëöäà ¸ÁªÀiÁ£Àå «¯Á¸À ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ¥sÉøï 8/9/1994 zÉÆgÉÊ JA.# 1842. ºÀAvÀ 12 X 18 PÀÄgÀ§PÉÃj 2£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 ®¸ÀÌgÀ ªÉƺÀ¯Áè ªÉÄʸÀ £ÀgÉÃAzÀæ # 13. 3 £ÉÃ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. 17£Éà ¥Àj²µÀÖ ªÀÄÄRå eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ¥ÀA¥À¥Àw ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ¸ÉÛ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA.¹. 1849 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï gÀvÁßPÀgÀ# D£ÀAzÀ 201. 533. ¨sÉÆÃgÀtÚ# 3553.Dgï.2024 ¹zÁÝxÀð£ÀUÀgÀ. eÉ. ªÀUÀð 1£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï./1. 4£Éà ºÀAvÀ 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ. X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±À¦üà G¯Áè# SÁ£ï. # 2573/3. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²ªÀªÉÆUÀÎ zÉÆqÀØ°AUÀÄ.ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁªÀĨsÀmï# ¦. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 1962 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ11/2/1999 ¥sÉÃ¸ï ±ÉõÁ¢æ. rPÉ. «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ. £ÉÃJ£ï. 2 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ. -PÁæ¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ©. 4£Éî¶ä ºÀAvÀ 12 ¥ÀÄgÀA X 182£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. 122964£Éà 1£ÉêÉÄÊ£ï. 13£Éà gÁdå ªÉÄÊ£ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå 4 £Éà ªÉÄãï. 4£Éà ºÀAvÀ 12 PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. # 82. 3£ÉÃJA. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1£Éà 2010 ºÀAvÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 12 2£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 ²ªÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ zÉêÀªÀÄÆ¯É r.§ÈAzÁªÀ£ï ¸ÁªÀiÁ£Àå §qÁªÀuÉ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 ¹. # 4822.J£ï. 2068 4£ÉÃPÀĪÉA¥ÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£ÉãÀUÀgÀ.

£ÀA1047/36©. ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. ªÀiÁf §£À±ÀAPÀj ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . 2104/J 5£É4£Éà CzÀÝ ºÀAvÀ 12gÀ¸ÉÛ. ¹. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. J£ï.17 J¸ï. #¦. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 «±Áé£Áxï ©. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ªÉAPÀl ¸ÀħâgÁªï. X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ . ¨ÉAUÀ¼ÀÆ UÉÆÃ¥Á® #PÀȵÀÚ 505. f&ºÉZï PÉÃAzÀæ ¨ÁèPï PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 1982 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 1 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï.1994 1£ÉÃPÁæ¸ï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ £ËPÀgÀgÀÄ ºÉZï 2073 JA 4£Éà ¨ÁèPï. # 2760. ºÀAvÀ 15 X 24 AiÀiÁzÀªÀVj. PÁå¥À¸ï. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä vÁÀAwæPÀ © n. 2090 4£Éà E & ºÀAvÀ J¥sï 15 X ¨ÁèPï. J¸ï.E. ¥Àj²µÀÖ £Éà CqÀØ ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ¦. «zÁågÀtå 4£Éà ºÀAvÀ 12 ¥ÀÄgÀA. # 372. ¥sÉøï 7/4/1998 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 12nXPÉ 182£Éà §qÁªÀuÉ. 1 £ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï gÀ¸ÉÛ. ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ZÀAzÀæ±ÉÃRgï # 1067JA. F£Àå ¸ÁªÀiÁ£Àå D¥sï ©JqïªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÃdÄ. 2£Éà ±ÉnÖ. ©2088 ªÀÄÄRå 4£ÉÃgÀ¸ÉÛ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ # 165. UÉÆÃPÀÄ®A ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÀÄÄRå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀÆgÀÆ¢£ï # 390/J §¤ßªÀÄAl¥À ¸ÁªÀiÁ£Àå"¹"ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §qÁªÀt ªÉÄʸÀÆgÀÄ.ªÀÈvÀ eÉ. # 630/f. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀÄgÉñï PÀĪÀiÁgï.11 ¥ÀgÀªÉÄñÀ ¤. 150. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÉZï£ËPÀgÀgÀÄ ¨ÁèPï. ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ J¸ï. 8/29/2000 ¥sÉÃ¸ï ¸ÀgÀ¸Àéw ©. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §ÈAzÁªÀ£À 2089 4£Éà §qÁªÀuÉ. ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA 1991 4£Éà ºÀAvÀ 15 XªÉÄʸÀÆgÀÄ.D±Àgï. J£ï.X¤ªÀiÁ¸ï 182£Éé 1/21/2000 ¥sÉøï . # 334. AiÀiÁzsÀªÀVj. X 182£Éà ²æãÀUÀgÀ. £ÀA 905/90. ¦. 9£Éà CgÀ¸ï ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. 2082 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀįÉèñï #. 1988 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 CgÀ«AzÀªÀÄä # 2849.©. ±ÀAPÀgÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄoÀ.ºÉZï. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ C¤PÉÃvÀ£À 2083 gÀ¸ÉÛ. 10£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå n. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨ÁèPï. UÉÆÃPÀÄ®A.Dgï. 6¦. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2038 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀĺÀzÉêï# 82/J. X 182£Éà «zÁågÀtå ¥sÉøï 8/2/2000 ¥ÀÄgÀA. 203. 3 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.J¸ï.1581. f. 2072ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 14. # 148/149. ºÀAvÀ 12 XªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÉ. ¥ÀA¥À¥Àw ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 12 X¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ. 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¹zÀÞ °AUÀ¥Àà J¯ï.f-31. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 12 X 18 ªÉÄʸÀÆvÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 . 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ-04 ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀƸÀªÀÄäPÀļÀªÀÄlÖA ZÁAªÀÄÄrPÀÆåjAUï ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀQð gÀ¸ÉÛ. 2£Éà 2026 ºÀAvÀ. X 242£Éà 2 £Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ºÀAvÀ.11 ¸ÁªÀiÁ£Àå £Éà ªÀÄÄRå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 2027 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÉ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ. 4PÉ. 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÁ¼À¥Àà . X 182£Éà ªÀÄå¸ÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 vÉÃeÉÆ ªÀÄÆwð. ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄ gÁWÀªÉÃAzÀæ # 1421. ªÉÆzÀ®£Éà 387 4£ÉêÀĺÀr.ºÉZï.L. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 UËvÀªÀiïZÀAzï # 373/¥sï27 ©. ºÀAvÀ 12 X 18 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀAdAiÀÄåEAf¤AiÀÄjAUï ¥Àj²µÀÖ r¥ÁðmÉ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄAqï £ÀA 2104/© 29. 7. 2£Éà J£ï. CUÀ¸ÀÛöå.gÁdå 5£É ¸ÀPÁðj PÁæ¸ï«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4£É £ËPÀgÀgÀÄ ªÉÄãï 2132 . ºÀAvÀ 15 X 242£Éà §£À±ÀAPÀj ¥sÉøï 8/9/1994 2 £Éà ºÀAvÀ. 97.J¸ï. a£ÀߥÀà # 40.PÉ. £ÉÃPÉÃAzÀæ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 12Dgï X 18 n2£Éà £ÀUÀgÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀȵÀÚ ªÀÄÆwð 2081 4£Éà ¥ÀÄgÀA. 2£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. . 8. 411975 £Éà 4£Éà ºÀAvÀ. ¸ÉÌöʯÉÊ£ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¹n.L. »AzÀĽzÀ §qÁªÀt J£ï. J¸ï. J£ï.¹. ¸ÀgÀ¸Àéw 4£Éà ºÀAvÀ 12 ¥ÀÄgÀA. ¸ÁªÀiÁ£Àå UÀAUÉÆÃwæ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ. ¸ÀÄgÉÃAzÀæ # 39.Dgï. ºÀAvÀ 12 X «zÁågÀtå 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄgÀA. 2041ªÀÄå¸ÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 «AUï PÁªÀiÁåAqÀgï # J¯ï.gÀ¸ÉÛ. gÁdå eÁvÉð ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ D¥sï £ËPÀgÀgÀÄ UÉÆÃPÀÄ®A. ²æäªÁ¸À «. 16¸ÁªÀiÁ£Àå £Éà ªÉÄãï. 915. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄ£ÀªÉÆúÀ£ï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀAUÀqÀ ªÉÆúÀ¯Áè. # 123.¥Àj²µÀÖ CgÀ¸ïeÁw gÀ¸ÉÛ. # 1013.PÉ ¦.J¸ï. ¥sÉøï 8/9/1994ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ qÁ|| ¥ÀĵÀà # ©. 2076 4£Éà ¸ÀgÀ¸Àéw ºÀAvÀ 12 X 18 ¥ÀÄgÀA.PÁæ¸ï. ªÉÄʸÀÆgÀ gÁªï f. # 1704.ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 4 £Éà ªÉÄãï. ¥sÉøï 7/4/1998 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. r. 2080 ¹zÁÝxÀð 4£Éà ºÀAvÀ 15 £ÀUÀgÀ. Dgï. # J¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÁªÀÄPÀȵÀÚ 2043 4£ÉãÀUÀgÀ. 3739/©. £ÀA 758. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 1980 4£ÉÃ3£Éà ºÀAvÀ 12 X ºÀAvÀ. 25£Éà gÁdå PÁæ¸ï ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ EAqÀ¹ÖçAiÀÄ¯ï £ËPÀgÀgÀÄ 2111 4£Éà §¸ï ºÀgïâ. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸Á«wæ ºÉZï£ÀA n 18/1 PÁ½zÀ¸À ¸ÁªÀiÁ£Àå gÉÆÃqï. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²æà PÀAoÀ# ªÀÄÆwð 851/1. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 4/7/1998 ªÉAPÀmÉñÀ £ÀAªÀÄÆwð 15.JªÀiï. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ®PÀëöäªÀÄä £ÀA J¸ï31/1. 4£ÉèÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÆtÂðªÀiÁ # n. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 QÃwð PÀĪÀiÁgï.J£ï. UÁ¬Äwæ 2108 4£Éà ¥ÀÄgÀA.©.Dgï. f. ¥ÁæzsÀå¥ÀPÀgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå £ÀÆå ¸ÀAiÀÄåfgÁªï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ZÁªÀÄÄAr¥ÀÄgÀA. 182£ÉÃ######## ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 3 £ÉøÁªÀiÁ£Àå r. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3 £ÉÃ2075 PÁæ¸ï.5£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ£ï2035 . ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄAqÀå 2112 4£ÉÃf¯Éè. PÉñÀªÀ¹A¢üÃAiÀÄ # 999. J£ï.eÉ.2045 ZÀAzÁæ 4£ÉçqÁªÀuÉ.gÁªï Q¯ÉÆÃð¸ÀÌgï ªÀiÁf «. 1989 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï £ÀlgÁd. 2030 «zÁågÀtå¥ÀÄgÀA. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1995 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÉʯɪÀ¯ï ¥Àj²µÀÖ1£É eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ. ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. JA.¸ï.«.«£ÉÆç J¸ï. 5/J.570008 ¥sÉøï 8/9/1994 eÉƸɥsï # 37. 253.£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. 4£Éà ¥ÀgÀºÀA¸À ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄÄARå «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. vÁåUÀgÁd ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ¯ÉÆä. PÁæ¸ï. 2070 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.Table1 7631 7634 7647 7650 7655 7662 7664 7668 7675 7678 7688 7691 7704 7705 7715 7720 7726 7738 7748 7759 7763 7769 7770 7772 7777 7783 7784 7790 7797 7801 7802 7803 7805 7812 7813 7815 7818 7822 7828 7832 7834 7835 7843 7844 7850 7854 7858 7869 7870 7871 7875 7882 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 C£ÀÄ¥ÀªÀÄ# J¸ï. ºÀAvÀ 12 X 18±ÀAPÀgÀªÀÄoÀ 2£Éà ¥sÉøï 6/6/1994 gÀ¸ÉÛ.J¸ï. X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄ 2044 4£Éà £ÀUÀgÀ.©.n. # 671/©. PÉ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀ ªÀÄÄRå 2114 4£Éà PÉʶ ºÀAvÀ 12 C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ. ªÉÄÊwæ. ¥Àj²µÀÖ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ. 1143/72. 5 UÉÆÃ¥Á® #gÁeÉà 85/2. 1£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. ²æÃzsÀgÀ n. 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøïªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥Àæ¸À£Àß #PÀĪÀiÁgï 22. 14£ÉÃ¥Àj²µÀÖ ªÉÄÊ£ï eÁw gÉÆÃqï. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÀAUÉÆÃwæ £ËPÀgÀgÀÄ 2049 4£Éà §qÁªÀuÉ.Dgï. 242£ÉÃPÀĪÉA¥ÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀUÀgÀ.Dgï. 2074 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÉZïPÉÃAzÀæ L f. CVß ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀA¸À gÀ¸ÉÛ. 1993 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.PÁæ¸ï. PÀ©Ãgï ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ.2084 §¸ÀªÉñÀégÀ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X£ÀUÀgÀ. ©.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2040 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀ« PÀĪÀiÁgï. 4£Éà mÉÊ¥ïºÀAvÀ 123.570009 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1999 ²ªÀ¥Àà Dgï. 4£Éà ºÀAvÀ 15PÁªÀÄQëà X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ºÁ¸ÉÖ¯ï gÉÆÃqï. ¥ÀæPÁ±À JA. ©. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ 2042 4£Éà ºÀAvÀ 12¨ÁèPï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1979 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ¸Á«wæ PÉ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 §ÈAzÁ ºÉZï. 4£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï. ªÀgÀzÀgÁdÄ # 116. ºÀAvÀ 12 XªÉÄʸÀÆgÀÄ 182£ÉÃ9/16/1998 ¥sÉøï gÁªÀÄÄ J Dgï. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 «±Àé£ÁxÀ gÁªï # 84. J¸ï. UÁ¬Äwæ zÁégÀPÀ£Áxï # 3 3£Éà ¨ÁèPï ¸ÁªÀiÁ£Àå dAiÀÄ®Qëöäà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀÄgÀA. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 7 £Éà PÁæ¸ï.¦. ¥Àj²µÀÖ 2£É ªÀÄÄRå ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. # «. 1£Éà gÁdå PÁæ¸ï. ºÉZï. 4£ÉÃPÀĪÉA¥ÀÄ ºÀAvÀ 15 X 241£ÉãÀUÀgÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2036 2£Éà 4£Éà ºÀAvÀ. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 wgÀĪÀįÉÊ. 2071 gÁªÀÄPÀȵÀÚ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà £ÀUÀgÀ. ¸ÁªÀiÁ£Àå C±ÉÆÃPÀªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ w®Pï £ÀUÀgÀ. 3 £Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 15 X 24 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ dAiÀÄ®¶ä 2103 4£Éà ¥ÀÄgÀA. ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ G¦à£À PÉÃj. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 dAiÀÄ¥ÁæPÁ±ï # 8. ¥sÉÃ¸ï £ÁUÀgÁdÄ #¦. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «£ÁAiÀÄPÀ2048 £ÀUÀgÀ. 1986 4£Éà AiÀiÁzÀªÀVj. 2£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï .f-86.eÉ. # 8.PÉ. # 23. 7ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ªÉÄãï. ªÉÄʸÀÆgÀ Page 24 . ¨sÁªÀ£À JA. 1986 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. # 1240.# n. 1990 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 6n.ºÁ¸ÉÖ¯ï 2025 4£Éà »A¨sÁUÀ. 14£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï.

N. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4 £Éà ªÉÄãï. 19/1 ©. 3£É gÁdå PÁæ¸ï. 4£Éà ºÀAvÀ 9 ªÉƺÀ¯Áè.§¤ßªÀÄAl¥À. «. 1 16£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï.15£Éà PÉÃAzÀæ PÁæ¸ï. 4£Éà PÉ ºÀAvÀ Dgï 9 X 12 . Dgï.gÁdå ¨ÁèPï. ¸ÀA¸ÀÌøw ©. 2050 4£Éà ºÀAvÀ 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀ£Àð¯ï zÉêÀAiÀÄå # E4/4 r.# 2837-2. 2£ÉÃ3/12/1999 ¥sÉøï 23 qÁ| £ÁgÁAiÀÄuï # 827. # 1693.J¸ï CAUÀ«PÀ®gÀÄ 383. ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ zÉêÀgÁeï2256 ªÉƺÀ®è.J. £ÁUÀ¥Àà n£ÀUÀgÀ J¸ï.170. PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ®µÀÌgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ªÉƺÀ¯Áè. 2163 PÀĪÉA¥ÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X£ÀUÀgÀ 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 . gÀ¸ÉÛ. ¦. ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2130 4£Éà «zÁågÀtå ºÀAvÀ 12 X 18 ¥ÀÄgÀA.¹. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄÃlUÀ½î.«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ vɼÀÆîgÀÄ( 2257CAZÉ) 4£Éà ºÀAvÀ dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ºÉÆÃ||. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀ¸Àéw 2122 ¥ÀÄgÀA. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 16 £É 2318 PÁæ¸ï. ¨ÉA gÀvÀߪÀÄä# E. 22097 £ÉÃ4£Éà ªÉÄãï. 2263 4£Éà «ÃgÀ£ÀUÉgÉ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 Page 25 . 2£Éà ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄÃ£ï £ËPÀgÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ. vÁåUÀgÁd JA. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÄdAiÀiÁ JA. 2211 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ.Dgï. # 283. 7£ÉÃJ. 1£É ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï. ªÀÄÆwð 4£É¸ÁªÀiÁ£Àå Dgï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2322 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ZÀAzÀæ±ÉÃRgï PÉÃgÁ¥sï JA. 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ¹zÉÝÃUËqÀ# 27. 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉÆÃUÁ¢. ¸ÀPÁðj PÉ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 2 £Éà ºÀAvÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 a£À߸Áé«Ä#JA. 1 £Éà ªÀiÁf ªÀÄÄRå ¸ÉʤPÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ. # 1146. 2324PÉ. gÁdå £ÀUÀgÀ. £ËPÀgÀgÀÄ 2251ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå 2. PÁªÀÄl ¸ÁªÀiÁ£Àå UÉÃj.«. 2£Éà ªÉƺÀ®è. 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨ÁèPï .J¸ï. 2091 4£Éà 4 £ÉúÀAvÀ 15 ºÀAvÀ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 570009 ¸À«vÁ. # 376.#«E. ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀÄA¨sÁgÀ 2258 PÉÆ¥Àà®Ä.J¸ï-192. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÉƺÀ®è. ¨ÁèPï. 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²æÃPÀAoÀ#ªÀÄÆwð 77. 2092 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¤ªÀÄð® J¸ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå JºÉZï-2 £Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ. ¸ÁªÀiÁ£Àå gÁªÀÄPÀȵÀÚ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ. ¤®AiÀÄ.PÁA¥ËAqï ¸ÁªÀiÁ£Àå E£ÀPÀ¯ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2213 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄÄgÀÄUÉñï # 805/J. JAf. ªÀÄAr ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉƺÀ¯Áè. r.Dgï. eÉ. ªÉ gÀªÉıï PÀĪÀiÁgï # 15/8. ¸ÀÄAiÉÆÃeï ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥sÁgÀA ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ªÀUÀð PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ.PÉÃAzÀæ PÁæ¸ï. ©.PÉ. ¯ÉÃOmï. 2£ÉÃ3/12/1999 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÁæ¸ï. #eÉ. J£ï. PÀĪÀiÁgÀJ¯ï ¸Áé«Ä L. gÁªÀÄ£ÀÄd ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2120 gÉÆÃqï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 8£É PÁæ¸ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå «ÃuɱÁªÀÄtÚ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 2320 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÉÆêÀÄtÚ#¦. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ n. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ¸ÀħæªÀÄtå £ÀA 59/5J. 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.2855. gÁªÀÄ£ï 1997 £ÀUÀgÀ. ¸ÁªÀiÁ£Àå . PÉ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3£É 11322 PÁæ¸ï. 2100gÁeÉÃAzÀæ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 18 £ÀUÀgÀ. # 165. PÉ. X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ fvÉAzÀæ£ï #Lf¦. AiÀiÁzÀªÀVj.¸ÁªÀiÁ£Àå 1£Éà PÁæ¸ï. 4£Éà ºÀAvÀ 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.PÉgÉ ¥Àj²µÀÖ »A¨sÁUÀ. 2301 £Àdgï4£Éà ¨Ázï ªÉƺÀ¯Áè. 3£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. ¥sÉøï 8/9/1994 «. 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄÄ£ÀªÀgï# ºÀĸÉãï. 9 2£Éà ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. n. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÀħâAiÀÄå# J¸ï. 2254 4£Éà ¨ÁåAPï ºÀAvÀ 6 X PÁ¯ÉÆä. 74¸ÁªÀiÁ£Àå PÁAvÀgÁdªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ CgÀ¸ï gÀ¸ÉÛ. 17 ¸ÁªÀiÁ£Àå £Éà ªÉÄãï. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÉ. 2£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ïªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ZÁªÀÄÄAr¥ÀÄgÀA 2209 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 1£É ¥Àj²µÀÖ ªÉÄÊ£ï. ªÉƺÀ®è. r. ¥sÉøï 7/4/1998 ¸ÀAzsÁå «dAiÀÄ # 784. ¹. J. D±Á «. 2£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï £ÁUÀtÚ # 214. ©. # .Dgï. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 570001 ªÀ¸ÀÄzsÁ DZÁgï. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±ÁAvÀ£ï J¸ï ¹ n £ÀA. 2£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ. EAqÀ¹ÖçAiÀÄ¯ï ¸À§gÀ¨ï « PÉÆAqÀ¥Àà. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ºË¹AUï ¨ÉÆÃqï ð PÁ¯ÉÆä.«. 3/24/1999 ¥sÉÃ¸ï §¸ÀªÀgÁdÄ #. zÀAiÀÄ£ÀAzÀ £ÀAPÉ.N.¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 7£Éà ¨ÁèPï £ËPÀgÀgÀÄ 2325 . ºÉZï.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà ºÀAvÀ. ²æÃgÁªÀiï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÉÃmÉ. PÉ. ªÀiÁfmˣﲥï. J¸ï. ªÀgÀzÀgÁdÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåzÉêÀ¸ÁÜ£À ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2115 ¥ÉÆÃgïÖ. gÁd ±ÉÃRgÀ # 2301. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ J¸ï . ªÉÄʸÀÆgÀÄ.£ÀUÀgÀ.PÉ. # 636. :ªÉAPÀlgÁªÀÄÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄ£É 2212 # £Àdgï 4£Éà ¨Ázï ºÀAvÀ 6 XPÁªÀiÁlUÉÃj.024 zÉÆqÀظÁé«ÄUËqÀ ¯ÉÆÃPÀ£ÁAiÀÄPÀ gÁdå ¸ÀPÁðj £ÀUÀgÀ. PÉÃgï D¥sï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ JA. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉ.¦. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï gÉÆÃqï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÁ¤«¯Á¸ï 11326 ªÉƺÀ®è 4£Éà ºÀAvÀ 9 XªÉÄʸÀÆgÀÄ. 3696.1975 ¨ÁåAPï£À 4£Éà ºÀAvÀ 9JzÀÄgÀÄ.¯ÉÃOmï PÉÃAzÀæ .1. ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ||.J¸ï. gÀ¸ÉÛ. 2098 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ©.570008 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÄgÉñï PÀĪÀiÁgï. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 dUÀ¢Ã±ï PÀĪÀiÁgï £ÀA 5/3 E«ð£ï JA¸ÁªÀiÁ£Àå «. ¥Àj²µÀÖ ¹ÖçÃmï. 9 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 VjgÁeï JA. 2210 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2093 4£Éà ºÀAvÀ 15 XZÉ£ÉßöÊ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2323ªÀÄð¸ÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ®Qëöä. 2304 4£Éà PÀqÀ¥À ºÀAvÀ 6 X ¸Áé«Ä 9 2£Éà ªÀÄoÀ ¥sÉøï 8/9/1994 gÀ¸ÉÛ. ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¹. ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄÃAiÀiÁºÁ¯ï 2126 4£Éà ºÀAvÀ 12 «¨sÁUÀ.qÀ§Äè. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ËPÀgÀgÀÄ 2099 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉøï dUÀ¢Ã±ï r. f. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 2321ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ZÀAzÀæªÀÄä # 922. ¥sÉøï 8/9/1994 1 ®Qëöäà f.J. L. PÀĪÉA¥ÀÄ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2255 £ÀUÀgÀ. gÁªï.J£ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ¥ÀÄgÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ C±ÉÆÃPÀ¥ÀÄgÀA. JªÀiï. dÄAiÀÄ£ÀUÀgÀ. r. ¸ÀÄ£ÀzÀPÉÃj. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4 £Éà PÁæ¸ï. UÉÆëAzÀgÁªï ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÆzÀ°AiÀÄgï 2253¨ÁèPï. C±Àévï 11313 £ÁgÁAiÀÄt 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2 £Éà 2£ÉúÀAvÀ 8/28/1998 ¥sÉøï. X 12 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2307 4£Éà §¤ß ºÀAvÀ 6 XªÀÄAl¥À. ¸ÁªÀiÁ£Àå . # 149/1. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£ÉÃPÉ ºÀAvÀ 12Dgï X 18 . ©. 2319 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï £ÁUÀ«Ãgï # 388 J¥sï/1.C¢ZÀÄAZÀ£ÀVj ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2121 4£Éà gÉÆÃqï. ¸ÀPÁðj CAZÉ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ. 91/4 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 3/6/1998 ²ªÀªÀÄä vɼÀÆîgÀÄ CAUÀ«PÀ®gÀÄ UÁæªÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 9ZÉ£ÀߥÀlÖt.J¸ï.¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.102. PÉ. ªÉÄʸÀÆg J¸ï. 2115/B PÀĪÉA¥ÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12£ÀUÀgÀ. J£ï. J£ï. ªÀgÀzÀ£ÀªÀÄ 841/J ¸ÁªÀiÁ£Àå . «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ªÉÄÃlUÀ½î 2202 4£Éà CAZÉ. 2123 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. JA. ¹. X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀÄAr ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉƺÀ®è. ªÀÄAZÀªÀÄä ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉA¥À¯ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. UÀAUÀ¥Àà eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ vÉÆÃl. ¥ÀzÀä JA Dgï. 2124 4£Éà ºÀAvÀ 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÁèPï PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ©. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ £ÀA 2135/1.Table1 7895 7899 7904 7922 7926 7935 7950 7956 7965 7978 7979 8000 8005 8023 8040 8044 8053 8055 8056 8066 8068 8077 8081 8086 8093 8100 8104 8119 8122 8135 8148 8161 8163 8177 8191 8203 8204 8210 8211 8222 8223 8227 8233 8238 8239 8245 8247 8249 8251 8254 8259 8260 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 «dAiÀÄ ªÀiÁ® # 42/J. 8 £Éà PÉÃAzÀæ ªÉÄãï. 4£Éà ºÀAvÀ 6ªÉÄʸÀÆgÀÄ. X 12 2£ÉÃ4/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ²ªÀPÀĪÀiÁgï £ÀA 414.27. 4 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2264 4£Éà ªÉAPÀlgÀªÀÄt. ºÀAvÀ 6 X 9 2£ÉêÉÄʸÀÆIÄH ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÉåAiÀÄzï £ÀÆgÀįÁè # 1343.«. 4£Éà ºÀAvÀ 15¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀUÀgÀ. PÁªÀÄlUÉÃj J¸ï. ²æäªÁ¸ï PÉ. 2201«zÁågÀtå¥ÀÄA. J. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ¥Àj²µÀÖJA. # 2606/1 PÀÄA¨ÁUÉÃj. L. ¹gÁÌf ¸ÁªÀiÁ£Àå ©Ã¢. 4£Éà dAiÀÄ£ÀUÀgÀ.¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1 £Éà £ËPÀgÀgÀÄ ºÀAvÀ. ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt # 1454. ¥sÉøï 8/9/1994 dAiÀĪÀÄä# E. £ÀA 509/© ¸ÁªÀiÁ£Àå 13 £É ªÉÄãï.CUÀæºÁgÀ. 4£Éà PÁ½ÃzÁ¸À ºÀAvÀ 6 X 9 2£ÉÃgÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 12 XPÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 . X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀzÁäªÀw PÀÆUÀð½îªÀiÁf ¨É¼ÀªÁr ¸ÉʤPÀgÀÄ ¥ÉÆøïÖ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ.qÀ§Äè. X 182£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀAdÄAqÀZÁgï J¯ï . PÉ Dgï PÉÃAzÀæ J¸ï. 4415/©. ©. ¥sÉøï 8/9/1994 C£ÀߥÀÆtð # 01. # JºÉZï-222. 4 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ. PÉ. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄAdļÁ# 537. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥Á¥ÀtÚ. CuÁÚ£ÀUÀgÀ. ¹«¯ï ªÀiÁf £ÁåAiÀiÁGAiÀÄ. ªÀÄArªÉƺÀ¯Áè. 2252 4£Éà «dAiÀÄ ºÀAvÀ 6X9 £ÀUÀgÀ. PÉ 170©.¹.

ªÀ¯ï.J¸ï. 4£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï .qÀ§Æè. ®Qëöäà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 15£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï.¥ÀÄgÀA. 2278 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ-25 ¥ÀÄlÖ ¸Áé«Ä JªÀiï. ªÀÄdgï CPÀâgï ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ.¹. 12 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ £ÀA J¸ï.J¥sï. 2235 ¸ÀgÀ¸Àéw 4£Éà ºÀAvÀ 6¥ÀÄgÀA. PÉÆ¥Àà®Ä. X 9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ######## ¥sÉÃ¸ï ªÀĺÀzÉêÀAiÀÄå # 2281. ªÉêÀgï ¥Àj²µÀÖ PÁ¯ÉÆä.¦£ÀUÀgÀ. 1£Éà PÁæ¸ï. 2223 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1996 ªÀĺÀªÀÄäzï # 1910/1. 2265 4£Éà ¸ÀgÀ¸Àéw ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥ÀÄgÀA. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2355 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ZÀAzÀæ ±ÉÃRgï £ÀA 385.Dgï. 2359 4£Éà PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ UËqÀ JZï. # 862.Dgï. ¨sÁgÀw ¨sÁUÀå # 11/5.80. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2273 4£Éà ¥ÀqÀĪÁgÀºÀ½î.ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. #172. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ. 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. 10£Éà PÉÃAzÀæ ªÉÄÊ£ï¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÉÆÃqï. 2329 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÃzÀªÀw gÁªÀÄtÚ # 1781. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ # 2/7. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ. gÁdå ¸ÀPÁðj PÉ.¦. ºÀAvÀ 9 X 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²æêÁtÂ. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 gÀWÀÄ«ÃgÀ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ±ÉõÁzÀæ#ZÁj 4642. ¹zÁÝxÀð 2356 4£Éà £ÀUÀgÀ. 4£Éà J£ï. 494/9. 2328 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄAdļÀ #JA. 4£Éà . ¸ÀÄPÀ£Àå £ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. 6£É ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ£ï . r. §£ÀĪÀÄAiÀÄå gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀAfêÀAiÀÄå £ÀAr. ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä 1344. ±ÀAPÀgï JA. J¸ï.J¯ï.JA.2361 «zÁågÀtå 4£Éà ¥ÀÄgÀA.2358 «£ÁAiÀÄPÀ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X£ÀUÀgÀ. PÉ. 3£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï. 14£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï.qÀ§Äè. 18£É ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï. 4£Éà ºÀAvÀ 6ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÀgÁdÄ #f £ÁAiÀÄPï 2304.J¸ï. 4£Éà PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ.Dgï ®Qëöä¥Àæ¸À£Àß ¸ÁªÀi£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¤®AiÀÄ. 5£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï.ªÉƺÀ¯Áè. ¸ÁªÀiÁ£Àå 2£Éà ªÉÄÊ£ï. 2272 E.«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 14£Éà PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ w®Pï £ÀUÀgÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. £ÀA PÉ. J. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 122£Éà 2£ÉúÀAvÀ. © ¨ÁèPï. mÉ°PÁA »AzÀĽzÀ ¯ËOmï. ¥Àj²µÀÖ PÀgÀÄuÁ¥ÀÄgÀ ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ.# 38.1£Éà PÉ.£ÀUÀgÀ. X 9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 AiÉÆÃUÉñÀ. 4£Éà ªÉÄÊ£ï.© # 4543. «£ÁAiÀÄPÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2345 £ÀUÀgÀ.Dgï.Table1 8262 8265 8267 8271 8274 8276 8278 8281 8282 8284 8286 8288 8292 8294 8298 8301 8302 8305 8306 8310 8312 8315 8318 8323 8326 8329 8331 8334 8335 8338 8339 8341 8342 8345 8346 8348 8350 8354 8358 8360 8366 8367 8368 8369 8370 8375 8377 8378 8383 8388 8390 8391 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-13 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 ªÀĺÀzÉêÀ# ¸Áé«Ä. J. 2£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥sÉøï. ¥sÉøï 8/9/1994 UÀAUÁ¨Á¬Ä E. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ mÉA¥À¯ï 2227 4£Éà »A¨sÁUÀ. 2226 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±ÁgÀzÀªÀÄä # 346. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÁAiÀÄwæ¥ÀÄgÀA. ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Àdgï ¨Ázï. 2£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï. 2221 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀ£ÀdPÀëöªÀÄä £ÀA 2392/2 J¸ï.«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀAUÀqÀ ¨ÉÆÃUÉÆ¢.PÁæ¸ï. 2269 4£Éà PÉ. 9£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï 6£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. ¥Àj²µÀÖ PÁ¯ÉÆä. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3£Éà ªÉÄÊ£ï. ºÀAvÀ 6 X 92£Éà 2£Éà ºÀAvÀ. © 6£ÉÃCqÀØgÀ¸ÉÛ. 2£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. ¸ÀgÀ¸Àéw ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀÄgÀA. # 897/1.J¸ï33. 9 X 12 2£Éà ªÀÄå¸ÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ±ÁgÀzÀ ºÉZï. ¹ ¨ÁèPï. ©. JA. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ w®Pï £ÀUÀgÀ 2215ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²æäªÁ¸ï # 395. ªÀĺÀzÉêÀAiÀÄå # 25. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄlÖªÀiÁzÀªÀÄä #11. £ËPÀgÀgÀÄ ¸ÀgÀ¸Àéw 2226 4£ÉÃ¥ÀÄgÀA. 2357 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ £ÀA PÉ. 2326 4£Éà eÉ. 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉƺÀ¯Áè.f. 2£ÉÃ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. PÀ¯ÁåuÉ ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀA 8/1. X 9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ 8/28/1998 ¥sÉøï UÀuÉñÀ ¹AUï. 2£É PÁæ¸ï.r 2281 eÉÆåÃw£ÀUÀgÀ. «zÁågÀtå 2340 4£Éà ¥ÀÄgÀA. JA. 2217 4£Éà T¯ÉèºÀAvÀ 6ªÉƺÀ¯.¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ. Omï ¸ÁªÀiÁ£Àå ºË¸ï «uÉñÉõÀt ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ f ¨ÁèPï.¹. ¥Àj²µÀÖ «£ÁAiÀÄPÀ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ 2216 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥Àæ¨sÁ n. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ######## ¥sÉÃ¸ï ºÉÆ£ÀߪÀÄä # 85/2. ######## ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ UÁAiÀÄwæ.16. 2268 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ºÀjÃ±ï £ÀA 241.«.© ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä.2350 ²æäªÁ¸À 4£Éà ºÀAvÀ 9zÉêÁ¸ÁÜ£ÀzÀ X 12 2£ÉÃ3/20/2000 ¥sÉøï gÀ¸ÉÛ. ¥sÉøï 8/9/1994 1£ÉúÀAvÀ. ¸ÁªÀiÁ£Àå d®¥ÀÄj. 2225 4£Éà «.eÉ.# JA 2476.r # PÁ¥ÉÆÃðgÉñÀ£ï ¸ÁªÀi£Àå ªÀUÀð ¨ÁåAPï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. £ÀAJA. f. ±Á°ªÁºÀ£À ¥Àj²µÀÖ gÀ¸ÉÛ.¦.2341 UÉÆÃPÀÄ®A. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀȵÀÚ 2229 ªÀÄÆwð 4£Éà ºÀAvÀ 6 ¥ÀÄgÀA. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÀªÀÄUÉÆwæ 2228 4£Éà ¯ÉÃOmï. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨ÉÆëªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä.J¸ï¸ÁªÀiÁ£Àå 251. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ PÉÆ¥Àà®Ä. 1£ÉÃPÁæ¸ï. J¸ï. ¹. . ºÀAvÀ 6 X 9 2£ÉÃ3/24/1999 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ AiÀÄĤªÀð¹n. 21. Dgï. PÉʯÁ¸ï eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀÄgÀA 2214ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÉñï f. ¥sÉøï 8/9/1994 Page 26 . 2360 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀgÀªÉÄñÀéj # 1036/37.J¸ï.2231 GªÀÄgï 4£Éà RAiÀÄªï ºÀAvÀ 6 X 9 gÀ¸ÉÛ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±ÀAPÀgï PÉ. . 2£ÉêÀÄÄRågÀ¸ÉÛ. 3£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï dAiÀÄ®Qëöä ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2230 ¥ÀÄgÀA. J¸ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå Omï ºË¸ï. Dgï. f.Dgï. 2343 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä £ÀA 389. UÀuÉñÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ zÉêÀ¸ÁÞ£À «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. # 435. 15£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. UÀuÉñÀ gÁdå ¸ÀPÁðj zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 2342 »A¨sÁUÀ. 2£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï.4238. ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÁ¸ÉÖ¯ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. £ËPÀgÀgÀÄ 1ªÉÄÊ£ï. X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 GªÉÄñÀ r #216. 2277 4£Éà J£ï.PÉ # PÁélæ¸ï #¸ÁªÀiÁ£Àå 17.Dgï 2565/1. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 17£Éà PÁæ¸ï. ºÉƸÀ§Ar ¸ÁªÀiÁ£ÀåPÉgÉ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ CgÀÄuÁ PÀĪÀiÁj # 3758/1. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀiÁzÀAiÀÄå 3£Éà J¸ï. 1£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï gÀ¸ÉÛ.ºÉZï-50. 2267 4£Éà ºÀAvÀ 6 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ-8 2266 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉAPÀmÉñï 2698. ºÉZï.ºÉZï. J. # 293/1. 2224dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. 2351 4£Éà 1£É ºÀAvÀ PÁæ¸ï. mÉÊ¥ïªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2. ªÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgï £ÀA 108 10£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉ. ¦.qÀ§Æè.Dgï. 2220 dAiÀÄ®Qëöä 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9¥ÀÄgÀA 2£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÉAPÀmÁZÀ¯Á # 8£Éà ±ÉnÖ PÁæ¸ï.©. 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ7/22/1997 ¥sÉÃ¸ï ²ªÀ £ÀA 85/© 6£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ïªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà §èPï. « £ÀÆå ¸ÁªÀi£Àå PÁAvÀgÁd ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ CgÀ¸À 2270 gÀ¸ÉÛ. J¸ï. £ÀA. # E©. gÁªÀiÁ£ÀÄeÁ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ªÀÄAqÀå. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ®µÀÌgï ªÉÆúÀ¯Áè. 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 3£É ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 8£ÉÃPÁæ¸ï. 13£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 6 X 9 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 aPÀÌ ªÀiÁzÀ. ¥Àj²µÀÖ PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀAUÀqÀ J£ï.¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð ¨sÁUÀå ®Qëöä. . 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ######## ¥sÉøï dUÀ¢Ã±À QtÂ. ¥Àj²µÀÖ 9£Éà PÁæ¸ï. 2£ÉÃ3/20/2000 ¥sÉøï w®PÀ £ÀUÀgÀ. ºÀAvÀ 6 XªÉÆúÀ¯Áè.ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄĤAiÀÄ# 129. 2£ÉÃPÁæ¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2222 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ZÉ£ÀߪÀÄä# 54/1. # 27.eÉ. 2271 ®Qëöä¥ÀÄgÀA. 2330 eÉ. J¸ï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2354 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 §¸ÀªÀgÁd CgÀ¸À. gÁªÀiÁ£ÀÄeÁ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2327 gÀ¸ÉÛ. ¹. 293. gÁªÀÄ£ï PÉ. J£ï. 395/E. ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï 1£Éà ºÀAvÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5£ÉÃPÁæ¸ï. 2236 4£ÉøÀgÀ¸Àéw ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥ÀÄgÀA ¥sÉøï 8/9/1994 . 3623.PÁAvÀgÁd ¸ÁªÀiÁ£ÀåCgÀ¸ÀÄ.Dgï.ªÉÆúÀ¯Áè. gÁªÀÄPÀȵÀÚ£ÀUÀgÀ. 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ######## ¥sÉøï dAiÀĪÀÄä# 3261. # 981. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ±ÀĨsÀ Dgï. ¸ÁªÀiÁ£Àå«£ÁAiÀÄPÀ£ÀUÀgÀ. 2280 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.

4£Éà ºÀAvÀ 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀļÉî UËqÀ # 13/63. 11£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï.J£ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ 2376/B 4£Éà ºÀAvÀ 9£ÀUÀgÀ. ªÀUÀð ¥Á¼ÉÃUÁgÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 11008 ©Ã¢.PÉ. J¸ï.103.n. ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÆtZÀÑ # 146. ±ÉlÖAiÀiÁgï 2£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. «zsÁågÀtå¥ÀÄgÀA. X 12 2£ÉÃ3/25/1999 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. eÁw 14£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄãï. 17£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄãï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà PÁæ¸ï. 2282«. 7£ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «. 3£Éà “f” PÁæ¸ï.PÉ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ3/20/2000 ¥sÉÃ¸ï ªÀĺÀzÉêÀAiÀÄå # PÀȵÀÚgÁ¸Àd ¥Àj²µÀÖ ¥ÉÃmÉ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ mË£ï. ¥Àj²µÀÖ 2£ÉÃ¥sÉøï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£É 2370 ºÀAvÀ. 3£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï. 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀĺÁzÉêÀ# ©.JA # 492/1. UÉÆÃPÀÄ®A. PÉ. 8£Éà CAUÀ«PÀ®gÀÄ PÁæ¸ï. ¸ÀPÁðj PÉ. 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ3/20/2000 ¥sÉÃ¸ï ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä 2454/1.PÉ.J¸ï. ªÉ¹è ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. X 12 2£ÉÃ3/25/1999 ¥sÉøï C§Äݯï R°ÃPï # 208/eÉ. ¥Àj²µÀÖ 1£Éà eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¨sÁUÀå®Qëöä # 1568/©. 8£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. 4£Éà ²æÃgÀAUÀ ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥ÀlÖtÚ ¥sÉøï 8/9/1994 UËgÀªÀÄä £ÀA 1569.JA. UÉÆÃPÀÄ®A. # 336.# 933. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 109/143 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉøï aPÀÌ §¸ÀªÀAiÀÄå J¯ï. X 9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 wªÀÄä¥ÀàUËqÀ # 250. ©. 8£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ£ï. 863. 3842 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥Àj²µÀÖ 12£ÉÃPÁæ¸ï. Dgï. 4£Éà ºÀAvÀ 9 ªÉƺÀ¯Áè. ¸ÁªÀiÁ£ÀåPÀȵÀÚªÀÄÆwð¥ÀÄgÀA. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀZÉÑ £ËPÀgÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À±ÀÄ ªÉÊzÀå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ D¸ÀàvÉæ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ. X 12 2£Éà zÀlÖUÀ½î. ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄjAiÀĪÀÄä # 98/E. zÉêÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå JA. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉƺÀ¯Áè. £Á¯Á 2128/S ¸À¨ï 4£Éà r«d£ï. 12 2£Éà PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 2379 4£Éà ºÀAvÀ 9 XªÉÄʸÀÆgÀÄ.ªÉÄʸÀÆgÀÄ-24 ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÉÆêÀiÁgÁzsÀå # 119/6. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ®Qëöäà # 123. 4£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. gÁdå ¸ÀPÁðj ZÁªÀÄgÁd «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ £ÀUÀgÀ. ¥Àj²µÀÖ 20£ÉÃPÁæ¸ï. 2372 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 dAiÀIJæà J£ï. 4£ÉÃPÁæ¸ï. . 4£Éà 4£É ºÀAvÀ 9 XPÁæ¸ï.PÉ.£ÀAzÀ £ÀU ²ªÀ PÀĪÀiÁgï # 1040.¦ ªÀ¸Àw 2241 UÀȺÀ.Dgï. PɸÀgÉ aPÀ̪ÀiÁzÀ¥Àà EqÀ§ÆâöåJ¸ï-1 §qÁªÀuÉ. ¸ÀÄPÀÈvÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ºÀAvÀ. 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2284 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉƺÀ¯ïè. # ©3/63. «ÃuÉ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ±ÉõÀtÚ 2380 gÀ¸ÉÛ.J£ï. 4£Éà ªÉÆúÀ¯Áè. 8/28/1998 ¥sÉøïªÉÄʸÀÆgÀÄ PÀmÉÖ £ÀAd¥Àà #1981. # 1664. 2£ÉÃ3/20/2000 ¥sÉÃ¸ï ¹ÃvÁ # 24. 4£Éà ºÀAvÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÄgÉñÀ PÀĪÀiÁgï.¥ÀÄgÀA. 2369PÉ.CgÀ¸ï 2£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå JA. ²æÃgÁªÀiï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀÄgÀ. . 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ¨É¸ÀÛgÀ 2£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ¨ÁèPï.Dgï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ CA§ÄeÁQë. X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ 3/20/2000 ¥sÉøï C£ÀAvÀ ¦. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1679 J&© 4£Éà ¨ÁèPï. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ Page 27 .¦.¨ÁèPï.L. "J" ¨ÁèPï 8/9/1994 UÀuÉñÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛ ±ÁªÀÄtÚ J¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ 2239 4£Éà gÀ¸ÉÛ. 2£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥Éøï. 2128/J 3£ÉÃPÁæ¸ï. ºÀAvÀ 9 X 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÀPÁðj PÉJ¸ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ Cgï. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ¸Á¨Á ºÉÆç½. 1£É ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀĺÀr. ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉêÀÄAqÀå.4£ÉÃPÁæ¸ï. 2240 ¥ÀqÀĪÁgÀ 4£Éà ºÀAvÀ 6 ºÀ½î. 2378 4£Éà zÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 «dAiÀÄ®Qëöä 2464. 12 2£ÉÃ3/20/2000 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ PÀ¨ÁVÃgï dƤAiÀÄgï¥Àj²µÀÖ E£ÉìÃPÀÖgï ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀA2. ªÉÄ ®PÀëöät ¸Áé«Ä # 615/J. 3£Éà ºÀAvÀ 61£Éà X 9 ºÀAvÀ. ¥sÉøï 7/4/1998 £ÀAd¥Àà ©. # 817/J¥sï3 ¦ ¸ÁªÀiÁ£Àå gÁªÀiÁ£ÀÄdgÀ¸ÉÛ.J¸ï. ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÉÆð¸ï PÁélæ¸ï. 2249 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 911£Éà 2£ÉÃPÁæ¸ï.# J¸ï 3564. 106654£Éà ºÀAvÀ 9 X ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 2248 «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ.12. £ËPÀgÀgÀÄ eÁQ 2242 PÀélð¸Àì 4£Éà ºÀAvÀ 6®°vÀ X 9 ªÀĺÀ¯ï 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀ¸ÉÛ. ©. ªÉƺÀ¯Áè. 4£Éà ºÀAvÀ 6ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/8/1994 vÀªÀÄäAiÀÄå £ÀA JA. 2128/g 4£Éà 2£ÉúÀAvÀ 9 ºÀAvÀ. 539. 111134£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 3£É 2£Éà ºÀªÀÄvÀ.f 13/1. 4359. 2128/Q 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ######## ¥sÉøï gÁd®Qëöäà # JA. ¥ÁyðªÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. »A¨ÁUÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå J£ï ªÀÄ£É. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2£Éà ¥Àj²µÀÖ CqÀØgÀ¸ÉÛ. gÁªÀiÁ£ÀÄd ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 6 X 9 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. ZÁªÀr ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÀ¸ÀÄAzÀgÀ # 624. 2£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï.«. 2243 4£Éà ºÀAvÀ 6 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÀªÉÃtÂ#JªÀiï. 2143 4£Éà ªÀÄArºÀAvÀ 12 ªÉƺÀ®è X 182£ÉÃ.Dgï. ¥Àj²µÀÖ w®PÀ£ÀUÀgÀ. 12 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.# 149. PÁæ¸ï. 2£ÉÃ4/29/1999 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 198. 8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÁUɱï JA. # 299. 2£É 11907 ¨ÁèPï. ¹.ºÉZï. 2£ÉøÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ. 5/18/1999 ¥sÉøï JA. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 109/125 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉÃ¸ï °AUÀªÀÄä # 886/12. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2285 4£Éà ºÀAvÀ 6 XªÉÄʸÀÆgÀÄ. 13£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄAqÀå 5605 4£Éà vÁ¯ÉÆÃPÀÄ.ºÀAvÀ 9PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ.© # 2833. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ®Qëö䫯Á¸À 3843 4£Éà gÀ¸ÉÛ.¯ÉÃOmï.Dgï.r. # PÀAqÀAUÁ® ©.Dgï. .JªÀiï. C¤PÉÃvÀ£À ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2362 gÀ¸ÉÛ.J¯ï. 5£É gÁdåPÁæ¸ï. r. 2128/K UÀAUÉÆÃwæ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 §qÁªÀuÉ.PÉÆqÀUÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁgÁAiÀÄt¥Àà # 92. 2128/H ¸ÀgÀ¸Àéw 4£Éà ºÀAvÀ 9X ¥ÀÄgÀA. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1£Éà PÁæ¸ï. 7£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï.J¸ï.f. 77/2©. ¸ÀPÁðj ±ÀAPÀgÀªÀÄoÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 2371 gÀ¸ÉÛ. 12 2£Éà 8£Éà 7/31/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1£Éà ºÀAvÀ.2237 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 UËgÀªÀÄä. gÁdå ¸ÀPÁðj ªÁt «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ «¯Á¸À gÀ¸ÉÛ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. # 113. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §ÈAzÁªÀ£À2245 §qÁªÀuÉ.¹ ¸ÁªÀiÁ£Àå §qÁªÀuÉ. 8/28/1998 ¥sÉøï1£Éà ºÀAvÀ «. 3£É gÁdå PÁæ¸ï.Table1 8395 8401 8408 8414 8415 8423 8425 8427 8428 8433 8437 8443 8445 8446 8447 8454 8455 8456 8466 8467 8470 8475 8478 8485 8487 8488 8492 8495 8497 8506 8511 8519 8520 8523 8532 8540 8554 8559 8566 8567 8568 8578 8587 8597 8598 8604 8613 8620 8622 8623 8630 8635 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 ¥ÀzÀä£Á¨sÀ£ï £ÀADgï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀzÁägÁtÂ#©. gÁªÀÄÄ JZï. ¥ÉÆð¸ï PÀélð¸ï. ªÀÄzÁéZÁgï ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ gÀ¸ÉÛ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ £ÀUÀgÀ. 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï gÉÆÃqï. ºÀAvÀ 6 X 912£Éà 2£ÉÃPÁæ¸ï. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ §¸ÀªÀgÁdÄ #PÉ. 2368J£ï.«.¨ÁèPï. vÁ¯ÉÆÃPÀÄ 2296 4£Éà ºÀAvÀ 6PÀbÉÃj X 9 2£Éà ºÀwÛgÀ. ######## ¥sÉÃ¸ï ®Qëöäà ±ÀuÉÊ # 377.Dgï. ¨ÉAUÀ¼ÀÆg £ÀAdÄAqÀgÁeÉà £ÀA 72. 2238 ¨É®ªÀvÀÛ 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9UÁæªÀÄ 2£ÉÃ2/14/2003 ¥sÉøï .ºÉZï-17.PÉ £ÀA¢gÁdå ¨ÁèPï.¹. 2£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄãï. 2244ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±À²QgÀuï Dgï # 1344. ¦ CAqï ¸ÁªÀiÁ£Àå n ¨ÁèPï.J¸ï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀvÀå£ÁgÀAiÀÄt # 305. 14£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. CAZÉ gÁdåw¥ÀàAiÀÄå£ÀªÀgÀ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 2250 ©Ã¢. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÁAiÀÄwæ¥ÀÄgÀA. ºÀAvÀ 9 X ºÀÄt¸ÀÆgÀÄ 12 2£ÉÃ9/10/1999 ¥sÉøï CZÀÑ¥Àà JA. ²æà gÁdågÁA¥ÀÄgÀ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 8£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ.. 2381 C¤PÉvÀ£À 4£Éà ºÀAvÀ 9X gÀ¸ÉÛ. UÉÆÃPÀÄ®A ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ.¥Àj²µÀÖ PÀ£ÀPÀVj.7£Éà gÁdå PÁæ¸ï. 5£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ªÀiÁf«¯ÉÃeï ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ CAqï ¥ÉÆøïÖ. 12 2£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉÃ¸ï «ÄãÁQë # 3150. 113244£Éà J£ï Dgï ºÀAvÀ 9 XªÉƺÀ¯Áè. J¸ï. ªÀÄAr 2283 4£Éà ªÉÆúÀ¯Áè. PÉÆüÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀA¢ ©Ã¢ü. 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀæPÁ±ï JªÀiï. # 646. £À«®ÄgÀ¸ÉÛ. 4£ÉÃPÉ. 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï gÀªÉÄñï JªÀiï. zÀlÖUÀ½î.«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ mÁåAPï gÀ¸ÉÛ.«. 119 4£Éà ºÀAvÀ 9 ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï PÀȵÀÚ±ÉnÖ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2286 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð n. ¸ÀÄAiÀÄeï ¸ÁªÀiÁ£Àå¥sÁgÀA ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 2£ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁªÀÄÖUÉj. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X PÀĪÉA¥ÀÄ 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï £ÀUÀgÀ. 2£É ªÉÄÊ£ï. ®vÁ n. »ªÀÄzÁj gÁdå ¸ÀPÁðj 1£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÁèPï. r ¸ÀħâAiÀÄå ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ. 3/20/2000 ¥sÉøï dAiÀÄ®PÀëöäªÀÄätÂÚ # 1047.J¸ï 278/J. ZÁªÀÄgÁd 2128/I4£Éà ¥ÀÄgÀA. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 10£ÉÃPÁæ¸ï. 4169 4£Éà ºÀAvÀ 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀÄAqÀå ¸ÀIJî PÉ. . «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2375 4£É 4£Éà ºÀAvÀ. dUÀ¢Ã±ï PÉ. X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÁUÀgÁdAiÀÄå # 1982/83. 119054£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ5/21/1999 ¥sÉÃ¸ï ªÀ¸ÀAvÀ PÀĪÀiÁgï JA.«.© # ºÀ£ÀPÉgÉ.

qÀ§Äè. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. Dgï. 2£Éà »AzÀĽzÀ ªÉÄãï. r. 4£ÉÃdAiÀÄ®Qëöäà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄgÀA. PÉÆÃA 3 £ÉÃ. 242£Éà ªÉÆúÀ¯Áè. f. 4£Éà J£ï. PÉ. ºÀAvÀ 9X eÉ. ºÀAvÀ 12 X 18 ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.J£ï. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄzÀ£ï ªÉÆúÀ£ï # 15/J. 3/20/2000 ¥sÉÃ¸ï ®µÀÌgï ªÉÆúÀ¯Áè. ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2605 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï gÁªÀÄPÀȵÀÚAiÀÄå # 514.eÉ. 8£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ïªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà ªÉÄãï. «.«.CqÀØ n. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2146PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ.CAUÀ«PÀ®gÀÄ 7£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. 182£Éà ºÀÄt¸ÀÆgÀÄ. 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï. X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÁªÀÄAiÀÄå # 10/1J. eÉ.ªÉÊ. ªÉAPÀmÉÃUËqÀ 2397 vÁ|| 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ¸À£ï 2£Éà D¥sï¥sÉÃ¸ï ¨ÉmÉÖÃUËqÀ PÉ. ######## ¥sÉÃ¸ï ²æÃPÀAoÀ#ªÀÄÆwð 2684/1. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3£Éà 2652 4£Éà ºÀAvÀ. gÁeÉÃAzÀæ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2506 £ÀUÀgÀ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2 £Éà ºÀAvÀ. 5£Éà PÉÃAzÀæ ªÉÄÊ£ï. Dgï 1£Éà PÉÃAzÀæ PÀæ¸ï . 5772 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.Dgï.# r. # 228.gÀ¸ÉÛ. ¹. ¦.# Dgï. 4£Éà C¸ÀàvÉæ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà gÀ¸ÉÛ. 2501 £Àdgï 4£Éà ¨Ázï. ªÉÄÃzÀgÀ 2387 4£ÉÃPÉÃj.ºÀAvÀ 15«. 5 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ¸ÀAUÀªÀÄ. 13£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. J¸ï. PÀĪÉA¥ÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X £ÀUÀgÀ 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà w®Pï ºÀAvÀ 12 X£ÀUÀgÀ. # 125/J. X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²æäªÁ¸À ±ÉmÉÖ # 1104. ¥ÀlÖt ºÁ¸À£À f¯Éè. £ËPÀgÀgÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2605 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀvÀì® «. 25£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ£ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉDgï. 3£Éà ªÉÄÊ£ï ¥Àj²µÀÖ gÉÆÃqï. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸Àétð gÉÃR#©. # 50. J¸ï. X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ²æäªÁ¸ï J¸ï£ÀA «. GzÀAiÀÄVj.7/488 ©. 2504 4£Éà «£ÀAiÀĪÀiÁUÀð. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÆúÀ¯Áè. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2144 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÉÆøÀzÀÄUÀð. 5£É ªÉÄ£ï ¸ÁªÀiÁ£Àå . 2£Éà ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÁèPï. PÀȵÀÚ¸Áé«Ä £ÀA 2087 PÉ. £ËPÀgÀgÀÄ §A¢ 2505 UËqÀ 4£Éà §qÁªÀuÉ. ºÀAvÀ 15 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. © J. 4£Éà ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §èPï £ËPÀgÀgÀÄ . gÁdå ¸ÀPÁðj «zÀÄåvï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ «¨sÁUÀ. ZÁªÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §rPÉÃj. ¥sÉøï 7/4/1998 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ±ÀAPÀgï ¦. 2560 qɪÀ¯ÉA¥ÉäAmï 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà D¦Ã¸ï¥sÉøï 8/9/1994 ¹ Dgï.# ¹1271/1. gÁdPÀĪÀiÁgï. gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 1£ÉúÀAvÀ. X 12 2£ÉÃ3/20/2000 ¥sÉøï PÉ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ.2388 1£É 4£Éà ¥sÉøï. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2385 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁtAiÀÄå JA. J£ï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6£Éà ¥ÀAUÀqÀ PÁæ¸ï 2558 gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃCQÌ ¥sÉøï 8/9/1994 «Ä°è£À »A¨sÁUÀ . 1822/2. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÁUÀgÁd£ï. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄå¸ÀÆgÀÄ ¸ÀvÀåªÀÄä # 18/J. ªÉ¹è r. 2gÁdå £Éà ¸ÀPÁðj CqÀØ«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀiÁzÀAiÀÄå ªÉÊgï ªÀiÁå£ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ®µÀÌgï ªÉÆúÀ¯Áè.XDgï.dAiÀÄ®Qëöä¥ÀÄgÀA. # 3. 2551 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 15£Éà PÉ. J°eɨsÀvï ªÀiÁxÀå # 63. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉÃ¸ï ®PÀëöäªÀÄä. dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2149 4£Éà ºÀAvÀ 12¥À²ÑêÀÄ. UÀuÉñÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2382 gÀ¸ÉÛ. 4£Éà ºÀAvÀ 15 «dAiÀÄ X 242£Éà £ÀUÀgÀ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÁPïð 2384 ºÀwÛgÀ.ªÉÄãï. ¥ÀgÀªÉÄñÀégï # 491. C¤ªÀįï.2128/P PÉ. ¨ÉmÉÖÃUËqÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2.JA # 94/r. 2415 2£Éà 4£Éà ¥sÉøï. UÉÆÃPÀÄ®A. ªÉÄʸÀÆ V¯ï ¹. 2150 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 18 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2561 J¸ï4£Éà eÉ ¥Á° ºÀAvÀ 12mÉQßPï X 182£ÉèÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. CtÚªÀÄä »AzÀĽzÀ PÉÃj.Table1 8642 8645 8653 8656 8657 8663 8664 8671 8674 8677 8678 8683 8684 8686 8689 8696 8699 8706 8784 8791 8797 8801 8802 8810 8812 8818 8820 8827 8831 8840 8853 8855 8858 8868 8871 8873 8874 8876 8877 8885 8890 8893 8896 8900 8903 8908 8912 8914 8922 8926 8930 8937 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-13 3R-3 3R-13 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 £ÁUÀgÁd J.2£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉƼÉîÃUÁ®. 2715/©. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994ªÉÄʸÀÄgÀÄ. # 761. JA.ªÉÆúÀ¯Áè. ZÁªÉÄÃUËqÀ ¤ªÀÈvÀ r. X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ²æêvÀìÛ J. 2£Éà ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ 8/9/1994 PÀ£ÀPÀgÀvÀß #1601. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà PÉƼÉîUÁ® 3/20/2000 ¥sÉøï vÁ®ÆèPÀÄ. n J¸ï. 242£Éà ªÉƺÀ®è. zÀQët ¸ÁªÀiÁ£Àå §qÁªÀuÉ. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¹zÁÝxÀð£ÀUÀgÀ. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ¥ÀÄlÖgÁªÀÄÄ # 1028. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉAPÀmÉñÀÀAiÀÄå. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.J¸ï.J¸ï.2390 «£ÁAiÀÄPÀ 4£Éà ºÀAvÀ 9X £ÀUÀgÀ. ¥sÉøï 8/9/1994 gÁªÀÄPÀȵÀÚAiÀÄå # 514. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉƼÉîÃUÁ®. ¸ÁªÀiÁ£Àå C¤PÉÃvÀ£ÀgÀ¸ÉÛ.«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀAUÀqÀ 3£Éà PÁæ¸ï. 1£ÉêÀiÁf ªÉÄÊ£ï.Dgï. X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀħæªÀÄtå. 5 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå J£ï. ²PÀëPÀgÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðj ¨ÉmÉÖUËqÀ. ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. 2£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UËgÀªÀÄä # 90. 5£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï . 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÉÆèÃgï. 2/16/1996 ¥sÉÃ¸ï ¸ÀÄeÁvÀ JªÀiï. . Page 28 . 2£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. 2551 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï gÁªÀÄZÀAzÀæ.PÁæ¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ dAiÀÄ®QëöäÃ¥ÀÄgÀA. gÀ¸ÉÛ. # 38. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀvÀå ¥Àæ¸Ázï. ¸ÉʤPÀgÀÄ ªÉÄÃzÀgï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÁèPï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 2409 ©Ã¢4£Éà PÁªÀÄUÉÃgÉ. ######## ¥sÉøï UÀAUÁzsÀgÀ¥Àà G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ. «. £ËPÀgÀgÀÄ dAiÀÄ®Qëöäà 2603 4£Éà ºÀAvÀ 12 ¥ÀÄgÀA.45/2. ¥sÉøï 8/9/1999 1 ¥À¢ä¤ J¸ï. ¥ÀÄlÖgÁdªÀÄä # 1.Dgï. # 47. 32.2420 ¥ÀqÀĪÁgÀºÀ½î. 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ïªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÉÆÃqï. 2411 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.J£ï. JA. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 14 £Éà 2502 ªÀÄÄRå 4£Éà ºÀAvÀ 15 gÀ¸ÉÛ.2651 dAiÀÄ®Qëöä¥ÀÄgÀA 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ. ¹.¦ 12£ÀUÀgÀ. 2145 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.J¯ï 197. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨ÁèPï. GªÉÄÃ±ï £ÀA. 2404 4£Éà ºÀAvÀ 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀÄAdļÀ #J¸ï. © ¸ÁªÀiÁ£Àå gÁªÀÄ«¯Á¸À ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÉÆÃqï. 2609 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï £ÁUÀgÁd£ï. ªÉÄʸÀÆgÀ zsÀ£ÀAdAiÀÄ # 467. 4£Éà ºÀAvÀ 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀĪÀiÁÛeï#¨ÉAUÁA 2925. ¨eÁgï ¸ÁªÀiÁ£Àå ¹ÖçÃmï.©-¨ÁèPï. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄÊ ±ÀÆgÀÄ. ªÀUÀð gÀvÀ£ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¹AUï2610 gÀ¸ÉÛ. 12 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRåªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2606 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï £ÁUÀgÁd ±ÉnÖ C¹¸ÉÖÃqï qÉÊgÉÃqÀÖgï gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ .ªÉÄʸÀÆgÀ ¥sÉøï 8/9/1994 «eAiÉÄÃAzÀæ £ÀAPÉ 103. AiÀiÁzÀªÀV J°Ãf¨ÉÃvï ªÀÄxïì # 63. gÉÃtÄPÁZÁgÀå PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ zÉêÁ¸ÁÜ£À £ËPÀgÀgÀÄ 2604gÀ¸ÉÛ. 4 £Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2552ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 9 X 12ªÉƺÀ¯Áè. 2383 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÁªÉÃjAiÀĪÀÄä #46. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉAPÀmÉñï. d£ÀgÀ¯ï ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄeÉðAmï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ²ªÀgÁA¥ÉÃmÉ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. UÉÆÃPÀÄ®A. 2147 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 «ÄÃgÁ n. 1£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ 2557 . Dgï.gÁdåd®¥ÀÄj.J¸ï. 1 £Éà 2503ºÀAvÀ. ªÉÄÊ ¥ÀgÀ²ªÀªÀÄÆwð £ÀA 7. «. 4£Éà ¥Àj²µÀÖ ªÉÄÃ£ï ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 7£Éà PÁæ¸ï.# r. PÀ©ÃgÀgÀ¸ÉÛ. 3£ÉÃPÁæ¸ï.7/488 ©. ¹. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÀÄAqÀå ¥sÉøï 8/9/1994 f¯Éè. ¥Àj²µÀÖ PÉ.¸ÁªÀiÁ£Àå 3£Éà ªÉÄãï. 2ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà PÁæ¸ï. 2412 ««4£Éà ªÉƺÀ¯Áè. zÁåªÀAiÀÄå. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2652 3£Éà 4£Éà ºÀAvÀ. # 5593. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 60/3. UÁAiÀÄwæ¥ÀÄgÀA. 1 £Éà n. 2408 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. gÁªÀÄ«¯Á¸À ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀgÉÛ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà 3£É ºÀAvÀ. UÉÆÃPÀÄ®A ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà ºÀAvÀ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄAdÄ£Áxï # PÁªÀÄvï 62/1. ºÀAvÀ 15 X«.©. # 370. «dAiÀÄ £ÀUÀgÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 15 J£ï. EnÖUÉUÀÆqÀÄ.PÁélð¸ï.gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ¤ÃAiÀÄgï2146 ºÀÄt¸ÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 12 XPÀè¨ï. 4£Éà ºÀAvÀ 12 PÉ. ºÀAvÀ 9 X 12 £ÀAdĪÀĽUÉ.ªÉƺÀ¯Áè. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 vÁgÁªÀÄw Dgï. # 1437. GzÀAiÀÄVj. 2609 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï £ÁgÁAiÀÄt #¹.eÁw dAiÀÄ£ÀUÀgÀ.Dgï. 2£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ£ï. X 242£Éà 1 £Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ºÀAvÀ.PÉÃAzÀæ 2£Éà ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ. zÀQët ¸ÁªÀiÁ£Àå §qÁªÀuÉ.r. 2386£ÀÆå 4£Éà §A§Ä ºÀAvÀ 9 X 12§eÁgï.«.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgï. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. J¸ï GªÉÄÃ±ï £ÀA 60/3. 6£É . ¥Àj²µÀÖ CqÀØ gÀ¸ÉÛ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉÆÃgÀªÀÄä ¨sÉÆÃUÁ¢ ªÉÊ / D¥sï -«¯ÉÃeï. . «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ¸ÀgÀ¸Àéw 2601¥ÀÄgÁA.g JA J¸ï. # 1860. EAqÀ¹ÖçAiÀįï 2602 4£Éà ºÀAvÀ 12 X¸À§¨ï 182£Éà ð . # 3814.E. 5£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. £ÀA 233/©.«. # 4579. 11 J ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. PÉ 4£Éà gÁdå ªÀÄÄRå ¸ÀPÁðj gÀ¸ÉÛ. 2554 UÉÆÃPÀÄ®A. 12 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. # 83. PÉ.

# 976.# 982.¸ÀgÀ¸Àéw 4£Éà ºÀAvÀ 15 ¥ÀÄgÀA.f. 4£Éà 2424 ªÉÄãï. ¥sÉøï 8/9/1994 dAiÀÄAvï. # 1161.§qÁªÀuÉ.ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 vÀAUÀgÁeï#. 1£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï r¥sÉÃ¸ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä. ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀªÀÄ. # 270. X 242£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 2516 J£ï. 10£Éà ªÀiÁf ©. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ D®£ÀºÀ½î.zÀ. 4£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï.#¦. ¨ÉAQ£ÀªÀ¨ï gÁdå ¸ÀPÁðj gÀ¸ÉÛ.L. 19. J¸ï. gÁªï 6£Éà JA. 2627ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 ªÉÄÃdgï ªÀÄÄvÀÛ¥Àà. # 376.J£ï # 2906. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ J CAqï2619 © ¨ÁèPï. J£ï. J¸ï. # 31.4£Éà ¸ÀPÁðj ªÉÄãï. J.Table1 8940 8944 8947 8949 8951 8959 8961 8966 8969 8970 8978 8981 8990 8991 8993 8995 8996 9007 9015 9016 9017 9018 9030 9031 9041 9043 9046 9051 9052 9058 9062 9064 9068 9079 9083 9084 9089 9091 9097 9104 9105 9109 9116 9117 9123 9134 9136 9139 9144 9149 9154 9162 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸À. ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå§Ar ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉÃj. ¦ J¯ï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 2622 eÁ®ºÀ½î 4£ÉÃCAZÉ.PÉ 606. vÀ®AUÀAiÀÄå # 1237. 1 £Éà f. 2567 4£Éà ¸ÀA±ÉÆÃzÀ£À ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¸ÀA¸ÉÜ 7/31/1998 ¥sÉÃ¸ï »AzÀĽzÀ ªÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd¥Àà. n. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á®PÀȵÀÚ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÁªï 2427 gÀ¸ÉÛ. 4£ÉøÀºÀPÁgÀ. 107. UÉÆÃPÀÄ®A 2570 4£Éà ºÀAvÀ 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.13.L. 4£ÉÃZÁªÀÄgÁd¥ÀÄgÀA. JA. 2653 4£Éà ºÀAvÀ 15ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸Àwñï PÉ. ºÀAvÀ 12 X 18 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²æÃPÀAoÀAiÀÄå ¤zsÉÃð±ÀPÀgÀÄ. ¸ÀAvÉà ¸ÁªÀiÁ£Àå ©. ªÀiÁf AiÀÄ®ºÀAPÀ. ¥À. J£ï Dgï 2618 ªÉƺÀ¯Áè.§qÉà . ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÀgÁdÄ. §ÈAzÁªÀ£À 2435 4£Éà ºÀAvÀ 15 §qÀªÀuÉ.J¯ï PÉÃgÁ¥sï #¸ÁªÀiÁ£Àå 42 . ¸ÁªÀiÁ£Àå AiÀiÁzÀªÀVj.¹.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ # 6. J ¨ÁèPï gÁdå. dAiÀÄ®Qëöä 2656 4£ÉÃ¥ÀÄgÀA.gÀ¸ÉÛ.#JªÀiï. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀĺÀr. ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä J. 2423 4£Éà EA¢gÁ£ÀUÀgÀ. 31 ¥Àj²µÀÖ £ÀªÀUÀgï eÁw ºÀħã½î. X 242£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀgÀªÉıÀ#©. 07.2565 J¸ï. # 287.«. JA gÀªÀiÁ£ÀÄd ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ¸ÉÛ.¸ÁªÀiÁ£Àå J¸ï. £ÀÆågÁdå gÉʯÉéà ¸ÀPÁðj PÁ¯ÉÆä. PÁæ¸ï ¦. §gÉÆî. ZÀAzÀæ±ÉRgÀAiÀÄå # 341.¥Àæ. ¥Àj²µÀÖ ªÉƺÀ¯Áè. 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¹zÀÝgÁdÄ Dgï.PÉ. 2655 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ######## ¥sÉøï PÀıÁ®¥Àà ºÉZï. ¸ÉʤPÀgÀÄ ¦. vÁåUÀªÀiÁUÀð. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 2611 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀĵÀàÀ®vÁ £ÀAJ¸ï. ®Qëöäà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀÄgÀA. # 66.¦¥sÉøï 8/9/1994 M. # 658. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉÃ¸ï ¸ÀÄ«ÄvÀæ.PÉ. ªÀiÁf ¦.«. L. gÁdå ¸ÀPÁðj zÉêÀgÁd «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ CgÀ¸ÀÄ. UÉÆÃPÀÄ®A.JA. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2434 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉlÖ¥Àà # 233/J. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀÆå 2614 ¯ÉÃOmï. Dgï. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 VÃvÁ PÉ. # 2656/1.¨ÉÆÃUÁ¢üà gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ §qÁªÀuÉ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.¹. 2566 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 18 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.¥ÉÃmÉ. 2621 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀWÀÄ ¦. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ zÀvÀÛªÁ¤ zË®vï ¸ÀA¨sÀæªÀÄ GzÁgÀªÀiÁ¯ï. 2508 4£Éà £ÀAd£ÀUÀÆqÀÄ. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 4/7/1998 ¥ÀÄgÉƵÀÆvÀªÀÄä # 1361/3. 2620ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥Àæ¸Ázï Dgï.L. 4. £ÀA JA.J¸ï. 2615¦jAiÀiÁ¥ÀlÖt. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄtªÉïïgÁdÄ ºÉZï. 3/20/2000 ¥sÉøï UÉêÀgï ZÉAzï # 1091..f.J¸ï.PÁæ¸ï ZÁAªÀÄÄAr ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2568 ¥ÀÄgÀA 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.Dgï.J. X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1944 r¥ÉÆà gÀ¸ÉÛ. ¸Ëvï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀÄA¨sÁgÀ 2509PÉÆ¥Àà®Ä.«.Dgï. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 18 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994f¯Éè gÁdgÁªÀiï ±ÀnÖ # 808/J.ªÉƺÀ¯Áè. ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ4/24/1997 ¥sÉÃ¸ï ¥Àæ¨sÁPÀgï # 801. # 819.f.¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀÄgÉñï J¸ï. J£ï # 1414.ªÉÆúÀ®è. ©. 2512 «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà gÀ¸ÉÛ. J£ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå 1£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. # 106.¢ÃªÁ£ïì ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ JAlgï ¥ÉæöʸÀ¸ï. J¸ï.»AzÀĽzÀ ªÀÄPÁ£ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀAUÀqÀ .Dgï. 2517 n. mÁåAPï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ªÉÄʸÀÆg ¢ªÁPÀgï. X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1999 ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ Dgï. 6£Éà J¸ï. 1008. 1 £ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. JA. ¥sÉøï 8/9/1994 §¹gÀvï ¸ÀįÁÛ£ï # 48. ¨ÉAUÀ¼ ¹zÉÞUËqÀ JZï. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï.£ÀA 342. J£ï. 1£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ©. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ nJ¥sï-6. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ . £ÀA 633/1. ºÀAvÀ 15 X 24PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ºÀAvÀ 12 XªÉÄʸÀÆgÀÄ 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 «±Àé£Áxï PÉ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 AiÀıÀªÀAvÀ # 2643. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2617 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 CPÀ̪Àé PÉ. PɸÀÆÛgÀAiÀÄå ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ . 3£ÉøÁªÀiÁ£Àå PPÁæ¸ï PÉ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ f ¯ÉúËmï2422 «. EAqÀ¹ÖçAiÀÄ¯ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2613 ¸À§¨ïð 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 «ÄÃgÀ ©. 6£ÉøÁªÀiÁ£Àå J¸ï. Dgï. PÉ. 2425 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 181£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉÃ¸ï ºÀÄZÀÑAiÀÄå £ÀA J¸ï 39. PÁæ¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ©. «±ÉéñÀégÀ 2657 4£Éà ºÀAvÀ 15£ÀUÀgÀ. JA. 4£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. 242£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.Dgï. 3 £Éà gÁdå PÁæ¸ï. 2662 4£Éà ªÉÆúÀ¯Áè.PÁ¯ÉÃdÄ. JªÀiï. ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 2616 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀæPÁ±ï J¯ï.©. ¥ÉÃmÉ. ®PÀÑgÀgï gÁdå ªÀÄ£À¸À ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ UÀAUÉÆÃwæ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÉêÀtÚ ¸Á«Äé # 1194.PÉ. X 242£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. 5£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. 2612 4£Éà gÀ¸ÉÛ. qÁ|| ªÉÆúÀ£ï # 411. 8£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï . 4£Éà 3£Éà ºÀAvÀ 12 X 18 ºÀAvÀ. ¸ÀPÁðj 1£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ºÀAvÀ. 3£Éà ºÀAvÀ. "J" ªÉÄãï. gÁdå ¸ÀPÁðj ºÀ¼ÉAiÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ¥ÉÆðøï 2569 4£ÉÃmÉìøÀ£ï ºÀAvÀ 12 X 182£Éà gÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1999 gÁdtÚ f.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ°ÃzÁ¸À 5912 gÀ¸ÉÛ. ¸ÉʤPÀgÀÄ ªÉÄãï.L. 2513 4£Éà ²ªÀgÁA ºÀAvÀ 15 X ¥ÉÃmÉ. ªÀiÁzÀj ¥Àj²µÀÖ ªÀÄ£É. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ C±ÉÆPÀ¥ÀÄgÀA 2564 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 3£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁªÀÄZÀAzÀæ # 480. 4£Éà «. J.f. # 51.PÉ 4£Éà §qÁªÀuÉ.ºÀAvÀ 15 ªÉƺÀ®è. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 Page 29 . ¸ÁªÀiÁ£Àå C¥ÁlðªÉÄAmï.eÉ. PÉ. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉéAUÀ¼ÀÆgÀÄ. £ËPÀgÀgÀÄ 2426 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀĺÀzÉêÀAiÀÄå # 5. £Á®©Ã¢. 5 £ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. JA. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄ°è£Áxï # 41. # 246. 3£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÁèPï. ©. X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ EA¢gÁ£ÀUÀgÀ. d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ. PÀȵÀÚªÀÄÆwð 2654 4£Éà ºÀAvÀ 15 ¥ÀÄgÀA X 242£Éà . 4£Éà 2£Éà ºÀAvÀ 12 X 18 ¥sÉøï. avÀæ¨Á£ÀÄ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ. 4£ÉÃPÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¹zÁÝxÀð£ÀUÀgÀ. PÉ. ºÉÆ£ÉßÃUËqÀ # 84. ²ªÀ¸Áé«Ä J. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 3£Éà 2432 PÁæ¸ï. JA PÉ. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉøïªÉÄʸÀÄgÀÄ. 3£ÉÃgÁdå PÁæ¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2623n.eÉ.f. PÀıÁ® 4£Éà £ÀUÀgÀ. E. n. JA.JA. 4£Éà gÁdå PÉ. 4ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ºÀAvÀ. 7£Éà 2433¨ÁèPï. ¹zÁÝxÀð£ÀUÀgÀ. 3/24/1999 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÀÄAUÀ ¨sÀzÀæªÀÄä.5£ÉÃPÁæ¸ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/6/1994 ªÀĺÁ®¶ä f. eÁw J£ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÁèPï. gÁdå ¸ÀPÁðj PÉ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 5£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ£ï 2629 . PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀU ZÀAzÀæ ±ÉÃRgÀAiÀÄå # 1535. 2£Éà ¥sÉøï 3£Éà 8/9/1994 ¨ÁèPï 3£Éà ¥sÉøï. 4£Éà ºÀAvÀ 12 Pɸï. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ¹. 5£É ªÉÄÊ£ï. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÆúÀ¯Áè.gÁdå DgÀAV ¸ÀPÁðj G¥ÀªÀ®AiÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 2571 . J¯ï PÁªÀiÁQë ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ D¸ÀàvÉæ. 8£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãïªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÉÆÃPÀÄ®A 25623£Éà 4£ÉúÀAvÀ ºÀAvÀ 12 X 18 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1999 ¥ÀævÁ¥ï Dgï.#PÉ. 2658 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÄzÀ±Àð£ï# PÉ.PÉ. J£ï . £ËPÀgÀgÀÄ 2514 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà PÉÃgï ºÀAvÀ 12 D¥sï X 182£Éà 56J . 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 24 UÉÆÃPÀÄ®A 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï 3£Éà ºÀAvÀ.n.ºÉZï.«. PÀvÀÛ gÁeÉAzÀæ#¥Àæ¸Ázï 359. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 18 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.Dgï.EAqÀ¹ÖçÃvÀ¯ïè Dgï¥Àj²µÀÖ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸À§¨sïð . ªÀĺÀ¶Ãð gÁdå ¸ÀPÁðj ¥sÁgÀA.J¸ï. ºËmïºË¸ï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 1£ÉÃ¥Àj²µÀÖ ªÀĺÀr. 496. 4£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï.wgÀĪÀÅ ¸ÁªÀiÁ£Àå . PÉ2563 Dgï ªÉƺÀ¯Áè. 2659 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï J£ï ±ÉÊ®d # 20. 2515 4£Éà 1£Éà ºÀAvÀ 15 ºÀAvÀ. 4£Éà Dgï. 986. PÉÃAzÀæ PÉ. ªÉÄÃlUÀ½î. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 9£É wgÀĪÀÅ.¸ÀPÁðj 8£É «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ªÉÄãï. X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ 8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ¹zÀÝAiÀÄå #©. ºÉZï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄAZÀAiÀÄå # 413. PÉn. ¸ÀPÁðj vÁåUÀgÁd «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ PÁ¯ÉÆä.J¸ï.

¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï.J¸ï.f E CAqï ¥Àj²µÀÖ J¥sï ¨ÁèPï.L. ®°vÁZÀAzÀæ.PÉ. 2529 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï PÉA¥ÀAiÀÄå # 4. 2632 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 vÀÄ®¸ÀªÀÄä # 221. 3£Éà 2437 ¨ÁèPï. ¸ÉʤPÀgÀÄ 2 £Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ. eÉ.J¸ï.n.L. ºÉZï. UÀįÁÝgï.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2438 4£Éà 2£ÉúÀAvÀ 15 ºÀAvÀ. ºÉZï.2519 4 £Éà 4£Éà ¨ÁèPï. £ÁgÁAiÀÄt #¸Áé«Ä.37. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 §¸ÀªÉÃUËqÀ. ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉÃgï D¥sï2574 J¥ï. gÁdå ¸ÀPÁðj ¦. . ¸ÀÄtÚzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉÃj. X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 AiÀÄÄ¥À UÀÄ¥ÁÛ # 5. 1£Éà J£ï. 2636dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. # 1095. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ²ªÀgÁA 2520 ¥ÉÃmÉ. PÉÆvÁé¯ï ¸ÁªÀiÁ£Àå J£ï. Dgï. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ©ºÀ°è£ËPÀgÀgÀÄ . ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3£Éà PÁæ¸ï.§qÁªÀtÂ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 CdÄ£ï ¯Á¯ï# 1408. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 242£ÉÃPÉÆüÉUÁ® ¥sÉøï 8/9/1994 . JA. X 182£Éà ªÉÄÃ£ï ¥sÉøï 8/9/1994 gÉÆÃqï ªÉÄʸÀÆgÀÄ.ªÀiÁgÀÄw ¸ÁªÀiÁ£Àå zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. gÁªÀĪÀÄA¢gÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 2665 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀªÉÄñï.J¸ï. ºÉZï. # 14. 144. # 349/4. 4£Éà M. 4£Éà ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ £ËPÀgÀgÀÄ 2442 n. 1£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2669 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ8/20/1998 ¥sÉÃ¸ï ¸ÀÄ¤Ã¯ï ªÀÄįï # 637. X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 EAzÀĪÀÄw# ºÉZï. ¸ÀvÀå¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁUÀð ¹zÁÝxÀð ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¯ÉÃOmï 2638 4£Éà . # ¹-54. ªÉAPÀlZÀ®¥Àw # 265. C¢ZÀÄAZÀ£ÀVj ±ÉmÉÖ ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ¸ÉÛ. PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ® 2631 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 24 . ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉÃ¸ï ¯ÉÃOmï. 5287 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. UÉÆPÀÄ®A J. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉ. ©. £ÁUÀgÀdÄ. ºÀAvÀ 12 X 18 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. gÀ¸ÉÛ. X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 242£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 gÀªÉÄñï J. ¥sÉøï 8/9/1994 ²ªÀgÁªÀÄAiÀÄå # 52. Dgï. gÀ¸ÉÛ. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀzÁ¹ªÀ£ï ºÉZï # 5.ºÉZï.1£Éà ªÉÊ. 4£Éà ªÉƺÀ¯Áè. J¸ï. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ EAqÀ¹ÖçAiÀįï 2634 4£Éà ¸À§¨ïðºÀAvÀ 15 ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ®QëöäÃ¥Àw. D±ÉÆÃPÀ 2663 4£ÉÃgÀ¸ÉÛ ºÀAvÀ 15 X 24 . «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ¹. PÉñÀªÀ. 2521 4£Éà ºÀAvÀ 15 PÉ. 5£Éà 2580ªÀÄÄRå 4£Éà ºÀAvÀ 12gÀ¸ÉÛ.L. 61. Dgï. JA.ºÀAvÀ 12«±ÁPÀ¥lÖtA. 4£Éà ºÀAvÀ 15 XªÉÄʸÀÆgÀÄ.JA. 4£Éà AiÀiÁzÀªÀVj. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 1£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÁèPï. # 390 f. 2533 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ # 826. ©. "r" eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. 366. ¸Àlgï 9.XDgï 242£Éà £ÀUÀgÀ ¥sÉøï 8/9/1994 vÁ®ÆèPÀÄ. PÉ. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²æzsÀgï. eÁw 7«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà PÁæ¸ï. ªÉÄrPÀ¯ï D¦üøÀgï. # 2346. 7 2518 £Éà ªÉÄãï. J¸ï zÉêÀ¥ÀÄvÀæ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ ZÁªÀÄgÁd 2664 4£Éà ¥ÀÄgÀA ºÀAvÀ 15 X 24 . © 6£Éà PÀæ¸ï. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 85/86. ¸ÁªÀiÁ£Àå gÉÆÃqï ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2573 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 «Äy¯Á PÉ. 24 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 EA¢gÀªÀÄä#PÉ. 20£Éà «. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 F±ÀégÀ «. gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ¹AzÀÄUÀlÖ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÆúÀ¯Áè.ªÉÄãï. # 1019. 43 £Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. . ¥Àj²µÀÖ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£É 2637 ºÀAvÀ.#J¸ï 224. ºÀAvÀ 15 XªÉ¸ïÖ 242£Éà D¥sï 8/28/1998 ¥sÉøï PÁqÀð gÀ¸ÉÛ.eÁw ªÉÄʸÀÆgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2667 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÉÆêÀÄ¥Àà # 484. X 242£ÉèÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ¨ÉAU ¸ÀÄgÉñï J£ï »jAiÀÄ . ºÉÆ£ÉßUËqÀ.n. 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀħæªÀÄtå # PÉ. J.df. 8/9/1994 PÀ¯Áåt£ÀUÀgÀ. ºÀAvÀ 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¤Ãw¸ÁªÀiÁ£Àå ¨sÁUï £ÀÆå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ qÉ°è-1100049. ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ8/28/2008 ¥sÉÃ¸ï £ÁgÁAiÀÄt J¯ï.Dgï.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1£Éà PÁæ¸ï.J¸ï. eÉ J¯ï. . # 27. 2588 4£Éà f.¥Àj²µÀÖ ªÉÄãï . ¹zÀÝ¥Àà ºÉZïªÀiÁf J J¯ï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀvÀß £ÁUÀgÁeï.¸ÁªÀiÁ£Àå . eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ n. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. JA. J¸ï.PÉ AiÀiÁzÀªÀ ¥Àj²µÀÖVj. PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. r. ¥Àj²µÀÖ gÁ¶ÖÃAiÀÄ ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÉzÁÝj 2575 4£Éà G¥À«¨sÁUÀ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ºÁ¸À£À. EAf¤AiÀÄgï. X 242£Éà ¥sÉøï 4/4/1998 ²gÀé PÀȵÀÚzÁ¸ï # /J. °AUÀAiÀÄåPÁ¯ÉÆä. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ #2668 1. # 613/4. ºÀAvÀ 12 X ¥ÉÃmÉ. £ËPÀgÀgÀÄ J£ï 2590 Dgï ªÉƺÀ¯Áè. 4£ÉÃJZï.2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ¥Àæ¸À£ÀßPÀĪÀiÁgï. # 1383. ¹. §ÈAzÁªÀt ¸ÁªÀiÁ£Àå §qÀªÁt ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2524 4£Éà ºÀAvÀ 15ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2591 «. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1 £Éà ªÀĺÀr.«. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2527 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï gÁªÀÄAiÀÄå # J¯ï 157. 1£É ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉÃ¥ÀÄ 2666 4£Éà £ÀUÀgÀ ºÀAvÀ 15 X. JA. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Ádûgï¨Ázï 2440 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. 1715. 3£ÉÃ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. ¨ÁèPï. 2£Éà ¥Àj²µÀÖ wgÀĪÀÅ. 4£Éà ºÀAvÀ 152X£Éà 242£Éà PÁæ¸ï. «. GªÉÄñï J¸ï. ºÀgÀzÀ£ÀºÀ½î. 12£Éà PÉÃAzÀæ ©Ã¢. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁªÀiÁQë2535 D¸ÀàvÉæ 4£Éà gÀ¸ÉÛ4. ¥sÉøï 8/9/1999 £ÀAd¥Àà ¦. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà §qÁªÀtÂ. UÀeÁªÀiï ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄoÀªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ . eÉ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯É «ÃgÀ¥Àà.PÉ.eÁw 3 «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ºÀAvÀ. . JA. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 8 £Éà ¨ÁèPï. 2448 4£Éà PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ 15 X 243£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.# J¸ï. ¦. PÀ©Ã¤ 4£Éà ºÀAvÀ 15 ¸À¨ïXr«¸À£ï.2£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ######## ¥sÉÃ¸ï ±À²±ÉÃRgÀvÁåUÀgÁd JA Dgï. 4£Éà ºÀAvÀ 15 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 242£Éà 5######## £Éà ¥sÉÃ¸ï ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ.PÉ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2447 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. «. 2527 4£Éà 11 £Éà ºÀAvÀ 15 X PÁæ¸ï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. «ªÀð¸ï. .J£ï ¹. ¥Àj²µÀÖ PÁ¯ÉÆä. 1045. ¹. Dgï # 48. J£ï.Dgï. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà # 205. 8/9/1994 ¥ÀÄlÖªÀÄä# 62. ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀȵÀÚ PÀĪÀiÁgï # 3144.¥ÁªÀðw ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤®AiÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 Page 30 . © UÀAUÉà ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ.JA. 2572 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±ÉÆèsÀ ªÉÄ£À£ï # 152.¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀªÀÄvÀ. ZÀAzï C±ÉÆÃPÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ±Á. ¸ÁªÀiÁ£Àå ©¢ . EAqÀ¹ÖçAiÀÄ¯ï ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À§¨ïð ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£ÉÃ2635 ºÀAvÀ. C¹mÉÃAmï J£ï ¥Àj²µÀÖ JQëlÆå ¥ÀAUÀqÀ EAf¤AiÀÄgï.©. 2ºÉZï. «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. UÉÆÃPÀÄ®A ¸ÁªÀiÁ£ÀåGvÀÛgÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3£Éà 2587 ºÀAvÀ 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. 182£ÉÃ7/31/1998 ªÀÄAqÀå.Dgï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀlgÁdÄ. gÁdå ¸ÀPÁðj ²ªÁf «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀA¢Ã¥ï.Table1 9163 9166 9170 9179 9184 9185 9190 9194 9199 9207 9212 9216 9218 9219 9228 9231 9239 9252 9253 9254 9267 9274 9277 9288 9289 9292 9293 9304 9316 9318 9319 9321 9325 9329 9336 9340 9345 9350 9354 9368 9370 9376 9384 9385 9396 9401 9403 9409 9410 9412 9417 9430 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 ©æUÉÃrAiÀÄgï # 458. # 369. ¥sÉøï 8/9/1994 ²ªÀgÁªÉÄÃUËqÀ ¸À£ï D¥sï. ºÉZï. ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀÄqÉÆÌà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §¤ßªÀÄAl¥À. 5 £ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2633 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 alÖAiÀÄ¥ÀàL. 2528 ZÁªÀÄgÁd 4£Éà ºÀAvÀ 15¥ÉÃmÉ. 14£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï eÁw UÉÆÃPÀÄ®A. gÁªÀÄAiÀÄå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. £Éà ¥Àj²µÀÖ «. 4£ÉÃPÉÃAzÀæ ªÉÄãï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥ÀgÀªÀĺÀA¸À ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2523 gÀ¸ÉÛ. E & J¥sï ¨Áè £ÀgÀ¸ÀgÁdÄ # 35/©. J£ï. J¸ï.PÉ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4£Éà PÁæ¸ï. 2589PÉ 4£Éà . 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 2444 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀÄzÀæ¥Àà. 2436 UÀAUÉÆÃwæ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2583 4£Éà zÀ¶t. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÉæêÀÄ £ÁgÁAiÀÄuï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄÄvÁÛªÀÄä # 160. ®°vÁ¢æ gÁdå ¸ÀPÁðj gÀ¸ÉÛ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ 2443 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 24 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. #n. CAqï ºÀAvÀ 12ºÉZï X 18¨ÁèPï 2£Éà ¥sÉøï PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ 8/9/1999 ªÉÄʸÀÆg eÉÆåÃw ªÀÄÆwð # 26.n. vÁåUÀgÁd ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. gÉÆÃqï. ¥sÉøï PÉëÃvÀæ¥Á¯Á. ¸ÁªÀiÁ£Àå ©. # 1224. ªÀÄzÀå¥ÀæzÉñï 2670 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ZÀAzÀæ±ÉÃPÀgÀ # 32. ºÉªï. 2534 dAiÀÄ£ÀUÀgÀ.J PÁæ¸ï ¥Àj²µÀÖ gÀ¸ÉÛ.f-14. 2525 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.[qÁ||] 6£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÃ£ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 24412£Éà 4£ÉúÀªÀÄvÀ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀÄzÀæ¥Àà. ¸ÀÄtÚzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉÃj . 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀĪÀÄ£ï # 405. ºÉZï. gÁªÀÄtÚ J£ï. ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÉÆæÃ. J. £ÁgÀAiÀÄt #¯Á¯ï 22/39.

J¸ï.¸Áé«Ä 1£ÉÃ¥Àj²µÀÖ J¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÄgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁdPÀĪÀiÁgï # 12. # 6. ªÀiÁf 12£Éà ¸ÉʤPÀgÀÄ E£À¥sÉÃAnæ. «ÃuÁ¸ÀzÀ£À. X 242£Éà PÀĪÉÃA¥ÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÈvÀÛ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ JA. £ËPÀgÀgÀÄ 2542/C 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉøï dAiÀÄgÁA PÉ. ¸ÀAiÀÄåfgÁªï ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. UÀgÀÄqÀ zsÀéd. X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå MPÀÌ®UÉÃj. 4£Éà ºÀAvÀ 15 eÉ. 2650 ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 qÁ|| ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ï # 5. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¹zÁÝxÀð£ÀUÀgÀ. n. 54 ²æÃgÁªÀiï 4£Éà ºÀAvÀ 15 ¥ÀÄgÀ. ¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ¸ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁªÀÄZÀAzÀæ£ï # 143. £ÁUÀgÀvÀß # ²ªÀUÉÃUËqÀ 24. PÀȵÀÚ ¸ÁªÀiÁ£Àå «¯Á¸ï gÀ¸ÉÛ.JA. PÉÃAzÀæ ©. 4£Éà ºÀAvÀ 15 PÉÃgï X 242£Éà D¥sï ¥sÉøï 8/9/1994 56 J. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. «. eÁw £À«®Ä «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ 2677 . PÀ¯Áåt Vj. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/6/1994 ºÀjPÀȵÀÚ#±ÉnÖ 520. ¥Àj²µÀÖ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2457¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.gÁdå 4£ÉøÀPÁðj ¥É¸ï«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ .J¸ï.f. ºÉqï PÁélæ¸ï. ²æà JA. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ 2704 4£Éà £ÀUÀgÀ.J¸ï. 2593 4£Éà PÀĪÉA¥ÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà £ÀUÀgÀ ¥sÉøï 8/9/1999 . 2461ªÀÄAqÀå. PÉÃj. «ÃuÁ¸ÀzÀ£À. 182£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉÃ¸ï ¥Àæ¸Ázï r. 2542/A ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 56. «ªÉÃPÀ£ÀUÀgÀ. £ËPÀgÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ¨ÁèPï-13. QPÉÌÃj. «.JZï. 2453 4£Éà Dgï. ªÀiÁAiÀÄ 2641 4£Éà J£ïºÀAvÀ 15 PÀÆèöå. ºÀAvÀ 15PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ. ¥Àj²µÀÖ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2642 gÀ¸ÉÛ.PÀĪÉÃA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2673 4£Éà . £ËPÀgÀgÀÄ ªÉƺÀ®è. ºÉZï. X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 4£Éà ªÉÄãï. # 2861/J. 2452 4£Éà "¹" §qÀªÀuÉ. 2 £ÉÃPÉÃAzÀæ ªÉÄãï gÀ¸ÉÛ. ¸ÉÌöʯÁ£ï ¸ÁªÀiÁ£Àå C¥Ámïð ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄAmï. ¨ÁèPï. 2£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå J£ï. ªÀÄÄRå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. f. 4£ÉÃPÉƼÉîÃUÁ®. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ±Á°¤ ¢ªÁPÀgï # 1557. 13«. J£ï. ¥ÁPÉmï-E. ºÉZï.ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÉÆúÀ£ï ¸ÀĨÁæªÀÄtåA # 871. C£ÀAzï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ JAlgï 2674 ¥ÉæöʸÀ¸ï. ¥sÉøï 8/9/1994 °Ã¯ÁªÀw f.ºÉZï. ¸ÀPÀð¯ï.ºÉZï. ######## ¥sÉÃ¸ï £ÀAd¥Àà JA. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà PÁæ¸ï.J¸ï 1£ÉøÁªÀiÁ£Àå ¨ÁèPï .¦ 14£Éà ªÀiÁf ªÉÄÃ£ï ¸ÉʤPÀgÀÄ .2648 5£É4£Éà ¨ÁèPï. gÀ¸ÉÆÛÃf ¸ÁªÀiÁ£Àå ¯ÉÃOmï. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 17£ËPÀgÀgÀÄ £Éà ªÉÄãï. ¹ §qÁªÀuÉ. # 22. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀ¸Àéw 2597 ¥ÀÄgÀA 4£Éà ºÀAvÀ 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.L. 8£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ. X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÁÌ÷éqÀð °ÃqÀgï. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 18 ªÀÄAqÀå 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 qÁ|| ²ªÀtÚ ©. UÁæAmï gÁdå gÀ¸ÉÛ.JA.J¯ï. 1768. # 35.eÉ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉÃ¸ï £ÁUÀgÁd ±ÉnÖ.©# 893/3. # ¹. ¥ÀAUÀqÀ ¥Á¥ÀgÀA «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ©Ã¢. « PÉ. ¯ÁAiÀÄ. X 242£Éà ±ÉõÁ¢æ ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄgÀA.Table1 9432 9435 9441 9448 9452 9454 9464 9466 9467 9468 9475 9478 9483 9486 9487 9495 9501 9506 9507 9508 9509 9510 9517 9521 9525 9530 9531 9533 9537 9545 9548 9550 9563 9564 9565 9566 9582 9587 9596 9600 9602 9611 9622 9623 9625 9631 9632 9634 9645 9646 9648 9654 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-3 3R-4 3R-3 3R-4 3R-3 3R-4 3R-3 3R-3 3R-4 3R-4 CAvÀgÁªÀiï#r. 2451 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±ÀÄgÉÃ±ï ©.AiÀÄÄ. 2£É ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. 11£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1£Éà 2646 ªÀÄÄRå 4£Éà ºÀAvÀ 15 gÀ¸ÉÛ. PÉÃAzÀæ §AiÀiÁ®f ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ & ¸Áå¤mÉøÀ£ï. ªÀiÁfJ¸ï ¸ÉʤPÀgÀÄ © JA. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÆtÂðªÀÄ# J. 2£Éà ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ 8/9/1994 C£ÀAvÀgÁeï ªÀ¤vÁ CgÀ¸ï. ¹. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ £ÀUÀgÀ. ªÀUÀð PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2465 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. £ËPÀgÀgÀÄ 2543 4£ÉÃr¹¦è£ï.ºÀAvÀ 15 £ÁUÀgÀ¨Á«. JA. £À«®Ä ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. £ËPÀgÀgÀÄ ZÁªÀÄÄAqÉñÀéj 2544 4£Éà ºÀAvÀ 12 X §qÁªÀuÉ. X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÉ PÀȵÀÚ¥Àà # 176. 7£É ªÀÄÄRå CgÀ¸ï ¸ÁªÀiÁ£Àå qÁ// gÀ¸ÉÛ.M qÁ|| £ÁgÁAiÀÄt # 1.# JALf/ 125. ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ£ï # 58. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.5£Éà ¥Àj²µÀÖ ªÀÄÄRå ¥ÀAUÀqÀ gÀ¸ÉÛ. 6£Éà ¦. 2459 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï UÉÆëAzÀgÁdÄ. PÉ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÁèPï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£ÉêÀÄArªÉƺÀ¯Áè. 1 £ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 3 £Éà PÁæ¸ï. Dgï. # 147. # 16. vÁåUÀªÀiÁUÀð. £ËPÀgÀgÀÄ qÁ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4£Éà 2643 PÁæ¸ï. J¯ï. gÁdå «. # 56. ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2649 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï qÁ|| PÀĪÀiÁgÀ # 160. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Àdgï £ËPÀgÀgÀÄ 2702 ¨Ázï. ²ªÀªÉÆÃUÀÎ ¸ÀVÃgÀ £ÀªÁ¨ï # 10. gÁªÀÄ«¯Á¸À ¸ÁªÀiÁ£Àå gÉÆÃqï. X 242£Éà 2 £Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ºÀAvÀ.f. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdÄ J. ¸ÀPÁðj ¹Ã£À¥Àà. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2458 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 4207. 2538ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2595 «zÁå£ÀUÀgÀ. gÁdPÀĪÀĸÀgï 2671 4£Éà ºÀAvÀ 15 gÀ¸ÉÛ.«. # 296. # ªÉÄÊPÉÆæà f. 2539 4£Éà ZÁªÀÄÄAr¥ÀÄgÀA. ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ .JA. UÉÆÃPÀÄ®A.E. ©. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÁUÉAzÀæ#JA 439. 2545 «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà 2 £Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ºÀAvÀ. 2592 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. X 242£Éà £ÀÆåqÉ°è.©-fJ-8. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. 1142. «. dAiÀÄ®Qëöäà ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ¥ÀÄgÀA. 2703 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 §¸ÀªÀgÁdÄ #J¸ï. 2460 J&©4£Éà ¨ÁèPï. # 17. PÁAvÀgÁd ºÉZï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. n. Dgï. ¸À£ï/ 1D¥sï gÁdå £ÉøÀħâtÚ. ¹. C£ÀAvÀgÁd# ªÀÄÆwð. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀd¤ ©.¹. PÀȵÀÚ gÁªÀiïQ gÁdå f. 182£ÉÃ######## ¥sÉøï gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ mË£ï. zÉÆqÀØ . 2£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ .¸ÀPÀð¯ï.f.¥ÀÄgÀA.5£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÉÃPÀÖgï 2676. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 3£Éà ºÀAvÀ. ¸ÀÄgÉÃ±ï ¤®AiÀÄ.¦ «zÁå®AiÀÄ PÉÃAzÀæ »AzÉ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . r. gÁA¥ÀÄgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå§qÁªÀuÉ. 4£Éà ºÀAvÀ 15 Dgï X 24§qÁªÀuÉ. # 1325-r.gÁdå Dgï. 7£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï.«zÁågÀAAiÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥ÀÄgÀA. ª ¸À«vÁ . 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «dAiÀÄ®QëöäÃ. J. Gvïìªï.#qÀ§Äèöå. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁd®¶ä © J¯ï. ªÉÄÊ eÁÕ£ÀªÀw. 4£ÉÃUÉÆÃPÀÄ®A. # 27. 2647 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÀĪÉÃA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. °AUÀAiÀÄå PÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä. ¥sÉøï 8/9/1994ªÉÄʸÀÆgÀÄ ²æäªÁ¸À UËqÀ. ¹. ¹zÁÝxÀð ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ 2600 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 8£ÉÃ2462 PÁæ¸ï. eÉ.PÉ. ©.¹. 50. 9 £Éà «. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 1850. "§ÈAzÁ" ¸ÁªÀiÁ£Àå 7£ÉêÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄãï 9£Éà 2450 PÁæ¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6£Éà 2733 ¨ÁèPï4£Éà . ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ KjAiÀiÁ. 2595 «zÁå£ÀUÀgÀ. ¸ÉÆêÀĸÀÄAzÀgï. PÁæ¸ï. # 905/182.©. 4£Éà PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉAPÀmɱÀ PÉÃgÁ¥sï# f. ªÀ£ÉÆèsÀ £ËPÀgÀgÀÄ 2672£ÀUÀgÀ 4£Éà ºÀAvÀ 15 .JA. ²ªÀ¨sÁUï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀ¢æ. 2644 4£Éà ºÀAvÀ 15 3£É X 24 ºÀAvÀ. ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀ¸Àéw 2537 ¥ÀÄgÀA. # 1373. ªÉÄʸÀÆgÀÄ.eÉ.PÉ.PÉ.J J¸ï.J¸ï. PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ.ºÉZï. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà PÁæ¸ï. 2542/B ªÀÄAqÀå 4£Éà ºÀAvÀ 12 X f¯Éè. ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # r. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±À²PÀ¯Á. r. ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ Dgï. g ²æäªÁ¸À ±ÉnÖ # 1649. 1£É ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. . ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄÃdgï C¥Àà¸Áé«Ä. PÉ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 18 ªÀÄAqÀå 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²æäªÁ¸À ±ÉnÖ # 1649. 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. JA. 2596 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÀgÀvÀߪÀÄä # 589.4£ÉÃ2675 PÁæ¸ï 4£Éà . ¨ÉAUÀ¼ £ÀAd¥Àà PÉ. .L.L. © ©1.¹. gÁªï ªÁt«¯Á¸À ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. PÉ. ºÀAvÀ 15 X 24 2£Éà 2£Éà ºÀAvÀ ¥sÉøï 8/9/1994 §qÀªÀuÉ. gÁªÀiïgÁªï . qÁ|| C£ÀAvÀ # 203. 4gÁdå £Éà CqÀØ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ªÁ°äÃQ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 752/1. ºÀAvÀ 12 X¹J¥sï 182£Éà n Dgï 8/29/2000 ¥sÉøï L. ¥Àj²µÀÖ §¤ß ªÀÄAl¥À eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3£Éà ºÀAvÀ. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀAzÀ£Á. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥ÀæPÁ±ï. ºÉZï. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀªÀVj.f. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 Page 31 .JA. gÁdå ªÀÄzÀÄÝgï ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ vÁ®ÄèPÀÄ.125/¹. ¸ÁªÀiÁ£Àå 1036/4. ¸ÀPÁðj ¥ÉÃmÉ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ. 2594 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀȵÀÚ ªÀÄÆwð # 1016. ªÉÄãï. ªÉ ¥ÀæPÁ±ï PÀĪÀiÁgï # 555.4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 GªÀiÁ §¸ÀªÀAiÀÄå¥Àà # 53 .£Éà ªÀiÁfªÉÄãï.¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄÄzÀÝ¥Àà. ºÉƸÀ n. J.r JA. ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉÆÃgÉUËqÀ. 2536 «. 4£Éà ªÉƺÀ®è. 2751 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁSÉñï PÀĪÀiÁgï # 496. ¥Àj²µÀÖ 4£É ªÉÄÊ£ï. PÁæ¸ï. 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2645 ©æUÉÃqï.2£Éà X 242£Éà ºÀAvÀ ¥sÉøï 8/9/1994 . «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä.¦. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ¯ÉÃOmï.

12£É¥Àj²µÀÖ ªÉÄÊ£ï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀ¸ÀAvï PÉ. 9£Éç PÉ. # 623. # 494. £ÉÆå «. ¸ÉçAiÀÄå ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. n.¥ÀZÉÑ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ¸ÀÄzÀAgÀA gÁdå ¸ÀPÁðj 5.L. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. gÀºÉÃeï 2470 4£Éà PÁA¥ÉèPïì. CgÀ«AzÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ. 745. 2807 1 £Éà 4£ÉÃPÁæ¸ï.PÉÃAzÀæ §qÁ ªÀuÉ. §ArÃUËqÀ ¸ÀAfêÀAiÀÄå “f” ªÀUÀð §qÁªÀuÉ. ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ¥Àæ«Ãuï JA. 4£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. 4£ÉèÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.PÉ. £Éà ¥Àj²µÀÖ ªÉÄãï. ¥Àj²µÀÖ gÀ¸ÉÛ. # 623. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ zÉêÀgÁd 2546 ªÉƺÀ®è. 4£É ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ.r. PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ¹zÁÝxÀð£ÀUÀgÀ. ¸ÉʤPÀgÀÄ «±ÉéñÀégÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2805 £ÀUÀgÀ. 10 £ÉÃPÁæ¸ï. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥Á±Àéð£ÁxÀ ¥ÉÆæåɵÀgï ºÉZï. 2725 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÀªÀÄtÂ#©. 2623. ¸ÁªÀiÁ£À岪Áf ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ . 4£Éà ºÀAvÀ 15 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. # 855.# 211 1£ÉøÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2760 £ÀUÀgÀ. 6£Éà 2152¨ÁèPï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÁªÀiÁ£ÀÄeÁ 2735 4£Éà gÀ¸ÉÛ. «£ÀAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁUïªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ð . 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ZÀA¥ÀPÀªÀiÁ°¤ # 67/9.ªÉÄʸÀÆgÀÄ ²æäªÁ¸À gÁªï # 698. J£ï. # 844. Dgï. 2£Éà ¥Àj²µÀÖ ªÉÄÊ£ï. ªÀįÁ ªÀÄÈtÁ°¤ UËqÀ. ºÀAvÀ 12 X 18 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. J£ï.¥sÉøï 8/9/1994 ºÉZï n Dgï §qÁªÀuÉ. J¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄ 2761£ÀUÀgÀ. J. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2806 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÉZï. £ÀÆå ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁAvÀgÁeï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 12 X 18 £ÁUÀgÀ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨Á« gÀ¸ÉÛ. 2720 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 F±ÀégÀzÁ¸ï# 420. 4£Éà gÁeÁf£ÀUÀgÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁeï.©. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ EA¢gÁ£ÀUÀgÀ. f ¸ÉƦà£À ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉÃj. 4£Éà ºÀAvÀ 12 5 £Éà X 182£Éà ¨ÁèPï. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÀÄå¸ÀÆgÀÄ 8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ®QëöäÃzÉêÀªÀÄä # 14. £ÁUÉÃAzÀæ # 1120/J¥sï58/©. J¸ï # 350. 3£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ. ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÁeÁf£ÀUÀgÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀªVj 2754 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. J£ï. §¸ÀªÀtÚ.PÉ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ.ºÀAvÀ 15ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ZÀAzÀæ¥Àà # 788/121. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ w®Pï £ÀUÀgÀ. 12£Éà ªÀiÁf ©. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ²æäªÁ¸ï ªÀÄÆwð. ¥sÉøï 8/9/1994 JPÀì÷à¥Éæ¸ï ºÉʪÉÃ. 2£É ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ£ï.3£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA. 7£ÉÃPÁæ¸ï. «£ÁAiÀÄPÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ £ËPÀgÀgÀÄ 2801 gÀ¸ÉÛ. ¸ÁªÀiÁ£Àå gÉÆêÀgï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥Áå¯Éøï. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2721 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÉÆlj ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÉÆlj ªÉÄʸÀÆgÀÄ «Äzï ¸ÁªÀiÁ£Àå mË£ï «Äzï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ mË£ï læ¸ïÖ. 2678 J£ï . gÀÆ¥À # 97. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2755 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉ¸ïÖgïì. 2474 4£Éà «zÁågÀtå¥ÀÄgÀA. 2467 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.2712 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 C£ÀߥÀÆtð # J¸ï. 2£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ. 2239.J¯ï # 93.PÉÆ¥Àà®Ä. 2688 PÉ4£Éà ¨ÁèPï. avÀæ¨Á£ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ .r ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÉÊ®é£ËPÀgÀgÀÄ PÁ¯ÉÆä 2683 4£Éà AiÀiÁzÀªVj. zsÀ£À®Qëöä # 1737/1. gÀAUÀgÁdÄ # 398/34. 2706 4£Éà ºÀAvÀ 15ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÉêÀ¯ï ZÀAzï # 2027. Dgï. ºÀAvÀ 15 X 242£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ªÉÆúÀ¯Áè. 2763 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä # 1880. 2803 4£Éà gÁªÀĪÀÄA¢gÀ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀ¸ÉÛ. JA. ¸ÁªÀiÁ£Àå 1£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄãï gÀ¸ÉÛ.J. ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ. 7£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï . 2730 4£Éà vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ. 396/E. £ÀÆå ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁAvÀgÁeï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ¸ÀPÁðj UÉÆÃPÀÄ®A. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï Dgï . 13£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ¹. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥Àæ¸Ázï ºÁ¸À£À # 48.¯ÉÃOmï. PÀ©Ãgï ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ¤ªÀÄð® PÉ. ZÉAUÀ¥Àà.PÉ. ºÀAvÀ 12 XDgï 182£Éà ªÉƺÀ®è. 1784.5 £Éà PÉÃAzÀæ PÁæ¸ï.J£ï. ºÀAvÀ 15 X 242£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 7/4/1998 gÀ«ÃAzÀæ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀĺÀzÉêÀAiÀÄå # 231. 2467 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. EnÖUÉUÀÆqÀÄ. ZÀAzÀæUÀÄ¥ÀÛ # 2936. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2705 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉƬĢÝãï # 265. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 QÃwð ¥ÉÆtZïÑ ¯Á®ÄPÉ. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 µÀA¸Àzï ¸ÀįÉêÀiÁ£ï # 180. # 82. ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ8/16/2001 ¥sÉÃ¸ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå J¸ï. £ËPÀgÀgÀÄ 2471 Vj£ÀUÀgÀ. «. LAiÀÄtÚ ¸ÁªÀiÁ£Àå £ÀA 51.f.2475 UÉÆÃPÀÄ®A 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 24 2£Éà 2£ÉúÀAvÀ.ªÉÄÊ£ï ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. eÁw 5£É «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï.2711 dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. J gÁdåD¥sï ¸ÀPÁðj ¥ÁåxÀ®f «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ¸ÀPÁðj 2680ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà PÁ¯ÉÃdÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï UÁAiÀÄwæ#J¸ï. 1 £Éà 2804ºÀAvÀ. ªÉÄʸÀÄgÀÄ. 8£É ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. MAn ºÀAvÀ 15 PÉÆ¥Àà®Ä X 242£ÉÃ11/5/1990 ¥sÉøï .Table1 9655 9657 9663 9676 9679 9680 9684 9685 9692 9694 9697 9699 9705 9708 9709 9713 9717 9719 9720 9727 9730 9744 9749 9750 9755 9756 9759 9762 9779 9782 9784 9789 9790 9796 9799 9800 9803 9807 9810 9819 9820 9824 9830 9841 9842 9843 9845 9852 9856 9857 9861 9864 3R-4 3R-3 3R-4 3R-4 3R-3 3R-3 3R-4 3R-4 3R-4 3R-3 3R-4 3R-3 3R-4 3R-3 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-3 3R-4 3R-4 3R-12 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-3 3R-3 3R-3 3R-4 3R-4 3R-4 3R-3 3R-4 3R-4 3R-3 3R-3 3R-4 3R-4 3R-3 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-3 3R-4 3R-3 3R-4 3R-3 3R-3 3R-4 3R-4 gÉêÀtÂ¥Àæ¸Ázï # 912. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 gÁzsÁ ±ÁªÀÄ # 2203/33-2. ¸ÀÄzsÁgÁtÂ# 1221.2473 PÉ. PÀȵÀÚ ¸ÁªÀiÁ£Àå «¯Á¸ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. # 402. f. ZÉ«ÄÃgÀ ¨É½îAiÀÄ¥Àà # 57. 2 £Éà gÁdå ªÉÄãï. 2741 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 3/5/1996 £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ£ï # 54. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2723 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥sÁ¯ï xÁªÀĸï # 486. gÁdPÀĪÀiÁj ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. 8£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ . 1£Éà ºÉZï. «£ÁAiÀÄPÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀAiÀiÁåf ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÁªï gÀ¸ÉÛ. J & © ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨ÁèPï. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 24£Éà £ËPÀgÀgÀÄ PÁæ¸ï. r ©. ¹. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2469ªÉÄʸÀÆgÀÄ. .J ªÀÄvÀÄÛ 2684 4£Éà © ¨ÁèPï ºÀAvÀ 15PÀĪÉêÀÄ¥ÀÄ X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀUÀgÀ . 1494. «AUï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ "¹". 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ-08 ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 CA§ÄeÁQë#J¯ï.CgÀ¸ï ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. 7 £ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 CAiÀÄåtÚ ©.1£Éà PÉÃAzÀæ ªÉÄãï. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 avÁæ # E-46. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 24 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥Àæ«Ãuï JA. 2736 4£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 Page 32 . PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå # 174/J. PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ.n.f. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄAqÀå. 2686 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸Àwñï. ©. # 43. ######## ¥sÉÃ¸ï £ÁtAiÀÄå L. 12£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï.¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà WÀlÖ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # ¹. ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä.# «. ±ÀªÀÄð ¸ÁªÀiÁ£Àå £ÀÆå ¸ÀAvÉÃ¥ÉÃmÉ. ªÀiÁ£À¸À ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. 4£Éà PÉ. zÉêÀgÁd 2753 4£ÉêÉƺÀ¯Áè.eÁw ZÁªÀÄgÁd «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÉÃmÉ.« VÃvÁªÀÄA¢gÀ eÉÊ£ï. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ¸ÀgÀ¸Àéw 2719 4£ÉÃ¥ÀÄgÀA. 4£Éà ºÀAvÀ 15 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. f.# 976. # 168. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 2802 3 4£Éà £Éà ºÀAvÀ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. «. 2752 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ¹zÁÝxÀð ºÀAvÀ 15 X 24 £ÀUÀgÀ. ¥sÉøï 8/9/1994 dAiÀÄ¥ÀæPÁ±ï # 967. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ######## ¥sÉÃ¸ï £À½¤ ªÀÄ°èPÁdÄð£À # 12. 2758 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.#JA. JA. «£ÁAiÀÄPÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2687 £ÀUÀgÀ 4£Éà .ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÉʯÉéPÁélæð¸ï 2759 4£Éà . 4£É ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄÃdgï ±À²zsÀgï # 185. 2 £ÉêÀiÁf ¸ÉÖÃeï. ºÀAvÀ 15 ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 dAiÀÄgÁA JA. ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀvÀå¨sÁªÀÄ # 2847/6. 17 ¥Àj²µÀÖ £Éà ªÉÄãï eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. 2808¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. n. 2710 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 r. 2£ÉêÀ2685 ºÀAvÀ. MAnPÉÆÃ¥Àà® PÉÃAzÀæ gÁªï . ªÀiÁzÀjªÀÄ£É. 15Dgï. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄÄgÀĽ #ªÉÆúÀ£ï 27. ¨ÉAUÀ¼À £ÀlgÁd ªÉÊ. E CAqï ¸ÁªÀiÁ£Àå J¥ï ¨ÁèPï.Dgï. UÉÆÃPÀÄ®A. Dgï. E. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 AiÉÆÃVñï. 2722 4£Éà ¸ÀzÁ²ªÀ£ÀUÀgÀ. PÉ£ÀgÀ¨ÁåAPï JA.2£Éà ¦ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï . «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2690 4£Éà ºÀAvÀ 151£Éà X 242£Éà ºÀAvÀ. 2472gÉÆlj 4£Éà ºÀAvÀ a®Ýð£ï 15 X 242£Éà ¯Éʧæj ¥sÉøï 8/9/1994 ºÁ¯ï. ²gÀ¹. £ÁUÉÃAzÀæ.

4£Éà ºÀAvÀ 15 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀgÀ±ÀÄ gÁªÀiï # 99. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉ £ÀUÀgÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉøï Page 33 . ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï £ÁUÀgÁd Dgï. PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ 2478 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ®°vÁ¢æ »AzÀĽzÀ gÀ¸ÉÛ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀAUÀqÀ .¹. ªÀUÀð 3£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÁèPï. J¯ï ¨ÉÆÃUÁ¢ gÁdå ¸ÀPÁðj 2£ÉëdAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ £ËPÀgÀgÀÄ . ºÀAvÀ 15 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀÄTAiÀiÁ. 182£Éà JPÀëmÉAPÀë£ï. # 377. PÉÆïzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀA¢ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ©Ã¢ . Egïé£ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ.# 1029 . # 1006. d£ÁzÀð£À LAiÀÄAUÁgï # 2883. # M. §qÁªÀuÉ. X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄÃdgï ªÀÄvÀÄÛPÀȵÀÚ # 805. J£ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2694 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ # 1161. ZÀAzÀ£À ¹. 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. # JA. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà 6£ÉÃ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄãï. £ÀA¢¤.2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄÆwð © #J£ï. 27.XJ£ï. 1 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ §ÈAzÁªÀt ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ. 9£ÉêÀiÁf PÁæ¸ï ¦¸ÉʤPÀgÀÄ .f 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 CPÀ̪À «±Àé£Áxï # 287. 13£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ¥sÉøï 8/9/1994 ©. ¥ÀzÀä ¸ÁgÀy. 4£Éà ºÀAvÀ 15 zÉêÀgÁdÄ X 242£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ªÉƺÀ¯Áè.Dgï.£ÀUÀgÀ. 2764 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¹zÀÞgÁdÄ J. 1 £Éà ªÀiÁf ªÀÄÄRå ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2901 ©-¨ÁèPï.ªÉÄʸÀÆgÀÄ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 zÉÆgÉgÁdÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå®Qëöäà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «¼Á¸À 2486gÀ¸ÉÛ. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ AiÀıÀªÀAvÀ¥ÀÄgÀ 2767 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà .J¸ï. 1£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï.2476 ¹zÁÝxÀð 4£ÉãÀUÀgÀ. 272. 2488 4£Éà ºÀAvÀ 15ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 f¯Éè. JA PÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. 2769 4£Éà G¥À£ÀUÀgÀ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 109/18 4£ÉêÉÄʸÀÄgÀÄ.ºÉZï. # 168..JA. eÉ. 2487 «« ªÉƺÀ¯Áè.PÉ. PÁªÀiÁQë ¸ÁªÀiÁ£Àå D¸ÀàvÉæ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 6£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï . ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2809¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560003 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï wªÀÄägÁAiÀÄå. ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. # 313. ©. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà §gÀAUÀ¼ÀÆgÀÄ. CgÀtå ¸ÁªÀiÁ£Àå E¯ÁSÉ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄ. 575.¤ªÀÈw gɪɣÀÆå ¥Àj²µÀÖ¥ÉÆðøï. £ÀAdĪÀĽUÉ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2743 ¸ÀPÀð¯ï 4£Éà ºÀAvÀ . 3/11/1999 ¥sÉÃ¸ï ¨sÀPÀÛ ªÀvÀì® # 10. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÁåAiÀÄ £ËPÀgÀgÀÄ ªÀiÁUÀð. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 gÀ« PÉ. 4£Éà ºÀAvÀ 9PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 2481/J ªÉÄʸÀÆgÀÄ.¦. 2. PÉÃAzÀæ ©. 1039 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ¸ÀÄAzÀgÀ f. gÁªÀiï gÁªï. X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁfÃªï ©. 2750 ªÉÄÊ. 1£É JA. ¸ÉʤPÀgÀÄ 13£É «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄãï. 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±ÁAvÁ ªÉÊ.f-44. vÀĪÀÄPÀÄgÀÄ f¯Éè CZÀÑAiÀÄå# . 2483 EA¢gÁ£ÀUÀgÀ. X ¯ÉÃOmï 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1999 . 2815 4£Éà ºÀAvÀ 12 XªÉÄʸÀÆgÀÄ. 1 £Éà ¥Àj²µÀÖ ºÀAvÀ. # J¸ï. 2742 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 24 ²æÃgÁA¥ÀÄgÀ. # 390/6. 56. £ËPÀgÀgÀÄ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ºÀAvÀ 15 X 24 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.JªÀiï ªÀiÁfgÀ¸ÉÛ. «£ÀAiÀĪÀiÁUÀð. J£ï. 2747 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 §¸ÀªÀAiÀÄå. 6 £Éà gÁdå J PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ²ªÀ PÀĪÀiÁgï.. 2485 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï r¥Éãïì ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁélð¸ï. # Dgï. J£ï.¥ÀAUÀqÀ PÉ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÁèPï. # 1095. # 416. # 369. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. L. 4£Éà ºÀAvÀ 12 ©. 8£Éà ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. 1 £ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. f. 1£ÉêÀiÁf ºÀAvÀ. X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ «ÃgÀtÚ JA JA. 6-J. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï.2748 §£À±ÀAPÀj. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀĵÀà ¥Àæ¨sÁPÀgÀ # 1857/J¥sï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2477 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.ºÀAvÀ 15 ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 242£ÉÃ8/20/1998 ¥sÉÃ¸ï ¸ÀIJî ºÉZï. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 2 £Éà ºÀAvÀ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÉAUÉj. . ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀÄt¸ÀÆgÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 d£ÁzsÀð£À#¥Àæ¸Ázï. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 2411. ®µÀÌgï 2851ªÉÆúÀ¯Áè 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 . ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2693 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 qÁ// «dAiÀÄ#zÉêï 599.2£Éà CAUÀ«PÀ®gÀÄ PÁæ¸ï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 qÁ// n PÉ. 4£Éà ºÀAvÀ 15 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁt ¥ÀÄlÖAiÀÄå # 199.eÁw ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2814 £ÀUÀgÀ.6£Éà PÉ. PÁélæ¸ï.J£ï.#©. # 40. ºÉZï.PÉ 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. eÁw §qÁªÀuÉ.PÉ.PÉ£ÀUÀgÀ. zÉƪÀÄä®ÆgÀÄ. ¸ÀÄgÉñï PÀĪÀiÁgÀ # 598. 4£ÉÃn. 2771 4£Éà ªÉÄÊ ºÀAvÀ 15 X ±ÀÆgÀÄ.9£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï.¥Àj²µÀÖ f.¹. ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀgÉÃAzÀæ # 24. PÉ. 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²æãÁxï .¥Àj²µÀÖ 2 £Éà ºÀAvÀ. 2744 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ®¶ä ¥ÀæPÁ±ï. f. ²ªÁf eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ²æÃgÁªÀiï ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÉÃmÉ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ .¦¨ÁåAPï.PÉ. 4£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï.# 3. 14. ZÀAUÀ¥Àà # 135. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï. J¸ï.Dgï. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±À² J£ï # 1489. 1£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. 1217. L. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀAvɪÀÄgÀ½î. 8/9/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. J£ï.PÁ¯ÉÆä. 109/20 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.¦. ®¶ä # 246. gÁªÀÄPÀÈ¥À. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ Dgï ªÉƺÀ®è. 2812 4£Éà ¹zÁÝxÀð£ÀUÀgÀ. # 223. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2765 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 «Ãt¥Át JA. 2 £ÉøÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÁèPï. PÉ. 3£Éà gÁªï. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉøï qÁPÀå £ÁAiÀÄPï.¸ÁªÀiÁ£Àå d®ªÁ»¤ gÀ¸ÉÛ.Dgï. J£ï. JA L f-15. ZÁªÀÄÄAr¥ÀÄgÀA.J£ï. 3£Éà PÉÃAzÀæ ªÉÄÊ£ï. 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 D±ÁÀgÁd£ï#ºÉZï. JgÉPÀmÉÖ gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ©Ã¢. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀAiÀiÁå° ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁªÀ¯ï 2746 ¥Éưøï 4£Éà ºÀAvÀ 15oÁuÁ X 242£Éà ºÀwÛgÁ. ªÀįÉèñÀégÀA. dAiÀÄ®Qëöä ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 12016 ¥ÀÄgÀA 4£Éà . ¸ÉʤPÀgÀÄ 4£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï.ºÀAvÀ 12 n«J¸ï X 18 PÁæ¸ï 2£Éà ¥sÉÃ¸ï ºÀwÛgÀ. 493. 10£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. UÉÆÃPÀÄ®A ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2745 3£Éà 4£Éà ºÀAvÀ. 2£Éà ªÉÄÊ£ï. 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 F±Àégï J¸ï #J¯ï. 2479 4£Éà ªÉƺÀ¯Áè. ZÀÆqÀªÀÄt # 1223. gÁªÀiÁ£ÀÄd «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2695 gÀ¸ÉÛ. C±ÉÆÃPÀ PÉ. ©.2442/J.# 73.2775 §£À±ÀAPÀj 4£Éà ºÀAvÀ 12 1£É X 182£Éà ºÀAvÀ 3/20/2000 ¥sÉøï 2£Éà ¨ÁèPï.eÁw C±ÉÆÃPÀ¥ÀÄgÀA. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. JA PÉ. 2853 4£Éà PÀÄtÂUÁ¯ï ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃvÁ|| ¥sÉøï 8/9/1994 . ¥Àj²µÀÖ AiÀiÁzÀªÀ£ï eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «¯ÉÃeï¨ÁæZï. ¥Á¯ïUÀæªï ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ zÉêÀAiÀÄå£ÀºÀÄAr. gÁªÀÄPÀȵÀÚ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ.Table1 9865 9869 9872 9875 9876 9879 9883 9884 9887 9890 9892 9896 9899 9901 9906 9909 9915 9918 9922 9924 9927 9929 9935 9944 9945 9946 9955 9956 9957 9967 9970 9973 9982 9984 9987 9997 9999 10006 10010 10012 10024 10031 10039 10040 10048 10055 10063 10064 10067 10070 10079 10082 3R-4 3R-3 3R-4 3R-3 3R-4 3R-3 3R-4 3R-4 3R-3 3R-4 3R-4 3R-3 3R-4 3R-3 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-3 3R-4 3R-4 3R-3 3R-4 3R-4 3R-4 3R-3 3R-4 3R-3 3R-4 3R-4 3R-4 3R-3 3R-4 3R-3 3R-4 3R-3 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-3 3R-4 3R-3 3R-4 3R-4 3R-4 3R-3 3R-4 3R-4 3R-4 ²æäªÁ¸À£ï#Dgï. PÀȵÀÚPÀĪÀiÁgï ¹ArPÉmï .J£ï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 2749 2£Éà 4£Éà ºÀAvÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 12ªÉÄʸÀÄgÀÄ. ºÀAvÀ 15 X 24 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 2766 4£Éà C±ÉÆÃPÀ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥ÀÄgÀA ¥sÉøï 8/9/1994 . ¥Àj²µÀÖ PÉ. 2811 4£Éà ¦Ãtå.ºÀAvÀ 15 PÉ. ªÀUÀð 6£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. # 4723. 2772 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï PÀªÀÄ® ªÉÊ. 1£Éà ªÀiÁf ªÀĺÀr. ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥ÉæªÀÄ®vÀ. # 6. PÉ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ J r ©. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 24 ªÉÄʸÀÄgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2770 4£Éà ¹zÁÝxÀ ºÀAvÀ 15£ÀUÀgÀ. X 242£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. PÀĪÉA¥ÀÄ 2768 £ÀUÀgÀ. ¸ÁªÀiÁ£Àå UÀUÀ£ÀZÀÄA© ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ eÉÆÃr 2905gÀ¸ÉÛ. 4£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ 8 £Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄÄRå 2762 gÀ¸ÉÛ. vÁåUÀgÁd ¦.ºÉZï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 3£É ºÀAvÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ¤Ã®ªÀÄä J£ï. ¦-¨ÁèPï. # 3587. 1£Éà PÉ. #J. 2484 4£Éà §qÁªÀuÉ. # 13.Dgï. ¥Àj²µÀÖªÀiÁ£À¸À eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÀAUÉÆÃwæ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 8£Éà ¥Àj²µÀÖ ªÉÄãï. ªÉÄʸÀÆg ¸ÀħâgÁªï. 2£ÉÃ######## ¥sÉøï qÁ|| £ÁUÀ¥Àà # J¯ï. ¥ÀzÁäªÀw PÉ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉƺÀ¯Áè.©. £ÁUÀgÁeï . §¸ÀªÀ°AUÀAiÀÄå. # 1506. ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2692 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄ£ÀÄ .¹.JA UÀAUÉÆÃwæ ¥Àj²µÀÖ eÁw ¯ÉÃOmï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . PÀĪÀiÁgï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 «ÄãÀPÀĪÀiÁj # 383. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2724 PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 2737 4£Éà ºÀAvÀ 15 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. «£ÁAiÀÄPÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ 2852 4£Éà . # 2697. 3 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï.L.J£ï. £ËPÀgÀgÀÄ ®µÀÌgï 2813 ªÉƺÀ®è. 233. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «PÀÆÖjAiÀiÁ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀĺÀ«Ãgï ZÉAzï.¨ÁèPï. ¥Àæ¸Ázï ©. JA.

¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆg ªÉAPÀmÉñï # JªÀÄÆwð PÉ. £ËPÀgÀgÀÄ 2828 4£ÉêÁ¸À£ï ºÀAvÀ 9 X 12gÀ¸ÉÛ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÁ°äQ gÀ¸ÉÛ. ªÀiÁfPÀ£ÁðlPÀ ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ & UÉÆêÁ 2827¸À¨ï 4£Éà KjAiÀiÁ. 2£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 ¥À²ÑªÀÄ PÉÆaÑ£ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ J¸ï eÉ ºÉZï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. J. ¸ÀPÁðj £À«®Ä «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ. # 13/r.« PÉ.# 1698. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2913 4£Éà ºÀAvÀ 9X ªÉÄʸÀÆgÀÄ 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÉñÀªÀ ¸Áé«Ä # 904.31/1682. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ 7/31/1998 ¥sÉÃ¸ï ¸ÀÆAiÀÄð £ÁgÁAiÀÄt # 2855. 191 D¢ZÀÄAZÀ£ÀVj ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ.«zÁå ¥Àæ¨sÀÄgÁeÉà # 24/3. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀªÀVj.ªÉƺÀ¯Áè. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï.£Éà ºÉZï.eÁw C±ÉÆÃPÀ¥ÀÄgÀA. «Ãt2499 ±ÉñÀ£À 4£Éà ¨sÀªÀ£À ºÀAvÀ 15 X 242£Éà EzÀÄgÀÄ.312. PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉøï gÁªÀiÁPÀȵÀÚ£ï # 895. ªÉÄʸÀÆgÀ ZÉÃvÀ£À ¹. £ÀA ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 7. ºÀAvÀ 9 X 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ Dgï.J¸ï PÉ. J£ï. ªÀiÁ£À¸À ©.« ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥Á櫸À£ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÉÆÖÃgÀ. Dgï J¸ï. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2855 4£Éà ºÀAvÀ 9 XªÉÄʸÀÆgÀÄ 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 §¸ÀªÀtÚ JA. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 D±Á ¹. ¸ÁªÀiÁ£Àå 3 £Éà ªÀÄÄRå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ.£ÀUÀgÀ. 10£Éà SÁ£ÀA.«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²æäªÁ¸ÀAiÀÄå.2£Éà ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ 13/ºÉZï. ¥sÉÃ¸ï «£ÀÄvÁ C±ÉÆÃPï # 25. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 12£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. X 12 Dgï 2£Éà ªÉƺÀ®è. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2911 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²æÃzÉë # PÉÃgï D¥sï PÉÃAzÀæ ¸ÀÄgÀeï¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ & PÀA¥É¤. gÀ¸ÉÛ. J¸ï. J¯ï. §¸ÀªÀAiÀÄÄå # 974. «Ä²£ï ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÁ¸ÉàÃl¯ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÉÆÃqï. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ # 551. gÁdå -1. eÉ. 6 £ÉøÁªÀiÁ£Àå ¸Áé«Ä. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ dAiÀÄ®Qëöä 2823 4£Éà ¥ÀÄgÀA. ºÉêÀiÁªÀw# 661. VÃvÁ ªÀ¸ÀAvÀPÀĪÀiÁgï # PÉ-48.ªÉÆúÀ®è. PÀĪÀiÁgï. 2781 J£ï Dgï.# 3550. 5£É PÁæ¸ï.PÉ. ªÀĺÀzÉêÀ¥ÀÄgÀ J¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2825 gÉʯÉé 4£Éà ºÀAvÀ 9§qÁªÀuÉ. PÁæ¸ï. 1526. 1138. ¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ¸ï gÉÆÃqï. 12 2£Éà ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀAVÃvÀ gÁªï # 18/2.Dgï. £ÁUÀgÁdÄ #JA. ªÉÄʸÀ °AUÀgÁdÄ. 10£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå J¸ï. 3£ÉÃPÁæ¸ï. 2915 PÀĪÉA¥ÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X £ÀUÀgÀ. # 5. # 403.28£Éà gÁdå ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ. X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀgÀ¹AºÀ CAiÀÄåAUÁgï # 39. 11006 Omï4£Éà ºË¸ï. 2778 4£Éà zÉÆqÀØPÀÄAZÀ. 6343 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀ®à£Á J¸ï. 2841 4£Éà «. 2£Éà PÉ f¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ZÁªÀÄgÁd £ËPÀgÀgÀÄ 85 4£Éà ªÉƺÀ®è. 4£Éà ºÀAvÀ 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.Table1 10086 10102 10105 10108 10115 10119 10124 10125 10126 10128 10136 10141 10145 10148 10149 10154 10155 10163 10164 10165 10171 10172 10180 10182 10184 10188 10192 10197 10198 10206 10207 10209 10210 10212 10222 10226 10228 10234 10246 10253 10259 10271 10286 10287 10298 10309 10315 10328 10333 10339 10345 10347 3R-3 3R-3 3R-4 3R-4 3R-4 3R-3 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-3 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-3 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-3 3R-4 3R-4 3R-4 3R-3 3R-4 3R-4 3R-4 3R-3 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-3 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 ¥Àæ¨sÀÄzÉêÀgÁd # 51. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁªÀiÁQë 2844 4£Éà D¸ÀàvÉæ ºÀAvÀ 9 X 12 gÀ¸ÉÛ. 68. 2491 4£ÉÃ4£Éà PÁæ¸ï ºÀAvÀ 15¸ÀgÀ¸Àéw X 242£Éà ¥ÀÄgÀA. # 1189. 1£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄãï.£ÀUÀgÀ. 1£ÉÃ7/24/2000 ¥sÉÃ¸ï ¹zÀÝgÁdªÀÄä # 1575. ¥Àj²µÀÖ PÀÄA¨ÁgÀ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà®Ä.# J. 2856 ZÁªÀÄÄAr 4£Éà ºÀAvÀ 9X ªÀ£ÀA 12 2£Éà zÉêÀ¸ÁÜ£À ######## ¥sÉøï . ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉƺÀ®è ªÉÄʸÀÆgÀÄ.qÀ§Äè. eÁw PÉÆgÀªÀÄAUÀ® «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2786 4£Éà ¯ÉÃOmï. 2916 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄÄSÉñï#J¸ï. Dgï. EgÁ¤ §AUÉè. 24932£Éà 4£ÉúÀAvÀ ºÀAvÀ 15 X 24 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. Dgï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2700 ªÁt«¼Á¸À 4£Éà ºÀAvÀ 15 gÀ¸ÉÛ X 242£Éà [JA. 3¸ÁªÀiÁ£Àå £Éà «. ¥ÀlªÁUÁgï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ©Ã¢. ºÀAvÀ 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï C£ÀAvÀ ¨sÀmï # 100. ºÀÄ°è£À ¸ÁªÀiÁ£Àå ©Ã¢.J¸ï. ¹&r ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨ÁèPï. ºÀAvÀ 9 X 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¯Qëöä¥ÀÄgÀA. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ¸ÁªÀiÁ£Àå §qÁªÀuÉ. n. gÁªÀÄ£ÀÄdgÀ¸ÉÛ.2¸ÁªÀiÁ£Àå f. gÁdå ¸ÀPÁðj UÉÆPÀÄ®A «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 1£É 2782 ºÀAvÀ 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÀħâtÚ.¹.¹. 2£Éà PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6£É ªÉÄÊ£ï. ¥sÉøï 8/9/1994 2£Éà ºÀAvÀ. J£ï. ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀ. ¹. gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2784 CUÀæºÁgÀ.gÀ¸ÉÛ] ¥sÉøï 8/9/1994 ZÁªÀÄgÁd ªÉƺÀ¯Áè.£Éà ªÉÄãï.J¯ï. «zÁågÀtå 2785 4£ÉÃ¥ÀÄgÀA.ºÉZï. w¥ÀàAiÀÄå#f. A/44 4£Éà PɸÀgÉ. 8/28/1998 ¥sÉøïªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¨ÉAQ£ÀªÀ¨Á ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. ZÀAzÉæÃUËqÀ # 5850/J. 12£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. # 48.¥ÀAUÀqÀ £ÁAiÀÄÄØ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ. GzÀAiÀÄ PÀĪÀiÁgï # 428. 1ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £É PÁæ¸ï. 4£Éà ªÉƺÀ®è ºÀAvÀ 12 X 182£Éà . ¥sÉøï 8/9/1994 ºÉêÀÄ®vÁ. ªÉƺÀ®è. ºÀAvÀ 12 X¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2906 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 UËvÀªÀiï PÉ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀĺÉñÀÑAzÀæ.2780 GzÀAiÀÄVj. £ÀªÀUÀæºÀ gÁdå ¸ÀPÁðj zÉêÀ¸ÁÜ£À «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 2822 gÀ¸ÉÛ. «. ºÉZï. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 9£Éà 2498 ¨ÁèPï.#±ÉnÖ. 4 2850 £Éà 4£Éà ¨ÁèPï. 14gÁdå £Éà ¸ÀPÁðj ªÉÄÃ£ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ. # 23/22.2854 PÉ. ¥ÀÆtð ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ zÀȶÖÃ2492 1£Éà 4£Éà PÁæ¸ï.ºÉZï J¯ï. 4£Éà «zÁågÀtå ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥ÀÄgÀA. 2496 4£Éà gÁªÀĵÀÚ£ÀUÀgÀ. 2849 gÀ¸ÉÛ. ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.#J.J. 5494 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 UÀAUÁgÁªÀiï E.¦. PÀÄA¨ÁgÀUÉÃj. gÉʯÉéà ¥Àj²µÀÖ PÁélæ¸ï. # 26. ¸ÁªÀiÁ£Àå eÉ. ¥Àj²µÀÖ © ¹. r ¸ÀħâAiÀÄå PÉÃAzÀægÀ¸ÉÛ. E. X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÀĺÉÃAzÀæ # 2619/2. J¯ï. ©Ã¢. JALf. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À 2826 4£Éà ºÀAvÀ 9gÀ¸ÉÛ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £À¬ÄêÀÄ # G¤ßøÁ 181.Dgï. PÉëÃvÀæAiÀÄå ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÉÆqï. ©-¨ÁèPï. ¸ÁªÀiÁ£Àå 8 £Éà PÁæ¸ï. PÁæ¸ï. 4£É¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 15 X PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. JA. 335. 2952ºÁ¸À£ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2914 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²æäªÁ¸À ªÀÄÆwð # ºÉqï PÁélð¸ï.PÉ. PÁæ¸ï. ªÀiÁzÀjªÀÄ£É CgÀ¸ï ¸ÁªÀiÁ£Àå ©. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2907 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀAUÀ¥Àà #©. 2495 4£Éà 3£ÉúÀAvÀ 15 ªÀÄÄRå X 242£Éà gÀ¸ÉÛ. §¸À¥Àà ¦. §qÁªÀuÉ. J¸ï.n.«. «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå # U˹AiÀiÁ¥Àj²µÀÖ ªÀĤì¯ï PÁA¥ËAqï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀȵÀÚ ªÀÄÆwð. 4£Éà PÉ. ¥sÉøï 8/9/1994 gÀÄPÀÌ«Ät # J¯ï.¦. 2829 4£Éà ºÀAvÀ 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ. n. J¸ï.gÁdå J¸ï. ¥ÀÄtåªÀw Dgï.«. §ÈAzÁªÀ£À ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉ.# gÁeï.76. ¥sÉøï 8/9/1994 gÀvÀäªÀÄä# 12. 8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁgÁAiÀÄt #ªÀÄÆwð 50. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï Page 34 . ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2951 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 452. 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.eÁw ¥À²ÌªÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ªÁtÂdå ¸ÀAQÃtð . ¸ÁªÀiÁ£Àå ¦. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀgÀzÀgÁd£ï J. «. PÉëÃvÀæAiÀÄå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2842gÀ¸ÉÛ. 4£Éà dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ8/28/1998 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÄgÀÄ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ. ¸Àé¥Àß ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ËzÀ GzÀAiÀÄgÀ« ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. r. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÄgÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÉÄʸÀÄgÀ ¥ÉæêÀÄ PÀĪÀiÁj. 2 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 aPÀÌ §¸ÀªÉÃUËqÀ # 3798/4.ºÀAvÀ 9£ÀA¢¤ X 12 2£Éà ¯ÉÃOmï. 15 ¥Àj²µÀÖ £Éà PÁæ¸ï ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ w®PÀ £ÀUÀgÀ 2779 4£Éà . 4£Éà ºÀAvÀ 12 X PÉ 182£Éà Dgï. 4£Éà ºÀAvÀ 9PÉ. 12£Éà ©. 1 £ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï gÀ¸ÉÛ. # 1036/2.Dgï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2910 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁªï JA. ªÀÄAr 2858 4£Éà ªÉÆúÀ¯Áè. zÉêÀ¥ÁwªÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀåCUÀæºÁgÀ. 2783®µÀÌgï 4£Éà ºÀAvÀ 12 ªÉƺÀ¯Áè X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2843 5 4£Éà £Éà CqÀØ ºÀAvÀ 9 X 12gÀ¸ÉÛ. 2£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉÃ¸ï ¥ÀĵÀà ®vÁ # 837.ªÉÄãï. ²ªÁf ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ.ºÀAvÀ 9Dgï X 12 ªÉƺÀ®è.f. G¥ÀªÀ®AiÀÄ.1410. 892. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ UÀAUÉÆÃwæ 2908 4£ÉúÀÄqÉÆÌà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà §qÁªÀuÉ.5r. J¸ï. 2£Éà PÀĪÀiÁgï ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï. ºÁ¸Éàl¯ï 2857 4£Éà gÉÆÃqï ºÀAvÀ 9 X 12 . n. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ.CgÀ¸ï gɺÀªÀiÁ¤AiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ©Ã¢.n. 5£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. 4 £ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. ¸ÀvÀå PÀĪÀiÁgï. JA. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2912 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÀªÀÄä # 13. 6 £Éà ¥Àj²µÀÖ ¨ÁèPï.ªÉƺÀ¯Áè. X 12 2£Éà ªÀÄrPÉÃj.L. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀÄÄvÀÄÛ #PÀĪÀiÁgï 42. ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. J¯ï L ¥Àj²µÀÖ f. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÉÊgÀÄ. ºÀAvÀ 9 X 12¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸Á«vÀæªÀÄä # 1381. 2£Éà ªÉÆúÀ¯Áè. X 12 2£Éà ªÉÄÃlUÀ½î ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÉÆøïÖ.

. GvÀÛgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå §qÁªÀuÉ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÁ¸À£À.EgÁ¤ gÁdå§AUÉè. 1047. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¢Ã¥ÀPï J£ï #PÉ. CªÀÄÈvÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀ¶ð¤ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆðøï PÀ«ÄõÀ£ï 3001 4£Éà ºÀAvÀ 9D¦üøï X 12 2£Éà »A¨sÁUÀ. «ÃgÀ£ÀUÀgÀ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ ®µÁÌgï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉƺÀ¯Áè.PÉ.J. 2£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ DUÀæºÁgÀ 2868 4£Éà .©. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3£Éà ªÉÄãï 2961 UÉÆÃPÀÄ®A 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 §qÁªÀuÉ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2926 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # ¹. 4£Éà ºÀAvÀ 9 XªÉÄʸÀÆgÀÄ 12 2£Éà ¥sÉøï 4/7/1998 vÁ®ÆèPÀÄ. Dgï# 190. J£ï. ©. 3£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀæ¸ï. 2952ºÁ¸À£ï. 56. PÉ. qÀ £ÉÃgÁdå ªÉÄÃ£ï ¸ÀPÁðj mÉ. 2866 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁgÁAiÀÄt #gÁªï. J¸ï. 19gÁdå £Éà ¸ÀPÁðj ªÀÄÄRå «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ. dAiÀÄ¥ÀæPÁ±ï # 148. 9 £Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ïeÁw UÁA¢£ÀUÀgÀ. 440. 8 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ¸ÀPÁðj ªÀÄArªÉƺÀ®è. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÁeÉêÀÄzÀæ 2863 4£Éà £ÀUÀgÀ. ¥sÉøï 8/9/1994 PÉA¥À£ÀAd¥Àà # 781.# 2951. tªÀÄ688/¹. 3002 4£Éà ºÀAvÀ 9 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ. mÉA¥À¯ï PÉÃAzÀæ gÀ¸ÉÛ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 3012 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # J¯ï J£ï 71. ªÉÄʸÀÆ ZÀAzÉæÃUËqÀ # 5850/J. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄAqÀå zÉògÁeï. ¥Àj²µÀÖ 2£Éà eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ. ºÉƸÀgÁdå ©Ã¢.L. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄAdÄ£Áxï.4£Éà PÁ¯ÉÆä. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ±À² JA. . 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÉʯÉéà ¯ÉÃOmï. 1£É¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. 4£Éà ªÀiÁgÀÄw ºÀAvÀ 12 X 182£Éà zÉêÀ¸ÁÜ£À ¥sÉøï 8/9/1994. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 3005ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2928 4£ÉÃ2£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ºÀAvÀ. ªÀiÁå£ÉÃdgï gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÉÖÃmï £ËPÀgÀgÀÄ ªÉÃgï 2787 4£Éà ºË¸ï . ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ Dgï.gÁªï 1£Éà f. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ §qÁªÀuÉ. 7£É PÁæ¸ï. £ËPÀgÀgÀÄ 2965 «zÁå¦ÃoÀ 4£Éà ºÀAvÀ 9 ªÀÈvÀzÀ X 12 2£Éà ºÀwÛgÀ. gÉʯÉéà f. ºÀAvÀ 12 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 6 £Éà gÁdå PÁæ¸ï. ¹. ºÀAvÀ 9 X 12 1£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ. ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. #J¸ï 543/¹. 4£Éà ¥Àj²µÀÖ ªÉÄÊ£ï. ²ªÁf ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 4£ÉÃ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 51. PÉ. ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj. 2789 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄÃzÀ¥Àà# ©.PÁélæ¸ï. 8£ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. 2660/10. PÉ.Dgï. f. PÉ.M.r. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà. 178. ¤ªÁ¸À£ï.¦. J. PÀĪÉA¥ÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀétðgÉÃSÁ. ZÀ£ÀߪÀÄä£À PÉÃAzÀæPÉÃgÉ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. J¸ï.©. 2793 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.PÉE©. UËvÀªÀÄ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ 2921 4£Éà ºÀwÛgÀ. 109/111 PÉ. J£ï. qÀ§â¯ï eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. £ËPÀgÀgÀÄ J£ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå JA ¨ÁèPï. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÀgÁdÄ #«. ¸ÁªÀiÁ£Àå DUÀæºÁgÀ.J¸ï. 7£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï . ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. PÉ. gÀ¸ÉÛ. 2925 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀĪÀÄvÀ r. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉAPÀmÉñï # 292.1£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï.n. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ.PÉ J£ï. 8£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ¥sÉøï 8/9/1994 PÀªÀÄ® «. 1£Éà N gÁdå ºÀAvÀ. PÀıÁ® £ÀUÀ ªÀÄAdƼÀ# J¸ï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2929 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÉñÀªÀ ¥ÀæPÁ±ï. UËæAqï 2927 ¥sÉÆèÃgï.185/8.J¸ï. gÁdå J£ï. ¹ÃvÁ J ¸ÁªÀiÁ£Àå «¯Á¸À gÀ¸ÉÛ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï. 11086 PÀĪÉA¥ÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X £ÀUÀgÀ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 UÀÄgÀÄ¥Áæ¸Àzï # 2887. 2867 ©. 2864 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉïÁAiÀÄÄzsÀA # 342. 1 £Éà ºÀ ¸ÀvÀå £ÁgÁAiÀÄt # 3482. ºÀAvÀ 12¦. ¥sÉøï 8/9/1994 UÁ¬Äwæ ¥ÀÄgÀA. 130 9 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. 109/121 4£Éà ±À¥ÀÛ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥ÀÄgÀ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 ¦© ¸ÀASÉå6. ºÀAvÀ 9 X 12 ªÀÄrPÉj 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀĨÁæªÀÄtå # 15. 2930 3£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 "J" ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¨ÁèPï 8/9/1994 PÀȵÉÚÃUËqÀ # 1. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁWÀªÉÃAzÀæ # 41 . ¸ÀPÁðj £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 2860 gÀ¸ÉÛ 4£Éà . 2£Éà J¸ï J£ï.¨ÁèPï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 «dAiÀÄ JA. # 3566.ºÉZï. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1999 £ÀAdAiÀÄå#J£ï 11. F ¢ÃZÀÆgÀÄ ¥Àj²µÀÖ §qÁªÀuÉ. 2964 4£Éà 4£Éà ºÀAvÀ 9ºÀAvÀ X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÄgÀÄ.3053 «±ÉéñÀégÀ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X £ÀUÀgÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2968ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÀĪÉÃA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 11£Éà PÉÃAzÀæ PÁæ¸ï. ªÉÄʸÀÆgÀ vÁåUÀgÁeï# 752/1. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¹zÀÝAiÀÄå. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ.¸ÁªÀiÁ£Àå Dgï. 12 «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà £ËPÀgÀgÀÄ PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉAPÀlgÁªÀÄAiÀÄå # 2064/6 eÉ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ZÉ£Àߧ¸À¥Àà # 32/J. PÉÃAzÀæ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÃeï £ËPÀgÀgÀÄ PÁåA¥À¸ï. 8/28/1998 ¥sÉøï zsÁgÀªÁqÀ. gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 3004 4£Éà vÁ®ÆèPÀÄ. # JA. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 Page 35 . ªÉAPÀlgÁªï#¦ 468. 9£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. 2962£Àdûgï¨Ázï. «.¥Àj²µÀÖ §qÁªÀuÉ. ºÀAvÀ. eÁw w®Pï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgï. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±ÁgÀzÀªÀÄä # 4.Table1 10348 10361 10367 10377 10381 10385 10393 10397 10401 10406 10407 10411 10416 10418 10422 10427 10430 10435 10436 10437 10447 10449 10451 10458 10460 10463 10465 10471 10474 10477 10479 10484 10488 10489 10492 10498 10499 10511 10513 10515 10525 10528 10529 10542 10545 10550 10554 10556 10559 10561 10570 10575 3R-2 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 ¥ÁªÀðvÀªÀÄä # 351.¥ÉÆæÃmï ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ªÉÆúÀ¯Áè. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4£Éà ªÉÄãï. ªÉÄʸÀÆgÀ £ÁUÀgÁdÄ ®¶äzÉë f ¤®AiÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðj . gÀ¸ÉÛ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ZÀAzÀæ ±ÉÃRgÀ J¥sï-3. UÉÆPÀÄ®A ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2790 .¸ÁªÀiÁ£Àå J¯ï ©. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ dAiÀÄ®Qëöäà £ËPÀgÀgÀÄ 2923 4£Éà ¥ÀÄgÀA.XJA. Dgï 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï .Dgï. ¦. ¸ÀPÁðj 3«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà £ËPÀgÀgÀÄ ªÉÄãï. ªÀÄ®èªÀÄä¥Àj²µÀÖ ¤ªÁ¸À. 2954 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 UËgÀªÀÄä # 3691. 3006 ±ÁgÀzÀzÉë£ÀUÀgÀ. C¢üÃPÀëPÀ J¸ï. 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 PÀªÀįÁA¨sÀ # 2000. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2963 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀAdÄAqÀ #¸Áé«Ä 87. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀ£ÀA. # 179. 2£ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. 2957 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÉÊ.ªÉƺÀ¯Áè. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ZÀAUÀ¥Àà#PÉ. ºÀAvÀ 9 X 12PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 L-¨ÁèPï. J. JA.2953 MAnPÉÆ¥Àà¯ï. ªÀiÁPÉðmï ¥sÉøï 8/9/1994§£ÀÄßgÀÄ. 2800 5£ÉÃ4£Éà PÁæ¸ï ºÀAvÀ 12«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ X 182£Éà ¥sÉøï 4/7/1998 2£Éà ºÀAvÀ. DgÁzsÀå PÉ. 4£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. 527/J. gÁªÀiÁ£ÀÄd ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. EAf¤AiÀÄgï ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ PÀbÉÃj.# J£ï.J¸ï. ¥Àj²µÀÖ eÁw eÉÆåÃvÀ£ÀUÀgÀ.PÉ. 8ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ªÉÄãï 2791 PÀĪÉA¥ÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X£ÀUÀgÀ 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2£Éà gÁdå PÁæ¸ï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 3003 ºÁgÀAV 4£Éà AiÉÆÃd£ÁªÀÈvÀÛ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2862 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÉñÀ J£ï. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ 8/23/1998 ¥sÉøï gÁd®¶ä # 2822. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ZÀAzÀæ f. 182£Éà ¹. 2£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ¢£Éñï PÀÉ. 1£Éà gÁdå PÁæ¸ï. ¸ÀPÁðj ¥Á¥ÀgÁA «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ©Ã¢. 3 £Éà 4£Éà ºÀAvÀ. 2922 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥Àæ¨sÁPÀgï # 1240. eÉ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ C±ÉÆÃPÀ¥ÀÄgÀA. # 15/2.4£Éà PÁæ¸ï ¥Àj²µÀÖ .ºÉZï. # 17. 1 £Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄÄRå2792 gÀ¸ÉÛ. PÀĪÉÃA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 .¹. JA. ¹Ln©. ¥sÉøï 8/9/1994vÁåUÀgÁd£ÀUÀgÀ ¨ÉAU £ÁUÀªÀÄä jmÉÊqÀð nÃZÀgï. 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÁUÀgÁdÄ #JA. ºÀ¼ÀîzÀPÉÃgÉ. ¸ÀPÁðj 4£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ªÉÄãï. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ 8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ ªÉÃgï ºË¸ï J ¦. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2865 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁd±ÉÃRgï#JA215/J n. w®Pï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ.J£ï.JA. 4£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2958 mÉ. ªÉÄʸÀÆg £ÀAd¥Àà J£ï. £ËPÀgÀgÀÄ PÉ 3007 Dgï £ÀUÀgÀ.E.¸ÀPÁðj EnÖUÉUÀÆqÀÄ.J£ï. dAiÀÄ£ÀUÀgÀ.n. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2966 4£Éà PÉÆüÉîUÁ¯ÉÆ. 2859 MAnPÉÆÃ¥Àà®. 2960 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 589. 4£ÉçqÀªÀuÉ.ªÀÄ®è¥Àà¥ÀÄgÀA. CgÀtågÁdå E¯ÁSÉ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ªÀ¸Àw 2788 UÀȺÀUÀ¼ÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà C±ÉÆPÀ¥ÀÄgÀA ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. £ÀÆå ¸ÁªÀiÁ£Àå £ÀA§gï. nà £ÀgÀ¹¥À ²ªÀgÁªÀÄAiÀÄå # 33. ªÀÄdÄA¼À #PÉJ/3 ¹.JA.«. gÁdå ¸ÀPÁðj ¹ JA «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÉArPÉÃmï 3054 4£Éà ¨ÁåAPï ºÀAvÀ 9 »ÃA¨ÁUÀ X 12 2£ÉÃZÁAªÀÄÄAr ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄgÀA . 3093. ZÁª «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï # 66 1£Éà ¥ÁmÉïï PÁæ¸ï ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ CgÀ¼ÉÃPÀmÉÖ. gÁdå n gÀ¸ÉÛ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X¸ÉßúÀ 12 2£ÉÃC¥Ámïð ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄAmïì.¥ÀÄgÀA.

Dgï.¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ r«¸À£À¯ï. 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2975 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÉÆÃmïð ¸ÁªÀiÁ£Àå »A¨sÁUÀ. 2987 4£Éà PÉ.ªÉÆúÀ¯Áè ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 . ¸ÁªÀiÁ£Àå ©Ã¢ «gÁd¥ÉÃmÉ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀÆqÀÄUÀÄ 2980 4£Éà ºÀAvÀ 9f¯Éè.ªÉÄʸÀÆgÀÄ §¸ÀªÀgÁdÄ #n. X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 eÁ£ÀPÀªÀÄä # 10/1. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2976 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.J. 6 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ºÉÊqÉõÀ£ï ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. ºÉZï3019 ¨ÁèPï 4£Éà . ¯ÉÃOmï. # eÉ. CAUÀ«PÀ®gÀÄ n.«. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ EAf¤AiÀÄgï 3015 UÁå¸ï 4£Éà ºÀAvÀ 9 r¥ÉÆà X 12 2£Éà ºÀwÛgÀ. ªÉÄÃj C£ï¥À£ïì£ÉÆÃ. ºÀAvÀ 9X PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÁªÀ£À. ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ J¸ï Dgï3016 ¦. PÁ½zÁ¸À ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 9 X 12eÉ 2£Éà ¦ £ÀUÀgÀ. 2-¹. PÉÃgï ¦.¹ # 644 . ¸ÁªÀiÁ£Àå CUÀæºÁgÀ.ªÀ£ÀA. ¸ÀÄgÉÃ±ï ¦. UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ # 4803. L ¨ÁèPï 3055 .gÁeÁgÁªÀiï JA. # 43. 8£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. vÁªÀÄmï ¸ÁªÀiÁ£Àå Vj. ¸ÉƦà£À PÉÃAzÀæ PÉÃj ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3£ÉãËPÀgÀgÀÄ PÁæ¸ï. ²ªÀ¥ÀÄgÀ CAZÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå UÀÄAqÀÆè¥ÉÃmÉ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2978 vÁ®ÄèPÀÄ. PÉ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 20£Éà ªÉÄãï 30602£Éà 4£ÉúÀAvÀ. X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁWÀªÉÃAzÀæ. Dgï. ¥Àj²µÀÖ 3£Éà eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï . §¸ÀªÉñÀégÀ CAUÀ«PÀ®gÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. JA. «ÃgÉÃUËqÀ.# 2369. ¥Àj²µÀÖ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ªÉÄ ºÀA±À.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. Dgï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÆ£ÀߥÀà.r. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2871 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÄgÉñï J¸ï. J¸ï 4£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. «zÁå Dgï. J£ï D¥sïPÉÃAzÀæ EArAiÀiÁ . ¸ÁªÀiÁ£Àå £ÀA 7. ºÀAvÀ 9 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. eÉ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ # 22. X 12 2£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥sÉøï 8/9/1994 2£Éà ºÀAvÀ. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 17 PÉÃAzÀæ £Éà ªÀÄÄRå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 9 X ªÉƺÀ¯Áè. # 728. 4£ÉÃ4ºÀAvÀ 9£É X 12 ªÉÄãï 2£ÉøÀgÀ¸Àéw ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄgÀA . AiÀÄÄ. 5 £Éà ªÀiÁf ªÀÄÄRå ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 UÁAiÀÄwæ# 1849. 6£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï . 3024 7 £Éà 4£ÉêÀÄÄRå ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà gÀ¸ÉÛ. £ËPÀgÀgÀÄ PÉ 3025 r ªÀÈvÀÛ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2983 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÉAmï ªÉÄÃj¸ï 3027 gÀ¸ÉÛ. ©. d£ÁzÀð£À gÁdÄ # 657. 4/11/1997 ¥sÉÃ¸ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ¹.¹. # 4291.¦. ¹zÀÝxÁð ¥Àj²µÀÖ §qÁªÀuÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå 2£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ. ªÀiÁzÀªÀZÁgï ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð gÀ¸ÉÛ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÆúÀ£ï PÀĪÀiÁgï # 2935. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2933 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÉÃAzÀæ # 1439. «zÁågÀtå ¥ÀÄgÀA. 3023 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ZÀAzÀæ±ÉÃPÀgÀ # 486/1. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÁªÀiÁ£ÀÄd £ËPÀgÀgÀÄ 3020 gÀ¸ÉÛ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2883 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄ£Áßf gÁªï qɨÉÆäAiÀÄgï PÉÃAzÀæ C¥ÁlðªÉÄAmï ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ . GzÀAiÀÄVj. 4 £Éà CAUÀ«PÀ®gÀÄ PÁæ¸ï. 2 £Éà gÁdå PÁæ¸ï. ªÉÄʸÀÆ PÁ¼ÀAiÀÄå.¸ÀħâAiÀÄå gÁdå ¸ÀPÁðj gÀ¸ÉÛ.L.¦ 24£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï . 2£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÉ¨Á¼À.J¸ï. ¸ÉÆêÀĪÁgÀ ¥ÉmÉ v gÀÆ¥ÀzÉêÀAiÀÄå # 2982.eÁw PÉ.ªÉÆúÀ¯Áè ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2874 4£ÉÃ. D¥sï¥Àj²µÀÖ PÉ ¹ ¯ÉÊ£ï.Dgï. ªÉÄʸÀÆgÀ ¥ÉæêÀÄ ªÉÊ D¥sï ¯ÉÃ|| ¥Àj²µÀÖ zÉêÀgÁeï. 2873 ºÁ®£ÀºÀ½î 4£Éà ºÀAvÀ 9 X. # 17. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀĺÀzÉñÀégÀ 3058 4£Éà ºÀAvÀ 9£ÀUÀgÀ. 5101 4£Éà ºÀAvÀ 9 XªÉÄʸÀÆgÀÄ 12 2£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉÃ¸ï ¨Á®¸ÀħæªÀÄtå # 11. ±ÀAPÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄoÀzÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 12£Éà 2869 4£Éà PÁæ¸ïºÀAvÀ 9PÉ. ¨ÉAUÀ¼ ¥ÀæPÁ±ï ©. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 7/4/1994 ªÀÄAZÀ¥Àà# 355. 4£Éà ºÀAvÀ 9X «dAiÀÄ 12 2£Éà £ÀUÀgÀ ¥sÉøï 8/9/1994 2 £Éà ºÀAvÀ. PÁAvÀgÁeï ¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ¸ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 3£ÉÃ¥Àj²µÀÖ ªÉÄãï eÁw . ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀAzÁå J¸ï. 11279 ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgA. gÁªÀÄPÀȵÀÚ ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï £ÀUÀgÀ. D±ÀæªÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ J£ï.46. 6£Éà »AzÀĽzÀ ªÉÄãï. ªÀĪÀÄvÀ. 2/4 £É ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRåªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÀWÀÄ r.«. J. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÁt ¸ÀÄgÉñï # 1890. 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÉAZÀªÀÄäªÀÄļÉÆîgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå UÁæªÀÄ.ªÉÆúÀ¯Áè X 12 2£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉøï . 3063 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÄAzÀgÉñï # 160.gÁdå ¸ÀPÁðj ¤®AiÀÄ. zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3062 gÀ¸ÉÛ. ºÀZï. 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 670. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¤qÉÛ ¥ÉƸïÖ.2934 ªÉÄʸÀÆgï 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±À£ÀÄäUÀA # 1532/1. ¥sÉøï 8/9/1994 dAiÀÄ®Qëöä¥ÀÄgÀA. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÄgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£ÉÃ######## ¥sÉøïf¯Éè. ¥ÉÆðøï 4£Éà ºÀAvÀ 9 X¯ÉÊ£ï 12 2£Éà . 2£Éà 2936 4£Éà ºÀAvÀ. ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2 £Éà ºÀAvÀ. 4£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀAUÀqÀ PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 «ÄvÁæ«AzÀ # JA. JA PÀÄPÀÌgÀ½î. ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/16/2005 ¥sÉÃ¸ï ºÉƧ½.¥ÀÄgÀA. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄĤgÁeï # 115. ªÉÄʸÀÆgÀ vÁgÁªÀÄt #J¯ï. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.ºÀAvÀ. ¥sÉøï 8/9/1994 «zÁågÀtå ¥ÀÄgÀA. # 4554. ¸ÁªÀiÁ£Àå JA «. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÁt # 2550/6. ¸Àgï. ªÀiÁgÀÄw ¸ÁªÀiÁ£Àå Dgï. ®QëöäÃ¥ÀÄgÀA. Page 36 . «. X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀȵÀÚAiÀÄå.8£Éà f PÁæ¸ï ¥Àj²µÀÖ . «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ J£ï. PÉ.J¸ï.ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 «±Àé£Áxï JA. gÁªÀÄ ªÀiÁf ªÀÄA¢gÀ ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ 2£Éà 2969ªÉÄãï 4£Éà ºÀAvÀ 95£Éà X 12 2£Éà PÁæ¸ï. ¥ÀÄgÀ 3017 gÀ¸ÉÛ. 2982ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÀgÁdÄ #PÉ. # 373. 2986 «£ÁAiÀÄPÀ£ÀUÀgÀ. 4£Éà J£ï ºÀAvÀ 9 X Dgï 12 2£Éà ªÉƺÀ®è. ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 «ÃgÁAeÉÃAzÀæ eÉÊ£ÀUÀgÀ r. 2974 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 318. 12 2£Éà «£ÉÆÃzÀ ¥sÉøï 8/9/1994ªÀiÁUÀð. # 905/97J. ¸ÉʤPÀgÀÄ «£ÁAiÀÄPÀ£ÀUÀgÀ.3£Éà eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ. r. ¹# 2074. ¹. n.ºÉêÀĪÀw ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÀiÁUÀð ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ£ÀUÀgÀ 2984 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà UÀÄgÀÄgÁd ¥sÉøï 8/9/1994 ¯ÉÃOmï. # 817/2. ªÉÄÊ PÀȵÀÚªÀÄÆwð J¯ï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4£Éà ºÀAvÀ.2352. 2884 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 D¢ªÀÄÆwð#f. d®¥ÀÄj. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ZÁªÀÄgÁd ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÆúÀ¯Áè 2870 4£Éà .J¸ï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ ¦. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3021 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.Dgï. # 892. «zÁå£ÀUÀgÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6£ÉÃPÁæ¸ï. J£ï # 2460/1. ªÀÄArªÉÆúÀ¯Áè. ¹.E165. ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2935 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀªÉÄñï. 43. UÉÆÃPÀÄ®A. 3056 4£Éà 12 £Éà ºÀAvÀ 9 XPÁæ¸ï. «. JA J£ï. ¸Áé«Ä2 JA.Dgï. 11£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï.# 117. ªÉÄʸÀÆgÀÄ.ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀȵÁÚgÁªï # 182/1. ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. 3018¸ÀÄAiÉÄÃeï 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12¥sÁgÀA 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀ¸ÉÛ. 2977 4£Éà ºÀAvÀ 9 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. gÉÆÃA JA. 2881«. 3£Éà 2985 4£Éà PÁæ¸ï. UÀuÉñÀ J£ï. 2£Éà 2882 PÁæ¸ï 4£ÉÃ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ »£ÀPÀ¯ï. 10£Éà gÁdåPÁæ¸ï. 4£Éà ªÀiÁf PÁæ¸ï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀdæ¥Àà. # 2878. 322. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁªÀiïzÁ¸À¥Àà # 100.J£ï. 3059 4£Éà ±À¤ªÁgÀ¸ÀAvÉ. ¸ÀPÁðj ¨É¸ÀÛgÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ¨ÁèPï. ªÉƺÀ£ï J¸ï. 3057 4£Éà PÉ Dgï ºÀAvÀ 9 X ªÉƺÀ¯Áè 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 . ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀĺÀzÉêÀ# J£ï 15. CUÀæºÁgÀ.J¸ï. 8£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï w®Pï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ 8/28/1998 ¥sÉøï gÁªÀÄPÀȵÀÚ # 37. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï «ªÉÃPÀ£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ CAPÀAiÀÄå. 343.¢ªÁ£ïì ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. ¥ÉêÀÄ®vÁ# J.PÉ. £ËPÀgÀgÀÄ D¦Ã¸ï 2872 4£Éà £ÀdgÀ¨Ázï ºÀAvÀ 9 X 12 .Table1 10580 10586 10593 10595 10602 10603 10608 10610 10621 10625 10630 10631 10635 10638 10640 10644 10653 10654 10657 10660 10666 10672 10674 10677 10685 10686 10688 10696 10697 10700 10707 10708 10712 10714 10720 10722 10727 10728 10731 10734 10735 10739 10747 10749 10756 10758 10766 10767 10771 10775 10776 10783 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 §¸ÀªÀgÁdÄ #JA.gÀ¸ÉÛ. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁ¯ÉÆä. 3013 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 44 3£Éà ºÀAvÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ZÁAªÀÄÄAr 3061 ¥ÀÄgÀA 4£Éà ºÀAvÀ 9. FgÀªÀÄtÚ ¥Àj²µÀÖ ©Ã¢ ¥ÀAUÀqÀ zÉêÀgÁd «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉƺÀ¯Áè. 2981ªÀÄAr 4£Éà ªÉƺÀ¯Áè.4£Éà gÁªÀÄPÀȵÀÚ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà £ÀUÀgÀ ¥sÉøï 8/9/1994 . gÁªÀiÁªÀÄt # 3771. 2885 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±ÁAvÀ PÀĪÀiÁj # 15.

2940 «zÁågÀtå 4£Éà ¥ÀÄgÀA. ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj. 2995ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ J£ï Dgï ªÉƺÀ®è. ¸ÁªÀiÁ£Àå »A¨sÁUÀ. gÁdå f 2 £Éà ¸ÀPÁðj ºÀAvÀ. ¦. 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.466/2.qÀ§Æè.PÉ.J¸ï.J¸ï.r ªÉÄÊwæ. gÁdå ¸ÀPÁðj J¸ï . # 37. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2939ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï gÀAUÀgÁdÄ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ UÀ«¥ÀÄgÀ 3035 4£Éà §qÁªÀuÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå n PÉ. 6£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå wgÀĪÀÅ.¥Àæ¸Ázï. ªÉAPÀlgÀªÀÄt # 174. ªÀUÀð r«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÁèPï. ¹zÀÞxÀð eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ. JA.f. ¥Àj²µÀÖ AiÀÄĤªÀgÀ¹n eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁélð¸ï. JgÀUÀtºÀ½î. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 zÉêÀgÁdĪÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzÀåAiÀÄgÀÄ. £ÀfÃgÁªÀÄäzï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ.r. # ¹. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÄgÀÄ. CAUÀ«PÀ®gÀÄ ºÁ¸ÉàÃl¯ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ .J¸ï ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï. ¸ÀPÁðj ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 2897 ¥ÀlÖt 4£ÉÃvÁ|| ºÀAvÀ 9 X. 3036 gÁªÀĸÁé«Ä 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ¸ÀPÀð¯ï. 4£ÉÃ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. JA. ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀAdÆqÀ¥Àà # 239. X 12 PÀĪÉA¥ÀÄ 2£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï £ÀUÀgÀ . ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄAr ªÉƺÀ®è. ¥Àj²µÀÖ eÁw PÉ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÉZï © . dAiÀÄ®Qëöäà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «¯Á¸ÀgÀ¸ÉÛ. ¥sÉøï 8/9/1994 ®ªÀPÀĪÀiÁgï. 11311 2 £Éà 4£Éà ¥sÉøï.466/2. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÆúÀ¯Áè. ¥sÉøï 8/9/1994 ZÀAzÀæ¥Àà # 121. jAiÀiÁeï # 2871. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀgÀ²ªÀ ªÀÄÆwð ±ÁgÀzÀ¤®AiÀÄ ¥Àj²µÀÖ £ÀA. 8/9/1994 ¸ÀIJî CgÀ¸ÀÄ # 234/1. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁgÁAiÀÄt #JA. J£ï. ºÀAvÀ 9 X 12¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. PÉ PÉ. 2£ÉêÉÄÊ£ï. ¸ÀA¦UÉ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ.. 6£Éà ©. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2890 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ±ÀAPÀgï PÉ.Dgï.¨ÁèPï ¸ÁªÀiÁ£Àå .PÉ. ¸ÀħâtÚ ¥Àj²µÀÖ UÁqÀð£ï. Dgï. ºÀAvÀ 9 X PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 2£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. PÉA¥ÁA§ ¸ÁªÀiÁ£Àå .Table1 10784 10785 10793 10795 10796 10798 10799 10802 10811 10812 10814 10818 10824 10826 10827 10828 10831 10834 10835 10843 10845 10852 10855 10860 10867 10870 10873 10875 10881 10883 10888 10891 10896 10897 10907 10909 10919 10921 10926 10937 10940 10941 10946 10949 10957 10958 10963 10971 10981 10983 10987 10988 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 PÀȵÀÚªÀÄÆwð # 1324. 3043 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.J£ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå «zÁågÀtå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀÄgÀA. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÀÄAqÀå ¥sÉøï 8/9/1994 f¯Éè. 2992 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå 2 £Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 23037 £ÉÃ4£Éà r«µÀ£ï. ¥Àj²µÀÖ UÀÄAqÀÄè¥ÉÃmÉ. 3040 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁgÁAiÀÄt #JA. 4 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. ¸Áé«Ä 6£ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï.# 1214. ¥É£Àì£ï ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨ÁèPï.ºÉZï. ¸ÁªÀiÁ£Àå JzÀÄgÀÄ.ªÉÆúÀ¯Áè. gÀ«ÃAzÀæ£Áxï # 776. # 2832. # 465/2 3£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï.5 eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ JA. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀħâªÀÄä. gÁdå ºÀAvÀ ¸ÀPÁðj 5£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ.gÁdå ¸ÀPÁðj 1 £Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ªÀÄÄRå3065 gÀ¸ÉÛ. ¦.PÁélð¸ï. §qÁªÀuÉ. 3068 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.¹ # 31. PÉ gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ zÉÆÃPÁqÀ£ÀÆgÀÄ. ªÉ¸Éèà ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. 2946 4£ÉèÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.J¸ï. J¸ï. gÁd gÀvÀßA # 292. ªÀiÁ¸ÀÄå.J¸ï # 1179. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 3042 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ¸ÀÄeÁvÀ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 Page 37 . L±ÀéAiÀÄð. 3 £Éà gÁdå CqÀØ ¸ÀPÁðj gÀ¸ÉÛ. 2887 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÄeÁvÀ JA. 4£ÉÃGzÀAiÀÄVj. # 928. 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ.J¸ï. ¸ÉÆêÀıÉÃRgï # 5528. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀAdÄAqÀ #¸Áé«Ä 3. X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨Á®PÀȵÀÚ # 965. EqÀ§Æå÷èJ¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÁªÀÄPÀȵÀÚ 3071 4£ÉãÀUÀgÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ. ªÉÄʸÀÆgÀ ¹zÀÝgÁdÄ. 1£ÉøÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ. ©. 3£Éà PÁæ¸ï.Dgï. 3 £Éà Dgï.«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£ËPÀgÀgÀÄ £Éà ºÀAvÀ. ¹AUï ©. ºÉÆüɣÀgÀ¹¥ÀÄgÀ v ²ªÀAiÀÄå. ºÀAvÀ 9 ©.L. PÉ. # 174. UÁågÉÃeï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²æÃ¥ÁzÀ .n. 2997 4£Éà 12£Éà ºÀAvÀ 9 X CqÀØgÀ¸ÉÛ.2886 ®µÀÌgï 4£Éà ªÉÆúÀ®è. ªÀUÀð 3£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. C£ÀPÉÃgÉ J.eÉ. JA. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÀgÁdÄ ¸Á¬Ä¯ÁqïÓ ºÉZï. 75/1. ºÀAvÀ 9 X UÀÄAqÀÄè¥ÉÃmÉ. ºÉ¨Áâ¼ÀÄ. # 1873/2. ¥sÉøï 8/9/1994 ±À¦üÃG¤ß¸Á # 286. 6 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï.M. 2998ZÁªÀÄgÁd 4£Éà ºÀAvÀ 9 X ¥ÀÄgÀA. gÁdå UÁæªÀÄ. PÀ£ÀPÀ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ. 2899 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ºÁ¸À£À 8/28/1998 ¥sÉøï f¯Éè . 11£Éà gÁdå PÁæ¸ï.f. gÁªÀÄ£ÀÆdgÀ¸ÉÛ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉƺÀ®è ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 3038Dgï 4£Éà n £ÀUÀgÀ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà CAZÉ. r. 524. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.J # 2744.©. ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄArªÉÆúÀ¯Áè. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. UÉÆÃPÀÄ®A. §qÉêÀÄPÀ£Á 2993 4£Éà ºÀAvÀ 9§qÁªÀuÉ. ¹. ¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀvÀ£ÀUÀgÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . 4£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï . # .1£Éà PÉÃAzÀæ PÁæ¸ï ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . £ÁAiÀÄÄØ. J¸ï. gÁªÀĸÁé«Ä # 2798. 5 £Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. CgÀ«AzÀ£ÀUÀgÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉëÃvÉæAiÀÄ 3064 4£Éà gÀ¸ÉÛ.J¸ï. fr.PÉ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÉÆlÖUÀ½î. £ËPÀgÀgÀÄ 2£Éà 3101 ºÀAvÀ.JA. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 9 ªÉƺÀ¯Áè. eÉ 4£Éà PÉ.3067 4 £É4£Éà ºÀAvÀ. 3075 £ÀdgÀ¨Ázï 4£Éà ºÀAvÀ 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ.n. 3£Éà gÁdå ºÀAvÀ ¸ÀPÁðj . 2988 4£Éà ºÀAvÀ 9 X vÁ®ÆèPÀÄ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. JA. 2895 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÁPÀªÀÄä # 302.PÉ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï «±Àé£Áxï. # 6.ºÁ¸À£À 12 2£Éà f¯Éè ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀĺÀzÉêÀAiÀÄå.¥ÀÄgÀA. 3031 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀȵÀÚ ªÀÄÆwð # 20. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 zÉêÀgÁd JA. PÀÄA¨ÁgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉÆ¥Àà¯ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §¸ï ¤¯ÁÝt. E qÀÆèöå. ºÀAvÀ 9 X 12 PÉ2£Éà Dgï.PÉ. 3028 4£Éà ®µÀÌgï ºÀAvÀ 9X ªÉƺÀ®è. 2938 4£Éà ªÀļÀªÀ½î.¥Áèmï-02. 3 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÀgÁd gÁªï. PÀgÉUËqÀgÀÄ J¸ï. 4£Éà ºÀAvÀ 9 XªÉÄʸÀÆgÀÄ 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄÆwð # 1283. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÉæêÀÄ dUÀ¢Ã±À£ï. 2£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ "¸ÀgÀ¸Àéw¤®AiÀÄ" £ËPÀgÀgÀÄ 2994 4£Éà «.«.«. ¹AUï. X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # PÉ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3041 ¹ ¯ÉÃOmï. ¸ÁªÀiÁ£Àå 2 £Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. J£ï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ PÀĪÉA¥ÀÄ 3070 4£Éà £ÀUÀgÀ ºÀAvÀ 9 X 12. 1 £É ºÀA vÀ. n. 4£Éà ¸ÀAUÁªÉÄñÀégÀ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 §qÁªÀuÉ. ºÀAvÀ 9 XPÀĪÉA¥ÀÄ 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ¯ÉÆä ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÁeÉÃAzÀæ£ÀUÀgÀ 2900 4£Éà ºÀAvÀ 9 . »AzÀĽzÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀAUÀqÀ 2 £Éà PÁæ¸ï. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÀªÀÄ®ªÀÄä # 991. PÀȵÀÚªÀÄÆwð ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2894¥ÀÄgÀA. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ©. X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄÊ£Á JA. PÉÃAzÀæ ºÀAvÀ. §¤ßªÀÄAl¥À.J¸ï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÄ£ÀAzÀ # 4.J¯ï # 324. ±ÁAvÀ® ªÀiÁfmÉʦAUï ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ 2996 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀiÁ¸ÀÄå. f. 2941 «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12£ÀUÀgÀ.Dgï. 3075 £ÀdgÀ¨Ázï 4£Éà ºÀAvÀ 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÉÆêÀıÉRgï # 299. 3072 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1999 ¢Ã£Éñï¨Á§Ä # 982/3. # 35(294) «. JA. 2937ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥Àæ¸À£Àß #PÀĪÀiÁgï 449/1. X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄAr ªÉƺÀ®è. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 2892 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 vÁgÀ£Áxï ©. 4£Éà ºÀAvÀ 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÁ¸À£ ¥Àæ¢Ã¥ï.Dgï. PÀÄA¨ÁgÀUÉÃj. 3066PÉ 4£Éà ºÉZï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.f CUÁæºÁgÀ. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ¥Àà # 712. ©. §ÈAzÀªÀ£À ¸ÁªÀiÁ£Àå §qÁªÀuÉ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2999 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÀÆzsÁgÁt # 397. ªÀĺÀzÉêÀ¥Àà. 2991 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 EA¢gÁ ¨Á¬Ä # PÀÄ®PÀtÂð 1321. 2 £Éà 3033 ºÀAvÀ. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 n.¦ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà ºÀAvÀ. «±ÉéñÀégÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2896 £ÀUÀgÀ 4£Éà . GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgï. # 823.ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2891 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁzsÀÀ JA. 3£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÃ£ï ªÀUÀð . ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 16 £Éà 3034 PÁæ¸ï. JA L. PÉ.XªÉÄʸÀÆgÀÄ 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 wgÀÄ£ÁgÁAiÀÄt # 40. ¹. PÁélð¸ï ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀļÀî½î ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀAd£ÀUÀÆqÀÄ. 12 2£Éà ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÄgÀÄ. X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÉðPÀì ¸ÉÆÃd # 162. 4£Éà gÁeÁf ºÀAvÀ 9 X 12£ÀUÀgÀ. 2898E£ÀPÀ¯ï 4£Éà ºÀAvÀ 9 X¥ÉÆøïÖ.

4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉƺÀ£ï Dgï. 307714£Éà £Éà ºÀAvÀ. 2£ÉèÁèPï. PÀĪÉêÀÄ¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 3106 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 C¯ÉUÁìöåAqÀgï # 3208/2. 1 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð¯ï.JªÀiï.3156 ºÀÆt¸ÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 15 XgÀ¸ÉÛ. ªÉƺÀ®è. ¸ÀPÁðj 2£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï.JA. X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 zÀ¼À¥Àw gÁeï # 217.±À£ÉÊ. 13. 18 £Éà PÉÃAzÀæ PÁæ¸ï. ¥sÉøï 8/9/1994 ¸É¯ÉèzÉêÀA§Ä # 683.«. 3139 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ8/28/1994 ¥sÉÃ¸ï «£ÁAiÀÄPÀ¥Àà # Dgï.¸ÁªÀiÁ£Àå 4£Éà ªÉÄÊ£ï. f. 36£Éà PÉÃAzÀæ ªÉÄÊ£ï.ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 24"J" ¨ÁèPï 8/16/2001 ¸ÀĺÁ¹¤ «. ¸ÀgÉÆÃf¤ PÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ. «zÁågÀtå 3081 ¥ÀÄgÀA. 35. «£ÉìAmï 2£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. J. 4£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. ¨Á®PÀȵÀÚ # gÁAiÀiï 512. 6£Éà . 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀĺÀr.¦.«. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. gÁdå CAZÉ.JA. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 24 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±À² UÉÆÃ¥Á¯ï # 197. ²æäªÁ¸À ¸ÁªÀiÁ£Àå zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3104 gÀ¸ÉÛ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï # 301. eÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀAqÀéªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄ. ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ UÀÄgïUÁA. 4£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï Dgï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ eÁºÀß« # 17.Dgï.«. ¸ÉPÀÖgï-22. PÀȵÀÚ PÉ. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1£Éà £ËPÀgÀgÀÄ 3134 ºÀAvÀ 4£Éà . ¨ÁèPï. 4 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 7£Éà wgÀĪÀÅ 3082 PÀȵÀÚªÀÄÆw 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ð.Table1 10989 10996 11009 11014 11017 11018 11020 11025 11027 11033 11035 11038 11044 11047 11051 11053 11055 11061 11069 11074 11083 11087 11089 11101 11106 11111 11116 11117 11124 11133 11135 11141 11145 11147 11148 11150 11156 11164 11165 11170 11171 11175 11177 11181 11191 11193 11194 11199 11201 11206 11210 11213 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 PÀȵÉÚÃUËqÀ # 3733. 3159 4£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. JA. £ËPÀgÀgÀÄ 3161 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 dAiÀÄ¥ÀæPÁ±À # 7.PÉ. 3087 4£Éà ºÀAvÀ 12 PÀĪÉA¥ÀÄ X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀUÀgÀ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ.PÉ. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀÆå £ËPÀgÀgÀÄ 3201 qÉ°è. X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï. «. «.©. 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ. # ¦. X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉAPÀmÉñÀAiÀÄå # 1414.¹ 1£É ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ.«.J¸ï. 4£ÉÃAiÀiÁzÀªÀVj. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀjAiÀiÁt.2£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 ºÀAvÀ ¸ÀAdAiÀÄ£ÀUÀ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà # 247. #zÀ¯Á¯ï 1072.PÀĪÉÃA¥ÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ8/29/2000 £ÀUÀgÀ ¥sÉøï . 4£Éà ºÀAvÀ 15 ¯ÉÃOmï. n. ªÁt«¼Á¸À PÉÃAzÀæ gÀ¸ÉÛ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. f. 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ¹zÀÝgÁdÄ. ªÀªÀÄð §ÈzÁªÀt CAUÀ«PÀ®gÀÄ §qÁªÀuÉ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3165CgÀtå 4£Éà ºÀAvÀ §ªÀ£À. £ËPÀgÀgÀÄ 3202«zÁågÀtå 4£Éà ºÀAvÀ 15 ¥ÀÄgÀA. 3086¹ 4£Éà ªÀÄvÀÄ ºÀAvÀ 12 rX¨ÁèPï 182£Éà . r. ¨É¼ÀªÁr ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉÊUÁjPÁ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀÄPÉæÃd# . 3£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï. 3085ªÉÄʸÀÆgÀÄ.© 2£ÉÃgÁdå ªÉÄÃ£ï ¸ÀPÁðj . 13 £Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï.JA. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¹. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀAUÀ£ÁxÀ.Dgï CgÀªÀvÀÛr gÁdå ¸ÀPÁðj gÀ¸ÉÛ.¹ J£ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÉZï 14/1. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ. ¨ÁèPï ¥sÉøï 8/9/1994 . ¦ £ÀUÀgÀ. X 182£ÉÃ3/20/2000 ¥sÉøï CªÀÄ®ªÀw # PÉÃgï D¥sï gÁdå J¯ï¸ÀPÁðj L f. 4£Éà ºÀAvÀ 9 XªÉÄʸÀÆgÀÄ. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨É½îAiÀÄ¥Àà «gÁd J. J£ï¸ÁªÀiÁ£Àå PÉ CgÀ¸ï gÀ¸ÉÛ. 14£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. J. ©. PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²ªÀ ¥Àæ¸Ázï# . 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 °AUÀªÀÄä # ¹. ¥sÉøï 8/9/1994 ¥Àæ¢Ã¥ï PÀĪÀiÁgï # 34. J.n.. 4£Éà 2£É ºÀAvÀ 9 XºÀAvÀ. 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¨ÉÆÃ¥ÀAiÀÄå # 297 qÀ§Æè.3103 UÉÆÃPÀÄ®A. J. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ dAiÀÄ®Qëöäà 3162 4£Éà ºÀAvÀ 15¥ÀÄgÀA. C±ÉÆÃPÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¦. X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3102 ¹zÁÞxÀð 4£Éà ¯ÉÃOmï. © gÁAiÀÄZÀÆj gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 3132 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉĺÀgï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ f3045 PÉÆ¥Àà¯ï. ºÀAvÀ 9 X ªÉƺÀ¯Áè. J¸ï¹J£ï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÀPÁðj PÁA¥ÉèÃPÀì «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀ. 2948 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉÃ¸ï ±ÁAvÀ ªÀĺÉñï # 217. ºÀAvÀ 12 X 18 D¸ÀàvÉæ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 »A¨sÁUÀ. 3048 4£Éù Kgï ºÀAvÀ 9 X PÁélð¸ï. 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄÄgÀÄUÉñï # 888. »AzÀĽzÀ ªÀÄ°Ö¸ÉÆÖÃgï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀAUÀqÀ ©°ØÃAUï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ®PÀëªÀÄ£ïUÀt£ÀÆgÀÄ PÉ. X 182£Éà gÀ¸ÉÛ.PÁ½zÁ¸À gÀ¸ÉÛ. r¥ÁlðªÉÄAl¯ï Dgï. r. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï.J. £ËPÀgÀgÀÄ 3111 ©. r. 7£ÉÃPÁæ¸ï gÁdå ¸ÀPÁðj . 3206 4£Éà PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ.ºÉZï-23. 117. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÁeÉÃAzÀæ 2947£ÀUÀgÀ. 3133 §¤ßªÀÄAl¥À. ªÀiÁgÀÄw ¸ÁªÀiÁ£Àå zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ¸ÀPÁðj ¸ÉÆêÀÄ£ÀÆgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 3151 4£Éà PÀÆqÀÄUÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà f¯Éè. ¹zÁÝxÀð ªÀiÁf£ÀUÀgÀ ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà ºÀAvÀ. ¥sÉøï 8/9/1994 d±ÀéAvï ¹AUï # 271. . 29£Éà ªÀiÁf ªÉÄÃ£ï ¸ÉʤPÀgÀÄ ©. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ PÀȵÀÚ¥Àà 3166 4£ÉïÉÃOmï ºÀAvÀ 15 X 242£Éà Dgï. gÉÆÃqï. 13£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . d£À£ÀªÀiÁUÀð. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà r. PÉÃAzÀæ qÉÊgÉPÀÖgï. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2 £Éà ºÀAvÀ. 3112 4£Éà ºÀAvÀ 15 XªÉÄʸÀÆgÀÄ. «. ²æ«ªÁ¸À£ï «# 274E. 3107 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. EAqÀ¹ÖçAiÀÄ¯ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2950 ¸À§¨ïð. ¹AUÀ«.JA. qÁ|| UÀuÉñï # 2656.ªÀiÁf J¸ï. 3076 PÉÆqÀUÀÄ.PÉ. ¥ÀgÀªÀĺÀA¸À ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3110 gÀ¸ÉÛ. ºÀÄqÉÆÌà PÉÃAzÀæ ¯ÉÃOmï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ²æÃzsÀgÀ. ¥sÉøï 8/9/1994ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 1982. 20 ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ªÉÄãï. J¸ï.eÁw C±ÉÆÃPÀ¥ÀÄgÀA. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸Á°AiÀiÁ£ï JA. ¹. # 78. ¥sÉøï 8/9/1994 AiÀÄwgÁd£ï# PÉ. 3164/J 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉÃ¸ï ¤Ã® ¥Àæ±ÁAvï. JA. ¥sÉøï 8/9/1994 ²æPÀAl¥Àà.J¸ï.eÉ # 83. X 242£Éà ªÀÄrªÁ¼À ¥sÉøï 8/9/1994CAZÉ.PÀ. J. JA.Dgï.J¸ï. # 101. 3154ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 12¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÀAUÁgÀ¸ÉÛ. dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. gÁdå ªÀiÁ£ÉÃPÀmÉÖ. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ CgÀtå £ËPÀgÀgÀÄ 3204 ¨sÀªÀ£À 4£ÉÃ. £ÁUÀªÀÄä # 19.57. ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÉÆ£ÀߥÀà # L. 19£Éà gÁdå ªÉÄãï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¨sÁUÀå®Qëöä.¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀgÀ¯ïªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÉÆÖÃgï . 2949 4£Éà PÉ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 2 £Éà ºÀAvÀ.¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ ªÀÄAr ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉƺÀ®è 3078 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 3160 «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 30.«£ÁAiÀÄPÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ £ÀUÀgÀ 3137 3£Éà .PÉ.J¥sï. M/M¸ÁªÀiÁ£Àå C¹¸ÉÖAmïªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀªÀĵÀðAiÀįï 3044 4£Éà mÁåPÀì ºÀAvÀ 9 X 12D¦üøÀgï.M. 3085ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3138 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀgÀ®Qëöäà # 55/55/J.Dgï. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÀgÁd. # 24. ¥sÉøï 8/9/1999 ªÉÄʸÀÆgÀ ¸ÀĪÀÄ£Á r. ¯ÉÃOmï ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . dnÖ gÁªï¸ÁªÀiÁ£Àå ©Ã¢. PÉ. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4 £Éà ªÉÄãï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «.JA. 4£Éà PÉ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ dAiÀÄ£ÀUÀgÀ.J£ï. 3047 4£Éà PÉ ¦ºÀAvÀ 9£ÀUÀgÀ.n. 7J. £ÉøÀgÀ CAUÀ«PÀ®gÀÄ C¥ÁAmÉäAmï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3£Éà 3158 ªÉÄãï 4£Éà dAiÀÄ®Qëöäà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄgÀA.«.©. 6118 EA¢gÁ£ÀUÀgÀ.. L. ªÉƺÀ®è. 2380. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 4£Éà . #J.¥ÉÃmÉ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ w®PÀ£ÀUÀgÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨Á¯ZÀAzÀægÁªï # 1557¦. ¸ÀĨsÁµï ¸ÁªÀiÁ£Àå §qÁªÀuÉ. # 126.# J¯ï L-258. 242£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. ©. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï £ÁUÀgÁdÄ. 3211 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 Page 38 .######## ¥sÉÃ¸ï ¥ÀÄgÀA ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ²ªÀªÉÆ PÀȵÀÚ ªÀÄÆwð # 223. JA. 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. 15 X 242£Éà C±ÉÆÃPÀ ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄgÀA ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ZÀAzÀæªÀÄt # 46. ¥sÉøï 8/9/1994 qÁ|| UÀuÉñï # 2656. 4 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. JPïì ¥Àj²µÀÖ ¹ÖçÃmï. vÁåUÀgÁd ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. C±ÉÆÃPÀ ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ¥ÀÄgÀA. 148.J¸ï. eÉÆøɥsï. ªÁ¸ÀÄQ ±ÁAiÀÄ£À # 1426/1. gÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä # 3412. 2£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ºÀAvÀ. £ÀdgïªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨Ázï. 4£Éà ºÀAvÀ 9 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.3083 zÉêÀgÁd 4£Éà ºÀAvÀ 12 CgÀ¸ï.ºÉZï. X 242£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.J¸ï. 3000ªÉÄʸÀÆgÀÄ.«.# «.J¸ï # 116/J. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3046 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «. ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀvÀå ¥ÉæêÀÄPÀƪÀÄj # 21. ºÀAvÀ 15 X 242£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÀgÁd G¥ÀCgÀtå ¸ÀAPÀët ¥Àj²µÀÖ C¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ. ¸ÀPÁðj 18£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.©. # 4. gÁdå n. ªÉAPÀlgÁdÄ. J.¦. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ CAPÉÆî 3113 4£ÉÃvÁ|| ºÀAvÀ 15 G.

gÁeÉÃAzÀæ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà £ÀUÀgÀ. 7£Éà ¥Àj²µÀÖ ªÉÄÊ£ï. 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï. ºÀAvÀ 15 X§¸ÀªÉñÀégÀ£ÀUÀgÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀiÁ®w PÀÄQ̯ÁAiÀÄ # 990/1. ¸ÀPÁðj PÁªÀiÁQë «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ D¸ÀàvÉæ 3124 4£Éà gÀ¸ÉÛ.¦. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3143 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀĪÀÄ£À ¨Á§Ä # 54. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ######## ¥sÉøï gÁdtÚ . 4£Éà ªÀĺÀzÉêÀ¥ÀÄgÀ ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉÃ¸ï ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ. 4£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï.J¸ï.2961/©.J¸ï # 62/2. 2gÁdå £Éà PÁæ¸ï. # 67/2. J£ï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ©. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. £Àdûgï¨Ázï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 783-J. ªÉÄʸÀÆgÀÄ 3123 4£Éà ºÀAvÀ 15 f¯Éè X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ZÀA¢æPÁzÉë # 58. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ######## ¥sÉøï ZÉAzÀæ±ÉÃPÀgï # D¸ÉÖAqï . ¥sÉøï 8/9/1994 dAiÀIJæÃ. ªÁ¸ÀAw # 2110. X 242£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ¸ÀvÀåªÀÄÆwð # 2#44 .¯ÉÃOmï.©. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 15 X 24 2£Éà 2£ÉúÀAvÀ. #¦.Dgï # 486. 3/20/2000 ¥sÉøïªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ £ÀA. ªÉÄʸÀÆgÀÄ.©. 3 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï gÀ¸ÉÛ. JA. 3217 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.¹. ¸ÀÄzsÁPÀgï. ºÀAvÀ 15 X PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. PÁªÀiÁQë ©. PÉ ¹. ¥Àj²µÀÖ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6£Éà PÁæ¸ï. 4£ÉøÁªÀiÁ£Àå © gÀ¸ÉÛ. ¥sÉÃ¸ï ºÁ¸À£À Page 39 . ¹äÃvÀ ¥Àj²µÀÖ ¤®AiÀÄ¥ÀAUÀqÀ vÁåUÀªÀiÁUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3144. ¥sÉøï 5/1/1999 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. n J¸ï. 3142 4£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï .J¸ï §dgï¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ.Dgï. ¹ÃvÁ«¼Á¸À ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ¸ÉÛ. X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ GµÁ QgÀuï#. 3169 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¸À¨ï 3/24/1999 ¥sÉøï r«d£ï. # 3035. 3147 3£ÉÃ4£Éà ºÀAvÀ. ¥ÀAUÀqÀ PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3117 4£Éà §qÁªÀuÉ. 691. ²ªÀgÁªÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðj ¥ÉÃmÉ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ . 841. EAqÀ¹ÖçÃAiÀÄ¯ï ¥Àj²µÀÖ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸À¨ï§ð. ZËqÉÃUËqÀ # 1052.ºÉZï ¹/r ©. 3167 4£Éà C±ÉÆÃPÀ¥ÀÄgÀA. ZÁªÀÄgÁd £ÀUÀgÀ.¹.©. PÉ. J¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁqÀ¯ï ºË¸ï. ¥ÁæzsÀå¥ÁQ. ªÉÄãïeÁw 2£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï.Dgï. # 1881. 3172 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÄzsÁ Dgï. PÉ. n.6565 112/J. 8/28/1998 ¥sÉøï PÀĪÀiÁgï ºÉZï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2 £Éà PÁæ¸ï.¸ÀPÀð¯ï ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÀiÁ£Àì. 3131dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. 3141 4£Éà ElÖUÉUÀÆqÀÄ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3171 4£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. £ÀÆå ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀAiÀiÁåf ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÁªï gÀ¸ÉÛ. £ÀA. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀiÁf PÉ Dgï ¸ÉʤPÀgÀÄ ¥ÉÃmÉ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ¯ÉÆèPÀÄ 3094 4£Éà ªÀÄAqÀå ºÀAvÀ 12 X 182£Éà f¯Éè ¥sÉøï 8/9/1994 ²ªÁ£ÀAzÀ . «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 3219 1 £Éà 4£ÉúÀAvÀ. ªÉ¸Éè ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. 101. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÊAiÀiÁ° 3144PÁªÀ¯ï.eÉ.J¸ï. ªÉÄãï eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 8 £Éà 3096 PÁæ¸ï 4£Éà «zÁåguÁå¥ÀÄgÀA ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀA¥Àvï PÀĪÀiÁgï # 47. ¸ÁªÀiÁ£Àå1£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï.gÀ¸ÉÛ. eÁw PÀj£ÀAd£À «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀÄgÀzÀ 3093 4£Éà ºÉƸÀ ºÀAvÀ 12 X §qÁªÀuÉ 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 . ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 3097 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 WÀ£ÀgÁd J¸ï. «ÃuÉñɵÀ£À ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ.PÉ. ¸ÀA¦UÉ CAUÀ«PÀ®gÀÄ gÀ¸ÉÛ. ªÉÄʸÀÆgÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw . Dgï. ºÀAvÀ 15UÉÆÃPÀÄ®A. ZÁªÀÄÄAr¥ÀÄgÀA. 3170 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±ÉnÖ. # 50. PÉ. 2£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 ¸ÀvÀå £ÁgÁAiÀÄt. ºÀAvÀ 155 X£Éà 242£Éà ªÉÄãï.¹.2£Éà £ËPÀgÀgÀÄ 3122 4£ÉúÀAvÀ. ¸ÀPÁðj ¸ÀgÀ¸Àéw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ¥ÀÄgÀA. 242£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. J¸ï.JA. 3220 J¯ï.J¸ï.«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¢ªÀĺÁgï jfªÉÄAmï 3145 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 UÉÆ«AzÀ gÁd # 1063/ ±ÉnÖ 70Dgï. ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4£Éà ¨ÁèPï. ¥sÉøï 8/9/1994 ºÀjÃAzÀæ £ÁxÀ # 1031. «.PÉ. ¹. 4£Éà ºÀAvÀ 15ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁgÁAiÀÄt #gÁªï 4823/© JA. 3125 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁeÉÃAzÀæ # 1123. 3099 n. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 13£ÉÃgÁdå ªÉÄÊ£ï. 3127 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ######## ¥sÉøï PÀjêÀiï ®wÃ¥sï # 3205.¥ÀÄgÀ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ vÁ|| . 13215 £Éà 4£Éà ºÀAvÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà PÁæ¸ï. 2847/9¹.¨ÁèPï gÁdå ¸ÀPÁðj ¥ÀƪÀð. 3212 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. X 242£Éà CgÀPÀ®UÀÄqÀÄ. ######## ¥sÉøï gÀ«±ÀAPÀgï # ¹. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ºÀgÀ¨sÀPÀë¹AUï 15£ÉÃzsÁA ¨ÁåmÁ°AiÀÄ£ï ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ .J¸ï. 242£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÁUÀgÁd.4. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ Dgï ªÉƺÀ®è. 278. 7£Éà ¥Àj²µÀÖ ªÉÄÊ£ï. 8£Éà ¥Àj²µÀÖ ªÉÄãï. 15 X 242£Éà 6£Éà ######## ¥sÉøï J «£ÀAiÀĪÀiÁUÀð .J¸ï. 3213 ªÀÄAr 4£ÉêÉƺÀ®è. 4£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÆúÀ¯Áè ¥sÉøï 8/9/1994.E. ªÉÄʸÀÆ UÀÄgÀĹzÀÝAiÀÄå # ¥ÀÄ¥Àà ©.1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀĺÀr. 12£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄãï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ 3098 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 djãÁ # PÉÃgï D¥sï ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄĸÁ«gÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ D°PÁ£ï. 3121 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. §qÁªÀuÉ. ¥sÉøï 8/9/1994 «zÁågÀtå¥ÀÄgÀA. ºÀAvÀ 15 X 24 2£Éà 2£ÉúÀAvÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 9£Éà PÁæ¸ï. ¥Àj²µÀÖ J 2 £Éà J¸ï. 4£Éà ºÀAvÀ 15¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ X 242£ÉÃ5/24/2001 ¥sÉÃ¸ï ªÁ¸ÀAw # 2110. 4£Éà PÉ. ºÉZï. ºÀAvÀ 12 X 18 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. UÁA¢ü£ÀUÀ ¥ÀgÀªÀÄ ²ªÀAiÀÄå vÀ®PÁqÀÄ. ºÀAvÀ 15 X 24 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÀgÁd ±ÉnÖ # 1525/1. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÆúÀ¯Áè.¤®AiÀÄ ¥Àj²µÀÖ. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÉZÀA£ï £ËPÀgÀgÀÄ ¨ÁèPï 3092 4£Éà . qÉ¥ÉÆÃn ¸ÀÆ¥Ágï gÁdå ¸ÀPÁðj qÉAmï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ D¥sï JPÀìeï. 4£Éà ªÉƺÀ®è. 2£Éà 3146 PÁæ¸ï. 4 £Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï eÁw PÀÄA¨ÁgÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀ½î. 2872.¸À¨ï 3148 4£Éà ºÀAvÀ 15 r«¸À£ï. ¹AUï ¸ÁªÀiÁ£Àå 1 £Éà ªÀÄÄRå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ VjeÁ. 4£Éà 7£Éà ºÀAvÀ PÁæ¸ï. ¢ªÁ£Àì ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ.# 107. 5£Éà ¥Àj²µÀÖ ªÉÄãï eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀ¸Àéw 3115¥ÀÄgÀA. dAiÀĪÀĺÀ¯ï ¨ÉAUÀ¼À PÀ¥ÀgÁ¢ü #J¸ï.¦.«.«. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÄgÉÃ±ï «.¦.n. gÁzsÁ # 179. 242£ÉÃ######## ¸ÀgÀ¸Àéw ¥sÉÃ¸ï ¥ÀÄgÀA.PÀȵÀÚªÀÄÆwð 2£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï UÉÆÃPÀÄ®A ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3£Éà 3169 4£Éà ºÀAvÀ. 8£Éà »AzÀĽzÀ ªÉÄãï. 3095 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÄgÉÃAzÀæ£Áxï # 20 1£Éà PÉ. 5£Éà eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉƺÀ¯Áè. J£ï. ªÉÄîäºÀr.ªÉÊ. # ©.3218 ¸ÀgÀ¸Àéw 4£Éà ºÀAvÀ ¥ÀÄgÀA. gÁdå n. ºÀAvÀ 15ªÉÄʸÀÆgÀÄ.J£ïgÁdå EAf¤AiÀÄgï. VÃvÀ zÉë. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3173 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀæPÁ±ï . ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3130 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÀ¨sÀÆƵÀt # 334.¹. 4 £Éà gÁdå PÁæ¸ï. ¥sÉøï 8/9/1994 C£ÀĸÀÆAiÀÄ # 14.J£ï. DZÀð ¸ÁªÀiÁ£Àå UÉÃmï. eÉÆÃr gÁdå gÀ¸ÉÛ.¸ÁªÀiÁ£Àå D¸ÀàvÉæ. PÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä. 3088 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 zÀAiÀÄ£ÀAzÀ # 13/1 ªÀÄÆwð 14£Éà ¥Àj²µÀÖ ©. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÄgÉñï f ªÀÄA¢UÉgÀ J£ï. ¥sÉøï¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 5£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀAUÀqÀ PÁæ¸ï. AiÀiÁzÀªÀVj. ªÀįÉèñÀégÀA. UÉÆÃPÀÄ®A. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3118 4£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. # 227. eÉÃqï. 4£Éà UÁqÀð£ï ºÀAvÀ 15 X 24¨É£Àì£ï 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 mË£ï.«. 16£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï eÁw «. ¥ÀAUÀqÀ PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3117 4£Éà §qÁªÀuÉ.¦. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3126 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ. ªÀUÀð ¸ÁqÉà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 3178 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥Á¥ÀtÚ.£ÀUÀgÀ.3114 4£Éà 4£Éà ºÀAvÀ. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ 8/9/1994 PÀȵÀÚ ªÀÄÆwð PÀ£ÀßqÀ ¹. PÀĪÀiÁgï VÃvÁ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¦.3116 ®QëöäÃ¥ÀÄgÀA. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥ÀĵÀàgÁªï# eÉ. zÉêÀ¥ÁwðªÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ©.J£ï.J¸ï.Dgï # 3390/41. # 41/1. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.¹.8/9/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À¥Àà # 39. ¥ÀÄlÖ¥Àà JA.©. # 7/J. # 937/3.Dgï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁªÀiÁQë 3223 4£Éà D¸ÀàvÉæ ºÀAvÀ 15 X gÀ¸ÉÛ.Table1 11215 11216 11218 11222 11228 11231 11232 11233 11239 11240 11241 11243 11245 11255 11257 11258 11260 11261 11267 11272 11274 11279 11280 11281 11282 11286 11292 11293 11294 11303 11305 11314 11320 11321 11323 11325 11327 11329 11330 11333 11334 11337 11341 11345 11347 11348 11352 11354 11357 11358 11359 11362 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 UÀuÉñï CrUÀ # 1214/14. ºÉZï. # 58. ¸ÀPÁðj UÉÆÃPÀÄ®A. 4£Éà PÉ.r. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ Dgï. ¥sÉøï 8/9/1994 ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ¥Àà # 22/2.ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¹zÁÞxÀð §q «dAiÀÄ®Qëöä # . ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2 £Éà ºÀAvÀ. 2£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ.3168 ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA.JA.JA.# 113.3177 J¸ï. 1£É¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï.

eÉ.¹. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ®Qëöä£ÀgÀ¸ÀªÀÄä. # 155. 3308 4£Éà ºÀAvÀ 12 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀȵÀÚ£ï zÁªÉÆÃzÀgÀ£ï. PÀ£Àð¯ï PÀȵÀÚ£ï ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ zÁªÉÆÃzÀgÀ£ï. 4«. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²æÃzsÀgï . Dgï.JA. gÁªÀÄ¥ÀÄgÉ # 431. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 3231 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ.©.J¸ï. 182£Éà J¯ï. 5 £ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. 3254 ¥Áå¯Éøï 4£Éà ºÀAvÀ 12UÀÄqÀØ X 182£ÉúÀ½î. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ C±ÉÆÃPÀ¥ÀÄgÀA. C¥ï¸ÉÖÃgïì PÉÃAzÀæmÁåAPï. Dgï.f. §¸ÀªÀ£À 3502 4£Éà UÀÄr. J¸ï. "«£ÀAiÀĪÀiÁUÀð". ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ. 3256 4£Éà ºÀAvÀ 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ. n. 2£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 12 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¹zÁÝgÁdÄ PÉ. 20/138 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ¥ÀæPÁ¸ï JA. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÉêÀw gÀ« # 2909. 1£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ. ¥sÉøï gÉÆÃqï. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¹. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉAPÀmÉñï # 956.J. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁ¯ÉÆä. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. «.n. gÁeÉÃAzÀæ 3309 4£Éà £ÀUÀgÀ. 2 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ. UËqÀ. ¥Àj²µÀÖ ¥Áèmïì. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà PÀĪÉA¥ÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀUÀgÀ.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ w®Pï £ÀUÀgÀ.eÉ. ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. J¸ï. PÉ J¸ï. gÁdÄ «. ºÀAvÀ 15 X 241£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä # 05. AiÀÄĤªÀgï¹n J¯ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå 2 £Éà ªÉÄãï. # 07. Dgï. ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀĺÉñï # 22. D¬Ä¯ï¸ÁªÀiÁ£Àå «Ä¯ï PÁA¥ËAqï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ .J¸ï. # 314. AiÀiÁzÀªÀVj. 1 £Éà ¹ PÉ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3181 £ÀdgÀ¨Ázï. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ © gÀ¸ÉÛ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «. n.f.¢PÀ뤮AiÀÄ. 18 ªÀiÁgÀÄw 2£ÉÃ######## ¥sÉøï zÉêÀ¸ÁÜ£À gÉÆÃqï.PÉ. ªÉAPÀl¥Àà ¸ÁªÀiÁ£Àå±ÉlÖgÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ 5939 4£Éà ¹: C¥Àà. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ J¯ï. 4£Éà ºÀAvÀ 15 XªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄArªÉƺÀ¯Áè. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 3310 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀvÁßPÀgï. ¸ÁªÀiÁ£Àå 7£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ.# n.f. ºÀAvÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3241 3£Éà 4£Éà ºÀAvÀ ºÀAvÀ 9 X UÉÆÃPÀÄ®A 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 3224 4£Éà ºÀAvÀ 15 XªÉÄʸÀÆgÀÄ. X 182£Éà ¸ÀħæªÀÄtå ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀUÀgÀ.£Éà gÁdå ªÉÄãï. ªÉÄÊ gÁªÀÄÄ ªÀÄÆwð 44. 3/25/1999 ©. 3236 4£Éà 1£Éà ºÀAvÀ 15 ºÀAvÀ.JA. 3191 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.3225 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. zÉÆqÀتÀPÀÌ°UÉÃj.L. PÁªÀÄlUÉÃj. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÀ«Ã±ï . PÉ. ªÀiÁq gÀªÉÄñï. # 1047/17. PÀ£ÀPÀ¥ÀÄgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. PÉ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3188 Væãï 4£Éà qÉÃ¯ï ºÀAvÀ 15 X 24 NZÁðqÀA. 4£Éà ¹. X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÁå¥ïÖ£ï wªÀÄäAiÀÄå JA. ¸ÉÆêÀĪÁgÀ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 18 ¥ÉÃmÉ.«. 3182 AiÀiÁzÀªÀVj. ºÀ½î ¥ÉÆøïÖ. ºÀAvÀ 12 X 18ªÉÄʸÀÆgÀÄ. zÉù ªÉÄÊPÀÀ¯ï # 1. 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀªÀįÁzÉêÀªÀÄä # 1552.¸ÀPÁðj ªÉÊzï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ±Á¯É. gÁdå ¸ÀPÁðj ªÀįÁ£Áqï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ PÁ¯ÉÃeï 3179 4£Éà ºÁ¸À£À.Dgï # 466. gÁdå ¥À±ÀÄ . 3183 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. J¸ï.PÉ. 8£ÉøÁªÀiÁ£Àå CqÀØgÀ¸ÉÛ. §¤ßªÀÄAl¥À ¸ÁªÀiÁ£Àå . «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 5 £Éà PÁæ¸ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå J£ï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£ÉùzÁÝxÀð£ÀUÀgÀ. 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 aPÀÌ ªÀÄAZÀAiÀÄå # 289. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ZÁªÀÄÄAr¥ÀÄgÀA. §¸ÀªÉñÀégÀ gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ gÉÆÃqï 3257 . #J£ï.¦ ºÀAvÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . 3243 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå # 2267/J. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6 £Éà 3187 PÁæ¸ï.ºÉZï. # JA. # J£ï.f. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. §¸ÀªÉñÀégÀ 3190 4£Éà ºÀAvÀ 15 £ÀUÀgÀ. r. £À«®ÄgÀ¸ÉÛ. £ÀA ºÀAvÀ 122XeÉ. X 242£Éà 1£ÀxÀ ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÉÆøïÖ ªÀÄwÛPÉgÉ §qÁª UÁ¬Äwæ. 4£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ PÁæ¸ï.# 35/20. ¥Àj²µÀÖ PÉ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁélæ¸ï J¯ï.ºÉZï. ªÀÄAiÀÄÆgÀ AiÀiÁw gÀªÉÄÃ±ï ©. £ÁAiÀÄPï # 2795 2£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ. 3259 n.©½UÉÃj ªÀiÁf JA. n.J¸ï.3307 2£Éà 4£Éà ªÉÄÃ£ï ºÀAvÀ 12 X. # 3576. ¹ºÉZï-8. ¥sÉøï 8/9/1994 ºÀjt £ÀAzÀPÀĪÀiÁgï # 1030. gÁdå ªÉÄãï. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ######## ¥sÉÃ¸ï ¸ÀÄgÉñï f. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà GzÀAiÀÄVñÀ 8/28/1998 ¥sÉøï vÉÃd ¥Á¯ï 70:©. JA. ¦. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «£ÁAiÀÄPÀ 3262 4£ÉãÀUÀgÀ. 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 qÁ|| gÁd ¥ÉæêÀıÉnÖ ¦. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3149 4£Éà PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®. 3255 4£Éà PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ZÁªÀÄÄAr¥ÀÄgÀA. J¸ï. 5£Éà JA. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀ¸ÀAvÀ Dgï # 601 PÁ¯ÉÃeï ¸ÁªÀiÁ£Àå gÉÆÃqï. 182£Éà UÀÄqÀÄè¥ÉÃmÉ ¥sÉøï 8/9/1994 mË£ï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3253 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀ£Àd J¸ï. JA.L. ¥Àj²µÀÖ ¨ÁèPï eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ²ªÀªÉÆUÀÎ3242 f¯Éè. ¨sÀUÀªÁ£ï.ºÉZï. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä 3237 PÀ°èPÉÆmÉ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X gÀ¸ÉÛ. ¹. PÀÄªÉ vÀªÀÄäAiÀÄå »£ÀPÀ¯ï ©. 3258«zÁågÀuÁå 4£Éà ºÀAvÀ 12 X ¥ÀÄgÀA. ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä. 6£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ. 62/J.Dgï.ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 7 . PÉ. dAiÀÄZÀAzÀæ # 342. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ©. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 3192 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. J¯ï L ¥Àj²µÀÖ f. ¸Ëvï. # 253. 2 £Éà ºÀAvÀ. ¥Àj²µÀÖ 1£Éà eÁw PÁæ¸ï. eÉ. 10. 3508 «£ÁAiÀÄPÀ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X £ÀUÀgÀ. 182£ÉÃ6/28/1996 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ Page 40 . ªÉÄʸÀÆgÀÄ 3194 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±Éå®d ¸ÁÑ«Ä # 05. eÉ. JA. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀ£ÀeÁ ±ÀAPÀgï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀªÀVj 3228 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 109/84£Éà ¹ JzÀÄgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 18 .1 ºÉZï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 9£Éà PÁæ¸ï 3240 4£Éà GzÀAiÀÄVj. # J£ï. J¯ï. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀÄtÚzÀ £ËPÀgÀgÀÄ PÉÃj 3260 PÉ 4£Éà Dgï ªÉƺÀ¯Áè. gÀ¸ÉÛ. 3230 4£Éà ºÀAvÀ 15 XªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà «zÁågÀtå ºÀAvÀ 15 X 24 ¥ÀÄgÀA.¹ # 1505. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 3501 4£Éà 14£Éà ºÀAvÀ 12ªÉÄÊ£ï. ¢ªÁ£ïì ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ.Dgï.24. ZÁªÀÄgÁd ±ÀQî ¥ÀgÀ«Ã£ï. J£ï. LAiÀÄåAUÀgï PɸÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå 3£Éà ºÉZï. ªÉƺÀ¯Áè. r. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 zÉêÀAiÀÄå ªÁtÂdå ©.127. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÀªÀÄtÂ#PÉ. C°AiÀiÁ¸ï 4£Éà -£ÁgÁAiÀÄt ªÉÄÊ£ï. 1273. vÀªÀÄäAiÀÄå »£ÀPÀ¯ï ©.J£ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÉÆÃPÀÄ®A. ¥ÀÄgÀA.925.PÉ. ºÀAvÀ 15 X 24 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥Àj²µÀÖ eÁw QæÃqÁUÁæªÀÄ. qÀ§â¯ï ¸ÁªÀiÁ£Àå gÉÆÃqïªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ 3232 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.3252 ¹ CAqï 4£Éà r. ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉøï zsÀ£À®Qëöäà # 326/2.«. ®Qëö䤪Á¸À gÁdå ¸ÀPÁðj .¸ÀPÁðj 4 £Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ¨ÁèPï. 3 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. ¥ÉÆøïÖ ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀAiÀiÁ ªÀiÁ®¥ÀÄj 3226 4£Éà PÉÆqÀUÀÄ. ªÀ¸ÀAvÀdªÀgÁ¬Ä # 541.¨ÁèPï. ¥sÉøï 8/9/1994 ¢Ã£É±ï PÀĪÀiÁgï # 555. mÉA¥À¯ï ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ.vÉjUÉ gÁdå G¥ÀDAiÀÄÄPÁÛgÀÄ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 3180 £ÉºÀgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 15 ªÉÄÊzÁ£À X 242£ÉÃgÀ¸ÉÛ ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 9£Éà 3227 PÁæ¸ï.J¯ï. 6 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. ¹ÃvÁ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3189 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï £ÀgÀ¹AºÉÃUËqÀ # 431. ¨ÉAUÀ¼ÀÆ ¸ÀzÁ£ÀAzÀPÉÃgï ªÀÄÆwð D¥sï J£ï ¸ÁªÀiÁ£Àå eÉÆÃAiÀÄ¥Àà .. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀĪÀÄ£À. 47.J¸ï # 2861/J.J¸ï. 3£Éà PÁæ¸ï 3312 . ©. CAUÀ«PÀ®gÀÄ £À¸Àð. # 13. C±ÉÆÃPÀ J¥sï.¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉ ºÉZï. 8£Éà gÁdå PÁæ¸ï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3253 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÀgÀvÀߪÀÄä. 3233 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉAPÀl¸ÀħâªÀÄä # 105. J¸ï. 1£Éà ¨ÁèPï. 3150 4£Éà ºÀAvÀ 15 XªÀÄAqÀå 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 f¯Éè ¥ÀzÀä. ¸ÀPÁðj 11 «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ £Éà PÁæ¸ï.¹. ¨ÁèPï. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀªÀÄUÀ£ÁxÀ # 209. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀĺÀzÉêï#JA. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÁªÀĸÁé«Ä 3184 4£Éà ¸ÀPÀð¯ï. 4£Éà ºÀAvÀ 15ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸À«vÀ PÀĪÀiÁj JA. PÉÃAzÀæPÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 zÉêÀgÁeï #. 30. X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 Cfvï JA. PÁ¯ÉÆä. 2£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ °AUÁgÁdÄ #JA. J¥sï.J¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÉZï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 JA PÉ. 224/3. ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. eÁw £ÀUÀ¥Àà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ©Ã¢. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãïªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀæwêÀÄ#¦ . ªÀUÀð gÉÆÃqï.PÉ.Table1 11363 11364 11365 11368 11369 11370 11402 11405 11412 11413 11414 11422 11423 11425 11427 11433 11440 11444 11447 11450 11454 11459 11460 11468 11475 11478 11484 11489 11498 11500 11502 11505 11512 11513 11517 11520 11527 11529 11534 11537 11539 11542 11554 11556 11557 11560 11569 11570 11580 11584 11595 11599 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-13 PÀȵÀÚ ªÀÄÆwð G¥À ¦æäì¥Á®gÀÄ PÉ. ªÉÄʸÀÄgÀÄ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. C±ÉÆÃPÀ gÁdå ¸ÀPÁðj gÀ¸ÉÛ.«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 7£Éà PÁæ¸ï. X 242£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.©.

¥ÀAUÀqÀ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. PÉ.. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3535 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 CAiÀÄå¥Àà#¸Áé«Ä. 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. zÁPÁë¬ÄtÂ#JA.J¸ï.J£ï # 3549. f.n. # 134/14. 4 ©. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ L. X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï J¦M.¹. ¥ÀqÀĪÁgÀ 3515 4£Éà ºÀAvÀ 12 ºÀ½î.JªÀiï 14. 83/1. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ¨sÁVÃgÀvÀªÀÄä # 2265/9. 6£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. gÉÆÃqï. X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÀgÁd JA. UÉÆÃPÀÄ®A. 9£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀAUÀqÀ PÁæ¸ï3318 . ªÀÄAqÀå ¥sÉøï 8/9/1994 f¯Éè ¨sÁUÀå # J¯ï-138. X 242£Éà »£ÀPÀ¯ï.JªÀiï. ¸Ëvï. 18£Éà ªÀiÁf PÁæ¸ï.ºÀAvÀ 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 zÉêÀªÀÄä#n. 3/20/2000 ¥sÉÃ¸ï © L ¹AUï. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 3320 4£Éà 2£ÉúÀAvÀ 12 ºÀAvÀ.¹. ¸ÉʤPÀgÀÄ ¹. ªÉÄʸÀÆ £ÁUÀ¯ÁA©PÀ # 1242.ºÉƧ½ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ . «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀAUÀqÀ 3198 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÀªÉÄÃ±ï ºÉZï.J£ï. # 348. 3524 4£Éà 4£Éà ºÀAvÀ. ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ 109/44£Éà ºÀAvÀ 12f¯Éè.¦. 9£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. ¯ÉÆúÀgï ¸ÁªÀiÁ£Àå ¯ÉÊ£ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£ÉÃ3271 ºÀAvÀ.¹ÖÃmï gÁdå ¸ÀPÁðj D¥ÉÆùmï. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ËPÀgÀgÀÄ 3533 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÉÃSÁ PÉ. JA. 12£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï.PÁªÀÄgÁd J¯ï.J¸ï ¸ÁªÀiÁ£Àå Omï ºË ¸ïªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4£Éà ªÉÄãï 3324 . «. 3263 5£É 4£Éà PÁæ¸ï.©. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 3537 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 Page 41 .PÉ. 2£Éà ¥sÉøï 3/9/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.¦. gÁdågÀ¸ÉÛ.J¸ï. © zÉêÀAiÀÄå C¹¸ÉéÃqï qÉÊgÉÃPÀÖgï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ²ªÀgÁªÀÄÄ #¦. 8£Éà 4£ÉÃPÁæ¸ï.PÉ. UÉÆÃPÀÄ®A. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.PÉ.© ¹. . PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ 3411 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà 2£Éà 8/29/2000 ¥sÉÃ¸ï ºÀAvÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ.J. C¤ÃPÉÃvÀ£À ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ.# 1119.PÉ. ºÀAvÀ 12 XPÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ZÀ. eÉÆÃr ©£ï ªÀiÁzÀ¥Àà . 6/10/2007 ¥sÉÃ¸ï ²ªÀPÀĪÀiÁgï ¸ÀºÁAiÀÄPÀ .Dgï. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁªÀÄZÀAzÀæAiÀÄå # 2942/1. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 VjUËqÀ.# 987/J. ¸ÀÄtÚzÀPÀÄ¥ÀàªÀÄä ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ±À²±ÉÃRgÀ# gÁªï. ªÉÄʸÀÆg qÁ// J. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄArªÉƺÀ¯Áè.J£ï.¸ÉAlgï. # 141. PÀĪÉÃA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3317 4£Éà . ºÀAvÀ 12 XªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ªÉÄÊ£ï 3322 VjUÉõÀ£ï 4£Éà ºÀAvÀ 12 ¸À¨ï X 18 r«µÀ£ï. X 182£ÉÃJ¸ï.3246 5£Éà 4£Éà PÁæ¸ï. J¥sï.Table1 11604 11611 11618 11620 11624 11625 11635 11637 11640 11652 11653 11661 11663 11666 11668 11676 11678 11682 11688 11690 11692 11703 11704 11712 11715 11717 11722 11723 11724 11726 11736 11748 11749 11759 11760 11761 11763 11765 11768 11770 11771 11772 11778 11781 11786 11787 11791 11793 11796 11798 11804 11811 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-13 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 ZÀAzÀæ±ÉÃRgï # 48. J¸ï. Dgï # n J¸ï 66.«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ¨sÁ¸ÀÌgï ¦. .PÉ. gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3552 4£Éà EAqÀ¹ÖçAiÀÄ¯ï ºÀAvÀ 12 X 182£ÉøÀ§gÀ¨ï.n. 42/4. # 197.JA. 3326ªÀĺÁgÁµÀÖç 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 °AUÀtÚAiÀÄå # 530. 3/24/1999 ¥sÉøï PÀȵÀÚªÀÄÆwð. 8£ÉÃ. zÉêÀAiÀÄå r. ¥Àj²µÀÖ JA-¨ÁèPï.1£ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï PÁªÀÄnÖ.M. ¨sÀmïÖPÉÃAzÀæ ¨ÁåAPï.JA.ªÉÄãï . PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ.eÉ # 05. 73556 £ÉÃ4£Éà PÁæ¸ï. 3330 4£Éà ºÀAvÀ 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀ« J¸ï. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ªÀÄArªÉƺÀ¯Áè. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 123£Éà 2£ÉúÀAvÀ. J. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 3265 4£Éà ªÀiÁgÀÄw ºÀAvÀ 12 X 182£Éà zÉêÁ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥sÉøï 8/9/1994 ºÀwÛgÀ.J£ï # 1161. ¨Á¯Áf gÁªï . ¥Àj²µÀÖ »A¨sÁUÀ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÁ¬Äwæ¥ÀÄgÀA. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉÃA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ¸ÀºÀPÁgÀ ¦. £ËPÀgÀgÀÄ 3523 4£Éà ºÀAvÀ 15 ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ZÀAzÀæ±ÉÃRÀgÀAiÀÄå PÀȵÀÚ£ÀUÀgÀ gÁdå ¸ÀPÁðj 3£ÉëdAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ £ËPÀgÀgÀÄ . §¸À¥Àà Dgï. ¸ÉÆãÁgï ¥Àj²µÀÖ ©Ã¢. 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï. . gÀ¦üÃPï CºÀªÀÄäzï # 8. 2£ÉêÉÄãï gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 7£Éà £ËPÀgÀgÀÄ PÁæ¸ï 3408 «zÁågÀtå 4£Éà ºÀAvÀ 9X ¥ÀÄgÀA. 376/J. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3327 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ZɮĪÉà UËqÀ # 69. PÀĪÉA¥ÀÄ ¨sÀmï .J¸ï gÁdå C©AiÀÄvÀgï. £ÉûAzÀĽzÀ ªÉÄãï.[f.r ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨ÁèPï. 2 £ÉÃ¥Àj²µÀÖ ºÀAvÀ.J¯ï ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãïªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . PÀȵÀÚªÀÄÆwð # 1047/24. J¸ï. 12 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.¦. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ D®£À ºÀ½î. wæ¥ÀÄgÀ ¸ÀAzÀgÀªÀÄä # 88 E. D¢ ¥Àj²µÀÖ ZÀÄAZÀ£ÀVj eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. PÁªÀiÁQë ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ D¸ÀàvÉæ 20/137 4£Éà gÀ¸ÉÛ.JA. gÁªÀĪÀÄA¢gÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 1£Éà gÁdå © PÁæ¸ï. 4£Éà ZÁªÀÄÄAr¥ÀÄgÀA. 3264 UÉÆÃPÀÄ®A 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 8£Éà »AzÀĽzÀ ªÉÄãï.qÀ§Äè.ªÉÄʸÀÆgÀÄ 3534 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥Àæ«ÄüÁzÉë. 182£ÉÃ3£É ¥sÉøï 8/9/1994 PÁæ¸ï. ªÀiÁzÀAiÀÄå. dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÄgÀÄ. 3517 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀÄ£ÀAiÀÄå # 987.PÉ # 5538. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÉÄÃdgï ©.M AiÀÄƤmï.JA. X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄÃdgï ¥ÀƪÀAiÀÄå ¦.©. X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀUÀgÀ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3514 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ²ªÀ°ÃAUÉ UËqÀ # 1023/J. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ # 285/2.J¸ï.Dgï. 3405 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²ªÀ°AUÀAiÀÄå. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ºÉÆÃmÉïï 3247 4£Éà ZÀAzÀæ¥Á¯Éøï. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ. 3270 4£Éà ºÀAvÀ 12ºÀj¨ÁåUï. 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. PÀȵÀÚ. ºÀAvÀ 12 ¸ÀgÀ¸Àéw X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄgÀA. 2£Éà ªÉÄÃQæ PÁæ¸ï ¸ÁªÀiÁ£Àå .Dgï. gÁdå ºÀ½î. ¨ÁåAPï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ J¥Áè¬Ä¸ï. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. gÀvÀßVj. 3551 4£Éà §qÁªÀuÉ. zÀlÖUÀ½î.©. ªÀiÁf JA.. 3553 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ®PÀëöäªÀÄä # 24. AiÀiÁzÀªÀVj. ¸ÀPÁðj ¤ÃgÁªÀj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ §qÁªÀuÉ. ºÀAvÀ 12 X 18 «zÁågÀtå 2£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ¥ÀÄgÀA. vÁåUÀgÁd ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ. JA. ®°vÁ¢æ ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. 17.PÉgÁ¥sï99. f. # 223. dUÀ£ÉÆäúÀ£ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1054 ¥Àå¯Éøï. ªÀÄAUÀ¼À#JA. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¤AUÁAiÀÄåPÉÃgÁ¥sï J£ï.3331 PÀĪÉÃA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ.J¸ï. X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁgÁAiÀÄt #. 4£Éà gÁdå ªÉÄÊ£ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3£Éà ºÀAvÀ.PÉ.¹. 3199EnÖUÉUÀÆqÀÄ. 1 £Éà ¥Àj²µÀÖ ºÀAvÀ.] ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉÃgÁ¥sï 3249 56. ºÀAvÀ 12 X 18 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉAPÀl¥Àà. 4£ÉÃ52ºÀAvÀ 12EAf¤AiÀÄgï. 4£Éà . 3516 ¨sÉÆÃUÁ¢ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 18 2£Éà 2£ÉúÀAvÀ. 3554 4£Éà ZÁªÀÄgÁd ºÀAvÀ 12 X 18 ¥ÉÃmÉÃ. 4£Éà 7 £Éà ºÀAvÀ 12 XªÉÄãï.¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. ¹ CAqï gÁdå © ¸ÀPÁðj ¨ÁèPï. J£ï. 91/654£ÉæjAiÀÄ¥ÀlÖt. 2£Éà ¥sÉÃ¸ï ºÀÄ£À¸ÀÆgÀÄ 8/9/1994 ¨ÉƪÀÄä£ïºÁ¼ï # ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï. 3245 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.PÉ. 3527 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 24 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 C£ÀߥÀÆtð ¹ArPÉÃmï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5£Éà PÁæ¸ï 3406 4£Éà ¥ÉÆÃlð ºÀAvÀ 9 XªÉƺÀ¯Áè. 362. ºÉ¨Áâ¼ï 3529 4£Éà 2£Éà ºÀAvÀ 15 ºÀAvÀ. . PÉ.n # 104. 3£Éà gÁdåºÀAvÀ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5£Éà £ËPÀgÀgÀÄ ªÉÄãï. PÁ½zÁ¸À . 8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÀªÉÄñï.Dgï. jqïӺ˸ï.gÁ. J¸ï. 3404 4£Éà PÁ¯ÉÆä ºÀAvÀ 9 X 12¨ÉÆÃUÁ¢ 2£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÉʤPÀgÀÄ EAqÀ¹æÃ¯ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸À§§ð.ªÉÄʸÀÆgÀÄ.E. 10£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï.ªÉÆ. J¸ï. 514. ¥Àj²µÀÖ GzÀAiÀÄVj. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 3525 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀĨÁæªÀÄtå # 197. 1£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. zÁégÀPÀ. ¥Àj²µÀÖ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ J¯ï89. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3555 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.5¸ÁªÀiÁ£Àå £Éà ªÀÄÄRå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 15 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 C£ÀÄgÁzsÀ# gÁªï 1036/19K. # 02.©. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉøï gÁªÀÄPÀȵÀÚ # 1495. # 90. 4£Éà ºÀAvÀ 12 ºÀ¼ÉøÀAvÉ X 181£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ¥ÉÃmÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå 3 £Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄãï. # 794. ºÀAvÀ 12 X¥À²ÑªÀÄ. ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1 £ÉêÉÄãï. # 1399. gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ zÉêÀgÁd 3522 ¸ÀAZÁgÀ 4£Éà ºÀAvÀ 15 ªÀ®AiÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ PÉA¥À±ÉnÖ ¯ÉÆÃPÀ£À PÉ. ¥ÁªÀðvÀªÀÄä.JA.J£ï.PÉ. £ËPÀgÀgÀÄ rÃ¥ÁðªÉÄAmï. ªÉÄÃzÀgÀ 3325 PÉÃj. ¥ÉÆÃlð ¨ÁA¨É. PÁAlÆgÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðj gÀ¸ÉÛ. GvÀgÁ¢ü ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄoÀzÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¦æAiÀÄzÀ±Àð£ï. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²æëªÁ¸À . ¥sÉøï 8/9/1994 ºÉêÀÄAvÀ#±ÉnÖ 12.# 425. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå £ÀUÀgÀ. # 266. 3407 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥ÁAqÀÄ¥ÀÄgÀ 3323 4£Éà ºÀAvÀ 12 vÁ|| X 182£Éà .gÀ¸ÉÛ. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.

J¸ï. 1027. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ºÀjñï J¸ï. 4£Éà ºÀAvÀ 12. ¸ÁªÀiÁ£Àå CUÀæºÁgÀ. © J£ï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉÆÃgÀAiÀÄå # 1189. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÄPÀĪÀiÁgï. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà¯ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 20/132 4£Éà ºÀwÛgÀ ºÀAvÀ 12 X§¸Àì 182£Éà ¤¯ÁÝt. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä 3435 4£Éà GzÀAiÀÄVj ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. f. ±ÀµÀPÀgÀÄ. 4£Éà ¥Àj²µÀÖ .Dgï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ Dgï PÉ. r. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 ¥Àæ¨sÀÄ.¹ # 5/12. n ªÀĺÀªÀÄäzï PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸Éqï ¨ÁèPï. 75.f. ¥sÉøï 8/9/1994 zÉêÀªÀÄä# 2/4. X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ¨sÉÆÃdgÁeï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ O¹AUï ¨ÉÆÃqÀð 3351 4£ÉÃPÁ¯ÉÆÃtÂ. ºÀAvÀ 12 X 18 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁtÂZÀnÖAiÀÄ¥Àà # J£ï. © 203¥ÁAiÀÄ¯ï ¸ÁªÀiÁ£Àå C¥ÁlðªÉÄêÀÄmï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3341 . ¥sÉøï 8/9/1994 wgÀĪÀÄ®èAiÀÄå.f-103.¦. 4£Éà ºÀAvÀ 12L-¨ÁèPï. ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÉ¨Áâ¼ï 2£ÉúÀAvÀ 3418 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgï # 28. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀWÀÄgÁªÀiï # 1301. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï PÉÆqÀUÀÄ f¯Éè. gÁdÄ. ªÉÄrPÀ¯ïì. 3334 Dgï. .J¸ï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀÄzÀæ¥Àà. ºÀAvÀ 12 X 18 §¸ÀªÉñÀégÀ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀUÀgÀ . ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ zsÀÀªÀiðgÁdÄ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3355 3£Éà 4£Éà ºÀAvÀ ºÀAvÀ 12 X©18 ¨ÁèPï 2£Éà . 3549 J£ï4£Éà . # 25. ºÉZï. 4£Éà ºÀAvÀ 9 PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ¥ÀgÀ±ÀĪÀįï # 1123. ªÀiÁf ¦.¹ # 923.ºÉZï. 80 nCr ¥Àj²µÀÖ gÀ¸ÉÛ. ºÉZï.©. 2£ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3546 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀiÁºÀzÉêÀªÀÄä # 586. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ¨É½îAiÀÄ¥Àà # 1320. L. gÁdå4£Éà ¸ÀPÁðj PÁæ¸ï.JA J£ï. 3431 PÁªÀÄQëà 4£Éà ºÀAvÀ 9D¸ÀàvÉæ. dAiÀÄ®Qëöä ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀ𠫯Á¸ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ.¥Ánïï D¦üøÀgïì ªÀiÁf PÁélæ¸ï. ºÉƸÀÆgÀÄ.¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ PÀĪÀiÁgÀ#¸Áé«Ä 362/2.ªÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå 2£Éà ºÀAvÀ. mÁåAPï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ.J¸ï.ªÉƺÀ¯Áè 3433ªÉÄʸÀÆgÀÄ. X 182£Éà ªÀļÀªÀ½îvÁ||. 3548 £ÀUÀgÀ.eÉ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6£Éà PÁæ¸ï. ¥Àj²µÀÖ §qÁªÀuÉ.ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁªÀÄ°AUÀÄ # 186.J¸ï.©. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±ÉõÁ¢æ. 2£ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 3564 4£Éà ºÀAvÀ 12 PÁqÀð X 182£Éà gÀ¸ÉÛ ¥sÉøï 8/9/1994 »A¨sÁUÀ.¥ÉÃmÉ. J. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 3342 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±ÀAPÀgï eÉÊ£ï. PÀÄ«A¥ÀÄ£ÀUÀgÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà £ËPÀgÀgÀÄ 3421 ºÀAvÀ 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 3547 4£Éà D±ÉÆÃPÀ¥ÀÄgÀA. PÉ. r ¸À§âAiÀÄå ¥Àj²µÀÖgÀ¸ÉÛ.ºÉZï. 3338 vÉÆãÀa 4£Éà ºÀAvÀ 12PÉÆÃ¥Àà¯ï X 182£ÉÃ######## ¥sÉøï . ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ eÉ. 6£ÉêÀiÁf ªÉÄãï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgï 3570 4£Éà ¨sÀªÀ£À ºÀAvÀ 12 XºÀwÛgÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3571 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.£ÀUÀgÀ. gÁWÀªÀ£ï PÉ. ªÀÄzsÀÄ J¸ÉÖÃmï. EqÀ§ÆèJ¸ï. ¹.L.n. PÉÆoÁj VÃvÁ ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ²ªÀgÁªÀiï 3277 ¥ÉÃmï 4£Éà . vÁåUÀgÁd ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ.« 1019.Cgï PÉ£ÀgÁ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨ÁåAPïªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä3353 . ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆg ¸ÀÄgÉÃ±ï ºÀZï.30 J¸ï. ºÀAvÀ ªÉƺÀ¯Áè. 1 £ÉÃ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. # 324.. AiÀiÁ¦PÁmÉeï.J¸ï.M. 3276 4£Éà PÉ Dgï.Dgï. 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ. # 151/¹. QgÀ¸ÉÆÌÃgï eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä.Dgï.©. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ C¤ÃPÉÃvÀ£À £ËPÀgÀgÀÄ 3424 gÀ¸ÉÛ. Dgï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¤AUÉÃUËqÀ UÀzÉÝà JA. ¸ÉʤPÀgÀÄ £ÀÆå «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁAvÀ3335 gÁd4£Éà CgÀ¸ïºÀAvÀ 12 gÀ¸ÉÛ. 4£Éà ºÀAvÀ 2£Éà 15 X 24 ºÀAvÀ. £ËPÀgÀgÀÄ ¥ËæqÀ±Á¯É. PÉ. gÀ¸ÉÛ¥ÀAUÀqÀ ªÀÄAr «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉƺÀ¯Áè 3273 4£Éà . n. 2£Éà ¥sÉøï PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆg dAiÀÄgÁªÀÄ # JA. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥ÀæPÁ±ï ©. ªÀÄÄRå eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 5 £ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï gÀ¸ÉÛ. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ²æà 3333 CgÀ©AzÀ 4£Éà ºÀAvÀ 12 ªÀiÁUÀð X 182£Éà . 3538 4£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £À«Ãzï ¸ÉÊAiÀÄzï # 534. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄAqÀå f¯Éè PÀªÀÄ®ªÀÄä # 261. X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ®R¤. 5£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãïªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃPÀĪÉÃA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 14£Éà gÁdå PÁæ¸ï ¸ÀPÁðj . PÉ. 20/133 4£Éà PÀıÁ®£ÀUÀgÀ. ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÆAiÀÄðªÀÄÆwð # 51. ºÉZï. JA ¸ÁªÀiÁ£Àå L f. =54.J£ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ dAiÀÄ®Qëöä 3572 4£Éà ¥ÀÄgÀA. zÉêÁA§ JA ¸ÁªÀiÁ£Àå CUÀæºÁgÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . 68 J¥sï ¨ÁèPï gÁdåPÉ. ¥ÀQëÃgÁd ¸ÁªÀiÁ£Àå ©Ã¢ ¨ÁAPïå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä 3434 4£Éà GzÀAiÀÄVj ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà gÀ¸ÉÛ. 3 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨ÁèPï.n4£Éà £ÀUÀgÀ. 1 £ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. JA.Dgï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ 3343 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉAPÀl £ÁgÁAiÀÄt # JªÀiï. 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉÃ¸ï ²ªÀgÁªÀÄAiÀÄå. mÁåAPï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. r¸ÉÆÃd 3£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. # PÉ. ZÁ.JA. £ÁvÀð£ï ¸ÁªÀiÁ£Àå JPÀìmÉAPÀë£ï.¦Ã£À JA. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉ. ºÉ¨Áâ¼ï ºÉZï. £ÀÆå Dgï. 3569ªÉÄʸÀÆgÀÄ. X 182£Éà ¥sÉøï 8/2/2000 £ÁUÀgÁdÄ. PÉ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¹. zÉêÀªÀÄä# 2/4. n. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ¹zÁÝgÁdÄ ºÉZï. ºÉZï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀgÀ¸ÀévÀªÀÄä # 351 £À«®Ä ¥Àj²µÀÖ gÀ¸ÉÛ eÁw PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3426 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 1065. J£ï. £ÁgÀAiÀÄt¸Áé«Ä. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. £ÉÆå ¥sÉøï 8/9/1994 qÉ°è ¥ÀgÀªÉÄñÀéj ¸ÀºÀPÉ. # 32. £ËPÀgÀgÀÄ 3350 ¸ÁqÉgÀ¸ÉÛ. J¸ï. 11£Éà © . 3272 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 3545 4£Éà ªÀÄAqÀå ºÀAvÀ 15 Xf.¥Àj²µÀÖ n. ©. ©. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.JA. 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉÃ¸ï ¹ÃvÀªÀÄä. AiÀiÁzÀªÀVj. ¸Ëvï. 1473. # 09. PÉÃAzÀæ PÁémÁæ¸ï. # 86/7. # 160. ºÀAvÀ 12 XªÉƺÀ¯Áè 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 D±Á®vÁÀ wjªÀiÁ¯É # J¯ï-37. 3422 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.f.n.«. ¸ÀPÁðj ªÀĺÁ®Qëöäà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 3541 ¥ÀÄgÀA. # 3207/4. 3549 J£ï4£Éà . ¸ÁªÀiÁ£Àå 3£Éà ºÀAvÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀĨÁæªÀÄtå 3423 4£Éà £ÀUÀgÀ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¤AUÀgÁdÄ #.ºÀAvÀ 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.. 3540 UÉÆÃPÀÄ®A 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 24 3£Éà 2£ÉúÀAvÀ.¥ÀAUÀqÀ ¸ÀgÀ¸Àéw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀÄgÀA 3278 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.ºÉZï.¹. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±ÁAvÉÃUËqÀ # E/3. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. §£ÀÆßgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. 4£Éà 4£Éà ºÀAvÀ. JA # 357.J¸ï. # 114 :J: ¨ÁèPï ¥Àj²µÀÖ d®¥ÀÄj. £ÁUÀgÀ 4£Éà ¨Á« ºÀAvÀ 12 XgÀ¸ÉÛ. gÁdå ¸ÀPÁðj ¹.AiÀÄÄ. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 AiÀÄgÀUÀ£ÀºÀ½î. ¥Àj²µÀÖ ¥ÀA¥ÁªÀw eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ.Table1 11812 11820 11827 11830 11831 11836 11842 11843 11844 11845 11850 11854 11856 11859 11863 11868 11872 11878 11881 11886 11888 11889 11891 11896 11899 11904 11909 11910 11912 11916 11918 11921 11922 11926 11935 11936 11938 11946 11949 11950 11959 11964 11972 11976 11977 11980 11989 11990 11991 11992 12003 12005 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-13 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 «ÄlÖ¯ï .©. ¸Áé«Ä 9£ÉÃgÁdå . ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ. ©. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉÆÃgÀAiÀÄå. # 1641. 6£Éà gÁdå PÁæ¸ï. ¥Àj²µÀÖ ªÀiÁqɯïeÁw ºË¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3550 4£Éà ºÀAvÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 Page 42 . J£ï. # 17/J 5£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï 2£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ DzÀ±Àð 3354 PÁ£ÉéÃAmï 4£Éà ºÀAvÀ 12gÀ¸ÉÛ. ©.¨ÁèPï .JA. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀjAiÀÄ¥Àà# . 3275 ¸ÀgÀ¸Àéw 4£Éà ¥ÀÄgÀA ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 95/1. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ eÁT PÁélð¸ï. ºÀAvÀ 12 X ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 182£ÉÃ5/22/1999 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄÃdgï PÁAiÀÄð¥Àà. ¸ÀPÁðj 6£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ªÉÄÊ£ï. 3£Éà PÉÃAzÀæ PÁæ¸ï. 3576 ZÁªÀÄgÁd¥ÀÄgÀA. PÁ¯ÉÆä ¸ÁªÀiÁ£ÀågÁeÉÃAzÀæ£ÀUÀgÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3432 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥ÀÄPÀÌgÁdÄeÉÊ£ï # 484. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄ°èPÁdÄð£À # 890. 3425 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 eÉÆøɥsï# J£ï. JA. 3£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï.Dgï.¦. 8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨ÁèPï F¸ïÖ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ D¥sï PÁªÀiÁQëà 3420 4£Éà D¸ÀàvÉæ ºÀAvÀ 9 X 12 gÀ¸ÉÛ. # 2977/1. # 999/6¹.eÉ.¸ÉʤPÀgÀÄ ªÁ®ÆßgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÉƸïÖ. ºÀAvÀ ªÉƺÀ¯Áè.gÁ. ¨ÉÆÃUÁ¢.242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀjAiÀÄ¥Àà# PÉ.#©. §¸ÀªÉñÀégÀ£ÀUÀg AiÉÆÃUÉñï JA. # 11. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2 £Éà ºÀAvÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3566 ºÁ¸À£ï.4£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ºÀAvÀ.JA.ªÉÆ. eÉ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ J¯ï ¥ÀÄgÀA. ºÀAvÀ 12 X 18 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÁ° 2£Éà . # 5158. 182£ÉèÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÁxÀð¸ÀÁgÀw # 34. X 12 2£ÉÃPÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀ ¸ÀÄeÁvÀ. PÁæ¸ï. «±ÉéñÀégÀ£ÀUÀgÀ. 3565 4£Éà GvÀÛgÀ.¹. CgÀ«AzÀ 3352 4£Éà £ÀUÀgÀ.Dgï.

ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ1£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ºÀAvÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 3580 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4859 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£ÉÃ3/20/2000 ¥sÉøï gÀÄQätÂ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁeÉñÀéj# 194. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀĺÀr. ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3437 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÀªÀÄtÂ#.¥sÉøï 9£Éà ªÉÄãï. ¹zÀÝ¥Àà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÉÌÃgï. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.4862 zÉêÀgÁd 4£Éà ºÀAvÀ 6ªÉƺÀ¯Áè. 4£Éà ºÀAvÀ 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. £ÁgÁAiÀÄt #¸Áé«Ä 2395. ¹. ºÀAvÀ 6 §qÁªÀuÉ.© À709. 4 ¥Àj²µÀÖ £Éà ªÉÄãï. 12£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀAUÀqÀ §¤ßªÀÄAl¥À 4858 §qÁªÀuÉ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ dAiÀÄ®¶ä ¥ÀÄgÀA. §ÈAzÁªÀ£À ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ JPÀìmÉAPÀë£ï. ¥sÉøï 8/9/1994 PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ.¹. «ªÉÃPÀ£ÀAzÀ gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ £ÀUÀgÀ 6311 . .3440 «zÁågÀtå¥ÀÄgÀA. ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 UÉÆÃ¥Á® #PÉ 16. 3279 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. §¸ÀªÀ ¥Àj²µÀÖ PÀÈ¥ÀeÁw ²æÃgÁA «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄA¢gÀ 3436 4£Éà gÀ¸ÉÛ. 2203/69. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁtAiÀÄå . «±ÉéñÀégÀ£ÀUÀgÀ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.n.PÉ. JA. 4£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. JA. # 7/J. ±ÁgÀzÀ ²æÃPÁAvï # 606=8JA «ÃuÁ±ÉñÀtÚ ¥Àj²µÀÖ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. # 4/94. # 55. JA.©.¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. 3476/1 4£Éà ¥Àj²µÀÖ ªÉÄãï. 4ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ªÉÄãï.n. . ¸ÁªÀiÁ£Àå 1£É ªÀÄÄRå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ3288 §A§Æ§eÁgï 4£Éà ºÀAvÀ 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 7/31/1998 ¥sÉÃ¸ï £ÁUÁgÀvÀß 3£Éà JA ¨ÁèPï¥Àj²µÀÖ ªÀiÁqËì¸ï.gÀ¸ÉÛ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀvÁér¥ÀÄgÀzÀ 3286 4£ÉÃCUÀæºÁgÀ ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃPÉ ¥sÉøï 8/9/1994 Dgï. 8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ºÉêÀĪÀw# 440 C¥ÀtðCAUÀ«PÀ®gÀÄ 10£Éà PÁæ¸ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 10£Éà 3447 ªÉÄãï. 14£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï. ZÀAUÀ¥Àà#PÉ. ©. ªÉƺÀ®è. ¥Àj²µÀÖ4 eÁw £Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. ©qÁgÀ gÁdå PÀȵÀÚ¥Àà ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ. X 12 2£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉÃ¸ï ¥Àæ¨sÁªÀÄt # 774/© JªÀiï J£ï.¦.#JA. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 6 XªÉÄʸÀÆgÀÄ 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ZÀAzÉæUËqÀ. 9 2£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥ÉæêÀĸÁUÀgï. ¨ÉÃUï. 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ¨Éé ¸ÀgÉÆÃd. 4863 4£Éà ºÀAvÀ 6. 9£ÉûAzÀĽzÀ PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ######## ¥sÉøï dAiÀÄåªÀÄä# 381.J¸ï.. «. #«. ºË¸ï. 3357 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁeÉÃAzÀæ # 44 ¨Á§Ä ²ªÀgÁªÀiï © J¸ï. ¯ÉÃOmï. 8£Éà ¥Àj²µÀÖ ªÉÄÊ£ï. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.JÀ¸ï # 205. 14£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. 4£Éà ªÀÄAqÀå ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà f¯Éè. ZÁªÀÄgÁd 3577 4£Éà ªÉƺÀ®è.CAUÀ«PÀ®gÀÄ Dgï.JA.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ n. 3£Éà 4£Éà ºÀAvÀ ºÀAvÀ 9 X 12 .¹. # 1167. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä. J£ï J¸ï.J¸ï ¹12. PÀªÀįÁQë# J£ï. 20/41 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£ÉäªÀiÁð® ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà PÁ£ÉéAmï ¥sÉøï 8/9/1994 JzÀÄgÀÄ. X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ zÉÆqÀØAiÀÄå PÉÃgÁ¥sï f. eÁw 3£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. X 9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ¹ÃvÁgÁªÀÄÄ # 730. 67. 1 £Éà J£ï. ºÀAvÀ 9 X 12 «zÁågÀtå 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄgÀA.J¸ï. »AzÀĽzÀ ©.EF±ÀégÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå £ÀÄE®AiÀÄ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . Omï . 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 20/384£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀĺÁ§¯ÉñÀégÀ # 29 ¨sÀmï ªÀiÁf J. 20/5 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. QÃwð£ÀUÀgÀ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀAUÀqÀ 3438 ¹zÁÝxÀð 4£Éà ºÀAvÀ 9§qÁªÀuÉ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 UÀuÉÃ¸ï ¥Àæ¸Ázï # 34.ºÉZï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ zÉêÀgÁd 3445 ªÉƺÀ¯Áè.J¸ï. ¸ÀPÁðj PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 1£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï .© 4£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉøï ZÀAzÀæUËqÀ # 7/JJ¸ï. ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ w®Pï £ÀUÀgÀ. VÃvÁPÀȵÀÚ # 1264. 3441 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2£Éà ºÀAvÀ 12 X 18 PÁæ¸ï 2£ÉÃ8/28/1998 . ªÉÄ ¹zÀÝgÁªÉÄÃUËqÀ.J. PÉ. 1142. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 CqÀØ gÀ¸ÉÛ. 4£Éà ºÀAvÀ 9ªÉÆúÀ¯Áè. 3444 r. ¥sÉøï 8/9/1994 zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ # 572.«. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ZÁªÀÄÄAqÉñÀéj gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ mÉA¥À¯ï 4857 »A¨sÁUÀ. # 121. gÁªÀÄ£ï PÉÃAzÀæ gɹqÉ£ï¹ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1ªÉÄà £ËPÀgÀgÀÄ 3448 ªÉÄãÀ.JA. ¨ÁèPï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀ ¨sÀQÛAiÀiÁzÀ # 2471. # 4787. 3579 zÉêÀgÁd 4£Éà ºÀAvÀ 12ªÉƺÀ®è. 2 £ÉúÀAvÀ. ¸ÀPÁðj ªÀzsÀĪÀ£À. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5£Éà £ËPÀgÀgÀÄ 3392 J ªÀÄÄRå 4£Éà gÀ¸ÉÛ. ¥ÉÆøïÖ ¸ÁªÀiÁ£Àå D¦üøïªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï.JA. ºÀAvÀ 9 XUÁA¢ü 12 2£Éà £ÀUÀgÀ ¥sÉøï 8/9/1944 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥Àj²µÀÖ ¥ÉÃmÉ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ²æäªÁ¸À ¤®AiÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 4861 4£Éà PÁélgïì. «. 20/40 «zÁågÀtå 4£Éà ºÀAvÀ 12¥ÀÄgÀA. PÀwæ UÀÄ¥É. ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉÃ¸ï ¥ÀĵÀà®vÀ. DZÁAiÀÄð PÉÃAzÀæ ¸ÀAQÃtð ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ D¥Álð £ËPÀgÀgÀÄ 3359 ªÉÄÃAmï 4£ÉÃ.f ¸ÁªÀiÁ£Àå .PÁ¯ÉÆä. ¥Àj²µÀÖ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀļÀªÀ½î 3446 mË£ï. X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.¦.JA. ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3437 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 «dAiÀÄ®Qëöä.Dgï. 3390 4£Éà gÀ¸ÉÛ. ¸Áé«Ä ¸ÁªÀiÁ£Àå «¯Á¸À. ªÀUÀð PÉÆÃPÀÄ®A «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3293 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ±ÉnÖ zÀ±ÀgÀvï.L. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ±Á» ªÀĹâ. ªÀÄgÁoÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÁèPï 3383 . # 93.f. PÉÃgÁ¥sïgÁdå «dAiÀÄgÁªï. 4855 4£Éà nPÉ. dAiÀÄ®Qëöä # f. ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀzÀä£Á¨sï. ¸ÁªÀiÁ£Àå 1£Éà ºÀAvÀ.Dgï JA.J JªÀÄ.« ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. # 872. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï PÉA¥ÀàAiÀÄå # 34/3¹ PÉ. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÁªÀĪÀé. 20/6 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 18 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 8£Éà 4854 PÁæ¸ï. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 dªÀgÉUËqÀ.3358 GzÀAiÀÄVj. ºÀAvÀ 6 X 9 »ªÀiÁ¢æ. X 9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÄPÀ£Àå # 37.L. ¥sÉøï 8/9/1994 gÁªÀÄ PÀȵÀÚ # 1091. ¸ÀvÀåªÀiÁUÀð eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¹zÀÝxÁ 3285 4£Éà £ÀUÀgÀ ºÀAvÀ 12 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §A¨ÉƧeÁgï 3288 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 3578 4£Éà ºÀAvÀ 12 XªÉÄʸÀÆgÀÄ.PɸÀgÉ 4665 . PÀ©¤. ªÀiÁgÀÄw ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ 3391 3£Éà ºÀAvÀ gÀ¸ÉÛ.1£Éà ºÀA dAiÀÄgÁA n. 3280 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. UÉÆÃPÀÄ®A 3581 4£Éà ºÀAvÀ 12 3 £Éà X 182£Éà ºÀAvÀ. 3£ÉÃ¥Àj²µÀÖ CqÀØgÀ¸ÉÛ. 8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ¥ÀÄlßAdªÀÄä # 3235. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ®°vÀªÀÄä # 50. ªÉÄʸÀ ¸ÀĪÀÄAUÀ® # 1559/1.3£Éà ºÀAvÀ. X ªÉÄʸÀÆgÀÄ 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 Page 43 . 4853 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 E«ÄÛAiÀiÁeï # 47. X 182£ÉÃ2/22/2003 ¥sÉÃ¸ï ªÀĺÁ§¯ÉñÀégÀ # 29 ¨sÀmï ªÀiÁf J. 4£ÉÃC¤PÉÃvÀ£À ºÀAvÀ 6 X 9 2£ÉÃgÀ¸ÉÛ. PÀȵÀÚªÉÃtÂ.J£ï.¥ÀAUÀqÀ ¸ÀgÀ¸Àéw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀÄgÀA.PÉÆ¥Àà®Ä. PÉ ¥Àj²µÀÖ J¸ï. J£ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ J¸ï gÀ¸ÉÛ. J¯ï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ®°vï ªÀĺÀ¯ï gÀ¸ÉÛ.ªÉÊ. 1 £Éà gÁdå ºÀAvÀ. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 584. ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀzÀä. ¸À¥ÀÛVj PÉÃAzÀæ ¤®AiÀÄ. gÁªÀÄtÚ ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. # 223. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 12 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï.J¸ï. X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀĺÀzÉêï¥Áæ¨sÀÄ # 7/446.© gÁdå 3£Éà ¸ÀPÁðj ªÉÄÃ£ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ . ªÉÄÊ GªÀiÁ±ÀAPÀgï # 3208/11J. ¥À PÀĪÀiÁgï ¸Áé«Ä # 507.J¸ï2203/69.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ. 12 2£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉøïzÉêÀgÁd ªÉƺÀ®è.Table1 12012 12017 12024 12027 12029 12030 12035 12040 12044 12046 12055 12057 12058 12060 12061 12068 12069 12071 12072 12078 12083 12087 12092 12093 12099 12103 12112 12115 12118 12121 12124 12127 12131 12138 12139 12141 12150 12151 12154 12158 12160 12164 12165 12170 12174 12180 12183 12187 12190 12204 12205 12209 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-6 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-6 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-6 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-6 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-6 3R-4 3R-4 3R-4 3R-6 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-6 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-6 3R-4 3R-4 3R-4 3R-6 3R-4 3R-4 3R-6 £ÁUÀgÁdÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå zÉëgÀªÀÄätÂÚ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ CUÀæºÁgÀ. CºÀªÀÄäzÀ JgÉPÀmÉÖ gÁdå ¸ÀPÁðj gÀ¸ÉÛ. 215.47. # 551. PÉ.J¸ï 6£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï . ºÉ¨Áâ¼ÀÄ ¥Àj²µÀÖ1£Éà eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ 1£Éà 3281ªÉÄãï. ©. # 57. 4 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. PÉÃAzÀæ JPïìmÉPï±À£ï ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 3£Éà 3449 gÀ¸ÉÛ 4£Éà ºÀAvÀ 9PÉƼÉîUÁ®. zÉêÀgÁd 4£Éà ºÀAvÀ 9 XCgÀ¸ÀÄgÀ¸ÉÛ.«.Dgï.Dgï. PÉ 3284 Dgï4£Éà ªÉƺÀ¯Áè ºÀAvÀ 12 X 18 . X 182£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï §¸ÀªÀgÀdÄ# 2774. ¸ÀzÀgÀ£ï JA.f. 4£Éà ºÀAvÀ 6X PÉ. ¥sÉøï 8/9/1994 ²æÃPÀAoÀAiÀÄå # 1036/18J¥sï. . 2£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨ÁèPï./ªÉƺÀ¯Áè «±ÉéñÀégÀ # 21.J¸ï.£ÀUÀgÀ.f. "J" PÀĪÉÃA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 4 £ÉÃ¥Àj²µÀÖ ªÉÄãï. 3290 4£Éà ®µÀÌgï ºÀAvÀ 12 XªÉƺÀ®è 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1999 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ.©. 183 J3.eÉ. 4856 «zÁågÀtå 4£Éà ºÀAvÀ 6¥ÀÄgÀA.Dgï. dAiÀÄ®Qëö䫯Á¸ï ¥Àj²µÀÖ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 4£Éà eÉ. J. ¸ÀvÀåªÀiÁUÀð. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ²æÃgÁªÀÄ 3287 4£Éà ºÀAvÀ ¥ÀÄgÀA 12 X 182£Éà 2£É¥sÉøï 8/9/1999 ºÀAvÀ .J. ªÀiÁPÀAiÀÄå gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ £ÀA. J¸ï.1224.¦. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÀÄAdÄ£Áxï # ºÉZï. 982.Dgï. ¨ÁèPï gÁdå £ÀA 22. X 182£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.# JA.

7/31/1998 ¥sÉøï PÁèrøï r¸ÉÆÃd # 1328. £ËPÀgÀgÀÄ 3452 GzÀAiÀÄVj. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. D±ÀæAiÀÄ ªÀiÁf JA. ######## ¥sÉÃ¸ï ªÉAPÀl PÀȵÀÚ # 672/1 CAAiÀÄåUÁgï PÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¦ CUÀæºÁgÀ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ J¯ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4864 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÁÌ÷éqÀð °ÃqÀgï # 1076.J¸ï.«zÁågÀtå 4£Éà ºÀAvÀ 9¥ÀÄgÀA X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀÄ°è£À ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ©Ã¢. ªÀį£Áqï Dgï. # 21.¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀħâPÀȵÀÚ # 30-265/50/156.J¸ï. ¥ÀÄgÀA. 20/43 30 4£Éà £ÉêÉÄãï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 °Ã.PÉ. PÉÃAzÀæ ªÀĺÀr 7£Éà ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. ¯ÉÆÃPÉÆ ¥Àj²µÀÖ PÁ¯ÉÆä. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. gÁdå D¦üÃ¸ï ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. J¸ï.3655 «ªÉÃPÀ£ÀAzÀ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 18 £ÀUÀgÀ. £ÁgÁAiÀÄt¥Àà. 3703 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 VÃvÁAd° ©. gÀ¸ÉÛ. 452 Dgï4£Éà © L §qÁªÀuÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉ. # 35/© ¯ÉÆÃPÉÆà ¥Àj²µÀÖ eÁw PÁ¯ÉÆä.#JA 17.# AiÀÄÄ/20. «±ÉéñÀgÀ£ÀUÀgÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1£ÉÃ3456 ºÀAvÀ 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. zÀfðUÀ¼À gÁdå ¸ÀPÁðj ©Ã¢ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÉƼɣÀgÀ¹¥ÀÄgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 3464 4£Éà ºÀAvÀ 9vÁ®ÄèPÀÄ X 12 2£Éà ºÁ¸À£À ¥sÉøï 8/9/1994 f¯Éè. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð 7«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÉÃ¥sÉøï.Dgï.¹ ¸ÀPÁðj ªÉÄÃ£ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ. 4£Éà ºÀAvÀ 9X ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ºË¸ï.PÉ.PÀ¤AiÀiÁgÀ J. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁWÀªÉÃAzÀæ. ¨ÁèPï. # 57/©. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸Á¥sï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ. n.ºÉZï. £ÁAiÀÄPÀ ¥Àj²µÀÖ gÉʯÉéà . 3296 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.n. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉ Dgï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ J¸ï. 2£Éà ¥sÉøï 8/2/2000 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà J£ï ºÀAvÀ 12 X Dgï 182£Éà ªÉƺÀ®è.«.¥ÀAUÀqÀ «ÃgÀ£ÀUÉgÉ. 2£Éà 4868 PÁæ¸ï. L f. vÁåUÀgÁd r.#¥ÁfÃvÁAiÀÄ 191.# ¥ÀƪÀAiÀÄå 595. CA £ÁUÀ¸ÀÄAzÀgÀ # 348.J¯ï. CgÀ¸ï 3451 gÀ¸ÉÛ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ZÀ®ÄªÉÃUËqÀ # 1417. ºÀAvÀ 12 X 18 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁgÁAiÀÄt #ªÀÄÆwð 113. E. ªÀgÀ®Qëöä# . ZÁ.Dgï. ¨ÁèPï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ C±ÉÆÃPÀ 4871 4£Éà ¥ÀÄgÀA. 3605 J. # 30. ºÀAvÀ 12 ªÉÆúÀ¯Áè. dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3470 4£Éà ºÀAvÀ 9 XªÉÄʸÀÆgÀÄ. 3294 PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ.¹. UÁA¢ü £À ªÀĺÀzÉêÀÅ # 365.¸ÁªÀiÁ£Àå AiÀÄĤªÀgÀ¹n ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥Áèmï.n 2 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï PÀȵÀÚªÀÄÆwð ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3657 4£Éà ¥ÀÄgÀA ºÀAvÀ 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 3467 4£Éà ºÀAvÀ 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ.# f.199. X 182£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉÃ¸ï £ÁUÀgÀw # 47. ²ªÀ¸ÁÑ«Ä ºÉZï.JA ¸ÁªÀiÁ£Àå ºË¸ï . J£ï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ¥ÀÄlÖZÁj. ¸ÀPÁðj §ÈAzÁªÀt «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ §qÁªÀt 3497 4£Éà 1£ÉúÀAvÀ 12 ºÀAvÀ X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3609 1£Éà 4£Éà ºÀAvÀ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà eÉ ¦¥sÉøï 6/6/1994 £ÀUÀgÀ. ¸ÀÆAiÉÄeï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥sÁgÀA. 4£Éà PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA. ªÀiÁgÀÄw ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀÈ¥ÀªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ mÁåAPï gÀ¸ÉÛ 3491 4£Éà J£ï. PÉ. ºÀAvÀ 6 X 9«zÁågÀtßAiÀÄ 2£ÉÃ3/20/2000 ¥sÉÃ¸ï ¥ÀÄgÀA.Table1 12214 12218 12223 12231 12234 12237 12239 12248 12257 12261 12272 12280 12281 12282 12288 12299 12302 12306 12312 12313 12317 12319 12325 12328 12334 12338 12351 12352 12353 12365 12370 12379 12382 12383 12385 12386 12398 12399 12402 12406 12408 12417 12424 12426 12427 12430 12432 12438 12439 12443 12452 12456 3R-4 3R-4 3R-4 3R-6 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-5 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-5 3R-6 3R-4 3R-4 3R-4 3R-5 3R-4 3R-4 3R-5 3R-4 3R-4 3R-4 3R-4 3R-5 3R-6 3R-5 3R-4 3R-5 3R-4 3R-4 3R-5 3R-6 3R-5 3R-5 3R-6 3R-4 3R-5 3R-5 3R-5 3R-4 3R-5 3R-5 3R-4 ¸ÀzÀvÀįÁèµÀj¥sï # 49. 2£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ªÉÄÃdgï J.«. ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉøïÖ 1 £Éà 3604PÁæ¸ï. X 182£Éà ¸ÀgÀ¸Àéw ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄgÀA. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁªÀĸÁé«Ä # 110/J{¥sï. ªÁt«¯Á¸À ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 14£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï eÁw 1£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄãï3468 dAiÀÄ£ÀUÀgÀ.¹. PÀ£ÀPÀVj ¸ÁªÀiÁ£Àå . «gÁgÀUÉÃgÉ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄgÀıÉÆÃvÀÛªÀiï PÁé°n L¸ïQæêÀiï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ EnÖUÉ UÀÆqÀÄ. X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ®Qëöäà PÉgÁ¥sï PÀȵÀÚ¥Àà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð vÉÆÃt« «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉÆÃ¥Àà¯ï 3457 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. ¤ªÁ¸À ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ.r. ¹. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ # 1989. »AzÀĽzÀZÁªÀÄgÁd «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀAUÀqÀªÉƺÀ®è.¦ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ ¥ÀæUÀw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà r¥ÉÆÃ.PÉ. 11 £ÉêÉÄãï. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀĺÉÃ±ï ªÉÊ. 4£Éà gÁªï£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ºÀwÛgÀºÉÊzÀgÀ¨Ázï.J¸ï. ¥ÀAUÀqÀ PÁélæ¸ï.¦. 4865 4£Éà PÉ. 3494 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.J¯ï. 3295 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ.10 «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £É PÁæ¸ï. 3490 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÉ Dgï ªÉƺÀ®è. ºÀAvÀ 12 X 18§£À±ÀAPÀj 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï2£Éà ºÀAvÀ. UÉÆÃPÀÄ®ªÀÄ.gÁ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 3649. 4£Éà gÁdå PÁæ¸ï. PÉ.¹.3602 PÉ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 C§Äݯï gÀ²Ãzï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¹zÉÞUËqÀ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÁUÀgÁdÄ #UÀÄ¥ÁÛ 15. ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉÃ¸ï «±Àé£Áxï ºÉZï. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÁ¸ÀÄzÉêÀG¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ ªÀÄÆwð. # . X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 3610 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 §¸ÀªÀgÁdÄ #ZÁj 32/2©. 1£Éà PÉÃAzÀæ ªÀĺÀr.JA 943.1£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. gÁdÄ . ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÀAUÀ£Áxï.qÀ§ÆèAiÀÄĸï. # 390. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀÄzsÀ±Àð£À £ËPÀgÀgÀÄ 3612 PÀA¥ÉèÃPïì 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 18 .JA.J¸ï. ªÀÄzsÀé ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀ¸ÉàÃl¯ï. £ËPÀgÀgÀÄ 3297ªÉÄʸÀÆgÀÄ.# 196. # 37/J. «zÁågÀ£Àå 3613 4£Éà ¥ÀÄgÀA. X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀĺÀzÉêï# 24. 2£Éà ªÉÆúÀ¯Áè. ZÁªÀÄgÁd ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉƺÀ¯Áè 3492 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà gÁdå ªÉÄÃ£ï ¸ÀPÁðj 13£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ PÁæ¸ï3454 .ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3455 §¸À¥ÀàUÀr 4£Éà ºÀAvÀ 9 X©Ã¢. 3£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. PÉÃAzÀæ ¹zÁÝxÀð£ÀUÀgÀ.3299 §¤ßªÀÄAl¥À 4£Éà ºÀAvÀ 12 . ¸À£ïªÀiÁUÀð. ¥ÉÆøïÖ Dgï. ªÀ²µÀÖ ©. PÀªÀÄ® PÉÃgï D¥sï¸ÁªÀiÁ£Àå «µÀPÀAoÀªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ #1717. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 18 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. .¹.4£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï «£ÉÆç ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀaÑzÁ£ÀAzÀ¥Àæ¸Ázï # 905/183. 165. ±ÉñÁ¢æ gÀ¸ÉÛ. ¥sÉøï 8/9/1994 E. PÉ.gÀ¸ÉÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå §¤ßªÀÄAl¥À ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 3/20/2000 ¥sÉÃ¸ï ºÁ¯ÉUËqÀ. 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. ¹ & ¸ÁªÀiÁ£Àå r.¸ÀPÁðj gÁªÀÄAiÀÄå «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ¹ÖçÃmï. ªÀÄAl¥À ¥Àj²µÀÖ ©Ã¢. CAUÀ«PÀ®gÀÄ gÁªÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄA¢gÀ 3594 gÀ¸ÉÛ. 3595 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ ©£Á eÉÆÃ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀªÀVj.453.n. gÁdå PÉ. ¥sÉøï 8/9/1994 PÀȵÀÚZÁj# PÉ. 3603ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 wªÀÄä¥Àà PÉ. 3466 4£Éà ºÀAvÀ 9 ªÉÄʸÀÄgÀÄ. M.JA. ¸ÁªÀiÁ£Àå 4£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ. 4£Éà ºÀAvÀ 12ªÀ£ÀA.f 4£Éà PÉÆ¥Àà¯ï. 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 866. X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 «dAiÀÄ®Qëöäà # 3207/J ©. 2£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. £ËPÀgÀgÀÄ UÉÆÃPÀÄ®A 3596 4£Éà ºÀAvÀ 12 3 £Éà X 182£Éà ºÀAvÀ. 3611 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁªÀÄAiÀÄå # 2373.JA. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 3450 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. §¸ÀªÀ£Àß ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÁAUÀgÀ VjPÉ£ÀgÀ J£ï. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉøï gÁªÀÄ£ÀÄd#CAiÀÄåAUÀgï 11/1. 3453 PÉ.DgÀ¸ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÉÆÃqï. ºÀAvÀ 12 X 18 «. 4£Éà ºÀAvÀ 12 PÀĪÉÃA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 . 4£Éà ºÀAvÀ 9X ªÉƺÀ¯Áè. ¸ÉʤPÀgÀÄ . 3 £Éà ªÀiÁf ªÉÄ£ï ¸ÉʤPÀgÀÄ . 16«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà PÁæ¸ï. 348. ¦æÃvÀAiÀÄå¥Àà # 19.J¸ï. PÉ.PÉÆvÁé® ºÉZï gÁdå J¸ï.J¸ï # 22/23.¸ÀPÁðj ¦æAiÀÄĤªÀgÀ¹n.¨ÁåAPï PÉÃAzÀæ ZÀªÀÄgÁd ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉƺÀ®è. f. gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ J£ï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 UÀÄgÀÄ¥Àæ¸Ázï.ªÉÊ.f. 17ªÉÄãï. 3£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï 4£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄãï.Dgï.Dgï 2368/18. PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ¥sÉøï 8/9/1994 Page 44 . ±ÁAvÀªÀÄä#. ¸ÁªÀiÁ£Àå VjzÀ²ð¤ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ J¸ï. ¨Á§Ä.¹. 20/129 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. # 13. gÁªÀÄtÚ JA.n.3600 ¥ÀA¥Á¥Àw 4£Éà ºÀAvÀ 12gÀ¸ÉÛ. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 GµÁÀ®vÁ gÉeï # 1464. ºÉêÀÄZÀAzÀæ # 1351. qÀ§â¯ï ªÀiÁf gÉÆÃqï.Dgï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3701 ®µÀÌgï 4£ÉêÉƺÀ®è. «£ÁAiÀÄPÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3656 £ÀUÀgÀ.ªÉÆ.©. 3601PÉ. J£ï. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 73 ºÀÄqÀÄÌ ¸ÁªÀiÁ£Àå 2 £Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ 3/20/2000 ¥sÉÃ¸ï ¸ÀĪÀÄ JA.J¸ï.Dgï.«.¦. ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀªÀVj. PÀĪÉA¥ÀÄ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ. ªÉÄÃlUÀ½î. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²ªÀtÚ PÉ J. 4£Éà ºÀAvÀ PÉ 12 XDgï 182£Éà ¥ÉÃmÉ. 4£Éà gÁdå . 3465ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÉ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ J¸ï. UÉÆ®èUÉÃj.J£ï. ±ÉnÖ. # 88/1. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 20/4 QPÉÌÃj.J¯ï. 8/29/2000 ¥sÉÃ¸ï µÉÃvÀæ¥Á® # 1278 ©. ¹. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ¢Ã£Éñï PÀĪÀiÁgï # 702. © 4 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀæ¸ï. 4869 4£Éà gÀ¸ÉÛ.

3754PÀĪÉA¦£ÀUÀgÀ.J¸ï. 124/54£Éà ºÀAvÀ 12 X 18 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÁ½zÁ¸À ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀiÁUÀð. X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï VjUËqÀ . «dAiÀÄ ºÉZï. J¸ï. X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁAiÀiï ¦Ãlgï# 367. 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁrUÀgï f JA. 4£Éà ºÀAvÀ 9¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA. eÉ.ºÀ½î. 9 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ¹ PÁæ¸ï. 4£Éà ºÀAvÀ 6eÉ. ªÉÄʸÀ ±ÉÆèsÀ JA ¸ÀªÀiÁd ¹.f.Dgï L.«. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÉÆîAzÁ¸À 3760 4£Éà UÀ°è ºÀAvÀ 9 X®¸ÀÌgï 12 2£Éà ªÉƺÀ¯Áè ¥sÉøï 8/9/1994ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥À²ÑªÀÄzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï . ªÉÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï. # 101. E. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 3489. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 123/21 4£Éà zÀlÖUÀ½îÃ.J¸ï # 46. ¥sÉøï 8/9/1994ªÉÄʸÀÆgÀÄ «dAiÀÄ¥ÁæPÁ±ï # 60/J J¯ï «±ÉéñÀÑgÀ£ÀUÀgÀ. 4£ÉÃPÉÃAzÀæ ªÉÄãï. ¹. JA. 4873 PÁ¯ÉÆä. ¤¸ÀUÀð.730. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ 3/20/2000 ¥sÉøï UÀuÉñï. ºÉgÀUÀ£ÀºÀ½î. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 qÁ||. X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ¸Á«vÀæªÀÄä # 638 4£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï 4£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉƺÀ¯Áè ######## ¥sÉøïªÉÄʸÀÆgÀÄ. 9£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï.¦. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀÄ JA. 3756PÉ. 1 £Éà ¥Àj²µÀÖ ºÀAvÀ. ¥Àj²µÀÖ AiÀÄrAiÀÄÆgÀÄ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÉÆç½. PÀȵÀÚªÀÄÆwð ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3627. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉAPÀmÉÃUËqÀ.Dgï. ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ£ï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä # 1148. ªÉ ªÉƺÀªÀÄzï# ¸ÀzÁðgÀ 2301/20. 3665 4£Éà «dAiÀÄ ºÀAvÀ 12 PÁ£ÉéAmï X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀPÀÌ . PÉ.123/29 ±À¤ªÁgÀ 4£Éà ¸ÀAvÉ.J¸ï 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀĺÀr.4£Éà ®Qëöä¥ÀÄgÀA. JA L. r¨ÁèPï. 30662 UÀÄgÀPÁgï 4£Éà ºÀAvÀ 12 X zÉêÀtÚ 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀ¸ÉÛ. CZÀÄvÀ ©. ºÀAvÀ 12 X 18 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£ÉÃ10/1/2006 ¥sÉøï eÁ£ï f. gÁAiÀiï ¦Ãlgï# 367.n. 14. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä # 1123.©. UÀÄgÀÄPÀÈ¥À ¥Àj²µÀÖ eÁw ¸À£ÁäUÀð. 4£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. . ¸ÁªÀiÁ£Àå 3ªÉÄÊ£ï. gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ »£ÀPÀ¯ï £ËPÀgÀgÀÄ CAZÉ.J¸ï.3624 C±ÉÆÃPÀ 4£Éà ºÀAvÀ 12 ¥ÀAiÀÄgÀA. 124/24£Éà ºÀAvÀ 12 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.eÁw PÉÊUÁjPÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1£Éà 3632 4£Éà PÁæ¸ï. J£ï.© # 137. 4872 4£Éà dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¹.ºÀAvÀ ºÁgÉÆPÀ£ÀA 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÄAzÀgÀgÁd # 362. ©. J¸ï. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÀĺÀzÉêÀ# J£ï. 3630 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀgÀ¹AºÀ # 2454. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀÄPÀÌgÀ½î. 3631 ¨ÁèPï. PÁ£ÉéAmï ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ.PÉ. 6 X 9 2£ÉÃ3/20/2000 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉÃ¸ï ¸ÁÌ÷éqÀð °ÃqÀgï.J¯ï. J¸ÉÖÃmï. gÁªÀÄA¢gÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «£ÁAiÀÄPÀ£ÀUÀgÀ. ºÀAvÀ 12¹zÁÞxÀð X 182£ÉãÀUÀgÀ. PÉ. ²æÃgÁA ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÉÃmÉ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀÄqÉÆÌà 4876 4£Éà . ©. 8/28/1998 ¥sÉøï GªÀÄ£ÁxÀ #gÉÊ 827. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 dUÀ¢Ã±ï ZÀAzÀæ. 3614 4£ÉøÀgÀ¸Àéw ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥ÀÄgÀªÀÄ. # 7. ¥sÉøï 8/9/1994ªÉÄʸÀÆgÀÄ RAiÀiÁA¥ÁµÀ # 3102.Dgï. C¤PÉÃvÀ£À CAUÀ«PÀ®gÀÄ gÀ¸ÉÛ. ªÀÄzÀj eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄ£É. 3£Éà PÁæ¸ï ¥Àj²µÀÖ ªÀÄĤì¥Á¯ï eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁÖlð¸ï.Dgï. 3619 4£Éà «±ÉéñÀégÀ ºÀAvÀ 12 X 182£ÉãÀUÀgÀ 7/31/1998 ¥sÉøï . 4£Éà ºÀAvÀ 12 XvÉÆÃtaPÉÆ¥Àà¯ï 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 . ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥Àæ¸Ázï ºÉZï # 962. ªÉÄʸÀÆgÀÄ dÆ°AiÀiÁ£À # PÉÆAiÀiÁ¯ÉÆà 912. 3629 4£Éà qÀlÖUÀ½î.PÁ¯ÉÆä CAUÀ«PÀ®gÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ 3757 4£Éà ºÀAvÀ 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ . PÀĪÀiÁgï C§Ìgï ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. gÁzsÀ gÀªÉÄñï # 1735. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀĺÀzÉêÀªÀÄä # 1733. PÉAUÉÃj ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ G¥À£ÀUÀgÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §¸ÀªÀ PÀÈ¥À 3623 . qÀlÖUÀ½î.n # 36. PÉ.J£ï. X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. £ËPÀgÀgÀÄ 19£Éà 123/69 ªÉÄÊ£ï. 6£ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÁUÉñï. gÁdå ¸ÀPÁðj 2£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ CqÀØ gÀ¸ÉÛ. X 9 2£ÉÃ3/20/2000 ¥sÉÃ¸ï ªÀÄå¸ÀÆgÀÄ UÀÄgÀĹzÀÞAiÀÄå. 4£Éà PÉ. JA# 14/J.© ¨É¼ÀªÁr UÁæªÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå . 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. gÀ¸ÉÛ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 3617 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀtÚAiÀÄå # 8. E3759 & ¥sï 4£Éà ¨ÁèPï ºÀAvÀ 9X gÁªÀÄPÀȵÀÚ£ÀUÀgÀ.J¯ï.12/1. ¨ÁèPï. ¸ÀÄAzÀgÀ Dgï. UÀuÉñÀ.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «£ÁAiÀÄPÀ£ÀUÀgÀ. 9£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï . 4£Éà ºÀAvÀ 6«£ÁAiÀÄPÀ X 9 2£ÉÃ3/20/2000 ¥sÉÃ¸ï £ÀUÀgÀ.©. 1£Éà ªÉÄÊ£ï. 4£Éà ºÀAvÀ 9 ªÉƺÀ¯Áè. ªÀiÁUÀð ¸ÉʤPÀgÀÄ ©.8 £Éà gÁdå ªÉÄÃ£ï ¸ÀPÁðj 4 «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà £ËPÀgÀgÀÄ ºÀAvÀ. 6 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå r PÁæ¸ï. «. 9£Éà gÁdå PÁæ¸ï. X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÀgÁdÄ #n 13 J¸ï . ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ªÉƺÀ¯Áè. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.Dgï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ w®Pï 123/22 £ÀUÀgÀ. # 514. # 10-J3. JA ¸ÁªÀiÁ£Àå gÁªÀÄPÀȵÀÚ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ. ºÀArè ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆøïÖ. ºÀAvÀ 9 XPÁ¯ÉÃeï. 2£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉøï Page 45 . 14 £É ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï 2 £É ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ UÉÆPÀÄ®A 3667/J 4£Éà ºÀAvÀ 15 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥À¼À¤¥Émï 3625 4£Éà CAZÉ. 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï 2 £Éà ºÀAvÀ. PÁAvÀgÁeï#J. 123/31 4£ÉÃPÀÄtÂUÀ¯ï ºÀAvÀ 12 X 182£Éà vÁ®ÆèPÀÄ. 123/36 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.f. # 105. 1£ÉÃ¥Àj²µÀÖ ªÀÄÄRå © eÁw gÀ¸ÉÛ. PÀĪÉÃA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ.J¸ï.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £À«®Ä gÀ¸ÉÛ. # 89/1.©. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ J. J¸ï # 329. # 2267/©. 3755 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÄgÀÄ. ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ gÁeÁ°. AiÀÄĤªÀjìn ¥Àj²µÀÖ PïªÁlð¸ï eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀA¥À¥Àw 3753 gÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.f. ªÁ¸ÀÄUÀȺÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÀiÁðt ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ. 3/20/2000 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ zÉêÀgÁdÄ#¹. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ JA.²æãÁxï. X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¦. JA. ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀPÁðj 3664 4£Éà ¨Á®PÀgÀ ºÀAvÀ 12 X PÁ¯ÉÃeï 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 . ºÉZï. ºÀÄ°è£À ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ©Ã¢. PÉ.XªÉÄʸÀÆgÀÄ. 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. . §qÁªÀuÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå 2£ÉêÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ. X 242£ÉÃ3/20/2000 ¥sÉÃ¸ï ¸ÀĹïÁ J¸ï# 65. 4£Éà ºÀAvÀ 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.£ÀUÀgÀ. UÀuÉñÀ # 2690. 4£Éà §qÁªÀuÉ. §ªÀÄð «£ÀAiÀÄ ªÀiÁf gÁeï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1£Éà PÁæ¸ï.Dgï. §¸ÀªÉñÀégÀ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ gÀ¸ÉÛ. 3658 4£Éà EA¢gÀºÀAvÀ 12£ÀUÀgÀ X 182£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ªÉÄÃzÀgÀ ¥Àj²µÀÖPÉÃj. UÁAiÀÄwæ¹.J¸ï. eÉ. gÁdå 2£Éà ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ. 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ.3660 n . 4£ÉëªÉÃPÁ£ÀAzÀ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀUÀgÀ.330. J¸ï. 14 £É ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï 2 £É ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ UÉÆPÀÄ®A 3667/J 4£Éà ºÀAvÀ 15 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥ÉÆmï ð ªÉƺÀ®è.E.E.Dgï. 4878 PÉ. 123/28 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ¥Á¯ÁQë. 3626 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ######## ¥sÉøï ZÀAzÀæªÀÄä # ¦3. ¸ÁªÀiÁ£Àå «. C±ÉÆÃPÀ 3663 4£Éà gÀ¸ÉÛ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1 £É PÁæ¸ï. «dAiÀÄ®Qëöäà # 2345.J£ï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÉ. ¨ÁPÉãÀ ¹. «ÃgÀtÚ J¸ï. eÉ. # 860. 4 £Éà ªÀiÁf ªÉÄÃ£ï ¸ÉʤPÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ. £ÀÆå ºÀAvÀ 6X PÁAvÀgÁd 9 2£ÉÃ3/20/2000 ¥sÉøï CgÀ¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà §qÁªÀuÉ. ªÀÄAqÀå PÀĪÀÄÄzÀ£ÀA.J¸ïªÀÄAr ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÆúÀ®è. ªÀÄrPÉÃj f¯Éè. 8/28/1998 ¥sÉøï vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ.¥Àj²µÀÖ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸À§ð¨ï 3499 CAZÉPÁZÉÃj 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 18 JzÀÄgÀÄ. # 1043. 3500 4£Éà ºÀAvÀ 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 3751 4£Éà eÉ. gÁªÀĪÀÄA¢gÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw gÀ¸ÉÛ. ¥sÉøï 8/9/1994 ²ªtÀÚ.C¹¸ÉÖÃAmïgÁdå ªÀiÁ¸ïÖgï. X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¦æAiÀÄzÀ²ð¤. 5£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 12 X 18 ®µÀÌgï 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉƺÀ®è ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÉÄʸ ªÀÄÄzÀÝ¥Àà. # 13/1. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄÄRå 123/35 gÀ¸ÉÛ. f PÉÆ¥Àà¯ï.ºÉZï.©. ±Á¸ÀæöÛ ¥Àj²µÀÖG¥À£Áå¸ÀQ.L. UÉÆÃPÀÄ®A ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3616 1£ÉÃ4£Éà ºÀAvÀ. 4£Éà ºÀAvÀ ªÉƺÀ¯Áè. # 662. ªÁåd¤ªÁ¸À gÁdå ¸ÀPÁðj ªÀĺÀrAiÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ªÉÄïÉà 3752 4£Éà gÉå¯Éé¸ÉÖõÀ£ï ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ºÀwÛgÀ ZÁªÀÄgÁd¥ÀÄgÀA. ºÀAvÀ 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÄgÉñÀ PÉ. eÉ.7. Dgï.PÀAZÀĨÁgÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ©Ã¢ ¸ÀÄtÚzÀ 3758 PÉÃj 4£Éà PÉ.3801 dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. 4877ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£ÉÃ3/20/2000 ¥sÉøï ZÀAzÀæPÀ¯Á # 19. 15 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï 6 ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ªÉÄãï3659 UÉÆPÀÄ®A 4£Éà ºÀAvÀ 12 X2 18 £Éà 2£Éà ºÀAvÀ 8/28/1998 ¥sÉøï .Dgï. 4£Éà ¹zÁÝxÀð ºÀAvÀ 12 X 18 §qÁªÀtqÀ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 12£Éà 4879 PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà £ÁvÀð 8/28/1998 ¥sÉøï PÉÆqÀUÀÄ. ¸ÀPÁðj UÉÆPÀÄ®A «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 3661 1 £Éà 4£Éà ºÀAvÀ ºÀAvÀ 12 . ¥ÁªÀðw ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤®AiÀÄ.Table1 12462 12470 12474 12475 12478 12483 12489 12492 12501 12509 12512 12513 12517 12523 12529 12530 12540 12542 12547 12552 12555 12559 12561 12578 12584 12585 12590 12595 12598 12603 12605 12609 12615 12617 12620 12626 12636 12637 12639 12640 12645 12653 12660 12665 12672 12675 12676 12677 12690 12692 12707 12710 3R-5 3R-4 3R-5 3R-5 3R-5 3R-4 3R-5 3R-6 3R-5 3R-5 3R-6 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-6 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-6 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-6 3R-5 3R-5 3R-5 3R-6 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-6 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄä. # 1359.qÀ§Äè. E®ªÁ®. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÉƼÉîÃUÁ® ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀ ±ÉñÁ¢æÃPÉÃgÁ¥ï ªÁ¸À£ï . X 242£ÉÃ3/20/2000 ¥sÉøï UÀeÉÃAzÀæ£ï # 1096.

3£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï ºÉƸÀ§Ar ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉÃj 3765 PÉ. J£ï. 3766 UÉÆPÀÄ®A 4£Éà ºÀAvÀ 9 X3£Éà 12 2£Éà ºÀAvÀ ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. C¤PÉÃvÀ£À ¸ÁªÀiÁ£Àå 6£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï . 3807 4£ÉêÀÄå¸ÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 UÀÄgÀÄzÀvï. X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 14/1. PÉ. E&¥sï 3770 ¨ÁèPï 4£Éà 2£Éà ºÀAvÀ 9 X 12ºÀAvÀ.J # 630.J¸ï. «ÃuÁQë . gÁªÀĸÀé«Ä dĤAiÀÄgï JA C¹¸ÉÖÃAmï. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 Page 46 . ©.Dgï.Dgï. 27/4.PÉ. 8/29/2000 ¥sÉÃ¸ï ¥ÀæPÁ±ï . E & ¥sï ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨ÁèPï 5£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. 8 £Éà PÉÃAzÀæ ªÉÄãï. J¸ï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3719 4£Éà 2 ºÀAvÀ £Éà 9 X 12 ºÀAvÀ. 3£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ. 4£ÉÃ.9/3. 3671 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. £ÁUÀgÁd Dgï. ¨ÁèPï ¥Àj²µÀÖ 2£Éà ªÉÄãï eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ f. 4/12¸ÁªÀiÁ£Àå £Éà PÁæ¸ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. PÉJA. ¥sÉøï 8/9/1994 §qÁªÀuÉ . 3805 4£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ.Dgï. # 1027. 9 1£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 ¸ÀAvÉÆõÀ # 346. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉÃA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. # 884. X 242£ÉøÀgÀ¸Àéw ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄgÀA .Table1 12711 12712 12726 12727 12729 12738 12739 12747 12754 12759 12764 12766 12774 12777 12782 12783 12792 12796 12809 12812 12818 12826 12831 12839 12841 12846 12855 12859 12866 12868 12869 12876 12882 12889 12893 12896 12897 12898 12900 12906 12907 12910 12913 12921 12926 12927 12936 12940 12941 12942 12949 12957 0 3R-9 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 °AUÁAiÀÄåJ¯ï.Dgï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²ªÁ£ÀAzÀ UÀeÁ£À£À # 88. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÁªÀÄ£ÀÄdA # 463. 2£ÉÃ8/29/2000 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 71.Zï. gÉÆÃqï.J£ï. ºÀAvÀ 12 X 18 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð ºÉZï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ r PÉÆÃmÉ 3732 4£Éà vÁ®ÆèPÀÄ.ºÉ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 f¯Éè. 3673 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1999 £ÁUÀgÁd. ¸ÁªÀiÁ£Àå J£ï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3777 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¹AzsÉ. £ÁUÀgÁd. Dgï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3670 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨ÁèPï eÁgÀPï§AqÉ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆðøï 3764 4£Éà PÁélð¸ï ºÀAvÀ 9 X 12 PÀȵÀÚ£ÀAzÀ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ¥ÀĵÀà. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ®Æ»¸ï ¥ÀªÁðAr¸ï # 4546. £ÀUÀgÀ 3678 4£Éà «¨sÁUÀ. ±ÀAPÀgÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄoÀzÀ 3776 4£Éà gÀ¸ÉÛ. ¦ £ÀUÀgÀ 3668 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁªÀÄ ¸ÀAfêÀAiÀÄå # 77. 1£ÉøÁªÀiÁ£Àå ¨ÁèPï. 8991 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ######## ¥sÉÃ¸ï ¸É®égÁeï # 673. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÆúÀ¯Áè. T¯Éè f. # 4779. .¦.# 1262.J¸ï. CªÀÄgï£Áxï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÉʱÀå ¨ÁåAPï PÉ. gÉÃrAiÉÆà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥ÀPï ¥sÉøï . ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁgÁt¥Àà. ºÀAvÀ 9 X T¯Éè 12 2£Éà ªÉƺÀ¯Áè. 1842. ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÄeÁ® JA. ¹ §¤ßªÀÄAl¥Àà ¸ÁªÀiÁ£À婪ÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¯ÉÃOmï. # 2870. 3768 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÁfzï C° SÁ£ï # 867.PÉ. ¸ÉAmï ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÃj¸ï ªÀUÀð gÀ¸ÉÛ.¸ÀgÀ¸Àéw 4£Éà ºÀAvÀ 12¥ÀÄgÀA.¥sÉøï 9/9/2005 ¨ÉªÉįï 3 £Éà ºÀAvÀ. ¥Àj²µÀÖ UÁæªÀÄeÁw ¨ÉÃUÀÆgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3769 ºÉÆç½ 4£Éà ºÀAvÀ 9UÀqÀÄè¥ÉÃmÉà X 12 2£Éà ¥sÉøï 9/2/2007 vÁ®ÆèPÀÄ. 9 ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ªÉÄãï. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ²æäªÁ¸À J£ï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà A/128 PÁæ¸ï 4£Éà . ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ.53. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁzsÀªÀÄtÂ# 2515. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ®vÁ JA. X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄå¸ÀÆgÀÄ. UÉÆ®èUÉÃj. 3841 J£ï. 8/9/1994 ªÉÃzÁªÀw. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¢£Éñï PÀĪÀiÁgï # 209. # 119. Dgï.£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 1837 2£Éà 4£Éà ºÀAvÀ ºÀAvÀ 9 X 12 .ªÉƺÀ¯Áè. £ÁgÁAiÀÄt 4 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ²æÃzsÁgÀ f. 15. ºÀAvÀ 9 X 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 UÉÆëAzÀ¸Áé«Ä # 570. ¸ÀPÁðj 2«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà £ËPÀgÀgÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ. EqÀ§ÆèöåJ¸ï ¥Àj²µÀÖ eÁw PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ¥Àj²µÀÖ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ E. gÁdgÁeÉ PÁAvÀ®Qëöä # 999-54/6. dAiÀÄ®Qëöäà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3819 ¥ÀÄgÀA.ºÉZï. 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 ±À²PÀ¯Á # 113. 4£ÉúÀ¼ÀîzÀPÉÃj. 1837 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 CZÀÄÑvÀ Dgï. 3806 UÉÆÃPÀÄ®A. HªÀÄmÁQ¸Àzï ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ eÉ. 12449 ZÀAzÀæ±ÉÃRgï 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¨ÁèPï. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ºÀAvÀ. ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÉZï. j¥ÉÆÃlðgï ¸ÁªÀiÁ£Àå gÉƪÀiï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀA 125.J£ï # J¯ï43.ºÉZï. 19£Éà gÁdå ªÉÄÃ£ï ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ eÉ. X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ©. »AzÀĽzÀ J£ï«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀAUÀqÀ Dgï gÀ¸ÉÛ. AiÀÄĤªÀgï PÉÃAzÀæ¹n¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁélæ¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀȶ 3677E¯ÁSÉ 4£Éà ºÀAvÀ 12 ¨É®ÆgÀÄ. 27£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÃ£ï £ÁZÀ£ÀºÀ½î ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3778 2£Éà 4£Éà ºÀAvÀ.J£ïPÉÃAzÀæ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀ±Àé £ËPÀgÀgÀÄ «zÁ央AiÀÄzÀ A/3 4£Éà ºÀAvÀ 12 XªÀ¸ÀwUÀȺÀ 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï .¦.5£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï A/9 . ºÀAvÀ 9 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ.J. ºÁ¸À£À ¨sÁgÀw J¸ï. ZÁªÀÄgÁd£ÀU ¢£Éñï PÀĪÀiÁgï # 155. ºÉZï. 2£ÉÃ¥Àj²µÀÖ ªÉÄãï eÁw 2£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 23£Éà ¥Àj²µÀÖ ªÉÄãï eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 11£Éà PÁæ¸ï 3767 D¼À£À½î 4£Éà ºÀAvÀ 9 X§qÁªÀuÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆ ªÉÆúÀ£ï ¯Á¯ï # 896. ¥sÉøï 8/9/1994 °AUÀªÀÄä # 14. # 876. # 137.¸ÁªÀiÁ£Àå r. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà §£À±ÀAPÀj 8/28/1998 ¥sÉøï2 £Éà ºÀAvÀ. ºÀÄt¸ÀÆgÀÄ 3642 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÉñÀªÀ ªÀÄÆwð ¥ÀæxÀªÀÄ CAUÀ«PÀ®gÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀ.«. 3672 ¸ÀgÀ¸Àéw 4£Éà ºÀAvÀ 15mÁQøï. PÉ5£Éà J¸ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå 4£É PÁæ¸ï. ¸ÀgÀ¸À °AUÁ¥Àà # 9.¹. «. PÉ # 534.3728 ZÁªÀÄgÁd 4£Éà ºÀAvÀ 9 ªÉƺÀ®è. ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ.¦ ¹/M ¥ÀÄlÖAiÀÄå ¥Àj²µÀÖ ©JAeÁw §¤ß «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ©Ã¢ .JA. zÀÄUÁðzÉë ¸ÁªÀiÁ£ÀåzÉêÀ¸ÁÜ£À ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3775 gÀ¸ÉÛ. JA-¨ÁèPï. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ A/11 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ²ªÀªÀÄÆwð#ºÉZï 91. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï. 4£Éà ºÀAvÀ 9ªÉƺÀ¯Áè. ªÉÆúÀ¯Áè. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà «zÁ£À ######## ¥sÉÃ¸ï ¸ËzÀ. X 182£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÀAdÄAqÀ¸Áé«Ä D¦Ã¸Àgï J¸ï.J£ï # 1430 ¹ÃvÁ¸ÁªÀiÁ£Àå gÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À 3641 4£Éà ºÀAvÀ 12 »A¨ÁUÀ X 182£Éà . 4£Éà £Àdûgï¨Ázï.¸ÀÆzï ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ ZÁªÀÄÄAr «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁA¥ÉèPÀì.JA. Dgï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÁåPï ¸ÉÊqï. ¸ÁªÀiÁ£Àå AiÀiÁzÀªÀVj. £ËPÀgÀgÀÄ 124/7 344£Éà £Éà PÁæ¸ï. G.# PÉ. ©-¨ÁèPï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ zÉêÀgÁd 3730 CgÀ¸ï 4£Éà gÀ¸ÉÛ. PÁåvÀªÀiÁgÀ£ÀºÀ½î. 457 14£Éà £Éà ¥ÉÆÃgï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ²æà ²ªÀ¥ÀæPÁ±ï # 112/¹. © Dgï.©. ¥sÉøï 8/9/1994ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 3£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ¥ÀA¥À¥Àw gÀ¸ÉÛ.J¸ï. 4£Éà ºÀAvÀ 9 zÉêÀgÁd X 12 2£Éà ªÉƺÀ®è. J¸ï. 3802 ªÀiÁ£À¸À 4£Éà ºÀAvÀ 9UÀAUÉÆÃwæ. X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 §®gÁªÀiï PÀĪÀiÁgï. # 675. ¸ÀÄAzÀgÀgÁdÄ # 3. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. £ËPÀgÀgÀÄ 3763 ªÉƺÀ¯Áè. 4£ÉêÀÄå¸ÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²æäªÁ¸À J£ï. 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀªÀÄ® .¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. 3772 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÀĪÉÃA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ²ªÁf gÀ¸ÉÛ. JA.¦. jÃd£À¯ï PÁ¯ÉÃdÄ ¥Àj²µÀÖªÀ¸Àw eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÀðgÀºÀ. 3643 ¦ & n 4£Éà ¨ÁèPï ºÀAvÀ 12 .«. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. £ËPÀgÀgÀÄ ªÀÄ£À¸À 3633 4£Éà UÀªÀÄUÉÆÃwæ. JA. §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¯ÉÃOmï. ºÉUÀqÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå Dgï. 3850 4£Éà PÉ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁélæ¸ï ºÀwÛgÀ. # 1169.£ÀUÀgÀ. ±ÀªÀÄð 6£ÉøÁªÀiÁ£Àå ¥sÉøï. X 182£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ 8/20/1998 ¥sÉÃ¸ï £ÁUÀgÁdÄ vÉÆAqÀªÁr n. 15 £Éà ¥Àj²µÀÖ ªÉÄãï eÁw .Dgï. #ºÉZï. 188. 2£ÉÃ3/20/2000 ¥sÉÃ¸ï ²ªÀtÚ .¦. ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. £ËPÀgÀgÀÄ 3734/A UÉÆÃPÀÄ®A. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉƺÀ¯Áè. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ZÀAzÀæUËqÀ # 249. 2902. 5£Éà . 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁªÀÄPÀȵÀÚ£ÀUÀgÀ. ¥Àæ¸À£ÀßPÀĪÀiÁgï # 400.J£ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£ÉÃ3851 ºÀAvÀ. 122714£Éà KgïºÀAvÀ 15 ¥sÉÆøÀð X 242£ÉÃ7/31/1998 ¨ÉÆÃqÀð. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÁÌ÷éAqÀæ¯ï PÁél¸Àð °ÃqÀgï£ÀA.3771 gÁªÀÄPÀȵÀÚ£ÀUÀgÀ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 9 £ÉêÉÄãï. PÉ. ªÉÄÊ ¥ÀĵÀà®vÁ# f. ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀ£ï # 697. 3£Éà ªÉÄãï. PÁ²¥Àw PÉÃAzÀæ CUÀæºÁgÀ. ºÉZï. # f. EnÖUÉUÉÆqÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 6 XªÉÄʸÀÆgÀÄ.E. gÁdå §qÁªÀuÉ.JA. 12 2£Éà ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ.©. JJA. 3 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. 8 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï.¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3 £Éà ºÀAvÀ.£ÀUÀgÀ. ªÉƺÀ¯Áè.f. zÉêÀgÁd ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÉæöʪÀÄj ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀÆ̯ï 3735 gÀ¸ÉÛ. PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 1 £Éà PÉÃAzÀæ ªÀĺÀr. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ¦. Dgï. ¥À¸ÀÖ © ¸ÁªÀiÁ£Àå . ZÁAªÀÄÄAr ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3674 ¥ÀÄgÀA. ªÀĺÁ«ÃgÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ A/38 £ÀUÀgÀ. °«ÄmÉqï. ©. ªÉÄʸÀ ¥ÀÄlÖªÀÄ®èAiÀÄå. ¥sÉøï C¨sÁUÀå J¯ï.gÀ¸ÉÛ.

2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. . # 65. 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ¥ÀæPÁ±ï JA. 3869 . X 12 2£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉÃ¸ï ¥ÀÆtZÀÑ n. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ZÁªÀÄgÁd3874 ªÉƺÀ¯Áè. 2£ÉÃ8/28/1994 ¥sÉÃ¸ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÁ¸ÀÄzÉêÀAiÀÄå # 1 ªÉÄÃlUÀ½î. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 6 £Éà 3689 PÁªÀĶ 4£Éà ºÀAvÀ 12 gÉÆÃqï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. CAUÀ«PÀ®gÀÄ gÉÆÃqï. # 594. J¸ï.ªÀiÁ¸ÀÌAiÀÄÄ gÁdå ¸ÀPÁðj gÀ¸ÉÛ.¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀiÁgÀÄwUÀÄr. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ £ÀdgÀ¨Ázï. 2£ÉÃ6/23/2008 ¥sÉøï ZËUÀ¯É . gÁªï # 7. PÉ.J£ï 9£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. JA. ¸ÀPÁðj 2£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ PÁæ¸ï. 3738 PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ªÉÆúÀ®è. . 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁzsÀ PÀȵÀÚ # 543. 4£Éà ºÀAvÀ 12 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀªÀÄ®ªÀÄä # 1797. ªÉÄÃzÀgÀPÉÃj.4£Éà n. 2 ¸ÁªÀiÁ£Àå £Éà PÁæ¸ï. §¤ßªÀÄAl¥Àà gÁdå ¸ÀPÁðj © «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¯ÉÃOmï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±À¤zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ aPÀ̧¸ÀªÀAiÀÄå. X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 3692 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¹. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀgÀªÀÄ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀA¸À 3691 gÉÆÃqï. 13£Éà gÁdå PÁæ¸ï ¸ÀPÁðj . ¥Àj²µÀÖ 9 £ÉÃeÁw CqÀØ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 XªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ 8/28/1998 ¥sÉøï gÀAUÀ±À²PÀ® # 1103.ºÉZï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.J£ï. J£ï. # 2726. J¸ï. 14£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï.. 4£Éà ºÀAvÀ 12 1£Éà X 18PÁæ¸ï 2£ÉÃ3/20/2000 ¥sÉøï . E.3699 J¸ï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.PÉ & J¥sï ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨ÁèPï . ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ.« # 216. ¹. ºÀAvÀ 9 X 12ZÁªÀÄÄAr¥ÀÄgÀA. 3690 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÄdAiÀÄ PÀĪÀiÁj # 2573/6. 5£Éà »AzÀĽzÀ PÁæ¸ï. ¥sÉøï 8/9/1994 PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄ ªÀ¸ÀAvÀ¨ÁAiÀiï. ©. eÉ ¨ÁèPï. 2£ÉÃ7/31/1998 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉÃ¸ï «dAiÀÄ®Qëöäà # 317. 12 2£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉÃ¸ï ¸ÀĤïï PÀĪÀiÁgï. AiÀÄ®ªÀ® J¸ï.PÉ. 4£Éà ºÀAvÀ AiÀÄzÀªÀVj 12 X 182£Éà . 3870 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 qÁ|| ¸ÉÆêÀĸÀÄAzÀgÀ # 880. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 18 2£Éà 2£ÉúÀAvÀ. 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÀgÁdAiÀÄå.¸ï. # 2941. 3746 gÁªÀÄPÀȵÀÚ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 £ÀUÀgÀ. PÀºÁ®Qëöäà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 3872 ¯ÉÃOmï.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄ£ÀÄd¥ÀxÀ 3922gÀ¸ÉÛ. 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¨ÁèPï 8/28/1998 ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå.«. # 4 M. 3681 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ######## ¥sÉøï GªÉÄÃ±ï ¨ÉÃPÀ¯ï. # 299.©. # 123.JA. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ¥Àæ«ÄüÁ. J¸ï. ######## ¥sÉøï dĨÉÃzÀ vÀ¹ßªÀiï # 409. 2£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. JA. 5£Éà ªÀiÁf PÁæ¸ï.# ªÀiÁzÀ¥Àà 75 4 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï AiÀÄzÀªÀVj. ¥ÀAUÀqÀ 3779 4£Éà ¥ÀqÀĪÁgÀ ºÀAvÀ 9 X 12 ºÀ½î.J¸ï. 8/28/1998 ¥sÉøïªÉÄʸÀÆgÀÄ ZËqÀªÀÄä # 1198. ªÀUÀð ªÀiÁ£À¸ÀgÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3745 gÀ¸ÉÛ.J¸ï. E. 4£ÉÃEºÀAvÀ 9&XJ¥sï 12 2£Éà ¨ÁèPï. ¹.3 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï.# 7.2£Éà gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. X 182£Éà PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. gÁªÉÄÃUËqÀ # 878.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÁªÀÄ£ÀÄd 3782 gÀ¸ÉÛ. UÀAUÉÆÃwæ JA. # 3434. 2 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï.ºÉZï. ¥Àj²µÀÖ eÁw 1«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ºÀAvÀ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ²ªÀgÁªÀÄ¥ÉÃmÉ. UÁ¬Äwæ . 269. 3744 4£Éà ªÀiÁ£À¸ÀUÀAUÉÆÃwæ. 3 £Éà ªÉÄãï. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÉAPÀmÉñï # 556. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA ¥sÉøï 8/9/1994 JPÀìmÉ£ï . EqÀ§ÆèöåJ¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ 12360 gÀ¸ÉÛ. «. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ Dgï. 4£Éà PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 3911 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 D±ÁQgÀuï n. # 218. JA.ºÉZï-24/r.Table1 12963 12966 12973 12976 12977 12978 12985 12991 13003 13004 13006 13011 13022 13030 13033 13036 13039 13043 13045 13046 13060 13061 13071 13075 13077 13082 13091 13093 13100 13108 13110 13117 13122 13125 13126 13136 13137 13144 13147 13150 13151 13155 13168 13173 13176 13179 13181 13190 13195 13196 13208 13209 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 UÁ¬Äwæ # 905/ 133.PÉ. PÁAvÀgÁd ¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ¸ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ ZÁªÀÄgÁd 3789 4£ÉêÉƺÀ¯Áè. dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. ¹. ªÉÄʸÀ zsÀ£ÀAdAiÀÄ # 645. £ËPÀgÀgÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥Àj²µÀÖ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 28 £ÉÃ3747 PÁæ¸ï. ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ # 956. # 499. ¥ÀĵÀà f «. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ºÀAvÀ.JA¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. ¥Àæ¨sÁªÀw. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¹zÁÞxÀð £ËPÀgÀgÀÄ 3910¯ÉÃOmï.f.J¸ï. §¤ß ªÀÄAl¥À ¸ÁªÀiÁ£Àå . 4£Éà ºÀAvÀ 9 ¹zÁÝxÀð£ÀUÀgÀ. # 743. 9£ÉêÀiÁf PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 UÉÆëAzÀgÁdÄ # 905/122. 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt.5£ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. 1 £Éà gÁdå ºÀAvÀ. ¥ÀÄgÀA. ¸ÁªÀiÁ£Àå 5 £Éà ªÉÄãï. ªÉÄÊ ªÀiÁzÀAiÀÄå # 2485/3 J¸ï. 16£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. 4£Éà ºÀAvÀ 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀjÃUËqÀ # 33. 10£Éà ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ£ï.«. 14 £ÉÃPÁæ¸ï CAUÀ«PÀ®gÀÄ . ¸ÀÄgÉñï . ¸ÀPÁðj ¹zÀÝxÁð¯ÉÃOmï.4£Éà n .3873 ºÉ¨Áâ¼ï. £ËPÀgÀgÀÄ PÉ. ªÀiÁ£À¸ÀUÀAUÉÆÃwæ ©.UÉÆÃPÀÄ®A.11139 gÁd 4£Éà gÁeÉñÀéj ºÀAvÀ 12 X 18 £ÀUÀgÀ. J£ï.J£ï.Dgï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 wªÉÄäÃUËqÀ # 820.# J£ï. #. ±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄt gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£À 3737 4£Éà gÀ¸ÉÛ.¥sÉøï 8/9/1994 gÁªÀÄPÀȵÀÚ £ÀUÀgÀ. 8/28/1998 ¥sÉøïªÉÄʸÀÆgÀÄ UÀAUÀgÁªÀiï. r. ¹.«. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¹. 3 gÁªÀÄZÀAzÀæ gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ CUÀæºÁgÀ. ¥Àj²µÀÖ 10£Éà eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï gÁªÀÄAiÀÄå 3783 4£Éà ºÀAvÀ 9 gÀ¸ÉÛ.« # 410.ºÉZï.J¸ï.¦ 2£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ .ªÉÊ J CAqï / D¥sï ¸ÁªÀiÁ£Àå ©¯ÉÃmï ¨ÁèPï. PÀĪÀiÁgï C±ÉÆÃPÀ ¥Àj²µÀÖ J¸ï. 8 £Éà gÁdå ªÉÄÃ£ï ¸ÀPÁðj gÉÆÃqï. 4£Éà EnÖUÉUÀÆqÀÄ. UÁAiÀÄwæ#. 1£ÉÃgÁdå ªÉÄãï.D±ÉÆÃPÀgÀ¸ÉÛ. 7/31/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ PÀȵÀÚ ¨sÀmï # 156.3781 ¨ÁèPï 4£Éà DA¢ZÀÄZÀ£ÀVj ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà gÀ¸ÉÛ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÉÆÃqï. 3£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. ¸ÉÆãÁgï CAUÀ«PÀ®gÀÄ gÀ¸ÉÛ.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ²æäªÁ¸À£ï £À«®Ä gÀ¸ÉÛ. 3736 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 736. PÀĪÉÃA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ®vÁ. 913. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 Page 47 . ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ²æÃPÀAoÀAiÀÄå # 84. 8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ºÉêÀÄ®vÁ#.ºÉZï. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ ²æäªÁ¸À J.qÀ§Æè. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. JJA.JA 33.¥ÀÄgÀA«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1£Éà ªÉÄãï 3783/B 2£Éà 4£Éà PÁæ¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3740ZÁªÀÄÄAr¥ÀÄgÀA. eÁÕ£ÀªÀiÁUÀð. vÉÆÃta ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉÆÃ¥Àà¯ï 117713£Éà §qÁªÀuÉ ºÀAvÀ 12 X 18"J" . ¸ÉʤPÀgÀÄ 3£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄãï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ dAiÀÄAw # 2789. ºÀAvÀ 9 X 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ¨ÉÆÃ¸É JA. §qÁªÀuÉ.JA. ¥Àj²µÀÖ J£ïeÁw Dgï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉƺÀ®è.ªÉÊ. X 182£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.eÁw ¹zÁÞxÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ.. ¸ÁºÀÄPÁgï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ZÉ£ÀßAiÀÄ 3780 4£ÉÃgÀ¸ÉÛ.© 9£ÉÃPÉÃAzÀæ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ.94. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 UÉÆÃ¥ÀgÁªÀiï # 2562/1. # 345. ºÀAvÀ 9 X 12 vÉÆtaPÉÆ¥Àà¯ï. ¸ÉʤPÀgÀÄ 1£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ£ï. f ¨ÁèPï. 3787 4£Éà ºÀAvÀ 9 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ MAnPÉÆ¥Àà¯ï. ªÁ°äÃQ gÀ¸ÉÛ 3908 4£Éà . 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁélæ¸ï. JA. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÃ£ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà PÁæ¸ï 3790 «zÁågÀtå¥ÀÄgÀA. 2£ÉÃPÉÃAzÀæ ªÉÄÃ£ï ¸ÀgÀ¸Àéw ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ¥ÀÄgÀA. 4 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ. 4£ÉÃZÁªÀÄgÁd ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥ÀÄgÀA. # 53. 8/9/1994 £ÁUÉñï PÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁAvÀgÁd ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ CgÀ¸ï gÀ¸ÉÛ 3645. gÉÆÃqï. # 1177. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5 £Éà 3742 PÁæ¸ï.PÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6 £Éà ªÀÄÄRå 3743 gÀ¸ÉÛ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉøï PÀȵÀÚ.11137 «zÁågÀtå¥ÀÄgÀA. 1024/r.f. 3680 «zÁågÀtå 4£Éà ºÀAvÀ 12¥ÀÄgÀA. 860/1. 2£Éà gÁdå ªÉÄÃ£ï ¸ÀPÁðj 2£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ PÁæ¸ï. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀȵÀÚªÀÄÆwð # 915.©.124/13 ¹-¯ÉÃOmï 4£Éà ºÀAvÀ 12 . 4£ÉÃ2£Éà ºÀAvÀ 12 X ºÀAvÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.L. ¥ÉæêÀÄ J£ï.1 3697 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉøï gÀªÉÄñï.JA. 5£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄãï11777 . VÃvÁ J¸ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3788 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 GµÀ ©. 3695ªÉÄʸÀÆgÀÄ. X 12 2£Éà C±ÉÆÃPÀ ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄgÀA. 4£Éà ºÀAvÀ 12 2£Éà X 182£Éà ºÀAvÀ ¥sÉøï 8/9/1994 .J. ¤Ãw ¥Àj²µÀÖ ªÀiÁUÀð. 3739 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. JªÀiï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÉÃAzÀæºÀÄqÀÆÌ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ §qÁªÀuÉ 3791 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 3741 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.PÉÆÃ¥Àà¯ï. £ËPÀgÀgÀÄ 3871 EA¢gÁ£ÀUÀgÀ. 3698 4£Éà ºÀAvÀ 9 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 3786 «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12£ÀUÀgÀ. 7£ÉÃPÉÃAzÀæ PÁæ¸ï. ªÉÄÊ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï # 808.JA. # 18. ¸ÁªÀiÁ£ÀådAiÀÄ®Qëöäà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 124/9 gÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ######## ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï EA¢gÁªÀw # n. # 261. 2£Éà ©. £ÀÆå .

. 4£Éà ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄãï. 4151 4£Éà ºÀAvÀ 9 X2£Éà 12 2£Éà ºÀAvÀ. 2/9/1988 £ÁUÉÃAzÀæ # QjAiÀÄ . ªÀĺÀzÉñÀégÀ gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£À 789 .JA 16. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà ºÀAvÀ. X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 §¸ÀªÀgÁdÄ# 128. 4£ÉÃPÉÃAzÀæ PÉ. 3894 4£Éà ¸ÀgÀ¸Àéw ºÀAvÀ 12 X 18 ¥ÀÄgÀA. ¸ÁªÀiÁ£Àå . GzÀAiÀÄVj. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2 £ËPÀgÀgÀÄ £Éà ºÀAvÀ.n. ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1£Éà ºÀAvÀ. «£ÁAiÀÄPÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ. ¸ÁªÀiÁ£Àå J£ï.J¯ï. ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1 £ÉÃ4004/I ªÀÄÄRå 4£Éà gÀ¸É. ºÀAvÀ 15 X4£Éà 242£Éà ©######## PÁæ¸ï. ªÉ zÀvÀÛ PÉ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 §qÁªÀuÉ. 3895 4£Éà ºÀAvÀ 12 XªÉÄʸÀÆgÀÄ 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 Page 48 . 13. ªÀiÁgÀÄw 91/624£Éà zÉêÁ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï gÀ¸ÉÛ. PÉ Dgï ªÉƺÀ®è ª ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä # 1585/J.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ 4004/Q 4£Éà .¹. X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 eÉÆåÃw ªÀÄt # 905/104.L. L. n. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ C±ÉÆÃPÀ¥ÀÄgÀA. ²ªÀgÁvÉæñÀégÀ gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ £ÀUÀgÀ. PÉ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ.r. ¥sÉÃ¸ï £ÀUÀgÀ. 1 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ dAiÀÄ®¶ä ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀÄgÀA 4004/R 4£Éà .¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ¯ÁåAVjªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà eÉ. 242£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉÃ¸ï ¹APÀzÀgÀ¨Ázï. 3942 JA. ¨ÉAUÀ¼À ¸ÀĤÃvÀ eÉPÀĪÀiÁgÀ # 825. X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.J¯ï. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨sÁUÀåªÀÄä # 1667. ¸ÀPÁðj ©-¨ÁèPï.4£Éà ¹ÃvÁgÁªÀÄ ºÀAvÀ 15 X 24gÁªÀiï 2£ÉÃ8/27/2000 ¥sÉøï gÁªÀ gÀ¸ÉÛ.4£ÉêÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ£ï.£ÀUÀgÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ²æÃgÁA¥ÀÄgÀ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. J. ¸ÁªÀiÁ£Àå 3£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ.19.eÉ. ²ªÀtÚ UËqÀ. ¨ÁèPï¸ÁªÀiÁ£Àå £ÀA. 170. 1£Éà ¥Àj²µÀÖ ºÀAvÀ. ºÀj¦æÃAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå . ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉøï C¯ÉUÁìAqÀgï. ©.§ w®Pï ZÀAzï. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ wæªÉÃt ©. JA.PÉ.eÁw ¹.Table1 13213 13216 13217 13226 13238 13242 13257 13261 13265 13268 13280 13282 13288 13290 13296 13301 13302 13314 13324 13325 13331 13333 13339 13342 13347 13349 13353 13355 13356 13366 13367 13372 13377 13382 13387 13389 13396 13402 13404 13409 13410 13411 13417 13422 13423 13426 13431 13432 13436 13452 13455 13457 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 0 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 ²Ã®ªÀiï f r. ¨ÁèPï ¸ÁªÀiÁ£Àå ©. 124/40 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï gÉÃtÄPÀ zÉë # 899.ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 8665 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄÆwð . 11821 ©. GªÀiÁ ¸ÁªÀiÁ£Àå mÁQøï gÀ¸ÉÛ. 4004/P 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉÃ¸ï ªÉÀAPÀmÉñÀ # 5/1. £ÉêÉÄãï. # 2870. 8/9/1994 7£Éà ºÀAvÀ.¦. ¥sÉøï 8/9/1994 PÉAZÀ¥Àà #. ºÀAvÀ 12 X§£À±ÉAPÀj 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï 2£Éà ºÀAvÀ .# ¹. ¥sÉÃ¸ï ªÀgÀªÀiÁªÀÅ ªÀÄÄRågÀg ªÉAPÀmÉñï # 136.ªÀiÁf ¨ÁèPï. gÁªÉÄÃUËqÀ # 315. ¥ÀA¥Á¥Àw ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. PÁ¼ÀªÀÄä£À ¸ÁªÀiÁ£Àå UÀÄr ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ©Ã¢. «£ÁAiÀÄPÀ 4004/K 4£Éà £ÀUÀgÀ ºÀAvÀ 15 X 24 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3799 ¹zÁÝxÀð£ÀUÀgÀ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.JA. 3797 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¤AUÉÃUËqÀ CgÀtå E¯ÁSÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå UɸïÖ ºË¸ï.. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 30£Éà ªÀÄÄRå 123614£Éà gÀ¸ÉÛ. 1£Éà 3936 4£Éà ºÀAvÀ. ¥Àj²µÀÖªÀÄzsÀĪÀ£À eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3934 §qÁªÀuÉ 4£ÉÃ. ¯ÉÃO ©ÃªÀıÉãï # 2359/25-26. 4052 4£Éà ºÀAvÀ 9 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. C±ÉÆÃPÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12J¸ï. 3793 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. 4060 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 13£Éà ªÀiÁf ªÉÄÃ£ï ¸ÉʤPÀgÀÄ . ªÉÄʸÀÆgÀÄ ZÀ£ÉßÃUËqÀ # 103.PÀĤUÀ¯ï gÀ¸ÉÛ . # 791. 4£Éà ºÀAvÀ 12 gÀ¸ÉÛ.VÃvÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ . 3798 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ¥Àà # 354 15 £Éà ºÉZï. UÉÆÃPÀÄ®A. 3/20/2000 ¥sÉøï«zÁågÀtå¥ÀÄgÀA ªÉÄʸÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.UÀÄwÛ PÀmÉÖ ¥Àj²µÀÖUÁæªÀÄ. 6/1-¹ 2£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï 16£Éà eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄãï3792 ¸ÀgÀ¸Àéw 4£Éà ºÀAvÀ 9¥ÀÄgÀA.qÀ¸ï.. ªÀÄArªÉƺÀ¯Áè. ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ dAw PÉƼÀ®Ä 124/15 4£Éà ºÀAvÀ 12 CAZÉ. 4057 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 181£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉAPÀmÉñÀ # 576. 18"J" ¨ÁèPï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 3800 4£Éà ºÀAvÀ 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¹. PÉ J¸ï. 8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ ±ÁAvÀ£ÁUÀgÁdÄ # E3. ªÀÄzÁæZÁgï ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. £ËPÀgÀgÀÄ 3933 UËgÀªÀ 4£Éà £ÀUÀgÀ. 4£ÉÃ3 ºÀAvÀ 12 £Éà X ºÀAvÀ.¹. gÁdå J PÁæ¸ï. r. ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.©. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4053 PÉ 4£Éà Dgï ªÉƺÀ®è. EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï CAUÀ«PÀ®gÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸À§gÀ¨ï.J.J¸ï. X 242£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉøï gÁdªÀÄt Dgï # 18.ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 18"J" ¨ÁèPï 8/9/1994 ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä # 64/1.J¸ï # 272. eÁQ«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁélæ¸ï.J¯ï 18£Éà gÁdå ªÉÄÊ£ï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²ªÀªÀÄä # 331. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X ¨ÉƼÀgÀªÀÄ. 4004/G 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà PÉÆqÀUÀÄ. PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ.«. 123664£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï £ÀfÃgï CºÀªÀÄzï # 804. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ 124/47 PÁAiÀÄð¥Á®PÀ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà EAf¤ÃAiÀÄgï 7/31/1998 ¥sÉøï gÀªÀgÀ PÀbÉÃj. ²æÃgÁªÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥ÀÄgÀ. £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ. # 236.JA. 8£Éà ªÀiÁf J ªÉÄãï.3£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. 4£Éà PÉÃAzÀæ ªÉÄÃ£ï ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6£ÉãËPÀgÀgÀÄ PÁæ¸ï. gÀvÀ£ï eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¹AUï ©Ã¢.4058 ¹ ¨ÁèPï. # J. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4051 ªÉÄʸÀÆgÀÆ. 7 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ZÁªÀÄgÁd ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀÄgÀA. PÉ.f. ºÀAvÀ 12 X 18 ZÁªÀÄÄAr¥ÀÄgÀA 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï . 3£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. n. gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 4004/V 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ7/19/2000 ¥sÉÃ¸ï ¥ÉæêÀÄ °Ã®. ªÀÄAqÀå ¥Àj²µÀÖ f¯Éè eÁw ªÀÄAqÀå. ¥sÉøï 8/9/1994 2£Éà ºÀAvÀ. 8/28/1998 ¥sÉøï CZÀ® ZÀAzÀ # 896.J£ï. 182£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. 3 PÉ.6096 1 £Éà 4£Éà ºÀAvÀ.ºÀAvÀ 12¹zÁÞxÀð X 182£ÉãÀUÀgÀ. JA. vÁåUÀgÁd ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4004/B 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉøï gÁªÀiï zÁ¸ï gÉÊ # 1119. # 121. # 70. # r.JA # 1562. 2£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉÃ¸ï ²ªÀªÀÄ®Äè #.¦. ºÉZï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÁèPï. PÀȵÁÚ£ÀAzÀ. 333©. ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3£Éà PÁæ¸ï 4102 ¸ÀÆAiÀÄeï 4£Éà ºÀAvÀ 6 X¥sÁgÀA 9 2£ÉÃgÀ¸ÉÛ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 3750 4£Éà PÉ Dgï ºÀAvÀ 9 X ªÉƺÀ®è.r. EAf¤ÃAiÀÄgï ¥Àj²µÀÖ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . gÁªï ¸ÁªÀiÁ£Àå 12 £Éà PÁæ¸ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ 123674£ÉÃgÀ¸ÉÛ.ºÀAvÀ 15 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¯ÉÆà ¥ÉæëļÀ# ªÀiÁåxÀÄå 232. PÉ. ©¸ÁªÀiÁ£Àå ¹. D²ÃðªÁzÀ ªÀiÁfPÁ¯ÉÆä. ªÁAiÀÄÄzÀ¼À ªÀiÁf «Äfð¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ C¢üPÁjUÀ¼À 4004/L PÁ¯ÉÆä. 9eÉ. 3108«zÁågÀtå 3£Éà ºÀAvÀ 12 X ¥ÀÄgÀA. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. UËqÀ n. ªÀÄAdƼÀ# JA.L. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ¥ÀÄgÀA. 1 £Éà PÉÃAzÀæ ºÀAvÀ. 15 £ÉèÁèPï. 4 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ. r.¸ÉʤPÀgÀÄ ¦. ¹zÁÝxÀð ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ¯ÉÃOmï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. X 182£Éà ºÉƸÀzÀÄUÀð 7/31/1998 ¥sÉøï vÁ|| avÀæzÀÄUÀð. # J¯ï-3. 13£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï 2£ÉúÀAvÀ. ¨ÁèPï ¥Àj²µÀÖ £ÀA. 8 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 15 XªÉ¸ÁÖ¥ï 242£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉøï PÁqÀð gÉÆÃqï ªÀiºÁ®¶ä.2£Éà eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ3796 ²æÃgÁA¥ÀÄgÀ. X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁtAiÀÄå ºÉZï PÁ¥ÉÆÃðgÉõÀ£ï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥Àæ¸À£Àß #PÀĪÀiÁgÀ 10.10.J£ï # 157.f gÁdå ¸ÀPÁðj ªÀiÁ£À¸À «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ UÀªÀÄUÉÆÃwæ 3943 3£Éà . ªÀÄÆwð.L. PÉE© ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÉÊmï. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥Àæ¸À£ÀßAiÀÄå r.f. X 182£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ¸ÀIJî «±Àé£Áxï # 1530. PÉ.PÉ C¥Àtð¸ÁªÀiÁ£Àå ¹ÃvÁ«¯Á¸À ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ªÉÊ.JA. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. Vj PÀ¤ßPÁ.# .J¸ï.¨É¸ÀÛgÀ J¸ï. ºÉêÀiÁªÀw ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀ¸Àw 3941UÀȺÀ.JA. ¸ÀÄtÚzÀPÉÃj. ªÉÄãï gÁdå 13£Éà ¸ÀPÁðj PÁæ¸ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ºÁ½î §qÁªÀuÉ. UÉÆÃPÀÄ®A.n.E.JA. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ¥ÉÃmÉ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ©ÃªÀÄAiÀÄå # 38.©.ºÉZï. 3935 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄAdƼÀ# ©. ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ12/8/1998 ¥sÉÃ¸ï ¸ÀgÉÆÃd JA.ºÉZï.¯ÉÃOmï. 8664 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 §¸ÀªÀgÁdÄ #ºÉZï 3 1 £Éà PÁæ¸ï ¥Àj²µÀÖ ¨Á«eÁw gÀ¸ÉÛ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ .4.PÁ¯ÉÆä. ¥sÉøï 8/9/1994ªÉÄʸÀÆgÀÄ ©ÃªÉĸÉãï # £ÀgÀ¹AºÀ 64/2.Dgï 26gÁdå £Éà ¸ÀPÁðj PÁæ¸ï.ªÀiÁf Dgï. ¥sÉøï 8/9/1994 ²ªÀªÀÄ®Äè. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 124/42 4£Éà ºÀAvÀ 12 3£É X 182£Éà ºÀAvÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ®QëöäÃ¥ÀÄgÀA.12356 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï gÁªÀÄPÀȵÀÚ 7£ÉÃn. JA gÁdå ¸ÀPÁðj ¨ÁåAPï.r. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 124/16 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÀiÁzÀAiÀÄå # 22. ªÉÄʸÀÆgÀÄ 3946 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 zÉêÀgÁeÉ#CgÀ¸ï. 8/29/2000 ¥sÉøï dAiÀIJæà gÁªï # 1119. PÉ. 4004/H 2 4£Éà £Éà ¥É¸ï.JA. ¸ÀĨÁæªÀÄtåA # 683. 4£Éà ºÀAvÀ 12 ºÉêÀiÁªÀw X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÁ¯ÉÆä . ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ.« PÁæ¸ï. 8ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà PÁæ¸ï.

ºÀAvÀ 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # ¹. X 182£Éà £ÀAd£ÀUÀÆqÀÄ. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ZÀªÀÄgÀd¥ÀÄgÀA. «µÀPÀAmÉUËqÀ # 1938. 4038 ªÉƺÀ®è 4£Éà ºÀAvÀ 9 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÉ ¥Àj²µÀÖ Dgï ªÉƺÀ®è ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . 4£ÉÃPÉ ºÀAvÀ 12Dgï X 18 ªÉƺÀ®è. ºÀAvÀ 12 X PÀA¥Ëqï 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ºÀwÛgÀ JgÀUÀ£ÀºÀ½î . J-1 ¨ÁèPï. 3/20/2000 ¥sÉÃ¸ï ¨ÉÆÃgÀ°AUÀAiÀÄå # 200 J.Table1 13464 13472 13481 13488 13492 13497 13500 13504 13514 13525 13526 13528 13533 13539 13549 13553 13561 13564 13572 13579 13582 13588 13592 13595 13599 13601 13604 13606 13607 13620 13623 13629 13635 13640 13648 13660 13665 13667 13671 13679 13681 13682 13686 13689 13693 13698 13700 13703 13710 13714 13715 13716 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-9 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 ¤Ã®ªÀÄä «.ZÁj. £ËPÀgÀgÀÄ 3899 n. . 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 4£Éà 182£Éà ºÀAvÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. UÉÆPÀÄ®A 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 24 . ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ w®Pï £ÀUÀgÀ. #PÉ. 4062 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4204 ªÀPÀÌ®UÉÃj.JA. ¸ÀPÁðj §¸ÀªÉñÀégÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ £ÀUÀgÀ. 4304 4£Éà ªÀÄArªÉƺÀ¯Áè. 38/J.4033 dAiÀÄ®¶ä 4£Éà ºÀAvÀ 9¥ÀÄgÀA X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉÃ¸ï ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 8 £Éà 4063 CqÀØ 4£Éà gÀ¸ÉÛ. ¸ÀIJ®ªÀÄä £Á®©Ã¢. 4017 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀAUÀ¸Áé«Ä ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¥Àj²µÀÖ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ. ¯Éà Omï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1 £Éà ªÀÄÄRå 6029 4£Éà gÀ¸ÉÛ. jd£À¯ï ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁ¯ÉÃeï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀUÀ¼ÀÄ. X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 gÉqÁØ¥Àà #f.J. # 252. gÁWÀªÉAzÀæ ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4036 £ÀUÀgÀ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£ËPÀgÀgÀÄ £Éà ªÉÄãï. ¥Àj²µÀÖ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¨ÁèPï ¥Àj²µÀÖ J£ï. UÁ¬Äwæ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀÄgÀA ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁªÀiï ¥Àæ¸Ázï. 9 2£ÉÃ3/20/2000 ¥sÉøï dAiÀÄ®PÀëöäªÀÄät # 294/5. 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀħzÀæªÀÄä # 108.J¸ï. ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÉÆÃtÂPÉÆ¥Àà¯ï.¸ÁªÀiÁ£Àå CA¨ÉqÀÌgïªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 4109 £Àdûgï¨Ázï 4£Éà ºÀAvÀ 6 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ.XªÉÄʸÀÆgÀÄ 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀĺÉÃ±ï ¸ÀA¢Ã¥ï. gÀªÉÄÃ±ï ¨sÀmïÖ # 2 .PÉ.J£ï.4213 ¸ÀgÀ¸Àéw 4£Éà ºÀAvÀ 12 ¥ÀÄgÀA. # 905.# 4288.JA.¥Àj²µÀÖ C¢üPÁj.4 4067 £Éà 4£Éà ºÀAvÀ. 4075 4£Éà ¥sÉÆÃlð ºÀAvÀ 12 XªÉƺÀ®è.eÁw PÀĪÉA¥ÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4037 £ÀUÀgÀ 4£ÉÃ. 3898 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ZÀgÀªÀÄt J#PÉ 1149.1 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥ÀÄlÖgÁdÄ. 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. CVß ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀA¸ÀgÀ¸ÉÛ. 9 2£ÉÃ3/20/2000 ¥sÉøï¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. eÉ. ±ÁAwªÀiÁUÀð ¸ÁªÀiÁ£Àå ¹. n.Dgï. 7 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄ£ï.J¸ï-2£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ.£ÀUÀgÀf¯Éè.« §ºÀÆÝgï gÁdå ¸ÀPÁðj gÀ¸ÉÛ.n. ¸ÁªÀiÁ£Àå 9 £ÉÃPÁæ¸ï. 7 £Éà ªÀiÁf JA.¹. ªÀÄArªÉƺÀ¯Áè. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 4£ÉîQëöäPÁAvÀ£ÀUÀgÀ. 4035 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 6 X 9 2£ÉÃ3/20/2000 ¥sÉÃ¸ï ±ÉÆèsÀ. 11 « £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï . ±ÉnÖ. 4307 4£Éà ºÀAvÀ 9¸Ëvï X 12PÀÆUïð 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 C±ÀévÀ £ÁgÁAiÀÄt # 22. 4£Éà PÉ ºÀAvÀ 9Dgï.Dgï.PÉ. 4077 «zÁågÀtå 4£Éà ºÀAvÀ 12 X¥ÀÄgÀA. eÁw ¨ÁèPï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ J£ï Dgï. 4210 4£Éà J¸ï.D¸ÀàvÉæ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 4064 4£Éà aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 f¯Éè.PÉ. 1022. 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. dAiÀÄ®Qëöä # 2271. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 9§qÀªÀuÉ X 12 2£Éà . ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±ÀAPÀgÉUËqÀ # 3226. 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£ÉÃ3/20/2000 ¥sÉÃ¸ï ªÀÄAUÀ¼ÀªÀÄä # 1570. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄÆrUÉgÉ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀĺÀªÀÄäzï 4203 4£Éà ¸ÉÃoï ºÀAvÀ 12 X 18 ¨ÁèPï.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ J£ï Dgï ªÉƺÀ®è.PÉÆÃ¥Àà®Ä ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6£Éà PÁæ¸ï.6£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. # 14/J. ºÀAvÀ 6X «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. ªÀiÁf PÉÊPÉÃj. 3/20/2000 ¥sÉÃ¸ï £ÁUÀªÉÃtÂ#r. J£ï.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà ªÉÄãï 4108«zÁågÀtå¥ÀÄgÀA. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.E. ¸À£ïß gÁdå ªÀiÁUÀð. ºÉ¨Áâ¼ÀÄ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ 1 £Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ.Dgï. gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ vÁ|| ZÁ. 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀAUÀ¸Áé«Ä # 4/©. ©. UÁ¬Äwæ¥ÀÄgÀA.f. ®¯ïJ. 2£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ¸ÀĨÁæªÀÄtåA # 699/1.«. UËqÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÁAqÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ®ÆèPÀÄ 4034 4£Éà . 1£Éà J¸ï. 1 4065 £ÉÃ4£Éà ªÉÄãï. ºÀAvÀ 12 XvÉÆtaPÉÆ¥Àà¯ï.ºÉZï. 123/68 ¹zÁÝxÀð£ÀUÀgÀ. X 12 ªÉƺÀ®è 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 3£Éà ¥Àj²µÀÖ ºÀAvÀ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀÄ¥ÀàtÚ. . £ÁUÀgÀvÀß # 801.f. 8 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÃ£ï ªÀUÀð 3«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà PÁæ¸ï 4004/X . 615. ¸ÀĪÀÄÄPÀ. ºÀAvÀ 12 X 18 «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 1 £Éà ºÀAvÀ. PÉÆÃvÀé¯ï ¸ÁªÀiÁ£ÀågÁªÀÄAiÀÄå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4207 gÀ¸ÉÛ.ªÉÆúÀ¯Áè. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 5£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. «.« # 172. £ÀA. 3£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ±ÀAPÀgÀZÁj # 138. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÆúÀ¯Áè. ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉPïìmÉʯïì.JA 3£Éà gÁdå ºÀAvÀ. 4208 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 18 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ªÉÄÃdgÀ dAiÀÄgÁªÀiï.J£ï. £ËPÀgÀgÀÄ 4076 4£Éà 2 £Éà ºÀAvÀ 12 XºÀAvÀ.& X 18 ©2£Éà ¨ÁèPï. ¥Á¥ÀgÁA ¸ÁªÀiÁ£Àå ©Ã¢ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5£Éà PÁæ¸ï. dAiÀÄAw ¯Á¯ï # DgÁzsÀ£À . J¥sï ¸ÁªÀiÁ£Àå 13/5. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÃ£ï ªÀUÀð ¹ÃvÁgÁªÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4032 gÀ¸ÉÛ. 4305 ¥ÀqÀĪÁgÀºÀ½î. gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ®µÀÌgï £ËPÀgÀgÀÄ . UÀÄAqÀÄè¥ÉÃmÉ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 ªÀÄAr X 182£Éà ªÉÆúÀ¯Áè ¥sÉøï 8/9/1994 . 1009. 1409. ºÉZï L fºÉZï. £ËPÀgÀgÀÄ 4211 6£ÉÃ4£Éà PÁæ¸ï. 5 gÁdå £Éà PÁæ¸ï. gÁªÀiÁ£ÀÄd ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 4 £Éà J¸ï.¥sÉøï 8/9/1994 UÀAUÁzsÀgÀAiÀÄå. J¸ï.¸ÁªÀiÁ£Àå ¹. ¸ÁªÀiÁ£Àå 547.¸ÉʤPÀgÀÄ 9 «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ªÉÄãï. 3 ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ¨ÁèPï.7£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï.PÉ. ºÉ¨Áâ¼ÀÄ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1 £Éà 4061 ºÀAvÀ.J£ï. 2 £ÉÃ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï.«. 7/31/1998 ¥sÉøïªÀÄå¸ÀÆgÀÄ ºÀA±À # 1130. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀ©¤ 3897PÁå£À¯ï 4£Éà ºÀAvÀ 12r«d£ï. ºÀAvÀ 12J. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4066 4£Éà ºÀAvÀ 123X£Éà 182£Éà ºÀAvÀ.ºÉƸÀ ªÀiÁzÀªÀÄä# 50. PÉëÃvÁæ©üªÀÈ¢Ý JA.®µÀÌgï. 4212 4£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 aPÀÌ ¹zÀݪÀÄä # 1 ªÀiÁqïè ¥Àj²µÀÖ ºË¸ï J. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.. UÀĨÉâêÁqÀ.§qÁªÀuÉ. 4139 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉøï gÀAUÀ¸Áé«Ä # 1047/9.Dgï # 2725/1. 4201 ªÉƺÀ¯Áè 4£Éà ºÀAvÀ 12 . ªÀÄAqÀå ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà f¯Éè. 9£Éà ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ£ï. ¸ÀÄdAiÀÄ ºÉZï. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÀÄå¸ÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ®Qëöä£ÁgÁAiÀÄt EgɪÀÄgÀ½. ªÀĺÀzÉñÀégÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ. 4104 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.©. ªÉÄʸÀ ªÀ¸ÀAvï PÀĪÀiÁgï # 975. ºÀAvÀ 12 X«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 2 £Éà ºÀAvÀ. EgÀ£ÀUÉÃgÉ. 15£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. 4202 3£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 18"J" ¨ÁèPï 8/9/1994 ªÉÆúÀ£ï PÀĪÀiÁgï. ¸ÁªÀiÁ£Àå D¸ÀàvÉæ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ r ¸ÀħâAiÀÄå 4018 gÀ¸ÉÛ.Dgï # 3207/4 . eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4106 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 PÀĪÉÃA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. £ËPÀgÀgÀÄ 4121 4£Éà PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 3£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï eÁw UÁA¢ü£ÀUÀgÀ. 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¹zÁÝxÀð£ÀUÀgÀ. ¥sÉøï 8/9/1994 ²æäªÁ¸ï. f. 4019 4£Éà ºÀAvÀ 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ.# Dgï. PÉ. ªÉÄʸÀÆg «dAiÀÄ¥ÀæPÁ±ï # 366/1. £ÀªÀUÀæºÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀåzÉêÀ¸ÁÜ£À ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4068 ºÀwÛgÀ. Page 49 . ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀgÀ£ÀAzÀªÀÄä # 19. PÉÃAzÀæ £À«¯ï ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. EªÀiÁ£ÀįÁè # 532. 4107 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£ÉÃ3/20/2000 ¥sÉÃ¸ï ªÀiÁzÉêÀ # 3801/1. # ¥Àj²µÀÖ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4074 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 zÉëgÀªÀÄä # 1047/17. 6£É ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ£ï. X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï «£ÉÆÃzÀ . ¥sÉøï 8/9/1994 VjUÀªÀÄä # 2398 PÉ. 7 ¸ÁªÀiÁ£Àå £Éà PÁæ¸ï.J. PÁæ¸ï.« 3744. 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£ÉÃ3/20/2000 ¥sÉøï UÁA¢ gÉrØ#JA. eÉ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 2£Éà PÁæ¸ï. 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 9£ÉÃPÉÃAzÀæ PÁæ¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÁA¢üà 4306 ZËPÀ. /18. ªÉÄÃlUÀ½î. zÉÆgɸÁé«Ä # 984 PÉ JªÀiï f. ªÉÄʸÀÆ ªÀgÀzÀ £ÁAiÀÄPÀ PÀ§â½. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4103 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4031 4£Éà ºÀAvÀ 9 XªÉÄʸÀÆIÄG 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÉñÀªÀ£ï#r.¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ. qÁ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ bÀvÀæ. E.n. f. ºÉZï. X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²æëªÁ¸É UËqÀ # 19. £ÀdgÀ¨Ázï ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 4499/J. PÉ Dgï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ 8/9/1994 ¸ÀĪÀÄ. PÉÃAzÀæ PÁæ¸ï.qÀ§Äè. 4308 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 gÁªÀÄZÀAzÀæ # 21. # «¯Áè CAZÉ.352.ªÉƺÀ¯Áè. ¥sÉøï 7/4/1998 £ÁUÀgÁdªÀÄÆwð.

¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÁªÀĹAUï #Dgï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3 £Éà PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²æîvÁ.© ²ªÀf¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. J¸ï. ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄAn gÀ¸ÉÛ. 4080 ªÉƺÀ®è. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²ªÀ£ÀAdAiÀÄå.L. 4049 4£Éà gÀ¸ÉÛ ºÀAvÀ 9 X J£ï 12 2£Éà .©.ºÉZï. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 gÀªÉÄñÀ J£ï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1£ÉÃ4148 ºÀAvÀ. gÀ¸ÉÛ.13£Éà 4232 4£Éà CqÀغÀAvÀ 15 gÀ¸ÉÛ. zÀvÀÛ »AzÀĽzÀ £ÀUÀgÀ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 aPÀÌAiÀÄå. £ÀA-2109. Dgï. 4£Éà ºÀAvÀ 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4079 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ °AUÀgÁeÉ #CgÀ¸ï. ºÀAvÀ 9 XªÉƺÀ®è. # 35.gÁdå 2 £Éà ¸ÀPÁðj ºÀAvÀ. # 2651. J¸ï. 2 £Éà CAUÀ«PÀ®gÀÄ ºÀAvÀ.©. ªÉÄʸÀÆgÀÄ.§qÁªÀuÉ. eÁw 7£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï .r. JA. 4098¥ÉjvÀA© 4£Éà ºÀAvÀ 9 XgÀ¸ÉÛ. PÀAlÆ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ.£Éà f. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X «. 4083 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4619. 2£ÉÃ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. 4434 GzÀAiÀÄVj. ²ªÀªÀÄä # J¯ï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀĵÀà®vÁ# 195 9£ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï UÉÆÃPÀÄ®A ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4155 2£ÉÃ4£Éà ºÀAvÀ ºÀAvÀ 9 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.Cgï. UÁA¢£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4046 ªÀÄAqÀå 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¤ªÀÄð® # 1724 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀĺÀr C§âgÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 2 £Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PɸÀgÉ UÁqÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£ÉÃ4149 ºÀAvÀ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ qɨÉÆãÉÃgï 4084PÀA¥ÀgÀÖ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X C¥ÁlðªÉÄAmï 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 876/6© ®PÀëöät gÁªï # 4376/1.f. 2£Éà eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄãï. ©. # 126.f.JA. £ËPÀgÀgÀÄ 4048ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¹zÁÞxÀð £ÀUÀgÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÀAUÉÆÃwæ. X 242£Éà 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ºÀAvÀ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ PÀÄAd¥Àà #¦.L.ºZï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ eÉ. eÁw JA. ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄ®èvÀÛºÀ½î. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÆúÀ®è 4240 4£Éà . 4405 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 ¸ÀÄAzÀgÀªÀÄä.5£Éà ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ. # 173. # 862.ºÉÆégÁAiÀiï ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ lªÀgïì. ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï PÁå¥ïm£ï ºÀ½è # 310. 4£ÉøÉPÀÆåjn PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4402 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ¨Á®gÁdÄ. ±ÉnÖ # ¦149.©. # 128. 160.4214 UÉÆÃPÀÄ®A. vÉÆgɨÉƪÀÄä£ÀºÀ½î. 4PÉÃAzÀæ £Éà PÁæ¸ï. 4154 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. PÁªÉÃj ªÀiÁf £ÀUÀgÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4043 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¹Ö¥À£ï r¸ÉÆÃd # 110 GzÀgÀ«gÀ¸ÉÛ.10058. 4£ÉøÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ 4£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄãï PÁ¯ÁåtVj. 4141 4£Éà ®QëöäÃ¥ÀÄgÀA ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉƺÀ¯Áè. 4230 4£Éà ¦. J£ï. # 62 ±ÉæÃAiÀĸï. ªÀÄAq £ÁgÁAiÀÄt #.10 ¥Àj²µÀÖ PÉ.1£ÉêÀiÁf PÁæ¸ï. ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÄPÀĪÀiÁgÀ # 3076/3 Dgï. ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ. 4096 C±ÉÆÃPÀ¥ÀÄgÀA. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 18"J" ¨ÁèPï 8/9/1994 ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt. ºÀAvÀ 9 X 12©. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 Page 50 . ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÉʤPÀgÀÄ ºÉ¨Áâ¼ï.J¸ï # 986.¦ 215.Dgï ©.gÀ¸ÉÛ. UÉÆÃPÀÄ®A ¸ÁªÀiÁ£Àå PɪÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ Dgï .PÉ ¨ÁåAPï PÉÃAzÀæ .©5 J£ï.J¸ï. 12 2£Éà EnÖUÉ ¥sÉøï 8/9/1994 UÀÆqÀÄ.¹ PÁ¯ÉÆä 4220 4£ÉÃfêÀ£ï ºÀAvÀ 12 X 18 «ªÀiÁ 2£ÉãÀUÀgÀ. ¹.J£ï 1£ÉÃCAUÀ«PÀ®gÀÄ ªÀĺÀr. 8 £ÉÃCAUÀ«PÀ®gÀÄ PÁæ¸ï. ¥Àj²µÀÖ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4226 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 UÀAUÁÀzsÀgÀ # 97.PÉ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.ªÉÄʸÀÆgÀÄ PÀıÁ®¥Àà # 205. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ avÀæ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ f.f. . 4218 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ZÀA¢æPÀ JA # 612. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ. 11¸ÁªÀiÁ£Àå £É PÁæ¸ï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «. X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ZÀAzÀæªÉÆúÀ£À # 10. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4320ºÀÆlUÀ½î. ¸ÁªÀiÁ£ÀåºÀÄqÉÆÌÃ. 100 gÉÆÃqï. 4241 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±ÀjãÁ # 47/f.J£ï.4. 2 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÃ£ï ªÀUÀð gÀ¸ÉÛ. ªÀÄAdÄ£Áxï.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÉÃAmï ªÉÄÃj¸ï. gÀ¸ÉÛ.AiÀÄ.«. 3¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ºÀAvÀ £ËPÀgÀgÀÄ 4045 UÉÆPÀÄ®A. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 dAiÀĪÀÄä# 85:J ¨ÁèPï¥Àj²µÀÖ d®¥ÀÄjeÁw ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 122764£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. Dgï. gÁdÄàmï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÁèPï.PÉ. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÉÆPÀÄ®A. PÁåAnãï.¹. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ºÀ®UÀÆgÀ¤ªÀÈvÀÛ PÉ. ºÀAvÀ 9 X§ÈAzÁªÀ£À 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 §qÁªÀuÉ . ¨ÁèPï J¸ï.1 ¸ÁªÀiÁ£Àå £Éà ªÀĺÀr. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ.J¸ï.©. gÁªÀÄgÁªï ©. 4676. »£ÀPÀ¯ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ.# 1368/1.PÉ.Table1 13729 13731 13732 13735 13742 13745 13758 13759 13760 13768 13772 13776 13779 13780 13790 13791 13794 13799 13806 13808 13810 13817 13819 13824 13836 13840 13842 13846 13860 13861 13864 13873 13881 13886 13894 13899 13909 13911 13924 13937 13944 13946 13952 13954 13960 13963 13968 13971 13976 13977 13978 13985 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 ZÀ£ÉßÃUËqÀ # 1959. £ËPÀgÀgÀÄ 4231 3£Éà 4£Éà PÁæ¸ï ºÀAvÀ 15 X .¸ÁªÀiÁ£Àå UÁqÀð£ï ¥ÉÆÃlð ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÆúÀ¯Áè 4227 3£Éà . J¯ï. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà eÉ ¦ ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀUÀgÀ 2 £Éà ºÀAvÀ.PÉ 3 £ÉÃ¥Àj²µÀÖ ªÉÄãï. 73. J¸ï.¨ÉÆUÀ¢ü 4239 4£Éà 2£Éà ºÀAvÀ 9 X 12ºÀAvÀ 2£ÉÃ8/28/1998 GvÀÛgÀ ¥sÉøï . ¯ÉÃOmï.© 52. «dAiÀiÁ£ÀAzÀ DwäÃAiÀÄ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ ²Ã® «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀiÁUÀð . ¥sÉøï 8/9/1994 ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà. 2£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 £ÁgÁAiÀÄt #UËqÀ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ HµÀ PÉ. £À¸Àj£ÀvÁeï # 2905. ¸ÀeÁÓºÁ° ¸ÁªÀiÁ£Àå ©Ã¢ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . 3 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. 23£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. 182£Éà ªÀÄzÀÆÝgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 vÁ®ÆèPÀÄ.ªÀÄAr ªÉÆúÀ¯Áè. ¥Àj²µÀÖ ©°ØAUï.PÀĪÉÃA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 . J¸ï. 4406§¤ßªÀÄAl¥Àà. 8£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ J¯ï. # 770. 14£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï. 2£Éà r. 4142 ªÀÄArªÉƺÀ¯Áè.Dgï 10. 4147 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄgÀAzÀgÀ ¹ArPÉmï ±ÉnÖ. 4228 UÉÆÃPÀÄ®A 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 24 3£Éà 2£ÉúÀAvÀ. gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ªÀĺÁgÁtÂ.PÉ. ¹. PÉ. gÀªÉÄñï PÉ. # 171. £ÉÃPÉÃAzÀæ ªÉÄãï . 4£Éà ºÀAvÀ 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÉÃAzÀæ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ. 182£Éà ªÉÆúÀ¯Áè ¥sÉøï 8/9/1994 .¦. UÀÄAqÀè¥ÉÃmÉ. # 1029/1.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4309 4£Éà 2£ÉúÀAvÀ 9ºÀAvÀ. M J¸ï. 12 2£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ºÀµÀðPÀĪÀiÁgï # 1517:J¥sï ¦. 4044 4£Éà J£ï. ªÀiÁUÀð £ÀÆå qÉ°è. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÉAPÀlgÁªÀÄAiÀÄå # 201. ¥ÁæzsÀå¥ÀPÀgÀÄ. 74050 £Éà 4£Éà PÁæ¸ï.«. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. # ¹ºÉZï-19. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4146 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÉñï zÁgÀªÁqï. ¸ÁªÀiÁ£Àå ±ÉõÁ¢æ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ CAiÀÄågï 4319 4£Éà gÀ¸ÉÛ.£ÀUÀgÀ 41502£Éà 4£ÉúÀAvÀ..JA.Dgï. 2 J.J¸ï 271/J. J¸ï. ©. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà £ÁjªÀÄ¯ï ¥sÉøï 8/9/1994 ¥Á¬ÄAqï ¨ÁA¨É CgÀÄt J¸ï. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ PÉ J¸ï 4081 Dgï4£Éà n ¹.ªÉƺÀ¯Áè. 4042 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 «AUï PÀªÀiÁAqÀgï # J00(n)®°vï qÉågÉPÀÖgï ªÀiÁf ªÁ¸À£ï ¸ÉʤPÀgÀÄ D¥sï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀgÀ¸À£À¯ï 4157 4£Éà D¦üøÀgïì ºÀAvÀ 9 X 12ºÉqï 2£Éà PÁélðgïì ¥sÉøï 8/9/1994 «. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀȵÀÚªÀÄÆwð¥ÀÄgÀA. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 qÁ| ZÉ£ÀߥÀà. 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 UÀÄgÀÄgÁd UÀuÉñÀ ¨sÀmï .ªÀiÁfªÀiÁf ¸ÉʤPÀ ¸ÉʤPÀgÀÄ .«. #©.J¸ï. 4£Éà J£ï. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå 1 £Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ. ¨ÉAUÀ¼ ®PÀëöäAiÀÄå # 40. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 VjzsÀgÀ£ï. gÀvÀ£ï §§Ä#. £ÀA.8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉƺÀ®è ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4140 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. »AzÀĽzÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀAUÀqÀ ºÉÆ£ÀߣÁAiÀÄPÀ£À 4078 4£Éà ºÀAvÀ 12 X ºÀ½î. VÃvÀ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 §¸ÀªÀgÁdÄ #. 4435 4£Éà ºÀAvÀ 12 XªÉÄʸÀÆgÀÄ.ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÉÄ UÀuÉñÀ J. EAqÀ¹ÖçAiÀÄ¯ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4312 ¸À§¨ïð 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 zÉêÉAzÀæ# ºÉZï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ. ¸Ëvï ¸ÁªÀiÁ£Àå 2 £Éà PÁæ¸ï. 3 £Éà CAUÀ«PÀ®gÀÄ ªÀĺÀr. 2£ÉÃ8/28/1998 CUÀæºÁgÀ.ºÉZï. X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀævÁ¥ï §¯ÁèÀ¼ï # 1015/J. ±ÉPÀÄAvÀ¼Á # 689. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÆúÀ¯Áè 4238 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 dUÀ¢Ã±ï JA# 19. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 128 EqÀ§ÆèöåJ¸ï. PÉ. PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ¸ÁªÀiÁ£Àå 2£Éà PÁæ¸ï.#JA.f ¸ÁªÀiÁ£Àå . X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀȵÀÚAiÀÄå # 56.eÁw GzÀAiÀÄVj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 458/©. eÉr PÉÆ¥Àà¯ï PÉÃAzÀæ. # 303 ¹. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀAUÀqÀ Hn gÀ¸ÉÛ. 4311 4£Éà «eÁÕ£À ºÀAvÀ 9 X 12PÁ¯ÉÃeï 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 . ¥Àj²µÀÖ eÁw 3«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà PÁæ¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÉÆÃPÀÄ®A 4156 3£Éà 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.

«. 4265 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀ 8/29/2000 ¥sÉøïHgÀÄ ¥ÀæPÁ±ï # 1.# 105. ªÉÆÃPÀë ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁUÀð. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå.f.d£ÀgÀ¯ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ D¸ÀàvÉæ. ªÉÄʸÀÆgÀ ¸ÀvÀå£ÁgÀAiÀÄt # 649 2£Éà JA. ªÉÄʸÀÆg gÁdA ªÀiÁ¼ï ¸ÀÖ¥ï eÉ. ©. X 182£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ¸ÀĪÀtð Dgï. £ÀdgÀ¨Ázï gÁdå ¸ÀPÁðj . ¥sÉøï 8/9/1994 zÉêÀQ JA. # 1432.Dgï. ¸ÀªÀÄgï ºÀAvÀ 9 X 12¥Áå¯Éøï 2£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉøï gÀ¸ÉÛ. 4415«zÁågÀuÁå 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12¥ÀÄgÀA 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 . 5£ËPÀgÀgÀÄ £Éà PÁæ¸ï.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀdgÀ ¨Ázï4419 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ6/19/2007 ¥sÉøï PÀªÀÄ® JA. 12 2£ÉÃ8/29/2000 n. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÉÄÊy° . ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4365 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀĸÀĪÀÄ# 2699.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ « « ªÉƺÀ®è 4410 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 3£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï.¹ L. # 6. ºÀAvÀ 9 X 12PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. # 118.PÉ. 2¸ÀPÁðj £ÉëdAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ. # 186.JA. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 10 £Éà ªÉÄãï. J£ï3 £Éà ªÉÄãï PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀ¸Àéw ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀÄgÀA £ËPÀgÀgÀÄ 4418. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ C±ÉÆÃPÀ ¸À£ï r. ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀæPÁ±ï. GqÀĦ f¯Éè. JA. ¥ÁªÀðw ¦. 4£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãïªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5£Éà PÁæ¸ï 4172 ¸ÀgÀ¸ÀgÀéw¥ÀÄgÀA. 3£Éà ¦. gÀ¸ÉÛ. ±ÉAPÀgÀ¥Àà. 1£Éà gÁdå ºÀAvÀ. ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï.r. 4£Éà ºÀAvÀ 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. J gÁªÀÄtÚ ¸ÁªÀiÁ£Àå ©Ã¢.J£ï ¥sÉøï . ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÄgÀÄ. # 4097. Kgï ¥ÉÆÃgïì ±ÀªÀÄð ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ .ºÉZï.«.§qÁªÀt 4185 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. J¸ï. 5£Éà ªÉÄÃ£ï ¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ«AzÀ£ÀUÀgÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4171 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ZÁªÀÄ¯ï ªÀÄoÀzÀ 4242 4£Éà ©Ã¢.Table1 13990 13991 13993 13998 14004 14007 14010 14011 14013 14019 14024 14025 14028 14029 14030 14032 14033 14038 14039 14042 14043 14045 14047 14051 14054 14056 14057 14065 14066 14068 14070 14074 14077 14079 14084 14085 14086 14088 14090 14091 14094 14095 14097 14099 14100 14101 14106 14108 14109 14110 14113 14115 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-14 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 ®Qëöä£ÀgÀ¹AºÀ.§qÁªÀt 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 184£Éà 2£Éà ºÀAvÀ ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. « ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 8£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï 9£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. gÁªÀÄPÀȵÀÚ 8/29/2000 ¥sÉÃ¸ï £ÀUÀgÀ. £ÉÃPÉÃAzÀæ PÁæ¸ï 12 £ÀÈ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄãï. JA. 4441 4£Éà dUÀ¼ÀÆgÀÄ. 372. £ËPÀgÀgÀÄ 4411 ¸ÀgÀ¸Àéw 4£Éà ºÀAvÀ 9¥ÀÄgÀA X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. n. ¥sÉøï 8/9/1994 ±ÀAPÀgÀ ªÀÄÆwð # 3676.¹. © J£ï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥Àæ¸Ázï. # J¯ï.J£ï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4373 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÀgÁdAiÀÄå # 7 ©. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ J£ï Dgï4447 ªÉƺÀ®è. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ. ²ªÁf ªÀÄÄRå gÁdå J¸ï.ªÉƺÀ¯Áè.ªÉÄʸÀÆgÀÄ.©. 2£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ±ÀAPÀgÀªÀÄä # 799/1 ¨ÁåAPï ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. ºÉUÀÎqÀªÁr ºÉZï. ªÉÄʸÀÆg ¹ÃvÁ ®Qëöä G ¥ÀzÀåAiÀÄgÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðj . 4£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÉʯÉéà §qÁªÀuÉ.©..JA. ¸ÉAlæ¯ï.4186 mÉ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ Page 51 . JAºÉZï. ªÉÃAPÀlgÁªÀÄAiÀÄå. ¥sÉøï 8/9/1999 ªÉAPÀ¥Àà UËqÀ # 1085. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥Àæ¸À£Àß #PÀĪÀiÁgÀ 610.f. ¸É¯ÉPÀë£ï ªÀiÁf ¸ÉAlgï¸ÉʤPÀgÀÄ . 3£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÁeÉÃAzÀæ£ÀUÀgÀ 4158 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 6 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï.ºÉZï. # 575/f. ¹zÁÝxÀð gÁdå ¸ÀPÁðj ºÁ¸ÉÖÃ¯ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ. ªÉÄrPÀ¯ï D¦üøÀgï. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà avÀæzÀÄUÀð ¥sÉøï 8/9/1994 f¯Éè. 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Àj²µÀÖ D¦üøÀgïì ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁélæ¸ï .¥Àj²µÀÖ n.PÉ. ¨Á§Ä . 4368 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄj¸Áé«Ä #ºÉZï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ºÉ¨Áâ¼ÀÄ ¥sÉøï 8/9/19941£Éà ºÀAvÀ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. gÁdå ¥ÀqÀĪÀÄ£É ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ¥ÉÆøïÖ. 4366 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà r.J¸ï. ¹ ©2É£Éà gÁdåªÉÄÃ£ï ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ .PÉ. ªÀÄAqÀå ²æÃzsÀgï .azÀªÀ½î. «zÁågÀtå¥ÀÄgÀA. ¥sÉøï 8/9/1994 ¨sÀÆ¥Á¯ï . ºÀAvÀ 9 X 12 ºÉ¨Áâ¼ÀÄ.¦ # 1569. CAqÁ¼ï ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤®AiÀÄ. ¸ÀPÁðj gÀ¸ÉÛ.ªÉÄʸÀÆgÀÄ.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ zÉêÀgÁd 4439 ªÉƺÀ®è. ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. 2£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï. C£ÀߥÀÆuÉÃð±Àéj ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¤®AiÀÄ 4446 . «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 4414 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÀ¸ÀÄ£ÀzÀgÀ # 1010/1.PÁ¯ÉÃeï ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀƪÀð ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ n. £À¸Àð. 34£Éà £Éà ºÀAvÀ 12 PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀªÉÄñï JA # 5. ºÀAvÀ 9 X 2£Éà 12 2£Éà ºÀAvÀ.. X 182£Éà ZÁªÀÄÄAqÉñÀéj ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀUÀgÀ. CAUÀ«PÀ®gÀÄ PÁæ¸ï. ¸ÉʤPÀgÀÄ 2«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà PÁæ¸ï.JA.«.PÀ¸ÀÄgÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðj CAZÉ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ PÉ. # 351/2J. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.4321 gÁfêÀ 4£Éà £ÀUÀgÀ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉÆÃgÉà UËqÀ. ZɮĪÀ CgÀ¸ï # 914.£ÀUÀgÀ. ZÁªÀÄgÀd£ÀUÀgÀ f¯ £ÁUÀ¨sÀƵÀt # 49/©. ¹.Jqï. ¸ÀvÀå¨sÁªÀÄ # 103/2J. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÀiÁzÉÃUËqÀ ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀPÀð¯ï. ªÉÄÃlUÀ½î «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 5£Éà ¥Àj²µÀÖ ªÉÄãï¥ÀAUÀqÀ . E 225. 4370 4£Éà J¸ï. PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. gÁdå J¯ï. ªÀÄAdļÀ #J£ï 1839/3. 14£Éà PÉÃAzÀæ PÁæ¸ï. PÀĪÉÃA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ.PÉ.©. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.©. J. 1£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄãï4169 ZÁªÀÄgÁd 4£Éà ºÀAvÀ 9 ªÉƺÀ¯Áè X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4374 «. # 296/12. 4377 4£Éà JA-¨ÁèPï. # 775/J.f-15. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ # 335.PÉ ¸É¯ÉÌÃPÀë£ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÉÆÃqÀð 4267 4£Éà . # 401.n. ¨Éʯï. ¥ÀAZÀªÀÄAvÀæ ªÀiÁf ©.Dgï £ÀUÀgÀ 4159 4£Éà vÁ®ÄèPÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ 8/28/1998 ¥sÉøï f¯Éè. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ n.vÁ¯ÉÆèÃPÀÄ £ÁUÀgÁd # 727.Dgï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 6 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ªÉÄÊ£ï ¥Àj²µÀÖ gÉÆÃqï. 4409 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ²æäªÁ¸À ªÀÄÆwð gÁªÀÄtÂAiÀÄ f. gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀÄ ²PÀët 4450ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ. # J£ï. ºÀAvÀ 9 X®µÀÌgï 12 2£Éà ªÉƺÀ¯Áè ¥sÉøï 8/9/1994. D¥sï zÁ¸ÉÃUËqÀ §¸ÀªÀ£À «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀ½î 4179 ªÉÄʸÀÄgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 18 vÁ®ÄèPÀÄ. PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ 4407 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà . gÁdå PÉ. 4£Éà ºÀAvÀ 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±ÉÆèsÀ. J. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀ«±ÀAPÀgï # 543. ª ZÀAzÀæPÁAvÀ # 2406. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.n. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ¯ÉÃOmï 4175Dgï.¸ÁªÀiÁ£Àå 6£Éà PÁæ¸ï. ¨ÁèPï. UÁªÀ®Ìgï 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁªÀÄ ¥ÀæPÁ±ï # 31.¦.gÀ« ¸ÁªÀiÁ£Àå E£ÀÆålåmïªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ D¥sï PÁªÀÄð¸ï 4170 PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4449PÁªÀiÁQë 4£Éà ºÀAvÀ 12 XD¸ÀàvÉæ 182£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉøï gÀ¸ÉÛ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀIJïÁ ¨ÁAiÀiï # 1367. eÉÆåÃw£ÀUÀgÀ. 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï GµÁ ©. 14£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ CqÀØ4323 gÀ¸ÉÛ.J£ï. ¸ÀPÁðj JA. 2 £É eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀPÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ 4416 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ.E 4£Éà & J¥sïºÀAvÀ 9¨ÁèPï X 12 2£Éà . zÉêÁA§ ¸ÁªÀiÁ£Àå CUÀæºÁgÀ. ¸ÉʤPÀgÀÄ C±ÉÆÃPÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 4367 4£Éà E£ï ºÀAvÀ 9 X¥sÉAnæ 12 2£Éà ¯ÉÊ£ï.E. ¸ÀĪÀiw # 6. ¦¸ÁªÀiÁ£Àå 1£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ .« gÁdå UÀæªÀÄ ¸ÀPÁðj . ©ÃªÉÄñï r.4440 PÀȵÀÚ 4£Éà ªÀÄÆwð¥ÀÄgÀA. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄõÀ£ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÁ¸Éàl¯ï.J. PÉ. µÀtÄäUÀA . 2£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï. 2 ¸ÁªÀiÁ£Àå £Éà ªÉÄÃ£ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4 £Éà PÁæ¸ï. # 227.L.¸ÀAvÉêÀiÁgÀ½î «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 4243 4£Éà ºÉÆç½.©. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃeÉ ¥sÉøï 8/9/1994 J¯ï ©. ¥sÉøï 8/9/1994 ZÀAZÀ¯Á C£ÀAvÁ # 883/8. gÁdå PÁæ¸ï ¸ÀPÁðj ºÉZï. 2 £Éà ªÀiÁf ºÀAvÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ²ªÀtÚ.L.PÀ¯Á ¨sÉÆÃzÀPÀgÀÄ. # 8/3.PÉ. 4322 ªÉƺÀ¯Áè. LAiÀÄgï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ¥ÉæöʪÀÄj 4270 4£Éà ¸ÀÆÌ¯ï ºÀAvÀ 9 X. 2 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀįÁÛ¤AiÀiÁ. £ËPÀgÀgÀÄ 2 £Éà 4408 ©4£Éà ªÀÄÄRå ºÀAvÀ 9 XgÀ¸ÉÛ. ªÀiÁzsÀÄ . ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀgÁdÄ # 562/1 JA.J£ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3£Éà ªÉÄÊ£ï. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±À²PÀ¯Á £ÁUÉÃAzÀæ.PÉ. ªÀÄAdAiÀÄå ºÉÆlè ±ÉnÖ.J .gÀ¸ÉÛ. 4£Éà ºÀAvÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 9 X 12 PÀzÉÃgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 CAZÉ. 4£Éà ªÀiÁf PÁæ¸ï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ²ªÀ£ÀAzÀ ºÉZï. 109/71 £ÀÆ 4£ÉÃeÁr ºÀAvÀ 12 PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀ X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøïvÁ|. D¢¥ÀA¥Á ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ.PÉ. J£ï. 4438 C»A¸À 4£ÉêÀiÁUÀð.eÁw UÁA¢üãÀUÀgÀ. 1£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ. PÉ. ¸ÀPÁðj 6£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ PÁæ¸ï. 4420PÁAvÀgÁºÀ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12CgÀ¸ï 2£Éà gÀ¸ÉÛ. 4371 6£Éà 4£Éà ªÉÄÊ£ï. JA. PÉ. 4417 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁeÉÃAzÀæ # 30/r.13£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï 4266 . 7JA. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¹zÁÝxÀð£ÀUÀgÀ. ªÀÄzsÀå¥Àæz «AUï PÀªÀiÁåAqÀgï # 2.J£ï ¥ÀÄgÀ 4364 4£Éà gÀ¸ÉÛ. J¸ï. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6£Éà PÁæ¸ï. dAiÀÄ®Qëöäà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4372 ¥ÀÄgÀA.¥ÀÄgÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ dAiÀÄ®Qëöä 4448 4£ÉÃ¥ÀÄgÀA.

¸ÁªÀiÁ£Àå Dgï.Dgï. gÀ«ÃAzÀæ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀªÀVj 4459 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.JA.PÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ . ¸ÁªÀiÁ£Àå 8 £ÉªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄãï.ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ £ÀUÀgÀ. Page 52 . 4509 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ¨sÀÁUÀå # 1704. 5£ÉÃ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï §¤ßªÀÄAl¥À eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ "¹"4469 §qÁªÀt 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. 2£Éà PÉÃAzÀæ ªÉÄãï . ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÉÆÃqï. ¥Àj²µÀÖ¥ÀgÀªÀĺÀA¸À eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4557 gÉÆÃqï. UÁ¬Äwæ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀÄgÀA 4423 4£Éà . X 12 1£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁd±ÉÃRgÀ£ï # 102. 12 £Éà gÁdå PÁæ¸ï. # 212. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉÃ¸ï ±ÁAvÀªÀÄä. ¥sÉøï 8/9/1994 ºÀj¥Àæ¸Ázï#. ######## ¥sÉÃ¸ï ¸ÀÄgÉñï . 4458 4£Éà ºÀAvÀ 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 19-2.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ZÁªÀÄgÁd ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉƺÀ®è. ZÀªÀr ¥Àj²µÀÖ ©Ã¢. £Éà ºÀAvÀ.ªÉƺÀ¯Áè 4200 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 JPÁA§gÀ UÀÄ¥ÀÛ. 1£ÉøÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ «±ÉéñÀégÀ£ÀUÀgÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4470 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.Dgï. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÉƺÀ¯Áè. aPÀ̺ÀgÀzÀ£ÀºÀ½î.J£ï.«£ÉÆç ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀȵÀÚ ±ÉnÖ # 560. ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉÃ¸ï ¸ÀÄzsÁgÁtÂ.JA.¦. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4 £Éà ªÀiÁf ªÉÄãï. ªÀÄÆUÀÆgÀÄ «. ¸ÁªÀiÁ£Àå J¸ï. PÀ©Ãgï ¥Àj²µÀÖ gÀ¸ÉÛ. 12£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï4188 a¤VÃj 4£Éà PÉÆÃ¥Àà¯ï ºÀAvÀ 12 X 182£Éà f£ÀUÀgÀ ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÄgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå 3 £Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. PÀĪÀiÁgï 2£É ¸ÁªÀiÁ£Àå CqÀØ gÀ¸ÉÛ. ªÀĺÀªÀÄäzï ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð ±Éoï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÁèPï. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¯ÉÃOmï. 4556 «zÁågÀtå 4£ÉÃ¥ÀÄgÀA. zÀlÖUÀ½î.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ eÉ. 4£Éà ¥ÀÄgÀA. ¸ÁªÀiÁ£Àå 2 £Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. 14£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRå ªÀUÁð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 4380 4£ÉÃ1£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ºÀAvÀ. «ÄgÀ 1 £Éà J. «. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀAiÀiÁåf ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÁªï4386 gÀ¸ÉÛªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀæPÁ±À J¸ï. ºÀAvÀ 9 X 12 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 GvÀÛgÀ. 4383 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 §¸ÀªÉÃUËqÀ # 1094 f. ¹.n. ©.ZÁªÀÄÄAr¥ÀÄgÀA. 5£Éà ªÉÄãï. 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀAUÉñÀ#J. n. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 dUÀ¢Ã±ï © # 38/ © r. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉAPÀl PÀȵÀÚ. 718 gÀYDeÉÃAzÀæ£ÀUÀgÀ. 4552ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÉ gÀvÀߪÀÄä# 203. 2£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï gÀ¸ÉÛ. FdĪÀ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉƼÀzÀ £ËPÀgÀgÀÄ 4471 4£Éà gÀ¸ÉÛ. 9£ÉÃPÉÃAzÀæ ªÉÄãï. ¹zÀÝ # 106. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 1 £Éà ºÀAvÀ.Table1 14116 14117 14118 14121 14122 14123 14125 14126 14127 14128 14129 14132 14133 14134 14135 14136 14137 14139 14140 14142 14145 14147 14148 14150 14182 14184 14190 14192 14197 14205 14206 14217 14222 14230 14235 14248 14250 14252 14256 14268 14269 14271 14283 14288 14291 14305 14307 14319 14320 14323 14328 14333 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-6 3R-5 3R-5 ªÉƺÀªÀÄzÀ # 17. 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀ¤vÀ LAiÀÄåtÚ # 2792. PÀĪÉA¥ÀÄ £ËPÀgÀgÀÄ 4553 4£Éà AiÀÄĤªÀgï ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¹n ²ªÉÆUÀÎ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄArªÉƺÀ¯Áè. gÀ¸ÉÛ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ZÁªÀÄgÁd 4187 4£Éà ªÉƺÀ¯Áè. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ 4385 4£Éà £ÀUÀgÀ. C¥Éì÷ÖÃgï. ¸ÀgÀ¸Àéw 4194 4£Éà ¥ÀÄgÀA. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï GµÁ ¸ÀA¥Àvï # 923/1. 4507 4£ÉëªÉÃPÁ£ÀAzÀ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ. 5£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï.4451 5£ÉÃ4£Éà ªÉÄÃ£ï ºÀAvÀ 12 dAiÀÄ®QëöäÃ¥ÀÄgÀA.ºÉZï.J£ï. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 ¥Á®PÀë. ¸ÀÄtÚzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉÃj. PÀÄA¨sÉÃAzÀæ # 850/851. ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA 4460 4£Éà ºÀAvÀ 12 XªÉÄʸÀÆgÀÄ. 45/2. .J£ï.# 4.# 18. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 §¸ÀªÀtÚ. 336. ¥ÁæzsÀå¥ÀPÀgÀÄ. ¥ÀÄgÀA. £À¸ïð ªÀiÁf PÁélð¸ï. ªÀiÁzÉñÀ #JA. ¯ÉÆÃPÉñï # 2802. # 08. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 12£Éà £ËPÀgÀgÀÄ ªÉÄÊ£ï 4384.PÉ.JA.4551 eÉ J¯ï. gÁªÀÄ£ÀÄd ¸ÁªÀiÁ£Àå "r"ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ¨ÁèPï. 4381 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¹zÝAiÀÄå # 117. 1 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ¥Àj²µÀÖ ªÉÄãï AiÀiÁzÀ£ÀVj eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 CPÀÛgï ¥sÁµÁ # 3195. ¥ÉÆðøï gÁdå¸ÉÖõÀ£ï ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ JzÀÄgÀÄ. 4502 PÉ 4£Éà Dgï ºÀAvÀ ¥ÉÃmÉ.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ²æÃgÁA ¥ÉÃmÉ. 4554 4£Éà ºÀAvÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå n J£ï ¥ÀÄgÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ®ÆèPÀÄ. 4468 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀĤvÀ ©. CUÀæºÁgÀ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.# ¹. ¥Àæ¸Ázï. 4ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ¨ÁèPï. # 190. zÉêÀgÁd ¸ÁªÀiÁ£ÀåCgÀ¸ï. 6. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀªÀiÁzÉë# 2.J¸ï. PÉ. ºÉZï. X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÉÊ£Àì PÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÃdÄ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄzsÀĸÀÆzÀÀ£ï # 496. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 C£ÀĸÀÆAiÀÄ. 3 £ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ¢ªÁ£Àì ©. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 4281 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉøï gÀfÃvï ©. ¹. 8 £ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «. # 1467. 2¸ÁªÀiÁ£Àå PÉ. ¹-¨ÁèPï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4503 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÉʤPÀgÀÄ J¯ï«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ L ¹ ©°ØAUï4506 JzÀÄgÀÄ. 4£Éà 3£É ¨ÁèPï. 182£ÉÃ5/10/1998 ¥sÉøï zÉêÀ¥Àà © # ºÉZï. 2770. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 9 £Éà ªÉÄãï. ºÉZï. «. G¦à£ÀPÉÃj. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¯ÉÃOmï. 4387PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ.ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ©. EAzÀæ £ÀUÀgÀ A/95 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï gÁzsÀPÀȵÀÚ # 61111. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄ£ÀªÉÆúÀ£À # 641. eɪÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ J¯ï ¥ÀÄgÀA. ªÉÄʸÀÆgÀ ªÀĺÁ°AUÀ#¸Áé«Ä 767. 4£Éà ºÀAvÀ 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 9PÉ X 12 Dgï2£Éà J¸ï gÀ¸ÉÛ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉƺÀ¯Áè. 4£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï eÁw w®PÀßUÀgÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4199 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. EnÖUÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå UÀÄqÀÄ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 zÉêÀgÁdÄ. 03. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀAfêÀAiÀÄå ¸ÀºÁå¢æ. # 65. 4£Éà GzÀAiÀÄVj.¹. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. eÁw ¥Ámïð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÆúÀ¯Áè 1010 4£Éà . ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¨sÁgÀw # 3482. J¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4461 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4561 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁªÀÄZÀAzÀæ. «. # 40.¹. 4193 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃf¯Éè.4801 ®µÀÌgï 4£Éà ªÉÆúÀ¯Áè. 8/29/2000 ¥sÉøï gÁªÀÄPÀȵÀÚ # 177. 4192 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 362. gÁdå ¸ÀPÁðj f J«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ JA £ËPÀgÀgÀÄ ¹. ¨ÉAUÀ¼ÀÆ PÀĸÀĪÀiÁªÀw.Dgï.JA. ¥Àæ¨sÁPÀgï. 2 £Éà ªÉÄãï. ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀĪÀÄ J¸ï.¦. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥ÁªÀðw. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/18/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ dAiÀIJæ gAUÀ£Áxï # 1378/1. 317. ¸ÉʤPÀgÀÄ ¤«Ä±ÁA¨sÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ. 9£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï UÉÆÃPÀÄ®A ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4198 3£Éà 4£Éà ºÀAvÀ ºÀAvÀ 12 XªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 15¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA. ¸ÉÆd.#Dgï. ºÀAvÀ 12 X ªÉƺÀ¯Áè 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4191 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.J¸ï # 28/1.ªÉÊ.PÉ. # 4418 8£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï ¸ÉAmï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄÃj¸ï4197 gÀ¸ÉÛ 4£Éà J£ï. ºÀAvÀ 12 X 18 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£ÉëdAiÀÄ£ÀUÀgÀ. ¸ÀPÁðj 2«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà £ËPÀgÀgÀÄ ªÉÄãï 4514 gÀ¸ÉÛ.4560 ªÀÄAr 4£Éà ªÉƺÀ¯Áè. PÉ. PÀȵÀÚ ©.5£Éà ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. gÀ¸ÉÛ.eÉ # 204. JA. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÄÊ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÆgÀÄ. 11 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. gÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 9 X 12gÁeÁf 2£Éà £ÀUÀgÀ. 1433. X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4505 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. gÁªï. dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. 8£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï.r. 5£Éà JA. ºÀAvÀ 15 X 242£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄj¹zÉÝÃUËqÀ # 17.JA.PÉ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §¤ßªÀÄAl¥À 4751 4£ÉçqÁªÀuÉ.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨Ëwøï r ¸ÉÆeï ¹/M ºÉ®AzÀªÀiÁf qÁ. 4501 4£Éà ¹zÁÝxÀð ºÀAvÀ 9 X 12 ¯ÉÃOmï. 32. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀĺÀ®Qëöä «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 4280 vÁ|| 4£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉÃ¸ï ²æäªÁ¸À£ï#J¸ï. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 aPÀÌvÁAiÀĪÀÄä # 95. JA.«.J # 453/1. ¨ÁgÀvÀ ¥Àj²µÀÖ ¸ÀPÁðgÀ ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀoÀå 4278 ¥À¸ÀÛPÀ 4£ÉêÀÄzÀæ£Á®AiÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉøï .8£Éà . 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄAdƼÀ# JA. ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ J£ï-¨ÁèPï. ¹.¦ £ÀUÀgÀ.J¸ï gÁdå ªÉÄÃ£ï ¸ÀPÁðj . 2£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. 8£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ. 46£Éà ¥ÀæPÁ±ï gÁdå J-PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 d®¨ÉÆÃgÉ#UËqÀ 4731 © ¸ÀħâAiÀÄå ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð gÀ¸ÉÛ. # 2638. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ dAiÀÄ®Qëöä 4513 ¥ÀÄgÀA.

4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±Á°¤ ¥ÀæPÁ±ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÉÆÃPÀÄÌ 4495 GzÀAiÀÄVj 4£Éà ºÀAvÀ 9 XªÉÄʸÀÆgÀÄ. EAqÀ¹ÖçÃAiÀÄ¯ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸À§¨ï ð. ¥ÀÄlÖ®PÀëöäªÀÄä # 839. C£ÀĸÀÆAiÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 ®PÀëöäªÀÄä # 2732/K.Dgï.eÁw £ÉºÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀPÀð¯ï. # 2548. 2£ÉúÀAvÀ. 1 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. 1128/3. © ¨ÁèPï ¸ÁªÀiÁ£Àå eÉ.J¸ï. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÄgÀÄ. £ËPÀgÀgÀÄ PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä 4521 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 18 ¯ÉÃOmï. Dgï. 4£Éà ºÀAvÀ 12 «. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3£Éà 4482 4£Éà ¨Á¯ïØ ºÀAvÀ 9gÀ¸ÉÛ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ºÀAvÀ. eɪÀiïì¥Á¯ï.56.¹. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 9 X 12PÁ¯ÉÃeï.#²gÀºÀmÉÖ 488. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ D¬Ä¯ï «Ä¯ï 4569 PÁæ¸ï 4£ÉÃ.eÁw 7«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £É PÁæ¸ï. 4£Éà ªÀÄAqÀå ºÀAvÀ 12 X 182£Éà f¯Éè. 24 VjdªÀÄä. ºÉZï f. # 211. 4565 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. PÉ. ¥sÉøï 8/9/1994 gÀªÉÄñï J£ï. µÀ¦üÃE«ð£ï . 1 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 9£Éà 4574 ªÉÄãï 4£ÉÃ13 ºÀAvÀ 12£Éà X 182£Éà PÁæ¸ï.«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ. 4473 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 8PÉ.gÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 «dAiÀÄ®Qëöä # 15PÉ.J¸ï. 2£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉÃ¸ï «zÁågÀtå¥ÀÄgÀA ªÉÄʸÀÆg VÃvÀ eÉ. 4533 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÉAPÀmÉñï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3 £ÉÃ4534 ºÀAvÀ. ªÀÄAiÀiÁð PÁAvÀgÁd ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ CgÀ¸ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. dUÀ£Áßxï. 4802 4£Éà ºÀAvÀ 6 ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀIJî. PÉ # 205 2 £ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀiÁzÉêÀ¥Àà # Dgï. JA. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4748 §jPÁÌ 4£Éà ªÉƺÀ®è. 4572 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 1142. ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA. 4532 ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA.©. X « 18 ªÉƺÀ®è.4£Éà PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ w®Pï £ÀUÀgÀ. # 37. 2 £Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. ²ªÁf¸ÁªÀiÁ£Àå gÉÆÃqï. £Á¯Á©Ã¢. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 2 £Éà ºÀAvÀ.L. ºÉZï. 6£Éà «. 2 £Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ. ¥ÀĵÀà®vÀ. 4752 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PɸÉÆÛÃjAiÀiÁ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4686 4£Éà gÀ¸ÉÛ. 8/28/1998 ¥sÉøïºÀÄ°è£À ©Ã¢. 3£ÉÃgÁdå PÁæ¸ï ¸ÀPÁðj 15£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ªÉÄãï4479 ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. eÁw 8 £Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. # 27.¹. # 4647.©. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ dAiÀÄ®Qëöä 4576 4£Éà ¥ÀÄgÀA.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5 £Éà PÁæ¸ï. eÁw 10£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄãï. GzÀAiÀÄgÀ«gÀ¸ÉÛ.£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ®µÀÌgï 4570 ªÉƺÀ®è 4£Éà ºÀAvÀ 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ.Table1 14335 14353 14355 14364 14369 14371 14380 14388 14389 14390 14392 14409 14411 14420 14422 14423 14432 14433 14442 14448 14465 14467 14474 14487 14492 14503 14505 14511 14522 14525 14528 14540 14547 14550 14560 14564 14573 14579 14580 14600 14602 14610 14618 14622 14632 14636 14646 14652 14659 14667 14683 14686 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-6 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 gÁdtÚ # 1794. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4753±Á¥ï.3 £ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. #Dgï. X 12 2£Éà £Àdgï¨Ázï ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. §¸ÀªÉñÀ ±ÁAvÀ # 356. # 5/3. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ DzÁAiÀÄ 4566 vÉjUÉ. gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ "PÉ" 4472 ¨ÁèPï. 4573 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀĺÀªÀÄäzï # 1251. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ-09 ¸ÀÄgÉñï£ï#¦. # 327. n. ¸ÁªÀiÁ£Àå ®¸ÀÌgÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉƺÀ¯Áè. 12. 9 £Éà ¥Àj²µÀÖ CqÀØ eÁw gÀ¸ÉÛ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1 £Éà PÁæ¸ï.§Æè. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ GAiÀÄzÀVj. ªÀÄÄzÀÄÝgÀAUÀ¥Àà ¨sÀÆ¥À¸ÀAzÀæ. 2£ÉÃ######## ¥sÉøï qÁ||.10 £Éà ¥Àj²µÀÖ ªÉÄãï. PÁélð¸ï ¥Àj²µÀÖ 7£ÉÃ¥ÀAUÀqÀ PÁæ¸ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À¸ÀUÀAUÉÆÃwæ 4483 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.f. J¸ï. . # 876.# Dgï. 1 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ.f. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸Àwñï. J¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ®Qëöä ¥ÀÄgÀA. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ®°vÁ¢æ gÁdå gÀ¸ÉÛ. ªÉÄÃdgï ¸ÀıÁAvï # 2908. 2£Éà PÁæ¸ï. ©. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/2/2000 £ÁUÀgÁdÄ #PÉ. J¯ï. ¸ËzÀgÀ¸ÉÛ. # 79. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ½zÁ¸À £ËPÀgÀgÀÄ 4531gÀ¸ÉÛ. J¸ï. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¹zÀÝ¥Àà. OmïºË¸ï ¥Àj²µÀÖ C±ÉÆÃPÀ¥ÀÄgÀA eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4488 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 zÁ¸Éà UËqÀ.¸ÁªÀiÁ£Àå PÁA¥ËAqï. 4749 PÁAvÀ 4£Éà gÁd ºÀAvÀ 6 X 9CgÀ¸ï 2£Éà gÀ¸ÉÛ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ.E. 8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï §¢æ£ÁxÀ ¦. 4£ÉçqÁªÀuÉ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 CtÚAiÀÄå PÉ. # 926. ¸ÀPÁðj ¸ÀAWÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ JzÀÄgÀÄ.n. CAUÀ«PÀ®gÀÄ PÁæ¸ï. © 3£Éà PÁæ¸ï. PÉÆ¥Àà®Ä. «Ä®Ì ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÉAlgï gÀ¸ÉÛ.PÉÃAzÀæ 10 £Éà PÁæ¸ï. # 41 5£ÀÈ PÁæ¸ï ¸ÁªÀiÁ£Àå dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå JPÀìmÉAPÀë£ï. J£ï.PÀȵÀÚªÉÃt ¸ÁªÀiÁ£ÀåPÁ¯ÉÆä. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ZÀAzÀæPÁAvï # 6/1. «dAiÀÄ ºÉZï. 13 £Éà gÁdåªÀÄÄRå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ¸ÁªÀiÁ£Àå 8£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ CqÀØgÀ¸ÉÛ. 4480PÉ. ºÀAvÀ 6 X 9 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. f 1£ÉøÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ GzÀAiÀÄ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ« 4562 gÀ¸ÉÛ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4536 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄlÖªÀiÁzÉÃUËqÀ # 240/1.4564 mÁl 4£Éà ¹®Ì ¥ÁgÀA. 1 £ÉÃ¥Àj²µÀÖ ªÀÄÄRå eÁw gÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. £ÀUÀgÀ 4568 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 aQÌgÉUËqÀ# ¦. ¸ÀÄgÉñï. 4484 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 D¥sÁÛ¨ï D°# E.1273. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 qÁ||. 2 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ºÉƸÀ©Ã¢ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ PÀÄA¨ÁgÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀÄ¥Àà¯ï 4487 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 1214/18. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄoÀ. 4515 UÉÆÃPÀÄ®A. qÁ|| PÉ. J¸ï. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄAUÀ¼À#r.E. 4£Éà ºÀAvÀ 9X ªÉƺÀ¯Áè. PÉ. ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà # 4/1 J. ¹A¢üAiÀÄ. 5 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 181£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð J£ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ Dgï. 14ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà PÁæ¸ï. GªÉÄñï gÁªï # 109. £ÉÃ¥Àj²µÀÖ ªÉÄãï. ªÉƺÀ®è. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀgÀ¸ÀévÀªÀÄä PÉÃgÁ¥sï.J£ï. 4563 PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2£Éà « ªÉƺÀ®è.ºÀAvÀ 12 gÀªÀÄ«¯Á¸ï X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï gÀ¸ÉÛ. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 2 £Éà PÁæ¸ï. zÉêÁAUÀ J¯ï. J£ï. X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÀgÁeÉà »ÃgÀªÀiÁgÀ£À UËqÀ. 182£ÉÃ¥À²ÑªÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994PÁqÀð gÀ¸ÉÛ. C¥À¸ÉÖÃgï.gÁdtÚ¸ÉÊPÀ¯ï.53.gÁdåºÀ½î. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¹. §¤ßªÀÄAl¥À JA. gÁdå J¸ï.«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ7/13/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸Àħâ dAiÀÄgÁªÀiï. ªÀiÁqÀ¯ï ¸ÁªÀiÁ£Àå ºË¸ï. QPÉÌÃj ¥ÀÆd ºË¸ï. ¦ £ÀUÀgÀ. «. ºÀAvÀ 6 X 9 2£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉAPÀ±Éñï # 170/3 UÀÄ¥ÀÛ UÀÄ¥ÀÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÁgÀA.f. EgÀ«£ï ¥Àj²µÀÖ gÀ¸ÉÛ. 4745 3£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.J¯ï. JA. 4520 PÁ¼ÀªÀÄä 4£Éà ºÀAvÀ 12 XzÉêÀ¸ÁÜ£À 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ "J" ¨ÁèPï ²æäªÁ¸À Dgï. ZÁªÀr ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ©Ã¢. d£ÁzsÀð£ÁPÉÃgÁ¥sï f. UÀAUÉÆÃwæ 4535 4£Éà ºÀAvÀ 12 X§qÁªÀuÉ. gÁdå ¸ÀPÁðj vÉÆÃlzÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ªÀÄ£É4481 PÀ¼Áî¨É½î 4£Éà ºÀAvÀ 9 ºÉÆç½ X 12 2£ÉògÁ ¥sÉøï 8/9/1994 vÁ®ÆèPÀÄ vÀĪÀiÁPÀÆgÀÄ £ÁUÀgÁeï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉÃA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ.¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5 £ÉÃ4524 ªÀÄÄRå 4£ÉÃgÀ¸ÉÛ. ZÁªÀÄgÁd C¸ÁÌgï ¥Á¸À# 2219.ºÉZï. J¸ï. # 3543/43. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 UÁ¬Äwæ PÉ. ºÀAvÀ 12 X 18 gÁªÀÄZÀAzÀæ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 CUÀæºÁgÀ. # 23. 3£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÁèPï dAiÀÄ®Qëöäà 4484 4£Éà ºÀAvÀ 9X ¥ÀÄgÀA. # 70/1. J¯ï. r ¹.-# 110.ºÉZï. ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÆ« ªÀÄÄzÀÝ¥Àà.#ºÉZï 3/J. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1£Éà 12468/A PÁæ¸ï 4£Éà J£ï. JA.2n.# 15/ ©. 4522 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. VÃvÁ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄA¢gÀ gÀ¸ÉÛ. 123/75 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. E & J¥sï ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨ÁèPï. ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå. # 968/8.52. J£ï. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²æÃ¥Àw LvÁ¼ï # 3/5. JA. 4523 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 589. 12 2£ÉêÉÄʸÀÄgÀÄ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ C£ÀAvÀ ªÀÄÆwð. 4517EnÖUÉUÀÆqÀÄ. f. 4518 PÉ4£Éà ºÉZï gÀ¸ÉÛ. 4519PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ºÀAvÀ 12 X 18 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4 £ÉÃ4571 ªÀÄÄRå 4£ÉÃgÀ¸ÉÛ. # 140/4. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 18«. ¸ÀPÁðj ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 4530vÁ||. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£ÉÃM¯ïØvÀAfPÉÆ¥Àà®Ä. ºÀAvÀ 9 §ArPÉÃgÉ X 12 2£Éà ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2£ÉÃPÁæ¸ï. 8/9/1994 gÀAUÀ£ÁxÀ # 751.ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÀgÀ¸Àéw Dgï. 24 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå CqÀØgÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 12 X 18 «zÁågÀtå 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄgÀA . ªÉÄʸÀÆgÀ Page 53 . ºÉZï. gÁªÀÄZÀAzÀæ 4516 4£Éà ºÀAvÀ 12 XCUÀæºÁgÀ. «ªÉÃPÀ£ÀAzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå gÉÆÃqï. -²æäªÁ¸À ªÀÄÆwð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1664. # 70. 3485 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 1169. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà 4 £Éà ºÀAvÀ 12 XWÀlÖ.

¸Áé«Ä. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉAPÀlgÁªÀÄAiÀÄå # J¯ï L. 2£ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 12 X 18 PÁ¯ÉÆä. ªÁt«¯Á¸À JA. ¥sÉøï 8/9/1994 570011 PÀªÀįÁQë# ¹. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §¸ÀªÀAiÀÄå4588 £ÀUÀgÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4613 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 22. J¸ï. «4£Éà ¥ÀÄgÀA. X 242£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ-16 ¥sÉøï 8/9/1994 GªÀiÁzÉë.PÉÃrÃAiÀiÁ UÉÆÃPÀÄ®A CAUÀ«PÀ®gÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3£Éà ºÀAvÀ 4615 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.Table1 14689 14700 14710 14715 14718 14724 14729 14739 14753 14756 14768 14771 14779 14785 14794 14800 14809 14812 14821 14827 14832 14841 14848 14849 14856 14869 14877 14883 14884 14888 14895 14904 14914 14922 14924 14937 14940 14954 14962 14963 14969 14982 14983 14986 14994 15001 15007 15012 15015 15029 15030 15031 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-6 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-6 3R-5 3R-6 3R-6 gÀÄQätÂ. « ¤®AiÀÄ.-1495. ¥sÉøï 8/9/1994 CtÚAiÀÄå .J¸ï # E. 10£ÉÃPÁæ¸ï.© # 247.JA # 173.«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4£ÉÃPÁæ¸ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ 4550 4£Éà gÀ¸ÉÛ. dAiÀÄAw UÉÆæ£Áxï # 21/J. 4538 «. 5 £Éà ¥Àj²µÀÖ CqÀØeÁw gÀ¸ÉÛ. PÀ©Ãgï gÀ¸ÉÛ. ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ¸ÉÛ. 4601 4£Éà ¥ÁågÁqÀ¸ï. eÉ. CgÀtå ¸ÁªÀiÁ£Àå §ªÀ£À C±ÉÆÃPÀ¥ÀÄgÀA. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4616 PÁ¯Áåt£ÀUÀgÀ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ¨ÉA ªÀĺÀzÉêÀªÀÄä # 117.J¸ï. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4754 ZÁªÀÄgÁd 4£Éà ºÀAvÀ 6 X ªÉƺÀ®è. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5£Éà PÁæ¸ï. . JA.123/5 dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. 4543 ºÉ¨Áâ¼ÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 15§qÁªÀuÉ. ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀȵÀÚ 4579ªÀÄÆwð 4£Éà ºÀAvÀ 12¥ÀÄgÀA. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 ¥ÀÄlÖ¥Àà . # 1834.Dgï. ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ Jgï¥ÀƸï4625 ¸ÉÖõÀ£ï 4£Éà ºÀAvÀ 12 AiÀiÁ®APÀ X 182£ÉèÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 1 £Éà ªÀiÁf CqÀØgÀ¸ÉÛ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄmÉÖãÀ ºÀ½î ¨ÉAUÀ¼ ªÉAPÀtÚ ±ÉnÖ. ¸ÀÄAiÀiÁð£ÁgÀAiÀÄt¥Àà # 65. X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ºÉÆ£ÀßAiÀÄå # ¹3 ¹. ¥sÉøï 8/9/1999ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯Éè. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/4/1999 ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå # ®ZÀÑgï ¹. ZÀPÀæ gÁdå ¸ÀPÁðj ªÉÄÃl¥Àà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ PÁ¥ËAqï. 119734£Éà ºÀAvÀ 15 X2 24 £Éà 2£Éà ºÀAvÀ. # 1411. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀȵÀÚ ªÀÄÆwð # 27. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4617 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.©.17/10 n. gÀ« ¹. J¸ï. ¹. ¸ÁªÀiÁ£ÀåJA ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÁèPï.ªÀ£ÀA. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 4/7/1998 dUÀ¢Ã±ï gÁÀeï # 1240. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4498vÁ®ÄèPÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ºÁ¸À£À 2£Éà f¯Éè. ªÉÄʸÀÆgÀÄ.Dgï. 11£ÉÃgÁdå PÁæ¸ï.J¸ï.JA. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ UÀt¥Àw 4593zÉêÀ¸ÁÜ£À 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ºÀwÛgÀ ¥sÉøï 8/9/1994 r.n. ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀÄt¸ÀÆgÀÄ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ CAZÉ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀAUÀqÀ ZÁªÀÄÄAr 4758 4£Éà ¤®AiÀÄ. gÁfêï PÀĪÀiÁgï # 1214. 8/28/1998 ¥sÉøï CA¨Á # 964. 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÉÃSÁ ¦. #JA. eÉnÖgÀ¸ÉÛ. 4£Éà 361. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.Dgï. 4548 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 UÀÄgÀÄgÁd # 293/1 GqÀÄ¥À §eÁgï PÉ. 12543 CAZÉ4£Éà PÁémÁæ¸ï. UËqÀ 7 £ÉJ¸ï. ######## ¥sÉøï UÀÄt±ÉÃRgï # 674. ºÀAvÀ 6 X 9 1£Éà 2£ÉÃ¥sÉøï 8/9/1994 ºÀAvÀ. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ©. £ËPÀgÀgÀÄ r. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4544 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.qÉAl¯ï Dgï PÁ¯ÉÃeï. 4577 4£Éà vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 ¨Á®gÁeï. ªÉÄʸÀÆ ²ªÀtÚ f. 4£ÉêÉÄÊ£ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4750 gÀ¸ÉÛ. # 636. ¨ÁèPï. ¹. gÁdå 1 ¸ÀPÁðj £Éà ºÀAvÀ. J. eÁÕ£À ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁUÀðªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¹zÁÝxÀð£ÀUÀgÀ.PÉÃAzÀæ ±ÉõÁ¢æ. ºÀAvÀ 6X ªÀÄAqÀå 9 2£ÉÃ8/28/1998 f¯Éè ¥sÉÃ¸ï £ÁUÀgÁf ºÉZï. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÄgÀÄ. 182£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉÃ¸ï ¨ÉƪÀÄäAiÀÄå # eÉÆÃUÀ£ÀºÀ½î. PÉÃAzÀæ ºÀAvÀ. 1 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. 4546 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. gÀ¸ÉÛ. X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.r. ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAP ¥ÉÆtZÀ JªÀiï n. 4539 4£Éà ºÀAvÀ 12 XªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4931 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉÃ¸ï ºÉƸÀ zÀÄUÀð # 142. 182£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 dUÀ£Áxï ¹. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÉZï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ²ªÀgÁvÉæñÀégÀ 4755 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9£ÀUÀgÀ. 5£ÉÃPÁæ¸ï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ © J£ï ¹ÖçÃmï.969. 1£Éà 4614 4£Éà ¨ÁèPï ºÀAvÀ 12 £ÁUÁgÀ¨Á« X 182£Éà ¥sÉøï 3£Éà 8/9/1994 ºÀAvÀ. 19. ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀzÀä ªÀÄÆwð # 789. eÉÆÃrUÀÄ©â.Dgï. ºÀAvÀ 15 X AiÀiÁzÀªÀVj. gÁdå ªÉÄãï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 4500 PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. # 219. X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀªÉÄñï gÁªï # 603 «. ºÀAvÀ 6 X 9 ºÉ¨Áâ¼ÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 1£Éà ºÀAvÀ.Dgï. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À # 454. ¥Àæ¸Ázï r. # 181.f. ±ÉnÖUÉÃj JªÀiï. ¥Àj²µÀÖ eÁw UÁA¢ü «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ.#J£ï. 4598«zÁågÀuÁå 4£Éà ºÀAvÀ 12 X ¥ÀÄgÀA.JA. UÉÆëAzÀ# gÁdÄ 612. dAiÀÄ®Qëöä # 86. 4549 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 18 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-82 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ¥ÀzÀäªÀw JA. 4804ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 Page 54 .ªÉÄʸÀÆgÀÄ 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²ªÀtÚ PÉ.J. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 637/E ¹ .4547 ¥ÀgÀªÀĺÀA¸À 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 24 gÀ¸ÉÛ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 496 £Àdgï4£Éà ¨Ázï ºÀAvÀ 6 ªÉƺÀ®è. ªÀgÀzÀgÁeï 2 £ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. 4586 4£Éà PÉ ºÀAvÀ 12 DgïXªÉƺÀ®è. PÁªÀÄälUÉÃj ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ ªÀÄArªÉƺÀ¯Áè «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4496ªÉÄʸÀÆgÀÄ. «ªÉAPÀ£ÀAzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð gÀ¸ÉÛ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀªÀVj 4609 4£Éà gÀ¸ÉÛ.eÉÊ£ï¸ÁªÀiÁ£Àå zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ªÀÄAr ªÉƺÀ®è ªÉÄ zÉêÀªÀÄj # 2374. 9 2£Éà «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀUÀgÀ. 2014 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 ZÁªÀÄÄAr ¨ÁAiÀiï # 4723. §ÈAzÁªÀ£À ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ §qÁªÀuÉ. ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÄSÉñï PÀĪÀiÁgï. PÀĪÉA¥ÀÄ 4757 4£ÉãÀUÀgÀ. 14 £É¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï 4 £Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄÃ£ï «zÁågÀuÁå 4595 4£Éà ºÀAvÀ 12 ¥ÀÄgÀA. ¸ÁªÀiÁ£Àå C±ÉÆÃPÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ. gÁdå gÀ¸ÉÛ. ¥sÉøï 8/9/1994 Dgï ¦ ¹ ¯ÉÃOmï. J£ï # 109. 25 £Éà gÁdå PÁæ¸ï. 6047 4£Éà ¦jAiÀiÁ¥ÀlÖt ºÀAvÀ 12 X 182£Éà vÁ®ÆèPÀÄ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²ªÀ±ÀAPÀgÀAiÀÄå. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀ¸ÀAvÀgÁªï. 4 ¸ÁªÀiÁ£Àå £Éà ªÉÄãïªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 17 £É PÁæ¸ï. X 9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÀPÁðj 4© «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. ¸ÀPÁðj 4«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà £ËPÀgÀgÀÄ ¨ÁèPï.«. ¸ÀPÁðj £À«®ÄgÀ¸ÉÛ. 4£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï «£ÁAiÀÄPÀ£ÀUÀgÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. £ËPÀgÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²æãÁxï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 5 PÉ. ¯ÉÃOmï.J. PÉ. 12£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRåªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ ¨sÁgÀzÁéd. 12 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. zÉêÀgÁd 4545 4£ÉêÉƺÀ®è. X 182£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. r. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÀĺÀzÉêÀ¥ÀÄgÀ. ######## ¥sÉÃ¸ï §¸ÀªÀgÁdÄ #r 13.4 £É ªÉÄãï. ¨ÉAUÀ¼ÀÆ ²ªÀ°AUÀAiÀÄå # 3907. 3044/2. ¥sÉøï 8/9/1994 CAzÉÃj. 7 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. ºÀÄqÀÄÌ. D¦üøÀgï ªÀiÁf PÁélð¸ï. 4£Éà 9£Éà ºÀAvÀ 6 X PÁæ¸ï. 6 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. 4586 4£Éà 1£Éà ºÀAvÀ 12 ºÀAvÀ. ¥sÉøï 8/9/1994 ²ªÀ¥Àà ºÉZï#J¯ï 19 . # 877/J.J£ï. 3. J¸ï. gÁªÀĤ®AiÀÄ. 3/25/1999 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ.£ÀA. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ªÉÄrPÀ¯ï 4611 4£Éà PÁ¯ÉÃdÄ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ºÀħâ½. J£ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ Dgï ªÉƺÀ®è. # ©/10. 3£Éà ºÀAvÀ "J"ªÉÄʸÀÆgÀÄ.CAUÀ«PÀ®gÀÄ ¦. 4497 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉøï vÁåUÀgÁdIJæäªÁ¸À n. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 AiÀiÁzÀªÀVj. 2 £Éà PÉ. CgÀ¸ï.© ªÀÄAqÀå £Á嶣À¯ï ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥É¥Àgï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «Äïï. PÉ.qÀ§Äè. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄzsÀĸÀÆzÀ£ïÀ # 564/1 «Ãt±ÉõÀt J. ¦²ªÀAiÀÄåªÀÄÄvÀÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 4£Éà dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. # 1581. ¸ÀÄzÀPÀgÀ ¸ÀÄgÉÃ±ï ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁªÀÄvï PÀ®gï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¯Áå¨ï zÉêÀgÁd 4594 4£Éà CgÀ¸À ºÀAvÀ 12 XgÀ¸ÉÛ. f PÉ 7 . ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÉƼɣÀgÀ¹¥ÀÄgÀ. 182£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉøï C«ÄãÁSÁ£ÀA # 1393. ºÀAvÀ 12 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÀPÁðj 5£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ PÁæ¸ï4610 £Àdûgï¨Ázï 4£Éà ºÀAvÀ 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 03. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀiÁzÀªÀ PÉÃAzÀæ PÉ£ÀgÁ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÁåAPï £ËPÀgÀgÀÄ 4585 ªÀĺÁPÁ°.Dgï. 1ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ºÀAvÀ. 4756 ªÀÄArªÉƺÀ®è. ¥Àj²µÀÖªÀÄÄRå ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 12 X ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.3£Éà ¥Àj²µÀÖ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï ZÁªÀÄgÁd 4624 4£Éà ªÉƺÀ¯Áè. 4£Éà ºÀAvÀ 12 PÉÃ¥Àì X 182£Éà gÉÆÃqï. PÉÆqÀUÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 dªÀgÀ±ÉnÖ. E£ï gÁdå ¸À¨ïeÁj ¸ÀPÁðj PÉ. JA. ¸ÁªÀiÁ£Àå UÁæªÀĪÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ CAZÉ zÀQët 4597 . ²æà ©. 4602 4£ÉädAiÀÄ£ÀUÀgÀ. #J¸ï. PÉÃgÁ¥sï »AzÀĽzÀ ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä. 1£ÉçèPï ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÉZï. ¥ÀƪÀð ªÀÄÄA§È ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀiï # ¸Á¬Ä£Áxï-J¯ÉQÖçPÀ®ì. ¨ÁèPï ######## PÀªÀÄ®ªÀÄä. ©. ªÉÃzÁªÀw. dAiÀÄ®Qëöä¥ÀÄgÀA. PÀÄA¨ÁgÀUÉÃj. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ C±ÉÆÃPÀ¥ÀÄgÀA.«. 141 8£ÉÃ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï 9£Éà eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄãï. §ÈAzÁªÀ£À ¸ÁªÀiÁ£Àå §qÁªÀuÉ. # 23.J¸ï. vÁåUÀgÁd ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 6/16/1999 ¥sÉÃ¸ï ±ÁAw .

6£Éà ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄÃ£ï £ËPÀgÀgÀÄ 4811 gÀ¸ÉÛ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀÄeÁvÀ # 82/©. ¹.«.4810 1£Éà 4£Éà ªÀÄÄRå ºÀAvÀ 6 X 9gÀ¸ÉÛ. # 345.J¸ï-530.JA ºÉêÀĪÀw¸ÁªÀiÁ£Àå §qÀªÀuÉ . PÀĪÉÃA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. PÀ¯ÁªÀĪÀÄ¢gÀ J¸ï .¹ gÁdå£Ávï ¸ÀPÁðj ð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÁåAPï £ËPÀgÀgÀÄ ¥ÉÆøïÖ 4759 4£Éà PÉ. ªÉÄÊwæ Dgï. ºÀAvÀ 6 PÁ½ÃzÁ¸À X 9 2£ÉÃgÀ¸ÉÛ.00 CgÀ¸ï X2£Éà 17. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2 £Éà 5003 PÁæ¸ï. 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 UÀuÉñï. #PÉ 225. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 14£Éà 4773 PÁæ¸ï.¥ÀÄgÀA. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4825 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ # 434. PÉ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ # 2373. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÉêÀiÁªÀw4599 §qÁªÀuÉ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 12.fgÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ Cwy UÀȺÀ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ §¸ÀªÀtÚ # 111.¸ÁªÀiÁ£Àå §èPï . 4£Éà PÉ ºÀAvÀ 9 XDgï 12 2£Éà D¸ÀàvÉæ 8/28/1998 ¥sÉøï gÉÆÃqï. 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£ÉëzÁågÀtå¥ÀÄgÀªÀÄ. 14 £Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï¥ÀAUÀqÀ . ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀÄzÁPÀgï #±ÉÖmÉÖ 10. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸Ëvï C¥sï 4818 . 5001 PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ²æà ®QëöäPÁAvÀ. 4823 4£Éà ªÀÄAqÀå ºÀAvÀ 6 X f¯Éè 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 a£À߸Áé«Ä¥ÉÆÃ°Ã¸ï ¦. 4£Éà ºÀAvÀ 9 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. UÉÆëAzÀ . ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ L ¨ÁèPï4815 . ¹-¨ÁèPï.50 gÀ¸ÉÛ.f. 16. 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ®Qëöäà # 77.gÉÆÃqï. zÉÆqÀØ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀPÀÌ®UÉÃj. f. X 242£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï PÉ Dgï ¥ÉÃmÉ. 8/28/1998 ¥sÉøï ZÀAzÀæ±ÉÃRgï # 2 7£Éà ¦. 4663 §¤ßªÀÄAl¥À 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 "J" 2£Éà §qÁªÀtªÉÄʸÀÆgÀÄ.JA # 115. gÁdªÀÄt # 1973. ©.ºÉZï. PÀĪÀĨÁgÀ 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9PÉÆ¥Àà¯ï. 4£Éà ºÀAvÀ 15 PÀȵÀÚgÁd¥ÉÃmÉ.qÀ§Äè.E.ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÆAiÀÄð £ÁgÁAiÀÄt # 129. eÉÆåÃw£ÀUÀgÀ. ¸ÁªÀiÁ£Àå §qÁªÀtªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4£Éà ºÀAvÀ 4630 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2/20/2007 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ PÀȵÉÚ UËqÀ.PÉ.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ r ¸ÀħâAiÀÄå 4805 gÀ¸ÉÛ.L. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£À 836 4£ÉÃgÀ¸ÉÛ. 27 ¸ÁªÀiÁ£Àå £Éà PÁæ¸ï. ºÀ¼É¸ÁªÀiÁ£Àå CUÀæºÁgÀ. ¸ÀPÁðj PÀÄgÀħUÉÃj.eÉ. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 dAiÀÄ®Qëöäà # 2788. ªÉÄʸÀÆg «ÄÃgÀ J£ï # 474. ºÀAvÀ 9 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ.4774 ²æÃ4£Éà gÁA ¥ÀÄgÀ. «±Àé£ÁxÀ.f. PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. n.PÉ. 4£Éë£ÁAiÀÄPÀ ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà £ÀUÀgÀ. ¦. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁÀWÀª£ï ¦# 447. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄå¸ÀÆgÀÄ ¹zÉÝñï PÉ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 5002 ZÁªÀÄgÁd 4£Éà ºÀAvÀ 9 XªÉƺÀ®è 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï . 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 UÉÆPÀÄ®A. 11£Éà ªÀiÁf PÁæ¸ï. J¯ï ¸ÀPÁðj PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 12£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ºÉƸÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 9£Éà 4766 PÁæ¸ï.«. PÁæ¸ï ¸ÉʤPÀgÀÄ «. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ZÀAzÉæÃUËqÀ # 127. 4768d®zÀ²ð¤ 4£Éà ºÀAvÀ 6 XDªÀgÀt.ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ¸ÁªÀiÁ£Àå 3£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï4626 ®¸ÀÌgï 4£Éà ªÉƺÀ¯Áè ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï.L. UÉÆÃPÀÄ®A. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï C¯ÁÛ¥sï ¥ÁµÁ # 758/3. vÁ¯ÉÆ D£ÀAzÀ±ÉmÉÖ # 2897. ¹. ¸ÁªÀiÁ£Àå £ÀA 772. ºÀAvÀ 6 X 9 ªÉƺÀ¯Áè. gÀªÀiÁtÂAiÀiÁ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4764 ©Ã¢.L. 4676 4£Éà ºÀAvÀ 9 X ¥ÉÆðøï 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 oÁt ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4771 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ®vÁ J¯ï.«. 9 2£Éà eÉ. 80Cr 4627 gÀ¸ÉÛ. 2£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ.¹.©. # 1472. 4£Éà PÁæ¸ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå gÁeï ªÉÆzÀ°AiÀiÁgï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4772¨ÁèPï 4£ÉÃ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀħæªÀÄtå. £ËPÀgÀgÀÄ 4760 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀȵÀÚ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±ÀAPÀgÀ JA. ¥Àj²µÀÖ 3£Éà eÁw ªÉÄÃ£ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¹. ¥sÉøï 8/9/1994 «.ªÉÊ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥ÀæzÀÄåªÀÄß # 1396/1. 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ®QëöäPÁAvï # 30.2£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ²ªÀgÁªÀiï4763 ¥ÉÃmÉ.¦ # 352. PÁ½ÃzÁ¸À ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. 4820ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀȵÀÚ ¦ # 654. 4664 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÉÃmÉ.r.¦# 38/2(J). # 306. PÀĪÉÃA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 4828 4£Éà ºÀAvÀ 6ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ©ÃgÀ¥Àà # E.Dgï. # 34 8£Éà PÁæ¸ï ¸ÁªÀiÁ£Àå dAiÀÄ®QëöäÃ¥ÀÄgÀA ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4668 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. dAiÀÄgÁeï 4634 4£Éà ªÉƺÀ¯Áè ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ # 1077. ªÀiÁqÉ¯ï ¸ÁªÀiÁ£Àå ºË¸ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥ÉæêÀÄ # 4825. ºÀAvÀ 15 X 24dAiÀÄ®Qëöä 2£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ¥ÀÄgÀA.¥Àj²µÀÖ £ÀÆå PÁAvÀ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÁd CgÀ¸ï 4816gÀ¸ÉÛ. 9 2£Éà «£ÉÆèÁ ######## ¥sÉøï gÀ¸ÉÛ.J¯ï. «ªÉÃPÀ£ÀAzÀgÀ¸ÉÛ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 4600 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¹zÉÝUËqÀ. 4£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀ Page 55 . ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉAPÀlªÀÄä# 21. PÁ¯ÉÆä. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ######## ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉÃ¸ï «dAiÀÄ ®Qëöäà # 1.n. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ AiÀÄzÀªÀVj. §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð gÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ºÀjñï J£ï. 2 £Éà gÁdå ºÉZï ºÀAvÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 6ZÁ.f 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄ£ï. ºÀÄqÉÆÌà ¥Àj²µÀÖ ªÀÄ£É. ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ PÉA¥ÉÃUËqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¹ÖçÃmï.£ÀUÀgÀ. 2£Éà «. # 951. 4830 J¸ï. 4767 4£Éà PÀÄA¨ÁgÀ ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà PÉÆ¥Àà®Ä ¥sÉøï 8/9/1994ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀgÉÆdªÀÄä. ºÉÆ£ÁßzÉë ¤®AiÀÄ. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ.«.¹. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀ«ÃAzÀæ#PÀĪÀiÁgï 37.£ÀÆå «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4941 PÁAvÀgÁd 4£Éà ºÀAvÀ 24. ¹ & ¸ÁªÀiÁ£Àå r ¨ÁèPï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ZÁªÀr ©Ã¢. 2 £Éà gÁdå PÁæ¸ï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¤ªÀÄð® # 2598. ¸À¨ïE£ï¸ÉÖ¥ÀÖgï ¥Àj²µÀÖ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ C±ÉÆÃPÀ¥ÀÄgÀA.J£ï # J¯ï. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 4765 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 §¸ÀªÀAiÀÄå# 25.ªÉƺÀ¯Áè. PÉ.gÀ¸ÉÛ. # 618. 4817ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀĺÀzÉêÀAiÀÄå # r -14.Dgï ºÀAvÀ 6 X¸ÁUÀgÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1£Éà PÁæ¸ï.©.«. 7£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï UÉÆÃPÀÄ®A ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4675 1£Éà 4£Éà ºÀAvÀ.Dgï. 1£ÉÃPÁæ¸ï ¸ÁªÀiÁ£Àå eÉÆÃr ªÀUÁð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. J£ï. ¥Àj²µÀÖ 3£Éà ªÉÄÊ£ï. PÁæ¸ï ¸ÁªÀiÁ£Àå 4£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄãï. 4966 PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5910 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£ÉÃ2£Éà ºÀAvÀ 12 X ºÀAvÀ 182£ÉÃPÉÃAUÉÃj ¥sÉøï 8/9/1994 G¥À£ÀUÀgÀ. ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀAUÀ£Áxï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä 4628 gÁªÀÄPÀȵÀÚ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà £ÀUÀgÀ ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.17. ªÉÄʸÀÆgÀÄ UÉÆêÀzsÀð£À # 389. ¥sÉøï 8/9/1994 PÉA¥ÀAiÀÄå aPÁÌAiÀÄgÀ½î. 9 2£Éà ¥sÉøï 8/8/1994 E£ï PÀ¯ï .qÀ§Äè. C¤PÉÃvÀ£ÀgÀ¸ÉÛ. 4813 4£Éà §¤ßªÀÄAl¥À ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà §qÁªÀuÉ ¥sÉøï 8/9/1994 . 4780 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀ«±ÉAPÀgÀ # 1036/2.¸Áé«Ä J & ©¸ÁªÀiÁ£Àå © ¨ÁèPï £À«®Ä ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ.ªÉÆúÀ¯Áè.JA.eÉ # 831/JA.PÉ. ªÀUÀð 1£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸Àä 4770 dAiÀÄ£ÀUÀgÀ.«. 4£Éà 1£Éà ºÀAvÀ 6 XºÀAvÀ.f.JA. ¥sÉøï GªÀĪÀw .ªÉƺÀ¯Áè «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4629 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.gÀ¸ÉÛ. ¨ÉAUÀ¼ C¸ÉÃoï §gÀ£ï # ¹/34.©. ¸ÉÆãÁgï ¸ÁªÀiÁ£Àå ©Ã¢. ¸ÉʤPÀgÀÄ 2«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ºÀAvÀ6435 ºÉ¨Áâ¼ÀÄ.©.Dgï. # 8. J-¨ÁèPï gÁdå . PÀȵÀÚ ¸ÁªÀiÁ£Àå «¼Á¸ÀªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 12£ÉêÀiÁf JA. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀgÀzÀ£ÁAiÀÄPÀ # 273. 4775 4£Éà PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. PÉÃAzÀæ JA.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «fAiÀÄ avÀæ 4812 ªÀĪÀÄ¢gÀ 4£Éà ºÀAvÀ 6 X JzÀÄgÀÄ.PÉ # 127/1. 4£Éà ºÀAvÀ 6ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 zÉêÀgÁdÄCqÀéPÉÃmï © J¯ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå 2£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ.Table1 15040 15042 15047 15048 15052 15058 15060 15069 15072 15075 15082 15085 15090 15091 15097 15098 15100 15103 15107 15111 15117 15119 15122 15123 15128 15130 15131 15135 15138 15139 15147 15149 15152 15163 15164 15165 15167 15172 15177 15178 15179 15184 15191 15194 15200 15201 15203 15207 15208 15214 15216 15226 3R-6 3R-5 3R-5 3R-5 3R-6 3R-5 3R-6 3R-6 3R-5 3R-5 3R-6 3R-5 3R-6 3R-5 3R-6 3R-5 3R-5 3R-5 3R-6 3R-5 3R-5 3R-6 3R-6 3R-5 3R-6 3R-5 3R-6 3R-5 3R-6 3R-5 3R-6 3R-5 3R-5 3R-5 3R-5 3R-6 3R-6 3R-5 3R-6 3R-6 3R-5 3R-5 3R-6 3R-5 3R-6 3R-5 3R-6 3R-6 3R-5 3R-6 3R-5 3R-6 GµÀªÀiÁzÀªÀgÁªï. PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. £ÁZÀ£À ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀ½î §qÁªÀuÉ.¦.n. ¸ÁéUÀvï PÉÃAzÀæ C¥ÁlðªÉÄAmï. 4£Éà PÉ. ######## ¥sÉÃ¸ï ²æÃzÀgï gÁªï.¦. 9 2£ÉÃ8/28/1998 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.Dgï. J2¨ÁèPï PÉ. 4£Éà ºÀAvÀ 6ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 9 2£ÉÃ8/19/1994 ¥sÉÃ¸ï °AUÁgÁdÄ PÉ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «. X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï 17 £ÀgÀ¹AºÀ . ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5940 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÉƺÀ¯Áè.ºÉZï. 7£Éà PÉÃAzÀæ PÁæ¸ï. . ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ²æà PÀªÀÄ® PÀ¯Áåuï ¥Àj²µÀÖ ¤ªÁ¸À JA. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «zÁågÀtå4809 ¥ÀÄgÀA.J£ï # 144 .

¥ÀzÀä # 2214. PÀĪÉÃA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄAdÄ£Áxï # eÉ. 8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï «dAiÀÄ®Qëöä # 1079/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Ávïð F¸ïÖ 4783 D¥sï 4£Éà J£ï. UÀuÉñÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå zÉêÁ¸ÀÜ£ÀzÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5057 »A¨sÁUÀzÀ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X gÀ¸ÉÛ. UÀAUÀªÀÄä ¸ÁªÀiÁ£Àå UÀÄr ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ©Ã¢. n. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ.ªÉƺÀ¯Áè. ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÀÄgÀÄUÉÆëAzÀ. J£ï. ªÉ ¸ÀgÀ¸Àéw # 160/2. ¨É¼ÀªÀvï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄ. 8/21/1998 ¥sÉøï J£ï. 5055 eÉÆåÃw£ÀUÀgÀ. qÀ§â¯ï ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. # 3571/1. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 18 £Éà 5012 ªÉ¸ïÖ. . 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀzÁ²ªÀ .JA. ¸ÁªÀiÁ£Àå 2£Éà PÁæ¸ï.«.¦. 3/25/1999 ¥sÉÃ¸ï £ÁUÀgÁdÄ ²PÀëPÀgÀÄ ºÉZï.2£Éà «. ¸ÉƦà£À ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ PÉÃj. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 12 2£ÉòªÁfgÀ¸ÉÛ. 2£Éà £ÀUÀgÀ. £ÀÆå gÁdå ¸ÀAiÀiÁåf ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÁªï £ËPÀgÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ. 4794 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀĹî © # 612. ZÁ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «ÃgÀ£ÀUÉgÉ. 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ²ªÀtÚ J¸ï.Dgï.«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà PÁæ¸ï 4785 . UÀAiÀÄwÛ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀÄgÀA. ªÉƺÀ¯Áè. ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ PÁ¯ÉÆä. £ËPÀgÀgÀÄ 4840 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄÆPÁA©üPÀ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ n. 4831 4£Éà ±ÁgÀzÀ ºÀAvÀ 6 X 9zÉë£ÀUÀgÀ.4997 UÉÆÃPÀÄ®A. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 4848 gÉÊ®é 3£Éà PÀ¯ÉÆä ºÀAvÀ 6 X 9 "J" ¨ÁèPï gÀ¸ÉÛ.J£ï.#f. £ËPÀgÀgÀÄ 5017 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 3 £Éà JªÀiï¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4991 gÀ¸ÉÛ.UÉÆÃPÀÄ®A ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2 £Éà ºÀAvÀ. 3/24/1999 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. eÉ.« # 664. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «ªÀiÁ£À¥ÀÄgÀ 5052 4£Éà ºÀAvÀ 9 X¥ÉÆøïÖ. «ÃgÀtßVj. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 CgÀÄuï PÀĪÀiÁgï # 667. ªÀĺÀrªÉÄïÉ.ªÉƺÀ®è. 2265/21. zÉêÀgÁd 4845 4£Éà ªÉÆúÀ¯Áè. 12 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.Dgï.# 1578.JA.ªÉƺÀ®è. 5£É¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. PÁæ¸ï. E. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4853 4£Éà ºÀAvÀ 6ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 UÁ¬Äwæ. ºÀAvÀ 6 X 9 eÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå AiÀÄzÀªÀVj ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ CAZÉ. ±ÀAPÀgÀ Dgï. Dgï. ªÀÄArªÉƺÀ¯Áè. 4£Éà ºÀAvÀ 15 ¹A¢ X 242£Éà zsÀªÀÄð¸ÀܼÀ..J£ï.gÁ.¥Àj²µÀÖ 10 £É PÁæ¸ï.¹. # 4643/3. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥ÀÄÀlÖ¸Áé«Ä. «±ÉéñÀégÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4841 £ÀUÀgÀ. 4998 ¥sÉÆÃlð 4£Éà ºÀAvÀ 12 ªÉƺÀ®è. ¥Àj²µÀÖ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1 £ÉÃ5006 ªÉÄãï. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 18 «. J¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4782 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 C¸Àæ¥sï G¤ß¸Áì # 2349/3 SÁ£ÀªÀiï PÉʯÁ¸À¥ÀÄgÀA. 2 £É±ÉnÖ. zË®vï ¥Àj²µÀÖ gÁªï bÀvÀæ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Àdgï ¨Ázï5009 . 8 ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà PÁæ¸ï.J¸ï 1223. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï UÀÄgÀÄZÀAzÀæ # 2. 4990 4£Éà ¨É¼ÀUÁA. gÉʯÉéà ¥Àj²µÀÖ ©°ØÃAUï eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀè¨ï gÀ¸ÉÛ. 4 £É ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. n. ªÉÄʸÀ PÀȵÀÚªÀÄÆwð. 7/31/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 5£ÉÃPÉÃAzÀæ PÁæ¸ï. 1£ÉøÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÉÆêÀÄtÚJ¥sï. ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «£ÁAiÀÄPÀ 5010 £ÀUÀgÀ. ¯ÉÆÃPÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀAd£À 4790 ªÀĺÀ¯ï 4£Éà ºÀAvÀ 6 XgÀ¸ÉÛ. X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï f¯Éè. 4£ÉÃPÁæ¸ï. 828.J.82. PÁélð¸ï. 5058 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÄgÀÄ.Dgï.J¸ï. 244. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ±ÉµÀZÀ®£ï#.J¸ï 2782. £ÁUÀgÁd # 426. ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà ªÉÄãï. 4994 4£Éà C±ÉÆÃPÀ¥ÀÄgÀA. ¨ÁèPï J£ï. UËgÀªÀÄä£ÀªÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀoÁgÀ 50542£Éà 4£ÉêÉÄÃ£ï ºÀAvÀ 9 X 126£Éà 2£ÉÃ8/28/1998 PÁæ¸ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå J£ï. 4£Éà ºÀAvÀ 94X£Éà 12 2£Éà ªÉÄãï. gÉʯÉéà ¥Àj²µÀÖPÁélæ¸ï. ªÉÆúÀ£À #. 1£ÉÃ8/20/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 2.J¸ï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÁUÀgÁeï ºÉZï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ £Àfæ£Á vÁeï # 722.64/2 « 6 £Éà PÉÃAzÀæ PÁæ¸ï. 1£ÉøÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ. PÉ. UÀÄAqÀÄè¥ÉÃm Zɤ߫ÃgÀ¥Àà # 1047/33 Dgï. 4835 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀAUÉUËqÀ # 1206/2 n.£ËPÀgÀgÀÄ zÀlÖUÀ½î 4781 4£Éà 2£Éà ºÀAvÀ 6 XºÀAvÀ. f «. # 357 gÁWÀªÉÃAzÀæ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ.J¸ï # 214. # 263/r. # 1442. 3 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï.«. 2£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï gÀ¸ÉÛ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4843 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 vÁAiÀÄgÀĤßøÁ # 2092. ¦»AzÀĽzÀ & n. ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉøï gÀWÀÄ gÁªÀÄ£ï # 916. ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4846 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨sÁ£ÀĪÀÄw. ¹zÁÝxÀð£ÀUÀgÀ 5056 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ¥ÉÆøïÖ 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. §£ÀÄßgÀÄ. ¥Àj²µÀÖ zÉêÀ¸ÁÜ£À ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ.J¯ï. 2£ÉÃ######## ¥sÉøï 3£Éà J ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¹. ±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄt # 13. 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÀiÁzsÀªÀ gÁªï # 506.J¸ï 2802. 3£ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï.J. ¥Àj²µÀÖ r. EgÀ«£ï ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. 4£Éà dAiÀÄ£ÀUÀgÀ.J£ï r . §¸ÀªÀgÁeï .f. ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï C§Äݯï UÀ¥ÉÆgï # 48. ¸Ë¨sÁUÀå ©. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ C±ÉÆÃPÀ 4793 4£Éà ¥ÀÄgÀA. 21£Éà ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï.UÀÈ¥ï £ËPÀgÀ. ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄÃzÀgÀ4796 PÉÃj.¨ÉUÀA C±ÉÆÃPÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå gÉÆÃqï.Dgï.4842 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 ¥ÀæPÁ±ï ©. X 182£ÉÃ1/21/2003 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÀħâgÁAiÀÄå CAUÀ«PÀ®gÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÁAiÀÄÄØ 4847 ©Ã¢ 4£Éà .f gÁdå ¸ÀPÁðj ¸ÀPÁðj QjAiÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ 4838 4£Éà ±Á¯É.100. 5013¥ÀÄgÀ. 5007 4£Éà gÁeÉÃAzÀæ£ÀUÀgÀ. ¥sÉÃ¸ï «zÁågÀtå¥ÀÄgÀA. 6£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ J. JA-¨ÁèPï. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀbÉÃj. 4£ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï . 8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ 12 dAiÀĪÀÄä #. d£ÀðªÀÄ£ï ¥Àj²µÀÖ ¥Éæøï eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä.«. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ GzÀAiÀÄVj. ªÀUÀð 18£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5£ÉÃ4833 PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 6 X 9ªÉƺÀ¯Áè. £ÀÆå f. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÁAvÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå gÁeï CgÀ¸ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÉÆqï. gÉÆqï. 6£É¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï .ªÉƺÀ¯Áè.PÉ # 440. # 1. ºÉÆgÀPÉÃj JA ¥Àj²µÀÖ ©Ã¢. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 6 X ªÀiÁUÀr 9 2£Éà gÀ¸ÉÛ.r. ¸ÉʤPÀgÀÄ PÉ. ºÉZï. PÉÃAzÀæ 1£Éà ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ£ï. 7 ªÀÄAfgÀ ¨ÉÃUÀA # 115. ºÀAvÀ 6 XªÀÄÄRå 9 2£ÉÃgÀ¸ÉÛ.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3£Éà PÁæ¸ï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÀAdªÀÄä ¹#AiÀÄÄ. # ¹ ºÉZï-94. ºÉƸÀPÉÃj.¦. 4797 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸Áé«Ä. 12 2£ÉÃ3/26/2004 ¥sÉÃ¸ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 1£Éà ¥Àj²µÀÖ CqÀØeÁw gÀ¸ÉÛ.L. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÀ£ÀgÁd JA. 9 2£Éà EnÖUÉ ¥sÉøï 8/9/1994 UÀÆqÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà 4798 ºÀAvÀ. # 307.©. 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ¥ÉAZÀ®ªÀÄä # 156/©. «£ÉÆçgÀ¸ÉÛ. ¥sÉøï 8/9/1994 PÀ§â½î.J. 3 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ Page 56 .J¸ï # 534/0. 4787 4£Éà ®µÀÌgï ºÀAvÀ 6 X 9ªÉƺÀ¯Áè. ªÉ gÁdPÀĪÀiÁj. 4£Éà PɺÀAvÀ 12 Dgï X 18 ªÉƺÀ®è. 5008 ZÁªÀÄgÁd 4£Éà ºÀAvÀ 9 X¥ÀÄgÀA.Dgï.L. 7/31/1998 ¥sÉÃ¸ï ¹zÀÝ¥Áàf. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4850 4£Éà ªÉÆúÀ¯Áè. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ²ªÀgÁA¥ÉÃmÉà 5053 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 9 X 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ.EnÖUÉ ºÀAvÀ 6 X 9 UÀÆqÀÄ.Table1 15228 15234 15236 15237 15246 15251 15253 15262 15265 15268 15269 15281 15283 15288 15302 15306 15310 15315 15318 15320 15326 15330 15334 15337 15345 15348 15353 15355 15356 15359 15361 15368 15372 15378 15379 15381 15389 15394 15396 15398 15405 15406 15407 15413 15421 15423 15430 15432 15437 15438 15452 15454 3R-6 3R-5 3R-6 3R-6 3R-5 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-5 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-5 3R-6 3R-5 3R-6 3R-6 3R-6 3R-5 3R-6 3R-5 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-5 3R-6 3R-6 3R-5 3R-6 3R-6 3R-6 3R-5 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-5 3R-5 3R-6 3R-6 3R-5 ¹Ã£À¥Àà # 3636. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥ÀjªÀļÀªÀ°è # 154/r. JA. ªÀÄAl¥ÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå©Ã¢.©. ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ19 8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ¹zÀÞªÀÄä # 2693/2. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄoÀ. eÉ. ¸ÀÄeÁvÀ J # J¯ï. 9 2£Éà «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ. ªÉÄÊ ²æêÀÄw ¸ÀÄ£ÀAzÀªÀÄä # 1264. 4844 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀħæªÀÄtå # 67/6. ¥sÉøï gÀªÀiÁzÉë# 4504/3. 5004 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.©.L. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «zÁågÀtå 4795 4£Éà £ÀUÀgÀ. ¸ÉʸÀÄzsÁ.5£Éà ªÀiÁf PÁæ¸ï. # 72. ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï 21 ¯ÉÆÃPɱï.PÉ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÁªÀÄAiÀÄå.qÀ§Äè.JªÀiï.¹. 123/19 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4784 2£Éà 4£Éà ºÀAvÀ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀÄgÀA. 4£ÉÃPÉÃAzÀæ ªÉÄãï. 4£Éà PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. PÉ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ Dgï D¸ÀàvÉæ 7039ºÀwÛgÀ. 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ °Ã¯ÁªÀw # 1638.4£Éà ZÁªÀÄÄAr ºÀAvÀ 6 X 9 ¥ÀÄgÀA.Dgï. 24£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï. ºÀAvÀ 6 X 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÁ¼ÀAiÀÄå.f. 4992 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀAUÀqÀ GzÀAiÀÄVj. 1£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï.n. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¯ÉÆPÉ±ï ©# .

¥Àj²µÀÖ PÁ¯ÉÆä eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÁeÉÃAzÀæ£ÀUÀgÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÉÃAmï ªÉÄj.f PÉ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ.Dgï.JA. ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5106 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ®Qëöäà # 2556. J£ï # 1174 r CgÀ¸ï ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X©. ºÀAvÀ 6 X 4£Éà 9 2£Éà PÁæ¸ï. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.L. PÀȵÀÚ J£ï. UÀAUÉÆÃwæ. ªÉÄʸÀÆgÀ £ÁUÀ£ÁÀxÀ£ï # ©19. # 1128/3. ¸ÁªÀiÁ£Àå dªÀgÀ¥Àà. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ±ÀAPÀgÀ 5212 4£ÉêÀÄoÀ ºÀAvÀ 6 X 9 gÀ¸ÉÛ. 4£Éà ºÀAvÀ 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÀPÁðj Q¯Éè «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ªÉƺÀ®è. # 115 ¥ÉÆøïÖ ¸ÁªÀiÁ£Àå D¦üøïªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ »A¨sÁUÀ §ÈAzÁªÀ£À 5066 4£Éà ºÀAvÀ §qÁªÀt 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 05.©.Dgï ¥Àj²µÀÖ ¤ªÁ¸À. 3£Éà ¥Àj²µÀÖ ºÀAvÀ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÁUÀgÀvÀß # ¨Á¬Ä.f.f-83. ªÀiÁgÉãÀ 5206 4£Éà ºÀ½î. Dgï.JA. # 625.¸ÁªÀiÁ£Àå 1£Éà ¨ÁèPï. 4£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï. 1£ÉøÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ. ºÀAvÀ 6«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ.qÀ§Äè CgÀ¸ï ¸ÁªÀiÁ£Àå ¯ÉÃOmï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï 4 PÀȵÀÚªÀÄÆwð # 1/© . «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 5213 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÁ¯ÉÆÃf gÁªï # 2458. ¸ÁªÀiÁ£Àå 2£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà ¥sÉøï. JA gÁdå ¹ gÀ¸ÉÛ. »£ÀPÀ¯ï. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ E®ªÁ®.PÉ. ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4 £É PÁæ¸ï 5025 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï vÀªÀÄätÚ . ªÉÄʸÀÆgÀ ¸ÀvÀå£ÁgÀAiÀÄt # 982/1.©. UÁA¢ü ©Ã¢. ¸ÀPÁðj dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 9«zÁågÀtå X 12 2£ÉÃ¥ÀÄgÀA. 5116¦. ¢ªÁ£Àì ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6£Éà PÁæ¸ï 5118 . X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀ¦üÃPï CºÀªÀÄzï # 3232. 5065 4£Éà ºÀAvÀ 9X ªÉÄʸÀÆgÀÄ.¸ÁªÀiÁ£Àå 1107. .UÁqÀð£ï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ Page 57 .PÁ½zÁ¸À ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁåvÀªÀiÁgÀ£À 5208 4£ÉúÀ½î. D¥sï¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄjUËqÀ. ªÀUÀð J¸ï. 4£Éà ºÀAvÀ 6 PÉ X Dgï 9 2£Éà J¸ï gÀ¸ÉÛ.f Dgï. 8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. J¸ï. DgÁzÀå gÁdå §ÄPÀ£ÀPÉÃgÉ. X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 1 £Éà ºÀAvÀ. # 6515/1.f. ¨ÉÆÃUÁ¢ 5028 4£ÉÃ2ºÀAvÀ 9£Éà X 12ºÀAvÀ.gÁZÀªÀÄä . PÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÀĺÀzÉêÀAiÀÄå # 66.¦. 5107 4£Éà ºÀAvÀ 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ±ÁAvÀªÀÄä# 552. dUÀ¢Ã±ÀAiÀÄå # 2849.©Ã¢. 5109¥ÀæxÀ«ÄPÀ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà DgÉÆÃUÀå 8/28/1998 ¥sÉøï PÉÃAzÀæ.4638 dAiÀÄ£ÀUÀgÀ.5023 ©½PÀºÀ½î. PÁAvÉñÀ# 218. 659/2 J. 7/31/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÀÄAqÀå f¯Éè.¥ÉÃmÉà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃvÁ®ÆèPÀÄ. ¥Àj²µÀÖ ¥ÉÆøÀÖ¯ï ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ mÉæöʤAUï 5117 4£Éà ¸ÉAlgï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÀÄzÀÆÝgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 vÁ®ÆèPÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà 5067F¢ÎUÁ 4£Éà ºÀAvÀ 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ.9PÀĪÉÃA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ.«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ C±ÉÆÃPÀ5160 gÀ¸ÉÛ. ºÀÄ®è°. 13£É ¥Àj²µÀÖ CqÀØ eÁw gÀ¸ÉÛ. 8/28/1998 ¥sÉøïªÉÄʸÀÆgÀÄ «dAiÀÄ®Qëöä. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ZÀAzÀæ ±ÉÃRgÀ # UÀAfPÉÃj. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀĪÀÄgÀ #. ¦. ¸ÀeÁzï ¸ÁªÀiÁ£Àå D° ©Ã¢. D«ÄðªÀiÁf ¨ÉÃ¸ï ¸ÉʤPÀgÀÄ ªÀPïð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ±Á¥ï.© PÉÃgÁ¥ï. 5018 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.12 n. 6 PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä. 4£Éà PÀ¯ÉÆä. ªÀUÀð 3£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ E£ï¥sÉãïnæà 5068 4£ÉÃC±ÉÆÃPÀ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà gÀ¸ÉÛ. J¸ï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀÄdAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5026 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï ZÁªÀÄÄAqÀªÀÄä 6£Éà PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 E¢UÀ . ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5152 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2£ÉÃ######## ¥sÉøï 100 ¦üÃmï gÀ¸ÉÛ.PÉÃgï Dgï.5154 dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ6/17/2004 ¥sÉÃ¸ï ªÀÄAdÄ£Áxï # . ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà PÁæ¸ï.n.L. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt. PÁélð¸ï. ºÉZï. 17/11 ªÉÄãï 4£ÉÃgÀ¸ÉÛ. 5155 4£Éà «. PÀȵÀÚ¹AUï # 3454 eÉ.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÉÆêÀÄ£À 5153 ºÀ½î 4£Éà ¥ÉÆøïÖ. eÉÊ¯ï ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁélð¸ï. ¥ÀÄgÀA ºÀAvÀ 9 X 12. E & J¥sï ¨ÁèPï. 18 £Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï.9ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ # 33. mÉÊ¥ï-2. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ FgÀtÚ # 7. 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 5021 gÀ¸ÉÛ. £ÁUÀtÚ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ©qÀØ¥Àà.2£Éà JªÀiï. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ºÉƧ⽠5069 4£Éà PÉ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ §¸ÀªÀÄä # 215. ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÀ»ÃgÁ ©Ã# 73/J. «±ÉéñÀégÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 9457 £ÀUÀgÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 6 «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÀ«±ÀAPÀgÀ # 450/4. ªÉÄʸÀÆgÀÄ.PÉ. ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁgÁAiÀÄt #¸Áé«Ä 1917. PÉ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 6 X 9£Àdgï 2£Éà ¨Ázï ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉƺÀ¯Áè.¦. 4 ¸ÁªÀiÁ£Àå £Éà ªÀÄÄRå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ZÁQ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄoÀ. # J¯ï. ¤gÀAd£ï . 12 2£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉøï UÀÄgÀĸÁé«Ä PÉëÃvÀæ DgÉÆÃUÀå ¥Àj²µÀÖ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ²PÀëuÁ¢üPÁj. 8/28/1998 ¥sÉøï 4£Éà ºÀAvÀ .¹. ºÀAvÀ 6 XªÉÄʸÀÆgÀÄ 9 2£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 gÀvÀߪÀÄä# 469. f. 106864£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï eÉÆÃUÀAiÀÄå # 1038. J£ï.£ÀA-74.gÀ¸ÉÛ.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ©. 12 2£Éà ªÉƺÀ®è.JA 235. 9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀgÉÆÃd ¹. C£ÀÄUÀæºÀ.«. gÁdå ¸ÀPÁðj 15 «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà £ËPÀgÀgÀÄ PÁæ¸ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÉƸÀªÀÄoÀ. ªÉÄÃlUÀ½î.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄAr ªÉÆúÀ¯Áè.«. 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. J¸ï. 3£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. PÉÃAzÀæ zÉêÀgÁd ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ªÉÆúÀ¯Áè. .ºÉZï L.8/28/1998 ¥sÉøï 2 £Éà ºÀAvÀ .¹. ªÀiÁf ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5207 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀȵÀÚ ¸Áé«Ä # 111«.J£ï # 515. # 16. 5102 4£ÉèɪÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï aPÀÌvÁAiÀĪÀÄä # 4/ © J. ²æäªÁ¸À. UÉÆÃPÀÄ®A. ¸ÁÖ¥sï ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁélð¸ï. ºÀjd£À ¥Àj²µÀÖ PÁ¯ÉÆä. .. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÉÃgÁ¥sï PÉ. ºÀAvÀ 6 X 9 «. ZÁ// ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉƺÀ®è 5020 . n. eÉ ¥Àj²µÀÖ ¨ÁèPï J£ï eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ Dgï ªÉƺÀ®è 5019 . eÁw 1 «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ºÀAvÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÀÄzsÀĸÀÆzÀ£ï. 15§ 4£Éà £Éà ºÀAvÀ 9 CqÀØ X 12 2£Éà gÀ¸ÉÛ.Dgï. C®¸ÀÆgÀÄ. 2£Éà ªÉÆúÀ¯Áè. ©.PÉ. UÉÆÃPÀÄ®A gÁdå 3 £Éà ¸ÀPÁðj ºÀAvÀ. gÁeÉà f. £ÀAd ZÀAzÀæ. ªÉ¸ïÖCAUÀ«PÀ®gÀÄ PÁæ¸ï 11.1£Éà PÉÃAzÀæ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ.#¹. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ E J¸ï 5162 L.33.ºÉZï. ¹. ªÀĪÀÄrªÉÆúÀ¯Áè. 938 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.7Dgï £ÉÃgÁdå PÁæ¸ï. 4£Éà ºÀAvÀ 6X £ÀªÀA. 25022 £É PÁæ¸ï. ¥Àj²µÀÖ aPÀÌ«ÃgÀ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÉrØ gÀ¸ÉÛ. . 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4 £É PÁæ¸ï.Dgï. 5110 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï gÁdÄ «. # 10. 4 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. £ËPÀgÀgÀÄ 5119 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 3/8/1998 ±ÁgÀzÁ ¨Á¬Ä. 5161 ZÁªÀÄgÁd 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9ªÉƺÀ®è. ¸ÁªÀiÁ£Àå UÀAeÁA.ºÉZï. ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ 2212 gÀ¸ÉÛ.Dgï.f. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀÄgÀĨÁgÀ 5201 4£Éà ºÀ½î.M. 9£Éà gÁdå PÁæ¸ï. ºÉZï. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 1£Éà 5061 wgÀĪÀÅ 4£Éà ºÀAvÀ 9 ®QëöäÃ¥ÀÄgÀA X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøïªÉÄʸÀÄgÀÄ. 4 £Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄãï. w®PÀ ªÀiÁf £ÀUÀgÀ. ªÀÄAqÀå RĶðzï ¨ÉÃUÀA # 3008. 5210 4£Éà «zÁågÀtå ºÀAvÀ 6 X 9¥ÀÄgÀA. ¥Àj²µÀÖ ±ÀqÁæPï eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁmÉÃeï 5105 . 5209 gÁªÀÄPÀȵÀÚ 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà £ÀUÀgÀ. 5£ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 6 X 9 2£ÉÃ3/24/1999 ¥sÉøï eÉÆÃUÀAiÀÄå # 2453. ¸ÁªÀiÁ£Àå gÉÊ¸ï «Ä®è ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ »A¨sÁUÀ. Dgï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ.J£ï. 5062 ªÁt«¼Á¸À 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12ªÉƺÀ¯Áè. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ C±ÉÆÃPÀ 5114 4£Éà ¥ÀÄgÀA ºÀAvÀ 6 X . 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 12£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï.eÉ.PÉ. 8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ.Dgï. ¸ÀPÁðj qÁ®gïì «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ¯ÉOqï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÉÆãÀߥÀà. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ-14 2£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉÃ¸ï ¨ÉlÖAiÀÄå # 37/1. X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï zÉêÀgÁdÄ# 146. 12 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀæ¸ï. 5121 E &4£Éà © ¨ÁèPï ºÀAvÀ 6 X.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ 5027gÀ¸ÉÛ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 8 £É ªÀÄÄRå 5151 gÀ¸ÉÛ.1¸ÁªÀiÁ£Àå J£ï. eÁ£ÀQ # 06. 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀgÀ²ªÀ ªÀÄÆwð # 905/17. PÀȵÀÚ ªÀÄÆwð # 105. 4£ÉÃJ£ï ºÀAvÀ 9 XDgï. 1489.JA. 8/28/1998 ¥sÉøï J£ï PÀªÀi®ªÀÄä # 4592.Table1 15463 15471 15481 15482 15493 15495 15496 15497 15507 15512 15516 15519 15521 15530 15537 15539 15540 15556 15561 15563 15567 15579 15580 15584 15588 15592 15595 15603 15605 15615 15617 15624 15634 15635 15639 15648 15651 15653 15656 15658 15666 15668 15671 15673 15678 15679 15688 15690 15691 15700 15708 15715 3R-6 3R-5 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 ¢Ã¥ÀPï J. £À«Ã¯ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 4800ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄlÖgÀAUÀAiÀÄå JA. gÁªÀÄZÀAzÀæ # 140. £Éà ªÀĺÀr.

L .PÉ. 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀAvÉêÀÄgÀ½î 5088 4£Éà vÁ®ÆèPï.J£ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¤ªÁ¸À. 5086wgÀĪÀÄ® 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 lªÀgï 2£Éà ¥ÀPÀÌ 8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï «dAiÀIJæÃ¥ÀÄgÀ. 2£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ °«ÄmÉqï. # 111 J¯ï.©. 5244 gÀ¸ÉÛ. ªÀiÁ¹zï. . PÀÄzÉÃgÀÄ. X 12 2£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉøï ZɮĪÀgÁeï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÀªÉıÀ JA. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 11£Éà 5123 CqÀØ 4£Éà gÀ¸ÉÛ. ªÀĪÀÄdÄ£ÀvÀ 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 ¥ÀÄgÀ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 . ¥sÉøï 8/9/1994 aPÀÌ ¨Á®¥Àà # J¯ï-20. PÉ. gÁdå ¸ÀPÁðj 3£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ºÀAvÀ. 5241 4£Éà ºÀAvÀ 6 XªÉÄʸÀÆgÀÄ 9 2£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 ®PÀëöäªÀÄä. zÀlÖUÀ½î. # 893. 8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà §qÁªÀuÉ.¦. 4£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ5125 .5224 D¢ ¥ÀA¥Á 4£Éà ºÀAvÀ 6gÀ¸ÉÛ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12«zÁågÀtå¥ÀÄgÀA. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 5245 4£Éà ºÀAvÀ 6 X£ÀUÀgÀ.¸ÀPÁðj eÉÆåÃw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ £ÀUÀgÀ. J¸ï. 12£Éà ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. 4£ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. zÉêÁA§ »AzÀĽzÀ CUÁæºÁgÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀAUÀqÀ PÉ. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ######## ¥sÉÃ¸ï £ÁUÀgÁdÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁeÉñÀéj# 339.¦. 4£Éà ºÀAvÀ 9«zÀågÀtå. 5082 ªÉƺÀ¯Áè. 4£Éà PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5170 4£Éà 2 £Éà ºÀAvÀ 6 X 9ªÉÄãï. ²æé.¦. X 12 2£ÉÃ¥ÀÄgÀA. C±ÉÆÃPÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ªÀiÁf ªÉÄãï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5221 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀȵÀÚªÀÄÆwð # gɯÉé Dgï. # 120. ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ w®Pï£ÀUÀgÀ 5084 ªÀÄArªÉƺÀ¯Áè.Table1 15717 15725 15729 15732 15735 15738 15743 15756 15765 15771 15775 15776 15784 15786 15789 15791 15795 15806 15812 15814 15817 15822 15823 15824 15830 15831 15833 15834 15839 15841 15845 15852 15854 15855 15860 15864 15865 15871 15880 15881 15885 15888 15889 15894 15899 15905 15906 15912 15914 15916 15919 15921 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 gÁd¥Àà # 140. ªÁ¸ÀÄzÉêÀ# n. ªÉÄÃlUÀ½î ¸ÁªÀiÁ£Àå §qÁªÀuÉ. gÁªÀÄPÀgÀµÀÚ ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀUÀgÀ. UÉÆ®èUÉÃj. 4£Éà ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥ÀÄlÖ vÁAiÀĪÀÄä # 424. dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. Dgï. §¤ß . ±ÁgÀzÁzÉë£ÀUÀgÀ gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ GvÀÛgÀ 5083ªÉÄʸÀÆgÀÄ.¹ # 387.2. # 3454. 10 £Éà ªÀiÁf PÁæ¸ï. PÀħUÉÃj ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ .eÁw ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀUÀgÀ. PÉÃAzÀæ ¦. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ. ºÀAvÀ 6 X 9 CgÀ«AzÀ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀUÀgÀ . ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 gÁd ®Qëöäà # 1261.f.Dgï. 4CAUÀ«PÀ®gÀÄ £Éà ªÉÄÃ£ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ.# 297. r. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ # 247. 2£Éà dAiÀÄ£ÀUÀgÀ.Dgï. 5237 4£Éà ºÀAvÀ 6ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 zsÀÀªÀÄð PÀĪÀÄgï # 149. ºÀAvÀ eÉ. £ÁUÀªÀÄä # 131.¦. 5178 4£Éà PÉÆqÀUÀÄ ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà f¯Éè. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. £ÁUÀgÁd PÉ. ¹. ºÀAvÀ 6X ªÉÄʸÀÆgÀÄ 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²æÃzsÀgÀ£ï # 302. ªÉÄʸÀÆ §¸ÀªÀ°AUÀ¥Àà. ¸ÁPÀªÀÄä # 1606. 5218 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀĺɱÀ.J£ï. 2£ÉÃPÉÃAzÀæ CqÀØ gÀ¸ÉÛ.# f. X 9 2£Éà «. # 311. 3£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. J¸ï.5214 £ÀÆå 4£Éà §A§Æ ºÀAvÀ 6 X §eÁgï 9 2£Éà . 4£Éà ºÀAvÀ 9ªÉÄʸÀÄgÀÄ. £ËPÀgÀgÀÄ 5232 PÉ. ªÀĺÀzÉêÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ ¥ÉÃmÉ. f.J¸ï. gÁdå PÁæ¸ï.«. -10 Dgï PÉÃAzÀæ . 8/28/1998 ¥sÉøï Vjñï . ºÉ¨Áâ¼ï. 12 2£ÉÃ3/24/1999 ¥sÉøï gÀ«ÃAzÀæ. 416. eÁQ 5070 PÁélð¸ï. 26/2.J£ï. ¹.Dgï.J¯ï # 197. ºÀ¼Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄʸÀÆgÀÄ-¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5177 4£Éà ºÀAvÀ 6gÀ¸ÉÛ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 5242 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 «dAiÀÄ gÁWÀªÀ£ï # 42. # 237. 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 1£Éà ºÀAvÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¨Á®ZÀAzÀæ # 905/122. CªÀÄjÃ±ï ¨Á§Ä. J¯ï. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï £ÁUÀgÁdÄ #. AiÀÄÄ. 3£Éà gÁdå ªÀÄÄRå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ.¦. PÀ©¤ . ¥ÀÄlÖ zÉêÀªÀÄä # 1273.ºÉ.ªÉƺÀ¯Áè. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 5£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï. ªÉÄÊ£ïªÀiÁf gÉÆÃqï.PÉ. 5243ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÉªÀÄäAiÀÄå # 39.4£Éà PÉÆ¥Àà®Ä ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà . ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÀdw.Dgï. # 183. # 1154. £ËPÀgÀgÀÄ 5171 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 qÉÊj. # 464. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¤¯ïìPÀ¯ï £ËPÀgÀgÀÄ 5240 CAZÉ 4£ÉãÀUÀgÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ CgÀ¸ÀÄ5132 gÀ¸ÉÛ. £ËPÀgÀgÀÄ 5122 E ¨ÁèPï 4£ÉÃ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À¸ÀUÀAUÉÆÃwæ. PÉ5174 Dgï 4£Éà ªÉƺÀ®è. 5238 n. ¸ÉʤPÀgÀÄ ²æÃgÁA «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀÄgÀ. 38. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉAPÀl¥Àà# 4.622. .n. ºÀAvÀ 6 X 9 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£ÉÃ3/20/2000 ¥sÉøï UÉÆÃ¥Á® #PÀȵÀÚ. X 9 2£Éà ¸ÉAmï ¥sÉøï 8/9/1994 ¦ü¯ÉÆëģÁ PÁ¯ÉÃdÄ »AzÉ ¸ÉÆêÉÄÃUËqÀ # 54. ¸ÀIJî # 12. ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 5236 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 UÀÄgÀĸÁé«Ä # 5. E. 5167 4£Éà 2 £ÉúÀAvÀ 6ºÀAvÀ. # 643. 9 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. UÀgÀr ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉÃj.¹. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄrPÉÃj.J¸ï. PÁªÀÄUÉgÉ 5234 4£Éà ºÀAvÀ 6¥ÉÆøïÖ X 9 2£Éà . ¥Àj²µÀÖ PÁ¯ÉÆä eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀªÀVj. r. ªÀĺÀzɪÀªÀÄä # EqÀ§Äè. ªÀiÁgÀÄw ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉA¥À¯ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5175 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 zÁPÀ¥Àà UËqÀ # QîAzÀÆgÀÄ PÉÃAzÀæ UÁæªÀÄ. £Á® ¸ÁªÀiÁ£Àå ©Ã¢. UÉÆÃPÀÄ®A ¸ÁªÀiÁ£Àå . 2711/1 J. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ C§Äݯï gÀ»ÃªÀiï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 5169 4£Éà PÉ Dgï ºÀAvÀ 6 XªÉƺÀ®è. ¹. ªÀÄAl¥À. JA. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ AiÀÄgÀUÀ£À £ËPÀgÀgÀÄ 5220 4£Éà ºÀ½î. 1 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï.«ÃªÀgÀì ¥Àj²µÀÖ PÁ¯ÉÆä. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ºÉÆÃ|| ¥sÉøï 8/9/1994 ºÉƸÀ £ÀUÀgÀ vÁ|| ²ªÀªÉÆU dAiÀÄ¥Àà J¸ï. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.J¸ï # 95.5233 ®µÀÌgï 4£Éà ªÉƺÀ¯Áè. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÀÖ¥sï ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁélð¸ï. JA. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ZÁªÀÄgÁd5225 qÀ§â¯ï 4£Éà gÀ¸ÉÛ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÀ©¤ ¥ÁæeÉPïÖ gÁdå ¸ÀPÁðj ¸À¨ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ r«d£ï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ PÀȵÀÚ. PÉÃAzÀæ 2£Éà PÁæ¸ï ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÉƩâ.Zï. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2 £É PÁæ¸ï. 2£É PÁæ¸ï. eÉÆÃ¥Àr ¥Àj²µÀÖ . 4£Éà PÉ ºÀAvÀ 6 XDgï 9 2£Éà ªÉƺÀ®è.¸ÁªÀiÁ£Àå ¤®AiÀÄ mÉA¥À¯ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 4£Éà ºÀAvÀ 6 ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 9 2£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 ±À²PÀ¯Á ¨Á¬Ä. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÉÃgï ¸ÁªÀiÁ£Àå D¥sï ±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄt. 9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀwÃ±ï ºÉZï. PÀÄgÀħUÉÃj. ºÀAvÀ 9 X 12ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï f¯Éè. 25029 £É PÁæ¸ï. «. ¸ÉʤPÀgÀÄ PÀÄA¨ÁgÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà®Ä. ºÀtÂÚ£À ¸ÁªÀiÁ£Àå CAUÀr. §£ÀĪÀÄAiÀÄå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5173 gÀ¸ÉÛ. £ËPÀgÀgÀÄ 4£Éà 5092 CqÀØgÀ¸ÉÛ.JA. ¥sÉøï 8/9/1994 ²æäªÁ¸À ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5030 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ±ÁgÀzÀ .Dgï. ªÉÆÃgÉ 16£ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. £ÀA. 1£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ. 1173. ºÉÊzÀgÁ° ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. 5215 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀ¸ÀAvÀ PÀĪÀiÁj # 20. # 317.¸ÀPÁðj ºÉƸÀ§AqÉPÉÃj. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉÃ¸ï ªÀĺÀzÉêÀÅ. 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ¸ÀÄAzÀgÀªÀÄä # 1056.PÉ. # 4-22/1. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 wªÀÄä gÁd #CgÀ¸ï 1086.J.PÉ £ÀA. 5222 4£ÉãÁgÁAiÀÄt ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ±Á¹Ûç ¥sÉøï 8/9/1994 gÀ¸ÉÛ.#©.¦. 2 £ÉêÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. X 9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2 £Éà ¥Àj²µÀÖ ºÀAvÀ.£ÀUÀgÀ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5166 4£Éà §¤ßªÀÄAl¥À.#n. ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £À«® £ÀAzÀPÀĪÀiÁj ¸ÀgÀ¸Àéw ²±ÀÄ«ºÁgÀ. gÁdå ¨ÁèPï. dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Àdgï ¨Ázï 5223 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±À²zsÀgï gÁªï # 76. ¸ÁªÀiÁ£Àå 3£ÉêÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. 5033 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉAPÀmÉñÀgÁªï # 949/J. 5172 ®µÀÌgï 4£ÉêÉƺÀ®è. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 °AUÀgÁdÄ. PÉƼÉîÃUÁ®. ¥sÉøï 8/9/1994 Page 58 . CAUÀ«PÀ®gÀÄ 4£ÉëdAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ£ï. "r" ¨ÁèPï ¥Àj²µÀÖ ¨ÁrUÁqÀð eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¯ÉÊ£ï. 5073 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÄgÀÄ. 5235 ®µÀÌgï 4£Éà ªÉƺÀ¯Áè. 3. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÉæöʪÀÄj5087 ¸ÀÆ̯ï. 2£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ. JA.J¸ï ¸ÁªÀiÁ£Àå .«.f. £Àdgï 5128 §zï 4£Éà . ªÉÄÃzÀgï ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÁèPï. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ. 11£Éà PÉÃAzÀæ ªÉÄ£ï. ¹. PɸÀgÉ ¥Àj²µÀÖ PÀÄjªÀÄAr. ªÉÄʸÀÆgï ¥sÉøï 8/9/1994 gÁdÄ .PÉ. J¸ï.2812. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ E & J¥sï5124 ¨ÁèPï 4£Éà .JA. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «±ÉéñÀégÀ£ÀUÀgÀ. 4£ÉÃ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåZÁªÀÄgÁd ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉƺÀ¯Áè. ¥sÉøï 8/9/1994 ¨Á¯Áf ¹AUï Dgï. 9/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå CqÀØ gÀ¸ÉÛ. 5 £Éà ºÉZï. ºÀAvÀ 6 X 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÁélðgÀì ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ . 5176 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.

224. ZÁªÀÄgÁd ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉƺÀ®è. 2£Éà 5138 PÁæ¸ï. 730. ºÀAvÀ 6 X ªÀÄAr 9 2£Éà ªÉƺÀ®è. 2£ÉøÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ. X 9 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 3R-6 ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ. # 2617. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÀįÉèñÀégÀA.« 2817/1. 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉøï 3R-6 £ÀAdªÀÄä.©. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï gÉÆÃqï. ªÁ°äÃQ ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. 113104£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. C¹¸ÉÖÃAmï PÉ. 5190 4£Éà UÁA¢ü ºÀAvÀ 6X ¸ÉÌ÷éÃgï. 6 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. eÁw PÉʯÁ¸À¥ÀÄgÀA. 5 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. 5246 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 3R-6 ºÉêÀÄAvï # PÀĪÀiÁgï 14/1. gÁdå ¸ÀPÁðj ºÀÄqÉÆÌà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 1£Éà 12/36 ºÀAvÀ. 5185 ¸ÀgÀ¸Àéw 4£Éà ºÀAvÀ 9X ¥ÀÄgÀA. C¥ÁmïðªÉÄAmïì.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 15£Éà PÁæ¸ï.«.¦.«.J. ¥Àj²µÀÖ UÉÆÃPÀÄ®A. 4£Éà ºÀAvÀ 15 dAiÀÄ®Qëöäà X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄgÀA.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1£Éà PÁæ¸ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå r. £ÀÈ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï.qÀ§Äè. °Ã¯ÁªÀw ¥Àj²µÀÖ¯ÉÃOmï.eÉ. 8/28/1998 ¥sÉøï 3R-6 ¥Àæw¨Á . UÁA¢üà eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ. .¦. «zÁågÀtå ¥ÀÄgÀA. 5041ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï 3R-6 ªÀĺÀzÉêÀ¥Àà. r. 5043 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ7/13/2006 ¥sÉøï 3R-6 GªÀiÁªÀÄtÂJ¥sï. ¹. 8/28/1998 ¥sÉøï 3R-6 ²ªÀªÀÄ®Äè# 114.J¸ï. 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ºÉƼɣÀgÀ¹¥ÀÄgÀ. 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 3R-6 §¸ÀªÀgÁdÄ. PÉ. CgÀ¸ï gÁdå eÉ. ¥sÉøï 8/9/1994ªÉÄʸÀÆgÀÄ.ºÉZï. J¸ï.«. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2 £Éà PÁæ¸ï. 4£Éà £ÀAd£ÀUÀÆqÀÄ. 5644 ¸ÀgÀ¸Àéw 4£Éà ºÀAvÀ 6 ¥ÀÄgÀA. 3R-6 ²æäªÁ¸À 1 . C¨sÀAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¸À. 9 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. 9 2£ÉÃ3/24/1999 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 13 £Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. Kgï¥sÉÆÃgïì ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . 5189 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.Table1 15926 15933 15936 15939 15950 15960 15962 15972 15975 15977 15986 15990 15995 15997 15999 16002 16005 16008 16010 16013 16018 16022 16028 16031 16035 16037 16040 16047 16051 16052 16056 16062 16064 16066 16071 16074 16076 16079 16085 16086 16090 16095 16101 16106 16113 16116 16121 16126 16128 16129 16134 16138 3R-6 gÁd¥Àà # 4221. J¸ï. 4£Éà ºÀAvÀ 6ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 9 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï 3R-6 zÉëgÀªÀÄä # 10/3.£ÀUÀgÀ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 7 ¥Àj²µÀÖ £Éà ªÉÄãï. 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï 3R-6 ¹zÀÞ¥Àà # 1484/15/1J. # 2390/©.Dgï.57/710.JA. # 167. UÉÆÃPÀÄ®A. # 2584.Dgï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ eÉ. 242£Éà dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. 6£Éà PÉ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï 3R-6 PÀĪÀÄgÀ #Dgï.J£ï # 44. eÁw ¥Á¥ÀgÁA «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºË¸ï. 4 J®. # 772. 3£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. PÀĪÉA¥ÀÄ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ £ÀUÀgÀ. LrAiÀįï 5254 4£Éà ºÉÆÃA ºÀAvÀ 15 mË£ï X 242£Éà ²¥ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå 14 £Éà PÁæ¸ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ .JA. ºÀAvÀ 9X §¤ß 12ªÀÄAl¥À.¹ # 293.«. Dgï. 7£Éà ¸ÀPÁðj PÁæ¸ï. 3R-6 ªÉÆúÀ£À #Dgï. 12 2£Éà ²æà 8/28/1998 ¥sÉøï gÀAUÀ ¥ÀlÖt. # 34/1. vÁ// ªÀÄAqÀå f// 3R-63R-63R-6 ªÀ¸ÀÄzsÀ . ¹zÀÝ°AUÉñÀégÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¤®AiÀÄPÀĪÉA¥ÀÄ 5037 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà £ÀUÀgÀ 8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï © ¨ÁèPï 2 £Éà ºÀAvÀ ªÉÄÊ 3R-63R-63R-6 ±ÀAPÀgï ºÉZï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÁ¬Äwæ 5188 4£Éà ¥ÀÄgÀA. 5141 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 3R-6 PÀȵÀÚ ªÀÄÆwð # 313. «±ÀéPÀªÀÄð ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ PÁ¯ÉÆä. 5094 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð eÉÆåÃw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ. E. C±ÉÆÃPÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. gÁdå ªÀiÁ¸ÀÖgï. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ 5257 £ÀUÀgÀ. ¸Áé«Ä ¸ÀvÀå ªÀiÁUÀð. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.f. 1£É ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ. 4£Éà 8£Éà ºÀAvÀ 15 X¨ÁèPï. J¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §¯ÉèãÀºÀ½î.J¸ï. 5145 ªÀÄAr 4£ÉêÉÆúÀ¯Áè. 8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÀįÉèñÀégÀA. CAPÀÄgÀ.J¸ï. ¥sÉøï 8/9/1994 3R-6 £ÁUÉÃAzÀæ # 4.¸ÁªÀiÁ£Àå PÉ n.gÀ¸ÉÛ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ dAiÀÄ£ÀUÀgÀ.¦. 3R-6 ¸ÀħæªÀÄtÂgÁªï # 239.«. C§Ìgï ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ.J. 5253 4£Éà «zÁågÀtå ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥ÀÄgÀA. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀA 7 1À£Éà 5042 4£Éà ¨ÁèPï. 4£ÉÃD±ÉÆÃPÀ¥ÀÄgÀA. 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀªÀÄuÁ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀĺÀ¶ð 5252 4£Éà gÀ¸ÉÛ.E. 5036 4£Éà ºÀAvÀ 9 XCAZÉ. X ªÉÄʸÀÆgÀÄ 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 3R-6 ºÀµÀðzï CºÀªÀÄzï # 1414. ºÀAvÀ 6 X 9 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 3R-6 ±ÉnÖ . ªÉÄʸÀÆgÀÄ 3R-6 £ÁgÁAiÀÄt #. 5183¸ÁªÀðd¤PÀ 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 ºÁ¸ÉÖ¯ï 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀ¸ÉÛ. ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 3R-6 ²ªÀ£ÀAdÄ. ºÀ¼Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀĺÀzÉêÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀÄgÀ. EA¢gÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ. ¸ÉÆãÁgï ¸ÁªÀiÁ£Àå ©Ã¢.¸ÁªÀiÁ£Àå f. # 94. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉʯÁ¸À 5186 4£Éà ¥ÀÄgÀA. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà 5144 PÁæ¸ï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «£ÁAiÀÄPÀ 5247 4£Éà £ÀUÀgÀ.ªÉƺÀ¯Áè. ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 20 4£Éà ªÀÄAr ºÀAvÀ 6 XªÉƺÀ®è. 5ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 3R-6 ZÀAzÀæ ¥Àæ¨sÀ # 7. 1 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀæ¸ï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ7/30/1998 ¥sÉøï Page 59 . ²æÃgÀªÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤®AiÀÄ. PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 47£ËPÀgÀgÀÄ £Éà 5260 PÁæ¸ï. # 303. 5143 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 3R-6 §©vÁ .eÉ. 5262 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 3R-6 ¥ÀAPÀd . 6£É¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 15 X PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ.# 1141/J. 3R-6 £ÁUÀgÁeï . 48.©. 2 £Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. 5140 4£Éà ºÀAvÀ 6ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 3R-63R-6 ¸ÀÄzsÁ . ¥Àj²µÀÖ PÀ¯ÉÆä eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀ¸ÉàÃl¯ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ.JA. 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. © ¹. 5£É gÁdå ªÉÄÊ£ï.Dgï. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄzÉÆÝgÀÄ 5034 4£ÉÃ571428 ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï 3R-6 ²æäªÁ¸ï # 2424. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 5076 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 3R-6 PÀȵÀÚ¥Àà # 150. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀÄ ¥ÀzÀ« 5184¥ÀƪÀð 4£Éà ºÀAvÀ 6X PÁ¯ÉÃdÄ.Dgï # 3782. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 3R-6 ªÀĺÉÃAzÀæ # 1068/116. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «zÁågÀtå¥ÀÄgÀA. PÀÄA¨sÁgÀ gÁdå ¸ÀPÁðj UÉÃj. C¨ÉÃqÀÌgï ¥Àj²µÀÖ PÁ¯ÉÆä. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 13£Éà 5126 PÁæ¸ï. gÁdå J. ©. ²ªÁf ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÉÆÃqï.J¸ï. eÉ.EAqÀ¹ÖçAiÀÄ¯ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5261 ¸À§¨ïð 4£Éà . 4£Éà ºÀAvÀ 6 ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 9 2£ÉÃ######## ¥sÉøï 3R-6 §¸ÀªÀgÁdÄ. ªÀUÀð w®èPï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ.PÁåvÀªÀÄgÀ£À 5142 4£Éà ºÀAvÀ 6ºÀ½î. 4 £Éà ºÀAvÀ.©. PÉ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ f PÉÆ¥Àà¯ï.# 12.J¸ï. ©. f°è . ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 5267 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 3R-6 §AlªÀÄä # 133.ºÉZï. gÁdgÁeÉñÀéj ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀUÀgÀ.ªÉƺÀ¯Áè.J¸ï.f. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÉ. 5251 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 3R-6 ªÉAPÀl UËqÀ ZÀAzÀVj PÉÆ¥Àà®Ä ¸ÁªÀiÁ£Àå UÁæªÀÄ.¹. JJ¸ï ¨ÁèPï.wgÀĪÀÅ. ¨ÉAUÀ¼À 3R-6 ¸ÀĨÁæºÀätå ¤ªÀÈw gÁeÉà ¦. ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï 3R-6 PÉA¥ÀgÁdÄ # 12/1.J£ï. J¯ï L. 5039 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉøï 3R-6 ¸ÀªÀðªÀÄAUÀ¼ÀzÉë # 323. ¥sÉøï 8/9/1994 3R-6 £ÀAd¥Àà ¹. ¸ÁªÀiÁ£Àå¹zÁÞxÀð ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ. 3R-6 GªÀiÁ±ÀAPÀgï # 583.ºÉZï. gÁd¯Qëöä gÁdå ¸ÀPÁðj ¤®AiÀÄ. ªÀUÀð 6«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà PÁæ¸ï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ######## ¥sÉøï 3R-6 ¨Á¸ÀÌgï £ÀAiÀÄPÀ PÉ. X 9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 2442.J¸ï. 3R-6 ²ªÀtÚ JA. zÀÄUÁðA¨sÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw gÀ¸ÉÛ. 3R-6 gÁ«Ä # 204. # 433.#¦. 5093 D¸ÀàçvÉæ. PÁélæ¸ï.« # 3700. 10 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå C±ÉÆÃPÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉ¸ïÖ PÁæ¸ï. 6 £Éà CAUÀ«PÀ®gÀÄ PÁæ¸ï.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «. 5187 4£Éà ZÁªÀÄgÁd ºÀAvÀ 6 X 9ªÉƺÀ®è. 5258 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 3R-6 PÉA¥ÀªÀÄä# 2468.«. 5259 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï 3R-6 dªÀ£ÀAiÀÄå. # 15.MAn PÉÆÃ¥Àà¯ï 5146 4£Éà ºÀAvÀ 6. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 1 £Éà PÁæ¸ï. ªÉÄ 3R-6 ¥Àæ¨sÁ PÀĪÀiÁgï # 1063/100 . «. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 3R-6 PÀĪÀiÁj. 7 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. ¸ÁªÀiÁ£Àå zÉ뤮AiÀÄ.#©. J¸ï.J¸ï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ J & J¥sï 5038¨ÁèPï 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. 905/171. 4£Éà . ¥Á®A. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X gÁªÀÄ£ÀÄdgÀ¸ÉÛ. £ËPÀgÀgÀÄ 5077 «zÁågÀtå¥ÀÄgÀA.5035 J£ï Dgï 4£Éà ªÉƺÀ®è. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 3R-6 gÀvÀß. PÉÃAzÀæ 2£Éà ªÀÄÄRå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ.Dgï. 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ 3R-6 AiÀıÉÆÃzÀªÀÄä # 31. 112474£Éà ºÀAvÀ 6X ªÉÄʸÀÆgÀÄ 9 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï 3R-6 ZÀAzÀæ ±ÉÃRgÀ¥Àà # 822. r. ªÉÊ. 5139ªÀiÁUÉÆÃðµÀ 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà gÀ¸ÉÛ. PÁ½zÁ¸À ¥Àj²µÀÖ gÀ¸ÉÛ.Dgï. 5191 4£Éà ®µÀÌgï ºÀAvÀ 6 XªÉƺÀ®è. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 2£Éà ªÉÄÊ£ï. 12 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 6 X 9 £ÀdgÀ¨Ázï. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ £ÀUÀgÀ.PÉ. ¥sÉøï 8/9/1994 3R-6 D¬ÄµÀ ¥ÁwªÀÄ # 1949/1. 1£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛ. JA. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5255 4£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 3R-6 PÀȵÉÚà UËqÀ. ¨ÉAUÀ¼ 3R-6 £ÀAdgÁeï. £ÀÆå 119804£Éà qÉ°è.

£À«®Ä 5458 4£Éà gÀ¸ÉÛ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA. PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. PÀ£ÀPÀ¥ÀÄgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 14 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï gÀ¸ÉÛ.£ÀeÁgï 5402 ¨ÁzÀ 4£ÉÃ. 1£É ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀĺÀr. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 109/88 UÁ¬Äwæ 4£ÉÃ¥ÀÄgÀA. «£ÁAiÀÄPÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ.JA. ²æà . 7£É ¸ÀPÁðj ªÀÄÄRå «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ. X 242£Éà ºÉƸÀ ¥sÉøï 8/9/1994 ©Ã¢. f.8£Éà ªÀiÁf ªÉÄÃ£ï ¸ÉʤPÀgÀÄ . J¸ï. 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 jÃmÁ ¹PÉéÃgÁ. 2gÁdå £ÉøÀPÁðj PÁæ¸ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ gÉÆÃqï. 4£Éà ºÀAvÀ 6X ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¹ CAqï . # 34/4. PÉÃAzÀæ E ¨ÁèPï. 4£Éà PÀĪÉA¥ÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà £ÀUÀgÀ. PÉƯÉèUËqÀ£À ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀ½îªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÉZï. £ËPÀgÀgÀÄ eÉ.ªÉÄʸÀÆgÀÄ 7/31/1998 ¥sÉÃ¸ï ²æÃPÀAoÀ#¦ 841/J 2 £É ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. # 64. ¨ÉAU¼ÀÆ UÀÄAqÀÄgÁªÀÄAiÀÄå. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà 5281 ºÀAvÀ.5 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. Dgï.©.Dgï. 5 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. UÁA¢ü ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ.PÉ.J¯ï. 5282J-¨ÁèPï. 4£Éà ºÀAvÀ 6ªÀÄAr X 9 2£Éà ªÉƺÀ®è. # 2731. # 1645/16. ¸ÉʤPÀgÀÄ n. C£ÀAvÀgÁdÄ. £ËPÀgÀgÀÄ PÉ 5200 f PÉÆ¥Àà¯ï. ZÁªÀÄÄAr ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀÄgÀA. 1 £Éà PÉÃAzÀæ ºÀAvÀ. ºÉƸÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁAvÀgÁd ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ CgÀ¸ï5097 gÀ¸ÉÛ.J¸ï.17. ºÉƸÀ ¥Àj²µÀÖ §qÁªÀuÉ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . ²®àgÁdå eÁ . ªÀiÁzÉÃUËqÀ # 29. ªÉÄÊ ²æêÀÄw £ÀA¢¤ # 1135. ¸ÉʤPÀgÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5198 gÀ¸ÉÛ.r. GzÀAiÀÄVj.gÀ¸ÉÛ. PÀqÀ¥À £ÁgÁAiÀÄt ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ £ÀAzÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ D±ÁæªÀÄ 5044 gÀ¸ÉÛ. gÀ¸ÉÛ. ©. 5196ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 9 X 12 PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ¸ÀPÁðj 4£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ªÉÄãï12311 . 4£Éà ºÀAvÀ 9 J£ï X Dgï. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 vÁgÀ£Áxï.n.¦ 11£ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1£É ªÉÄÊ£ï.©. # 668. 4£Éà ºÀAvÀ 15ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 CPÀæªÀiï. UÁA¢£ÀUÀgÀ. 5194 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀAUÀqÀ ¥ÀÄgÀA.«.¦. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1£É ºÀAvÀ. 5045 4£Éà J£ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀj«¯Á¸ï. 2£Éà ªÉÆúÀ¯Áè. JªÀiï L. gÉʯÉéà PÉÃAzÀæ UÉÃmï ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. £ËPÀgÀgÀÄ 5272 4£Éà ºÀAvÀ 15 ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄlÖtAiÀÄå J¯ï. ¦. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉƤ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ. eÉÊ£ï. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥ÀÄlÖ¥Àà . £ÁAiÀÄPï # 91. PÉ. PÀÄjªÀÄAr ¥Àj²µÀÖ ¨ÁèPï. «v ²ªÀtÚ. # 39 ¹. dAiÀÄ®Qëöä ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5356 ¥ÀÄgÀA.¦. E CAqï ¸ÁªÀiÁ£Àå J¥sï ¨ÁèPï. 12 2£Éà ªÉƺÀ®è ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # ±Á¥ï . 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸À«vÁ J¸ï. 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. Dgï.AiÀÄÄ. # 101.JA. 5278 4£Éà 2£ÉúÀAvÀ 15 PÁæ¸ï. 4£Éà ºÀAvÀ 15 ¸ÀPÀ¯ÉñÀ¥ÀÄgÀ.& 5150 n PÁélæ¸ï 4£Éà ºÀAvÀ 6 X»A¨ÁUÀ 9 2£Éà . ¥ÀAUÀqÀ ¸ÀÄtÚzÀPÉÃj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5050 . PÉ. gÀªÉÄñï f. ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA. ¥Àj²µÀÖ ©. w®Pï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ. J «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ & © ¨ÁèPï.JA # 912. "PÉ" ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨ÁèPï.#J¸ï. 5277 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀAdÄAqÀAiÀÄå. ªÉÊ 3 £ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. PÉ.ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁ¯ÉÆä.«. gÁdå PÁæ¸ï ¸ÀPÁðj "E"«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÁèPï. 1¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ªÉÄãï.¦. 4£ÉÃ3ºÀAvÀ 9£Éà X 12PÁæ¸ï 2£ÉÃ8/28/1998 »£ÀPÀ¯ï ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. £ËPÀgÀgÀÄ 5459 ºÉ¨Áâ¼ÀÄ. 8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ±ÁªÀÄtÚ.«..¦.J¸ï 198.¥ÀA¥Á¥Àw ¥Àj²µÀÖ gÀ¸ÉÛ. ¦.£ÀA-4.ºÀAvÀ 15 UÉÆÃPÀÄ®A X 242£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï §qÁªÀuÉ.PÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¢Ã¥Á£ÀUÀgÀ. n. 3£É»AzÀĽzÀ PÁæ¸ï.PÉ# 56/E.ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ±ÁAw . 1254. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 wªÀÄä£ÁAiÀÄPÀ # 2345. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ 8/29/2000 ¥sÉÃ¸ï ²æäªÁ¸À£ï#ºÉZï. X 182£Éà ºÀ£ÀÄ£ÀAvÀ ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀUÀgÀ. ¸ÁªÀiÁ£Àå 2 £ÉúÀAvÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄ 5049 4£Éà £ÀUÀgÀ ºÀAvÀ 9 XªÉÄʸÀÆgÀÄ 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï £ÁUÀgÁdÄ. AiÀÄÄ. 2240.5. # 111. 5192 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀħâªÀÄä# 1009/5.©. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ3/20/2000 ¥sÉøï vÁgÁªÀÄtÂ. ®µÀÌgï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉƺÀ®è. 5355 ªÀiÁgÀÄw 4£Éà ºÀAvÀ 12 ¸ÀPÀð¯ï. bÁAiÀiÁ . ¸ÁªÀiÁ£Àå EAf¤AiÀÄgï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÁºÀAiÀiÁPÀ 5307 PÁAiÀÄð 4£Éà ºÀAvÀ 12¥Á®PÀ. 1£Éà ¥Àj²µÀÖ ¨ÁèPï. ¸ÉʤPÀgÀÄ 4£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. 2£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ.JA.J. X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ºÁ¸À£À f¯Éè. J¸ï.PÉÆ¥Àà®Ä. 2£Éà 4£Éà J PÁæ¸ï. 3574. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÁeÉÃAzÀæ 5197 £ÀUÀgÀ.PÉ. # 4. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ¸Áä ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁA¥ÉèPïì. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸Àħâ®Qëöä. #PÉ.©. 10937 gÁfêï 4£Éà £ÀUÀgÀ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÁæ¸ï.£ÀUÀgÀ.#¹.# 2844.¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ.JA. ²ªÀgÁªÀÄ gÉrØ # 1303. PÉ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄzsÀĸÀÄzsÀ£ï # 15/2. J¸ï.f. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. C£ÀÄUÀæºÀ.© ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀPÀð¯ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . §ÈAzÁªÀ£À ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉ. 14£Éà ªÀiÁf ªÉÄãï. 5046 gÁªÀĪÉƺÀ£ï 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ¥ÀÄgÀA. ¸ÉÃAqï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄÃj¸ï 5401 gÀ¸ÉÛ. 4£Éà ¥sÉÊgï ºÀAvÀ 9 X 12©æÃUÉqï 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ºÀwÛgÀ. »AzÀĽzÀ ªÀÄAr «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀAUÀqÀ ªÉƺÀ¯Áè 5308 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ZÀAzÀæ£ï 5-©¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. 5199 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. 5 £É ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. # 62. PÉÆÃn 5100 vÁ®ÆèPÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£ÉÃ3/24/1999 ¥sÉøï f¯Éè. # 55. ª GªÉÄñï .5279 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÀÄÄgÀĽÃzsÀgÀ # 2891. 1£Éà gÁdå ªÀĺÀr.¹ # 11/J. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà # 605. # 57. 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï Page 60 . 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÉ. PÉ. X 182£Éà C©üAiÀÄAvÀgÀ ¥sÉøï 8/9/1994 PÀbÉÃj £ÀA.JA. 5274 4£Éà §ÈAzÁªÀ£À ºÀAvÀ 15 X 242£Éà §qÁªÀuÉ.J¸ï.¦. 4£Éà ªÀiÁf PÁæ¸ï. 4£Éà ºÀAvÀ 15 gÁeÁf£ÀUÀgÀ. ¨ÉÆÃgï ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉ¯ï JzÀÄgÀÄ.f. ºÀAvÀ 12 X 18«. 69. ©eÁw PÉÃj. 5309 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀĺÉñï PÉ. 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 5303 4£Éà ºÀAvÀ 15 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥ÀÆtZÀÑ . 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨sÀUÀªÁ£ï ©. ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ12 8/28/1998 ¥sÉøï gÉêÀ¥Àà. dAiÀÄ®Qëöäà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5270 ¥ÀÄgÀA. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5273 ¨sÉÆÃUÁ¢.J¸ï # 508/©-2. 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£ÉÃ######## ¥sÉøï gÁªÀÄUÉÆÃ¥À¯ï # 1809. JA. X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 dAiÀĪÀÄä# 729. 5195 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£ÉÃPÉÆÃrºÀ½î.r. # 3094. 5098 ªÁt«¼Á¸À¥ÀÄgÀA.Table1 16140 16141 16148 16152 16157 16159 16163 16171 16172 16180 16181 16185 16186 16187 16192 16197 16201 16202 16206 16210 16212 16221 16226 16234 16237 16239 16249 16252 16255 16261 16264 16268 16273 16280 16281 16283 16287 16288 16303 16306 16307 16308 16316 16321 16330 16332 16333 16337 16338 16343 16344 16347 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 ¨Á£ÀÄzÁ¸ï ©. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5302 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. J¸ï. §¸ÀªÀ£À 5280 4£Éà UÀÄr ºÀAvÀ 15¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. PÉ. X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 2£Éà ºÀAvÀ. ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ######## ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥sÉÃ¸ï ªÀÄ£ÉÆgÁd # 4571. 5354 4£Éà ²æà gÁªÀiï ºÀAvÀ 6 X 9 ¥ÀÄgÀ. # 08.ªÉÄʸÀÆgÀÄ 5353 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 dªÀgÉÃUËqÀ dƤAiÀÄgï J¸ï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 5268 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ # 341. ºÀAvÀ 9 X ªÉƺÀ®è 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï . vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ZÀAzÀÄæ # . Dgï. fêÀ£ï ¥Àj²µÀÖ ©üêÀiï eÁw £ÀUÀgÀ.5271 ©. ºÀAvÀ 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ.Dgï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀÄ°PÉò 5193gÀ¸ÉÛ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 2£Éà 5269 ªÉÄÊ£ï 4£Éà . ¸ÉʤPÀgÀÄ 1£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ. 5 £É ªÀiÁf PÁæ¸ï.«. ¦ PÉ PÁ¯ÉÆä.J¸ï.JA.ºÉZï # 514.6£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. # 1260. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ®Qëöä¨Á¬Ä. °AUÀAiÀÄå ¸ÁªÀiÁ£ÀåPÁ¯ÉƤ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . qÁ|| £ÁUÀgÀvÀߪÀÄä # 1518. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÁUÀgÁdÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉøï dAiÀÄ¥ÀæPÁ±ï # 26/39. 8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ¸ÀÄUÀAzsÀ#¨Á® 2815. ªÉÆÃPÀëªÀiÁUÀð ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¹zÁÝxÀð£ÀUÀgÀ. ZÁgï.2774. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÁdå ¸ÀPÁðj ¤®AiÀÄ. ºÉZï. # 1127/2.gÀ¸ÉÛ. ¥ÁxÀð¸ÁgÀw.. 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 C§ÄÝ¯ï ¸ÀªÀÄzï # 2226. 8 £Éà ªÀiÁf ºÉZï. §qÁªÀuÉ. JA. 5148 4£Éà ºÀAvÀ 6 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ 9 2£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 ¸ÀAiÀÄåzï ¸À©Ãgï. 6220 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ±ÉÆèsÀ Dgï.JA. 5£Éà JA. 7£É ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï. ¨ÁgÀÌgï 2£ÉûAzÀĽzÀ PÁæ¸ï ¨ÉvÀÛUÉÃj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀAUÀqÀ £Àdûgï¨Ázï 5306 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ######## ¥sÉøï qÁ|| «dAiÀiÁ# . UÉÆÃPÀÄ®A ¸ÁªÀiÁ£Àå 1£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ. X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±ÀPÀÄAvÁ® # 422. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÀAUÉ5283 gÀ¸ÉÛ. 2£ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 6 X 9 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï VjdªÀÄä . ºÉ¨Áâ¼ï 5147 4£Éà 1£Éà ºÀAvÀ 6 XºÀAvÀ 9 2£Éà . X 242£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ¸ÀgÉÆÃd .

PÉ. 5409 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 dªÀgÉUËqÀ# 10/4. gÁdå G¥Á£Áå¸ÀPÀ.Dgï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï gÁeÉ CgÀ¸ï#. 5284/B £ÀÆå 4£Éà ºÀAvÀ 15 qÉ°è X 24 . «. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 103. ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ PÀPÁÌ¨É «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ.«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ & ªÉÄÃmï5316 ¯ÉÃOmï 4£ÉÃDgï. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ «. E§â¤. 2 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå JA. X 182£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 UÀÄgÀÄgÁd. ¸ÉʤPÀgÀÄ ¹. ªÉÄʸÀÆ dªÀÄÄ£Á ¨sÀVÃgÀxÀ # 63. CA¨Á ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¸À. 13£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï.5411 «zÁågÀuÁå 4£Éà ºÀAvÀ 9 X¥ÀÄgÀA.© ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï .2£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÁèPï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 2£Éà J. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.5468 ªÉƺÀ®è.Dgï # 16. UÉÆÃPÀÄ®.¦. 2£Éà ªÀiÁf ªÉÄÃ£ï ¸ÉʤPÀgÀÄ . JªÀiï. 5311 n. PÉ £ÀUÀgÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ .r £ÀUÀgÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . 5£Éà ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. 13£ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ dAiÀIJæÃ. ¸ÁªÀiÁ£Àå 3£Éà ºÀAvÀ.PÁæ¸ï. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀégÀ # 117. ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ D¨ÉƯÉãÀì 5321 4£Éà PÉÃgÁ¥sï ºÀAvÀ 12 X 18 56. 5364 «£ÁAiÀÄPÀ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X£ÀUÀgÀ. J¸ï.r. PÁqÀªÀÄä ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀÈ¥À. PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄmÁ®f £ËPÀgÀgÀÄ 5293 r¥ÁlðªÉÄAmï. dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. 8£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÀÄå¸ÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÉÆ£ÀߪÀÄä. J¯ï. 2 £ÉêÉÄãï.£Éà eÉ.CgÀ¸À 3 £ÉÃgÁdå ¨ÁèPï¸ÀPÁðj .5367 «oÀ®£ÀUÀgÀ. 5 r.J£ï.¹ # 327/J. ¥sÉøï 8/9/1994 £AdÄAqÀgÁeÉ # 35. gÀAUÀ¸Áé«Ä. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ºÀªÀ¼ÀAiÀÄå # 452/1.PÉ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 «ÃgÁ dUÀ£Áßxï # 26/¹ 3£ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï ²ªÁfªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. # 14/©. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀÈ¥À. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀgÉÆÃd JA. £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå J¯ï.PÉ. PÉÃAzÀæ 5 £É ªÉÄãï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ f © 5464 ¥Á¼Àå 4£Éà gÀ¸ÉÛ. 4£Éà gÁªÀiÁ£ÀÄd ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà gÀ¸ÉÛ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄ 5408 4£Éà £ÀUÀgÀ. 3£Éà ªÉÄãï À¥Àj²µÀÖ ¥ÀgÀªÀĺÀA¸À ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 5369 PÉÆÃqÀUÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï gÀªÉÄñï J. Dgï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. »AzÀĽzÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀAUÀqÀ 7£Éà ªÉÄÊ£ï. Omï¸ÁªÀiÁ£Àå ºË¸ï. ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ ¸ÉãÁ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨sÀªÀ£À.gÀ«AzÀæ£ÁxÀ PÀÄAfvÁAiÀÄ ªÀiÁf £ÀA. 4£Éà ºÀAvÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄÃdgï ©f. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀįÉèñÀ# 337. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5 £ÉÃ5406 PÀæ¸ï. PÀ£Àð¯ï # f.5371 1£ÉÃ4£Éà ºÀAvÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3£Éà ªÉÄÊ£ï. 16£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï4 £Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄãï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5470 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 13 J¸ïCAUÀ«PÀ®gÀÄ £Éà ªÀÄÄRå «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 4£Éà ºÀAvÀ 9X ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 7£ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï . gÀ¸ÉÛ.11075 « ªÉƺÀ®è. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ±ÀA§Ä °AUÀ¥Àà # 2742/1 ¹. OmïºË¸ï ¥Àj²µÀÖ ªÁt«¼Á¸À eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 14£Éà gÁdå ªÉÄãï. ¨ÉAUÀ¼ÀÆ £ÀAdÄAqÀ¸Áé«Ä. 6£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄãï. ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÄgÉÃ±ï ©.Table1 16349 16355 16357 16363 16364 16367 16368 16372 16373 16393 16397 16401 16402 16403 16410 16412 16416 16420 16422 16428 16433 16434 16446 16447 16448 16449 16452 16456 16460 16464 16465 16468 16469 16476 16481 16484 16485 16487 16496 16499 16501 16506 16508 16512 16519 16526 16530 16532 16535 16537 16544 16548 3R-6 3R-6 3R-6 3R-63R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 DgÁzÀå J¸ï. # 1140. ªÀĪÀÄvÁ UÀÄgÀÄzÉêï # 574.J¸ï. gÁªÀÄPÀȵÀÚ 5407 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 £ÀUÀgÀ. 2£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄãï. J£ï. PÉ. CAZÉ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÀgÁdÄ #JA. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 9 X 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 dAiÀĪÀÄä #©.J£ï. ¹J¸ï. 52968£Éà 4£ÉÃPÁæ¸ï. J¸ï.JA. ¸ÀPÁðj ¸ÀgÀ¸Àéw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ¥ÀÄgÀA. 4118.PÉ # 2294. # 2638. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ¸ÀPÁðj 5292 «eÁÕ£À 4£Éà ºÀAvÀ 15 PÁ¯ÉÃdÄ.eɦ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 5462 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. OmïºË¸ï ¥Àj²µÀÖ ªÁt«¼Á¸À eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²æäªÁ¸À ªÀÄÆwð # 187/21.f 5. vÀªÀÄäqÀUÉÃj ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ©Ã¢ E£ÀPÀ¯ï. 5319 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 15 X 242£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ZÀgÀªÀÄ£À.¦ # 342.J. 5310ªÉÄʸÀÆgÀÄ. X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 «±Àé£Áxï J¸ï. ªÀÄzÀĪÀ£À «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ . Omï ¸ÁªÀiÁ£Àå ºË¸ï. ºÀAvÀ 9 X¨ÉÆÃUÁ¢. ºÀAvÀ 9 X 12 ¹zÁÝxÀð 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀUÀgÀ. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà 2£Éà 11/5/1999 ¥sÉÃ¸ï ºÀAvÀ. £ËPÀgÀgÀÄ 5294 mÉ°PÁA 4£ÉçqÁªÀuÉ. J¸ï. 5325 ªÉƺÀ¯Áè 4£Éà ºÀAvÀ 12 XªÉÄʸÀÆgÀÄ. 5317 4£Éà AiÀiÁzÀªÀVj ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄÄvÀÛ¥Àà # 28.4£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁélð¸ï. gÁdå ¸ÀPÁðj C¢üPÁj. X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ # 1551/4 ©.PÉ.JA.JA. 3 £Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. ªÉÄÊ£ï.«.£ÁUÉñÀégÀ Dgï.PÉ. 434. a£Àä¬Ä. ¥sÉøï 8/9/1994 PÀȵÀÚ£ï . PÉÃAzÀæ 9 . 6£Éà ªÀiÁf PÁæ¸ï.# 188. 12 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.J # 2.8£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄÄRå5357 gÀ¸ÉÛ. 4£Éà §qÁªÀt ºÀAvÀ 12 X 18 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÀPÁðj PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 2760. 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt. ¨sÉÆÃUÁ¢. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12ZÀªÀÄgÁd 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÉÃmÉ. # 06. 5465¸ÀgÀ¸Àéw 4£Éà ºÀAvÀ 9 X¥ÀÄgÀA. ¨sÀPÀÛªÀvÀì®. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5466 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 ªÀÄAdļÀ# J¯ï 42.J¸ï.±Á¸ÀÛç «. »AzÀĽzÀ mË£ï ²¥ï.¦. ¹. 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 «ÄãÁPÀëªÀÄä # 26 8 £Éà ªÀiÁf ªÀÄÄRå ¸ÉʤPÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ.J¯ï 520. ¥sÉøï 8/9/1994ªÉÄʸÀÆgÀÄ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 5366 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ºÀjAiÀÄ¥Àà#¦. 1£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï . £ÁUÀgÀvÀß # . PÀÆ®è¥ÀÄgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå vÀjÃPÉÃj ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ aPÀ̪ÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ 5312 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà f¯Éè. ¥ÉÆæ¥sɸÀgï. ªÀUÀð 4£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ.M. 5PÉ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 E & J¥sï ¨ÁèPï . 12 2£ÉÃ######## ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï qÁ|| ¸ÀÆgÀ¥Àà C¹¸ÉÖAmï JA. ºÀAvÀ 15 X 24dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 2£Éà ¨ÁèPï. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀÄzÀæ¥Àà PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ ¹. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ dAiÀÄ®Qëöäà 5290 4£Éà ¥ÀÄgÀA. 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï PÀ®ªÀw. w®èPï ¸ÁªÀiÁ£Àå .ªÉÄʸÀÄgÀÄ.ºÉZï. PÉ. 12 ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà CqÀØ £ËPÀgÀgÀÄ 5410 gÀ¸ÉÛ. ¥sÉøï 8/9/1994 ZÀ£ÀߪÀÄ°èPÀdÄð£À # 3771. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 5298 4£Éà UÉÆÃPÀÄ®A. 2£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï.©.L-12. # 774. 4£Éà ºÀAvÀ 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 12 2£Éà f £ÀUÀgÀ. ¹. ¨ÉÆUÀ¢ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà 5368 ºÀAvÀ. PÉñÀªÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå LAiÀÄåtUÀgï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj.Dgï. 5318 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ®vÁ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ®µÀÌgï 5362 ªÉÆúÀ¯Áè. 4£Éà ¸ÀgÀ¸Àéw ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥ÀÄgÀA. 5365 2£ÉÃ4£Éà ºÀAvÀ.J¸ï.2016. # 2905.f # 6/1 VÃvÁªÀÄA¢gÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ¸ÉÛ. & gÁdå r ¨ÁèPï. ZÁªÀÄÄAr¥ÀÄgÀA..Dgï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀAUÀqÀ ¹ ¨ÁèPï zÁªÀtUÉÃgÉ. £ÁgÁAiÀÄt ¨sËvÀ ¸Áé«Ä. ºÁ¸À£À f¯É ¨Á§Ä .# JA. 5403 «ªÉÃPÀ£ÀAzÀ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 £ÀUÀgÀ.¥Àj²µÀÖ ªÉÄãï. 2£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉÃ¸ï «zÁå ¦. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄzÀÆÝgÀÄ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ|| ªÀÄAqÀå 5295 4£Éà f¯Éè. # 833 gÉÆ£ÀA. 8£Éà PÉ. 1£Éà gÁªïPÉÃAzÀæ f. ªÀiÁqÀð£À ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸Á«Ä¯ï. X 242£ÉèÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 5319 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ZÁªÀÄgÁd ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ eÉÆÃr 5300 gÀ¸ÉÛ. X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ºÉÆ£Éßà UËqÀ # UÀÄrUÉgÉ. 3/20/2000 ¥sÉÃ¸ï ²æúÀj n. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt. 5461 ªÀiÁ£ÀAzÀªÁr 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12gÀ¸ÉÛgÀ. ªÉÄʸÀÆg ºÀªÀ¼ÀAiÀÄå # 452/1. dAiÀĪÀÄä #. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁd±ÉRgÀ #DgÀzÀå 862. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5463 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.ªÉÄʸÀÆgÀÄ 5370 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀgÉÆÃeÁ#dAiÀÄ¥ÀæPÁ±ï 17. # 780. r. 4£Éà PÀĪÉÃA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÉ. #Dgï.177 ºÉZï.«.3024. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 Page 61 . PÀªÀÄlUÉÃj »AzÀĽzÀ ªÀÄAr «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀAUÀqÀ ªÉƺÀ¯Áè. ªÉÄãï. 5320 4£Éà ªÉÆúÀ¯Áè ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 9 X«zÁågÀtå¥ÀÄgÀA. # 356.GvÀÛAiÀÄå JªÀiï. # 2837. ¨ÉA VÃvÁ ¨Á° # 9. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà D®ÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 vÁ|| D®ÆgÀÄ. 5315 4£Éà ºÀAvÀ 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.n. 2£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ vÁ|| ¥ÀAZÁ¬ÄÛ 5291 4£Éà PÀbÉÃj.n. ©. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 24 EArAiÀÄ£ï 2£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 E£ï¹ÖlÆåmï D¥sÀ¸ÉÊ£ïì. © ¨ÁèPï¥Àj²µÀÖ .J£ï. eÁw AiÀiÁzÀªÀVj. «.636.J£ï. eÁw ¹zÀÝ¥Áàf «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ 5467 4£Éà ºÀAvÀ 9 XgÀ¸ÉÛ.12 £ÉêÉÄãï. 5363 4£Éà ªÀÄAr ºÀAvÀ 9 ªÉÆúÀ¯Áè. 4£Éà ºÀAvÀ 9 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.«. ºÀgÀ¼ÀAiÀÄå£À ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ vÉÆÃl. £À®¢ «¯ÉÃeï. qÀ§¯ï 5460 gÉÆÃqï. «£ÁAiÀÄPÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5361 £ÀUÀgÀ.M-1. # 287.f.£ÀUÀgÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï gÁZÀAiÀÄå. 14£Éà PÁæ¸ï. gÁdå ¸ÀPÁðj 12 «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ £Éà PÁæ¸ï.

ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÉ ºÀAvÀ 9 XDgï.J£ï. ºÀAvÀ 15 X 24 9£Éà 2£Éà J¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄÊ£ï. 5476 AiÀiÁzÀªÀVj. ¥sÉøï 8/9/1994 dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. ¸ÁªÀiÁ£Àå «Ä¸Á¯ï. 2£É ¥Àj²µÀÖ ªÉÄãï. E&J¥sï ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨ÁèPï ªÀĤd¥ÀvÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ.# 1364. £ÀgÉÃAzÀæ # 590. ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 5484dÆ 4£Éà JzÀÄgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀzÁÞxÀð£ÀUÀgÀ. 4 £Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 «°AiÀÄA ªÉÄùd¸ï.J£ï # ¦4/5. J. 5£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ£ï. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÀgÀvÀß # JA.J¯ï # 1967. ºÀAvÀ 15 X1£Éà 242£Éà PÁæ¸ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå C¥À¸ÉÖÃgÀì ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¹zÁÝxÀð5491 ºÉÆÃmɯï 4£Éà ºÀAvÀ 12 gÀ¸ÉÛ. ªÀÄAr ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉƺÀ®è. f4 ºÉZï. ²æà ¸ÁªÀiÁ£Àå gÁA¥ÀÄgÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 15 1 £Éà X 242£Éà ¨ÁèPï. PÁå¥ÀÖ£ï.f. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²ªÀtÚ PÉ. 5379 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï gÁeÉÃAzÀæ # 26. ªÉÄʸÀÆgÀ gÁd gÁd ¥ÉÆðøï gÁdå ¸À¨ï ¸ÀPÁðj E£ïà¥ÉPÀÖgï. ¨sÁUÀå®Qëöä # 112. # 109. 4£Éç£À±ÀAPÀj ºÀAvÀ 15 X 242£Éà .J¸ï. CAUÀ«PÀ®gÀÄ 2«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ªÉÄãï. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ «gÁd¥ÉÃmÉ. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÉAZÁªÀÄä.«ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉƺÀ¯Áè. PÉ. C¥ÀàeÁ¥Àà PÉÃAzÀæ . ª ¤AUÀZÀj # 249. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/2/2000 dAiÀÄgÁªÀÄ # 31. ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÁeÉAzÀæ 5388 4£Éà £ÀUÀgÀ. 5338 ¨É¼ÀUÀƼÀ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÀÄAqÀå ¥sÉøï 7/4/1998 f¯Éè. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀA¥Àmï ¯Á¯ï # 896. # 832. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ JªÀiï. ¦.©. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà ºÀAvÀ. DvÁä£ÀAzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁ¯ÉÆä ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . 5 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï . «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 5337 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£À宵ÀÌgï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉƺÀ®è 5414.f. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 Page 62 . PÉÆvÁé¯ï ¸ÁªÀiÁ£Àå gÁªÀÄAiÀÄå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ.Table1 16549 16553 16561 16567 16571 16572 16578 16579 16584 16590 16591 16600 16606 16608 16617 16624 16626 16628 16631 16637 16640 16642 16648 16652 16658 16664 16669 16673 16683 16686 16691 16693 16698 16705 16707 16709 16710 16712 16715 16724 16725 16727 16729 16732 16739 16748 16749 16758 16764 16774 16775 16776 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 C¤¯ïPÀĪÀiÁgï. 5502 «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà £ÀUÀgÀ. 3£Éà ¥Àj²µÀÖ J-PÁæ¸ï. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀÄ®èdªÀÄät # 1404. 5375 PÀĪÉÃA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 CAZÉ. JªÀiï.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¦. # 475. 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/8/1998 £ÁUÀgÁd ±ÉnÖ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀÄAiÉÄeï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÁgÀA.JA # 878. X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï qÁ|| zÁPÁë¬Ät # JA. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀĨÁæAiÀÄ£ÁgÀAiÀÄt # 771. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/2/2000 «ÃuÁ # 58 . ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ ±ÁgÀzÀ J. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ mÉA¥À®æ¸ÉÛ 5417 4£ÉÃ. 5.µÀÀjÃ¥sï 2 £Éà gÁdå ªÀÄÄRå ¸ÀPÁðj gÀ¸ÉÛ. ¥Àj²µÀÖ ¸ÀPÁðj eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀzÀ«5478 ¥ÀƪÀð 4£ÉÃPÁ¯ÉÃdÄ.5378 PÀA¥ÉèÃPïì.«.Zï. gÉÆqï. # 1329. gÉÃtÄPÁ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ ZÁAiÀÄð. JªÀiï. PÉÃAzÀæ ªÀĺÀr. ¥sÉøï 8/9/1994 ¹gÉÃ±ï ¨Á§Ä# Dgï.©.©. 5507 UÉÆÃPÀÄ®A. ºÉ.¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. GªÀÄmÁQÃ¸ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5327 gÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 wªÀÄägÁdÄ# 13. 5328 4£Éà 1£ÉúÀAvÀ 12 PÁæ¸ï X 182£Éà PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 5480 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1 £Éà ªÉÄãï. 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ºÀAvÀ. ¥Àj²µÀÖ ¨É®évÀÛ. ¥ÀÄgÀA 5420 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÉlÄÖ. ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀæPÁ±À Dgï. 809. ######## ¥sÉøï F¸ïÖ.r. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X«zÁågÀtå 12 2£ÉÃ######## ¥ÀÄgÀA. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÄgÀgÁªÀiï.Dgï 126. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ¸ÀĨsÁµï 5481 4£Éà £ÀUÀgÀ.J¸ï. X 182£ÉÃ######## ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 9£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. ¥sÉøï 8/9/1994 vÁ|| ºÁ¸À£À f¯Éè. ¹.ºÉZï. 8£ÉÃ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPÀ PÉÃAzÀæ D¥sï EArAiÀiÁ. 9 £Éà CAUÀ«PÀ®gÀÄ PÁæ¸ï gÁªÀÄ£ÀÄd «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5419 gÀ¸ÉÛ. gÁdå ¸ÀPÁðj PÉ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5485 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¹ CAqï ¸ÁªÀiÁ£Àå r ¨ÁèPï. # 778/3. 4£Éà ºÀAvÀ 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 «£ÀÄvÁ ¥Àæ¸Ázï # ªÀiÁ¸ÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀ½î. PÉ.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà ºÀAvÀ.ºÉÆÃmÉ¯ï ¥Àj²µÀÖ zÀ±ÀgÀxÀ. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÀgÀdÄ 2JªÀiï £ÉÃJ£ï.PÉ # 451. 1£Éà gÁdå PÁæ¸ï ¸ÀPÁðj ®QëöäÃ¥ÀÄgÀA «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 5343 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ®Qëöäà PÁAvÀA # 407. PÉ n¸ÁªÀiÁ£Àå ©Ã¢.eÉ # 25. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉÆïÁgÀ 5329 4£Éà ºÀAvÀ 12 f¯Éè. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ §qÁªÀtÂ. 5389 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï ZÀAzÀæ±ÉÃRgï # 195.¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀ¸Àéw £ËPÀgÀgÀÄ ¥ÀÄgÀA. ¥ÀzÀä£Á¨sÀ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 5503 £ÀUÀgÀ.J¸ï. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 ZÉ®èªÀÄä # 692£Éà ºÀAvÀ.UË£ÀðªÉÄAmï ¥Àj²µÀÖ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¦.AiÀÄÄ. 5335 4£Éà ºÉÆlUÀ½î ºÀAvÀ 12 X 18 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. zÉêÀgÁªÀÄtÂà « J£ï¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð CUÀæºÁgÀ.J¸ï. «. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ vÉÆüÀa 5413 4£Éà PÉÆ¥Àà®Ä. ²æÃgÁªÀÄÄàgÀ. PÀȵÀÚ£ï J¸ï. 11£Éà CAUÀ«PÀ®gÀÄ PÁæ¸ï.JA. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ # 1264. ¥sÉÃ¸ï ªÀÄĤgÁdÄ#JA. «.J¸ï. ¸ÀÄAiÉÄeï ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÁgÀA 2861»A¨ÁUÀ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4£Éà CqÀØ 5377 4£Éà gÀ¸ÉÛ. J¸ï.Dgï. 5483 4£Éà «. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ qÀ§Æèöå PÉ 5496 J¸ï4£Éà ¦.©.1056.5501 ¨ÁUÉà 4£Éà ¥ÉÆøïÖ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X£Àdgï 12 2£Éà §zï ¥sÉøï . «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 5416 gÁdå4£Éà UÀÄ¥ÀÛzÀ¼À ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà PÀbÉj. «PÁæAvï ºË¸ï. 3£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÀĺÀr.5415 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.© 320. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀgÀ¸ïªÀįï # . 1£Éà JA.ºÀAvÀ 12 ªÉƺÀ®è. 5496 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀIJîªÀÄä # 160. PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ.Dgï # 272. UÀAUÉÆÃwæ 5387 4£Éà ºÀAvÀ 9 XºÀÄqÉÆÌà 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 .2. ºÀAvÀ 9 X ªÀÄÄqÀ®¥À®å 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 . PÉ.J¸ï. # 165.Dgï. gÀAUÀ¸Áé«Ä.Dgï. ¥sÉøï 8/9/1994 CAiÀÄåAUÁgï.L. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£ÉèÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±ÁªÀÄtÚ. 5376 4£Éà ²ªÀf gÀ¸ÉÛ. 2£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 eÉÆåÃw. 16 £Éà PÉÃAzÀæ ªÉÄãï. 5374gÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 9 X 12 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 dAiÀĪÀÄä¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå¸ÉÆÖgï.JA. ¸ÀĪÀÄÄR. . ºÀAvÀ 12 X 182£Éà C£ÀUÉÆÃqÀÄ. PÀ£ÀPÀVj. ºÀAvÀ 9 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ.E. . µÁ.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀAZÀ ªÀÄAvÀæ 5508 4£Éà gÀ¸ÉÛ. 1£ÉÃPÁæ¸ï.«. ±ÀAPÀgï. ¸À¤Uï ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁUÀð. gÁdå ¸ÀPÁðj PÉ. 5505 £ÀUÀgÀ¥ÉÆøïÖ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨É½îAiÀÄ¥Àà # 24.«. ªÉÄÃlUÀ½î. 1 £ÉÃ¥Àj²µÀÖ ªÉÄãï gÀ¸ÉÛ.n ¦æ¤ì¥Á¯ï .¹. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5330 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉøï 7/4/1998 £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ gÀ¸ÉÛ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 4/7/1998 gÁWÀªÉÃAzÀæ # 263. 5477 4£Éà ºÀAvÀ 12 ¸Ëvï X 18 PÀÆUÀð 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¤AUÀAiÀÄå#. ºÀAvÀ 9 X 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±À²PÀ¯Á ºÉZï # 800/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå 5£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. Dgï. 5494 zÀlÖUÀ½î. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¸ÀPÀ¯ÉñÀ¥ÀÄgÀ. 54/20. ¸ÀAvÉ 5412 4£Éà ¥ÉÃmÉ. 3£Éà CAUÀ«PÀ®gÀÄ ªÉÄÊ£ï.r. X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄÃj ºÉ¤æmÁ # 482. 4£Éà ºÀAvÀ 9¨ÉlÖzÀ¥ÀÄgÀ X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 GªÉÄñï gÁªï. ¹. ¥Àj²µÀÖ dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. PÁæ¸ï ¸ÁªÀiÁ£Àå eÉ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÁUÀgÀvÀߪÀÄä # 490.4£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. 470. ª ºÉêÀĪÀw# 1026/ ©.f. UÀgÀrPÉÃj. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ZÁªÀÄgÁd 5372 4£Éà ¥ÉÃmÉ. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 D±ÁzÉë . # 59.J¸ï. PÁ¦üà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ J¸ÉÖÃmï.J¸ï. J¸ï. ¨ÉA ¸ÀªÀÄgÀvï ¯Á¯ï # 1268/ PÉÆmÁj. ¸ÁªÀiÁ£Àå £ÀA. 5495 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. J¸ï. 5£ÉÃgÁdå PÁæ¸ï ¨sÀmï ¸ÀPÁðj PÀÈ¥À£ÀUÀgÀ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ. ªÀÄAiÀÄÆgÀ. ¥sÉøï 8/9/1994 ºÀÄt¸ÀÆgÀÄ vÁ||. 15. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ 5504 4£Éà £ÀUÀgÀ. 12 2£Éà ªÉƺÀ®è. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ E£ÁAiÀÄvï # G®è 245. ºÀAvÀ 12 XªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀªÀVj. JDgïªÀiÁf JAr . ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ C£ÀÄgÁzsÀ. Kgï ¸ÀeÁð£ï ¸ÉÆàÃgïì ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ PÁélæ¸ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ .4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ZÉ£Àߧ¸À¥Àà.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ zÉêÀgÁd 5418 ªÉƺÀ®è. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 24 3£Éà 2£ÉúÀAvÀ. J£ï. 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. . # 63. 6 £É¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. 5386 PÀ¯ÉÃdÄ.CUÀæºÁgÀ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀÄqÀÆÌ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §qÀªÀtÂ5326 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 13£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÃ£ï ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA.f.gÁªï.qÀ§Äè. ªÀÄjUËqÀgÀªÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄ£É. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ.L.n. 5506 ¸ÀAPÉÃw 4£ÉúÁ¸ÉÖ¯ï ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ºÀwÛgÀ. UÉÆPÀÄ®A ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5336 3£ÉÃ4£Éà ºÀAvÀ ºÀAvÀ 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ.Dgï. ¸ÉʤPÀgÀÄ n¦J¸ï. X 182£Éà PÉ3/20/2000 JA ¥sÉÃ¸ï ¥ÀÄgÀA.

546/ E 19¸ÁªÀiÁ£Àå £Éà PÁæ¸ï. ªÀiÁ£À¸À ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. / E ¸ÁªÀiÁ£Àå J£ï J¸ï gÉÆÃqï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. 4£Éà «. 1£Éà ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ£ï. # 1420. 5605 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4. 12 2£Éà gÀ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ZÀAzÀæ ¥ÀæPÁ±ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¹ ¦ qÀ¨ïì r. ºÀAvÀ 9 X §qÁªÀt 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.©. # 168. eɪÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ J¯ï ¥ÀÄgÀA. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5345 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 UÀt¥Àw eÉ.J£ï. ¥sÉøï 8/9/1994¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ °Ã¯Á gÁªÀiï. PÉA¥ÉUËqÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð vÁ®ÆèPÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5348 ²æÃgÀAUÀ 4£Éà ºÀAvÀ 12¥ÀlÖtÚ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 PÀĸÀĪÀÄgÁt # 146. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 Page 63 . # 212.ºÉZï 1. 5396 ¨ÁèPï.ªÉÄʸÀÆgÀÄ.Dgï. J¸ï. 12 2£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 PÀªÀÄ® ¦. ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ E . 4/3.eÁw ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 10£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÃ£ï ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA. 5391 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12PÉ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉÃA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ¸ÁªÀiÁ£Àå 4 £Éà PÁæ¸ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ¥sÉÃ¸ï ºÉêÀÄ®vÀ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ.J£ï # 259.¸ÁjUÉ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ. ºÉZï J J¯ ºÀ£ÀĪÉÄÃUËqÀ # 1279. zÀÄUÁðA§ ¥Àj²µÀÖzÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5524 gÀ¸ÉÛ.#¹. # J¸ï.¹. 5520 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ZÀAzÀæ ±ÉÃRgÀ # 79/© ºÉƸÀ PÉ. 88. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5425 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄÆqÉÃUËqÀ # 422/©.PÉÆåÃ. # J¸ï. 4795/4. 5671 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÄAzÀgï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²æ¤ªÁ¸À ¥Àæ¸Ázï # 77/3 . 5670 «zÁågÀtå 4£Éà ºÀAvÀ 9 X¥ÀÄgÀA. # 2123. gÉÊ®é ¸ÁªÀiÁ£Àå UÉÃmïªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÄzsÁ ¦. 14£ÉøÁªÀiÁ£Àå ¨ÁèPï. # 206.¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 «£ÁAiÀÄPÀ#J¸ï. §¸ÀªÀ£À gÁdå UÀÄr. ªÉÊ# 392 .gÁeÉÃAzÀæ 5666 4£Éà £ÀUÀgÀ. gÁªÀiïªÉÆúÀ£ï # 55.Table1 16779 16781 16789 16796 16797 16798 16802 16806 16813 16816 16818 16820 16821 16827 16831 16832 16838 16842 16845 16850 16857 16863 16867 16868 16886 16893 16898 16905 16906 16916 16927 16937 16938 16941 16957 16960 16963 16968 16972 16986 16991 16996 17001 17007 17008 17024 17025 17034 17037 17040 17049 17052 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 £ÁUÀgÁd . ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨sÁgÀw JªÀiï # 61 ¹.57. £ÁgÁAiÀÄt ¸ÁªÀiÁ£Àå ±Á¹æöÛ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 101. 5602 4£Éà PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ.PÉ. 2 £ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. ªÀÄAiÀĸÀÆgÀÄ FgÀAiÀÄå r. ¨Á¯Áf gÁªï. ªÀĺÀr ¸ÁªÀiÁ£Àå 2£Éà PÁæ¸ï. PÁ¼ÀªÀÄä ¸ÁªÀiÁ£Àå zÉêÀ¸ÁÜ£À ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ºÉZï¸ÁªÀiÁ£Àå © PÁ¯ÉÆä. PÉ. 5497 ¹zÁÝxÀð 4£ÉçqÁªÀuÉ. 5440 4£Éà ºÀAvÀ 9 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 10£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. ZɮĪÀgÁdÄ # 750/1.J¥sï. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÉÄʸÀÆgÀÄ. «£ÁAiÀÄPÀ f. £Àdgï ºÀAvÀ 9 X ¨Ázï 12 2£Éà . ¸ÀPÁðj ¤®AiÀÄ.¦ ¥Á¥ÀgÁªÀiï ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ¸ÉÛ.J¥ï. 4£Éà 8 £ÉúÀAvÀ 15 ªÀÄÄRå X 242£Éà gÀ¸ÉÛ. .f.PÉÆ¥Àà¯ï 5392 4£Éà ºÀAvÀ 9 X. 5673 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 9 Xf¯Éè. PÁ¯ÉÆä eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . 7 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï.N. 10£Éà ±ÉnÖ PÉÃAzÀæ J PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÉÆúÀ£ï gÀ«ÃAzÀæ # 2368/2. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §¤ß ªÀÄAl¥À 5498 4£Éà JPÀìmÉAPÀë£ï. ªÉÄAiÀÄgï. ¥sÉøï 8/9/1994 ±ÁªÀiï ¹AUï #. dAnn. 5432 4£Éà «zÁågÀtå ºÀAvÀ 9 X 12 ¥ÀÄgÀA. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 30£Éà PÁæ¸ï. J¸ï. ¨ÁèPï . ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð 17£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï 5601 D®£À 4£Éà ºÀ½î.JA. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5603«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà 3£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ºÀAvÀ. ¥Àj²µÀÖ ¥ÀÄgÀA. "J" ¨ÁèPï ¸ÁªÀiÁ£Àå 7£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ. # 433. »AzÀĽzÀ PÉ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ Dgï ¥ÀAUÀqÀ J¸ï gÀ¸ÉÛ. # 4087.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5 £Éà ªÉÄãï 5422¸ÀgÀ¸Àéw 4£Éà ºÀAvÀ 9 X ¥ÀÄgÀA 12 2£Éà . eÉ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ n PÉÆ¥Àà¯ï. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄIJÃgï «ÄeÁð. ²ªÁf ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 5438ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÉ .PÉ. ºÉêÀÄVj ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀĺÀr.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄAr ªÉƺÀ®è. ªÉÄÃlUÀ½î. 379/© . ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÁ®qÀPÉÃj. 4£Éà 1 £É ºÀAvÀ 9 XPÁæ¸ï.JA # J¯ï. ######## ¥sÉøï gÁªÀĸÁé«Ä # 2891.J¯ï. J£ï r. PÉ. 2£Éà ¥sÉøï 8/2/2000 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. . 2 £É¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ.¹. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5606 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 Q±À£ï. ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀUÀgÀ. 12 2£Éà ºÉ¨Á¼ï. §¸ÀªÀ£ÀUÀ°è ¸ÁªÀiÁ£Àå. 5393 4£ÉÃnºÀAvÀ 9.¹. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄAdÄ£Áxï # PÉ 2855.©. 1063/82. 8/28/1998 ¥sÉøï 4 £É CqÀØ gÀ¸ÉÛ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀĨÁâ±Á¹æà # 2825.J¸ï # ¹¤ÃAiÀÄgï¥Àj²µÀÖ Drlgï ªÀÄ.¦ ¥Á¥ÀgÁªÀiï ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ¸ÉÛ.# 28. 3013. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÄ«ÄvÀæ #UÀÄgÀĪÀįÉèñï 905/1. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 4 £Éà 5668 PÁæ¸ï. «.PÉ # 937. 4£Éà 2£Éà ºÀAvÀ 9 XºÀAvÀ. 5669 zÉêÀgÁd 4£Éà ºÀAvÀ 9X ªÉƺÀ®è. # 198. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §¸ÀªÀtÚ PÀmÉÖ 5667 4£Éà ºÀwÛgÀ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ªÁ¸ÀÄzÉêï#ªÀÄÆwð. # 43. f 10 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6 £Éà ªÉÄãï 5441 «. ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.f. 8 £Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄãï C®£ºÀ½î. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 ZɮĪÀgÁdÄ # 750/1. f N¥Àj²µÀÖ J¸ï. ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ8/28/1998 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÁélæ¸ï 5436 4£Éà eÉÆw£ÀUÀgÀ. Dgï. £ÀÆå ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á§Ä. 5344 4£Éà 2£ÉúÀAvÀ 12 ¨ÁèPï X 182£Éà gÁeÁ¢£ÀUÀgÀ. ªÉÄÃlUÀ½î ©. ºÀAvÀ 9 XªÉÄʸÀÆgÀÄ.J¸ï.ªÉÄʸÀÆgÀÄ.JA. ©. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÉZï. ®°vÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀĺÀ¯ïªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 5349 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÀĺÉÃ±ï ¹ # ¦. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÉUËqÀºÉZï # 17. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6 £É PÁæ¸ï.f.¹.J.1705. ªÉÄʸÀÆgÀÄ 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁªÀÄPÀȵÀÚ # 630. ºÀAvÀ 9 X 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 5510 4£Éà ²æÃgÁA¥ÀÄgÀ. 12 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.¹. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀ¯ÉÆä. 1¸ÁªÀiÁ£Àå £É ªÉÄãï.PÉ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£ÉÃ5394 PÁæ¸ï 4£Éà . ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6£Éà £ËPÀgÀgÀÄ ¨ÁèPï 5522 . 7£ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï C¤PÉÃvÀ£À ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ZÀAzÀæ ±ÉÃRgÀ # 94. ¸ÀÄ«ÄvÀæªÀÄä # 6. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀĺÀzÉêÀAiÀÄå # 41. ¥sÉÃ¸ï ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ±ÁåªÀiï ¨sÀmï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä. X 182£Éà ªÀÄAqÀå ¥sÉøï 8/9/1994 f¯Éè.¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÊ¥ï 2. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄAdļÀ #J¯ï J¯ï L f 107. ºÀAvÀ 15 X 242£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 GµÁ ¦. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£ÉÃ5394 PÁæ¸ï 4£Éà . 4£ÉÃ1 ºÀAvÀ 9£ÉX ºÀAvÀ. #ºÉZï. £ÁUÀgÁdÄ.EnÖUÉ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄqÀÄ 5395 4£Éà . J£ï. f. 3 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå CqÀØ gÀ¸ÉÛ. PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®. ¥sÉøï 8/9/1994 2£Éà ºÀAvÀ. CAUÀ«PÀ®gÀÄ §qÁªÀtÂ. £ÀAdÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀĽUÉ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀiÁ£ÀAzÀªÁr 5604 4£Éà gÀ¸ÉÛ. UÁ¬Äwæ PÉ. 5652 4£Éà 4 £É ºÀAvÀ. Dgï. 2£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 ºÉêÀÄ®vÀ#r 732.¹. X L. 10£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. 4£ÉÃUÁA¢üãÀUÀgÀ. 12 2£ÉÃ8/28/1998 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.ºÉZï. 5500 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.ªÉÄʸÀÆgÀÄ.L. £Àdgï ºÀAvÀ 9 X ¨Ázï 12 2£Éà . # 1249. «ÃuÁ ¹. £ËPÀgÀgÀÄ 5521 ªÉ¸ïÖ 4£Éà D¥sï ºÀAvÀ 15PÁqÀð X 242£Éà gÀ¸ÉÛ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5350 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.¹.J¸ï # 2779. 12 2£Éà dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/2/2000 ¥Àæ¨ÁPÀgï# ZËzÀj 543. ¸ÁªÀiÁ£Àå 2£Éà ºÀAvÀ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¦. ¥sÉøï 8/9/1994 §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀÆÌ¯ï ªÉÆû¤. gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ £ÀA.©. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±ÁåªÀĸÀÄAzÀgï # 623. ¥Àj²µÀÖ gÀ¸ÉÛ. J¸ï.£ÀUÀgÉè. PÉ «. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4 £Éà ªÉÄãï.JPïì. ªÉƺÀ®è. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ²æÃgÁªÀÄAiÀÄå # 43.JA. 5651ªÀÄAr 4£Éà ºÀAvÀ 9 ªÉƺÀ®è. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÁ®qÀPÉÃjÃ. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5£ËPÀgÀgÀÄ £Éà PÁæ¸ï 5439 ²ªÉÆUÀÎ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï £ÁUÀªÉÃtÂAiÀĪÀÄä.gÁdå J¸ï. vÀÄgÁ¨Á° ¸ÁªÀiÁ£Àå ©Ã¢. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 C±ÉÆÃPï. ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀA¢Ã¥ï . ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. £ÀAd£ÀUÀÆqÀÄ ¥Àj²µÀÖ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ||. 5421 ¨sÁgÀw 4£Éà ¯ÁqÀÓ ºÀAvÀ 9 X 12 ºÀwÛgÀ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. JA.XªÉÄʸÀÆgÀÄ. 5499 546. ¹zÁÝxÀð 5423 4£Éà £ÀUÀgÀ ºÀAvÀ 9 X 12 . 5433 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÁ°äÃQ PÉ. 15 ªÀUÀð £É «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄãï.PÁAvÀgÁd ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ CgÀ¸À5665 gÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/8/1998 ¸ÀÄdAiÀiï PÁAvï. CUÀæºÁgÀPÉ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ Dgï ªÉƺÀ®è 5434 4£Éà . 3 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï.J. J£ï 5672 Dgï ªÉƺÀ®è. PÉ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¹zÁÝxÀð 5442 £ÀUÀgÀ 4£Éà ºÀAvÀ 9 . ¥Àj²µÀÖ £ÀA. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀiÁzÉñÀ. 12 2£Éà UÉÆÃPÀÄ®A. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.©. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ EA¢gÁ £ÀUÀgÀ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 eÁ£ÀQ J¸ï. 17£Éà gÁdå J ªÉÄÊ£ï.JA. # 20.eÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁ¯ÉÆä ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÉÆëAzÀgÀeï 5346 4£Éà ºÀAvÀ 12£ÀUÀgÀ X 182£ÉèÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.ºÉZï.

f. gÁdå d®¥ÀÄj. ºÀAvÀ 6 X 9 2£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉÃ¸ï ¨sÀPÀÛ ªÀvÀì®A # 47. dªÀgÀAiÀÄåPÀlÖºÀ½î PÉ UÁæªÀÄ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÄ«ÄvÀæ #zÉë 1036. 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ7/31/1987 ¥sÉøï GvÀÛ¥Àà ©. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 UÀAUÁzsÀgÀ # 952.¸ÀPÁðj eÉÆåÃw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ £ÀUÀgÀ. PÉ. ºÉZï . gÉõÀä ¥Àj²µÀÖ . 5533 ¹ ¨ÁèPï. # 174. 5447«4£Éà £ÀUÀgÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «ÃgÀ zÉøÁ¬Ä 5531 4£Éà gÀ¸ÉÛ. D¬Ä¯ï r. 5£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 6 X 9 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 5532 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±ÀgÀt¥Àà. 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 Page 64 . GzÀAiÀÄVj. # 773. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀiÁzÀªÀ¥Àw # 716. # 2429. 5537C±ÉÆÃPÀ¥ÀÄgÀA.J¸ï. ¥Àj²µÀÖ zÉÆrØ. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 9 X 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁt PÉ. ºÀAvÀ 9 X 12 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.ªÉƺÀ¯Áè. 1 £Éà ªÀiÁf ¥ÉÃ¸ï ¸ÉʤPÀgÀÄ 1 £Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. ©. 3£Éà ªÉÄÊ£ï. 7£Éà ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉ¸ïÖ £ËPÀgÀgÀÄ ¨ÁèPï.r C¢üPÀëPÀgÀ gÁdå G¥À£ÀzsÉÃð±ÀPÀgÀ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 5445 . ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ Dgï5675 ªÉƺÀ®è. n PÉ PÁ¯ÉÆä. ªÉÄÊ D±Á J¸ï. ¸ÀPÁðj ºÉÊPÉÆÃlð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 5621 D¥sÀð 4£Éà PÀ£ÁðlPÀ. ¸ÀPÁðj ¥ÀÄgÀA. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ JPÉ PÁ¯ÉÆä.«. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀiÁAiÀÄtÚ#J¸ï. C£ÀÄ¥ÀªÀÄ# . # 158/2.¥Àj²µÀÖ ¨ÁèPï 2£Éà eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ wgÀĪÀÅ5618 ¥ÀÆtðzÀÈ¶× 4£Éà ºÀAvÀ 12 X gÀ¸ÉÛ.¹. ZÀ£ÀßPÉñÀªÀ.J¸ï. ¥sÉøï 8/9/1994 UÀuÉñï . Dgï. ¸ÁªÀiÁ£Àå «Ä¯ïè gÀ¸ÉÛ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5609 4£Éà ªÀ®AiÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12PÀȶ 2£ÉøÀA±ÉÆÃzsÁ£À 8/28/1998 ¥sÉøï PÉÃAzÀæ. 9 2£ÉÃ######## ªÉÄʸÀÆgÀÄ. . ºÀAvÀ 15 XªÉÄʸÀÆgÀÄ 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉAPÀmÉñï. gÁdÄ Dgï. 5610 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¯ÉÆêÀi.13£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå CqÀØgÀ¸ÉÛ. # 1283. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 7/4/1998 °AUÀ. ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÀ JA.JA. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ.PÉ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 vÁ||. PÉ 5685 Dgï 4£Éà ªÉƺÀ®è. Dgï.¹ ¹. ¸ÉƦà£À CAUÀ«PÀ®gÀÄ PÉÃj. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀĵÀà # 574.J£ï. 12£É¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï .«dAiÀÄ 5397 4£Éà £ÀUÀgÀ. ¥Àj²µÀÖ ¹ « eÁw gÀ¸ÉÛ. «. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀ«AzÀæ ©. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀ §¸ÀªÀ gÁd CgÀ¸ï # 493/©. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ¥sÉøï 8/9/1994 «eÉÃAzÀæ. gÁªÀÄPÀȵÀÚUËqÀ # PÁmÁß¼ï¸ÁªÀiÁ£Àå UÀæªÀÄ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ®Qëöäà 5527 ¥ÀÄgÀA. ªÉAPÀmÉñï JA. ¥sÉÃ¸ï ¸ÀĪÀÄ # 900/11/1J. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀæPÁ±ï PÀĪÀiÁj # 2897.f gÀ¸ÉÛ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4£É PÁæ¸ï. 4£Éà PÉ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà 5399 ºÀAvÀ. «ÄÃgÁ .Dgï. 5683 4£Éà UÁA¢ü ºÀAvÀ 6 X£ÀUÀgÀ. ¥Àj²µÀÖ eÁw ºÉÆ¼É «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀgÀ¹¥ÀÄgÀ 5446 4£Éà vÁ// ºÀAvÀ 9 XºÁ¸À£À 12 2£Éà f¯Éè ¥sÉøï 8/2/2000 ªÀĺÀzÉêÀAiÀÄå ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3£Éà ºÀAvÀ 5615 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 2675/6.Dgï 34. 4 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRåªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ.J£ï.Table1 17062 17064 17067 17081 17082 17086 17092 17093 17102 17108 17118 17119 17124 17131 17132 17139 17141 17149 17150 17157 17163 17171 17180 17186 17187 17189 17193 17203 17204 17213 17221 17223 17235 17236 17239 17245 17247 17249 17253 17258 17259 17264 17266 17268 17272 17277 17278 17282 17286 17287 17288 17289 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 £ÁUÀgÁdÄ# 30. # 83/©.J. 4£Éà AiÀiÁzÀªÀ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà Vj. ¹zÀÝ¥Áàf ¥Àj²µÀÖ gÀ¸ÉÛ. 5541 gÁeÁf 4£ÉãÀUÀgÀ.©. ¥sÉøï 8/9/1994 ºÉÆêÀÄä¸ÀAzÀæ ¥sÉÆøïÖ.£ÀUÀgÀ. 4076. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄÄA¨ÉÊ.PÉ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀĺÀzÉêï#PÉ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ®Qëöä ¥ÀÄgÀA. ¹. ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA. £ËPÀgÀgÀÄ 5695 §ÈAzÁªÀ£À 4£Éà ºÀAvÀ 6 X §qÁªÀuÉ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥Á°UÁæªÀÄ 5398 CAZÉ. # 16. ¨ÁèPï. gÁdå gÀ¸ÉÛ. # 17/4 J. 2£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. «£ÀìA. 4£Éà ªÀÄAr ºÀAvÀ 6 X ªÉƺÀ®è. ¥Àj²µÀÖ¥ÀgÀªÀÄ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀA¸À5526 gÀ¸ÉÛ. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀĵÀà®vÁ# . 9 2£Éà EnÖUÉ ¥sÉøï 8/9/1994 UÀÆqÀÄ. 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¹. 4£Éà «. PÉÃrAiÀiÁ UÉÆÃPÀÄ®A. 5607 4£Éà M¯ïغÀAvÀ 9 ¥ÉÆïÁmï X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀA. X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ 8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï §¸ÀªÀgÁdÄ #J¸ï. 1 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. 4£Éà ºÀAvÀ 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ.«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄArªÉƺÀ®è. PÀbÉj.ºÉZï-41. §qÁªÀt ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA. 1£Éà gÁdå ¨ÁèPï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5 £ÉÃ5693 PÁæ¸ï. 1 £Éà PÉÃAzÀæ ºÀAvÀ. JªÀiï # 3. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀzÀäªÀw 5608 4£Éà PÁA¥ÉèÃPïì. # 958/2. 2£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 Dgï. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1 £Éà PÁæ¸ï. Dgï. ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ mÉ°PÁA. # 589.¦. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤®AiÀÄ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj. 1 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. 2£Éà eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. ²æäªÀ¸ï 23 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå gÁªï PÁæ¸ï. 5684ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ªÉÄãï 5450 «zÁågÀuÁå 4£Éà ºÀAvÀ 9 X ¥ÀÄgÀA. ªÁgÀA§½î ZÁªÀÄgÁd gÁdåJ¸ï..ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 1J¸ï. # 38 J. 21£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. 5400 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 GªÀÄzÉë # JA.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ½ÃzÁ¸ï 5534 gÀ¸ÉÛ. 5689 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀiÁå£Édgï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥ ¤AUÀAiÀÄå# 79. ªÀÄÆwð PÀļÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÉ¨ÁâgÀ ©°ØAUï. «£ÁAiÀÄPÀ 5694 4£ÉãÀUÀgÀ. 5617 4£Éà ºÀAvÀ 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå 4£ÉêÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÁèPï. wªÉÄäÃUËqÀ ¦.©. £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ. 86/JA.¸ÀPÁðj ¸À¨ï r«¸À£ï. 1£É £ÀgÀ¹AºÀ£ï PÁæ¸ï. 1 £Éà ¥ÉÆèÃgï ¸ÁªÀiÁ£Àå13 ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ªÉÄãï. ®Qëöä¥ÀÄgÀA.PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀ ¥ÀmÉÃ¯ï ºÉZï. ¤Ã¯Á PÀȵÀÚ # 106.Dgï. ¸ÀPÁðj 19£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ¹-ªÉÄÊ£ï.2£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ . PÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå f PÉÆ¥Àà®Ä ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 5444 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/2/2000 PÁ½AUÀ¥Àà d£ÀgÀ¯ï ºÉZï. E¯ D£ÀAzÀ ªÀÄÆwð. J£ï. 5681 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.PÉëÃvÀæAiÀÄå ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. gÁdå J. 5686 4£Éà gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà vÁ||. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 9£Éà PÁæ¸ï. £ËPÀgÀgÀÄ 5692 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÉÆõÀ£ï #vÁ¬Ä¯ï 575.5443 ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ. 8£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄ£ï . ºÀAvÀ 15 CAzÉÃj X 242£Éà ªÉ¸ïÖ. 5530 4£Éà dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. ¹&r. 5682 §ÈAzÁªÀ£À 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9§qÁªÀuÉ.¸ÁªÀiÁ£Àå 4£Éà ºÀAvÀ.©. ªÀÄAiÀĸÀÄgÀÄ f¯Éè azÁ£ÀAzÀ gÁªï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀªÀðªÀÄAUÀ¼À. ªÀÄ£ÀÄd 5535 4£Éà ¥ÀxÀºÀAvÀ 15 gÀ¸ÉÛ. J£ï.r. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ.ºÉZï. dAiÀÄ®Qëöäà 5529 4£Éà ºÀAvÀ 15 ¥ÀÄgÀA. 325. 4. ¥Àj²µÀÖGzÀAiÀÄVj. # 2368/2. ¹ ¨ÁèPï. ªÀiÁzÀj ¥Àj²µÀÖ ªÀÄ£É. ¹zÁÝxÀð ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ.¹. ºÀAvÀ 9 X 12¸ÀgÀ¸Àéw 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄgÀA. 5448 5 4£Éà £Éà PÁæ¸ï. J¸ï eÉ CAUÀ«PÀ®gÀÄ ºÁ¸ÉÖ¯ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ±ÀgÀy PÉÃAzÀæ n. 4£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï.n.J£ï. # 1523. PÀ©¤gÁdå ¨ÁèPï. # 1056. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÉñï. 182£Éà PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ.eÉ. X 242£Éà E CAqï ¥sÉøï 8/9/1994 J¥sï ¨ÁèPï . 5674 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.¹. gÁdå d®¥ÀÄj. 10¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà PÁæ¸ï. ¯ÉÆÃPÀgÀAd£ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5690ªÉƺÀ®è 4£Éà ºÀAvÀ 6 XgÀ¸ÉÛ.J£ï.Dgï. X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/8/1998 & ªÀÄPÀ̼À C©üªÀÈ¢Ý. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.PÉ.# 295. # 247.J¯ï 8£É PÉÃAzÀæ PÁæ¸ï. JA. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄ 5523 4£Éà £ÀUÀgÀ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà U˽ ¥sÉøï 8/9/1994 ©Ã¢ ªÀÄrPÉÃj. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. £ËPÀgÀgÀÄ 5691 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀAUÀgÁªï#JA. 4£Éà ºÀAvÀ 9ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ. X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀȵÀÚ J¸ï.J¸ï. ºÀAvÀ 6 X 9 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 5536 eÉ. 4£Éà ºÀAvÀ 15ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉAPÀmÉñï. «zÁågÀtå 5687 4£Éà ¥ÀÄgÀA.PÀ£ÁðlPÀ DAiÀÄågï ªÀiÁf £ÁªÉ¯ï ¸ÉʤPÀgÀÄ AiÀÄƤmï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ J£ï.AiÉÆÃd£Á gÁdå ¸ÀPÁðj ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 5620 f¯Áè-¥ÀtZÁ¬Äw 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ²ªÀªÉÆUÀÎ. # 304. 2£ÉÃJªÀiï ¥sÉøï 8/9/1994 J¸ï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÁAiÀÄPï J¸ï. 505. 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.¹. 2£Éà ªÀUÀð ©Ã¢. ©. r. gÁªÀĸÁé«Ä # 476. 10ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ªÉÄãï. 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ # 699. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ.3. ¥Àj²µÀÖ PÀȶ C©üAiÀiÁAvÀgÀgÀÄ.¸ÁªÀiÁ£Àå 1£Éà ªÉÄÃ£ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . 5616 4£Éà ºÀAvÀ 12 X ºÁ¸À£À. Omï ¸ÁªÀiÁ£Àå ºË¸ï. £ËPÀgÀgÀÄ 5619 4£Éà ºÀAvÀ 12 X PÁªÀiÁQëà 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ªÉÄʸÀÆg gÁªÀÄZÀAzÀæ # 10281/3. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ atå . 1406. ®QëöäãÁgÀAiÀÄt # 3. 4£ÉëdAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 3£Éà ºÀAvÀ. JA. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£É 5542 ºÀAvÀ.£ÀUÀgÀ 4£Éà ºÀAvÀ 15 X ¨ÉAUÀ¼ÀÄgÀÄ 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨sÁUÀå. # 812. 1 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ. X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 zÁégÀQãÁxï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ 9 UÉÆêÀzÀð£À.

¥Àj²µÀÖDyðPÀ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ E¯ÁSÉ. ºÀAvÀ 6 X 9 2£ÉÃPÉ. 5697 4£Éà ¦ Dgï PÀA¥É¤.J¸ï.PÉÃAzÀæ J¸ï. J¯ï.Dgï. 1 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå J PÁæ¸ï. ¥sÉøï 8/9/1994 §¤ßªÀÄAl¥À.ºÀAvÀ 6ªÉƺÀ®è. 5548 2£Éà 4£Éà ¥sÉøï. ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1£Éà ºÀAvÀ. ¥sÉøï 8/9/1994 a£ÀߪÀÄä ¹C¢£ÀPÁAiÀÄðzÀ².27. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸Àétð PÀĪÀiÁj # 803/1 ¯ÉÆÃPÀgÀAd£ï ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀĺÀ¯ï gÀ¸ÉÛ.©. 1 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï 1ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà PÁæ¸ï. £Á嶣À¯ï f. ºÀAvÀ 12 X ZÀAzÁæ 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¯ÉÃOmï . ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀĪÀtð .. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 1£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ. ¨É zÉêÀgÁdÄgÉõÉä J¸ï. ¥Àj²µÀÖ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5646 "PÉ"4£Éà ¨ÁèPï. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï.E. 5563 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 18 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.4£Éà D°AiÀĸï -gÁªÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄãï. 5715 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÀ¯Áåt eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄAl¥ÀzÀ 5547 4£Éà »A¨sÁUÀ.¦. ºÉZï. 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÉ.217.# 2708. ¥sÉøï 8/9/1994ªÉÄʸÀÆgÀÄ dA§£ÀUËqÀ. X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï gÁªÀĸÁé«Ä. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ£ï.PÉ ¨ÉAQ£ÀªÁ¨ï ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 UÉÆæ£Áxï. vÀÄgÁ¨°©Ã¢. ¸ÁªÀiÁ£Àå 64 1£Éà ºÀAvÀ. ªÀĺÀzÉêÀªÀÄä # 238. 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï «±Àé£ÁxÀ ºÉZï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4 ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ªÉÄãï. 5554 gÉÆÃqï. 2632. ªÉÄʸÀÆgÀ ªÀÄzÀĸÀÆzÀ£À # 45. ¸ÀPÁðj JA«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¹£ËPÀgÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ.Dgï.¸ÁªÀiÁ£Àå ¨ÁèPï PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 56231£Éà 4£ÉúÀAvÀ ºÀAvÀ 12 X 18 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgï # 3ºÉZï ºÉêÀĪÀw gÁdåG¥À«¨sÁUÀ. # 14. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5645 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÁ²Ã¥Àw 5702 4£ÉÃCUÀæºÁgÀ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉøï PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀAdvï 5544 ¨Éʯï. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀ¸ÀAvÀ © #.¸Áå¤mÉÆÃjAiÀÄA 5633 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà & ¹ r 3/24/2000 D¸ÀàvÉæ. 5644§ÈAzÁªÀ£À 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 18 §qÁªÀuÉ. ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5716 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 eÁºÀß« # 401. VÃvÁgÀ¸ÉÛ.f. ªÀ¸Àw gÁdå ¸ÀPÁðj UÀȺÀ. 12£Éà gÁdå PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀAZÀ²Ã® #eÉ. PÀ£Àð¯ï . 103334£Éà PÁ¯ÉÆä ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ºÉ¨Áâ¼ï ¥sÉøï 7/3/2000 CVæPÀ®ÑgÀ¯ï ¥sÁgÀA.PÉÃAzÀæ ºË¹U˸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¯Éà ºËmï £ËPÀgÀgÀÄ Dgï. JA. 5719 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.J£ï. ¹. ¥sÉÃ¸ï ºÉƸÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ.«zÁågÀtå¥ÀÄgÀA. ¹. ¸ÁªÀiÁ£ÀåZÁªÀÄgÁd¥ÀÄgÀA. PÀĸÀĪÀÄ#zÉë. mÉæöʤAUÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÉmÁ°AiÀÄ£ï. ¸Áé«ÄPÀÄA¨ÁgÀ JªÀiï. «.18 «. 2867/©. ¸ÀtÚAiÀÄå n.Dgï ¥Àj²µÀÖ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ¥Àj²µÀÖ «ÃªÀgÀì eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä. # 690. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀAiÀÄåzï CºÀªÀÄäzï. ºÀAvÀ 9 XªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5650 4£Éà ºÀAvÀ 9 XªÉÄʸÀÄgÀÄ. 5566 «zÁågÀtå 4£Éà ºÀAvÀ 12 ¥ÀÄgÀA.19£ÉÃPÁæ¸ï. C±ÉÆÃPÀ 3 2069.¦. ¸ÁªÀiÁ£Àå 2£ÉÃPÁæ¸ï. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÀgÁd. ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀA¥Àvï PÀȵÀÚ # 39.6£ÉÃ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. ¸ÀPÁðj ªÉ¸ïÖ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ D¥sï vÁ®ÄèPÀÄ 5622 4£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 f¯Éè. gÁªÀÄPÀȵÀÚ£ÀUÀgÀ. 8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï £ÁgÁAiÀÄt #ªÀÄÆwð. ######## ¥sÉøï UËgÀªÀÄä # 1362 . 4£ÉêÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt.gÁªÀÄ £ÀgÉÃAzÀæ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¦æÃAiÀÄ n J¸ï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ.# ¦. 1£Éà PÁæ¸ï.JA# 55. # ©-15. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5643 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.2£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. . ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄÄvÀÛ¥Àà # 523. # 535. 4£Éà ªÉƺÀ¯Áè. «.ºÉZï.¹. gÁdå§qÁªÀtÂ. X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. gÁdå ¸ÀPÁðj ªÀÄoÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ¥ÉÆÃlð 5565 ªÉƺÀ®è. 14£Éà f. 4£ÉÃ3ºÀAvÀ 15 £Éà X 24 CqÀØ 2£ÉÃ######## gÀ¸ÉÛ. 14£Éà ªÀiÁfPÁæ¸ï. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ £ËPÀgÀgÀÄ 5546 gÀ¸ÉÛ. EAqÀ¹ÖçAiÀÄ¯ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5550¸À§¨ïð 4£Éà ºÀAvÀ 12 . ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ eÉ J¸ï J¸ï 6066 ªÉÄrPÀ¯ï 4£Éà ºÀAvÀ 12 PÁ¯ÉÃdÄ X 182£Éà ºÀwÛgÀ. ¹&r. J£ï. PÉÃAzÀæ ²æÃgÁA ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀÄgÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 «zÁågÀtå X 182£Éà ¥ÀÄgÀA. 9 2£Éë. ºÀAvÀ 12 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ 182£ÉÃ3/25/1999 ¥sÉÃ¸ï £ÀAdÄAqÀ #¸Áé«Ä 362/J.J¥sï ¥Àj²µÀÖ PÁ¯ÉÆä.J.ºÉZï.5562 ¸ÀgÀ¸Àéw 4£Éà ºÀAvÀ 12 ¥ÀÄgÀA. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÄgÉñï PÀĪÀiÁgï # 2 J¯ï. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄAqÀå f. eÁw C±ÉÆÃPÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀÄgÀA. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉƺÀ®è.5714 £Àdgï 4£Éà ¨Ázï.. 37 1 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁªÀÄäªÀÄä # 537.L. # 102. 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5712 ªÀÄArªÉƺÀ®è. 1360. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁ¯ÉÆä. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÆúÀ¯Áè.J¸ï 2732/2. 5713PÁ½zÁ¸À 4£Éà ºÀAvÀ 6 XgÀ¸ÉÛ.©. «. »jAiÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁj gÁdå ¸ÀPÁðj J¸ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ r£ËPÀgÀgÀÄ J¸ï n ©.¹.¹. X 9 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.vqmÉA¥À¯ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÉÆÃmï. ºÀAvÀ 9 XGzÀAiÀÄVj. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 4 £É PÁ½zÁ¸À 5560 4£Éà gÀ¸ÉÛ. ¥sÉøï 8/9/1994 «ÄãÁQë J. 4£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄãï 5820 «zÁågÀtå¥ÀÄgÀA 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2£Éà .PÁAiÀÄð¥Àà # 1638. 4. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀÆ̯ï. JA. X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²ªÀgÁA. ²ªÀtÚ ©.UËqÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ ºÀ¼Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆøïÖ 5625 4£Éà D¦üøïºÀAvÀ 12¥ÉÆÃlð X 182£Éà §¯Áèj. 5711 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 5696 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²Ã¯Á £ÀgÀ¹AºÀ£ï # 47. gÁdå PÁæ¸ï. 5559 4£Éà EnÖUÉ ºÀAvÀ 12 XUÀÆqÀÄ. X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀħâgÁAiÀÄ # 1386. gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ 5648 4£Éà gÀ¸ÉÛ. # 136757.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ 5564 4£Éà ºÀAvÀ 12 . ¨ÁåAPï JA.©. gÀvÀߪÀÄä ¥Àj²µÀÖ. 2J ªÉÄÊ£ï. 4PÉÃAzÀæ £Éà PÁæ¸ï. ªÉÄ Page 65 .J¸ï. ©£ï ºÀ®PÀÄA¢ qÁ|| ºÉZï. # 2035. 8 £ÉÃ¥Àj²µÀÖ PÁ£Àðgï. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 134. ºÀAvÀ 12 X«.# 1 qÁªÀiï ¸À¨ï gÁdå r«d£ï ¸ÀPÁðj AiÀÄUÀa «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ¥ÁæeÉÃPïÖ 117904£ÉèÉîÆgÀÄ. 4£Éà ZÁ.eÁw 3 «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ªÀÄÄRå 5901 gÀ¸ÉÛ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4£ÉÃ5624 ¨ÁèPï 4£Éà gÁeÁf£ÀUÀgÀ.¦. 4£Éà ºÀAvÀ 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ. J£ï. eÉ. 4 £É ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï¸Ëvï.PÁæ¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 10 £Éà ªÉÄãï. PÀȶ gÁdå «¸ÀÛgÀuÁ¢üPÁj ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ vÁAwæPÀ 5948 4£Éà ¸ÉêÁ ºÀAvÀ 12 X PÉÃAzÀæ 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ºÉUÀÎqÀzÉêÀ£À PÉÆÃn. 24.ªÉÄʸÀÆgÀÄ. Q¯Éèà X 182£Éà ªÉƺÀ¯Áè. ¹ÃvÀªÀÄä J£ï JªÀiï ¹.ªÉÄʸÀÆgÀÄ 8/9/1994 ªÀÄÄPÀÄAzÀ # 863.E.« «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÆúÀ®è. ±Á¹æà gÉÃtÄPÁZÁAiÀÄð PÉ. 4£Éà ©èÃAqÀAUï ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 CgÀÄuïPÀĪÀiÁgï. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ®Qëöä£ÀgÀ¹AºÀ # 905. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ºÉ§ÆâgÀÄ 5558 4£Éà . eÁw © «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. 5637«±ÉéñÀégÀ£ÀUÀgÀ. £ËPÀgÀgÀÄ 5555 ªÀiÁgÀÄw 4£Éà ºÀAvÀ 12 X zÉêÀ¸ÁÜ£À 182£ÉÃ3/24/1999 ¥sÉøï gÀ¸ÉÛ. 4 ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ªÉÄãï. ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÀgÁd PËd®V # 1257 3£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï PÀȵÀÚªÀÄÆwð¥ÀÄgÀA. L f. 3029 4£Éà ºÀAvÀ 12 ªÀļÀªÀ½î.#PÉ.J£ï # 717.Table1 17291 17293 17294 17296 17298 17301 17303 17305 17307 17309 17310 17311 17312 17333 17342 17344 17354 17368 17369 17371 17379 17383 17390 17406 17412 17415 17425 17429 17439 17442 17443 17455 17459 17462 17480 17483 17485 17501 17503 17510 17522 17523 17528 17531 17540 17541 17557 17563 17565 17595 17600 17602 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-12 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-6 3R-7 3R-6 3R-7 ¤AUÀtÚ. £Éà ¥Àj²µÀÖ ºÀAvÀ. JA. ¥sÉøï 8/9/1994 gÀWÀÄ«Ãgï # ºÉZï. 3 £Éà L.JA. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. UÉÆëAzÀ# ¸Áé«Ä 1125. E. 925 2£ÉÃ¥Àj²µÀÖ ªÀÄÄRå eÁw gÀ¸ÉÛ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.«. J¸ï. ±ÉnÖ 5 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. PÀĨÉÃgÀ J£ï. 3£ÉúÀAvÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄArªÉƺÀ®è. ¨É «dAiÀÄ®Qëöä # 1 . ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ZÁªÀÄÄAr¥ÀÄgÀA. ²ªÀPÀĪÀiÁgï # 113/5. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ.J¸ï. ¥sÉøï 8/9/1994 «gÉÃUËqÀ #JA. JA. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. gÁªÀĸÁé«Ä J¯ï. £ËPÀgÀgÀÄ 5549 2£Éà 4£Éà ºÀAvÀ. 5567J¸ï. 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀĨÉâÃUËqÀ # 188. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄ£ÉÆúÀgï # 1318. J¸ï. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï . ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀĺÁzÉêÀ±ÉnÖ. 5545 PÉ. £ËPÀgÀgÀÄ 5647 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 1 J¸ï. L f. dAiÀÄ®Qëöäà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5543 ¥ÀÄgÀA. ºÀAvÀ 9 X 12PÉ. PÀvÀªÁr ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀÄgÀªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ CUÀæºÁgÀ. 25642 £ÉÃ4£Éà ºÀAvÀ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 ªÀÄzsÀÄ «.2£Éà ªÉƺÀ®è. ZÀA¥À Dgï #J¸ï. 29-JA J£ï.« ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÆúÀ®è. ºÀÆ£ÀߥÀà # ºÉZï. 14£Éà PÉÃAzÀæ PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉèÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï.Dgï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀȵÀÚ 5557 ªÀÄÆwð 4£ÉÃ¥ÀÄgÀA. 5954 4£Éà ºÀAvÀ 12 XGvÀÛgÀ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ.# 1234. ºÀAvÀ 12 X D®ºÀ½î.4 £ÉÃ¥Àj²µÀÖ J ªÉÄãï.J¸ï.¥ÀÄgÀA. ¹J¯ï. vÀĪÀÄPÉÆgÀÄ. UÀAUÉÆÃwæ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ.J£ï . JA.©.

¸ÉAmï ªÀiÁf ªÉÄÃjøï. ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 9 £ÉèÁèPï. # 956. 9415 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ######## ¥sÉøï eÁ£ï ¨Á¸ÀÌgï# 251. 5579 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 18 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÉʤPÀgÀÄ 3£ÉÃPÁæ¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ JPÀìmɵÀߣï. ®. ¥Àæ¢Ã¥ï PÀĪÀÄgï # 89. ºÀAvÀ 15 XPÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ.J¸ï. 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.PÉ. ¸ÀPÁðj ¸ÁªÀiÁ£Àå UɸïÖ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºË¸ï JzÀÄgÀÄ. 8/9/1994 C±ÉÆÃPï # 427. # ¹. # 1066. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ3/20/2000 ¥sÉÃ¸ï ¸ÀĪÀÄ£ï. 19.ºÀAvÀ 122 X £Éà 182£Éà ºÀAvÀ ¥sÉøï 8/9/1994 PÉøÀgÉ .337. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ. 7 5581 £Éà 4£Éà PÁæ¸ï. X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 5724 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.J®ï PÁåA¥ï. gÉêÀw gÁeÉÃAzÀæ£ï. 1832/4 11£Éà PÉÃAzÀæ ªÉÄãï.4 £Éà gÁdå ªÉÄãï. £Éà ¥Àj²µÀÖ ªÉÄãï. PÀĪÀiÁgï ¥Àj²µÀÖ ¥ÁPÀð. ²æãÁxÀÀ #gÉrØ. 4£Éà §qÁªÀuÉ. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉøï E«ÄÛAiÀiÁeï # 1ªÀĺÀªÀÄzï "r" ªÀiÁzÀj gÁdå SÁ£ï E. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1£Éà ºÀAvÀ. 28 £Éà Dgï. # 2265. 5582 4£Éà dAiÀÄ®Qëöä ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥ÀÄgÀA ¥sÉøï 8/9/1994 .¸Àgïd£ï f¯Áè¥Àj²µÀÖ D¸ÀàvÉæ ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄqÀPÉÃj. # 1143/12. ºÉZï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À¸À 9960 gÀ¸ÉÛ. E & J¥sï ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨ÁèPï . 1£ÉÃ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï . 4£Éà EA¢gÀ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. UÉÆÃPÀÄ®A ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà ºÀAvÀ.#PÉ. 4£Éà ªÉÆúÀ®è. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀ¸Àéw 5904 ¥ÀÄgÀA. 14. ºÉêÀiÁªÀw 2131 4£Éà ºÀAvÀ 12 ¥ÉÃmÉ. ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ¸ÁªÀiÁ£Àå 2£Éà ºÀAvÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÉªÀįï 5831 §qÁªÀtÂ. 125/J. 4 £ÉúÀAvÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw 2 «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ¥ÉÃ¸ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. E JªÀiï. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 18 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. X 242£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. 5723 4£Éà © J¸ï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ AiÀiÁzÀªÀVj 3646 4£Éà . gÁdå ªÀiÁgïPÉmï ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ. CPÀð±ÀégÀ # JA. ªÉÄʸÀÆgÀ ªÀgÀ®Qëöä# 204/35. PÉ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ Dgï ªÀ£ÀA. ¸ÀÄAiÀiÁeï¥sÁgÀA ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 5727 J£ï. 6064 PÉÆqÀUÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 5928 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï £ÁUÀgÁd£ï#J¸ï.¦ 13£Éà ªÀiÁf ªÉÄãï. ¸ÉʤPÀgÀÄ CVß «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀA¸À gÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀAZÀPÀëÀgÀAiÀÄå # 258. 7¸ÁªÀiÁ£Àå £Éà ªÉÄãï. 4 £ÉÃ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. 3 £Éà J. ¸ÁªÀiÁ£Àå CqÀØ gÀ¸ÉÛ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5914 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀæPÁ¸ï J.J¥sïf.JªÀiï E.ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 76.ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ. «5921 ªÉƺÀ®è. ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ 5725 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 vÁ®ÄPÀÄ. 2570PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 5821 4£Éà ºÀAvÀ 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄAqÁåf¯Éè. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀĺÉñï. rgÁeï¥ÀÄvï ªÉÄïÉÆ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨ÁèPï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ J£ï.#J¸ï.J¸ï. ªÉÄʸÀ ¸ÀÄeÉÆåÃw. C®ªÉÄîªÀÄä # 414. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 24 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.J¸ï. 115.ªÀĺÁgÁt gÁdå ¸ÀPÁðj gÀ¸ÉÛ. X 9 2£ÉÃ11/2/1999 ¥sÉøï dUÀ¢Ã±ï ¦ # 1197.© J£ï ¸ÁªÀiÁ£Àå ©Ã¢.JA. f.ºÀAvÀ 6 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå r. eÉnÖ ¸ÁªÀiÁ£Àå ©Ã¢.# 21. J¸ï. 6 £ÉÃ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 242£ÉÃ3/25/1999 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥ÀgÀ¸ï ªÀįï # 24 1 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå CqÀØ UÀ°è. ¸ÀĪÀÄÄR ¸ÁªÀiÁ£Àå «ÄeÁð ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ UÉÆÃPÀÄ®A. 4£Éà ºÀAvÀ 12 ²gÁA¥ÀÄgÀ. eÁw 6£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÁèPï . 5579. ¸ÉʤPÀgÀÄ PÉ. X 182£ÉÃ3/20/2000 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 3£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. ¥sÉøï 5/2/2005 ¥Àæ«ÄüÀ# J¸ï. X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀƪÀAiÀÄå # 3046/1. ¥sÉøï 8/9/1994 ¤ªÀÄð® # 36 3 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨ÁèPï 6 £Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄÆRå gÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÉʤPÀgÀÄ UÀAUÉ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. gÁWÀªÉÃAzÀæ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¤®AiÀÄ. ¯ÉÊ£ï. X 182£Éà zÉÆqÀا¼Áî¥ÀÄgÀ ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ¸ÀÄ£ÀAzÀ PÀĪÀiÁj.r.ªÀĺÀzÉêÀ¥ÀÄgÀ. ¨ÁèPï-12. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±À²PÀ¯Á PÉ # 39.Dgï. 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.«. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ r. L. PÁélì¸ï gÁdå ¸ÀPÁðj ºÀÄt¸ÀÆgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ vÁ//5577 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÁA¥ÉèPÀì ºÀwÛgÀ. ¥ÀlÖªÀiÁzÀ#PÉ.©. ¥sÉøï«zÁågÀtå¥ÀÄgÀA. J¸ï «£ÉƨÁ ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. 593. 6£Éà JA. 2£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. D£ÀAzï # 475. 3£É »AzÀĽzÀ ºÀAvÀ. 44. 109/66 aPÀÌ¥ÉÃmÉ. ¥Àj²µÀÖ ªÉÄãï. PÉ. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 33£Éà £ËPÀgÀgÀÄ PÁæ¸ï. 10319 n PÉ. 4£Éà ºÀAvÀ 6GzÀAiÀÄVj.5719/A £Àdgï 4£Éà ¨Ázï. ¸ÁªÀiÁ£Àå 2£ÉêÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ. GzÀAiÀÄVj. 4£É PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ©æÃqïÓ 5569 gÉÆÃqï 4£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ.J¯ï. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.¥ÁPÀð ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. UÉÆÃPÀÄ®A. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 3154/8. ªÀÄAdÄ£Áxï # .5925 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 6118 §£À±ÀAPÀj. 8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸Áé«Ä. ¹. J¸ï. ¸ÀPÁðj PÁélð¸ï. ªÉƺÀ¯Áè. 5902 ®µÀÌgï 4£Éà ºÀAvÀ 15 ªÉƺÀ®è. 5907 dAiÀÄ£ÀUÀgÀ.J¯ï/56. 4 ©.2£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5718ºÀAvÀ. J¸ï. 4£Éà ºÀAvÀ 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 gÀvÀߪÀÄäJ¯ï. X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄÄvÀÛ¥Àà J.. 5903 4£Éà ºÀAvÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. E qÀÆèöå. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «. # 261 3£Éà J£ï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁzsÀgÁªÀiï # ¥Àæ¸Ázï. 5822 4£Éà ºÀAvÀ 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 UÀÄgÀĸÁé«Ä J£ï E. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀAUÀqÀ 5728 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.J£ï. 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉÃ¸ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.ªÉÄʸÀÆgÀÄ. gÁdå PÁåvÀ£À ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ºÀ½î. 5920gÀ¸ÉÛ. ©. 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï UÀÄAqÀªÀÄä # 21/1. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 15 X 242£ÉÃ8/13/1994 ¥sÉøï gÀÆ¥À®vÁ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉAPÀl°AUÀAiÀÄå 5570 4£Éà ºÀAvÀ 12 PÁ¯ÉÆä. J£ï. £Àdgï 5911 4£Éà ¨Ázï. # 236. 934. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 D£ÀAvÀZÁjnÃZÀgï . ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.JA ¸ÁªÀiÁ£Àå 15 2£Éà ªÉÄãï. 5583 PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 5905 4£Éà «. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 5923 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁtÚAiÀÄå. 1«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ºÀAvÀ. X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¹zÀÝgÁªÀÄ. 9395 4£Éà PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 2 £Éà . X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 D£ÀAvÀ £ÁgÀAiÀÄt # 1558/2698. 1 £Éà ªÀiÁf PÁæ¸ï. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/6/2000 £ÁUÀgÁeï. 920. PÁ¯ÉÃeï ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 181£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÀgÁdÄ. # 54. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «£ÁAiÀÄPÀ £ËPÀgÀgÀÄ 5908 £ÀUÀgÀ.Table1 17609 17611 17615 17618 17621 17639 17649 17656 17664 17666 17678 17683 17689 17698 17699 17705 17710 17727 17731 17736 17746 17749 17750 17760 17762 17766 17775 17779 17785 17790 17794 17807 17815 17824 17827 17831 17839 17843 17851 17860 17861 17866 17872 17890 17894 17900 17908 17913 17918 17922 17936 17937 3R-7 3R-6 3R-7 3R-6 3R-6 3R-6 3R-7 3R-7 3R-6 3R-6 3R-6 3R-7 3R-7 3R-6 3R-6 3R-7 3R-7 3R-7 3R-6 3R-6 3R-7 3R-7 3R-10 3R-7 3R-6 3R-7 3R-6 3R-7 3R-6 3R-7 3R-7 3R-7 3R-6 3R-7 3R-7 3R-6 3R-7 3R-6 3R-7 3R-7 3R-6 3R-6 3R-7 3R-6 3R-6 3R-7 3R-7 3R-6 3R-7 3R-7 3R-7 3R-6 PÀ«vÀ ºÉZï.eÉ # . 5886 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 C¹Ã¥sï ¨ÉÃUÀA. X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÀ±ÀAPÀgï # 247. 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï £ÁUÀgÁdÄ. 4ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ºÀAvÀ. 2115 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. J¯ï. # 1145.JA # 93.PÁæ¸ï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5717 ªÀÄwÛPÉgɧqÁªÀuÉ.J£ï. #JA.£ÉÃgÁdå ªÉÄÃ£ï ¸ÀPÁðj 2 £Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ºÀAvÀ UÉÆPÀÄ®A 5568 4£Éà ºÀAvÀ 12.14. 923. ªÉƺÀ®è. # 12/4.C¥ÀàAiÀÄå 3£ÉêÀiÁf PÁæ¸ï. . 4£Éà ºÀAvÀ 15 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ®°vÁ¢æ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ.J. PÁªÉÃj2 ¸ÁªÀiÁ£Àå £Éà ªÉÄãï. f. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï.¹. §¸ÀªÀgÁd ¥Àj²µÀÖ ¤®AiÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ J¸ï eÉ ºÉZï.6097 3£ÉÃ4£Éà PÁæ¸ï ºÀAvÀ 12¨É¸ÀÛgÀ X 182£ÉèÁèPï.J£ï. ¸ÀAzÉñï J¸ï.¹zÁÝxÀð X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀUÀgÀ.ªÉÄʸÀÆgÀÄ.«zÁågÀtå¥ÀÄgÀA. dAiÀÄ®Qëöä ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5578 ¥ÀÄgÀA. Page 66 . ¥sÉøï 8/9/1994 C£ÀߥÀÆtð # JA. ªÀÄAr ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉƺÀ®è 5571 . 251. ¥sÉøï 8/9/1994 ±ÉÆèsÀ gÁzsÀPÀȵÀÚ. ¦. «±ÀéPÀªÀÄð 5722 4£Éà PÁ¯ÉÆä. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA. . 3 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. ²ªÁ£ÀAzï.J¸ï. 4£Éà ºÀAvÀ 15 «zÁågÀtå X 242£Éà ¥ÀÄgÀA. 4432/3. 2135 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÉ. ºÀAvÀ 9 X 2£Éà 12 2£Éà ºÀAvÀ ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-70. gÁªÀĪÀÄÆwð # 17/2.# 2636. 5915¹ 4£Éà & r ¨ÁèPï. 9£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ..d. ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ J¸ï.J¸ï. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. "JA" ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨ÁèPï . ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃUÁ¬Äwæ ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄgÀA.Dgï. 9412 4£Éà ºÀAvÀ 12 3£Éà X 182£Éà ºÀAvÀ. PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ.L. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£É PÁæ¸ï. &ªÀiÁf AiÀÄÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 153£Éà X 242£Éà ºÀAvÀ. "¹" §qÁªÀt ¸ÁªÀiÁ£Àå §¤ßªÀÄAl¥À. 16 ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ªÉÄãï. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 dAiÀIJæà JA. ªÉÄʸÀ £ÁgÁAiÀÄt #ªÀÄÆwð. ªÉÄʸÀÆgÀÄ JA Dgï. 5726 ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA. f. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀætÂÃvÀ #J¸ï. # 92. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X f18 //2£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ¥ÉæêÀÄ£ÀAzï # 11.

ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï §¸ÀªÀgÁdÄ #eÉ. JA ¢ªÁPÀgÀ # 16. 5737 4£Éà «.J¸ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå CUÀæºÁgÀ. 120944£Éà ºÀAvÀ 15PÉƼÉîÃUÁ® X 242£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï vÁ|| ¸ÉÊAiÀÄzï £À¢ÃªÀiï # 33. 4£Éà ºÀAvÀ 15 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5854 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 C¤vÀ JA. # 17.#¦ 2348. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5941 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀªÉÄñï J¸ï. 4£ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 24 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 J°AiÀĪÀÄä#eÁ£ï 619. 5 £Éà ªÉÄãï.r. r-1. 3£Éà 6130 ºÀAvÀ.©. 5593 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 12 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. 32. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6136 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 Page 67 . X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. DºÀªÀÄzï ºÉZï.J£ï.Dgï. ¥sÉøï 8/9/1994 ºÉZï r . 2£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ.# 67/2. 1£Éà eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ ©¤ß 9408 ¯ÉÃOmï. L.J¯ï. PÉÃAzÀæ ®QëÃPÁAvÀ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ±ÀªÀÄð. J£ï.©.JA. £ËPÀgÀgÀÄ 5587 PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ.J£ï.¸À£ï ºÉZï.« ªÉÆúÀ®è. 5730 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. J£ï.J¯ï. 4£Éà ¥Àj²µÀÖ ªÉÄãï gÀ¸ÉÛ. PÉ. 5846 4£Éà PÀÄ«A¥ÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.¦. 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÉñÀªÀªÀÄÆwð © r J. ºÀAvÀ 15 X 24PÁ¯ÉÃdÄ 2£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 . D¥sï. £ÁgÁAiÀÄt PÀvÁér¥ÀÄgÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5731 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 C±ÉÆÃPï PÀĪÀiÁgï # 168.J¸ï. 2£ÉøÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ. # 2. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 6122 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï PÀªÀÄ®ªÀÄä # ¸ÀĨÉâUËqÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉ£Àß¼ÀÄ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄ 5585 ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà vÁ// ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄAqÀå f// ¸ÀégÁeï.f.«. 6123 ®Qëöäà 4£Éà ºÀAvÀ 15 ¥ÀÄgÀA. 34/©¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå AiÀiÁzÀªÀVj. ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀĪÀÄAUÀ¼À PÀ£ÀßqÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6£Éà ªÉÄãï 6062 4£Éà dAiÀÄ®QëöäÃ¥ÀÄgÀA.# 446/J. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÁågÀqÉå¸ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁgÀAf 5858 §qÁªÀt 4£Éà ºÀAvÀ 15 §¸ï X ¤¯ÁÝtzÀ 242£Éà ºÀwÛgÀ ¥sÉøï 8/9/1994ªÀiÁ®ÆgÀÄ PÉƯÁgÀ °rªÀÄt # 596. 11£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå CqÀتÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ. C¤PÉÃvÀ£À ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. «ªÀÄ® # 1506. «£ÉƨÁ ¸ÁªÀiÁ£Àå gÉÆÃqï. ¥Àj²µÀÖ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà 6131 4£Éà ºÀAvÀ.J¸ï. ºÀAvÀ 12 X£ÀÆå 182£Éà ªÀÄÄA¨ÉÊ.¹. 117704£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.PÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå eÉÆåñÀågï ªÀUÀð CUÀæºÁgÀ. ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä # 13 J¥sï ¨ÁèPï ¥Àj²µÀÖ eÉ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4 £Éà ¨ÁèPï.L. ¥ÉÃmɩâ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¦jAiÀiÁ¥ÀlÖt.¹.PÁªÉÃj ¸ÁªÀiÁ£Àå . ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄAdÄ¥Àæ¸Ázï. 5589/A 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ3/30/2004 ¥sÉÃ¸ï ¥Àæ¢Ã¥ï PÀĪÀiÁgï # 738/©. £ËPÀgÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ. PÁ²¥ÀnÖ JA.© ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. 5885 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 GUÀªÀiï ¨Á¬Ä.ZÁgï. 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄ£ï gÀ¸ÉÛ. ªÀĺÀrAiÀÄ PÉ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 6f. 4 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. 22£Éà 5845ªÀÄÄRå 4£Éà ºÀAvÀ 12gÀ¸ÉÛ. # 1. ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄlÖªÀiÁzÀAiÀÄå # 2567/PÉ30. # 26. gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ £ÉºÀgÀÆ 6120 4£Éà ¸ÁägÀPÀ. ¹-¨ÁèPï gÁdå . ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ eÉ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ZÉÆÃAzÀªÀÄä 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄRå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ.J¸ï.¹.¥Àj²µÀÖ 4£ÉÃPÁæ¸ï eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÉÆgÀ§Ar 3944 PÉÃj 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ²ªÀgÁªÀÄ¥ÉÃmÉ. ¦ J¸ï. £ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. ºÉZï.¹. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¹ÃvÀ®Qëöä. 5586 4£Éà ºÀAvÀ 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 5960 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. J£ï gÁdå ¨ÁèPï.# 16. ¸ÉÆêÀıÉÃRgï # 21/r.Dgï 57. # 62. # 96. 86. 2 £ÉÃeÁw ºÀAvÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ GzÀAiÀÄVj. D¥sï ¯ÉÃmï ¥Àj²µÀÖ »AqÀAiÀÄå. # 105/PÉ. J¸ï. . . ¸ÁªÀiÁ£Àå D¦üøÀì ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁélð¸ï. 6092 eÉÆåÃw£ÀUÀgÀ. ©. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¤Ã®PÀAoÀ#. 5 £ÉøÁªÀiÁ£Àå CqÀØ gÀ¸ÉÛ. ªÉÄÃzÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀåPÉÃj. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3 £Éà ªÉÄãï. J¥ï PÉÃAzÀæ .¹. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «£ÁAiÀÄPÀ£ÀUÀgÀ. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ3/25/1999 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʪÀÄÄ£À. eÉ. 6135 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 NAPÁgï. 6 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå CqÀØgÀ¸ÉÛ. PÁ¼ÀªÀÄä .# PÉ. J¸ï.eÉ. 2£É ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ 9 £Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï ¹zÀÝxÀßUÀgÀ.Table1 17942 17954 17964 17965 17968 17970 17973 17976 17987 17989 17994 17997 17998 17999 18011 18014 18020 18027 18028 18032 18036 18042 18045 18057 18058 18065 18068 18071 18077 18087 18088 18092 18095 18103 18105 18109 18111 18122 18126 18128 18134 18135 18141 18146 18155 18157 18158 18164 18166 18168 18177 18183 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-6 3R-6 3R-7 3R-7 3R-7 3R-6 3R-7 3R-6 3R-7 3R-7 3R-7 3R-6 3R-7 3R-7 3R-6 3R-7 3R-6 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-6 3R-6 3R-7 3R-6 3R-7 3R-7 3R-6 3R-7 3R-7 3R-6 3R-7 3R-7 3R-6 3R-7 3R-7 3R-6 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-6 3R-6 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 gÉf£Á¯ïØ ªÉ¸Éè # 50. 4£Éà ºÀAvÀ 15 J£ï. 8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï £ÀlgÁeï . 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 120374£Éà PÁ½ÃzÁ¸À ºÀAvÀ 15 X 24gÀ¸ÉÛ.¸ÁªÀiÁ£Àå 1£Éà ªÀĺÀr ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ .J¸ï. 8£Éà PÁæ¸ï. 5932 4£Éà ºÀAvÀ ZÉÊ£ÉÊ. # 2528/2.. ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉA¥À¯ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ.J¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÉƸÀ§rØ 5594 4£Éà PÉÃj. 12 2£Éà UÉÆÃPÀÄ®A. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥ÀgÁ±ÀgÀ #£ÁAiÀÄPï 41. D±ÀæAiÀÄ. dAiÀÄ®Qëöä¥ÀÄgÀA.¦ £ÀUÀgï eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # PÉ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 5963 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. Dgï. JA. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6132 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀAd¥Àà.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ r J¥sï Dgï J¯ï 5943 ¹zÁÝxÀð 4£Éà ºÀAvÀ 15 ¯ÉÃOmï X 242£Éà JzÀÄgÀÄ. 5961ªÀÄArªÉƺÀ®è. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 15ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 242£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ªÀiÁaªÀÄAqÀ # 1036/35.«.Dgï 5732 4£Éà ªÉÆúÀ®è. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉAPÀl£ÀgÀ¹AºÀ PÉÃgï. QgÀuï PÀĪÀiÁgï # 102. . 5J. 5856 4£Éà D¸ÀÖ¯ï ºÀAvÀ 15gÀ¸ÉÛ.«. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 §¸ÀªÀgÁdÄ. 2£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 ¥Àæ¨sÁ . JA. CgÀÄtZÀ® # 2643. PÁé°n C¸ÀÄìgÉ£ïì ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ J¸ÁÖ©èµï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄAmï(D«Äð). ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀĨsÁµï 5942 £ÀUÀgÀ. 3£Éà eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . 5584 4£Éà 14. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ######## ¥sÉøï UÉÆêÀÄoÀA # 712. «zÁå PÀȵÀÚ¥Àà. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄïÉ. # 101/09. ¸ÉPÀÖgï. PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 5733 4£Éà £ÁvïºÀAvÀ 9ðXD¥sï. £ÀA¢¤ 4£Éà ¯ÉÃOmï ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.JA.ºÀAvÀ 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀ£ÀPÀ®Qëöäà PÁªÀÄzÉãÀÄ J¸ï. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6129 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï zÉêÀgÁdÄ. C±ÉÆÃPÀ¥ÀÄgÀA. 6126 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 J.n.¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . §¤ß ¸ÀPÁðj ªÀÄAl¥À. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥Á¥ÀªÀÄä «.J¸ï. PÀ©Ãgï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà PÁæ¸ï. ¸ÀħæªÀÄtå # 1570/J.36/r 4£Éà ºÀAvÀ . 247. X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀzÀäªÀÄä#. 276.n. dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. 5£Éà PÉÃAzÀæ ªÉÄãï dAiÀÄ®Qëöäà ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 9303 ¥ÀÄgÀA. ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.ªÉÄʸÀÆgÀÄ. JA. zÀÄUÁðzÉë ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6125 mÉA¥À¯ï 4£Éà gÉÆÃqï. # £ÁAiÀÄPï 944/1. ¹ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£ÀåEªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÁèPï.JA. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÄPÀĪÀiÁgÀ # 2714. £ËPÀgÀgÀÄ 5729 £ÀA. 5736 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄAd¥Àà .©. # 2722.J¸ï. 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. X 242£Éà ªÉƺÀ¯Áè.¦. 6121 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 FgÉà UËqÀ# 92. 1£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï . ¸ÁªÀiÁ£Àå AiÀÄzÀªÀVj. ªÀÄ°èUÉ PÉÃAzÀæ gÀ¸ÉÛ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. 6£Éà ¥Àj²µÀÖ ªÉÄãï. # 160. 3219 dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 gÀAUÀ¥Àà #PÉ. ¥Áèmï £ÀA ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 15. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5938 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸À«ð¸ï ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. ªÁ¹.J¯ï Dgï £ËPÀgÀgÀÄ 95592 . J¯ï. ¸ÀļÀå gÀWÀÄ¥Àw. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.2£ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï.PÉ.ºÀjtÂ. J. £ÀÆå ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀAiÀiÁåf ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÁªï gÀ¸ÉÛ. 15 X 242£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉøï dAiÀĪÀÄä. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉÃ¸ï ²ªÁAPÀgÀ PÉ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄÄrUÀÄAqÀA. 162.ºÉZï. ¥sÉøï 8/9/1999 ±ÁAvÀ¥Àà # ¦. EAqÀ¹ÖçAiÀÄ¯ï ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸À§¨ïð .¨ÁèPï 6124 . 2£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ£ï. ¥sÉøï EAr¹ÖçAiÀi¯ï¸À§¨ï ð. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀĨsÁµï 5857 £ÀUÀgÀ. X 242£ÉÃ4/23/1999 ¥sÉÃ¸ï ªÁ¸ÀÄ . ¹zÁÞxÀð ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ. ¥sÉøï 8/9/1994ªÉÄʸÀÆgÀÄ. gÁdÄ. ¨ÁèPï. # 1442. X 182£Éà ¥ÀzÀä£Á§ ¥sÉøï 8/9/1994£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ jZÀqÀð ¯ÉÆèÉÆà # 143. ¸ÀPÁðj PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ªÀUÀð ®QëöäÃ¥ÀÄgÀA. X 242£Éà «zÁågÀtå¥ÀÄgÀA. ¥sÉøï 8/9/1994 ZÉ£Àߧ¸ÀªÀtÚ # 3046/1 UÉÆÃPÀÄ®A PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÁPï ð. ©.JA.¥Àj²µÀÖ f. 9 X 12 1£Éà 2£ÉÃ3/25/1999 ºÀAvÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 12«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ.

# 6. PÀÄA¨ÁgÀ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà PÉÆ¥Àà®Ä. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 12 £ÉÃ11146 PÁæ¸ï. aPÀÌgÁAiÀÄ£ÀºÀ½î. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÉÄrPÀ¯ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÃdÄ 5987 4£Éà JzÀÄgÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 CªÀÄÈvÀ eÉÆåÃw # 928/29. ¥Àæ¨sÁPÀgï.J¸ï. 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 4£Éà C¤PÉÃvÀ£À ºÀAvÀ 12 X 182£Éà gÀ¸ÉÛ.J¸ï.gÀ¸ÉÛ. UËqÀ 9£ÉøÁªÀiÁ£Àå CqÀØ gÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 9 X 12 «zÁågÀtå 2£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ¥ÀÄgÀA . ºÀAvÀ 12 X 182£Éà PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ.¥Àj²µÀÖ PÁélgïì. Dgï. ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï # 02. PÁæ¸ï ¥Àj²µÀÖ ªÀįÉèñÀégÀA eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5868 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.¦ £ÀUÀgÀ.©.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀÄtÚzÀ PÉÃj.©. # 28. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 15£Éà 2759 PÁæ¸ï. 4£Éà gÀ¸ÉÛ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.¹.©.PÉ. Dgï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. £ËPÀgÀgÀÄ 6305 2£ÉÃ4£Éà WÀlÖ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ CªÀÄgÀeÁw 5891 4£Éà §qÁªÀt ºÀAvÀ 15 X ZÉÆüÀ£ÀUÀgÀ. ¥Àj²µÀÖ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 24 £Éà 6151PÁæ¸ï 4£Éà ºÀAvÀ 12 §£À±ÀAPÀj X 182£ÉÃ5/16/2006 ¥sÉøï 2 £É ºÀAvÀ . ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ zÉêÀgÁd £ËPÀgÀgÀÄ 11141 ªÉƺÀ®è.ªÉƺÀ¯Áè. 5990 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «zÁågÀtå 5965 4£Éà ¥ÀÄgÀA. 6£Éà ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÁèPï. UÉÆÃPÀÄ®A ¸ÁªÀiÁ£Àå3£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ5883 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5989 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.ºÉZï 5741 gÀ¸ÉÛ. J¸ï. # 703. PÁ©Ãgï ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. JA.«.¦.5743 r ¸ÀħâAiÀÄå 4£Éà ºÀAvÀ 9 X gÀ¸ÉÛ.eÉ. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ######## ¥sÉøï GªÀiÁ.L. X 242£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ªÉ¸ÀÖ¥ïUÁqÀð 5872 4£Éà ºÀAvÀ 15gÀ¸ÉÛ. 4605ªÀiÁgÀÄw 4£Éà ºÀAvÀ 15 X mÉA¥À¯ï 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀ¸ÉÛ.Dgï. £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãïªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1 £É PÁæ¸ï. 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. AiÉÆÃUÉAzÀæ. gÁdå PÁæ¸ï. 3£Éà gÁdå ªÀÄÄRå ¸ÀPÁðj gÀ¸ÉÛ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 1524/1. ¥Àj²µÀÖ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃmÉ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6164 4£Éà . X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 3£Éà ºÀAvÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 476. C±ÉÆÃPÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ dAiÀÄ®Qëöäà 6147 4£Éà ¥ÀÄgÀA. 11¹J¸ï. £ËPÀgÀgÀÄ 5869 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï eÉÆåÃw «. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ©. # 314. J¸ï. £À½¤ PÀĪÀiÁj # 161. ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ ¸ÀAiÀiÁåfgÁªï ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà §qÁªÀt ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 4 ¸ÁªÀiÁ£Àå £Éà PÁæ¸ï. L f-. 4£ÉëzÁågÀtå¥ÀÄgÀA.ªÉÄʸÀÆgÀÄ.2£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀgÁ¸ï.Table1 18184 18190 18192 18193 18194 18196 18207 18211 18219 18223 18224 18237 18239 18246 18248 18261 18264 18266 18267 18278 18279 18283 18284 18292 18296 18299 18306 18307 18313 18315 18325 18331 18333 18341 18350 18356 18358 18363 18368 18372 18375 18380 18384 18394 18400 18404 18405 18411 18415 18421 18425 18434 3R-7 3R-7 3R-6 3R-7 3R-7 3R-6 3R-7 3R-7 3R-6 3R-7 3R-7 3R-7 3R-6 3R-6 3R-7 3R-7 3R-6 3R-7 3R-7 3R-7 3R-6 3R-7 3R-7 3R-6 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-6 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-6 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-6 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-6 3R-7 3R-7 §¸ÀªÀÀgÁdÄ # 2074/J. JA. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉ Dgï. PÀæ¸ï 5597 gÀ¸ÉÛ. 12 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÉA¥ÉUËqÀ.ºÉZï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1 £Éà 6153 PÁæ¸ï 4£ÉÃ. 3/24/1999 ¥sÉÃ¸ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆ ±ÁAvÀ.PÉ # 261 ¹ ¨ÁèPï. ©. §A ªÀĺÀªÀÄzï#U˸ï 35. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ J¸ï.JA. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 1600. X 242£Éà ªÀĺÁ®QëöäÃ¥ÀÄgÀA. JA. 5964 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. §½UÀ. ºÉZï. ¸ÉʤPÀgÀÄ & r ¨ÁèPï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 5£Éà n. PÉÆî¸ÀA¢ ¸ÁªÀiÁ£Àå ©Ã¢. 2£Éà D£ÀAzï ªÀiÁf mÉA¥À¯ï ¸ÉʤPÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ. 5742 4£Éà Ejé£ïºÀAvÀ 9 gÀ¸ÉÛ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À¸À 5984UÀAUÉÆÃwæ. 6137 4£Éà ºÀAvÀ 15 XªÉÄʸÀÆgÀÄ 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 «dAiÀÄ®Qëöäà # 8 zsÀ£ÀéAwæ ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. 1 £Éà r. eÉÆåÃwDmÉÆà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀPÀì ð .PÁæ¸ï §ÈAzÁªÀt «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §qÁªÀt 5879 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÉ # 2171/1. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà 2 £Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ºÀAvÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀªÀðªÀÄAUÀ¼À # 359/11. ºÀAvÀ 15§£À±ÀAPÀj. ¥ÉÆæêÉÄ£Áqï gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ. ¸ÁªÀiÁ£Àå «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ. 4£ÉèɼÀªÁr ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà CAZÉ.ªÉ. ¹Ã§AiÀÄå PÉÃAzÀæ gÀ¸ÉÛ. PÁæ¸ï ¸ÁªÀiÁ£Àå 2£ÉêÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ.«. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. # 533. ¨ÉAUÀÀ¼ÀÆgÀÄ. ªÉÄÊ ²æäªÁ¸À Dgï. eÉ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ dAiÀÄPÀĪÀiÁgï # 221 ºÉZï 15 £Éà © ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. «. n. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ.gÀ¸ÉÛ. dAiÀÄ®Qëöä ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀÄgÀA.¹. ºÀAvÀ 12 XªÉÄʸÀÆgÀÄ 181£ÉÃ######## ¥sÉøï gÀªÉÄñï PÀĪÀÄgï # 276. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 9/8/1994 ªÀiÁZÀAiÀÄå # 45/6. f. J£ï.eÉ. 5871 UÁqÀð£ï 4£Éà ºÀAvÀ 15CAZÉ.«. 8£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÃ£ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ J¸ï5978 Dgï n4£Éà ¹ »A¨sÁUÀ. X 182£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ²ªÀtÚ # 6252. 8/28/1998 ¥sÉøïPÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 6140 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁªÀÄtÚ JA.eÁw D¸ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÉÆãïð4618 gÀ¸ÉÛ. # 294. 5888 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÉæêÀÄ®vÁ # 66. 5600 «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. 5738 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 dUÀ¢Ã±ï .J£ï.¦ £ÁAiÀÄPï ¸ÉÆÖÃgïì. Page 68 . L f-946. 5740 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2£ÉÃ.©. 3 £ÉøÁªÀiÁ£Àå ¨ÁèPï. «AUï PÀªÀiÁAqÀgï # 14. # 03. 3£Éà ºÉZï. ¸ÁªÀiÁ£Àå eÉ. . ¸ÁªÀiÁ£Àå¸ÀÄ¤ß ªÀUÁð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ZËPÀ 5980 ªÀÄArªÉƺÀ¯Áè. # 2906. gÁdÄ JA. PÉÃAzÀæ ªÉÄÊ£ï. # 28. 4£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 5595 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. gÁdå 5 £Éà ¸ÀPÁðj ªÉÄÃ£ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ J¸ï.«. ¥sÉøï 8/9/1994 UÉÆëAzÀ# gÁeï 5/J. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.n. AiÀÄĤªÀgï ¨sÀmï. ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄÆwð # 525. ºÉZï. ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï UÀuÉñÀ . ªÉAPÀmÉñÀ¥Àà # 1. PÉ. # ºÉZÀ ©. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 EAzÉæñÀ. ¥sÉøï 8/9/1994 zÉêÀPÀĪÀiÁgï # 4. 5859 4£Éà 9£Éà ºÀAvÀ 15 ¨ÁèPï X 24dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¹n PÁélð¸ï. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 4£ÉêÀįÉèñÀégÀA. F¸ïÖ ¥Àj²µÀÖ CAqï "©" eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄãï gÀ¸ÉÛ. 4£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 C±ÀévÀAiÀÄå # 2305. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀĪÀiÁgï ¦. ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. J¯ïJA. 5739 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï gÀ¶Ãzï SÁ£ï # 3162. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. JA.«. »AzÀĽzÀ w®Pï«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀAUÀqÀ £ÀUÀgÀ. gÁdå ¸ÀPÁðj J¸ï. ºÀAvÀ 12 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ X 182£ÉÃ7/27/2001 ¥sÉÃ¸ï ¯ÉÆÃPÉñï # 1517. GzÀAiÀÄVj. dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. ZÉ£ÀߥÀlÖt ºÀAvÀ 12 X 182£Éà . ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀ¸ÀAvÀ PÀĪÀiÁgï # 471. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 «fvÁ±ÁéZÁAiÀÄð # 1143/75 J¯ï ©. 18£Éà gÁdå PÁæ¸ï. Dgï. dAiÀÄ®Qëöä¥ÀÄgÀA. ºÉÆlºÀ½î. X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.f¯Éè ¥sÉøï 8/9/1994 ±ÉõÁ¢æ. ¥sÉøï 8/9/1994 ²ªÀ£ÀAzÀ ¸ÁUÀgÀ # 3141. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £À½£Á.gÁdå ºÉÆÃl¯ï ¸ÀPÁðj »A¨sÁUÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 7/4/1999 qÁ||. dAiÀÄAw.4£Éà 781 4£Éà ºÀAvÀ. £ÀAdÄAqÀ #ªÀÄÆwð 514/eÉ. # 48. # 406. JA.eÉ. 17£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÃ£ï ¸ÀgÀ¸Àéw ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀÄgÀA. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5744 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £Àeï ªÀÄÄ¢Ýãï # 390/J §¤ßªÀÄAl¥À ¸ÁªÀiÁ£Àå"¹"ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §qÁªÀtÂ. . 5860 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 dªÀiï²Ãzï CºÀäzï # 53.¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆJG. ²æäªÁ¸À ¨sÀmï «dAiÀĨÁåAPï PÉÃAzÀæ J¸ï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ £ÀUÀgÀ. ¸ÀPÁðj 2£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ªÉÄÊ£ï. 4£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÁèPï. ¥sÉÆøÀÖ¯ï CAUÀ«PÀ®gÀÄ PÁ¯ÉÆä. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3£Éà ªÉÄÊ£ï. ¥sÉøï 8/9/1994 DZÀð£À UÀÄ¥ÀÛ # 169. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ºÀ¼Éà 5877 4£Éà §¤ßªÀÄAqÀ¥À. mÉA¥À¯ï . J¸ï.JA. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5882 4£Éà ºÀAvÀ 15 X2£Éà 242£Éà ºÀAvÀ 8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 5873 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 oÁPÀÆgï zÁ¸ï # 41. ªÉ¹è gÀ¸ÉÛ. 20J¯ï. ºÀAvÀ 12 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï PÀ¯ÁªÀw # 28. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà ºÀAvÀ 5875 4£Éà ¹zÁÝxÀð ºÀAvÀ 15 X£ÀUÀgÀ 242£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÆAiÀÄðPÀĪÀiÁgÀ JPÉ PÁ¯ÉÆä. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÁAiÀÄPï. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀÆt¸ÀÆgÀÄ. E qÀÆèöå.J¸ï. 5874 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±ÁAvÀgÁªÀÄ # 1737/11. ªÀÄAr 5887 4£Éà ªÉƺÀ¯Áè. 5598 4£Éà PÉ Dgï ºÀAvÀ 9 XªÉƺÀ®è 12 2£Éà . AiÉÆÃUÀ£ÀgÀ¹AºÀ. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. L. dAiÀÄ®QëöäÃ¥ÀÄgÀA. ºÉZï ªÀiÁf ¹. ¦. 5596 ºÉZï. 11 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ.PÉ. 5870 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 2011. ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆt§Æj£À 6152 4£Éà £ËPÀgÀgÀ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà PÁ¯ÉÆä 7/31/1998 ¥sÉÃ¸ï £ÀªÀªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ¸ÀPÁðj eÉ. PÀȵÀÚ¥Àà. °Ã¯ÁªÀw # 222. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 15£Éà ¦Ãgï . eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 11142 2 £Éà 4£Éà ºÀAvÀ.eÉ. 3£Éà gÁdå "©"¸ÀPÁðj ªÉÄÃ£ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ.

9£Éà 6150¨ÁèPï. ¥Àj²µÀÖ 75. 4PÀĪÀiÁgÀ £ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÃ£ï ¹. 182£Éà ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¨ÁåAPÀgïì ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ jQæAiÉÄÃóµÀ£ï 6177 4£ÉÃgÀ¸ÉÛ.PÉÃAzÀæ ¨ÉmÉÖÃUËqÀ. 5758 CUÀæºÁgÀ. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ6/12/2005 ¥sÉÃ¸ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ D®£ÁAiÀÄPï. C ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå © ¨ÁèPï. 5 £Éà gÁdå J¸ï. ®µÀÌgï 6021 4£Éà ªÉƺÀ®è. ªÉƺÀ®è. dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. ªÉÄÃ£ï ¸ÀPÁðj ¸ÀĨsÀ¸ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ £ÀUÀgÀ. ²ªÀPÀÈ¥À ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ 2£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ wgÀĪÀÅ 5897 D¢¥ÀA¥À 4£Éà ºÀAvÀ 15gÀ¸ÉÛ.r.ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀiÁf¦. X 242£Éà MAnPÉÆ¥Àà¯ï ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2£ÉÃ1/22/2005 ¥sÉøï CAd£Á ªÀÄÆwð # 3852. EA¢gÁ ¸ÁªÀiÁ£Àå £ÀUÀgÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 7101ªÉÄʸÀÆgÀÄ.r. PÉ. ¸ÉʤPÀgÀÄ PÁ¯ÉÆä.PÀÄA¨ÁgÀ ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÉÆÃ¥Àà¯ï. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 6170 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ######## ¥sÉøï gÀÄQätÂ. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨sÁgÀw # 271/5.# 57. ²Ã¯ÁªÀiÁUÀð. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀĪÀÄ£À ²æäªÁ¸À£ï # ¹-58.f. J¯ï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ 7206 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï °Ã¯ÁªÀw. PÁ½zÁ¸À ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ¥Àj²µÀÖ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÁA¢üãÀUÀgÀ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÉ J£ï.2£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. .J¸ï. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ±ÁgÀzÀzÉë ¥sÉøï 7/2/2005£ÀUÀgÀ. J¸ï J¯ï. 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ 8/28/1998 ¥sÉøï zÁégÀPÀ£Áxï # 1406/2.« 4£Éà ªÉƺÀ®è. mÉA¥À¯ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ¥Àj²µÀÖ 3£É PÁæ¸ï. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 57873£Éà 4£Éà PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ4/10/2005 ¥sÉÃ¸ï ¥Àæ¨sÁªÀw#. ######## ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 6£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. ªÀĺÁ«Ãgï ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥sÀÆègï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «Ä¯ï5900 vÉÆtaPÉÆ¥Àà¯ï 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.J¸ï.Dgï. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀÄzÀÄgÉ ªÀUÁð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄÄR. ¥sÉøï 8/9/1994 PÀȵÀÚ ¥Àæ¸Ázï # 2809. JA.J¸ï. . 38£Éà PÁæ¸ï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ VÃvÁ # 128/2.J¸ï.qÀ. # 124. C£ÀߪÀÄä ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ zÉêÀ¸ÁÛ£À. eÁw PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 2£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï UÉÆÃPÀÄ®A ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5894 3£Éà 4£Éà ºÀAvÀ ºÀAvÀ 15 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5895 1£Éà 4£ÉúÀAvÀ ºÀAvÀ 15 X 24 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 ²æPÀAoÉñÀégÀ # 31. eÉ ¥Àæ¸À£Àß # 14. JªÀiï. 2£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £À½Ã£À. 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 ©. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 1088. ¤Ãw6023 ªÀiÁUÀð. ######## ¥sÉÃ¸ï ªÀÄAZÀªÀÄä.eÁw «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 12493 ¸ÀPÀð¯ï. PÉ. 4£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨ÁèPï.2£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5747 4£Éà ºÀAvÀ 9 XPÁæ¸ï.PÀÄA¨ÁgÀPÉÆÃ¥Àà®Ä. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.D¥sï. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¦. Dgï. 6020aPÀ̪ÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 9/8/1994 f¯Éè £ÀgÀºÀj eÉƬĸï. ºÀ¼ÀîzÀ CAUÀ«PÀ®gÀÄ PÉÃj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ®¸ÀÌgï ªÉƺÀ¯Áè 5896 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. AiÀiÁzÀªÀVj ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 6179 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. f. 6012 «. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 18 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. £ËPÀgÀgÀÄ 6010 PÉ Dgï.n.J¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6022 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ®Qëö䫯Á¸ï. 1£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. # J¸ï.f. 26£ÉëdAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ£ï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 C£ÀÄ¥ÀªÀÄ# JA 231. PÀgÀÄuÁ¥ÀÄgÀ. 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ6/13/2006 ¥sÉøï zsÀªÀÄðgÁd # 24 eÉÊ£ï ºÉZïPÉ . JA. 11£Éà ©. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£ÉÃ7102 ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¯ÉÃOmïªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . £ËPÀgÀgÀÄ 6166ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀtÚªÀÄä E. PÉƼÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå J£ï. ºÀAvÀ 12 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ.ºÉZï. 6013 «.J£ï.E. J.J£ï. 6£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÃ£ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï ¹zÁÝxÀð eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ 5893ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÉÆ¥Àà®Ä 6168. «±ÉéñÀégÀ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±À©Ãgï SÁ£ï. JA. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²æäªÁ¸ï .ªÉÄãï. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ J¸ï. CtÚªÀÄä ¥Àj²µÀÖzÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6014 gÀ¸ÉÛ. # 12. ¥sÉøï 8/9/1994 vÉÃdªÀÄÆwð. # 71/E. 6007 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄ®èAiÀÄå # 938.J¸ï. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 7203 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/29/2002 ¥sÉÃ¸ï ¨Á®¸ÀĨÁæªÀÄtåA # 698/1 15£Éà PÉ.J¸ï. ªÀiÁgÀÄw ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ zÉêÀ¸ÁÛ£ÀzÀ 5754 4£Éà ºÀAvÀ 9 gÀ¸ÉÛ. «.6£ÉÃPÁæ¸ï. 48. 33. # 4. J¸ï. 6 Dgï. # 195. 182£ÉÃUÁA¢ü£ÀUÀgÀ.6167 n. 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ vÁåUÀgÁd £ËPÀgÀgÀÄ 9410 gÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 12 X 18 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£ÉêÀ£ÀA. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ fåÃw£ÀUÀgÀ. 6174 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ¸ÀªÀðªÀÄAUÀ¼ÀªÀÄä. 41/J.Table1 18436 18438 18440 18447 18453 18457 18460 18463 18467 18471 18473 18482 18483 18486 18490 18491 18499 18505 18510 18511 18517 18519 18522 18523 18536 18540 18541 18547 18560 18561 18568 18577 18583 18590 18600 18601 18602 18605 18608 18609 18624 18626 18632 18638 18641 18645 18652 18658 18662 18668 18673 18675 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-6 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-6 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-6 3R-7 3R-7 3R-7 3R-6 3R-7 3R-7 3R-7 3R-6 3R-7 3R-7 3R-6 3R-8 3R-6 3R-8 3R-8 3R-8 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-8 3R-6 3R-8 3R-7 3R-7 3R-8 3R-6 3R-8 3R-8 3R-7 ªÀÄÄgÀ½ L#. L. 4£Éà ¯ÉÃOmï ºÀAvÀ 12 X 18 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.©. 7108 ªÉÆÃmÁgÀì. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉAPÀmÉñï # 10. ¸ÉPÀÖgï-2. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀvÀå£ÁgÀAiÀÄt # 127. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ L. 12 2£ÉÃ######## ¥sÉøï VÃvÁ # 128/2. # 31/2J. Dgï. 5£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÉZï. ¥ÀĵÀà®vÁ# ºÉZï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §£ÀĪÀÄAiÀÄå 6017 4£Éà ZËPÀ.²æãÀUÀgÀ. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï gÁdtÚ. gÀÆA/£ÀA ¸ÁªÀiÁ£Àå 7. J¸ï. 3 £ÉÃ¥Àj²µÀÖ ºÀAvÀ. 4£Éà dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. PÁ½zÁ¸À ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ.12 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRåªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ªÀĺÀzÉêÀ# 692. 10 £É ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. JA. ¸ÁªÀiÁ£Àå CUÀæºÁgÀ. 8/9/1994 Page 69 . JA.¹. ªÀUÀð PÀȵÀÚªÀÄÆwð¥ÀÄgÀA. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ.4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. X 12 2£Éà PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ ¥sÉøï 8/9/1994 . «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 8271 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.PÉ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÆúÀ£ï J¸ï. 4£Éà ºÀAvÀ 12 ¸ÀgÀ¸Àéw X 182£ÉÃ¥ÀÄgÀA.¯ÉÃOmï. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.£ÀA104/J. 13 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. 4£Éà ºÀAvÀ 12 J¸ï X ¯ÉÃOmï. PÉ. 5785 4£Éà ºÀAvÀ 6UÁA¢£ÀUÀgÀ. ¥ÀAUÀqÀ r. # 335. 6178 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 18 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 J.JA.PÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå gÁªÀÄPÀȵÀÚ£ÀUÀgÀ. gÁdå ¸ÀPÁðj 5 £É«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ÀzÀ.f. ¸ÁªÀiÁ£Àå ©.PÉ# 1347.J. JªÀiï. J¸ï.«. n.qÀ§Äè. # 14. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 5/2/2002 ¸ÀĪÀuÁðªÀw # 79.J¸ï.©. 45 4£Éà ºÀAvÀ 12 XªÉÄʸÀÆgÀÄ 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 CdÓªÀiÁqÀ#¹ÃvÀªÀÄä 378. 9 £Éà gÁdå ªÉÄÃ£ï ¸ÀPÁðj 4 «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà £ËPÀgÀgÀÄ ºÀAvÀ.5 £ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ªÀiÁqɯï eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºË¸ï. ªÀÄ°èPÁdÄð£À # 02. ªÀĺÁ«Ãgï ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥sÀÆègï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «Ä¯ï5900 vÉÆtaPÉÆ¥Àà¯ï 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. zÉêÁA§ ±ÉnÖ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÉÆêÀÄtÚ#¹. 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï ªÁ°äQ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 2 £É ¥Àj²µÀÖ ªÉÄãï. 2588/J. 5745 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 90 ¦ PÁ½zÁ¸À PÉÃAzÀæ gÀ¸ÉÛ.J¸ï.©. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÉÆÃzÀAqÀgÁªÀÄ # 01. ¸ÁªÀiÁ£Àå CqÀØgÀ¸ÉÛ. E. X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 124014£Éà dAiÀÄ®Qëöäà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥ÀÄgÀA. 2£ÉÃ11/7/2005 ¥sÉøï qÁ|| ªÉAPÀmÉñï # 42. Omï ¸ÁªÀiÁ£Àå ºË¸ï. # 89 Dgï.Dgï # 322/2. ºÉZï. ª ¥ÀæPÁ±ï ºÉZï.¦. 2£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï.JA. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄlÖgÁdÄ. ¨Á§Ä . eÉ. dAiÀĪÀÄä #. 2 £Éà 6169PÁæ¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5792 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 3926.¸ÀħâAiÀÄå «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 7204 gÀ¸ÉÛ. ªÀĺÁd£ï 6008 4£Éà PÁ¯ÉÃdÄ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà »A¨sÁUÀ.CUÀæºÁgÀ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 «dAiÀÄ # 58. gÀÄQät . X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.JA. ¸ÀA¢ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ©Ã¢. 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀAiÀÄ£À CAiÀÄå¥Àà # 451. 7205 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉøï UÀÄgÀĸÁé«Ä PÉÃgï J£ï. 8/28/1998 ¥sÉøïªÉÄʸÀÆgÀÄ zÉëgÀªÀÄä # 1£Éà ªÉÄÃ£ï ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. ¨ÉÆÃUÁ¢ 6173 4£Éà 2 £Éà ºÀAvÀ 12 ºÀAvÀ. PÉ. 2 £ÉêÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ. ºÀAvÀ 12 X 18 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.© ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁ¯ÉÆä.f. 4£Éà 2 £Éà ºÀAvÀ 12 XPÁæ¸ï. 4£Éà ºÀAvÀ 6 X»A¨ÁUÀ 9 2£ÉÃnj¶AiÀÄ£ï ¥sÉøï 8/9/1994 PÁ¯ÉÃeï ªÀÄÄA¨ÁUÀ. PÉÃAzÀæ £Éà PÁæ¸ï. ZÀ£ÀßAiÀÄå AiÀÄgÀUÀ£ÀºÀ½î ¥Àj²µÀÖgÀ¸ÉÛ. # 3957/3. J¸ï.1651. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¢£Éñï. ¥sÉøï 8/9/1994 C²é¤ dAiÀÄ¥Át # 11 5 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. # 1473/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¹zÁÝxÀð£ÀUÀgÀ.§Æèöå. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 7107 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ.¦. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀAiÀÄeï ¥Á±À # 159. A/1004£Éà 2£Éà ºÀAvÀ 12 XºÀAvÀ.¥ÀÄgÀA. 3 £ÉÃ¥Àj²µÀÖ ¨ÁèPï.5892 MAnPÉÆ¥Àà¯ï 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 24 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ£ÀUÀgÀ 5746 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 . ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. X 182£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉøï ZÉ£ÀßAiÀÄå # JA.

13£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå J ªÉÄãï. ¦. # 671. J£ï. 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 C²é£ï . . ¸ÉʤPÀgÀÄ 15 «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà PÁæ¸ï. 6026 PÀÄA¨sÁgÀ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X PÉÆ¥Àà®Ä. ¹ÃvÁ £ÁZÀ¥Àà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6183 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÉÃAzÀæ # 335. 3 £É ªÉÄãï. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸Àwñï PÀĪÀiÁgï. eÉÆøɥsïPÉÃgï ¨Á®gÁeï D¥sï¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁvÀð QèäPï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 7223 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 UÉÆëAzÀAiÀÄå # ¥Àæ¤ì¥Á¯ï ¥Àj²µÀÖ ¸ÀPÁðjeÁw ¦. ±ÉÊ®eÁ ±ÉuÉÊ # 48.©. 16£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï ZÀ£ÀßVj ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¯ï. 6024ªÉÄʸÀÆgÀÄ.JA. ¸ÀPÁðj ªÀÄArªÉƺÀ®è.Dgï.Dgï. £Éà Dgï. X 182£ÉúÀÄt¸ÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉAPÀmÉñï PÉÃgÁ¥sï f. ¥sÉøï 8/2/2000 ¸ÀwÃ±ï ©. 20£Éà 'E' ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ. ²ªÀAiÉÆÃV ¥Àj²µÀÖ eÁw 3£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄÄRå 7116 gÀ¸ÉÛ.©. ¸ÀgÀ¸Àéw eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀÄgÀA. 6051 4£Éà ºÀAvÀ 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 53/J. ºÀAvÀ 12 X §ÈAzÁªÀ£À 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 2 £Éà ºÀAvÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀAUÀªÀÄä©. # 142. 6201 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.ºÉZï.6195 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.JA. ¸ÁªÀiÁ£Àå «. ªÀiÁf§¤ßªÀÄAl¥À. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.505 «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ±ÁgÀzÁzÉë£ÀUÀgÀ. 1 £Éà gÁdå PÁæ¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ²ªÁf 6053 gÀ¸ÉÛ. UËqÀ 12£Éà . PÀÄgÀ§UÉÃj ¸ÁªÀiÁ£Àå"r"ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀħâAiÀÄå 7119 gÀ¸ÉÛ.£ÀUÀgÀ. ºÀAvÀ 12 X 18r. J£ï.J¸ï # 3379."©" ¨ÁèPï gÁdåPÉ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ±ÁAw DAiÀÄð. 7111 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀ¸Àéw 6191 4£ÉÃ¥ÀÄgÀA ºÀAvÀ 12 X 182£Éà . r Dgï PÉ.¦ 4£Éà £ÀUÀgÀ. ®Qëöä¥ÀÄgÀA.6196 §¸ÀªÉñÀégÀ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X gÀ¸ÉÛPÉ. J¸ï. ¸ÀħæªÀÄtå ºËm˸ï. 7220 PÀÄ. gÁAiÀÄgÀPÉÆ¥Àà®Ä. 7115PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 37/1. dƸÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. gÁdå ¸ÀPÁðj ¸À. ©. 6188 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà D®ÆgÀÄ. £ËPÀgÀgÀÄ 7120 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²æäªÁ¸À£ï#JA 2793/2. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6054 4£Éà ºÉƼÉãÀgÀ¹Ã¥ÀÄ.J¸ï. # 278/©. 1 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãïªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. dAiÀÄ®Qëöäà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 7209 ¥ÀÄgÀA. £ËPÀgÀgÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 7211 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀaÑzÁ£ÀAzÀ # 49. 71092£Éà 4£ÉÃ¥sÉÃ¸ï ºÀAvÀ 6 X 9 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.# 297. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà # 274. ªÉƺÀ®è. ¥sÉøï 8/9/1994 VÃvÁ J£ï. ¹. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 6028 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. EA¢gÁ£ÀUÀgÀ. ©.©. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¨ÉÃAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 GvÀÛgÀ.ºÉZï. 4£ÉÃ1£Éà ºÀAvÀ 6 X 9PÁæ¸ï 2£ÉÃ8/28/1998 ZÁªÀÄgÁd ¥sÉÃ¸ï ªÉƺÀ¯Áè ªÉÄʸÀÆg ¸ÀĪÀtð . 6184EnÖUÉ 4£Éà ºÀAvÀ 12 UÀÆqÀÄ.¹. 1¦. ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ 12 «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ªÉÄãï. UÉÆëAzÉà # 20. ªÀiÁf 18/2.EnÖUÉUÀÆqÀÄ. ¸ÀPÁðj dAiÀÄ®Qëöä «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 6193 ¥ÀÄgÀA. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1999 UÁ¬Äwæ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄlÖªÀiÁzÀªÀÄä J¯ï. 4£Éà ºÀAvÀ 6ªÉƺÀ¯Áè X 9 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 300. gÁªÀĪÀÄA¢gÀ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 n. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 qÁ|| ZÁªÀÄÄAr # 1899. JA.« ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉƺÀ®è. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 §¸ÀªÀgÁdÄ #ºÉZï 2961/52.PÁ¯ÉÃeï. ######## ¥sÉÃ¸ï ²æêÀÄw ¤AUÀªÀÄä # 956/1. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 Dgï. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀÄt¸ÀÆgÀÄ 6052 4£Éà ªÀPÀìð. 2. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 ¦ PÀȵÀÚ # 230. 7117 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ # 152. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀħâtÚ.JA. ºÉZï.«. £ÁgÁAiÀÄt G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ. gÀÄzÀæ¥ÀlÚ # 1026. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 7219 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï «ÄÃgÁ f.41. J eÉ¥Àj²µÀÖ ¨ÁèPï. gÀWÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðj £ÀA.J0C£ÀÄUÀæºÀ.ºÉZï.-¨ÁèPï. X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 D¢gÁdAiÀÄå # 65. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ PÁ. PÉ gÁdå n ¹ÖçÃmï.ºÉZï. gÁªÀÄZÀAzÀæ.J¸ï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4£Éà ºÀAvÀ. # 15. eÉ. r.E.²ªÁ£ÀAzï. J¸ï. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ZÀAzÀæ¥Àà # 73/© 5 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. r ¸ÀħâAiÀÄå ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ¸ÉÛ. 274. PÉ.4 £Éà PÁæ¸ï. 7210eÉ.E. Page 70 .PÉÃj ¥ÀÄ®PÉò ¥Àj²µÀÖ eÁw gÀ¸ÉÛ. "¹" ¨ÁèPï gÁdåd®¥ÀÄj ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ.ºÉZï.¥Àj²µÀÖ¸ÀPÁðj eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¦AiÀÄÄ 6056 PÁ¯ÉÃdÄ. G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ. # 22.¦. ¥À. ¥Àj²µÀÖ ªÉÄÊ£ï. 7£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï.ºÉZï. . 7/26/2005 ¥sÉøïªÉÄʸÀÆgÀÄ. CAUÀ«PÀ®gÀÄ ªÉƺÀ¯Áè «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. Dgï. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ 7207 4£ÉãÀUÀgÀ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀÄzÀgÀªÀÄä # 186.PÉ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÉÆêÀıÉÃRgï # 709.©. ²ªÀgÁA . # 10. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6192 ªÀÄAiÀĸÀÆgÀÄ.AiÀÄÄ.Dgï. gÀ¸ÉÛ. 4£ÉÃUÁA¢ü£ÀUÀgÀ. 7110 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà AiÀļÀAzÀÆgÀÄ. J¯ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4 £Éà CAUÀ«PÀ®gÀÄ PÁæ¸ï ªÀiÁ£À¸À «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 7214 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀ®à£Á. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6182ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÁUÀAiÀÄåJ¯ï/10. X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁªÀĸÁé«Ä # 14. J£ï. ªÁ¸À« 7208PÀ¯Áåt 4£Éà ºÀAvÀ 12 JzÀÄgÀÄ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 9/8/1994 £ÁAiÀÄgï ¦ Dgï. ©. 8£Éà JA. 4£Éà ºÀAvÀ 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. NNr ¥Àj²µÀÖ ªÀiÁå£ÉÃdgï. 4£Éà ºÀAvÀ 12 XªÉÄʸÀÆgÀÄ 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ZÀAzÀæAiÀÄå. PÁAvÀgÁd ¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ¸ÀÄ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ.1 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. 1¸ÁªÀiÁ£Àå £Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ.Dgï. © «±ÀéªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ qÀ§¯ï gÀ¸ÉÛ. JA. ©. PÉ. 4£Éà J£ï ºÀAvÀ 12 DgïXªÉƺÀ®è. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÉƸÀ§Ar ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉÃj ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà PÁæ¸ï 7106 PÉ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2 £Éà PÁæ¸ï.J£ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨ÁèPï.J¸ï. 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 6187 PÀȵÀÚªÀÄÆwð 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥ÀÄgÀA.©. PÁªÀiÁQë ¸ÁªÀiÁ£Àå D¸ÀàvÉæ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ.f. PÉÃAzÀæ ªÉÄÊ£ï . 8£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï. 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ±ÉÊ®eÁ. ºÀAvÀ 12 X 18 ºÀÄt¸ÀÆgÀÄ. Dgï. gÁªÀÄPÀȵÀÚ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6027 £ÀUÀgÀ. ¸ÁªÀiÁ£Àå EA¢gÁ£ÀUÀgÀ. 6025 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. eÁw UÀAUÉÆÃwæ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 7218§qÁªÀuÉ.f.©. ¸ÁªÀiÁ£Àå 1 £Éà ªÀÄÄRå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 7222 PÀĪÉA¥ÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X£ÀUÀgÀ. X 182£ÉêÀÄAiÀĸÀÆgÀÄ. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ PÁélð¸ï 7112 ZÁªÀÄÄAr 4£Éà ºÀAvÀ 6 ¨ÉlÖzÀ X 9 2£Éà gÀ¸ÉÛ.r. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6181 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÁAqÀÄ # 1 ºÉƸÀ §qÁªÀuÉ. ²ªÀPÀÈ¥À.Dgï. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ10/2/2005 ¥sÉøï qÁ||. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ï. J ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ CAJ © ¨ÁèPï. # 1210 . 6055 8 £Éà 4£Éà PÁæ¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6185 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. ¹ J¸ï. . gÁªÀÄPÀȵÀÚ£ÀUÀgÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 7114 zÀlÖUÀ½î 4£Éà ºÀAvÀ 6ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨sÁgÀw vÁåUÀgÁdÄ # 617 ®Qëöä ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀÄgÀA. JA. 6186 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨sÁUÀå # 2472. 17£Éà . # 602.# 3074. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 4/7/1998 wªÀÄäAiÀÄå. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄAr 7118 ªÉƺÀ¯Áè 4£Éà ºÀAvÀ 6X ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 6180 ¸ÀPÀ¯ÉñÀÄàgÀ. ªÀUÀð ¸ÀgÀ¸Àéw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀÄgÀA. 6050PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. J¸ï. ¨ÉÆÃUÁ¢ü2£Éà PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ. # 910/2.PÉ. .ªÀiÁ£À¸ÁgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. ¨ÉAUÀ¼ ¥ÀÄlÖgÁªÀÄ # 7109. ######## ¥sÉÃ¸ï «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå # 307. ¸Áé«Ä. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ©. ¥sÉøï 8/9/1994 °AUÁgÁdªÀÄä # 4068/1 J¸ï. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 21£Éà £ËPÀgÀgÀÄ PÁæ¸ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå 2£Éà ºÀAvÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ. J¸ï. ¹. 6048 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀĵÀà CAiÀÄåAUÁgï. ¥Àj²µÀÖ PÁ¯ÉÆä. ¸ÁªÀiÁ£Àå £ÁUÀgÁd PÉ Dgï. ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.Table1 18686 18689 18691 18693 18696 18707 18711 18712 18730 18743 18747 18748 18757 18765 18769 18773 18775 18782 18783 18784 18789 18797 18798 18800 18806 18811 18819 18820 18822 18823 18835 18837 18845 18846 18847 18855 18862 18866 18868 18870 18872 18883 18887 18896 18901 18906 18909 18914 18918 18921 18923 18936 3R-8 3R-8 3R-7 3R-7 3R-8 3R-8 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-8 3R-7 3R-8 3R-7 3R-7 3R-8 3R-7 3R-7 3R-7 3R-8 3R-8 3R-7 3R-7 3R-8 3R-8 3R-7 3R-7 3R-8 3R-8 3R-8 3R-7 3R-8 3R-8 3R-7 3R-7 3R-8 3R-7 3R-8 3R-8 3R-7 3R-8 3R-8 3R-7 3R-7 3R-7 3R-8 3R-7 3R-7 3R-7 3R-8 3R-7 §¸ÀªÀAiÀÄå#. 182£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÉÆêÀÄtÚ#L. J£ï eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ Dgï ªÉƺÀ®è. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2497 «dAiÀÄ 4£Éà £ÀUÀgÀ2£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉúÀAvÀ.

# 9. PÁ¯ÉÆä ¥Àj²µÀÖ eÁw PÁåvÀªÀiÁgÀ£À «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 7126ºÀ½î. X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.¸ÁªÀiÁ£Àå PÀĪA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ.r. ©. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 3ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ºÀAvÀ. PÉëÃvÀæAiÀÄå ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. # 4212. 2¥ÀAUÀqÀ £Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄãï. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 CA©PÀ # 82. # 377. 6259 PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. # 7401. 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉøï gÁªÀÄZÀAzÀæ # 23.ªÉƺÀ¯Áè. 12 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «zÁågÀtå¥ÀÄgÀAªÀÄ 3840 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ.ºÉZï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ PÀȵÀÚ 6254 gÁd4£Éà ¥ÉÃmÉ. PÁ¯ÉÃdÄ.J. . ºÉZï. 6207 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà PÉÃAzÀæ PÁæ¸ï mÁåAPï ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 Page 71 . «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 645. J¸ï. J£ï. 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÉ¨Áâ¼ï PÉÃAzÀæ gÉ«£ÀÆå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6£Éà £ËPÀgÀgÀÄ PÁæ¸ï 7134 4£Éà ªÉÄÃlUÀ½î ºÀAvÀ 6 X 9 CAZÉ.¥ÀAUÀqÀ 4«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà PÁæ¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä 71372£Éà 4£ÉúÀAvÀ ºÀAvÀ 6 X 9 §¸ÀªÉñÀégÀ£ÀUÀgÀ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ²æà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁªÀÄ ¥ÀÄgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. JªÀiï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. J£ï.É ¸Áªï¸ÁªÀiÁ£Àå ðd¤PÀ ºÁ¸ÉÖ¯ï.ªÉƺÀ¯Áè. ZÀAzÀÄæ # 1036/6. 12 ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 dUÀ£Áxï ¥Àæ¸Ázï # 14/©. ¸ÀgÉÆÃd JA. ¯ÉÃOmï. 6212 4£Éà ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 9 ¸ÉÃAmï X 12 2£Éà ¥ÉÆëģÀ ¥sÉøï 8/9/1994 ZÀZÀð »A¨ÁUÀ. ºÀAvÀ 9 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¹-1. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ HngÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ®vÁ JA.E. ¥sÉøï 8/9/1994 ZɮĪÀAiÀÄå. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ######## ¥sÉøï PÉÆêÀįÁ # 920/1 ¦. ZÁªÀÄÄAr ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀÄgÀA.J¸ï # 3104. 6303ZÁªÀÄÄAr 4£Éà ºÀAvÀ 9 X ¥ÀÄgÀA. 12 £É ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. 6304£ÀA 4£Éà 28.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà ªÉÄãï.3434. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀªÉÄÃ±ï ¨Á§Ä. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀĺÀzɪÀ¥Àà # 23. X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 dAiÀĪÀÄä #1181/J. UÉÆÃPÀÄ®A ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 7235 1£ÉÃ4£Éà ºÀAvÀ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1 £Éà ºÀAvÀ. 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ºÉÆ£ÀߥÀà. ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁdÄ Dgï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 4/3/2005 AiÀıÉÆÃzsÀ # 1385. # 22 8£Éà ¹ ªÉÄÃ£ï ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. # 215.E. ¹.f.JA. 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà vÁåUÀgÁdgÀ¸ÉÛ. 7£Éà gÁdå PÁæ¸ï.J¸ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå J£ï . 2 £Éà PÉÃAzÀæ J¸ï. £ËPÀgÀgÀÄ 7245 d£ÀUÉÆð. E.PÉ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±À²gÉÃSÁ.qÀ§Äè. ºÀAvÀ 12 X «.J¯ï # 43.. JA. ªÀÄÄPÀâ¯ï#CºÀªÀÄzï 1160/141. ªÉÄʸÀ zÉêÀgÀdÄ#«. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄÄRå 7124 4£Éà gÀ¸ÉÛºÀAvÀ 6ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ######## ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 gÀ«±ÀAPÀgÀ J &JªÀiï. ²æÃgÁªÀÄ¥ÀÄgÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3£Éà PÁæ¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3£Éà PÁæ¸ï 7123 ªÀÄAr 4£ÉêÉƺÀ¯Áè ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà . ¸ÁªÀiÁ£Àå GzÀAiÀÄVj.PÉ. dnÖ ¸ÁªÀiÁ£Àå ©Ã¢ £Àdûgï¨Ázï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÄgÀÄ. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁªÀÄÄ PÉ.# 225. 3 £É¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 9 XPÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.69. DAzsÀæ¥ÀæzÉÃ±ï ªÀ¸ÀÄzÀ J¯ï. £ËPÀgÀgÀÄ 7131 J£ï. 4£Éà ºÀAvÀ 9£ÁvÀð. 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï. £ÀA82 ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 5£ÉÃ6211 PÁæ¸ï. ¸ÉʤPÀgÀÄ vÉÆtaPÉÆ¥Àà¯ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 7128 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÉ6252 Dgï 4£Éà ªÉƺÀ®è. ºÉZï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ²æÃzsÀgï J£ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 7246 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä.L.r. 182£Éà gÀ¸ÉÛ.«.JA UÀÄAqÀÄgÁªï ¸ÁªÀiÁ£Àå £ÀUÀgÀ.PÉ. ¸ÀÄtÚzÀ ¥Àj²µÀÖ PÉÃj.¦. # 354. 6258 «zÁågÀtå 4£Éà ºÀAvÀ 9X ¥ÀÄgÀA. ¥Àj²µÀÖ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÉAlæ¯ï 7236 ¥Éưøï 4£ÉÃoÁuÉ. 6256 ¥ÀæPÁ±ï 4£Éà £ÀUÀgÀ. ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸À£ï D¥sï ªÀÄjUËqÀ.Dgï. 182£Éà ªÀÄAUÀ¼À ¥sÉøï 8/9/1994 UÀAUÉÆwæ . ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉ. 2CgÀ¸À £É ºÀAvÀ gÁdå ¸ÀPÁðj 17 £É«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÁèPï £ËPÀgÀgÀÄ J¸ï. ©. 3£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. 103/21.«±Àé«zÁå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6197 4£Éà ºÀAvÀ 12 X¤®AiÀÄ. 7127 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²æäªÁ¸ï . ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ 6264 Dgï ªÉƺÀ®è. ¸ÁªÀiÁ£Àå UÉÆÃPÀÄ®A. 5£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï ¸ÀÄtÚzÀPÉÃj ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 7125 PÉ.Table1 18940 18946 18951 18960 18964 18969 18970 18972 18977 18986 18991 18992 18994 19003 19004 19011 19012 19016 19019 19023 19029 19040 19048 19049 19052 19053 19059 19062 19063 19068 19072 19083 19085 19089 19090 19093 19096 19102 19107 19108 19113 19114 19117 19123 19125 19132 19135 19136 19143 19144 19147 19148 3R-8 3R-14 3R-8 3R-8 3R-7 3R-8 3R-7 3R-8 3R-8 3R-8 3R-8 3R-7 3R-7 3R-8 3R-7 3R-8 3R-7 3R-8 3R-7 3R-8 3R-7 3R-8 3R-8 3R-7 3R-8 3R-7 3R-7 3R-8 3R-8 3R-7 3R-8 3R-7 3R-7 3R-8 3R-8 3R-7 3R-7 3R-8 3R-8 3R-7 3R-8 3R-7 3R-7 0 3R-7 3R-7 3R-7 3R-8 3R-7 3R-8 3R-8 3R-7 µÀÀ¦üÃgï CºÀªÀÄzï # 1387. JA. 6263 PÉ4£Éà Dgï ªÉƺÀ®è.«. gÁdå ¸À¨ï¸ÀPÁðj r«µÀ£ï. ¸ÀÄzsÁ . 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. P. F±ÀPÀÈ¥À.J qɦÖ/qÉÊ D¥sï ¸ÁªÀiÁ£Àå Drmï. 4£Éà ºÀAvÀ 12 ¸À£ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ X D¥sï 182£Éà dªÀgÉÃUËqÀ. PÀ©Ãgï µÀjÃ¥sï ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. 6£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï eÁw UÁA¢ü£ÀUÀgÀ. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. # 121. 2£Éà ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 196. GªÀÄgÀt eÉ # 2865/1. ¸ÀPÁðj Dgï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÉ¨Áâ¼ï 2£Éà 7234 ºÀAvÀ. J. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥Àæ¨sÀÄ ¸Áé«Ä. ªÀiÁ¬ÄUËqÀ. "¹" ¨ÁèPï ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁQ PÁélð¸ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ®°vÁ ªÀĺÀ¯ï 7135 4£Éà gÀ¸ÉÛ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁeÉñÀéj# 235. ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ZÀAzÀæ¥Àà. n PɪÀiÁf ¯ÉÃOmï. # 124. ¥ÉÆðøï E£Éì÷àPÀÖgï.JA.«. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÄgÀÄ. ºÀAvÀ 6 XªÉÄʸÀÆgÀÄ.n.7239 £ÀAd£ÀUÀÆqÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 36255 £É ºÀAvÀ. # 17.f. 7249r¥ÁmïðªÉÄAmï 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà D¥sï ¥sÉøï 8/9/1994 ¦ü¹Pïì. 7242«zÁågÀtå 4£Éà ºÀAvÀ 12 ¥ÀÄgÀA. # 1389. 1 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï.¹. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X ¥ÀæPÁ±ÀA 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 f¯Éè. 6301 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. dªÀgÉà UËqÀ. 1£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï UÉÆÃPÀÄ®A ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 7132 2£Éà 4£Éà ºÀAvÀ ºÀAvÀ 6 XªÉÄʸÀÆgÀÄ.©.PÉ.ºÉZï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 6200 ¨ÉÊgÀ¸ÀAzÀæ 4£Éà ºÀAvÀ 12 XªÀÄÄRågÀ¸É.J¸ï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå gɪÉÆÌà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¯ÉÃOmï. # 2829. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀWÀÄ¥Àw.ZɮĪÁA¨sÀ CAUÀ«PÀ®gÀÄ CUÀæºÁgÀ. ¨ÁèPï. 12 2£Éà ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ 8/9/1994 GZÉÑÃUËqÀ PÀjêÀÄAnà n.¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «zÁågÀtå £ËPÀgÀgÀÄ 6253 ¥ÀÄgÀA. ±ÉõÁ¢æ # 1£Éà PÁæ¸ï.7237 «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. PÁªÀiÁQë ¸ÁªÀiÁ£Àå D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀƪÀ 6213 4£Éà ð¨sÁUÀ. n. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 7129 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. E. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.¹. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 7240 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁdAiÀÄå PÉ. X 182£ÉÃ######## ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï gÉÃtÄPÁ. 8£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀAdÄAqÀgÁeÉ # 24. PÉÃAzÀæ ¨ÁæöåAZï¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀiÁå£ÉÃdgï.¦. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ 6257 Cgï 4£Éà ªÉƺÀ®è.J¸ï. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉAPÀlgÀªÀÄt PÉÃgÁ¥sï ±Á¹Ûç . ®QëöäÃ¥ÀÄgÀA ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÄgÀÄ.ºÉZï. ¸ÁªÀiÁ£Àå 3£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀUÀgÀ 7136 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà §¤ßªÀÄAl¥À. # 930. ¥ÀÄlÖ ¸Áé«Ä. # 1. ¥sÉøï 3/1/1995 vÁ|| UÀÄgÀÄ¥Àæ¸Ázï # 4812. ¥sÉøï 8/9/1994 FgÀ¥Àà ©. ±ÉÆèsÀ. ¸ÀÄzsÁPÀgÀ # ¹Ã¤AiÀÄgï ±ÉnÖ . # 04. Dgï¸ÁªÀiÁ£Àå mÉA¥À¯ï ¹ÖçÃmï.L. 7229«¯ÉÃeï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ F¸ïÖ PÁæ¸ï. 8/9/1994 ±ÉõÀ£ÁAiÀÄPï. 1 £Éà f gÁdå ¨ÁèPï¸ÀPÁðj dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀmÁÖ© ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÁªÀÄ£ï. 4£Éà PÁ¯ÉÆä.J¸ï.Dgï.J¸ï. ªÀÄA ªÀÄj¸Áé«Ä # 2 J.J£ï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÉÆÃUÁ¢üà ¹zÉÝÃUËqÀ.23£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. . 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. gÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ZÀAzÀæ±ÉÃPÀgÀ # 1032.©. ªÉÄʸÀÆgÀÄ.gÁeÉÃAzÀæ£ÀUÀgÀ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ©Ã¢ ¥Á®ºÀ½î ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄ 7138 ²æÃgÀAUÀ 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9¥ÀlÖt 2£Éà vÁ|| ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄAqÀå f¯Éè. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6198 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥Àæ¥ÀįÁè # 3017. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 7250 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨sÁUÀð«. ªÉÄʸ AiÀıÉÆÃzÀªÀÄä 4£Éà ºÀAvÀ¸ÁªÀiÁ£Àå UÉÆÃPÀÄ®A ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ eÉÆÃ¥Àr 7140±Éqï 4£ÉêÀÄAdÆ£Áxï ºÀAvÀ 6 X 9 2£ÉÃ¥ÀÄgÀ. 7133 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁgÁAiÀÄt #gÁdÄ 736/5 ¦. 6302 ©. 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸Á«wæ . 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. # 961/©. .J¸ï.J¸ï. ¸ÀÄgÉÃAzÀæ 1£Éà ªÀiÁf ªÉÄãï JA. ºÉZï ¦. ªÉÄãï. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 6262 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀA¥Àvï CAiÀÄåAUÁgï.PÉ. 6251 UÉÆÃPÀÄ®A. « 4 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. 4£Éà ºÀAvÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÀÄ.qÀ§Æè.«. ¥sÉøï 8/9/1994 ±ÀAPÀgÉÃUËqÀ. ¸ÉʤPÀgÀÄ 4«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ºÀAvÀ. C±ÉÆPÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3£Éà PÁæ¸ï.

73. ªÀiÁf ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁA¥ÉèPïì. Dgï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆlð 6310 ªÉƺÀ®è. ±ÀPÀÄAvÀ®. ¥sÉøï 8/9/1994ªÉÄʸÀÆgÀÄ ZÀAzÀæ±ÉRgÀ # 508/©. ²ªÀtÚ # 30. 1015.¹. ºÀÄt¸ÀÆgÀÄ. # 53. ©. PÀmÉÖ. ¥Àj²µÀÖ E®ªÁ® eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä 6352 ºÀÄt¸ÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12gÀ¸ÉÛ.r. ¥sÉøï 8/9/1994 ºÁ¼ÉÃUËqÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 7 £Éà PÁæ¸ï. ¨Á¼ÉºÀtÄÚ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6353 PÉ. 6220 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁzsÀPÀȵÀÚ. 4£Éà ªÉƺÀ¯Áè.JA. 4£Éà 2£Éà ºÀAvÀ 12 X 18 ºÀAvÀ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÉÆëAzÀ 6275 4£Éà ¸Áé«Ä ºÀAvÀ 9 ¤®AiÀÄ. ¥sÉøï wªÀÄäUËqÀ§¯ÉèãÀºÀ½î. EA¢gÁ # 954 7£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï gÀ¸ÉÛ.«6285 ¥ÀÄgÀA. 4 gÁeÉ £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ¸ï. ¥sÉøï 8/9/1994 zÉêÀgÁeï #n.JA. 3£Éà ªÀiÁf PÁæ¸ï. X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁªÀÄAiÀÄå # 22JA JA L. 4£Éà ºÀAvÀ 9 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀȵÀÚ ªÀÄÆwð 7150 4£Éà ¥ÀÄgÀA.ºÀÄqÉÆÌÃ.L ¸ÁªÀiÁ£ÀåPÁélæ¸ï. ºÀAvÀ 12«zÁågÀtå X 182£ÉÃ¥ÀÄgÀA. ¥sÉøï 8/9/1994 CuÉÚöÊ ªÀÄjgÁd # 3340/1. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ zÉêÁgÁeï 6225 4£Éà ªÉÆúÀ®è. 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±ÁªÀÄ®. 6214 4£Éà dAiÀÄ®QëöäÃ¥ÀÄgÀA.Dgï. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀĺÉñÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 7151 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 wªÀÄäAiÀÄå. ¹. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºË¸ï.©.« # 3381/JA43. 4£Éà ºÀAvÀ 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ.ºÉZï. ¥sÉøï 8/9/1994 Page 72 . X 9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. . r. ©. 4£Éà D°ÃªÀiï ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï ºÉƸÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ. £ËPÀgÀgÀÄ gÁWÀªÉÃAzÀæ£ÀUÀgÀ 6308 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¹zÀÝxÁð£ÀUÀgÀ ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÉƸïÖ . «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀæPÁ±ï ¦. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ. £ÉÃPÉÃAzÀæ ªÉÄãï.ºÉZï. © ºZï gÁdå ¨ÉÆPÀ£ÀPÉgÉ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ºÉÆÃ// 6305 4£Éà PÀȵÀÚgÁd ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥ÉÃmÉ ¥sÉøï 8/9/1994 vÁ// ªÀÄAzÀå f// ±ÁgÀzÀ.J¯ï.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÉ¨Áâ¼ï 7148 1£Éà 4£Éà ºÀAvÀ. ºÀAvÀ 6 X 9 2£ÉÃ8/31/1998 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 XªÉÄʸÀÆgÀÄ 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 CgÀÄuï PÀĪÀiÁgï # 2775. ºÀAvÀ 6 X 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï gÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 9 X 12¹zÁÝxÀð 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀUÀgÀ.¥sÁgÀA. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 E®ªÁ® ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÀ«AzÀæ «. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ2£Éà 7173 4£Éà ºÀAvÀ 12 ºÀAvÀ. ªÀÄAdÄ£Áxï. gÁZÀ¥Áàf «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀAUÀqÀ ¸Áé«Ä 7152PÀÈ¥À.¹. «. ¥Àj²µÀÖ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀ®AiÀÄ 7164 PÀȶ 4£Éà ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉøï PÉÃAzÀæ . ºÉƸÀPÉÃj.n. 7181 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀlÖ¸Áé«ÄUËqÀ # 79. ªÀÄÄRåªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ¥sÉøï 8/9/1994 dAiÀÄ®Qëöäà # 2373.J¸ï. PÀȵÀÚ«¯Á¸À ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ¸ÉÛ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 AiÀıÉÆÃzÀ. X 182£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀĺÀªÀÄzï#AiÀÄÄ£À¸ï.# 782/©. ¸ÉʤPÀgÀÄ 3£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. ¸ÉʤPÀgÀÄ ¥ÀqÀĪÀt «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ.L. ¸ÉʤPÀgÀÄ §ÈAzÁªÀ£À «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 7185 §qÁªÀuÉ. ¸ÉÆÌ¯ï ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 4£Éà ºÀAvÀ 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÉÊAiÀiÁzï # C§Äâ¯ï 90.J£ï. «£ÁAiÀÄPÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6271 £ÀUÀgÀ. ¸ÀPÁðgÀzÀ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X¥Éæ¸ï 12 2£Éà JzÀÄgÀÄ.UÉÆÃUÀÄ®A ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ.J¸ï. J CAqï »AzÀĽzÀ © ¨ÁèPï. gÉʯÉéà ¸ÁªÀiÁ£Àå §qÁªÀuÉ.PÉ ºÀAvÀ §qÁªÀuÉ. #J£ï. ¥Àj²µÀÖ ®°vÁ¢æ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀÄgÀ. 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ¥ÉÃmÉ. 6215 4£Éà ºÀAvÀ 9 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ.Dgï. 7146 4£Éà PÉʯÁ¸À¥ÀÄgÀA. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 «£ÉÆÃzÀ # 5.JªÀiï.J. # 950. gÁªÀiÁ£ÀÄd ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ 7153 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 F±Àéj . X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 E°AiÀiÁ¸ï CºÀªÀÄzï # 57/2J. ªÀÄAq §¸ÀªÉÃUËqÀ ¤Ãj£À mÁåAPï gÁdå ºÀwÛgÀ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §¸ÀªÀ£ÀUÀÄr £ËPÀgÀgÀÄ 6274zÉêÀ¸ÁÜ£À 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 »A¨sÁUÀ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÉ.E. eÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå 9£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄãï. «Ä¯ï 7144 ¥ÉÆøïÖ 4£Éà ºÀAvÀ 6X ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 1638. ¹ÃvÁ«¯Á¸À ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. JªÀiï gÁdå J¸ï. 7184 4£Éà ºÀAvÀ 12 D£ÉÃPÀ¯ï. 12£Éà ªÀiÁf ªÉÄÊ£ï. UÀÄgÀÄ ªÀÄ®èªÀÄä # 1047/29. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 7£Éà CqÀØ 7183 4£Éà gÀ¸ÉÛ.J¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÆúÀ®è. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²ÃvÀ¯ï ¥Àæ¸Ázï. ¦æ£ïì¸ï ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.ºÉZï.PÉ # 240. 4£Éà ºÀAvÀ 6 PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀªÉÄÃ±ï ©# Dgï. dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.43 4£Éà ¦æÃAgÉÆÃ¸ï ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà gÀ¸ÉÛ. gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ «ÃgÁd 7182 ¥ÉÃmÉ. 6 ¸ÁªÀiÁ£Àå £Éà PÁæ¸ï. X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÉZïJ¸ï.®µÀÌgï. 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 gÀ«PÀĪÀiÁgï # 2265/20.eÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå5 ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà PÁæ¸ï.©. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1£Éà PÁæ¸ï 6354 4£Éà dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. X 9 2£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 ªÉÄʸÀÆgÀÄ dAiÀIJæÃ. J¯ï.6270 PÉ Dgï 4£Éà ªÉƺÀ®è.6273 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ©£ï zÉêÉÃUËqÀ gÁdå ¸ÀPÁðj G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ.§qÁªÀuÉ. 6 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï.¦. ¥sÉøï 8/9/1994 «±Àé£ÁxÀ © # 1442/1. ®QëöäÃ¥ÀÄgÀA.f. # ¹ºÉZï-03.J¥sï. ºÉZï. # 5. 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.Dgï.JA # 1238.PÉ. # 219. £ÁUÀgÁeï # ¸ÀºÀ ¥ÁæzsÀå¥ÀPÀgÀÄ. PÉ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÁeÉÃAzÀæ 6284 £ÀUÀgÀ. £ËPÀgÀgÀÄ 7149 4£Éà ²æÃgÁA¥ÀÄgÀ.w®PÀßUÀgÀ. f. «. 1¸ÁªÀiÁ£Àå £Éà ªÉÄãï. 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.JA.¹. ºÉZï.¦ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀiÁf GUÁæt ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¤UÀªÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀªÀVj. 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 dAiÀĪÀÄä# 33. # 339. 1063/94.«.« J 22. 11.Dgï.PÉ. ¹. 6£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ïªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4£Éà ªÉÄãï 7143«£ÁAiÀÄPÀ£ÀUÀgÀ.©. ©-138. ºÉƸÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå §ArPÉÃj ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ Dgï. 695. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6351 zÉêÀgÁd 4£Éà ºÀAvÀ 9 XªÀiÁPÉðmï. 7185 4£Éà PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. #PÉ.J£ï. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÁAvÀgÁdÄ# 227. 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. # 10£Éà PÁæ¸ï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ.6£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÃ£ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ.« 42 . ¥sÉÃ¸ï ²ªÀtÚ JA. 6217 £ÀA. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀÄgÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . ¥sÉøï 8/9/1994 PÁ¤Pï gÁeï#. 3£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï ¸ÀÄtÚzÀPÉÃj.¸ÁªÀiÁ£Àå UÁqÀð£ï gÀ¸ÉÛ.. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 dAiÀÄgÁd£ï#PÉ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄÆwð . . §ÈAzÁªÀ£À gÁdå ¸ÀPÁðj §qÁªÀuÉ. 3J¸ï. 1£Éà ªÀiÁf ªÀĺÀr. £ËPÀgÀgÀÄ 7145 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.n. E CAqï ¸ÁªÀiÁ£Àå J¥sï ¨ÁèPï. "J" ¨ÁèPï gÁdåd¯ï¥ÀÄj ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ.«. 4£Éà PÉÆqÀUÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà f¯Éè.UÁA¢üãÀUÀgÀ.¦. 11£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï. 14¸ÁªÀiÁ£Àå £Éà ªÉÄÃ£ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀ¸Àéw 6309 ¥ÀÄgÀA.J£ï # 4 ªÀiÁqÉÃ¯ï ¸ÁªÀiÁ£Àå ºË¸ï. 6307 ªÉƺÀ®è. ¦. 1412/J.©.PÁ¯ÉÆä. 6216¨É¼ÀªÁr 4£Éà ºÀAvÀ 9 XCAZÉ. 6218 4£Éà n.. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 6268 ¸ÀPÁðj 4£Éà ¥ÀzÀ« ºÀAvÀ 9 X 12 ¥ÀƪÀð 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÁ¯ÉÃdÄ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.E. 7141 PÁ¯ÉÆä 4£Éà ºÀAvÀ 6GzÀAiÀÄVj. ¥ÉÆæåɸÀgï ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁélð¸ï6277 . 2575/1. 4 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ¸ÀÄ£ÀAzÁ zÉë # 110. ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ######## ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 8/28/1998 ¥sÉøï J¸ï J¸ï ¥ÀÄgÀA. ¸ÁªÀiÁ£Àå ©Ã¢ . 6312®µïÌç 4£ÉêÉƺÀ®è ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄAdÄ£Áxï # r. X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 gÁªÀÄPÀȵÀÚ # 3006. ¥ÀgÀªÀĺÀA¸À ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 6267 gÀ¸ÉÛ. ¸ÀįÉÆÃZÀ£À. ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.JA. 6221 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.vÁªÀgÉ ¦. ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄArªÉƺÀ¯Áè. JA. 6219 4£Éà ºÀAvÀ 9 X GzÀAiÀÄVj. # 17. # 2383. X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÄgÉÃAzÀæ # 48. 2£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 ªÉÄʸÀÆgÀÄ °AUÀgÁdÄ #JªÀiï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£Éà PÁæ¸ï.©. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£ÉÃAiÀiÁzÀªÀVj. 6272 4£Éà «zÁågÀtå ºÀAvÀ 9 X 12 ¥ÀÄgÀA.ªÉÄʸ ©üêÀÄAiÀÄå # 7-255. 6265 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀÄAd¥Àà ©. ªÉÄʸÀÆ ²æäªÁ¸À J¸ï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ CAPÀAiÀÄå.J¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 7142 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.r. 1 ¸ÁªÀiÁ£Àå £Éà ªÉÄÃ£ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3 £Éà PÁæ¸ï. ²æäªÁ¸À ¥Àj²µÀÖ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. «£ÀAiÀÄ 6306 4£Éà ªÀiÁUÀð.PÉ.Table1 19150 19153 19159 19164 19165 19168 19171 19178 19182 19186 19194 19198 19204 19210 19217 19218 19222 19224 19225 19233 19237 19238 19239 19245 19246 19249 19261 19262 19263 19266 19267 19270 19281 19285 19286 19287 19288 19293 19299 19304 19307 19308 19309 19311 19315 19317 19318 19323 19327 19330 19336 19339 3R-7 3R-8 3R-8 3R-7 3R-7 3R-8 3R-7 3R-8 3R-7 3R-8 3R-8 3R-7 3R-8 3R-7 3R-8 3R-7 3R-7 3R-7 3R-8 3R-7 3R-8 3R-8 3R-7 3R-7 3R-8 3R-7 3R-7 3R-7 3R-8 3R-7 3R-7 3R-8 3R-8 3R-7 3R-8 3R-7 3R-7 3R-7 3R-8 3R-7 3R-7 3R-8 3R-7 3R-7 3R-8 3R-7 3R-7 3R-7 3R-8 3R-7 3R-7 3R-7 gÉÃtÄPÀ. 2£Éà PÉÃAzÀæ ºÀAvÀ 4£Éà ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ CqÀØgÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²ªÀ±ÀAPÀgï# JA.

6227 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÉA¥ÀAiÀÄå. §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6292 gÀ¸ÉÛ. 229. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ qÁ|| GvÀÛ¥Àà C¹¸ÉÖAmï .JA J.6286 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ZɮĪÁA§ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà D¸ÀàvÉæ. ªÉïÁ¥ÀÄj. PÀÄA¨ÁgÀ 7188 4£Éà PÉÆ¥Àà®Ä. 2£Éà PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ.ºÀAvÀ 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ. D£ÉUÀÄAr ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÉÆÃqï. «µÀÄÚPÁAvï # 1700. 4£Éà ºÀAvÀ 9 XªÉÄʸÀÆgÀÄ 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²ÃªÁf gÁªï. 1 £ÉêÀĺÀr. # 1047/40. 8/29/2000 ¥sÉÃ¸ï ¸ÀgÀ¸Àéw . PÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå Dgï ªÀiÁPÉðmï. # ¹. ¥sÉøï 8/9/1994 ZÉ£ÀߪÀÄä# 34. 2755. ºÉZï. © C±ÉÆÃPÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ.r. ªÀiÁf 2 £ÉøÉʤPÀgÀÄ ªÀÄÄRå «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. Dgï. ²æà gÁA ¥ÉÃmÉ. 4£Éà «zÁågÀtå¥ÀÄgÀA ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 . ¸ÁªÀiÁ£Àå 2£ÉêÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ£ï.3-J PÁæ¸ï. ¹. ªÀÄAUÀ¼À#n.J. 6233 4£Éà «. 1024. ######## ¥sÉÃ¸ï ªÀĺÀzÉêÀAiÀÄå # 980. PÉ.f# 1130/8 .PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ªÉÄ ¨sÁgÀw J¸ï. «zÁå£ÀUÀgÀ. 4£ÉÃUÉÆÃPÀÄ®A. 4£Éà ºÀAvÀ 6 X 9 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄÄvÀÛ¥Àà J¯ïJA.PÁªÀÄvï ¸ÁÖ¥sï £À¸Àð.J¸ï.ªÀÄAqÀå. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¤«Ä±ÁA§.60.ºÉZï. 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÉêÀ¥Àà ©. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÁªÀiÁ£ÀÄd 6320 gÉÆÃqï 4£Éà . 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆg ¸À©ÃºÁ ¨ÉUÀA # 3325/18. CUÀgïªÁ¯ï ªÀÄPÁÌf ¸ÁªÀiÁ£Àå ZËPÀªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ M®A¦AiÀiÁ 6364 avÀæªÀÄA¢gÀ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ºÀwÛgÀ. ¥ÀAUÀqÀ ¥ÀgÀªÀĺÀA¸À «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6365 gÀ¸ÉÛ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 8£ÉÃ6234 ªÉÄãï. ¹ÃvÁgÁªÀiï. 8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï © J¸ï PÉ 3 £É ºÀAvÀ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.J¸ï. 6294n4£Éà PÉ ¯ÉÃOmï ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¸ÀgÀ¸Àéw ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄgÀA . ²ªÀ£ÀUÀgÀ. £ÀA. ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀzÀäªÀw J¸ï. 7194 4£Éà ºÀAvÀ gÁeÁf£ÀUÀgÀ.PÉ.Table1 19340 19345 19348 19351 19356 19361 19367 19369 19370 19372 19380 19383 19386 19390 19397 19403 19420 19427 19431 19433 19442 19444 19445 19450 19457 19458 19460 19471 19473 19480 19481 19486 19489 19498 19502 19506 19510 19517 19520 19526 19529 19533 19536 19545 19551 19554 19555 19569 19574 19577 19585 19586 3R-8 3R-7 3R-8 3R-7 3R-8 3R-8 3R-7 3R-8 3R-7 3R-7 3R-8 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-8 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 ¹zÀÞAiÀÄå ¤ªÀÈvÀÛ . ªÀĺÀr¥Àj²µÀÖ ªÀÄ£É.L. ªÀUÀ𠧣À±ÀAPÀj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6361 1£ÉÃ4£Éà ºÀAvÀ. ¸ÀA¥Àvï PÀĪÀiÁgï. J. 3 £ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï . ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà 204/1 ºÀAvÀ 9J. £ËPÀgÀgÀÄ 56296 £ÉÃ4£Éà PÁæ¸ï.¥Àj²µÀÖ 9 £Éà PÁæ¸ï. CAUÀ«PÀ®gÀÄ ZÁªÀÄgÁd «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ. PÉÃAzÀæ¨ÁåAPÀ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ (¤ªÀÈvÀÛ) £ËPÀgÀgÀÄ 1011 £ÀA.£ËPÀgÀgÀÄ ¥ÉÆøÀÖ 6291 4£Éà £ÀA. 4£ÉÃ12 ºÀAvÀ 15£Éà X 24PÁæ¸ï.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÀuÉñÀ 6235 zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ºÀwÛg. 4£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï . 182£Éà ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ 8/9/1994 ªÉAPÀmÉñÀ. ¸ÁªÀiÁ£Àå 1£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ£ï. ¥sÉøï 8/9/1994 gÁªÀÄZÀAzÀæ # 196.¦. 6287«ªÉÃPÁ£ÀAzÀ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà £ÀUÀgÀ. 1965/1. PÉ gÉʯÉé J¸ï. zÀlÖUÀ½î. # 755.D¢¥ÀA¥À ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ.L¹.ºÉZï. ¥Àj²µÀÖ ªÉƺÀ¯Áè ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Á¯Á©Ã¢ 6363 4£Éà 3£ÉúÀAvÀ 9PÁæ¸ï. £ÁgÁAiÀÄt ¸ÁªÀiÁ£Àå ±Á¹Ûç ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ.J.¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀÄqÀÆÌ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . £ÀdgÁâzï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉƺÀ®è 6314 4£Éà .C±ÉÆÃPÀ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀÄgÀA. 2PÉÃAzÀæ £ÉêÀÄÄRå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÆúÀ£ï ©. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ®µÀÌgï ªÉƺÀ¯Áè.PÉ # 35.1£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ£ï. ¨ÉÆUÁ¢ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ zÀQët. 7186 4£Éà ºÀAvÀ 12 mË£ï X 182£Éà PÀè¨ï ¥sÉøï 8/9/1994 »A¨sÁUÀ.. ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ.« ªÉÆúÀ®è. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ£À ¥Àæ. ºÀAvÀ 9 X«zÁågÀtå 12 2£Éà ¥ÀÄgÀA. 4£ÉÃAiÀiÁzÀªÀVj ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉçqÁªÀt ¥sÉøï 8/9/1994ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä. ºÀAvÀ 9 X dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. gÀªÉÄÃ±ï «. UÀgÀr ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉÃj ©Ã¢. ºÉZï.£ÀA. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆg ªÉAPÉÆçgÁªï.£ÉÊnÃA£ï 1626 4£Éà ºÀAvÀ 9X ªÀPÀ 12 2£Éà ð . 28. r. # J¯ï. 6230 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÁªÀiÁPÀëªÀÄä # 202. 6360ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 14£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. 8/28/1998 ¥sÉøïªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå 2 £Éà ºÀAvÀ. 7187 GqÀĦ 4£Éà PÀȵÀÚªÀÄA¢gÀ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ºÀwÛgÁ.¥ÉÆøïÖ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ D¦üøï 6228 vÀ¸ÉÛ. vÁªÀgÉ PÀmÉÖ.¹.¹. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ.JA. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀiÁzÉÃ¯ï ºË¸ï. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ. PÁ½zÁ¸À ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. J¸ï. ªÀÄÆwð f. # 1256. 1eÁw £Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ. 6295 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ZÀAzÀæ Dgï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ r. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 6323 4£Éà 3 £Éà ºÀAvÀ 9 XºÀAvÀ 12 2£Éà . ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ######## ¥sÉøï 3£Éà ºÀAvÀ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 223/ªÉÊ. £ÉÆÃlÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄÄzÀæt ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ. ¥Àj²µÀÖ ®°vÀ¢æ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀÄgÀ ¥ÉÆøïÖ.n «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6297PÉ 4£Éà ¯ÉÃOmï ºÀAvÀ 9 X 1221£Éà £Éà ºÀAvÀ. 4 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. . 6300 4£Éà UÁA¢üãÀUÀgÀ. ¸ÁªÀiÁ£Àå gÉʯÉéà UÉÃmï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. EA¢gÁ ©. ®vÁ. Page 73 .773/8. ¨ÉAU zÉëgÀªÀÄä # 37. ¸ÀPÁðj 9«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà £ËPÀgÀgÀÄ J ªÉÄãï. 175/1. 66. FgÀAiÀÄå # J¯ï-53.f. 1373. ¦.J¸ï.f.672. L. ªÉÄʸÀÆgÀÄ.. ºÉ¨Áâ¼ÀÄ.gÀ¸ÉÛ.eÉ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.Dgï. ºÀAvÀ 9 X 12 JA2£Éà f gÀ¸ÉÛ. ¸ÁªÀiÁ£Àå5 ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ªÀÄÄRå 6403 gÀ¸ÉÛ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA.J. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ 7/31/1998 ¥sÉøï gÁeÉñÀéj. J¸ï. ºÀAvÀ 9 X2£Éà 12 2£Éà ¥sÉøï. «ÃuÁ ¸ÀÄgÉñï # 322.gÁªÀÄ«¯Á¸À ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. 6226 dAiÀÄ®QëöäÃ¥ÀÄgÀA. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3 £ÉÃ6232 CqÀØ 4£Éà gÀ¸ÉÛ.JA ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨ÁèPï. ªÉÄ ¥ÀÄlÖ¹zÀݪÀÄä # ¹. 6325 ªÉƺÀ®è. J¯ï L f. 6321 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PɱÀªÀgÁªï# WÀmÁPÉ. 1 £ÉÃ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. PÉ. ¥sÉøï 8/9/1994 gÁeÉÃAzÀæ # 199. ¹àÃZï & ¸ÁªÀiÁ£Àå »ÃAiÀÄjAUï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÁÖ¥ï PÁélæ¸ï 6313 4£Éà UÀAUÉÆÃwæ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ.«.7195 ¥ÀgÀªÀĺÀA¸À 4£Éà ºÀAvÀ 12 X gÀ¸ÉÛ. ¥sÉøï 8/9/1994 aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ.£ÀUÀgÀ. ©.17 PÀĪÀiÁgï. PÉgï. £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ¹. 11776 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 3 £Éà ºÀAvÀ. 3 £Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï.17£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ.ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 31 ©.# 135.PÉ. ¸À¨ï mÉæµÀj. E qÀ §Æèöå Dgï.© PÁ¥sÉÆÃðgÉõÀ£ï PÉ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 GªÀÄ ºÉZï. ZÁ.Dgï.r. ºÀAvÀ 9 X 12 7 £Éà 2£ÉèÁèPï. ªÁt # 24. D¦ü¸ï. 7190 4£Éà ºÀAvÀ 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀAdÄAqÀAiÀÄå. UÉÆëAzÀ# gÁdÄ 174/ J. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.f. PÉ. . ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.PÉ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉøï zÉÆqÀØ ¸Áé«Ä. 4£Éà C±ÉÆÃPÀ¥ÀÄgÀA.JA ¨ÁèPï.A/40 4 £Éà 4£Éà ¥sÉøï. X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀzÀä®vÁ.#J¸ï. ¸ÉʤPÀgÀÄ dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. ¥sÉøï 8/9/1994 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÉÆÃPÀÄ®ªÀiï.J£ï. 6362 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀªÀðªÀÄAUÀ¼À # 31. 7 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÃ£ï ªÀUÀð . ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 1271/1. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄqÀ¯ï 6326 ºË¸ï. 7189«gÁd 4£ÉÃ¥ÉÃmÉ. ¥sÉøï 8/9/1994 PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ªÀiÁf J¸ï-206.f 109¸ÁªÀiÁ£Àå . PÀĨsÀ¨ÁgÀPÉÆ¥Àà®Ä. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 dAiÀÄgÁeï # JªÀiï. 6288 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå 2 £Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ gÁdå PÉ J£ï. ¸Àdð£ï gÁdå ¸ÀPÁðj d£ÀgÀ¯ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ D¸ÀàvÉæ. 6327 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÉA¥ÀAiÀÄå.D¥sï. 3£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. # 643.¹. gÁdå ¸ÀPÁðj PÁ¯ÉÆä. ¥sÉøï 8/9/1994 «PÉÆÖÃjAiÀiÁ # 264. UÉÆÃPÀ PÁªÀiÁQë J¸ï.# 3 . ¥ÀÄlÖvÁAiÀĪÀÄä. 2£ÉøÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ. ªÉÄÃlUÀ½î 6324 4£Éà ¥ÉÆøïÖ. gÁdå ¥sÉÆøïÖ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ¥ÁlðªÀiï6289 ¸ÉAlgï.J£ï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²Ã® # 1237. ¥Àj²µÀÖ °«ÄmÉqï. ªÁ¸ÀÄ.¦ # 49 . UÀAUÉÆÃwæ 6293 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ¯ÉÃOmï.ªÉÊ.9ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 1£Éà ºÀAvÀ 6319 PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ªÉÄÃ£ï ªÀÄÄRå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 6290PÉ 4£Éà f PÉÆ¥Àà¯ï. CtÚªÀÄä ¥Àj²µÀÖzÉêÀ¸ÁÜ£À eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ.J¸ï.9£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï .3 £Éà gÁdå PÁæ¸ï.X912 £É2£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ.ºÉZï. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6236 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀgÀ¹AºÀgÁdÄ # 10. 7 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ¹ # 2861 . 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. eÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. zÀ. ¸ÀÄzÀ±Àð£ï# . 2 6322 £Éà F¢UÀ 4£Éà ºÀAvÀ . 6231 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÄeÁvÀ # 2214. X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 27.

©. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 D£ÀAzïªÀÄÆwð J¥sï. 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå.J¸ï.# JªÀiï. £ÁUÀgÁd ±ÉnÖ # 582. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀiÁ¼À«PÀ. £ÀÆå ¥Àj²µÀÖ §A§Æ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §eÁgï.J£ï. J¸ï. # 647. ºÀAvÀ 9X PÉ12f PÉÆ¥Àà¯ï. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ©èArAUï 6332 4£Éà PɺÀAvÀ 9 Dgï X 12gÀ¸ÉÛ.2419. eÉ ¥Àj²µÀÖ ¨ÁèPï ºÀÄqÀÆÌ. ¸ÀPÁðj 3«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà £ËPÀgÀgÀÄ PÁæ¸ï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 261. PÉÃAzÀæ ªÉÆúÀ®è. 4£Éà ªÀiÁf ªÉÄÊ£ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀ¸Àéw 6344¥ÀÄgÀA.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4£Éà PÁæ¸ï. ¥sÉøï 8/9/1994 gÀÄzÀæªÀÄÆwð # 2067 5£Éà ¥Àj²µÀÖ ©Ã¢ .f. Dgï. ®Qëöä¸ÀzÀ£ï. 6410 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 gÁ©AiÀiÁ vÀ¹ßêÀiï JA. 2£ÉÃ7/31/1998 UÉÆÃPÀÄ®A. # 409/JA.gÁdå ¹. 4£Éà ¯ÉÃOmï ºÀAvÀ 12 X 18 .6250 «zÁågÀtå¥ÀÄgÀA 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà . ¸ÀįÁÛ£À gÁdå ¸ÀPÁðj ¥ÁPÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ. # 256. 2 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÃ£ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «. 7198 n. 58. ¸ÁªÀiÁ£Àå JPÀìmÉAPÀë£ï.gÁdå PÁ¯ÉÃdÄ ¸ÀPÁðj ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 6371 ¥ÀlÖt 4£ÉúÁ¸À£À ºÀAvÀ 9 X 12f¯Éè. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥Àj²µÀÖ ±Á¸ÀÛçzÀ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ. gÀªÉÄñï. ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §¤ß6329 ªÀÄAl¥À 4£ÉçqÁªÀuÉ. ¥Àj²µÀÖ eÁw PÁ¯ÉÆä.2£Éà «.ð.Dgï.Dgï. 2£ÉÃ######## ¥sÉøï gÁd¥Àà. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 8J¸ï. 10£É¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï. PÁélæ¸ï ¸ÁªÀiÁ£Àå £ÀA 10 ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ .J£ï. 2707. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 6417¸ÁvÀUÀ½î 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 §qÁªÀuÉ. £ËPÀgÀgÀÄ CWÀ®AiÀÄå.© # 6/1 . 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12«. ¹. 3 £Éà 6330PÁæ¸ï 4£Éà ºÀAvÀ 9 J£ï.gÉÆÃqï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄÃlºÀ½î 6335 §qÁªÀuÉ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 C£ÀAvÀgÁªÀÄAiÀÄå ¸ÉàµÀ¯ï D¦ü¸ï. J¯ï L. £Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. 4£Éà 4 £Éà ºÀAvÀ 15 XPÁæ¸ï. ¦PÉÃAzÀæ J¸ï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀiÁ°¤.155.JA gÁdå ¸ÀPÁðj ªÉÄʸÀÆgÀÄ. «. 6333 UÉÆÃPÀÄ®A. 6372 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 PÀ¥À¤ UËqÀ. 6419 4£Éà ºÀAvÀ 9ªÀĺÁgÁt X 12 2£ÉÃ7/31/1998 ªÀÄ»¼Á ¥sÉøï PÁ¯ÉÃdÄ. 6237 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¨sÀÆUÉÆüÀ J.©. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ AiÀÄƸÀ¥sï# C°SÁ£ï. PÉJªÀiï. ©.. ºÀAvÀ 15 X 24 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 15 £Éà gÁdå CqÀØ ¸ÀPÁðj gÀ¸ÉÛ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ.J¸ï «ÃuɸÁªÀiÁ£Àå ±ÉõÀtÚ ªÀUÀð gÀ¸ÉÛ. PÉ. ºÉZï. £ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÀĺÀr ²ªÁfªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ºÉZÀªÀiÁf ¦ N &¸ÉʤPÀgÀÄ Dgï JA «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ J£ï ¯ÉÃOmï.ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 6366 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 F±ÀégÀAiÀÄå # 229.JA UÉÆÃrPÉgÉ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÉZï. PÉ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. .«Ä¯ï »AzÀĽzÀ PÁ¯ÉÆä «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀAUÀqÀ . 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨sÁ¸ÀÌgï PÉ. 6338 4£Éà C±ÉÆÃPÀ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥ÀÄgÀA. PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÉÆÃPÀÄ®A 640834£Éà £Éà ºÀAvÀ. 7196ªÉƺÀ¯Áè. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ºÀjºÁt ¥sÉøï 8/9/1994 PÀªÀÄ®ªÀÄä # 780. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 6409 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ J¸ï.J. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ZÀAzÀæ¥Àà J¸ï. 8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÀÄAdļÀ #ªÉÊ. # 11. 3 ¸ÁªÀiÁ£Àå £Éà PÁæ¸ï. gÁdå aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£À ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ºÀ½î. 2£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉÃ¸ï ¥ÀÄlÖ ªÀiÁzÀAiÀÄå # ¹. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.r..#PÉ 630. ºË¸ï. . ¸ÁªÀiÁ£Àå ¦. ¥sÉøï 7/4/1999 ¸ÀÆgÀ¥Àà #©. ªÉÄÃlUÀ½î. 6413 4£ÉÃPÉ ºÀAvÀ 15 Dgï X 242£Éà ¥ÉÃmÉ ¥sÉøï 8/9/1994 vÁ||. «. PÁAlÄgï ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. X 12 Dgï. 6417 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ¨ÉAUÀ¼ÀÄgÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀÄAdļÀ. f.. ºÀAvÀ 12 X 18 n. ±ÁåªÀĸÀÄAzÀgÀ # 1557. 12£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. 2£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉøï PÉA¥ÀªÀ¼ÀîAiÀÄå # 2245. ¹. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6346 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.PÉ. 4£É 2£ÉúÀAvÀ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 6243 vÀĪÀÄPÀÄgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà f¯Éè. 1 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï.ºÉZï 6367 gÀ¸ÉÛ. 2 «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ªÀÄÄRå 6422 gÀ¸ÉÛ. ªÉÄÃ£ï © ¸ÁªÀiÁ£Àå «. ¥É£ïì ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨ÁèPï. ²ªÀPÀĪÀiÁgï # 26. «.gÁdå ¸ÀPÁðj . «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 7199¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï azÁ£ÀAzÀ AiÀÄÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 d¯ÉÃAzÀæ#PÀĪÀiÁgï 85.r. ªÁt«¯Á¸À 6411 4£ÉÃgÀ¸ÉÛ. 2£Éà ªÉƺÀ®è. gÀÄzÉæñï. 242£ÉùzÁÝxÀð£ÀUÀgÀ. 1067. L. 5 £Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ªÀÄÄRå6412 gÀ¸ÉÛ. ¥sÉøï 8/9/1994 £ÁUÀgÁd gÁªï # 689. ºÀ¼É¥Éæ¸ï. 823. 14 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï 2ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ºÀAvÀ.¸ÁªÀiÁ£Àå 5 £Éà ªÉÄãï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ « « ªÉƺÀ®è. ªÀÄAqÀå f¯Éè. 1 J£ï. ¥sÉøï vÀªÀÄätÚ¥Àà. 4 £Éà PÉÃAzÀæ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ.rr¦L'J¸ïD¦Ã¸ï.eÉ. 6451 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 Page 74 . 10£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ£ï. f &r ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÁèPï. # 55. 1 £É ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï.# 381. ¸ÀPÁðj ©. 6247 4£Éà ºÀAvÀ 9 XªÉÄʸÀÆgÀÄ 12 2£ÉÃ######## ¥sÉøï gÀAUÀAiÀÄå. # 257.PÉ. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ¨ÁåAPï 6421 PÁ¯ÉÆä. eÁw C±ÉÆÃPÀ¥ÀÄgÀ. # 43. ºÉƸÀºÀ½î.Dgï.C±ÉÆÃPÀ¥ÀgÀA. 6423 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.gÉÆÃqïªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀdgÀ¨Ázï6345 .ºÉZï. UÉÆ¥Á®AiÀÄå # 59.J. ªÉÄʸÀÆgÀÄ E¼ÀAUÉÆêÀ£ï. £ËPÀgÀgÀÄ ªÀÄoÀgÀ¸ÉÛ. ²æäªÁ¸À ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀÈ¥ÀªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6 £Éà ªÉÄãï 6347¥ÀgÀªÀĺÀA¸ÀgÉÆÃqï. # 234. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 18 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¤AUÀÄ # 2582. ¨ÉÆÃUÁ¢ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÁvÀð. 16341 £Éà 4£Éà PÁæ¸ï. 2£Éà ¥Àj²µÀÖ ºÀAvÀ ºÀ¼Éà eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ JA. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 6248 3£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 "J" ¨ÁèPï 8/9/1994 ¸ÀĪÀÄ gÀªÉÄñï # 196.. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ¨ÉÆÃUÁ¢. °«ÄmÉqï. ¥ÀÄgÀA ¥sÉøï 8/9/1994 . «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 2 £Éà ºÀAvÀ 6348 4£Éà PÀĪÉA¥ÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà £ÀUÀgÀ ¥sÉøï 8/9/1994 .ªÀÄArªÉÆúÀ®è. ¸ÁªÀiÁ£Àå 2£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 2£ÉïÉÃOmï ¥sÉøï 8/9/1994 . ªÉÄʸÀÆgÀÄ PÀȵÀÚ ¸Áé«Ä. aPÀ̺ÀgÀzÀ£ÀºÀ½î ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ²æÃgÁªÀÄ¥ÀÄgÀ 6370 4£Éà ºÀAvÀ 92£Éà X 12 ºÀAvÀ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.ªÀÄ6239 L¸ÀÆgÀÄ.f. PÁ½zÁ¸À ¸ÁªÀiÁ£Àå gÉÆÃqï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2 £Éà PÁæ¸ï 6334 4£Éà «. Omï¸ÁªÀiÁ£Àå ºË¸ï. ¨ÁèPï. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÉƸïÖ £ËPÀgÀgÀÄ 6342 PÉÆrUÉ. 7197 4£Éà 4£Éà ºÀAvÀ. # 226. n.CPÀëAiÀÄ J¯ï.# 57. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6407 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁªÀÄgÁf ¥Á±Àé£ï # 29/ E.J¸ï . ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀWÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä # 732. ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÄAzÀgÀ.J£ï 12 2£Éà ¥ÀÄgÀ ¥sÉøï 7/4/1999 gÀ¸ÉÛ. # 38 ¸ÀÆAiÉÄÃeï ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥sÁgÀA ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀjzÀ 6328 4£Éà ¨Ázï PÁ¯ÉÆä.PÉ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥ÀÆtZÀÑ ¹. 6368 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. Dgï ¸ÁªÀiÁ£Àå J¸ï . 4£Éà ºÀAvÀ 9 XªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. « ªÉƺÀ®è.PÉ.£ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 6418 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 6331ªÉÄʸÀÆgÀÄ. gÁªï.f. ¥sÉøï 8/9/1994 ¯ÉÆÃPÉñï # 1516 . 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸Ë¨ÁUÀå J¸ï.©. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉøï zÉÆqÀØ vÁAiÀĪÀÄä # 753. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 7 £Éà PÁæ¸À.J¸ï 12£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï.Dgï # 432.6416 ªÀÄArªÉƺÀ®è. 65 PÁ¯ÁåtVj£ÀUÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ.ºÉZï. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6238ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¹. 4£Éà ºÀAvÀ 9 XPÉÆqÀUÀÄ 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå.L.# ¹.¹. 4£ÉÃ3£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ºÀAvÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀgÀ¸Àéw PÉ. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁªÀÄAiÀÄå. ©. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁWÀªÀ. PÉ. # 2659/1. # 21/J.ªÉÄʸÀÆgÀÄ.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §ArPÉÃj. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀÄAdÄ£Áxï ºÉqï J¸ï.Table1 19600 19601 19610 19613 19615 19619 19634 19640 19649 19660 19663 19664 19673 19685 19690 19692 19696 19699 19701 19706 19722 19738 19740 19743 19745 19748 19760 19763 19765 19776 19787 19791 19797 19802 19817 19820 19822 19841 19848 19861 19868 19870 19872 19891 19894 19895 19896 19904 19906 19919 19923 19931 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-8 3R-7 3R-8 3R-7 3R-7 3R-8 3R-7 3R-8 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 £ÁUÀªÀÄtÂ#J£ï.¥sï. ªÀiÁ¸ÀÖgï. gÁeÉÃAzÀæ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ. ZÁªÀÄgÁd ¸ÁªÀiÁ£Àå eÉÆÃr ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ######## ¥sÉøï PÀȵÀÚ ±ÉmÉÖ # 2203/65.J£ï. 4£Éà GzÀAiÀÄVj. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀA.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2 £Éà ªÀÄÄRå 6422 4£Éà gÀ¸ÉÛ. ZÀA¢æPÁ ¹. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï °AUÀ¥Àà ©. 3 £ÉÃ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. # 76. 8 £Éà CAUÀ«PÀ®gÀÄ PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 9ªÉƺÀ®è X 12 2£Éà . £À¸À Dgï. 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.²ªÀtÚgÁdå ºË¸ï JzÀÄgÀÄ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ .EgÀé£ï gÁdå gÀ¸ÉÛ. Dgï.mÉj¶AiÀÄ£ï 1002 4£Éà PÁ¯ÉÃeï ºÀAvÀ 9 X n.EjéÃ£ï ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. 6420 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.. ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÃzÀªÀw # 2638.¥Àj²µÀÖ ªÀÄqÀ®¥ÀAUÀqÀ ºË¸ï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ. GªÀiÁzÉë #Dgï ¹. ¸ÉʤPÀgÀÄ ªÀįÉèñÀégÀA. ºÀAvÀ 9 ¹X¥ÀÄgÀA. ºÉZï.J. 48. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 AiÀiÁzÀªÀVj ªÉÄʸÀÆgÀÄ.Dgï. J£ï. ¦25. gÁdå¸ÀPÁðj ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ±Á¯É.

¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6£ÉãËPÀgÀgÀÄ PÁæ¸ï.J£ï ¸ÉÆæà£ÀPÉÃj. 12 2£Éà ªÉƺÀ®è ¥sÉøï 8/9/1994 . 6391gÁeÁf 4£Éà ºÀAvÀ 15 £ÀUÀgÀ.¹. 1ªÉÄãï. ¥Àj²µÀÖ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄãï gÀ¸ÉÛ. 182£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ¤ÃgÀd UÀÄ¥ÁÛ # 2652. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄzsÀĸÀÄzsÀ£ï. 6477 4£Éà ºÀAvÀ 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀªÉÃð±ï n#¦ 10. # 505. 4£Éà Dgï. 406. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄArªÉÆúÀ®è. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6469¨ÁèPï. gÉʯÉé gÁdå PÀ¯ÉÆä ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ MAn PÉÆ¥Àà®Ä. ¸ÀĪÀtðªÀÄä # 851 4 £ÉøÁªÀiÁ£Àå ¥À²éªÀÄzÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ wgÀĪÀÅ6426 C±ÉÆÃPÀ 4£Éà ºÀAvÀ 9gÀ¸ÉÛ. f6432 ¦ £ÀUÀgÀ. ªÀįÁègÁzsÀå. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ.UÉæÃqï ¥Àj²µÀÖ D¦üøÀgï eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ mÉƨÉÆPÉÆ 6373 4£Éà ºÀAvÀ ¨ÉÆÃqÀð 9 X 12 2£Éà UË|| ¥sÉøï 8/9/1994 D¥sï EArAiÀiÁ PÀmÉÖªÀļÀ gÁªÀÄtÚ Dgï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁªÀĸÁé«Ä. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ªÉƺÀ¯Áè.¦. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉ.PÉ. 8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï £ÀlgÀdÄ ©.ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ. dAiÀÄ®Qëöä¥ÀÄgÀA.©. 2£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï . # 298.¹.PÉ. ¦ PÉƯÁqÀ¸ÀA¢. ¥sÉøï 8/9/1994 UÀAUÁ ºÀ£ÀĪÀÄäAiÀÄå # 838. UÉÆÃPÀÄ®A.Dgï.J¸ï.ªÀÄAqÀ dAiÀÄ «£ÉÆÃzÀ¥Àà # 3845. ¸ÀzÁÝxÀð ¥Àj²µÀÖ ¦. ######## ¥sÉÃ¸ï ¥À¢ä¤ ¹. 5 £Éà PÁæ¸ï.ºÉZï. «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 1 £ÉøÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ 12 £Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï gÁªÀiÁ£ÀÄd 6450 4£Éà ºÀAvÀ 9 gÀ¸ÉÛ. 182£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï VjUËqÀ PÁ¯ÉãÀ½î. # 25/©. X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±ÁªÀÄ®. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄAZÀªÀÄä # 1298. ¹. DgïºZïÉ J¸ï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. J¸ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå UÁæªÀĪÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ ±ÉlÖ½î. C¹¸ÉÖAmï EAf¤ÃAiÀÄgï ¥Àj²µÀÖ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . 6434 ¸ÀgÀ¸Àéw 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ¥ÀÄgÀA 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 . 14 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÉAmï ªÉÄÃj¸ï 6427 gÀ¸ÉÛ. # 2105/J.¦.8/28/1998 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.6467 «£ÁAiÀÄPÀ£ÀUÀgÀ.¯ÉÃOmï. 9 £Éà eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀæ¸ï.n. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉÆÃmÉ 20/47 ªÉÆúÀ®è. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀgÉÃAzÀæ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6515 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.J J¥sï-8.gÁªÀiÁ£ÀÄd 6468 4£ÉÃgÀ¸ÉÛ. J¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6376 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. UÉÆÃPÀÄ®A ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6502 3£ÉÃ4£Éà ºÀAvÀ ºÀAvÀ 15ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 8£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. PÉ J£ï.n. ªÉ¸ïÖ ¸ÁªÀiÁ£Àå gÉÆÃqï. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀ£ÀAªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ »A¨sÁUÀ. 6476 ®QëöäÃ¥ÀÄgÀA 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà §qÁªÀuÉ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 XªÉÄʸÀÆgÀÄ.E.Table1 19935 19936 19965 19967 19984 20013 20015 20032 20048 20053 20078 20080 20092 20109 20112 20115 20131 20141 20151 20152 20163 20168 20175 20179 20192 20196 20204 20229 20230 20240 20248 20250 20265 20267 20271 20272 20273 20290 20306 20310 20312 20325 20333 20356 20362 20365 20367 20369 20372 20374 20376 20381 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 0 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-13 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 ²ªÀgÀÄzÀæAiÀÄå ¹Ã¤AiÀÄgï J. # 788/21. ¨É £ÁUÀgÀvÀß # J.3£ÉÃJ ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÁèPï.3£Éà ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï.f. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄAdÄ£Áxï # Dgï.JªÀiï. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 5/2/2000 UÀÄgÀĪÀÄ®èAiÀÄå ªÀÄAqÀå f¯Éè.PÉ # 130 "d£À¤".6428 ºÉÆ// 4£Éà ²æà ºÀAvÀ 9 gÀAUÀ X 12 2£Éà ¥ÀlÖt 8/28/1998 ¥sÉøï vÁ// ªÀÄAqÀå f¯Éè PÀÀgÀÄA§AiÀÄå. ²ªÀ±ÀAPÀgÀ # 871. ¹zÁÝxÀð ¥Àj²µÀÖ ¦. ºÀAvÀ 9 X 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ.f.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «. gÁªÀÄ£ÀÄd ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄUÀ£ï ¯Á¯ï # 63. PÀ©ÃgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. # 1909/1 . X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 D±ÉÆPï ©. ²ªÀ¸Áé«Ä # 5554/2 10PÉÃAzÀæ £Éà PÁæ¸ï¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀ¸Àéw £ËPÀgÀgÀÄ 6429 ¥ÀÄgÀA. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 6383 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 UÀAUÁ ºÀ£ÀĪÀÄäAiÀÄå # 838. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥ÀzÀä eÁ£ÀQgÁªÀiï # 125 3£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. UÀÄ¥ÀÛ J£ï. 42. # 201. 24£É¥Àj²µÀÖ ªÀÄÄRå¥ÀAUÀqÀ gÀ¸ÉÛ. 6475 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉAPÉƧgÁªï # 1437. X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀæPÁ±À n. gÁªÀÄPÀȵÀÚ£ÀUÀgÀ.£ÀUÀgÀ 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 2£ÉúÀAvÀ. ¸ÁªÀiÁ£Àå §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6449 gÀ¸ÀÛ 4£Éà ¸ÉƪÀĪÁgÀ¥ÀmÉ ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï PÉÆqÀUÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 XªÉÄʸÀÆgÀÄ. J£ï.PÉ. 15£ÉÃ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. ¥sÉÃ¸ï ªÉÆúÀ£ï PÀĪÀiÁgï. . AiÀiÁzÀªÀVj. © ¨ÁèPï ¸ÁªÀiÁ£Àå .ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄAr ªÉƺÀ®è 6430 4£Éà . X 182£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ.¹ # 136. ¸ÁªÀiÁ£Àå J¸ï. ¹ ºÉZï 48. ºÀAvÀ 12 X 18 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. 4£Éà ºÁ¸À£À ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉøï GªÀiÁªÀw ¦.gÉÆÃqï.ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2£ÉøÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ. "J" ¨ÁèPï 2/9/1988 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ±À²PÀ¯Á JªÀiï. §qÁªÀuÉ. 6463 4£Éà ªÀÄArªÉÆúÀ®è. «. 18 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. gÉÃtÄPÁZÁAiÀÄð gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ zÉêÁ¸ÀÜ£ÀzÀ 6433 4£ÉÃgÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 12«±ÉéñÀégÀ X 182£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉÃ¸ï £ÀUÀgÀ. £ËPÀgÀgÀÄ AiÀiÁzÀªÀVj. f. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 6£ÉÃ6512 PÁæ¸ï.« 6478 ªÉÆúÀ®è.«. ¥Àj²µÀÖ ¸ÀºÀPÁgÀ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀAWÀUÀ¼À 6464 4£Éà GvÁàzÀPÀgÀ ºÀAvÀ 12 X 182£Éà MPÀÆÌl ¥sÉøï 8/9/1994 °A.ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 13£Éà CAUÀ«PÀ®gÀÄ CqÀØ«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. vÀÄgÁ¨Á° ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ.gÀ¸ÉÛ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄAZÀªÀÄä # 2265. 6393 5 ¸À¨ï4£Éà r«d£ï. UÉÆÃ¥Á® #gÁªï 1553/1.¦Ã. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6381 GzÀAiÀÄVj 4£Éà ºÀAvÀ 12§qÁªÀuÉ. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ²ªÀ PÀĪÀiÁgÀ.Jqï PÁ¯ÉÃeï. E qÀÆèöå.§qÁªÀuÉ.13 £Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï .J¸ï.f. 5£ÉÃgÁdå ªÀÄÄRå ¸ÀPÁðj gÀ¸ÉÛ. «zÁågÀtå¥ÀÄgÀA. µÉÃPï ªÀĺÀªÀÄÆzï # 2349/1.ªÉÄʸÀÆgÀÄ.ºÀZï # 198. PÉ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ¹zÀÝgÁdÄ # 615. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ZÀÆqÁªÀÄtÂ. eÉÊ£ï. 1£Éà 6379 4£Éà ºÀAvÀ. JªÀiï.# 78. 6390 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1944 ¸ÀÄ¤Ã¯ï ¨Á§Ä.« # 59. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ 8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ²Ã¯Á ¥ÀæPÁ±ï # 148. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä # 28. 4£Éà ºÀAvÀ 12 XªÉÄʸÀÆgÀÄ. J¸ï f ¥ÉÆøïÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå D¦ü¸ï gÉÆÃqï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÉÆÃPÀÄ®A 5177 3£Éà ºÀAvÀ 12 3£Éà X 18ºÀAvÀ.£ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ. ¹zÁÝxÀð 4£Éà £ÀUÀgÀ. UÁA¢£ÀUÀgÀ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ 6383 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥Á¥ÀtÚ. JªÀiï J£ï. UÉzÀÝ®UÉgÉ. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁdÄ. X 242£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1944 © J¸ï ¸ÀĢåÀ # 84/J ªÀQîgÀÄ. ¥ÉÆøÀÖ ¸ÁªÀiÁ£Àå D¦üÃ¸ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ »A¨sÁUÀ 6384 . EA¢gÀ ¦. ¥sÉøï 8/9/1994 PÀ¯Áåt£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ PÀȵÀÚ PÀĪÀiÁj # 231. 6474 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. E. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÁð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ®µïÌgï ªÉÆúÀ®è. ªÉÄʸÀÆgÀÄ.# 38/2J.ªÀÄArªÉÆúÀ®è.&J¥sï. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. 6435 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.«. ªÀUÀð 2«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ºÀAvÀ.PÉ. 6465 ªÀÄArªÉÆúÀ®è.©. 4£Éà ºÀAvÀ J£ï 9 X Dgï.¦ JPÀìPÀÄånªï ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ EAf¤AiÀÄgï. C±ÉÆÃPÀ 6428 4£ÉÃ¥ÀÄgÀA ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà . 6425 PÀĪÉA¥ÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 £ÀUÀgÀ. ZÁªÀÄAr PÉ. £ÁgÁAiÀÄt±Á¹Ûç ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6480 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. A/5 4£Éà ºÀAvÀ 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 12 2£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉÃ¸ï ¥ÀzÁäªÀw # 3265.ªÀgÀªÀiÁªÀÅ 6466 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà . 6431 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. «zÁågÀtå¥ÀÄgÀA.JA.¹ ºÀAvÀ 15 X§qÁªÀuÉ. 1£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. 6 £Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ïeÁw 3«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ªÉÄ£ï 6428 «ªÉÃPÀ£ÀAzÀ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 £ÀUÀgÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 182£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉÃ¸ï ¸É¯É¹Ö£ï ¯ÉƨÉÆ # 4/373.Dgï 6385ªÉƺÀ®è. ºÀÄqÀÆÌ. ºÀAvÀ 12 X f. ######## ¥sÉøï D¢ £ÁgÁAiÀÄt # 1368/1. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6511 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄAdÄ£Áxï C¹¸ÉÖAmï ºÉZï.«. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §£Àß ªÀÄAl¥Àà. 5£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ïªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . ¹ ºÉZï ¥Àj²µÀÖ 36. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ zÉêÀgÁeï 6382 ªÉÆúÀ®è. 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 2£Éà ºÀAvÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ²æäªÁ¸À ¸ÁªÀiÁ£Àå zÉêÀ¸ÁÜ£À ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. # 54.¸ÁªÀiÁ£Àå L. C¤vÀ # 11 F¸ïÖ D¥sï ¸ÁªÀiÁ£Àå ©. ¥sÉøï 8/9/1994 J. 12 £Éà PÉÃAzÀæ © ªÉÄÊ£ï. © 2£Éà gÁdå ªÉÄÃ£ï ¸ÀPÁðj ªÀiÁjUÀÄr «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ©Ã¢.J # 90. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3 £Éà ºÀAvÀ 6349 4£Éà ªÀÄArºÀAvÀ 9ªÉƺÀ®è X 12 2£ÉÃ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6513 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå 8£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 6380 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ4/13/1999 ¥sÉÃ¸ï ¸ÀÄAzÀgÀ gÁd # 947. 4£Éà ºÀAvÀ 9(ºÉƸÉÆgÀÄ) X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 . ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6424 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ4/20/1999 ¥sÉÃ¸ï «ÃgÀtÚ ºÉZï # r627.ºÀAvÀ 15¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1944 Page 75 .18£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6452 CqÀØ 4£Éà gÀ¸ÉÛ.

EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï 6493 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 24 ¸À§¨ï 2£ÉÃð.Dgï. # 19 £Éà ªÀÄÄRå ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥ÉæêÀÄ n.ªÀĺÀr.n.¦eÁÕ£À gÁdå eÉÆåÃw. 3£ÉøÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ. gÉʯÉé ¥ÀAUÀqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä. C£ÀAvÀ Dgï. ¥Àj²µÀÖ UÁæªÀÄ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ (CAZÉ) aPÀ̪ÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ 6535 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà f¯Éè. # 1373. 1058. ¨sÁVÃgÀy ¸ÁªÀiÁ£Àå 2. J¥sï-9. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ±ÁgÀzÀªÀÄä # 49/1. 3£ÉêÉÄÊ£ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå 45J. 4£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ. 6611 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ Omï ºË¸ï . ¸ÁªÀiÁ£Àå 3£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ.ºÉZï. 6491 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 §¸ÀªÀgÁdÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸À©vÁ. n. . ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 6612 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.« «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ .J¯ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÉÆãÁgï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¹ÖçÃmï. 6394 4£Éà ºÀAvÀ 15 XªÉÄʸÀÆgÀÄ 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1944 EAzÁæt # 2009/1 . 8£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï.14 CAUÀ«PÀ®gÀÄ £Éà PÁæ¸ï. ªÉÄʸÀÆ ZÀAUÀ¥Àà#¦.¯ï. ¦.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4£Éà ªÉÄÊ£ï 6705 . # 188/1. ¹Ã§AiÀÄå ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ gÀ¸. gÀ«AzÀæ£ÀUÀgÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ.¸ÁªÀiÁ£Àå 4£Éà ªÉÄãï. 15. 5£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. 182£ÉêÉƺÀ®è.. UÀt¥Àw ©. # 25. ¥sÉøï 8/9/1994 dUÀ£ÁßxÀ 25 ¨sÁVgÀwªÀiÁf D¥sÁÎ£ï ¸ÉʤPÀgÀÄ ZÀZÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ 6556 PÉƯÁ§ 4£Éà ºÀAvÀ 15¨ÁA¨É. X 12 2£Éà C±ÉÆÃPÀ ¥sÉøï 8/9/1994¥ÀÄgÀA. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀÆ¥À JA. ©. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. PÁªÀiÁQë # 28. Dgï. ¹.PÉ.6546 ZÁªÀiÁgÁd 4£Éà ºÀAvÀ 12 ªÉƺÀ®è. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀ«±ÀAPÀgï # 2651. 4£Éà ºÀAvÀ 15 ªÉÄʸÀÆgÀÄ X 242£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï £ÀÆgÀ̯ï eÉÊ£ï. ¹. X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.ªÉƺÀ®è. 6545 4£Éà ºÀAvÀ 12 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀ wªÉÄäUËqÀ# J. J£ï 2£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. 2£Éà eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ. 6538 4£Éà gÁªÀÄPÀȵÀÚ ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ7/31/1998 £ÀUÀgÀ.Dgï # 1036/22/J. X 182£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉøï UÁ¬Äwæ¨Á¬Ä. 6400 4£Éà ¹zÁÞxÀð£ÀUÀgÀ. . £ÁgÀAiÀiÁtPÉÃgÁ¥sï . £ÀA.######## «£ÁAiÀÄPÀ£ÀUÀgÀ. EqÀ§Æèöå PÉ. PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 6523 4£Éà ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀiÁAvÀAiÀÄå # 12. 4 £ÉÃCAUÀ«PÀ®gÀÄ ªÉÄãï. ªÀUÀð «. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. n.Dgï. ªÉÄʸÀÆg ¥ÉæêÀÄ ±ÉõÁ¢æ. ºÀAvÀ 12 XJ£ï. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸Á¬Ä PÀĪÀiÁgï # 1086. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä PÉÆqÀĪÀ½î PÉ.JA.ªÉƺÀ¯Áè X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.J¸ï.r292. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀAdÄAqÀAiÀÄå # 24. 6492 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 13£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. UÉÆÃPÀÄ®A. 242£ÉÃ6/27/2005 ¥sÉÃ¸ï ²æäªÁ¸À PÁd # 734/J.©. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. J£ï gÁdå E J¸ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ r ¸ÀħâAiÀÄå 6562 gÀ¸ÉÛ. n. X 242£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉÃ¸ï ®PÀëöäªÀÄä # 73/1. 1 £ÉÃgÁdå ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ.zÉêÀ£ÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ¤ªÀÄð® . 1919. ºÀAvÀ 12 X ZÁªÀÄÄAr¥ÀÄgÀA.©. 6547 4£Éà ºÀAvÀ 12 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÀPÁðj PÁélð¸ï. 6490 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄUÁæªÀiÁAvÀgÀ ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÈvÀÛ.J¸ï.E. 4£Éà AiÀiÁzÀªÀjV. ¥Àj²µÀÖ J¸ï.®AiÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 269. J¯ï. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 wªÀÄäAiÀÄå # 14. ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ8/28/1990 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÀPÀð¯ï ¦ E£ïì gÁdå ¥ÉPÀÖgï ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ D¥sï £ËPÀgÀgÀÄ ¥ÉÆðøï.PÉ # 1368. 6524 £ÀÆå 4£Éà EnÖUÉ ºÀAvÀ 12 X 18 UÀÆqÀÄ. ¸ÀÄgÉÃ±ï ¥ÉÊ. J£ï. d®eÁQëà J¸ï. UÉÆÃPÀÄ®A. ªÀiÁf¥ÀzÀä ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Á¨sÀ. 1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. 7 £ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. VjAiÀiÁ¨ÉÆë ¥Àj²µÀÖ eÁw ¥Á®å. # 07. 6701 4£Éà §qÁªÀuÉ. UÀÄgÀÄ¥Àæ¸Ázï. 6485 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.Dgï. 9 £Éà ªÀiÁf ªÉÄãï.ÉÛ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ©. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀiÁzÉêÀÅ# 3396.©. «zÁågÀtå 4£Éà ºÀAvÀ 9 X¥ÀÄgÀA.J¯ï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdÄ. ¸ÀPÁðj Ejé£ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 3 £ÉÃ6522 PÁæ¸ï.©. . zÉÆqÀØ . ±À²PÀ¯Á # 1417. ¸ÁªÀiÁ£Àå §qÁªÀuÉ. 6605 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ºÀÄt¸ÀÆgÀÄ. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ.6484 15£Éà 4£Éà PÁæ¸ï. ZÀPÀä ¥Àj²µÀÖ ¹.J¸ïs # 4615/1. 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉAPÀl¸Áé«Ä. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥Àj²µÀÖ J¸ï. ªÀUÀð 5£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. EqÀ§Æèöå PÉ. 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 UÉÆëAzÀ# gÁd£ï 562. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀªÀVj 6520 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. gÀªÉÄñÀ ©. X 182£Éà ¸ÀgÀ¸Àéw ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄgÀA.Table1 20385 20392 20393 20395 20397 20398 20399 20405 20412 20414 20423 20427 20432 20436 20439 20442 20448 20458 20459 20464 20467 20473 20477 20482 20486 20488 20496 20497 20501 20504 20508 20510 20518 20521 20529 20534 20536 20548 20549 20561 20567 20568 20572 20585 20591 20593 20596 20603 20605 20611 20612 20614 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 «±Á® ®Pàëöäuï # 87. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀdgÀ¨Ázï. ¦. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6482 4£Éà 8£Éà ºÀAvÀ 12 ªÉÄãï. 6490 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 1¥Àj²µÀÖ £Éà ºÀAvÀ.Dgï. ºÀAvÀ 12 XUÉÆÃPÀįA. 23£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. AiÀiÁzÀªï ªÉÄÃlUÀ½î§qÁªÀuÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . ¦.E. ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3 £Éà J PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 gÁd. 6516 ªÉÆúÀ¯Áè. 3£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. PÉ.¥sÉøï 8/9/1994 «±ÉéñÀégÀ £ÀUÀgÀ. 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀÄgÉñï.4804/4J ¸ÁªÀiÁ£Àå 2£Éà ªÉÄÃ£ï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÁeÉÃAzÀæ£ÀUÀgÀ.©. ZÀAzÀæzsÀgÁ # 260. ¸ÀPÁðj ¸ÁªÀiÁ£Àå ºË¸ï gÀ¸ÉÛ. 6559 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉøï UÀÄgÀĸÁé«Ä # J®gï-86. # 1656/J¥sï. f. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¹ ºÉZï. 9 £Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. ¥sÉøï zÀlÖUÀ½î. ¥sÉøï 8/9/1994 ®Qëöäà zÉë # 37.PÉ# 130.JA. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄAdļÀ #. 8/29/2000 ¥sÉøïªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¹. Dgï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6557 1 £Éà 4£Éà ºÀAvÀ. 6707 4£Éà J. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 15£Éà ªÉÄÊ£ï. £ËPÀgÀgÀÄ 13£Éà 6541PÁæ¸ï 4£Éà ºÀAvÀ 12 J£ï. ¨ÁèPï6703 . ºÉÆA§gÀUÀ½î ¥Àj²µÀÖ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¤AUÀAiÀÄå 6534 4£Éà PÀÄPÀÌgÀºÀ½î ºÀAvÀ 12 X 182£Éà ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÄgÀA.6560 AiÀiÁzÀªÀVj. X 12 2£Éà ®µÀÌgï ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉƺÀ¯Áè. ªÀĺÀr. ªÉÄʸÀÆgÀÄ zsÀªÉÄÃðAzÀæ. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ.Dgï PÉÃgÁ¥sï/£ÀA. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 8£Éà PÁæ¸ï. X 182£ÉÃCUÀæºÁgÀ.eÁw J¸ï«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ © JA PÁ¯ÉÆä. 1£Éà gÁdå PÁæ¸ï. J£ï. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁqÁ¯ïªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºË¸ï gÁeÉÃAzÀæ£ÀUÀgÀ. # 4/5. 5£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï. J£ï. # 25.. dAiÀÄ®Qëöäà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6399 ¥ÀÄgÀA.PÉ. X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 «±Àé£Áxï . gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ºÁ¸À£À. # 70. 6£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ¤«ÄµÁA¨sÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå £ÀUÀgÀ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¹zÁÝxÀð 6542§qÁªÀt 4£Éà ºÀAvÀ 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ. X 182£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. 6527 ¥sÉÆÃlð 4£Éà ºÀAvÀ 12 ªÉƺÀ®è.J.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÉÊAmï ªÉÄÃjøï 6481 4£Éà gÀ¸ÉÛ. 6536 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.eÁw J¸ï«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ © JA PÁ¯ÉÆä. 6519 4£Éà «zÁågÀtå¥ÀÄgÀA. C£ÀĸÀÆAiÀÄ # 3565. X 242£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀÄAdļÁ #²æÃgÁªÀiï 38/¹.6528 ¸ÀgÀ¸Àéw 4£Éà ºÀAvÀ 12 ¥ÀÄgÀA.f. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 Page 76 . CdÄð£À . ºÀAvÀ 15 XªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 2788/2J.n. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄʸÀÄgÀÄ 6706 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 zÁégÀPÀ£Áxï. 4£Éà ºÀAvÀ 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÀĨsÁµï ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ.1£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï. 6651 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀ¤vÀ DZÁAiÀÄð £ÀA 361/1. 8/29/2000 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 15¹zÁÝxÀð£ÀUÀgÀ. J¯ï L f¥Àj²µÀÖ 1 £Éà ºÀAvÀ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ²æÃgÁªÀÄ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¹ÖçÃmï. ªÉÄʸÀÆgÀ gÀAUÀ¸Áé«Ä # 1832/2. X 182£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¢Ã¥ÀPÀ PÀĪÀiÁgÀ # 25 «. ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 zsÀªÉÄÃðAzÀæ.6702 PÀÄgÀħ 4£Éà ºÀAvÀ 9UÉÃj.PÉ. gÁªÀÄAiÀÄå 6704 4£Éà ºÀAvÀ 9 gÀ¸ÉÛ. 4£Éà ºÀAvÀ 15 ZÁªÀÄgÁd X 242£ÉêÉƺÀ®è. eÁw 3£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï.# 56.¦ # 350. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 6538 4£Éà gÁªÀÄPÀȵÀÚ ºÀAvÀ 12 X 182£ÉÃ7/31/1998 £ÀUÀgÀ. ªÀUÀð ¸ÀgÀ¸Àéw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀÄgÀA. JA. ºÉZï. ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀ FgÉÃUËqÀ£ÀA. 6537 4£Éà ºÀAvÀ 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉøï zÀlÖUÀ½î. 2£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄãï. 6521 w®PÀ 4£Éà £ÀUÀgÀ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ zÉêÀgÁd 6395 4£Éà ªÉƺÀ¯Áè. # 38. f. ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ######## ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ ®vÀ n. ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ2/29/2000 ¥sÉÃ¸ï ¸ÉʬÄÃzï gÀ¦üPï # 4363/5 ¨sÁ£ÀÄ ¸ÉAmï gÁdåªÉÄÃj¸ï ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 9PÁ¯ÉÆä X 12 2£ÉÃ. 6£Éà ¥Àj²µÀÖ ªÉÄãï.PÉ. §ÄzÀÝ 6398 ªÀiÁUÀð. gÁªÀĪÀÄA¢gÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ.¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁvÀAVªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ . ªÉÄʸÀÆgÀÄ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ 6548 4£Éà gÀ¸ÉÛ.PÉ 10 J. 6561«ªÉÃPÀ£ÀAzÀ 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà £ÀUÀgÀ. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 J¸ï eÉ ºÉZï. 6£Éà 4£Éà ªÉÄÊ£ï ºÀAvÀ 9 X 12 gÁªÀÄPÀȵÀÚ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994£ÀUÀgÀ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÀȵÀÚ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄÆwð¥ÀÄgÀA.

¥sÉøï 8/9/1994 C§ÄÝ¯ï ªÁfzï # 136. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X ¸ÉÆ̯ï12 2£ÉÃF¸ÀÖ ¥sÉøï 8/9/1994 PÁªÉÃj £ÀUÀgÀ. 2ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà ºÀAvÀ6578 «. JA. £ËPÀgÀgÀÄ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 8£Éà £ËPÀgÀgÀÄ PÁæ¸ï. # 85. 6665 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 6£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ C±ÉÆÃPÀ6616 ¥ÀÄgÀA.L. UÉÆÃPÀÄ®A. #J¯ï.J¸ï ¥sÉøï 8/9/1994 d£ÀgÀ¯ï D¦üøï. PÀĪÀiÁgï #JA. 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ7/24/2000 ¥sÉÃ¸ï ªÀÄAZÀAiÀÄå. 6494 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6499 4£ÉêÉÄʸÀÆgÀÄ. PÁªÀÄlUÉÃj. gÀ«ÃAzÀæ#PÀĪÀiÁgï 2233. ªÀĺÉñï JA.J¯ï. 6661 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. PÀ©Ãgï ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀįÁÛ£À. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÉÆPÀÄ®A.Dgï # 986. 6722 4£Éà PÀĪÉÃA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ.f.J£ï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. 6567 4£Éà ®Qëöä¥ÀÄgÀA.7 £ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ.¹. ¸ÀPÁðj 3«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Éà £ËPÀgÀgÀÄ ºÀAvÀ6576 UÉÆÃPÀÄ®A 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 .6497 ²æÃgÁªÀÄ¥ÀÄgÀ 4£Éà ºÀAvÀ 15 X 242£Éà 2£ÉúÀAvÀ. £ËPÀgÀgÀÄ 6709 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ²æäªÁ¸À CAiÀÄåAUÁgï.2£Éà qÀ§Äè. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ Page 77 . # 205. 2£Éà gÁdå ªÀĺÀr ¸ÀPÁðj 10£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ PÁæ¸ï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀAUÀqÀªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ®PÀëöäªÀÄä # 525. 5 ¸ÁªÀiÁ£Àå £Éà PÁæ¸ï. PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. gÁdå 2¸ÀPÁðj £ÉëdAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ.¹. 6565 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.JA. 6653 4£Éà ºÀAvÀ 9ªÉÄʸÀÆgÀÄ.6724 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 GµÁ ©. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ Dgï ¥ÉÃmÉ.Dgï. 6654 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ######## ¥sÉøï UÀAUÀzsÁgÁ ¹. ¸ÁªÀiÁ£Àå f. ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/2/2000 ªÀ¸ÀAw ¥Á¯ÁPÀë # 67.¹.L. ºÀAvÀ 15PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ªÀÄAqÀå AiÀıÀéAvï# . ¥ÉæêÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ # PÉÃgÁ¥sï. ¸ÀħâgÁªï . 6713 4£Éà dAiÀÄ®Qëöäà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥ÀÄgÀA. 6725 «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ. ¥Àj²µÀÖ ¨ÁèPï eÁw ¥ÀAZÀªÀÄAvÀæ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6566 4£Éà gÀ¸ÉÛ. 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà f¯Éè. 3 £Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6667 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.¸ÁªÀiÁ£Àå 11£Éà PÁæ¸ï.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 1£Éà ºÀAvÀ. 2 £Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï eÁw 14«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £É ªÀÄÄRå 6573 gÀ¸ÉÛ.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÉAmÉ ªÉÄÃj¸ï 6575 4£Éà gÀ¸ÉÛºÀAvÀ 9 J£À. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6711 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÉÆãÀÄ ZÀAzÀæ # 2627. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ. 6572 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÀAvÀ 15 X 242£ÉÃ3/24/1999 ¥sÉøï gÁªÀÄzÁ¸ï. eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ Dgï JA 6666 ¦ PÁélð¸ï 4£Éà JzÀÄgÀÄ. X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 zsÁªÀ£ï ©. # 884. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà CAZÉ 8/29/2000 ¥sÉøï . 3£Éà gÁdå PÁæ¸ï¸ÀPÁðj «zÁå£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 4£Éà ºÀAvÀ 15 dAiÀÄ®QëöäÃ¥ÀÄgÀA. X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÄgÀÄ.PÉ. 8 ¸ÁªÀiÁ£Àå £ÉªÉÄãï. . JA ¨ÁèPï. JA. "©"¨ÁèPï ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤¯Á¢æªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ CzÀ£À ªÀÄAdÆ£ÁxÀ 6623 4£Éà ºÀAvÀ 9§qÁªÀt X 12 2£Éà ªÀÄÄUÉÃ±ï ¥sÉøï 8/9/1994 ¥Á®å ºÉZï. # 833. 76/6 ¸ÀA¨sÀæªÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå C¥ÁðªÉÄAmï. 6662 4£Éà PɺÀAvÀ 9f J¥sï X 12 §AUÁgÀ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÉÃmÉ vÁ||. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 23.# 684. 5£Éà gÁdå ªÉÄÊ£ï ¸ÀPÁðj . SÁ£ï4£ÉøÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÃ£ï §¤ßªÀÄAl¥À ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ "J" 6622 ¨ÁèPï 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.f # 441. 1. ¸ÀPÁðj 5£Éà «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ PÁæ¸ï. ¨É ¸ÀA¥ÀvÀ PÀĪÀiÁgï # 711 13 £Éà J¸ï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 a£À߸Áé«Ä#£ÁAiÀÄPÀ 1313. J¸ï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 ¨sÁ¸ÀÌgï. 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁªÀiÁ¸Áé«Ä # J¯ï J¸ï. ¦æ£Éì¸ï J¸ï.. ºÀAvÀ 15ºÁ¸À£À X 242£Éà f¯Éè. 2£Éà ªÉƺÀ®è. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 §¸ÀªÀgÁd Dgï.Table1 20618 20626 20627 20628 20633 20641 20643 20644 20648 20650 20652 20653 20667 20669 20671 20677 20681 20688 20694 20699 20711 20714 20715 20716 20723 20727 20729 20733 20735 20742 20743 20748 20754 20760 20763 20766 20771 20772 20780 20785 20790 20795 20796 20797 20801 20807 20815 20818 20822 20823 20833 20838 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 3R-7 gÁzsÁPÀȵÀÚ # 45. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ZÁªÀÄgÁd 6614ªÉƺÀ¯Áè. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀiÁf JA.f.¹.. 1£Éà PÁæ¸ï. gÀ¸ÉÛ.PÉ. # 4264. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÀÄzÀÄPÀgï # 92. ºÉZï. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¸ÀAiÀÄåzï vÀ¸Àì¤ÃªÀiï # 1665. X 242£ÉÃ8/28/1998 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. # 85. ¦jAiÀiÁ¥ÀlÖt ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6617/A vÁ||. # 41 . «. 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ. gÁdå PÁæ¸ï. PÀȵÀÚ ZÁj ¹Ã¤AiÀÄgï ¸ÉÊAn¸ïÖ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ r¥ÁªÉÄð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ Amï6496 D¥sï4£Éà fAiÀiÁ®f¸ï. 6710 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀÆgïeÁ£ï# 14. ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ AiÀÄzÀªÀVj. 4£Éà 6621 4£Éà ªÉÄÃ£ï ºÀAvÀ 9 X§¸À¥Àà 12 2£Éà ¯ÉÃOmï ¥sÉøï 8/9/1994 ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀUÀgÀ. ¥sÉøï 7/4/1998 ®Qëöäà £ÁgÁAiÀÄt # 1019/J. ¥ÀÄgÀA. # 1439. PÉƼÉîÃUÁ®. £ÀAd£ÀUÀÆqÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ|| 6712 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X f¯Éè.J¯ï. ¨É¸ÀÛgÀPÉÃj »AzÀĽzÀ ªÉƺÀ®è. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 7 £ÉÃ6652 CqÀØ 4£Éà gÀ¸ÉÛ. ZÁgï. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 « ¥ÀÄgÀA.112.. PÉ. 6664 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. JA. 242£ÉÃ8/28/2000 AiÀiÁzÀªÀVj ¥sÉøï . ¥sÉøï 8/9/1994 «ÃgÀtÚ. J£ï. «. 6615 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÀAUÀ£ÁxÀAiÀÄå # 860.¦. ¥Àj²µÀÖ «£ÁAiÀÄPÀ eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ. EJ¸ï. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ §fð¸ï ¸ÀįÁÛ£À # 33.ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀªÀVj. ºÀAvÀ 15«XgÀ¸ÉÛ. 1£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀAvÀ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÉ.¹ ¸ÁªÀiÁ£Àå §qÁªÀuÉ.¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 15 X 24 f. PÁªÀiÁQëà ¸ÁªÀiÁ£Àå D¸ÀàvÉæ ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ »A¨sÁUÀ 6613PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. UÉÆPÀÄ®A ¸ÁªÀiÁ£Àå . 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 J¸ï.ºÉZï. ªÀiÁzÀAiÀÄå # 4. 1£ÉÃgÁdå ªÉÄãï. 1727.¨ÉAUÀ gÀªÉÄñï. ¤ªÀÄð® J¸ï #UÀÄ¥ÀÛ 4562/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå 3£Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï. 67143£Éà 4£ÉúÀAvÀ.J¸ï ªÀUÀð «zÁågÀtå «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀÄgÀA. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 eÉÆåÃw . ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 gÁd ±ÉÃRgÀ PÀ¼À¯É.f ¸ÁªÀiÁ£Àå §¤ßªÀÄAl¥À. ªÀUÀð gÀ¸ÉÛ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6619 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6569 £ÀA 4£Éà 19. ºÀAvÀ 9 X 12 ¸ÀgÀ¸Àéw 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¥ÀÄgÀA. gÁdå ¸ÀPÁðj «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ZÁªÀÄgÁdgÁd 6620 4£Éà ºÀAvÀ 9ªÉƺÀ¯Áè. ºÀAvÀ 9 X 12 2£ÉÃ7/31/1998 ¥sÉÃ¸ï »jAiÀÄtÚAiÀÄå. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «zÁågÀtå ¥ÀÄgÀA. PÉ. X 12Dgï. gÀ«ZÀAzÀæ£ï. ¥sÉøï 8/9/1994 zsÁªÀ£ï ©.PÉ. J¯ï.«. 53.©5£ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. ºÀAvÀ 9 X 12 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 zsÀªÀÄðgÁdÄ # 13/1. 2 £ÉøÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀ 1 £Éà ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï UÀAUÉÆÃwæ 6574 4£Éà ºÀAvÀ 9 X§qÁªÀuÉ. §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå JA. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 dAiÀÄ £ÁgÁAiÀÄt # 615. PÉ ºÉZï ¥Àj²µÀÖ © PÁ¯ÉÆä. 7£ÉøÁªÀiÁ£Àå PÁæ¸ï. J¸ï. # 257. zÉêÀ£Á¸ï ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ¸ÉÛ.J¸ï.JA. 2£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. 5£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄãï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ aPÀÌgÀAUÀAiÀÄå # 2297. # 543/1.ªÀĺÀrPÉÃAzÀæ 2£Éà ªÉÄÊ£ï. ¸ÉʤPÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ Hn gÀ¸ÉÛ. ºÀAvÀ 9 X 12ªÉÄʸÀÆgÀÄ. UËqÀ ZÀ¥ÀgÀzÀºÀ½î ¸ÁªÀiÁ£Àå ¹. ºÀAvÀ 15 X 242£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ¨Á®gÁdÄ . C¤PÉÃvÀ£À ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ. 6721ªÉƺÀ¯Áè. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀvÀå£ÁgÀAiÀiÁt # 463. 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 GªÉÄñï JA. PÀ©¤ PÁå£À¯ï gÁdå ¸ÀPÁðj .Dgï. X 242£ÉÃ8/29/2000 ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀÄArªÉƺÀ¯Áè. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉøï 7/4/1998 ªÉÄʸÀÆgÀÄ UÀÄdÓAiÀÄå ¹A±À ªÀiÁUÀð ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄAqÀå ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ JdÄPÉõÀ£ï 6577¸ÉƸÉÊn. ªÀĺÀr ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄïÉ. 12 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 UÀAUÁzsÀgÀAiÀÄå # 55 UËj±ÀAPÀgÀ£ÀUÀgÀ. ªÉÃzÁªÀw. E & J¥sï ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨ÁèPï. # 868/1. ¸ÉAlæ¯ï ¥Àj²µÀÖ ¹jPÀ®Ñgï eÁw «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁélð¸ï PÉÃAzÀæ 6663 4£Éà gÉõÉä ºÀAvÀ 9 X 12 ªÀÄAqÀ½. PÉÆïÁgÀ f¯Éè ZÀAzÀæªÀÄä # 36. 3£Éà gÁdå PÁæ¸ï¸ÀPÁðj «zÁå£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 11£Éà ¥Àj²µÀÖ PÁæ¸ï eÁw C±ÉÆÃPÀ¥ÀÄgÀA. AiÀÄÄ. ¥ÀÄgÀ PÀȵÀÚ£ï n # Dgï. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ.2/2zÉêÀ¸ÁÜ£À ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 6498gÀ¸ÉÛ. CAZÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀZÉÃj ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÉÆÃqï. ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀPÀ¯Éñï 6495 4£Éà ¥ÀÄgÀ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥sÉøï 8/9/1994 ªÉÄʸÀÆgÀÄ.¦. 4£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄArªÉƺÀ¯Áè. dAiÀÄ®QëöäÃ¥ÀÄgÀA. PÁªÀÄlUÉÃj. 6500 4£Éà ºÀAvÀ 15 X ªÉÄʸÀÆgÀÄ. & J¥sï. # 1162/2. 6615 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥sÉÃ¸ï ªÀÄAdÄ£Áxï ®QëöäÃ¥ÀÄgÀA J£ï. 4 £Éà ¥Àj²µÀÖ CqÀØeÁw gÀ¸ÉÛ.J. 9£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÊ£ï. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÀAUÉÆÃwæ 6723 4£Éà §qÁªÀuÉ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ªÀUÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ®µÀÌgï ªÉƺÀ®è.J. J¯ï.J£ï. 10/6/2009 ¥sÉÃ¸ï ±À²PÀ®.J£ï. ######## ¥sÉÃ¸ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÉà # 17.f 18. "©" ¸ÀħâAiÀÄågÀ¸ÉÛ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ 6655ZÁªÀÄgÁd 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12 £ÀUÀgÀ 2£Éà ¥sÉøï 8/9/1994 f¯Éè.J¯ï.4£Éà ªÉƺÀ®è. 6720 «±ÉéñÀégÀ 4£Éà ºÀAvÀ 9 X 12£ÀUÀgÀ.f.# 14. JA. 4£ÉøÀgÀ¸Àéw ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¥ÀÄgÀA ¥sÉøï 8/9/1994 . # 1051.

ºÀAvÀ 9 X 12 2£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥sÉøï 8/9/1994 £ÀAzÁ.¥ÀÄgÀA. ¥sÉÃ