Alay Namin

A-lay na-min sa I-yong pag-da-ting Ka-bu-ti-han, pag-asa’t mga pu-song ta-pat Sa-mo na-min ay i-yong ding-gin Ga-lak at ka-pa-ya-pa-an na-wa ay kam-tin I-tong a-alak at ti-na-pay mga bu-ngang a-lay Ha-lo ng pa-wis at bi-ya-ya ng la-ngit Sa a-ming pag-i-big sa kap-wang ka-pa-tid Bu-bu-nga ng bu-hay na i-yong bi-gay

Panginoon, Hanggan Kailan ?
Pa-ngi-no-on, Hang-gan kai-lan Ka-mi sa i-yo’y mag-hi-hin-tay Ha-li-ka na, Mag-ba-lik ka Pa-nga-ko Mo’y tup-din mo na Sa san-da-li ng ka-sa-ya-han, Pa-na-hon ng ka-sa-ga-na-han i-ka’y pi-na-sa-sa-la-ma-tan, bi-ya-yang du-lo’t Mo’y wa-lang hang-gan (KORO) (KODA) Pa-nga-ko mo’y tup-din mo na

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful