Asigurarea de răspundere civilă

Această asigurare te ajută să acoperi paguba pe care ai produs-o altei persoane. Cea mai cunoscută este asigurarea de răspundere civilă auto (RCA), singura asigurare obligatorie în acest moment. Prin RCA se asigură autovehiculul lovit i pasagerii din acesta. !eci, chiar dacă ai încheiat o asigurare Casco (care protejea"ă doar automobilul propriu) tot trebuie să închei o asigurare RCA. Asigurarea RCA protejea"ă, pe de o parte, persoana păgubită, garant#nd plata sumei necesare acoperirii pagubelor su$erite, dar protejea"ă i persoana care a produs paguba, aceasta $iind scutită de la plata pierderilor su$erite de celălalt. !ocumentul semnat între o $irmă de asigurare i tine, prin care aceasta arată că a încheiat un contract de asigurare se nume te poli%ă de asigurare. &uma plătită anual de asigurat se nume te primă de asigurare. Poli%a de asigurare intră în vigoare în momentul semnării. 'n ca"ul în care cumperi o ma ină nouă, asigurarea poate $i încheiată la v#n"ător. Atunci c#nd cumperi o ma ină la m#na a doua, poli%a încheiată de $ostul proprietar î i pierde valabilitatea odată cu semnarea actului de v#n"are-cumpărare. Asigurarea RCA poate $i încheiată cu oricare dintre societă%ile de asigurare special autori"ate în acest scop (pentru mai multe in$orma%ii, cite te site-ul Comisiei de &upraveghere a Asigurărilor (((.csa-isc.ro). Pre%ul di$eră de la o societate la alta. !urata poate $i de ) luni sau * an. Asigurări de mijloace de transport (CASCO, în cazul autovehiculelor) Prin acestea se asigură automobilul propriu în ca"ul distrugerii par%iale sau totale, distrugere cau"ată de un eveniment neprevă"ut. !e asemenea, se poate acoperi i riscul în ca"ul $urtului automobilului. Chiar dacă sumele pot părea mari pentru bugetul tău, cheltuielile cu o poli%ă sunt incomparabil mai mici dec#t cheltuielile în ca"ul unui accident. Autoturismul este supus multor riscuri atunci c#nd îl conduci, dar i în timpul sta%ionării (avarii, $urt, incendii, etc.). +ai ales dacă ai investit într-o ma ină nouă, merită să mai investe ti i într-o asigurare auto. Asigurarea de avarii şi furt Avarierea ma inii poate $i par%ială sau totală. 'n ca"ul avariei par%iale, se repară sau se înlocuiesc piesele distruse. 'n ca"ul avariei totale se înlocuie te automobilul. &uma asigurată este di$eren%a dintre valoarea ma inii nouă (valoarea care apare pe $actură) i u"ura în timp a ma inii. Prima de asigurare (suma plătită anual de asigurat) este in$luen%ată de, • • • • • suma asiguratăcapacitatea cilindricăvechimea ma inii (anul $abrica%iei)îmbunăta%iri, dotări suplimentareputerea motorului.

Asigurările de avarii pentru ma inile de produc%ie internă sunt mai ie$tine dec#t pentru cele de produc%ie e.ternă. Autoturismul nu poate $i asigurat doar pentru $urt. &e pot proteja i

0urni"orul de servicii medicale prime te despăgubirea de la asigurator în ca"ul în care a acordat asiguratului. servicii de îngrijire• spitali"are• tratamente• consulta%ie. respectiv 32. trebuie încheiată o asigurare $acultativă. bene$iciile acordate i costul asigurării. $urturi.plo"ii. în $unc%ie de tipul locuin%ei. incendii. 'n ca"ul accidentării sau decesului. Asiguratul poate primi despăgubiri pentru. 0oarte pu%ini rom#ni î i asigură în acest moment locuin%ele. 'n $unc%ie de planul de asigurare. tratamente chirurgicaleconsulta%iiservicii de îngrijiretrans$er într-o altă unitateprote"eperioada de convalescen%ă i recuperare. Printre $actorii care in$luen%ea"ă costul asigurării se numără v#rsta i ocupa%ia asiguratului. !acă spitali"area are loc în a$ara Rom#niei. ca"are i masă pe perioada spitali"ăriimedicamente i materiale medicale $olosite în spitalterapie intensivă. e.dotările suplimentare din autoturism. cutremure. Asigurarea locuin%ei este o cerin%ă obligatorie a băncilor. /imita v#rstei varia"ă de la o societate de asigurări la alta. în ca"ul în care apele"i la un credit garantat cu locuin%a (credit ipotecar). însă 1 asigurările sunt valabile doar în ca"ul calamită%ilor (cutremur. respectiv de către companii pentru angaja%ii lor.asigurarea bunurilor i5sau locuin%ei i asigurarea membrilor $amiliei pentru accidente. 4ipurile de asigurări pentru care po%i opta sunt.im *2. Aten%ie. &e pot asigura i pasagerii autoturismului. Asiguratul sau $amilia acestuia primesc despăgubirea de la asigurator în situa%ie de.asigurarea bunurilor i5sau locuin%ei i asigurarea de răspundere civilă $a%ă de ter%i. inunda%ii. asiguratorul este obligat la plata spitali"ării. Asigurarea de sănătate Poate $i încheiată de către persoanele $i"ice cu domiciliul sau re"iden%a în Rom#nia. $iind preconi"ată introducerea asigurării obligatorii a locuin%elor. simplă. se acordă despăgubiri în limita sumei asigurate. se asigură locuin%a i5sau bunurilecompletă.222 de euro. . alunecare de teren sau inunda%ie) i acoperă ma. dar situa%ia s-ar putea schimba în viitor. . a tratamentului i a transportului. di$eră riscurile acoperite. Asigurarea locuin ei /ocuin%a dar i bunurile din ea sunt amenin%ate de $oarte multe evenimente neprevă"ute. cu următoarele op%iuni.222 de euro. Pentru a acoperi valoarea integrală a unei locuin%e.

Asigurările clasice pot $i suplimentate prin contracte de tipul. investi%ii în ac%iuni la bursă ori titluri de stat). de aceea înaintea cumpărării asigurării medicale 1 ca de alt$el în ca"ul oricărei asigurări 1 este bine să compari o$ertele mai multor companii. Asigurarea medicală de călătorie Acest tip de asigurare poate $i încheiat de persoanele care au domiciliul stabil în Rom#nia i călătoresc în străinătate. prin care se plăte te suma asigurată în ca"ul decesului asiguratului. • • • asigurări pentru incapacitatea de muncă a asiguratului. care combină protec%ia asigurărilor de via%ă cu bene$iciile unor investi%ii $ăcute în scopul e. Asigurările de via ă Acestea sunt asigurările clasice. Această asigurare o$eră asisten%ă medicală în ca"ul accidentelor i bolilor survenite în timpul călătoriei. /a producerea evenimentului pentru care e ti asigurat trebuie să anun%i societatea de asigurări. în ca"ul unui accidentasigurări de deces re"ultate dintr-un accidentasigurări de via%ă legate de investi%ii (unit lin6ed). 4e po%i in$orma despre evolu%ia acestor produse urmărind i paginile "iarelor $inanciare. de suma asigurată solicitată i de destina%ie.punerea la riscul de investi%ii este trans$erată asiguratului. tratamentele medicale o$erite asiguratului în urma îmbolnăvirii acestuia sau în urma unui accidenttratament ambulatoriu (adică în a$ara spitalului)costul repatrierii în ca"ul îmbolnăvirii sau a decesuluitratament dentar de urgen%ăcosturile transportului e$ectuat de serviciile de salvarecosturi pentru înso%itor dacă situa%ia medicală a asiguratului o cere. asiguratorul nu răspunde pentru cheltuielile e$ectuate $ără anun%area prealabilă. 'n ca" contrar.invaliditate totală sau par%ială cau"ată de accidentdeces cau"at de îmbolnăviredeces cau"at de accident.emplu. Prima de asigurare este stabilită în $unc%ie de durata călătoriei. Pachetele de asigurări di$eră de la o societate la alta. Riscurile acoperite sunt următoarele. .clusiv al asigurării (spre e. !e notat că e.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful