RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014

MINGGU 1 DAN 2 TEMA / TAJUK TEMA 1: AKTIVITI KELUARGA TAJUK : BERKHEMAH DI LAMAN IDAMAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

1.2 Mendengar, enge!a dan 1.2.2 Mendengar, e a'a & dan ILMU en"e#$% #$n"& #a'a(a, &a&%$ a#)ad, en"e#$% )en&(3)en&( a"a% dengan Ka)&an Te +a%an ($*$ *a%a, +er*a%aan, ,ra(a dan a"a% (%r$*%$r #&naan a"a% "ang #e%$dengan #e%$-. dan %e+a%. NILAI MURNI 2.2.. Me #a!a dan e a'a & Ka(&' (a"ang 2.2 Me #a!a dan e a'a & a"a% "ang engand$ng& +er*a%aan +er*a%aan, ,ra(a dan a"a% dar&+ada #er& #$'an a+&%an dar&+ada EMK +e-#aga& ($ #er dengan (e#$%an "ang +e-#aga& ($ #er dengan (e#$%an Pend&d&*an A-a #e%$-. "ang #e%$-.
Se*&%ar KB Men)ana*an &dea K1n%e*(%$a3Meng'$#$ng*a&%*an Meng*a%eg1r&*an

..2.2 Men$-&( a"a% da-a +erenggan ..2 Men$-&( '$r$,, ($*$ *a%a, +er*a%aan, (e!ara e*an&( dengan #e%$- dan ,ra(a dan a"a% (e!ara e*an&( dengan *e a(. #e%$- dan *e a(. /.1.1 Men"e#$% dan e a'a & -&r&* /.1 Men"e#$% dan e a'a & $n($r -ag$ "ang engand$ng& n&-a& dan (en& da-a -ag$ e-a-$& n"an"&an +enga)aran "ang d&+er(e #a'*an (e!ara d&d&* '&#$r. e-a-$& n"an"&an (e!ara d&d&* '&#$r.

0.1.1 Me a'a & dan engg$na*an KP *a%a na a a *1n*r&% dan +en)1d1' 0.1 Me a'a & dan engg$na*an #&-angan dengan #e%$eng&*$% In%er+er(1nag1-1ngan *a%a dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*(. Ver#a-3-&ng$&(%&* *1n%e*(. 0.1.. Me a'a & dan engg$na*an BCB *a%a gan%& na a %$n)$* dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*(. Ba!aan &n%en(&,

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
MINGGU . TEMA / TAJUK TEMA 1 : AKTIVITI KELUARGA TAJUK : SER4N4KN5A MEMBA6A STANDARD KANDUNGAN 1.. Mendengar, e a'a & dan e #er& re(+1n( %er'ada+ (e($a%$ ara'an, (1a-an dan +e(anan "ang d&dengar dengan #e%$-. 2.. Me #a!a *$a% +e-#aga& #a'an #a!aan dengan -an!ar, (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-. STANDARD PEMBELAJARAN 1...1 Mendengar, e a'a & dan e #er&*an re(+1n( "ang (e($a& (e!ara -&(an a%a$ gera* -a*$ %er'ada+ ara'an #erda(ar*an a"a% +er&n%a' dengan #e%$-. PENGISIAN KURIKULUM
ILMU Pend&d&*an M1raNILAI MURNI Kera)&nan Ker)a(a a EMK : TMK

2...1 Me #a!a +e-#aga& #a'an "ang engand$ng& +e-#aga& )en&( a"a% (e!ara e*an&( dengan ..2 Men$-&( '$r$,, ($*$ *a%a, +er*a%aan, -an!ar, ,ra(a dan a"a% (e!ara e*an&( dengan (e#$%an "ang )e-a( dan #e%$- dan *e a(. &n%1na(& "ang #e%$-. /.1 Men"e#$% dan e a'a & $n($r ..2.7 Men$-&( a"a% a) $* (e!ara (en& e*an&( da-a #en%$* %$-&(an da-a -ag$ e-a-$& n"an"&an (e!ara #erang*a& dengan #e%$- dan d&d&* '&#$r. *e a(. /.1.2 Me a'a & dan eng'a(&-*an -&r&* 0.1 Me a'a & dan engg$na*an -ag$ "ang engand$ng& n&-a& g1-1ngan dan *a%a dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*(. +enga)aran (e!ara #er+and$ dan d&(a +a&*an e-a-$& n"an"&an

KB : Menge!a K1n%e*(%$a- 8 Meng'$#$ng*a&%*an Men)ana*an &dea KP : In%er+er(1naV&($a- r$ang M$9&*

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
(e!ara d&d&* '&#$r. 0.1.1. Me a'a & dan engg$na*an *a%a na a a *1n*r&% dan +en)1d1' #&-angan dengan #e%$eng&*$% *1n%e*(.

MINGGU /

TEMA / TAJUK TEMA 1 : AKTIVITI KELUARGA TAJUK : MELAN64NG DENGAN KELUARGA

STANDARD KANDUNGAN 1.. Mendengar, e a'a & dan e #er& re(+1n( %er'ada+ (e($a%$ ara'an, (1a-an dan +e(anan "ang d&dengar dengan #e%$-.

STANDARD PEMBELAJARAN 1...1 Mendengar, e a'a & dan e #er&*an re(+1n( "ang (e($a& (e!ara -&(an a%a$ gera* -a*$ %er'ada+ ara'an #erda(ar*an a"a% +er&n%a' dengan #e%$-. 2...2 Me #a!a +e-#aga& #a'an "ang engand$ng& a"a% %$ngga- dan a"a% a) $* #er#&-ang ($#)e* (e!ara e*an&( dengan -an!ar, (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-.

PENGISIAN KURIKULUM

ILMU Se)ara' NILAI MURNI Ka(&' (a"ang

2.. Me #a!a *$a% +e-#aga& #a'an #a!aan dengan -an!ar, (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-.

Pa%r&1%&( e EMK Krea%&:&%& dan &n1:a(& TMK KB

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
... Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat den an betul! ..... Me #&na dan en$-&( )a;a+an +e a'a an #erda(ar*an (1a-an "ang #er%$ +$ dan #er!a+a' dengan #e%$-.
Me #$a% ga #aran en%aMengena- +a(%& Meng'$#$ng*a&%*an Men"$($n $r$%an Men)ana*an &dea KP K&ne(%e%&* Ver#a-3-&ng$&(%&*

/.2 Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' /.2.1 Meng$)ar*an a"a% "ang dan gra a%&( engg$na*an #a'a(a #adan (e!ara dengan (e#$%an "ang #e%$*rea%&, (e a(a #er!er&%a (e!ara d&d&* dan '&#$r. &n%1na(& "ang )e-a( (er%a ($($nan &dea "ang %e+a% (e a(a #er!er&%a 0.1 Me a'a & dan engg$na*an (e!ara d&d&* '&#$r. g1-1ngan *a%a dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*(. 0.1.2 Me a'a & dan engg$na*an *a%a na a *'a( %a* '&d$+ dengan #e%$eng&*$% *1n%e*(. .

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
MINGGU 0 TEMA / TAJUK TEMA 2 : AMALAN KESIHATAN < KEBERSIHAN TAJUK : AMALAN SIHAT HIDUP 2./ Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% 2./.1 Me #a!a dan e a'a & "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada a*-$ a% $n%$* engena+e-#aga& #a'an $n%$* e #er& +a(%& re(+1n( dengan #e%$&dea $%a a dan &dea (a +&ngan da-a +e-#aga& #a'an #ag& ../ Men$-&( & -a* dengan %e+a%. e #$a% ra a-an dengan %e+a%. STANDARD KANDUNGAN 1.. Mendengar, e a'a & dan e #er& re(+1n( %er'ada+ (e($a%$ ara'an, (1a-an dan +e(anan "ang d&dengar dengan #e%$-. STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

ILMU 1...2. Mendengar, e a'a & dan e #er&*an re(+1n( %er'ada+ Pend&d&*an Ke(&'a%an (1a-an %an+a *a%a %an"a (e!ara NILAI MURNI -&(an dengan #e%$-. Ke(&'a%an Ke#er(&'an EMK Krea%&:&%& dan &n1:a(& TMK

/.1 Menyebut dan mema"ami unsur seni (e!ara & -a* dalam la u melalui nyanyian se#ara didik "ibur!

KB Meng'$#$ng*a&%*an Mengana-&(&( ../.1 Men$-&( +er*a%aan #er& #$'an Menge!a +&n)a an dengan e)aan "ang %e+a% Men)ana*an &dea KP Ver#a-3-&ng$&(%&* Mera aM$9&*

/.1.2 Me a'a & dan eng'a(&-*an -&r&* 0.1 Me a'a & dan engg$na*an -ag$ "ang engand$ng& n&-a& dan BCB g1-1ngan +enga)aran (e!ara #er+and$ dan Mendengar dengan *a%a dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*(. d&(a +a&*an e-a-$& n"an"&an !e*a+ (e!ara d&d&* '&#$r.

. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an Ke(&'a%an NILAI MURNI Ke#er(&'an 2. MINGGU 2 7 TEMA / TAJUK TEMA 2 : AMALAN KESIHATAN KEBERSIHAN TAJUK : BERSIH < SIHAT STANDARD KANDUNGAN 1. Menden ar. mema"ami dan memberi < resp$ns ter"adap sesuatu ara"an. Ker)a(a a 6&n%a a*an a-a EMK Krea%&:&%& dan &n1:a(& (e*&%ar .. s$alan dan pesanan yan diden ar den an betul! ..RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 0. ./.1. Me #&na *erang*a $n%$* en$-&( frasa dan ayat den an betul! +e-#aga& )en&( *arangan dengan #e%$-./ Membina dan menulis perkataan..2 Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% dar&+ada #a'an $n%$* en)ana &dea dengan #e%$-.. 2... ... e a'a & dan e #er&*an re(+1n( dengan en"a +a&*an +e(anan "ang #e%$eng&*$% $r$%an. Mendengar../ Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada +e-#aga& #a'an $n%$* e #er& re(+1n( dengan #e%$-. Me a'a & dan engg$na*an *a%a gan%& na a %$n)$* dengan #e%$eng&*$% *1n%e*(. STANDARD PEMBELAJARAN 1.

. 0.eng&*$% *1n%e*(.1 Meng$)ar*an d&a-1g dengan (e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$dan )e-a(. e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 /.3 Menga+-&*a(&*an Me #$a% anda&an 0.1.1 Me a'a & dan engg$na*an 0.. . dengan #e%$. KB Me #$a% $r$%an K1n%e*(%$a./ Me a'a & dan engg$na*an *a%a *er)a +a(&. dan #a'a(a #adan "ang (e($a& e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r.eng&*$% *1n%e*(.2 g1-1ngan Me a'a & dan engg$na*an *a%a *a%a dengan #e%$. '$#$ng +an!angan *e%erangan dengan #e%$.. /.1. K1n(%r$*%&:&( e 8 Menerang*an dan en)ana*an &dea Mengana-&(&( Men)ana*an &dea K1n%e*(%$a. Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan engg$na*an #a'a(a #adan dengan *rea%&.eng&*$% *1n%e*(.3 Me &nda'*an .

2.3 Men!a%a% a*-$ a% "ang #e%$Meng'$#$ng*a&%*an eng&*$% $r$%an $n%$* e #$a% !ar%a dar&+ada +e-#aga& ($ #er./ Memba#a dan mema"ami maklumat yan tersurat dan tersirat daripada pelba ai ba"an untuk memberi resp$ns den an betul! 2.dan %&da* .(e!ara #er%a%a($(&-a. STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM ILMU 1.. Meng'$#$ng*a&%*an Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% "ang %er($ra% dan %er(&ra% dengan Men"$($n eng&*$% %e+a% dar&+ada +e-#aga& #a'an $r$%an $n%$* e #$a% +en&-a&an dengan Meng&%-a* #e%$-.0. frasa dan ayat daripada pelba ai Me #a!a dan e a'a & a"a% "ang sumber den an sebutan yan betul! engand$ng& +er*a%aan #er& #$'an a+&%an dar&+ada +e-#aga& ($ #er dengan (e#$%an "ang #e%$-./.1 Ber%$%$r %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er dengan Pend&d&*an Ke(&'a%an engg$na*an a"a% "ang gra a%&( NILAI MURNI da-a (&%$a(& .(e!ara #er%a%a($(&-a..RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU = DAN > TEMA / TAJUK TEMA 2 : AMALAN KESIHATAN KEBERSIHAN TAJUK : PENDIDIKAN KESIHATAN STANDARD KANDUNGAN 1.1r a.dan en"a%a*an +er &n%aan %en%ang (e($a%$ +er*ara < dar&+ada +e-#aga& ($ #er da-a (&%$a(& . Me adan*an ..2 K1n%e*(%$a. Ke#er(&'an ?&9&*a.1r a. 2.dan %&da* . #er#$a..< Men%aKB Meng'$#$ng*a&%*an Menge!a Menaa*$K1n(%r$*%&:&( e 8 2./ Ber%$%$r.0 Men#atat maklumat yan betul tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber! . 2./.1r a. .2 Memba#a dan mema"ami perkataan.1r a.

> Menulis ulasan tentan pelba ai ba"an sastera dan bukan sastera yan diden ar. 0.>.eng&*$% *1n%e*(. #e%$.eng&*$% *1n%e*(. .1 Me a'a & dan engg$na*an Me a'a & dan engg$na*an *a%a g1-1ngan ad)e*%&.2 Meng$)ar*an d&a-1g "ang d&'a(&-*an dar&+ada #a'an rang(angan $n%$* en"a +a&*an n&-a& dan +enga)aran dengan #a'a(a #adan "ang (e($a&. Ba!aan &n%en(&.. dit$nt$n atau diba#a den an betul! .. e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r. Men!a%a% n1%a /. Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan engg$na*an #a'a(a #adan dengan *rea%&.. dan *a%a +eng$a% dengan *a%a dengan #e%$..RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 .1. /..0 0. In%er+er(1nad&%1n%1n a%a$ d&#a!a dengan )e-a( dan engg$na*an #a'a(a "ang BCB gra a%&(.1 Men$-&( $-a(an %en%ang #a'an KP #$*an (a(%era "ang d&dengar.

0 Me #a!a. e a'a & dan enaa*$$n%$* e &nda'*an a*-$ a% "ang %erda+a% da-a +e-#aga& #a'an dengan #e%$-./ Ber%$%$r.0./. .%en%ang (e($a%$ +er*ara engg$na*an *a%a ge-aran "ang (e($a& da-a (&%$a(& %&da* ..a9*an dan e a'a & +$&(& dengan &n%1na(& "ang #e%$engg$na*an #a'a(a "ang &nda' (e!ara d&d&* '&#$r.(e!ara #er%a%a($(&-a.ra(a dan a"a% "ang ada Mengana-&(&( +er*a%aan #er& #$'an +&n)a an dengan e)aan dan %anda #a!a "ang K1n(%r$*%&:&( e 8 Meng'$#$ng*a&%*an %e+a% (e!ara & -a* Menge!a /.2 Men$-&( ./.1r a(e!ara #er%a%a($(&-a./ Me-a.dan %&da* .1r a.2 Ber#$a. AAASI 2.1 Mende*-a a(& (a)a* dengan(e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$..dan )e-a( (e!ara d&d&* '&#$r (er%a e a'a & a*($d (a)a* %er(e#$% Me adan*an K1n%e*(%$a. #er#$a./.1 Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada #a'an +r1(a dengan #e%$STANDARD PEMBELAJARAN 1. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an M1raNILAI MURNI Ke#eran&an EMK Sa&n( dan Te*n1-1g& KB Meng'$#$ng*a&%*an .RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU 1@ DAN 11 TEMA / TAJUK TEMA ./ Menulis imlak den an tepat! 2.1r a. /.dan en"a%a*an +er &n%aan %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er da-a (&%$a(& . : SENTIASA SELAMAT TAJUK : SENTIASA DIRI STANDARD KANDUNGAN 1.8 Meng'$#$ng*a&%*an KP In%er+er(1na- .

2 g1-1ngan Me a'a & dan engg$na*an *a%a BCB *a%a dengan #e%$. . 0.eng&*$% *1n%e*(.1. dan *a%a +eng$a% dengan #e%$. eng&*$% *1n%e*(. Ba!aan &n%en(&.1.1 Me a'a & dan engg$na*an 0.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 0.0 Me a'a & dan engg$na*an *a%a ad)e*%&.eng&*$% *1n%e*( na a *'a( %a* '&d$+ dengan #e%$Mendengar a*%&.

./ Membina dan menulis perkataan. e a'a & dan enaa*$enaa*$. TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an M1raEMK: Nilai murni Ra(&1naKB Mengena.MINGGU 12 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 TEMA .%en%ang (e($a%$ +er*ara engg$na*an *a%a gan%& na a d&r& 1rang dan *a%a gan%& na a d&r& %an"a dengan #e%$.1r a./..dan en"a%a*an +er &n%aan %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er da-a (&%$a(& .a9*an dan e a'a & +$&(& dengan &n%1na(& "ang #e%$engg$na*an #a'a(a "ang &nda' (e!ara d&d&* '&#$r.1r a. . 1. : SENTIASA SELAMAT TAJUK : SEDIAKAN PA5UNG SEBELUM HUJAN 1.dan BCB )e-a( (e!ara d&d&* '&#$r (er%a Ba!aan &n%en(&./. .dan %&da* .0 Me #a!a.1 Ver#a-3-&ng$&(%&* Mende*-a a(& (a)a* dengan (e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$.1 Mema"ami dan $l$n an kata men ikut k$nteks! 0.+a(%& 2./ Ber%$%$r. Ber#$a.0.da-a (&%$a(& .dan %&da* .(e!ara #er%a%a($(&-a.a*-$ a% "ang $n%$* e &nda'*an a*-$ a% "ang %er($ra% %erda+a% da-a +e-#aga& #a'an dan %er(&ra% dar&+ada #a'an dengan +r1(a #e%$-. e a'a & dan 2. KP /. 0. .2 Me #a!a. Me #&na *erang*a $n%$* en$-&( Meng'$#$ng*a&% frasa dan ayat den an betul! +e-#aga& )en&( *arangan dengan K1n%e*(%$a#e%$-.1.2 men unakan Me a'a & dan engg$na*an *a%a den an betul '$#$ng +an!angan *e%erangan dengan #e%$./ Me-a. e a'a & a*($d (a)a* %er(e#$%.eng&*$% *1n%e*(... #er#$a... dengan #e%$-.1r a.(e!ara #er%a%a($(&-a.1r a. /. K$n(%r$*%&:&( e Menge #ang*an &dea Menaa*$- Me #$a% $r$%an .

0 Memba#a. DAN 1/ TEMA / TAJUK TEMA .0.dan %&da* .1r a.. mema"ami dan menaakul untuk meminda"kan maklumat yan terdapat dalam pelba ai ba"an den an betul! 1.(e!ara #er%a%a($(&-a.(e!ara #er%a%a($(&-a 2. Ber#$a.%en%ang (e($a%$ +er*ara engg$na*an *a%a gan%& na a d&r& 1rang dan *a%a gan%& na a d&r& %an"a dengan #e%$../ Bertutur.1r a.1r a. berbual dan menyatakan permintaan tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber dalam situasi f$rmal dan tidak f$rmal se#ara bertatasusila! STANDARD PEMBELAJARAN 1. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an M1raEMK: N&-a& M$rn& Ke#eran&an KB Meng'$#$ng*a&%*an Menaa*$K1n%e*(%$aMen)ana &dea 2././ KP Men"a%a*an +er &n%aan %en%ang In%er+er(1na(e($a%$ +er*ara dengan Ver#a-3-&ng$&(%&* engg$na*an *a%a dan #a'a(a #adan "ang (e($a& da-a (&%$a(& %&da* .RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 INGGU 1. : SENTIASA SELAMAT TAJUK : BERINGAT SEBELUM KENA STANDARD KANDUNGAN 1. .da-a (&%$a(& ./.

1.#a'an +r1(a $n%$* maklumat tentan sesuatu perkara e &nda'*an a*-$ a% *e+ada den an men unakan ba"asa yan #en%$* +$&(& dengan #e%$-.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 .7 Me a'a & dan engg$na*an *a%a #an%$.1.1 Men"e#$% dan e a'a & $n($r a*-$ a% #er#en%$* ($ra%. 0.2.2 Me #a!a. d&d&* '&#$r. /. .2 Men$-&( $n%$* en"a +a&*an /. santun! .. e a'a & dan Menulis untuk menyampaikan enaa*$..1 Mema"ami dan $l$n an kata men ikut k$nteks! . -a+1ran (en& dan !er&%a dengan )e-a( (er%a da-a -ag$ e-a-$& n"an"&an (e!ara engg$na*an #a'a(a "ang (an%$n.1 Men"e#$% dan e a'a & -&r&* -ag$ "ang engand$ng& n&-a& dan men unakan +enga)aran "ang den an betul d&+er(e #a'*an e-a-$& n"an"&an (e!ara d&d&* '&#$r. 0. *a%a +er&n%a' dan *a%a +e er& dengan #e%$eng&*$% *1n%e*(.

&*&r (e!ara KB *rea%&.. /. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an M1raPend&d&*an A-a Se*&%ar NILAI Ka(&' (a"ang 2.a!ana..RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU 10 TEMA / TAJUK TEMA / : MAS5ARAKAT PEN5A5ANG TAJUK : PR4GRAM KHIDMAT MAS5ARAKAT STANDARD KANDUNGAN 1.1 Se anga% dan Me #a!a dan e a'a & +e-#aga& #er a("ara*a% #$*an (a(%era "ang (e($a& #ag& #a'an (a(%era "ang (e($a& $n%$* e $+$* &na% e #a!a. (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$engg$na*an a"a% "ang engand$ng& ..2.1.../ frasa dan ayat den an betul! Me #&na *erang*a $n%$* en$-&( +e-#aga& )en&( *arangan dengan #e%$-..1 Men"e#$% dan e a'a & $n($r (en& da-a -ag$ e-a-$& n"an"&an (e!ara /. Meng'$#$ng*a&%*an . Membina dan menulis perkataan.1 Ber!er&%a %en%ang (e($a%$ +er*ara dengan %e+a%. en&ng*a%*an da"a #er.0 Ber#erita dan men#eritakan sesuatu perkara semula den an tepat men unakan sebutan yan %elas dan int$nasi yan betul! STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 d&d&* '&#$r Men"e#$% dan e a'a & -&r&* -ag$ "ang engand$ng& n&-a& dan Me #$a% ga #aran en%aMen)ana &dea K1n%e*(%$aMengana-&(&( Men"e($a&*an .2 Me #a!a +e-#aga& #a'an (a(%era 2.0. .

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 +enga)aran "ang d&+er(e #a'*an e-a-$& n"an"&an (e!ara d&d&* '&#$r.7 M$9&* Me a'a & dan engg$na*an *a%a K&ne(%e%&* #an%$.2 Men!er&%a*an (e($a%$ +er*ara "ang d&-&'a% dan "ang d&%1n%1n dengan %e+a%. 0.0. *a%a +er&n%a' dan *a%a +e er& dengan #e%$eng&*$% *1n%e*(.1.1 Mema"ami dan $l$n an kata men ikut k$nteks! KP men unakan Ver#a-3-&ng$&(%&* den an betul 0.engg$na*an a"a% "ang engand$ng& .0 Ber#erita dan men#eritakan sesuatu perkara semula den an tepat men unakan sebutan yan %elas dan int$nasi yan betul! STANDARD PEMBELAJARAN 1. MINGGU 12 DAN 17 TEMA / TAJUK TEMA / : MAS5ARAKAT PEN5A5ANG TAJUK : KHIDMAT SEBA5A RAKAN STANDARD KANDUNGAN 1. (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an Ke(&'a%an NILAI Ker)a(a a .a!ana.

+a(%& n&-a& $rn&.2 2.. $l$n an kata den an betul men ikut k$nteks! 0.1 #er!er&%a Mema"ami dan men unakan (e!ara d&d&* '&#$r. &n%1na(& "ang )e-a( (er%a ($($nan &dea "ang %e+a% (e a(a 0. /..2 Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' /.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 EMK 2.2. memupuk minat memba#a! .1.2 Men$-&( $n%$* en"a +a&*an a*-$ a% #er#en%$* ($ra%.2.2 Me #a!a dan e a'a & +e-#aga& Memba#a pelba ai ba"an sastera dan #a'an #$*an (a(%era $n%$* bukan sastera yan sesuai ba i engena. -a+1ran dan !er&%a dengan )e-a( (er%a engg$na*an #a'a(a "ang (an%$n Pera%$ran (1(&1#$da"a KB Men)ana &dea Men&-a& K1n%e*(%$aMengana-&(&( K1n(%r$*%&:&%&( e Meng'$#$ng*a&%*an KP Ver#a-3-&ng$&(%&* BCB Ba!aan &n%en(&.2 Men$-&( $n%$* en"a +a&*an a*-$ a% %en%ang (e($a%$ +er*ara dengan engg$na*an #a'a(a "ang (an%$n .2.7 Me a'a & dan engg$na*an *a%a #an%$. *a%a +er&n%a' dan *a%a +e er& dengan #e%$eng&*$% *1n%e*(. . (e a(a #er!er&%a (e!ara d&d&* dan '&#$r.1 Meng$)ar*an a"a% "ang dan gra a%&( engg$na*an #a'a(a #adan (e!ara dengan (e#$%an "ang #e%$*rea%&.

Ber#&!ara $n%$* enda+a%*an a*-$ a% "ang %er(&ra% dengan %e+a% %en%ang (e($a%$ +er*ara (e!ara #er%a%a($(&-a.1 K1n(%r$*%&:&( e Men$-&( $n%$* en"a +a&*an K1n%e*(%$aa*-$ a% "ang #e%$.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 0. frasa dan ayat daripada pelba ai sumber den an sebutan yan betul! . dengan #e%$.1.eng&*$% *1n%e*(.2 Memba#a dan mema"ami perkataan.&9&*a- 2.1.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentan sesuatu perkara den an men unakan ba"asa yan santun! STANDARD PEMBELAJARAN 1. MINGGU 1= TEMA / TAJUK TEMA / : MAS5ARAKAT PEN5A5ANG TAJUK : SKUAD PRIHATIN STANDARD KANDUNGAN 1.2 Berbi#ara untuk menyampaikan maklumat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber den an tepat se#ara bertatasusila! 2.. Me #a!a dan e a'a & a"a% "ang engand$ng& +er*a%aan KB #er& #$'an a+&%an dar&+ada Meng'$#$ng*a&%*an +e-#aga& ($ #er dengan (e#$%an Me #$a% ga #aran "ang #e%$-.2.. en%aMeng'$#$ng*a&%*an Men)ana &dea ./ Me a'a & dan engg$na*an *a%a *er)a +a(&.dengan .2. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an M1raEMK: Nilai Murni Ker)a(a a Ke#er(&'an .2..

MINGGU 1> TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan /.2 KENALI AARISAN Berbi#ara untuk menyampaikan BANGSA maklumat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber den an TAJUK : tepat se#ara bertatasusila! . 8&.2 Meng$)ar*an &dea "ang %e+a% engg$na*an #a'a(a #adan (e!ara engg$na*an #a'a(a "ang *rea%&. (e a(a #er!er&%a (e!ara d&d&* &nda' '&#$r dan a"a% "ang gra a%&( (er%a #a'a(a #adan "ang (e($a& (e a(a #er!er&%a (e!ara d&d&* '&#$r 0.2 Men"a +a&*an a*-$ a% %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada ed&a !e%a* da-a #en%$* +eng$ $ an dengan engg$na*an a"a% "ang PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an M$9&* TEMA 0 : 1.2.1 pembentukan kata yan sesuai dalam Me a'a & dan engg$na*an pelba ai situasi den an betul! & #$'an a*'&ran 8an. 3*an.2.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 engg$na*an &dea $%a a dan &dea (a +&ngan (er%a enega(*an *e(an%$nan #er#a'a(a. KP Ver#a-3-&ng$&(%&* Ba!aan &n%en(&.2. (er%a & #$'an +&n)a an dengan #e%$da-a +e-#aga& (&%$a(&. & #$'an a+&%an +ada *a%a *er)a. *a%a na a dan *a%a ad)e*%&. /.2 Mema"ami dan men unakan 0.

NILAI Pa%r&1%&( e 2. 8&.1 Meng$)ar*an d&a-1g dengan K1n%e*(%$a(e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$dan )e-a(.7.1 Me #a!a +e-#aga& #a'an "ang engand$ng& +e-#aga& )en&( a"a% (e!ara e*an&( dengan -an!ar. . /.+a(%& Mengana-&(&( . da-a +e-#aga& genre dengan #e%$-. Mema"ami dan men unakan *a%a na a dan *a%a ad)e*%&.. (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-..1 Ba!aan Me a'a & dan engg$na*an & #$'an a*'&ran 8an.1 Meng'a(&-*an rang*a +enda'$-$an..2 & #$'an a+&%an +ada *a%a *er)a. dengan #e%$-. Me #a!a *$a% +e-#aga& #a'an #a!aan dengan -an!ar.2. EMK Pera%$ran (1(&1#$da"a KB Men(&n%e(&( Mengena... e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r /..RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 IRAMA AARISAN gra a%&( (e!ara #er%a%a($(&-a. Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan engg$na*an #a'a(a #adan dengan *rea%&. 3*an. (er%a pembentukan kata yan sesuai dalam & #$'an +&n)a an dengan #e%$pelba ai situasi den an betul! da-a +e-#aga& (&%$a(&. 0.7 Meng'a(&-*an +en$-&(an *rea%&... &(& dan +en$%$+ da-a +en$-&(an *rea%&. dan #a'a(a #adan PM "ang (e($a& e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r Ma&n +eranan 0. . (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$2.

& #$'an dan (%r$*%$r a"a%. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Ka)&an Te +a%an EMK Pera%$ran (1(&1#$da"a TEMA 0 : 1. %anda #a!a.+a(%& Mengana-&(&( Men)ana &dea ...= Men edit dan memurnikan "asil penulisan den an betul! . Menge!a K1n(%r$*%&:&( e KP . +engg$naan *a%a. KB Meng&%-a* Mengena.=.2 Me #a!a +e-#aga& #a'an "ang engand$ng& a"a% %$ngga.. (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-.2 KENALI AARISAN Berbi#ara untuk menyampaikan BANGSA maklumat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber den an TAJUK : tepat se#ara bertatasusila! SERUPA TETAPI BERBEBA 2.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU 2@ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. Memba#a kuat pelba ai ba"an ba#aan den an lan#ar...2. sebutan yan %elas dan int$nasi yan betul 2.2 Menged&% dan e $rn&*an 'a(&+en$-&(an dar&+ada a(+e* e)aan.dan a"a% a) $* #er#&-ang ($#)e* (e!ara e*an&( dengan -an!ar.1 Ber#&!ara $n%$* enda+a%*an a*-$ a% "ang %er(&ra% dengan %e+a% %en%ang (e($a%$ +er*ara (e!ara #er%a%a($(&-a.

/ Melafa&kan dan mema"ami puisi den an int$nasi yan betul men unakan ba"asa yan inda" se#ara didik "ibur! BCB /. *a%a na a dan *a%a ad)e*%&.7./.2 Me #&na dan e a'a & (a)a* Ba!aan &n%en(&. 8&.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 Ver#a-3-&ng$&(%&* /. (e!ara %er*a. 0.2. & #$'an a+&%an +ada *a%a *er)a. .1 Me a'a & dan engg$na*an & #$'an a*'&ran 8an.adan ende*-a a(&*ann"a dengan (e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$. 3*an. 0.2 Mema"ami dan men unakan pembentukan kata yan sesuai dalam pelba ai situasi den an betul! MINGGU 21 DAN 22 TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Ka)&an Te +a%an EMK Pera%$ran TEMA 0 : 1.dan )e-a( (e!ara d&d&* '&#$r.7 KENALI AARISAN Berbin#an dan men emukakan BANGSA pendapat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber se#ara TAJUK : bertatasusila! UNIK < KREATI? .2 Ber#&n!ang dan enge $*a*an +enda+a% %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er dengan engg$na*an a"a% "ang gra a%&( (e!ara #er%a%a($(&-a. (er%a & #$'an +&n)a an dengan #e%$da-a +e-#aga& (&%$a(&.

.1 KM' Men$-&( $-a(an %en%ang #a'an #$*an (a(%era "ang d&dengar..+a(%& &dea $%a a dan &dea (a +&ngan da-a +e-#aga& #a'an #ag& e #$a% ra a-an dengan %e+a%.1 Mende*-a a(& (a)a* dengan (e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$dan )e-a( (e!ara d&d&* '&#$r (er%a e a'a & a*($d (a)a* Ba!aan &n%en(&. Mera ad&%1n%1n a%a$ d&#a!a dengan )e-a( dan engg$na*an #a'a(a "ang gra a%&(.1 Me a'a & dan engg$na*an . dan de(*r&+%&.> Menulis ulasan tentan pelba ai ba"an sastera dan bukan sastera yan diden ar. BCB /./ Me-a.>. dit$nt$n atau diba#a den an betul! . /.a9*an dan e a'a & +$&(& dengan &n%1na(& "ang #e%$engg$na*an #a'a(a "ang &nda' (e!ara d&d&* '&#$r 0... enge-a( #er#en%$* & ag&na%&. Menga*(e( .2 Meng$ +$./. Krea%&:&%& dan In1:a(& KB Men(&n%e(&( Mengana-&(&( Menaa*$K1n(%r$*%&:&( e .7.1 Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% $n%$* engena./. PAK dengan #e%$-.dan Meng'a(&-*an +en$-&(an *rea%&.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 (1(&1#$da"a 2./ Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada +e-#aga& #a'an $n%$* e #er& re(+1n( dengan #e%$2.7 Men "asilkan penulisan kreatif dalam pelba ai enre den an betul! .

MINGGU 2. dan *a%a +eng$a% dengan #e%$.. eng&*$% *1n%e*( 0.eng&*$% *1n%e*(.2 Mema"ami dan men unakan pembentukan kata yan sesuai dalam pelba ai situasi den an betul! 0. e a'a & dan e #er&*an re(+1n( "ang (e($a& (e!ara -&(an a%a$ gera* -a*$ %er'ada+ ara'an #erda(ar*an a"a% +er&n%a' dengan #e%$-.2 Me a'a & dan engg$na*an *a%a ganda (e+ara dengan #e%$.1. 0..2.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 g1-1ngan *a%a dengan #e%$%er(e#$%.. TEMA / TAJUK TEMA 2 : PERTANIAN PENTERNAKAN TAJUK : KEMAJUAN PERTANIAN STANDARD KANDUNGAN 1. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Per%an&an Pend&d*an A-a Se*&%ar . e a'a & dan < e #er& re(+1n( %er'ada+ (e($a%$ ara'an.0 Me a'a & dan engg$na*an *a%a ad)e*%&. Mendengar.da-a +e-#aga& (&%$a(&. (1a-an dan +e(anan "ang d&dengar dengan #e%$-. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Mendengar.

a9*an dan e a'a & +$&(& dengan &n%1na(& "ang #e%$engg$na*an #a'a(a "ang &nda' (e!ara d&d&* '&#$r.. BCB /.anan dar&+ada #a'an $n%$* en)ana &dea KB dengan #e%$-../ Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada +e-#aga& #a'an $n%$* e #er& re(+1n( dengan #e%$-.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 2. (a)a* (e!ara %er*a. . Mengena./ Me-a./.0. pembentukan kata yan sesuai dalam Me a'a & dan engg$na*an *a%a pelba ai situasi den an betul! a) $* #en%$* "ang %e-a' an%a+ dengan #e%$.+a(%& .dan ende*-a a(&*ann"a dengan (e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$dan )e-a( (e!ara d&d&* '&#$r.0 Men#atat maklumat yan betul tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber! /.2 Men"$($n $r$%an Men!a%a% a*-$ a% "ang #e%$eng&*$% $r$%an $n%$* e #$a% K1n%e*(%$a!ar%a dar&+ada +e-#aga& ($ #er.2 Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% Ke$(a'a. 0.2 Me #&na dan e a'a & Ba!aan &n%en(&.a.2 Mema"ami dan men unakan 0.da-a +e-#aga& (&%$a(&.2./. Men)ana &dea . . EMK 2. K1n%r$*%&:&( e ..

/ Memba#a dan mema"ami maklumat yan tersurat dan tersirat daripada pelba ai ba"an untuk memberi resp$ns den an betul! KB 2.dan enge-a( KP In%er+er(1naBCB ...2 Mendengar.. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Sa&n( dan Te*n1-1g& EMK Ke$(a'a.7 Men "asilkan penulisan kreatif dalam pelba ai enre den an betul! /. #er#en%$* & ag&na%&./. e a'a & dan e #er&*an re(+1n( %er'ada+ (1a-an %an+a *a%a %an"a (e!ara -&(an dengan #e%$-.2 Meng'a(&-*an +en$-&(an *rea%&. K1n(%r$*%&:&( e Men)ana &dea . dengan #e%$-. Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% Meng'$#$ng*a&%*an "ang %er($ra% dan %er(&ra% dengan %e+a% dar&+ada +e-#aga& #a'an Men&-a& $n%$* e #$a% +en&-a&an dengan #e%$-. /....RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU 2/ TEMA / TAJUK TEMA 2 : PERTANIAN PENTERNAKAN STANDARD KANDUNGAN 1.2 Meng$)ar*an d&a-1g "ang d&'a(&-*an Meng$ +$. e a'a & dan e #er& re(+1n( %er'ada+ (e($a%$ ara'an.. Mendengar. (1a-an dan +e(anan "ang d&dengar dengan #e%$-.. dan de(*r&+%&.7. Men u%arkan ba"asa yan inda" dan men unakan ba"asa badan den an ... STANDARD PEMBELAJARAN 1.anan < TAJUK : KAMBING TENUSU BI4TEKN4L4GI 2.

1 Me a'a & dan e #&na a"a% %$ngga. Mema"ami dan membina ayat yan betul dalam pelba ai situasi! MINGGU 20 DAN 22 TEMA / TAJUK TEMA 2 : PERTANIAN PENTERNAKAN TAJUK : HASIL GUNA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.1r a.dan %&da* .1r a. .1 Ber%$%$r %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er dengan engg$na*an a"a% "ang gra a%&( da-a (&%$a(& . 0..(e!ara SERBA #er%a%a($(&-a. Per#&n!angan Ba!aan &n%en(&.dan en"a%a*an < +er &n%aan %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er da-a (&%$a(& .dan %&da* PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an A-a (e*&%ar EMK 1./ Ber%$%$r.da-a +e-#aga& (&%$a(&. #er#$a.1r a..RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 kreatif melalui lak$nan se#ara didik "ibur! dar&+ada #a'an rang(angan $n%$* en"a +a&*an n&-a& dan +enga)aran dengan #a'a(a #adan "ang (e($a& 0./..dengan +e-$a(an ($#)e* dan +red&*a% "ang #e%$.

.2 Me a'a & dan eng'a(&-*an -&r&* -ag$ "ang engand$ng& n&-a& dan +enga)aran (e!ara #er+and$ dan d&(a +a&*an e-a-$& n"an"&an (e!ara d&d&* '&#$r. e a'a & dan enaa*$$n%$* e &nda'*an a*-$ a% "ang %erda+a% da-a +e-#aga& #a'an dengan #e%$-.. Ba!aan en%a-&( .RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 2. Men(&n%e(&( Mengana-&(&( K1n%e*(%$aKP In%er+er(1naBCB Ba!aan &n%en(&.1r a.anan Krea%&:&%& dan In1:a(& 2..0 Me #a!a.1.1 Men$-&( $-a(an %en%ang #a'an #$*an (a(%era "ang d&dengar. 0.1 Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% KB "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada #a'an +r1(a dengan #e%$-. Membina dan menulis perkataan. Ke$(a'a.. ..a+an +e a'a an #erda(ar*an (1a-an "ang #er%$ +$ dan #er!a+a' dengan #e%$-. Me #&na dan en$-&( )a.(e!ara #er%a%a($(&-a. d&%1n%1n a%a$ d&#a!a dengan )e-a( dan engg$na*an #a'a(a "ang gra a%&(.. Meng&%-a* Meng'$#$ng*a&%*an ..1 Men"e#$% dan e a'a & $n($r (en& da-a -ag$ e-a-$& n"an"&an (e!ara d&d&* '&#$r. frasa dan ayat den an betul! . .0.> Menulis ulasan tentan pelba ai ba"an sastera dan bukan sastera yan diden ar.1 Me a'a & dan engg$na*an /.. dit$nt$n atau diba#a den an betul! /.>. .

0. 0.eng&*$% *1n%e*(. #er#$a../ Ber%$%$r. Mema"ami dan membina ayat yan betul dalam pelba ai situasi! 0..1./.da-a +e-#aga& (&%$a(&..1 Me a'a & dan e #&na a"a% %$ngga.7 Me a'a & dan engg$na*an *a%a #an%$.%en%ang (e($a%$ +er*ara engg$na*an *a%a ge-aran "ang PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an M1ra- .RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 g1-1ngan *a%a dengan #e%$eng&*$% *1n%e*(.2 Ber#$a.dan en"a%a*an +er &n%aan %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er da-a (&%$a(& STANDARD PEMBELAJARAN 1. *a%a +er&n%a' dan *a%a +e er& dengan #e%$. MINGGU 27 DAN 2= TEMA / TAJUK TEMA 7: P4TRET MALA5SIA TAJUK : STANDARD KANDUNGAN 1.dengan +e-$a(an ($#)e* dan +red&*a% "ang #e%$.

a*-$ a% "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada #a'an +r1(a dengan #e%$-. 0...1r a(e!ara #er%a%a($(&-a. 2. 0.1r a..1 Me a'a & dan engg$na*an &dea "ang %e+a% (e a(a g1-1ngan #er!er&%a *a%a dengan #e%$.eng&*$% *1n%e*(.1 Meng$)ar*an a"a% "ang engg$na*an #a'a(a #adan (e!ara gra a%&( *rea%&. (e($a& da-a (&%$a(& %&da* . .dan %&da* .. .RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 PEKERTI MULIA AMALAN KITA . .1.0 Me #a!a. e a'a & dan enaa*$./ Me #&na *erang*a $n%$* en$-&( +e-#aga& )en&( *arangan dengan #e%$-.0 Me a'a & dan engg$na*an *a%a ad)e*%&. e a'a & dan enaa*$$n%$* e &nda'*an a*-$ a% "ang %erda+a% da-a +e-#aga& #a'an dengan #e%$-. 2.. (e a(a #er!er&%a (e!ara d&d&* dengan (e#$%an "ang #e%$'&#$r.eng&*$% *1n%e*(. NILAI Ker)a(a a Ka(&' (a"ang KB Men)ana &dea Men(&n%e(&( K1n%e*(%$aK1n(%r$*%&:&( e Menge!a KP Ver#a-3-&ng$&(%&* BCB Ba!aan & #a(an /.2 Me #a!a. (e!ara d&d&* '&#$r.2 Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan /. dan &n%1na(& "ang )e-a( (er%a ($($nan 0.ra(a dan a"a% dengan #e%$-. Mema"ami dan membina ayat yan .1r a..0.2. dan *a%a +eng$a% dengan #e%$. Me #&na dan en$-&( +er*a%aan.(e!ara #er%a%a($(&-a.

/ Ber%$%$r. dengan #e%$.da-a +e-#aga& (&%$a(&. Ber#$a.%en%ang (e($a%$ +er*ara engg$na*an *a%a gan%& na a d&r& 1rang dan *a%a gan%& na a d&r& %an"a dengan #e%$.2 Me a'a & dan e #&na a"a% a*%&.dan en"a%a*an +er &n%aan %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er da-a (&%$a(& AKAN . ...1r a.1r a. #er#$a. dan a"a% +a(&.(e!ara #er%a%a($(&-a.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 betul dalam pelba ai situasi! 0.dan %&da* . MINGGU 2> TEMA / TAJUK TEMA 7: P4TRET MALA5SIA TAJUK : 6INTA NEGARA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.da-a PENGISIAN KURIKULUM ILMU Ka)&an Te +a%an NILAI Pa%r&1%&( e 1./..

He a' T&ngg& KB Men)ana &dea Men(&n%e(&( K1n%e*(%$aMe #$a% $r$%an KP In%er+er(1naVer#a-3-&ng$&(%&* BCB Men!a%a% n1%a /. dan #a'a(a #adan "ang (e($a& e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r.. dengan #e%$.2 Men$-&( $n%$* en"a +a&*an a*-$ a% #er#en%$* ($ra%.2 Me a'a & dan e #&na a"a% a*%&. -a+1ran dan !er&%a dengan )e-a( (er%a engg$na*an #a'a(a "ang (an%$n.. 2..0. . Mema"ami dan membina ayat yan betul dalam pelba ai situasi! . 0.1r a. dan a"a% +a(&.0 Memba#a. e a'a & dan enaa*$.. .#a'an +r1(a $n%$* e &nda'*an a*-$ a% *e+ada #en%$* +$&(& dengan #e%$-.. mema"ami dan menaakul untuk meminda"kan maklumat yan terdapat dalam pelba ai ba"an den an betul! . Men u%arkan ba"asa yan inda" dan men unakan ba"asa badan den an kreatif melalui lak$nan se#ara didik "ibur! 0.dan )e-a(.1r a. /.(e!ara #er%a%a($(&-a.1 Meng$)ar*an d&a-1g dengan (e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$.. Me #a!a..dan %&da* .2 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentan sesuatu perkara den an men unakan ba"asa yan santun! (&%$a(& .da-a +e-#aga& (&%$a(&.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 2...2.

/.dan en"a%a*an +er &n%aan %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er da-a (&%$a(& 1./ Ber%$%$r %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er dengan engg$na*an a"a% "ang .@ DAN . #er#$a.1 TEMA 7: P4TERT MALA5SIA TAJUK : 1.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an A-a Se*&%ar NILAI ./ Ber%$%$r.

2.dan %&da* ..(e!ara #er%a%a($(&-a. +engg$naan *a%a. frasa dan ayat daripada pelba ai sumber den an sebutan yan betul! 2. gra a%&( da-a (&%$a(& .=. 2.1r a.dan %&da* Pa%r&1%&( e KB Men)ana &dea Menge!a 2. Me #a!a dan e a'a & a"a% "ang engand$ng& +er*a%aan #er& #$'an a+&%an dar&+ada +e-#aga& ($ #er dengan (e#$%an "ang #e%$-. da"a +e-#aga& #a'an (a(%era "ang (e($a& $n%$* en&ng*a%*an .2 Me #a!a +e-#aga& #a'an (a(%era dan #$*an (a(%era "ang (e($a& #ag& e $+$* &na% e #a!a.. BCB Ba!aan &n%en(&.&*&r (e!ara *rea%&.1r a.(e!ara #er%a%a($(&-a.1r a.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 NEGARAKU GEMILANG ..2.. .= Men edit dan memurnikan "asil penulisan den an betul! . Ba!aan & #a(an . & #$'an dan (%r$*%$r a"a%. 2. %anda #a!a.2 Memba#a dan mema"ami perkataan.1r a.1 Me #a!a dan e a'a & Mengana-&(&( K1n%e*(%$aKP Ver#a-3-&ng$&(%&* #er.2 Menged&% dan e $rn&*an 'a(&+en$-&(an dar&+ada a(+e* e)aan.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM .1 Meng$)ar*an d&a-1g dengan (e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$dan )e-a(. Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan engg$na*an #a'a(a #adan dengan *rea%&. 0. dengan #e%$.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 /./ 0. '&#$r.1 Mema"ami dan men unakan $l$n an kata den an betul men ikut k$nteks! Me a'a & dan engg$na*an *a%a *er)a +a(&. e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* /.1.eng&*$% *1n%e*(. dan #a'a(a #adan "ang (e($a& e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r....

TEMA = : EK4N4MI BERAAAASAN 1.2 Me #a!a +e-#aga& #a'an (a(%era dan #$*an (a(%era "ang (e($a& #ag& e $+$* &na% e #a!a. Men"$($n $r$%an Men)ana &dea BCB Ba!aan & #a(an Men!a%a% n1%a /.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 ..2 Men!a%a% a*-$ a% "ang #e%$eng&*$% $r$%an $n%$* e #$a% !ar%a dar&+ada +e-#aga& ($ #er.0 Men#atat maklumat yan betul tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber! /.2.a!ana. (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$engg$na*an a"a% "ang engand$ng& .0 Ber#erita dan men#eritakan sesuatu perkara semula den an tepat men unakan sebutan yan %elas dan int$nasi yan betul! 1.2 Meng$)ar*an d&a-1g "ang d&'a(&-*an dar&+ada #a'an rang(angan $n%$* +e-#aga& #a'an #$*an (a(%era $n%$* $rn&.. engena.2 DAN .1 Ber!er&%a %en%ang (e($a%$ +er*ara dengan %e+a%.. ILMU E*1n1 & NILAI Kera)&nan EMK TAJUK : SUMBER PENDAPATAN 2. Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan engg$na*an #a'a(a #adan Me #$a% r$)$*an . Ke$(a'a.+a(%& n&-a& ..0.anan 2..0..2 Me #a!a dan e a'a & KB Me #and&ng*an dan e #e9a*an K1n%e*(%$aMenge!a .

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 dengan *rea%&.2 Me a'a & dan engg$na*an 0. Me a'a & dan engg$na*an *a%a gan%& na a %$n)$* dengan #e%$eng&*$% *1n%e*(. e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* en"a +a&*an n&-a& dan +enga)aran dengan #a'a(a #adan "ang (e($a& e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r.1 Mema"ami dan men unakan $l$n an kata den an betul men ikut k$nteks! 0. '&#$r.1. 0.2 Me a'a & dan engg$na*an *a%a ganda (e+ara dengan #e%$. +e #en%$*an *a%a "ang (e($a& da-a +e-#aga& (&%$a(& dengan #e%$-.da-a +e-#aga& (&%$a(&.2.. . . 0.

0 TEMA = : EK4N4MI BERAAAASAN TAJUK : PENGUSAHA BERAAAASAN 1.a!ana. (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-.. 2..2 .dan a"a% a) $* #er#&-ang ($#)e* (e!ara e*an&( dengan -an!ar./ DAN .0 Ber#erita dan men#eritakan sesuatu perkara semula den an tepat men unakan sebutan yan %elas dan int$nasi yan betul! 2. 1..&*&r (e!ara *rea%&.2 Memba#a pelba ai ba"an sastera dan 2.engg$na*an a"a% "ang engand$ng& . .RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM ILMU E*1n1 & NILAI Kera)&nan EMK Ke$(a'a.2 Men!er&%a*an (e($a%$ +er*ara "ang d&-&'a% dan "ang d&%1n%1n dengan %e+a%.1 bukan sastera yan sesuai ba i Me #a!a dan e a'a & +e-#aga& memupuk minat memba#a! #a'an (a(%era "ang (e($a& $n%$* en&ng*a%*an da"a #er.anan Te*n1-1g& a*-$ a% dan *1 $n&*a(& KB Men)ana &dea Menge!a Menaa*$Mengana-&(&( K1n(%r$*%&:&( e Meng'$#$ng*a&%*an KP Ver#a-3-&ng$&(%&* PM Ba!aan KM' Mengg$na*an & ag&na(& dan *rea%&:&%& . (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$.0.2 Me #a!a +e-#aga& #a'an "ang engand$ng& a"a% %$ngga. 2.2.1 Men$-&( $n%$* en"a +a&*an .2. (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-.. Me #a!a *$a% +e-#aga& #a'an #a!aan dengan -an!ar...

/..RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 Men$-&( $n%$* en"a +a&*an a*-$ a% %en%ang (e($a%$ +er*ara dengan engg$na*an #a'a(a "ang (an%$n.1..dengan engg$na*an &dea $%a a dan &dea (a +&ngan (er%a enega(*an *e(an%$nan #er#a'a(a././ Me-a.da-a +e-#aga& (&%$a(&. /. 0. dan a"a% +a(&..1 Mema"ami dan men unakan $l$n an kata den an betul men ikut k$nteks! 0. Me a'a & dan e #&na a"a% "ang #e%$.a9*an dan e a'a & +$&(& dengan &n%1na(& "ang #e%$engg$na*an #a'a(a "ang &nda' (e!ara d&d&* '&#$r.eng&*$% *1n%e*(. 0.2 Me a'a & dan engg$na*an *a%a '$#$ng +an!angan *e%erangan dengan #e%$.2 Me a'a & dan e #&na a"a% a*%&. MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN . dengan #e%$. 0.da-a +e-#aga& (&%$a(&. a*-$ a% "ang #e%$.1 Mende*-a a(& (a)a* dengan (e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$dan )e-a( (e!ara d&d&* '&#$r (er%a e a'a & a*($d (a)a %er(e#$%.

..2 Men$-&( $n%$* en"a +a&*an a*-$ a% .1 ILMU E*1n1 & NILAI Berd&*ar& EMK Krea%&:&%& dan &n1:a(& Ke$(a'a.. a"a% (e!ara e*an&( dengan -an!ar.2.2.. (e#$%an "ang )e-a( dan "ang engand$ng& +e-#aga& )en&( &n%1na(& "ang #e%$-.1 Me #a!a +e-#aga& #a'an dengan -an!ar.2 1.2 %en%ang (e($a%$ +er*ara dengan engg$na*an #a'a(a "ang (an%$n. . (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-. ..1 In%er+er(1naBCB Men$-&( $-a(an %en%ang #a'an Menulis ulasan tentan pelba ai #$*an (a(%era "ang d&dengar. 1.>. ba"an sastera dan bukan sastera d&%1n%1n a%a$ d&#a!a dengan )e-a( Berbi#ara untuk menyampaikan Ber#&!ara $n%$* enda+a%*an maklumat tentan sesuatu perkara a*-$ a% "ang %er(&ra% dengan daripada pelba ai sumber den an %e+a% %en%ang (e($a%$ +er*ara tepat se#ara bertatasusila! (e!ara #er%a%a($(&-a. Me #a!a *$a% +e-#aga& #a'an #a!aan 2.anan Te*n1-1g& a*-$ a% dan *1 $n&*a(& KB Men)ana &dea Menge!a Meng&%-a* K1n(%r$*%&:&( e KP .2 DAN .7 TEMA = : EK4N4MI BERAAAASAN TAJUK : MENGURUS AANG 2.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 KURIKULUM .. -a+1ran dan !er&%a dengan )e-a( (er%a engg$na*an #a'a(a "ang (an%$n.> . Men$-&( $n%$* en"a +a&*an a*-$ a% #er#en%$* ($ra%..

Ba!aan -$n!$ran Ba!aan & #a(an /.a9*an dan e a'a & dengan &n%1na(& "ang engg$na*an #a'a(a "ang (e!ara d&d&* '&#$r.2 +$&(& Me #&na dan e a'a & (a)a* #e%$. *a%a +er&n%a' dan *a%a den an betul +e er& dengan #e%$eng&*$% *1n%e*(./ Me-a.adan &nda' ende*-a a(&*ann"a dengan (e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$dan )e-a( (e!ara d&d&* '&#$r.1 Mema"ami dan $l$n an kata men ikut k$nteks! . dit$nt$n atau diba#a dan engg$na*an #a'a(a "ang Per#&n!angan den an betul! gra a%&(.1. 0.7 Me a'a & dan engg$na*an *a%a men unakan #an%$.(e!ara %er*a. 0. MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN ./. /.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 yan diden ar.

1 Men"e#$% dan e a'a & $n($r (en& da-a -ag$ e-a-$& n"an"&an (e!ara BCB Ba!aan &n%en(&.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 KURIKULUM . . (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-.1 Men"e#$% dan e a'a & -&r&* -ag$ "ang engand$ng& n&-a& dan KP Ver#a-3-&ng$&(%&* TAJUK : ALAM SEKITAR TANGGUNGJAAAB KITA .. Me #a!a *$a% +e-#aga& #a'an #a!aan dengan -an!ar..2. Men$-&( $n%$* en"a +a&*an a*-$ a% #er#en%$* ($ra%.2. (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-. KB Meng'$#$ng*a&%*an Menge!a Men)ana &dea K1n%e*(%$a. -a+1ran dan !er&%a dengan )e-a( (er%a engg$na*an #a'a(a "ang (an%$n.dan a"a% a) $* #er#&-ang ($#)e* (e!ara e*an&( dengan -an!ar. /...2 Men"a +a&*an a*-$ a% %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada ed&a !e%a* da-a #en%$* +eng$ $ an dengan engg$na*an a"a% "ang gra a%&( (e!ara #er%a%a($(&-a. ILMU Pend&d&*an A-a Se*&%ar NILAI Ke("$*$ran Pa%r&1%&( e 2.2 Berbi#ara untuk menyampaikan maklumat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber den an tepat se#ara bertatasusila! 1.1.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentan sesuatu perkara den an men unakan ba"asa yan santun! /. 2.2..2 Me #a!a +e-#aga& #a'an "ang engand$ng& a"a% %$ngga.= TEMA > : BUMI INDAH RAK5AT BERTUAH 1.

. 3*an.2 0. +enga)aran "ang d&+er(e #a'*an e-a-$& n"an"&an (e!ara d&d&* '&#$r. 0. *a%a na a dan *a%a ad)e*%&. (er%a & #$'an +&n)a an dengan #e%$da-a +e-#aga& (&%$a(&.2. & #$'an a+&%an +ada *a%a *er)a.1 Mema"ami dan men unakan pembentukan kata yan sesuai dalam Me a'a & dan engg$na*an pelba ai situasi den an betul! & #$'an a*'&ran 8an.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 d&d&* '&#$r. 8&.

1 Meng'a(&-*an rang*a +enda'$-$an. .7.1 Men"e#$% dan e a'a & $n($r (en& da-a -ag$ e-a-$& n"an"&an (e!ara d&d&* '&#$r./ Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada +e-#aga& #a'an $n%$* e #er& re(+1n( dengan #e%$-. /.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an A-a Se*&%ar Sa&n( EMK 2.. K1n(%r$*%&:&( e ./.2 Me a'a & dan eng'a(&-*an -&r&* -ag$ "ang engand$ng& n&-a& dan +enga)aran (e!ara #er+and$ dan Men)ana &dea K1n%e*(%$aMenge!a KP In%er+er(1na- .2.> DAN /@ TEMA > : BUMI INDAH RAK5AT BERTUAH TAJUK : LESTARIKAN ALAM KITA 1..2 Berbi#ara untuk menyampaikan maklumat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber den an tepat se#ara bertatasusila! 1. dengan #e%$-. 2. &(& dan +en$%$+ da-a +en$-&(an *rea%&. Krea%&:&%& dan In1:a(& Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% KB "ang %er($ra% dan %er(&ra% dengan %e+a% dar&+ada +e-#aga& #a'an Men(&n%e(&( $n%$* e #$a% +en&-a&an dengan Me #$a% &n.1 Ber#&!ara $n%$* enda+a%*an a*-$ a% "ang %er(&ra% dengan %e+a% %en%ang (e($a%$ +er*ara (e!ara #er%a%a($(&-a.eren( #e%$-.1.. da-a +e-#aga& genre dengan #e%$-. . /.7 Meng'a(&-*an +en$-&(an *rea%&.

2 Mema"ami dan men unakan pembentukan kata yan sesuai dalam Me a'a & dan engg$na*an *a%a pelba ai situasi den an betul! ganda (e+ara dengan #e%$.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 d&(a +a&*an e-a-$& n"an"&an (e!ara d&d&* '&#$r. Me a'a & dan engg$na*an *a%a '$#$ng +an!angan *e%erangan dengan #e%$.2 0.1 Mema"ami dan men unakan $l$n an kata den an betul men ikut k$nteks! 0. . 0.eng&*$% *1n%e*(.da-a +e-#aga& (&%$a(&.2.2. 0.1.

1 2.2 Meng'a(&-*an +en$-&(an *rea%&. mema"ami dan menaakul untuk meminda"kan maklumat yan terdapat dalam pelba ai ba"an den an betul! KB Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada Mer$ $( #a'an +r1(a dengan #e%$-. 2.2.0. #er#en%$* & ag&na%&.7 Men "asilkan penulisan kreatif dalam pelba ai enre den an betul! . dan de(*r&+%&.7. dengan #e%$-.0 Memba#a.. /.2 Ber#&n!ang dan enge $*a*an +enda+a% %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er dengan engg$na*an a"a% "ang gra a%&( (e!ara #er%a%a($(&-a.dan &n%1na(& "ang )e-a( (er%a ($($nan &dea "ang %e+a% (e a(a #er!er&%a Men)ana &dea Menge!a BCB Per#&n!angan Ba!aan &n%en(&..7.1 Meng$)ar*an a"a% "ang gra a%&( dengan (e#$%an "ang #e%$.7 Berbin#an dan men emukakan pendapat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber se#ara bertatasusila! 1. Men$-&( +erenggan Ba!aan -$n!$ran .RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an A-a Se*&%ar Sa&n( EMK Krea%&:&%& dan In1:a(& /1 TEMA > : BUMI INDAH RAK5AT BERTUAH TAJUK : SA5ANGI ALAM SEKITAR 1. Menaa*$.

2.2 Mema"ami dan men unakan pembentukan kata yan sesuai dalam pelba ai situasi den an betul! .da-a +e-#aga& (&%$a(&.2 Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan engg$na*an #a'a(a #adan (e!ara *rea%&. (e a(a #er!er&%a (e!ara d&d&* '&#$r. Me a'a & dan engg$na*an *a%a a) $* #en%$* "ang %e-a' an%a+ dengan #e%$.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 (e!ara d&d&* '&#$r.. 0. /. 0.

2 Me #a!a.0 Men#atat maklumat yan betul tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber! 1.0 Memba#a.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM ILMU Sa&n( EMK Te*n1-1g& Ma*-$ a% dan K1 $n&*a(& KB Men(&n%e(&( Men)ana &dea Me #$a% $r$%an Menge!a K1n(%r$*%&:&( e Mengana-&(&( BCB /.0.2 Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan engg$na*an #a'a(a #adan (e!ara *rea%&.2 Meng$)ar*an &dea "ang %e+a% engg$na*an #a'a(a "ang &nda' dan a"a% "ang gra a%&( (er%a #a'a(a #adan "ang (e($a& (e a(a Ba!aan &n%en(&. mema"ami dan menaakul untuk meminda"kan maklumat yan terdapat dalam pelba ai ba"an den an betul! . 2.2.0. TEMA 1@ : MENER4KA SAINS < TEKN4L4GI TAJUK : SAINS DALAM KEHIDUPAN 1.. (e a(a #er!er&%a (e!ara d&d&* '&#$r..2.2 Berbi#ara untuk menyampaikan maklumat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber den an tepat se#ara bertatasusila! 2.2 Men!a%a% a*-$ a% "ang #e%$eng&*$% $r$%an $n%$* e #$a% !ar%a dar&+ada +e-#aga& ($ #er.1 Ber#&!ara $n%$* enda+a%*an a*-$ a% "ang %er(&ra% dengan %e+a% %en%ang (e($a%$ +er*ara (e!ara #er%a%a($(&-a. . e a'a & dan enaa*$. /. KM' Mera a-*an /2 DAN /. .a*-$ a% "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada #a'an +r1(a dengan #e%$-.

0.eng&*$% *1n%e*(. 0.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 #er!er&%a (e!ara d&d&* '&#$r.eng&*$% *1n%e*(.1. 0.0 Me a'a & dan engg$na*an *a%a ad)e*%&. .1. dan *a%a +eng$a% dengan #e%$.2 Me a'a & dan engg$na*an *a%a '$#$ng +an!angan *e%erangan dengan #e%$.1 Me a'a & dan engg$na*an g1-1ngan *a%a dengan #e%$.eng&*$% *1n%e*(.

#a'an +r1(a $n%$* e &nda'*an a*-$ a% *e+ada #en%$* +$&(& dengan #e%$-.2 Meng'a(&-*an +en$-&(an *rea%&. #er#en%$* & ag&na%&. dan de(*r&+%&. . e a'a & dan enaa*$.. e-a-$& -a*1nan (e!ara Men)ana &dea KP In%er+er(1naBCB Per#&n!angan . e a'a & dan enaa*$$n%$* e &nda'*an a*-$ a% "ang %erda+a% da-a +e-#aga& #a'an dengan #e%$-.0 Me #a!a. Me #a!a.2. dengan #e%$-.. /. 2.0.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM ILMU Sa&n( EMK Krea%&:&%& dan &n1:a(& Te*n1-1g& a*-$ a% dan *1 $n&*a(& KB Menge!a Mere*a !&+%a K1n%e*(%$a- // TEMA 1@ : MENER4KA SAINS < TEKN4L4GI TAJUK : 1.7.. Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan engg$na*an #a'a(a #adan dengan *rea%&..2 Berbi#ara untuk menyampaikan maklumat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber den an tepat se#ara bertatasusila! 1.1 Meng$)ar*an d&a-1g dengan (e#$%an TEKN4L4GI SEMAKIN 6ANGGIH 2.2 Men"a +a&*an a*-$ a% %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada ed&a !e%a* da-a #en%$* +eng$ $ an dengan engg$na*an a"a% "ang gra a%&( (e!ara #er%a%a($(&-a.. .7 Men "asilkan penulisan kreatif dalam pelba ai enre den an betul! /..

dengan +e-$a(an ($#)e* dan +red&*a% "ang #e%$. 0.. dan #a'a(a #adan "ang (e($a& e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r..RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 d&d&* '&#$r. Mema"ami dan membina ayat yan betul dalam pelba ai situasi! 0.dan )e-a(. dan &n%1na(& "ang #e%$. ..1 Me a'a & dan e #&na a"a% %$ngga..da-a +e-#aga& (&%$a(&.

Ber#&n!ang dan enge $*a*an +enda+a% %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er dengan engg$na*an a"a% "ang gra a%&( (e!ara #er%a%a($(&-a.>.eren( K1n(%r$*%&:&( e Mer$ $( B6B Per#&nn!angan /0 TEMA 1@ : MENER4KA SAINS < TEKN4L4GI TAJUK : BIJAK MEN6IPTA 1.2. .7 Berbin#an dan men emukakan pendapat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber se#ara bertatasusila! 1..7.2 2.2 Memba#a pelba ai ba"an sastera dan bukan sastera yan sesuai ba i Me #a!a dan e a'a & +e-#aga& memupuk minat memba#a! #a'an #$*an (a(%era $n%$* engena.+a(%& n&-a& $rn&..1 Men$-&( $-a(an %en%ang #a'an #$*an (a(%era "ang d&dengar.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an A-a Se*&%ar NILAI Ka(&' (a"ang KB Me #and&ng*an dan e #e9a*an Me #$a% &n. . d&%1n%1n a%a$ d&#a!a dengan )e-a( dan engg$na*an #a'a(a "ang gra a%&(. 2.> Menulis ulasan tentan pelba ai ba"an sastera dan bukan sastera yan diden ar. dit$nt$n atau diba#a den an betul! .2.

0.eng&*$% *1n%e*(. . e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r..RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 /. /.2 Me a'a & dan engg$na*an *a%a '$#$ng +an!angan *e%erangan dengan #e%$.2 Meng$)ar*an d&a-1g "ang d&'a(&-*an dar&+ada #a'an rang(angan $n%$* en"a +a&*an n&-a& dan +enga)aran dengan #a'a(a #adan "ang (e($a& e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r. Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan engg$na*an #a'a(a #adan dengan *rea%&.1 Me a'a & dan g1-1ngan *a%a dengan #e%$- engg$na*an eng&*$% *1n%e*(. 0...1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful