Phép tu từ nhân hóa Ví dụ: Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính Khóm cúc tuôn thêm dòng lệ cũ Con

thuyền buộc chặt mối tình nhà Cánh chim vội quá không hay biết Trái đất sau lưng đã chuyển mùa