Binecuvântările Învierii, glas 5 T

Nanu Virgil Ioan

B i neeşti cu vân tat Doam ne în va ţă ne pre noi îndreptă ă ri
'AA
le Ta le.

S o bo rul în ge resc s-a mi rat vă zân du te pre Ti ne
! A
în tre cei morţi so co tit fi ind şi pu te rea mo or ţii

sur pând Mân tu i to ru le şi îm pre u nă cu Ti i
A'A A
i ne pre Ada am ri di cân du-l şi din ia ad pre to oţi slo bo
0
zi in du-i.

B i ne eşti cu vân tat Doamne în va ţă ne pre noi în drep tă ă ri
'AA
le Ta le.
A
P en tru ce mi ruri prin mi los ti vi re cu la crimi a mes te
!A
caţi o u ce ni ţe lor în ge rul cel ce a stră lu ci it la
K
mor mânt a zi is mi ro no si ţe lor ve deţi voi groa a a pa
'A A
şi în ţe le geţi că Mân tu i to o rul din mor mânt a
0
în vi a at.
1

B i neeşti cu vân tat Doamne în va ţă ne pre noi în dreptă ă ri
'AA
le Ta le.
A
F oa ar te de di mi nea ţă mi ro no si ţe le au a ler gat
!A
la mor mân tul Tău tân gu in du se dar î na in tea lor a
 A A ,
stat în ge rul şi a zis vre mea tângu i rii a în ce tat nu mai plângeţi
A0
ci A po os to li lor spu neţi În vi e e rea.

B i neeşti cu vân tat Doam ne în va ţă ne pre noi în dreptă ă ri
'AA
le Ta le.

M i ro no si ţe le fe me ei cu mi i ruri ve nind la
A
groa paTaMân tu i to ru le plân geau ia ră în ge rul că tre

e le a gră it zi când: pen tru ce so co tiţi pre Cel viu cu
0
cei morţi căci ca un Dum ne ze eu din mor mânt a în vi

a at.

S la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfân tu lui Duh.

Î n chi nă ă mu ne Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ântu
2

lui Duh Sfin tei Tre imi în tru o fi in ţă cu Se ra fi mii stri
10
gând: Sfânt, Sfâ ânt, Sfâ ânt e eşti Doa am ne.

Ş i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor. A min.

P re Dă tă to rul de vi a ţă năs câ ân du-LFe cioa ră
!
de pă cat pre A daml-ai mân tu it şi bu cu ri e E vei

în lo cul în tris tă rii i-ai dă ru it şi pre cei că zuţi din
'A A
vi a ţă i-a îndrepta at la a ce eaşi Cel ce S-a în
0
tru pat din ti i ne e Dumne zeu şi o om.

A li lu i a, A li lu i a, A li lu i a, Sla
A ( de două ori )
vă Ţi e Dum ne ze u le.

A li lu i a, A li lu i a, A li lu i i a, Sla
T
A
vă Ţi e Dum ne ze u le e e e e.
3