SECOLUL COPILULUI

ELLEN KEY

La începutul secolului XX, prin carte sa , Ellen Key lansa o impresionantă chemare la respectarea copilăriei şi a legităṭilor ei, propunând înlocuirea devizei lansate de Frobel să trăim pentru copii! cu deviza să lăsăm copiii să trăiască! subliniind ast"el că cea mai mare îndatorire a societă ṭii este aceea de a împiedeca orice su"erinṭă a copilului# $entru scriitoarea suedeză, copilul este ma%estatea sa!# $rin această meta"oră nu vrea să spună că în %urul acestuia ar trebui să "ie slu%itori puşi sa&i ghicească şi să&i împlinească toate gândurile, ci libertatea copilului de a ac ṭiona con"orm cerinṭelor naturii sale, evitând orice constrângere# 'nterven ṭia directă a educatorului asupra copilului este o sursă de de"ormare a naturii acestuia# (r trebui, ca de cele mai multe ori să se treacă cu vederea greşelile copilului, iar intervenṭia educatorului, a adultului în general, să vizeze doar organizare mediului care să&i permită mani"estarea liberă# )otuşi, nu trebuie renunṭat la orice "el de îngrădire a comportamentului copilului, care trebuie învă ṭat să se supună legilor vieṭii şi obişnuinṭelor care nu contravin naturii, în sensul că nu se vor da ordine "ără temei important# *hiar dacă copilul nu e convins de acest lucru, el tot trebuie să asculte şi dacă întreabă de ce, răspunsul e simplu+ pentru că to ṭi, chiar şi oamenii maturi, trebuie să asculte şi să se supună necesită ṭii# )oate acestea se în ṭeleg şi se deprind mai ales în contactul direct cu viaṭa,cu realitatea simplă, adevăratul educator al copilului# $e baza unor ast"el de considerente, Ellen Key stabileşte scopul educaṭiei+ trebuie să&l învăṭăm pe copil cât mai curând posibil ce înseamnă libertatea şi prime%diile alegerii personale, dreptul şi responsabilitatea voin ṭei personale, condiṭiile şi datoriile e,perien ṭei personale# -ezultatul cel mai "rumos al educaṭiei este de a plasa pe "iecare individ, singur, în "aṭa conştiinṭei sale! Educaṭia ar trebui să se "acă în "amilie, "iind o premisă a respectării individualită ṭii copilului, pâna la ./ ani, când ar urma "recventarea şcolii# 0orbind despre "amilie, Ellen Key pledează pentru ca aceasta să "ie una sănătoasă, morală, "ericită# $ărin ṭii, indi"erent de problemele lor trebuie să păstreze o via ṭă comună, de resemnare înṭeleaptă şi demnă, cu sentimentul că au adoptat cea mai bună soluṭie a con"lictului în "avoarea copiilor cărora le&au dat viaṭă# 1coala, în viziunea autoarei, trebuie să devină locul unde tinerilor li se cultivă acele calită ṭi utile în perspectiva educaṭiei permanente# Ea trebuie să se caracterizeze pritr&o serie de însuşiri "undamentale+ să "ie mi,tă, programele să se constituie prin gruparea anumitor discipline de învă ṭământ 2 geogra"ie şi ştiinṭele naturii, de e,emplu3, realizându&se un tot indivizibil# (ceste discipline să "ie predate succesiv şi nu concomitent# $rocesul instructiv&educativ să "ie dominat de activitatea personal4ă a elevului, de contactul nemi%locit cu realitatea în întreaga perioadă de studiu, copilul "iind lăsat să să vadă, să observe, să descopere, "ie că este vorba de munca intelectuală sau de cea "izică# (deptă a evoluṭionismului, Ellen Key nu este de acord cu educa ṭia religioasă, considerând că aceasta vine în contradicṭie cu alte discipline predate şi că religia cultivă ipocrizia în loc să ducă la o veritabilă educa ṭie morală#

.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.