GREEN EYE ENVIRONMENT

COÂNG TY MOÂI TRÖÔØNG
TAÀM NHÌN XANH
GREE
Tel: (08)5150181
Fax: (08)8114594
www.gree-vn.com


LÔØI NOÙI ÑAÀU


Theo nguyeän voïng ñoâng ñaûo cuûa taát caû caùc sinh vieân, caùn boä ngaønh moâi tröôøng trong caû
nöôùc. Sau moät thôøi gian bieân soaïn vaø hieäu chænh, GREE xin giôùi thieäu ñeán caùc baïn boä giaùo
trình Xo tv Nooc Tbai.


Boä giaùo trình naøy bao goàm 2 chöông:

• Cboong 1: Co so Iv tbovct cac qoa trìnb xo Iv nooc tbai
¹Cun¤ cap cho cac ban nhun¤ |ícn |huc |on¤ quan vc cac con¤ n¤hc xu ív nuoc
|haí hícn nav)

• Cboong 2: Tínb toan tbict kc cac cong trìnb xo Iv nooc tbai
¹Cun¤ cap cho cac ban nhun¤ con¤ |huc |ính |oan |híc| |c cac con¤ |rính don ví
|ron¤ hc |hon¤ xu ív nuoc |haí)

Hy voïng boä giaùo trình naøy seõ giuùp ích nhieàu cho caùc baïn trong quaù trình hoïc taäp cuõng nhö
laø nguoàn taøi lieäu tham khaûo cho caùc baïn trong quaù trình coâng taùc sau naøy.

Ñaây cuõng laø laàn ñaàu tieân, cuoán saùch ñieän töû naøy ñöôïc xuaát baûn do ñoù, seõ khoâng traùnh khoûi
nhöõng thieáu soùt. Ñeå cho cuoán saùch ngaøy caøng hoaïn thieän, phuïc vuï nhu caàu thieát thöïc cuûa
ñoâng ñaûo sinh vieân vaø caùn boä chuyeân gia trong ngaønh, xin caùc baïn phaûn hoài nhöõng sai soùt
cho chuùng toâi qua ñòa chæ tamnhinxanhvietnam@yahoo.com


Trong thôøi gian tôùi, chuùng toâi seõ coá gaéng tieán haønh bieân soaïn vaø tieáp tuïc giôùi thieäu ñeán caùc
baïn nhöõng boä giaùo trình ñieän töû sau:
• Mang Iooi tboat nooc
• Co so cong ngbc moi troong
• Ðanb gia tac dong moi troong
• Qoan Iv cbat tbai ran
• Hoa moi troong
• ßom va tram bom
• ….
TP.HCM ngaøy 14 thaùng 8 naêm 2006
Ban bieân taäp

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful