P. 1
Ensaf749

Ensaf749

|Views: 0|Likes:
Ensaf749
Ensaf749

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Ahmad Hussein Enayat on Jan 28, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2015

pdf

text

original

749 هرامش

1392 ولد 2 هبنش راهچ
1435 لولا عیبر 21
2014 یرونج 22
هحفص 4
يناغفا 5
:تاره یملسا توخا یاروش سیئر
درک تیلاعف هب زاغآ ،دیدج نامتخاس رد تیروهمج هناخافش
2
یملسا تما هیامرس هک ین ا رس
ین اب رق و دنهد یم انف داب هب ا ر
دوخ یصخش یاهسوه و لایما
ملسا هب یطب ر ،دننک یم
دن ر ا دن
رد کیسلک گنج ملعا نودب ملسا
دشاب یم اهرگنس ندرک حتف لاح
تشاددای
هدننک ریگلفاغ روضح و روهمج سیئر
!تایب یا هناسر زکرم حاتتفا رد یو
،تایب هیریخ داینب سیئر ،تایب لا ناسحا
.تسا هدز یرگید یا هعسوت راکتبا هب تسد
تیلاعف و راک لاس 7 دودح زا سپ تایب
هناتسآ رد و کنیا ،یا هناسر -یعامتجا
گرزب ًاتبسن مدق ،یروهمج تسایر تاباختنا
یزادنا هار و حاتتفا نآ هک هتشاد رب ار یرگید
.تسا لباک رهش رد یا هناسر زکرم
زکرم شیاشگ و حاتتفا زا شیپ هچ رگا
نارکفمه و اکرش و تایب یاقآ زین هدش دای
نویزیولت نوچ ییاه هناسر قیرط زا ،ناشیا
تکرش و یپاچ هیرشن ،انایرآ یویدار ،انایرآ
یا هناسر تامدخ »میس یب ناغفا« یطارباخم
هئارا ناتسناغفا مدرم هب ار شیوخ یگنهرف و
.داد یم
عمج فده اب و دیدج زکرم یزادنا هار اما
رد یتامدخ و هناسر یاه هبعش یمامت ندرک
یا هزات و دیدج راکتبا ،نامتخاس و زکرم کی
،تایب داینب نارواشم و سیئر یوس زا هک تسا
.تسا هدش هتفرگ تسد یور
و گرزب عمتجم نینچ کی داجیا هکنیا
یاقآ یارب دناوت یم یعفانم و ایازم هچ یعیسو
ناهارمه یعامتجا -یگنهرف یاهتیلاعف و تایب
دنامب ،دشاب هتشاد دناوت یم ناشیا نارکفمه و
اما و ناشیا ناشیدنا مه و تایب یاقآ یارب
بلاج رتشیب ار روکذم هیحاتتفا هسلج هچنآ
روهمج سیئر روضح ،دیامن یم تقد و هجوت
نواعم و یروهمج تسایر نادزمان زا یکی و
تایب یا هناسر زکرم حاتتفا نلاس رد ناشیا
.تسا
،تایب یاقآ نانخس زا سپ روکذم لفحم رد
هاتوک تاراهظا هب یزرک دماح روهمج سیئر
و ترورض و روکذم زکرم حاتتفا هب دنویپ رد
تموکح»:دندرک هدنسب ،یا هناسر راک تیمها
رد هک ارچ ،دشاب اه هناسر داقتنا عاعش ریز دیاب
.دوش یم هماکدوخ ،تروص نآ ریغ
قح ؛هعماج مراهچ نکر ناونع هب اه هناسر
یلم تدحو و عفانم یارب نایب یدازآ زا دنراد
تشگرب لباق رگید نایب یدازآ .دننک هدافتسا
هیحور تیوقت و عافد ِ ریخ هب دیاب هکلب ،تسین
؛اهناغفا یارب اهناغفا طسوت راعش .دشاب یلم
».دهد یم قوس تفرشیپ یوس هب ار روشک
شیاشگ لفحم رد یزرک دماح یاهتبحص
یندینش و بلاج هچ رگا ،تایب یا هناسر زکرم
باختنا اب ات دنتشاد یعس زین ناشیا و دوب
ییاریگ هب ،میلم ینایب و ابیز تاملک و فورح
نیا ،دوب هچ ره اما ؛دنیازفیب شیوخ نانخس
فده تسناوتن ،یتغلب و یتحاصف یاهششوک
نیا رد تکرش زا ار یزرک روهمج سیئر یعقاو
.دهد رارق ششوپ ریز ،مسارم
ییامنگرزب دنهاوخب ای و میهاوخب مه هچ ره
زکرم ترورض و شقن و تیمها باب رد و مینک
،مینک هجنر هرجنح و هداد نخس داد ،روکذم
مدرم و همکحم لیلد تسناوت میهاوخن مه زاب
یاقفر و روهمج سیئر روضح یارب یدنسپ
یو نواعم و لوسر یملز نوچ ناشیا یمیدق
تسج ،روکذم زکرم حاتتفا مسارم رد دوعسم
.!مینک وج و
فده هک دنارواب نیا رب ناهاگآ زا یخرب
زا ناشیا رظن دروم دزمان و روهمج سییر
هکنآ زا رتشیپ و شیب ،روکذم مسارم رد تکرش
هناسر و یگنهرف یاهراک یارب یقیوشت هبنج
یتاغیلبت و یسایس تکرح کی ،دشاب هتشاد
رد ناشیا تیانع دروم دزمان و شیوخ عفن هب
.تسا یروهمج تسایر هدنیآ تاباختنا
تکرح تفگ ناوت یم ،هاگدید نیا ربانب
ینبم ،شنواعم و لوسر یملز و روهمج سییر
مایپ هکنآ نمض ،روکذم هسلج رد روضح رب
نیا یاضعا یتسدمه تهج رد ار ینشور
لصا رد ،درک هرباخم ناتسناغفا مدرم هب میت
تسا یتاغیلبت و رونام ،زین شتیهام و داینب
2 هحفص رد همادا ...هک یتاباختنا
ترازو دیاوع یدص رد 67 شیازفا
هتشذگ لاس هب تبسن هیلام
هیلام ترازو دیاوع تسایر تاماقم
یناغفا نویلیم 300 شیازفا زا ناتسناغفا
یم ربخ یراج لاس رد ترازو نیا تادیاع
.دنهد
لا ناحبس ،اوآ یرازگ ربخ شرازگ هب
طسوتم ناگدنهد هیلام سییر« یمیهف
کی رد هبنش هس زورید ،»هیلام ترازو
طسوتم تسایر :تفگ یربخ سنارفنک
300 لاسما تسا هتسناوت ،دیاوع یروآ عمج
هدش نییعت فده زا رتشیب یناغفا نویلیم
یروآ عمج دیاوع ،لوپ یللملا نیب قودنص
.دنک
ترازو طسوتم تسایر دیاوع یو هتفگ هب
رد ۶7 هتشذگ لاس هب تبسن لاسما هیلام
مقر نیا هک دهد یم ناشن ار شیازفا دص
.دهد یم دیون روشک یارب ار یبوخ هدنیآ
تسایر هنلاس دیاوع هک تسا یلاح رد نیا
۶.۸ هتشذگ لاس رد هیلام ترازو طسوتم
10.۶ هب یراج لاس رداما ،دوب یناغفا درایلیم
.تسا هدیسر یناغفا درایلیم
ترازو تاماقم زا یخرب لاح نیمه رد
طسوتم تسایر نادنمراک :دنیوگ یم هیلام
یروآ عمج رد بسانم ریبادت ذاختا رثا هب
.دنا هدرب لاب ار ترازو نیا دیاوع مقر ،تادیاع
داحتا ار دیاوع نتفر لاب لیلد یمیهف اما
نادنمراک یراک تیفرظ ،ناگدنهد هیلام
نتفرگ تسد یور ،طسوتم تایلام تسایر
بوخ لحارم داجیا و بسانم یاهراک هار
و بوخ تیردم ،تایلام یروآ عمج یارب
فلتخم یاه تکرش زا تراظن ،داسف اب هزرابم
،هبساحم زا تراظن ،نیعم نامز و تقو رد
نیب یگنهامه و نوناق قیبطت تامدخ هئارا
ناونع ترازو نیا فلتخم یاه شخب و تارادا
.درک
2 هحفص رد همادا
هاگدید
هدیدرگ رامعا نیچ روشک یلام کمک اب هک تیروهمج هناخافش
.درک زاغآ ار دوخ تیلاعف یمسارم یط زورید ،تسا
زاغآ ،یروهمج تسایر ماقم مود نواعم؛ یلیلخ میرک دمحم
ناتسناغفا مدرم یارب ار تیروهمج هناخافش یحص یاه تیلاعف
یراودیما نیا هناخافش نیا شیاشگ هک تفگ و دناوخ شخب دیون
تهج جراخ هب نتفر یارب اه اضاقت هک دروآ یم دوجو هب ار
.دبای شهاک ،یوادت
یحص تامدخ هضرع رد تلادع رب یروهمج تسایر نواعم
و لافطا تحص رد زکرمت و درک دیکات نادنورهش مامت یارب
.درک یقلت مهم ار نارادام
یراکمه زا ینادردق نمض ،هماع تحص ریزو لیلد ایرث روتکود
:تفگ هناخافش نیا رامعا تهج رد نیچ مدرم یروهمج روشک
یمرگ زکرم راک زا نانیمطا و قرب متسیس تیوقت زا ام یاه راک
هعلاطم همه زا رتمهم و تازیهجت بصن ،هناختایلمع تیلاعف ات
».تسا هدوب هلزلز ربارب رد ریمعت تمواقم دروم رد
تیلاعف زاغآ دهاش ام زورما هناتخبشوخ :دوزفا هماع تحص ریزو
نآ رتسب 40 هک میتسه تیروهمج رتسب 154 دیدج هناخافش
یمومع هلخاد شخب یارب رتسب 34 ،یمومع یحارج شخب یارب
ضارما ،ولگ و شوگ یاه شخب کیره یارب نآ رتسب تسیب و
.تسا هتفای صاصتخا ،زیلایدومیه و یژولوروی یحارج ،نوخ
هناخافش ،نیچ مدرم یروهمج ریبک ریفس »نوج یش کنید«
و دناوخ روشک رد یحص هتفرشیپ تاسیسات زا یکی ار تیروهمج
تلود و مدرم اب رتشیب یراکمه همادا رب دهعتم شروشک هک تفگ
.دشاب یم ،هفرم و تابثاب ناتسناغفا کی روظنم هب ناتسناغفا
روشکود نیا هنسح و هنیرید طباور هب هراشا نمض یو
یاه یراذگ هیامرس دنمقلع نیچ روشک هک دوزفا ،هیاسمه
تیامحرب و دشاب یم ناتسناغفا رد فلتخم یاه هنیمز رد رتشیب
.دهد یم همادا ناتسناغفا تفرشیپ و تابث ،حلص دنور زا دوخ
نآ تیامح دروم رد نانچمه نیچ مدرم یروهمج ریفس
نیا یبط لنوسرپ یارب یشزومآ یاه همانرب یاتسار رد روشک
زاربا لاس ود تدم یارب تازیهجت تبقارم و ظفح و هناخافش
.درک یگدامآ
Exchange(لباقتم تشاد دای کی ،مسارم نیا نایاپ رد
و ناتسناغفا یملسا یروهمج هماع تحص ریزو نایم )Note
نآ یانبم رب هک دیسر اضما هب نیچ مدرم یروهمج ریبک ریفس
تاعلاطم فده هب ار نیصصختم زا هورگ کی نیچ روشک بناج
بناج و دتسرف یم لباک هب ،یکینخت یاه یراکمه فاشکنا و
. دزاس یم ایهم ار اهنآ شاب و دوب هنیمز ناتسناغفا
دساره یم ملسا مان زا برغ یایند
:یخلب یدحوم :یزرک روهمج سیئر یوگنخس
3 هحفص
داقتنا عاعش ریز دیاب تموکح
دشاب اه هناسر
مسا رم رد روشک یروهمج سییر
درک زا ربا تایب یاه هناسر زکرم هیحاتتفا
اه هناسر داقتنا عاعش ریز دیاب تموکح هک
.دوش یم هماکدوخ نآ زا ریغ نوچ ،دشاب
:تفگ روشک یروهمج سییر یزرک یاقآ
؛هعماج مراهچ نکر نا ونع هب اه هناسر
و عفانم یا رب نایب یدا زآ زا دنرا د قح
.دننک هدافتسا یلم تدحو
رگید نایب یدا زآ :درک هفاضا ،یزرک
،ریخ هب دیاب هکلب ،تسین تشگرب لباق
.دشاب یلم تدحو هیحور تیوقت و عفانم
رب یروهمج سییر ،لفحم نیا رد
و ویدا ر سیئر تایب لا ناسحا یاه هتفگ
درک راهظا و دز دییات رهم ،انایرآ نویزیولت
؛»اهناغفا یا رب اهناغفا طسوت راعش« هک
.دهد یم قوس تفرشیپ یوس هب ا ر روشک
روضح اب زورید تایب یاه هناسر زکرم
،تایب داینب سییر ،یروهمج سییر
و یلم یا روش یاضعا ،یتلود تاماقم
حاتتفا ،یروهمج تسایر نا دزمان زا یخرب
. دی درگ
زکرم و داینب سییر تایب لا ناسحا
نویزیولت و ویدا ر :تفگ تایب یاه هناسر
میسیب ناغفا یتا رباخم تکرش ،انایرآ
تهج رد سیسات ودب زا ،تایب داینب و
شلت یلم هیحور تیوقت و یلم یگتسبمه
.تسا هدرک
و یرا دید یاه هناسر همه :دوزفا تایب
زا هدنیآ یاهزور یط دننا وت یم یرا دینش
.دننک هدافتسا زکرم نیا
هب لزنم شش رد تایب یاه هناسر زکرم
،ینویزیولت یویدتسا تفه اب نردم تروص
یویدتسا ود و ییویدا ر یویدتسا تشه
هدیدرگ داجیا لباک رد تیدا و ا دص تبث
. تسا
فده :دوزفا تایب یا هناسر داینب سییر
تیوقت تهج رد تکرح ،زکرم نیا داجیا زا
.تسا کیتا رکومد و یندم یاهدروآ تسد
رد انایرآ ییویدا ر و ینویزیولت هکبش
و دیدرگ سیسات یدلیم 2005 لاس
ا ر روشک تیلو 33 ،نوز جنپ رد نونکا
.تسا هدا د را رق ششوپ تحت
3
یا��ج ه��ب ی��جراخ یا��هورین
ا ر م��سی رورت یاه هاگهانپ ه��کن آ
رد ا ر گنج ، دنهد را ر��ق فده
لابن د نات��سن اغفا مدر��م لزانم
د��ننک یم
مسیرورت اب هزرابم رد اکیرما
!دراد ضیقن و دض تسایس
میریگب رارق ینوریب تاغیلبت ریثات تحت ناتسناغفا هدنیآ هرابرد دیابن
تشاد میهاوخ یبوخ تاباختنا ،دشابن ینوریب یاه هلخادم
:یزرک دماح
:یزرک روهمج سیئر
.میئامن شلت
ءوس تاغیلبت هب هراشا اب یزرک دماح
حیرصت ،ناتسناغفا هدنیآ هرابرد ینوریب
تحت روشک هدنیآ هب عجار دیابن ام :درک
اهناغفا ، میریگب رارق ینوریب تاغیلبت
دنتسه نآ نابهگن و کاخ نیا بحاص
تسا تیقفوم لوا طرش ندوب بحاص و
دابآ ام دوخ ناتسد هب اهنت نطو نیا و
هب هراشا اب هیرجم هوق سیئر .دوش یم
نیمات دروم رد هلخاد ترازو شرازگ
هدننک راودیما ارنآ تاباختنا تینما
:درک ناشن رطاخ و دومن فیصوت
رتهب یلبق تاباختنا زا هدنیآ تاباختنا
نانادناموق اب رادید رد یزرک روهمج سیئر
و تعاجش زا روشک تایلو و زکرم هینما
رد هک یلم سیلوپ یاهورین یاه ینابرق
ناتسناغفا مدرم تظافح یارب راوشد تلاح
لمعب ینادردق و دیجمت ،دننک یم شلت
.دروآ
تعاجش اب تساوخ سیلوپ یاهورین زا یو
نوناق ذیفنت و مدرم زا تظافح یارب یرادیب و
.دیامن شلت
هکنیا نایب اب یزرک روهمج سیئر
مهم هلحرم کی زا رذگ لاح رد ناتسناغفا
زا هناقفوم راذگ یارب :تفگ دشاب یم یخیرات
و راک ،یرایشوه و ریبدت اب دیاب ام هلحرم نیا
ینوریب یاه هلخادم هک یطرش هب دوب دهاوخ
نآ زا یریگولج یارب هتبلا هک دریگن تروص
.میئامن ذاختا ار مزل ریبادت دیاب ام
یتاعوبطم رتفد زا لقن هب اوآ شرازگ هب
رمع دمحم رادید نیا رد ،یروهمج تسایر
مامت ینانخس یط هلخاد روما ریزو ؛یزدوواد
هداوناخ کی دننام ار ترازو نیا نیبوسنم
ودناوخ یم ناتسناغفا گرزب هعماج زج و
نانادناموق تسشن هرابرد هاتوک یشرازگرد
رد هزور هس رانیمس رد تفگ ،روشک هینما
هب سیلوپ رتهب و رتشیب یراذگتمدخ دروم
هبناج همه یاه ثحب ،ناتسناغفا مدرم
.تفرگ تروص
1392 ولد 2 | هبنش راهچ
2
749 هرامش | مهدزاود لاس
کی هحفص زا همادا کی هحفص زا همادا
هیلام ترازو دیاوع یدص رد 67 شیازفا
هتشذگ لاس هب تبسن
لاح نیمه رد /1 هحفص زا همادا
هیلام ترازو یوگنخس ینلیج رداقلادبع
تسایر رد دیاوع یدص رد ۶3 شیازفا
درک ناونع بوخ دروآ تسد ار هطسوتم
لاس رد هدش یروآ عمج دیاوع :دوزفا و
رتمک هدش نییعت فقس زا دنچ ره یراج
شیازفا هتشذگ لاس هب تبسن اما ،تسا
.دراد یریگ مشچ
ترازو تادیاع طسوتم تسایر نیلووسم
یمومع سییر یراکمه اب :دنیوگ یم هیلام
هیلام ترازو دیاوع تسایر نیعم و دیاوع
۶7 لاسما هک تسا هتسناوت هرادا نیا
هتشذگ لاس هب تبسن ار دیاوع دصرد
.دهد شیازفا
نایب یلاح رد هیلام ترازو تاراهظا نیا
لیلد هب ناتسناغفا داصتقا هک دوش یم
اب مه زونه ،یرادا داسف هلمج زا نوگانوگ
.تسا هجاوم دوکر
ریزارس اب ،یداصتقا ناسانش راک رواب هب
و یناهج یاه کمک رلاد اه درایلیم ندش
یداصتقا هعسوت یارب دوجوم یاه تیفرظ
زونه ،هتشذگ لاس 12 یط روشک نیا رد
.تسا فقوتم ناتسناغفا داصتقا خرچ مه
دوکر ی هدمع لیلد ناسانش راک نیا
اه هیامرس رارف ،یرادا داسف ار یداصتقا
ناتسناغفا داصتقا ندش ییایفام و روشک زا
.دننک یم ناونع
،یروهمج تسایر رگید نادزمان زا یرایسب ناسب
.تسا هدش زاغآ ،یمسر ریغ لکش هب و تقو زا شیپ
و روهمج سییر رب یجرح ،رظنم نیا زا هتبلا
ناشیا اهنت نیا هک ارچ ؛تسین ناشیا رظن دروم دزمان
یم مادقا نیا هب تسد هک تسین یو هارمه میت و
تسایر نادزمان زا یرایسب زین ناشیا زا لبق و دننز
هنوگ نیا هب تسد ،نانآ هارمه یاهمیت و یروهمج
هدز ینوناق ریغ و تقو زا شیپ یتاباختنا یاهرونام
.!دنا
یارب ،نآ ریاظن و مادقا نیا تسا نکمم طقف اما
دنک یم یفرط یب یاعدا هک یروشک روهمج سییر
و فافش تاباختنا یرازگرب ناهاوخ زین یفرط زا و
مدرم هظفاح زونه .دشابن بسانم یمک ،تسا دازآ
دنروایم دای هب نانآ و دنک یم راک یبوخ هب ناتسناغفا
ار ناش دوخ روهمج سیئر هاگیب و هاگ زا ره نانخس
هدنیآ تاباختنا رد شیوخ یفرط یب رب هراومه هک
.!تسا هدیزرو دیکات ،یروهمج تسایر
دصق ،روهمج سییر رگا یتح دسر یم رظن هب
،دشاب هتشاد مه ار یصخشم دزمان یارب نیاپمک
رد و نشور و حضاو هنوگ هب هک دشابن نیا شهار
یلفحم رد و یناسک اب ،اه هناسر و یمومع راظنا ربارب
تاباختنا رد نانآ زا تیامح هب مهتم هک دنک تکرش
.!تسا روشک رد یروهمج تسایر یور شیپ
حلص ،هارمه میت و روهمج سییر هکنیا ایوگ اما
نادزمان رگید ناسب زین نانآ هک دننیب یم نیا رد ار
هنیزگ چیه هب ،ناش نایماح و یروهمج تسایر
رکف ،ور شیپ تاباختنا رد ندش هدنرب زج یرگید
.!دنشیدنین و دننکن
زا یخرب هک تسا یلامتحا ،لاب هنامگ ،لاح ره هب
مسارم رد روهمج سییر تکرش هب ِ طبر رد ناهاگآ
اما ؛دنا هدرک ناونع ،تایب یا هناسر زکرم حاتتفا
یدودح ات ناوت یم ،تشادرب نیرت هنانیبشوخ رد
همه هب تبسن و دش هارمه ناهاگآ زا هتسد نیا اب
،روشک یاهادرف رد ییاهشور نینچ کی ندش ریگ
.داد رادشه
يمخز کی ينزغ نادنز ناینادنز ضارتعا
تشاذگ ياج رب
ضارتعا هجيتن رد دنيوگيم يتيلو ياروش ياضعا
هلولگ برض اب ينادنز كي ينزغ سبحم ناينادنز
.تسا هتشادرب تحارج
يناتسلگ هديمح ،اوآ يرازگربخ شرازگ هب
سبحم ناينادنز :ديوگيم ينزغ يتيلو ياروشوضع
ضارتعا هب تسد )ولد ۱( هبنش هس زوريد رهظ ينزغ
يمخز هلولگ برض اب ينادنز كي هجيتن رد هك دندز
.تسا هدش
ينادنز :تفگ يرازگربخ نيا هب يناتسلگ مناخ
هدش يمخز اپ هيحان زا و دراد مان لا بيجن حورجم
.تسا
يشلت هب مادقا نادنز نانابهگن هك ينامز :دوزفا وا
هدز ضارتعا هب تسد نانآ ،دنكيم ناينادنز ياه قاتا
.دنا هديزرو تردابم اه هرجنپ نتسكش هب و
هينما رمآ ؛يفاصنا لادسا يجاح لاح نيمه رد
،اوآ يرازگربخ اب سامت رد ،ينزغ سيلوپ يهدنامرف
.دومن در ار ينادنز نيا ندش یمخز
».تسا هدشن يمخز ينادنز چيه »:تفگ وا
هب مادقا سيلوپ هكينامز :دوزفا يفاصنا ياقآ
ناينادنز زا يخرب ،دوب هدومن نادنز ياه قاتا يشلت
هك دندومن تمواقم سيلوپ مادقا نيا لباقم رد
.ديسر ناياپ هب تنوشخ نودب اهنآ تمواقم
یاهورين :تفگ ينزغ سيلوپ هدنامرف هينما رمآ
هشن داوم هدافتسا زا یريگولج رطاخ هب یلم سيلوپ
تسد يهاگ زا دنچ ره ،نادنز لخاد رد ليابوم و روآ
.دننزيم نادنز ياه قاتا يشلت هب
هناخافش سيئر ؛تمه دمحم زاب لاح نيمه رد
كي زوريد رصع :تفگ اوآ يرازگربخ هب ينزغ يكلم
يارب ،دوب هدش يمخز هلولگ برض اب هك ينادنز درف
.تفاي لاقتنا هناخافش نيا هب نامرد
دراد مان لا بيجن حورجم ینادنز نيا :تفگ وا
.تسا هتشادرب مخز هلولگ برض اب نار تمسق رد و
ينادنز نيا :تفگ ينزغ يكلم هناخافش سيئر
يحص ياه تبقارم يخرب ماجنا زا سپ حورجم
.تفاي لاقتنا نادنز هب هرابود
رد بوشآ هجيتن رد زين لبق يدنچ تسا ينتفگ
رگيد ينادنز دنچ و هتشك نت كي ،ينزغ نادنز
.دندش يمخز
ناتسناغفا عیانص و تراجت قاتا سیئر
یورارف ددعتم تلکشم هب هراشا اب
و لهچ شیازفا زا دوجو نیا اب ،تارداص
لاس هب تبسن تارداص نازیم یدصرد هن
.داد ربخ لبق
یاه قاتا ،اوآ یرازگربخ شرازگ هب
یربخ یتسشن رد روشک عیانص و تراجت
روشک تارداص یدصرد 49 شیازفا زا
.داد ربخ هتشذگ لاس هب تبسن
تراجت یاه قاتا سیئر وجقح نابرق
تارداص هکنیا مغریلع :تفگ ،عیانص و
یم وربور یددعتم تلکشم اب روشک
هتشذگ لاس هب تبسن مه زاب اما ،دشاب
.تسا هتشاد یریگمشچ تفرشیپ
تیریدم ماقرا ساسا رب :دوزفا یو
،روشک تارداص و عیانص یفاشکنا یمومع
غلاب ریخا هام 9 یط روشک تارداص نازیم
.دشاب یم رلاد نویلیم 399 رب
هکیلاح رد :درک ناشن رطاخ وجقح
2۶7 هب مقر نیا 1391 لاس هام 9 رد
ود نیا هسیاقم اب ،دیسر یم رلاد نویلیم
دصرد 49 ،روشک تارداص نازیم ،مقر
.تسا هتفای شیازفا
،تارداص دادعت نیا ،وجقح ی هتفگ هب
روشک یتارداص یاهروتکس یمامت لماش
تاتابن ،کشخ یاه هویم ؛لومش هب
،تابوبح ،تاجیزبس ،هزات هویم ،یبط
یتمیق یاه گنس ،یتسد عیانص ،نیلاق
هباشون ،یناویح تلوصحم ،یتمیق همین و
هدوب ءایشا ریاس و هتخپ ،یلوکلا ریغ یاه
.تسا
شیازفا ،یعیبط تافآ شهاک یو
عیرست ،تاجیزبس و هزات هویم لوصحم
دانسا لحارم یط رد یروآ لیهست و
بسانم یبای رازاب ،یتارداص یاهلاک
زاروشک عیانص و تراجت قاتا طسوت
یلخاد یاه هاگشیامن یرازگرب قیرط
رت بسانم آتبسن تیعضو ،یجراخ و
تادحرس رد تلکشم شهاک و تیزنارت
رد رثوم لماوع زا هیاسمه یاهروشک اب
.دشاب یم روشک تارداص نازیم شیازفا
تارداص هدمع یاهرازاب :درک دیکات یو
،ناتسکاپ یاهروشک ،ار ناتسناغفا
،هیسور ،ناریا ،هنایم یایسآ ،ناتسودنه
یاهروشک و ایلارتسآ ،اداناک ،اپورا ،نیچ
هلمجنآ زا هک ،دنهد یم لیکشت جیلخ
یم ناتسکاپ روشک هب تارداص نیرتشیب
.دشاب
هنلاس سنلیب هئارا لضعم ،وجقح
یزاس یرایعم ،یتارداص یاه تکرش
،لاوما تیفیک لورتنک و یتارداص لاوما
رداص یارب لوپ یهجو قودنص دوبن
هلمج زا ناراک تعنص و ناگدننک
روشک تارداص هار ارف دوجوم یاهشلاچ
.درمشرب
حیرصت عیانص و تراجت یاه قاتا سیئر
یتارداص ملقا هب تلود هچنانچ :درک
روشک یصوصخ روتکس ،دنک هجوت روشک
زا شیب تارداص هک دراد ار یدنمناوت نیا
.دهد شیارفا نیا
دشاب یم اهرگنس ندرک حتف لاح رد کیسلک گنج ملعا نودب ملسا
نایب اب ،افش همانلصف لوئسم ریدم
گنج ملعا نودب ملسا « هکنیا
اهرگنس ندرک حتف لاح رد کیسلک
نید اهنت ،ملسا :تفگ ،»دشاب یم
.تسا یگشیمه و یناگمه ،خیرات عماج
یدحوم هب فورعم دحوم نیسح دیس
رد ،افش همانلصف لوئسم ریدم ،یخلب
سنارفنک نیمتفه و تسیب هیشاح
نارهت رد یملسا تدحو یللملا نیب
زورما :تشاد راهظا ،اوآ یرازگربخ هب
تسا هتفرگارف ار ناهج مامت ملسا
قطنم هجوتم نایناهج همه هکنانچ
ناوت یم و دنا هدش نید نیا ناشخرد
یناهج ی هدکهد هب ملسا هک تفگ
لدبم یدحاو
.تسا هدیدرگ
دح وم
اب یخلب
نیا ناعذا
»هک بلطم
نودب ملسا
گنج ملعا
رد کیسلک
حتف لاح
اهرگنس ندرک
،»دشاب یم
:درک حیرصت
ن انمش د
زا یریگولج و تاجن یارب ،ملسا
هئطوت ماسقا و عاونا هب ،شیوخ یدوبان
هراومه و دننز یم تسد ملسا هیلع اه
یاه هبرح زا هدافتسا اب هک دنشلت رد
گنر تافلتخا ،قافن ،هقرفت ،فلتخا
هشدخ ار ملسا یعقاو هرهچ یداژن و
دوبان ار ملسا قیرط نیا زا ات دننک راد
تسد شیوخ موش فادها هب و دنزاس
.دنبای
همادا رد افش همانلصف لوئسم ریدم
تاجنشت و یجراخ یاه هئطوت هب
،هدش ملسا ریگنابیرگ هک یلخاد
هشیمه :درک ناشن رطاخ و هراشا
هب ینورد لماوع زا یجراخ نانمشد
هب ندز هبرض و دوخ ذوفن رازبا هباثم
هب ناوت یم و دننک یم هدافتسا ملسا
نیا یلصا نانادرگراک هک تفگ تارج
.دنا یجراخ لماوع ،اه ههبج
:دوزفا ،قوف بلطم لیمکت رد یو
یاه ههبج داجیا یاه هنیمز شیپ
نانمشد لماع و هلیسو هک یلخاد
و رقف ،لهج ،دنریگ یم رارق ینوریب
هک روطنامه اریز تساه یگدنام بقع
،نونک ات ملسا ردص زا میتسه دهاش
یدازآ هیعاد اهنت ناونع هب ملسا
،دننک یم تفلاخم نآرق اب و تیامح
هولج للح ار ربمغیپ و نآرق مارح
یم فرصم یکلا تابورشم و دنهد یم
دنتسین ناملسم و هدوب کرشم ،دننک
یرادمامز زا یباقن اهنت نارس نیا اریز
.دنا هتشاذگ هرهچ رب ار یملسا
ماما هدومرف هب هراشا اب یو
چیه« دنا هدومرف هک )هر(ینیمخ
یملسا یاهروشک نارس هب یدیما
هیامرس هک ینارس :تفگ ،»مرادن
و دنهد یم انف داب هب ار یملسا تما
دوخ یصخش یاهسوه و لایما ینابرق
ارچ دنرادن ملسا هب یطبر ،دننک یم
ماکحا ،دیاقع زا یا هعومجم ملسا هک
تسا قلخا و
زا شیپ هک
یداع مدرم
، ن املسم
هب دیاب نارس
دننک لمع نآ
نارس هک ارچ
یلجت هنییآ
ی اهش ز ر ا
رد یملسا
.دنتسه تما
لاعف نیا
، یگنهرف
ی ر ا زگ رب
داجیا رد ار ییاه سلجا نینچ
یرورض ،نیملسم نایم تدحو
رایسب :تفگ و تسناد اشگهار و
ار اه سلجا نیا هک تسا دنمشزرا
ءزج و و مینک رازگرب کسانم ناونع هب
هب هشیمه و میهد رارق دوخ ضیارف
هب طقف هکنیا هن میشاب تدحو لابند
زا مییامن رازگرب هنایلاس ،مسارم ناونع
یاوتحم اه سلجا نیا دیاب ور نیا
یاه یسانشراک و دننک ادیپ رت یوق
. دریگ تروص یرتشیب
هراشا اب نایاپ رد یخلب یدحوم
تشپ رد یناهنپ یاه تسد دوجو هب
ینونک ییارگ هقرف یاه یزاس نایرج
بقارم دیاب ام :تفگ ،ملسا یایند رد
شیب هک میشاب ناهنپ یاهتسد نیا
زا دنزاسن دراو هبرض ملسا هب نیا زا
اب دیاب یملسا و ینید یاملع ور نیا
دننک هزرابم ینادان و لهج ،فلتخا
تما تدحو ندمآ دوجوب هنیمز و
داقتعا یاه هیاپ و انبم رب ار یملسا
،تسا دیحوت ام داقتعا لصا هک
لکش تدحو ات دننک یهد نامزاس
نادان و لهاج یاههورگ نیا و دریگ
.دنوش ییاسانش مدرم یارب
شیب و هدش حرطم ناهج رد ،شخب
یملسا یرادیب هک تسا لاس دص زا
ییازسب یاه تفرشیپ ناهج حطس رد
مسیلایرتام یداهلا یژولوئدیا و هتشاد
هتسویپ خیرات هب قرش هاگودرا هب طوبرم
رد مه یسارکومد لاربیل یژولوئدیا و
ییوس زا ، درب یم رسب بیجع تسب مب
یارب یماظن هلمح و گنج و زواجت رگید
و تسین اشگهار یژولوئدیا نیا ندنام
دراد قطنم هک یبتکم و یژولوئدیا اهنت
سدقم نید ،تسا رادروخرب تینلقع زا و
.دشاب یم ملسا
یملسا فراعم و ینید روما غلبم نیا
،نیملسم داحتا و تدحو رب دیکات اب
و تدحو هب اررکم میرک نآرق رد :تفگ
،هدش دیکات ناناملسم نایم یگچراپکی
،هدرک داهنشیپ نآرق هک ار یتدحو
،تسا یدیحوت داقتعا یانبم رب تدحو
،یسایس یاه هبنج ریاس هک یتدحو
یعامتجا و یداصتقا ،یمیلقا ،یگنهرف
یتدحو نینچ.تسا هدناجنگ دوخ رد ار
.دنام دهاوخ نادیواج و رادیاپ هشیمه
رابرهگ ثیدح نیا هب دانتسا اب یو
یّنِإ« :دنا هدومرف هک )ص(ملسا ربمایپ
یِت
َ
رْ تِ ع
َ
و ِ
ّ
لا
َ
باَ تِ ک ِ ن
ْ
یَلَ قّ ثلا
ُ
مُ کیِف ٌ کِ راَت
ملسا راوگرزب ربمایپ :تفگ»یِ ت
ْ
ی
َ
ب َ لْ ه
َ
أ
بهاذم نایم شخب تدحو روحم ود
هتشاذگ راگدای هب دوخ زا ار یملسا
نیا ،ار »شتیب لها و ادخ باتک« تسا
دنشاب یم تدحو ریذان سسگ روحم ود
دهد رییغت ار نآ دناوت یمن سک چیه هک
و هدوب ینسو هعیش یاملع لوبق دروم و
دح هب تنس لها و هعیش نیب نآ لقن
.تسا هدیسر رتاوت
درکلمع اب هراشا اب یخلب یدحوم
هک نانآ لود و یملسا یاهروشک نارس
یلام یاه تیامح للملا نیب مزیرورت زا
تما هب یطبر نارس نیا :تفگ ،دننک یم
ملظ زا َاتحارص هک ینارس ،دنرادن یملسا
تسا هتشاد شیازفا دصرد ۴۹ ،هتشذگ لاس هب تبسن روشک تارداص رد یو هدننک ریگلفاغ روضح و روهمج سیئر
!تایب یا هناسر زکرم حاتتفا
:عیانص و تراجت قاتا
نابلاط دارفا اب سیلوپ یاهورین یریگرد
تشاذگ یاج رب هتشک کی
یتینما یاهورین نایم یریگرد رثا رد
یهاشرهن یلاوسلو رد ،حلسم نابلاطاب سیلوپ
هتشک حلسم نابلاط دارفا زا نتکی ،خلب تیلو
.دیدرگ طبض نانآ دزن زا زین حلس هضبق کی و
»یرداق« قازرلادبع لاونومس هتفگ هب
نیا ،خلب تیلو سیلپ یهدنامرف تینما رمآ
نافلاخم زا یهورگ هک داد خر ینامز یریگرد
یلاوسلو »کرهش« هیرق رد تلود حلسم
سیلپ یاهورین یلاب تیلو نیا یهاشرهن
.دندش رو هلمح
هجیتنرد :دوزفا اه هناسر اب هبحاصم رد یو
عوقوب زورید رهظ یلاوح هک یریگرد نیا
لوط هب تعاس مین زا رتمک تدم هب و تسویپ
مانب نابلاط یاه هورگرسزا نتکی ،دیماجنا
هقطنم زا هورگ یاضعا رگید و هتشک ریشبلم
.دندش یراوتم
خلب تیلو سیلوپ یاهورین تینما رمآ
هدش هتشک درف دسج هکنیا یروآدای نمض
رارق یتینما یاهورین رایتخا رد نونکا مه
کی چیه هب تایلمع نیا رد :تفگ دراد
.تسا هدیسرن یبیسآ سیلپ یاهورینزا
یاهورین هک تخاس ناشن رطاخ یرداق
دوخ هرصاحم رد ار یریگرد هحاس سیلپ
رد لامتحا هک هدش یراوتم دارفا ات دنراد
و ریگتسد ار دنشاب هدش یفخم هقطنم نیا
.دنراپسب نوناق هجنپ هب
:یخلب یدحوم
یریگرد رثا رد :دنیوگ یم یلحم تاماقم
مک تسد نابلاط نایماظن هبش و سیلوپ نایم
.دندش یمخزو هتشک نیفرط زا نت۶
سیلوپ یوگنخس »؛ یدمحا فوئرلادبع
)اوآ( یرازگربخ هب دادیور نیا دییات اب تاره
ینامز هبنش هس بش یریگرد نیا :تفگ
هتسوپ کی یلاب حلسم نابلاط هک هداد خر
دندنیش یلاوسلو « لپرس « هیرقرد یتینما
. دندرک هلمح
هتشک رب هولع هتعاس کی یریگرد نیا رد
هتشک سیلوپ ود ، مجاهم ود ندش یمخز و
.دندش یمخز رگید نت2،
هلمج زا دندنیش یلاوسلو هک دوشیم هتفگ
.دشابیم تاره رد نماان یاه یلاوسلو
رد نافلاخم و یتلود یاهورین یریگرد
تشاذگ یاجرب یمخز و هتشک شش تاره
1392 ولد 2 | هبنش راهچ
3
749 هرامش | مهدزاود لاس
:یزرک روهمج سیئر یوگنخس
دساره یم ملسا مان زا برغ یایند
شرازگ
دومن تاقلم نیچ ریفس اب هجراخ روما ریزو
تایلمع رد یماظن هبش هدزناش ندش هتشک
سیلوپ یاهورین
رد هتشذگ زور نامروشک هجراخ روما ریزو
نیچ قلخ یروهمج ریفس اب شیوخ راک رتفد
.دومن تاقلم لباک میقم
همانربخ زا لقن هب اوآ یرازگربخ شرازگ هب
یروآدای اب ینامثع دمحا رارض ،هجراخ ترازو
کمک اب هک تیروهمج ی هناخافش حاتتفا زا
یاه تدعاسم زا ،تسا هدش رامعا نیچ یلام
یناد ردق ناتسناغفا مدرم و تلود یارب نیچ
.دومن
کرتشم ی هدارا دروم رد بناج ود ره
زا شیب تیوقت دروم رد ناشعوبتم یاهروشک
رد و هدومن دیکأت اه یراکمه و طباور شیپ
زا ار ناتسناغفا هک یکیزیف هار ثادحا دروم
یم لصو نیچ هب ناتسکیجات یروهمج قیرط
.دندرک تبحص ،دیامن
نیم ۶0 ات دندرک تقفاوم بناج ود ره
ود نیب کیتامولپید طباور سیسات درگلاس
دهاوخ تروص هدنیآ لاس رد هک ار روشک
.دنیامن لیلجت یهوکش اب وحن هب ،تفرگ
هدنیآ تاباختنا نیچ ریفس ؛گنوجیش گند
یگدامآ زا و هدومن یبایزرا مهم ار ناتسناغفا ی
نانیمطا هسورپ نیا زا تیامح یارب شروشک
.داد
و هقطنم عاضوا هب هطبار رد بناج ود ره
لدابت یا هقطنم یاه یراکمه موادت تیمها
.دندومن رظن
میمصت زا نامروشک هجراخ روما ریزو
ینابزیم دروم رد نیچ مدرم یروهمج
بلق یاهروشک هجراخ یارزو هسلج نیمراهچ
نآ فده هک لوبناتسا هسورپ بلاق رد ایسآ
رد یلمع یاه یراکمه و دامتعا یاضف تیوقت
.دومن رکشت راهظا ،دشاب یم ایسآ بلق هقطنم
یجراخ یاهورین لیت رکنات راجفنا
رگول رد
شتآ زا رگول تیلو یلحم تاماقم
کمک یاهورین لیت رکنات کی نتفرگ
زکرم رد »فاسیآ« ناتسناغفا تینما هب
.دنهد یم ربخ تیلو نیا
یلاو یوگنخس شیورد دمحم نید
هب بلطم نیا دیئات اب ،رگول تیلو
رکنات نیا :دیوگ یم ،اوآ یرازگربخ
یاهورین »گناش« هاگیاپ هب طوبرم لیت
.تسا هدوب فاسیآ
نیا :دیوگ یم یو شیورد یاقآ
هب دیاش رتوم نیا رویرد یوس زا رکنات
.دشاب هدش هدیشک شتآ
نیا ،درک هفاضا یلاو یوگنخس
رد زورید حبص 10 تعاس یلاوح دادیور
نایماظن ریغ هب و هداد خر تیلو نیا
.تسا هدیسرن یبیسآ
زا لیت رکنات نیا هک دوش یم هتفگ
رارق هلمح دروم تلود نیفلاخم یوس
تاماقم اما ،تسا هتفرگ شتآ و هتفرگ
یرظن راهظا دروم نیا رد رگول تیلو
.دنا هدرکن
یاه تایلمع رد :دیوگ یم هلخاد ترازو
طاقن رد یتینما یاهورین یی هیفصت کرتشم
هتشک بلاط یماظن هبش 1۶، روشک فلتخم
.دندش
اه تایلمع نیا رد ،اوآ یرازگربخ شرازگ هب
،ناگزرا ،راهدنک ،نلغب تایلو تاطوبرم رد هک
یودرا یاهورین یراکمه هب رگول و کدرو نادیم
،دوب هدیدرگ یزادنا هار یلم تینما و یلم
ریگتسد تلود فلاخم یماظن هبش ۶ نینچمه
.دندش
تشه و لهچ یط یلم سیلوپ نیبوسنم
هک ار نیام هقلح 13 نینچمه هتشذگ تعاس
تاطوبرم رد نایماظن هبش طسوت یگ هزات هب
و هارف ،ینزغ ،ناگزرا ،زدنک ،راهرگنن یاه تیلو
.دندومن یثنخ و فشک ،دوب هدش یزاساج دنمله
زا یکاپ نیام هسسوم دنمراک 6 ییاهر
تاره رد نایچ فاطتخا گنچ
هدش هدوبر دنمراک شش یتینما تاماقم
.دندرک اهر نابلاط دیق زا ار یکاپ نیام هسسوم
سیلوپ یوگنخس »؛ یدمحا فوئرلادبع
)اوآ( یرازگربخ هب ربخ نیا دییات اب تاره
رد یتینما یاهورین تایلمع هجیتن رد :تفگ
فاطتخا دارفا زا نت۶ ، نوغرز نوتشپ یلاوسلو
. تسا هدش اهر ناگدنیابر گنچ زا هدش
هقطنم هب ار دارفا نیا اهابر مدآ :تفگ یو
لقتنم نوغرز نوتشپ یلاوسلو »کقاط «
یتینما یاهورین روظنم نیمه هب دندوب هدرک
یزادنا هار هقطنم نیا رد یماظن تایلمع کی
.دندرک
نیا رتوم هدارع راهچ تایلمع نیا رد
.داتفا یتلود یاهورین تسد هب زین هسسوم
یگنهامه نودب دارفا نیا :تفگ یدمحا
هتفر هقطنم نیا هب یتینما یاهورین اب یلبق
. دندش وربور نایچ فاطتخا نیمک اب هک دندوب
نیا یراج لاس یط رد هک دوشیم هتفگ
نیام هسسوم نادنمراک هک تساراب نیمدنچ
فاطتخا تاره رد حلسم دارفا طسوت یکاپ
. دنوشیم
رد بلاط یماظن هبش تشه یریگتسد
راهدنق تیلو
طسوت یراحتنا لماع ۳ تکله
زورمین تیلو رد یتینما یاهورین
راهدنق تیلو یلم تینما تسایر
رد تلود فلاخم تشه یریگتسد زا
.داد ربخ تیلو نیا تاطوبرم
لقن هب ،اوآ یرازگربخ شرازگ هب
تیلو یتاعوبطم رتفد همانربخ زا
تلمح رد روکذم دارفا ،راهدنق
رانک یاه نیام یزاساج ،یکیرچ
تسد یبیرخت تایلمع و یا هداج
. دنتشا د
شیوخ مرج هب هدش تشادزاب دارفا
رد هک دنتشاد راهظا و هدرک فارتعا
تایلمع ،راهدنق یاه یلاوسلو و رهش
.دنا هدرک ارجا و یزادنا هار ار یبیرخت
تینما تسایر هک دوش یم روآ دای
،لبق زور دنچ ،راهدنق تیلو یلم
تیلو نیا رد ار رگید فلاخم شش
.تسا هدرک تشادزاب
راجفنا رثا رد هک تسا یلاح رد نیا
راهچ ،زورید حبص یا هداج رانک نیام
تیلو دنویم یلاوسلو رد یماظن ریغ
.دندش یمخز و هتشکراهدنق
لماوع زا هرفن راهچ هورگ کی
تاسسوم هب هلمح دصق هک یراحتنا
راهچ یلاوسلو رد یتلود یاهداهن و
لبق ،دنتشاد ار زورمین تیلو کجرب
یاهورین طسوت فده هب ندیسر زا
.دندش هتشک یتینما
کی ،اوآ یرازگربخ شرازگ هب
ار شدوخ زورید رصع یراحتنا لماع
یلاوسلو یلم تینما تیریدم لباقم
.درک رجفنم کجرب راهچ
کی و رازاب رد یراحتنا لماع ود
عماج دجسم راوج رد زین رگید نت
ندیسر زا لبق کجرب راهچ یلاوسلو
هب یلم سیلوپ یوس زا ،فده هب
.دندیسر تکله
رد هلخاد ترازو هیعلطا ساسا رب
دارفا و یماظن یاهورین هب دادیور نیا
.تسا هدیسرن یبیسآ یکلم
هینایب نیا رد هلخاد روما ترازو
ریغ لمع نیا ندرک موکحم نمض
زا نانمشد یناسنا ریغ و یملسا
یاهورین یلاع لاروم و تعاجش
اب هلباقم رد زورمین تیلو یتینما
.درک دیجمت یراحتنا لماوع
شرازگ
شرازگ
شرازگ
ینزغ رد یلحم ماقم کی ناج هب ماجرفان دصق ءوس
دصق ءوس کی زا ينزغ يوریگ لاوسلو
يمخز يو ظفاحم اما ؛درب ردب ملاس ناج
.دش
راجفنا زا ينزغ تیلو رد يلحم ياه ماقم
ربخ ينزغ رهش زکرم رد نیام هقلح کی
.دنهد يم
دادیور نیا ،اوآ يرازگربخ شرازگ هب
موسوم ی هحاس رد زورید رصع جنپ تعاس
.داد خر ينزغ رهش زکرم رد رازاب يوج هب
،ينزغ يوریگ لاوسلو ؛هاوخریخ لادبع
هدرک يفرعم دادیور نیا لوؤسم ار نابلاط
يمخز وا ظفاحم کی راجفنا نیا رد هک تفگ
.تسا هدیسرن یبیسآ یو دوخ هب يلو ؛هدش
رد يراجفنا داوم هک دوزفا هاوخریخ ياقآ
و دوب هدش يزاساج لکسیاب هدارع کی
روبع هدربمان هحاس زا هدایپ يو هک ينامز
.تسا هدش رجفنم رود زا درک يم
شلت رد ينزغ سیلوپ هک تفگ هاوخریخ
ریگتسد ار راجفنا نیا نلماع هک تسا
هدشن راک نیا هب قفوم نونکات اما ؛دنک
.دنا
رد زین لبق زور دنچ هک تسا ينتفگ
تاحاس زا هک ينزغ رهش رازاب يوج هطنم
یراجفنا دشاب يم رهش نیا محدزم
يلاو نواعم هتفگ هب هک تفرگ تروص
يلم تینما رومام کی دادیور نآ رد
.دش يمخز
!دراد ضیقن و دض تسایس مسیرورت اب هزرابم رد اکیرما
یزرک روهمج سیئر یوگنخس
هزرابم رد اکیرما هناگود تسایس زا
:تفگ و درک داقتنا مسیرورت اب
لزانم رد ار گنج یجراخ یاهورین
.دننک یم لابند ناتسناغفا مدرم
گنیروتینام شخب شرازگ هب
اب »یضیف لمیا« ،اوآ یرازگربخ
رد اکیرما هکنیا نایب
مسیرورت اب هزرابم
ضیقن و دض تسایس
تسایس :تفگ ، دراد
ربارب رد نتگنشاو
زا هک ییاهروشک
تیامح مسیرورت
صخشم ، دننک یم
دناد یم اکیرما ؛تسین
یلصا یاه هاگهانپ هک
تساجک رد مسیرورت
مادقا هصرع نیا رد اما
هجیتن و دنک یمن
، یتسایس نینچ
.تسا ناتسناغفا مدرم ندش ینابرق
و ییاکیرما یاهورین اما تسا تنوشخ
ناتسناغفا دراو تسود ناونع اب هک وتان
دنشک یم ار روشک نیا مدرم ، دنا هدش
نایماظنریغ ، یدربهار دحتم مان هب و
.دنهد یم رارق فده ار
یاج هب یجراخ یاهورین :دوزفا یو
فده ار مسیرورت یاه هاگهانپ هکنآ
رد ار گنج ، دنهد رارق
ناتسناغفا مدرم لزانم
.دننک یم لابند
لقن هب اوآ شرازگ هب
ربخ یزکرم دحاو زا
هرابرد یضیف ،ناریا
یتینما نامیپ یاضما
زین نتگنشاو -لباک
نیا یاضما :تفگ
یلمع تامادقا هب نامیپ
.دراد یگتسب اکیرمآ
شرازگ نیا رد
هک هدشن صخشم
ار تاراهظا نیا یضیف
.تسا هدرک نایب اجک رد
ندوب نشور ام :درک حیرصت یو
اب هزرابم هرابرد ار اکیرما تسایس
مدرم ات میتسه راتساوخ مسیرورت
.دنوشن ینابرق ناتسناغفا
نامروشک روهمج سیئر یوگنخس
یاهورین اب ار نابلاط دیابن :درک حیرصت
مایپ نابلاط مایپ ، مینک هسیاقم یجراخ
دراد ساره ملسا مان زا برغ یایند
نایم ات دنک یم شلت یناهج رابکتسا و
هب قیرط نیا زا و دزادنیب هقرفت نیملسم
نیا غارس یسک رگید ات دنزب هبرض ملسا
.دورن سدقم نید
نیملسملا و ملسلا تجح
یدوسهب یداه دمحم دیس
وگتفگ رد قوف بلطم نایب اب
هک دوزفا ،اوآ یرازگربخ اب
کی نیملسم نایم تدحو
هک تسا مهم و یساسا لصا
راودا همه رد و هشیمه دیاب
یملسا عماوج رد خیرات
هیاس رد ات دشاب هتشاد دوجو
تسد تداعس هب نیملسم نآ
طقف هک دشابن روطنیا و دنبای
یراتفرگ و تلکشم ماگنه رد
.دنورب تدحو غارس اه
هب هراشا اب ینید ملاع نیا
اوم ِ صَ تعا
َ
و «ی هفیرش ی هیآ
،»..اوق
ّ
رَ فَت ل
َ
و ا
ً
عیم
َ
ج ِ
ّ
لا ِ لب
َ
حِب
هداد روتسد میرک نآرق رد دنوادخ :تفگ
نامه هک یهلا نامسیر هب یگمه هک
تدحو هلیسو هنوگره و ملسا و نآرق
!دیوشن هدنکارپ و دینزب گنچ تسا
نیمتفه و تسیب هیشاح رد یو
هب ،یملسا تدحو یللملا نیب سنارفنک
و اه یزاس نایرج رد هدرپ تشپ یاهتسد
هراشا ملسا یایند رد ینونک ییارگ هقرف
نانمشد هک تسا حضاو :درک حیرصت و
یارب و دننیشن یمن مارآ هاگچیه ملسا
همانرب نیملسم و ملسا ندیبوک و یدوبان
هنیزه ار ییلاب فراصم و یحارط ار ییاه
.دننک یم
مان زا ،برغ یایند هکنیا نایب اب یو
یناهج رابکتسا :تفگ ،دراد ساره ملسا
نیا زا تسا ملسا ندرک ماندب لابند هب
هقرفت نیملسم نایم ات تسا شلت رد ور
هبرض ملسا هب قیرط نیا زا و دزادنیب
سدقم نید نیا غارس یسک رگید ات دنزب
.دورن
،یداه نیملسملا و ملسلا تجح
رظن رد اهیبرغ هک یهار نیرخآ :دوزفا
ندومن جرخ و قیوشت اب هک تسنیا دنراد
و یریفکت نایرج ،تفگنه یاه هنیزه
نید مان هب ات دنیامن هیذغت ار اهوردنت
بهذم گنج و دننک داجیا هقرفت ملسا
اهنآ ور نیا زا دنزادنا هار هب ار بهذم هیلع
دننک یم حرطم ار یدراوم )اه یریفکت(
.درادن یهاگیاج چیه ملسا نید رد هک
نینچ یرازگرب ،ینید ملاع نیا
نایم تدحو رد ار ییاه سنارفنک
تیاضر و دنمشزرا ،ینس و هعیش ناردارب
و تسیب نیا :تفگ و درک فیصوت شخب
یملسا تدحو سنارفنک هرود نیمتفه
هب لاس ،میتسه دهاش هکنانچ تسه
رتشیب نیملسم یگتسبمه و داحتا لاس
سنارفنک یاه هرود نیلوا رد دوش یم
کی رانک رد ینس کی نتسشن دیاش ،اه
شمارآ ساسحا و دوبن ناسآ راک هعیش
رانک رد هک دنتشادن رواب و دندرک یمن
ییارگمه و یلدمه ،رطاخ شمارآ اب مه
هناتخبشوخ اما درک یگدنز ناوت یم
زور ییارگمه نیا هک مینیب یم نونکا
ماگ دناوت یم نیا و هتفای شیازفا زور هب
شرتسگ و یرادیاپ رب یرثوم
.دشاب نیملسم نایم تدحو
نارس و اهتلود اب هطبار رد یو
یملسا یاهروشک زا یخرب
للملا نیب مزیرورت زا هک
یم یکتسجل و یلام یاهتیامح
یرایسب هنافساتم :تفگ ،دننک
رکف یملسا یاهروشک ماکح زا
،تردق ،تایح هک دننک یم
رب هیکت اب ناش تزع و تیثیح
راوتسا ناهج گرزب یاهتردق
یاه ییاراد مامت ور نیا زا تسا
رایتخا رد ار یملسا یاهروشک
هنومن هک دنهد یم رارق نمشد
نامروشک رد هنافساتم نآ زراب
دیاب اما ،تسا راکشآ ناتسناغفا
یهاو یلایخ و چوپ یروصت نیا هک تفگ
.تسا
نیملسم نایم تدحو
مهم و یساسا لصا کی
رد و هشیمه دیاب هک تسا
عماوج رد خیرات راودا همه
دشاب هتشاد دوجو یملسا
نیملسم نآ هیاس رد ات
و دنبای تسد تداعس هب
رد طقف هک دشابن روطنیا
یراتفرگ و تلکشم ماگنه
.دنورب تدحو غارس اه
و دنراد یاپ رب ار زامن و هدرک تباجا ار ناشراگدرورپ توعد هک دنتسه یناسک]نانمؤم[
دوش یم ماجنا تروشم اب نانآ نیب ناشیاهراک
دش دیهاوخ نامشیپ هک دینکم وا ینامرفان و دیهاوخ ییامنهار هنازرف ناسنا زا
152 ص - 1 ج - یسوط یلاما
38هیآ - یروش هروس
| هحفص 4 | 749 هرامش | مهدزاود لاس | 2014 یرونج 22 | 1435 لولا عیبر 21 | 1392 ولد 2 هبنش راهچ |
يرازم ينیسح يسیع دیس :لووسم ریدم و زایتما بحاص
0700275۸2۸ :لیابوم
hosseinimazari@yahoo.com :لیمیا
داژن يوسوم اقآ دیس :نواعم
بوجحم لضاف دیس :ریبدرس
ریرحت تایه رظن ریز
07993437۸7 :يهگآ شریذپ | همانزور :رشن بیترت | فاصنا :يیارآ هحفص
،يرازم دیهش کرس ،هتخوس لپ ،لباک :يزکرم رتفد سردآ
239 هرامش ،تبرش اباب هچوک ،)ع(يبتجم نسح ماما دجسم هب هدیسرن
1390 سکب تسپ ،لباک :يتابتاکم سردآ
میرک نآرق
)ص( مرکا لوسر ترضح
.یناغفا 5۶.۸5 ،شورف ،یناغفا 5۶.75 دیرخ ییاکیرما رلاد کی
.یناغفا 92.۸0،شورف ،یناغفا 92.70 دیرخ یسیلگنا دنوپ کی
.یناغفا 7۶.90،شورف ،یناغفا 7۶.۸0 دیرخ وروی کی
.یناغفا 19.۶0،شورف ،یناغفا 19.50 دیرخ یناریا ناموت رازه
.یناغفا 53۸ ،شورف ،یناغفا 52۸ دیرخ یناتسکاپ رادلک رازه
.یناغفا 940،شورف ،یناغفا 930 دیرخ یدنه رادلک رازه
.یناغفا 15.55 ،شورف ،یناغفا 15.45 دیرخ تاراما مهرد کی
.یناغفا 51.۶0 ،شورف ،یناغفا 51.50 دیرخ ییاداناک رلاد کی
.یناغفا 50،شورف ،یناغفا 49.90 دیرخ ییایلارتسآ رلاد کی
.یناغفا 9.30 ،شورف یناغفا 9.20 دیرخ نیچ نی کی
.یناغفا 552،شورف ،یناغفا 542 دیرخ ناپاج نیرازه
هاگن ربخ
یجراخ راعسا خرن
| 0۶:5۶ ادرف باتفآ عولط | 05:30 ادرف حبص ناذا | 17:32 برغم ناذا | 12:04 رهظ ناذا :لباک |
ناتسناغفا تلمح رد نتشاد تسد ناتسکاپ
درک در ار
تاعلطا شزادرپ رد زغم هزات راکهاش
یرصب
نیا تیعقاو :تفگ ناتسکاپ روهمج سیئر
اهنت ناتسکاپ ، ناتسناغفا زج هب هک تسا
هنیزه نیرتشیب هک تسا ناهج رد یروشک
.تسا هتخادرپ ار مسیرورت
تاماقم تاراهظا هبنشود ،نیسح نونمم
یتینما یاه هاگتسد احیولت هک ار ناتسناغفا
زور نینوخ هلمح یحارط رد ار شروشک
،دندرک مهتم لباک رد یناروتسر هب هعمج
.دناوخ اجبان
رد حلص یارب ناتسکاپ دوزفا نیسح نونمم
.تسا دهعتم لماک ناتسناغفا
تینما یاروش هبنشکی زور هینایب هب وا
هدرک ملعا هک درک هراشا نامروشک یلم
رد یجراخ یتینما یاه هاگتسد« تسا
هک ینانبل ناروتسر هب یراحتنا هلمح سپ
رجنم رفن 21 ندش هتشک هب بش هعمج
».دنراد رارق ، دش
ناتسکاپ ریخا یاه لاس رد ناتسناغفا تلود
نابلاط نایشروش زا هنایفخم تیامح هب ار
هلمح تیلوئسم هک نابلاط .دنک یم مهتم
دابآ ملسا اب تفرگ هدهعرب ار هعمج زور
. دراد یخیرات طباور
یرثا زا ییامنور ماگنه نیسح نونمم
تدش هب شروشک تفگ ناتسناغفا هرابرد
. تسا فلاخم مسیرورت اب
نویزیولت زا لقن هب اوآ یرازگربخ شرازگ هب
یروهمج تسایر رتفد هک یا هینایب ،ناریا
«: تفگ نیسح ، درک رشتنم ناتسکاپ
دیدرت دروم حلص هب ام یدنبیاپ ، یهاگ
هب هک تسا نیا تیعقاو . دریگ یم رارق
رد یروشک اهنت ناتسکاپ ، ناتسناغفا زج
ار مسیرورت هنیزه نیرتشیب هک تسا ناهج
».تسا هتخادرپ
یناتسناغفا راتساوخ ناتسکاپ «:دوزفا یو
. تسا دحتم و تابث اب ، شمارآ اب ماوت
هشقانم لح هار هک میا هدرک رارکت ام
».دراد دوجو روشک نیا لخاد رد ناتسناغفا
روما ترازو یوگنخس ؛ملسا مینست
تاماقم هکنیا نایب اب زین ناتسکاپ هجراخ
، دنا هدربن ناتسکاپ زا یمسا ناتسناغفا
نامزاس یارب هک یناتسکاپ نز کی : تفگ
هتشک هعمج زور هلمح رد درک یم راک للم
. دش
هک ار هلمح نیا یللملا نیب هعماج
هب ، تفرگ هدهعرب نابلاط ار نآ تیلوئسم
.درک موکحم تدش
رد یهجوت لباق راکهاش هب ناسنا زغم
13 تدم رد یرصب تاعلطا شزادرپ
شرازگ هب .تسا هتفای تسد هیناث یلیم
هکیلاحرد ،انسیا زا لقن هب اوآ یرازگربخ
زغم هک دوب هدش ناونع یلبق تاعلاطم رد
شزادرپ هب رداق هیناث یلیم 100 تدم رد
تروص تاقیقحت ،تسا یرصب تاعلطا
یروانف هسسوم ناققحم طسوت هتفرگ
نیرتعیرس تبث زا )MIT( تسوچاسام
.دهد یم ربخ ریواصت شزادرپ رد دروکر
ریواصت زا یا هعومجم هعلاطم نیا رد
13 تدم رد ریوصت 12 ای شش لماش
هداد ناشن نابلطواد هب هیناث یلیم ۸0 ات
نیرتعیرس تبث هب قفوم ناققحم و دش
نیا هک دندش ریواصت ییاسانش رد دروکر
100 دروکر زا رتعیرس ربارب تشه دروکر
یبلق تاقیقحت رد هک تسا یا هیناث یلیم
.دوب هدش تبث
،دنک یم هاگن مسج کی هب درف هک ینامز
لماش یرصب تاعلطا نیا مشچ هیکبش
یلاب شخب هب ار تهج و گنر ،لکش
.دنک یم لاسرا زغم یرصب شزادرپ هریجنز
مولع و زغم ناققحم زا »رتاپ یرم«
نیا جیاتن :دنک یم دیکأت MIT یتخانش
13 تدم رد زغم ،دهد یم ناشن هعلاطم
یرصب تاعلطا ریسفت هب رداق هیناث یلیم
؛دنوش یم هدهاشم مشچ طسوت هک دنتسه
هب ریواصت عیرس شزادرپ ییاناوت نیا
یدعب یاه فده ییاسانش یارب اه مشچ
.دنک یم کمک
تعرس زا دهاوش نیتسخن هک هعلاطم نیا
زا ،دهد یم ناشن ار زغم یلاب شزادرپ
2001 لاس رد هتفرگ تروص هعلاطم جیاتن
)macaque( کاکم یاه نومیم یور رب
صاخ ریواصت هب تاناویح رتعیرس خساپ -
.دنک یم تیامح - دارفا هرهچ دننام
همادا رد دنراد دصق MIT ناققحم
نامز رد زغم لاعف قطانم ،تاقیقحت
یسررب دروم ار ریواصت تسرد صیخشت
.دنهد رارق
Attention. هلجم رد هعلاطم نیا جیاتن
Perception. and Psychophysics
.تسا هدش رشتنم
رگشواک ینلوط باوخ نایاپ
اتزر
هب هبنشود اتزر رگشواک زاورپ لاس هد
یمزاب نیمز هب رگشواک نیا دسر یم نایاپ
.ددرگ
زکرم رگشواک نیا یدلیم 2004 لاس رد
نایوگ هریزج زا تایلمع کی یط اپورا ییاضف
فوموروچ« مانب یباهش یوس هب هسنارف
.دش باترپ اضف تسدرود رد »وکنیسارگ
زا لقن هب اوآ یرازگربخ شرازگ هب
نویلیم دصتشه هلصاف هب »اتزر« ،زوینوروی
رود لیلدب و دیسر زین نیمز یرتمولیک
نآ یلصا هکرحم یورین ،دیشروخ زا ندوب
هب اتقوم و درک ادیپ شهاک اضف قمع رد
تعاس کی اما .تسا هتفر ورف یعونصم باوخ
هیوناژ متسیب زور ،هدش میظنت لبق زا ینورد
یم رادیب باوخ زا ارنآ یدلیم 2014 لاس
.ددرگزاب نیمز رادم هب ات دنک
تخانش هنیمز رد ار یدایز تاقیقحت اتزر
و تسا هداد ماجنا ینامسآ یاهباهش رتشیب
یارب گرزب یشلاچ نیمز هب نآ تشگزاب
.دوش یم بوسحم ییاپورا نادنمشناد
www.avapress.com | www.ensafdaily.com
تسشن رد تکرش یارب ناریا زا دوخ توعد نوم یک ناب
تفرگ سپ ار ود ونژ
لک ریبد هک تسا یلاح رد نیا
هتفگ هبنش کی زور دحتم للم نامزاس
سنارفنک هب ناریا یملسا یروهمج دوب
هس بش اما تسا هدش توعد 2 ونژ
رد تکرش یارب ناریا زا توعد هبنش
هب یبای تسد عوضوم اب 2 ونژ تسشن
ار هیروس نارحب یارب یسایس یلح هار
.درک وغل
،اوآ یرازگربخ شرازگ هب
تکرش یارب ناریا توعد وغل
لابقتسا اب تسشن نیا رد
هجاوم هیسور ضارتعا و اکیرما
.دش
ریزو ،فورول یئگرس
هب شنکاو رد هیسور هجراخ
نامزاس لک ریبد میمصت نیا
تیعضو« هکنیا نایب اب ،للم
یرازگرب ،»تسا ملاسان
یتآ یللملا نیب تارکاذم
نودب هیروس نارحب دروم رد
.تسناد هناراکایر یمادقا ار ناریا روضح
رکف« :تفگ هیسور هجراخ ریزو
نامه زا ،تسا ملاسان تیعضو منک یم
همه توعد هک میدرک دیکأت زاغآ
تیعضو یور یذوفن هک ییاهروشک
نیا هب انثتسا هنوگ چیه نودب ،دنراد
..تسا یرورض تارکاذم
نیع رد ،یربخ عبانم شرازگ هب
اب اکیرما هجراخ ترازو یوگنخس لاح
:تفگ نوم یک ناب میمصت زا لابقتسا
نامزاس ریخا هینایب یپ رد میراودیما ام
نونکا مه زا ،)ناریا هرابرد( للم
رب ار دوخ یاه شلت اه فرط مامت
هب نداد نایاپ نامه هک یلصا تیرومأم
لاقتنا هدنیآرف زاغآ و هیروس مدرم ملآ
».دنزاس زکرمتم ،تسا تردق
زا فده« :دوزفا یکاسپ
هینایب یارجا 2 ونژ سنارفنک
تایلمع داجیا یارب 2012
هیروس رد یسایس لاقتنا
».تسا
للم نامزاس لکریبد
یاهراشف تحت و بش هبنشود
یارب ناریا زا توعد ،اکیرما
اب 2 ونژ تسشن رد تکرش
یلح هار هب یبای تسد عوضوم
ار هیروس نارحب یارب یسایس
.درک وغل
دشاب مسیرورت اب هزرابم دیاب ود ونژ فده
قوقحضقن هب ارهيروستلودیللملا نيب یاه نامزاس
ديوگ یمهكتساقطنممادك:تفگ،دننك یممهتمرشب
یقطنمنانخسنيا،دشك یماردوخمدرمهيروستلود
دنرادنرايتخاردمهدنسكيیتحاه نامزاسنيا.تسين
زورما هب ات نارحب زاغآ زا هيروس تلود دننك تباث هك
اب دسا .تسا هدز نايماظنريغ هيلع اه تيانج هب تسد
نامز هب و تسين ناسآ مسيرورت اب گنج هكنيا نايب
ميور یمشيپ ولجتمسهب ام:تفگ،درادزاين ینلوط
نيا .تسا كيدزن یزوريپ هك تسين انعم نادب نيا اما
نامز و تسين ناسآ و هدوب هديچيپ اه یريگرد تسد
ام هك منك یم ديكات اددجم نم اما .درب یم ینلوط
ابهيروسیروهمجسيئر.مينز یممقراریياه یورشيپ
تاباختنارددوخندشدزمانیاربیعنامچيههكنيانايب
صوصخرداما:تشادناونع،دنيب یمنیروهمجتساير
ات هامراهچابيرقت هكتفگدياب هيروسردیمومعراكفا
یاربیمدرمليامترگا .تسا هدنامیقابتاباختنا نامز
چيه و موش یم دزمان نم دشاب هتشاد دوجو هلاسم نيا
تروص هب و تشاد مهاوخن صوصخ نيا رد یديدرت
یاه تصرف،اه تصرفنيا هكتفگناوت یمرصتخم
یاه تساوخرد صوصخ رد دسا راشب .تسا یگرزب
هزرابمهصرعردهيروستلودابیراكمهتهجاه یبرغ
نامزاسنيدنچاب یياهراديد:تشادناونعمسيرورت اب
اما،تساهتفرگتروصفلتخمیاهروشكزایتاعلطا
زا دناوت یمن یتينما یراكمههكتسا هدوب نيا امخساپ
دناوت یمنیسايسیراكمهودشابادجیسايسیراكمه
یسايسعضاوماهروشكنياهكدريگتروصیطيارشرد
رصتخمخساپنيا.دننك یمذاختاهيروسهيلعهنامصخ
رگا :دادرادشه)هبنشود(زورهيروسیروهمج سيئر
دروخب تسكشهدشزاغآ نآ هيلعهكیگنجردهيروس
شرازگهب .تفرگدهاوخرب ردارهنايمرواخمامت یمارآان
یروهمج سيئر؛دساراشب،انسيازالقنهباوآیرازگربخ
نآ هيلع هك یگنج رد هيروس رگا :داد رادشه هيروس
ار هنايمرواخ مامت یمارآان دروخب تسكش هدش زاغآ
هيروس تلود هكنيا نايب اب دسا .تفرگ دهاوخ رب رد
یكي:دركديكات،تسا هدشنیتيانجهنوگ چيهبكترم
مسيرورت اب هزرابم دياب ۲ونژ سنارفنك مهم فادها زا
صخشمجياتنديابونژتسشن:دوزفاهماداردیو.دشاب
هب هيروس رد مسيرورت اب هزرابم صوصخ رد یفافش و
نيا هجيتن و ميمصت نيرتمهم نيا .دشاب هتشاد لابند
هنيزگ هك یسايس هجيتن ره .دشاب دناوت یم تسشن
یشزرا چيه،دشاب هتشادن هارمههب ارمسيرورت اب هزرابم
دنور رد یكمك لماع كي دناوت یم ونژ تسشن .درادن
هيروسیروهمجسيئر.دشاب اه یروسنايموگو تفگ
هكنيا نايباب،درك یموگو تفگهسنارفیرازگربخابهك
تسداه تسيرورتدهد یمناشناه سكعواه مليفمامت
صوصخردهسنارف :دوزفا ،دننز یمهيروسردراتشكهب
ناتسبرعورطق هب هتسباوروشككي هب هيروسهلاسم
یللملا نيبیاه ن امزاس:دركراهظایو.تساهدشليدبت
هيروس رد هتفرگ تروص یاه ضقن صوصخ رد هك
دنرادن رايتخا رد یدنس چيه ،دنروآ یم نايم هب نخس
تسد هيروس تلود هكنيا رب ینبم اه نآ یاه ماهتا هك
ودنكتباث ،تسا هدزنايماظنريغهيلعیياهراتشكهب
ارنايماظنريغیياجرهردهكدنتسهاه تسيرورتنيا
هكنيا رب ینبم یلاوس هب خساپ رد دسا راشب .دنشك یم
.تسا امفافشو
هيروسحلسمنافلاخمنايمهورگود:دركملعایو
نآ اب ام هك دراد دوجو فرط كي هكلب درادن دوجو
دسا.تسایتسيرورتیاه نامزاسنامههكميگنج یم
رورت هژيوهاگدادردهكهچنآ :دركناشنرطاخنينچ مه
یمادقادادخرنانبلنيشيپريزوتسخن،یريرحقيفر
لا بزح رب راشف لامعا نآ زا فده هك دوب یسايس
همكاحم نيا صوصخ رد لبق لاس ۹ زا ام .تسا
رد؟تساهنلداعهمكاحمنياايآاما.مينك یمتبحص
.دننك یم مهتم یسايس ليلد هب انب ار یفرط راب ره
دوب یسايس یمادقا داد خر هك هچنآ مرواب نيا رب نم
تلودرب یياهراشف لامعا یورورت زا سپ هلصافلب و
یگنجرهرد:دركحيرصتیو.تفرگتروصزينهيروس
هكینامزاما ،تفرگرظن رداراه نايزواهدوسناوت یم
هك تسا یهيدب ديآ یم نايم هب روشك زا عافد زا فرح
رظندمتسایزوريپلامتحانامههكلامتحاكياهنت
بوشآ دزابب گنجنيا ردهيروسرگا هكارچ.دريگب رارق
ماقمنيا.تفرگدهاوخارفارهنايمرواخمامتاه یمارآانو
ميقمفلاخمیارزونييعت هلاسمصوصخردیروس
:تشاد ناونع هيروس ديدج تلود رد روشك زا جراخ رد
تسد نيا و تسين هنايب عقاو هجو چيه هب هلاسم نيا
اب هكميريگ یمضرفام.تسا حازمویخوشنانخس
اه نآ ايآ اما ميدركتقفاومتلودرددارفا نيا تكراشم
.دنوش هيروس دراو ات دنهد یم هار دوخ هب ار تارج نيا
سپس و دنيآ یم اهزرم هب تعاس مين تدم هب اه نآ
یناريزوتسا نكممهنوگچسپ دنزيرگ یمهيروسزا
.دنشابتلودرد
:دسا
درک شیامزآ تیقفوم اب ار »۴ -ینگآ« کشوم دنه
یشیامزآ باترپ تیقفوم اب دنه
لمح تیلباق اب »4 -ینگآ« کشوم
»اشیدوا« لحاس زا ار یا هتسه کهلک
.داد ماجنا
زا لقن هب اوآ یرازگربخ شرازگ هب
زا یکی ،نشین همانزور هتشون هب ، انسیا
یشیامزآ باترپ نیا :تفگ دنه تاماقم
کشوم نیا .دوب زیمآ تیقفوم لماک
رد و دراد رتمولیک 4000 اب ربارب یدرب
درب لک کشوم نیا یشیامزآ باترپ نیا
.درک یط ار دوخ
نیا ،دنتفگ دنه یعافد یاه ماقم
»4« باترپ یوکس زا یشیامزآ باترپ
هریزج رد عقاو گنهامه یشیامزآ درب
،دنتفگ هاگآ عبانم .دش ماجنا »رلو«
هب کشوم نیا تیاده و لرتنک یارب
هتفرشیپ رتویپماک کی زا فده تمس
رتوم کی ،ییامیپاوه ورتکلا یحارط اب
و یطابترا تازیهجت لماح تعرسرپ
لاتیجید لماک لرتنک متسیس کی
.دش هدافتسا
تاقیقحت نامزاس یاه ماقم زا یکی
کشوم نیا :تفگ دنه یعافد هعسوت و
یا هدرشف و نردم ییامیپاوه ورتکا هب
زهجم رابتعا حلس نیرتلاب نیمات یارب
هدیچیپ رایسب کشوم نیا .تسا هدش
ود و تسا کبس رایسب هتفرشیپ و
زا یکی .دراد یوق شنار شیپ هلحرم
تردق ،تفگ یعافد مولع نادنمشناد
لباق رپس کی اب کشوم نیا یبیرخت
شیب ییامد دناوت یم وج هب تشگزاب
لمحت ار سویسلیس هجرد 3000 زا
هعسوت و تاقیقحت نامزاس .دنک یم
هتفرشیپ یاه شیامزآ دنه یعافد
تسد رد ار کشوم نیا اب هطبار رد
هتفرشیپ شیامزآ نیموس نیا .دراد
طسوت هک تسا »4 -ینگآ« کشوم
دنه یعافد هعسوت و تاقیقحت نامزاس
یاه متسیس و اهرادار .دوش یم ماجنا
تراظن و بیقعت یارب یرصب -یکیرتکلا
رد کشوم نیا یاهرتماراپ یمامت
.دنا هدش رقتسم »اشیدوا« لحاس رسارس
رد زین دنه ییایرد یورین یتشک ود
رارق کشوم دوخ رب لحم یکیدزن
هدهاشم ار ییاهن دادیور ات دنا هتفرگ
19 کشوم نیا نیشیپ شیامزآ .دننک
نیمه زا یدلیم 2012 لاس ربماتپس
.دش ماجنا تیقفوم اب هاگیاپ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->