R A N C A N G A N K E S AT UAN TA N A H M E L AYU (MALAYAN UNION

)

PELAJARAN 4

AT UA R A N C A N G A N K E S AT UA N AYU (MALAY TA N A H M E L AYU (MALAYAN

UNION)

Selepas membaca pelajaran ini, anda seharusnya dapat: Mengenal pasti sebab-sebab penubuhan Malayan Union; Menghuraikan punca penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union; dan Membincangkan corak penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union.

51

P E N G A J I A N K E N E G A R A A N M A L AYSIA

52

R A N C A N G A N K E S AT UAN TA N A H M E L AYU (MALAYAN UNION)

KANDUNGAN

• • • • • • • • • • •

Pengenalan Penubuhan Kesatuan Tanah Melayu (Malayan Union) Usaha Penggubalan Pe rlembagaan Baru Semenanjung Tanah Melayu Cadangan Memorandum Persatuan British Malaya Cadangan Memorandum Tang Cheng Lock Cadangan Memorandum Persatuan Pelajar-Pelajar Melay d B ti u i rian Sebab Malayan Union Diperkenalkan Mendapatkan Persetujuan Sultan terhadap Malayan Union Syarat-syarat Malayan Union Perlembagaan Malayan Union Sebab-sebab Penentangan Orang Melayu

55 55 56 57 57 58 59 60 61 62 64
53

P E N G A J I A N K E N E G A R A A N M A L AYSIA

• • • • •

Penubuhan Kongres Melayu SeMalaya Tindakan terhadap Malayan Union dan Penghapusannya Lahirnya UM N O Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu Sebab-sebab Kejayaan Persekutuan Tanah Melayu

65 66 67 68 68

54

R A N C A N G A N K E S AT UAN TA N A H M E L AYU (MALAYAN UNION)

PENGENALAN

Kesatuan Tanah Melayu yang leb h d kenali dengan Mai i l ayan Union, merupakan satu cubaan ke rajaan Bri i h u t k ts nu menu a t raf negeri n g ri M l u yang bernaung sebagai kr a -ee e ay tanah jajahan. Kerajaan British ingin menjadikan negerinegeri Melayu sebagai tanah jajahannya seperti Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Pihak British akan mempunyai kuasa penu d Tanah Melayu, dan kedaulatan ra a h i jr Melayu akan terhapus. Rancangan Kesatuan Tanah Meaja l (Malayan Union) merupakan satu perk ra yang sangat ayu a penting dalam sejarah Malaysia. Pembentukan Malayan Union telah berjaya memarakkan semangat kebangsaan orang Melayu. Malayan Union juga telah menyatupadukan orang Melayu, sekurang-kurangnya buat beberapa ketika. Mereka memulakan gerakan politik anti-British secara tr e buka dan merupakan bibit perm ulaan bagi perjuangan mencapai kemerdekaan.

BU AT UAN P E N U B U H A N K E S AT UAN TA N A H AY ( M A L AYAN UNION)

AY M E L AY U

Idea dan rancangan menubuhkan Kesatuan Tanah Melayu atau Malayan Union sebagai satu bentuk pemerintahan yang baru b g Tanah Melayu telah mula dikaji dan disusun ai oleh pihak Inggeris sejak Tanah Melayu mula jatuh ke tangan Jepun pada awal 1942. Pe a a Tanah Jajahan Ingjbt geris di London secara diam-diam, tanpa menghebohkan kepada Raja-raja Melayu dan orang Melayu, telah mengambil keputusan untuk menubuhkan suatu pemerintahan yang bercorak Malayan Union bagi menggantikan Pe me ntahan Tentera yang diperkenalkan oleh mereka ri
55

P E N G A J I A N K E N E G A R A A N M A L AYSIA

kepada rakya Tanah Melayu sejak mereka mengambil alih t pemerintahan negeri ini dari tangan Jepun berikutan kekalahan Jepun dalam Peperangan Dunia Kedua. Tidak lama selepas Singapura j t h ke tangan pihak au Jepun, Pe a a Tanah Jajahan British di London telah mua jbt li m e m buat suatu kajian tentang masalah yang haru d f k r s iiikan dalam merancangkan masa hadapan Tanah Melay . u Menjelang 1943, Setiausaha Negeri b g Tanah Jajahan ai telah menyerahkan suatu memorandum kepada Kabinet Peperangan British yang membentangkan syarat-syarat u mum tentang perl nya p rubahan perlembagaan di Tanah u e Melayu yang akan diduduki semula. Pada Februari 1943, Pejabat Tanah Jajahan Briih ts bersama-sama dengan Pejabat Perang telah mula membuat r ancangan bagi pembaharu n p l t k d Tanah Melayu sea oii i lepas perang. Pada Julai 1944, Unit Pe rancangan Tanah Melayu telah ditubuhkan bagi menyediakan rancangan ini. Britain mengambil langkah ini kerana Britain menyedari bahawa mereka tentu akan menghadapi satu keadaan peru a a p l t k d A i Tenggara selepas perang. Pendudukbhn oii i sa an Jepun telah menyebabkan penubuhan gerakan nasionalis di tanah-tanah jajahan. Tambahan pula Perdana Menteri B ti, Winston Churchill dan Presiden Amerika Sya kt rian ria, Roosevelt telah menandatangani Piagam Atlantik pada Ogos 1941, yang mengisytiharkan prinsip kerajaan sendiri bagi semua negara. Lama-kelamaan Britain diharap akan memberikemerdekaan kepada tanah jajahannya setelah Bri a n kembali ke A i Tenggara ti sa .

USAHA PENGGUBALAN PERLEMBAGAAN BARU S E M E N A N J U N G T A N A H M E L AY U AY
Usaha untuk menggubal perlembagaan baru bagi Semenanj n Tanah Melayu telah dijalankan oleh Ke ug rajaan Briih ts
56

R A N C A N G A N K E S AT UAN TA N A H M E L AYU (MALAYAN UNION)

semasa pendudukan Jepun di Tanah Melay . Ke u rajaan British telah menubuhkan sebuah badan, iaitu Unit Perancangan Tanah Melayu di Brian Unit ini dianggotai oleh ti. bekas pegawa B t s yang pernah berkhidmat di Semei ri i h nanjung sebelum Jepun menguasai negara kita. Semasa pegawai ini menggubal perlembagaan, iaitu tiga buah memorandum telah dike mukakan kepada Pejabat Tanah Jajahan British. Salah satu daripada memorandum ini adalah daripada Persatuan British Malaya dan satu lagi daripada mendiang Tan Cheng Lock yang pada masa itu berada di India. Beliau telah meninggalkan Semenanjung apabila Jepun menakluki Tanah Melay . Memorandum yang ke u t g d ke mukakan oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Melayu ia i Bian rti.

CADANGAN MEMORANDUM AT UAN MALAY P E R S AT UAN BRITISH MALAYA
Memorandum yang dikemukakan oleh Persatuan British Malaya mencadangkan supaya negeri-negeri Melayu, trmasuk Seberang Prai dan Melaka, digabungkan di bawah e satu pemerintahan. Pulau Pinang dan Singapura akan menjadi tanah jajahan Briih Penduduk Tanah Melayu ts. hendaklah diberi peluang untuk memerintah dan mentadbir negara mereka. Persatuan ini juga mengesyo rkan supaya sebuah Majlis dibentuk tetapi ahlinya dilantik oleh Kerajaan Biih rts.

CADANGAN

MEMORANDUM

TAN

CHENG

LOCK

Memorandum Tan Cheng Lock t rut mencadangkan suu paya semua negeri n g ri M l u t rmasuk Pulau Pinang, -ee e ay e
57

P E N G A J I A N K E N E G A R A A N M A L AYSIA

Melaka dan Singapura digabungkan dalam satu kesatuan. Kesatuan ini ditadbirkan sebagai sebuah pemerintahan. Penduduk Tanah Melayu hendaklah diberi hak politik yang lebih luas. Beliau juga mengemukakan supaya Majlis dibentuk dan ahlinya dipilih oleh rakyat.

DA AT UA C A DA N G A N M E M O R A N D U M P E R S AT UA N JAR-PELAJ AR-PELAJA AYU BRITAIN P E L A J AR-PELAJ A R M E L AYU BRITAIN
Beberapa orang pelajar Melayu yang berada di Britain ketika Perang Dunia Kedua melahirkan rasa tidak puas hati terhadap rancangan Ke rajaan British mengemukakan satu p rlembagaan baru bagi Semenanjung Tanah Melay s l e u ee pas Pe rang Dunia Kedua. Mereka telah menubuhkan sebuah Persatuan Pelajar-pelajar Melayu dan mengirimkan s t memorandum kepada Kerajaan British pada 25 April au 1944. Mengikut deraf memorandum pelajar-pelajar ini, mereka menentang percubaan Ke rajaan British menu a t ra kr a f negeri-negeri Melayu daripada negeri b rnaung ke tanah e jajahan. Namun demikian memorandum pelajar ini bersedia menerima penasihat British di setiap negeri Melayu dan menganggap Negeri-negeri Selat sebagai tanah jajahan British. Memorandum ini juga mencadangkan supaya negeri-negeri Melayu digabungkan tetapi kedaulatan sultannya diiktiraf. Selain itu, memorandum ini meminta supaya pemberian hak ke rakyatan Tanah Melayu tidak mengikut p i s p js sl. r n i u oi Dua perkara yang agak menarik dalam memorandum pelajar-pelajar Melay i i i l h u n aa: Pe rtama: mereka berpendapat bahawa matlamat akhir bagi orang Melayu di Semenanjung Tanah Melayu dan di Indonesia ialah pergabungan gugusan pulau-pulau Melay ; u
58

R A N C A N G A N K E S AT UAN TA N A H M E L AYU (MALAYAN UNION)

Kedua: mereka mencadangkan supaya sebuah Unive s t Tanah Melayu ditubuhkan dan unive s t i i h n rii rii n edaklah mempunyai Jabatan Pengajian Melayu.

BA AY S E BA B M A L AYA N U N I O N D I P E R K E N A L K A N
Dalam menghadapi ke mungkinan memberikemerdekaan kepada Tanah Melayu, Britain ingin memastikan bahaw a pelabu ran ekonomi sert kepentingannya di negeri i i a a a n kn tru t rkaw a. Bagi mencapai tujuan ini keadaan politik e s e l dalam negeri mestilah stabil. Kaum imigran mestilah meneruskan peranan mereka bagi memastikan kestabilan ekonomi. W alau bagaimanapun, sehingga kini mereka hanya mempunyai hak politik dan minat politik yang sedikit di dalam negeri“angkat” mereka. Bagi mendapatkan ke setiaan mereka dan untuk mewujudkan satu masya rakat berbilang kaum yang bersatu, Britain merancang untuk memberi h k kewarganegaraan yang sama kepada semua a bangsa. S k ranya tindakan ini dilakukan, ini berert m ei i e namatkan hak istimewa yang selama ini dinikmati oleh orang Melayu. Britain juga ingin memastikan hak pentadbiran kerajaan hanya akan diberi melalui bimbingan British. Dasar sebelum perang yang mengagihkan kuasa pusat dan pengembalian kuasa kepada negeri-negeri telah melemahkan kaw alan pusat. B ritain tidak mempunyai pengaruh yang kuat secara langsung ke atas kelima-lima buah unit bebas Negeri n g ri M l u Tidak Bersekutu. Satu gabungan bagi -ee e ay Negeri-negeri Melayu dan Negeri-negeri Selat di bawah kawalan pusat seorang Gabenor British akan memudahkan pentadbiran dan menjadi lebih cekap. Bagi dunia luar, g a bungan ini merupakan sebuah barisan bersatu. Matlamat terpenting ialah untuk memastikan dasar British untuk
59

P E N G A J I A N K E N E G A R A A N M A L AYSIA

kemajuan masa hadapan dapat dijalankan. Rancangan yang dicadangkan bagi mencapai matlamat yang diinginkan itu diperkenalkan sebagai Malayan Union.

SOALAN PERBINCANGAN 1

Jelaskan mengapa Malayan Union diperkenalkan.

M E N DA PA T K A N P E R S E T U J UAN SULTA N DA PA UAN SULT DA AY T E R H A DA P M A L AYAN UNION
Rancangan Malayan Union itu telah diumumkan dalam Pa rlimen British pada 10 Oktober 1945. Sir Harold MacMichael telah dilantik sebagai W akil Khas Ke j ra a an Bri i h ke Tanah Melay . Dia dihantar bagi mendapatts u kan persetujuan sultan terhadap rancangan itu. Sultan mestilah menandatangani Perjanjian Malayan Union bagi membenarkan Britain mengisytiharkan perlembagaan baru itu. Dalam masa tiga bulan sahaja selepas kedatangannya, MacMichael telah memperoleh tandatangan kesemua sembilan orang sultan bagi Perjanjian itu. Hanya selepas ini, barulah Ke rtas Putih yang mengandungi bui tran lanjut tentang perlembagaan Malayan Union itu diterbitkan pada 22 Januari 1946. W alau bagaimanapun, kegembiraan MacMichael kerana kejayaan tugasnya itu tidak kekal lama. Banyak bantahan ditimbulkan oleh orang Melayu. Dia telah dituduh menggunakan ancaman buang negeri terhadap sultan bagi memaksa mereka supaya b r e u u MacMichael juga telah estj. d b ri kuasa untuk meny a a kesetiaan semu s l a t r ie ist a utn ehadap British semasa pendudukan Jepun. Ini menyebabkan
60

R A N C A N G A N K E S AT UAN TA N A H M E L AYU (MALAYAN UNION)

semua sultan berasa bimbang terhadap kedudukan mereka jika mereka tidak bekerjasama. Tambahan pula mereka tidak diberikan masa untuk berunding dengan Majlismajlis Mesyuarat Negeri. Di samping itu, butiran tentang perlembagaan baru itu tidak diumumkan kepada orang ramai.

YA AT-SYA AT AY S YA R AT-SYA R AT M A L AYAN UNION
Perlembagaan Malayan Union telah menukar taraf negerinegeri Melayu dari negeriyang bernaung di bawah tanah jajahan Briih Menerusi Malayan Union, Ke ts. rajaan Briih ts telah menghapuskan kedaulatan sultan Melayu. Kerajaan British telah mengambil alih kuasa sultan Melayu apabila Sir Harold MacMichael, seorang wakil khas Ke rajaan Briih ts, telah berjaya mendapatkan tandatangan semua sultan untuk menye rahkan kedaulatan mereka kepada pihak Briih ts. Sebenarnya c ra beliau mendapatkan tandatangan sultan ini a boleh dipersoalkan kerana ada sultan yang diugut. Selain itu, ada pula perjanjian penyerahan kuasa yang telah ditandatangani oleh semua sultan ini yang tidak sah dari segi perlembagaan negeri. Perlembagaan negeri Johor misalnya tidak membenarkan Sultan Johor dengan sendirinya menyer ahkan negeri J h r kepada mana-mana kuasa luar.Te a i oo tp oleh sebab Bri i h m rupakan sebuah negara yang kuat dan ts e berkuasa, maka British telah memaksa Sultan Johor menerima gagasan Malayan Union. Mengikut perlembagaan Malayan Union, semua negeri M l u t rmasuk Pulau e ay e Pinang dan Melaka disatukan di bawah satu pemerintahan pusat. Singapura tidak dimasukkan ke dalam Malayan Union. Malayan Union akan diperintah oleh seorang Gabenor British yang berkuasa penuh. Sultan hanya akan menjadi raja kehormat sahaja. Majlis Penasihat Pusat
61

P E N G A J I A N K E N E G A R A A N M A L AYSIA

Malayan Union dianggotai oleh semua sultan tetapi gabenor adalah pengeru i . Keadaan ini amat ganjil ke s nya rana seorang yang beragama Kristian menjadi pengeru i M j i s als yang juga membicarakan hal agama Islam. Perlembagaan Malayan Union cuba memberi hak kerakyatan kepada golongan bukan Melayu meneru i p n i j s s l .I i b r s ri s p u o i n e makna jika seseora g i u d l h rk n d Tanah Melayu sen t iai a i lepas Malayan Union ditubuhkan, maka orang itu berhak menerima hak kerakyatan tempat dia dilahirkan. Cara ini membolehkan orang bukan Melayu mendapat hak kerakyatan dengan senang. Mengikut perlembagaan Malayan Union juga, tiap-tiap negeri dalam Malayan Union mempunyai seorang Pesuruhjaya Negeriyang menjadi ketua pentadbir di peringkat negeri.

P E R L E M BA G A A N BA

M A L AYAN AY

UNION

Berikut ialah fasal utama dalam Perlembagaan Malayan Union, iaitu: 1 . Kesemua sembilan buah Negeri-negeri Melayu dan Negeri-negeri Selat, Pulau Pinang dan Melaka akan dipusatkan di baw ah kaw alan terus seorang Gabenor British. Singapura akan kekal sebagai sebuah ko o i yang berasingan dengan Gabenornya senln dr. ii Seorang Gabenor-Jenera B t s a a b rkuasa ke a a l ri i h k n e ts Malayan Union, Singapura dan Wilayah-wilayah Borneo. Sultan akan terus memegang jaw atan mereka, tetapi kuasa mereka telah dikurangkan. Sultan boleh mengekalkan hak kuasa tertinggi hanya dalam hal agama Islam, iaitu sebagai Presiden Majlis Penasihat Melayu di negerinya sendiri.

2 .

3 .

62

R A N C A N G A N K E S AT UAN TA N A H M E L AYU (MALAYAN UNION)

4 .

5 .

6 .

Negeri-negeri Melayu dan Selat akan mengekalkan Majlis Mesyuarat Negeri masing-masing untuk mengu ruskan ke rajaan tempatan. M j i i i d l t k a d als n ieakn i bawah kawa a t ru ke l n e s rajaan pusat. Gabenor akan memerintah dengan bantuan sebuah M j i Ke j Ke a l s r a rajaan dan sebuah Dewan Pe rundangan. Sebuah Majlis Penasihat Sementara dengan ahli yang dilantik oleh Gabenor akan bertugas sehingga Majlis dan Dewan tersebut ditubuhkan. Gabenor akan mempunyai kuasa pembatalan yang besar dalam Majlis Penasihat ini. Kewarganegaraan akan diberi kepada golongan yang berikut, dengan tidak memasukkan warganegara J e pun.

Secara Terus atau Melalui Perjalanan Undang-Undang Perjalanan
1 . Sesiapa sahaja yang dilahirkan di negeri Malayan Union dan Singapura dan telah bermastautin di situ sebelum perintah tersebut dikuatkuasakan. Sesiapa sahaja yang beru mur sekurang-kurangnya 18 tahun yang telah bermastautin di negeri Malayan Union atau Singapura selama 10 tahun dari masa 15 tahun sebelum 15 Februari 1942. Mereka terpaksa m engangkat sumpah kewalakan kepada Malayan Union. Sesiapa sahaja yang dilahirkan di negeri Malayan Union atau Singapura pada atau selepas perintah tersebut dikuatkuasakan. Sesiapa sahaja yang dilahirkan di luar negeri Malayan Union atau Singapura pada atau selepas perintah tersebut dikuatkuasakan, apabila bapanya i l h wargaaa negara Malayan Union. Anak-anak (di baw ah umur 18 tahun) bagi warganegara yang tergolong dalam (a) dan (b).
63

2 .

3 .

4 .

5 .

P E N G A J I A N K E N E G A R A A N M A L AYSIA

SOALAN PERBINCANGAN 2

Jelaskan peruntukan yang terkandung dalam Malayan Union

BA BA TA AY S E BA B - S E BA B P E N E N TA N G A N O R A N G M E L AY U
Bantahan orang Melayu berpunca daripada perubahan mendadak yang diperkenalkan khususnya tentang hak kewargangaraan yang sama ra a kepada semua orang. Ii t n b rmakna hak dan kedudukan istimewa o e rang Melayu akan trl c t Bangsa mendatang sepert o e uu. i rang Cina dan India akan mempunyai taraf yang sama dengan orang Melayu. Bantahan orang Melayu juga berpunca daripada syarat kew arganegaraan yang membenarkan orang Cina yang d l h rkan di Singapura juga memohon kewarganegara n d iai a i Tanah Melay . I i s c ra tidak langsung akan menyebabkan u n ea bilangan orang Cina akan melebihi bilangan orang Melayu. Dasar kerakyatan yang longgar ini juga akan memberi kuasa politik kepada orang bukan Melayu. Di samping itu juga, tindakan melucutkan kuasa yang selama ini dimiliki oleh raja-raja Melayu juga akan menyebabkan kedudukan orang Melayu tidak mendapat pembelaa l g . Tanah Melayu akhirnya tidak lagi akan dapat di n ai perintah oleh orang Melayu. Orang Melayu juga membantah perlaksanaan Malayan Union berdasarkan cara-cara perjanjian MacMichael yang bertindak dengan memeras dan mengugut sultan dan ra a j Melayu agar menerima pelaksanaan Malayan Union. Tindakan MacMichael yang mengugut untuk melucutkan kekuasaan raja-raja Melayu yang enggan menerima
64

R A N C A N G A N K E S AT UAN TA N A H M E L AYU (MALAYAN UNION)

cadangan Malayan Union juga telah membangkitkan kemarahan orang Melay . Penentangan terhadap Malayan u Union oleh orang Melayu juga turu d p rkuatkan lagi det ie ngan galakan yang diberikan oleh pegawai-pegawai kerajaan Inggeri yang pernah berkhidmat di Tanah Melayu s sepert Fr i ank Swettenham dan George Maxwel Mereka l. berpendapat bahawa Ke rajaan Bri i h b rt n a t d k a i ts e i d k i a d l terhadap orang Melay . Mereka telah mengemukakan u bantahan dengan menu i s ra kepada akhbar Times di ls u t London. Mereka juga mengecam ke rajaan British meneru i s Pe a a Tanah Jajahan di London. jbt Orang Melayu juga telah mendapat semangat baru bagi menentang perlaksanan Malayan Union kesan daripada pendudukan Jepun. Orang Melayu menyedari bahawa Inggeris bukanlah ikhlas untuk menolong orang Melayu tetapi mereka mempunya p rancangan yang licik untuk i e menjajah Tanah Melay . Pengenalan Malayan Union juga u akan mencemarkan budaya dan peradaban orang Melayu s rta menjatuhkan martabat dan ke mu i a o e l a n rang Islam.

BU AY AY P E N U B U H A N K O N G R E S M E L AY U S E M A L AYA
Tentangan orang Melayu terhadap Malayan Union telah d l n a a d s l ruh negara t t p t d k s c ra tersusun. i a c rk n i e u eai ia ea Beberapa pandangan telah dikemukakan dalam akhbar supaya orang Melayu bersatu-padu menentang Malayan Union. Kemuncak daripada saranan akhbar Majlis pada 1 Mac 1946 satu persidangan pert buhan Melay t l h d u u ea i adakan di Kuala Lumpur untuk menyatupadukan orang Melayu. Persidangan tersebut berjalan dari 14 Mac 1946 dan telah dihadiri o e 4 buah pert buhan Melay . H s l lh 1 u u ai d ripada pertemuan tersebut satu persetujuan telah dicapai a untuk menubuhkan satu gabungan yang dikenali sebagai
65

P E N G A J I A N K E N E G A R A A N M A L AYSIA

Kongres Melayu SeMalaya dan Dato Onn bin Ja fa t l h a r ea dilantik sebagai pengeru i . s nya

TINDA K A N T E R H A DA P M A L AYAN TINDA DA AY YA D A N P E N G H A P U S A N N YA

UNION

Kerajaan British telah berazam untuk melaksanakan Malayan Union pada 1 April 1946 kecuali satu perkara yang t d k a a d l k a a a , i i u fasal hak ke ia kn iasnkn at rakya a . Kongr s tn e Melayu SeMalaya telah mengadakan mesyuarat dan bersepakat mengambil keputusan pada 29 dan 30 Mac 1946 bahawa: 1 . 2 . 3 . Orang Melayu hendaklah memulaukan istiadat melantik Gabenor Malayan Union; Memohon Raja-raja Melayu supaya jangan menghadiri majlis istiadat melantik Gabenor itu; Orang Melayu mesti menunjukkan tanda berkabung dengan melilitkan kain putih selama 7 hari, iaitu mulai 1 April 1946.

S e mua orang Melayu termasuk ahli majlis-majlis penasihat Malayan Union di peringkat pusat atau negeri telah diminta supaya memulaukan juga majlis-majlis itu. Raja-raja Melayu juga diminta, oleh Datuk Onn dan tiga pemimpin lain, supaya t rut memulaukan istiadat perl n u atikan tersebut. Raja-raja Melayu telah bersedia untuk bekerjasama dengan Kongres dan rakyat demi mendapatkan kembali kedaulatan mereka setelah mereka sedar bahawa mereka telah tersilap langkah iaitu bersetuju menandatangani surat penyerahan kuasa kepada British dan menerima Malayan Union. Pada 1 April 1946, apabila tiba saat perlantikan Gabenor Sir Edward Gent di Kuala Lumpur, t a a s o i d e rang
66

R A N C A N G A N K E S AT UAN TA N A H M E L AYU (MALAYAN UNION)

Raja-raja Melayu atau ahli Melayu Majlis Penasihat Malayan Union yang hadir ke upacara tersebu. Kongres Melayu t SeMalaya berjaya membuka jalan untuk orang Melayu menentang Malayan Union.

YA L A H I R N YA

UMNO
Pada 11 Mei 1946 satu persidangan telah diadakan oleh Kongres Melayu SeMalaya di Johor Bahru, apabila satu jawatankuasa telah dilantik pada awal Mac untuk menggubal satu perlembagaan menubuhkan satu part pltk i oii baru dan melaporkan hasil kerjanya Pa iPo i i b ru i u . rt l t k a t dinamakan Pe u rt buhan Kebangsaan Melayu Bersatu atau PERKEMBAR atau lebih dikenali pada masa ini dalam Bahasa Inggeri s b g i United Malays National Organisation s eaa (UMNO). Dengan ini pada 11 Mei 1946 Kongres Melayu SeMalaya dibubarkan. UMNO terus mengadakan rapat umum, tunjuk pera saan menentang Malayan Union. Pemimpin UMNO bergiat menerangkan kebu rukan Malayan Union ke s l ruh eu Tanah Melayu dan mendapat sokongan daripada orang Melayu yang menentang Malayan Union dengan kuat dan hebat manakala orang bukan Melay yang bera a d Tanah u d i Melayu pula tidak menyokong Malayan Union. Pada Julai 1946, satu Jawatankuasa Kerja telah ditubuhkan bagi menggubal satu perlembagaan baru yang boleh diterima oleh orang Melayu untuk melahirkan satu pentadbiran yang cekap dan menjadi asas kepada perkembangan politik sert a perlembagaan di masa hadapan. Kerajaan British mengambil keputusan melantik 6 orang pegawai kanannya sebagai anggota Jawatankuasa Ke j u t k b runding dengan ra nu e 4 orang wakil raja-raja Melayu dan 2 orang wakil UMNO. Jaw atankuasa tersebut dipengerusikan oleh Ketua ) Setiausaha (Chief Secretary.
67

P E N G A J I A N K E N E G A R A A N M A L AYSIA

BU P E N U BU H A N

UAN P E R S E K U T UAN T A N A H

AY M E L AY U

Jawatankuasa Kerja telah mengkaji syor dan membuat pindaan perlembagaan yang dicadangkan dan Kerajaan Bri i h a h rnya menerima perlembagaan tersebu ts ki t dan dilaksanakan pada 21 Januari 1948 bagi menggantikan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melay . u Terdapat beberapa perubahan penting yang dilakukan dalam Perlembagaan Persekutuan 1948. Antara pindaan tersebut adalah tentang jumlah anggota dalam Majlis Pe rundangan Persekutuan. Di samping ke ayakan l bermastautin sebagai sya rat untuk menjadi warganegara Persekutuan, bilangan tahun turu d k rangkan. Berdasart iu kan Pe rlembagaan baru tersebu , Ke t rajaan Persekutuan akan ditadbir oleh seorang Pesuruhjaya Tinggi Briih yang ts dilantik oleh kerajaan British, pembentukan sebuah Majlis Pe rundangan Persekutuan yang mengandungi 75 peruntukan dan sebuah Majlis Mesyuarat Kerja. Perlembagaan tersebut juga akan mengandungi sebuah Majlis Raja-raja Melayu yang akan menasihatkan Pesuruhjaya Tinggi, manakala di setiap negeri a a d kn i tubuhkan Majlis Negeri. Rang undang-undang yang diluluskan perlu mendapat perkenan daripada Raja. Majlis negeri juga berfungsi untuk meluluskan undang-undang yang berkaitan dengan agama Islam dan istiadat Melayu. Pegawai Eksekutif yang akan mentadbir negeri-negeri Melayu ialah Menteri Besar .

BAB-SEB AB-SEBAB KEJA S E BAB-SEBAB KEJAYA A N UAN AY P E R S E K U T UAN T A N A H M E L AY U
Kejayaan Orang Melayu mengagalkan pelaksanaan r ancangan Malayan Union didorong oleh perpaduan era t
68

R A N C A N G A N K E S AT UAN TA N A H M E L AYU (MALAYAN UNION)

yang ditunjukkan oleh orang Melayu itu sendiri. Penentangan orang Melayu walaupun tanpa menggunakan kekerasan telah membuktikan kepada Inggeris bahawa orang Melayu amat tidak menyenangi perlaksanaan Malayan Union. Syor dalam Malayan Union amat menyinggung perasaan orang Melayu sehingga Inggeris menyedari bahawa Tanah Melayu tidak dapat diperintah dengan berkesan sekiranya hak dan kepentingan orang Melayu diketepikan. Kejayaan membubarkan Malayan Union dan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu adalah ke ayaan besar j kepada orang Melayu dan ini adalah suatu rahmat kepada generasi Melayu masa depan. W alaupun perlaksanaan Per sekutuan Tanah Melayu mendapat tentangan daripada beberapa pihak, rancangan perlaksanaannya tetap dapat dijalankan dengan jayanya.

RINGKASAN PELAJARAN 4

1 .

2 .

3 .

Malayan Union merupakan satu bentuk pentadbran yang mengubah kedudukan Tanah Melayu i daripada status sebuah naungan Inggeris kepada tanah jajahan. Malayan Union dibentuk selepas mengambil kira kepentingan Inggeris yang ingin memastikan kepentingan mereka tidak terjejas. Sya rat-sya rat Malayan Union seperti tindakan untuk menghapuskan kuasa dan kedaulatan rajaraja Melayu, kelonggaran syarat dalam pemberian kew arganegaraan telah mendapat tentangan daripada orang Melayu.

69

P E N G A J I A N K E N E G A R A A N M A L AYSIA

4 .

5 .

6 .

Tentangan orang Melay t l h d p rlihatkan meu ea ie lalui pembentukan Kongres Melayu SeMalaya yang bertujuan untuk menyatupadukan perjuangan orang Melayu. Pada 11 Mei 1946, Pe u rt buhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) telah ditubuhkan sebagai part p l t k b g m nyusun gerakan untuk mei oii ai e nentang Malayan Union. Tentangan kuat daripada orang Melayu telah memaksa Inggeris mengkaji semula Malayan Union dan akhirnya pada 21 Januari 1948 Malayan Union telah dibubarkan dan digantikan dengan Persekutuan Tanah Melay . u

SOALAN KENDIRI
1 . Penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union berpunca daripada tindakan Inggeris melucutkan kekuasaan raja-raja Melayu. Bincangkan. Jelaskan secararingkas peruntukan ya g t rkandung n e dalam Pe rlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948.

2 .

JA JAW PA J AW A PA N
Soalan Perbincangan 1 Malayan Union diperkenalkan kerana i ) Menjaga kepentingan dan pelabu ran Inggeri d Tanah si Melayu. i i Mendapatkan kesetiaan kaum pendatang dengan ) melonggarkan pemberian hak kerakyatan. ii Memudahkan pentadbiran dan kecekapan pentadbiran. i )
70

R A N C A N G A N K E S AT UAN TA N A H M E L AYU (MALAYAN UNION)

Soalan Perbincangan 2 Antara peruntukan yang terkandung dalam Malayan Union ialah kesemua negeri Melayu dan negeri Selat kecuali Singapura akan digabungkan dan ditadbir oleh seorang Gabenor British, kuasa sultan dikurangkan dan taraf ker akyatan menjadi lebih longgar. Soalan Kendiri 1 Penentangan orang Melayu berpunca daripada kesan perlaksanaan Malayan Union yang akan melucutkan kekuasaan raja-raja Melayu. Di samping itu, tindakan penentangan juga berpunca daripada perubahan mendadak yang diperkenalkan dalam pemberi n kewarganegaraan, perlucutan a hak-hak istimewa orang Melayu, persetujuan sultan dengan cara ugutan oleh MacMichael, kesedaran politik yang semakin tinggi akibat pendudukan Jepun dan juga didorong oleh sokongan pegawa I g e syang pernah bertugas i n g ri d Tanah Melayu yang turut menentang perlaksanaan i Malayan Union. Soalan Kendiri 2 Antara peruntukan yang terkandung dalam Pe rlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ialah Ke rajaan Persekutuan akan ditadbir oleh seorang Pesuruhjaya Inggeri s, pembentukan Majlis Pe rundangan Persekutuan dan juga s ra kewarganegaraan yang lebih ke a . ya t tt

RUJUKAN
1 . Ibrahim Mahmod 1981. Sejarah Perjuangan Bangsa Melayu. Pustaka Antara.

2 .

Negara Kita: Sejarah Pentadbiran dan Dasar-dasar Pembangunan 1982. INTAN.
71

P E N G A J I A N K E N E G A R A A N M A L AYSIA

3 .

Lotfi Ismail 1975. Sejarah Malaysia 1400–1963. Utusan Publications & Distributors. Zainal Abidin b. Abd W ahid 1971. Sejarah Malaysia Sepintas Lalu. Tan Ding Eing 1975. Sejarah Malaysia dan Singapura . Fajar Bakti.

4 .

5 .

72

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful