‫הקדמת הרב המחבר‬

‫קול הנקרא בשמם ולכבודם ‪ 1‬של מעלת פרנסי ומנהיגי ראשי עם קדש ‪ 2‬ליוורנו יע"א * בששים‬
‫חכמה ‪ * 3‬המה יעלו על כל מעלה רמה ‪* 4‬‬
‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫בעשרה מאמרות ‪ , 5‬של נעים זמירות ‪ , 6‬נשירה ונזמרה‪ ,‬גבורות ‪ 7‬השם הנכבד והנורא ‪ , 8‬אנחנו‬
‫אלה פה ‪ 9‬בני ליוורנו יע"א‪ ,‬כעל כל אשר גמלנו ‪ , 10‬והגדיל לעשות עמנו ‪ , 11‬ביום טובה לחדש שבט‬
‫עברתו יכלה ‪ , 12‬שנת נאוה תהלה ‪ 13‬לפ"ק‪ ,‬תהלת ה' ידבר פינו ‪ , 14‬על התשועות אשר בעינינו‬
‫ראינו ‪ , 15‬כי בא מועד ‪ 16‬לשבוח את שבח הימין ימין ה' רוממה ‪ , 17‬היא שעמדה להוויתנו ‪ 18‬ביום‬
‫אף וחימה ‪ , 19‬והיא גלתה את מקור חסדיה ‪ 20‬להקים סערה לדממה ‪ , 21‬והגיע זמנינו לומר שירה‬
‫היום הזה יום בשורה ‪. 22‬‬
‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫הן הוד היום גדול לו עת האסף ‪ 23‬בכנופיא‪ ,‬לספר מעשה יה ‪ 24‬לכן שפר קדמי להחויה‪ ,‬אתיא‬
‫ותמהיא‪ ,‬די עבד עמנא אלהא עלאה ‪ , 25‬למען ידעו דור אחרון ‪ 26‬וכל השארית הנמצאה ‪ , 27‬את‬
‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪ 1‬ע"פ ישעיה מג‪ ,‬ז‬
‫‪ 2‬סוטה לט‪ .‬ועוד‬
‫‪ 3‬ע"פ איוב יב‪ ,‬יב‬
‫‪ 4‬ע"פ שמואל א ט‪ ,‬יא‬
‫‪ 5‬אבות פ"ה‬
‫‪ 6‬שמואל ב ריש פכ"ג‬
‫‪ 7‬תהלים כה‪ ,‬יד‬
‫‪ 8‬דברים כח‪ ,‬נח‬
‫‪ 9‬שם ה‪ ,‬ג‬
‫‪ 10‬ישעיה סג‪ ,‬ז‬
‫‪ 11‬תהלים קכג‪ ,‬ב‬
‫‪ 12‬משלי כב‪ ,‬ח‬
‫‪ 13‬תהלים לג ועוד‬
‫‪ 14‬ע"פ תהלים קמה‪ ,‬כא‬
‫‪ 15‬שם לה‪ ,‬כא‬
‫‪ 16‬שם קב‪ ,‬יד‬
‫‪ 17‬תהלים קיח כ‪ ,‬יח‬
‫‪ 18‬ע"פ נוסח "והיא שעמד לאבותינו"‪ ,‬וכאן פירושו "קיום" מלשון "הויה" בארמי‪ ,‬כמו "בהוייתה תהא" )ע"ז‬
‫נד‪.(:‬‬
‫‪ 19‬לשון תנ"ך בכ"מ‬
‫‪ 20‬ע"פ ויקרא כ‪ ,‬יח‪ .‬כאן מוצאים עוד דוגמא של שימוש בביטויים שבמקורם משמעותם לא חיובי ואכמ"ל‪.‬‬
‫מענין לענין באותו ענין תהיתי‪ ,‬אמאי נקט "חסדיה" דוקא? ואפשר דתרתי משמע‪ ,‬א( המשחק מילים וב( כי‬
‫תרגומו המקובל של הפרח "‪ "geranium‬הוא "חסידה"‪ ,‬וכבר לפני שנים רבות תרגמוהו כן‪ .‬והיא גם דומה למה‬
‫שבתוניס כינו את אנשי ליוורנו שירדו להשתקע שם‪ ,‬בשם "גורנים" על שם העיר בלטינית "ליגורנוס" או‬
‫אנגלית וספרדית "ליגורן"‪ .‬ואולי לזה רמז המחבר כיון שעל יושבי ליוורנו הוא כותב‪.‬‬
‫‪ 21‬ע"פ תהלים קז‪ ,‬כט‬
‫‪ 22‬מלכים ב ז‪ ,‬ט‬
‫‪ 23‬ע"פ בראשית כט‪ ,‬ז‬

‫מעשי ה' כי נורא ‪ , 28‬ושורי בארש ‪ 29‬ינתנו בקצר אמיץ ‪ 30‬קצורי מקצרא‪ ,‬שהמקום גורם ‪ 31‬דלא‬
‫לטפויי לישנא יתירא ‪ , 32‬אך בעינן ספורין לפנינו ‪ , 33‬בדיל דיעבור ‪ 34‬יראת ה' על פנינו ‪ , 35‬בזכרינו‬
‫את ציו"ן ‪ 36‬מעשיו הנפלאים ‪ , 37‬לכו שמעו ואספרה כל יראי אלהים ‪. 38‬‬
‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות ‪ 39‬אפ"י רברבי ואפ"י זוטרי ‪ 40‬מאת ה' מן השמים ‪ , 41‬וכל‬
‫אפיי"א שוין ‪ 42‬לצו"ר על פי שליחותו ‪ 43‬ולבא עלינו דרך חרוניי"ם ‪ , 44‬בר מן דין ‪ 45‬שכבר‬
‫‪49‬‬
‫השמיעונו מן הרמתי"ם ‪ , 46‬זמנא בתר זמנא ‪ 47‬לא אחת ולא שתים ‪ , 48‬וביום שב"ת משוש לבנו‬
‫בין הערבים‪ ,‬שתו איש אידו ‪ 50‬מגור מסביב ‪ 51‬ואת האמי"ם ביושבי קריתי"ם ‪ , 52‬היא גופא גזירה‬
‫כד מטא לחר"ן ‪ 53‬מרן דבשמיא‪ ,‬איהו אפיק ליה לקלא ‪ 54‬ורוח שאינה מצויה ‪ , 55‬הן קול ענות‬
‫גבורה ‪ , 56‬ויאמר ויעמד רוח סערה ‪ , 57‬בשפל אדירים הקריבה חימה ‪ , 58‬להרגיז ארץ ממקומה‪,‬‬
‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫‪44‬‬
‫‪45‬‬
‫‪46‬‬
‫‪47‬‬
‫‪48‬‬
‫‪49‬‬
‫‪50‬‬
‫‪51‬‬
‫‪52‬‬
‫‪53‬‬
‫‪54‬‬
‫‪55‬‬
‫‪56‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫תהלים קיח‪ ,‬יז‬
‫ע"פ דניאל ג‪ ,‬לב‬
‫תהלים עח‪ ,‬ו‬
‫מלכים ב יט‪ ,‬ד ועוד בישעיה‬
‫שמות לד‪ ,‬י‬
‫ע"פ שיר השירים ד‪ ,‬ח‬
‫ע"פ שמואל ב טו‪ ,‬יב‬
‫ע"פ לשון התלמוד "לצור על פי צלוחיתו" בכ"מ‬
‫ע"פ ב"ב קלח‪ :‬ועוד‬
‫נדה סב‪:‬‬
‫מל' הפזמון חוזר שבפיוט "רחמנא אדכר לן וכו'"‪ ,‬ו"דיעבור" משתמשת למליצה הבאה‪.‬‬
‫ע"פ שמות כ‪ ,‬יז‬
‫ע"פ תהלים קלז‪ ,‬א‬
‫ע"פ שם קלט‪ ,‬יד‬
‫תהלים סו‪ ,‬טז‬
‫שמות יב‪ ,‬מא‬
‫חגיגה יג‪ :‬ועוד‬
‫בראשית יט‪ ,‬כד‬
‫ע"פ לשון המדרש בכ"מ )"כל אפיא שוין" "כל אפין שוין"(‬
‫ע"פ ב"ק מט‪ :‬ועוד‬
‫ע"פ ישעיה טו‪ ,‬ה‬
‫ברכות לח‪:‬‬
‫שמואל א א‪ ,‬א‬
‫ב"ק קיג‪.‬‬
‫אפשר ע"פ המשנה בנגעים סו"פ יב‬
‫איכה ה‪ ,‬טו‬
‫ע"פ שמות לג‪ ,‬ד‬
‫ירמיה כ‪ ,‬ג‬
‫ע"פ בראשית יד‪ ,‬ב‬
‫ע"פ סנהדרין צה‪:‬‬
‫ע"פ מו"ק יח‪:‬‬
‫לשון התלמוד בכ"מ‬
‫שמות לב‪ ,‬יח‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫ועמודיה יתפלצון ‪ , 59‬כי השתות יהרסון ‪ , 60‬ההרים ימושו והגבעות ‪ , 61‬על הזיקין ועל הזועות ‪, 62‬‬
‫שברוה האי מחיצה גודא ‪ 63‬לחל"ק יצאת ‪ , 64‬ואלו שהן זזין ממקומן ‪ 65‬דסלקין לעילא ודנחתין‬
‫לתתא ‪ , 66‬כל אדם חזו מגדל הפורח באויר ‪ , 67‬ויהי סער גדול בים והאניה חשבה להשבר ‪ , 68‬אנוש‬
‫יביט ‪ 69‬כל גגות העיר רשות אחת ‪ , 70‬מעין נרפש ומקור משחת ‪ , 71‬שורא ובר שורא ‪ 72‬דא לדא‬
‫נקשן ‪ , 73‬ושערים ירקדו שם ‪ , 74‬סוף דבר הקול נשמע ‪ 75‬דחילה ואמתני ותקיפא ‪ , 76‬עד די אתגזרת‬
‫אבן ‪ 77‬רוב עביה ורוב הקיפה ‪ , 78‬וקיר הבית שלף ויצא מגו"ה ‪ , 79‬ואותו היום יעלו שמים ירדו‬
‫תהומות הוה ‪ , 80‬וכל דיירי ארעא כל"ה חשיבין ‪ , 81‬די קריתא דך תיהוי קו של חרובי"ן ‪ , 82‬לו‬
‫תשאר פרצה ‪ , 83‬וכבר האלהים רצה‪ ,‬לעשות כלה ונחרצה ‪ , 84‬ויקרא למקום הזה בעל פריצי"ם ‪, 85‬‬
‫יער צומח עצים ‪ , 86‬לא יהיה הדבר ולא יבא ‪ , 87‬לבני ישראל עם קרובו ‪ , 88‬והעיר כלה נבוכה ‪ 89‬אלו‬
‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪ 57‬תהלים קז‪ ,‬כה‬
‫‪ 58‬ע"פ שופטים ה‪ ,‬כה‬
‫‪ 59‬ע"פ איוב ט‪ ,‬ו‬
‫‪ 60‬תהלים יא‪ ,‬ג‬
‫‪ 61‬ישעיה נד‪ ,‬י‬
‫‪ 62‬משנה פ' בתרא דברכות‬
‫‪ 63‬ב"ב ב‪.‬‬
‫‪ 64‬שבת ע‪.‬‬
‫‪ 65‬ע"פ משנה בסוטה פ"ח מ"ד‬
‫‪ 66‬ב"ק קיג‪:‬‬
‫‪ 67‬חגיגה טו‪ :‬ועוד‬
‫‪ 68‬יונה א‪ ,‬ד‬
‫‪ 69‬איוב לו‪ ,‬כה‬
‫‪ 70‬משנה בעירובין ריש פ"ט‬
‫‪ 71‬משלי כה‪ ,‬כו‬
‫‪ 72‬פסחים פו‪.‬‬
‫‪ 73‬דניאל ה‪ ,‬ו‬
‫‪ 74‬ע"פ ישעיה יג‪ ,‬כא‬
‫‪ 75‬קהלת יב‪ ,‬יג‬
‫‪ 76‬דניאל ז‪ ,‬ז‬
‫‪ 77‬שם ב‪ ,‬מה‬
‫‪ 78‬ע"פ שבת כ‪.‬‬
‫‪ 79‬איוב כ‪ ,‬כה‬
‫‪ 80‬תהלים קז‪ ,‬כו‬
‫‪ 81‬ע"פ דניאל ד‪ ,‬לב‬
‫‪ 82‬ע"פ עזרא ד‪ ,‬טו‬
‫‪ 83‬ע"פ שמות י‪ ,‬כו או ע"פ נחמיה ריש פ"ו‬
‫‪ 84‬ע"פ ישעיה י‪ ,‬כג‬
‫‪ 85‬ע"פ שמואל ב ה‪ ,‬כ‬
‫‪ 86‬קהלת ב‪ ,‬ו‬
‫‪ 87‬דברים יח‪ ,‬כב‬
‫‪ 88‬תהלים קמח‪ ,‬יד‬
‫‪ 89‬ע"פ אסתר ג‪ ,‬טו‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫הופכין את פניה' הילך והולכין ‪ 90‬לשדה בוכין ‪ , 91‬ואלו הן הגולין ‪ 92‬מגב לגב ומחבורה לחבורה ‪, 93‬‬
‫וילכו אחרי האבל ויאבלו ‪ 94‬כי דינים בשבת אפקו"ד במר"ה ‪ , 95‬ועמא דארעא אזלא ודלדלה ‪, 96‬‬
‫במשעול הכרמים ‪ 97‬בהר ובשפלה ‪ , 98‬בצוותא דאתיא ממילא‪ ,‬אחד הבן ואחד הבת בנחל"ה ‪, 99‬‬
‫שאגו ברואה כי נתפרדה החבילה ‪ , 100‬ואין מסורת בידם מאבותיהם ‪ , 101‬את פתבגם ויין‬
‫משתיהם ‪ , 102‬וגם צידה לא עשו להם ‪ , 103‬דכל חד וחד ביטל כל חמירא דאיכא ברשותיה ‪, 104‬‬
‫אימור תונבא נקטיה ‪ , 105‬ונפן ונצע המדבר"ה ‪ 106‬להוציא דבר לפני האלהים ‪ 107‬בחבת הלבבות‪,‬‬
‫פעם בחוץ פעם ברחובות ‪ , 108‬כי בית אבנים יחזה ‪ 109‬למחצה לשליש ולרביע ‪ , 110‬ואת הבית יקציע‬
‫‪ , 111‬כל השערים ננעלו ‪ , 112‬מדאגה מדבר ‪ 113‬דילמא התקלקלו‪ ,‬ואצל כל פנה ‪ 114‬אנשי חסד‬
‫נאספים ‪ , 115‬והכל מתערבין ומשתתפין ‪ 116‬בחורי עפר וכפים ‪ , 117‬ואלו עיינין בתרי צרצורי רבו‬
‫הנוטפים ‪ , 118‬ורחמין למבעי מן קדם אלה שמיא ‪ , 119‬די לא יהובדון עליא ואתכליא ‪ , 120‬ואל יראה‬
‫עוד קשה ‪ , 121‬להדין קהלא קדישא ‪ , 122‬וישע ה' אל הב"ל ‪ 123‬היוצא מקירות לבנו המה ‪ 124‬רצון‬
‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪ 90‬ע"פ משנה בפסחים סופ"ז‬
‫‪ 91‬אהלות פי"ח מ"ד‬
‫‪ 92‬ריש פ"ב דמכות‬
‫‪ 93‬משנה בביצה ריש פ"ב‬
‫‪ 94‬ע"פ ירמיה ב‪ ,‬ה‬
‫‪ 95‬ע"פ שבת פז‪:‬‬
‫‪ 96‬סוטה מט סע"א‬
‫‪ 97‬במדבר כב‪ ,‬כד‬
‫‪ 98‬דברים א‪ ,‬ז ועוד‬
‫‪ 99‬משנה בב"ב פ"ח מ"ד‬
‫‪ 100‬גיטין נט‪ :‬ועוד‬
‫‪ 101‬שקלים ריש פ"ו‬
‫‪ 102‬דניאל א‪ ,‬טז‬
‫‪ 103‬שמות ב‪ ,‬לט‬
‫‪ 104‬מהנוסח של 'ביעור חמץ'‬
‫‪ 105‬עירובין סח‪.‬‬
‫‪ 106‬ע"פ דברים ריש פ"ב‬
‫‪ 107‬קהלת ה‪ ,‬א‬
‫‪ 108‬משלי ז‪ ,‬יב‬
‫‪ 109‬איוב ח‪ ,‬יז‬
‫‪ 110‬ב"ק צה‪ :‬ועוד‬
‫‪ 111‬ויקרא יד‪ ,‬מא‬
‫‪ 112‬ע"פ ע"פ ב"מ נט‪.‬‬
‫‪ 113‬יהושע כב‪ ,‬כד‬
‫‪ 114‬משלי ז‪ ,‬יב‬
‫‪ 115‬ישעיה ריש פנ"ז‬
‫‪ 116‬ריש פ"ג דעירובין‬
‫‪ 117‬איוב ל‪ ,‬ו‬
‫‪ 118‬פ"ה דמקואות ועוד‬
‫‪ 119‬דניאל ב‪ ,‬יח‬
‫‪ 120‬חולין צב‪.‬‬
‫‪ 121‬אפשר ע"פ ירמיה כב‪ ,‬יב‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫אשר בשמי מרומים‪ ,‬יגל"ו בראש גולי"ם ‪ 125‬החסדים העליונים והרחמים‪ ,‬ויהי בערב ותעל‬
‫השל"ו ‪ 126‬וההשקט ‪ 127‬כי אמר ה' לרחם על יראיו ‪ , 128‬וברוח פיו כל צבאיו ‪ , 129‬רפו את ידיהם ‪, 130‬‬
‫ושבו לאחוריהם ‪ , 131‬כי פקד ה' את עמו ‪ , 132‬והחביא את כלי זעמו ‪ , 133‬למען הרגיע את הארץ ‪, 134‬‬
‫ולא יהיה עוד בבני ישראל פרץ‪ ,‬אז רעשים חדלו רוגז ‪ 135‬בלי נשמע קולם ‪ 136‬ושבו בנים לגבולם‬
‫‪. 137‬‬
‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫ועתה הנה הבאתי ‪ 138‬בקוצר מילין המאורע הלזה‪ ,‬והכל לפי המעשה ‪ , 139‬לא גלא"י כדגל"ו‬
‫‪142‬‬
‫אינשי ‪ , 140‬רק הן דבר כמגלה טפח וטפחיים מכסה ‪ , 141‬ויותר ממה שקריתי לפניכם כתב‬
‫רחו"ם בעל טע"ם ושמש"י ספרא ‪ , 143‬בוצינא דנהורא ‪ , 144‬ה"ה הרב המובהק הדיין המצויין‬
‫כמוה"רר רפאל מילדולה נר"ו במגילת ספר די מלכא שם שמיה ‪ 145‬שבר במצרים ‪ , 146‬אשר שם‬
‫‪151‬‬
‫ספורים יקננו ‪ 147‬בדברים ברים ‪ (?) 148‬אין חזון נפרש ‪ 149‬בפרש רחב ‪ 150‬ואת הסיפור לא בחר‬
‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪ 122‬לשון התלמוד בכ"מ‬
‫‪ 123‬בראשית ד‪ ,‬ד‬
‫‪ 124‬ירמיה ד‪ ,‬יט‬
‫‪ 125‬עמוס ו‪ ,‬ז‬
‫‪ 126‬שמות טז‪ ,‬יג‬
‫‪ 127‬מסתבר ע"פ יחזקאל טז‪ ,‬מט‬
‫‪ 128‬ע"פ תהלים קג‪ ,‬יג‬
‫‪ 129‬שם לג‪ ,‬ו‬
‫‪ 130‬ע"פ ירמיה נ‪ ,‬מג‬
‫‪ 131‬ג"ז ע"פ שם לב‪ ,‬מ‬
‫‪ 132‬רות א‪ ,‬ו‬
‫‪ 133‬ע"פ ירמיה נ‪ ,‬כה‬
‫‪ 134‬שם נ‪ ,‬לד‬
‫‪ 135‬ע"פ איוב ג‪ ,‬יז‬
‫‪ 136‬תהלים יט‪ ,‬ד‬
‫‪ 137‬ירמיה לא‪ ,‬טז‬
‫‪ 138‬דברים כו‪ ,‬י‬
‫‪ 139‬אבות פ"ג מט"ו‬
‫‪ 140‬פסחים מט‪.‬‬
‫‪ 141‬ברכות כג‪:‬‬
‫‪ 142‬יומא ריש פ"ז‬
‫‪ 143‬עזרא ד‪ ,‬ח ועוד‬
‫‪ 144‬כתובות יז‪.‬‬
‫‪ 145‬דניאל ה‪ ,‬יב‬
‫‪ 146‬בראשית מב‪ ,‬א‪ ,‬ומחבר ספר הנ"ל עצמו כתב כן בהקדמתו שם‪.‬‬
‫‪ 147‬תהלים קד‪ ,‬יז‬
‫‪ 148‬אינני בטוח אם פיענחתי מילה זו נכון‪ ,‬ואם כך פיענוחו אולי כוונתו מל' הכתוב "מצות ה' ברה" )תהלים‬
‫יט‪ ,‬ט( או משחק מילים מ"ברבורים" )מלכים א ה‪ ,‬ג( וכמו "ברבורים ושליו ודגים" שבכולם ענינם אחד‪.‬‬
‫‪ 149‬ע"פ שמואל א ג‪ ,‬א‬
‫‪ 150‬איוב ל‪ ,‬יד‬
‫‪ 151‬אולי ע"פ ישעיה כט‪ ,‬יב‬

‫תמימי"ם יהיו לכם ‪ , 152‬והארש הנה רחבת ידים לפניכם ‪ , 153‬לכו ושחרוה ‪ 154‬וחזו בה ‪ 155‬כי לפני‬
‫בא יום ה' הגדול והנורא ‪ , 156‬לקול האות הראשון ‪ 157‬כבר קדמו רבנן ‪ 158‬בכל עז וגבורה‪ ,‬לגדור‬
‫גדרים גדולים‪ ,‬ונדיבי עמים ‪ 159‬ורבי פעלים ‪ 160‬הן חוקקים להשלים ‪ , 161‬נדרים ונדבות זה שלש‬
‫רגלים‪ ,‬כמעשה הראשונה כך מעשה השניה והשלישית קרב ‪ 162‬המדיר במצותו ‪ 163‬ומקדש את‬
‫הראוי לו ‪ , 164‬הקטן לפי קטנו והגדול לפי גדלו ‪ , 165‬זה הכלל כל שנידר ונידב הן מקבלים‪ ,‬כסף או‬
‫כלים ‪ , 166‬וניתן בפלילים ‪ , 167‬להחיות רוח שפלים ‪ , 168‬כי שמה ישבו כיסות ‪ 169‬כיס כיס קריא ‪, 170‬‬
‫והן הדפים ראיה ‪ , 171‬ששם על"ו ‪ 172‬במספרם כמשפט ‪ 173‬למנה הראויה‪ ,‬ועדיין עושין אותה‬
‫בשמחה ‪ 174‬כי ברוח נדיבה ‪ , 175‬האידנא קבועה חובה‪ ,‬להוסיף על הקצבה ‪ , 176‬מדי חדש בחדשו ‪, 177‬‬
‫ושלמו אותו בראשו ‪ , 178‬תמידין כסדרן ומוספי"ן כהלכתן‪ ,‬זאת מחלת עבדי ה' וצדקתם ‪. 179‬‬
‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫דבר חדש חדשו סופרים ‪ , 180‬ישרים מוכתרים‪ ,‬בהוסדם יחד ‪ 181‬עם השרים והחורים ‪ , 182‬ששים‬
‫גבורים ‪ , 183‬שופטים וסודרים‪ ,‬סדרי ברורים‪ ,‬כי יחד כלם בקנאת ה' אשר בקרבם‪ ,‬מפיהם ומפי‬
‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪152‬‬
‫‪153‬‬
‫‪154‬‬
‫‪155‬‬
‫‪156‬‬
‫‪157‬‬
‫‪158‬‬
‫‪159‬‬
‫‪160‬‬
‫‪161‬‬
‫‪162‬‬
‫‪163‬‬
‫‪164‬‬
‫‪165‬‬
‫‪166‬‬
‫‪167‬‬
‫‪168‬‬
‫‪169‬‬
‫‪170‬‬
‫‪171‬‬
‫‪172‬‬
‫‪173‬‬
‫‪174‬‬
‫‪175‬‬
‫‪176‬‬
‫‪177‬‬
‫‪178‬‬
‫‪179‬‬
‫‪180‬‬
‫‪181‬‬
‫‪182‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫במדבר כח‪ ,‬לא ועוד‬
‫ע"פ בראשית לד‪ ,‬כא‬
‫לע"ד יש כאן משחק מילים אבל אני לא מצליח לתפסו‪ ,‬ואולי ע"פ ישעיה ריש פנ"ה‬
‫אולי ע"פ בראשית מז‪ ,‬כז‬
‫מלאכי ג‪ ,‬כג‬
‫שמות ד‪ ,‬ח‬
‫פתגם תלמודי בכ"מ "כבר קדמוך רבנן וכו'"‬
‫תהלים מז‪ ,‬י‬
‫ע"פ שמואל ב כג‪ ,‬כ ועוד‬
‫שבת ז‪ :‬ועוד‬
‫ע"פ פסחים סד‪.‬‬
‫אולי מענינא דנדרי מצוה‪ ,‬ע' נדרים ז‪.‬‬
‫משנה בזבחים ריש פ"ט‬
‫מקורו בתוספתא דכלים פ"ה אבל לע"ד נקטיה לפי שיגרא דלשנא‬
‫שמות כב‪ ,‬ו‬
‫ע"פ שמות כא‪ ,‬כב‬
‫ישעיה נז‪ ,‬טו‬
‫ע"פ תהלים קכב‪ ,‬ה‬
‫ע"פ ב"מ פה‪:‬‬
‫ע"פ משנה בב"ב ריש פ"ה‬
‫תהלים קכב‪ ,‬ד‬
‫לשון תנ"ך בכ"מ‬
‫שבת קל‪.‬‬
‫תהלים נא‪ ,‬יד‬
‫מל' התלמוד בכ"מ‬
‫ישעיה סו‪ ,‬כג‬
‫ויקרא ה‪ ,‬כד‬
‫ישעיה נד‪ ,‬יז‬
‫משנה סוף טבול יום‬
‫תהלים לא‪ ,‬יד‬
‫מלכים א כא‪ ,‬יא‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫כתבם ‪ , 184‬זכר עשו לנפלאותיו ‪ , 185‬להודיע לבני אדם גבורותיו ‪ , 186‬וקיימו וקבלו עליהם ועל זרעם‬
‫‪ 187‬להבין ולהתענות ‪ 188‬בעצם היום הזה‪ ,‬מימים ימימה ‪ 189‬כל העם מקצה ‪ , 190‬קרו ליה צום וקרו‬
‫ליה ששון ‪ , 191‬למען שבוח לה' ויעלו על שפת לשון ‪ , 192‬קול שישנו בזכירה ‪ , 193‬על דבר אשר ענ"ה‬
‫‪ 194‬בסתר רעם ‪ 195‬ועברה‪ ,‬וכל העדה כלה קדושים ‪ , 196‬הן מזכירין מעשה נסים ‪ , 197‬אחת מאלף‬
‫אלפי אלפין ‪ , 198‬אתוהי כמה רברבין ותמהוהי כמה תקיפין ‪. 199‬‬
‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪......‬‬
‫זה קול האדם ‪ 200‬השח בין תפלה לתפלה ‪ 201‬שיחת דקלי"ם ‪ , 202‬איידי דזוטר מירחש ‪ 203‬רחש‬
‫מחשבות ערומי"ם ‪ , 204‬לשון יונק ‪ 205‬הן הן עדי"ו ‪ 206‬ולרש הן קול ‪ 207‬הנחשלים ‪ . 208‬בעצמו ניער‬
‫כמה כמה בטיל בישישים ‪ , 209‬וכד איהו בי קר"י ‪ 210‬ממהדר"י מילי ‪ 211‬מחכו עליה ‪ 212‬וכרקב‬
‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪183‬‬
‫‪184‬‬
‫‪185‬‬
‫‪186‬‬
‫‪187‬‬
‫‪188‬‬
‫‪189‬‬
‫‪190‬‬
‫‪191‬‬
‫‪192‬‬
‫‪193‬‬
‫‪194‬‬
‫‪195‬‬
‫‪196‬‬
‫‪197‬‬
‫‪198‬‬
‫‪199‬‬
‫‪200‬‬
‫‪201‬‬
‫‪202‬‬
‫‪203‬‬
‫‪204‬‬
‫‪205‬‬
‫‪206‬‬
‫‪207‬‬
‫‪208‬‬
‫‪209‬‬
‫‪210‬‬
‫‪211‬‬
‫‪212‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫שיר השירים ג‪ ,‬יד‬
‫יבמות לא‪ :‬ועוד‬
‫תהלים קיא‪ ,‬ד‬
‫תהלים קמה‪ ,‬יב‬
‫אסתר ט‪ ,‬כז‬
‫דניאל י‪ ,‬יב‬
‫לשון תנ"ך בכ"מ‬
‫בראשית יט‪ ,‬ד‬
‫ע"פ ר"ה יח‪:‬‬
‫ע"פ יחזקאל לו‪ ,‬ג‬
‫ע"פ שבועות כ‪:‬‬
‫ע"פ שמואל ב יג‪ ,‬כב‪ ,‬ו"ענה" משתמשת גם למליצה הבאה‪.‬‬
‫ע"פ תהלים פא‪ ,‬ח‬
‫ע"פ במדבר טז‪ ,‬ג‬
‫ע"פ ברכות ס‪.‬‬
‫מתפלת 'נשמת כל חי'‬
‫דניאל ג‪ ,‬לג‬
‫ע"פ קהלת יב‪ ,‬ג‬
‫ע"פ מנחות לו‪.‬‬
‫סוכה כח‪.‬‬
‫ע"פ ב"ב יד‪:‬‬
‫איוב ה‪ ,‬יב‬
‫איכה ב‪ ,‬ד‬
‫ע"פ לשון התלמוד בכ"מ "הן הן עדי יחוד הן הן עדי ביאה"‪.‬‬
‫ע"פ שמואל ב יב‪ ,‬ג‪ ,‬ו"קול" משתמשת גם להמליצה הבאה‪.‬‬
‫ע"פ דברים כה‪ ,‬יח‬
‫ע"פ היסודות "מצא מינו וניעור" "קמא קמא בטל" "בטל בשישים" )ע' ע"ז עג‪(.‬‬
‫ע"פ סוטה י‪.‬‬
‫ע"פ ברכות נא‪.‬‬
‫יבמות פח‪.‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫בעצמותיו ‪ 213‬דאשתכח חסיד שבכהונה ‪ 214‬ותחומין דאורייתא לא סבירא ליה ‪ 215‬אבק סופרים‬
‫ואפר כירה ‪ 217‬תחת כפות רגליהן ‪ 218‬מלאכי בכה"ר יעקב הכהן זלה"ה ס"ט‬
‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪213‬‬
‫‪214‬‬
‫‪215‬‬
‫‪216‬‬
‫‪217‬‬
‫‪218‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫משלי יב‪ ,‬ד‬
‫משנה בחגיגה פ"ב‬
‫ע"פ עירובין לה‪:‬‬
‫שבת קד‪:‬‬
‫ביצה ח‪ .‬ועוד‬
‫מלאכי ג‪ ,‬כא‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪F‬‬

‫‪216‬‬

‫‪F‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful