Jan 28 Die Welt nawi¹zuj¹c do sensacyjnej wiadomoœci podanej przez Focus o rzekomym zamiarze podzielenia Diecezji Limburg (po zapowiadanym

uwolnieniu od kùamliwych i zùoœliwych zarzutów Biskupa Limburga Tebartzavan Elst) zapytuje, dlaczego niby to miaùa by byã taka dziwna reakcja Watykanu, skoro uznane zostanie, ¿e wszystko w Diecezji przebiegaùo bez zarzutów. Die Welt ze swojej strony dokùada faùszywie zapytanie: dlaczego taka nerwowa sytuacja w Limburgu? sowa

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

Prawd¹ jednak jest tak¿e i to, ¿e Die Welt stawiaj¹c pytanie nie bierze pod uwagê bardzo niebezpiecznego dla œwiata katolickiego czynnika, którym jest oparcie obecnego pontyfikatu papie¿a Bergoglio o PERMANENTNE ZADZIWIANIE MOT£OCHU, GAWIEDZI, PLEBSU NA PERYFERIACH Katolicyzmu, czyli szatañskie mieszanie wiernym w gùowach

az i
Buy RoboPDF

n

SO

W

Geschrieben von sowa (») heute um der Kategorie Presse, gelesen: 3x

A

Diabel nie spi FO292 Stefan Kosiewski 20140128 O judzeniu mediow przeciwko calosci Kosciola sw. i Diecezji Limburg ZECh

Natomiast Biskup Franciszek-Piotr jest niewinny i nie bêdzie efektu w postaci likwidacji Diecezji Limburg, ¿adnego dzielenia Koœcioùa Katolickiego przez ¿ydów.
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Eu

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

Tymczasem nerwowe s¹ tylko media w Niemczech szukaj¹ce dziury w caùym, rozbijaj¹ce jednoœã Koœcioùa Rzymskokatolickiego - wspólnie z ¿ydowskiego pochodzenia etnicznego ksiê¿mi katolickimi, którym przewodzi wujek byùego wicekanclerza, hochsztaplera przyùapanego na u¿ywaniu bezprawnym stopnia naukowego doktora, ks. dziekan Frankfurtu i jednoczeœnie baron Zu Eltz.

W

A

Caritas Franciszka niepodzielna jest FO290 Stefan Kosiewski o s... ...Gdyby na ob¿ydliwych pomówieniach, których ofiar¹ padù mój ks. Biskup Franciszek-Piotr, miaùy skorzystaã dwie s¹siaduj¹ce z Limburgiem diecezje, wzbogacaj¹c siê o przywrócone im budynki koœcielne i zasoby ludzkie, to wydaje si... Pages: 2 Embed Reads: 4 Reads: 50 http://de.scribd.com/doc/202597541/Caritas-Franciszka-niepodzielna-jest-FO290Stefan-Kosiewski-o-spisku-i-diabelskim-planie-podzialu-Diecezji-Limburg-pdf http://sowamagazyn.blogspot.de/2014/01/diabel-nie-spi-fo292-stefankosiewski.html Lokalizacja: Koœcióù im. œw. Stanisùawa, Czeladê, Polen http://sowa.quicksnake.at/Presse/Diabel-nie-spi-FO292-Stefan-Kosiewski20140128-O-judzeniu-mediow-przeciwko-calosci-Kosciola-sw-i-Diecezji-LimburgZECh
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Eu

Mùody Biskup wrobiony zostaù w rzekom¹ aferê przez ¿ydowskich macherów. Dlatego modlitwy o odsuniêcie diabelskiego niebezpieczeñstwa od caùoœci i jednoœci Koœcioùa œw. wznosimy do Matki Bo¿ej, Matki Koœcioùa razem z proœb¹ o wstawiennictwo i opiekê nad atakowan¹ Diecezj¹ Limburg. Modlimy siê o powrót Biskupa do Diecezji, zawierzamy naszego Franciszka-Piotra opiece Bogarodzicy we wizerunku cudami sùyn¹cym Czeladzkiej Matki Bo¿ej Pocieszenia. Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski https://shoudio.com/user/sowa/status/10916

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

Magazyn sowa 26. 1. 2014 w dziale/ in der Kategorie Kirche komentowaù w prostych, wùaœciwych sùowach plotkê o rzekomym zamiarze podziaùu Diecezji Limburg jako zapowiedê i wytùumaczenie dla ob¿ydliwego SKOKU Zùoczyñców diabelskich na Kasê Diecezji, zaplanowanego przez ¿ydomasoneriê przy u¿yciu ks. Prof. Tebartz-van Elsta w roli kozùa ofiarnego. Caritas Franciszka niepodzielna jest FO290 Stefan Kosiewski o spisku i diabelskim planie podzialu Diecezji Limburg

es

M ag

QR code for this recording:

az i

Prawd¹ jednak jest tak¿e i to, ¿e Die Welt stawiaj¹c pytanie nie bierze pod uwagê bardzo niebezpiecznego dla œwiata katolickiego czynnika, którym jest oparcie obecnego pontyfikatu papie¿a Bergoglio o PERMANENTNE ZADZIWIANIE MOT£OCHU, GAWIEDZI, PLEBSU NA PERYFERIACH Katolicyzmu, czyli szatañskie mieszanie wiernym w gùowach w stylu przechodz¹cego mutacjê samouwielbienia filohomoseksualisty, zamiast normalnej, ¿mudnej i konsekwentnej Pracy Apostolskiej papie¿a Franciszka w jego miejscu pracy, tzn. w Paùacu Papieskim. A nie permanentne pogr¹¿anie siê w niewoli grzesznego przebywania Franciszka na peryferiach komicznej niewoli papieskiej hotelowego apartamentu z dwoma sypialniami i jedn¹, wspóln¹ ùazienk¹ dla dwóch mê¿czyzn, bo przecie¿ zakonnica w przylegaj¹cej sypialni nie œpi. Diabel nie spi FO292 Stefan Kosiewski 20140128 O judzeniu mediow przeciwko calosci Kosciola sw. i Diecezji Limburg ZECh

n

SO

Buy RoboPDF

W

A

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful