KERTAS KERJA CERAMAH MOTIVASI UPSR DAN STAF DI SK. SUNGAI NANGKA BELURAN _______________________________________________________________________ _ 1.

0 PENGENALAN Pencapaian akademik khususnya UPSR di sekolah ini agak merosok sejak beberapa tahun yang lalu. Motivasi para pelajar tahun 5 & juga menurun. !ni mungkin kerana disebabkan masalah"masalah dari pelbagai aspek yang masih belum dapat diatasi. Motivasi mengajar guru juga agak merundum beberapa #aktu ini. $leh itu% program ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar serta mengajar dalam kalangan murid serta sta&& amnya% dan guru khasnya di S'. Sungai (angka )eluran ini. 2.0 OBJEKTIF *.+ Meningkatkan peratusan pencapaian UPSR *,++. *.* Meningkatkan motivasi UPSR dan sta& di sekolah. SASARAN -.+ Murid .ahun 5 & . -.* Sta& di S'. Sungai (angka )eluran. TEMPAT /.+ )agi motivasi murid di kelas .ahun . /.* )agi motivasi sta& di Makmal 'omputer sekolah. KOS 5.+ Makan dan minum penceramah 0 RM 5.,, 1Masuk buku kantin2 5.* Sumbangan ikhlas daripada sta& sebanyak RM 5.,, seorang untuk diberikan kepada penceramah. MASA 3am +,.-, pagi. TARIKH *4 5ebruari *,++

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

........M% .. (=(9> (? >U.... @=)!) =AM!( S@............. PENGISIAN PROGRAM <.....0 PENUTUP Pihak sekolah amat berbangga jika dapat mendengar ceramah motivasi UPSR dan sta& yang ulung kalinya daripada seorang tetamu dari Semenanjung Malaysia dengan kepakaran beliau dalam motivasi belajar atau kerja bersama"sama 6r....Sesi bergambar !. ... 'U=( Penyelaras 9eramah Motivasi% .0 PENCERAMAH 6r.......... 7aurence 3ohn 8illiam.........*.... " Ph6 1UPM2% MSc 1USM2% )Sc 1UM2% 6ip 1M..........92 " Penyelaras : 3uru Perunding Pendidikan 3arak 3auh 1P332 Sarjana 1Master & Ph62 di )orneo 1Sabah dan Sara#ak2 dengan kerjasama U'M dan kini di UUM.ducation ..=@= Penolong 'anan @..arikhB *C..............arikhB *4...0 10......7= U(SU6 Penolong 'anan 'urikulum% ....arikhB *4.raning 9entre di Selangor... 7aurence 3ohn 8illiam. ..*....... " 'onsultant perniagaan dalam ..*..* Sesi soal ja#ab <.. 6isediakan $leh% 6isemak $leh% ...*.*...........++...........++........++ 6isahkan $leh% ....*. 3U(..... ..+ 9eramah motivasi <.............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful