KERTAS KERJA LAWATAN SAMBIL BELAJAR TAHUN 6 ( 2012 ) SEKOLAH KEBANGSAAN AGAMA, SRI AMAN

Penasihat Pengerusi Setiausaha Bendahari Pen"elaras Program

: : : : :

En. Dahlan Bin Ham En. Zaidi Bin Othman Cik Nor Asiah Binti Mohamad Yusso Pn. Siti Asma Binti H!. Mohammad En. Zaidi Bin Othman

1.0

PENDAHULUAN #a$atan sam%il %ela!ar ini diadakan su a"a murid&murid da at menim%a ilmu engetahuan' merasai engalaman "ang men"eronokkan' %ela!ar hidu %erdikari ernah dan mengenali tem at&tem at menarik di Bandar (u)hing "ang %elum

mereka la$ati. Bersesuaian dengan motto sekolah iaitu BE*D+S+P#+N' BE*+#M, DAN BE*AMA# maka dihara kan la$atan sam%il %ela!ar ini akan men!adikan murid& murid -ahun . le%ih %ermoti/asi di masa&masa "ang akan datang. #a$atan ini terdiri dari ada 01 orang ela!ar dan 12 orang guru.

2.0

RASIONAL #a$atan sam%il %ela!ar -ahun 3413 ini diadakan sele as ,!ian Penilaian Sekolah *endah 5 ,PS* 6 di!alankan. #a$atan ini diadakan untuk meningkatkan engetahuan ara ela!ar di sam ing memu uk semangat ker!asama "ang erat di kalangan ela!ar' guru dan sta7 sokongan sekolah. +a !uga %ertu!uan untuk mendedahkan ela!ar& ela!ar dengan dunia luar su a"a mereka da at %erdikari ada masa hada an. Sekolah %ertanggung!a$a% melaksanakan serta menanam konse la$atan dalam negeri dengan tu!uan untuk mem%erikan engalaman ke ada murid& murid.

1

3413 5Selasa & *a%u6 6.0 2.0 SASARAN Program #a$atan Sam%il Bela!ar 3413 ini mensasarkan en"ertaan dari kalangan murid&murid -ahun .3 2. Meningkatkan ka$alan disi lin diri dan %eker!asama se)ara kum ulan. menim%a ilmu engetahuan tentang tem at&tem at menarik dan %erse!arah "ang %erkaitan dengan endidikan.3413 hingga 32.14. Men"emai er aduan di kalangan $arga S( Agama Sri Aman untuk %eker!asama se)ara %er asukan.0 8.2 8. . #.0 ANGGARAN PERBELANJAAN *u!uk #am iran C 2 .2 !. dan ara guru dan sta7 S( Agama Sri Aman.NAZ Mu9ium Negeri (am ung Buda"a :ong Cro)odile "ADANGAN TARIKH LAWATAN -arikh Hari : : 38.3.3 8.1 8. endedahan ke ada mereka 4.0 JADUAL LAWATAN *u!uk #am iran B %.8 8.ntuk mengeratkan hu%ungan silaturrahim dan setia ka$an di kalangan murid&murid.0 OBJEKTIF LAWATAN Mem%eri eluang ke ada murid -ahun . .8 2.0 AHLI JAWATANKUASA PROGRAM *u!uk #am iran A $.14.1 2.ntuk mem%uka minda murid&murid dan mem%eri mengenai ka$asan %andara"a.0 TEMPAT TEMPAT LAWATAN -.

..... 5En.. 5En....0 PENUTUP Akhir kata' dihara kan rogram #a$atan Sam%il Bela!ar ini %er!a"a dilaksanakan serta mam u men)a ai o%!ekti7&o%!ekti7 "ang telah disasarkan................ Dahlan Bin Ham6 =uru Besar' S( Agama Sri Aman' <0444 Sri Aman' Sara$ak 3 .....................................3413........... Selain dari ada itu' semoga rogram seum ama ini da at mem%eri engetahuan dan engalaman %aru "ang %erguna dan men"eronokkan ke ada semua murid -ahun ....10... Disediakan Oleh: Disemak Oleh: ... 5Cik Nor Asiah Bt Mohamad Yusso 6 Setiausaha Pen"elaras Program' S( Agama Sri Aman' <0444 Sri Aman' Sara$ak ................ Zaidi Bin Othman6 Pen"elaras Program' S( Agama Sri Aman' <0444 Sri Aman' Sara$ak Disahkan Oleh: ..........................

Zuraini Bt H!. Mahdi Pn.ASA (E*:A A:( Pengangkutan Bas A:( Makanan ? Minuman A:( Peralatan ? (e erluan A:( (e%a!ikan ? (eselamatan : : : : En.#am iran A JAWATANKUASA KERJA LAWATAN SAMBIL BELAJAR TAHUN 6 ( 2012 ) SEKOLAH KEBANGSAAN AGAMA. Siti Asma Binti H!. +%rahim Cik H!h Dara Bt H!. Nor Pn. Sari7uddin Bin H! Mahdi Pn. Sari7uddin Bin H!. SRI AMAN Penasihat Pengerusi Setiausaha Bendahari Pen"elaras Program (etua *om%ongan :A>A-AN(. Nori9an Binti A%dullah En. Mohammad En. *ost" Binti H! *undu Pn. Nor A9i9on Binti Mat Ali Cik Nor Asiah Binti Mohamad Yusso : : : : : : En. Zaidi Bin Othman Cik Nor Asiah Binti Mohamad Yusso Pn. Zaidi Bin Othman En. Mohd Zaki Bin Mahmud A:( Disi lin A:( Cenderamata A:( -aklimat #a$atan A:( Derma : : : : Pn. >an Mohd Edde Sham B. Zaidi %in Othman Pn *a%iah %t H! Arshad En. Zaidi Bin Othman 4 . *ost" Binti H! *undu Pn. :as En. Mohammad En. Sari7uddin Bin H! Mahdi A:( (uti an A:( Pengina an A:( (e)emasan : : : Pn. Siti Asma Binti H!. Caroline Da!i ak Baer Semua =uru Pn. >an M. *a%a"ah Binti (i li En. Dahlan Bin Ham En. Ahmad S"akir Bin A9i9an En.

.44 B 4A.44 etang agi & & & & & A(-+@+-+ Sara an Pagi L'(')'* 3 ( K'/3.84 B 2.44 t.84 agi 4A.:0) Bertolak Pulang ke Sri Aman 4A.4'5' ) Makan -engahari L'(')'* 4 (J6*178 "26964.84 agi B 13.hari #am iran C 5 .*1 B./ N0102. 32 O(-OBE* 3413 MASA 4A.84 agi B 3. ) Pulang ke tem at engina an Makan Malam Akti/iti Be%as HA*+ -A*+(H : : *AB.84 t.44 agi 14.84 etang 0.#am iran B PROGRAM TENTATIF LAWATAN SAMBIL BELAJAR TAHUN 6&2012 SEKOLAH KEBANGSAAN AGAMA SRI AMAN 2012 HA*+ -A*+(H : : SE#ASA 38 O(-OBE* 3413 MASA 4.44 tg & & & & & 3.84 13.44 etang & & & & A(-+@+-+ Berkum ul di sekolah Bertolak ke (u)hing L'(')'* 1 ( TUNA+ ) Makan -engahari Pulang ke tem at engina an L'(')'* 2 ( M.44 etang 2.hari 3.-.44 B 2..

44 *M 0.44 *M D4.#44.. 0.44 *M 0<2.44 *M A0.!0 6 .44 *M 01. 3.44 *M A.%at & u%atan Cenderamata 14 kotak :angka 01 orang 0 %uah Sedia ada di sekolah *M 84... D.44 *M <.M#AH BESA* *M 3'344. <. orang C 3 .44C106 ela!ar dan .. A. orang C 1 ela!ar ..ANGGARAN PERBELANJAAN LAWATAN SAMBIL BELAJAR TAHUN 6&2012 SEKOLAH KEBANGSAAN AGAMA SRI AMAN 2012 B+# 1..AN 1 %uah 3 %ilik &Murid 5*M1.44 *M D. Sara an agi untuk &=uru 5*M0. 2. PE*(A*A -am%ang Pengangkutan Bas Pengina an di Biro >anita B+#AN=AN (EPE*#.44 Semua :.04 guru Makan -engahari untuk dan guru Makan Malam untuk ela!ar dan guru Air Mineral +nsuran Berkelom ok Pendek 55-aka7ul6 .44 *M <.44C016 AN==A*AN HA*=A *M 3'344. orang C 1 *M 13.44 *M 1'1DD.44 *M 104.44 8. .44 *M 884.44 JUMLAH PERBELANJAAN RM 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful