P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jan 29, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

ד"סב ריתמו רשוק תבש ק י א - יק ב

www.swdaf.com 1
ב דומע איק ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
.הנשמ ןהילע ןיבייחש םירשק ולאו סה רשקו ,ןילמגה רשק : .ןינפ ןרושיק לע בייח אוהש םשכו - ןרתיה לע בייח אוה ךכ .
.וילע ןיבייח ןיא וידימ תחאב וריתהל לוכי אוהש רשק לכ :רמוא ריאמ יבר

ב דומע איק ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
.הנשמ ןהילע ןיבייח ןיאש ןירשק ךל שי ,הקולח חתפמ השא תרשוק .ןינפסה רשקכו ןילמגה רשקכ ,איקספ לשו ,הכבס יטוחו
.אצת אלש ליבשב המהבה ינפל ןירשוק :רמוא בקעי ןב רזעילא יבר .רשב לש הרידקו ,ןמשו ןיי תודונו ,לדנסו לענמ תועוצרו

ב דומע איק ףד תבש תכסמ י"שר
םירשק ולאו - ריתמהו רשוקה ינתקד ,תוכאלמ תובאב ןיונמה וריתמ וניאש אמייק לש רשק םלועל , יטוח ירשוקד אימוד
תוקספנה תועירי .
ןרתיה לע בייח אוה ךכ - (ב ,דע תבש) לודג ללכב ןניפלידכ תותשר ירשק ריתהל םיקרפל ןיכרצנש ,ןוזלחה ידייצמ
ןביחרהל וא ןרצקל ידכ ,תומייקה .
ארמג .
אממז - התוא ןירשוקו ,העוצר לש תעבט הב ןינתונו ,המטוחב הקאנל ןיבקנמ םלועל םש תדמועו הרשוקל הצורשכו ,
המהבל - ,הב ןירשוקו ,תעבט התואב הכורא העוצר רשוק הריתמש םימעפו .
הנשמ .
הקולח חתפמ - ,ןימי ףתכב לאמש לשו ,לאמש ףתכב ןימי לש םירשוקו ,ןאכלו ןאכל תונושל ןיעכ םיחלגל שיש ומכ ןויכד
היל ורש אמוי לכד - ומו ,אמייק לש רשקל ידימ ימד אל הליחתכל רת .

א דומע ביק ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
.לדנסו לענמ תועוצרו אינתו ,רוסא לבא רוטפ :ךדיא אינתו ,תאטח בייח :אדח ינת ,לדנסו לענמ תועוצר ריתה :רמתיא
הליחתכל רתומ ךדיא !לדנסא לדנס אישק ,לענמא לענמ אישק . - ,אישק אל לענמא לענמ תאטח בייח ינתקד אה -
רוסא לבא רוטפ ,יפכשואדב - הלחתכל רתומ ,ןנברדב - אזוחמ ינבדב ;אישק אל לדנסא לדנס . תאטח בייח ינתקד אה -
רוסא לבא רוטפ ,יפכשוא ירטקד ,יעייטדב - הליחתכל רתומ ,והניא ירטקד אתרמוחדב - ירת יב היב יקפנד לדנסב ,
אוהה היל הוה אדיסח אלס ברד הוחא הדוהי ברד .הדוהי ברדכ .היקוני היב קיפנ ןינמיז ,והיא היב קיפנד ןינמז ,ילדנסד אגוז

א דומע ביק ףד תבש תכסמ י"שר
יפכשואדב - ,תאצל לכות אלש וכותמ רשק רשוק לענמב העוצרה בחותשכ ,השוע ףכשואהש רשקב םלועל םייק אוהו .
ןנברדב - חש םימעפש ,קחודב ןירשוק ןיא םילגר ביבס םירשוקשכ ,רושק אוהשכ ולעונו רושק אוהשכ וצלו לש רשק ,והימו
קחודב ותוא ןירשוקו ותוא ןיריתמ טיטה תעשבש ,יוה אל אמייק .וילגרמ טמשיו טיטב קבדי אלש ,
אזוחמ ינבדב - ,קחודב ותוא ןירשוקו ,ןינווכמ תויהל ןהילענו ןהישובל לע םידיפקמו בבל יבחר םהש תיברע וריתהל ךירצו .
רטקד יעייטדב יפכשוא י - תועוצרה ןהב םירשוק םיפכשואהש ,םירחוס םילאעמשי לש םילדנסב עובק רשקב .
והניא ירטקד אתרמוחדב - ןירשוק ןמצע םה אלא ,ןמוא ידי לע ןהב תועובק תועוצר ןיאש ,םישנא ראש לש םילדנס ולא
,אמלעב אתרמוחב םתוא שדח וא תבש םייקתמש םימעפו ,ןיריתמו ןירשוקו .
ת יב יקפנד יר - ,ולגר יפל רושקל דחאו דחא לכ ךירצו וריתמו ורשוק םוי לכב ךכלה .

א דומע ביק ףד תבש תכסמ לאננח וניבר
לדנסו לענמ תועוצר מצע לענמב העוצר איההל יפכשוא ירטקד ירטיק יבב 'ג אוהב תיא ו .תאטח בייח הריתמה ינהו
קושה לעו לגרה לע ותוא ןירשוקש לענמ לש ופוגמ תוכשמנה תועוצר (לענמה ןילע ינש דחא) רתומ ךנה ןילעונש רחא
ןריתהלו ןרשקל הלחתכל ארקיעמ םא .לגרה ןמו קושה ןמ הלעמל אוהש תועוצר לש ןוציח רשק ימנ ןהו אזוחמ ינבד והזו
לש רשק ןעצרה ךכ םושל ןרשק ימנ אוהה רקיע לכ ןריתמ וניאו תועוצרה ןתואב וילגר סינכמ לענמ אוהה לעונשכש אמייק
ןוגכ וא רצ וא חוורמ היל אחינד יכיהמ ורשוק םדא לכ אלא ןמואה ורשק אלש ןוציחה רשקה הז לבא תאטח וילע בייח ןריתמה
ןוגכ אתוחינב ףלשימלו םסימל חיור דכ וצפח לע ודימעמ דחא לכש ןנבר ינסמ .רוטפ וריתמה הז ירהש אוה טוידה השעמ
וצפח לע היל םיקומ אק אוהד הלחתכל וריתהל רוסא לבא ותונשלו וריתהל ותעד ןיאש יפל אמייק לש רשק ןימכ ורשקו .
ןכולה יכ אתוחינב ייוגסל יעב דכו היל טימקו היל ירש טהרמל יעב דכד ןמז לכב ןרשקלו ןריתהל ןדיבעד אזוחמ ינבד ינשמו
מ ןנברד היל ורקד יאה תצק ןוגכ יעייטד לדנס .היב תיא ןיפנא ןילה יכ לדנסו .הלחתכל וריתהל רתומ אנווג אה יכ היל יפר
'יפ אתרמוחדו .תאטח בייח וריתה םא .אילעמ ארטיק היל רטקו היערכד ארותסא תדימ יפל היל דיבעד אמוסאת אתשה
הו קייעמ יעב דכד אתרמוחב ןילייעמו תועוצר יהלוכ ןיפנכמ לבא רוטפ יאה ןוגכ חוורמ יעב דכו אתרמוחד יארבאמ ריטק רד
היל טימק הימייסמל אנירחא יעב דכו היל חוורמ הימייסמל יאה יעב דכד ארמוחד םינשל ןכומה לדנסו .רוסא אל ינה יאדו
הלחתכל ךכלה וריתהל ךדיאל ימנ היל חיינו וריתהל היל חינד ארקיעמ אמייק לש רשק ירטק ] ירש [ד"סב ריתמו רשוק תבש ק י א - יק ב
www.swdaf.com 2
ב דומע אמ ףד תבש תכסמ ף"יר
לענמ אישק הלחתכל רתומ ךדיא אינתו רוסא לבא רוטפ אדח ינתו תאטח בייח אדח ינת לדנסו לענמ תועוצר ריתה רמתיא
אישק אל לענמא לענמ לדנסא לדנס אישק לענמא אה יפכשואד לענמב בייח ינתד אוה ןמוא השעמד אוה אמייק לש רשקו
ןנברדב רוסא לבא רוטפ ינתד אהו אוה טוידה השעמד אמייק לש רשק אוהש אלא רוסא לבא רוטפ ךכיפלו ינתד אהו
אזוחמ ינבדב הלחתכל רתומ א ןילעונש רחא קושה לעו לגרה לע ותוא ןירשוקו לענמ לש ופוגמ תואצויש תועוצר ןוגכ ת
לענמה ןמוא השעמ ואלד אוה אמייק לש רשק אלו יפכשוא ירטקד יעייטדב תאטח בייח ינתד אה אישק אל לדנסא לדנסו
ארטיק היל רטקו היערכד 'ריותסיא תדמ יפל היל דיבעד המסאת אתשה היל ורקד ימנ יאה ןוגכ אמייק לש רשק ימנ אוהד
רוטפ ינתקד יאהו תאטח בייח תבשב ןריתה םאו אתיילעמ אפנכימ אתרמוחד ימד יכיהו והניא ירטקד אתרמוחדב רוסא לבא
הלחתכל רתומ ינתקד יאהו חוורמ יעב יכו אתרמוחד יארבאמ ריטק רדה קיעמ יעב יכד אתרמוחב ןלייעמו תועוצר והלוכ
ש רשק ואל יאהו היל קיעמו יאה היב קיפנד ןינמזו היל חוורמו יאה היב קיפנד ןינמזד ירתב היב יקפנד לדנסכ אוה אמייק ל
הלחתכל רתומ ךכיפלו

א ןמיס וט קרפ תבש תכסמ ש"אר
לענמא לענמ אישק הלחתכל ןירתומ אדח ינתו רוסא לבא רוטפ אדח ינתו תאטח בייח אדח ינת לדנסו לענמ תועוצר רמתיא
אישק אל לענמא לענמ .לדנסא לדנס אישק יפכשואד תאטח בייח ינתד אה י"שרפ כמ ןעצרהש לענמבש בקנב העוצרה סינ
רשק רשוקו בקנה ןמ העוצרה אצת אלש העוצרה ףוסב דחא םלועל םייק אוהו אוה ןמוא לש השעמד שריפ ל"ז ספלא ברו .
טוידה השעמל ןמוא השעמ ןיב קוליח ןיא אמייק לש רשקבד אריהנ אלו . ןנברדב רוסא לבא רוטפ ינתד אהו י"שרפ ןיאש
וכיו ןהיקוש לע ןקדהל ןידיפקמ רשקה תרתה אלב ןלענלו ןצלחל ןיל ןיכירצ טיטה תעשבד יוה אל אמייק לש רשק םוקמ לכמו
טיטב ראשי אלש קושה לע ןקדהלו ןריתהל . אזוחמ ינבב הלחתכל רתומ ינתד אהו קושה לע ןקדהל ןידיפקמש ןיכירצו
ןצלוחשכ ןריתהל אישק אל לדנסא לדנסו . תאטח בייח ינתד אה יפכשוא ירשקד יעייטדב הו םלועל ןימייק ן . רוטפ ינתד אהו
רוסא לבא והניא ירטקד ארמוחדב רתוי וא עובש םייק אוהו . הלחתכל רתומו חוורמו יאה היב קפנד ןינמיז ירת היב יקפנד
.היל קייעמו יאה היב קיפנד ןינמיזו .היל אלא ןריתמ וניאו תועוצרב םתוא םירשוקש ןיטנבאד ל"ז תומורתה לעב בתכו
ייסנכמה הנשמשכ תבשב ןרשוקל רוסא ם .

[ופש זמר] םירשק ולאו קרפ תבש תכסמ יכדרמ
[ופש זמר] אוה אמייק לש ואלד רשוק ה"ה ךרוכ אקוד ואל אדנופ וילע ךרוכ [ב"ע םש] .םירשק ולאו ןנבר לש לענמ שרפמ י"רו
ב ותוא ךרוכ לוח לש תולילה לכב ןידמולש יפל תבש ילילב םא יכ םהילגר לעמ ןהילענמ ןיצלוח ןיאו ןירשוקו קחוד
א"כ תבשב םיסנכמה ךותב תועוצרב טנבאה ישאר 'ב רושקל רוסא ןכ םא רוסא לבא רוטפ ךכלה ןהישובלמב ןיבכושו
הבינעב לזרב לש אלקוב ןוגכ תורוגחל ןישועש ןוגכ טנבאה שארב תושעל בוטו תשוחנ לש וא ץיממ רזעילא וניבר םנמא
רושק ךכ ואיצוהל םילוכיש ןויכ םלועל ךכ ןחינמו םיכלמנ םימעפו חוירב םירשוק ןנברד לענמד שרפמו ריתמ . תרופ ר"ה
םה םירשק ינינע הברהד אתלימד אנקסמל 'יפ תחא הרישקב םייקתמש רשק שי דחא רשק ןירשוקש םיידרג לש רשק ןוגכ
קתמו וטוח קספנשכ בייחו רופתל הצורשכ טוחה שארבש רשקו םיי הז םירשק ינש השוע ןכ םא אלא בייח וניאש רשק שיו
הז לע םייקתנש המ יפל [לכה] לבחה קספנש ילד לבח ןוגכ הבינעה ןמ הטמל רשק השעי אלש דבלבו רתומ הבינע לבא
וז לע וז תובינע יתש השעי אלא ללכ ע אלא (עמשמד) ורשוק היה אל ליעל רמאדכ ובנו רבחל ןיליגרש םיסנכמ לש טנבאו
ןנברדמ רוסא ףילחיש דע םיעובש וא דחא עובש רשקה םייקתמ םא תחא העוצרב הישאר ינש :

א דומע גע ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
שלהו ,דקרמהו ןחוטה ררובה ,הרוזהו ,שדהו ,רמעמהו ,רצוקהו ,שרוחהו ,ערוזה :תחא רסח םיעברא תוכאלמ תובא .הנשמ ,
עצופהו ,ןיטוח ינש גרואהו ,ןירינ יתב יתש השועהו ,ךסימהו ,הווטהו ,ועבוצהו ,וצפנמהו ,ונבלמה ,רמצה תא זזוגה .הפואהו
,ןיטוח ינש ריתמהו ,רשוקה ,תוריפת יתש רפותהו , רופתל תנמ לע ערוקה ,וטישפמהו ,וטחושה ,יבצ דצה .[תוריפת יתש]
,ורוע תא דבעמהו ,וחלומה וקחממהו חמהו , ,תויתוא יתש בתוכה .וכת תויתוא יתש בותכל תנמ לע קחומהו . ,הנובה
רתוסהו , הבכמה , ריעבמהו .תחא רסח םיעברא ,תוכאלמ תובא ולא ירה .תושרל תושרמ איצומה ,שיטפב הכמה ,

א דומע גע ףד תבש תכסמ תופסות
ריתמהו רשוקה - ןיא בותכל מ"ע קחומ ינתדכ היל ינת אלדמו אל יא רושקל תנמ לע אלש ריתמב בייחימ יא ע"צ
דל ןיקילדמ המב 'פבו תונבל מ"ע רתוס ינתק אל ימנ יכהד קדק (:אל ליעל) תונבל מ"ע רתוס ןניעבד אידהב ןנירמא יפלו
י"שר שריפש המ דח חינמו דח ירש הז לצא הז ןיטוח ינשב ידדה ידהב ירטיק ירת היל ימרתמ יאד (:דע ףד) ארמגב עמשמ
ריפכ עמשמ אל רטק ןושלו רושקל תנמ לע אלב בייחימד ושו שריפ ח"ר לבא ימלשוריב עמשמ ןכו ינשב טוח קספנשכ
'א רשק אלא וב ןיאו הזב הז םישארה יתש ןירשוקו ןירזוחו יעצמאה ץוחל ןיכילשמו םירשקה 'ב ןיריתמ רשקנו תומוקמ יפלו
רושקל מ"ע ריתמ יעבד עמשמ הז יתשריפ רתוסבו ריתמב היל ינת אלד אהו .רתוסו ה"ד (:אל ףד) 'ב קרפב

ב דומע אל ףד תבש תכסמ תופסות
ומוקמב תונבל תנמ לע רתוסו - . . . לודג ללכ קרפב כ"א ריעבהלו תונבל מ"ע ןניעב הבכמו רתוסד ןויכ ת"או (םש)
תונבל מ"ע רתוסהו ריעבהל מ"ע הבכמה ינתימל היל יוה רתוסהו הבכמה ןנתד יתש בותכל מ"ע קחומה ינתקד יכיה יכ
תוריפת יתש רופתל מ"ע ערוקהו תויתוא תויתוא יתשד ארועיש ינתימל יעבד םושמ אלא היל ינתק אל ימנ םתהד ל"יו
היינתימל ךירטציא אל בייחימ אוהש לכ תונבלו ריעבהל תנמ לע רתוסו הבכמב לבא תוריפת יתשו .
ד"סב ריתמו רשוק תבש ק י א - יק ב
www.swdaf.com 3
ב ןמיס ז קרפ תבש תכסמ ש"אר
ינת אלדמ קדקדל ןיאו הידוחל ריתמב ףא וא רושקל תנמ לע ריתמב אקוד בייחימ יא קדקדל ךירצ בייח ריתמד אה
תונבל תנמ לע רתוס ינת אל ימנ יכהד .בותכל תנמ לע קחומ ינתדכ רושקל תנמ לע ריתמ ןיקילדמ המב קרפבו אל ףד)
(ב תונבל תנמ לע רתוס ןניעבד רמאק . י"שריפש המ יפלו ןיטוח ינשב ידדה ידהב יטוח ירת ימרתמ יאד (ב דע ףד) ארמגב
הז לצא הז רושקל מ"ע אלב בייחימד עמשמ דח ריטקו דח ירש ושריפ ם"בשרו ח"ר לבא ינשב דחא טוח קספנשכ
תומוקמ רזוחו יעצמאה קוסיפ ךילשמו םירשקה ינש ריתמ דחא רשק אלא וב ןיאו דחי םישאר ינש רשוקו עמשמ 'יפ ךהלו
רושקל מ"ע ריתמ ןניעבד

ז קרפ תבש תכסמ ש"אר ו ןמיס
ריתמהו רשוקהו איוה ןכיה ןכשמב הרישק רשוק תצרת אבר ל"א הרשוק העירי ןהל הקספנש תועירי יגרוא ןכש ייבא רמא
יאעליא 'ר אמיתיאו הבר רמא אלא רמימל אכיא יאמ ריתמ ןיריתמו ןירשוק ןוזלח ידייצ ןכש . ןניעב םא י"ר קפתסנש המ
לא בייחימ אלד הארי אל יא רושקל מ"ע ריתמ אמייק לש רשק רושקל מ"ע אמייק לש רשק ריתמ ןכשמב יאוהד אימוד א
ןוזלח ידייצ ןיעכ :

י קרפ תבש תוכלה ם"במר
א הכלה
רשוקה אמייק לש רשק ןמוא השעמ אוהו בייח ןירשוקש לדנסו לענמ תועוצר א ירשקו ןינפסה רשקו ןילמגה רשק ןוגכ ,
,הזב אצויכ לכ ןכו ןתיישע ב תעשב ןינעצרה רשוקה לבא ש רשק אמייק ל השעמ וניאו ג ןמוא רוטפ ,* לש וניאש רשקו
אמייק ןמוא השעמ וניאו הלחתכל ורשקל רתומ .
ז הכלה
וריתה לע ןיבייח ךכ ורשק לע ןיבייחש רשק לכ ט רתומש רשק לכו ,רוטפ ותוא ריתמה ךכ רוטפ ותוא רשוקהש רשק לכו
ריתהל רתומ ךכ ורשקל ו .

א הכלה י קרפ תבש תוכלה תוינומיימ תוהגה
אלב ולענ ףולשל לוכיש ךא קזוחב הכורכ הניאו ולגר ביבס העוצר ךרוכה ח"ת י"שריפו ןנברדכ רוסא לבא רוטפ אינתד אה [ג]
.אמייק לש אוהש אצמנו רשקה תרתה לוחה ליל לכ ןיבכושו םהילענמ ןיקדהמו ןירשוק ח"תש 'יפ י"רו םהילענמב
תבש ילילל תבש ילילמ אלא םיצלוח ןיאו ןהישובלבו . תועוצרב וישאר םירשוק אלא אקלוב ול ןיאש טנבא הז שוריפ יפלו
תבשב ריתהל ם"רהמ רסוא הזב אצויכו הבינעב ורשוקו תבשל תבשמ אלא ריתהל דמוע ןיאש ןויכ תבשב ורשוקל רוסא
דחי קולחו םיסנכמ ןיסבוכה ןירשוקש םירשק :
,ורשקש אוהו י"רא ח"בבר רמא אמייק אל אהו ארמגב ךירפו [י] לע רשק אלא אמייק לש רשק ארקנ ןיאש ם"אר קספ ןאכמ
אכב בייח ןיאדמ רשק ושארב לבח רשוקש ןוגכ דחא רשקב ןימייקתמש םירשק שי םנמא ה"סב בתכ ןכו רשוק םושמ ן
הזב אצויכ לכ ןכו דחיב םישאר ינש רשוק ןיאו :כ"ע

זיש ןמיס תבש תוכלה םייח חרוא רוט
םלועל םייקתהל דמועה רשק לכ ותרתהו ותרישק לע תאטח ןיבייח טוידה לש וא ןמוא לש אוה םא ןיב םייקתהל דמועהו
םימי 'ז רוסא לבא רוטפ הוצמ ךרוצלו הרותה ירועישמ דחא רועיש דודמל רשוקש ןוגכ הלחתכל רתומ לכב ריתהל דמועשו
םוי רתומ הלחתכל רוסא םיסנכמה ןיפילחמשכ אלא ותוא ןיריתמ ןיאו טנבאב ןירשוקש תועוצר המורתה רפסב בותכו
תבשב ןרשוקל תיב ןיריתמ .רושקי אמש ןנישייח םריזחהל רוסא ואציש דגבה ןהב ןיקדהמש ףתכה לעש דגבבש תועוצר
שדחמ ותוא םיחתופ ןיא לבא אמייק לש רשק וניאש סבוכ ורשקש רשקמ ראוצה :אוה אנמ ןקתמד

זיש ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
(א) א . . . בד רשק ירקימ אמייק לש רשקד ןידמל וניצמנ אמייק לש וניאש רשקו םלועל דומעיש תעד לע ורשוקל ךרדש ר
בייח טוידה ורשקש יפ לע ףא םיבר םימי םייקתהל יושעה רשק ש"ארהו י"שר תעדלו םוי לכב וריתהל יושעה אוה ירשד
אטח בייח וניא ןנברד אלדנס ןוגכ רפסמ םימי םייקתהל אוה יושע לבא םיבר םימי םייקתהל יושע וניאש רשקו תאטח ת
וניבר בתכ ןכו .אכיא אהימ ארוסיא לבא : הארנ ורשוקל רוסא היהישל םייקתהל יושע אהיש ךירצש םימיה רפסמבו
אקוד םוי לכב ריתהל דמועשב אלא ריתה אל אהד רוסא דחא םוימ רתוי םייקתהל יושע אוהש לכד וניבר ירבדמ . אלא
לבא רוטפ םימי העבש םייקתהל דמועהו בתכש המ(ש) השקי ןכ םאש רוסא . תוחפ םייקתהל דמוע םא אה עמשמד
רתומ םימי העבשמ . םייקתהל דמוע בושח םימי תעבשמ רתוי םייקתהל יושעש לכד רמול םימי העבש טקנד רמול ןיאד
תאטח בייחו םלועל ארטיק .אכיא ארוסיא לבא רמולכ .םהילע ןיבייח ןיאש םירשק שי יבג (םש) ארמגב י"שר שריפ אהד
רוסאש אממזב ירטקד והניא ירטקד אתרמוחדב יבג בתכ םגו .םייעובש וא עובש חינמש םימעפש ינפמ םש הרשוקל הלחתכל
.שדוח וא תבש םייקתמש םימעפו רוטפ שדוח וא םייעובש םייקתהל דמועד בג לע ףאד אמלא . וניאש לכ יל הארנ ןכל
ירשו םוי לכב וריתהל יושע ירקימ םימי העבש םייקתהל דמוע דמ וניבר ןכ דמלו י"שר שריפ םש הרשקל הלחתכל רוסאש
.תבש םייקתמש םימעפו בתכ םגו עובש חינמש םימעפש ינפמ ריצבבו רוסא לבא רוטפ תחא תבש םייקתהל דמועד אמלא
ארוסיא אכיל יכהמ . יכדרמה ירבדמ הארנ ןכו (ופש ס"וס) רוסא דחא עובש רשקה םייקתמ םאש טנבא יבג : דע ןינעלו
םייקתהל דמוע היהי יתמיא וניאש לכד שדוח וא תבש םייקתמש םימעפו בתכש י"שר ירבדמ הארנ תאטח בייחתי אלו
בייח שדוחמ רתוי םייקתהל דמועש לכו רוטפ שדוחמ רתוי םייקתהל דמוע . הז ריכזהל ששח אל וניברו ןניעומשאד רחאמ
טפשמ הז רוביחב ראבל תיחנ אל ל"ז אוהד ארוסיא אכיא םימי העבש םייקתהל דמועב וליפאד :תאטח יבייח י י"רהמ ןואגהו
בתכ בהובא םייח תוחראב יתאצמ ונושל הזו (וק 'יס תוכאלמה ,תבש תוכלה) ץרפ ר"ה םשב דמועש רשק לכד ] ('ד) ח ' [
ד"סב ריתמו רשוק תבש ק י א - יק ב
www.swdaf.com 4
אמייק לש רשק ארקנ הרתה אלב םימי הז יפלו .רוטפ םימי העבש םייקתהל דמועהד רבחמה בתכ יכה םושמד רשפאשו
םאש והנינ אקוד טקנד םימי העבש יוה תאטח בייח הנמש םייקתהל יושע וריתהל יושעב אקודד רמול שי הז יפל םגו
הלחתכל ירשד אוה םוי לכב ימנ יכה ןיא לבא העבש םייקתהל יושעב תאטח בייחמ אלד רמול ונייה םימי העבש טקנד יאמד
רכזנה ברהו .םוי לכב וריתהל יושע אהיש דע אכיא ארוסיא ימנ ןכמ תוחפ םייקתהל יושעבד תועוצר ןידמד בתכ הכרבל ונורכז
שיו .הלחתכל רתומ םימי העבשמ תוחפ םייקתהל דמועש לכש עמשמ המורתה לעב םשב וניבר בתכש טנבאב ןירשוקש
:אימשד אתעייסב (תועוצר ה"ד) ךומסב בותכאש ומכ תוחדל םחורי וניברו ד"י קלחב (:זפ בי ביתנד) ש"ארה תעדכ בתכ
ןמוא תיישע ריכזה אלש של הזו ןיבייחש אמייק לש רשק והזו הנש וא הנש יצח םימי דומעל םתוא םישועש םירשק שי ונו
תאטח וילע רחא םימעפלו םיבר םימי םש דומעל יושע אוהו תעבט םש ןירשוקו םראוצב רספאב םהל ןישועש תומהב לש ןוגכ
בש וא םימי השלש וא אלא םיבר םימי דומעל ךכ לכ וניאש רחא שיו וריתמ םיבר םימי ןישועש רחא רשק אוהו םייעובש וא עו
רוטפ תעבטה וב ןירשוקש רשק ומכ ךכ לכ אלו רפסמ םימי םש ודימעמש רובעבו םיטעמ םימי םש דמועו 'וכו תעבטה וזב
ל"כע רוסא לבא דמוע וליפאד אלא ירש ןכמ תוחפ םייקתהל דמועבד ארמימל ואל י"שר טקנד תבשד וירבדמ הארנ
אל שדוח וא תבש םייקתהל אכיא ארוסיא ימנ תבשמ ריצבבו תאטח בייחימ . דמועש לכד היל עמשמ םוקמ לכמו
ירשו ירקימ םוי לכב וריתהל יושע םימי השלשמ תוחפ םייקתהל רשק אהיש דע תאטח בייחימ אל ם"במרהו ף"ירה תעדלו :
רוסא לבא רוטפ טוידה ורשקו אמייק לש אוה םא לבא יפכשואד ונייהו ןמוא ונרשקיו אמייק לש .ןנברד ונייהו רשק וניא םאו
ם"במרה ירבדמ הארנ ןכו רוסא לבא רוטפד והניא ירטקד אתרמוחד ונייהד ף"ירה ירבדמ הארנ ןמוא ורשקו אמייק לש
םש בתכש (ב"ה י קרפ) רוסא הז ירה ןמוא רשק ורשק םא אמייק לש וניאש רשק לכו ונושל הזו
א
: טקלה ילבשב בותכ 'יס)
ג"יפ) אתפסותב ינת (דכק (ז"טה אמייק לש וניאש רשק וא וידימ תחאב וריתהל לוכיו אמייק לש אוהש רשק לכ ללכה הז
וילע ןיבייח ןיא וידימ תחאב וריתהל לוכי וניאו
ב
תאטח בייח םלועל ומייקל ותעד רוטפ שדוח וא תבש ומייקל ותעדש רשק .
:רתומ ומויל אלא ותעד ןיא
.. . עוצר המורתה רפסב בתכו רוטפ ינתד אהל אנמיקואד ךומסב יתבתכש המ לע .'וכו ןתוא ןיריתמ ןיאו טנבאב ןירשוקש תו
םהילענמ תועוצר קזוחב ןירשוקש םימכח ידימלת לש לענמ שרפמ ירומו (גמר 'יס) המורתה רפסב בתכ ןנברדב רוסא לבא
תבשל תבשמ םא יכ םהישובל ןיטשופ אלו םהילענמ םיצלוח םניאו תולילב םידמולו וטנבא ישאר ינש רושקל רוסא ןכ םאו
ריכזה ש"ארה םגו ג"הס םשב (ג תוא) 'י קרפ תוהגהב בותכ ןכו ל"כע תבשל תבשמ והזש םיסנכמב חנומ טנבאהשכ תועוצרב
'יס םיארי) ץיממ רזעילא וניברש בתכו (ופש 'יס) םש ובתכ יכדרמה םגו .המורתה לעב םשב (א 'יס) םירשק ולא קרפב הז ןיד
:זלק דער .ריתמ ( ילתדמ רתומ םימי תעבש םייקתהל יושע רשקה ןיאש לכד וניבר רבוסש ןאכמ קדקדל הארנ היה תצקו
ירש הוה םדוק םתוא ןיריתמ ויה םא אה ןיפילחמשכ אלא םתוא ןיריתמ ןיאב ארוסיאד אמעט ןואגה םשב יתבתכש והזו .
.ליעל בהובא י"רהמ יריתמ ןיאד רמאק אתלימד אטשוקד תוחדל שי והימ םימי תעבשל ונייהד ןיפילחמשכ אלא םתוא ן
רוסא דחא םוימ רתוי םייקתהל יושע אוהש לכ יכהמ ריצבבד ימנ יכה ןיא לבא . ם"רה ירבדמ הארנ ןכו ם"רהמ ת"וש)
(דלת 'יס בובל סופד קרובנטורמ וב לכה בתכש יפל תבשב ןריתהל ןיא דחי ורשקנש םיסנכמו קולח ונושל הזו (ד"ע וכ אל 'יס)
ק לכש (םש) 'י קרפ תוהגהב םגו ל"כע ןירושק עובש וליפא חינהל םדא ליגר הזו רוסא לבא רוטפ הימויל ןיריתמ ןיאש רש
:דחי קולחו םיסנכמ תוסבוכה תורשוקש םירשק תבשב ריתהל רסוא ם"רהש בותכ

(א) תוא זיש ןמיס םייח חרוא רצקה השמ יכרד
(א) ה"גהבו םירשק ולא קרפ יספלא (ג תוא .אמ םירובגה יטלש) הארנ והימ אוה ךאיה בטיה יל ררבתנ אל ןמוא רשקו
בטיה קדה ותוא םירשוקש רשק אוה יספלא ןושלמ הז לע הז םירשק ינש ןירשוקשכש הרהזאה אציש יל הארנ ןאכמו
ותרישקב ןירהזנ ןכ יפ לע ףא םויב וב ריתהל יושע רשק אוההש יפ לע ףאו תבשב ותוא ןיריתמ ןיאש םושמ ותרתהבו
ל"כע ץימא רשק הוהד ןיבייח ןיא וריתהל תנמ לע ורשקש לכ קזחו ץימא רשקב וליפאד (ב דע) לודג ללכ קרפ חכומ ארמגבו
םוקמ לכמ וילע ןיבייח ןיאד בג לע ףאד םושמ היב ןיריהזד הארנ םוקמ לכמו 'וכו אוה ריתהל תנמ לע אהו םתה ךירפד וילע
ריקעכ יוהד ידימ ןנברדמ רוסא תנמ לע אלש קחומב ןכו ןנברדמ רוסאד (א ג) תבשד אמק קרפ שירב אתיאד החנה אלב ה
:ל"נ ןכ תוכאלמ ראש לכב ןידה אוהו (טסש 'יס) לודג ללכ קרפ ףוס יכדרמה בתכש ומכ בותכל
(ב) המו ימ תחאב ריתהל יושעה רשק ןינעב בתכש ויד המל ןויע ךירצו הכלה וניאו םירשק ולא שירב ריאמ יבר תעד אוה
ףסוי תיב ואיבה :

זיש ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
(ב) א ן"רה בתכ ו (:דע םש) ארמגב ךירפד תוריפת יתש רפות יבג (רפותה ה"ד :בל) לודג ללכ קרפב הל יקומו ימייק אל אה
טוחה ישאר ינש רשקש ןרשקשב ץיממ רזעילא וניבר דמל ןאכמו (םש םיארי) רשוקד ] רשק [ םייקתמ וניאש בייחמ אל דחא
ןניקסע דחא רשק אלא רשק אלשב אכהו ןרמאדכ יאדו אלא רשק אלב הל תחכשמ אל תוריפת יתש רפותד ןויכ בייחמ יאד ןכו
ג"מס בתכ ד ד"ע די הס ןיואל) (רפותה ה" רשוק םושמ םג בייח תוריפת יתש רפות ןיא המל ץיממ רזעילא וניבר קדקדמ
רשק יבג לע רשק השע ןכ םא אלא אמייק לש רשק ארקנ ןיאש ןאכמ קסופו ןרשק ןכ םא אלא בייחתמ ןיא ירהש םנמא
דחא רשקב םימייקתמש םירשק שי ב אצויכו וישאר ינש רשוק וניאו שארב דחא לבח רשוקש ןוגכ הז לש רשק בשחנ יאדו
דחא רשקב ףא אמייק תרופ ר"ה םשב (ופש 'יס) םירשק ולא קרפב יכדרמה בתכ ןכו .(י תוא) 'י קרפב תוהגה והובתכו ל"כע
םייקתמו טוח קספנשכ דחא רשק ןירשוקש םיידרג לש רשק ןוגכ תחא הרישקב םייקתמש רשק שי םה םירשק יניינע הברהד
ופתל הצורשכ טוחה שארבש רשקו קספנש ילד לבח ןוגכ הז לע הז םירשק ינש השוע ןכ םא אלא בייח וניאש רשק שיו בייחו ר
ריתמב אקוד בייחימ יא (ב 'יס) ש"ארהו (רשוקה ה"ד .גע) תופסותה וקפתסנ לודג ללכ קרפב :ל"כע םייקתמש המ יפל לכה
הזו (ו 'יס) רכזנה קרפב ש"ארה בתכ כ"חאו הידוחל ריתמב ףא וא רושקל תנמ לע לע ריתמ ןניעב יא י"ר קפתסנש המ ונושל
ןוזלח ידצ ןוגכ אמייק לש רושקל תנמ לע אמייק לש רשק ריתמ ןכשמב יאוהד אימוד אלא בייחימ אלד הארי אל וא רושקל תנמ
ל"כע (:דע) רושקל תנמ לע אלש וליפא ריתהל רוסא ןנברדמ לבא תאטח בויח ןינעל אלא ורייא אלד הארנו :
ד"סב ריתמו רשוק תבש ק י א - יק ב
www.swdaf.com 5

זיש ןמיס תבש תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
א ףיעס
<א> * רשוקה (א) בייח ,ןמוא השעמ אוהו ,אמייק לש רשק תועוצר ירשקו םינפסה רשקו (ג) * םילמגה רשק (ב) :ןוגכ ,
אצויכ לכ ןכו ןתיישע תעשב (ד) םינעצרה םירשוקש לדנסו לענמ ,הזב רוטפ ,ןמוא השעמ וניאו ק"ש רשק רשוקה לבא . :הגה
<ב> והל אריבסש םיקלוח שיו (ה) וילע ןיבייח ,טוידה לש וליפא ,ק"ש רשק לכד .(רוטו םחורי 'רו ש"ארהו י"שר) ריתהל יושע וניאש רשק לכש א"יו (ו) םוי ותואב
ומצע א , אמייק לש ירקמ (י"פ מ"הגהו וב לכ) ב רמול ןיליקמ שיו אמייק לש ירקמ אל םימי העבש דעד .(י"ס ד"יש ןמיס ל"עו) (יכדרמו רוט) רשקו * וניאש
הלחתכל ורשקל רתומ ,ןמוא השעמ וניאו ק"ש , :הגה ותרתה ןינעל ןכו (ז) * ותרישק ןינעל ומכ וניד ,(רוט) העוצר ול הקספנ :דציכ (ח)
ר רשקש וא * ילדב לבח (ט) רשקש וא ,ורשקו לבחה קספנ ,הרשקו םהש םירשקה ולאב אצויכ לכ ןכו רוטפ הז ירה ,המהב ןס
.אמייקל םתוא רשוק םדא לכו טוידה השעמ רשק לכו (י) רוסא הז ירה ןמוא רשק ורשק םא ,אמייק לש וניאש ךרוצלו ג ;
.אמייק לש וניאש (גי) רשק רושקל רתומ (בי) ,הרותה ירועישמ דחא דודמל רשוקש (אי) ןוגכ ,הוצמ [*א] :הגה א"יו (די) רהזיל שיד
ל ה"הו ה ורשקל רוסא אמייק לש וניאשב וליפאד ןמוא לש רשק ירקמ הזיא םיאיקב ונא ןיאד ד ,הז לע הז םירשק ינש אוהש רשק םוש ריתהל אלש ןכו ,וריתה
ןיגהונ ;(םירשק ולא קרפ יספלא תוהגה) ו ןנברד רוסיא אלא וניאד ,וריתהל רתומו שוחל ןיא ארעצ םוקמבד הארנ מ"מו רעצ םוקמב ו ורזג אל . 'ב ןניעבד אהו
רשק השע םא לבא ,דחיב םירבד 'ב רשוקשכ ונייה ,הז לע הז םירשק * החישמ וא טוח לש דחא שארב (וט) * , םירשק ינשכ וניד .(ג"מס)

זיש ןמיס הרורב הנשמ
(ה) 'וכו ק"שק לכד - .ל"נכו םלועל וריתהל וכרד ןיאש ונייה אמייק לש וניאשב םג רבחמא אגילפ וז העדו השעמ אוהו
ןמז הזיא רשקה םייקתיש ותעד היהו טוידה [ג] אמייק לש רשקל תצק ימדד רוסא לבא רוטפ וז העדלו רתומ רבחמהלד
אמייק לש ירקמ ומצע םוי ותואב ריתהל יושע וניאש רשק לכ הנושארה העדלד א"מרה איבהש א"י ירת ינה יאק ז"עו
ךותב וריתמש לכ הינש העדלו הלחתכל רוסאו תצקמב הלחתכל רתומו ללכ אמייק לש ירקמ אל םימי העבש :
(ו) ומצע םוי ותואב - רחמל אלא הלחתכל רתומו ללכ אמייק לש ירקמ אל ש"מ לילב ריתהל יושע םא לבא םא והימו
תועש ד"כמ תוחפ לכד ירשד ל"י מ"מ םוי ותואב שממ ןיאד בג לע ףא ומצע תבש םויב ריתהל יושעו ק"ש לילב רשוק
ירקמ ומויב :[ג"מפ]
(ז) 'וכו ומכ וניד - םג הלחתכל רתומ וא רוסא לבא רוטפ אוהש לכו וריתה לע ןיבייח ורושק לע ןיבייחש רשק אוה םאד ל"ר
[ם"במר] אוה ןכ וריתהב ינפב ןכ תושעל ןיאו ךרוצל אוה םא וקתנל רתומ וריתהל לוכי וניא םא וריתהל רתומש רשק לכו
רתוי לקהל אבי אלש ה"ע םינורחא] :[ש"שיה םשב

(די) 'וכו רהזיל שיד - ןויכ 'יפ [ז] והמ ןיאיקב ונא ןיאו םויב וב ריתמשכ וליפא ןמואב הלחתכל רוסא ם"במרו ף"ירלד
ןמוא לש רשק [ח] ינש לש אוהש רשק לכב םירהזנ ונא ךכל ןמוא לש יוה בטיה קדה ותוא ןירשוקש רשק לכד ארבתסמו
רושקל רתומד הז ןמיסב ןמקל ןיראובמה םירשק ןתוא וליפא ל"ר רשק םוש כ"שמו ץימא רשק יוה םירשק ינשד םירשק
דחא רשקב אקוד ונייה ריתהלו :
(וט) םירשק ינשכ וניד - ןמוא לש רשק ירקמו ריפש קדהתמ זאד :

ומכ וניד * ה"ד א ףיעס זיש ןמיס הכלה רואיב
* 'וכו ומכ וניד - תכ ש"ארה הנה בתכש י"בב ןייע לש רשק רושקל מ"ע ריתמב א"כ ריתמב ביוחמ וניאש ול האריד ב
אמייק ןכשמב היהש ןוזלח ידייצד אימוד ינווג לכב רוסא ש"ארהל ףא ןנברדמד ז"ע י"בה בתכו . לע יגילפ הברהד עדו
ןכו רשוקה ה"ד ג"ע ףדב ומשב תופסותה ואיבהש ומכו דח ירש ה"דב ב"ע ד"ע ףד לודג ללכ 'פב י"שר הזב ש"ארה
לע לאומש תראפת רפסב ןכו חקור השעמ רפסב בתכש ומכו ש"יע 'וכו ליתפה תא דירפמה 'ח הכלה ש"הב ם"במרה
כ"ג רובסל ח"רה לכוי םש וירבד יפלו דאמ םינוכנ וירבדד בטיה ש"יע ז"ע יגילפ ג"מסהו ם"במרהד בתכ ש"ארה
מ"ע ריתמ ןניעב ח"רהלד ובתכש ל"נה תופסותה תחכוה אדזאו הזב י"שרכ היאר םוש ןיא ימלשוריהמ םגו רושקל .
הנשמב אתיאד ערוקב םג אלה ןכשמד אימוד הזב ןניעבד אמינ םאד ףאד ש"ארה ירבד לע יל ע"צ ןידה רקיעב הנהו
ןקתל מ"ע ערוקב ה"הד ל"יק ה"פאו ארמגב אתיאדכ היה ןכ ןכשמבד םושמו רופתל מ"ע ןניעבד אידהב חכומש ומכו
טה כ"עו ש"יע מ"ש ןמיס ףוסב ימד רופתל מ"ע ערוקכ ותעירק י"ע ןוקית שיש ןויכד םושמ םע י"ע ןוקית שישב נ"ה כ"א
ימד רושקל מ"ע ריתמכ רשקה ותרתה . לענמ תועוצר רתיהב ידדהא תותיירבה ב"יק ףדב השקמ יאמ וירבד יפל םגו
רושקל מ"ע אלש ריתמב רוסא ינתד אהו רושקל מ"ע ריתמב בייח ינתד אה אמיל אלמד יאדו אלא ןינע אוה ריתמ תכ
רושקל מ"ע אלש וליפא בייחו ומצע ינפב :

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->