You are on page 1of 17

INSTITUT PERGURUAN RAJANG BINTANGOR, SARAWAK

SEMINAR PENYELIDIKAN PENDIDIKAN 2006 TEMA PENYELIDIKAN PENDIDIKAN KE ARAH PEMANTAPAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAJUK KAJIAN PENGGUNAAN KAEDAH BAHAN MAUJUD DAN KAEDAH BIASA (CONVENTIONAL) DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENAMBAH PELAJAR-PELAJAR TAHAP I.

OLEH: SUKRI BERAWI SEKOLAH KEBANGSAAN NANGA SEMAWANG SARIKEI DAN VICTOR JIBSON SEKOLAH KEBANGSAAN LUBOK ASSAM PAKAN SARIKEI
1

0! " ## OKTOBER 2006
P$%&&'%((% K($)(* B(*(% M('+') )(% K($)(* B,(-( (C.%/$%0,.%(1) D(1(2 P$%&(+(3(% )(% P$24$1(+(3(% K$2(*,3(% M$%(24(* P$1(+(3-5$1(+(3 T(*(5 I. Oleh: S'63, B$3(7, (SK N(%&( S$2(7(%&) V,80.3 J,4-.% (SK L'4.6 A--(2) ABSTRAK Penyelidikan ini mengkaji tentang Penggunaan Bahan Maujud dan Kaedah Biasa (conventional) dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Menambah Pelajarpelajar Tahap I !i dalam kajian ini" keberkesanan penggunaan bahan maujud sebagai alat bantu mengajar dibanding dengan kaedah konvesional (iaitu menggunakan papan hitam dan kapur) !ua kumpulan respondan yang terdiri daripada pelajar-pelajar Tahun !ua dan Tahun Tiga dipilih dengan sebab mereka telah mempunyai pengalaman sedia ada tentang kemahiran menambah Pelajar Tahun #atu tidak diambil memandangkan mereka belum diajar lagi kemahiran ini Kesemua respondan diberi satu minggu sesi pengajaran dan pembelajaran #elepas sesi pengajaran dan pembelajaran tersebut" ujian pra ditadbirkan dan pelajar-pelajar dibahagikan kepada kumpulan masing-masing berdasarkan markah daripada ujian pra yang mana setiap kumpulan terdiri daripada pelajar-pelajar pada aras kebolehan cerdas" sederhana dan lemah #esi amali menggunakan bahan maujud untuk Kumpulan Bahan Maujud dan kaedah biasa untuk Kumpulan $onventional menyusuli #elepas satu minggu %hands-on&" ujian pasca diberi Markah ujian pra dan pasca kedua-dua kumpulan dianalisa dengan instrumen statistik %'evene(s Test )or *+uality o) ,ariances& dan %t-Test )or *+uality o) Means& -nalisis data kajian ini menunjukkan baha.a tidak ada perbe/aan yang signi)ikan dari segi pencapaian respondans tentang ke)ahaman kemahiran menambah yang diuji Ini bermaksud baha.a pengajaran dan pembelajaran kemahiran menambah dengan menggunakan bahan maujud adalah sama berkesan dengan kaedah konvesional Tahap kebolehan murid dalam setiap kumpulan mempunyai perbe/aan signi)ikan Ini menunjukkan sama ada pembelajaran dalam kaedah konvensional ataupun menggunakan kaedah bahan maujud murid pada aras kebolehan masing-masing masih menunjukkan prestasi yang sama 0adi kita boleh cadangkan baha.a penggunaan bahan maujud merupakan satu pilihan alternati) dan inovati) di dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran menambah pelajar tahap I Pelajar tahap 1 boleh berinteraksi dan berasa lebih seronok dengan bahan maujud yang digunakan

2

PENGHARGAAN
Kami amat bersyukur kajian ini diselesaikan dalam tempoh masa yan telah ditetapkan! Pen har aan khusus dan jutaan terima kasih ditujukan kepada "r! #au Hen $oon di atas se ala tunjuk ajar% te uran dan bimbin an yan telah diberikan! Pen har aan ju a dirakamkan kepada En! &at Kamal bin Abd &ajid % En! #u 'hen $oon dan En! &ohd (aki yan men)urahkan tunjuk ajar dan bimbin an yan membina! "itujukan u)apan terima kasih kepada pihak sekolah terutamanya Guru *esar dua sekolah yan terlibat dalam kajian ini se)ara lansun iaitu $k #ubok Assam dan $k Nan a $emayan yan memberikan peluan menyertai kursus ini dan memantapkan la i pemahaman men enai penyelidikan kajian tindakan! +idak ketin alan ju a diu)apkan jutaan terima kasih kepada semua kakitan an Pejabat Pendidikan *aha ian $arikei yan memberikan peluan kepada kami untuk menyertai kursus ini dan memberikan sokon an padu terhadap kursus ini!

,i)tor -ibson $K #ubok Assam $ukri *era.i $K Nan a $ema.an

/

P$%&$%(1(% Pada masa kini% kerajaan men an ap pendidikan pentin untuk men hadapi era lobalisasi dan ju a men)apai .a.asan 2020! *anyak pelaburan telah dikeluarkan untuk menin katkan pendidikan di ne ara kita! &atematik merupakan salah satu matapelajaran teras yan pentin dalam sains dan teknolo i! &emahami dan men unakan matematik kian pentin kepada kebolehan indi1idu untuk ber2un si di dalam masyarakat dan berjaya dalam alam pekerjaan! +etapi matematik serin di an ap salah satu matapelajaran yan sukar ba i murid3murid! &atematik bukanlah sama den an matapelajaran yan lain kerana ia berkaitan den an simbol3simbol dan rumus3rumus yan perlu di 2ahami sebelum dapat di unakan oleh murid! $ejak dahulu la i% kebanyakan para pendidik bersetuju baha.a pen unaan alat bantu men ajar dalam pen ajaran dan pembelajaran matematik banyak membantu untuk menin katkan dan memper)epatkan la i proses pemahaman dan pen uasaan murid3 murid terhadap kemahiran yan bakal diajar 4Nora5iah Abd! Hamid%16718! Guru haruslah memilih alat bantu men ajar dari pelba ai sumber dan men inte rasikannya men ikut keperluan dan kebolehan murid3murid! &at Nor Hussein 9 Abd! Rahman Rashid%1676 turut menyatakan baha.a pen unaan alat bantu men ajar semasa sesi pen ajaran dan pembelajaran mempunyai prinsip3prinsipnya yan tersendiri ba i menin katkan daya komunikati2 sesuatu alat bantu men ajar tersebut! Hanya alat bantu men ajar yan mempunyai daya komunikati2 yan tin i mampu membantu murid3murid memperolehi pen alaman belajar yan ber2aedah ba i memperkemban kan sikap ilmiah% sosial% kemantapan emosi dan daya pen har aan mereka! Pen unaan alat bantu men ajar yan sesuai ju a turut membantu murid3murid untuk men uasai kemahiran asas yan ada dalam sesuatu matapelajaran! "alam matapelajaran metematik% kemahiran asas yan ditekankan ialah menambah% menolak% mendarab dan membaha i! :alauba aimanapun% murid serin didapati men hadapi masalah dalam membina ke2ahaman untuk simbol matematik yan serin di unakan! &enurut Hiebert 9 'arpenter% 1662 ;Eli2 <etkin 200/% murid serin membina ke2ahaman den an men aitkan simbol den an persembahan yan lain )ontohnya bahan konkrit % ambar ataupun bahasa ibunda! $eba ai )ontohnya =>? hanya akan mempunyai maksud jikalau kita membuat satu )erita men enainya untuk memberikan maksud kepada simbol tersebut! Kebanyakan murid mendapati pembelajaran matematik susah disebabkan konsep3konsep matematik yan berbentuk abstrak! -adi% untuk men)apai hasil pembelajaran yan memuaskan% murid3murid mestilah mendapatkan pen alaman konkrit dahulu sebelum diba.a kepada konsep matematik yan abstrak dan manipulasi!

@

O4+$60,9 K(+,(% $uatu keistime.aan teknik pen ajaran matematik K*$R adalah pen unaan alat3alat matematik se)ara meluas untuk menolon murid3murid mempelajari konsep matematik dan memperolehi kemahiran matematik! Pihak Pejabat Pelajaran telah membekalkan banyak alat bantu men ajar yan boleh di unakan semasa sesi pen ajaran dan pembelajaran sejak dari dulu la i! Pada masa dahulu% alat bantu men ajar hanya menjadi alat pen ajaran uru sahaja% tetapi pada masa kini% alat3alat tersebut ju a merupakan salah satu bahan pembelajaran dalam akti1iti pembelajaran matematik di mana murid3murid berkonunikasi se)ara lan sun den an alat tersebut 4&ok $oon $an %167A8! Pandan an ini sedikit sebanyak akan dapat memberi peneran an umum tentan keberkesanan pen unaan bahan maujud seba ai alat bantu men ajar dalam menin katkan pen uasaan kemahiran asas matematik murid3murid! Pen unaan bahan maujud sememan nya telah lama dilaksanakan oleh para uru semasa sesi pembelajaran matematik tetapi belum pernah dilihat dari se i perbandin an den an kaedah kon1ensional khasnya! Penyelidikan ini bertujuan untuk: i8 membandin kan keberkesanan pen ajaran dan pembelajaran kemahiran menambah pelajar tahap B melalui pen unaan bahan maujud dan keadah kon1ensional! ii8 men enal pasti perbe5aan prestasi pelajar men ikut aras kebolehan pelajar iaitu )erdas% sederhana dan lemah den an men unakan bahan maujud! iii8 men enal pasti perbe5aan prestasi pelajar men ikut aras kebolehan pelajar iaitu )erdas% sederhana dan lemah den an kaedah kon1ensional!

P$3-.(1(% K(+,(% Kajian ini )uba menja.ab soalan Csoalan kajian seperti berikut: 18 Adakah pen unaan bahan maujud dalam pen ajaran dan pembelajaran kemahiran menambah lebih berkesan berbandin den an kaedah kon1ensionalD 28 Apakah perbe5aan prestasi pelajar men ikut aras kebolehan pelajar iaitu )erdas% sederhana dan lemah den an men unakan bahan maujudD /8 Apakah perbe5aan prestasi pelajar men ikut aras kebolehan pelajar iaitu )erdas% sederhana dan lemah den an men unakan kaedah kon1ensionalD

E

D$9,%,-, T$32,%.1.&, a8 Keadah pen unaan bahan maujud ialah pen unaan bahan konkrit yan boleh disentuh atau dimanipulasikan seba ai alat bantu men ajar untuk menyelesaikan masalah menambah yan diberikan dalam bentuk ayat matematik! 'ontoh bahan konkrit yan boleh di unakan ialah =)uisenaire rod?% stra.% abakus dan =sti)ks?! b8 Kaedah kon1ensional ialah pen unaan )ara bertulis di papan hitam yan biasa di unakan oleh para uru dan murid3murid dalam menyelesaikan masalah iaitu men unakan )ara bentuk la5im! B(0(-(% K(+,(% Kajian yan dijalankan ini tertakluk kepada beberapa batasan di mana pemilihan responden dan 2okus kajian hanya terhad kepada murid3murid +ahap B iaitu murid3murid +ahun 2 dan +ahun / sahaja% di dua buah $ekolah Rendah Keban saan di luar daerah -ulau! Ba tidak melibatkan murid3murid +ahap B %+ahun 1 kerana mereka belum la i diajar kemahiran ini memandan kan tidak memasuki prasekolah sebelum memasuki ke +ahun 1! P$%&&'%((% B(*(% M('+') D(1(2 M(0$2(0,6. "alam proses pen ajaran dan pembelajaran matematik den an tujuan men)apai objekti2 pelajaran yan berkesan% uru matematik harus memahami teknik3teknik men unakan alat3alat% sama ada untuk meneran kan konsep matematik pada perin kat konkrit atau di unakan oleh murid3murid menjalankan akti1iti pembelajaran matematik!&enurut &ok $oon $an %167A% pen ajaran matematik dalam sekolah rendah haruslah men ikut turutan pen ajaran dari pen alaman konkritFbahan maujud seterusnya melibatkan pen unaan ambar barulah ke perin kat abstark! Gntuk membekalkan murid den an pen alaman konkrit% alat bantu men ajar memainkan peranan yan amat pentin ! "alam hubun an ini% pen unaan alat bantu men ajar dapat membantu murid3murid membina konsep matematik se)ara sendiri yan selaras den an konsep inkuiri penemuan di sampin men uran kan kesempatan memaksa diri untuk men ha2al bahan3bahan pelajaran mereka se)ara membuta tuli! $ejak permulaan abad ke320% ramai ahli 2alsa2ah% ahli psikolo i dan ahli pendidikan seperti -ean Pia et% (!P! "ienes% R!&! Ga ne% -! *runer% R! $kemp dan lain3lain telah memikirkan apakah proses pendidikan yan baik dan ba aimanakah pen ajaran dan pembelajaran dapat dijalankan den an lebih berkesan! Pada khususnya% penyelidikan tentan perkemban an intelek seseoran indi1idu dan kesediaannya untuk menerima pen ajaran telah banyak mempen aruhi pemikiran tentan ba aimana seoran kanak3 kanak belajar matematik 4-emaah Na5ir $ekolah% 16768! "alam +eori Perkemban an

A

Ko niti2 -ean Pia et% beliau telah membaha ikan perkemban an intelek kanak3kanak kepada empat perin kat! $alah satu perin kat tersebut ialah Perin kat Operasi Konkrit yan melibatkan kanak3kanak berumur dari H hin a 11 tahun! *a i perin kat ini% kanak3 kanak yan terlibat adalah murid3murid dari +ahun 1 hin a +ahun E! *a i -ean Pia et% kanak3kanak pada perin kat ini hanya dapat menyelesaikan satu3satu masalah yan melibatkan peristi.a atau objek yan konkrit dan tidak dapat menyelesaikan masalah yan abstrak atau berbentuk hipotesis! *erdasarkan teori tersebut% uru3 uru hendaklah menyampaikan konsep3konsep asas matematik se)ara pen alaman konkritFbahan maujud! K$5$%0,%&(% K$2(*,3(% M$%(24(* Oleh kerana matematik adalah suatu matapelajaran yan isi pen etahuannya mempunyai hierarki tertentu% pembinaan asas yan kukuh dan men)ukupi san atlah pentin dalam strate i pen ajaran dan pembelajaran! "alam +ahap B K*$R% pen uasaan asas kemahiran nombor dan operasi 42akta asas8 oleh murid merupakan satu usaha yan .ajib diberi perhatian yan sepenuhnya!"alam hal ini% pihak sekolah hendaklah memastikan baha.a uru berusaha memahirkan muridnya dalam pen uasaan 2akta asas matematik! *a i men hasilkan pembelajaran yan berkesan% murid perlu ju a diajar bahasa matematik% khasnya perbendeharaan kata pembelajaran yan khusus ba i matematik seperti pen ertian simbol dan rumus3rumus! Perhatian berat patut ditumpukan kepada sama ada murid memahami sesuatu istilah matematik buat pertama kali dipakai ataupun perkataan Fsimbol biasa yan telah di unakan dalam konteks matematik! "i sini% penekanan diberikan kepada penekanan simbol tambah memandan kan skop kajian adalah hanya untuk kemahiran menambah! Guru matematik sekolah rendah harus sedar baha.a murid3murid yan dapat menyelesaikan masalah menambah tidak semestinya memahami konsep menambah yan sebenar! -ika seoran murid tahu memba)a simbol matematik tanpa memahami ertinya% nes)aya simbol matematik itu tidak ber una lan sun kerana murid tersebut tidak akan dapat menyelesaikan masalah tanpa memahami erti simbol tersebut! -adi% uru haruslah men ajar murid3murid memahami konsep sesuatu kemahiran terlebih dahulu! "alam perin kat pemahaman konsep% pen unaan bahan maujud merupakan media yan palin sesuai untuk membantu men)apai objekti2 ini! &ok $on $an %167A ada menyatakan baha.a konsep nombor boleh dikuasai den an empat perin kat dan perin kat pertama ialah perin kat konkrit diikuti oleh perin kat ambar kemudian perin kat separa konkrti dan barulah perin kat abstrak! Pembelajaran matematik haruslah dikemban kan se)ara sistematik iaitu daripada konsep atau kemahiran asas kepada konsep atau kemahiran yan kompleksFabstrak! *erdasarkan kepada prinsip ini% pembelajaran operasi tambah hendaklah dibaha ikan kepada empat perin kat! Perin kat pertama ialah permulaan untuk membina konsep asas penambahan yan membolehkan murid3murid menambah nombor dua di it den an dua di it tanpa men umpul semula! &anakala pada perin kat kedua memerlukan murid3murid menambah dua nombor den an men umpul semula! $eterusnya% murid3murid akan

H

men unakan hukum tukar tertib dan hukum sekutuan untuk men)ari ja.apan dalam perin kat keti a menambah! "en an men unakan hukum3hukum tersebut% murid3murid dapat menyelesaikan operasi tambah yan men andun i ti a atau lebih an ka den an lebih )epat dan mudah! *a i perin kat keempat pula% murid3murid akan menyelesaikan matematik bermasalah den an kemahiran yan telah dikuasai pada keti a3ti a perin kat sebelumnya! "alam perin kat ini% murid3murid dikehendaki men aitkan masalah kehidupan den an simbol3simbol matematik dan seterusnya menterjemahkan maklumat3 maklumat yan diperolehi ke dalam ayat matematik seterusnya menyelesaikannya dalam bentuk la5im! Pen uasaan kemahiran asas% menambah khasnya ba i murid3murid tahap B adalah san at pentin kerana apabila memasuki +ahap BB dan seterusnya ke perin kat pendidikan yan lebih tin i% kemahiran ini sentiasa diper unakan untuk menyeleasikan masalah! $alah satu )iri3)iri K*$R &atematik ialah murid3murid mestilah men uasai keempat3empat operasi dalam kemahiran asas matematik semasa +ahap B kerana dalam +ahap BB menekankan tentan pen unaan keempat3empat operasi asas tersebut untuk penyelesaian masalah! Bni dibuktikan oleh R!&! Ga ne dalam Hierarki Ga nenya yan menyatakan baha.a murid3murid haruslah men uasai kemahiran prasyarat sebelum satu3 satu kemahiran yan baru dapat dipelajari! &enurut -erome *runer pula% murid belajar den an )ara menemui struktur konsep3 konsep yan di pelajari! Kanak3kanak membentuk konsep den an men asin kan benda3 benda men ikut )iri3)iri persamaan dan perbe5aan! Persekitaran dapat memberi pertolon an dan pen etahuan sedia ada dapat membaikinya! *eliau menyatakan pembelajaran &atematik lebih berkesan dan mudah den an pen unaan simbol untuk me.akili konsep3konsep abstrak seperti tambah dan lain3lain! &enurut beliau la i pembelajaran matematik dapat dimudahkan den an men aitkan antara satu sama lain )ontohnya pen ajaran tambah di ajar sebelum tolak dan pen ajaran baha i di ajar selepas darab4&ok $oon $an % $ie. Ion 'heon %167A8! :alauba aimanapun% teori yan di hasilkan oleh "a1id Ausubel bertentan an den an teori -erome *runer! &enurut "a1id Ausubel% murid3 murid haruslah di dedahkan den an pen etahuan umum )ontohnya dalam pembelajaran &atematik sebelum men aitkan den an konsep yan lebih spesi2ik! "alam pembelajaran &atematik% murid3 murid hendaklah di kaitkan den an bahan3bahan lama sebelum memulakan pembelajaran baru tersebut 4&ok $on $an % $ie. Ion 'heon %167A8! J$%,- P$%:$1,),6(% $trate i utama dalam penyelidikan ini adalah perbandin an antara dua kaedah untuk pen ajaran dan pembelajaran kemahiran menambah pelajar +ahap B iaitu den an men unakan bahan maujud seba ai alat bantu men ajar dan den an keadah kon1ensional! "ua kumpulan sampelan ditubuhkan! $atu kumpulan terdiri daripada

7

sebanyak lapan belas oran murid iaitu Kumpulan Kon1ensional dan satu la i kumpulan ju a den an jumlah lapan belas oran murid ialah Kumpulan *ahan &aujud! $ebelum dibaha ikan kepada kumpulan masin 3masin % murid3murid ini diberikan satu ujian dia nostik iaitu Pra Gjian ba i men enal pasti tahap kebolehan mereka dalam kemahiran menambah! $elepas markah ujian diperolehi% mereka akan dibaha ikan kepada kumpulan masin 3masin se)ara sekata yan mana ahli3ahli setiap kumpulan terdiri daripada ti a tahap kebolehan murid iaitu murid )er as% murid sederhana dan murid lemah! Kedua3dua kumpulan akan menjalani satu set ujian yan sama dan markah ujian tersebut di unakan untuk membandin kan pen)apaian mereka selepas men unakan bahan maujud! $eterusnya% Kumpulan Kon1ensional akan diajar kemahiran menambah yan melibatkan nombor / hin a @ di it den an )ara biasa iaitu peneran an tentan menambah yan turut melibatkan kemahiran men umpul semula di papan hitam dalam bentuk la5im tanpa men unakan alat bantu men ajar! Kumpulan *ahan &aujud pula turut diajar kemahiran menambah yan melibatkan nombor / hin a @ di it yan melibatkan kemahiran men umpul semula den an men unakan bahan maujud! *ahan maujud yan di unakan ialah ='uisenaire Rod? yan terdiri daripada kiub ke)il yan me.akili nilai sa% batan rod yan me.akili nilai puluh% papan yan me.akili nilai ratus dan kiub besar yan me.akili nilai ribu! &urid3murid ju a dikehendaki untuk membuat bentuk la5im seba ai lan kah kerja! +empoh masa satu min u diberikan kepada murid3murid untuk men uasai pen unaan =)uisenaire rod? tersebut kerana mereka telah mempunyai pen etahuan sedia ada tentan komahiran menambah! $etelah itu% kedua3dua kumpulan akan diberikan satu ujian iaitu Pas)aGjian! Kumpulan 'on1entional akan menyelesaikan ujian tersebut den an )ara biasa manakala Kumpulan *ahan &aujud akan menyelesaikan ujian tersebut den an men unakan =)uisenaire rod?! &arkah ujian tersebut ju a akan diambil kemudian dibandin kan den an men unakan JBndependent +3+estK dan J'rosstabsK! S(25$1 K(+,(% $ampel kajian adalah dipilih daripada murid3murid +ahun "ua dan +ahun +i a $K N ! $ema.an dan $K #ubok Assam% -ulau! Kesemua pelajar adalah sebanyak ti a puluh enam oran ! :alaupun terdapat perbandin an dari se i jantina murid3murid% ini tidak banyak mempen aruhi keputusan penyelidikan memandan kan setiap pelajar telah dibaha ikan se)ara sama rata men ikut tahap kebolehan mereka melalui Gjian Pra yan telah dijalankan ke dalam kumpulan masin 3masin ! Kesemua responden telah pun mempunyai pen alaman sedia ada tentan kemahiran menambah termasuk yan melibatkan pen umpulan semula sehin a nombor dua di it! $etakat ini%murid3murid tahun dua telah belajar kemahiran menambah den an hasil tambah sehin a seratus manakala pelajar tahun ti a telah belajar kemahiran menambah den an hasil tambah sehin a seribu!

6

I%-03'2$% K(+,(% Bnstrumen yan telah di unakan dalam penyelidikan ini ialah Pra Gjian dan Pas)a Gjian! $etiap ujian terdiri daripada ti a puluh soalan! "alam Gjian Pra% soalan3soalan tersebut dibaha ikan kepada lima perin kat iaitu soalan satu hin a lima ialah menambah nombor dua di it den an satu di it tanpa men umpul semula manakala soalan enam hin a sepuluh pula melibatkan penambahan nombor dua di it den an satu di it den an men umpul semula! *a i soalan sebelas hin a lima belas pula ialah penambahan nombor ti a di it den an dua di it tanpa men umpul semula seterusnya penambahan nombor ti a di it den an dua di it den an men umpul semula ba i soalan enam belas hin a dua puluh! $oalan dua puluh satu pula melibatkan kemahiran menambah nombor ti a di it den an ti a di it tanpa men umpul semula dan den an men umpul semula untuk soalan dua puluh enam hin a ti a puluh! Gntuk Gjian Pas)a pula% jumlah soalan ialah empat puluh soalan melibatkan semua kemahiran dalam ujian pra dan ju a ada sepuluh soalan yan melibatkan nombor sehin a empat di it den an kemahiran men umpul semula! Kesahan instrumen penyelidikan ini dilihat dari dua sudut! $udut pertama ialah skop soalan! $etiap soalan diteliti supaya ianya boleh menilai setiap kemahiran dalam tajuk menambah nombor bulat yan ju a melibatkan kemahiran tanpa men umpul semula dan den an men umpul semula! $udut kedua adalah tentan perin katan kesukaran soalan! Gntuk menjamin .ujudnya pemerin katan kesukaran soalan di dalam kertas ujian% +aksonomi *loom diambil kira seba ai panduan semasa -adual Penentuan Gjian dibina! P$1(6-(%((% I%-03'2$% Kertas ujian ditadbirkan kepada semua responden seba ai Gjian Pra dan Pas)a! Gjian Pra dilaksanakan selepas kesemua responden telah didedahkan kepada satu jam sesi pen ajaran dan pembelajaran tentan kemahiran menambah tanpa men umpul semula dan den an men umpul semula se)ara keadah kon1ensional! $atu jam sesi pen ajaran dan pembelajaran berkenaan diberikan untuk memastikan tahap ke2ahaman kemahiran menambah murid3murid bukan si2ar dan pada perin kat yan sama dan boleh diukur den an melalui Pra Gjian! $elepas Pra Gjian dilaksanakan% responden diberikan latihan yan berbe5a men ikut kumpulan masin 3masin ! Kumpulan Kon1ensional menyelesaikan masalah den an )ara biasa iaitu tanpa alat bantu men ajar dan pen iraan dalam bentuk la5im manakala Kumpulan *ahan &aujud menyelesaikan masalah men unakan =)uisenaire rod? dan diin atkan untuk membina bentuk la5im seba ai lan kah kerja! $elepas satu min u% semua responden diberikan Gjian Pas)a! Gjian Pas)a dijalankan serentak ba i kedua3dua kumpulan!

10

J$%,- A%(1,-,"alam penyelidikan ini% 1arians dan min untuk hasil data Pra Gjian dan Pas)a Gjian perlu diambil kira ba i membuat perbandin an antara kedua3dua ujian tersebut! -adi% instrumen statistik yan di unakan untuk men uji data hasil Gjian Pra ialah JBndependent +3+estK dan J'rosstabsK! Bnstrumen statistik berkenaan dipilih kerana ianya bersesuaian den an kajian ini dimana ujian JBndependent +3+estK diperlukan untuk perbandin an antara dua kumpulan sampelan yan berbe5a iaitu kumpulan bahan maujud dan kumpulan kon1ensional manakala ujian J'rosstabsK pula diperlukan untuk membandin kan prestasi pelajar men ikut aras kebolehan dalam kumpulan masin 3masin ! Gjian Pas)a ju a men unakan statistik yan sama! ! M(36(* U+,(% P3( )(% P(-8( K'25'1(% K.%/$%-,.%(1
U+,(% P3( U+,(% P(-8( H0 AH AA 70 AA EH 70 AH 20 0 1E A0 70 1/ 72 0 E0 A/ @A 1H 2A 60 20 H/ E/ 60 H/ 7/ // 6H 2/ 7/ 2H H/ // 70

T(4'3(% M(36(* P3( D(% P(-8( K'25'1(% K.%/$%-,.%(1

Taburan Markah Ujian Pra dan Ujian Pasca Kump. Conventional
120 100 80 60 40 20 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 Responden

Markah

Ujian Pra Ujian Pasca

M(36(* U+,(% P3( )(% P(-8( K'25'1(% B(*(% M('+')
U+,(% P3( U+,(% P(-8( 100 H/ 100 70 AA E/ 77 EH /E EH @E @0 EA 0 H0 0 77 2H 100 /0 @0 A0 A0 AH // H/ @H HH 1/ 60 H 6H E/ 6H A/ HH

11

T(4'3(% M(36(* P3( D(% P(-8( K'25'1(% B(*(% M('+')

Taburan Markah Ujian Pra dan Ujian Pasca Kumpulan Bahan Maujud
120 100 80 60 40 20 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 Responden

Markah

Ujian Pra Ujian Pasca

P3( U+,(% (0-T$-0) Hasil ujian pra boleh dirujuk pada laporan Rajah 1a dan Rajah 1b! *a i Kumpulan Kon1ensional% skor min ialah EA!//// manakala kumpulan men unakan bahan maujud mempunyai skor min E@!1AAH! Perbe5aan min ba i kedua3dua kumpulan ini ialah 2!1AAA! :alauba aimanapun% kedua3dua kumpulan ini tidak mempunyai perbe5aan yan si ni2ikan 4P L 0!7208 dari se i keupayan atau ke2ahaman menyelesaikan masalah matamatik dalam topik penambahan yan diajar! Hasil dapatan menunjukkan baha.a kedua3dua kumpulan ini berada pada kebolehan yan sama dalam topik yan akan diajar! Kami ju a membin)an kan tentan J#e1ene?s +est 2or EMuality o2 ,arian)esK% iaitu skor JIK! $kor JIK 0!07H den an skor J$i ni2ikanK 0!HA6 menunjukkan tiada perbe5aan yan si ni2ikan di antara kedua3dua kumpulan! Hasil daripada analisis ujian pra ini telah membuktikan baha.a tiada perbe5aan yan ketara ba i setiap kumpulan dan kedua3dua kumpulan adalah =homo enous? iaitu mereka berada pada tahap ke2ahaman yan sama tentan topik penambahan yan telah diajar!
R(+(* #( Gjian Pra RE$PON"AN Kumpulan *ahan &aujud Kumpulan Kon1ensional R(+(* #4 #e1ene?s +est 2or EMuality o2 ,arian)es I $i ! t .087 .769 -.229 N 17 17 &ean 54.1667 56.3333 $td! "e1iation 28.55387 28.24265

Gjian Pra Bndependent $ample +est

t3+est 2or EMuality o2 &eans d2 34 $i 423tailed8 .820 &ean "i22eren)es -2.16667

12

P(-8( U+,(%(0-T$-0) Gjian pas)a dilaksanakan selepas murid3murid menerima pen ajaran men unakan bahan maujud dan kon1ensional dalam kumpulan masin 3masin selama satu min u! Kumpulan kon1ensional menerima pen ajaran yan men unakan )ara biasa iaitu J)halk and talkK sementara kumpulan men unakan bahan maujud menerima pen ajaran men unakan bahan maujud! "en an merujuk kepada Rajah 2a dan Rajah 2b terutamanya pada lajur J#e1ene?s +est 2or EMuality o2 ,arien)esK% skor JIK didapati 0!2@A den an nilai Jsi ni2i)antK 0!A2/! Bni adalah lebih daripada 0!0E yan memba.a maksud tidak mempunyai perbe5aan yan si ni2ikan terhadap dua kumpulan ini! &anakala pada lajur Jt3+est 2or EMuality o2 &eansK% nilai perbe5aan min ba i kedua3dua kumpulan ialah 3A!7776! :alauba aimanapun% perbe5aan tersebut tidak boleh diterima kerana skor JtK 0!H1/ mempunyai nilaiK23tailed si ni2i)ant 0!@71K iaitu melebihi paras 0!0E! $e)ara amnya% setelah menjalani ujian pas)a% kedua3dua kumpulan ini tidak menunjukkan perbe5aan yan si ni2ikan .alaupun telah menerima pen ajaran yan berlainan untuk kumpulan tersebut! Bni menunjukkan baha.a Kumpulan *ahan &aujud tidak semestinya lebih baik daripada Kumpulan Kon1ensional!
R(+(* 2( Gjian Pas)a RE$PON"AN Kumpulan *ahan &aujud Kumpulan Kon1ensional R(+(* 24 #e1ene?s +est 2or EMuality o2 ,arian)es I $i ! + .246 .623 -.713 N 17 17 &ean 54.5000 61.3889 $td! "e1iation 28.68541 29.27183

Gjian Pas)a Bndependent $ample +est

t3+est 2or EMuality o2 &eans d2 34 $i 423tailed8 .481 &ean "i22eren)es -6.88889

P(-8( U+,(%(C*,-S;'(3$ T$-0-)
R(+(* <( 6'25'1(% 6($)(* 4(*(% 2('+') Kumpulan &en ikut Kebolehan *ijaksana -umlah Peratus dalam Gred 4N8 $ederhana -umlah Peratus dalam Gred 4N8 #emah -umlah Peratus dalam Gred 4N8 P = 0.00> A A 100 0 0 0 0 * / A0 2 @0 0 0 Gred ' 0 0 1 100 0 0 " 0 0 2 //!/ @ AH!H

1/

R(+(* <4 6'25'1(% 6($)(* 6.%/$%-,.%(1 Kumpulan &en ikut Kebolehan *ijaksana -umlah Peratus dalam Gred 4N8 $ederhana -umlah Peratus dalam Gred 4N8 #emah -umlah Peratus dalam Gred 4N8
P = 0.00

A E 100 0 0 0 0

Gred * @ AA!H 2 //!/ 0 0

' 1 2E 2 E0 1 2E

" 0 0 0 0 / 100

*a i kumpulan bijaksana% sederhana dan lemah% terdapat perbe5aan si ni2ikan terhadap ti a kumpulan ini kerana p O0!0E! "apat diperhatikan di rajah /a dan /b% Kumpulan yan bijaksana akan tetap mempunyai perbe5aan red den an kedua3dua kumpulan lain! *e itu ju a sebaliknya berlaku den an kumpulan lain! "apat dinyatakan di sini baha.a kumpulan ini .alaupun diajar den an 2 kaedah yan berlainan akan tetap men)apai prestasi yan sama sebelum diajar den an keadah3kaedah tersebut! $etiap ahli kumpulan akan mendapat markah yan sama berdasarkan aras kebolehan masin 3masin ! Bni menunjukkan preastasi pelajar men ikut aras kebolehan adalah berbe5a dan tidak dipen aruhi oleh )ara pen ajaran kon1ensional mahupun bahan maujud! D(5(0(% H(-,1 A%(1,-,Hasil kajian mendapati kumpulan kon1ensional menunjukkan penin katan yan tin i setelah men unakan kaedah kon1ensional manakala sebaliknya berlaku kepada kumpulan men unakan bahan maujud! Bni mun kin kerana masa yan tidak men)ukupi untuk murid membiasakan diri den an bahan maujud untuk membuat pen iraan berbandin pendedahan mereka yan telah biasa men unakan kaedah kon1ensional dalam pembelajaran &atematik sejak daripada tahun 1 la i! *erdasarkan skor J+K dan JIK ba i kedua3 dua kumpulan tidak menunjukkan perbe5aan si ni2ikasi antara kumpulan men unakan kaedah kon1ensional dan kaedah bahan maujud! &arkah min untuk pra ujian dan pas)a ujian untuk kumpulan bahan maujud tidak menunjukkan penin katan! Bni bermakna tahap kebolehan murid yan berada dalam kumpulan kaedah bahan maujud menin kat den an seimban ! *e itu ju a yan brlaku den an kumpulan kon1ensional! *a i prestasi murid dalam aras kebolehan masin 3masin menunjukkan perbe5aan yan si ni2ikan! "i dalam kedua3dua kumpulan bahan maujud dan kon1ensional% prestasi murid di aras kebolehan masih menunjukkan perbe5aaan yan ketara! Bni bermakna .alaupun men unakan kaedah pen ajaran yan berlainan% murid yan berada pada aras kebolehan masin 3masin akan memperolehi markah yan lebih kuran sama! Kajian ini merupakan satu kajian untuk melihat perbandin an men unakan bahan maujud dalam pen ajaran berbandin den an kaedah kon1ensional! "aripada dapatan kajian% bahan maujud turut membantu dalam pen ajaran &atematik! &urid3murid akan 1@

berasa lebih seronok dalam pembelajaran kerana terdapat bahan yan konkrit untuk di pe an oleh mereka! Pen ajaran men unakan bahan maujud ju a boleh me.ujudkan dimensi yan berlainan berbe5a den an kaedah kon1ensional! Pada masa kini terdapat pelba ai bahan maujud yan disediakan oleh kementerian pendidikan dan ju a pasaran bertujuan men ukuhkan pemahaman murid terhadap subjek &atematik! Bni merupakan satu pilihan untuk murid3murid selain daripada men unakan kaedah kon1ensional untuk pembelajaran mereka! K$-,25'1(% $eba ai seoran pendidik % pen ajaran yan diajar hendaklah mempunyai kelainan untuk men alakkan murid3murid! Kajian ini dilaksanakan untuk men kaji keberkesanan dua kaedah pen ajaran iaitu kaedah men unakan bahan maujud dan bahan kon1ensional! Responden yan di pilih adalah murid3murid yan terdiri dari dua sekolah yan berlainan! Bnstrumen kajian adalah berbentuk ujian yan dijalankan oleh pen kaji terdiri daripada 2 baha ian! $etiap baha ian mempunyai kepentin annya sendiri! Pra Gjian dijalankan untuk men etahui kebolehan setiap murid dan sebelum dibaha ikan kepada 2 kumpulan yan seimban ! Gjian pas)a dijalankan selepas kedua3dua kumpulan diajar den an 2 kaedah yan berlainan! Perbandin an ini dianalisa den an men unakan =#e1ene?s +est 2or EMuality o2 ,arien)es? dan =t3test 2or EMuality o2 &eans?! Hasil analisa menunjukan kedua3dua kumpulan men unakan bahan maujud dan kon1ensional tidak menunjukkan perbe5aan yan si ni2ikan! Bni bermaksud murid yan diajar den an men unakan bahan maujud dan den an kaedah kon1ensional tidak menunjukkan perbe5aan daripada se i prestasi! &asa yan terhad adalah satu 2aktor yan menyumban kepada keputusan ini! &urid mun kin telah lama telah didedahkan den an kaedah kon1ensional dan ini menyukarkan mereka untuk bertukar kepada kaedah yan berlainan! :alaupun sedemikian% men unakan bahan maujud adalah satu alternati2 untuk mempelba aikan sumber pembelajaran! Kaedah =hands3on? ini dapat membantu murid 2aham den an lebih lanjut la i tentan topik yan diajar! Prestasi murid men ikut kebolehan menunjukkan perbe5aan yan si ni2ikan berdasarkan analisa yan men unakan ='hi3$Muare +est?! Hasil analisa ini menunjukkan murid yan berada pada aras kebolehan masin 3masin memperolehi markah yan lebih kuran sama berdasarkan keupayaan masin 3masin ! Bni bermaksud .alau apa pun kaedah yan di unakan murid yan berada pada aras kebolehan masin 3masin akan memperolehi yan lebih kuran sama! Kaedah bahan maujud bolehlah diinte rasikan ke dalam pen ajaran seba ai satu akti1iti yan boleh menin katkan pemahaman murid den an melibatkan semua murid! &urid yan berada pada aras kebolehan yan lebih tin i boleh diasuh untuk membantu murid pada aras yan yan lebih rendah!

1E

"apat disimpulkan pen ajaran dan pembelajaran yan men unakan kaedah men unakan bahan maujud boleh dikatakan sama berkesan atau lebih berkesan den an kaedah kon1entional! Bni kerana selama ini kaedah yan kon1ensional boleh membuatkan murid berasa bosan dan kaedah men unakan bahan maujud boleh membantu murid berasa seronok dalam pembelajaran mereka! Kaedah bahan maujud ju a boleh men)eriakan suasana pembelajaran murid3murid dan men elakkan mereka daripada berasa bosan!

1A

B,41,.&3(9, Ee Ah &en ! 4166E8! Murid dan Proses Pembelajaran -sas Pendidikan $hah Alam : Penerbit Iajar *akti $dn! *hd! &ook $oon $an % $ie. Iook 'hen % 4167A8 ! Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 2ntuk Peringkat #ekolah 3endah $elan or : #on man &alaysia $dn! *hd! Nora5iah Abd! Hamid! 416718! JAlatan &en ajar dalam Pen ajaran *ahasaK% Kertas kerja $eminar Per uruan pada 273/0 "isember% 1671 di Gni1ersiti &alaya! Nor Husin% Ab! Rahman Ab! Rashid% 416768 % -lat Bantu Mengajar !alam Pengajaran Bahasa! $elan or "arul Ehsan : #on man &alaysia $dn! *hd! :on $ie. Pin et! al! 4200E8! JKeberkesanan Pen ajaran dan Pembelajaran "alam Ke2ahaman Konsep Asas &u5ik *erpandukan KomputerK% 0urnal M-P*3- 0ilid 14 *intan or% $ara.ak : &aktab Per uruan Rajan !

1H 1A