You are on page 1of 56

AUDITUL CALITĂŢII

Pregatire auditori ai sistemului de management al calitatii

I. Definiţii ISO 9000 : 2000 + ISO 19011
• dovezi de audit şi de evaluare a lor cu obiectivitate, pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit. • Auditor (pct.3.9.9) : Persoană care are competenţa de a efectua un audit; • Echipă de audit (pct.3.9.10) : unul sau mai mulţi auditori care efectuează un audit; NOTA 1 : Un auditor din echipa de audit este în general desemnat ca auditor şef. NOTA 2 : Echipa de audit poate include auditori în curs de formare şi, dacă este necesar, experţi tehnici. NOTA 3 : Observatorii pot însoţi echipa de audit dar nu pot acţiona ca parte din aceasta. • Competenţ Competenţă (pct.3.9.12) : aptitudini demonstrate pentru a aplica cunoştinţe şi deprinderi. • Criterii de audit = ansamblu de politici, proceduri sau cerinţe utilizate ca o referinţă • Dovezi de audit = înregistrări, enunţarea faptelor sau alte informaţii care sunt relevante în raport cu criteriile de audit şi verificabile

Audit = proces sistematic, independent şi documentat în scopul obţinerii de

II. Principiile auditului
1. Principii auditori :
• Comportament etic = fundamentul profesionalismului; • Încredere, integritate, confidenţialitate şi discreţie = esenţiale pentru procesul de audit; • Prezentare onestă = obligaţia de a raporta corect şi imparţial; • Descoperirile, concluziile şi rapoartele de audit reflectă în mod real şi corect activităţile de audit. Obstacolele semnificative întâmpinate în timpul auditului şi nerezolvate sau opiniile divergente dintre echipa de audit şi auditat sunt raportate! • Profesionalismul = aplicarea perseverenţei şi a judecăţii în auditare; • Independenţa = baza pentru imparţialitatea auditului şi şi obiectivitatea concluziilor auditului; • Abordarea bazată pe dovezi = metoda raţională prin care într-un proces sistematic de audit se ajunge la concluzii credibile şi reproductibile.

II. Principiile auditului
2. Relativ la procesul de audit :
• Independenţa = baza pentru imparţialitatea şi obiectivitatea concluziilor auditului; • Dovada = baza raţională pentru obţinerea unor concluzii de audit corecte şi reproductibile, pe parcursul unui proces sistematic de audit.

III. Conducerea unui program de audit
Scopul programului de audit : a planifica tipul şi numărul auditurilor şi de a identifica şi aloca resursele necesare pentru efectuarea acestor audituri. Programul de audit poate include audituri ce au diferite obiective. În funcţie de dimensiunea, natura şi complexitatea organizaţiei care va fi auditată, programul poate include unul sau mai multe audituri, precum şi audituri combinate. Persoanele responsabile pentru coordonarea programului de audit : • stabilesc obiectivele şi gradul de extindere ale programului de audit; • stabilesc responsabilităţile, resursele şi procedurile; • asigura implementarea programului de audit; • monitorizeaza, revizuieste şi îmbunătăţeste programul de audit; • asigura menţinerea de înregistrări referitoare la programul de audit.

5. •responsabilităţi. •înregistrări Competenţa auditorilor (7) Do Activităţi de audit (6) Check Act Îmbunătăţirea programului de audit (5.6) •identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire . •conducerea activităţilor de audit. •numirea echipei de audit.1) Definirea programului de audit (5. Plan Implementarea programului de audit (5. 5.6) Monitorizarea şi revizuirea programului de audit (5. •proceduri.5) •evaluarea auditorilor.4.3) •Obiective /extindere.Autoritatea pentru programul de audit (5. •resurse.2.

necesităţilor părţilor interesate. cerinţelor clienţilor. cerinţelor sistemului de management al calităţii. cerinţelor reglementare şi contractuale.2. . necesitatii de a evalua furnizorii. riscurilor potenţiale pentru organizaţie. intenţiilor comerciale.(5.1) Obiectivele programului de audit Se stabilesc pe baza: • • • • • • • • priorităţilor managementului de vârf.

similaritatea şi localizarea activităţilor care vor fi auditate. obiectivele şi durata fiecărui audit. complexitatea. standardele.2. preocupările părţilor interesate. cerinţele contractuale şi alte criterii de audit. natura şi complexitatea organizaţiei care urmează a fi auditată.2) Gradul de extindere al programului de audit Gradul de extindere al programului de audit este influenţat de : • • • • • • • • • • domeniul de aplicare. schimbările semnificative ale organizaţiei sau activităţilor sale. importanţa. frecvenţa auditurilor. limba.(5. numărul. rezultatele auditurilor anterioare sau ale analizei programelor de audit anterioare. necesitatea de acreditare sau certificare. . aspectele culturale şi sociale. cerinţele reglementare. dimensiunea.

. să actualizeze şi să îmbunătăţească programul de audit. •să identifice şi să aloce resursele necesare programului de audit. resurse şi proceduri aferente programului de audit (5.1) Responsabilităţi Responsabilii cu coordonarea programului de audit trebuie : •să definească.3) Responsabilităţi. să monitorizeze.3.(5. să implementeze.

• disponibilitatea auditorilor şi a experţilor tehnici (competenţa pentru îndeplinirea obiectivelor programului de audit). • duratelor auditurilor.(5. • procesele necesare pentru a obţine şi a menţine competenţa auditorilor şi a îmbunătăţi performanţa acestora. alte necesităţi ale auditului.3.3) Responsabilităţi. • tehnici de audit. . conduce şi îmbunătăţi activităţile de audit. implementa. resurse şi proceduri aferente programului de audit (5. acomodare.2) Resurse • resurse financiare necesare pentru a dezvolta. • timpul necesar pentru călătorie.

monitorizarea înregistrărilor ce ţin de programul de audit. conducerea activităţilor de urmărire.3) Responsabilităţi. resurse şi proceduri aferente programului de audit (5. .3. asigurarea competenţei auditorilor şi a auditorilor şefi.3) Proceduri Procedurile trebuie să includă : • • • • • • • planificarea şi programarea auditurilor. monitorizarea performanţei şi îmbunătăţirea programului de audit. conducerea auditurilor. selectarea echipelor de audit.(5.

• asigurarea resurselor necesare echipei de audit. dacă este aplicabil. • desemnarea echipelor de audit. • stabilirea şi menţinerea unui proces de evaluare iniţială a auditorilor şi a evaluării permanente a necesităţilor de instruire şi a dezvoltării profesionale continue a auditorilor. • coordonarea şi programarea auditurilor şi ale altor activităţi ale programului de audit. aprobării şi difuzării rapoartelor de audit. • asigurarea analizei.4) Implementarea programului de audit – include: • comunicarea programului de audit către părţile interesate. resurse şi proceduri aferente programului de audit (5. • asigurarea controlului înregistrărilor rezultate din activităţile de audit. . • asigurarea conducerii auditurilor în conformitate cu programul de audit. • asigurarea unor activităţi de urmărire.3) Responsabilităţi.(5.3.

5) Înregistrări aferente programului de audit Înregistrările trebuie menţinute pentru a demonstra implementarea programului de audit şi trebuie să includă : •înregistrări individuale ale auditului: planuri de audit. rapoarte de acţiuni corective şi preventive. rapoarte de audit. Înregistrările trebuie reţinute şi controlate în condiţii adecvate de securitate . selectarea echipei de audit. rapoarte de neconformităţi.(5. •rezultatele analizei programului de audit •înregistrările aferente personalului: evaluările auditorilor. instruirea.

6) Monitorizarea şi analiza programului de audit Monitorizarea trebuie efectuată pe baza unor indicatori de performanţă care să măsoare: capabilitatea echipei de audit de a implementa planul de audit.(5. auditaţi şi auditori. conformitatea cu programările şi agendele de audit. • • • • . feedback-ul de la clienţi. timpul necesar pentru a închide acţiunile corective aferente programului de audit.

– practici de audit alternative sau noi. – conformitatea cu procedurile.6) Monitorizarea şi analiza programului de audit Analiza programului de audit trebuie să aibă în vedere: – rezultatele şi tendinţele constatate din monitorizare. – necesităţile şi aşteptările în permanentă schimbare ale părţilor interesate.(5. . – înregistrările auditurilor. – concordanţa dintre echipele de audit. Rezultatele analizelor pot conduce la acţiuni corective şi preventive şi la îmbunătăţirea programului de audit.

- Iniţierea auditului (6. Pregătirea auditului la faţa locului (6. stabilirea contactului iniţial cu auditatul Analiza documentaţiei (6. determinarea fezabilităţii auditului. şi determinarea caracterului adecvat al acestora.3) -Analiza documentelor relevante ale sistemului de management al calităţii. pregătirea documentelor de lucru. stabilirea echipei de audit. definirea obiectivelor. 1 . domeniului şi criteriilor de audit. -repartizarea activităţilor în echipa de audit. inclusiv a înregistrărilor.2) numirea auditorului şef.4) -pregătirea planului de audit.

-pregătirea concluziilor auditului. Încheierea auditului (6. -colectarea şi verificarea informaţiilor. -conducerea reuniunii de închidere. -comunicarea în timpul auditului.6) -elaborarea raportului de audit. -generarea de constatări ale auditului. -finalizarea auditului Efectuarea auditului de urmărire (6.1 Efectuarea auditului la faţa locului (6. -aprobarea şi difuzarea raportului de audit.7) -reţinerea documentelor.8) . Elaborarea şi distribuirea raportului de audit (6.5) -conducerea reuniunii de deschidere. -roluri şi responsabilităţi ale însoţitorilor şi observatorilor.

sau a unor părţi ale acestuia.2.2.(6. • identificarea zonelor din sistemul de management al calităţii cu potenţial de îmbunătăţire.1) Numirea şefului echipei de audit (6. domeniului de aplicare şi a criteriilor de audit Obiectivele pot include : • determinarea gradului de conformitate al sistemului de management al calităţii. . • evaluarea eficacităţii sistemului de management al calităţii de a îndeplini obiectivele specificate.2) Definirea obiectivelor. cu criteriile de audit.2) Iniţierea auditului (6. • evaluarea capabilităţii sistemului de management al calităţii de a asigura conformitatea cu cerinţele reglementare şi cu cerinţele contractuale.

includ politici.descrie gradul de extindere şi limitele auditului (locaţii fizice. .(6. cerinţele sistemului de management. legi / reglementări aplicabile. unităţi organizaţionale.2) Iniţierea auditului Domeniul de aplicare . activităţile şi procesele care urmează a fi auditate şi perioada de timp în care se va efectua auditul). proceduri. standarde. Criteriile de audit . cerinţe contractuale sau codurile de practică specifice sectorului din care face parte organizaţia.

domeniul de aplicare.4 Stabilirea echipei de audit Atunci când se decide mărimea şi componenţa echipei de audit.2. • abilitatea membrilor echipei de audit de a interacţiona în mod eficace cu auditatul şi de a lucra în echipă. criteriile de audit şi durata estimată a auditului. • necesitatea de a asigura independenţa echipei de audit faţă de activităţile auditate şi de a evita conflictul de interese. dacă este cazul. . • competenţa generală a echipei de audit.6. trebuie avute în vedere următoarele aspecte : • obiectivele auditului. necesară pentru a îndeplini obiectivele auditului. • cerinţele organismului de certificare / acreditare.

. precum şi rapoartele de audit anterioare.3) Evaluarea documentaţiei Documentaţia auditatului trebuie să fie analizată pentru a determina conformitatea sistemului documentat cu criteriile de audit. Documentaţia poate include documente şi înregistrări relevante ale sistemului de management al calităţii.(6.

DOCUMENTELE AUDITULUI Proceduri ale programului de audit Procedura (obligatorie conform 8. • Desfăşurarea auditurilor de urmărire. • Monitorizarea realizării şi eficacităţii programului de audit. • Raportarea către managementul de vârf a realizărilor programului de audit. tratează: • Planificarea şi programarea auditurilor. • Asigurarea competenţei auditorilor şi a auditorilor şefi. • Menţinerea înregistrărilor programului de audit. • Selectarea echipelor de audit şi desemnarea rolurilor şi responsabilităţilor. • Desfăşurarea auditurilor.2 .ISO 9001).2. .

DOCUMENTELE AUDITULUI Înregistrări ale programului de audit: 1. Înregistrări specifice fiecărui audit: • planuri de audit. • menţinerea şi îmbunătăţirea competenţei. • rapoarte de neconformitate. • rapoarte ale activităţilor de urmărire. Rezultate ale analizei programului de audit. . • rapoarte de audit. • selectarea echipei de audit. • rapoarte de acţiuni corective şi preventive. 3. 2. Înregistrări referitoare la personalul utilizat în audit: • evaluarea competenţei şi a performenţelor auditorilor.

• criteriile de audit şi documentele de referinţă. • ora şi durata activităţilor auditului la faţa locului. • rolurile şi responsabilităţile membrilor echipei de audit şi ale însoţitorilor. .1) Elaborarea planului de audit Planul de audit trebuie să includă sau să descrie : • obiectivele auditului. • alocarea de resurse adecvate în zonele critice ale auditului. • domeniul.4. inclusiv identificarea unităţilor organizaţionale şi funcţionale şi procesele care urmează a fi auditate.(6. • datele şi locurile unde vor avea loc activităţile auditului la faţa locului. inclusiv întâlnirile cu managementul auditatului şi cu echipa de audit.

1 Raportul de audit Conţinut raport de audit: • Obiectivele auditului.6. • Constatările auditului.6. • Criteriile de audit. . • Identificarea echipei de audit şi a auditorului şef. • Domeniul auditului. • Concluziile auditului.

1 Raportul de audit Raportul de audit conţine sau face referire la: • Planul de audit. • Lista de difuzare. • Opinii divergente nerezolvate între auditor şi auditat. • Zonele incluse în planul de audit şi neauditate. • Confirmarea că obiectivele auditului au fost realizate în concordanţă cu planul de audit. • Rezumat al procesului de audit (inclusiv onbstacole ce pot influenţa încrederea în concluziile auditului). • Planurile acţiunilor de urmărire. • Lista reprezentanţilor auditatului. • Recomandări pentru îmbunătăţire.6. .6.

Diminuarea intarzierilor la livrare cu 15%.Reglementari .Specificatii . . Ceea ce se doreste ∆2 .Proceduri .Referential .Etc.Reguli de buna practica Realitate ∆1 Conformitate Activitatile organizatiei si rezultatele obtinute Ceea ce trebuie facut Eficacitate Ceea ce se face ∆3 Obiective . .Instructiuni .Reducerea riscului insatisfactiei clientului.Norme .

•este implementat şi menţinut eficace. •Trebuie planificat un program de audit luând în considerare statutul şi importanţa proceselor şi zonelor care trebuie auditate.2 a lui ISO 9001 : 2000 “Organizaţia trebuie să efectueze audituri interne la intervale planificate pentru a determina dacă sistemul de management al calităţii : •este conform cu măsurile planificate (a se vedea 7. precum şi rezultatele auditurilor precedente.1) referitoare la cerinţele prezentului standard internaţional şi la cerinţele sistemului de management al calităţii stabilit de organizaţie. .2.COMPETENŢA AUDITORILOR Cerinţa 8.

4) trebuie definite într-o procedură documentată.5.2.2). • Responsabilităţile şi cerinţele pentru planificarea şi efectuarea auditurilor. Auditorii nu îşi vor audita propria lor activitate. • Managementul responsabil pentru zona auditată trebuie să se asigure că acţiunile sunt întreprinse fără întârziere pentru eliminarea neconformităţilor detectate şi a cauzelor acestora.2 a lui ISO 9001 : 2000 (cont. pentru raportarea rezultatelor şi menţinerea înregistrărilor (a se vedea 4.) • Selectarea auditorilor şi modul de efectuare al auditurilor trebuie să asigure obiectivitatea şi imparţialitatea procesului de audit. Activităţile de urmărire trebuie să includă verificarea acţiunilor întreprinse şi raportarea rezultatelor acestora (a se vedea 8.2.” .Cerinţa 8.

3).4) . instruire ca auditor şi experienţă de audit (conform clauzei 7. experienţă profesională.2.Calificări pentru auditori (cerinţa 7 ISO 19011 : 2002) Pentru a deveni auditor. o persoană trebuie: • să aibă atributele personale menţionate în clauza 7. • sa aiba studii. • să demonstreze aptitudinea de a aplica cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru a efectua un audit (conform clauzei 7.

3.1 şi 7.2) .4) Aptitudini personale (7.3.3.3.2) Mediu Cunoştinţe şi însuşiri specifice domeniului mediului (7.Calitate Cunoştinţe şi însuşiri specifice domeniului calităţii (7.4) Educaţie Instruire ca auditor Experienţă: de muncă de audit (7.3) Cunoştinţe şi însuşiri generice (7.

Etapa 1 Experienţă de muncă Experienţă de audit Educaţie Persoana Instruire Atribute personale Etapa 2 Competenţe generale Competenţe specifice Persoană cu potenţial de a fi auditor Auditor care poate fi selectat pentru a efectua un audit .

Clauza 7. diplomaţie : tact în discuţiile cu oamenii. observaţie : conştient în permanenţă de activităţile şi dotările din jur. . minte deschisă : disponibilitatea de a ţine cont de idei sau puncte de vedere alternative. hotărâre : capacitatea de a lua o decizie pe baza unui raţionament logic. tenacitate : persistenţă. onestitate. percepţie : capabilitatea de a înţelege şi a se adapta la diferite situaţii. versatilitate : capabilitate de a se adapta la diferite situaţii. concentrare pe îndeplinirea obiectivelor.2 Atribute personale • • • • • • • • • etice : corectitudine. încredere în sine : capacitatea de acţiune independentă atunci când interacţionează cu ceilalţi. sinceritate. discreţie.

procedurile şi tehnicile auditului. reglementări şi alte cerinţe relevante. • • • • Cunoştinţe şi deprinderi generale : principiile. contextul operaţional al organizaţiei auditate. sistemul de management al calităţii şi documentele de referinţă. aplicabile. .Clauza 7.3 Cunoştinţe şi deprinderi 1. legi.

principiile. . procedurilor şi tehnicilor de audit. stabilirea prioritatatilor concentrarea pe probleme în funcţie de importanţă. pregătirea rapoartelor de audit. conducerea auditului în limitele programului agreat. înregistrărilor şi a datelor. utilizarea documentelor de lucru pentru a înregistra activităţile auditului. observare şi examinarea documentelor. planificarea şi organizarea activitatii. aprecierea adecvarii si suficientei dovezilorpentru a susţine constatările şi concluziile auditului. verificarea exactitatii informaţiilor colectate. ascultare. procedurile şi tehnicile auditului • • • • • • • • • • • • aplicarea principiilor. intelegerea consecinţelor utilizării tehnicilor de eşantionare pentru auditare. menţinarea confidenţialitatii şi securitatii informaţiilor. colectarea informaţii prin intervievare. comunicarea eficace.

• standardele sistemelor de management al calităţii sau de mediu. difuzarea şi controlul documentelor. datelor şi al înregistrărilor. • aplicarea documentelor de referinţă pentru diferite situaţii de audit. • recunoaşterea diferenţelor dintre documentele de referinţă şi prioritatea acestora. • interacţiunea între componentele sistemului de management. securitatea. proceduri aplicabile sau alte documente ale sistemului de management utilizate ca şi criterii de audit. .sistemul de management al calităţii şi documentele de referinţă • aplicarea sistemelor de management in diverse organizaţii. • sisteme informatice şi tehnologia pentru autorizarea.

şi • obiceiurile culturale şi sociale ale auditatului. . funcţiile şi relaţiile organizaţiei. • procesele generale ale activităţii şi terminologia conexă. structura.contextul operaţional al organizaţiei auditate • mărimea.

aplicabile. • Tratate şi convenţii internaţionale. reglementări şi alte cerinţe relevante. regionale şi naţionale.legi. legi şi reglementări locale. • Contracte şi acorduri. şi alte cerinţe la care organizaţia subscrie. • Coduri. .

Cunoştinţe şi deprinderi specifice : • • metode şi tehnici specifice managementului calităţii. servicii şi procese operaţionale. . produse.2.

metode şi tehnici specifice managementului calităţii • terminologia calităţii. • principiile de management al calităţii şi aplicarea acestora şi • instrumentele managementului calităţii şi aplicarea lor (de exemplu controlul statistic al proceselor.) . analiza efectelor şi a modurilor de defectare etc.

inclusiv ale serviciilor şi • procesele şi practicile specifice sectorului. servicii şi procese operaţionale • terminologia specifică sectorului.produse. • caracteristicile tehnice ale produselor şi proceselor. .

• • • . experienţă de lucru într-o poziţie tehnică.2. experienţă de lucru. experienţa în activităţile de audit.4 Educaţie. managerială sau profesională instruire în domeniul auditului. instruire şi experienţă de audit • studii suficiente pentru a permite obţinerea cunoştinţelor şi deprinderilor descrise la clauza 7.Clauza 7.

în ultimii doi ani consecutivi. în ultimii doi ani consecutivi.Idem auditor despre a doua disciplină 3 audituri (cel puţin 15 zile) în cea de-a doua disciplină. Experienţa de audit 4 audituri ( cel puţin 20 de zile) ca auditor în curs de formare.Indicatori pentru educatie. 3 audituri (cel puţin 15 zile) ca auditor sef. . instruire. experienta Auditor SMC / SMM Studii Experienta profesională totală Experienta profesională în domeniul MC sau MM Instruirea ca auditor Studii secundare 5 ani* Auditor SMM SMC si Conducător al echipei de audit Idem auditor Idem auditor Idem auditor Idem auditor Cel puţin 2 ani din 2 ani în cea de-a Idem auditor cei 5 ani de doua disciplină experienţă 40 de instruire audit ore de 24 de ore în cea de. pe durata a 3 ani consecutivi.

studiu individual.7. a abilităţilor şi a însuşirilor personale. seminarii şi conferinţe sau alte activităţi relevante. studiu asistat. .5 Menţinerea şi îmbunătăţirea competenţei Dezvoltarea profesională continuă: Dezvoltarea profesională continuă se referă la menţinerea şi îmbunătăţirea cunoştinţelor. instruire. experienţă. Aceasta poate fi realizată prin mijloace ca activitate suplimentară. participarea la întâlniri.

7.5 Menţinerea şi îmbunătăţirea competenţei Menţinerea abilităţilor de auditare Auditorii ar trebui să îşi menţină şi să demonstreze abilitatea de auditare prin participarea în mod regulat la audituri ale sistemelor de management al calităţii .

5) Selecţia echipei de audit (6.4) Auditare (6) .2.6) Criterii îndeplinite Evaluarea continuă a performanţei (7.Dezvoltarea competenţei Criterii neîndeplinite Evaluare iniţială (7.6) Criterii îndeplinite Criterii neîndeplinite Auditor Neselecţionat Menţinerea şi îmbunătăţirea competenţei (7.

7. referinţe personale.6 Metode de evaluare Metoda de evaluare Analiza înregistrărilor Obiective Verifica pregătirea şi experienţa acumulate de auditor Furnizează informaţiile despre cum este percepută prestaţia auditorului Exemple Analiza înregistrărilor referitoare la studii. testarea cunoştinţelor şi obţinerea informaţiilor suplimentare . reclamaţii. evaluarea performanţei. instruire. mărturii. abilităţile de comunicare. analize reciproce Interviuri faţă în faţă sau la telefon Feedback pozitiv sau negativ Interviu Evaluează însuşirile personale. chestionare. experienţă profesională şi de audit Supravegheri. verifică informaţiile.

cu colegii şi cu auditorul. teste psihometrice Testare Analiza post audit Furnizează informaţiile acolo unde observarea directă nu este posibilă sau adecvată. cunoştinţele şi abilităţile. Examene scrise şi orale. abilităţi Evaluează însuşirile personale. şi capacitatea de audituri cu supraveghere. a aplica cunoştinţe şi evaluarea în activitate.Metode de evaluare (cont) Metoda de evaluare Observare Obiective Exemple Evaluează însuşirile Interpretare de roluri. . precum şi aplicarea acestora. personale. Analiza raportului de audit şi discuţia cu clientul auditului. cu auditatul.

Determinati standardul in conformitate cu care va fi auditata organizatia. Elaborati un program anual de audituri. instruiti un numar suficient de auditori pentru a respecta programul stabilit.Lista de sarcini AUDITURI INTERNE ALE CALITATII • • • • • • Decideti care este obiectivul programului de audit. Instruiti auditorii calitatii conform unui standard definit. . Decideti asupra tipurilor de audituri si personalul care conduce auditurile. Stabiliti o metoda de a determina cand au fost auditate ultima data parti ale sistemului.

Inregistrati rezultatele auditurilor. Repartizati auditori instruiti care sa efectueze auditurile programate. Elaborati proceduri de audit care acopera produse. procese si sisteme. fata de planul si procedurile definite. cu obiective clare. recomandarilor si actiunilor corective.Lista de sarcini AUDITURI INTERNE ALE CALITATII • • • • • • • Utilizati auditarea ca mijloc de familiarizare a personalului cu activitatile organizatiei. Planificati auditurile individuale. Asigurati conducerea auditului. Elaborati formulare pentru inregistrarea observatiilor. . atat cele conforme cat si cele neconforme.

Stabiliti un mijloc de corelare a actiunilor corective rezultate din audituri cu modificarile documentatiei organizatiei.Lista de sarcini AUDITURI INTERNE ALE CALITATII • • • • • • • Stabiliti un mijloc de urmarire a stadiului implementarii actiunilor corective. etc. proiectului. Auditati procedurile dupa difuzarea acestora pentru a testa aplicabilitatea acestora. procesului. Stabiliti metode de modificare a auditului daca acesta nu a fost eficace. Evaluati periodic informatiile obtinute de audituri si determinati eficacitatea auditurilor. Efectuati un audit de sistem cel putin o data pe an pentru a verifica daca sistemul este eficace si conform cu standardul . Elaborati chestionare pentru efectuarea unui audit.

Nu insistati in impunerea conformitatii cu prevederile minore. suficient de importante pentru a atrage atentia managementului. . Nu utilizati pentru auditare persoane agresive. Adaptati programul de audit pentru a acoperi aspecte care au atras atentia anagementului.Ce se face si ce nu se face • • • • • Nu limitati obiectivul programului de audituri la proceduri. • Mentineti inregistrari ale auditurilor si rapoartelor de actiuni corective. • Nu auditati numai de dragul auditarii – definiti obiectivele. Selectati cu atentie auditorii.

• Ascultati la ce va spune auditatul sau managerul acestuia. • Nu criticati activitatea. fara anuntare prealabila. .Ce se face si ce nu se face • Nu intrati intr-o zona. • Ajutati auditatul. dar nu acceptati ca rezultate orice informatie. nici modul de executie (efectuare) a acesteia. • Explicati managerului scopul si obiectivele auditului inainte de inceperea acestuia. • Verificati iesirile activitatii auditate pentru a determina eficacitatea acesteia. nu va certati.

• Actionati profesional. daca obiectivul acestuia a fost indeplinit. • Reduceti frecventa auditurilor daca aveti incredere intr-o anume zona. • Stabiliti. • Nu dati nimanui copii ale raportului de audit fara acceptul managerului.Ce se face si ce nu se face • Nu parasiti zona auditata inainte de a obtine acordul privind actiunile corective si termenul de rezolvare a acestora sau data la care va fi stabilit acest termen. . cu curtoazie. tact si diplomatie si evitati a cauta nod in papura. inainte de incheierea auditului.

SUCCES! .

VĂ MULŢUMIM! www.ro.fiatest.ro www.cucu@fiatest. maria.com Email: office@fiatest.ro .calitate.