You are on page 1of 2

MEMORIU JUSTIFICATIV Conform temei proiectului, prezenta documentaţie cuprinde fişele tehnologice pentru relizarea unei construcţii multietajate

S+P+4E cu structură tip cadru spaţial din beton armat, ocup nd !n plan o suprafaţă de"""""""""""Clădirea are funcţiunea de de hotel şi amplasată !n localitatea Sf" #heorghe" 1.Funcţiunea clădirii : • Etaje curente : Săli de conferinţe, grupuri sanitare, camere simple şi duble, apartamente; • Parter : resturant, cafenea, bar, receptive, camera personal, spaţii depozitare, sală fitnes; • Subsol:tehnic; • ersă: necirculabilă! 2!Date generale de alcătuire a clădirii: • Structura din cadre monolite din beton armat; • "nchideri şi compartimentări: a# pereţi e$teriori din blocuri de %&' din deminsiuni ())$(*)$+))mm şi temoizolaţie din polistiren e$trudat cu grosimea de ,))mm, aplicat la e$terior; b# pereţi interiori: din blocuri de %&' de dimensiuni ,*)$())$+))! • &irculaţie pe verticală asigurată de : a# ( scări; b# ( lifturi de persoane; c# , lift personal angajat; • ehnologie de e$ecuţie : din beton armat monolit, turnat -n cofraje! Se utilizează beton de clasa &(*./) şi oţeluri P&*( şi 0%/1 3.Conditiile de proiectare a clădirii $ • %ocalitaea Sf"#heorghe& • Clasa de importanţă şi de e'punere ((( ỵ)*)"+& • Condiţii seismice,conform P)++-)$.++/, cap"01$ag*+".+& 23*+"+4s& 2C*+"4s& • 5onă de !ncărcare cu zăpadă C$ rezultă S+"6* ."+678mp.&
4"Condiţiile pri9ind terenul de fundare Studiul geotehnic a stabilit următoarele 9alori de calcul • Pcon9*4.+Pa"

• -+":+;-0":+$<rgilă prăfoasă, cafenie, plastic 9 rtos$ =*)>".678m0 &?*..@ &(p*.)@
(c*+"4>&A*).+& e*+"/B&E*)."+++Cpa& c*0: Cpa" • -0":+;-)+$7isip argilos, galben cafeniu$ =*)>":678m0 &?*)>@ &(p*))@ (c*+">+& A*.4+& e*+"/:&E*)4"+++Cpa& c*B Cpa

S-a ales ca soluţie de fundare. fundaţii izolate" (7DE<S2EFC2FEG Este realizată. mecanizată cu e'ca9atorul de la cotă terenului amenajată p nă la cota :">:"Păm ntul săpat se transportă cu ajutorul basculantei şi se depoziteză"Frmează o săpătură manuală de ): cm" Iupă efectuarea săpăturii urmeză cofrarea radierului"Cofrajele şi rigidizările se manipulează manual sau mecanizat" 3etonarea radierului şi a grinzilor radierului se face cu ajutorul agitatorului " Frmeză cofrarea şi armarea plăcii subsolului. iar cele din diafragme şi st lpi sunt din H3 04" Cota terenurilor naturaleste C27* -)"B:" Fmpluturile se realizează din balast sub placa subsolului şi din pam nt !n e'terior" %ucrările pentru infrastructură se incep cu curatirea ternului !n zona amplasamentului cu buldozerul" Frmează o săpătură . iar diafragmele din beton 3c):" <rmăturile din radier şi grinzile de radier sunt PC :.. a diafragmelor " SFPE<S2EFC2FE< Construcţia este realizată in sistem !n cadre cu s lpi monoliţi şi grinzi prefabricate trans9ersale . cu fundaţii redier general"Dundaţiile sunt din beton armat 3c):. placa de subsol din 3c )+.