1 9 3 8

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
6 T E R M E N E T O P I C E
s i t a t e a d e n u m i r i c u a p e l a t i u n i s p e c i f i c e a l e o r g a n i z a j i u n i l o r c o n -
d u s e d e c n e j i , s u n t t o t a t a t e a d o v e z i a l e e x i s t e n t e i l o r i n t r e c u t u l
r o m â n e s c . C e l p u j i n , i n a c e l e t i n u t n r i , i n c a r e , c n e j i i n e a p a r c a
c o n d u c l t o r i p r o p r i i R o m a n i l o r u n d e g r e u p o t f i p r e s u p u § i ,
s u b t d e n u m i r e a l o r , p u t u t e x i s t a a p e t e n i i a l e u n u i a l t p o p o r 1 0 ) .
A s t f e l p a n d i n p r e z e n t n e - a u a j u n s d i n t r e c u t a s e m e n e a n u m i r i
d o v e d i t o a r e , s a u e l e n e s u n t a r ä t a t e d o c u m e n t a r , c A a u e x i s t a t
c â n d v a . I n P a m i n i a , i n c a d i n a n u l 1 0 5 5 a m i n t e s t e d i p l o m a f u n -
d a t i o n a l a d i n T i h a n y n u m i t K o e z " a d r u i r o m â -
n i t a t e a r p u t e a r e e s i s i d i n e x i s t e n t a a t e s t a t à d . n 1 0 9 3 a u n e i
m a g n a v i l l a k e n e z a " l a ) . I n s e c o l u l X I V p r o p r i e t a t e a
a c e s t e i m a n g s t i r i s u b n u m e l e K i n i z " " ) . G A s i m a s e m e n e a u n a l t
s a t n u m i t K n e z " 1 4 ) , p r e c u m v i l l a K e n ( e ) s a K e n e s a u , m e n -
t i o n a t e I n F é j e r , d i n a n i i 1 1 0 8 1 1 0 9 c o n f i r m a t e i n a c t e
d i n s e c . X I I I , c a c o n s t i t u i n d d o n a j i i a l e S f A n t u l u i S t e f a n 1 5 ) . I n
I n a f a r a d e p o p u l a t i u n i l e r o r n a n i e e s i s l a v e s i m a i t a r z i u t u r a n i c e ,
d i n a c a r o r f u z i u n e d e s c i n d m e d i e v a l i d i n s t a n g a D u n a r i ! , s i l a c a r i
S e a f l a u c a p e t e n i i C u a c e s t a p e l a t i v d e c n e a z , d e c h i n e z , s i n g u r p o p o r r u t e a n ,
a v a n d a c e l a s a p e l a t i v d e c a p e t e n l i a l e l u i , a p u t u t o c u p a , i n U n g a r i a , d a r
p a r t i a l s i i n e p o c a t a r d i v a , a r i l d e e x p a n s i t m e s i d e l o c u i r e , a l a t u r i d e a c e l e
a l e s u s n u m i t e l o r p o p u l a t i u n i . V e z i n o t e l e 2 8 1 s i 2 8 2 .
K n e z d i n c o m . S o m n g y , l a n g a l a c u l B a l a t o n . N . D r a g a n u o p . c i t . p g .
1 0 7 v e z i a c o l o c i t a t i a d i n M e l i c h . A h o n f o g l a l á s k o r i M a g h y a r o s z a g , 1 3 2 - 1 3 3 ,
I n c a r e a n a l i z a n d o r i g i n a s i s e m n i f i c a t i a l u i K n e z . s e r i e i n t e a l t e l e , c a K n e z
K e n é z e s t e c e l c e c o l o n i z e a z a u n t e r i t o r i u , u n s a t C u p o p u l a t i e I n r a n d u l
I n t a i u v a l a h a ( d a r p o a t e f i s l d e a l t a l i m b A ) s i e s t e c a p u l a c e s t e i a " .
N . D r a g a n u , o p . c i t . p g . 1 0 9 .
F é j e r , C o d e x D i p l o m a t i e u s H u n g a r i a e c i v i l i s e t e c c l e s i a s t i c u s , B u d a e
1 8 2 9 - 4 4 . X . 2 . p g . 6 0 0 , i n a c t d i n 1 3 9 7 a l l u i D e t r i c u s B u b e k , p a l a t i n a l r e g e l u i
U n g a r l e i " p o r t i o n e s p o s s e s s o n a r i a s o c c u p a t a s A b t r a i f a e T i h a n " d i n t r e c a r i
e x i s t a " i n p o s s e s s i o n e d i c t i d o m i n i A b a t i s K i n i z v o c a t a U n a c t
a n t e r i o r d i n 1 3 2 5 ( F e j e r V I I I . 2 . 6 5 7 ) p e n t r u a c e i a s i p o s e s i u n e I n t e r m e n i
i d e n t i c i I n p o s s e s s i o n e d i c t i D o m i n i A b b a t i s K i n i z v o c a t a
.
C a r e , d a c a a r f i f o s t d a t d e S l a v i , c u m c r e d e F . M o a r ( U n g .
I a r h b . I X - 1 9 2 9 , 2 3 4 ) a r f i t r e b u i t s a a p a r a i n f o r m a d e d e r i v a t e c u
s u f i -
x u l o v a . K n e z o v a " . D r a g a n u . o p . c i t . p g . 1 4 2 , A c e s t K n e z e s t e I n c o m i t a t u l
V a s , d o v e d i t p r i n g e r m a n , G i n i s d o r f .
F e j e r . o p . c i t . I I . p g . 4 6 . U n a c t a l r e g e l u i C o l o m a n d i n 1 1 0 8 , c a r e
t r a n s c r i e
i c o n f i r m a l i t t e r a s S . S t e p h a n i M o n i a l i b u s d e v a l l e V e s p r i m c o n -
c e s s a s g r a e c e e t l a t i n e " . .
. E t h e c s u n t e a . q u e I n e a v i d i m u s e t i n v e n i -
i n n s e s s e i p s i u s m o n a s t e r i s i n e o m n i c o n t r a d i c t i n n e
Q u a r t a ( v i l l a ) K e n s a
( K e n e s a ) . . .
I s l a s q u i n q u e v i l l a s , n o s t r o s V d u a r n i c o s ,
d i c t o m o n a s t e r i o
d e d i m u s j u r e p e r p e t u o p o s s i d e n d a m ( p o s s i d e n d a s )
O d u p l i c a a a c e l u i a s
a c t ' n F é j e r o p , c i t . V I I . I . p g . 1 4 1 d i n 1 1 0 9 c u a c e i a s
m e n t i u n e t q u a r t a
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

z
2 8 b i s ) .B o l y a r B o l a r B o l y a r d i n 1 4 2 7 , 1 4 3 5 ,

www.dacoromanica.ro
N .
N .
N .


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
1 2 P R I M E L E M E N T I U N I
4 2 ) .p r e -G , P o p a - L i s e a n u l z v . I s t , R o m . I V . C r o n i c a U n g u r i l o r d e S i m o n
d e K e z a , 1 9 3 5 B u c u r e s t i , p a g . 6 4 C a p u t S e c u n d u m , , . . . R o m a n a E c c l e s i a . . .
d u c i G u c h e e t s a n c t o r e g i S t e p h a n o d e d i s s e d i c i t u r f i r m i t e r m a n d a t i s . . .
c a p t i v o s c h r i s t i a n o s d e i n c e p s r e l i n q u e r e n t p r i s t i n a l i b e r t a t i , c u m m u l t i n o b i -
l e s i n t e r c a p t i u o s h a b e a n t u r . . . " l a r m a i j o s p a r . 2 ( S e r u i , q u o s , i n c a r i i s H u n -
g a r i h a b e b a n t d i c e b a n t u r u d u o r n i c i ) ; V o l u i t ( r e x K o l o m a n u s ) t a n t u n m o d o
h u i u s m o d i s e r u i t i s d e c a p t i u s s u i s i p s e s o l u s o b t i n e r e , e t p r e l a t o s , q u i b u s
l a r g i t u s e r a t d u c a p t i u i s . E t n e c o m m u n i t a s n o b i l i u m r e p r o b a t o n e m h u i u s
m o d i g r a u e f e r e t P a l a t i n o r e g n i q u i p r o u t i l i t a t e n o b i l i u m p r o f i c i t u r , r e x s u o s
u d w a r n i c o s u t i d e d i t " . V e z i a s e m n n e a l o a n d e K i i k i i l l o , C h r o n i c o n D u b n i -
c e n s e p r . 1 9 1 . F e j e r o p . c i t . X . 3 . p g . 2 5 2 .
A k o s V . T i m o n , U n g a r i s c h e N e r f a s s u n g s u n d R e c h t s g e s c h i c h t e ,
B e r l i n 1 9 0 4 , p g . 1 4 6 .
N , l a r g a 1 s t . R o m . d i n A r d e a l , o p . c i t . p a g . 4 6 .
A d i c a t a r a V a l a h i l o r , v o l o h I n s e m n a n d v a l a h . V e z i O n c i u l o p . c i t .
p g . 2 3 7 O r i g i n e a n u m e l u i b o l o c h o v d e
l a
V o l o c h ( R o m a n ) s e c o n f i r m a
p r i n d o c u m e n t e , u n d e l o c a l i t a t e a B o l n c h o v o I n G a l i t i a s e a f l a d e t e r m i n a t a
. v i l l a V a l a c h n r u m d i c t a " ( E . K a l u z n i a c k i . A c t a G r o d j k i e i Z i e m z k i e . V I I .
1 2 7 . a . 1 4 7 2 ) E . K a l u z n i a c k i ( i n c o m e n t a r i u l l u i , a d a o s l a F . M i k l o s i c h
O b e r d i e W a n d e r u n g e n d e r R u m u n e m , W i e n , 1 8 7 9 ) , l i d e s e m n e a z d , d u p d
t o a t e p r o b a b i l i t a t i l e , c a R o m a n i
i s i t u e a z a i n d e r G e g e n d a n o b e r e n
B o h , C h 6 m o r u n d S l u c z " , c a a s e z a t i p o s i b i l I n c a d i n 1 1 3 0 . C r o n i c a l u i U y -
p a t i o s l i a r a t a , c a o c u p a n d l a 1 1 5 0 u n t e u t o n a i n t r e V o l h i n i a s i K i e v .
( p g , 4 0 4 1 , n o t a N r . 2 3 ) , V e z i a s e m e n e t i D . C a n t e m i r , H r o n i c u l V e c h i -
m e i a R o m a n o - M o l d o - V l a h i l o r , e d . T o c i l e s c u , p g . 3 8 5 ; . . . C a c i L e s i i s c r i i -
t o r i s u b n u m e l e V o l o s c a i n u m a i p r i n M o l d o v a i n t e l e g a s A s e m e n e a d e s p r e
V o l o h i , , a d i c a M o l d o v e n i " , p e c a r i C a n t e m i r r e p r o d u c a n d
p e D l u g o s z ,
a r a t a , c a ! n a n d p a r t e I n 1 0 7 0 . c a a l i a t i i i u i V i t e s l a u s " , v o e v o d u l P o l o v t i l o r ,
I n r a z b o i u l s a u I n c o n t r a l u i B o l e s l a v , c r a i u l l e s e s c ,
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
1 8 D I P L O M A D I N 1 2 4 7

G a l i t i a , A . B o d u r . o p . c i t . p a g , 1 1 9 , 1 3 2 , 1 4 0 . A s e m e n e a P o p p a - L i s s e n u , o p .
c i t . V . X I I . p g . 2 7 e t s q . d i s a i t i a i z v o a r e l o r p e r s a n e d e s p r e o i p o t e t i c a f i n -
a R o m a n i l o r , c a V o r d o n i B r o d n i c i ) . D a r a p a r e a s e m e n e a , c a i p o t e z a p o -
s i b i l a
d a r m a i p u t i n v e r o s i m i l a o c o n f u z i e c u p o p o r u l ,
c u c a r e R o -
m a n i ' , d i n c a u s e c u n o s c u t e , a u t r i a l f o s t c o n f u n d a t i I n a c e a e p o c a , a n u m e C u
C u m a n i i
c u V a l a n i i d i n r a p o r t u l l u i i n s u s i R u b r o u c k .
A s o n a n t a a p r o p i a t a a f o r m e l o r p o a t e c h i a r s a f i l
a j u t a t l a a c e a s t a c o n f u z i e : i n s c h i m b p u t a n d s a f i i a j u t a t l a c o n f u z i a i n v e r -
s a , d e a f i c u p r i n s p e R o m a n i I n d e n u m i r e a d e C u m a n i ( S a c e r d o t e a n u , o p
c i t . p g . 7 3 ) .
A c e a s t a c o n f u z i e e s t e f o a r t e e x p l i c a b i l a , r e e s i n d p r e c u m a m s p u s ,
d i n r o l u l i s t o r i c j u c a t d e R o m a n i i n c o l i z i u n e c u C u m a n i i . ( V e z i i n t r e a l t e l e
S a c e r d o t e a n u o p . c i t . p g . i 4 2 : p r e c u m t o a t a d i p l o m a t i c a d e l i m b a l a t i n a a
c a n c e l a r i i l o r u n g a r e r e l a t i v a l a E p i s c o p i i l e M i l c o v u l u i s i a C u m a n i e i I n H u r m .
I - 1 ) . C a c i e s t e d e o b s e r v a t a c i , c a t o c m a i i n e p o c a c o n c e s i u n i l o r M a n e d e
r e g e l e A n d r e i 1 1 C a v a l e r i l o r C r u c i f e r i T e u t o n ! , i n a n i i 1 2 1 1 , s i 1 2 2 2 I n t a r a
B a r s e i g i a a g e z a r i i a c e s t o r a I n t a r a c o n c e d a t a l o r , a s t f e l I n t i m p u l c o n s t r u c t i l
d e c a t r e d a n s i i d e b u r g - m i n u m e r o a s e p e n t r u a p a r a r e a t a r i i I n c o n t r e C u -
m a n i l o r , i c h i a r , c u m e s t e b u r g - u l l o r c e l m a i i n s e m n a t , c o n s t r u i t d u p a R o -
s e t t i ( E p i s c o p i a M i l c o v u l u i , E p i s c o p i a C u w a n i l o r A n . A c . R o m a n e a n . 1 9 0 4 -
1 9 0 5 p g . 2 4 7 e t s q . ) d i n c o l o d e m u n t i , l a n g a C a l v i n i p e B a s c a C h i o j d u l u i ,
I n j u d . B u z a u , i n s c o p u l d e a - i s u p u n e c h i a r p e a c e s t i C u m a n i I n i n s a s i s a -
l a s l u i r i l e l o r f l i n t & I n a c e a v r e m e , t o t d e o d a t a E p i s c o p i a C u m a n i l o r , c e
s e I n t i n d e a i n p a r t e a d e j o s a V a i l S i r e t u l u i , a s t f e l d u p a t o a t e p r o b a b i l i t a -
t i l e a n u m e t n t a r a B r o d n i c i l o r , a d i c a i n t a r a B l a c o r u m " ç , i V a l a c h o r u m '
a C a n c e l a r i e f p a p a l e ( v e z i m a i s u s n o t a N o . 4 9 ) p r e c u m
i I n e s u l T a r i i
R o m a n e s t i ( R o s e t t i o p . c i t . p a g . 2 7 9 V e z i a s e m e n e a C . C . G i u r e s c u o p .
c i t . 1 p g , 3 2 6 I . G h e r g h e l . Z u r F r a g e . p g . 4 1 e t s q . )
A c e a s t a c o l i z i u n e a R o m a n i t o r , a t a t C u C u m a n i , c a t s i C u T a t a t i i
c o n t i t u e u n c a p i t o l i n t e r e s a n t , d a r p u t i n e l u c i d a t p a n a i n p r e z e n t , a l i s t o -
r i e i n o a s t r e . I n f l u e n t a a c e s t o r d o u à p o p o a r e a s u p r a p o p o r u l u i ¡ o r n a n a e -
x i s t a t d e s i g u r r e e s e , i n c e e a c e p r i v e s t e p e C u m a n i , d i n u r m e l e l a s a t e
l i m b a s i t o p o n i m i a n o a s t r a i p o a t e s a r e i a s a I n c e e a c e p r i v e s t e p e T a t a r i i
I n e a r l d e s t i r i l e d o c u m e n t a r e , d i n t a c t i c a d e r a z b o i a R o m a n i l o r s i p o s i -
b i l d i n u n e l e n o r m e j u r i d i c e . R o m a n i ' , i n a f a r a d i n A r d e a l , a u t r a i t c e l p u -
t i n I n p a r t e , i n a i n t e d e i n t e m e e r e a v o e v o d a t e l o r , I n r e c u n o a s t e r e a s u v e r a -
n i t a t i i m a r e l u i k h a n . R u b r o u c k I i e n u m e r e a z a p r i n t r e p o p o a r e l e , c e - i d u c
d a r u r i . ( D e s p r e o r g a n i z a r e a m i l i t a r a a M o n g o l i l o r i n c a r i s u n t c u p r i n s i
T a t a r i i v e z i H a r o l d L a m b , G h e n g i s - K h a n , 1 9 2 9 , t r a d . i n f r a n c e z a d e M .
F a g u e r p g . 2 6 0 e t s q . A . S a c e r d o t e a n u , M a r e a I n v a z i e ' M a r a I S d - E s t u l
E u r o p e a n , 1 9 3 3 , p g . 8 ) .
V e z i r a p o r t u l l u i Y v o d e C a r n u n t c a t r e a r h i e p i s c o p u l d e B o r d e a u x
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

C u

b i s . )

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

8 9 ,

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


n

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


O


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


s i

s i


s i

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
6 6 P R E R O G A T I V E L E C N E A Z U L U I


I n

1 8 2 ) C l a c a d e l a n s l , t l a k a ; g l o a b d d e l a k s l g l o ' b a . T i k t i n , D i c t i o n a r
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
I N R E G A T U L M A G H I A R


i n ,
www.dacoromanica.ro
T N
1 9 0 ) , i n d e s c a l i c a r i l e l o r , c e n u e r e a u , d e c k l u a r i i n s t a p a n i r e a l e p a -
m a n t u l u i c e l o r I n v i n s i . C a c i d e p o s e d a r e a i n v i r n i l o r d e c a t r a t r i b u -
r i l e I n v i n g a t o a r e a f o s t c o n s e c i n t a f i r e a s c a a c u c e r i r f i r e a l i z a -
r e a e i
l a s t f e l s ' a f o r m a t p e b a z a W a d i p a r n a n t u l u i d e l a p r l -
m i i l u i s t a p a n i , a p 3 s e s i u n i i l u i § i a p r e e m i n e n t e i , c e t i u r m a a s u -
p r a l o c u i t o r i l o r l u i
1 n v i n s i i i n m a j o r i t a t e a c a z u r i l o r p r i m a
n o b i r m e r w i g l f a r a , p r i m u l r a n d d e n o b i l i m e a U n g a r i e i . A s u p r a
a c e s t e i s i t u a ç i u n i a s u p r a v e n i t f u n d a r e a . r e g a t u l u i u n g u r § i c u -
p r i n d e r e a , p r e c u m a m v a z u t , a t u t u - o r I n t i n d e r i l o r n e o c u p a t e
p a n a a t u n c i , i n d o m e n ' u l r e g a l . R e g e l e d e v e n e a s t a p a n u l i n t r e g u -
l u i p a r n a n t a l r e g a t u l u i s a t ' . A z e s t a e r a p r i n c i p i u l ; r e s p a c t a r e a
p o s e s i u n i l o r s t a b i l i t e i n a i n t e d e a d v e n i r e a r e g e l u i § i a r e g a t u l u i
e r a u e x c e p t i i i m p u s e d e i m p r e j u r a r i l e p o l i t i c e a l e m o m e n t u l u i .
D a r a c e s t p r i n c i p i u , p e c a r e 1 1 a d a p t a S I . S t e f a n s t a t u l u i
s a u o d a t a c u c o n c e p t i l e A p u s u l u i 1 ) , t r e b u i a s a a l b a c o n s e c i n t e
i m p o r t a n t e . I n t r ' a d e v ä r o r i § i c a r e c o n s f i t u i r e d e p r o p r i e f a t e n u s e
v a m a i p u t e a f a c e , d e c a l p r i n t r ' o d o n a t i u n e r e g a l a r e g e l e
f i i n d s t a p a n u l p a r n a n t u l u i d i s p o n i b i l c e I n r e a l i t a t e n u e r a ,
d e c k o c o n c e s i u n e a d o m i n i u l u i u t i l a l a c e s t u i p a m a n t , s u b t a n u -
m i t e c o n d i t i u n i , ! r a r e c a r e e r e d i t a r e a m a s c u l i n a , d e o a r e c e s u v e r a -
n u l c o n t i n u a s a p a s t r e z e a s u p r a l u i c o n f o r m c o n c e p t e i f e u d a l e ,
p u r c e s a a b i n i t i o " i n U n g a r i a , d i n i d e e a p a t r i m o n i a l i t a l i i r e g a l e a s u -
p r a s o l u l u i r e g a t u l u i d o m i n i u l e m i n e n t , I n v i r t u t e a c a r u i a , p r i n -
c i p i a l , I n c a z d e d e z e r e n t a m a s c u l i n a s a u I n c a z d e t r a d a r e , p a -
m a n t u l I i r e v e n e a .s iwww.dacoromanica.ro
I N
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


b a s t l e u s
V e z i p g . s q .

s q .www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
7 8
O R G A N I Z A T I A N O B I L I M I I I N R E G A T U L M A G H I A R
A s u p r a a c e s t e i c o n c e p t i i d e p a t r i m o n i u a p l i c a t
i n t r e g u l u i r e g a t
u n g u r , v e z i C u r s u l m e u p g , 5 1 8 .
A . v . T . o p . c i t . p g . 1 5 1 .
A . v . T . o p . c i t . p g . 1 7 9 .
P e t e r v . V a c z y o p . c i t . p g . 3 2 .
A . v . T . o p . c i t . p g . 5 0 4 V e z i i n F e s s l e r o p . c i t . 1 p g . 3 1 7 e t
s q . s i 4 7 1 e t . s q . d e s p r e c r e s t e r e a p u t e r i i m a r i i a r i s t o c r a t i i I n c A d e l a f i n e l e
s e c . X I I , p e r s i s t e n t a e i I n t o t s e c o l u l X I I I , R e b e l i u n e a n o i l o r a r i s t o c r a t i i
. C o n t r a r e g e l u i A n d r e i I I I ( 1 2 9 0 - 1 3 o 1 ) i r e a c t i u n e l e m i c e i n o b i l i m i s i a l e
. i u n e i p A r t i a c l e r u l u i ; a c t u l d i n 1 2 6 7 V e z i n o t e / e 1 9 9 s i 2 0 4 .
A r t . 5 a l B u l e i d e A u r ( 1 2 2 2 ) . F e s s l e r o p . c i t . I p g . 3 3 3 .
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

2 3 3 )
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro" 8 .


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro9 9 1 )


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


I n n u u n u n
p e


f i l i owww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


i n
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
I N
W O
www.dacoromanica.ro

4 8 5 ) .


4 8 6 )


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
1 9 0
M O D A L I T À T I D E P O S E S 1 U N E $ 1 D E J U D E C A R E
s u n t p o s e d a t e , m o r e k e n e s i a t u s " , 5 5 1 ) n o m i n e k e n e z i a t u s " , 5 5 2 ) p r o
k e n e z i a t u " 5 5 3 ) ,
d i e t a s t o t i u s k e n e z i a t u s " 5 " ) , c a m o d a l i t a t e d e p o s e s i u n e . S e f a c e
a s t f e l , d a c ä s u n t c h i n e z a t e , d e o s e b i r e a l i t h e b u n u r i p o s e d a t e § i
s u n t p o s e d a t e , f n t r e & A t v i l l a e " § i
y k e n e z i a t u s e a r u n d e m "

d e p o s s e s s i o V o z e s t y a u , c e d a n § i i , f u i n e p o t i i l u i B o g d a n , p r e c u m § i a s -
c e d e n t i i l o r , o p o s e d a r a p a n a a t u n c i i c o n t i n u a u s u b t c h i n e z a t u l , d e p r i -
v i l e g i l p e r s o n a l e , d e v e n i t a c u m a l l o r s à o p o s e d e p a n a i n m o m e n t u l
a c t u l u i .
N u v a d , c a f a p t u l , c a a v e m a d a f a c e c u o p o s s e s s i o r e g i a " I n p e r -
t i n e n t a c a s t r u l u i d i n S e b e , p o a t e d i v e r s i a n a t u r a j u r i d i c a a c h i n e z a t u l u i a c e -
! e i p o s e s i u n i , d e o s e b i n d u - I , I n c e e a c e p r i v e § t e I n s a § i c o n d i t i u n i l e e x i s t e n t e
l u i , d e c h i n e z a t u l u n e i p o s s e s s i o " , n e a t a r n a t o a r e d e v r e u n c a s t r u r e g a l .
H u r m . 1 - 2 p g . 4 4 5 . A c t d i n 1 4 0 6 a l r e g e l u i S i g i s m u n d , c a r e c o n -
f i r m a , p e n t r u s e r v i c i i m i l i t a r , l u i D i o n i s i e C i u c a , d i n B a n a t , f r a t e l u i s i p r o -
b a b i l c o n s a n g u i r i l o r s a i c o l a t e r a l i " . . . . p r e d i c t a m p o s s e s s i o n e m L o p a t h a k a
d e c e m S e s s i o n e s J o b a g i o n a l e s v t i f e r t u r a d p r e s e n s i n s e c o n t i n e n t e m q u a m
p r o g e n i t o r e s h a c t e n u s m o r e K e n e z i a t u s t e n u i s s e n t e t p o s s e d i s s e n t , . . "
I d e m p g . 5 1 1 . A c t d i n 1 4 2 0 a l r e g e l u i S i g i s m u n d . C o n f i r m a r e
p e n t r u a c e l a § m o t i v , c a m a i s u s d e b u n u r i a q u a m p l u r i b u s t e m p o r i s i a m
r e t r o l a p s i s n o m i n e k e n e z i a t u s p o s s e d i s e a s s e r u n t u r . V e z i n o t a 4 8 3
V e z i
a s e m e n e a ( i d e m p g . 5 5 3 ) . a c t d i n 1 4 2 8 a l r e g e l u i S i g i s m u n d : " i p s i n o m i n e
k e n e z y a t u s p g . 7 2 7 , a c t d i n 1 4 4 6 a l l u i I o n C o r v i n u l . V e z i n o t a 5 2 0 .
I d e m p g . 5 9 2 . A c t d i n 1 4 3 5 a l v o e v a d u l u i T r a n s i l v a n i e i .
V e z i
n o t a 5 1 3 ,
I n a c e l a s a c t d i n 1 4 3 5 . . I d e m , p g . 5 9 2 .
l d e m , p g . 5 5 3 . V e z i a c t u l d i n 1 4 2 8 m a i s u s c i t a t d i n n o t a 5 5 2
. . . . e x c l u d e n d o p r e f a t u m k e n e z y a t u m i p s a r u m v i l l a r u m . . . . " . . . . v t i d e m i a m -
d i c t a s p o s s e s s i o n e s n e c n o n k e n e z y a t u m e a r u n d e m p o t e n t i a l i t e r , e t
i n d e -
b i t e n o n o c u p a s s e n t " . . . p r a e l e g a t a s p o s s e s s i o n e s . , . . c u m d i c t o e a r u m
K e n e z y a t u , a c a l y s v t i l i t a t i b u s e t p e r t i n e n c i i s p o s s i d e r e e t t e n e r e
C u a c e l a s i n t e l e s v e z i M . d e . A . o p , c i t . p g . 3 6 5 . A c t d i n 3 1 M a i 1 4 5 3 a l
l u i I o n C o r v i n , c a r e c o n f i r m a t i t u l a r i l o r l u i n o b i l e s " r o m a n i d u p a n u m e .
D a n , S u s k a , G o s t h o l a u . K e n e s i a t u m i p s o r u m p o s s e s s i o n i s K i s Z a c h a l ( S a u l ) ,
1 d e m p g . 4 1 3 . A c t d i n 2 9 M a i 1 4 5 8 a l r e g e l u i M a t e i C o r v i n , p r i n c a r e c o n -
f i r m a l u i S i m i o n d i n C u h e a , f r a t e l u i s a r i l o a n s i v a r u l u i s a t ' c u a c e l a s n u m e
c h i n e z a t u l l o ; e r e d i t a r , k e n e s i a t u m d i c t e p o s s e s s i o n i s K o h n i a " , s u b t c o n d i -
t i u n e s a d e a d o u a z e c i c i n c i a o v e s s e w c a s t r o n e s v u l g o B e r b e c h a d c a s -
t r u m n o s t r u m H w z t I d e m p g . 4 6 2 . A c t d e l a a c e l a s r e g e d i n 1 9 I u n i e
1 4 6 4 . E m e n t i o n a t . 1 c e n e s i a t u s p o s s e s s i o n i s K o h n y a " .
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro5 9 8 ) ,6 0 0 .
)l C u
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
6 6 6 )


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

7 0 5 ) .

www.dacoromanica.ro
2 3 8


I n


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

2 4 5P a g i n a

www.dacoromanica.ro

s iv i
v i 1 2 3 5
s i
s i


s t
v i
s i
s i

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful