NAŠE STARINE 1 (1953) - 18/19 (1989) BIBLIOGRAFIJA U 16 svezaka ĉasopisa Naše starine (BA ISSN 0547-3136) objavljeno je ukupno 423

priloga (znanstvena i struĉna ĉlanka, vijesti, prikazi, bibliografije i kraća saopćenja). GraĊa ove bibliografije data je kao autorski niz (A - Autorska bibliografija). Bibliografske reference se ne ponavljaju za koautore. Struktura reference je: Autor, Naslov priloga. Godina; sveska, stranice. Sadrţaj priloga. (Ovde prema predmetu) Posebno je dat B - Registar naslova priloga (421 odrednica), kao i C - Autorsko-imenski registar bibliografije (1851 odrednica) koji obuhvaća autore (podebljano), nazive flore i faune (kurziv), druge stvarne naslove (navodnici) kao i ostale predmetne odrednice, deskriptore i lokalitete. (Ovdje izostavljeno) Na kraju je prikazana vidljiivost ĉlanaka "Naših starina" citiranih u ĉlancima "Glasnika Zemaljskog muzeja". (Ovdje kao 14: Citatna analiza) Ova bibliografija je saĉinjena kao kompjuterski voĊena baza (ProCite format) i nalazi se u INDOK centru Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Sarajevu. Kopija baze je dostupna na zahtjev.

Our Antiquities 1 (1953) - 18/19 (1989) BIBLIOGRAPHY Is 16 volumes of the journal Our Antiquities (BA ISSN 0547-3136) total 423 contributions (original scientific, professional papers, news, reviews, bibliographies and other short communications) were published. Material of this bibliography is presented as author bibliography (Part 1). Bibliographic references were not repeated for co-authors. The structure of bibliographical reference is the following: Author. Title of the contribution. Year; volume, pages. Content of the contribution. (Here presented on subjects) Separate register of the Titles of the contributions (421 item) (Part 2), and Author and Subject register (1.851 item) (Part 3) was given. This register covers authors (bold), names of flora and fauna (italic), other real titles (quotation marks) and other subject headings, descriptors and topographical localities. (Here omitted) Part 4 covers the visibility of the articles published in "Naše starine" cited in journal "Glasnik Zemaljskog muzeja". (Here item 14: Citatna analiza) This bibliography was made as computer based database in ProCite format, and is hosted at INDOC Center of the Institute for protection of cultural monument in Sarajevo. The copy of the database file is available on request.

SPOMENICI KULTURE - TURSKI PERIOD 89 Biško Mato Konzervacija objekata u kompleksu Ferhadije dţamije u Banja Luci, 7, str. 81-90 (1960) 124 Cx Ĉelić Dţemal Musafihara Blagajske tekije, 1, str. 189-193 (1953) 125 Cx Ĉelić Dţemal Obnova Sokolovićeva Mosta u Višegradu, 1, str. 177-181 (1953)

138 Cx Ĉelić Dţemal and Mujezinović Mehmed Stari mostovi u Bosni i Hercegovini (rezime istoimene knjige), 12, str. 198-201 (1969) 153 Filipović Ibrahim Filiovića odţak u Glamoĉkom polju, 18-19, str. 187-201 (1989) 159 Finci Jahiel and Taubman Ivan Restauracija karavan-saraja Mehmed-paše Kukavice u Foĉi, 2, str. 113-118 (1954) 160 Fuĉić Mladen Konzervatorski radovi na Ferhad-pašinoj dţamiji u Banjoj Luci, 1, str. 117-121 (1953) 179 Hadrović Ahmet Oĉevijski majdani : Juĉer, danas, sutra, 18-19, str. 159-167 (1989) 181 Husedţinović Sabira Prezentacija Šeranića kuće kao elemenat revitalizacije Gornjeg Šehera, 16-17, str. 175-185 (1984) 182 Husedţinović Sabira Konstruktivno-restauratorski zahvati na Sahat-kuli u Banja Luci, 18-19, str. 143-150 (1989) 205 Kraljević Ljiljana Kozija ćuprija na Miljacki, 5, str. 13-30 (1958) 207 Kreševljaković Hamdija Sarajevske daire : prilog izuĉavanju spomenika turske arhitekture u Bosni, 1, str. 163-166 (1953) 217 Krsmanović D., Dolarović H., and Langof Z. Sanacija Starog mosta u Mostaru, 11, str. 5-23 (1967) 218 Kujaĉić Mirko Konzervacija Starog mosta u Mostaru (kongresno saopćenje), 7, str. 207-216 (1960) 223 Lozić Stipo Konzervatorski radovi na Starom gradu Travniku, 8, str. 175-178 (1962) 254 Mujezinović Mehmed Musafirhana i tekija Isa-beg Ishakovića u Sarajevu, 3, str. 245-252 (1956) 260 Mujezinović Mehmed Stari Alifakovac u Sarajevu, 8, str. 119-138 (1962) 262 Mujezinović Mehmed Groblja Nad Konaĉima u Sarajevu i pitanje njihova ureĊenja, 9, str. 123-132 (1964) 266 Mujezinović Mehmed and Dimitrijević Evanglos Dţamija na Uskotlini, 2, str. 137-144 (1954)

267 Mujezinović Mehmed and Tihić Smail Ferhadija dţamija u Sarajevu : u povodu konzervatorskih radova na objektu izvršenih u 1964. i 1965. godini, 11, str. 59-66 (1967) 268 Mujić Muhamed A. Krivi most na Radobolji u Mostaru, 2, str. 213-216 (1954) 269 Mujić Muhamed A. Stari mostarski vodovod, 3, str. 189-194 (1956) 272 Neidhardt Juraj and Cx Ĉelić Dţemal Stari most u Mostaru : Arhitektonskourbanistiĉka konzervacija i restauracija mosta i okoline te korigiranje udaljenih objekata koji optiĉki priipadaju okolini mosta, 1, str. 133-140 (1953) 275 Ninković Aleksandar Hamam u Tešnju, 14-15, str. 233-236 (1981) 282 Pašić Ibrahim Intarzirana vrata iz Fojnice iz 1849. (1265) godine, 16-17, str. 273-275 (1984) 283 Palavestra Vlajko Nekropola "Deminov krst u Burmazima kod Stoca, 10, str. 195-202 (1965) 308 Ratković Aleksandar Srednjovjekovni Mostar i problematika njegovog istraţivanja, 16-17, str. 75-78 (1984) 309 Redţić Azra Staromuslimansko groblje na Presjeci kod Uskotline, 16-17, str. 187-199 (1984) 310 Redţić Husref Arhitektonska konzervacija Aladţa dţamije u Foĉi, 10, str. 105111 (1965) 311 Redţić Husref Restauatorsko-konzervatorski radovi na "Glavici" dţamiji u Livnu, 10, str. 99-104 (1965) 321 Sanković Vjekoslava Revitaizacija starog grada Poĉitelja, 14-15, str. 203-232 (1981) 326 Simić Amra Šarena dţamija u Travniku : Konzervacija, restauracija, revitalizacija, 18-19, str. 121-142 (1989) 331 Stanić Radomir and Sandţaktar Meliha Konzervacija Kadadţoz-begove medrese u Mostaru, 11, str. 87-100 (1967) 336 Tafro Derviš Spasavalaĉki radovi na turbetu u Praĉi i Malkoĉevom turbetu u Donjem Kopĉiću, 2, str. 221-226 (1954) 385 Tihić Smail Hadţimuratovića daira i gazi Husrev-begov hamam u Sarajevu u novoj Funkciji, 11, str. 169-174 (1967)

str. 251-257 (1954) 415 Zdravković Ivan M. 2. 137-142 (1967) 394 Tihić Smail Klonija trapista i Crkva "Marija Zvijezda" u Delibašinom selu kraj Banja Luke. 45-62 (1958) 48 Basler Đuro Bazilika u Oborcima : arheološka problematika i konzervatorski zahvat. 2. 7-16 (1962) 96 Bojanovski Ivo Bilješke iz arheologije (1). str. 7. 9. str. str. 169-178 (1957) 42 Basler Đuro Konzervatorski zahvati na Mogorjelu : kratak osvrt na problematiku radova. 298-299 (1957) ARHEOLOGIJA 37 AnĊelić Pavo Turski put od Ivan planine do Porima. 8. str. 141-143 (1953) 416 Zdravković Ivan M. 167-171 (1962) 95 Bojanovski Ivo Zaštita spomenika kulture u dolini Trebišnjice (1) Arheološki spomenici. 1. 79-94 (1956) 47 Basler Đuro Bazilike na Mogorjelu.11. 193-198 (1964) . 8. 59-72 (1960) 49 Basler Đuro Spolija anti:ke arhitekture na nekropoli Mramorje u Grborezima kod Livna. 1. str. 87-98 (1954) 45 Basler Đuro Gradina na Ošanićima kod Stoca : neki noviji rezultati istraţivaĉkih radova. str. str. str. 145-150 (1953) 44 Basler Đuro Prethistorijske gradine i njihova zaštita. 179-191 (1972) 403 Truhelka Ćiro Umjetnost dekoriraja u bosanskoj metalnoj industriji. 3. 4. str. str. 4. 13. Opravka kula kod Starog mosta u Mostaru. str. str. 294-297 (1957) 421 Zloković Milan Stara ravnala poznata pod imenom "terezije" . 4. str. str. 5. str. Dţamija i ĉesma na Klisu. 115-118 (1962) 93 Bojanovski Ivo Nalaz srednjovjekovnih mamuza na Crkvini u Šipovu.388 Tihić Smail Zaštita objekata sepukularne arhitekture u uslovima savremene izgradnje i urbanizacije. 8.

97 Bojanovski Ivo Kasnoantiĉke grobnice na svod u Ĉitluku i njihova prethodna konzervacija. 189-192 (1964) 101 Bojanovski Ivo Bilješke iz arheologije (2) : iz arheološkog referata Zavoda. str. 103-122 (1964) 99 Bojanovski Ivo Rimska stela iz Klotijevaca na Drini. 18-19. 193-204 (1972) 199 Kajmaković Zdravko Drina u doba Kosaĉa (3. str. 7. 51-63 (1989) 419 Zelenika AnĊelko Nekoliko sluĉajnih pronalazaka arheoloških spomenika kulture u Hercegovini. 187-196 (1967) 102 Bojanovski Ivo Novi ilirsko-grĉki šljem iz Crvenice. str. str. str. 51-63 (1989) 291 Pudarić Svetozar Kasnosrednjovjekovni grobovi iz tumula Pod prţinama kod Gacka. 12. str. 13. 6374 (1957) 291 Pudarić Svetozar Kasnosrednjovjekovni grobovi iz tumula Pod prţinama kod Gacka. str. 141-177 (1981) 240 Mazalić Đoko Novi podaci o Gradcu kod Haţića. str. 18-19. 99-108 (1989) 183 Imamović Enver Podruĉje Fojnice. 18-19. 239244 (1956) 280 Pašalić Esad Rimski put od Mrkonjić grada prema Banja Luci. 7-25 (1969) 176 Graljuk Boris Rezultati pokusnih arheoloških iskopavanja na srednjovjekovnom lokalitetu Zidine u Krupi na Vrbasu. Novi arheološko-arhitektonski spomenici). 181-182 (1960) . 9. str. 4. 143-164 (1967) 104 Bojanovski Ivo Antiĉka uljara na Mogorjelu i rekonstrukcija njenog torkulara. 3. str. 13. 3. 14-15. Kiseljaka i Kreševa u rimsko doba. 27-54 (1969) 111 Bojanovski Ivo and Cx Ĉelić Dţemal Kasnoantiĉka bazilika u Brezi : Proble i konzervacija. 12. 79-84 (1972) 279 Pašalić Esad Rimska cesta od Podrašniĉkog polja do Banja Luke. 11. str. str. str. str. 9. 75-78 (1956) 281 Pašalić Esad Rimska cesta izmeĊu Banja Luke i Bosanske gradiške. 11. str. 11. str. 181-186 (1967) 103 Bojanovski Ivo Rimski kameni spomenici iz Rogatice. str.

107 (1981) 208 Kreševljaković Hamdija Stari bosanski gradovi. 233-244 (1954) 211 Kreševljaković Hamdija Saraji ili dvorovi bosanskih namjesnika. str. str. 205-212 (1957) 215 Kreševljaković Muhamed Prilozi za istoriju sela i spomenika kulture na podruĉju komune Pucarevo. 3. 109-125 (1981) 204 Kovaĉević-Kojić Desanka. 2. arhitektura i teritorijalni razvitak grada u 16. str. vijeku. 14-15. str. str. str. 79-97 (1984) . 71-86 (1954) 210 Kreševljaković Hamdija Naši bezistani. str. 16-17. dio). Uvod). 1. 9-22 (1954) 214 Kreševljaković Hamdija and Kapidţić Hamdija Podaci o tvrĊavama u Derventi i Travnik iz poĉetka 19. str. 3. 7-45 (1953) 209 Kreševljaković Hamdija Kule i odţaci u Bosni i Hercegovini. and Kajmaković Zdravko Drina u doba Kosaĉa (0. Dobrinje i Zmijanja. 4. 17-32 (1957) 213 Kreševljaković Hamdija and Kapidţić Hamdija Stari hercegovaĉki gradovi. Palavestra Vlajko. 23-50 (1989) 423 Zx Ţeravica Zdenko and Fekeţa Lidija Arheološka istraţivanja na Kastelu u Banja Luci. 13-22 (1956) 212 Kreševljaković Hamdija Sahat-kule u Bosni i Hercegovini : prilog za studij konzervacije. str. 2. str. 1954) 86 Bejtić Alija Povijest i umjetnost Foĉe na Drini (1. stoljeća. 33-62 (1957) 203 Kovaĉević-Kojić Desanka Drina u doba Kosaĉa (1.422 Zx Ţeravica Zdenko Arheološki spomenici Goleša. 19-46 (1984) ISTORIJA 84 Bejtić Alija Banja Luka pod turskom upravom. str. 4. 1.16-17. 91-116 (1953) 85 Bejtić Alija Podaci za kulturnu povijest vezirskog grada Travnika. 2. 23-74 (1956) 88 Bejtić Alija Povijest i umjetnost Foĉe na Dini (2. str. str. dio). 2. 4. 18-19. i 17. str. Arhivsko-istorijska istraţivanja Gornjeg podrinja). str. str. 14-15.

5 (1965) . 14-15. 127-139 (1981) 407 Vego Marko Civitat Vrhbosna : postavljanje problema i rasprava. 1. 4. 217-220 (1954) 256 Mujezinović Mehmed Autogram Evlije Ĉelebije u trijemu Aladţa dţamije u Foĉi. 271-272 (1984) 284 Palavestra Vlajko Drina u doba Kosaĉa (2. 16-17. 16-17. 127-132 (1969) 278 Pašalić Alija Prilog ubikaciji Kave i Krţave. 183-188 (1963) 285 Petković Sreten Rukopis manastira Ţitomislića iz Britanske biblioteke u Londonu. Biljaške o historijskim predanjima i toponomastici u Gornjem podrinju). str. 173-177 (1956) 253 Mujezinović Mehmed Nekoliko nevjerodostojnih turskih natpisa u Sarajevu.STARE KNJIGE 123 Ĉar-Drnda Hatidţa Sidţil tešanjskog kadiluka iz 1740-1746. 16-17. 131-168 (1957) 261 Mujezinović Mehmed Obnova natpisa na Sokolovića moustu u Višegradu. str. gdine kao istorijski izvor.KNJIGE 9 Anonim (Redakcija) Uz deseti broj "Naših starina". str. 139-144 (1962) 251 Momirović Petar Stari rukopisi i štampane knjige u Ĉajniću. godine. 291-293 (1957) 257 Mujezinović Mehmed Epigrafika i kaligrafija pjesnika Mehmeda Mejlije. str. 10. 111-118 (1984) (A) PRIKAZI . 13. str. str. str. 177-179 (1960) 252 Momirović Petar Da li su Manastir u Gomionici osnovali mileševci. 3. str. str. 12. 8596 (1972) EPIGRAGIJA . 2. str. 8. str. str. 18-19.216 Kreševljaković Muhamed Kulturni-istorijsko nasljeĊe Brnjica. str. str. 7. 119-126 (1984) 188 Kajmaković Zdravko Foĉanska Aleksandrida. str. 4. 177186 (1989) 236 Mazalić Đoko Mletaĉka povelja iz 1696.

"GraĊa za prouĉavanje starijih kamenih mostova i akvadukta u Srbiji. str. 327-328 (1956) 36 AnĊelić Pavo "Muzeji" sv. Nelli R. 220-221 (1964) 133 Cx Ĉelić Dţemal Katanić N. 13. 1954 (prikaz ĉasopisa. 3. "Mogorjelo" (prikaz knjige). 1955 (prikaz ĉasopisa). 9. 12." (prikaz ĉasopisa). 10. str. str. 2. Makedoniji i Crnoj Gori".Bejtić i Z. i Vetters H. 13. 181-187 (1964) 105 Bojanovski Ivo Dyggve E. str.. 269 (1962) 58 Bešlagić Šefik "Muzeji" sv. "Glasnik Zemaljskog muzeja" sv. and Mandić Stanko A. 8 (prikaz ĉasopisa). 218-220 (1964) 154 Filipović Milenko S.. 1954 (prikaz ĉasopisa).11 Anonim (Redakcija) Bešlagić Šefik "Stećci i njihova umjetnost" (prikaz knjige). Sarajevo 1953 (prikaz knjige). 9. 278 (1954) 52 Basler Đuro and Mujezinović Mehmed "Sumer" sv. 9. 9. str. str. str. 5.und Forschungberichte. 155-156 (1958) 132 Cx Ĉelić Dţemal Finci Jahijel "Razvoj dispozicije i funkcije u stambenoj kulturi Sarajeva". 156 (1958) 163 Fukarek Pavle "Zaštita prirode" sv. 5. 9. "Les steles discoidales sont-elles eathares" (prikaz ĉlanka). str. str. 3. 4-5 1953 (prikaz ĉasopisa). 16 (prikaz ĉasopisa). 8. 4. 329-331 (1956) . 3. 257-258 (1972) 34 AnĊelić Pavo "Glasnik Zemaljskog muzeja" sv. str. 320-321 (1957) 43 Basler Đuro "Arbeits. Beograd 1961 (prikaz knjige). 4. 259-260 (1972) 14 Anonim (Redakcija) Tihić Smail "Jovan Bijelić" (prikaz knjige). 191-196 (1969) 129 Cx Ĉelić Dţemal Dvije nove knjige o arhitektonskom nasljeĊu Makedonije. str. str.Kovaĉević "Izvještaj o programu za urbanistiĉko ureĊenje stare sarajevske ĉaršije". str. 328-329 (1956) 92 Bošković ĐurĊe. 320 (1957) 156 Filipović Milenko S. Redţić Husref. str. str.

214-216 (1964) 194 Kajmaković Zdravko "Zbornik zaštite spomenika kulture" sv.. str. 5. 153 (1958) 228 Mazalić Đoko "Zbornik zaštite spomenika kulture" sv. 332-333 (1956) 265 Mujezinović Mehmed Dobraĉa Kasim "Katalog arapskih. 2. Wild "Ikonen .. str. 3. str.15-16 (prikaz ĉasopisa). 1. 269-270 (1954) 232 Mazalić Đoko D. str.H. 1.16-17. 261 (1965) 271 Nametak A. 3. Beograd 1954. 10. turskih i perzijskih knjiga Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu" (prikaz knjige).Kirchliche kunst des Ostens" (prikaz knjige). 3. 213-214 (1964) 206 Kraljević Ljiljana "Saopštenja Zavoda za zaštitu i nauĉno prouĉavanje spomenika kulture NR Srbije". 21. str. 275-276 (1954) 185 Kajmaković Zdravko "Zbornik zaštite spomenika kulture" sv. 10. 9. str. str. 259-260 (1962) 193 Kajmaković Zdravko Vego Marko "Novi i revidirani natpisi. 2-3. 227-229 (1960) 189 Kajmaković Zdravko "Glasnik Zemaljskog muzeja" sv. 5. Beograd 1953 (prikaz knjige). str. 277-279 (1984) . 334-335 (1956) 249 Momirović Petar Bešlagić Šefik "Kupres". 1953 (prikaz ĉasopisa). str. str. 321-323 (1957) 178 Hadrović Ahmet "Prilozi za orijentalnu filologiju" sv. (prikaz ĉasopisa). 1955 (prikaz ĉasopisa). 3 (prikaz ĉasopisa). 8. 5. sv. "Avrupa da Osmanli mimari Eserleri Yugoslavya" (prikaz knjige). Sarajevo 1954 (prikaz knjige). str. 1.164 Fukarek Pavle "Schweizer Naturschutz" vol. 4. 2. 12 (prikaz ĉasopisa). str. str. 9. Fehim Ayverdi E. 4-5. 157 (1958) 248 Momirović Petar "Arheološki spomenici i nazlićta u Srbiji" sv. 153-154 (1958) 187 Kajmaković Zdravko "Zbornik zaštite spomenika kulture" sv." GZM 1962. 7. str. 331-332 (1956) 255 Mujezinović Mehmed "Prilozi za orijentalnu filologiju" sv. str.2 (prikaz ĉasopisa).

7. 13 (prikaz ĉasopisa). str. 7. 13. str. 1-4 (prikaz knjige). 7.3. 225-226 (1960) 364 Tihić Smail "Muzeji" sv. 1959 (prikaz knjige). "Bilten instituta za prouĉavanje folklora" sv. 149 (1958) 357 Tihić Smail "Muzeji" sv. 10. 226 (1960) . 275 (1954) 337 Tafro Derviš Vego Marko "Srednjovjekovni nadgrobni spomenici Bosne i Hercegovine" sv. 2. 5. 337-338 (1956) 346 Tihić Smail A. str. 7. 2. 1. 338 (1956) 330 Stanić Radomir Kajmaković Zdravko "Zidno slikarstvo u Bosni i Hercegovini" Sarajevo 1971. 252-256 (1972) 335 Tafro Derviš "Godišnjak istorijskog društva Bosne i Hercegovine" sv. str. str. 277-278 (1954) 341 Tihić Smail "Zbornik za umetnostno zgodovino" sv. 1953 (prikaz ĉasopisa).2 (prikaz ĉasopisa). (prikaz knjige). Zagreb 1955 (prikaz ĉasopisa). 2. str. 154-155 (1958) 348 Tihić Smail Izloţba "Kameni spomenici NR Hrvatske". str. 227 (1960) 361 Tihić Smail "Bilten Društva konzervatora" sv. 7. 3. 231 (1960) 363 Tihić Smail JAZU "Enciklopedija likovnih umjetnosti" sv. "Prilozi povjesti umjetnosti u Dalmaciji". str. str. 1952 (prikaz ĉasopisa). str.Horvat "Spomenici u Hrvatskoj" (prikaz knjige). 220-221 (1960) 365 Tihić Smail "Peristil" sv. 1953 (prikaz ĉasopisa). 1-2. 335 (1956) 292 Rţehak Viktor "Godišnja biološkog instituta u Sarajevu" sv. str. 3. 3. 1. str. 276-277 (1954) 342 Tihić Smail Fisković C. Split 1954 (prikaz knjige). str. 5. 2. str. 4 (prikaz ĉasopisa). str. 5. "Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji" (prikaz knjige). 2 (prikaz ĉasopisa). 1 i 2 (prikaz ĉasopisa). 1. 273-274 (1954) 339 Tihić Smail Fisković C. 2.289 Popović Cvjetko D. str. 335-336 (1956) 293 Rţehak Viktor "Godišnjak instituta za nauĉna šumarska istraĉivanja" sv. str. 155 (1958) 360 Tihić Smail Bešlagić Šefik "Stećci na Blidinju". 1959 (prikaz knjige).

12.13. 8. 7. str. 13.kataloško-topografski pregled" (prikaz knjige). 262263 (1962) 372 Tihić Smail "Rad vojvoĊanskih muzeja" sv. 260-261 (1962) 376 Tihić Smail "Zbornik Muzeja primenjene umetnosti" sv. 226-227 (1960) 370 Tihić Smail "Kulturno nadsledstvo" Skopje 1959 (prikaz knjige). str. (prikaz knjige). 8. str. str. 10. 11. 10. str.368 Tihić Smail "Šta je spomenik kulture" (prikaz knjige). 8. str. 207-208 (1967) 387 Tihić Smail "Sarajevo" ilustrovana monografija 1965. str. 8. 261-262 (1962) 375 Tihić Smail "Zaštita spomenika kulture u jugoslaviji" (prikaz knjige). 259-260 (1965) 382 Tihić Smail "SR Bosna i Hercegovina". 11. str. 5 (prikaz ĉasopisa). 8. 230 (1960) 369 Tihić Smail "Varstvo spomenikov" sv. 8 (prikaz ĉasopisa). 266-267 (1962) 378 Tihić Smail "Lepote i znamenitosti Bosne i Hercegovine". str. str. 260 (1965) 384 Tihić Smail "Bosna i Hercegovina . 2 (prikaz ĉasopisa). 216-218 (1964) 380 Tihić Smail Miletić Nada "Nakit u Bosni i Hercegovini" (prikaz knjige). 197 (1969) 392 Tihić Smail Bešlagić Šefik "Stećci . 256-257 (1972) . 7. 251-252 (1972) 393 Tihić Smail Ĉelić Dţemal i Mujezinović Mehmed "Stari mostovi u Bosni i Hercegovini" (prikaz knjige). Beograd 1961 (prikaz knjige). 8. 207 (1967) 389 Tihić Smail Bešlagić Šefik "Popovo" (prikaz knjige). 6 (prikaz ĉasopisa). Sarajevo 1963 (prikaz knjige). 7 (prikaz ĉasopisa). 265-266 (1962) 377 Tihić Smail "Zbornik radova Narodnog muzeja" sv. str.znamenitosti i ljepote". 9. 263-265 (1962) 374 Tihić Smail "Varstvo spomenikov" sv. str. str. Beograd 1965 (prikaz knjige). str. str. str.

148-149 (1958) 347 Tihić Smail Izloţba inkunabula u Ljubljani. 5. 2. predmeti". 150 (1958) 352 Tihić Smail Izloţba "Sopoćanski kristali". 152 (1958) 349 Tihić Smail Izloţba konzervatorskih radova na Crkvi sv. str. str. 5. str. Zenica 1975 (prikaz). str. 5. 2. priroda. 150-151 (1958) 350 Tihić Smail Izloţba kopija srpskih srednjovjekovnih fresaka. 5. Sofije iz Ohrida u Sarajevu. 149 (1958) 354 Tihić Smail Izloţba "Srpski nadgrobni spomenici". 8 (prikaz ĉasopisa). 4 (prikaz ĉasopisa). 5. 150 (1958) 353 Tihić Smail Izloţba "Srednjovjekovno zidno slikarstvo Istre". 307 (1981) 398 Tihić Smail Simpozijom "Spomenici NOR-a i revolucije u Sr Bosni i Hercegovini. 11. str. 5. 151-152 (1958) 381 Tihić Smail "Minijatura u Jugoslaviji" (prikaz izloţbe). 5. str. stanje i problemi". 206 (1967) . str. 270-271 (1954) 411 Vidović Drago Lavacherv "Les techniques de protection" (prikaz knjige).IZLOŢBE 1 Anonim Izloţbe likovnih umjetnosti u našoj zemlji. 14-15. 10. str. 3. 9 (prikaz ĉasopisa). str. 2. 14-15. 5. str. str. 261-266 (1965) 386 Tihić Smail Izloţba iranskih minijatura. str. str. str. 278-279 (1954) (B) PRIKAZI .397 Tihić Smail Mujezinović Mehmed "Islamska epigrafija u Bosni i Hercegovini" knjiga 1. str. 271273 (1954) 410 Vidović Drago "Varstvo spomenikov" sv. str. 333-334 (1956) 413 Vidović Drago and Mujezinović Mehmed "Sumer" sv. str. 245-250 (1981) 405 Vego Marko "Glasnik Zemaljskog muzeja" sv. Sarajevo 1974 (prikaz knjige). 5. 149 (1958) 355 Tihić Smail Izloţba "Umjetniĉka obrada metala naroda Jugoslavije kroz vijekove". 149-150 (1958) 351 Tihić Smail Izloţba "Ĉovjek.

Dve slike mletaĉkog porekla iz Mostara. str. 2. Širokog brijega i Fojnice : prilog problemu retuša na starim slikama. str. 73-80 (1960) 235 Mazalić Đoko Legenda o sv. 39-52 (1962) 195 Kajmaković Zdravko Tešanjske ikone. 9. 7. str. 165-188 (1965) 220 Ljubinković Radivoje Stvaranje Zoografa Radula : jedna etapa našeg zidnog slikarstca i ikonopisa. str. 4. 3. 25-34 (1967) 148 Dx Đurić Vojislav J. 35-43 (1958) 234 Mazalić Đoko Konzervacija jedne stare ikone. Nikole u Pećkoj patrijaršiji. 11. str. . 129-138 (1960) . str. 187-204 (1957) 225 Mazalić Đoko Dvije stare slike i njihov majstor. 16-17. 101-126 (1956) 233 Mazalić Đoko Tri stare ikone i njihova konzervacija. 4. str. 13. 1. 10.SLIKARSTVO I RESTAURACIJA 8 Aa Anonim (Redakcija) Jubilej Đoke Mazalića. 7. 205-220 (1972) 53 Baum Milica Porijeklo i rad majstora Radula. str. Radojĉića. str. 245-250 (1954) 90 Blaţić Zdravko Retuši i takozvane restauratorske fleke. 215-220 (1984) 186 Kajmaković Zdravko Konzevatorsko-restauratorski radovi na ornamentima Aladţa dţamije u Foĉi. str. str. 179-187 (1957) 149 Ethemi Afrim Konzervacija i restauracija ţivotopisa na Crkvi sv. 7. str. 113-128 (1960) 190 Kajmaković Zdravko Zaštita spomenika kulture u dolini Trebišnjice (3) Znaĉajni likovni i arhitektosni spomenici u dolini Trebišnjice. 5. 47-89 (1953) 226 Mazalić Đoko Nekoliko starih ikona. str.19. 8. str. str. 199-200 (1964) 41 Bahtijarević Nihad Konzervatorsko-restauratorski radovi na slikama iz samostana Kraljeve Sutjeske. 53-70 (1954) 229 Mazalić Đoko Nekoliko primjeraka slikarske umjetnosti Bosne i Hercegovine 16. 2. 123-131 (1953) 221 Ljubinković Radivoje Majstori starog srpskog slikarstva : povodom knjige S. vijeka. Iliji na jednoj ikoni. str. 1. str.

str. str.12. 3. 23-42 (1964) 329 Stanić Radomir Dva nepoznata djela Andrije Raiĉevića. 13. 5. 95-104 (1958) 304 Radić Miloš Zbirka slika i crteţa Baltazara Baumgartla : prijedlog za njen otkup i zaštitu. 13.237 Mazalić Đoko Jedno ranije djelo slikara "R" : evidencija i konzervacija. 189-194 (1965) 241 Mazalić Đoko and Miletić Nada Rad na ĉišćenju jedne ikone u Crkvi sv. 195-210 (1956) 345 Tihić Smail Stare slike i predmeti umjetnog obrta u franjevĉkom samostanu u Fojnici. str. 63-67 (1958) 325 Sikimić Rajko Konzervatorski radovi na ţivotopisu u Manastiru Zavala. str. 127-128 (1958) 259 Mujezinović Mehmed Kaligrafski zapisi u Sinanovoj tekiji u Sarajevu i njihova konzervacija. str. 9. 5. 173-177 (1972) 340 Tihić Smail Tri slike latinske ikonografije u Muzeju Stare pravoslavne crkve u Sarajevu. str. 8. 5. 163-166 (1962) 239 Mazalić Đoko "Smrt Josifova". 97-113 (1962) 238 Mazalić Ćoko Tri slike iz Osove. Klimenta u Mostaćima. 10. 187-190 (1969) 400 Tihić Smail Kolekcija starijih slika u franjevaĉkom samostanu u Tolisi : Kataloški pregled. 69-78 (1964) 327 Skovran Anika Longinove ikone i freske u Manastiru Lomionici. 8. str. str. 5. 9. str. 5. 175-179 (1954) 344 Tihić Smail Starije slike i predmeti umjetnog zanata u Kreševskom samostanu. 99-109 (1984) 404 Vandrovska Jelena Prilog problemima praktiĉne restauracije slika. str. 2. 249-250 (1972) 305 Radojković Bojana Tri zlatara iz Ĉajnića. str. 75-96 (1957) 356 Tihić Smail Jedna barokna slika u Docu kod Travnika. 16-17. ikona iz Ošanića. 4. str. str. 125-126 (1958) 391 Tihić Smail Vrijedna zbirka Hodlerovih crteţa i slika saĉuvana u Sarajevu postala je svojima grada. str. 3134 (1958) . str. str. str.

7. 239-245 (1962) 62 Bešlagić Šefik Problematika zaštite spomenika kulture Narodnooslobodilaĉkog rata u Bosni i Hercegovini. str. str. str. 16-17. str. str.DRUGI SVJESTKI RAT 7 Aa Anonim (Redakcija) Zaštićeni spomenici narodno-oslobodilaĉkog rata. 287-290 (1981) 118 Bulatović Radomir Vaso Miskin-Crni i njegova rodna kuća u Orašju. str. str. 8. 69-94 (1958) 116 Bulatović Radomir Partizanska radionica oruţja u Drvaru 1941. 221-232 (1972) 418 Zelenika AnĊelko Nekoliko evidentirankih umjetniĉkih slika latinske ikonografije u Hercegovini.414 Zaĉinović Jusuf Zidne dekoracije Ferhadije dţamije u Sarajevu : povodom konzervatorsko-restauratorskih radova izvršenih u unutrašnjosti objekta 1868. 14-15. 16-17. godine. 93-118 (1969) . str. 13. 301-305 (1981) 119 Bulatović Radomir Prilog prouĉavanju biografije Mihaila Sokolovića jednog od odnivaĉa radni:kog pokreta u Bosni i Hercegovini. str. godine. 221228 (1984) 121 Bulatović Radomir Iskopavanje kao metod prrouĉavanja zdravstvene kulture u Bosni i Hercegovini. 12. 233-238 (1972) 117 Bulatović Radomir Partizanska radionica oruţja u Ljubiji. 5. str. 203-208 (1989) 245 Misiraĉa Dušan Koncentracioni logor Jasenovac 1941-1945 : UreĊenje masovnih grobnica uĉesnika NOR-a i ţrtava fašistiĉkog terora u selu Donja Gradina. opština Bosanska Dubica. 12. 145-152 (1962) 390 Tihić Smail Stanje i problemi spomen-obiljeţja. str. 119-126 (1969) 290 Prolić Esad Partizanske štamparije u Bosni i Hercegovini. 13. str.18-19. str. i 1970. 8. 14-15. 5-16 (1957) 63 Bešlagić Šefik Spomenici narodnooslobodilaĉke borbe u Jajcu i njihova zaštita. str. 4. 127-131 (1984) 120 Bulatović Radomir Sanacija voza Vrhovnog štaba na Oštrelju. 185-188 (1960) SPOMEN OBILJEŢJA .

str. 9. 41-69 (1972) 109 Bojanovski Ivo Dobor u Usori (sjeverna Bosna) : rezultati arheoloških istraĉivanja 1969-1973. istraţivaĉki i konzervatorski radovi 1962. 13. 7. str. 16-17. str. str. i 1963. str. str. 11-37 (1981) 110 Bojanovski Ivo Novi rezultati prouĉavanja srednjovjekovnh gradova u Bosni s posebnim osvrto na transformaciju burga u artiljerijsku tvrĊavu. godine. 11. 7. 71-96 (1962) 98 Bojanovski Ivo Nastavak konzervatorskih radova na gradu Bobovcu. 217-220 (1960) 136 Ĉelić Dţemal. 253-256 (1981) STARI GRADOVI 46 Basler Đuro Stai grad Srebrenik i problematika njegove konzervacije. str. str. 51-58 (1967) 94 Bojanovski Ivo Stari grad Bobovac i njegova konzervacija. str. str. str. 5-49 (1960) 131 Ĉelić Dţemal Problematika zaštite urbanistiĉkih cjelina : s osvrtom na prilike u Bosni i Hercegovini (kongresno saopćenja). 71-77 (1972) 108 Bojanovski Ivo Sokol na Plivi. 13. 14-15. 119-130 (1957) 50 Basler Đuro Sjeverni dio gradskih utvrda u Jajcu.395 Tihić Smail Dovršena akcija na poslovima terenske evidencije i analizi spomen obiljeţja NOR-a i revolucije. 167-174 (1954) 130 Ĉelić Dţemal Poĉitelj na Neretvi : urbannistiĉko-arhitektonska studija s osvrtom na problmatiku odrţavanja. 61-97 (1965) 106 Bojanovski Ivo Dobor-kula. 109118 (1989) 126 Ĉelić Dţemal Arhitektura Gradaĉca i restauratorski zahvat na kuli Huseinkapetana Gradašĉevića. 167174 (1964) 100 Bojanovski Ivo Stari grad Maglaj. 245-248 (1972) 107 Bojanovski Ivo Pavlovac na Praĉi : kasteološka skica. str. 2. 141-174 (1984) . and Ninković Aleksandar Velika ĉaršija u Đakovici : Idejno arhitektonsko-urbanistiĉko rješenje revitalizacije spomeniĉkog ansabla. str. 13. str. 4. Handţić Hazim. str. 18-19. Mulabegović Ferhad. 10. 8. 14-15.

11. str. 16-17. 301-302 (1957) 274 Ninković Aleksandar Konzervatorski radovi na Bobovcu. 135-148 (1972) 139 Ĉelić Dţemal and Mujić Muhamed A. 151-162 (1953) 247 Momirović Petar Carske dveri manastita Ţitomislića u Hercegovini. Jedna novootkrivena graĊevina starijeg doba u Mostaru. 9. 43-61 (1964) 202 Kapidţić Hamdija Prilog za poznavanje Livanjskoga grada. 227-232 (1954) 230 Mazalić Đoko Stara crkva u selu Javoranima (vijest). str. 149-171 (1972) 224 Matić Vojislav Rekonstrukcija manastira Rmalj. str. Jadrić Radivoj. 63-68 (1964) 147 Dimitrijević Evanglos Obnova manastirskog konaka u Lovnici. str. 145-150 (1954) 197 Kajmaković Zdravko Prenos manastira Dobrićeva. 13. 55-60 (1969) MANASTIRI CRKVE 140 Ĉorda Meliha Konzervacija manastirske crkve u Zavali. 67-86 (1967) 198 Kajmaković Zdravko Oko problema datacije pravoslavnih manastira u sjeveroistoĉnoj Bosni sa posebnim osvrtom na Papraću. Starinska groblja u predjelu Takovo. str. 2. str. str. 201-213 (1984) 227 Mazalić Đoko Novosti iz Lomionice. 1. and Redţić Husref Restauracija i revitalizacija središnjeg dijela sarajevske ĉaršije. 195-197 (1953) 157 Filipović Milenko S. 2. 2. 8. 9. str.137 Ĉelić Dţemal. str. 4. 325-326 (1956) 231 Mazalić Đoko Hrišćanski nišani u okolini Travnika : evidencija vaţnijih spomenika i prijedlozi za zaštitu. 4. godine. 3. 153-162 (1962) 177 Hadţibegić Hamid Stara pravoslavna crkva u Sarajevu. str. 99112 (1954) . 12. 3. 13. str. str. str. 1. str. str. str. str. 97-118 (1957) 246 Momirović Petar Dve drvene crkve u Bosanskoj krajini. 261-264 (1956) 192 Kajmaković Zdravko Stari grad Dobor : konzervatorski radovi 1962.

str. 14-15.250 Momirović Petar Drvene crkve zapadne Bosne. str. 175-180 (1964) 39 Atanacković-Salĉić Vukosava Kameni spomenici u arheološkoj zbirci na Humcu. 12. 9. str. 3. 145-154 (1960) 69 Bešlagić Šefik Zaštita spomenika kulture u dolini Trebišnjice (2) Srednjovjekovni nadgrobni spomenici . str. str. 17-38 (1962) 70 Bešlagić Šefik NovopronaĊeni natpisi na stećcima. str. str. srednjovjekovni nadgrobni spomenici. str. 3. 8. 65-98 (1989) 51 Basler Đuro Neke likovne paralele stećcima. str. 3. 79-101 (1964) 73 Bešlagić Šefik Ljubinje. 211-219 (1989) 320 Rizvanbegović Izet Stari jevrejski nadgrobni spomenik na Krajšini kod Stoca. 2. str. 18-19. 55-60 (1969) 307 Rakić Svetlana Barokni duborez samostana Humac kod Ljubuškog. 7. 13. 167-175 (1953) 55 Bešlagić Šefik Stećci u dolini Neretve s poduĉja Jablaniĉkog jezera. 265-267 (1956) STEĆCI 38 Atanacković-Salĉić Vukosava Zaštita srednjovjekovne nekropole u Gnojnicama kod Mostara. str. 91-112 (1960) 66 Bešlagić Šefik Stećci u Opliĉićima. 7. 181212 (1954) 60 Bešlagić Šefik Stari krstovi u Dreţnici. 9. 9. 253-260 (1956) 65 Bešlagić Šefik Stećci u Gornjem Hrasnu. str. 149-172 (1956) 274 Ninković Aleksandar Konzervatorski radovi na Bobovcu. str. 10. str. str. str.stećci. 133-144 (1964) 71 Bešlagić Šefik Stećci u Bitunjoj. 179-188 (1956) 61 Bešlagić Šefik Stećci kod Raške gore. 123-133 (1972) 54 Bešlagić Šefik Prouĉavanje i zaštita stećaka. 1. str. 257-284 (1981) 40 Atanacković-Salĉić Vukosava Zaštitno arheološko istraţivanje srednjovjekovne nekropole Stećci u Raškoj gori kod Mostara. 18-19. str. 113-163 (1965) . 3.

str. 7. 65-83 (1981) 81 Bešlagić Šefik Dvije nekropole stećaka u okolini Knina. 145-165 (1964) 196 Kajmaković Zdravko Jedno starije kultno mjesto. 127-147 (1956) 191 Kajmaković Zdravko Natpisi i krstaĉe sa Gataĉkog polja.74 Bešlagić Šefik Nekoliko novopronaĊenih natpisa na stećcima. Ćirilski natpis iz doba Kulina bana. and Ibrahimpašić F. str. 19-38 (1965) 141 Cz Ćorović Vladimir Prilog prouĉavanju naĉina sahranjivanja i podizanja nadgrobnih spomenika u srednjem vijeku. str. 47-68 (1984) 328 Stanić Radomir Nekoliko natpisa na stećcima u okolini Novog Pazara. 97-122 (1972) 80 Bešlagić Šefik Armenski haĉkari i naši stećci. str. str. 11. 11. 14-15. 3964 (1981) . 13. str. 149-154 (1969) 406 Vego Marko Ploĉa sa ćirilskim natpisom i likom sv. Kajmaković Zdravko. str. str. 12. str. 3. str. str. 97-105 (1981) 83 Bešlagić Šefik. 9. str. 10. str. 101-135 (1967) 77 Bešlagić Šefik NovopronaĊeni natpisi na stećcima. 14-15. str. 12. 139-144 (1960) 408 Vego Marko Novi i revidirani srednjovjekovni natpisi iz Bosne. str. 16-17. str. str. 41-50 (1967) 76 Bešlagić Šefik Trnovo : srednjovjekovni nadgrobni spomenici. 11. 155-176 (1969) 79 Bešlagić Šefik Nevesinjski stećci. 14-15. str. 14-15. 175-180 (1967) 201 Kajmaković Zdravko Novi natpisi na stećcima. Sjenice i Raške. 12. 203-208 (1965) 122 Challet Jean Bogumili i simbolika stećaka. Petra iz Stona : revizija ĉitanja natpisa. 16-17. 85-96 (1981) 306 Rakić Svetlana Predstave figura pokojnika na stećcima. 69-73 (1984) 222 Lovrenović Ivan Stećci okoline Mrkonjić-grada. 10. 133-148 (1969) 78 Bešlagić Šefik Stećci okoline Kladnja.

119136 (1954) 412 Vidović Drago Srednjovjekovni nadgrobni spomenici u okolini Zvornika. 12.409 Vidović Drago Simboliĉke predstave na stećcina : krst i raspeće. str. str. 217-220 (1956) 57 Bešlagić Šefik MeĊunarodna konvencija o zaštiti kulturnih dobara u sluĉaju rata. str. 199-213 (1953) 30 Anonim (Zavod za zaštitu spomenika) Konzervatorski zahvati na spomenicima kulture u Bosni i Hercegovini od 1965-1968 godine. 3. 13. 2. str. str. 5-6 (1962) 10 Anonim (Redakcija) Dvadeset godina organizovane borbe za kulturno nasljeĊe Bosne i Hercegovine. 221-238 (1956) 420 Zelenika AnĊelko Prilozi za prouĉavanje srednjovjekovnih nekropola stećaka na Radimlji i Ošaniĉkoj gorici kod Stoca. 23-36 (1954) . 12. str. oktobra 1969. 12. 172-174 (1962) ZAŠTITA SPOMENIKA . str. str. 30-36 (1972) 35 AnĊelić Pavo Zaštita spomenika kulture i Narodni odbori. 323 (1956) 64 Bešlagić Šefik Novi opšti zakon o zaštiti spomenika kulture i zadaci sluĉbe zaštite spomenika kulture u FNRJ (kongresno saopćenje). str.TEORIJA 2 Anonim Zaštita spomenika kulture u dolini Trebišnjice (0) Uvod. godine. 210 (1969) 32 Anonim (Zavod za zaštitu spomenika) Pregled konzrvatorsko-restauratorskih radova u proteklih dvadesetpet godina (1947-1972). str. 13. 1. 2. 197-206 (1960) 91 Bošković ĐurĊe Naša zaštita danas. str. 3. 8. 203-209 (1969) 31 Anonim (Zavod za zaštitu spomenika) Saopštenje Zavoda o stanju spomenika kulture i kulturnih institucija u Bosanskoj krajini nakon katastrofalnog zemljotresa 227. 5-7 (1954) 127 Ĉelić Dţemal Spomenici kulture i urbanizam. str. str. str. 2. str. 7-29 (1972) 17 Anonim (Zavod za zaštitu spomenika) Zaštita spomenika kulture u Bosni i Hercegovini. 7. 8. 3. 5-6 (1969) 12 Anonim (Redakcija) Ĉetvrt stoljeća sluţbe zaštite spomenika kulture i prirode u Bosni i Hercegovini.

str. str. 5-11 (1958) 158 Filipović Milenko S. 7-12 (1965) 142 Deftedarević Aziz Neki pravni aspekti zaštite spomenika kulture. 13. str. str. 13. 39-60 (1965) 135 Ĉelić Dţemal Konzervacija i stvaralaštvo. 250 (1972) 145 Deftedarević Aziz Naša koncepcija identiteta spomenika kulture. 13. 11. str. 5. str. 16-17. 7. 37-40 (1972) 146 Deftedarević Aziz Problem ograniĉenja prava svojine na zaštićenim objektima. Zaštita spomenika kulture u dolini Trebišnjice (5) Potreba etnološkog snimanja u dolini Trebišnjice. 8. str. 3. str.3. str. 51-58 (1960) 367 Tihić Smail Spomenici tehnike u Bosni i Hercegovini i njihova zaštita. str. 318-319 (1957) 323 Sanković Vjekoslava Historija i teorija restauracije. str. 155-164 (1960) . 35-40 (1967) 143 Deftedarević Aziz Pravni aspekti spasavanja starih mostova na Trebišnjici. 18-19. Nekoliko misli o zaštiti spomenika etnološkog karaktera.134 Ĉelić Dţemal Enterijeri. str. 57-59 (1962) 258 Mujezinović Mehmed Posjeta ĉlanova uduĉenja istoriĉara Bosne i Hercegovine Turskoj. str. 5-12 (1956) 343 Tihić Smail Konzervatorski seminar u Skopju. 326 (1956) 358 Tihić Smail Odbor zaštite spomenika Kulture FNRJ. 12. 7. 5. str. 4. 10. 10. 146 (1958) 366 Tihić Smail Problem prezentacije spomenika kulture. str. pitanje njihove zaštite i adaptacije. 239-243 (1972) 155 Filipović Milenko S. str. Ţepi i Drini. godine. 9-18 (1984) 324 Serdarević Mevlida Dvadeset godina pravne zaštite kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeĊa u Bosni i Hercegovini. str. 61-92 (1969) 144 Deftedarević Aziz MeĊurepubiĉko savjetovanje u Sarajevu povodom ocjene ustavnosti zakonodavsva o zaštiti spomenika kulture. 9-20 (1989) 338 Tafro Derviš Iz istorije zaštite spomenika kulture u Bosni i Hercegovini od osloboĊenja 1945.

str. 16-17. 133-138 (1984) 417 Zdravković Ivan M. str. 261-267 (1984) 113 Breţanĉić Vera Neki aspekti zaštite biljaka u svijetu i kod nas. str. str. 16-17. 247-256 (1962) 112 Borozan Stevan Nacionalni i regionalni parkovi u dugoroĉnim planovima. Ĉuvanje. 2. 8. str. 219-229 (1962) 114 Breţanĉić Vera Konzervacija znaĉajnih starih stabala u Bosni i Hercegovini. 8. str. 10. 1415. 289-298 (1956) . str. 37-52 (1954) 162 Fukarek Pavle Zaštita endemne Panĉćeve omorike u NR Bosni i Hercegovini. 16-17. 13-17 (1965) 399 Tihić Smail Spomenici i spomeniĉki ansambli naše novije istorije i turizam. 251256 (1984) 152 Festić Sulejman Znaĉaj nacionalnih i regionalnih parkova za izradu dugoroĉnih planova. 16-17. str. 8. str. 239-248 (1965) 115 Breţanĉić Vera Neke rijetke i ugroţene ptice Bosne i Hercegovine.373 Tihić Smail Spomenici kulture i turizam. 237-243 (1981) 401 Tihić Smail Spomenici kulture u vlasništvu vjerskih zajednica na tlu Bosne i Hercegovine : Aktuelna pitanja i problemi. 231-238 (1984) 150 Fabijanić Branibor and Manuševa Loti Prilog poznavanju prašumskih fitocenoza nacionalnog parka Sutjeska. 165-168 (1967) ZAŠTITA PRIRODE 6 Anonim (Redakcija) Prirodne rijetkosti i ljepote Bosne i Hercegovine pod zaštitom. 10. str. str. 11. 1617. str. 61-70 (1962) 383 Tihić Smail Valorizacija spomenika kulture. str. str. odrţavanje i zaštita spomenika kulture u miru i ratu. 16-17. 257-260 (1984) 161 Fukarek Pavle Prirodne rijetkosti u NR Bosni i Hercegovini i njihova zaštita. 239-250 (1984) 151 Fabijanić Branibor and Serdarević Mevlida Društveno-ekonomska opravdanost zaštite šumskog rezervata Janj kao staroga prirodnog rezervata. 3. str.

209-216 (1965) 184 Juršić Mira Historijski prikaz formiranja šumskih kultura park šume Trapisti kod Banja Luke.165 Fukarek Pavle Tisa (Taxus baccata L. 205-209 (1962) 169 Fukarek Pavle Neke dezinformacije naše dnevne štampe o prirodnim rijetkostima naše zemlje. 211-214 (1962) 168 Fukarek Pavle Modro lisinje (Moltkea petraea (Trat.): rijetki endemni grmić našeg hercegovaĉkog i crnogorskog krša i njegova zaštita. 10 .) i potreba njegove zaštite u šumama Bosne i Hercegovine. 263-280 (1957) 166 Fukarek Pavle Zaštita prirode kroz neke naše i neke strane šumarske ĉasopise. str. 18-19. str. str. 258 (1962) 170 Fukarek Pavle Pionirska vegetacija toĉila u brdskom pojasu dinarskih planina i njihova zaštita.) na bosanako-hercegovaĉkim planinama. str. 10. 18-19. 235-238 (1965) 243 Mikšić Sofija Rijetki oblici Orthoptera u fauni Bosne i Hercegovine. str. 237-243 (1989) 276 Novak Jan J. 3. 4. 4. 18-19. str. 8. str. str. str. 323-328 (1957) 167 Fukarek Pavle Lovolorisni likovac (Daphne loureola L. str. Nacionalni parkovi. njena nalazišta u Bosni i Hercegovini i njihova zaštita. 223-226 (1989) 244 Mikulić Zvjezdica Šta je to "Crvena knjiga" Jugoslavije. 231-234 (1965) 173 Fukarek Pavle and Rţehak Viktor Neka razmatranja o zaštiti prirode i prirodnih rijetkosti u Bosni i Hercegovini. 199-204 (1962) 171 Fukarek Pavle Rijetka prirodna pojava u šumama Bosne : srasla debla jele u jedno stablo. str. 10. 275-288 (1956) 174 Gligić Vojin Dolomys marakovići. Bolkay. 231-234 (1962) . 8. str. 8. 253-259 (1989) 242 Mikšić Rene Rijetke strizibube (Coloptera-Cerambycidae) u SR Bosni i Hercegovini. 4. 8. rezervati i spomenici kulture u Poljskoj Narodnoj Republici. str. 303 (1957) 175 Gligić Vojin Ondatra zibethica morpha Bosniense. str. 8. 8. str. 215-218 (1962) 172 Fukarek Pavle Nalazišta i staništa borike (Daphne blagayana Frey.). str.) Gris.

324 (1956) 295 Rţehak Viktor Šator planina i problemi njene zaštite. str. 269-273 (1956) 287 Pevalek Ivo and Rţehak Viktor Sedreno podruĉje Une u Martin-brodu i pitanja njegove zaštite.277 Obratil Svjetoslav and Matvejev Sergej Prijedlog "Crvene liste" ugroţenih prica SR Bosne i Hercegovine. str. 287-290 (1957) . 3. 8. 105-124 (1958) 299 Rţehak Viktor Naša sluţba zaštite na 5. 3. 165-175 (1960) 294 Rţehak Viktor Speleološki kongres u Postojni i osnivanje speleološke sekcije u NR Bosni i Hercegovini. 239-253 (1957) 296 Rţehak Viktor Prvi plenum Speleološkog saveza Jugoslavije (prikaz sastanka). str. 318 (1957) 298 Rţehak Viktor Manje poznate prirodne rijetkosti u Bosni i Hercegovini i potreba njihove zaštite. generalnoj skupštini MeĊunarodne unije za zaštitu prirode. 4. 3. 145-146 (1958) 301 Rţehak Viktor Zaštita prirodnih vodotoka od zagaĊivanja. 179-192 (1962) 302 Rţehak Viktor Zaštita spomenika kulture u dolini Trebišnjice (4) Prirodne rijetkosti u dolini Trebišnjice. str. 281-286 (1957) 317 Riter-Studniĉka Hilda Nalazište paprati (Adiantum capillus veneris L. str. str. 4. str. 255-262 (1957) 288 Pevalek Ivo and Rţehak Viktor Prilog poznavanju sedrenih podruĉja Bosne i Hercegovine obzirom na problem zaštite i tuistiĉkih mogućnosti. str. 3. 4. str. 4. 53-56 (1962) 303 Rţehak Viktor Konzervatorski radovi u pećini Vjetrenici u Zavali. 307-309 (1956) 315 Riter-Studniĉka Hilda Vegetacijske slike sa teritorija budućeg jezera Jablaniĉke hidocentrale. 5. 299-305 (1956) 316 Riter-Studniĉka Hilda Dolomitna flora okoline Konjica. str. u NR Bosni i Hercegovini. str. str. str. 10. 227-235 (1989) 286 Pevalek Ivo Slap Plive u jajcu na samrti. 7. Edimburg 1956. 18-19. str. str. 217230 (1965) 314 Riter-Studniĉka Hilda Prvo nalazište mesojedne biljke Drosera rotundifolia L. 8. 5.) u Gornjem Šeheru kod Banja Luke. str. 4.

179 (1981) 312 Redţić Husref Revitalizacija sarajevskih mahala (1. Metodološka obrada revitalizacije sarajevskih mahala izmeĊu ulica Kaukĉije Abdullah-efendije i Miloša Obilića. Analiza i valorizacija zgrada na prostoru studijskog modela). 3. Sanković Vjekoslava. str. Uvodna napomena). 5. and Kurto Nedţad Revitalizacija sarajevskih mahala (0. str. 195-202 (1981) 270 Mulabegović Ferhad and Handţić Hazim Turski ĉardak s okolicom u Bosanskom Brodu : Idejno arhitektonsko-urbanistiĉko rješenje. 14-15. 14-15. str. u Bosni. 18-19. str. 8. 12. str. Titove i Golobradice). Toromanove i A. 158-160 (1958) 5 Anonim (Redakcija) Uvodna rijeĉ. str. 179-183 (1981) 219 Kurto Nedţad Revitalizacija sarajevskih mahala (3. 5 (1953) . Hodţića). 181-186 (1969) 334 Stefanović Vitomir and Manuševa Loti Šumski ekosistemi Behramaginice i Majdanske planine : Njihova stabilnost i zaštita. Urbanistiĉko-arhitektonski prijdlog revitalizacije prostora izmeĊu ulica S. str. str. str. 14-15. 169-174 (1989) 322 Sanković Vjekoslava Revitalizacija sarajevskih mahala (2. 12. 245-251 (1989) 371 Tihić Smail Neka pitanja i problemi zaštite tekućih voda u Bosni i Hercegovini. 193-198 (1962) SAVREMENA ARHITEKTURA 180 Hrasnica Muhamed Pojave i uticaj djela arhitekte Josipa Pospišila na razvoj moderne misli i prakse zaštite graditeljskog nasljeĊa u Bosni i Hercegovini. 1. str.318 Riter-Studniĉka Hilda Drugo nalaţište paprati Adiantum Cappillus Verens L. Markovića. 151-158 (1989) 273 Neidhardt Juraj and Cx Ĉelić Dţemal Rješenje Marin-dvora i Narodne skupštine. 177-180 (1969) 319 Riter-Studniĉka Hilda Floristiĉke biješke sa obala Drine. 14-15. 95-100 (1956) IZVJEŠTAJI O RADU 4 Anonim (Biblioteka) Razmjena publikacija . str. 18-19. str. 18-19. 185-193 (1981) 313 Redţić Husref. str.

str. 4. 5.13 Anonim (Redakcija) (Odlikovanje Orden Repiblike Zavodu za zaštitu spomenika). 197-201 (1967) 29 Anonim (Zavod za zaštitu spomenika) Izvještaj o radu Zavoda u 1965. godini. 259-268 (1954) 19 Anonim (Zavod za zaštitu spomenika) Izvještaj o radu Zavoda u 1954. str. 249-252 (1965) 28 Anonim (Zavod za zaštitu spomenika) Izvještaj o radu Zavoda u 1964. str. str. 14-15. 235-238 (1962) 25 Anonim (Zavod za zaštitu spomenika) Izvještaj o radu Zavoda u 1961. godini. 10. 8. 5 (1989) 18 Anonim (Zavod za zaštitu spomenika) Izvještaj o radu Zavoda u 1953. godini. 10. 5. godini. godini. 9 (1981) 16 Anonim (Redakcija) Rijeĉ redakcije. 311-321 (1956) 20 Anonim (Zavod za zaštitu spomenika) Izvještaj o radu Zavoda u 1955. 13. 7. 2. godini. str. 11. 9. 9. 3. str. str. str. godini. godini. 221-224 (1960) 24 Anonim (Zavod za zaštitu spomenika) Izvještaj o radu Zavoda u 1960. 18-19. godini. 137-144 (1958) 23 Anonim (Zavod za zaštitu spomenika) Izvještaj o radu Zavoda u 1959. 203-206 (1964) 26 Anonim (Zavod za zaštitu spomenika) Izvještaj o radu Zavoda u 1962. str. godini. 207-211 (1964) 27 Anonim (Zavod za zaštitu spomenika) Izvještaj o radu Zavoda u 1963. 129-136 (1958) 22 Anonim (Zavod za zaštitu spomenika) Izvještaj o radu Zavoda u 1957.Mostar) Izvještaj o radu Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Mostaru u 1963. godini. str. godini. str. 11. godini. str. str. 253-257 (1965) . str. str. str. 5-6 (1972) 15 Anonim (Redakcija) Rijeĉ redakcije. 305-316 (1957) 21 Anonim (Zavod za zaštitu spomenika) Izvještaj o radu Zavoda u 1956. 202-204 (1967) 33 Anonim (Zavod za zaštitu spomenika .

295-296 (1981) 200 Kajmaković Zdravko In memoriam Mehmed Mujezinović (1913-1981). 14-15. pjesnik i epigrafiĉar : u povodu šest decenija smrti. 14-15. 14-15. str. 263-266 (1989) 396 Tihić Smail Šejh Sejfudin Kemura (1863-1917) istoriograf. str. 18-19.IN MEMORIAM 82 Bešlagić Šefik In memoriam Derviš Tafro (1889-1981). 291 (1981) 332 Stefanović Vitomir In memoriam Akademik Pavle Fukarek (1912-1983). 3. 297-299 (1981) 402 Tihić Smail In memoriam Ranko Rosić (1933-1983). str. 14-15. 267-274 (1965) 264 Mujezinović Mehmed Bibliografija radova štampanih u "Našim starinama" sv. str. 10. 213-238 (1957) 263 Mujezinović Mehmed Bibliografija radova štampanih u "Našim starinama" sv. 281-282 (1984) 333 Stefanović Vitomir In memoriam Branibor . 324 (1956) . str. 1-10 po materiji. 3. str. str.Branko Fabijanić (19281985). str. 275-283 (1965) KONGRESI 56 Bešlagić Šefik Konzervatori Bosne i Hercegovine posjetili Istanbuul. 325 (1956) 59 Bešlagić Šefik Napori i rezultati u radu Saveza muzejko-konzervatorskih društava FNRJ. 292-294 (1981) 87 Bejtić Alija Bibliografija štampanih radova o spomenicima kulture u Sarajevu. 10. 1-10 po autorima. 18-19. str. str. 4. str. str. 261-262 (1989) BIBLIOGRAFIJE 3 Aa Anonim Bibliografija objaljenih radova Mehmeda Mujezinovića. 1617.

Glasnik Zemaljskog muzeja 1992-1996 47 147-167) The distribution of these citations is highly irregular.Bakarsic. (Uporedi K.67 Bešlagić Šefik Šesto savjetovanje konzervatora Jugoslavije (prikaz kongresa). Bakaršić. of which 6. novoj seriji (1946-) i meĊunarodnom izdanju Glasnika ZM (18961914). 5. including old series (1888-1944). Na dnu tabele nalazi se 339 ĉasopisa citiranih Articles from Naše starine cited in Glasnik Zemaljskog muzeja In a corpus of 486 scientific articles published in the new series of Glasnik Zemaljskog muzeja vol. 4. 3. 147-148 (1958) 359 Tihić Smail Savjetovanje arheologa NR Bosne i Hercegovine. str. 257 (1962) 72 Bešlagić Šefik Zaštita spomenika narodno-oslobodilaĉkog rada : potreba. 1-40/41 (1946-1986) vodećeg bosansko . str. 5.hercegovaĉkog arheološkog ĉasopisa . 11. 5-22 (1964) 75 Bešlagić Šefik Sedamstogodišnjica Sopoćana.nalazi se citirano preko 11. 8.000 referenci.319 are citation from 640 journals. Almost half (41 per cent) of citations belongs fromGlasnik ZM. 9 . 1-40/41 (1946-1986) . 146-147 (1958) 362 Tihić Smail Ĉetvrto savjetovanje i Drugi kongres konzervatorskih radnika Jugoslavije. 205 (1967) 128 Ĉelić Dţemal Razmjena struĉnjaka konzervatora sa Francuskom. 8. On the bottom of the list 339 journals were . str. str.over 11. svrha i organizacija savjetovanja. str. staroj seriji (1888-1944). 258 (1962) 68 Bešlagić Šefik Treći kongres Društva konzervatora Jugoslavije (prikaz kongresa). str. 7 . Glasnik Zemaljskog muzeja 19921996 47 147-167) Distribucija ovih citata je izuzetno koncentrisana tako da 41 procenata svih citata pripada samom Glasniku ZM. Sarajevo-Mostar 1959. str. new series (1946-) and international edition of Glasnik ZM(18961914).000 references could be found. K. 201-202 (1964) Ĉlanci iz Naših starina citirani u Glasniku Zemaljskog muzeja U korpusu od 486 znanstvenih ĉlanaka publikovanih u novoj seriji Glasnika Zemaljskog muzeja sv.the leading Bosnian and Herzegovinian archaeological journal . godie. str. od kojih su 6. str. (Cf.319 reference iz 640 ĉasopisa. 189-195 (1960) 379 Tihić Smail Savjetovanje "Zaštita spomenika tehnike Bosne i Hercegovine" Zenica 1963. 9. 326 (1956) 297 Rţehak Viktor Prvo savjetovanje o nauĉnim osnovama borbe protiv erozije (prikaz savjetovanja). str. 317-318 (1957) 300 Rţehak Viktor U Sarajevu je odrţano Drugo savjetovanje o zaštiti prirode i prirodnih rijetkosti.

Stećci u dolini Neretve. a to predstavlja svega 5. GZM NS 1976 MUTAPĈiĆ S. Konzervatorski zahvat na Mogorijelu. GZM NS 1958 ANĐELIĆ P. First brackets refers to the reference number in this bibliography. Naše starinecited totally 73 times (including 11 author self citations) holds rank 10 and belongs to the highly influential group of 17 journals cited from 101 to 49 times. thus representing only 5. GZM NS 1964 MILETIĆ N. second is a total number of citation and third the number of author self citations ( 42) ( 2) (0) BASLER Đ.Croatia) holds rank 4 with 101 citation. GZM NS 1982 BEŠLAGIĆ Š. NS 1 1953 WERNER J. NS 2 1954 VIDOVIĆ D. and this group end with journal ĈLANCI i graĊa za istoriju sjeveroistoĉne Bosne (Tuzla . Here is the list of cited articles published in journalNaše starine.3 procenata korpusa citata. GZM NS 1954 ĈREMOŠNIK I.B&H) with 49 citation. u drugog ukupan broj citata. GZM NS 1965 KREŠEVLJAKOVIĆ H. The middle zone covers 298 journals. Stari bosanski gradovi. GZM NS 1982 (208) ( 5) (0) ( 55) (10) (0) . GZM NS 1958 MILETIĆ N. GZM NS 1957 ANĐELIĆ P. Srednja zona citiranosti obuhvata 298 ĉasopisa.3 per cent of total citation corpus. Ĉasopis VJESNIK Hrvatskog arheološkog društva (Zagreb) je na rangu 4 sa 101 citatom. GZM NS 1961 VEGO M. GZM NS 1971 ANĐELIĆ P. NS 1 1953 VEGO M. GZM NS 1957 ANĐELIĆ P. GZM NS 1961 VEGO M. GZM NS 1982 FEKEŢA L. a u trećoj broj autorskih samocitata. CITATA SAMOCITATA found cited only once. GZM NS 1954 MAZALIĆ Đ. Naše starine sa ukupno 73 citata (od kojih su 11 autorski samocitati) nalaze se na rangu 10 i pripadaju visoku uticajoj grupi od 17 ĉasopisa citiranih izmeĊu 101 do 49 puta. U nastavku je dat pregled citiranih ĉlanaka Naših starina. a ovu grupu završava ĉasopis ĈLANCI i graĊa za istoriju sjeveroistoĉne Bosne (Tuzla) sa 49 citata. GZM NS 1961 ĈREMOŠNIK I. U prvoj zagradi je broj reference iz ove bibliografije. GZM NS 1963 ANĐELIĆ P. Journal VJESNIK Hrvatskog arheološkog društva (Zagreb .sam jedan put.

Bazilika na Mogorjelu. NS 2 1954 ANĐELIĆ P.. GZM NS 1964 ANĐELIĆ P. Prilog prouĉavanju naĉina sahranjivanja. GZM NS 1978 KOZLETIĆ M. GZM NS 1981 VIDOVIĆ D. Kasnoantiĉka bazilika u Oborcima. NS 4 1957 BOJANOVSKI I. GZM NS 1974 MARIĆ Z. NS 3 1956 VEGO M. GZM NS 1970 MILETIĆ N. NS 5 1958 MILETIĆ N. GZM NS 1982 BASLER Đ. GZM NS 1963 ANĐELIĆ T. NS 7 1960 PAŠKVALIN V. GZM NS 1976 MARIĆ Z. GZM NS 1974 ANĐELIĆ T. GZM NS 1962 PAŠKVALIN V. Srednjovjekovni nadgrobni spomenici u okolini. GZM NS 1969 PAŠALIĆ E. NS 2 1954 MUŠETA V. GZM NS 1973 MARIĆ Z.(177) ( 1) (0) HADŢIBEGIĆ H. GZM NS 1986 KREŠEVLJAKOVIĆ H. NS 3 1956 POPOVIĆ Đ. GZM NS 1957 ANĐELIĆ P. Stara pravoslavna crkva u Sarajevu. NS 4 1957 PAŠALIĆ E..C. GZM NS 1978 (213) ( 1) (0) ( 45) ( 6) (0) (412) ( 3) (0) (141) ( 2) (0) ( 46) ( 1) (0) (280) ( 1) (1) ( 47) ( 5) (0) ( 48) ( 4) (0) . NS 3 1955 MARIĆ Z. GZM NS 1959 BASLER Đ. GZM NS 1974 BASLER Đ. GZM NS 1970 MILETIĆ N. Stari grad Srebrenik. GZM NS 1963 FEKEŢA L.. Gradina na Ošanićima kod Stoca. GZM NS 1977 MULAOMEROVIĆ J. GZM NS 1973 MARIĆ Z. GZM NS 1976 ĆOROVIĆ V. GZM NS 1982 BASLER Đ. Rimska cesta izmeĊu Banja Luke i Bosanske Gradiške.... Stari hercegovaĉki gradovi...

NS 11 1967 BOJANOVSKI I. NS 7 1960 VEGO M. GZM NS 1970 ( 97) ( 4) (0) BOJANOVSKI I. GZM NS 1963 ( 69) ( 1) (0) BEŠLAGIĆ Š. GZM NS 1964 ( 38) ( 1) (0) ATANACKOVIĆ-SALĈIĆ V Zaštita srednjovjekovne nekropole. Bilješke iz arheologije 1. NS 11 1967 PAŠKVALIN V.. GZM NS 1983 ( 66) ( 1) (0) BEŠLAGIĆ Š. NS 9 1964 PAŠKVALIN V... GZM NS 1969 PAŠKVALIN V. Rimski kameni spomenici u Rogatici. GZM NS 1970 ANĐELIĆ T. GZM NS 1984 (101) ( 3) (1) BOJANOVSKI I. ZaŠtita spomenika kulture u dolini TrebiŠnjice. Kasnoantiĉke grobnice na svod u Ĉitluku.. NS 9 1964 PAŠKVALIN V. Biljaške iy arheologije (2). GZM NS 1982 PAŠKVALIN V. Novi ilirsko-grĉki šljem.. NS 8 1962 POPOVIĆ M. Zaštita spomenika kulture u dolini rijeke TrebiŠnjice.. Arheološki spomenici u dolini Trebišnjice. NS 8 1962 VEGO M. GZM NS 1973 ( 95) ( 1) (0) BOJANOVSKI I. GZM NS 1983 ( 73) ( 1) (0) BEŠLAGIĆ Š. GZM NS 1983 BOJANOVSKI I. GZM NS 1970 (103) ( 4) (3) BOJANOVSKI I. GZM NS 1982 ( 96) ( 2) (1) BOJANOVSKI I.PAŠKVALIN V. NS 11 1967 MULAOMEROVIĆ J. GZM NS 1974 (190) ( 1) (0) KAJMAKOVIĆ Z. NS 9 1964 FEKEŢA L. GZM NS 1969 ( 76) ( 1) (0) BEŠLAGIĆ Š. GZM NS 1970 BOJANOVSKI I. GZM NS 1970 (102) ( 1) (1) BOJANOVSKI I. NS 8 1962 ĈREMOŠNIK I. Ljubinje srednjovjekovni nadgrobni spomenici NS 10 1966 BOJANOVSKI I. NS 11 . Trnovo. Stećci u Opliĉićima. GZM NS 1974 OREĈ P.

Novi i revidirani srednjovjekovni natpisi iz Bosne NS 14-15 1981 MUTAPĈIĆ S. GZM NS 1982 MUTAPĈIĆ S. GZM NS 1982 (407) ( 3) (0) VEGO M. Pavlovac na Praĉi. GZM NS 1970 BOJANOVSKI I. Civitas Vrhbosna. GZM NS 1983 (199) ( 1) (0) KAJMAKOVIĆ Z. NS 14-15 1981 PAŠKVALIN V. NS 13 1972 MUTAPĈIĆ S.1967 BOJANOVSKI I.. Drina u doba Kosaĉa. GZM NS 1974 ( 39) ( 1) (0) ATANACKOVIĆ-SALĈIĆ V Kameni spomenici u arheoloskoj zbirci na Humcu. Ĉlanak cititan kao "u štampi" vjerovatno Dobor na Usori NS 14-15 1981 895 BOJANOVSKI I. GZM NS 1979 (107) ( 1) (0) BOJANOVSKI I. AntiĈka uljara na Mogorjelu. GZM NS 1982 . NS 14-15 1981 FEKEŢA L.. GZM NS 1982 (408) ( 1) (0) VEGO M. GZM NS 1974 (111) ( 2) (1) BOJANOVSKI I. GZM NS 1982 MUŠETA V. GZM NS 1979 PAŠKVALIN V. NS 12 1969 ANĐELIĆ P. Kasnoantiĉka bazilika u Brezi. GZM NS 1983 BOJANOVSKI I. GZM NS 1971 BOJANOVSKI I. NS 12 1969 PAŠKVALIN V. GZM NS 1986 (109) ( 1) (1) BOJANOVSKI I. GZM NS 1986 (104) ( 1) (2) BOJANOVSKI I. NS 13 1972 GLAVAŠ T.