You are on page 1of 16

Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Tworkw, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy,

R E K L A M A
PIERWSZA bezPatna gazeta w regionie od 2006 r.
rok IX, nr 2 (154)
29 STYCZNIA 2014
ISSN: 2080-3664
DWUTYGODNIK
RACIBRZ religia
RACIBRZ bezPieczestwo
wodzisaw lski akcje charYtatYwne
Racibrz bdzie mia swoj
bogosawion
o felix Ratiboria! Szczliwy Raciborzu! Miae tak wspania osob!
Wizie powiesi si w celi
WyRyWaJ pSy Z ap
MieRci
tragedia w Zk w Raciborzu.
wojciech oneczko
PS
P
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl, tel. fax 32 415 98 18 rog Klasztornej i Ogrodowej
kasy dla kadego
N
e
g
o
c
j
u
j
!
Uwzgldniajc wasze
pragnienie i proby, ksidz
proboszcz zwrci si do mnie
nie tak dawno, aby zatwier-
dzi wielowiekowy kult wi-
tobliwej eufemii. Z radoci
ten list przyjem powie-
dzia biskup opolski andrzej
czaja 19 stycznia podczas
Mszy w. w raciborskim ko-
ciele farnym.
Uroczysto stanowia
kolejny etap przygotowa do
procesu beatyfkacyjnego. po
eucharystii biskup ustanowi
i zaprzysig komisj Histo-
ryczn . Zadaniem jej czon-
kw (ks. bp prof. Jan kopiec,
o. Jan andrzej Spie, dr Ma-
ciej Zdunek) bdzie zebranie
materiau dotyczce ycia i
kultu eufemii Raciborskiej,
czyli ofki piastwny.
Ju w padzierniku 2013
roku konferencja episkopatu
polski pozytywnie ustosun-
kowaa si w sprawie stosow-
noci rozpoczcia procesu be-
atyfkacyjnego. postulatorem
procesu jest ks. Grzegorz ku-
blina.
W procesie beatyfkacyj-
nym ofki piastwny nie po-
trzeba bdzie "cudu". Wszyst-
ko dlatego, e kult eufemii
powsta w przeszoci i trwa
do dzisiaj, wanie z powodu
cudw, do ktrych doszo ju
dawno i teraz nie ma potrze-
by udowadniania ich wprost.
Mona wic powiedzie, e
rozchodzi si o usankcjono-
wanie tytuu "bogosawio-
nej", ktry historycznie ofka
ju posiada.
eufemia Raciborska y-
a w XiV wieku. Wywodzia
si z rodu piastw. Jej ojcem
by ksi raciborski przemy-
saw a matk ksiniczka ma-
zowiecka anna. Jak podaje k.
prus w "witobliwa ofka pia-
stwna i klasztor SS. Domini-
kanek w Raciborzu" imi eu-
femia odziedziczya po swojej
babce ze strony ojca, onie
ksicia Wadysawa opolskie-
go. Forma "ofka" jest spolsz-
czeniem greckiego imienia.
o. Florian Jaroszewicz
w wydanym w XViii wieku
dziele pisa, e moda ksi-
niczka raciborska "czysto
swoj, jeszcze lat dwunastu
nie dorsszy, panu Bogu po-
wicia, ciao swoje postami,
niespaniem, oem twardym,
biczowaniem a do krwi, wo-
siennic ostr, acuszkiem
elaznym, umartwiajc.
eufemia przywdziaa ha-
bit 9 kwietnia 1313 roku w
wieku, wedug rnych r-
de, 12 lub 14 lat. W przyszo-
ci penia funkcj przeoonej
klasztoru. aby zabezpieczy
go przed zakusami wieckich
wadcw oddaa go 2 Vii 1345
roku wraz z posiadociami i
dobrami pod opiek papiea
klemensa Vi (k. prus, "wi-
tobliwa ofka piastwna...").
eufemia zmara 17 stycznia
1359 roku. Raciborzanie nie
zapomnieli o niej, szczegl-
nie w momentach zagroenia
klasztoru i miasta wzywali jej
imienia. Uwaano j za or-
downiczk w czasie choroby
lub przy rozbiciu si okrtw.
W czerwcu 2012 roku ks. Gin-
ter kurowski zoy wniosek
do kurii w opolu o beatyfka-
cj witobliwej Siostry eufe-
mii z rodu piastw.
(oprac. na podstawie:
Andrzej Szywaski, "Eufemia
(Ofka) raciborska - ksina i
dominikanka").
Ycie oFki PiastwnY i historia jej kultu
Na zdj. (od lewej): ks. bp Andrzej Czaja, ks. bp Jan Kopiec, ks. Wojciech Lippa. Na drugim pla-
nie proboszcz parafi p.w. Wniebowzicia Najwitszej Maryi Panny w Raciborzu ks. Ginter
Kurowski.
Do tragicznego zdarzenia
doszo 24 stycznia w Zaka-
dzie karnym w Raciborzu. W
jednej z cel znaleziono ciao
ciao 50-letniego osadzonego.
Do zdarzenia doszo po godz.
6.00 rano na oddziale dla ska-
zanych z zaburzeniami psy-
chicznymi i upoledzonych
umysowo. Wizie przebywa
w celi sam.
postpowanie w tej spra-
wie prowadzi raciborska po-
licja pod nadzorem prokura-
tury. Z ustale wynika, i
mamy do czynienia z samo-
bjstwem. nie stwierdzono
udziau osb trzecich infor-
muje anna Wrblewska z raci-
borskiej komendy policji.
Osadzony przebywa na oddziale dla skazanych z zaburze-
niami psychicznymi i upoledzonych umysowo.
Mimo tego, e w wodzi-
sawskim punkcie przetrzy-
ma jest niewiele miejsca,
to od lipca ubiegego
roku aden pies nie zosta
stamtd przewieziony do
schroniska. To zasuga
tutejszych wolontariuszy.
Wygodzone, chore,
przetrzymywane w skan-
dalicznych warunkach
psy trafaj pod opiek
wolontariuszy.
Do punktu przetrzyma
w Wodzisawiu lskim tra-
fa wiele zwierzt. niektre
z nich s wyapywane przez
pracownikw Sub komu-
nalnych Miasta, gdy ucieky
swoim wacicielom, a nie-
ktre zostay przez nich po-
rzucone bd te zostay im
odebrane.
praca, jak w znalezienie
domu dla zwierzt, wkadaj
wszystkie osoby zwizane z
punktem przetrzyma przy-
nosi efekty. punkt jest miej-
scem, w ktrym wyapywane
zwierzta mog przebywa
tylko przez krtk chwil. Je-
li nie odnajdzie si ich wa-
ciciel lub osoba, ktra byaby
chtna do zaopiekowania si
zwierzciem, wwczas prze-
woone jest ono do schroniska
w Mysowicach. - Jak narazie
sprawnie idzie nam odnajdo-
wanie wacicieli i adopcja. od
lipca 2013 roku aden pies nie
traf do schroniska - chwal
si wolontariusze.
F
o
t
.
s
w
.
g
o
v
.
p
l
F
o
t
.
W
o
d
z
i
s

a
w
s
k
i
e
p
s
y
i
k
o
t
y
CZYTAJ OBOWIZKOWO
Galiski egna
si z RAFAKO
Zarzd kS aZS Rafako
podj decyzj o rozstaniu si
z wieloletnim szkoleniowcem
raciborskich siatkarzy. trener
Witold Galiski przyznaje, e
o decyzji wadz siatkarskiego
klubu dowiedzia si pi mi-
nut przed kolejnym treningiem. Dla mnie to ju zakoczone
podsumowuje decyzj wadz klubu. Druyna znajduje si w
bardzo trudnej sytuacji. 1 lutego przystpuje do walki o utrzy-
manie w ii lidze. nowym trenerem zosta Radosaw Gorski.
Czytaj wicej na: GazetaInformator.pl
F
o
t
.
A
n
d
r
z
e
j
K
e
r
n
e
r
,

G
o

N
i
e
d
z
i
e
l
n
y

2 Wiadomoci GazetaInformator.pl 29 stycznia 2014, nr 2 (154)


<<
Pietrowice wielkie mniejszo niemiecka region religia
Bd zachca do Raciborza. Zamieszkaj tu bo warto
Sukces mniejszoci niemieckiej
Wielkie polSko-cZeSkie Spotkanie
opatkoWe
Radni koalicji rzdzcej chc cign do Raciborza mieszkancw innych gmin i powiatw.
kolejna gmina powiatu raciborskiego z dwujzycznymi tablicami
nazw miejscowoci.
RACIBRZ samorzd
160 osb wzio
udzia w polsko-
czeskim spotkaniu
opatkowym.
Wydawca:
Redakcja:
tel. 32 414 90 30, 519 188 998
Redaktor naczelny:
Ireneusz Burek
Redaktor prowadzcy:
Wojciech oneczko
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk,
Krystian Niewrzo, Patrycja Krupiska,
Janusz Nowak, Adrian Behr
Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Sonia Rupniewska: 797 593 747
sonia.rupniewska@raciborskiemedia.pl
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
grafcznych i reklam zastrzeone.
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Pierwszy
portal w regionie
W S P P R A C A R E D A K C Y J N A
KOMENTARZE DO ARTYKUU
~olek
Jeeli warto tu zamieszka, to
dla czego? konkrety.
~ups
bo Racibrz to takie czyste
i zielone miasto... Ups,
zapomniaem, e ze mieciami
jest problem a drzewa sie
wycina...
~jaja
Jaja sobie chyba robi! chc
zrobi z Racka miasto bogaczy
- nie wystarczy,e mamy ma
Szwajcari na ul.Dugiej - same
banki i kantory. niech zadbaj o
porzdny byt tych co tu mieszkaj
- niech bdzie tu solidna praca
to ludzie nie pouciekaj a oni
chc budowa osiedlla dla
nowobogackich byle by kase tu
wydawali. paranoja!!!
~kolrac
Hm... chc zachci do
zamieszkiwa na nowych
osiedlach? tylko pytanie - kogo?
tylko tych co maj pienidze
a co z prac w Raciborzu?
tyle jest osb bezrobotnych a
pracy jak na lekarstwo i jaka
to ma by zachta i dla kogo?
Modzi uciekaj albo do innych
wikszych miast albo za granic.
Zachca mona tylko tych,
ktrzy chc wyrwa si z wiosek
i mie prac za grosze.
~no paSaRan!
przeczytaem artyku kilka
razy i nadal nie wierz! ci
panowie nie maj pojcia o
rozwoju miasta! a co za tym
idzie - nie maj kwalifkacji do
zarzdzania miastem. Wychodzi
na jaw, e nie chc, by miasto
si rozwijao, tylko chodzi o
sprzedanie kilku kolejnych
mieszka. Jednorazowy zastrzyk
gotwki. to tak jak syndyk masy
upadociowej.
Redakcja nie utosamia si z komentarzami, ktre s
zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na forum.raciborz.com.pl
115 tys. komentarzy na raciborz.com.pl
mak
et
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
F
o
t
.
G
a
z
e
t
a
I
n
f
o
r
m
a
t
o
r
.
p
l
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
Mamy przygotowane te-
reny inwestycyjne, dewelope-
rzy buduj atrakcyjne osiedla
jak chociaby Soneczny Stok
2 w Markowicach w ten spo-
sb szef miejskiej komisji bu-
detu Franciszek Mandrysz
chce reklamowa miasto jako
miejsce dobre do zamieszka-
nia. chodzi o cignicie miesz-
kacw okolicznych powiatw,
np. gliwickiego, rybnickiego,
gubczyckiego czy kdzierzy-
sko kozielskiego, by to wa-
nie Racibrz wybrali na sw
przysta yciow. Jak twier-
dzi, nowo wybudowane domy
w sporej czci kupuj wanie
przybysze i s Raciborzem za-
chwyceni, chwalc warunki y-
cia tutaj. - Wymylmy jakie
haso i zachcajmy mieszka-
cw Grnego lska do prze-
prowadzki do nas. a raciborzan
do pozostania na miejscu za-
apelowa podczas posiedzenia
komisji.
pomysowi przyklasn pre-
zydent lenk. Sam zaobserwo-
wa, i rzeczywicie nowo budo-
wane osiedla przycigaj ludzi z
okolic Rybnika czy Gliwic. to
przewanie osoby majce ju
zatrudnienie albo prowadz-
ce wasny biznes, nie bd tu
szuka pracy. tutaj szukaj do-
brego miejsca do zamieszkania
i odpoczynku. Dlatego warto
zachca ich do przyjazdu, bo
to ludzie z pienidzmi, dobrzy
podatnicy przyzna.
prezydent wstpnie pro-
ponuje dla kampanii haso
"zamieszkaj u nas bo warto".
akcja miaaby na celu uwypu-
klenie walorw bytowo re-
kreacyjnych Raciborza. Zado-
wolony bdzie nawet z tego,
jak uda si przycign no-
wych mieszkacw nie tyle
do samego miasta, ale nawet
w jego okolice, np. do innych
gmin powiatu. ci ludzie te
przynios nam korzy, bd
robili zakupy w raciborskich
sklepach i zostan klientami
wydajcymi pienidze w mie-
cie podsumowa.
co o pomyle sdz miesz-
kacy Raciborza? Zachcamy
do lektury czci dyskusji, kt-
ra wywizaa si w temacie na
portalu raciborz.com.pl
pawe strzelczyk
Tradycja amania si
opatkiem i skadania y-
cze nie bya znana wier-
nym z Czech.
katolicy z Raciborza amali
si opatkiem z wiernymi cze-
skich parafi przygranicznych
w klasztorze annuntiata. Mszy
w. przewodniczy sufragan die-
cezji opolskiej ks. bp pawe Sto-
brawa.
W tym roku na spotkanie
przyjechao ponad 100 parafan
z Ropicy, Gutw i trzycierza na
Zaolziu ze swoim proboszczem
ks. kazimierzem pacht a tak-
e wierni z jego poprzednich
parafi w opavie katarzynkach,
Velkich i Malych Hosticach.to-
warzyszy im diakon stay Jan
Gilik.
licznie przybyli take czon-
kowie i sympatycy klubu inteli-
gencji katolickiej w Raciborzu
organizatorzy tego spotkania.
eucharystii dzikczynnej
za 16 lat wsppracy kik z pa-
rafami czeskimi przewodni-
czy ks. bp. pawe Stobrawa w
koncelebrze ks. infuata Ma-
riana agana, ks. praata Jana
Szywalskiego, o. Jana ochli-
skiego kapelana klasztoru
oraz goci z czech. niektre
czci liturgii odmawiane byy
w obydwu jzykach a opraw
muzyczn przygotowa chr z
Ropicy.
tradycja amania si opat-
kiem i skadania wzajemnych
ycze nie bya znana cze-
chom. Dopiero po spotkaniach
w Raciborzu wprowadzili ten
chrzecijaski zwyczaj u sie-
bie.
yczenia skadali take:
siostry przeoone prowincji
polskiej i klasztoru annuntia-
ta, starosta raciborski adam
Hajduk, prezydent Mirosaw
lenk oraz pose Henryk Sie-
dlaczek - prosto z sali obrad
Sejmu Rp.
Do skadania wzajemnych
ycze doczyli si zaprosze-
ni przedstawiciele Stowarzy-
szenia Rodzin katolickich, k
Rodziny Radia Maryja w Raci-
borzu, Stowarzyszenia Dobro
ojczyzny i koa Sybirakw.
to wielkie zgromadzenie
modlitewne zakoczyo si
wsplnym koldowaniem w j.
polskim i czeskim. Uroczysto-
ci odbyy si 23 stycznia 2014
roku.
By moe ju w drugiej po-
owie 2014 roku w gminie pie-
trowice Wielkie zostan usta-
Zdaniem prezydenta Mirosawa Lenka, nowi mieszkacy z Raciborza to ludzie z pienidzmi -
dobrzy podatnicy. Czy Racibrz ma szans sta si sypialni Grnego lska?
Na zdjciu (od lewej): ks. bp Pawe Stobrawa oraz przewodniczcy raciborskiego Klubu
Inteligencji Katolickiej Krystian Niewrzo.
wione dwujzyczne tablice nazw
miejscowoci. Wszystko za spra-
w wynikw ostatniego naro-
dowego Spisu powszechnego
(2011 rok), w ktrm ponad 1/5
mieszkacow gminy zadekla-
rowaa narodowo niemieck.
ten wynik pozwala na wprowa-
dzeni dwujzycznych tablic bez
konsultacji spoecznych wy-
starczy uchwaa rady gminy w
tej sprawie.
portal niemcw w polsce
informuje, e DFk Racibrz
ju 2 maja 2013 roku zoyo
w Urzdzie Gminy pietrowi-
ce Wielkie pismo wnioskuj-
ce ustawienie tablic. Mimo to,
projekt stosownej uchway nie
zosta przedoony pod goso-
wanie w ubiegym roku. ter-
min wprowadzenia stosownej
uchway pod obrady Rady Gmi-
ny pietrowice Wielkie uzgodnio-
no z lokalnymi koami DFk na
ii poow 2014 poinformowa-
a nas Gabriela Seidel z sekreta-
riatu UG pietrowice Wielkie.
Warto w tym miejscu za-
znaczy, e powiat raciborski
od przemian roku 1989 prowa-
dzi pionierskie dziaania w za-
kresie dialogu z przedstawicie-
lami mniejszoci niemieckiej. W
Raciborzu znajduje si siedziba
towarzystwa Spoeczno-kultu-
ralnego niemcw Wojewdz-
twa lskiego. W caym powie-
cie prnie dziaaj lokalne koa
DFk.
nie znaczy to jednak, e taka
polityka wadz samorzdowych
podoba si wszystkim. kadora-
zowe publikacje artykuw, kt-
re dotykaj problematyki dzia-
alnoci mniejszoci niemieckiej
w powiecie raciborskim spoty-
kaj si z ostr krytyk ze stro-
ny internautw obawiajcych
si "niemieckiego rewizjoni-
zmu". Szczeglne emocje budz
wanie dziaania zmierzajce
do ustawienia dwujzycznych
tablic nazw miejscowoci.
4 wrzenia 2008 roku
odsonito dwujzyczne
tablice w ubowicach.
Kolejne zostay ustawione
w Krzanowicach. Obecnie
trwaj rwniez starania o
ustawienie dwujzycznych
tablic w caej gminie
Rudnik.
Wiadomoci 3 GazetaInformator.pl >>
29 stycznia 2014, nr 2 (154)
Wadze Wodzisawia l-
skiego od duszego czasu pro-
wadziy rozmowy z przedstawi-
cielami spki pkp. Rozmowy
dotyczyy przejcia przez miasto
dworca kolejowego. Mimo tego,
e od dawna nie spenia on swo-
jej funkcji, strony nie doszy do
porozumienia. Stao si tak mi-
dzy innymi dlatego, e nierucho-
mo nie bya geodezyjnie wy-
dzielona. pkp zdecydowao, e
postara si sprzeda budynek w
drodze przetargu. Dworzec w
Wodzisawiu lskim przygoto-
wujemy do sprzeday w ramach
projektu dworzec na wasno.
przewidujemy, e zostanie on
wystawiony na sprzeda jeszcze
w tym roku tumaczy Barto-
miej Sarna, rzecznik prasowy
pkp S.a. we Wrocawiu. Ju
dzi wiadomo, e miasto do
przetargu nie przystpi.
W przypadku braku za-
interesowania podmiotw ko-
mercyjnych zakupem dworca,
jestemy otwarci na rozmowy z
samorzdem lokalnym w spra-
wie zbycia dworca na jego rzecz
dodaje B. Sarna. Warto wspo-
mnie o tym, e wodzisawski
dworzec nie moe spenia in-
nych funkcji ni te zwizane
z ruchem kolejowym. o tym,
czy jaki inwestor zainteresu-
je si budynkiem dowiemy si
po przetargu. podobna sytuacja
miaa miejsce w Raciborzu. W
budynku tym jest jednak na-
prawd wiele miejsca na dzia-
alno komercyjn. Mimo tego
zainteresowania ofert pkp nie
byo. na chwil obecn nie wia-
domo ile bdzie wynosia cena
wywoawcza za wodzisawski
dworzec.
REGION
w skrcie
Powiat raciborski historia
Powiat raciborski szPital
kSika o polakacH
i nieMcacH
R. RUDnik nie oDDa
naGRoDy JUBileUSZoWeJ
oBla Si BenZyn
i GRoZi poDpalenieM
co spdza sen z powiek prezesa
kowalewskiego?
wodzisaw lski gosPodarka
Miasto nie dogadao si z pkp
Dworzec w Wodzisawiu jest przygotowywany do sprzeday.
WiCej ofeRT,
Wiksze bezRoboCie
Mimo tego, e 2013 rok by
dobrym rokiem jeli chodzi o
ilo ofert pracy to ilo bez-
robotnych wzrosa. kadego
dnia do urzdu wpywao na-
wet 15 ofert. pod koniec grud-
nia w powiatowym Urzdzie
pracy w Wodzisawiu lskim
zarejestrowanych byo 5658
osb. Rok wczeniej bez pra-
cy pozostawao o 150 osb
mniej.
izba pamiTek
W szkole
W szkole w Szonowicach mia-
aby powsta pracownia arty-
styczna poczona z lokaln
izb pamitek. Soectwo stara
si o pienidze z zewntrz-
nych funduszy, ktre pomo-
gy w realizacji przedsiwzi-
cia. Jeli uda si pozyska
fundusze na ten cel to izba
powstanie w szonowickiej
szkole.
DRugi eTap RemonTu
ogoszono przetarg na wyko-
nanie drugiego etapu remon-
tu ulicy polnej w Rudyszwa-
dzie. Remont obejmie 340
metrw nawierzchni drogi.
oprcz tego wykonane zosta-
nie nowe odwodnienie. Wy-
regulowane zostan rwnie
istniejce studzienki wodo-
cigowe i gazowe.
noWy DoDaTek
Dla mieszkaCW
osoby zamieszkujce teren
gminy kunia Raciborska
i korzystajce z dodatkw
mieszkaniowych od stycz-
nia mog rwnie skorzysta
z zupenie nowego dodatku
dodatku energetycznego.
Jego wysoko w zalenoci
od liczby mieszkacw bdzie
wynosia od 11,36 do 18,93
zotych na miesic.
najaDniejsze Wi-
TeCzne DekoRaCje
Ju po raz smy w gminie
Marklowice przeprowadzony
zosta konkurs na najadniej-
sz dekoracj witeczno-no-
woroczn. Do konkursu zgo-
szono cztery posesje. komisja
oceniaa efektowno ozdb
noc, nawizanie do tradycji
oraz oglny porzdek na po-
sesji. pierwsze miejsce zdoby-
li irena i Marian koczy.
DRugi sTok naRCiaR-
ski
Mieszkacy regionu, ktrzy
chc pojedzi na nartach,
ale nie maj czasu na dugie
wycieczki w gry mog sko-
rzysta ze stoku na Urbanku
w tworkowie. 25 stycznia
otworzono take stok nar-
ciarski Gosaw Sport center
w Wodzisawiu. Mieci si on
przy ulicy cisowej 6 i korzy-
sta z niego mona od rana
do godz. 21.00.
obni opaT za Wy-
Wz mieCi
Urzdnicy z Radlina przeana-
lizowali koszty, jakie od lipca
ponioso miasto w zwizku z
wywozem odpadw. okazao
si, e sporo zaoszczdzo-
no. przez ostatnie p roku
mieszkacy miasta pacili
8,5 z miesicznie za wywz
odpadw segregowanych.
podczas najbliszej sesji radni
bd dyskutowa nad zmniej-
szeniem tej kwoty do 6 z.
koguciki i wielkie koncerny najwikszym zagroeniem dla
raciborskiego przedsibiorstwa komunalnego.
wojciech oneczko
ndza samorzd
WieloDZietne RoDZiny
BeZ UlGi na DZieci
RACIBRZ gosPodarka komunalna
P
facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator
Szczegy konkursu Domu Ksiki
w Raciborzu na portalu raciborz.com.pl
Jeli znasz odpowied na to pytanie
masz szans wygra jedn z dwch ciekawych ksiek.
Konkurs Domu Ksiki!
Jakie stawy znajduj si w Arboretum Bramy
Morawskiej w Raciborzu?
P
wodzisaw lski bezPieczestwo
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
Obecnie na wodzisawskim dworcu nie ma ani poczekalni,
ani kasy biletowej.
Radni miejscy wezwali na
dywanik prezesw raciborskich
spek komunalnych. pytali
o kondycj fnansow przed-
sibiorstw, poziom i warunki
zatrudnienia, szanse oraz za-
groenia. Zgodnie z oczekiwa-
niami, najwicej czasu powi-
cono kondycji raciborskiego
przedsibiorstwa komunalne-
go.
zagroenie
Zdaniem krzysztofa ko-
walewskiego, prezesa spki,
najwikszym zagroeniem dla
funkcjonowania zakadu jest
konkurowanie w przetargach z
wielkimi koncernami, "poten-
tatami, ktrzy bd rozdawa
karty" oraz frmami "koguci-
kami", ktre "zatrudniaj 4
osoby" i na si prbuj speni
wymagania przetargowe, aby
nastpnie, po najniszych kosz-
tach i najmniejszej linii oporu
realizowa zamwienia.
szansa
ostatnie dotyczyo oferty,
ktr konsorcjum kBU - licu-
as zoyo w przetargu na utrzy-
manie czystoci i porzdku na
terenie gminy Racibrz. oferta
konsorcjum okazaa si najta-
sz, ale mimo to wadze miasta
zdecydoway o jej odrzuceniu.
przegrane konsorcjum odwo-
ao si do krajowej izby od-
woawczej, ale ta zdecydowaa
o zasadnoci decyzji wadz Ra-
ciborza. tym samym pk ma
zapewnione funkcjonowanie
przez kolejne trzy lata.
Cele
W najbliszym czasie pk
zamierza rozliczy z Urzdem
Marszakowskim Wojewdz-
twa lskiego projekt zakupw
autobusw, zmodernizowa
schronisko dla zwierzt (na
wiosn schronisko ma zosta
skanalizowane) oraz znale so-
bie miejsce na trudnym rynku
gospodarki odpadami, prawdo-
pobnie przy kooperacji z Grup
tnsmeier.
Nastay trudne czasy dla raciborskiego Przedsibiorstwa
Komunalnego. Na zdj. prezes PK Krzysztof Kowalewski.
F
o
t
.
O
m
e
n
6
0
0
6
0
6
,
p
l
.
w
i
k
i
p
e
d
i
a
Dyrektor zapewnia, e
zamieszanie zwizane z
jego wynagrodzeniem jest
ju wyjanione.
Wszystko co miaem
zwrci zwrciem. temat
zosta zaatwiony. Skoro do-
szo do pomyki nie widzia-
em powodw aby si upiera
zapewnia Ryszard Rudnik.
chodzi o nienalenie pobie-
rane wynagrodzenie ponad li-
mit ograniczony tzw. ustaw
kominow, ustalajcy grn
granic zarobkw m.in. pra-
cownikw spek samorzdo-
wych. Dyrektor uwaa spraw
za wyjanion, cho niejedno-
znaczno przepisw i sprzecz-
ne opinie prawnikw powodu-
j, i moga ona zakoczy si
inaczej.
Dyrektor zwrci ponad
17 tys. z, cho wczeniej r-
ne rda podaway, e moe
by to nawet 100 tys. tymcza-
sem otwart pozostaje jeszcze
kwestia nagrody jubileuszowej,
ktr szef szpitala sam sobie
przyzna. Starostwo jako organ
prowadzcy dla szpitala wyst-
pio do dyrektora o jej zwrot i
aktualnie oczekuje na jego de-
cyzj. Starosta adam Hajduk
nie wyklucza, e sprawa moe
zakoczy si przed sdem.
PS
Historyczny projekt
powiatu doczeka si pu-
blikacji.
powiat raciborski realizu-
je projekt Historia lokalna
na przykadzie wybranych po-
wiatw, miast i gmin, ktrego
celem jest przeamywanie me-
andrw historii ziemi racibor-
skiej oraz wspieranie dialogu
pomidzy wikszoci polsk
i mniejszoci niemieck. pro-
jekt by realizowany poprzez
organizacj szeregu wykadw
powiconych rnym aspek-
tom historii regionu.
Jak poinformowa staro-
sta podczas styczniowej sesji
rady powiatu, zapada decyzja,
by kolejny rok z rzdu projekt
by kontynuowany. ale to nie
wszystko. Wykady dotychczas
wygoszone maj zosta opu-
blikowane w formie ksiki. Jej
wydanie ma nadzorowa czo-
nek zarzdu powiatu, historyk
dr norbert Mika.
projekt jest fnansowany
ze rodkw zwrotnych Funda-
cji Rozwoju lska oraz Wspie-
rania inicjatyw lokalnych, po-
chodzcych z wczeniejszych
dotacji Rzdu Republiki Fede-
ralnej niemiec.
PS
Radni z ndzy dopytuj
o obiecane ulgi w opatach
za mieci.
co z ulgami w opacie za
mieci dla rodzin wielodziet-
nych? W innych miastach ju
si je stosuje, u nas ich nie ma
pyta podczas styczniowej sesji
radny gminy ndza, Henryk po-
stawka. obecne przepisy nie po-
zwalaj gminom na stosowanie
tego typu rozwiza. Gdyby-
my podjli tak uchwa to od
razu zostaaby ona zakwestiono-
wana przez nadzr prawny wo-
jewody tumaczya skarbnik
gminy, katarzyna paszenda.
Wjt znalaza jednak spo-
sb na to, jak obniy staw-
k, gdy po dwch pierwszych
kwartaach gmina nieco zaosz-
czdzia na wywozie mieci.
Ustawa zabrania zwolnie
podmiotowych, ale nie zabra-
nia przedmiotowych. Mona
to zobrazowa na przykadzie
kompostu. Jeli kto posiada
kompostownik i nie wyrzuca
tyle odpadw to bdzie paci
mniej. tylko na to moemy so-
bie pozwoli w tej chwili tu-
maczy wjt anna iskaa.
sceny rodem z flmu
akcji rozegray si na sta-
cji benzynowej.
16 stycznia policjanci pod-
czas patrolu na ulicy Witosa
w Wodzisawiu lskim za-
uwayli, e mczyzna stoj-
cy przy dystrybutorze na sta-
cji paliw oblewa si benzyn.
kiedy mczyzna zauway
funkcjonariuszy zacz grozi,
e podpali siebie i wysadzi w
powietrze stacj. trzyma w
rku zapaki. pracownicy i
klienci stacji przeyli chwi-
le grozy. Stre prawa mimo
zagroenia wykorzystali mo-
ment w ktrym mczyzna
by obrcony do nich plecami
i obezwadnili go, odcigajc
od dystrybutora i wytrcajc z
rki zapaki. 30-latkiem zajli
si ju lekarze. okazao si e
by pijany. ledczy ustalaj,
dlaczego chcia si targn na
swoje ycie.
P
GazetaInformator.pl 29 stycznia 2014, nr 2 (154)
<< 4 edukacja
wodzisaw lski edukacja
Wielka rodzina szk noszcych imi papiea polaka
oddziay dla dzieci autystycznych
przedstawiciele szk im. Jana pawa ii z caej archidiecezji katowickiej zjechali do Wodzisawia lskiego.
przedszkole nr 19 w Wodzisawiu lskim rozszerza swoj ofert.
wodzisaw lski edukacja RACIBRZ sPort
RACIBRZ sPort
R E K L A M A
paulina krupiska
Delegacje z 21 szk przy-
jechay do Wodzisawia l-
skiego. to wanie w tutejszej
Szkole podstawowej nr 3, ktra
dumnie nosi imi papiea po-
laka, odbyo si noworoczne
spotkanie szk im. Jana paw-
a ii archidiecezji katowickiej.
Spotkanie rozpocz pochd ze
sztandarami. Uczniowie wraz
z nauczycielami przemasze-
rowali ulicami miasta wprost
do kocio pw. Wniebowzi-
cia najwitszej Maryi pan-
ny, gdzie odbya si uroczysta
msza wita celebrowana przez
abp Wiktora Skworca. Spoty-
kamy si w czasie, kiedy piewa
si jeszcze koldy. papie te
lubi koldy. lubi je piewa,
sucha, a nawet dopisywa
zwrotki. Wiem o tym, bo sam
byem tego wiadkiem mwi
abp Wiktor Skworc, metropoli-
ta katowicki. podczas mszy wy-
stawiony by relikwiarz z krwi
patrona szk.
Metropolita w swojej ho-
milii zwrci si do nauczycieli.
Jestemy jedn wielk rodzi-
n szk noszcych imi Jana
pawa ii. Wszystkim nam zale-
y, aby w tej naszej wsplnocie
szk, wszyscy czuli si jak naj-
lepiej. Jestemy zjednoczeni
patronem i celem, ktrym jest
wyksztacenie i wychowanie
modych ludzi, powierzonych
nam przez rodzicw mwi.
apelowa take do wiernych
zgromadzonych w kociele, aby
byli przykadem i ywym wia-
dectwem ycia i postpowania
Jana pawa ii. Szczeglnie dla
najmodszych, ktrzy nie byli
wiadkami ycia bogosawio-
nego Jana pawa ii. pew-
nie niektrzy z Was modl si
do Jana pawa ii, aby jedyn-
ki zamieni na dwjki. ale tak
to nie dziaa. Jan pawe ii nie
popiera lenistwa. Bdzie Was
wspiera, ale w dziaaniu. Dla-
tego uczcie si pilnie zwrci
si take do uczniw.
po mszy witej metropoli-
ta bogosawi caej spoecznoci
szk Jana pawa ii, tym obec-
nym, jak rwnie tym, ktrych
zabrako. abp Wiktor Skworc
znalaz rwnie czas, aby z nie-
ktrymi z nich wymieni kilka
zda. Dalsza cz spotkania
noworocznego rodziny szk
noszcych imi Jana pawa ii
odbya si w Wodzisawskim
centrum kultury. tam mona
byo obejrze ciekawy program
artystyczny. pniej dyrektorzy
spotkali si z ksidzem Jerzym
lisczykiem, natomiast ucznio-
wie uczestniczyli w ciekawych
warsztatach.
kadego roku wzrasta licz-
ba zdiagnozowanych dzieci au-
tystycznych. nie inaczej jest
take w Wodzisawiu lskim,
gdzie problem staje si coraz
bardziej zauwaalny. Std ko-
nieczno zorganizowania od-
dziaw, w ktrych dzieci posia-
dajce zaburzenia ze spektrum
autyzmu mogyby znale fa-
chow opiek, pomoc w rozwo-
ju i szans na edukacj. - nasz
powinnoci jest zapewnienie
dzieciom autystycznym odpo-
wiednich warunkw. Do tej po-
ry w caym powiecie w adnym
przedszkolu nie ma ani jedne-
go oddziau, w ktrym dzieci te
mogyby znale tak opiek, ja-
kiej potrzebuj. Dlatego te do-
tychczas zapewniamy im dowz
do przedszkola w orach, jako
jedynego w okolicy zapewnia-
jcego specjalistyczn opiek
mwi eugeniusz ogrodnik,
zastpca prezydenta miasta.
Wiemy jednak, e nie jest to
najlepsze rozwizanie. Zorgani-
zowanie oddziaw specjalnych
w naszej "dziewitnastce" wy-
daje si zatem pomysem traf-
nym dodaje.
Wodzisawskie publiczne
przedszkole nr 19 to placwka
najlepiej ze wszystkich przygo-
towana do prowadzenia oddzia-
w specjalnych. od lat bowiem
prowadzi z powodzeniem od-
dziay integracyjne, do ktrych
uczszcza 10 dzieci o specjal-
nych potrzebach edukacyjnych.
- W przedszkolu tym pracuj
dowiadczeni nauczyciele, spe-
cjalici oligofrenopedagodzy,
ktrzy doskonale wiedz jak
naley pracowa m.in. z dziemi
autystycznymi wyjania euge-
niusz ogrodnik. nowe oddziay
rusz ju we wrzeniu. W spo-
rej mierze dziki pienidzom w
wysokoci 100 tys. z przezna-
czonym na ten cel z budetu
miasta. Bez tych rodkw uru-
chomienie grup byoby moliwe
dopiero od stycznia 2015 roku.
P
Rekord polski Dawida
ebrowskiego!
Bardzo udany wystp za-
notowali lekkoatleci ze Szko-
y Mistrzostwa Sportowego w
Raciborzu podczas Halowych
Mistrzostwach polski. na za-
wodach w Spale (23 26.01.14)
modzi sportowcy zdobyli w su-
mie 5 medali: 2 zote, 2 srebr-
ne i 1 brzowy. ostatniego dnia
mistrzostw Dawid ebrow-
ski ustanowi Rekord polski ju-
niorw do lat 17 w biegu na 60
metrw przez potki!
podopieczny trenera karola
Szynola uzyska w fnale wietny
czas 7,82 s, zdoby zoty medal
i tytu mistrza polski. na naj-
wyszym stopniu podium sta-
n rwnie kacper Wieczo-
rek, najlepszy w biegu na 200
metrw (22,41 s). Srebrny me-
dal wywalczya natalia W-
glarz w biegu na 300 metrw
w czasie nowego rekordu y-
ciowego (41,16 s) i Daniel za-
lewski, ktry rwnie ustano-
wi yciwk w biegu na 400
metrw (48,96 s). natomiast
brzowy medal przywiezie do
domu anna szyjka, ktra za-
ja 3 miejsce w rywalizacji na
2000 metrw (6,39,02).
ponadto reprezentujcy
klub MkS SMS Victoria Ra-
cibrz zawodnicy zdobyli kil-
ka miejsc punktowanych: an-
na nowacka 4 miejsce w
5-cioboju, Daria zalewska
5 miejsce w biegu na 60 me-
trw przez potki (9,18 s) i
szymon Waskin 8 miejsce
na 1500 metrw (4,01,61).
Jestemy bardzo zadowole-
ni z wystpu w Spale. Ju bar-
dzo dawno nie zdobylimy tylu
medali na Mistrzostwach pol-
ski powiedzia po zawodach
piotr morka, jeden z trene-
rw opiekujcych si modzie
w ZSoMS Racibrz.
F
o
t
.
S
z
k
o

a
P
o
d
s
t
a
w
o
w
a
n
r
3
w
W
o
d
z
i
s

a
w
i
u
Uroczyst msz wit w kociele pw. WNMP w Wodzisawiu odprawi abp Wiktor Sworc, metropolita katowicki.
UDane MiStRZoStWa
MoDycH SpoRtoWcW
ZoSta pikaRZeM Unii
Obecnie w adnym wodzisawskim przedszkolu nie ma ani jednego oddziau, gotowego na
przyjcie dzieci autystycznych.
F
o
t
.
g
a
z
e
t
a
i
n
f
o
r
m
a
t
o
r
.
p
l
et
Rozpocz si nabr
uzupeniajcy w roczni-
kach 2004 2008.
W zwizku z rozpoczciem
nowego 2014 roku klub infor-
muje rodzicw/opiekunw
oraz przyszych zawodnikw,
e rozpocz si nabr uzupe-
niajcy do szkki pikarskiej
kS Unia RaciBRZ w rocz-
nikach od 2004 do 2008.
Zapisujc swe dziecko do
Unii Racibrz nie ponosisz
adnego ryzyka, klub oferuje
doskonae warunki szkolenio-
we, zatrudnia doskona kadr
szkoleniow, zapewnia cao-
roczne ubezpieczenie, opiek
medyczn oraz udzia w turnie-
jach i obozach. Ma moliwoci
przekazania wyrniajcych si
zawodnikw do druyn senior-
skich z wyszych lig z ekstrakla-
s wcznie.
pozostae informacje mo-
na uzyska u trenerw:
rocznik 2007/2008
trener patryk podstawka tel.
661 857 288,
rocznik 2006 trener
andrzej Marcw tel. 531 684
075,
rocznik 2005 trener
Wojciech pytlik tel. 530 247
535,
rocznik 2004 trener
Dariusz Binek tel. 531 685
314.
PS
GazetaInformator.pl >>
29 stycznia 2014, nr 2 (154)
Sylwetki 5
Powiat raciborski kultura
Gala nagrd Mieszko a.D. 2013, czyli
raciborskie oscary
Zmar piotr Raczek
W uroczystoci wzili udzia: senator, politycy, dyrektorzy, liderzy lokalnych spoecznoci.
Zawsze stara si pomaga drugiemu czowiekowi.
Marzena Korzonek - laureatka nagrody Mieszko A.D. 2013 w
kategorii twrczo artystyczna muzyka. Od 20 lat zwizana
jest z yciem kulturalnym Raciborszczyzny. Zwyciczyni
Konkursu "Debiuty" 40 Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej
w Opolu.
Leonard Fulneczek laureat nagrody Mieszko A.D. 2013 w
kategorii animacja kulturalna. Zaoyciel i dyrygent Chru
Mieszanego Parafi w. Anny w Krzyanowicach, nauczyciel,
samorzdowiec, spoecznik.
Ewelina Uriasz laureatka nagrody Mieszko A.D. 2013 w
kategorii twrczo artystyczna taniec. Od lat promuje
taniec towarzyski wrd modziey. W ubiegym roku
zorganizowaa I Oglnopolski Turniej Taca Towarzyskiego
Piast w Raciborzu.
Marek Krakowski laureat nagrody
Mieszko A.D. 2013 w kategorii
twrczo plastyczna. Fotograf,
pracownik raciborskiego muzeum.
Od kilkudziesiciu lat aparatem
fotografcznym dokumentuje sztuk,
kultur i histori Raciborza i okolicy.
Adrian Szczypiski laureat nagrody
Mieszko A.D. 2013 za caoksztat twrczoci.
Autor, producent i reyser flmw
dokumentalnych, w ktrych podejmuje
tematy unikalne i rzadko opisywane w
literaturze historycznej ziemi raciborskiej.
Norbert Mika laureat nagrody
Mieszko A.D. 2013 w kategorii
twrczo literacka. Jego dorobek
literacki obejmuje 130 publikacji,
gwnie o charakterze naukowym.
To spod jego pira wysza jak dotd
jedyna biografa naukowa ksicia
Mieszka Laskonogiego.
Krystyna Lubos laureatka honorowej nagrody
Mieszko A.D. 2013. Muzyk, pedagog, dyrygent,
chrmistrz. Kierownik artystyczna wielu chrw,
orkiestr, a take zespow pieni i taca. 30 lat temu
reaktywowaa i do dzi prowadzi chr im. Juliusza
Rogera w Rudach, a od 20 lat Chr mieszany Seraf z
Rybnika.
RACIBRZ sYlwetki
F
o
t
.
J
a
n
u
s
z
N
o
w
a
k
wojciech oneczko
Z alem egnamy
p. PIOTRA RACZKA
Rodzinie Zmarego
wyrazy gbokiego wspczucia
skadaj
Prezydent Raciborza
i Przewodniczcy
Rady Miasta Racibrz
Bez was drodzy pastwo
nasza kultura, nasz region,
nasza ziemia raciborska byy-
by duo ubosze i za to drodzy
pastwo bardzo serdecznie
pastwu dzikujemy otwo-
rzya Vi gal nagrd Mieszko
lucyna Siwek (Rtk). Uroczy-
sto odbya si 26 stycznia
w tworkowie. Wzio w niej
udzia okoo 200 osb.
Jak przystao na praw-
dziw gal, nie obyo si bez
muzyki, za ktr odpowiada-
a Gminna orkiestra Dta z
krzyanowic wraz z wokalist-
k ew lopocz. na sali zasie-
dli politycy samorzdowi z po-
wiatu raciborskiego, senator
adam Zdziebo, dyrektorzy
szk, urzdnicy, liderzy lo-
kalnych spoecznoci. Uczest-
nikw gali w dobry nastrj
wprowadziy "krzanowickie
omy i opy", ktrych wystp
wzbudzi salwy miechu.
nagrody przyznano w sze-
ciu kategoriach: twrczo
artystyczna taniec (nomino-
wani: ewelina Uriasz , Manu-
ela krzykaa, ewa orowska),
twrczo artystyczna mu-
zyka (nominowani: Marzena
korzonek, Regina Hanslik,
krystyna lubos), twrczo li-
teracka (nominowani: norbert
Mika, agnieszka Drobna, Mie-
czysawa trojan-krzynowy),
animacja kulturalna (nomi-
nowani: leonard Fulneczek,
Jerzy Winiewski, Magorzata
Szczygielska), twrczo pla-
styczna (nominowani: Ber-
nard adamczyk, Mariola kan-
dziora, Marek krakowski),
caoksztat (nominowani: ad-
rian Szczypiski, adam knu-
ra, Magorzata Rother-Burek).
ponadto wrczono rwnie
nagrod honorow.
przedstawiamy sylwetki
nagrodzonych.
W wieku 61 lat zmar na-
gle raciborski handlowiec i
waciciel sklepw piotr Ra-
czek. Uroczystoci pogrzebo-
we odbyy si 25 stycznia na
cmentarzu Jeruzalem. poe-
gnaa go rodzina, przyjaciele
oraz delegacja wadz Racibo-
rza.
piotr Raczek by kon-
tynuatorem frmy handlo-
wej zaoonej w Raciborzu
przez jego ojca po ii wojnie
wiatowej. Firma "Raczek"
przetrwaa trudne czasy i za-
wirowania zwizane z utrud-
nieniami dla tzw. "prywat-
nej inicjatywy". By jednym
z zaoycieli izby kupieckiej
Regionu Raciborskiego (of-
cjalna rejestracja nastpi-
a 6 grudnia 1990 w Sdzie
Rejonowym w katowicach),
ktra w przyszoci zostaa
przemianowana na Racibor-
sk izb Gospodarcz.
przejmowaem od nie-
go prezesur izby w 1996 ro-
ku. trzeba powiedzie, e by
czowiekiem koleeskim,
oddanym i zaangaowanym,
dziaa spoecznie - wspomi-
na zmarego wieloletni pre-
zes RiG Stanisaw Biel.
W 2009 roku piotr Ra-
czek otrzyma przyznawan
przez RiG nagrod "Filar Zie-
mi Raciborskiej" w kategorii
kupiec. Warto w tym miejscu
zaznaczy, e w czasie pierw-
szej edycji konkursu kapitua
zdecydowaa si nagrodzi fr-
my znane w regionie od wie-
lu dziesitek lat. tym samym
przedsibiorstwo Wielobran-
owe "Raczek" znalazo sie w
zacnym gronie Filarw Ziemi
Raciborskiej obok RaFako,
Banku Spdzielczego, Sp-
dzielnii Mleczarskiej, Brukw
Remigiusz trawiski.
Sklepy piotra Raczka sta-
nowi nierozerwalny pomost
pomidzy starym i nowym
Raciborzem. W sprzedawane
w nich towary zaopatryway
si i nadal zaopatruj pokole-
nia mieszkacw Raciborza i
powiatu raciborskiego. W pa-
mici raciborzan na zawsze
pozostanie Filarem Ziemi
Raciborskiej.
et
Zobacz foto i wideo na
raciborz.com.pl
GazetaInformator.pl
29 stycznia 2014, nr 2 (154)
<< 6 Zapowiedzi GazetaInformator.pl
R E K L A M A
rYdutowY rck 4 lutego
eliMinacJa FeStiWalU
nieZapoMinaJka
RACIBRZ arena raFako 1 lutego
kaRnaWaoWa ReWia
taca
RACIBRZ rck 7 lutego
kaBaRet MaRcina
Daca
Marcin Daniec to jeden z
najpopularniejszych polskich
artystw kabaretowych, ktry
wystpuje na scenie ju od po-
nad 20 lat. W pitek, 7 lutego
o godz. 18.30 pojawi si w Ra-
ciborskim centrum kultury.
W genialny dla siebie sposb
nawizuje nic porozumienia z
publicznoci. niejednokrot-
nie wpltujc widzw w swo-
je monologi, czyni ich bohate-
rami przedstawienia. potraf
naladowa gosy znanych ze
sceny artystycznej osb, ycia
politycznego i komentatorw
sportowych. Moe w ten sposb
odywa w nim zamiowanie do
kariery sportowej w roli trene-
ra piki nonej? Marcina Daca
znamy gwnie z czterech jego
najpopularniejszych wciele
scenicznych, jak pan ignacy,
Waldemar, czyli typowy cwa-
niaczek po orodku rehabilita-
cyjnym i oczywicie Marcinek,
czyli we wasnej osobie Marcin
Daniec, jako due dziecko, m-
wi dziecicym gosikiem o spra-
wach z ycia dorosych. Bilety
na wystp w cenie w cenie 45 i
55 zotych.
We wtorek, 4 lutego o godz.
9.30 w Rydutowskim centrum
kultury rozpoczn si elimina-
cje do festiwalu "niezapominaj-
ka 2014". Bdzie to ju czwar-
ta edycja imprezy. tym razem
uczestnicy zapiewaj piosenki
Grzegorza ciechowskiego. Fina
festiwalu odbdzie si 14 mar-
ca. Festiwal jest powiatowym
konkursem piosenki oraz prze-
gldem twrczoci artystw
polskiej sceny muzycznej, kt-
rzy ju odeszli. Jest on skiero-
wany do uczniw iii klas szk
gimnazjalnych, uczniw szk
ponadgimnazjalnych oraz stu-
dentw z terenu powiatu wo-
dzisawskiego oraz powiatw
ociennych (raciborski, rybnic-
ki, jastrzbski, orski, gliwicki i
inne). nawizuje do tradycji po-
ezji piewanej, piosenki aktor-
skiej, artystycznej, kabaretowej
i innych docenionych zjawisk
polskiej sceny muzycznej.
PSZW mok 8 lutego
GRUBSon na Scenie
Mok
W sobot, 8 lutego o godz.
18.00 w Miejskim orodku
kultury w pszowie rozpocznie
si impreza Hip Hop Day!.
Bdzie to pierwsza tego typu
impreza, ale jak zapowiadaj
organizatorzy, na pewno nie
ostatnia. na scenie zobaczy-
my artystw takich jak Jarec-
ki&Brk, Sztigar Bonko, par
excellence. cao poprowadzi
Hlobosz. Gwiazd imprezy b-
dzie Grobson. artysta wsp-
pracowa z takimi wykonaw-
cami i grupami muzycznymi
jak: east West Rockers Sound
System, Junior Stress, Miodu
& Frenchman, abradab, na-
tural Dread killaz, DJ Feel-X,
Rahim, Ras luta, Dreadsquad,
o.S.t.R., pezet czy DonGURa-
lesko. Bilety w cenie 30 i 35
zotych.
RACIBRZ biblioteka 7 lutego
Spotkanie Z kRZySZtoFeM SpaDo
W pitek, 7 lutego o godz.
18.00 w bibliotece przy ul.
kasprowicza 12 w Racibo-
rzu odbdzie si spotkanie z
krzysztofem Spado, autorem
powieci "Skazaniec". krzysz-
tof Spado urodzi w kdzie-
rzynie. przygoda krzysztofa z
literatur zacza si jeszcze w
latach 80tych, jednak pierw-
sze powaniejsze osignicia
nadeszy w nastpnym dzie-
sicioleciu. Jego opowiadania
byy publikowane w lokalnej
prasie, bra udzia w wielu kon-
kursach literackich zarwno na
szczeblu lokalnym jak i krajo-
wym. W programie spotkania
m.in.: prezentacja woroniec-
kiego wizienia w klimacie
wczoraj i dzi, pokaz flmu
pt. Skazaniec zdjcia Hektor
Werios, ciekawostki z planu fl-
mowego, galeria zdj.
W sobot, 1 lutego o godz.
17.00 w arenie Rafako w Ra-
ciborzu odbdzie si Viii kar-
nawaowa Rewia taca. Bo-
haterami Rewii taca bdzie
modzie powiatu raciborskie-
go oraz miasta Racibrz pozna-
jca tajniki taca towarzyskie-
go na zajciach tanecznych w
Modzieowym Domu kultury
w Raciborzu. Rewia taca od
samego pocztku odbywa si
pod honorowym patronatem
Starosty Raciborskiego ada-
ma Hajduka, a w tym roku im-
prez swoim patronatem obj
rwnie prezydent Miasta Ra-
cibrz Mirosaw lenk. Rewia
taca ma na celu prezentacj
dorobku artystycznego w for-
mie konkursu taca modziey
grup pocztkujcych oraz za-
awansowanych taca towarzy-
skiego.
KONKURS VIDEOWORLD
Do wygrania miesiczne karnety! Ogldaj co chcesz przez cay miesic!
VIDEOWORLD prowadzi skup, sprzeda i wymian gier PS3 oraz XBOX
Szczegy konkursu na portalu raciborz.com.pl
niadania biznesowe, or-
ganizowane przez izb Gospo-
darcz w Wodzisawiu lskim,
ciesz si wrd przedsibior-
cw bardzo duym zaintereso-
waniem. kolejne odbyo si 16
stycznia. W cigu trzech godzin
od ogoszenia terminu spotka-
nia zapisuje si ponad 20 frm,
a pniej dzwoni jeszcze "zapo-
minalscy". ilo osb jest zale-
na od wielkoci lokalu, w ktrym
odbywa si spotkanie, ale stara-
my si nie przekracza 35 frm
tumaczy prezes izby, krzysz-
tof Dybiec. limit ten ma pomc
nowym przedsibiorcom w roz-
mowach biznesowych. Jak
przychodzi kto nowy to trudno
mu podej do tak wielu uczest-
nikw i porozmawia dodaje
prezes. kade spotkanie to mo-
liwo prezentacji swojej frmy.
podczas styczniowego spotkania
przedsibiorcy wysuchali krt-
kich wykadw przedstawicieli
frm czonkowskich "Drugie
ycie mebli" oraz "Wysiek fzycz-
ny, a efektywno w pracy i yciu
codziennym".
celem "niada" jest wza-
jemne poznanie si przedsi-
biorcw, nalecych do izby
Gospodarczej w Wodzisawiu
lskim. Jeeli chodzi o sku-
teczno prezentacji to w wielu
przypadkach dochodzi do za-
wierania umw i pozyskania
kontrahentw jeszcze na nia-
daniu. Wane jest te to, e
wielu naszych czonkw pisze
do mnie z zapytaniami ofer-
towymi jak poszukuje jakie-
go produktu czy usugi - tu-
maczy k. Dybiec. Rozwijanie
lokalnego patriotyzmu to cel
rwnie wany. podczas kade-
go ze spotka przekonuje si
przedsibiorcw do tego, aby
zakupy rozpoczyna u swojego
ssiada, a pniej w ssiednich
miastach, subregionach. cele
udaje si spenia. pozytywne
aspekty wodzisawskich "nia-
da" dostrzegaj take inni.
na ich wzr podobne spotka-
nia zacza organizowa take
Raciborska izba Gospodarcza.
to nas bardzo cieszy. Wraz z
RiG oraz z orsk izb jeste-
my w lskim partnerstwie
Gospodarczym i nie ukrywam,
e w przyszoci interesuj
mnie "niadania branowe"
organizowane wanie na ska-
l pG zdradza swoje plany
prezes Dybiec.
Styczniowe spotkanie wo-
dzisawskich przedsibiorcw
byo take okazj do przypo-
mnienia o obowizku skada-
nia rocznych zezna podat-
kowych. Zachcano take do
tego, aby 1 % swojego podat-
ku przekazywa lokalnym sto-
warzyszeniom oraz organiza-
cjom. Rozpowszechnienie tego
wanie apelu to cel caej izby
na najblisze kilka tygodni.
kampania promujca wrd
podatnikw przekazywanie
1% podatku dochodowego od
osb fzycznych na rzecz or-
ganizacji poytku publicznego
z terenu powiatu wodzisaw-
skiego ju ruszya. Wanie
rozstrzygnito konkurs na lo-
go akcji. W konkursie udzia
wzio 50 uczniw. Spord
laureatw wybrano projekt
logo autorstwa Martyny Ma-
litowskiej. liczba zezna za
2012 rok, w ktrych zadeklaro-
wano przekazanie 1% podatku
na rzecz organizacji poytku
publicznego (opp) wyniosa 39
232, co przeoyo si na kwo-
t 2.130.104,60 z. podatnicy
wskazali cznie 741 organiza-
cji poytku publicznego (opp),
z czego 9 organizacji dziaaj-
cych na terenie powiatu wo-
dzisawskiego otrzymao 92
701,50 z. zaznacza naczelnik
Urzdu Skarbowego w Wodzi-
sawiu lskim, Marek Berna-
is. list organizacji poytku
publicznego uprawnionych do
otrzymania 1% podatku docho-
dowego od osb fzycznych za
rok 2013, dziaajcych na tere-
nie powiatu wodzisawskiego
znale mona na interneto-
wej stronie izby Gospodarczej
w Wodzisawiu lskim.
GazetaInformator.pl 29 stycznia 2014 nr 2 (154) Dodatek tematyczny 2/2014
PLUSY BiZneSU DLA
wodzisaw lski
R E K L A M A
biznes
Krzysztof Dybiec planuje organizacj niada biznesowych na wiksz skal.
paulina krupiska
Wodzisaw zjednoczy lski biznes?
rog Klasztornej i Ogrodowej
serwis notebookw, obsuga frm
materiay eksploatacyjne
kasy fskalne, wagi, metkownice
NOW
O!
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl
tel. 32 415 98 18
Pierwsza kasa fskalna na polskim rynku
z panelem dotykowym
KUPUJC
KAS FISKALN

3 M
IESICE
REKLAMY
G
RATIS!
ndza gosPodarka
Liberalne reformy w Ndzy
Czy odwana decyzja radnych przeoy si na nowe miejsca pracy.
F
o
t
.
I
r
e
n
e
u
s
z
B
u
r
e
k
F
o
t
.
g
o
o
g
l
e
.
p
l
Obecnie Wodzisawsk Izb Gospodarcz tworz 93 frmy. Ich gwnym celem jest
promowanie gospodarczego patriotyzmu lokalnego. Na zdj. prezes WIG, Krzystof Dybiec.
liczymy, e zapis zach-
ci przedsibiorcw do inwesto-
wania na naszym terenie, e
gmina bdzie dla nich bardziej
atrakcyjna. trzeba pamita,
e nowe inwestycje to nie tylko
dodatkowe dochody z podat-
kw, ale rwnie miejsca pracy
dla mieszkacw mwi o per-
spektywicznych skutkach przy-
jtej 20 stycznia uchwale Wjt
Gminy ndza anna iskaa.
Radni zdecydowali si na
zwolnienie z podatku od nie-
ruchomoci przedsibiorcw
realizujcych na terenie gminy
nowe inwestycje i tworzcych
nowe miejsca pracy. Z ulgi b-
d mogli skorzysta rwniez
przedsibiorcy, ktrzy ju pro-
wadz swj biznes na terenie
gminy, pod warunkiem, e zde-
cyduj si na now inwestycj.
Ze zwolnienia z podatku
mog skorzysta:
mikroprzedsibiorcy
przez okres 2 lat, w przypadku
zrealizowania nowej inwesty-
cji, ktrej koszty kwalifkujce
si do objcia pomoc wynios
nie mniej ni 200 tys z i utwo-
rz 2 nowe miejsc pracy zwi-
zane z now inwestycj;
mali przedsibiorcy
przez okres 3 lat, w przypadku
zrealizowania nowej inwesty-
cji, ktrej koszty kwalifkujce
si do objcia pomoc wynio-
s nie mniej ni 600 tys. z i
utworzenia 8 nowych miejsc
pracy zwizanych z now in-
westycj;
redni przedsibiorcy
przez okres 4 lat, w przypadku
zrealizowania nowej inwesty-
cji, ktrej koszty kwalifkujce
si do objcia pomoc wynio-
s nie mniej ni 3.000.000 z
i utworzenia 15 nowych miejsc
pracy zwizanych z now inwe-
stycj;
przedsibiorcy inni ni
mikroprzedsibiorcy, mali
przedsibiorcy i redni przed-
sibiorcy przez okres 5 lat,
w przypadku zrealizowania
nowej inwestycji, ktrej kosz-
ty kwalifkujce si do objcia
pomoc wynios nie mniej ni
10 mln z i utworzenia 30 no-
wych miejsc pracy.
et
Praktyka pokazuje, e zwolnienia z podatku od nieruchomoci stanowi istotn zacht dla
inwestorw, czego najlepszym przykadem s inwestycje w Kornicach (gmina Pietrowice
Wielkie).
GazetaInformator.pl 29 stycznia 2014, nr 2 (154)
<< 8
PLUSY BiZneSU DLA
R E K L A M A
SPRZEDA I MONTA
POKRY DACHOWYCH
BEZPATNY POMIAR I TRANSPORT
DEMONTA ETERNITU
47400 Racibrz
ul. Rybnicka 47
tel. 32 415 43 18
47470 Krzanowice
ul. Duga 22
tel. 32 410 91 92
blacha
dachwkowa
ju od
wodzisaw lski stYl Ycia
Polskie dzieci w czowce najbardziej otyych.
Rodzice robi z nich grubasw.
Jak uchroni dziecko
przed nadwag?
coraz czciej badania
naukowcw potwierdzaj, e
naprawd grubych ludzi jest
na wiecie coraz wicej, a oty-
o to problem realny. Ru-
szamy si coraz mniej a dzieci
spdzaj czas gwnie na sie-
dzco, jestemy coraz mniej
sprawni, coraz mniej zdrowi.
pierwszym elementem wal-
ki z otyoci jest prawidowe
odywianie. kolejnymi: ruch i
aktywne spdzanie czasu.
to drugie zapewni nam
wizyta na placu zabaw, tu
dzieci maj niespoyte siy a
kada godzina zabawy to ko-
lejne kilkaset kalorii. nie ma
tu wymwki, e nie mamy cza-
su, akurat w Zoolandii mona
zostawi dziecko samo, na
dowolny czas za jedyne 20 z.
Z tej opcji korzysta ju wielu
rodzicw i to nawet 2,5-3 let-
nich dzieci.
pobyt na placu zabaw to
take alternatywa dla lekcji
wychowania fzycznego. koszt
pobytu 6 z za godzin to nic
w porwnaniu ze znakomit
zabaw powizan ze spala-
niem kalorii. Brak ogranicze
wiekowych i moliwo przy-
gotowania konkursw spraw-
nociowych przy udziale na-
uczycieli to dodatkowe atuty.
oczywicie i urodziny orga-
nizowane na placu zabaw s
bez porwnania z tymi do-
mowymi, waciwie dzieci
bez ustanku s w ruchu. nie
czekaj duej: zostaw swoje
dziecko w Zooladnii!
Pobyt dzieci w Zoolandi stanowi dobre uzupenienie
a nawet alternatyw dla lekcji WF-u.
artYku sPonsorowanY
wodzisaw lski, ul. targowa 5
tel. 32 454 70 80
czYnne:
codziennie 10.00 21.00
www.zoolandia.eu
Zarzd kompanii Wglowej
S.a. od kilku tygodni prowadzi
ze zwizkowcami rozmowy w
sprawie programu restruktury-
zacji spki na lata 2014-2020.
odbylimy ponad 80 godzin
spotka, podczas ktrych prze-
kazalimy stronie spoecznej
szczegowej informacji o bie-
cej sytuacji kompanii W-
glowej i o przyczynach kryzysu,
ktry dotkn nie tylko nas, ale
wszystkie frmy grnicze. Gdy
mielimy ju fnalizowa pro-
ces negocjacji, nastpi niespo-
dziewany dla nas zwrot m-
wi Marek Uszko, wiceprezes
kompanii Wglowej. Jedna ze
stron, Zwizek Zawodowy ka-
dra, ktry jest sygnatariuszem
wszystkich porozumie funk-
cjonujcych w kompanii, zo-
y owiadczenie, e w caoci
odrzuca proponowany projekt.
to zakoczyo procedur nego-
cjacji. Stao si tak dlatego, e
analizy prawne, ktrymi dyspo-
nowalimy i o ktrych wiedziaa
strona spoeczna, wykazay, e
warunkiem bezwzgldnie ko-
niecznym bya jednomylno
wszystkich stron. Wiadomo by-
o, e gdy nawet jeden ze zwiz-
kw nie podpisze porozumienia,
trzeba bdzie szuka innych roz-
wiza dodaje wiceprezes.
Marek Uszko poinformo-
wa, e w przyjtym 23 stycznia
przez zarzd projekcie, ktry
zostanie przedstawiony Radzie
nadzorczej, podtrzymano plany
czenia kopal. Wyjtkiem b-
d jedynie kopalnie Bolesaw-
miay i Ziemowit, ktre na-
dal bd dziaa samodzielnie.
konieczna bdzie take reduk-
cja etatw w administracji, kt-
ra ma dotkn 884 osb. Zarzd
podj ju kilka decyzji, ktre
obni koszty funkcjonowania
spki. od lutego pracownikom
administracji nie bd wydawa-
ne bony na posiki regeneracyj-
ne. od pocztku tego roku nie
bd take naliczane odpisy na
zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych dla emerytw i ren-
cistw. przyniesie to 23 mln z
oszczdnoci. Zarzd podtrzy-
ma take decyzj o sprzeday
kopalni knurw-Szczygowice.
Doda, e kwestia ta nigdy nie
podlegaa zmianom, poniewa
operacja ta jest koniecznoci.
Rozmowy z Jastrzbsk Sp-
k Wglow s zaawansowa-
ne. Jeeli nie bdziemy mieli
rodkw ze sprzeday kopalni
knurw-Szczygowice, nie
bdziemy w stanie utrzyma
wydobycia i prowadzi procesu
inwestycyjnego twierdzi wice-
prezes Uszko.
Powiat wodzisawski gosPodarka
Zarzd nie dogada si
ze zwizkowcami
O miejsca pracy w Kompanii Wglowej powinni obawia
si pracownicy administracji.
Wiceprezes KW Marek Uszko (na zdj.) o braku porozu-
mienia i podjtych decyzjach poinformowa 23 stycznia,
podczas ofcjalnej konferencji prasowej.
F
o
t
.
Z
o
o
l
a
n
d
i
a
F
o
t
.
K
o
m
p
a
n
i
a
W

g
l
o
w
a
P
GazetaInformator.pl >>
29 stycznia 2014, nr 2 (154)
9
PLUSY BiZneSU DLA
W kolejnym numerze do-
datku Plusy dla Biznesu
prezentujemy gar porad
prawnych dla przedsibior-
cw.
Czy z funduszu na premie
mona wypaci dodatek
funkcyjny?
Regulamin premiowania po-
winien wyranie okrela,
jakie formy nagrd i za co
mona przyzna pracowni-
kom. Przy tworzeniu regula-
minw warto dla jasnoci
rozlicze stosowa jedno-
znacznie zdefniowane okre-
lenia, a najlepiej okrelenia
zgodne ze stosowanymi w
Kodeksie pracy (jeli tylko
jest to moliwe). Takie dziaa-
nia pozwalaj unika bdw
interpretacyjnych po obu
stronach. Warunkiem uzy-
skania premii przez pracow-
nika jest spenienie okrelo-
nych warunkw zawartych
w wewntrzzakadowych
przepisach prawa pracy. Re-
gulamin premiowania jako
samodzielnie ustalany przez
pracodawc w przypadku
gdy nie dziaa u niego zaka-
dowa organizacja zwizko-
wa, moe zawiera zarwno
zasady tworzenia i wypaca-
nia premii oraz dodatkw
funkcyjnych, staowych czy
specjalnych. Przy ustalaniu
powyszych regulaminw
naley kierowa si zasad,
e postanowienia regula-
minw nie mog by mniej
korzystne dla pracownikw
ni postanowienia ukadu
zbiorowego pracy. W innej
bowiem sytuacji, zgodnie
z zasad uprzywilejowania
pracownika, obowizyway-
by korzystniejsze postano-
wienia ukadu zbiorowego.
Co z niewykorzystanym
urlopem zmarego pra-
cownika?
Niewykorzystany przez
zmarego urlop wypoczyn-
kowy przeksztaca si w pra-
wo rodziny do ekwiwalentu
pieninego. Prawo do ekwi-
walentu, jako prawo majt-
kowe ze stosunku pracy, zy-
skuje maonek zmarego i
inne osoby uprawnione do
pobierania renty rodzinnej.
Dopiero w przypadku braku
takich osb, prawo do ekwi-
walentu wchodzi do spad-
ku. Istotne jest, e regulacja
ta odnosi si do rnych sto-
sunkw pracy: do umowy o
prac, umowy na podstawie
powoania, mianowania i wy-
boru. By ubiega si o prawo
do ekwiwalentu pienine-
go po zmarym pracowni-
ku, naley posiada decyzj
o posiadaniu prawa do ren-
ty rodzinnej.Dokument taki
wydaje odpowiednia insty-
tucja , np. ZUS, czy wydzia
rentowy przy MSWiA. Wy-
mg ten nie dotyczy jednak
maonka zmarego. Prawo
do ekwiwalentu przecho-
dzi w rwnych czciach na
wszystkich uprawnionych
do renty rodzinnej, a take
na maonka nawet jeli
ten nie ma prawa do renty
po zmarym. Prawo maon-
ka do ekwiwalentu nie ma
bowiem zwizku z prawem
do renty rodzinnej.
PORADY
DLA
PRZEDSIBIORCW
R E K L A M A
F
o
t
.
P
e
t
r

t
e
f
e
k
,
p
l
.
w
i
k
i
p
e
d
i
a
.
o
r
g
RACIBRZ usugi
Zatrudnienie na etat osoby, ktra zajmie si sprztaniem naszej rmy moe by bardzo kosztowne.
Czysto w domu i w rmie za niewielk cen
POYCZKA
GOTWKOWA
do 150 tys. z bez zabezpiecze
okres kredytowania do 10 lat
rodki nawet w 1 dzie
Racibrz
ul. Chopina 14/6
32 723 23 66
POYCZKA GOTWKOWA
Zwyczaj wynajmowania ze-
wntrznych frm sprztajcych
sta si naturalnym dziaaniem
wielu podmiotw gospodar-
czych a nawet osb prywatnych.
W znacznym stopniu ogranicza
koszty utrzymania czystoci
w pomieszczeniach poniewa
zbdne jest utrzymanie etatu
osoby sprztajcej.
oferta usug frmy sprzta-
jcej jest kierowana do szerokiej
grupy odbiorcw. Serwis utrzy-
mania czystoci widoczny jest
na przykad:
w blokach mieszkanio-
wych, dziki czemu przyjem-
niej mieszka si w czystym oto-
czeniu,
przedsibiorstwach pry-
watnych i pastwowych,
sieciach handlowych,
przy odnieaniu, kosze-
niu trawnikw i ywopotw,
itp.
Firma sprztajca pojawia
si o zleconych godzinach i do-
brze wykonuje swoj prac. to
ona zajmuje si rekrutacj per-
sonelu dbajcego o czysto, za-
pewnia wasne rodki czystoci
i sprzt oraz dba o wysoki po-
ziom swoich usug.
Ukryt korzyci wsppra-
cy z frm sprztajc jest take
moliwo odliczenia kosztw
(Vat). W wyniku tego outso-
urcing frmy sprztajcej jest
jeszcze bardziej zdroworozsd-
kowy.
W naszym regionie wiodc
frm w zakresie dostarczania
usug sprztajcych, zarwno
wewntrz obiektw jak i na te-
renie zewntrznym, jest Grupa
Miczek. Firma w swojej solidnej
ofercie posiada take serwis mat
wejciowych, ktre pozwalaj
zatrzyma nieczystoci z obuwia
przed wejciem do pomieszcze-
nia. Maty takie mona zamwi
z dowolnym symbolem grafcz-
nym. co wane klient paci tylko
za wymian zanieczyszczonych
mat na czyste.
Firma Miczek zostaa doce-
niona przez wiele frm oraz in-
stytucji, o czym wiadcz wysta-
wione referencje. oprcz swojej
podstawowej dziaalnoci Gru-
pa Miczek udziela si take cha-
rytatywnie (m.in. Szlachetna
paczka, Wop, Zbieranie za-
krtek ) oraz sponsoruje rne
wydarzenia (np. Sponsor Goli
Ruchu chorzw).
artYku sPonsorowanY
gruPa miczek
racibrz, ul.mickiewicza 13b/2
tel. kom. 507 463 629
tel biuro: 32 410-48-80
e-mail: P.gendosz@gruPamiczek.Pl
pomys partycypacji
mieszkacw w podziale miej-
skiego budetu zyskuje coraz
wicej zwolennikw z wadza-
mi miasta na czele. Rozwi-
zanie takie stosowane jest w
wielu miastach i powoli przy-
mierzaj si do niego w Ra-
ciborzu, nie wiadomo jednak
pki co, w jakiej formie mia-
oby si to odbywa. W trakcie
styczniowego posiedzenia ko-
misji budetu radny andrzej
lepczyski przypomnia pre-
zydentowi o temacie. Zapro-
ponowa, by powoa w tym
celu zesp, ktry jak najszyb-
ciej mgby si tym zaj.
przeciwko takiemu roz-
wizaniu stanowczo zaopo-
nowa artur Jarosz. Jego zda-
niem zesp taki jest zbdny,
gdy zgodnie z uchwa rady
miasta kady raciborzanin w
okrelonym trybie ma mo-
liwo skadania wnioskw
do budetu. o ostatecznym
podziale decyduje rada mia-
sta. to rozwizanie i tak daje
mieszkacom wiksze moli-
woci ni ma to miejsce w in-
nych miastach. po co jakie
zespoy? eby kto mg p-
niej brylowa, e co z bude-
tu zaatwi jakiej grupie? po
co? dziwi si.
Wystpienie Jarosza za-
skoczyo lepczyskiego. pa-
nowie przedstawiali swe ar-
gumenty jednoczenie, nie
zwaajc na racje drugiej stro-
ny. na uwag lepczyskiego,
i on nie przerywa wypowie-
dzi przedmwcy Jarosz zare-
agowa stwierdzeniem "ja tyl-
ko skocz, a pan niech sobie
pniej plecie" i podtrzyma
swe stanowisko, e wszelkie
zespoy w tej materii s zbd-
ne, gdy podwaaj kompe-
tencje rady miasta.
lepczyski skwitowa
jeszcze, e jego intencj nie
jest podwaanie adnych
kompetencji, a jedynie roz-
powszechnienie moliwo-
ci wpywu na budet przez
wszystkich mieszkacw, na
co Jarosz zareagowa, i wy-
starczy akcja informacyjna.
nie bdziemy ju dyskuto-
wali na ten temat zdecydo-
wanie uci szefujcy komisji
Franciszek Mandrysz.
RACIBRZ samorzd RACIBRZ gosPodarka
Radni starli si o budet obywatelski
ZA MIESIC KONTRAKT
NA JAWORZNO
Ja tylko skocz, a pan niech sobie pniej plecie.
PS
Dobre wieci dla pra-
cownikw Rafako.
1 lutego maj rozpocz si
prace przy realizacji projek-
tu budowy blokw elektrowni
opole. to jednak nie koniec do-
brych wieci dla RaFako. Jak
poinformowa pap Maciej Mo-
drowski, czonek zarzdu Ra-
Fako i dyrektor ds. realizacji
projektw, do 28 lutego powi-
nien zosta podpisany kontrakt
na budow bloku elektrowni
Jaworzno (iii).
- odbywaj si teraz ko-
mitety instytucji fnansowych,
ktre nas wspieraj w zorgani-
zowaniu zabezpiecze. Z naszej
strony wszystkie warunki zo-
stay spenione i oczekujemy,
e gwarancje si pojawi - po-
wiedzia Modrowski.
Zainwestowa w budow
bloku w Jaworznie zamierza
waciciel elektrowni - tauron
Wytwarzanie. oferta RaFako
na wykonanie zlecenia opiewa
na kwot 5,4 mld z. Zapropo-
nowana przez raciborski zakad
cena bya wysz od konkuren-
cji z chin, ale cena nie bya je-
dynym kryterium wyboru wy-
konawcy. RaFako jako jedyne
spenio wygrowane warunki
specyfkacji zamwienia i zwy-
ciyo (cho ostatecznie decy-
zj w tej sprawie musiaa podj
krajowa izba odwoawcza).
Budowa bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno
(na zdj.) bdzie jedn z najwikszych inwestycji w polskiej
energetyce.
et
GazetaInformator.pl 29 stycznia 2014, nr 2 (154)
<< 10 Zdrowie
Urzd Miasta w Wodzi-
sawiu lskim od 2008 ro-
ku wspfnansuje szczepienia
dzieci dwuletnich przeciwko
meningokokom. Wanie pod-
sumowano ubiegoroczn
edycj programu, ktrego re-
alizatorem by nZoZ "na e-
romskiego". program wsp-
fnansowany by przez Urzd
Miasta i rodzicw dzieci z rocz-
nika 2011 mwi anna Maj-
dowska-Ryszka z Biura kultu-
ry, Sportu i Zdrowia. Wyjtek
stanowi rodziny wielodzietne.
te, ktre objte s programem
Rodzina 3+, nie ponosz ad-
nych kosztw. Miasto fnansuje
szczepienie w 100 proc. pod-
krela Majdowska-Ryszka.
przed akcj szczepie przy-
gotowano i rozesano listy do
wszystkich rodzicw dzieci z
rocznika 2011. W treci listu za-
warte byy szczegowe dane na
temat zasad rekrutacji do szcze-
pienia i dane kontaktowe. list
zawiera rwnie informacje
edukacyjne o sposobach zakae-
nia meningokokami, objawach
zakaenia meningokokami oraz
proflaktyce zakae meningo-
kokowych. na potrzeby realiza-
cji programu uruchomiono te
dwa numery telefonw komr-
kowych. Dzwonicy rodzice
uzyskiwali wyczerpujce infor-
macje na temat szczepienia,
szczepionki, zasad fnansowa-
nia, warunkw przeprowadze-
nia akcji szczepie. W trakcie
rozmw telefonicznych z zainte-
resowanymi rodzicami podkre-
lano zwaszcza rol proflakty-
ki w zapobieganiu zakaeniom
wywoywanym przez bakterie
meningokokowe mwi anna
Majdowska-Ryszka.
Szczepienia odbyway si
od 1 czerwca do 15 listopada
2013 roku. W Wodzisawiu
mieszka 461 dzieci z rocznika
2011. przeznaczone na realiza-
cj projektu rodki fnansowe
z budetu miasta pozwalay na
zaszczepienie okoo 150 dzieci.
W wyniku realizacji programu
zdrowotnego zostao zaszcze-
pionych 111, w tym 26 dzie-
ci korzystajcych z programu
Rodzina 3+.
RACIBRZ zdrowie
Wyzwanie do odchudzania!
Z programu wyzwanie do odchudzania moe
skorzysta caa rodzina.
R E K L A M A
Szpital w Raciborzu nie
odczuwa drastycznych bra-
kw jeli chodzi o niedobr
kadry lekarskiej. owszem, w
pewnych dziedzinach i okre-
sach moe zdarzy si, i b-
dzie brakowa specjalisty da-
nej specjalizacji, nie paraliuje
to jednak pracy poszczegl-
nych oddziaw czy poradni. Z
uwagi jednak na to, i rwnie
w tym zawodzie panuje spora
rotacja, a na rynku kadry me-
dycznej nie ma duego wybo-
ru, dyrekcja bardzo stara si
dba o waciw polityk per-
sonaln.
W ostatnich miesicach
wikszo oddziaw w szpi-
talu przyja wystarczajc
liczb lekarzy-rezydentw, by
potrzeby kadrowe byy na naj-
blisze lata zaspokojone. nie-
mniej jednak gdzieniegdzie
dodatkowi medycy byliby mile
widziani. Jak szefostwo szpita-
la zamierza uzupenia braki?
Zgodnie ze sowami dy-
rektora Ryszarda Rudnika,
proces ten nie jest wcale a-
twy. Specjalistw nie ma na
rynku zbyt wielu, a ci ktrzy
s niezbyt chtnie podejmuj
zatrudnienie w szpitalach po-
oonych poza wikszymi mia-
stami. Druga sprawa to pace.
My nie pacimy bardzo do-
brze. S jednostki, gdzie pa-
ce s duo wysze ni u nas
twierdzi.
Szpital 60% swojego bu-
detu przeznacza na wyna-
grodzenia. rednio lekarz
specjalista zarabia 3,5 tys. z
(bez dyurw). Jak mwi dy-
rektor, w innych jednostkach
aby poradzi sobie z niedobo-
rem kadry i cign medy-
kw zdecydowano si na pod-
bijanie stawek. Sam jednak
nie chce tego robi i oferowa
wyszych kwot. Widzimy po
okolicznych szpitalach, e ci,
ktrzy przesadzili z pacami
maj dzi powane problemy
podsumowuje.
Dyrektor szpitala nie zamierza
przepaca lekarzy
Zaszczepili setki maluchw
ci, ktry przesadzili z pacami maj dzi powane problemy.
Zakoczy si cykl szczepie dzieci dwuletnich przeciwko meningokokom.
Powiat raciborski szPital
wodzisaw lski zdrowie
PS
Dyrektor raciborskiego szpitala Ryszard Rudnik
zapewnia, e s szpitale, w ktrych za prac lekarzy
paci si duo wicej.
Lekarz specjalista
w raciborskim
szpitalu zarabia
rednio
3,5 tys. z
P
Wszyscy rodzice dzieci z rocznika 2011 otrzymali listy, w
ktrych zawarto szczegowe informacje na temat rekru-
tacji do programu szczepie. Dziki temu udao
si zaszczepi a 111 maluchw.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
F
o
t
.
G
a
z
e
t
a
I
n
f
o
r
m
a
t
o
r
.
p
l
Ruszya kolejna grupa
wsparcia w programie wy-
zwanie do odchudzania. ca-
y kurs trwa 3 miesice i jest
moliwoci oraz szans aby
pozby si nadwagi. program
kursu obejmuje odchudzanie
uczestnikw oraz ich rodzin.
Wszyscy maj wykonywane
analizy skadu ciaa oraz testy.
na podstawie ich wynikw
otrzymuj dobrane specjalnie
dla nich programy odchudza-
jce.
kady uczestnik moe sko-
rzysta z wizyty dietetyka w
domu i obj programem ca
rodzin. W kady poniedzia-
ek mona skorzysta z grupo-
wych zaj ruchowych. Zajcia
s dostosowane do moliwo-
ci uczestnikw, nawet osoby
powyej setki mog z pew-
nych form ruchu skorzysta.
niedugo rusza kolejna grupa
wsparcia. Zapisy 663 153 968
skorzystaj z szansy, jeeli
widzisz tak potrzeb.
artYku sPonsorowanY
centrum odchudzania
47-400 racibrz ul. zborowa 4
tel. 663 153 968
F
o
t
.
A
r
c
h
i
w
u
m
g
a
z
e
t
a
i
n
f
o
r
m
a
t
o
r
.
p
l
GazetaInformator.pl >>
29 stycznia 2014, nr 2 (154)
Zdrowie 11
RACIBRZ zdrowie
tajemnice zapachu
odpowiednio dobrane olejki eteryczne mog zdziaa cuda.
R E K L A M A
przywouj w nas nawet
najbardziej odlege wspomnie-
nia. Delikatne i subtelne wpro-
wadzaj w stan bogiego spo-
koju. intensywne i wyraziste
pobudzaj do dziaa. okazuje
si, e pikne aromaty nie tyl-
ko wpywaj na nasze samopo-
czucie, ale mog by rwnie
lekiem na dolegliwoci.
aromaterapia, czyli lecze-
nie za pomoc zapachw, cie-
szy si coraz wiksz popular-
noci. Wykorzystywane w tym
celu olejki eteryczne otrzymu-
je si gwnie z kwiatw, owo-
cw i korzeni rolin. posiada-
j waciwoci przeciwblowe,
rozkurczowe, rozgrzewajce i
bakteriobjcze. odpowiednio
dobrane mog zdziaa cuda.
sposoby zastosowania
aromaterapii
Jednym z najczciej sto-
sowanych zabiegw aromate-
rapii jest masa. Wykonywany
na caym ciele lub w konkret-
nym miejscu niebywale szybko
przyniesie zamierzony efekt.
Mieszanka olejkw eterycznych
z olejami rolinnymi, wma-
sowana w gb skry zapewni
cakowite odprenie.
Stres i napicie nerwowe,
ktre towarzyszy nam przez
cay dzie, zostanie zagodzone
m.in. dziki olejkowi geranio-
wemu. ten sam olejek mona
zastosowa rwnie w walce z
odwiecznym wrogiem kobiety
cellulitem. osobom z nadci-
nieniem zaleca si korzystanie
z olejku cytrynowego. preparat
ten rwnie dobrze suy obni-
eniu temperatury oraz agodzi
stany zapalne skry.
Z dolegliwociami takimi
jak katar czy kaszel najlepiej
poradz sobie olejki mitowe,
eukaliptuso-
we, rozma-
rynowe czy
cyprysowe.
na chodne
wieczory nie
ma nic lepsze-
go od kpieli
aromatycz-
nych, ktre
wpyn na
prawido-
we ukrwie-
nie oraz
elastyczno
skry. Wy-
starczy do
wanny z cie-
p wod wla
olejek lub mieszank olejkw.
Wyborn kompozycj bdzie
olej kokosowy w towarzystwie
kilku kropel olejku cynamono-
wego, imbirowego oraz poma-
raczowego. taka fuzja aro-
matw zagodzi skutki niskiej
temperatury rozgrzeje i doda
nam energii.
Dziecice dolegliwoci
aromaterapia to jedna z
bezpieczniejszych metod lecze-
nia. Dlatego, nie ma przeciw-
wskaza do leczenia t terapi
najmodszych. Z powracajc
kolk skutecznie rozprawi si
np. bergamotka w poczeniu z
olejem ze sod-
kich migda-
w. Delikatnie
wmasowana w
brzuszek dzi-
dziusia przy-
niesie niemale
natychmiastowe
ukojenie. Wcie-
rajc w szyjk
i klatk pier-
siow mikstu-
r oleju ko-
kosowego z
ekstraktem z
cytryny podnie-
siemy poziom
odpornoci na-
szego maluszka. Je-
li bobas cierpi na bezsenno,
warto w jego pomieszczeniu
ustawi kominek aromatera-
peutyczny. aromat z olejku
ylang-ylang zapewni naszemu
dziecku spokojny sen przez ca-
noc. Bez wzgldu na to, ja-
k form aromaterapii wybie-
rzemy, jej dziaania przynios
znamienite skutki. Ulubione
zapachy pozytywnie wpyn
nie tylko na stan naszego ciaa,
ale i duszy.
Terapia z rozwag
aby aromaterapia przynio-
sa zamierzony efekt, naley
zaznajomi si z kilkoma za-
sadami. przede wszystkim, na-
turalnych olejkw eterycznych
nie naley aplikowa bezpo-
rednio na skr. Ze wzgldu
na swoje silne skoncentrowa-
nie, wymagaj rozcieczenia z
olejami rolinnymi (np. koko-
sowy lub migdaowy). przed
zastosowaniem wybranego
olejku, naley najpierw spraw-
dzi, czy nie bdzie dziaa na
nasz skr uczulajco. Wy-
starczy wymiesza 2 krople
ekstraktu z olejem bazowym i
nanie na skr za uchem. Je-
li w przecigu 12 godzin nie
wystpi adne oznaki uczule-
nia, wybran mikstur mona
nanie na cae ciao.
kobiety ciarne powinny
unika olejku cedrowego, go-
dzikowego, mitowego, pie-
przowego, tymiankowego i roz-
marynowego. Stosujc piguki
antykoncepcyjne wystrzegajmy
si olejku tymiankowego.
artYku sPonsorowanY
mYdlarnia u Franciszka
47-400 racibrz ul. duga 25
Pn.-Pt. 9.00-18, sob. 8.30-13.30
tel. 530 909 626
www.mYdlarnia.inFo
F
o
t
.
M
y
d
l
a
r
n
i
a
u
F
r
a
n
c
i
s
z
k
a
GazetaInformator.pl 29 stycznia 2014, nr 2 (154)
<< 12 publicystyka
pamitam z czasw dzie-
cistwa podwrko na moim
osiedlu. Ju wiosn wybiegali-
my przed klatk pochwali si
nowymi zabawkami, pozyska-
nymi w wyniku wit lub uro-
dzin w okresie zimowym. la-
tem biegalimy w spodenkach,
spdniczkach, bluzeczkach z
krtkim rkawem, na trawni-
kach rozkadalimy namioty.
Gonilimy si po caym osiedlu,
chowalimy si na drzewach,
wisielimy na najwyszej rur-
ce trzepaka. Rodzice krzyczeli
na nas ze zoci, e spadnie-
my, skrcimy kark, zamiemy
rk, nog.
latami przez szyb obser-
wowaam to, co si dzieje na
zewntrz. Byy czasy lepsze i
gorsze, bardziej obfte w mode
pokolenie albo mniej. W cie-
plejsze dni dziki wrzask rozle-
ga si z trawnika przed moim
blokiem, pika starszych cho-
pakw uderzaa o betonowe
boisko i z hukiem wpadaa na
metalow siatk, przyprawiajc
j o drenie. Maluchy ukaday
babki z piasku, a mamy chodzi-
y si na awkach, ustawionych
roztropnie w cieniu drzew. kil-
ka blokw, jedno podwrko.
punkty obserwacyjne dla rodzi-
cw. przestrze dla caej pacz-
ki dzieciakw o zrnicowanym
wieku i zrnicowanych zainte-
resowaniach.
kiedy, jeszcze we wcze-
snym okresie mojego dzieci-
stwa, na podwrku staa wiel-
ka, ta karuzela. Moglimy
wej na ni ca paczk, kto
rozkrca machin i doskaki-
wa. Wrzaski, miechy, poowa
dzieciakw schodzia si na sam
rodek placu, eby uczestniczy
w tym zbiorowym szalestwie.
ale pniej farba z karuzeli pra-
wie cakowicie zesza. ktry z
wandali przeama okrg,
drewnian posadzk. Rodzice
apelowali do wadz. My poszu-
kalimy nowych uciech. Resztki
zabrano.
pocieszalimy si, e zosta-
o przecie kilka innych, kolo-
rowych jeszcze elementw po-
dwrka dla dzieci. Bez tej tej
machiny nie byo a tak le.
Wkrtce jednak w piaskownicy
przestano wymienia piasek,
by wic brudny i niemoliwie
mierdzia. Jako nikt nie mia
odwagi wchodzi do niego ze
swoimi foremkami. Mielimy
te par rowych konikw, na
ktrych bujajc si, mona by-
o si nieziemsko nagada. p-
niej nagle je take zabrano.
Z placu zabaw zostaa wic
tylko grka z ma, czterooso-
bow karuzel i hutawkami.
Rok temu zaczto wycina tam
drzewa. pod ostrzem pi znala-
zy si wszystkie cztery grusze.
Dowiedziaam si wkrtce, e
tworzyy zagroenie, przyciga-
jc pszczoy do swoich sodkich
owocw. korcio mnie, eby w
ramach manifestu ekologiczne-
go w trakcie wycinki puci na
cay regulator przy otwartym
oknie pamitajcie o ogrodach.
powstrzymaam si jednak.
p roku temu z nieznanych
mi jeszcze wtedy przyczyn zli-
kwidowano niszczejce kosze
na boisku. potem supki do
wieszania siatki. potem poow
kadej bramki do piki nonej.
Wyjaniono mi, e w miejscu
boiska powstanie parking. Bo
miejsc dla samochodw bra-
kuje.
ostatnio zauwayam, e u
podna naszej grki postawio-
no bia skrzynk. akurat przed
feriami. przez moment nie wie-
rzyam. elektryczne drastwo
ustawione w sam raz na drodze
dla zjedajcych co zim na
sankach dzieci. argumentem
przeciwko mojemu oburzeniu
moe by fakt, e zima w tym
roku bezniena. c wic za
rnica, czy parking powstanie
rok wczeniej, czy rok pniej,
skoro nieg i tak nie sypie?
a potem wchodz do inter-
netu i czytam sobie rne wy-
powiedzi dorosych. e oni! oni
to mieli dziecistwo! e bajki,
e osiedle, e miechy chichy,
wspinanie po drzewach, pia-
skownica, dzwonienie przez do-
mofon, eby ten a ten obywatel
wyszed na dwr. a my, a nasze
modsze rodzestwo to tylko w
gry komputerowe by grao i sie-
dziao godzinami na fejsie. tacy
dojrzali, a tacy lepi.
trzepaki si usuwa, bo mo-
da na panele, a w dodatku s
teraz profesjonalici do czysz-
czenia dywanw, kto by zreszt
mczy si dzi z takim czysz-
czeniem publicznie. koniki i
karuzele niszczej, a jak co jest
nietrwae, to mona si atwo
tego pozby. Wyjdzie taniej, ni
odnowa, zwaszcza, e na takim
osiedlowym placu zabaw i tak
nikt nie zarabia. Drzewa wyci-
naj, bo s niebezpieczne. na
boiskach robi parkingi.
Jak tak na to wszystko so-
bie patrz, to dochodz do
wniosku, e moe ju czas naj-
wyszy stworzy interneto-
we podwrka. tanie to takie,
mona reklamy na stronach
udostpnia, miasto albo in-
ny waciciel osiedla jeszcze na
tym zarobi, a dzieciaki miayby
gdzie si razem pobawi. Jakie
gry im podsun edukacyjne i
byyby pod opiek. taka moja
wietlana wizja, w ktrej wszy-
scy s szczliwi.
pierwsze Marsze mier-
ci na ziemiach polskich miay
miejsce w 1944 roku. Marsze
byy jedn z najtrudniejszych
chwil w yciu winiw nie-
mieckich obozw. niemal
wszystkie odbyway si zim.
kadego dnia winiowie mu-
sieli pokona nawet 30 km. no-
cowali pod goym niebem. Jeli
kto nie by zdolny do dalszej
marszuty, na chwil przysta-
n lub wystpi z szeregu by
mordowany. Wszystko to byo
bowiem traktowane jako pr-
ba ucieczki. Wymarsz z obozw
nastpowa na kilkanacie dni
przed nadejciem frontu. Doce-
lowym miejscem kadego mar-
szu miaa by iii Rzesza. Wik-
szo winiw jednak tam nie
dotara. Jednym z najtragicz-
niejszych marszw by marsz z
obozu auchwitz do Wodzisa-
wia lskiego. W styczniu 1945
roku tras t popdzono okoo
25 tysicy winiw. po drodze
mier ponioso kilkanacie ty-
sicy osb. Mka tych, ktrzy
przetrwali zakoczya si na
tutejszej stacji kolejowej. tam
czeka ju na nich pocig, kt-
rym przetransportowano ich
do iii Rzeszy.
obecnie na caej trasie
Marszu znajduje si wiele zbio-
rowych mogi oraz pomnikw,
powiconych ofarom Mar-
szw mierci. o tym tragicz-
nym wydarzeniu przypomi-
naj take sami mieszkacy
Wodzisawia lskiego. ka-
dego roku, w rocznic Mar-
szu spotykaj si na mszy w.
oraz skadaj wizanki kwia-
tw na mogiach zbiorowych.
W wodzisawskich obchodach
69. rocznicy tragicznych wy-
darze wzio udzia wielu go-
ci. W obchodach wzili udzia
przedstawiciele wadz miej-
skich i powiatowych, zwizkw
byych winiw owicim-
skich i kombatantw, ducho-
wiestwa oraz uczniowie ZS nr
2. czesawa Danuta konecz-
na, prezes Zarzdu polskie-
go Zwizku Byych Winiw
politycznych Hitlerowskich
Wizie i obozw koncen-
tracyjnych okrgu katowice,
przypomniaa wszystkim o naj-
synniejszej i najtragiczniejszej
ewakuacji. - Upokorzeni, odar-
ci ze wszystkiego winiowie
byli wwczas tylko sztywnymi
numerami. Zbierajc si tutaj
corocznie dowodzimy jednak,
e winiowie obozw konce-
tracyjnych byli ludmi takimi
samymi jak inni, zasugujcy-
mi na szacunek mwia bya
winiarka, dajc wzruszajce
wiadectwo tragicznych wy-
darze sprzed lat. - chciaam
serdecznie podzikowa prezy-
dentowi i caej wodzisawskiej
spoecznoci za niegasnc pa-
mi o nas, ofarach hitlerow-
skich zbrodni. Wasza pami
pozwala y wspomnieniom o
pomordowanych dodaa pa-
ni czesawa.
od trzech lat mieszkacy
powiatu wodzisawskiego tra-
giczne wydarzenia upamit-
niaj take w inny, godny po-
dziwu sposb. pod wodz Jana
Stolarza z Radlina pokonuj
tras, ktr w 1945 roku po-
dali winiowie. W tym roku
w marszu "ku pamici" udzia
wzio 13 osb. Wyruszyli 17
stycznia z owicimia, aby trzy
dni pniej zakoczy swoj
wdrwk na stacji kolejowej w
Wodzisawiu. Szli z nim miesz-
kacy Rybnika, poomi, Wo-
dzisawia, pawowic, Studzion-
ki. W Mszanie do uczestnikw
marszu, podobnie jak przed ro-
kiem, doczya kilkunastooso-
bowa grupa uczniw i nauczy-
cieli Zespou Szk. to dla nas
ogromnie duo znaczy, e w na-
sz inicjatyw wcza si mo-
dzie. Wanie z myl o mo-
dych pokoleniach ponosimy te
trudy, aby nie umara pami o
dawnych ludzkich tragediach.
Dlatego te mottem naszego
marszu jest zdanie: "yjemy
dopty, dopki yj ci, ktrzy o
nas pamitaj" opowiada Jan
Stolarz, inicjator marszu.
Uczestnicy podkrelali, e
cho trzydniowy marsz jest
bardzo trudny, warunki i tak
maj o niebo lepsze ni te, w
ktrych 69 lat temu musieli i
wygodzeni, marnie odziani i
pilnowani przez esesmanw
z psami winiowie. tamtej
zimy panoway siarczyste mro-
zy. Dla nas nawet aura bya w
tym roku askawa - mwi celi-
na Borek, jedna z uczestniczek
marszu.
wodzisaw lski historia
podczas tego marszu mier ponioso kilkanacie tysicy osb
ewakuacja z auschwitz do Wodzisawia bya najwiksz i zarazem najtragiczniejsz w historii.
paulina krupiska
Kadego roku, 16 stycznia mieszkacy caego powiatu wodzisawskiego spotykaj si na Cmentarzu Ofar Owicimskich,
aby przypomnie o tragicznych wydarzeniach z 1945 roku.
F
o
t
.
U
r
z

d
M
i
a
s
t
a
w
W
o
d
z
i
s

a
w
i
u

l

s
k
i
m
internetowe podwrka, czyli gdzie maj bawi si dzieci?
pamitam z czasw dziecistwa podwrko na moim osiedlu pisze w licie do redakcji czytelniczka. Zostao z niego niewiele.
RACIBRZ list do redakcji
EWA MAJ
Czsto narzekamy, e dzisiaj dzieci nie bawi si na podwrkach tak jak ich rodzice przed laty
wol spdza czas w domu przed komputerem. Tylko czy dzieci maj wybr? Wiele podwrek
w Raciborzu jest zaniedbanych lub pozbawionych wyposaenia.
GazetaInformator.pl >>
29 stycznia 2014, nr 2 (154)
Motoryzacja 13
R E K L A M A
Motorady
napRaWy poWypaDkoWe na JakicH cZciacH?
Zamiennik czy orygina?
oto jest pytanie! Gdy trzeba
zapaci za napraw auta ubez-
pieczycielowi, to przekonuje
nas, e tanie zamienniki s tej
samej jakoci co podzespoy
oryginalne. W czasach wiet-
noci Malucha, poloneza czy
duego Fiata kierowcy mieli do
dyspozycji dwa rodzaje czci:
fabryczne i rzemielnicze. oba
rodzaje miay swoje zalety.
pierwsze byy w miar dobre,
drugie po prostu byy; lepszy
rydz ni nic.
Dzisiaj moemy wybie-
ra pomidzy czciami orygi-
nalnymi (s dobre, lecz czsto
bardzo drogie) i zamiennikami
wtpliwej jakoci. Dyrektywa
GVo uwalniajca rynek czci
zamiennych miaa suy wa-
cicielom i uytkownikom aut.
Daa im prawo do naprawy sa-
mochodu przy uyciu zamien-
nikw, nawet jeli samochd
jest na gwarancji. tymczasem
z przepisw najbardziej korzy-
staj ubezpieczyciele. prbuj
udowadnia, e tanie zamien-
niki czci blacharskich maj
generalnie tak sam jako
jak oryginalne, a poszkodo-
wani nie powinni si domaga
drogich oryginaw, bo uszko-
dzone czci byy uywane, a
korzystajc z odszkodowania
nie wolno si bogaci. to bajki
dla niezorientowanych.
Monta zamiennika mar-
nej jakoci jest pracochonny.
oglnie, mona powiedzie,
e wszystkie czci zamienne
sprawiaj mniejsze lub wiksze
problemy podczas montau.
Do najczciej wystpujcych
wad czci zamiennikowych
naley zaliczy:
brak wykoczenia kraw-
dzi blach,
niedokadno w wyko-
naniu otworw montaowych,
niedokadno ksztatu i
wymiarw.
Brak powoki cynkowej i
cienka warstwa podkadu ka-
taforetycznego na elementach
metalowych (moe sprzyja
wczeniejszemu powstawaniu
ognisk korozji). ponadto na
pokrywie alternatywnej silnika
moe si pojawi bardzo szyb-
ko korozja na poczeniach
obrzenych, poniewa pocze-
nia te nie s zabezpieczone ad-
n mas uszczelniajc, a po-
woka kataforetyczna jest
stosunkowo cienka. poza tym
niskiej jakoci masa uszczel-
niajca pomidzy poszyciem i
wzmocnieniem moe prowa-
dzi do zmniejszenia sztywno-
ci pokrywy i powodowa ich
wzajemne przemieszczanie.
Zwiksza to prawdopodobie-
stwo powstawania zjawiska ko-
rozji szczelinowej w tych po-
czeniach blach.
eby nie byo wtpliwoci,
kad cz zamiennikow da
si jako przymocowa do auta,
mona j pomalowa i jedzi.
ale jeli chcemy, by napraw
wykonano solidnie, niskiej ja-
koci cz musi zosta dodat-
kowo pomalowana podkadem
antykorozyjnym, kade nie-
fabryczne wiercenie czy cicie
musi zosta solidnie zabezpie-
czone, za dopasowanie to
sztuka i zaley od umiejtnoci
blacharza i jest kosztowne.
tomasz opolony
Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy
z Auto Centrum Opolony w Raciborzu
Do nietypowego zdarzenia
doszo na dworcu pkS w Ra-
ciborzu. 25 stycznia, ok. godz.
18:30 doszo do poaru autobu-
su komercyjnych linii autobu-
sowych lUZ z opola. Jak wyni-
ka z relacji wiadkw zdarzenia,
poar rozpocz si od wybuchu
ulokowanych w tylnej czci po-
jazdu poduszek powietrznych.
Do walki z ogniem skiero-
wano dwa zastpy stray po-
arnej. teren zabezpieczaa ra-
ciborska policja. na szczcie
poar spowodowa wycznie
straty materialne w wyniku
zdarzenia nie ucierpiaa adna
osoba.
poar autobusu na dworcu pkS
cae oszczdnoci na drogi
Z ogniem walczyy dwa zastpy stray poarnej.
Gminy przedstawi swoje oczekiwania.
RACIBRZ zdarzenia
Powiat raciborski inwestYcje
Zobacz fotorelacj na
raciborz.com.pl
Straacy walcz z poarem autobusu na dworcu PKS
w Raciborzu.
F
o
t
.
R
a
d
o
s

a
w
S
z
a
b
l
i

s
k
i
et
W tegorocznym budecie po-
wiatu zabraknie dwa miliony na
owiat. Starostwo czeka na wy-
janienia ministerstwa, dlaczego
subwencja owiatowa na 2014 rok
jest a tak niska, niemniej urzd-
nicy licz, i sprawa znajdzie pozy-
tywne rozwizanie i subwencja zo-
stanie wyrwnana przynajmniej
do poziomu ubiegorocznej.
Gdyby tak si nie stao, dziu-
r w budecie trzeba bdzie po-
kry z oszczdnoci. Starosta jest
jednak optymist i wierzy, e to
co uda si oszczdzi, przezna-
czone zostanie na remont drg i
chodnikw. W najbliszym cza-
sie planowane jest spotkanie z
przedstawicielami gmin powiatu,
podczas ktrego maj oni przed-
stawi, jakie oczekiwania w tym
temacie maj na swoim terenie.
chciabym aby te plany
byy znane jak najszybciej, eby
wikszo robt mona byo za-
planowa jak zacznie si sezon
na roboty budowlane podsu-
mowuje starosta.
PS
GazetaInformator.pl 29 stycznia 2014, nr 2 (154)
<< 14 ogoszenia
usugi
drobne 5z
drobne w ramce 9z
na tle kolorowym 12z
ramka, ogoszenie tekstowe 18z
ramka ogoszenie grafczne 30z
cennik ogosze
ul. klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) racibrz
tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl (ceny netto)
POMOC
DROGOWA
Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych
krystian karcz,
47-400 Racibrz,
ul. kozielska 9
tel.kom. 0601 516 085
tel/fax 032 415 32 23
www.karcz.ppsi.pl
ZOMOWANIE WSZELKICH
POJAZDW
Holowanie gratis,
ul. Rudzka 66,
47-400 Racibrz,
www.hamaro.pl,
hamaro@onet.pl
32 415 19 91, 691 960 146
meCHanika opony
alufelgi felgi
Felgi stalowe duy wybr
Serwis ogumienia
Demonta i monta
opon Run Flat.
Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25
Tel. 504 476 839
meCHanika
pojazDoWa
szybko, tanio,solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
tel. 32 415 18 86
HuRToWnia
oDziey oCHRonnej
i RoboCzej
aRtykUy BHp, p.po., Spa-
WalnicZe, cHeMia GoSpo-
DaRcZa, We.
Racibrz,
ul. Mariaska 56
tel./fax 32 417 70 07
www.delfn-raciborz.pl
spRzeDam/Wynajm
mieszkanie CenTRum
Mieszkanie odnowione 72m
2
.
Dwie due azienki, dwie piw-
nice, pikny teren zielony, spo-
kojne otoczenie,
duy plac zabaw.
Tel. 604 158 757
GazetaInformator.pl >>
29 stycznia 2014, nr 2 (154)
ogoszenia 15
Finanse
rne
PRACA zdrowie
poRaDnia oRTopeDyCzna
przy centrum Zdrowia
ul. ocicka 51a w Raciborzu.
czynna w poniedziaki
w godzinach: 16-18.
Rejestracja telefoniczna:
781 289 867
pRaCa speCjalisTa
Ds. spRzeDay Reklamy
Wymagania: dowiadczenie w brany reklamy prasowej
i internetowej, prawo jazdy.
Zalecane: znajomo rynku wodzisawskiego.
kontakt:
cV prosimy wysa na adres: biuro@raciborskiemedia.pl
fiRma sTaCH-DReW
oferuje: drewno kominkowe,
drewno opaowe.
W DoBReJ cenie
Rzuchw, ul. Rybnicka 61
Tel. 512 271 815
32 430 10 45
Sklep wielobranowy irena
2 lata na rynku, coraz wicej za-
dowolonych klientw.
czekamy na ciebie.
zaprasza irena ulrich
Racibrz ul.londzina 9/1a
Malowanie wntrz oraz ele-
wacji , tapetowanie, naka-
danie gadzi, stawianie pyt
gipsowo-kartonowych, mon-
ta okien, drzwi oraz paneli.
Wykoczenie wntrz.
kontakt: 606-505-169
przerbki krawieckie,
wszywanie zamkw, atanie
spodni, skracanie, zwanie itp.
tanio i SoliDnie. Racibrz,
ul. Bankowa 1/9. tel. 500 115
063 czynne: pn.-pt. 10-16
Tanio Wynajm
lokal handlowy
o powierzchni 65m
2
na parterze.
ul. Mariaska
(obok cukierni Malcharczyk)
Tel. 604 52 05 89
www.tyija365.pl, Biuro ma-
trymonialne w Raciborzu. By
moe jedno kliknicie wystar-
czy, aby pozna swojego part-
nera. Sprbuj!
tel. 32 414 07 77
500 776 920
koMiS oD aZ
(kup, Sprzedaj)
Dla kogo mie, Dla kogo
Skarb. Masz zbdne rzeczy
nie wyrzucaj. przynie
sprawisz komu rado.
Zapraszamy codziennie:
1017, w soboty 1013.
Racibrz, ul. ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu).
tel. 692-979-492,
797-638-860.
Duy wybr srebra
pRaCoWnia
pRoTeTyCzna
izabela kuczmierczyk
ul. opawska 27a/1
47-400 Racibrz
Tel. 513 129 915
czynne pn.-pt. 9-13
protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
naprawy protez
fRyzjeRsTWo
Joanna Swoboda-Matysek
47-400 Racibrz
ul. opawska 82a/1B
tel. 32 4179201
kom. 507061632
pRanie DyWanW
oraz
TapiCeRki mebloWej
parowe czyszczenie fug, dy-
wanw oraz tapicerki
meblowej i samochodowej.
atrakcyjne ceny!!!
tel: 32 763 40 43
504 412 875,
Racibrz ul. Ogrodowa 46
Obok Byej Hurtowni
Stolarskiej GERBUD
www.green-clean.pl
gWaRanToWany efekT!
WypRzeDa kReDyTW!
Jeeli potrzebujesz: pewne-
go, taniego, dugoterminowe-
go kredytu na dowolny cel
przyjd do nas! oprocento-
wanie ju od 8,9%, okres kre-
dytowania do 12 lat, moliwo
konsolidacji wszystkich zobo-
wiza w jedn nisz rat!
tel. 882 19 33 33
lub 882 19 34 34
kredyt samochodowy
na uproszczonych zasadach.
Spenij swoje marzenia i ju
dzi skorzystaj z wyprzeday
rocznika 2013. tel. 882 19 33
33 lub 882 19 34 34
poyczki pozabankowe
do 10 tys. z! tel. 882 19 34 34
lub 882 19 33 33
kReDyT Dla RolnikW
do 200 000 z uproszczona
procedura. kredyt na DZia-
alno do 50000 z bez
Bik i zawiadcze.
tel. 508 272 057
akupunktura, leczenie zespow
blowych krgosupa, zmian zwy-
rodnieniowych kolan, nietrzyma-
nie moczu, ylaki odbytu.
Rejestracja:
Racibrz ul. ocicka 51a,
Rudnik ul. Soneczna 38a
781 289 867
AUTO-GARA
MeRceDeS-aUDi
BMV-VolVo
amortyzatory, oyska, ukady:
hamulcowe, kierownicze, napdowe
RaciBRZ, ul. klasztorna 9
tel. 32 419 06 027
komis - lombaRD
nowo otwarty komis
lombard.
poyczki pod zastaw. najnisze
oprocentowanie.
tel. 604 729 874, 502 890 351
Racibrz, ul. orska 1a
aluzje RoleTy
najtasze aluzje / rolety.
tel. 604 729 874, 502 890 351
Racibrz, ul. orska 1a
Restauracja Dzika Ra
(ul. Jana Pawa II w Raciborzu)
zaprasza do wsppracy kel-
nerki i kelnerw, kucharki,
kucharzy z dowiadczeniem
oraz kierowcw do rozwoe-
nia pizzy.
kontakt: 608 455 912
31 415 77 19
GazetaInformator.pl 29 stycznia 2014, nr 2 (154)
<< 16 Reklama
1 i 2 lutego 2014
KARUZLA
NA SPORTOWO
Sobota i niedziela od godziny 10.00 do 19.00
bezpatne porady trenera personalnego oraz
moliwo wyprbowania sprztu treningowego
Ponadto w sobot pokazy zaj rowerowych
Indoor Cycling, Pilates oraz Mental Body
Dodatkowo 1 lutego:
od godziny 15.30 bezpatne porady dietetyka
i analiza skadu ciaa
od godziny 17.00 bezpatne konsultacje
rehabilitacyjne
W PROGRAMIE RWNIE
KONKURSY Z NAGRODAMI!
ORGANIZATORZY:
WodzisIaw Sl.
ul. Targowa 1@
www.goslawsportcenter.pl

You might also like