P. 1
สื่อ ภาพ ภาษาและสัญลักษณ์ทางเพศ

สื่อ ภาพ ภาษาและสัญลักษณ์ทางเพศ

5.0

|Views: 4,522|Likes:
Published by madlyaek

More info:

Published by: madlyaek on Sep 28, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

original

สื่อ ภาพ ภาษาและสัญลักษณ์ทางเพศ

1.ภาษาและสัญลักษณ์ ทางเพศ
นิยามและความหมาย
ภาษาและสัญลักษณ์ทางเพศ หมายถึง
คำาพูดหรือท่าทางท!-แสดงถึงอ.ัย.ะเพศ
หรือการกระทำา.่างเกย.กั:เพศ เพือvกvด หลกเลยงคำาหยา:
หรือเพือลดทอ·ค.ามร·แรง·องคำา·ั·|ลง¹v
ตัวอย่างคำาและสัญลักษณ์ท่ lrกันlนJ»»uัน
i. »ากกา·ส· างคำาvนมาlหม่ เพือvกvดและหล กเลยง ·ากคำาหยา:คาย
+ึงอา··ะแ4งอยู่!·รูv·อง คำาเสยดส .คำาล อเลย·
ทังยังเv·การเ-ือม¹ยงคณค่า ค.ามคด .ั .เอง ทรูสึกดอยค่า
¹ม่¹ด รั:การยอมรั:·ากสังคม
··เพ-ร หมายถึง ··อ.ัย.ะเพศ
เก ด·ากการสรางคำา!หม่ เพือการหล กเลยงคำาหยา:
-ะ· หมายถึง +ู หญงทแ.่ง.ั.·ัด | ¹v | แรง | เv·การกล่า.หา
+ู หญง!หดูด อยค่า เรยก หา+ั .
ตัวอย่างคำาและสัญลักษณ์ท่lr กันlนJ»»uัน(ต่อ:
z. เrื่อมìยงกัur··มrาติ เ-่·
ก.าง คำาท!-เรยกเกย์ ท .ดออกแ.. เv ·การเvรย:เท ย:·ากกรยา·องก.าง คือ
เด·¹ยกยายส่ายสะ¹พก สง่างาม เ-ด|เหมือ·ก.าง
กล.ย คำาท!-เรยกอ.ัย.ะ·องเพศ-าย เv ·การเvรย:เท ย:·ากค.ามคล ายคลึ ง ·องสง·ั·
เv ·.·
s. »ำาลองเ·ื่อง·าวห·ือเหต กา·ณ์
เ:·¹ล หมายถึ ง การ.ังครรภ์
มา·ากเห. การณ์·อง·างเอกสา.ทท องแล .¹กหก.่า.ั.เอง¹ม่ท อง¹ดย:อก.่าท อ.:อั ดเพราะก·เ
:·¹ล
+มา¹ล-ั· หมายถึ ง อาการอยากมเพศสัมพั·r์กั:+ู-ายอย่างแรง
มา·าก-ือ·อง+ล .ภัณ+์-· ดห·ึง¹ดยอ งสรรพคณมา!-
·. พ¡ติ ก··มและความสัมพั นr์ทางเพศ
.ง¹ม หมายถึ ง พ¡.กรรมท เท ย..งหา+ู-ายมาเv ·คู่ ·อ· เก ด·ากพ¡. กรรม·องค· ¹ม
สือถึ ง อ.ัย.ะเพศ-าย

สั ญลั กษณ์ ที่สื่อหรื อแสดงถึงทางเพศ

ลักษณะทางกายภาพที่ แสดงถึงสรีระและการเจริญพันธุ์

พฤติกรรม eามสัมพั นธ์ทางเพe

ร+aัยะเพe+าย
ลักษณะทางกายภาพที่ แสดงถึงสรีระและการเจริญพันธ์
(การร"#$เพศ/เพศสั$พันธ์)
ลักษณะทางกายภาพที่แสดงถึงสรีระและการเจริญพันธุ์
(การรมเพe/เพeสัมพันธ์)
สามารถแtงiดตามลักษณะที่มา

ถูกสราง·ึ·มา!หม่

เ-ือม¹ยงกั:rรรม-า.

·ำาลองเรืองรา.
พ%&ิกรร$ '#า$สั $พันธ์ทางเพศ

ร+สัญลักษณ์ทางเพe : แสดงเพe+าย เพe+ญิ ง

ร+เรaนราง+aงc+ญิง : แสดงเพe+ญิ ง ที่ยังeงมีeุณeาaยรางกาย

ร+aั ยะเพe : สั ญลั กษณ์เพe+าย แทนaงe์พระeิะ eิลึงe์
สัญลักษณ์เพe+ญิง สัญลักษณ์แทนดาพุธ eaเ+นร+eทา+aงเทพเจาเมaeิรี

ดaกกล ยiม : เพe+ญิง ที่aaน+าน นุมนล แตกมีeามแ+งแกรง aดทน
+นักแนนaย|นตัเaงดย

รaงเทา+aง+าจีนสมัยกaน : การกด+ี่ทางเพe
เน่aงจากสมัยกaน+ญิง+าจีนตaงมัดเทาทุกeนเพ่aเ+ นการกระตุนaารมณ์+aงสามี ยาม
เม่aถaดรaงเทา
2.ภาพ()*

ภาพìJ
'#า$เ)+ น$า
ภาพ¹vเร มมมา!·ยคอารยrรรมกรกท·ะมการv·รูv v... ..
v.....+...และรูvศ.ลึงค์ u..+. ,...... ,¬-.. .. ......·. ,.«..
เพือเv·.ั.แท··องค.ามอ ดมสม:ูรณ์
เพราะ!·ยคสมัย·ั·เ-ือกั·.่าเv·สั งคมเกษ.รกรรมค.ามอดมสม:ูรณ์·ึงหมายถึง
ค.ามเ·รญงอกงาม ค.ามอยู่รอด
.่อมา!·ยค¹รมั·มมาเพือเv·การกระ.·อารมณ์เพือเพม·ำา·.·vระ-ากร
แ.่!·ยคv··:ั··ั·ภาพ¹v เv·ส งท!-เราอารมณ์ ทำา!หเกดค.ามอ¹ร.ก·ึ·
สาเห.ทภาพ¹v!·v··:ั·มเv··ำา·.·มาก เพราะv··:ั·เv·สั งคมแ::ท··ยม

·J v-«a. «i w.||-«a«.i ·Jศิวลงค์
$$$อง,องสั ง'$&"อภาพ()*
·ากสภาพเศรษ¡ก·!·v··:ั· ทเv·¹v!·แ·.ทาง·องระ:อ:ท··ยม
ท!หค.ามสำาคัญกั:เรือง·องvากทอง และค.ามส ·ส:าย
การแ·่ง·ั·!·.ลาดแรงงา·ทสูง ทำา!หค·!·สังคมเกดค.ามกดดั·มาก
·ำาเv·.องหาทาง+่อ·คลายค.ามเครยด
+ึงทางออกทเv·ท·ยมและ-ื·-อ:คือการดูภาพ¹v เพราะภาพ¹v
กถือ.่าv·สงท-่.ยกระ. ·อารมณ์หรื อ อ¹ร.ก เ-่·กั·

สังคม!·v··:ั·¹ดยร.มแล.ยังคงvกvดเรื องภาพ¹vเหล่า·อยู่แ.่อ กดา·ห·ึง·ั·ยังภา
พ¹vกมอยู่อย่างแพร่ หลายและเพม·ำา·.·มาก·ึ·ทก.ั·
เห.เพราะค่า·ยม·องสังคมทเvลย·แvลง¹vเ-่·ค.ามพอ!·!·เรือ·ร่ าง·อง.·เอง
ค.ามอยาก¹-.์
s.หนังxv
หนังxv คือห·ัง .v ย่อมา·าก .+... v.+.. :างค·เ·า!·.่าห·ัง.v
คือห·ัง¹v แ.่ ถา·ะ!ห ถูก.อง·รง|แล. ห·ัง
.v¹ม่!-่ห·ัง¹vและห·ัง¹vก¹ม่!-่ห·ัง.v เพราะห·ัง.v·ะม ¹มเสก v....·
!-เพือ·ำามา:ัง·ดสำาคัญ ทำา!หมอง!หเห ··ดระทึก¹ม่ค่อย-ัด·ัก
¹มเสกกลายเv·เอกลั กษณ์·องห·ัง.v
+ึ ง+ู -ม·ะ.อง!-··.·าการ!·การดู เv·อย่างมาก
วัaนr··มญ่Jนlนสังคม¹ทย
สำาหรั:!·vระเทศญv· ห·ัง¹v หรือห·ัง .v ¹ม่!-่เรืองแvลก ·่าอาย
หรื อ+ ดก¸หมายท·ะ.องแอ:ดู !·ทางกลั:กั·หากเรา¹vทvระเทศญv·
·ะพ:.่าแ+ง·ายห·ังสือ¹vหรือร า·เ-่า+ ด¹v·ะ.ังอยู่ !·พื·ทสาrารณะ
เร ยก.่าเvด·ายกั ·แ::¹·งครึม¹ม่เกรง!·
ทเv·เ-่··ั·เพราะห·ัง¹vสำาหรั :vระเทศญv·¹ม่!-่เรือง+ดก¸หมาย
และ+ู·ายกv¸:ั..ามก¸เหลกอย่างเคร่ งครัด คือ ¹ม่·าย!ห กั:+ูทอาย.ำาก.่า ·s v
!·เมือง¹ทยห·ังพ.ก·¹ม่¹ด.าง·ำาห·่าย.ามรา··ายด+ ดทั.¹v
แ.่.องลักลอ:+ือเv·แ+่·ทกอvvอย่าง+ดก¸หมาย แ.่ถึงแม·ะ+ ดก¸หมาย
ห·่ม¹ทยและ·ักท่องเทย. กสามารถหา+ื อ¹ดอย่างvระเ·ดvระเ·อ
เพยงแค่เด ·เล่ ·¹vมา.ามแหล่ง·าย ก·ะมค·กระ+:ถาม.่า ¹vมัย หรือ .-ด
+ึงแม¹ม่:่ง-.่าเv· .+ ดอะ¹ร ห·่ม|กสามารถเ·า!·¹ดเอง
ถา!ครเ··อายเก·ก.่า·ะยื·+ือเก|กัง|·างถ··
ระ::·ำาห·่ายทางอ·เทอร์เ·.กม:ร การอยู่หลายเ.:¹+.์
หนัง xv กั uทั ศนะคติaานวัaนะr··ม
ถาvระเทศ¹ทยมก¸หมายเกย.กั:ห·ัง¹vทถูกก¸หมายหรือ·ัด!ห มั·เv·ทเv·ทางมาก
ก.่า··ะเv·¹v¹ดหรือ¹ม่ +มคด.่าแท:·ะเv·¹v¹ม่¹ดเลย
เพราะ.่ากระแส.่อ.า·ทางดา·สังคม.ั+·rรรม หรือ·าร.vระเพณคงแรง·่าดู
เห.ท:า·เมืองเรา เv·เมื องพทr
เพราะvระเทศ¹ทยม ·าร .vระเพณ ทดงามทพ.กเรา-า.พทr ทก|ค·ค.ร·ะ
รักษามั·¹. ถาทกค·!·vระเทศ ยึดหลั กคำาสอ··อง พระพทrศาส·า และม·.
สำา·ึก!·ศ ลrรรมอั·ด vระเทศ¹ทย·องเรา·ะ·่าอยู่ยง·ึ·
หนัง xv กัuทัศนะคติ aานวัaนะr··ม(ต่ อ:
·ะเห··ากเรืองอา-ญากรรมทางเพศ
การกด·ทางเพศ!·vระเทศ¹ทยกยังสูงอยู่
+ม¹ดอ่า··่า.ทางอ·เ.อร์เ· ท¹ม่ม.ั ·¹ห·เลยท·ะ¹ม่ม·่า.·่ม·ื·เกด·ึ·
vระเทศ¹ทยหามสราง «าย และห·ัง¹v แ.่สถา·:ั·เทง
หญ ง:รการ·ึ·-ือ!·สาย.า·องค·ทั.¹ลก
หาก·ะเvรย:เทย:กั:ญ v·ทเรืองอา-ญากรรมทางเพศ· อยมาก
.ั+·ะrรรม!·vระเทศ¹ทยค่อ··าง·ะเ·มแ·ง
แ.่vญหาเกย.กั:เรืองเพศกยั งเv·เส···า·ค.:คู่กั·¹v เ-่· การทำาแทง
การทองก่อ·แ.่ง ¹รค.ด.่อ กยั งมมากอยู่ด
+มคด.่าเรา·่ า·ะมการ·ัดระดั:อาย !·การ-มหรือ·ัด «... ¹vเลย
เพื อ!หเดกหรือเยา.-·เ·าถึ งเรืองพ.ก·¹ด·อยลง ทำา!หการ แอ:·าย
การดา.·์¹หลด.่าง| การรั:ส่ .ย·อง.ำาร.·ก·ะ·อยลง
เพราะเมือง¹ทยสือเหล่า·มั ·หาง่าย การเvลย·แvลงอา·.องค่อยเv·ค่อย¹v
!หสังคมเ.:¹.·ึ·ก่อ· ค·หั .เก่า|ค่อยหมด:ท:าทลง
การ·ัดการเก ย.กั:อ:ายม· ค.ร·ะเ-ือม¹ยงกั·อย่างทั.ถึง
¹ม่ละหล.ม··เก·¹v
ศกษาภาพยนต·์ แนวพิศวาสvาตก··ม
พิศวาสvาตก··ม
เJนคำาท่เกิa»ากคำา z คำามา·วมกันคือ พิศวาส และ vาตก··ม +่งมความหมายaั งน
พิศวาส
xrc+rc·. i-·.:.«« n..:.««..,
คำาแJล ·ั กlค·่,หลงlหล,สิ เนหา
auัu·าruั ณ+ิตยสaาน
คำาแJล ·ักlค·่, สิเนหา
อ.เJลือง ณ นค·
คำาแJล คนเคย, สนิทสนมกัน, rื่นrม, ·ักlค·่
wsa..:.««..,
คำาแJล ·ั กlค·่,หลงlหล,สิ เนหา
vาตก··ม
xrc+rc·. i-·.:.«« n..:.««..,
คำาแJล กา·vาตก··ม,กา·v่าnน,กา·สังหา·,กา·v่า,กา·ลอuสังหา·,กา·v่าสั งหา·
auั u·าruั ณ+ิตยสaาน
คำาแJล กา·v่าคน
อ.เJลือง ณ นค·
คำาแJล กา·v่ากันตาย
wsa..:.««..,
คำาแJล กา·vาตก··ม,กา·v่าnน,กา·สังหา·,กา·v่า,กา·ลอuสังหา·,กา·v่าสั งหา·
w.i. r-a..
กา·v่าคน ห·ือ vาตก··ม คือ เJนกา·ก·ะทำาlหมนษย์aงแก่ความตาย
»ัaเJนอาrญาก··มJ·ะเภทหน่ง
สนัnnnล์ม (sxtrr rii¬:
ภาพย·.ร์ !. ด· เถือ· ด: ถ่อย ทมการลักลอ:+ล.!·.งการภาพย·.ร์ !. ด·
+ล.ออก·ำา·่าย!หกั: ลูกคาเง ·ห·า +ู .องการเสพค.าม.ายอย่างทรมา·
และการทารณ:คคลอื·อย่าง·่าสยอง·.ัญ เพราะ ค.าม¹หดทvราก¸:·แ+่·vลม์·ั·คือ
การ+่ากั ··รง|
กา·»ัaแu่งJ·ะเภทภาพยนต·์
J·ะเทศ¹ทย
กระทร.ง.ั+·rรรม!-ระ::·ัดระดั:ภาพย·.ร์
¹ดยแ:่งออกเv·vระเภท.่าง| .ามค.ามเหมาะสม ·อง-่.งอาย+ู-ม
·ะuuกา·»ัaJ·ะเภทภาพยนต·์
และภาพย·.ร์ทห ามเ+ยแพร่!·รา-อาณา·ักร¹ทย ·ะ!-สัญลั กษณ์ ·ห
ตัวอย่ างภาพยนต·์
ภาพย·.ร์ ท¹ดยกมาเv·.ั.อย่าง!·ครั ง· เv·ภาพย·.ร์ ท
หาก·ัดเร.แ::ง่าย| .ามกระทร.ง.ั+·rรรมก·ะ¹ด อยู่vระเภทท 7 คือ
ภาพย·.ร์ ทหามเ+ยแพร่ !·รา-อาณา·ักร¹ทย ·ะ!-สัญลั กษณ์ ·ห
หาก!ห แ·ะ·ำาคือภาพย·.ร์ .่อ¹v·คือภาพย·.ร์ท¹ม่ค.รท·ะม !คร¹ดดูเลย
แ.่หากเพือการศึ กษาเกย.กั:ภาพย·.ร์ดา·มืด·องสังคมเกย.กั :.่าถ่ายทำากั·แ:
:!ด .องการสืออะ¹ร เพือการเรย·รู สมค.รดูเv·อย่างยงครั:
is ภาพยนต·์สยองvวัญตองห ามตลอaกาล
¹ดมการสำาร.·และร.:ร.ม·อมูลเกย.กั:ภาพย·.ร์
+ึง¹ด·ากการแสดง +ึงมค.ามร·แรง·องเ·ือหาภาพ และเสยง ¹ดออกมา
· เรือง
v...:«. ø
เรื องรา.!· v..... o
เv·การvลอกเvลือกเรือง s.·
และค.ามร ·แรง+่ า·พ¡.กรรม·องครอ:ครั.ท·.¹ม่
vก. +ึงมพ่อเv·พrกรรายการท. ทถ่ายทำาสารคด
เก ย.กั :-..·อง.ัยร่· ด.ย.rการทสดเพย·สารพัด.r
เ-่· การ¹v·อ·กั:ลูกสา.·อง.ั.เองทเv·¹สเภณ
ส่.·เ·าลูก-ายก ถูกเพือ·ร่.ม-ั·ร มแกลงเv·vระ·ำา
··.องมาท:.แม่.่ออกทอดห·ึงเพือเv·การระ:ายค
.ามแค· ¹ดย.ั.แม่·ั·ก .ดเa¹รอ·งอมแงม
ถึง··าดท.องออก¹v·าย.ั.!·.อ·กลาง.ั·เพือ·ะหา
เง · มา+ื อยา
r|««-. «i r|-.s .«a e|««a
หลาย|ค·เร ยกห·ังเรื อง·.่า ดอก¹ม¹ลห .
กล่า.กั·.่าห·ังเรือง·เv·สดยอดห·ังสยอง
·.ัญ!·.ำา ·า·ทหา-มยากเv·อั·ดั: 1 ·อง¹ลก (¹ม่ร.ม
snuff film ·องแท)
ห·ังดำาเ··เรื องด.ยการ.ามล่าหญงสา.แล.เอามาหั·เrอเv·-
·|
ห·ังเรื อง·¹ดเv·แรง·ูง!·!ห +า.กร.่อเ·ืองส¹.ม
มยา+าก กระทำาการ+า.รกรรมเหยือ¹v
หลายราย !·ญ v··ึง·ัดห·ังเรือง·เv·ห·ังอั ·.ราย
ตั วอย่ างภาพยนต·์
r|««-. «i r|-.s .«a e|««a
·ากกล่มค·ททำา.ามสื อดังกล่า. ก ¹ดมการส่ง.ั.เพือ.ร.·สอ:สภาพ·.ร
ก¹ด+ลออกมา.่า ม สภา.ะ aค¹ค¹มร u.....¬...· ทสร างค.ามสั:ส·ทาง·.!·
··อา··ำา¹vสู่ การ+่าค· อย่าง·าดส.ยังคดและคำา·ึงถึงค.าม+ดถู ก
ภาพย·.ร์ แ·.พศ.าส+า.กรรม
·หลัง·าก¹ด ศึกษาและค·ค.า·อมูลทำา!หทรา:ถึ ง-ือเร ยกห·ังvระเภท·.่า s.... |..¬
+ึงคือห·ังสดทมการ.ายกั·เกด·ึ··รง| ¹ดย¹ม่!-เทค·ค!ด|
+ึงภายหลั งก¸หมาย¹ดออกมาระ:.่า s.... |..¬ เv·สื อ+ดก¸หมาย ·ึงทำา!ห s.... |..¬
แทหาดู¹ดยาก +ึงv··:ั·และเรืองทยกมาเv·.ั.อย่าง!·รายงา·เล่ ม·เv· s.... |..¬ เทยม
ทังหมด
.ั.ห·ังส่.·!หญ่ทำาออกมาเพือสะทอ·สั งคม เพือ.องการ!หสั งคมรั:รู
หรื อเvร ย:เทย:หรือเส ยดสเรือง:างอย่างทสังคมส่.·!หญ่มอง·าม
เ·ือง·ากสำาหรั: สาเห.ค.าม+ ดvก.ทางเพศ¹ดยแท·ร งยัง¹ม่ม+ู!ดศึกษา·ร ง·ังมาก·ัก
- v··ัย ครอ:ครั. การอ:รมเลยงดู vลูก4งค.ามรูหรือค่า·ยมเรื องเพศศึกษา
- การแพร่กระ·าย ·องอารยrรรม.ะ.ั·.ก .ลอด··สภาพแ.ดลอม.่าง|
- ¹รคภัย¹·เ·:และส·ภาพ
ม+ลถึง:คลกภาพทแสดงออกมาอย่างเหมาะสม!·เรืองพ¡. กรรมทางเพศ
- เห.ทาง·.!· อา·ม ค.าม+ ดvก.ทาง·.!·ถึง¹ดแสดงพ¡.กรรม.่าง| ออกมา
+ึง·าก· อมูลทังหมดท·ำาเส·อ¹vทำา!ห เรา¹ดเห ·.่า พ¡.กรรมการร่ .มเพศ
หาก·ำาเส·อเ·ือหาทมค.ามร·แรงมาก¹vกอา··ะทำา!ห เกดการเร ย·แ::¹ด
แ.่!·ทางกลั:กั·กมค·ส่.·!หญ่ทแมแ.่·ะดูยัง¹ม่กลาดู
+ึงกล่มค·ทเร ย·แ::เมือ¹ดมการ.ร.·สอ:ทางสภาพ·.กม+ลออกมา.่า
มค.าม+ดvก. แ.่ หาก·ะ:อก.่าทกค·ทมพ¡.กรรมการร่.มเพศ
+ ดแvลก¹v·ากrรรมดา·ะ:อก.่า+ ดvก. ก¹ม¹ด +ึง¹ม่สามารถ สรv¹ดแ·่-ัด
สรv
vอuคณค·ัu

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->