สื่อ ภาพ ภาษาและสัญลักษณ์ทางเพศ

1.ภาษาและสัญลักษณ์ทางเพศ
นิยามและความหมาย
ภาษาและสัญลักษณ์ทางเพศ หมายถึง
คำาพูดหรือท่าทางที่ใช้แสดงถึงอวัยวะเพศ
หรือการกระทำาต่างเกี่ยวกับเพศ เพื่อปกปิด หลีกเลี่ยงคำาหยาบ
หรือเพื่อลดทอนความรุนแรงของคำานั้นๆลงไป

ตัวอย่างคำาและสัญลักษณ์ทใี่ ช้กันในปัจจุบัน
1. จากการสร้างคำาขึ้นมาใหม่ เพื่อปกปิดและหลีกเลี่ยง จากคำาหยาบคาย
ซึ่งอาจจะแฝงอยู่ในรูปของ คำาเสียดสี ,คำาล้อเลียน
ทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงคุณค่า ความคิด ตัวเอง ที่รู้สึกด้อยค่า
ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
- ขนเพชร หมายถึง ขนอวัยวะเพศ
เกิดจากการสร้างคำาใหม่เพื่อการหลีกเลี่ยงคำาหยาบ
- ชะนี หมายถึง ผูห้ ญิงที่แต่งตัวจัด ๆ โป๊ ๆ แรง ๆ เป็นการกล่าวหา
ผูห้ ญิงให้ดูดอ้ ยค่า เรียก หาผัว

ตัวอย่างคำาและสัญลักษณ์ที่ใช้กันในปัจจุบัน(ต่อ)
2. เชื่อมโยงกับธรรมชาติ เช่น
- กวาง คำาที่ใช้เรียกเกย์ ทีต่ ุ๊ดออกแต๋ว เป็นการเปรียบเทียบจากกริยาของกวาง คือ
เดินโยกย้ายส่ายสะโพก สง่างาม เชิดๆเหมือนกวาง
- กล้วย คำาที่ใช้เรียกอวัยวะของเพศชาย เป็นการเปรียบเทียบจากความคล้ายคลึง ของสิ่งนั้น
เป็นต้น
3. จำาลองเรื่องราวหรือเหตุการณ์
- เบนโล หมายถึง การตั้งครรภ์
มาจากเหตุการณ์ของนางเอกสาวที่ทอ้ งแล้วโกหกว่าตัวเองไม่ทอ้ งโดยบอกว่าทีอ่ วบอัดเพราะกินเ
บนโล
- ซีมาโลชั่น หมายถึง อาการอยากมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายอย่างแรง
มาจากชื่อของผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งโดยอิงสรรพคุณมาใช้
4. พฤติกรรมและความสัมพันธ์ทางเพศ
- วิ่งไม้ หมายถึง พฤติกรรมทีเ่ ทีย่ ววิ่งหาผู้ชายมาเป็นคูน่ อน เกิดจากพฤติกรรมของคน ไม้
สื่อถึง อวัยวะเพศชาย

สัญลักษณ์ที่สื่อหรือแสดงถึงทางเพศ
ลักษณะทางกายภาพทีแ่ สดงถึงสรีระและการเจริญพันธุ์
พฤติกรรม

ความสัมพันธ์ทางเพศ
รูปอวัยวะเพศชาย

ลักษณะทางกายภาพทีแ่ สดงถึงสรีระและการเจริญพันธุ์
(การร่วมเพศ/เพศสัมพันธ์)

ลักษณะทางกายภาพที่แสดงถึงสรีระและการเจริญพันธุ์
(การร่วมเพศ/เพศสัมพันธ์)
สามารถแบ่งได้ตามลักษณะที่มา
ถูกสร้างขึ้นมาใหม่
เชื่อมโยงกับธรรมชาติ
จำาลองเรื่องราว

พฤติกรรม ความสัมพันธ์ทางเพศ

รูปสัญลักษณ์ทางเพศ : แสดงเพศชาย เพศหญิง

รูปเรือนร่างของผู้หญิง : แสดงเพศหญิง ที่ยังคงมีคุณค่าอยู่ร่างกาย

รูปอวัยวะเพศ : สัญลักษณ์เพศชาย แทนองค์พระศิวะ ศิวลึงค์
สัญลักษณ์เพศหญิง สัญลักษณ์แทนดาวพุธ คือเป็นรูปคทาของเทพเจ้าเมอคิวรี

ดอกกล้วยไม้ : เพศหญิง ที่อ่อนหวาน นุ่มนวล แต่ก็มีความแข็งแกร่ง อดทน
หนักแน่นอยู่ในตัวเองด้วย

รองเท้าของชาวจีนสมัยก่อน : การกดขี่ทางเพศ
เนื่องจากสมัยก่อนหญิงชาวจีนต้องมัดเท้าทุกคนเพื่อเป็นการกระตุ้นอารมณ์ของสามี ยาม
เมื่อถอดรองเท้า

2.ภาพโป๊

ภาพโป๊
ความเป็นมา
ภาพโป๊เริม่ มีมาในยุคอารยธรรมกรีกที่จะมีการปั้นรูป Venus of
Willendorfและรูปศิวลึงค์ Hindu phallic symbol of creative power
เพื่อเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์
เพราะในยุคสมัยนั้นเชื่อกันว่าเป็นสังคมเกษตรกรรมความอุดมสมบูรณ์จึงหมายถึง
ความเจริญงอกงาม ความอยู่รอด
ต่อมาในยุคโรมันมีมาเพื่อเป็นการกระตุ้นอารมณ์เพื่อเพิ่มจำานวนประชากร
แต่ในยุคปัจจุบันนั้นภาพโป๊ เป็นสิง่ ที่ใช้เร้าอารมณ์ ทำาให้เกิดความอีโรติกขึ้น
สาเหตุที่ภาพโป๊ในปัจจุบันมีเป็นจำานวนมาก เพราะปัจจุบันเป็นสังคมแบบทุนนิยม

รูป Venus of Willendorf

รูปศิวลึงค์

มุมมองของสังคมต่อภาพโป๊
จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่เป็นไปในแนวทางของระบอบทุนนิยม
ที่ให้ความสำาคัญกับเรื่องของปากท้อง และความสุขสบาย
การแข่งขันในตลาดแรงงานที่สูง ทำาให้คนในสังคมเกิดความกดดันมาก
จำาเป็นต้องหาทางผ่อนคลายความเครียด
ซึ่งทางออกที่เป็นที่นิยมและชื่นชอบคือการดูภาพโป๊ เพราะภาพโป๊
ก็ถือว่าป็นสิ่งที่ช่วยกระตุน้ อารมณ์หรือ “อีโรติก” เช่นกัน
สังคมในปัจจุบันโดยรวมแล้วยังคงปกปิดเรือ่ งภาพโป๊เหล่านี้อยู่แต่อกี ด้านหนึ่งนั้นยังภา
พโป๊ก็มีอยู่อย่างแพร่หลายและเพิ่มจำานวนมากขึ้นทุกวัน
เหตุเพราะค่านิยมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นความพอใจในเรือนร่างของตนเอง
ความอยากโชว์

3.หนังAV
หนังAV คือหนัง AV ย่อมาจาก Adult Video บางคนเข้าใจว่าหนังAV
คือหนังโป๊ แต่ ถ้าจะให้ถูกต้องจริงๆแล้ว หนัง
AVไม่ใช่หนังโป๊และหนังโป๊ก็ไม่ใช่หนังAV เพราะหนังAVจะมี “โมเสก” (Mosaic)
ใช้เพื่อนำามาบังจุดสำาคัญ ทำาให้มองให้เห็นจุดระทึกไม่ค่อยชัดนัก
โมเสกกลายเป็นเอกลักษณ์ของหนังAV
ซึง่ ผูช้ มจะต้องใช้จินตนาการในการดูเป็นอย่างมาก

วัฒนธรรมญี่ปุ่นในสังคมไทย
สำาหรับในประเทศญี่ปุ่น หนังโป๊ หรือหนัง AV ไม่ใช่เรื่องแปลก น่าอาย
หรือผิดกฎหมายที่จะต้องแอบดู ในทางกลับกันหากเราไปที่ประเทศญี่ปุ่น
จะพบว่าแผงขายหนังสือโป๊หรือร้านเช่าซีดีโป๊จะตั้งอยู่ ในพื้นที่สาธารณะ
เรียกว่าเปิดขายกันแบบโจ๋งครึ่มไม่เกรงใจ
ที่เป็นเช่นนั้นเพราะหนังโป๊สำาหรับประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย
และผู้ขายก็ปฏิบัติตามกฎเหล็กอย่างเคร่งครัด คือ ไม่ขายให้กับผู้ที่อายุตำ่ากว่า 18 ปี
ในเมืองไทยหนังพวกนี้ไม่ได้วางจำาหน่ายตามร้านขายดีซดี ีทั่วไป
แต่ต้องลักลอบซื้อเป็นแผ่นที่ก๊อปปี้อย่างผิดกฎหมาย แต่ถึงแม้จะผิดกฎหมาย
หนุ่มไทยและนักท่องเที่ยว ก็สามารถหาซือ้ ได้อย่างประเจิดประเจ้อ
เพียงแค่เดินเล่นไปมาตามแหล่งขาย ก็จะมีคนกระซิบถามว่า โป๊มั้ย หรือ วิชีดี
ซึ่งแม้ไม่บ่งชี้ว่าเป็น วีซดี ีอะไร หนุ่มๆก็สามารถเข้าใจได้เอง
ถ้าใครเขินอายเกินกว่าจะยืนซื้อเก้ๆกังๆข้างถนน
ระบบจำาหน่ายทางอินเทอร์เน็ตก็มีบริการอยู่หลายเว็บไซต์

หนัง AV กับทัศนะคติด้านวัฒนะธรรม
ถ้าประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับหนังโป๊ที่ถูกกฎหมายหรือจัดให้มันเป็นที่เป็นทางมาก
กว่านี้จะเป็นไปได้หรือไม่ ผมคิดว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
เพราะว่ากระแสต่อต้านทางด้านสังคมวัฒนธรรม หรือจารีตประเพณีคงแรงน่าดู
เหตุที่บ้านเมืองเรา เป็นเมืองพุทธ
เพราะประเทศไทยมี จารีตประเพณี ที่ดีงามที่พวกเราชาวพุทธ ทุกๆคนควรจะ
รักษามันไว้ ถ้าทุกคนในประเทศ ยึดหลักคำาสอนของ พระพุทธศาสนา และมีจิต
สำานึกในศีลธรรมอันดี ประเทศไทยของเราจะน่าอยู่ยิ่งขึ้น

หนัง AV กับทัศนะคติด้านวัฒนะธรรม(ต่อ)
จะเห็นจากเรื่องอาชญากรรมทางเพศ
การกดขี่ทางเพศในประเทศไทยก็ยังสูงอยู่
ผมได้อ่านข่าวทางอินเตอร์เน็ทไม่มีวนั ไหนเลยที่จะไม่มีข่าวข่มขืนเกิดขึ้น
ประเทศไทยห้ามสร้าง ฉาย และหนังโป๊ แต่สถานบันเทิง
หญิงบริการขึ้นชื่อในสายตาของคนทั่วโลก
หากจะเปรียบเทียบกับญีป่ ุ่นที่เรื่องอาชญากรรมทางเพศน้อยมาก
วัฒนะธรรมในประเทศไทยค่อนข้างจะเข้มแข็ง
แต่ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศก็ยงั เป็นเส้นขนานควบคู่กันไป เช่น การทำาแท้ง
การท้องก่อนแต่ง โรคติดต่อ ก็ยงั มีมากอยู่ดี
ผมคิดว่าเราน่าจะมีการจัดระดับอายุในการชมหรือจัด Rate ไปเลย
เพือ่ ให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงเรื่องพวกนี้ได้น้อยลง ทำาให้การ แอบขาย
การดาวน์โหลดต่างๆ การรับส่วยของตำารวจก็จะน้อยลง
เพราะเมืองไทยสื่อเหล่านี้มนั หาง่าย การเปลี่ยนแปลงอาจต้องค่อยเป็นค่อยไป
ให้สังคมเติบโตขึ้นก่อน คนหัวเก่าๆค่อยหมดบทบาทลง

ศึกษาภาพยนตร์ แนวพิศวาสฆาตกรรม
พิศวาสฆาตกรรม
เป็นคำาที่เกิดจากคำา 2 คำามารวมกันคือ พิศวาส และ ฆาตกรรม ซึ่งมีความหมายดังนี้

พิศวาส

NECTEC's Lexitron Dictionary
คำาแปล รักใคร่,หลงใหล,สิเนหา
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
คำาแปล รักใคร่, สิเนหา
อ.เปลื้อง ณ นคร
คำาแปล คุ้นเคย, สนิทสนมกัน, ชื่นชม, รักใคร่
W3dictionary
คำาแปล รักใคร่,หลงใหล,สิเนหา

ฆาตกรรม

NECTEC's Lexitron Dictionary
คำาแปล การฆาตกรรม,การฆ่าฟัน,การสังหาร,การฆ่า,การลอบสังหาร,การฆ่าสังหาร
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
คำาแปล การฆ่าคน
อ.เปลื้อง ณ นคร
คำาแปล การฆ่ากันตาย
W3dictionary
คำาแปล การฆาตกรรม,การฆ่าฟัน,การสังหาร,การฆ่า,การลอบสังหาร,การฆ่าสังหาร
Wiki Pedia
การฆ่าคน หรือ ฆาตกรรม คือ เป็นการกระทำาให้มนุษย์ถึงแก่ความตาย
จัดเป็นอาชญากรรมประเภทหนึ่ง

สนัฟฟ์ฟิล์ม (SNUFF FILM)

ภาพยนตร์ใต้ดิน เถื่อน ดิบ ถ่อย ที่มีการลักลอบผลิตในวงการภาพยนตร์ใต้ดิน
ผลิตออกจำาน่ายให้กับ ลูกค้าเงินหนา ผูต้ ้องการเสพความตายอย่างทรมาน
และการทารุณบุคคลอื่นอย่างน่าสยองขวัญ เพราะ ความโหดที่ปรากฏบนแผ่นฟิลม์นั้นคือ
การฆ่ากันจริงๆ

การจัดแบ่งประเภทภาพยนตร์
ประเทศไทย

กระทรวงวัฒนธรรมใช้ระบบจัดระดับภาพยนตร์
โดยแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามความเหมาะสม
ของช่วงอายุผู้ชม
ระบบการจัดประเภทภาพยนตร์

และภาพยนตร์ที่หา้ มเผยแพร่ในราชอาณาจักรไทย จะใช้สัญลักษณ์ ‘ห’

ตัวอย่างภาพยนตร์
ภาพยนตร์ที่ได้ยกมาเป็นตัวอย่างในครัง้ นี้ เป็นภาพยนตร์ที่
หากจัดเรตแบบง่ายๆ ตามกระทรวงวัฒนธรรมก็จะได้ อยู่ประเภทที่ 7 คือ
ภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักรไทย จะใช้สัญลักษณ์ ‘ห’
หากให้แนะนำาคือภาพยนตร์ต่อไปนี้คือภาพยนตร์ที่ไม่ควรที่จะมีใครได้ดูเลย
แต่หากเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับภาพยนตร์ด้านมืดของสังคมเกี่ยวกับว่าถ่ายทำากันแบ
บใด ต้องการสื่ออะไร เพื่อการเรียนรู้ สมควรดูเป็นอย่างยิ่งครับ
13 ภาพยนตร์สยองขวัญต้องห้ามตลอดกาล
ได้มีการสำารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์
ซึ่งได้จากการแสดง ซึ่งมีความรุนแรงของเนื้อหาภาพ และเสียง ได้ออกมา
13 เรื่อง

Visitor Q

เรือ่ งราวใน Visitor Q
เป็นการปลอกเปลือกเรื่อง Sex
และความรุนแรงผ่านพฤติกรรมของครอบครัวที่จิตไม่
ปกติ ซึงมีพ่อเป็นพิธีกรรายการทีวี ที่ถ่ายทำาสารคดี
เกีย่ วกับชีวิตของวัยรุ่น ด้วยวิธีการที่สุดเพี้ยนสารพัดวิธี
เช่น การไปนอนกับลูกสาวของตัวเองที่เป็นโสเภณี
ส่วนเจ้าลูกชายก็ถูกเพื่อนร่วมชั้นรุมแกล้งเป็นประจำา
จนต้องมาทุบตีแม่ต่ออีกทอดหนึ่งเพื่อเป็นการระบายค
วามแค้น โดยตัวแม่นั้นก็ติดเฮโรอีนงอมแงม
ถึงขนาดที่ต้องออกไปขายตัวในตอนกลางวันเพื่อจะหา
เงิน มาซือ้ ยา

Flower of Flesh and Blood
หลายๆคนเรียกหนังเรือ่ งนี้ว่า “ดอกไม้โลหิต”
กล่าวกันว่าหนังเรื่องนี้เป็นสุดยอดหนังสยอง
ขวัญในตำา นานที่หาชมยากเป็นอันดับ 1 ของโลก (ไม่รวม
snuff film ของแท้)
หนังดำาเนินเรือ่ งด้วยการตามล่าหญิงสาวแล้วเอามาหั่นเธอเป็นชิ้
นๆ
หนังเรือ่ งนี้ได้เป็นแรงจูงใจให้ฆาตกรต่อเนื่องสุโตมุ
มิยาซากิ กระทำาการฆาตรกรรมเหยื่อไป
หลายราย ในญีป่ ุ่นจึงจัดหนังเรื่องนี้เป็นหนังอันตราย

ตัวอย่างภาพยนตร์

Flower of Flesh and Blood

จากกลุ่มคนที่ทำาตามสือ่ ดังกล่าว ก็ได้มีการส่งตัวเพื่อตรวจสอบสภาพจิตร
ก็ได้ผลออกมาว่า มีสภาวะ “ฮิคิโคโมริ (Hikikomori)” ที่สร้างความสับสนทางจิตใจ
จน"อาจ"นำาไปสู่ “การฆ่าคน” อย่างขาดสติยั้งคิดและคำานึงถึงความผิด-ถูก
ภาพยนตร์แนวพิศวาสฆาตกรรม
นี้หลังจากได้ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลทำาให้ทราบถึงชื่อเรียกหนังประเภทนี้ว่า Snuff Film
ซึ่งคือหนังสดที่มีการตายกันเกิดขึ้นจริงๆ โดยไม่ใช้เทคนิคใดๆ
ซึ่งภายหลังกฎหมายได้ออกมาระบุว่า Snuff Film เป็นสือ่ ผิดกฎหมาย จึงทำาให้ Snuff Film
แท้หาดูได้ยาก ซึ่งปัจจุบันและเรื่องที่ยกมาเป็นตัวอย่างในรายงานเล่มนี้เป็น Snuff Film เทียม
ทั้งหมด
ตัวหนังส่วนใหญ่ทำาออกมาเพื่อสะท้อนสังคม เพื่อต้องการให้สงั คมรับรู้
หรือเปรียบเทียบหรือเสียดสีเรื่องบางอย่างที่สังคมส่วนใหญ่มองข้าม

เนื่องจากสำาหรับ สาเหตุความผิดปกติทางเพศโดยแท้จริงยังไม่มีผู้ใดศึกษาจริงจังมากนัก
- ปัจจัย ครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู ปลูกฝังความรู้หรือค่านิยมเรือ่ งเพศศึกษา
- การแพร่กระจาย ของอารยธรรมตะวันตก ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ
- โรคภัยไข้เจ็บและสุขภาพ
มีผลถึงบุคลิกภาพที่แสดงออกมาอย่างเหมาะสมในเรื่องพฤติกรรมทางเพศ
- เหตุทางจิตใจ อาจมีความผิดปกติทางจิตใจถึงได้แสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา

สรุป
ซึ่งจากข้อมูลทั้งหมดที่นำาเสนอไปทำาให้เราได้เห็นว่า พฤติกรรมการร่วมเพศ
หากนำาเสนอเนื้อหาที่มีความรุนแรงมากไปก็อาจจะทำาให้เกิดการเรียนแบบได้
แต่ในทางกลับกันก็มีคนส่วนใหญ่ที่แม้แต่จะดูยังไม่กล้าดู
ซึ่งกลุ่มคนที่เรียนแบบเมื่อได้มีการตรวจสอบทางสภาพจิตก็มีผลออกมาว่า
มีความผิดปกติ แต่ หากจะบอกว่าทุกคนที่มีพฤติกรรมการร่วมเพศ
ผิดแปลกไปจากธรรมดาจะบอกว่าผิดปกติ ก็ไมได้ ซึ่งไม่สามารถ สรุปได้แน่ชัด

ขอบคุณครับ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful