You are on page 1of 26

ELECTROTEHNIC! GENERAL!

".4. M!SURAREA REZISTEN#EI ELECTRICE Pentru determinarea rezisten$ei electrice se poate utiliza una din metodele: - m%surarea directa cu ohmmetrul: - determinarea cu ampermetrul &i voltmetrul; - determinarea cu pun$i de curent continuu; M%surarea rezisten$ei cu ohmmetrul ofer% valori dependente de clasa de precizie a instrumentului din componenta ohmmetrului &i de eroarea de aproximare a omului. Exista ohmmetre electronice cu afi&aj numeric a c%ror precizie este mult superioara ohmmetrelor clasice (cu instrument de m%sur% analogic). Determinarea rezisten$ei cu ajutorul unui ampermetru &i a unui voltmetru este o metoda greoaie &i cu erori de metoda. Pun$ile de curent continuu asigura o buna precizie a determin%rilor. ".4.". Determinarea rezisten$ei cu ampermetrul &i voltmetrul utilizeaz% unul din montajele din figura ".23, numite (a) montaj aval &i (b) montaj amonte.

Fig. ".23. Notnd RA- rezisten$a intern% a ampermetrului, RV- rezisten$a intern% a voltmetrului &i IA, UV indica$iile instrumentelor, valoarea rezisten$ei necunoscute se calculeaz% cu rela$ia aproximativa: Uv RX= (".97) Ia Se constat% c% utilizarea rela$iei ".97 conduce la erori n cazul ambelor montaje, deoarece pentru montajul aval IX este mai mic ca IA &i pentru montajul amonte Ux este mai mic ca UA. Eroarea relativ% de m%sur% se define&te prin intermediul rela$iei: Rx Rx' = = " (".98) Rx Rx unde RX este valoarea exacta a rezisten$ei necunoscute, calculat% cu rela$ia: Ux RX= (".99) Ix Aplicnd teoremele lui Kirchhoff, n cazul montajului aval ob$inem: Uv IX= IA IV= IA Rv Uv cu IV= , Rv Rx ' Ux Uv RV = = = ("."00) Rx Rx Rx " Rx ' nlocuind "."00 cu ".98, eroarea de m%sur% pentru montajul aval este: Rx ' = . ("."0") Rv
23

ELECTROTEHNIC! GENERAL!

Rela$iile lui Kirchhoff pentru montajul amonte sunt: Ux = UV UA = UV RA IA, cu UA = RA IA, Ux Ux = =Rx- RA. ("."02) RX = Rx Ia Eroarea de m%sur% este: Ra = ("."03) Rx ' Din analiza erorilor de m%sur% rezulta urm%toarele: - rezistentele interne ale instrumentelor trebuie sa fie corespunz%toare (RA cat mai mic &i RV cat mai mare); - pentru determinarea rezisten$ei sa se utilizeze montajul care asigura cele mai mici erori, &i anume montajul aval, pentru rezistente de valori mici &i montajul amonte, pentru rezistente de valori mari. ".4.2.Pun$ile de curent continuu asigur% cea mai mic% eroare n determinarea rezisten$ei electrice pentru un domeniu cuprins ntre "0-6 &i "0"0 . Puntea Wheatstone, a c%rei schem% de principiu este n figura ".24, permite determinarea rezisten$elor cu valori mai mari de 0," . Puntea con$ine trei rezisten$e variabile dintre care R3 este variabil% n decade, iar R2 &i R4 se modific% simultan, a&a nct raportul lor poate lua valorile: R2 a= ="0-3 "03 R4 (din "0 n "0) &i un galvanometru (un microampermetru al c%rui zero este la mijlocul scalei). Rezisten$a necunoscut% se monteaz% pe pozi$ia rezisten$ei R" = RX &i se modific% valoarea rezisten$ei R3 &i raportul a pn% la anularea indica$iei galvanometrului Ig=0 (spunem, n acest caz, c% puntea este n echilibru). Pentru determinarea formulei de calcul a rezisten$ei necunoscute se scriu teoremele lui Kirchhoff n nodurile A &i B &i pe ochiurile marcate pe figur%.

Fig.".24. (n partea dreapt% sunt rescrise rela$iile n condi$iile n care Ig = 0). R2I2 + RgIg - R3I3 =0; R2I2 = R3I3 ; R"I" R4I4 - RgIg =0; R"I" = R4I4 ; I2 = I" Ig ; I2 = I" ; I3= I4 Ig ; I3= I4 ; Se ob$ine: R 2 R3 R2 = R"=R3 R" R 4 R4 Rela$ia de calcul a rezisten$ei necunoscute, din "."04 este: RX=a R3.

("."04) ("."05)

24

ELECTROTEHNIC! GENERAL!

Puntea Thompson este conceput% pentru determinarea rezisten$elor de valori mici, din domeniul "0-6". Schema pun$ii, din figura ".25,con$ine o rezisten$% etalon RN &i dou% perechi de rezisten$e (R", R3 ) &i (R2, R4) care se modific% (fiecare pereche) simultan, a&a fel nct s% fie ndeplinit% rela$ia: R3 R" = . ("."06) R4 R2

Fig.".25. Rezisten$a r, de valoare foarte mic%, este rezisten$a conductorului de leg%tur% dintre RX &i RN (realizat% cu un conductor de sec$iune mare). Din rela$iile lui Kirchhoff ob$inem (n partea dreapt% sunt rescrise rela$iile din dreapta pentru Ig =0): RxIx + R"I" + RgIg R3I3 =0; RxIx + R"I" R3I3 =0; R2I2 + RNIN R4I4 RgIg =0; R2I2 + RNIN R4I4=0; rI=(R"+R2) I" ; rI+ R"I" R2I2 =0; I" = Ig + I2 ; I" = I2 ; I3 = I4 Ig ; I3 = I4 ; IX = I + I" ; IX = n = I + I" ; IN = I + I2 ; Din ultima rela$ie se ob$ine: R" + R 2 IX = n =("+ ), r &i prin raportare R3 R" + Rx ( r + R" + R 2) = . ("."07) R 4 rR 2 + Rn( r + R" + R 2) Din rela$ia "."07 se determin% expresia rezisten$ei necunoscute: R3 R 2 R3 "R 4 +r . ("."08) RX=RN R 4 R 4( r + R" + R 2) Deoarece r este de valoare foarte mic% &i exist% egalitatea R2 R3 = R" R4 ultimul termen din "."08 poate fi neglijat, a&a nct rela$ia de calcul a rezisten$ei necunoscute este: R" RX=RN =a RN, ("."09) R2 R" unde sa notat a= . R2

25

ELECTROTEHNIC! GENERAL!

".5. CIRCUITE MONOFAZATE N REGIM PERMANENT SINUSOIDAL Regimul permanent sinusoidal este un regim variabil n care m%rimile u (tensiune electric%) &i i (intensitate a curentului electric de conduc$ie) se modific% n timp dup% o func$ie periodic% sinusoidal%, de forma: (".""0) u(t) =Umsin(t+0), iar parametrii de circuit R, L, C, M au valori constante n timp. n figura ".26 sunt eviden$iate m%rimile: Um[V]- valoarea maxim%; T [s] - perioada; 2 = [rad/s] - pulsa$ia; T 0[rad] - faza ini$ial% t [s] timpul; " = [Hz] frecven$a. T Fig.".26. Valoarea medie a m%rimii sinusoidale T " Umed = u(t )dt =0, (".""") T 0 este nul% n fiecare perioad%. Valoarea efectiv%, definit% prin intermediul integralei: Um " 2 , (".""2) Uef = U = u (t )dt = T 0 2 reprezint% acea m%rime continu% care produce acelea&i efecte termice (spre exemplu pe un rezistor) sau mecanice, ca &i m%rimea alternativ% u(t) ntr-un timp dat (o perioad%). #innd seama de ".""2, rela$ia ".""0 se rescrie sub forma uzual% u(t) = 2 U sin(i + 0). (".""3) Datorit% faptului c% rela$iile dintre tensiuni &i curen$i sunt exprimate prin ecua$ii integrodiferen$iale, pentru calculul circuitelor de curent alternativ (cu surse de aceea&i frecven$%), se recurge la reprezentarea analitic% a m%rimilor sinusoidale; se realizeaz% o coresponden$% biunivoc% ntre m%rimile sinusoidale, de forma ".""3, &i alte m%rimi de calcul. Reprezentarea n complex simplificat, utilizat% pentru m%rimi sinusoidale de aceea&i frecven$%, asociat% m%rimii sinusoidale u(t) un vector complex U = C(u(t)) conform rela$iei: u(t) U = U e j 0 =U(cos0+j sin0). (".""4) n rela$ia ".""4 s-a notat operatorul complex cu j = " pentru a nu se confunda cu nota$ia (consacrat%) i a curentului electric. Propriet%$ile transformatei n complex sunt: C( u) =C(u), C(u"+ u2) = C(u")+C(u2), du C( ) = jC(u), dt t " C ( udt ) = C(u) ; j 0 Se constat% c% opera$ia de derivare a devenit o simpl% nmul$ire cu operatorul j, iar opera$ia de integrare a devenit o mp%r$ire la acela&i operator.
26
T

ELECTROTEHNIC! GENERAL!

Datorit% faptului c% tensiunea &i curentul au expresii se forma: u(t) = 2 U sin (t+), i(t) = 2 I sin (t+), se pot defini mai multe puteri n curent alternativ. Puterea instantanee este definit% ca produs dintre tensiune &i curent: s(t) = u i =U I cos - U I sin(2t++), (".""6) unde s-a notat defazajul =-, dintre tensiune &i curent. Puterea activ% este media puterii instantanee " T P= s(t )dt = UI cos [W]. (".""7) T 0 Valoarea maxim% a puterii instantanee este puterea aparent% S=U I [VA]. (".""8) Al doilea termen al rela$iei ".""6 reprezint% puterea schimbat%, ntr-o perioad%, de elementele reactive de circuit (bobine &i condensatori). Amplitudinea acesteia se nume&te putere reactiv%. Q=U I sin [Var]. (".""9) Rela$ia fundamental% a trigonometriei determin% o rela$ie ntre puteri S2 =P2 +Q2, ("."20) ceea ce sugereaz% reprezentarea acestora printr-un triunghi (triunghiul puterilor), ca n figura ".27.

Fig.".27. O alt% putere de calcul este puterea aparent% complex% definit% S=U+I* ("."2") prin intermediul produsului dintre tensiunea n complex U &i conjugatul curentului complex I. (Conjugatul vectorului complex I=a+jb este I* =a jb) Puterea aparent% complex% se descompune ntr-o parte real%, care este tocmai puterea activ%, &i o parte imaginar%, care este puterea reactiv% S=P+jQ. ("."22) Fiec%rui element de circuit, n complex, i se asociaz% o m%rime complex% Z numit% impedan$%. Legea lui Ohm, n complex, se scrie sub forma U=Z+I. ("."23) nlocuind n "."2" se ob$ine rela$ia S=Z I I* =Z I2, ("."24) unde I este modulul num%rului complex I2 = a2 + b2, un num%r real. ".5.".Elemente ideale de circuit n curent alternativ n cele ce urmeaz% se va determina rela$ia dintre tensiunea sinusoidal% u(t) = 2 U sin (t+), aplicat% la bornele unui element ideal de circuit (R,L,C) &i curentul i(t) = 2 I sin (t+),

("."25) ("."26)

27

ELECTROTEHNIC! GENERAL!

care se stabile&te n circuit. n fapt, se pune problema determin%rii valorii efective a curentului I &i a fazei , cnd se cunosc parametrii tensiunii aplicate (U, &i ). Rezistorul ideal este caracterizat numai prin rezisten$a electric% R. Rela$ia dintre tensiune &i curent este dat% de legea lui Ohm u=R i, n care nlocuim "."25 &i "."26: 2 U sin (t+)= 2 R I sin (t+). Se ob$ine: U I= ; = . ("."27) R Acela&i rezultat se ob$ine aplicnd transformata n complex ("."28) C(u) = R C (i) U = R I. Comparnd "."28 cu "."23 ob$inem impedan$a rezistorului Z = R. ("."29) nlocuind impedan$a n "."24 S = R I2, ("."30) se determin% (prin identificarea p%r$ilor reale &i respectiv imaginare) puterile P= R I2, Q = 0, S = P. ("."3") Se constat% c% rezistorul disip% numai putere activ% (puterea reactiv% fiind nul%). n figura ".28 sunt reprezenta$i vectorii complec&i ai tensiunii &i curentului, $innd seam% c% defazajul dintre curent &i tensiune este nul: = 0. ("."32)

Fig.".28. Bobina ideal% necuplat% magnetic este caracterizat% prin inductivitatea proprie L. Legea induc$iei electromagnetice determin% leg%tura dintre curent &i tensiune di u=L , dt c%reia i aplic%m transformata n complex di C(u) = LC( ) =jLC(i) U = jL I. ("."33) dt Din "."33, comparnd cu "."23, ob$inem reactan$a bobinei: Z=jL ("."34) Se obi&nuie&te s% se noteze XL = L [] ("."35) citit reactan$% inductiv%. Rela$ia "."33 poate fi rescris% Uej = jL I e j = L I e j /2 e j , unde deducem U I= , = - /2. ("."36) 'L
28

ELECTROTEHNIC! GENERAL!

n figura ".29 sunt reprezentate n plan complex tensiunea &i curentul.

Fig.".29 nlocuind "."34 n expresia puterii aparente complexe avem S = Z I2 = j L I2 unde se ob$in puterile ("."37) P=0 , Q= L I2 = XL I2 Constat%m c% n func$ionarea bobinei nu este implicat% dect puterea reactiv%, de natur% inductiv% &i nu au loc pierderi de putere activ% (n cazul ideal). Condensatorul ideal este caracterizat prin parametrul de circuit capacitate electric% C. Rela$ia dintre tensiune &i curent este: dq du . ("."38) i= =C dt dt Aplicnd transformata n complex rela$iei "."38 avem " du U= I. ("."39) C(i) = C C( ) = j C C(u) dt jC Impedan$a condensatorului, din "."39, este: " ZC = , ("."40) j C iar reactan$a capacitiv%: " XC = ("."4") 'C Rescriind rela$ia "."39: " " e j= e j ( - /2), U e j= 'C jC se ob$in elementele necunoscute (ale expresiei curentului) I = C U, = + / 2. ("."42) Puterea aparent% complex%, cu "."40, se scrie sub forma S = -j XC I2, ("."43) din care deducem puterile: P = 0, Q = XC I2, S = XC I2. ("."44) n figura ".30 sunt reprezenta$i curentul &i tensiunea n cazul unui condensator ideal. Spunem c% curentul este defazat naintea tensiunii, spre deosebire de bobin% unde situa$ia se prezenta invers (curentul era defazat n urma tensiunii ). Din rela$ia "."44 se remarc% faptul c% nici n cazul condensatorului nu sunt implicate Fig.".30. pierderi de putere activ%.

29

ELECTROTEHNIC! GENERAL!

Circuitul RLC serie este realizat prin cuplarea n serie a trei elemente ideale de circuit: o rezisten$%, o bobin% &i un condensator, ca n figura ".3". .Se aplic% la borne o tensiune de forma "."25 &i se ob$ine un curent a c%rei expresie este dat% de "."26. Rela$ia ntre tensiuni Fig.".3" u = uR + uL + uC, poate fi transformat% n complex U = UR + UL + UC, ("."45) C%derile de tensiune UL = j XL I, UC = - j XC I, UR = R I, nlocuiesc n "."45 ob$innd expresia impedan$ei circuitului Z = R + j (XL - XC). ("."46) 2 2 2 Modulul impedan$ei este Z =R +( XL - XC) . #innd seama de rela$ia puterii aparente complexe ob$inem expresiile puterilor ("."47) P = R I2, Q = ( XL - XC)r2. Spunem c% un circuit este la rezonan$%, dac% puterea reactiv% este nul% Q=0. Anularea puterii reactive conduce la egalitatea XL = XC, ("."48) de unde se ob$ine frecven$a de rezonan$%: " ("."49) f0 = 2 LC &i la urm%toarele egalit%$i: U UL = UC, U = UR, Z0 = R, cos = ", I0 = , ("."50) R

Fig.".3 Constat%m c%, la rezonan$%, curentul n circuitul RLC serie are valoarea maxim%. Se define&te factorul de calitate al circuitului ca raportul (la rezonan$%) al tensiunilor. UL L/C Quo = = ("."5") U R Fiind un raport de tensiuni rezult% c% &i termenii care intr% n expresia final% (din "."5") trebuie s% aib% aceea&i dimensiune, motiv pentru care s-a numit impedan$% caracteristic% expresia L Zc = ("."52) C Caracteristica de frecven$% a circuitului este prezentat% n figura ".32.Selectivitatea circuitului este cu att mai mare cu ct factorul de calitate este mai mare. Pentru cre&terea factorului de calitate se impune o sc%dere a valorii rezisten$ei (care de fapt este rezisten$a bobinei ) prin utilizarea de bobine de calitate.

30

ELECTROTEHNIC! GENERAL!

Circuitul RLC paralel are schema din figura ".33. Teorema I-a Kirchhoff stabile&te rela$ia dintre curen$i: i = i R + iL + iC , care se trece n complex sub forma: I = IR + IL + IC.

("."53)

Fig.".33.

Tensiunea la bornele elementelor fiind aceea&i, curen$ii se determin% cu rela$ia lui Ohm: IR = U / R = G U, IL = U / ( j XL ) = - j BL U, ("."54) IC = U / ( - j XC ) = - j BC U, unde G este conductan$a iar BL &i BC sunt susceptan$ele inductiv% &i respectiv capacitiv%. nlocuind "."54 n "."53 se ob$ine: ("."55) I = Y U, unde s-a notat cu Y admitan$a circuitului, a c%rei expresie este Y = G + j(BC BL). ("."56) Rezonan$a circuitului conduce la egalit%$ile: " BL = BC, 0= , RC I = IR = G U, IL = IC, Cos = ", Y = G. Factorul de calitate se define&te prin raportul curen$ilor (deoarece la rezonan$% curentul este minim): Qi0 = IL / I. ("."57) n figura ".34 este prezentat% caracteristica de frecven$%.

Fig.".34. Bobinele cuplate magnetic pot fi cuplate n serie sau n paralel. Prin trecerea n complex a termenului al doilea din legea induc$iei electromagnetice (rela$ia ".72) se ob$ine tensiunea de induc$ie mutual% a bobinei l ("."58) UM = jMI2, Care depinde de induc$ia mutual% M &i de curentul I2 prin bobina 2. Se ia cu semn pozitiv dac% curentul intr% prin borna polarizat% (cu stelu$%) a bobinei 2.

3"

ELECTROTEHNIC! GENERAL!

n figura ".35 sunt reprezentate dou% bobine (R", L" &i R2, L2) cuplate magnetic, f%r% leg%tur% galvanic%.

Fig.".35. Tensiunile la borne sunt: U"=R"I" + jX"I" + jMI2, U2=R2I2 + jX2I2 + jMI", n figura ".36 sunt reprezentate dou% bobine cuplate magnetic, cu leg%tur% galvanic% n serie. Tensiunea la borne se calculeaz% $innd seam%, att de tensiunea de induc$ie a bobinei " ct &i de tensiunea de induc$ie a Fig.".36. bobinei 2. U=R"I + jX"I + UM" +R2I + jX2I + UM2 = R"I + jX"I + jXMI+R2I + jX2I + jXMI. ("."60) Din rela$ia "."60 mp%r$ind la I se ob$ine expresia impedan$ei: ("."6") Z = R" + R2 + j(X" + X" +2 XM ). Dac% n figura ".36 se modific% borna polarizat% a bobinei 2, tensiunea de induc$ie UM2 schimb% semnul &i impedan$a celor dou% bobine devine: Z = R" + R2 + j(X" + X" ). ("."62) adic% impedan$a a dou% bobine cuplate n serie dar f%r% cuplaj magnetic cu cuplaj galvanic n paralel. Se pot scrie teoremele lui Kirchhoff: I = I" + I2, U = (R"+ jX" ) I" + j XM I2, U = (R2+ jX2 ) I2 + j XM I2, de unde se calculeaz% dependen$a dintre curent &i tensiune (dac% se face raportul ob$inem admitan$a Y a Fig.".37. circuitului): Z" + Z2 2ZM I=U , ("."63) Z"Z2 Z2 M unde s-au notat cu Z impedan$ele bobinelor &i ZM = j XM. ("."59)

32

ELECTROTEHNIC! GENERAL!

".5.2. Metodica de rezolvare a problemelor de curent alternativ Se transform% circuitul n complex simplificat prin nlocuirile: e(t) = 2 E sin (t+), E = E (cos + j sin ), R ZR = R, L ZL = j L= j XL, L = -j XC ; C ZC = -j C Se simplific% re$eaua &tiind c% pentru cuplarea impedan$elor se utilizeaz% rela$iile deduse pentru rezisten$e &i anume: n serie ".54, n paralel ".55, transfigurare de la triunghi la stea ".56 &i transfigurare de la stea la triunghi rela$iile ".57. Se aplic% una din metodele de rezolvare a re$elelor, &i anume: - metoda teoremelor lui Kirchhoff, ecua$iile ".9" &i ".92 unde se nlocuie&te R cu Z, - metoda curen$ilor ciclici, ecua$iile ".93, unde se nlocuie&te Rij cu Zij, - metoda poten$ialelor la noduri, ecua$iile ".95, unde se nlocuie&te Gij cu Yij ; De la punctul anterior dispunem de expresii ale curen$ilor n complex de forma: I = a + j b, pentru care calcul%m: I= a 2 + b 2 , b Tg = , a cu care putem determina valorile instantanee ale curen$ilor nlocuind I &i n: i (t) = 2 I sin (t+). Se calculeaz% bilan$ul puterilor calculnd puterea aparent% complex%: S = EKIK =P + jQ
K

(de aici puterea activ% P &i puterea reactiv% Q ) &i se verific% egalit%$ile P = RI 2 , Q= Exemplu de calcul: Pentru circuitul din figura ".38 s% se determine curen$ii prin laturi &i s% se efectueze bilan$ul puterilor. Se cunosc: " 2 R" = R3 = "0 ,L" = L3 = H, C2 = mF, R2 = 5 , "0 e"(t)= 2 "00 sin (t), e2(t)= 2 "00 sin (t+/2). Rezolvare: I"= 2,5 ( 2 - 3j); I2 = 2,5 ( -2 + 4j); P = "500 W; Q = 250 Var. Fig.".38.

(X

XC)I 2 .

33

ELECTROTEHNIC! GENERAL!

".5.3.Cuptoare pentru nc%lzirea &i topirea cu rezistoare Cuptoarele pentru nc%lzirea cu rezistoare sunt de dou% feluri, n func$ie de modul de transmitere a c%ldurii: - cu nc%lzire direct%, cnd curentul electric trece prin materialul supus nc%lzirii; - cu nc%lzire indirect%, cnd curentul electric trece prin rezistoare care transmit c%ldura materialului destinat a fi nc%lzit. nc%lzirea indirect% se aplic% n cazul barelor metalice conductoare, n cuptoare pentru grafitare, pentru rafinarea aluminiului, pentru c%lirea n b%i de s%ruri sau pentru producerea apei calde &i a aburului. Grafitarea pieselor se efectueaz% introducndu-se ntr-o cuv% n care se g%se&te grafit &i cox. Electrozii (din blocuri de grafit) sunt alimenta$i de la un transformator monofazat cu puterea S<="0MVA, cos 0,5 ;I tensiune reglabil% n domeniul 50.."50V. grafitarea are loc n 7"3 zile ncepnd cu o nc%lzire lent% pn% la 24002700C &i urmat% de o r%cire lent%. Topirea sticlei se face cu electrozi cilindrici din molibden, grafit sau fier pur (pentru a nu colora sticla). Rezisten$a sticlei topite este: R=(/L) ln(d/re), unde re este raza exterioar% a cilindrului de lungime l, situat la distan$a d de cel%lalt electrod, iar este rezistivitatea sticlei (200,,600m pentru temperaturi mai mari de 200C). Alimentarea cuptorului se face de la un transformator trifazat cu puterea de 50,, "500KVA &i "2 trepte de reglaj. Echipamentul electric al unui cuptor cu rezistoare este prezentat n figura ".40, unde s-au notat: SF siguran$e fuzibile; RT releu termic; C contactor; d releu intermediar; ATR autotransformator trifazat; mV milivoltmetru regulator; T traductor de temperatur%; R cuva care con$ine rezistoarele &i materialul supus nc%lzirii; A,W,V,Wh aparate de m%sur% a curentului, puterii, tensiunii &i energiei. Comutatorul k stabile&te regimul de reglaj al temperaturii (manual pe I sau automat cu ajutorul milivoltmetrului - pe Fig.".40 pozi$ia II). Reglarea temperaturii se face cu un regulator bipozi$ional, con$inut n milivoltmetru; acesta comand% nchiderea sau deschiderea comutatorului C prin intermediul releului d &i prin ac$ionarea contactului a". Pe manual se ac$ioneaz% asupra contactului a2 (milivoltmetrul este scos din func$iune de comutatorul k).

34

ELECTROTEHNIC! GENERAL!

".6.MASURAREA IMPEDAN#ELOR Pentru m%surarea reactan$elor (de fapt a impedan$elor) se utilizeaz% metode industriale sau pun$i de m%sur% alimentate n curent alternativ. O prim% metod% industrial% utilizeaz% un ampermetru &i un voltmetru (conectate n montaj aval sau amonte, n func$ie de valoarea impedan$ei) pentru determinarea inductivit%$ii proprii, a inductivit%$ii mutuale sau a capacit%$ii. Pentru determinarea inductivit%$ii proprii a unei bobine se determin%, mai nti, rezisten$a cu metoda aval (utiliznd o surs% de curent continuu), iar apoi - dac% RV>> RX se utileaz% montajul aval alimentat cu tensiune alternativ% &i se calculeaz% impedan$a UV = R 2 X + (L X ) 2 , ("."64) IA iar din "."64 se determin% inductivitatea " LX = Z 2 X R2 X ; ("."65) - dac% RA<< RX se utilizeaz% montajul amonte alimentat n curent alternativ iar impedan$a &i inductivitatea se determin% cu "."64 &i "."65. Inductivitatea mutual% se determin% m%surnd curentul I din primar &i tensiunea U2 din secundar, cu montajul din figura ".4", &i efectund raportul U2 M= . ("."66) 'I" Zx=

Fig.".4". O alt% metod% pentru determinarea inductivit%$ii mutuale const% n m%surarea inductivit%$ilor bobinelor cuplate n serie, mai nti n direct (curentul intr% prin ambele borne polarizate) L=L" + L2 + 2M, &i apoi n opozi$ie (curentul intr% printr-o born% polarizat% &i, la cealalt% bobin%, prin borna nepolarizat% ) L=L" + L2 2M. Inductivitatea mutual% se calculeaz% cu rela$ia L' L' ' M= . ("."67) 4 Determinarea impedan$ei, indiferent de natura acesteia, se poate face utiliznd pe lng% ampermetru &i voltmetru &i a unui wattmetru, conectate ca n figura ".42. Impedan$a ZX se poate scrie sub forma ZX = RX + jX. Wattmetrul m%soar% puterea activ% a&a nct P RX= 2 I
35

ELECTROTEHNIC! GENERAL!

iar ZX= U = R2 X + X 2 I

Fig.".42. Pun$ile de curent alternativ unt de tip Wheastone au schema din figura ".43.

Fig.".43. Condi$ia de echilibru ( ca &i n cazul pun$ilor de curent continuu) este Z" Z3 = Z2 Z4. ("."68) Notnd ZK= RK +j XK, nlocuind n "."68 &i identificnd p%r$ile reale &i respectiv imaginare se ob$in dou% ecua$ii R"R3 - X"X3 = R2R4 X2X4, R"X3 - X"R3 = R2X4 + X2R4, ("."69) Pe de alt% parte, ZK (k=",,4) poate fi scris explicitnd faza ZK=Z e j k. nlocuind n "."68, se ob$in alte dou% rela$ii echivalente cu "."69 Z"Z3 = Z2Z4, "+3=2+4. ("."70) Din "."69 &i "."70 rezult% c% pentru determinarea impedan$ei necunoscute(montat% ntr-unul din bra$ele pun$ii) r%mn &ase m%rimi pentru aducerea la echilibru a pun$ii. Pun$ile cele mai convenabile (d.p.d.v. al reglajului) permite echilibrarea separat% pentru determinarea lui RX &i pentru determinarea lui X, motiv pentru care dou% din bra$ele pun$ii con$in rezisten$e(sau reactan$e), iar cel de-al treilea con$ine o impedan$% de referin$% Z=R+jX cunoscut%. n figura ".44 este prezentat% schema de tip Maxwell-Wien, care respect% cele expuse mai sus. Condi$ia de echilibru "."68 n condi$iile pun$ii din figura ".44 se scrie sub forma

36

ELECTROTEHNIC! GENERAL!

" j''0 (RX+jLX) = R "R 3 . " R0 + j''0 R0

("."7")

Fig. ".44. Identificnd p%r$ile reale &i respectiv p%r$ile imaginare, egalitatea "."7" se ob$in rela$iile de calcul ale elementelor necunoscute RR LX= R" R3C0, ("."72) RX = " 3 , R0 &i expresia factorului de calitate QX =R0C0. ("."73) Pentru echilibrarea pun$ii se utilizeaz% R0 pentru partea rezistiv% $i C0 pentru partea reactiv%. Puntea de rezonan$% con$ine n trei bra$e elemente rezistive (dintre care dou% fixe R" &i R3 &i una variabil% R2), iar n cel%lalt bra$ elementul necunoscut Z=RX+j LX n serie cu un condensator variabil C. Elementele necunoscute mpreun% cu capacitatea constituie un circuit RLC serie. Condi$ia de echilibru "."68 este " R2(RX +j(LX ))= R"R3. "."74) C Dac% puntea este utilizat% pentru determinarea impedan$ei se men$ine constant% frecven$a tensiunii de alimentare &i se modific% elementele pun$ii, respectiv R2 &i capacitatea C pn% la echilibrarea acesteia. Elementele necunoscute se calculeaz% cu rela$iile RX = R " R 3 , R2 " LX= 2 . ("."75) 'C Dac% se impune m%surarea frecven$ei, se va utiliza o inductivitate de valoare cunoscut% Lx = L &i, modificnd capacitatea C, dup% echilibrarea pun$ii, se calculeaz% frecven$a cu rela$ia " 2 LC

f=

("."76)

37

ELECTROTEHNIC! GENERAL!

Puntea cu echilibrare automat% de tip integral, din figura ".45, serve&te la m%surarea &i indicarea varia$iei unui element rezistiv R+R (traductor rezistiv al unei m%rimi neelectrice). Tensiunea de dezechilibru a pun$ii U este aplicat% unui amplificator A care are rolul de a transforma semnalul U ntr-un semnal A, U capabil s% ac$ioneze servomotorul SM. Servomotorul SM ac$ioneaz%, printr-o leg%tur% mecanic%, asupra poten$iometrului Rp, n sensul anul%rii tensiunii de dezechilibru U, deplasnd totodat% &i cursorul acului indicator I. Servomotorul se va opri atunci cnd se anuleaz% tensiunea de dezechilibru a pun$ii. Fig.".45.

Din condi$ia de dezechilibru (R+R-Rp)R4= R2(R3+ Rp), se poate determina valoarea R cu care s-a modificat rezisten$a. ("."77)

".7.CIRCUITE ELECTRICE TRIFAZATE Producerea &i distribu$ia, c%tre consumatori, a energiei electrice se face n sisteme trifazate de tensiune. Un sistem de tensiuni alternativ trifazat const% din trei tensiuni u", u2, u3 de aceea&i frecven$%, defazate ntre ele cu un unghi electric de 2/3, ca n figura ".46a. Fig.".46.

Sistemul de tensiuni este simetric, dac% cele trei tensiuni au aceea&i valoare efectiv%.
38

ELECTROTEHNIC! GENERAL!

u"=2 U sin (t+), u2=2 U sin (t+-2/3), u3=2 U sin (t++2/3). Celor trei tensiuni "."78 li se asociaz% vectorii complec&i U"=U ej 2 ) j ( 3 " 3 U2=U e =(- j )U , 2 2 2 ) j ( + 3 " 3 =(- j )U , U3=U e 2 2

("."78)

("."79)

care sunt reprezenta$i n figura ".46b. Dac% adun%m rela$iile "."79 constat%m o proprietate a sistemelor de tensiuni trifazate simetrice, &i anume: U"+ U2+ U3=0. ("."80) (Totodat%, avem egalitatea valorilor efective U" = U2 = U3. ) Receptoarele trifazate sunt constituite din trei receptoare monofazate conectate n stea sau n triunghi. Un receptor este echilibrat dac% cele trei impedan$e monofazate, de pe fazele receptorului, sunt egale Z"= Z2= Z3= Z, ("."8") iar, n caz de neegalitate a acestora, spunem c% receptorul este dezechilibrat. ".7.". Receptor echilibrat conectat n stea alimentat cu tensiuni simetrice. Tensiunile de alimentare (numite tensiuni de linie) sunt asimetrice, deci avem egalit%$ile U"2= U23= U3"= Uf. ("."82)

Receptorul fiind echilibrat vom avea ndeplinite egalit%$ile "."8". Tensiunile de la bornele receptoarelor, monofazate, notate cu U", U2 &i U3, n figura ".47, se numesc tensiuni pe fazele receptorului. Rela$iile dintre tensiuni, pentru receptorul conectat n stea, prezentat n figura ".47, se determin% scriind teorema a doua a lui Kirchhoff pe ochiurile interioare, &i anume: U"2= U"- U2, U23= U2- U3, U3"= U3- U", ("."83)

Fig.".47

39

ELECTROTEHNIC! GENERAL!

Deoarece tensiunile de linie constituie un sistem trifazat simetric &i impedan$ele fazelor sunt egale, atunci &i tensiunile de pe fazele receptorului vor fi simetrice, deci vom avea egalit%$ile: U"= U2= U3= Uf. ("."84)

n figura ".48 este prezentat% diagrama fazorial% a tensiunilor, $innd seama de rela$iile "."83. Din triunghiul marcat, isoscel cu unghiuri de /6, putem determina rela$ia ntre tensiunea de linie &i tensiunea de pe faza receptorului Uf=2 Uf cos /6= 3 Uf. ("."85)

Fig.".48. Curen$ii de linie se determin%, cunoscnd tensiunea la borne, cu legea lui Ohm U I"= " , Z" I2= I3= U2 , Z2 U3 . Z3 ("."86)

Deoarece sistemul tensiunilor pe fazele receptorului este simetric &i receptorul este echilibrat, curen$ii de linie vor forma un sistem simetric I"= I2= I3= If. ("."87) Curentul prin conductorul de nul, notat cu I0 se calculeaz% scriind teorema lui I-a a lui Kirchhoff ("."88) I0 = I"+ I2+ I3=0. (n "."88 sa egalat curentul cu 0, deoarece sistemul curen$ilor de linie este simetric). Tensiunile &i respectiv curen$ii prin fazele receptorului fiind acelea&i, puterile vor fi acelea&i pe fiecare faz% a&a nct regimul puterilor pentru receptorul echilibrat conectat n stea este: S=3Sf=3UfIf, P=3Pf=3UfI" cos= 3 UfIfcos, ("."89) Q=3Qf= 3 UIsin. n rela$ia "."89, n ultima egalitate sa $inut seama de rela$ia "."85 dintre tensiunea de linie &i tensiunea de pe faza receptorului.

40

ELECTROTEHNIC! GENERAL!

".7.2. Receptor echilibrat conectat n triunghi alimentat cu tensiuni simetrice Schema unui receptor conectat n triunghi este prezentat% n figura ".49. Se constat% c% ntreaga tensiune a liniei de alimentare se aplic% fazelor receptorului. Curen$ii prin fazele receptorului vor fi: U I"2= "2 , Z"2 I23= I3"= U 23 , Z23 U 3" . Z3"

Fig.".49

Receptorul fiind echilibrat, avem egalitatea impedan$elor. Sistemul de tensiuni fiind simetric, avem egalitatea tensiunilor. Aceste dou% afirma$ii conduc la concluzia c% sistemul curen$ilor prin fazele receptorului va fi simetric, deci avem egalit%$ile I"2= I23= I3"= If. ("."90) Curen$ii de linie se stabilesc scriind teorema I-a a lui Kirchhoff n nodurile schemei din figura ".49 &i anume: I" = I"2- I3", I2 = I23- I"2, "."9") I3 = I3"- I23. Adunnd rela$iile din "."9" ob$inem I" +I2+ I3=0, ("."92) ceea ce indic% faptul c% &i curen$ii de linie vor fi un sistem simetric, deci valorile efective vor fi egale I" = I2 = I3 = IL, ("."93) n figura ".50, este prezentat% diagrama fazorial% a curen$ilor, $innd seama de rela$iile "."9". Din unul din triunghiurile isoscele (figura ".50) se poate determina rela$ia dintre curentul de linie &i curentul prin faza receptorului IL= 2Ifcos/6= 3 If ("."94) Valorile efective ale tensiunilor &i respectiv ale curen$ilor pe fiecare faz% a receptorului, regimul puterilor este: S=3Sf=3Uf If=3 Ul Il, Q=3Qf=3Ul Il sin, ("."95) P=3Pf=3Ul Il cos.

Fig. " 50 n cadrul rela$iilor "."89 &i "."95 se utilizeaz% m%rimile de linie datorit% faptului c%, uneori fazele receptorilor nu sunt accesibile m%sur%torilor.

4"

ELECTROTEHNIC! GENERAL!

".7.3. Receptor dezechilibrat conectat n stea alimentat cu tensiuni simetrice Receptorul fiind dezechilibrat impedan$ele fazelor vor fi neegale Z" Z2 Z3. n schema din figura ".5" s-a notat cu Z0 impedan$a conductorului de nul &i cu U0 c%derea de tensiune de pe aceast% impedan$%. Rela$iile dintre tensiunile de pe fazele receptorului, notate cu indice prim, &i tensiunile de alimentare se stabilesc pe baza teoremei a II - a a lui Kirchhoff, ob$innd: U"= U"+ U0, U2= U2+ U0, ("."96) U3= U3+ U0.

Fig".5". Curen$ii de linie (care sunt aceea&i cu curen$ii prin fazele receptorului) se calculeaz%, $innd seama &i de "."96, cu rela$iile: U '" U " U 0 = = Y " (U " U 0 ), I"= Z" Z" I2=Y2(U2- U0), I3=Y3(U3- U0). Curentul prin conductorul de nul este: U '0 I0= = Y 0U 0 Z0 Pe de alt% parte, aplicnd teorema I-a a lui Kirchhoff, curentul de nul poate fi explicitat n func$ie de ceilal$i curen$i I0 = I" + I2 + I3, ("."99) nlocuind "."98 &i "."97 n "."99 ob$inem expresia tensiunii U0, numit% tensiunea de decalaj a nulului U0= Y "U " + Y 2 U 2 + Y 3U 3 . Y" +Y 2 +Y3 +Y0 (".200) ("."97)

n func$ie de valoarea impedan$ei conductorului de nul Z0, apar mai multe cazuri de reparti$ie a curen$ilor &i tensiunilor, &i anume: A. Z0 = 0 (impedan$a conductorului de nul este foarte mic% ) determin% Y0 = .
42

ELECTROTEHNIC! GENERAL!

Tensiunea U0 = 0 ceea ce conduce la egalitatea tensiunilor de pe fazele receptorului U"= U2 = U3 =Uf, adic% tensiunile vor constitui un sistem simetric. Impedan$ele fazelor fiind neegale &i curen$ii vor fi neegali I" I2 I3 &i curentul prin conductorul de nul va fi diferit de zero. Este de remarcat faptul c%, cu toate c% receptorul este dezechilibrat, tensiunile pe fazele acestuia vor constitui un sistem simetric. B. Z0 = (ceea ce este echivalent cu lipsa conductorului de nul sau ntreruperea acestuia) &i Y0 0. Tensiunea de decalaj a nulului va fi U0 0 ceea ce face ca tensiunile pe fazele receptorului s% nu mai fie egale U" U2 U3 Dezechilibrarea tensiunilor poate face ca una din tensiuni s% fie mult mai mare ca tensiunea de alimentare &i implicit ca tensiunea nominal% a fazei respective, ceea ce va conduce la ntreruperea fazei. n figura ".52 este prezentat un sistem de tensiuni dezechilibrat, unde tensiunea U2 este mult mai mare ca tensiunea nominal%, notat% cu U2. Puterile pe fiecare din faze vor fi diferite, n cazul receptoarelor dezechilibrate (fie c% sistemul de tensiuni pe faze este simetric, fie nesimetric), ceea ce impune m%surarea fiec%rei puteri n parte (pe fiecare faz%) pentru determinarea puterii totale. Spre exemplu puterea aparent% a receptorului este S=U"I" + U2I2 + U3I3. Fig.".52.

Un defect care poate s% apar% n instala$iile trifazate const% n scurcircuitarea unei faze la conductorul de nul, ceea ce va conduce la cre&terea de 3 ori a tensiunii pe cel%lalt dou% faze. Exemplu: Pentru circuitul din figura ".53, alimentat la o tensiune trifazic% simetric% cu valoarea efectiv% 3x380/220 V s% se calculeze curen$ii &i puterile n dou% cazuri: a) Z0 = 0, b) Z0 = . Se cunosc elementele schemei: R = 22, L = 0,2/ H, C = "000/ F, f = 50 Hz. Rezolvare: Se calculeaz% mai nti impedan$ele " Fig.".53. =-"0j. 'C Expresiile tensiunilor n complex, $innd seama de rela$iile "."79 au expresiile: " 3 " 3 U"=220, U2=220(- j ), U3=220(- + j ). 2 2 2 2 Z"=22, Z2=jL=20j, Z3=-j

43

ELECTROTEHNIC! GENERAL!

a)n acest caz, deoarece Z0 = 0, avem Y0 = &i prin nlocuirea n ".200, avem &i U0 = 0. Curen$ii prin laturi vor fi: U I"= " = "0 , I"="0A; Z" U I2= 2 = 5,5( 3 + j ) , I2=""A; Z2 U3 = ""( 3 + j ) , I3=22A; Z3 I0 = I" + I2 + I3 =-"8.5-5.5j, I0="9,3A; I3= Puterile sunt: S=U"I" + U2I2 + U3I3 =2200-2420j. P =2200W Q = 2420Var, care trebuie s% fie egale (&i sunt) cu P=RI2", Q=XL I22 XC I23. b)n acest caz Y0 = 0 &i se calculeaz% admitan$ele " Y"= j, 22 " Y2= j, 20 " Y3= j, "0 cu care determin% tensiunea de decalaj U0=-244+"48j. Curen$ii sunt: I"=22A ; I"= Y"(U"- U0)=2"-6.7j, I2= -"7-6.7j, I2 ="8A ; I3= - 4+"3j, I3 = "4A; I0 =0; Remarc% faptul c% tensiunea pe rezisten$% va avea o valoare foarte mare U" =| U" U0 | = 460V.

44

ELECTROTEHNIC! GENERAL!

".8. M!SURAREA PUTERII N CIRCUITE ELECTRICE M%surarea puterii n circuite electrice se face diferit n func$ie de tipul receptorului (de curent continuu, de curent alternativ monofazat sau trifazat) cu ajutorul wattmetrelor electrodinamice. Pentru m%surarea puterii n curent continuu &i n curent alternativ monofazat se utilizeaz% un wattmetru conectat n circuit ca n figura ".55. S-a notat cu R- receptorul a c%rei putere se determin% cu U- ie&irea bobinei din tensiune, cu Iie&irea bobinei de curent &i cu stelu$% bornele Fig.".55 polarizate, corespunz%toare intr%rilor (de tensiune &i de curent). Nerespectarea bornelor polarizate determin% devia$ia acului indicator n afara scalei instrumentului. n cazul receptoarelor trifazate puterea activ% se determin% cu ",2 sau 3 wattmetre n func$ie de tip. Dac% receptorul este conectat n stea cu conductor de nul &i este echilibrat, valorile efective ale curen$ilor &i respectiv tensiunilor pe fiecare faz% vor fi egale, ceea ce face ca &i puterile active s% fie egale. M%surarea puterii active se face numai Fig. ".56 pentru o faz%, cu un wattmetru conectat ca n figura ".56.(bobina de tensiune este conectat% ntre faz% &i nul). Puterea activ% n cazul receptoarelor echilibrate conectate n stea cu conductor de nul este: P = 3W (".20") Dac% receptorul este dezechilibrat, conectat n stea cu conductor de nul, curen$ii prin fazele receptorului vor fi diferi$i &i pentru m%surarea puterii active se impune utilizarea a 3 wattmetre, care s% m%soare puterea pe fiecare faz%. Wattmetrele se conecteaz% ca n figura ".57, iar puterea activ% total% a receptorului va fi: P = W"+ W2+W3. (".202)

Fig.".57. Pentru m%surarea puterii active absorbite de receptoare la alimentare cu trei conductori, echilibrate sau dezechilibrate, se utilizeaz% 2 wattmetre. Metoda se utilizeaz% n cazul receptoarelor conectate n triunghi &i n cazul receptoarelor conectate n stea f%r% conductor de nul.
45

ELECTROTEHNIC! GENERAL!

n figura ".58 este prezentat modul de conectare a celor dou% wattmetre, atunci cnd se utilizeaz% ca referin$% faza 3. Puterea absorbit% de receptor este P=W"3+ W23. (".203)

Fig.".58. n func$ie de natura sarcinii (reactiv inductiv% sau reactiv capacitiv%) indica$ia unuia din wattmetre poate fi n afara scalei. Se impune inversarea bornelor de tensiune ale wattmetrului respectiv &i schimbarea semnului din rela$ia ".203 a valorii citit% pentru acel wattmetru. Puterea aparent% se calculeaz% n func$ie de curen$ii &i tensiunile m%surate pentru fiecare faz% n parte, dac% receptorul este dezechilibrat (".204) S=Uf"If"+ Uf2If2+ Uf3If3, sau n func$ie de m%sur%torile efectuate pe o singur% faz%, n cazul receptoarelor echilibrate S= 3UfIf, (".205) Puterea aparent% poate fi m%surat% cu aparate special destinate acestui scop sau poate fi calculat% Q = S2 P 2 , din puterea aparent% S &i puterea activ% P. (".206)

46

ELECTROTEHNIC! GENERAL!

".9.CIRCUITE ELECTRICE N REGIM TRANZITORIU Trecerea unui sistem dintr-o stare de regim permanent% n alt% stare de regim permanent nu are loc instantaneu, datorit% iner$iei elementelor componente, ci trecnd printr-o stare intermediar% numit% tranzitorie. Regimul tranzitoriu este un regim variabil, n sensul c% m%rimile electrice depind de timp. Studiul regimului tranzitoriu, pentru circuite simple se face prin integrarea ecua$iilor diferen$iale care descriu comportarea sistemului. n cazul circuitelor complexe se utilizeaz% metoda transformatei Laplace. ".9."Conectarea la re$eaua de curent continuu a unei sarcini rezistiv-inductive Ma&inile de curent continuu sunt caracterizate printr-o inductivitate L conectat% n serie cu o rezisten$% R de valoare mic%. Regimul tranzitoriu are loc de la conectarea ma&inii la re$eaua de curent continuu, &i pn% ce ma&ina ajunge la tura$ia nominal%. n figura ".59, la momentul t = 0, se nchide contactorul K, ceea ce face ca tensiunea la borne s% aib% expresia t<=0, { u(t)=0, u(t)= U, t>0. Rela$ia dintre tensiuni uR+ uL= u, Fig.".59. di Ri+L <=u. ".207) dt Solu$ia ecua$iei ".207 este format% din solu$ia ecua$iei omogene i0 &i o solu$ie particular% ip a ecua$iei neomogene (".208) i(t)=i0+ ip. n ecua$ia omogen% pot fi separate variabilele di di R R i0 + L 0 =0 0 = - dt dt i0 L care conduce la solu$ia (".209) i0=K e ( , unde K este constanta de integrare iar = L\R se nume&te constant% de timp. Solu$ia particular% se adopt% de forma termenului liber ip=Kl U, &i prin nlocuirea n ".207 se determin% valoarea constantei R Kl U +0=U Kl ="/R. nlocuind n ".208 avem t U i(t)= K e ( + . (".2"0) R Constanta de integrare K se determin% din condi$ia ini$ial%, ca i = 0 la t = 0 U U 0=K+ K= - . (".2"") R R Expresia curentului n perioada tranzitorie se ob$ine nlocuind n ".2"0 constanta de integrare t U ( i(t)= ("- e ), (".2"2) R
47
t

ELECTROTEHNIC! GENERAL!

a c%rei form% de varia$ie este prezentat% n figura ".60. Cele dou% regimuri permanente ntre care se desf%&oar% procesul tranzitoriu sunt i=0 la t=0 &i U ip = . R Circuitul ajunge la starea final% cu att mai repede cu ct mai mic% este constanta de timp. Uneori (n cazul ac$ion%rilor cu tiristoare ), se impune a limita viteza de cre&tere a curentului, ceea ce se realizeaz% prin m%rimea constantei de timp.

Fig.".60.

".9.2.Conectarea la re$eaua de curent alternativ a unei sarcini rezistiv inductive Aceast% situa$ie se ntlne&te la conectarea ma&inilor de curent alternativ la sursa de energie electric%. Schema electric% este identic% cu cea din figura ".59,iar la borne se aplic% tensiunea u(t)= ".209. Solu$ia particular% a ecua$iei neomogene se adopt% de forma termenului liber. ip= Kl sin(t+l) Care se nlocuie&te n ".207 RKl sin(t+l) + LKl sin(t+l) = 2 sin(t), De unde se ob$in constantele Kl &i l 2U Kl= , R 2 + (L) 2 L . l = - = - arctg R Solu$ia particular% va fi ip= Ipsin(t+), Fig.".6" unde s-a notat valoarea de regim permanent 2U Ip= . R 2 + (L) 2 Solu$ia ecua$iei diferen$iale asociat% circuitului este format% din suma dintre un termen exponen$ial sc%z%tor &i un termen corespunz%tor regimului final permanent. n figura ".6" este prezentat% modul de varia$ie n timp al curentului absorbit de circuit n cadrul regimului tranzitoriu.

Ecua$ia diferen$ial% a circuitului r%mne ".207 &i solu$ia ecua$iei omogene va fi

0,

2 U sin(t) t >0 t) 0

(".2"3)

48