P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jan 29, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

סב " ד ר תטיש " נ תורוכב בהז ירנידב ת

א דומע נ ףד תורוכב תכסמ תופסות
זוז שמחו םירשעב אנבדזמד - בהזה שירב רמא ימנ יכהו ) ב " דמ מ (: השמחו םירשעמ דחא אוה ףסכ לש רנידד
בהז לש רנידב ד חגנש רוש קרפב חכומ ןכו ' הו ' ) ב " ול ק (. ןיעבשנה לכ קרפבו בהז ירניד םינושארה םינש יבג ) תועובש
דמ ףד : םשו ( מ יתלבקתה יבג בהז רניד ךמ ףסכ לש םיקוקז הרשעמ רתוי הוש בהז לש קוקז ןיא וישכעד הומתל שיו
ףסכ לש שמחו םירשע בהז לש הוש היה ארמגה ימכח ימיבד ףסכהו בהזה רעש ךכ לכ הנתשנ ךיאו רתויה לכל
רל הארנו " יוש םהש וירבד ךותמ עמשמד ליעלד סרטנוקה שוריפכ אלו ףסכ לש םיילפכ ולקשמ בהז רנידד ת ם
תופרט ולא קרפבו ליעל יתשריפדכ ) הנ ףד ןילוח (: טקנדמ ףסכ לש רנידמ הנושמ בהז רניד לש ויבוע היהש עמשמ ימנ
היה ףסכ לשב םיילפכ הנימ עמשו הרישכ בהז לש רניד יבועכ וב רייתשנ םאו כ םהמ הוש ךכיפלו " לקשמ לבא ה
י אלא הוש וניא לקשמכ " וניא בהז לש עלסהש חיכומ שרדמב םגו ב י אלא " ףסכ לש םיעלס ב לאומש רפסבד ) ב ' דכ (
הנוורא ןרוג יבג ביתכ ] יסוביה [ דבו םילקש םישמח ףסכב האנקש " ה ) א ' אכ ( שרדמב שרפמו תואמ שש ףסכ ילקש ביתכ
ה םימיה ירבדד ארקו בהז לש םילקש םישמח ונייהד םילקש תואמ שש ףסכ לאומשד ארקד אשוריפ יכהד " בהז ילקש פ
שש ונייהד םישמח םיחבזד ארתב קרפבו ףסכ לש םילקש תואמ ) זטק ףד (: טבשו טבש לכמ הבגש רחא ןינעב שרפמ
תואמ שש םלוכ ןיב םהש םישמח בהז לש רניד הז ןובשח יפל ףסכ לשכ םיתש לקוש בהז לש רניד שריפש המ יפלו
כב " ר רמוא שמחו םירשעב רמאקד רניד אכה יפטד יאהו ףסכ לש ד " וה ערכהל רתומה זוז יאהד ת רמאקדמ עדת א
הכ טקנ יאמא םיזוז השמח ונייהד אתותשו אזוז לד אכה " לש אשמוח אוה יזוז השמחד אשמוח לד רמימל היל הוה ג
הישפנ יפנאב היל בישח ערכהל אוה רתיה זוז ותואש יפל אלא שמחו םירשע תיצחמל ערכה לש ארועיש ימנ והזו
העמ יצח לקשה תיצחמל םינתונש םילקשב רמאד ןאמל לקשה ירה ףסכ העמ שש רנידהו רניד ינש אוה לקשה תיצחמו
כ " מל אכיאד בג לע ףאו העמ יאצח ד " ףסכ רניד אוהש בהז רניד ערכהב הדומ העמ אוה לקשה תיצחמ ןובלקש םתה ד
ןובלוק ןוידנופ ותואו דחא ןוידנופ אלא ןינתונ ןיאש ףסכ לקש םישמחב םירועש רמוח ערז תיב יבג ךומסב רמאד אהו
ורטורפל וניאד ןובלוק ןושל טקנ אקוד ואל רתוי הלוע ערכהה ןיאד עמשמד ט ןוידנופו עלס אהיש םינשה תוושהל אלא
מל " ערכה םש ךייש אלו ןוידנופ ןתונ וניא זא דחיב לקש םישמח ןתונשכ אמשו דחא ןוידנופ םהמ רסחש לבוי לש םינש ט
ושל תועמ ןיפילחמשכ אלא הערכה ךייש אלו רכממו חקמ ןיעכ יוהד ןובשח יפכ בהז רניד לש ערכהד שריפש המו ינחל
הניפסה רכומהב ןחכשאד בג לע ףאו לקשה תיצחמל העמ יצח לש ערכה ) ב " טפ ףד ב (. י לקוששכד רשב יבג ' ארטיל
השק והימו ףסכ לש ערכהל רשבה תוושהל ןיא המצע ינפב ארטילו ארטיל לכ לקושש ומכ ערכה ךכ לכ ול ןתונ ןיא דחיב
ןיפתושה ןיחאמ ארתב קרפב ןמקל ןובלוקה ןמ ןירוטפש ) ונ ףד (: עאד " בייח ומצע ינפב דחא לכ לקוש םאש ג ) ןובלוקב (
תוערכהב קלחל שיו דחא ןובלוק אלא ןינתונ ןיא דחי םהש אתשה לקש יאצח ינשל תונובלק ינש רהו " יפ ןתנ רב הדוהי ר '
בהזה קרפב ) ב " דמ ףד מ (: ב רכשו תועבטמה תוערכהל אוה רניד ותואש תושעל ידכ ףסכ ול שיש ימש עבטמה ילע
כ " כ אלא ול ריזחמ ןיאו ועבוטל עבטמה לעבל ןינתונ ףסכ לש רניד ה " ףסכ לש ד .

ב דומע דמ ףד תועובש תכסמ תופסות
בהז רניד ןהמ תלבקתה - כ אוהש עמשמ " ףסכ רניד ה הו " בהזה שירב אידהב חכומ נ ) ב " דמ ףד מ (: השקו רל " ת
ישכעד ךכ לכ הנתשנ ךיאד ימ רתוי בהז לש קוקז ןיא ו ' ר רמואו ףסכ לש םיקוקז " היהו ףסכ לשמ בע בהז רנידד ת
םיילפכ לקוש תופירט ולאב עמשמ ןכו ) הנ ףד ןילוח (: בקינ יבג בהז רניד יבועכ רייתשנ םא טקנדמ ויבעב הנושמ היהש
לוחטה כ הוש ךכיפל " י הוש בהזהש ה " ףסכ לש ב דהא יארק ךירפד לאומש תדגאב חכומדכ יד לאומש רפסבד ) דכ ב (
םימיה ירבדבו םילקש םישמח ףסכ הנורא ןרוג יבג בתכ ) אכ א ( תואמ שש בהז ילקש ביתכ פבו ' םיחבזד ארתב ) ףד
זטק : םשו ( הלע ינשמ נ טבש לכמ הבגש ' לבא נ םהש ףסכ ילקש תואמ שש ול ןתנש ינשמ שרדמב ' ארקו בהז לש
ה לאומשד " נ םהש ךכ לכ ףסכ פ ' ה ירבדו בהז לש נ ןהש ףסכמ תואמ שש םימי ' י ונייהד בהז םילקש " םיקלח ב
רוא רתיה רנידו " ערכהל ותוא ןינתונ ויהש ת שי קרפב חכומדכ רוכב ) נ ףד תורוכב . םשו ( ביהי רמאקד ןבה ןוידפ יבג
כב ןנבזמד רניד היל " ונייה אתותשו אזוזד אשמוח לד רמאק אל יאמא אתשהו ןבה ןוידפל ךנהו אתותשו אזוז לד יזוז ה
פב חיכומ ןכו ומצע ינפב ותוא ריכזמ ערכהל אלא היה אלש אזוז אוההד םושמ אלא אשמוח " םילקשד ק ) ב ףד (. ערכהד
חא כמ ד " ינתמב שרפמד ה ' י אוה לקשה תיצחמו העמ יצח םירמוא םימכח ןובלוק אוה המכ " אוה ארקד לקשד תועמ ב
נ לע רתוי ןוידנופ אוהש םירועש רמוח ערז תיב הדופל הנש לכל ןוידנופו עלס ןתיל םימכח ורמאש המו עלס ' םילקש
מל ארקב בותכה " ו עלס טקנ אלא ערכהל אב אל ןוידנופ ותוא םינש ט ןוידנופו עלס רמולו םצמצל רשפא יאד םושמ ןוידנופ
הטורפ שילשמ תוחפ רתוי ןורסח ותוא הלוע היה אלש והשמ רסח .

דות ןייעו " טצ תובותכ ןתנ ה . , ב דחא " דמ מ : , זטק םיחבז הבג :

דכ קרפ ב לאומש
) דכ ( ִ ח ְ מ ִ בּ ָ ך ְ תוֹא ֵ מ הֶ נ ְ ק ֶ א וֹנ ָ ק י ִ כּ אֹל הָ נ ְ ו ַ רֲ א ל ֶ א ְ ךֶ ל ֶ מּ ַ ה ר ֶ מאֹיַּ ו ת ֶ א דִ ו ָ דּ ן ֶ קִ יַּ ו םָ נּ ִ ח תוֹלֹע י ַ הֹלֱ א קָ וֹקי ַ ל הֶ לֲ עאַ אֹלְ ו רי
ר ָ קָ בּ ַ ה ת ֶ אְ ו ן ֶ רֹגּ ַ ה םי ִ שּׁ ִ מֲ ח םי ִ ל ָ ק ְ שׁ ף ֶ סֶ כ ְ בּ :

אכ קרפ א םימיה ירבד
) דכ ( ַ ל ָ ך ְ ל ר ֶ שֲׁ א א ָ שּׂ ֶ א אֹל י ִ כּ אֵ ל ָ מ ף ֶ סֶ כ ְ בּ הֶ נ ְ ק ֶ א הֹנ ָ ק י ִ כּ אֹל ןָ נ ְ ראָ ְ ל די ִ ו ָ דּ ְ ךֶ ל ֶ מּ ַ ה ר ֶ מאֹיַּ ו םָ נּ ִ ח הָ לוֹע תוֹלֲ ע ַ הְ ו קָ וֹקי :
) הכ ( םוֹק ָ מַּ בּ ןָ נ ְ ראָ ְ ל די ִ ו ָ דּ ן ֵ תִּ יַּ ו תוֹא ֵ מ שׁ ֵ שׁ ל ָ ק ְ שׁ ִ מ ב ָ הָ ז י ֵ ל ְ ק ִ שׁ :

www.swdaf.com 1
סב " ד ר תטיש " נ תורוכב בהז ירנידב ת
ב דומע זטק ףד םיחבז תכסמ ילבב דומלת
אינתד , רמוא דחא בותכ : וגו תואמ שש לקשמ בהז ילקש םוקמב ןנראל דוד ןתיו ,' ביתכו : קבה תאו ןרגה תא דוד ןקיו ר
םישמח םילקש ףסכב , דציכ אה ? תואמ תשש ןהש םישמח טבשו טבש לכמ הבוג ;

לאומש שרדמ ) רבוב ( ד בל השרפ " ה ] א [ דוד ןקיו
] א [ ןרוגה תא דוד ןקיו םישמח םילקש ףסכב רקבה תאו ) ש " ב כ " כ ד " ד ( , דוד ןקיו רמוא דחא בותכ יחוי ןב ןועמש יבר ינת
םישמח םילקש ףסכב רקבה תאו ןרוגה תא , תואמ שש לקשמ בהז ילקש םוקמב ןנראל דוד ןתיו רמוא דחא בותכו ) הד " א
כ " כ א " ה ( , טבשו טבש לכמ םילקש םישמח התעמ רומא אלא , םילקש תואמ שש ירה ןב יסוי אבא םשב רמוא יבר
וגו ןרוגה תא דוד ןקיו רמוא דחא בותכ יאסורד ,' דוד ןתיו רמוא דחא בותכו ) ןראל ] ( ןנראל [ וגו םוקמב ,' לא חבזמה םוקמ א
םישמחב , לקש תואמ ששב ןרוגה םוקמו , אבאד הימופמ התעמש אל אנא עומש ןב רזעלא יבר רמא , הנועמש ארבח
אבאד הימופמ , וגו ןנראל דוד ןתיו ,' םיצעל רקבה ילכו םיגירומהו הלועל רקבה לבא , םישמח םילקש ףסכב .

דומע א השרפ רזעילא יבר תנשמ 26
בדב אצויכ ' תא ' מוא ' כ ת ' מוא דחא ' קמה לא םא יכ ' שא ' תכו םכיטבש לכמ םכיהלא ייי רחבי ' מוא דחא ' שא םוקמב םא יכ '
ךיטבש דחאב ייי רחבי , בהז ילקש םוקמב ןנראל דוד ןתיו עירכהו תואמ שש לקשמ . םישמחב אלא הנקנ אל אלהו , נש '
ןרוגה תא דוד ןקיו ] רקבה תאו [ םישמח םילקש ףסכב , ת המו " תואמ שש ל , אלא טבשו טבש לכמ םישמח דוד ןתנש ,
םישמח ולשמ ןתנ אצמנו , הדוהי טבשלש דבלב , דחאב ןימייק םיבותכ ינש ואצמנ , םכיטבש לכמו ךיטבש .

הסק זמר ב לאומש ינועמש טוקלי
בהז ילקש רמוא דחא בותכ םישמח םילקש ףסכב רקבה תאו ןרוגה תא דוד ןקיו תואמ שש לקשמ , וגו דוד ןקיו ביתכו '
ףסכב םישמח םילקש דציכ אה , תואמ שש םהש םישמח טבשו טבש לכמ הבג . ר ' ןב יסוי אבא םושמ רמוא אבא
יאתסוד תואמ ששב ולכ תיבה לכו םישמחב חבזמה םוקמו םיצעו רקב . ףסכ אכהו בהז םתה ביתכ אהו , הבג אלא
בהז ילקש תואמ ששב ףסכ :
www.swdaf.com 2
סב " ד ר תטיש " נ תורוכב בהז ירנידב תר " ת


www.swdaf.com 3
סב " ד ר תטיש " נ תורוכב בהז ירנידב תwww.swdaf.com 4

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->