Μεσημέρι

Να προχωρήσεις λίγο
Να μιλήσεις, να δεις
Η μέρα τίποτα δεν επεφύλασσε
Τη μέρα και αυτή η σημερινή
Ήταν η λιακδα πρωί!πρωί
Μετ μας είπαν πως "α σκοτεινισει
#λλ μ$νο μια μικρή σκι μας έπεσε στα μτια
%αι $λο μπρ&ο και συγχαρητήρια
'λο χαρές και πανηγύρια
(ίπαμε να προχωρήσουμε
Η )ησταρι έμεινε με τα κρ&ουνα μισοαναμμένα
*ρ$νο δεν είχα να την κλείσω
+έγαμε απ, το παρ"υρο να δούμε την αλή"εια
#λλ ποιος να &λει δύναμη για να τ, ανοί-ω
'λες οι προσταγές ήρ"αν για να περπατήσω
Μα που να τρέ-ω χ.ρο δεν έχω
(ίναι $λα στεν
/ρ$μοι, σοκκια, μονοπτια
%αι δεν έχω χ.ρο να υπρ-ω ή να 0ήσω
#ύριο "α 1ναι μια καινούρια ημέρα λέω
'λο το λέω μα τίποτα δε κνω
2ήμερα τα μτια που κοιτούσαν σα να 1"ελαν να μαγέ)ουν
Μα που πας κυρ μου 3
4έλει διαδικασία για να γίνεις μγισσα
/εν είναι τα ματ0ούνια, δεν είναι καν η ματι σου
5οιος πας να πλανέ)εις 3
6ύρισα απ, τους πγους
#π$ ερήμους
#π$ μέρη τροπικ
5ου πας εσύ 3 Τι κνεις τ.ρα πια 3
%αι έστεκες εκεί να κοιτς
Να σε κοιτ. εγ.
#διφοροι και οι δυο
%αφές, τσιγρο εσύ
%αφές νερ$ εγ.
7ι ματιές να πέφτουν, πέτρες πνω σε χ.μα -ηρ$
(ίναι η 0ωή μου
/εν την αλλ0ω πλι
(ίναι το χ.μα το δικ$ μου
/εν χαλω εγ. τον ν$μο