Έτσι περνώ χωρίς απάντηση Και απαρνούμαι ότι με κόπο ζήτησα Ότι με κόπο απέκτησα Απ’τα μάτια σου

,απ’τα χέρια σου Α ή!ειες πέρασαν και ήρ!αν Έ"υ#αν και με κυνή#ησαν Α"ήνοντας με να $ια έ%ω Ανάμεσα σε &σένα και στη ο#ική Και $ιά ε%α τη ο#ική,α#άπη μου 'ι’αυτό και τώρα στέκομαι (ωρίς απάντηση απ)τη σκ ηρή καρ$ιά μου

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful