Που είναι το σύμπαν που μας υποσχέθηκες Πέρα απο τους γαλαξίες του πόνου που μας έταξες

Που είναι όλες οι υποσχέσεις σου ; Λευκά χαρτιά καμμένα στάχτες μοναχά Όλη μας η πορεία ήταν μέσα στους βράχους κα στα σκοτεινά Όλα μας τα λάθη έγιναν επει ή ξεχάσαμε τα ανθρ!πινα "!ρα προχ#ρούμε σε περάσματα στενά "#ν ονείρ#ν μας μονοπάτια περασμένα Όσα πιστέ$αμε ίσ#ς ήταν $έμματα %ια όσα ρισκάραμε ίσ#ς ήταν απάτες &α ξέρουμε π#ς αγ#νιστήκαμε %ια σκοπούς αγνούς που τα συναισθήματα θα είχαν εξυ$!σει 'ιόνια που λι!νουν στις καρ ιές μας είναι οι πράξεις μας (νακού)ιση απεριόριστη όταν τη τήξη τους θα νοι!σουμε