Έζησα ένα καλοκαίρι απόμακρο,νεκρό Σαν εκείνα που παλιές αγάπες Ενώθηκαν μεταξύ τους Για να αιρετ

!σουν τον ύπουλο θεό έρ"τα Εναποθετοντάς του στε#άνια απο μαύρα τριαντά#υλλα $ε είλιζε στο πόνο το %ικό μου καλοκαίρι &ταν σαν εκείνα τα #ιλό%οξα όνειρα 'ου κάνουμε όταν είμαστε ακόμα πολύ νέοι Έξ" από το παράθυρο ακού" ακόμα (α τραγού%ια,τις μοτοσυκλέτες )λα τόσο αμέριμνα περνούν *ακάρια μέσα στην α+υσσό τους ,ναίσθητα και ασυγκίνητα κινούνται όλα γύρ" μας -αι εμείς ακολουθούμε α#!νοντας τα πάντα να κάνουν τη +όλτα τους Γύρ" απο τη ζ"! μας 'όσο ά.υ ο νοιώθει το ποίημα 'ου %ε το %ια+άζει ο άνθρ"πος -αι πόσο ά.υ ος νοιώθ" εγώ 'ου κανείς %ε νοιάστηκε για μένα ,ς είναι θα ζ!σ" και μονά ος ,ς είναι και θα το περάσ" (ο καλοκαίρι του θανάτου 'ου μόνο ζέστη και άος -υριαρ εί -αι η αγάπη ρεζιλεύεται