Υπάρχει διέξοδος

Και ας μη φαίνεται στα δικά μας μάτια
Κάπου εκεί, μακριά, στα σκοτεινά
Ένα φως θα λάμψει
Ένα κερί θα διώξει το σκοτάδι
Υπάρχει διέξοδος
λ!πη δεν είναι
"ιώνιος #ασιλιάς
μοναξιά δε θα κερδίσει
$!τε ένα μικρ% κομμάτι της καρδιάς
Και η απελπισία μπορεί να φ!&ει
"πλά να τρα&ουδάς
Και να χαμο&ελάς
Υπάρχει διέξοδος
'λα είναι ()τημα
*ρ%που
+κέψης
Και καρδιάς
,η σταματάς
"φου&κράσου
*α δέντρα και τους τ(ίτ(ικες το καλοκαίρι
*ις νιφάδες του χιονιο! που πέφτουν το χειμώνα
*ις μυ&δαλιές που ανθί(ουν μες στην άνοιξη
*α φ!λλα του φθινοπώρου που τρέχουν κυνη&ημένα
Υπάρχει διέξοδος
Κάπου εκεί %ταν κοιτάς
Κάποιος άλλος τα ίδια νοιώθει
Και εσ! #αθιά μέσα σου τον α&απάς
*ο ξέρω πως στι&μές σαν και αυτές σε ταρά(ουν
μοναξιά, ο θάνατος, η ε&κατάλειψη
-α θες να δώσεις και να φο#άσαι
-α θες να εμπιστευτείς και να τρέμεις
προδοσία, η ασυδοσία, η ανοησία
'λα αυτά που σε τρομά(ουν μες στον κ%σμο
"λλά υπάρχει διέξοδος
Κάπου θα #ρεθεί
Κάποτε η λ!ση θα δοθεί
"πρ%σμενα, εκεί που δεν το περιμένεις
"πίθανα %ταν τίποτε δεν προσμένεις
Και αν ακ%μη οι ελπίδες σου
.&ουν στείρες κα φρο!δες
/σ! μην απελπί(εσαι
"πλά συνέχισε και πίστεψε
Κάτι θα #ρεθεί
Κάποια α&άπη θα κρατ)σει
Και θα 0ναι παντοτιν)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful