B¹n cã biÕt ?

C¸ch kª giêng ngñ theo phong thuû PGs Méc Thiªn Phßng ngñ vµ sù s¾p xÕp ®å ®¹c trong phßng ngñ hÕt søc quan träng trong ®êi sèng c¸ nh©n cña chñ nhµ vµ gi÷ vai trß chñ yÕu trong viÖc t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng cña ngêi ta. Thµy phong thuû l¹i cho r»ng bè trÝ ®å ®¹c nh giêng bµn trong phßng ngñ cßn ¶nh hëng ®Õn sù thµnh c«ng vµ søc khoÎ cña ngêi sèng trong phßng. VÞ trÝ kª ®å ®¹c trong phßng ngñ ph¶i ®¶m b¶o cho tiÖn nghi sinh ho¹t, vÖ sinh vÒ kh«ng khÝ, ¸nh s¸ng, yªn t©m vÒ an toµn cho søc khoÎ còng nh an ninh cuéc sèng. VÞ trÝ ngñ ®ñ kÝn ®¸o vµ an toµn, t¹o ra t©m lý yªn t©m khi ngñ. VÞ trÝ kª giêng cßn ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng yÕu tè vÒ vËt lý vµ c¸c yÕu tè vÒ phong thuû n÷a. Chóng ta ®Òu biÕt, dßng tõ cña tr¸i ®Êt t¹i mÆt vá sÏ chuyÓn tõ B¾c cùc xuèng Nam cùc. Dßng tõ cña con ngêi ®i tõ ®Ønh ®Çu to¶ ra chung quanh råi chuyÓn tô xuèng phÝa ch©n. CÇn bè trÝ chç ngñ sao cho dßng tõ cña tr¸i ®Êt kh«ng m©u thuÉn víi dßng tõ cña con ngêi. Nh thÕ, ®Ó t¹o vÞ trÝ n»m phï hîp cã thÓ cã c¸c ph¬ng ¸n lµ ch©n quay vÒ phÝa B¾c, ®Çu n»m phÝa Nam. Còng cã thÓ n»m ngang dßng tõ lµ ®Çu quay vÒ híng §«ng, ch©n híng T©y hay ngîc l¹i, ®Çu theo híng T©y, ch©n híng §«ng. Tr¸i víi c¸c híng ®ã g©y ra m©u thuÉn gi÷a dßng tõ cña tr¸i ®Êt víi dßng tõ cña con ngêi. Ngoµi ra, c¬ thÓ con ngêi còng ph©n ®Þnh ©m d¬ng. LÊy trôc ®èi xøng cña ngêi tõ ®Çu xuèng ch©n theo híng mÆt chia ngêi thµnh hai nöa th× nöa ph¶i thuéc d¬ng, nöa tr¸i thuéc ©m. Tríc mÆt thuéc d¬ng, sau lng thuéc ©m.

Dßng tõ cña c¬ thÓ ngêi n»m tèt

H íng

Ta thÊy giêng n»m cña ngêi Trung Hoa cæ cã ba mÆt che kÝn mµ chØ cã lèi vµo n»m lµ hë. Thêng ngêi n»m quay mÆt híng ra phÝa hë nµy. NhiÒu nhµ sinh lý häc khuyªn t thÕ n»m nªn h¬i nghiªng mµ tay ph¶i phÝa díi ®Ó tr¸i tim ë trªn cho tim kh«ng bÞ ®Ì nÆng khi ngñ. Phong thuû cÇu kú h¬n nhiÒu. Phong thuû khuyªn r»ng , khi n»m, mÆt nh×n vÒ híng tèt. Híng tèt ph¶i theo c¸ch tÝnh tuæi vµ mÖnh cña ngêi chñ ®Ó chän. MÖnh ®îc ph©n bæ theo ngò hµnh: kim, méc, thuû, ho¶, thæ. LÊy chu kú lµ 60 n¨m mµ ph©n chia th× cø hai n¨m chung mét mÖnh, nh vËy cã 30 mÖnh c¶ th¶y. Nh mÖnh kim cã b¹ch l¹p kim, sa trung kim, kim b¹ch kim, xoa xuyÕn kim, h¶i trung kim, kiÕm phong kim. Còng nh vËy, cã 6 d¹ng mÖnh thuû lµ tuyÒn trung thuû, trêng lu thuû, thiªn hµ thuû, ®¹i khª thuû, ®¹i h¶i thuû, gi¸ng h¹ thuû. Cã 6 d¹ng mÖnh ho¶ lµ tÝch lÞch ho¶, s¬n h¹ ho¶, phóc ®¨ng ho¶, thiªn thîng ho¶, l trung ho¶, s¬n ®Çu ho¶. Cã 6 d¹ng mÖnh méc lµ d¬ng liÔu méc, tßng b¸ méc, b×nh ®Þa méc, tang ®è méc, th¹ch lùu méc, ®¹i l©m méc. Cã 6 d¹ng mÖnh thæ lµ èc thîng thæ, bÝch thîng thæ, sa trung thæ, lé bµng thæ, thµnh ®Çu thæ, ®¹i tr¹ch thæ. Khi biÕt mÖnh cña mét ngêi, tuú theo nam hay n÷ mµ biÕt cung cña hä. Cung bao gåm trong 8 híng ph¬ng vÞ : B¾c lµ Kh¶m, §«ng B¾c lµ CÊn, §«ng lµ ChÊn, §«ng Nam lµ Tèn, Nam lµ Ly, T©y Nam lµ Kh«n, T©y lµ §oµi, T©y B¾c lµ Cµn. Mçi híng øng víi mét ng«i sao ®îc ph©n chia tèt xÊu nh sau: Sinh khÝ thuéc sao Tham lang ( rÊt tèt), Ngò quû thuéc sao Liªm trinh ( xÊu ), Phóc ®øc thuéc sao Vò khóc ( tèt), Lôc s¸t thuéc sao Léc tèn ( xÊu), Ho¹ h¹i thuéc sao Léc tèn ( xÊu), Thiªn y thuéc sao Cù m«n ( rÊt tèt), TuyÖt m¹ng thuéc sao Ph¸ qu©n ( rÊt xÊu), Phôc vÞ thuéc sao T¶ phï

(tèt). T¸m híng nµy chia thµnh ®«ng tø tr¹ch cã kh¶m, chÊn, tèn, ly vµ t©y tø tr¹ch cã cµn, ®oµi, kh«n, cÊn. Phèi hîp mÖnh cung víi híng nhµ ( mÖnh vµo híng ) nh sau: §¹t ®îc sinh khÝ ( rÊt tèt ) víi c¸c tæ hîp cµn víi ®oµi, kh¶m víi tèn, cÊn víi kh«n vµ chÊn víi ly. NghÜa lµ nh÷ng ngêi cã mÖnh cµn th× ph¬ng t¹o ra sinh khÝ lµ ®oµi, mÖnh kh¶m th× ph¬ng sinh khÝ lµ tèn , mÖnh cÊn cã ph¬ng sinh khÝ lµ kh«n vµ mÖnh chÊn cã ph¬ng sinh khÝ lµ ly.

Ph¬ng vÞ ®Ó xÐt híng vµ híng

ThÝ dô phèi hîp mÖnh cung

Ph¹m vµo Ngò quû ( xÊu ) lµ do tæ hîp mÖnh cung víi híng: cµn víi chÊn, kh¶m víi cÊn, ly víi ®oµi, kh«n víi tèn. §¹t ®îc Phóc ®øc ( tèt) khi tæ hîp mÖnh cung víi híng : cµn víi kh«n, kh¶m víi ly, cÊn víi ®oµi, chÊn víi tèn. Ph¹m vµo Lôc s¸t ( xÊu ) lµ do tæ hîp mÖnh cung víi híng : cµn víi kh¶m, cÊn víi chÊn, tèn víi ®oµi, ly víi kh«n. Ph¹m vµo Ho¹ h¹i ( xÊu ) do tæ hîp mÖnh cung víi híng: cµn víi tèn, kh¶m víi ®oµi, cÊn víi ly, chÊn víi kh«n. §¹t ®îc Thiªn y ( rÊt tèt ) nÕu tæ hîp mÖnh cung víi híng: cµn víi cÊn, kh¶m víi chÊn, tèn víi ly, kh«n víi ®oµi. Ph¹m vµo TuyÖt m¹ng ( rÊt xÊu ) khi tæ hîp mÖnh cung víi híng: cµn víi ly, kh¶m víi kh«n, cÊn víi tèn, chÊn víi ®oµi. §¹t ®îc Phôc vÞ ( tèt ) khi tæ hîp mÖnh cung víi c¸c trïng híng: cµn víi cµn, kh¶m víi kh¶m, cÊn víi cÊn, chÊn víi chÊn, tèn víi tèn, ly víi ly, kh«ng víi kh«n, ®oµi víi ®oµi. MÖnh cung cã thÓ tra trong b¶ng sau:

N¨m sinh D¬ng ¢m 1924 Gi¸p tý 1925 ¢t söu 1926 BÝnh dÇn 1927 §inh m·o 1928 MËu th×n 1929 Kû tþ 1930 Canh ngä 1931 T©n mïi 1932 Nh©m th©n 1933 QuÝ dËu 1934 Gi¸p tuÊt 1935 ¢t hîi 1936 BÝnh tý 1937 §Þnh söu 1938 MËu dÇn 1939 Kû m·o 1940 Canh th×n 1041 T©n tþ 1942 Nh©m ngä 1943 QuÝ mïi 1944 Gi¸p th©n 1945 ¢t dËu 1946 BÝnh tuÊt 1947 §inh hîi 1948 MËu tý 1949 Kû söu 1950 Canh dÇn 1951 T©n m·o

MÖnh cung Nam N÷ Tèn Kh«n ChÊn ChÊn Kh«n Tèn Kh¶m CÊn Ly Cµn CÊn §oµi Cµn Kh«n Tèn ChÊn Kh«n Kh¶m Ly CÊn §oµi Cµn Kh«n Tèn ChÊn Kh«n Kh¶m Ly CÊn §oµi Cµn Kh«n Tèn §oµi CÊn Ly Kh¶m Kh«n ChÊn Tèn CÊn Cµn §oµi CÊn Ly Kh¶m Kh«n ChÊn Tèn CÊn Cµn §oµi CÊn Ly Kh¶m Kh«n

MÖnh niªn H¶i trung kim H¶i trung kim L trung ho¶ L trung ho¶ §¹i l©m méc §¹i l©m méc Lé bµng thæ Lé bµng thæ KiÕm phong kim KiÕm phong kim S¬n ®Çu ho¶ S¬n ®Çu ho¶ Gi¸ng h¹ thuû Gi¸ng h¹ thuû Thµnh ®Çu thæ Thµnh ®Çu thæ B¹ch l¹p kim B¹ch l¹p kim D¬ng liÔu méc D¬ng liÔu méc TuyÒn trung thuû TuyÒn trung thuû ¤c thîng thæ ¤c thîng thæ TÝch lÞch ho¶ TÝch lÞch ho¶ Tßng b¸ méc Tßng b¸ méc

1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964

Nh©m th×n QuÝ tþ Gi¸p ngä ¢t mïi BÝnh th©n §inh dËu MËu tuÊt Kû hîi Canh tý T©n söu Nh©m dÇn QuÝ m·o

ChÊn Kh«n Kh¶m Ly CÊn §oµi Cµn Kh«n Tèn ChÊn Kh«n Kh¶m ly Ly

ChÊn Tèn CÊn Cµn §oµi CÊn Ly Kh¶m Kh«n ChÊn Tèn CÊn

Trêng lu thuû Trêng lu thuû Sa trung kim Sa trung kim S¬n h¹ ho¶ S¬n h¹ ho¶ B×nh ®Þa méc B×nh ®Þa méc BÝch thîng thæ BÝch thîng thæ Kim b¹ch kim Kim b¹ch kim

Gi¸p Cµn Phóc ®¨ng ho¶ th×n 1965 ¢t tþ CÊn §oµi Phóc ®¨ng ho¶ 1966 BÝnh ngä §oµi CÊn Thiªn hµ thuû LÊy mét thÝ dô c¸ch kiÓm tra híng kª giêng. B¹n 36 tuæi d¬ng lÞch, sinh n¨m 1964 tøc n¨m Gi¸p th×n. B¹n lµ trai, cung mÖnh sÏ lµ Ly, mÖnh niªn lµ Phóc ®¨ng ho¶. Cung Ly thuéc t©y tø tr¹ch bao gåm cµn, ®oµi, kh«n, chÊn. NÕu kª giêng cã híng m¾t nh×n vÒ c¸c cung sau ®©y th× tèt : kh¶m, chÊn, tèn, ly, ®oµi . Kª giêng nh×n vÒ híng cÊn, kh«n, cµn th× xÊu. Ngêi ®Î n¨m 1958 lµ n¨m MËu tuÊt, mÖnh cµn. Cµn thuéc t©y tø tr¹ch nªn hîp víi cµn , ®oµi, kh«n, cÊn . MÖnh cµn nµy xung víi c¸c cung kh¶m, chÊn, tèn, ly. Nh vËy ngêi chñ nhµ nµy kª giêng sao cho khi n»m , mÆt quay vÒ phÝa T©y B¾c lµ tèt nhÊt, cßn cã thÓ quay vÒ c¸c híng T©y, T©y Nam vµ §«ng B¾c. Kª giêng ®Ó khi n»m nh×n theo híng B¾c, §«ng, §«ng Nam vµ Nam bÞ híng xÊu. Phong thuû rÊt kiªng kª ®Çu giêng s¸t cöa sæ vµ Ýt khi kª ch©n giêng s¸t cña ®i. Nªn kª ®Çu giêng s¸t têng ®Ó t¹o sù tin cËy an toµn. NhiÒu nhµ thêng kª mét c¹nh giêng s¸t têng mµ chØ ®Ó mét lèi lªn giêng. Kª thÕ nµy, ngêi n»m phÝa trong ra khái giêng ph¶i bíc qua ngêi n»m ngoµi, kh«ng

tiÖn dông. Tèt nhÊt lµ cã thÓ lªn xuèng giêng theo c¶ hai c¹nh. Kª nh thÕ kh«ng cßn kh¸i niÖm ngêi n»m trong, ngêi n»m ngoµi n÷a. Sau ®©y lµ thÝ dô cña ba c¸ch kª giêng tèt theo quan ®iÓm phong thuû.

Bèn h×nh sau ®©y minh ho¹ c¸ch kª giêng kh«ng theo phong thuû vµ chÞu nhiÒu ¶nh hëng kh«ng tèt cho sù ngñ trong phßng.

Thùc ra sù bè trÝ giêng ngñ cßn phô thuéc tæng diÖn tÝch sö dông ®ang cã. Nhµ qu¸ chËt chéi th× lµm sao nhÐt ®ñ sè chç n»m, cßn tèt xÊu theo phong thuû lµ ®iÒu bµn sau./.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful