‫יומא סג שחוטי חוץ‬

‫בס"ד‬

‫סיכום שיטות בשחוטי חוץ‬
‫לשם‬
‫הקרבן‬
‫המיועד‬
‫לשמו‬

‫פסח בשאר ימות השנה‬
‫שחוטי חוץ‬
‫פטור‬

‫‪3‬‬

‫מחוסר זמן בבעלים‬
‫אשם‬

‫עולה ושלמים‬

‫חטאת‬

‫בעי עקירה‬

‫שחוטי חוץ‬

‫שחוטי חוץ‬

‫שחוטי חוץ‬

‫סתמא לשמו‬

‫פטור‬

‫חייב‬

‫פטור‬

‫רב חסדא‬
‫שלא לשמו‬

‫חייב‬

‫בעי עקירה‬

‫חייב‬

‫חייב‬

‫פטור‬

‫לשמו‬

‫פטור‬

‫סתמא לשמו‬

‫פטור‬

‫חייב‬

‫פטור‬

‫‪1‬‬

‫רב דימי‬
‫רב ירמיה מדפתי‬

‫‪2‬‬

‫שלא לשמו‬

‫פטור‬

‫לשמו‬

‫חייב‬

‫בעי עקירה‬
‫אבל עקירת חוץ‬
‫לאו שמה עקירה‬

‫פטור‬

‫חייב‬

‫פטור‬

‫סתמא שלא לשמו‬

‫פטור‬

‫חייב‬

‫פטור‬

‫‪1‬‬

‫רבין‬
‫רב אשי‬
‫שלא לשמו‬

‫לשמו‬

‫חייב‬

‫‪4‬‬

‫?‬

‫לא בעי עקירה‬

‫חייב‬

‫חייב‬

‫פטור‬

‫סתם אשם לשמו‬

‫פטור‬

‫חייב‬

‫פטור‬

‫רב חלקיה בר טובי‬
‫שלא לשמו‬

‫חייב‬

‫אשם בעי עקירה‬

‫חייב‬

‫פטור‬

‫חייב‬

‫‪ 1‬בשם רבי ירמיה אמר רבי יוחנן‬
‫‪ 2‬מדברי התוד"ה ופליגא נראה שרב ירמיה מדפתי היה מתני הכי בדעת רבין )ולפי זה אין חילוק בין דברי רבין לדברי רב דימי(‬
‫‪ 3‬אבל השעירים של יו"כ לפני ההגרלה חייבים הואיל וראויים לשעיר המוסף בלי שום עקירה כי גם השעיר לה' והמוסף הם חטאות‬
‫‪ 4‬רב חלקיה בר טובי בוודאי סובר שעקירה מועילה בחוץ אלא לא ברור מה דעתו לגבי קרבן פסח האם בעי עקירה )ופטור( או לא )וחייב(‬

‫ויקרא פרק יז‬

‫)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר‪:‬‬
‫יהם זֶה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק ֵלאמֹר‪:‬‬
‫אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ‬
‫אַהרֹן וְ ֶאל ָבּנָיו וְ ֶאל ָכּל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ‬
‫)ב( ַדּ ֵבּר ֶאל ֲ‬
‫)ג( ִאישׁ ִאישׁ ִמ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ַחט שׁוֹר אוֹ ֶכ ֶשׂב אוֹ ֵעז ַבּ ַמּ ֲחנֶה אוֹ ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ַחט ִמחוּץ ַל ַמּ ֲח ֶנה‪:‬‬
‫ֵח ֵשׁב ָל ִאישׁ ַההוּא ָדּם ָשׁ ָפ ְך וְ נִ ְכ ַרת ָה ִאישׁ‬
‫מוֹעד לֹא ֱה ִביאוֹ ְל ַה ְק ִריב ָק ְר ָבּן ַליקֹוָק ִל ְפנֵי ִמ ְשׁ ַכּן יְ קֹוָק ָדּם י ָ‬
‫)ד( וְ ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ‬
‫ַההוּא ִמ ֶקּ ֶרב ַעמּוֹ‪:‬‬
‫ויקרא פרק כב‬

‫ֶדר אוֹ ִלנְ ָד ָבה ַבּ ָבּ ָקר אוֹ ַבצֹּאן ָתּ ִמים יִ ְהיֶה ְל ָרצוֹן ָכּל מוּם לֹא יִ ְהיֶה בּוֹ‪:‬‬
‫ֶבח ְשׁ ָל ִמים ַליקֹוָק ְל ַפ ֵלּא נ ֶ‬
‫ַק ִריב ז ַ‬
‫)כא( וְ ִאישׁ ִכּי י ְ‬
‫ַלּ ֶפת לֹא ַת ְק ִריבוּ ֵא ֶלּה ַליקֹוָק וְ ִא ֶשּׁה לֹא ִת ְתּנוּ ֵמ ֶהם ַעל ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ַליקֹוָק‪:‬‬
‫ָרב אוֹ י ֶ‬
‫ַבּ ֶלת אוֹ ג ָ‬
‫ֶרת אוֹ ָשׁבוּר אוֹ ָחרוּץ אוֹ י ֶ‬
‫)כב( ַעוּ ֶ‬
‫ויקרא פרק כב‬

‫)כו( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר‪:‬‬
‫ֵר ֶצה ְל ָק ְר ַבּן ִא ֶשּׁה ַליקֹוָק‪:‬‬
‫ָה ְלאָה י ָ‬
‫וּמיּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י ו ָ‬
‫ָמים ַתּ ַחת ִאמּוֹ ִ‬
‫ָלד וְ ָהיָה ִשׁ ְב ַעת י ִ‬
‫)כז( שׁוֹר אוֹ ֶכ ֶשׂב אוֹ ֵעז ִכּי יִ וּ ֵ‬
‫)כח( וְ שׁוֹר אוֹ ֶשׂה אֹתוֹ וְ ֶאת ְבּנוֹ לֹא ִת ְשׁ ֲחטוּ ְבּיוֹם ֶא ָחד‪:‬‬
‫במדבר פרק לא‬

‫)מח( וַיִּ ְק ְרבוּ ֶאל מ ֶֹשׁה ַה ְפּ ֻק ִדים ֲא ֶשׁר ְלאַ ְל ֵפי ַה ָצּ ָבא ָשׂ ֵרי ָה ֲא ָל ִפים וְ ָשׂ ֵרי ַה ֵמּאוֹת‪:‬‬
‫ָדנוּ וְ לֹא נִ ְפ ַקד ִמ ֶמּנּוּ ִאישׁ‪:‬‬
‫ָשׂאוּ ֶאת רֹאשׁ אַנְ ֵשׁי ַה ִמּ ְל ָח ָמה ֲא ֶשׁר ְבּי ֵ‬
‫יך נ ְ‬
‫ֲב ֶד ָ‬
‫ֹאמרוּ ֶאל מ ֶֹשׁה ע ָ‬
‫)מט( ַויּ ְ‬
‫ַפשׁ ֵֹתינוּ ִל ְפנֵי יְ קֹוָק‪:‬‬
‫כוּמז ְל ַכ ֵפּר ַעל נ ְ‬
‫ָהב ֶא ְצ ָע ָדה וְ ָצ ִמיד ַט ַבּ ַעת ָע ִגיל וְ ָ‬
‫ַק ֵרב ֶאת ָק ְר ַבּן יְ קֹוָק ִאישׁ ֲא ֶשׁר ָמ ָצא ְכ ִלי ז ָ‬
‫)נ( ַונּ ְ‬
‫‪1‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful