You are on page 1of 2

a) Emplena els buits amb a o ha, segons correspongui: ha: verb haver / a: preposici Encara no ___ anat ___

la perruqueria, la tieta? Ara no s si ___ sortit ___ comprar o si ___ pujat ___ la terrassa. Vost ___ de dirigir-se ___ la secretaria i donar ___ la secretria tot el que ___ portat aqu. Estic acostumat ___ anar ___ dormir cap ___ les dotze de la nit. u ___ estat, ai!"? #$ __ _ sentit un soroll que ___ arri%at &ins __ _ la cuina.

b)Emplena els buits amb em, amb o hem, segons correspongui: em' pronom (jo, a mi) * +em' ,er% +a,er * am%' preposici.. /a pro&essora _____diu que tots _____ apro,at _____ un set. 0. _____ sem%la que _____ d$anar-+i tots _____ autocar 1. _____de pensar alguna cosa ms per sopar. _____ el pa _____ tomquet no n$+i +a prou. 2. _____ dit cinquanta ,egades que no es pot c-rrer per aqu _____ sa%ates3

c)Emplena els buits amb eh o he, segons correspongui: e+' onomatopeia * +e' ,er% +a,er .. ___ __3 4ois, ,eniu que ,eureu el regal que _____ comprat per a l$Agns3 0. 5o no _____ dit que tu +agis mentit, __ ___? 1. 4o, _____3 4o paguis que ja _____ pagat jo a%ans.

d)Emplena els buits amb quan, quant, quants, tan o tant, segons correspongui: quan' temps *quant i quants' quantitat * tan' comparaci- *tant' quantitat _______surti el sol, anirem a la platja. Aquest cot!e corre_______, que arri%arem en dues +ores. 4o me l$omplis_______, el got. _______s$aca%i aquesta can6-, seurem i prendrem un gint"nic. _______s el paquet de ta%ac?

Aquest restaurant no s _______%arat com aquell d$all. _______cot!es que +i +a en aquesta carretera3 /$+otel no era _______%o com deien. Es pensa que posant-se_______oli es tornar morena ms de pressa. _______ens tornarem a ,eure, maco?

e)Posa laccent a lES quan calgui: es: pronom o frase impersonal / s: verb ser .La Maria es molt simptica amb la resta de la classe. .Es molt important arribar puntual a les reunions. .Es va sentir un crit. .Si es aix jo potser m' i apunto. .Es o no es seria una frase similar a la !ue di"u S a#espeare. .$!uesta roba es porta molt% ara. .Es diu !ue apujaran els preus a causa de la crisi. .Es un tema al !ual ens tornarem a referir. .La Mireia es renta les dents de se"uida. .En &ere es pentina i els nois es reuneixen per aprofitar el temps. .'o s de bona educaci( menjar xiclet i llaminadures a l'aula. .Es com a verb sense accent seria una falta orto"rfica. .L'estudiant es pot fer molt de mal si no t cura !uan escala. .)n esbar*erar s un conjunt "ran d'esbar*ers. .Els nois es deien coses els uns als altres. .+a n'estic fart% si es ell% me'n vai". .La Sa"rada ,amlia es el pilar de -atalun.a.