You are on page 1of 4

CONTRACT DE SUBINCHIRIERE INCHEIAT AZI ..

I.

PARTILE CONTRACTANTE Daraban Odette PFA cu sediul in Satu Mare, bld. Independentei, bl.UH40, ap. 22, in calitate de locatar Si ... cu sediul in .., str. ..., bl ..., nr., ap... in calitate de sublocatar.

II.

OBIECTUL CONTRACTULUI Art.1. Locatarul subinchiriaza sublocatarului postul de lucru de

. situat in Satu Mare, bld. Transilvaniei, nr. 4/1 pe care il detine pe baza contractului de inchiriere nr. Din data de ...., incheiat cu SC PATROBA SRL cu sediul in Satu Mare, str. Muncitorilor, nr.2, CUI 29172896, J30/767/2011 reprezentat de Criste Aurel Vasile. Art.2. Locatarul preda sublocatarului bunul inchiriat la data de

. Art.3. Locatarul preda sublocatarului bunul inchiriat in stare buna.

III.

PRETUL INCHIRIERII, MODALITATI DE PLATA Art. 4 Pretul inchirierii, respectiv chiria este de 80,00 (optzeci) euro/luna- valabil pe o perioada nelimitata.
1

Modalitatea de plata Sublocatarul va plati chiria in data de 20 a lunii in curs. In cazul in care chiria nu este platita la termenul scadent, sublocatarul va suporta penalitati de intarziere de 0.5% pe zi, calculate la suma datorata.

IV.

DURATA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE Art.5. Prezentul contract de inchiriere se incheie pe o perioada nelimitata incepand din data de .. Art.6. In cazul in care una din parti se razgandeste inainte de expirarea contractului, va notifica in scris cu 30 zile inainte.

V.

OBLIGATIILE LOCATARULUI

Art.7. Locatarul va preda sublocatarului postul de lucru in buna stare de functionare incepand cu data de. Art.8. Locatarul nu va stanjeni sublocatarul in exercitarea dreptului de folosinta asupra bunului inchiriat si nici nu va face acte care ar putea restrange folosinta acestuia de catre sublocatar.

VI.

OBLIGATIILE SUBLOCATARULUI

Art.9. Sa repare sau sa inlocuiasca elementele de constructii si de instalatii deteriorate din folosinta comuna, ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare, indiferent daca acestea sunt in interiorul sau in exteriorul cladirii; daca persoanele care au produs degradarea nu sunt

identificate, cheltuielile de reparatii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc in comun elementele de constructii, de instalatii, obiectele si dotarile aferente; Art.10. Sa asigure curatenia si igienizarea postului de lucru si la partile de folosinta comuna pe toata durata contractului de inchiriere; Art.11. Sa plateasca la termen chiria convenita cu locatarul, precum si apa, intretinerea, energia electrica, caldura, etc. Art.12. Sublocatarul se oblige sa suporte toate cheltuielile referitoare la utilitatile consummate pentru folosinta bunului inchiriat, respectiv gaz, curent, apa-canal, degajarea gunoiului, cheltuieli de intretinere, anume a partii care ii revine din totalul cheltuielilor. Art.13. Sublocatarul nu va face modificari bunului inchiriat decat cu acordul scris al locatarului.

VII.

RASPUNDEREA PARTILOR CONTRACTANTE Art.14. Pentru nerespectarea obligatiilor prevazute in acest contract de catre una dintre parti, cealalta parte poate solicita desfiintarea contractului cu un preaviz. Art.15. Pentru neplatirea chiriei in termenele contractuale, locatarul poate solicita unilateral rezilierea contractului si evacuarea sublocatarului daca se depasesc 15 zile calendaristice.

VIII. LITIGII Art.16. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de accord, vor fi solutionate de instantele de judecata.

IX.

ALTE CLAUZE Art.17. Contractul au fost incheiat in 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

LOCATAR Daraban Odette PFA

SUBLOCATAR