You are on page 1of 15
Bazelski komitet 2009. započeo izradu novog sporazuma (Basel III) kojeg je doveo u finalnu fazu u
Bazelski komitet 2009. započeo izradu novog
sporazuma (Basel III) kojeg je doveo u finalnu
fazu u periodu od jeseni 2010. do ljeta 2011.
Težnja je da se uočeni dosadašnji propusti
(kroz Basel I i II) modificiraju putem
regulatornih normi kroz Basel III
Najvedi novitet odnosi se na eksplicitno definiranje standarda likvidnosne adekvatnosti Znatno je ojačan standard kapitalne adekvatnosti
Najvedi novitet odnosi se na eksplicitno
definiranje standarda likvidnosne adekvatnosti
Znatno je ojačan standard kapitalne
adekvatnosti (konezervacijski i kontra-ciklički
‘’buffer’’); definirana je minimalna razina
financijske poluge; uvode se minimalni zahtjevi
za likvidnošdu preko uvođenja dvaju
likvidnosnih omjera i dr.
Predložena je implementacija u periodu od 2011. do 2019. godine bududi uvođenje novih regulatornih zahtjeva dodatno
Predložena je implementacija u periodu od
2011. do 2019. godine bududi uvođenje novih
regulatornih zahtjeva dodatno optereduje
resurse i troškove poslovanja banaka
Osnovni je cilj poboljšati sposobnost
apsorpcije gubitaka bankarske industrije kroz
poboljšan način upravljanja rizicima i vedu
transparentnost poslovanja komercijalnih
banaka
‘’sistemske razlike’’ – mikro i makro prudentna regulacija odnosno podizanje otpornosti pojedine banke i bankovnog sustava
‘’sistemske razlike’’ – mikro i makro prudentna
regulacija odnosno podizanje otpornosti
pojedine banke i bankovnog sustava opdenito
Dakle, nova pravila prisiliti de banke da drže
više kapitala u nastojanju da se izbjegnu nove
financijske krize i gospodarski krahovi odnosno
uspostavljanje bankovnog sustava otpornog na
krize
 Odluka o upravljanju rizicima (NN, br. 1/2009., 41/2009., 75/2009. i 2/2010.)  Rizici kojima je
Odluka o upravljanju rizicima
(NN, br. 1/2009., 41/2009., 75/2009. i 2/2010.)
Rizici kojima je banka izložena u svom poslovanju jesu:
• rizik likvidnosti,
• kreditni rizik,
• kamatni, devizni i ostali tržišni rizici,
• rizici izloženosti prema jednoj osobi,
rizici povezani s kapitalnim ulaganjima, ulaganjima u nekretnine i drugu
trajnu imovinu,
• rizici neispunjenja obveza druge ugovorne strane povezani s državom
podrijetla druge ugovorne strane,
• operativni rizik, uključujudi rizik koji proizlazi iz neadekvatnog
upravljanja informacijskim i pridruženim tehnologijama,
• ostali rizici.
 Banka je dužna kontinuirano obavljati mjerenje, procjenu i upravljanje svim rizicima kojima je u svom
Banka je dužna kontinuirano obavljati mjerenje, procjenu i
upravljanje svim rizicima kojima je u svom poslovanju izložena
Kriterije, način i postupke mjerenja, procjene i upravljanja
rizicima, banka je dužna propisati svojim opdim aktima
Opdi akti moraju obuhvadati:
• unutarnje postupke banke za određivanje i mjerenje rizika,
• procedure i druge radnje kojima se osigurava dosljedna
primjena utvrđenih postupaka i načina mjerenja rizika,
• unutarnje postupke kojima se osigurava nadzor nad
ispravnošdu primjene propisanih postupaka i procedura za
mjerenje rizika.
 REZERVIRANJA (RASHODI) I REZERVE (RASPODJELA DOBITI)  Banka je dužna kontinuirano procjenjivati kreditni rizik i
REZERVIRANJA (RASHODI) I REZERVE (RASPODJELA DOBITI)
Banka je dužna kontinuirano procjenjivati kreditni rizik i
provoditi rezerviranja za pokride gubitaka koji proizlaze iz
kredita i sličnih tražbina i preuzetih izvanbilančnih
potencijalnih obveza (plasmani).
Rezerviranja za pokride gubitaka po plasmanima i preuzetim
izvanbilančnim obvezama formiraju se na teret rashoda banke.
Hrvatska narodna banka propisuje način izračunavanja
rezerviranja i kriterije klasifikacije prema stupnjevima rizika
kredita i sličnih tražbina, odnosno preuzetih izvanbilančnih
potencijalnih obveza - ODLUKA HNB o klasifikaciji plasmana I
izvanbilančnih obveza kreditnih institucija.
 Rezerve za opde bankovne rizike namijenjene pokrivanju gubitaka koji mogu nastati uslijed rizika koji proizlaze
Rezerve za opde bankovne rizike namijenjene pokrivanju
gubitaka koji mogu nastati uslijed rizika koji proizlaze iz
njezinoga ukupnog poslovanja smatraju se raspodjelom
ostvarene dobiti poslije oporezivanja.
Kamatni, devizni i ostali tržišni rizici - Banka mora na
odgovarajudi način uskladiti svoju imovinu i obveze na temelju
kojih je izložena rizicima gubitaka zbog promjene kamatnih
stopa, tečajeva stranih valuta, cijene vrijednosnih papira i
ostalih financijskih instrumenata ili zbog ostalih tržišnih rizika
 Regulativa: • Direktiva o kapitalnim zahtjevima (2006/28/EC) i izmjene svibanj 2009. • Odluka o velikim
Regulativa:
• Direktiva o kapitalnim zahtjevima (2006/28/EC) i izmjene svibanj 2009.
• Odluka o velikim izloženostima NN 2/2010.
Osnovna ideja kod velikih izloženosti je ograničiti koncentracijski rizik
odnosno one izloženosti prema jednoj osobi ili grupi povezanih osoba koje
mogu dovesti do takvih gubitaka koji bi mogli ugroziti nastavak poslovanja
kreditne institucije
način na koji se izračunava velika izloženost :
• bruto ili neto iznos,
• definicija grupe povezanih osoba,
• ograničenje najvede dopuštene izloženosti,
• posebna ograničenja prema određenim osobama čiji se status u odnosu
na kreditnu instituciju razlikuje od statusa redovnih klijenata,
• ograničenje prema članicama grupe kreditnih institucija.
Red. Vrsta izloženosti i ograničenja Ograničenje prema ZOKI br. 1. Velika izloženost 10% JAK 2. Najveda
Red.
Vrsta izloženosti i ograničenja
Ograničenje prema ZOKI
br.
1.
Velika izloženost
10% JAK
2.
Najveda dopuštena izloženost
25% JAK
3.
Ograničenje ukupnih izloženosti
600% JAK
4.
Jedna osoba u posebnom odnosu
10% JAK
5.
Ukupno osobe u posebnom odnosu
50% JAK
6.
Izloženosti unutar grupe banaka koje ulaze u
25% JAK
nadzor na konsolidiranoj osnovi
7.
Izloženosti prema nadređenim i podređenim
društvima kreditne institucije
25% JAK
 Izloženost banke prema jednoj osobi je iznos svih tražbina po kreditima i drugim osnovama, ulaganja
Izloženost banke prema jednoj osobi je iznos svih tražbina po
kreditima i drugim osnovama, ulaganja u vrijednosne papire i
vlasničke uloge i preuzetih obveza banke prema jednoj osobi.
Za izračun izloženosti banke po pojedinoj vrsti tražbina
primjenjuju se odredbe standarda primjenjive na iskaz istih
tražbina u financijskim izvještajima (npr. ulaganja koja se drže
radi trgovanja iskazuju se po fer vrijednosti ulaganja).
Osobe u posebnom odnosu :
• Dioničari s 5 i više posto glasova
• Članovi uprave i nadzornog odbora te prokuristi KI
• Osobe s posebnim ugovorima
• Pravne osobe u čijem kapitalu KI ima sudjelovanje (20% i više udjela)
Grupa poveznih osoba - izloženost na konsolidiranoj osnovi -
stroži tretman izloženosti prema KI koje čine grupe KI.
 Odluka o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija (NN, br. 1/2009., izmjene i dopune
Odluka o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza
kreditnih institucija (NN, br. 1/2009., izmjene i dopune NN
75/2009., NN 2/2010 )
Odluka o jamstvenom kapitalu kreditnih institucija (NN, br.
1/2009., izmjene i dopune NN 41/2009., NN 75/2009., NN
2/2010.)
Odluka o adekvatnosti jamstvenog kapitala kreditnih
institucija (NN, br. 1/2009, izmjene i dopune NN 75/2009.,
NN 2/2010.)
Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
banaka (NN, br.62/2008.)
 Kontni plan banaka KPB  Propisuje ga Hrvatska narodna banka  Obvezan je za primjenu
Kontni plan banaka KPB
Propisuje ga Hrvatska narodna banka
Obvezan je za primjenu na razini propisanih konta za poslove
koje banka obavlja u svoje ime i za svoj račun
Mogudnost analitičke razrade i dopune kontnog plana uz
obvezu da se stanja slobodno otvorenih konta uključe u
financijske izvještaje
Mandatni (povjerenički) poslovi – slobodan izbor: propisani
kontni plan ili poseban kontni plan koji banka u tu svrhu
propiše
 KP je napravljen po desetičnom sustavu  Propisani su razredi, skupine konta, sintetička konta, analitička
KP je napravljen po desetičnom sustavu
Propisani su razredi, skupine konta, sintetička konta, analitička
konta i dio subanalitičkih konta – propisan je sadržaj KP do
pete razine konta – sintetička konta (treda razina) +
sektorizacija
Obilježja KP: propisan,detaljan, opsežan, dosta analitike
Omogudava izradu financijskih izvještaja i statističkih izvještaja,
te omogudava provedbu nadzora nad radom banaka
Primijenjene klasifikacije i raščlanjivanja konta djelomično su
zahtijevane prikupljanjem statističkih podataka
(npr.sektorizacija), a djelomično potrebama nadzora npr. za
izračun adekvatnosti kapitala
 Uvodi se novi način izvješćivanja  Informacije se dostavljaju u slogovima s više obilježja 
Uvodi se novi način izvješćivanja
Informacije se dostavljaju u slogovima s više obilježja
Aplikacija za dostavljanje podataka banaka
Moguće je donošenje novog kontnog plana za banke