You are on page 1of 2

Veernji ispit savjesti

To je molitva od 15-ak minuta; provjera dana, razmatranje o dogaajima i susretima, gledanje ljubavi koju nam Otac udjeljuje. 1. Kako napraviti veernji ispit savjesti? a) Pripremi se za susret s Bogom zamoli da te prosvijetli da moe uraditi provjeru dana, gledaju!i na dan onako kako "og gleda - s ljubavlju. #eci $% svemu to je bilo. &'na(i pri)vati sve to se dogodilo* +ri)vatiti dan sa svim radostima, te ko!ama, dogaajima i razo(aranjima. ,ledati ga (itavog, ne obaziru!i se samo na jednu to(ku, jedan dogaaj. -idjeti svakida nje stvari, male i velike. ,dje sam doprinio.doprinijela, gdje sam pomogao za izgradnju /raljevstva 0ebeskog &na 1aksu, u koli, na poslu, u odnosu s prijateljima, u svjedo(enju* /ako sam ivio ono to je 2sus u(io u(enike3 0a koje pozive O(eve, tijekom dana nisam odgovorio3 #aduj se jer je dobro i ugodno za)valjivati "ogu. ) !amoli "prost /ad ti je srce puno radosti za sve dobro koje si primio, od dobrote O(eve koja se o(itovala u tom danu, zamoli oprost4 'a trenutke u kojima sam oteavao rast /raljevstva 0ebeskog. ,ledati jednu konkretnu situaciju iz dana i pitati se4 kako sam djelovao i iz kojeg motiva3 5z pomo! $u)a 6vetog vidi trenutke koje moda nisi ivio evaneoski, zamoli oprost, trai pomirenje s Ocem, sa sobom, sa drugima. #) Projekt s Bogom za slje#ei #an 2zraziti potrebu ispred "oga za ivjeti sljede!i dan s 0jim. 7oliti ga za mogu!e susrete, za)valjivati mu, moliti ga za pomo!, uslugu,..za realno ivjeti sa njim i za 0jega svaki dan, svaku stvar, iako je mala. 'aklju(iti to sve jednom molitvom za imati jedan odnos sa svima, svim kr !anima i drugima. O(e na , 'dravo 7arijo, 6lava Ocu

b) Rei mu hvala

/ajanje 6lava Ocu

$%V&'() !% P"*'(+)K' +rvo malo vremena &koji tjedan* ivjeti na molitvi prvog djela, prelaze!i poslije na tre!i, bez obzira i bez brige za drugi. 'ato to postoji opasnost da ne vidimo lijepe stvari i da ne znamo za)valiti i radovati se u ,ospodinu za lijepe i dobre stvari koje uistinu postoje. - #adi se o tome da nau(imo na pogled prije svega usmjeriti prema O(evom pogledu punom ljubavi. ,. "pasnosti za izbjei - Tras1ormirati ovaj tip molitve u jedno traenje 8koliko vrijedim9 po mojim osobnim kriterijima suenja. - %ko radim ovako, riskiram staviti uvijek sebe u centar, na prvo mjesto i tako ne dati "ogu mjesto koje zasluuje : prvo : centar. /riteriji koji ti pomau provjeriti koko ivi ovu 8vjebu94 %ko zavr im vjebu s gorko !u i prkosom, mogu!e da sam upao u opasnost gledaju!i sebe unutra i ocjnjuju!i se &suenje*, a ako je obrnuto, bit !e u miru, to je znak da si bio u dru tvu s "ogom. -. !a ii #alje - +isati svaki dan kratke elemente, odvojene u ovoj molitvi, koji !e predstavljati jedan du)ovni put, du)ovni rast. 2!i jedino prema /ristu koji me zove da ga slijedim. - 6a(uvati to to je napisano i razgovarati s nekim sve!enikom, du)ovnim voom... pomae razlikovati djelotvornije prolaenje vremena. +#265T0O6T 2 %/;2<% "O,% 5 7O7 =2-OT5