You are on page 1of 2

FRAMA- NAIN IVOTA Napomena: kratki susret! 1.

Molitva Veernje itanje u molitvu: Ima li dakle u Kristu kakve utjehe, ima li kakva ljubazna bodrenja, ima li kakva zajednitva Duha, ima li kakva srca i samilosti, ispunite me radou: sloni budite, istu ljubav njegujte, jednoduni, jedne misli budite; nikakvo suparnitvo ni umiljenost, nego u poniznosti jedni druge smatrajte viima od sebe; ne starajte se samo svaki za svoje, nego i za ono to se ti!e drugih" #$il %, & '( 2. Na poetku ponoviti i statuta: $ranjeva!ka mlade #$rama( je bratstvo mladih katolika koji se osjeaju pozvanima od Duha )vetoga da ive *van+elje u bratstvu, u svjetlu poruke sv, $ranje -sikoga, u krugu $ranjeva!koga svjetovnog reda #$).( i njegove duhovnosti, otkrivajui i produbljujui vlastiti poziv, sudjelovanjem u razli!itim crkvenim i drutvenim inicijativama i aktivnostima, !ka ati na: 1. Bratstvo: Ra lika "ratstva i prijateljstva# pitanje: Koliko ti zna!i $rama ako izuzme prijatelje koje tu u okviru bratstva ima/ I ljubimo blinje kao sami sebe #usp, 0t %%, 12(, -ko ih tko nee ljubiti kao sebe, neka im barem ne nanosi zla, nego neka im !ini dobro, $II% pismo vjerni&ima' 2. Poziv: na"rojati nekoliko vrsta po iva( a pose"no na)lasiti univer alni po iv na svetost 3. ivot po Evanelju: navesti Franjin primjer: 3oja rije! u njemu uvijek nalazi spremna i velikoduna slua!a, 4n nikada nije bio gluhi slua! *van+elja, nego je, povjerivi hvale vrijednom pamenju, ono to je !uo, nastojao najveim marom doslovce izvriti, $Toma elanski'5 O*nos +isma i ,u-aristije po Franji: 6itko se ne moe spasiti osim po svetim rije!ima i po krvi 7ospodina naega Isusa Krista, a to klerici govore, navijetaju i posluuju% $II% pismo vjerni&ima' 4. Franjevatvo: .u-ovni asistent i je*an o* /rama0a svje*oe1i)ra poslu0nosti 5. Aktivnost u rkvi: Navesti neke aktivnosti( uka ati na potre"nu pove anost sa *ru)im "ratstvima i aje*ni&ama mla*i3. O"jasniti lanke 2-34 statuta Frame( svaki ase"no $po mo)u5nosti je*nom rijeju'% I ti- lanaka apoeti s kreativnom i)rom Idealni 8rama% I i)re i vesti akljuak: va6nost "rastva( me7uso"no upo navanje i poma)anje( nese"inost( strpljivost- ,van7elje u *u-u sv Franje% 8% Molitveni avr0etak Molitva /ranjevake mla*e6i ili neka *ru)a%