You are on page 1of 3

ελέγνςε και ποξτσλλαυθείςε από ςα ημ πεδία ςξσ ρπιςιξύ ραπ

Ιδέεπ
Ιδέεπ
ελέγνςε και ποξτσλλαυθείςε από ςα ημ πεδία ςξσ ρπιςιξύ ραπ Ιδέεπ <a href=Φςιάνςξ Μόμξπ Σξσ by Εναλλακτική Δράση | 0 comments | in Πώς να… 25 Πώο λα ειέγμεηε ην ζπίηη θαη ην γξαθείν ζαο γηα ΗΜ.Π. Πξόθεηηαη γηα πνιύ εύθνιε δηαδηθαζία κε ηε ρξήζε ελόο κηθξνύ θνξεηνύ ξαδηνθώλνπ. Μπνξείηε έηζη, λα ειέγμεηε ην ρώξν ζαο θαη λα βεβαησζείηε πσο δελ δνπιεύεηε, θνηκάζηε ή δηαινγίδεζηε ζε έλα πεξηβάιινλ κνιπζκέλν από ΗΜ.Π. * Ρπζκίζηε ην ξαδηόθσλν ζηα ΑΜ, αιιά όρη ζε θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν ζηαζκό. Θα αθνύζεηε έλαλ ρακειό ζηαηηθό ήρν. * Δπλακώζηε ηελ έληαζε. * Πιεζηάζηε κηα ειεθηξηθή ζπζθεπή όπσο έλαλ ηειεθσλεηή, κηα ηειεόξαζε, κηα ειεθηξηθή ππνδνρή πξίδαο. * Αλ ν ήρνο, ν ζπξηγκόο δπλακώζεη, απηό δείρλεη όηη ππάξρνπλ ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα. Πώο λα ειαρηζηνπνηήζεηε ηελ έθζεζε ζαο ζηα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα Πάλσ απ’ όια, ην κέξνο πνπ πξέπεη λα είλαη όζν ην δπλαηόλ ειεύζεξν ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ είλαη ν ρώξνο πνπ θνηκάζηε. Η ώξα ηνπ ύπλνπ είλαη απηή θαηά ηελ νπνία ηα θύηηαξα θαη ε αύξα καο «επηζθεπάδνληαη» θαη ε δέζηε θαη ε αθηηλνβνιία κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ πάξα πνιύ απηή ηε δσηηθήο ζεκαζίαο δηεξγαζία. Θα πξέπεη λα αθνινπζείηε ηνπο παξαθάησ ρξπζνύο θαλόλεο. * Μελ θνηκάζηε θνληά ζε θιηκαηηζηηθό κεράλεκα, ςπγείν ή ειεθηξηθό ζεξκνζίθσλα (αθόκα θαη εάλ ε ζπζθεπή βξίζθεηαη ζηελ άιιε κεξηά ηνπ ηνίρνπ). * Αλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ειεθηξηθή θνπβέξηα, βεβαησζείηε πσο ηε βγάιαηε από ηελ πξίδα πξηλ πέζεηε γηα ύπλν. " id="pdf-obj-0-17" src="pdf-obj-0-17.jpg">

25

Πώο λα ειέγμεηε ην ζπίηη θαη ην γξαθείν ζαο γηα ΗΜ.Π.

Πξόθεηηαη γηα πνιύ εύθνιε δηαδηθαζία κε ηε ρξήζε ελόο κηθξνύ θνξεηνύ ξαδηνθώλνπ. Μπνξείηε έηζη, λα ειέγμεηε ην ρώξν ζαο θαη λα βεβαησζείηε πσο δελ δνπιεύεηε, θνηκάζηε ή δηαινγίδεζηε ζε έλα πεξηβάιινλ κνιπζκέλν από ΗΜ.Π.

* Ρπζκίζηε ην ξαδηόθσλν ζηα ΑΜ, αιιά όρη ζε θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν ζηαζκό. Θα αθνύζεηε έλαλ ρακειό ζηαηηθό ήρν. * Δπλακώζηε ηελ έληαζε. * Πιεζηάζηε κηα ειεθηξηθή ζπζθεπή όπσο έλαλ ηειεθσλεηή, κηα ηειεόξαζε, κηα ειεθηξηθή ππνδνρή πξίδαο. * Αλ ν ήρνο, ν ζπξηγκόο δπλακώζεη, απηό δείρλεη όηη ππάξρνπλ ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα.

Πώο λα ειαρηζηνπνηήζεηε ηελ έθζεζε ζαο ζηα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα

Πάλσ απ’ όια, ην κέξνο πνπ πξέπεη λα είλαη όζν ην δπλαηόλ ειεύζεξν ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ είλαη ν ρώξνο πνπ θνηκάζηε. Η ώξα ηνπ ύπλνπ είλαη απηή θαηά ηελ νπνία ηα θύηηαξα θαη ε αύξα καο «επηζθεπάδνληαη» θαη ε δέζηε θαη ε αθηηλνβνιία κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ πάξα πνιύ απηή ηε δσηηθήο ζεκαζίαο δηεξγαζία. Θα πξέπεη λα αθνινπζείηε ηνπο παξαθάησ ρξπζνύο θαλόλεο.

* Μελ θνηκάζηε θνληά ζε θιηκαηηζηηθό κεράλεκα, ςπγείν ή ειεθηξηθό ζεξκνζίθσλα (αθόκα θαη εάλ ε ζπζθεπή βξίζθεηαη ζηελ άιιε κεξηά ηνπ ηνίρνπ). * Αλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ειεθηξηθή θνπβέξηα, βεβαησζείηε πσο ηε βγάιαηε από ηελ πξίδα πξηλ πέζεηε γηα ύπλν.

* Σνπνζεηήζηε ην θξεβάηη ζαο καθξηά από θαινξηθέξ. Σν κέηαιιν ηείλεη λα ζπγθεληξώλεη ηηο επηπηώζεηο ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίσλ.

Απνθύγεηε ηα ειεθηξηθά ξνιόγηα, ηα ξαδηόθσλα – ξνιόγηα θαη ηηο ειεθηξηθέο ηζαγηέξεο δίπια ζην θξεβάηη ζαο. ΢πρλά βάδνπκε ηέηνηεο ζπζθεπέο δίπια ζην πξνζθεθάιη καο θαη εθπέκπνπλ πνιύ ηζρπξά ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα. Σν θεθάιη είλαη ην πην επαίζζεην ζηα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα, γηαηί πεξηιακβάλεη ηνπο πην εμεηδηθεπκέλνπο δέθηεο ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίσλ ηνπ ζώκαηνο – ηνλ ακθηβιεζηξνεηδή ησλ καηηώλ θαη ηνλ επηθπζηθό λεπξαδέλα (επίθπζε). Υξεζηκνπνηήζηε έλα παξαδνζηαθό θνπξδηζηό μππλεηήξη ή έλα ξνιόη πνπ δνπιεύεη κε κπαηαξίεο. Αληηζηαζείηε ζηνλ πεηξαζκό ηεο ηειεόξαζεο ή ηνπ ππνινγηζηή ζην ππλνδσκάηην ζαο. Σα ππλνδσκάηηα ζα έπξεπε λα είλαη γηα λα θνηκόκαζηε! Αλ πξέπεη λα βάιεηε έλα από ηα δύν, βεβαησζείηε πσο έρεηε βγάιεη ηελ πξίδα πξηλ πέζεηε γηα ύπλν.

Καιό είλαη λα πάξεηε πξνθπιάμεηο θαηά ησλ ήιεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίσλ ζην γξαθείν ζαο ή ζηνλ ρώξν εξγαζίαο ζαο (εάλ είλαη εθηθηό) ΢ην βαζκό πνπ κπνξείηε θξνληίζηε λα θάζεζηε καθξηά από κεραλήκαηα όπσο θσηνηππηθά, θαμ θ.η.ι. Αλ δνπιεύεηε ζε ππνινγηζηή, βεβαησζείηε όηη ε νζόλε ζαο πξνζηαηεύεη από ηα πεδία απηά.

Μπνξείηε επίζεο λα αγνξάζεηε έλα δηαθαλή ραιαδία (από θαηάζηεκα θξπζηάιισλ) πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη κηα ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία θαηά ησλ επηβιαβώλ γηα ηελ ελέξγεηα ζαο εθπνκπώλ αθηηλνβνιίαο. Μηα θνξά ηελ εβδνκάδα, κνπιηάζηε ηνλ θξύζηαιιν ζε λεξό κε αιάηη γηα 24 ώξεο θαη κεηά μεβγάιηε ηνλ θάησ από ην ηξερνύκελν λεξό ηεο βξύζεο.

* Σνπνζεηήζηε ην θξεβάηη ζαο καθξηά από θαινξηθέξ. Σν κέηαιιν ηείλεη λα ζπγθεληξώλεη ηηο επηπηώζεηο ησλ

Επίζεο, ηδαληθά γηα απηόλ ηνλ ζθνπό είλαη ηα πνξηνθαιί άιαηα Ικαιατσλ πνπ θπθινθνξνύλ πιένλ παληνύ. Τπάξρνπλ θαη θάπνηα θπηά πνπ απνξξνθνύλ θαιά θάπνηεο από ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίσλ. Οη θάθηνη είλαη πξαγκαηηθά θαηαπιεθηηθνί γηα ην ζθνπό απηόλ. ΢ίγνπξα νη εηδηθνί ηνπ Feng Shui ζα δηαθσλίζνπλ ιέγνληαο όηη ν θάθηνο δελ πξέπεη παξακέλεη ζε εζσηεξηθό ρώξν. Ωζηόζν, όηη ε ηθαλόηεηα ηνπο λα πξνζηαηεύνπλ από ηα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία είλαη ηέηνηα πνπ αμίδεη ηνλ θόπν λα ηα έρεηε ζην γξαθείν ζαο. Μπνξείηε, όκσο, λα δνθηκάζεηε θαη θάπνηα άιια θπηά πνπ είλαη επίζεο απνηειεζκαηηθά ζηελ απνξξόθεζε ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίσλ.

* Υισξόθπην (chlorophytum comosum) * ΢αλζεβηέξηα ή Φπηό ηεο Πεζεξάο (Sabsevieria trifasciata) * Επίπξεκλν ή Υξπζαθέληνο Πόζνο (Epiprmnum aureum) * Φπιιόδεληξν

Φπζηθά, ην ζεσξώ απηνλόεην (ειπίδσ) όηη πνηέ δελ βάδεηε ην θηλεηό ζαο δίπια ζην απηί ζαο θαη ρξεζηκνπνηείηε πάληα αθνπζηηθό κε θαιώδην.