You are on page 1of 4

ACTA: 8ena reunió de l'O.C.A.

Assistents: Ramon Aran, Gemma Domínguez, Sara Lema, Laia Nonell, David 20 de maig
Palacios, Rubén Mato, Pol Bordàs, Sílvia Zambrana, Cristian Sànchez, Pere DATA:
de 2009
Monguió, Míriam Calderón, Marc Assemblea, Assembleària, i els tres delegats
de 1r de periodisme del grup 01. HORA: 13.30h - 15h
Local
LLOC:
d'Estudiants
Autor: Guillem Casòliva i Cabana

1. Informació dels resultats electorals: anàlisi i conseqüències

En Cristian Sànchez ens va explicar les dades més importants referents a les eleccions dels
representants dels estudiants a la Junta de la Facultat que van tenir lloc el passat 7 de maig.
En primer lloc, va detallar el repartiment de la següent manera: 17 representants per la
candidadura de JUNTS, 1 representant per l'Assemblea i 1 representant independent. Tot
seguit va contextualitzar aquestes dades mostrant que el representant de l'Assemblea era de
periodisme i l'independent era de documentació, mentre que els de JUNTS eren de
periodisme (11), Comunciació Audiovisual (3) i Publicitat i Relacions Públiques (3). Per últim,
el mateix Cristian van comentar les dades de participació, les quals van passar d'un 11% a
un 20% i que signifiquen una millora substancial. I ell va concloure que malgrat l'èxit assolit,
cal esforçar-nos per seguir augmentant any rere any la participació.

Resolucions:
·A Els estudiants presents a la reunió coincideixen en que s'ha de seguir
fomentant la participació política dels estudiants mitjançant el dret a vot i la
presentació de candidatures, ja siguin independents o col·lectives.
·B Alguns estudiants també critiquen la poca difusió que va fer deganat sobre
les eleccions i l'absència de dades electorals de comicis anteriors al web; i insten a
millorar-ho en el futur.

2. Estat de la Facultat
2.1. Comissió Tècnica de Pla d'Estudis
En Pere Monguió, com a membre de la Comissió, va descriure la situació actual dels plans
d'estudis. Segons ell, els plans d'estudis estan anant a bon ritme, la comissió ha estat capaç
d'arribar a uns treballs bastatns definitius pel que fa a la síntesi de propostes en els plans de
comunicació audiovisual i publicitat i relacions públiques, mentre que a periodisme anaven
un xic més retardats. De totes maneres, en Pere ha subratllat que l'ambient de treball s'ha
caracteritzat per un consens díficil que, en ocasions, ha conduït a vots particulars. Malgrat
això, en Pere qualifica els treballs com a un pas important que ha comptat amb la
participació dels estudiants. (Cal recordar que aquesta comissió va estar creada a petició
dels estudiants per desbloquejar la situació anterior on hi havia 3 propostes de plans
d'estudis diferents i confrontades). El secretari ha afegit que abans que s'enviïn els treballs
d'aquesta comissió a la Comissió de Docència, s'haurien de fer públics perquè tots els
estudiants hi tinguessin accés i, aleshores, els representants electes a la Junta poguessin
defensar les esmenes pertinents. El mateix secretari ha mostrat els plans d'estudis
provisionals per CAV i PiRP a tots els assistents.

Resolucions:
·A Els participants de la reunió acorden que s'han de fer públics mitjançant el
bloc -http://ocafcc.wordpress.com- els plans d'estudis de cadascuna de les
titulacions i recollir i defensar en Junta tots els suggeriments i esmenes que facin
arribar els estudiants. Així mateix, es planteja la necessitat de facilitar els
documents en la propera reunió de l'O.C.A. a tots els assistents.

2.2. Separació dels departaments


El secretari, Guillem Casòliva, informa que la situació actual en el conflicte dels departaments
condueix amb tota seguretat cap a la creació de dous nous departaments. Amb d'altres
paraules, es pot dir que els dos grups promotors de les escissions han assolit els seus
objectius i tindran un departament cadascú. Així doncs, a la Facultat hi haurà 4
departaments. No obstant això, la problemàtica no s'ha acabat ja que el conflicte dels
departaments està lligat estretament amb els plans d'estudis, el nou reglament de la facultat
i el futur de Deganat. El secretari explica que la informació que està transmetent prové de
les tres principals fonts -catedràtics, Deganat i Rectorat- i, per tant, està contrastada.
Segons Rectorat, el calendari establert per la solució del conflicte departamental serà el
següent: 28 de maig Consell de Govern on es presenten les memòries de cada departament
-inclosos els nous- i 7 de juliol aprovació oficial de la creació dels dos nous departaments,
prèvia presentació de sengles reglaments interns.

2.3. Futur de deganat


El secretari continua explicant la situació de la facultat i es centra amb la relació entre els
futur de Deganat i el problema dels departaments. Ell resumeix en el fet que el Deganat
actual ha recoltzar fermament les escissions departamentals -vegeu en el seu programa
electoral- i, per aquest motiu, els catedràtics que van reunir-se amb la Rectora per abordar
el tema de la separació, van expressar la necessitat imperiosa de renovació al Deganat
actual per poder assolir un clima de pau. Ells opinaven que la direcció actual obstaculitzava i
creava grans tensions que impedien arribar al consens. Sembla ser que la Rectora accepta
aquesta premissa i hores d'ara està negociant amb Deganat el seu relleu i la substitució per
una Gestora de Consens -Deganat Provisional- que seria avalada per la Junta. El secretari
informa que per l'esmentat motiu es convocarà una Junta imminentment -la setmana
següent, tanmateix les dates concretes es desconeixen encara.

Resolucions:
·A Els participants estan d'acord a instar que totes les parts implicades
respectin el reglament de la Facultat a l'hora de solucionar el conflicte i que no
menystinguin la veu de l'alumnat.

3. La figura del DELEGAT com a transmissor de l'opinió dels


estudiants
En Ramon Aran ha estat l'encarregat de recordar la importància de la figura del delegat en la
informació i mobilització dels estudiants de la nostra Facultat. Ha subratllat que els delegats
haurien d'assistir a les reunions de l'OCA ja que s'hi informa de temes facultatius. I són els
delgats que han d'actuar de transmissors d'aquesta informació als seus companys de classe.
De la mateixa manera, el delegat pot fer arribar els problemes i dubtes de la seva classe a
l'OCA. Alguns dels assistents es queixen de la falta de presència de delegats. Aleshores, el
secretari lamenta que no hi siguin però planteja la perspectiva que a la reunió hi ha presents
delegats de tots els grups de primer -excepte CAV- i aquesta és una dada molt positiva pel
futur de l'OCA, ja que indica que la seva consolidació s'està produint satisfactòriament.

Resolucions:
·A (A petició del secretari i en relació al punt següent, s'inclou aquesta
resolució) Tenint en compte actes d'anteriors reunions es proposa la redacció del
Manual per a Delegats on hi ha de constar els seus drets i deures; i que s'hauria de
repartir a l'inici del curs.
4. Propostes dels Juntaris

En Rubén Mato ha estat l'encarregat de recordar les projectes electorals que comparteixen
la majoria d'estudiants respresentants a la Junta de facultat.

1. Aula d'ordinador d'ús lliure: Consecució d'una aula d'ordinadors que no es dediqui a
la docència, i que, per tant, estigui disponible tot el dia per a estudiants.

2. Inclusió dels col·lectius de la facultat a la Guia de l'estudiant

3. Comissió de Necessitats Especials: Creació d'una comissió destinada a valorar les


diferents infraestructures, accessos i tota mena d'aspectes que puguin dificultar la
vida als estudiants amb necessitats estudiants. Aquesta comissió també proposarà
solucions al respecte.

4. Franja alliberada de 2h per tots els estudiants: Elaboració del Pla Docent perquè el
curs vinent o l'altre sigui possible tenir un franja alliberada de docència per tots els
estudiants.

5. Manual del Delegat: Elaboració un document base per aclarir les tasques del Delegat
i així potenciar aquest figura.

Després de l'exposició en Rubén ens ha explicat que molts d'aquesta projectes ja s'haurien
començat a implamentar sinó fos pel clima de profunda inestabilitat de la facultat, tal com ha
explciat el secretari. Per aquest motiu, en Rubén ha dit que les gestions necessàries per tirar
endavant aquestes propostes hauran de fer-se esperar fins que la facultat torni a la
normalitat i sàpiguem a qui ens hem d'adreçar per assolir les nostres peticions.

5. Reimpulsar i consolidar el projecte d'organitzar l'OCA en


comissions

El secretari ha comentat el projecte d'organitzar l'OCA en comissions de treball per


aconseguir els diferents projectes apuntats, així com altres com les Festes o les Beques.
Tanmateix i tenint en compte les cirumstàncies actuals, s'ha deixat per més endavant la
creació de les comissions.

Resolucions:
·A Els estudiants decideixen posposar la creació de les comissions.

6. Afers de tràmit

· UMANINUM: El secretari ha presentat el projecte del col·lectiu UMANINUM pel qual


demanen una subvenció a l'OCA. Alguns assistents han proposat que s'enviés la
documentació d'aquest projecte per e-mail per poder ser estudiada, ja que era força llarga
per poder-la llegir a la reunió.

Resolucions:
·A Els estudiants acorden posposar la votació per concedir l'ajut econòmic al
col·lectiu UMANINUM fins ala propera trobada perquè els assistents puguin
documentar-se degudament.
· REGLAMENT DE L'O.C.A: El secretari presenta el reglament fundacional de l'O.C.A. I
comenta la necessitat de disposar d'un reglament més complet i actualitzat a les necessitats
del col·lectiu.

Resolucions:
·A S'acorda emprendre la modificació del seu reglament i finalitzar els treballs
abans d'acabar el curs. Aquest comissió estarà integrada per juntaris i delegats que
així ho vulguin. El document final haurà d'estar aprovat en Reunió de l'O.C.A.

· CONVOCATÒRIA SEGÜENT OCA: El secretari proposa convocar una reunió de l'O.C.A. pel
proper dimecres 27 de maig, a les 14h al local d'estudiants de la Facultat de Ciències de la
Comunicació.

Resolucions:
·A Els estudiants acorden la seva propera trobada pel dia 27/05/09, a les 14h
al Local d'Estudiants de la Facultat de Ciències de la Comunicació.

7. Torn de precs i preguntes

-Queixa al professor Fontdevila: Els delegats de 1r de periodisme del grup 01 han mostrat la
seva preocupació pel professor associat Fontdevila que els hi imparteix Gèneres Periodístics.
Segons ells, el professor no dóna la matèria que s'escau a l'assignatura de Gèneres, ja que
en les seves explicacions apareixen en excés continguts tecnològics i de ciberperiodisme.
Casualment, aquests dos temes són part d'una matèria que el mateix professor imparteix a
la Universitat Abat Oliba. Des de l'OCA hem aconsellat al delegats a recollir signatures per
mostrar la discomformitat amb la docència que imparteix i per intentar que el curs vinent no
torni a ser contractat. Per aquest motiu, s'ha encarregat a la juntària Laia Nonell gestionar
aquesta queixa per portar-la a Junta. Igualment, els juntaris s'han compromès a trobar nova
informació per fer efectives les nostre queixes sobre el professorat.

- Moratòria sobre Bolonya: En Marc i una altra noia de l'Assemblea ens han plantejat per què
l'O.C.A. no demana una moratòria tot argumentant que el canvi no és econòmicament
sostenible i que comporta greus problemes. En Pere Monguió els hi ha contestat que els
juntaris de JUNTS tenen un projecte ben clar que vam fer públic en la campanya pel que fa a
Bolonya: aconseguir la millor adaptació possible. I que, per tant, seguirant aquest
plantejament. Per altra banda, el Marc va sostenir que el referèndum que va fer sobre
Bolonya l'Assemblea va sortir un NO amb un molt alt percentatge i amb una participació de
prop del 20%. El Pere, de nou, li va replicar que sí aquest 20% era representatiu també ho
era el que va anar a votar per les eleccions als representants dels estudiants a la Junta -més
del 20%. Alsehores la discussió va començar a derivar sobre les motivacions del vot, el per
què de l'abstenció i les interpretacinos de les dades.