You are on page 1of 1

Ordre del dia reunió de l'OCA 30 de septembre de 2009 (Aula d'estudiants FCCC)

– Aprovació acta reunió anterior, si s'escau


– Aprovació de la proposta d'organització de la FMComunicació 09, si s'escau
– Anàlisi de la part final del procés d'elaboració dels plans d'estudis
– Anàlisi comissió elaboració reglament de la junta de la facultat
– Torn de precs i preguntes

27 septembre de 2009 Cristian Sánchez, Secretari de l'OCA (Òrgan Coordinador de l'Alumnat)

Trobareu la documentació completària per a la reunió al blog http://ocafcc.wordpress.com