You are on page 1of 172

Hamlet princ dnsk

William Shakespeare
OSOBY:
HAMLET, princ dnsk
CLAUDIUS, krl dnsk, Hamletv strc
DUCH MRTVHO KRLE, Hamletova otce
GERTRUDA, krlovna, Hamletova matka, manelka krle Claudia
POLONIUS, kancl
LAERTES,Poloniv syn
OFELIE, Poloniova dcera
HORACIO, ptel a dvrnk Hamletv
ROSENCRANTZ, GUILDENSTERN, FORTINBRAS, princ norsk
VOLTEMAND, CORNELIUS, MARCELUS, BARNARDO, FRANCISCO, OSRIC, dvorsk
elegn
REYNALDO, sluha Poloniv
Herci, lechtic, Knz, Hrobnk, Hrobnkv spolenk, Kapitn ve Fortinbrasov vojsku,
Anglit vyslanci, Pnov, dmy, vojci, nmonci, poslov a slouc.
Msto dje: Hrad Elsinor a okol.
Jednn I.
Scna 1.
Hrad Elsinor.
Na hradbch.
Vystoup Barnardo a Francisco, dva strn.
BARNARDO Kdo tam?
FRANCISCO Kdo jsi ty? Stj a ekni heslo.
BARNARDO A ije krl!
FRANCISCO Barnardo?
BARNARDO Ano.
FRANCISCO Jde pesn.
BARNARDO Odbila plnoc. Me jt spt, Francisco.
FRANCISCO Dk za vystdn. Klepu se zimou
a srdce mm jak v kletch.
BARNARDO Byl klid?
FRANCISCO Neprobhla tu ani my.
BARNARDO Tak dobrou noc.
A jestli potk Horacia s Marcelem,
popoe je. Hldaj dneska se mnou.
Vystoup Horacio a Marcelus.
FRANCISCO Zd se mi, e je slym. Stj! Kdo tam?
HORACIO Ptel Dnska.
MARCELUS A Jeho Vsosti.
FRANCISCO Peju vm klidnou noc.
MARCELUS Sbohem, vojku. Kdo t vystdal?
FRANCISCO No pece Barnardo. Tak dobrou noc.
Odejde.
MARCELUS Bu zdrv, Barnardo.
BARNARDO Kdo je to s tebou? Horacio?
HORACIO Jen to, co z nho v thle zim zbylo.
BARNARDO Vtm vs, Horacio. Bu zdrv, Marceli.
HORACIO Tak co? Objevilo se to i dneska?
BARNARDO Ne, nic jsem nevidl.
MARCELUS Horacio mi nev a tvrd,
e to byla jen nae vidina,
ta hrza, co jsme dvakrt zaili.
Tak jsem ho poprosil, a vid, piel
dnes v noci hldat s nmi, take jestli
se zase uke to zjeven,
on sm ho uvid a oslov.
HORACIO le, nic nepijde.
BARNARDO Posate se
a dovolte nm, prosm, vyprvt,
co jsme tu ty dv noci vidli,
i kdy se vm to nezd.
HORACIO No tak dobe,
posame se, a vy, Barnardo, spuste.
BARNARDO Verej noc,
kdy tamta hvzda vlevo od Severky
se na sv cest nebem dostala
tam, kde te z, j a Marcelus,
zrovna kdy zvon odbjel jednu -
Vystoup Duch v pln zbroji s pilbou se zvednutm hledm a
s palctem.
MARCELUS Bu zticha! Ml! U je to zase tady.
BARNARDO A zase jako nebotk n krl.
MARCELUS Horacio, jsi student, oslov ho.
BARNARDO Nen jak krl? Vidte, Horacio?
HORACIO Zrovna jak on. asnu a trnu hrzou.
BARNARDO ek, co eknete.
MARCELUS Zeptej se, co chce.
HORACIO (K Duchovi)
Kdo jsi, ty, kter pivlastnil sis noc
i statn vlenick vzezen
toho, jen ped svou smrt bval krlem
Dnska. Pi nebi, vyzvm t, mluv!
MARCELUS Je uraen.
BARNARDO Jde pry! Vidte?
HORACIO (K Duchovi)
Stj! Odpovz! km ti: mluv!
Odejde Duch.
MARCELUS Odeel. Nm nic neekne.
BARNARDO Horacio! Vdy vy se tesete!
Jste cel bled! Zdlo se nm to,
anebo ne?
HORACIO Mj dobr boe, nevil bych tomu,
kdybych se o tom nepesvdil sm
na vlastn oi.
MARCELUS Podobal se krli?
HORACIO Jak vejce vejci.
Pesn to brnn ml na sob,
kdy bojoval se zpupnm norskm krlem.
Pesn tak mrail se, kdy rozpril
po led polsk tok na sanch.
Opravdu podivn.
MARCELUS pln stejn, zrovna v tuhle dobu,
u dvakrt pedtm peel kolem ns.
HORACIO Nevm, co konkrtn to znamen,
pipad mi to ale jako pedzvst,
e nai zemi ek nco zlho.
MARCELUS Posame se. Te kdo v, a mi ekne,
jak je dvod tchhle vnch hldek,
jimi ns tady mo noc co noc,
pro denn odlvaj nov dla,
pro z ciziny k nm dopravuj zbran,
pro v docch turmuje se tak, e tden
se mus nastavovat nedl.
Kde se vzal tenhle upocen spch,
kvli ktermu de se ve dne v noci?
Vte to nkdo?
HORACIO Vysvtlm ti to.
Vm aspo, co se ept. Mrtv krl,
ten, jeho pzrak jsme tu vidli,
byl, jak je znmo, vyzvn Fortinbrasem,
tehdejm pynm norskm vladaem,
k souboji, a v nm n hrdinn Hamlet,
jak se mu v Dnsku slavn kalo,
norskho krle zabil. Ten, jak vte,
dle smlouvy prvoplatn zpeetn,
s ivotem piel i o st sv zem,
kterou naopak zskal pemoitel,
jen byl by bval nucen rovnocenn
zem Dnska zase pepustit
Fortinbrasovi, kdyby vyhrl on.
Takhle dle paragraf te smlouvy
tu zemi zskal Hamlet. Jene pozor!
Fortinbras mlad, draz pnov,
mlad a horkokrevn syntor,
po koutech Norska sehnal do kupy
houf veho schopnch rabijt. Ti
za trochu vance maj aludek
na to pustit se do pochybn akce
a - jak se nm te jev - nsiln
pokusit se nm vyrvat z dren
ty zem, kter star Fortinbras
v souboji ztratil. To je, aspo myslm,
zkladn dvod vech tch pprav, smysl
naeho bdn, prav pina
ruchu a spchu v na krajin.
BARNARDO Taky si myslm, e to takhle bude.
A mon proto pichz ten pzrak
v podob krle, kter byl a je
u potku vech tchto rozbroj.
HORACIO Pl to v mysli jako smtko v oku.
V dob, kdy m byl na vrcholu slvy,
se krtce pedtm, neli Caesar padl,
zaaly hroby otvrat a mrtv
v rubch vyli skuet do ulic,
ltaly komety a rudla rosa,
na slunci byly skvrny, bled luna,
k n vzpnaj se vody ocen,
zernala zatmnm jak v soudn den.
A stejn kazy, t znamen,
co zvstuj, e osud ude
a svt postihne nco stranho,
te zem i nebe pedvdj nm,
na naem podneb a naich lidech.
Vystoup Duch.
Tie! Vidte? Tamhle to jde zas.
A umu, ale zastavm to. - Stj!
Duch rozphne pae.
Pokud jsi mocen ei nebo hlasu,
ozvi se, mluv!
M-li se nco uinit, co tob
ulev a mn bude slouit ke cti,
ozvi se, mluv!
Je-li ti znmo, co lze vykonat,
aby se ochrnila nae zem,
ozvi se, mluv!
Nebo jsi duch, co mus obchzet
msta, kde v ln zem le zlato,
co jinm vzal a tajn zakopal?
Sv se nm, stj!
Zakokrh kohout.
Marceli, zadr to!
MARCELUS Mm po tom seknout?
HORACIO Sekni, kdy se to nezastav.
BARNARDO Tady je!
HORACIO Tady!
Odejde Duch.
MARCELUS Zmizelo to.
Byla to hloupost takhle vyrukovat
s nsilm na krlovsk zjeven.
Je pece nezraniteln jak vzduch
a nae rny jsou mu leda k smchu.
BARNARDO Chtl nco ct, ne zakokrhal kohout.
HORACIO V tu chvli sebou cuk jak provinilec,
pro kterho si pili. k se,
e kohout, zvstovatel svtn,
svou besknou, jsajc fanfrou
probouz bostvo dne. Kdy chudk duch,
a na zemi, ve vzduchu, v ohni, v moi,
to varovn sly, mus hned
zptky do svho vzen. Co jsme
tu vidli, je toho dkazem.
MARCELUS Jen kohout zakokrhal, u byl pry.
Nkte tvrd, e kdy pijde as,
kdy slavme zrozen Spasitele,
to rann pte ki celou noc,
take si dn duch netroufne vyjt,
noci jsou klidn, hvzdy nepadaj,
bludiky, vly, arodjnice
ztrc svou moc. Tak svat je to as.
HORACIO Taky jsem slyel. Nco na tom bude.
Pohlete! Rno v rudm kabt
u brouzd rosou z vchodnho kopce.
Skoneme str, a jestli mu radit,
povzme o tom, co jsme vidli,
mladmu Hamletovi. Vsadm se,
e duch, k nm nm, k nmu promluv.
Jak lska k princi, tak i povinnost
nm vel takhle jednat. Souhlaste?
MARCELUS Udlejme to, a j pesn vm,
kde ho te rno jist najdeme.
Odejdou.
Scna 2.
Na hrad.
Fanfra. Vystoup Claudius, krl dnsk, krlovna Gertruda,
krlovsk rada: Voltemand, Cornelius, Polonius, jeho syn
Laertes a dcera Ofelie, princ Hamlet (obleen v ernm) a
dal.
CLAUDIUS Pestoe smrt naeho bratra Hamleta
je dosud erstvou ranou, pro kterou
se slu v srdci chovat al a kter
svratila elo zem bolest,
rozvaha navzdor pirozenm sklonm
ns nut nst n smutek rozumn
a pamtlivi bt i vlastnch zjm.
Proto svou dve sestru, nyn krlovnu,
je spolu s nmi nese bm vldy,
jsme takkajc s hokou radost,
s smvem v jednom, slzou v druhm oku,
pohebn vesel, svatebn smutn,
se stejnou mrou slasti jako strasti,
pojali za enu. Tak ostatn
jste nm vy sami radili a my
souhlasili. Za vai radu dky.
Dle bych vm rd oznmil, e mlad
princ Fortinbras, bu e ns neuznv,
i mysl si, e smrt mho bratra
se n stt rozkl a rozpadne,
chtl vyut zdnliv vhody,
a tak nm poslal urliv list.
V nm od ns d zptky zem,
je jeho otec musel kdysi dt
po prvu naemu chrabrmu bratrovi.
Tolik on. Co my na to? Nue slyte.
Napsali jsme hned ostrou odpov
norskmu krli, strci Fortinbrase,
starci, jen nemoc upoutn na loe
snad ani nev, co synovec trop -
a zaraz ty rejdy. Vdy to vechno:
odvody, verbovn, zbran, jde
jen z jeho kapsy. Vypravili jsme
zde Cornelia a s nm Voltemanda,
vyslance, kte dopis doru.
Vak pravomoci, draz pnov,
k jednn s krlem mte pouze tolik,
co uruj lnky t listiny.
Oddanost dosvdte nejlp spchem.
VOLTEMAND Budeme spchat, Sire. Jsme vm k slubm.
CLAUDIUS Nepochybuji o tom. Sbohem, pni.
Odejdou Voltemand a Cornelius.
A te, Laerte, ty. Tak o co jde?
Pr nco d? Ano? Co je to?
Je-li to rozumn, pak dnsk krl
ti vyhov. Co bys ty, Laerte,
mohl chtt, e jsem ti to dvno nedal?
Jak hlava neme t bez srdce,
jak sta zvisl jsou na ruce,
tak je tvj otec spjat s dnskm trnem.
Copak chce, Laerte?
LAERTES Velienstvo,
svolen k nvratu do Francie,
odkud jsem pijel, abych s radost
vm pi korunovaci vzdal svj hold.
Te kdy jsem splnil svoji povinnost,
m vechno thne zptky do Pae,
a proto, prosm, dovolte mi odplout.
CLAUDIUS Tvj otec souhlas? Co Polonius?
POLONIUS Svm nenavnm adonnm, Sire,
zpsobil, e jsem zmkl jako vosk
a zpeetil, by nerad, jeho pn
souhlasem. Prosm, dovolte mu odjet.
CLAUDIUS No tak je, chlape, uvej si mld
a jeho dar, dokavad je m.
Te ale, Hamlete, synove, synu -
HAMLET Tolik rodinnch pout? To jsem jak ve vzen.
CLAUDIUS Propak m pod na ele ten mrak?
HAMLET Chrnm se proti slunci, Jasnosti.
GERTRUDA Hamlete, odlo tuhle ernotu
a pohle na svt jako ptel Dnska.
Copak chce pod koukat do zem
a hledat v n hrob svho tatnka?
Tak u to chod. Smrt je pouze most,
po kterm kad pejde na vnost.
HAMLET Tak u to chod, matko.
GERTRUDA Kdy to v,
tak pro se ti to zd tak nepatin?
HAMLET Zd? Nezd, madam! Je to nepatin.
Tenhleten ern kabt, matinko,
i jin jaksepat temn smutek,
vzdechy, co se mi pod derou z plic,
slzy, ktermi oi petkaj,
a neustle zachmuen vraz
i jin zpsoby a formy alu,
nic z toho nejsem j. To ve je zdn,
komedie, kterou by zahrl kdokoli.
Ve mn je vc ne tahle makarda,
kterou se alost zdobv tak rda.
CLAUDIUS Je chvlyhodn, mil Hamlete,
jak piln dr smutek po otci.
Vak uvdom si, i on ztratil otce
a jeho otec t. Je sprvn, kdy
syn splc otci dlunou ctu - ovem
v rozumn me. Setrvvat ale
paliat v nemstnm truchlen
je vzpurn zatvrzelost, zentilost,
neschopnost podrobit se vli nebes
a svd to o neudatnm srdci,
o nevzdlanosti a hlouposti.
Co se m stt, se stane - a je vedn,
obyejn a zcela normln.
Tak pro to nesmysln, vzdorovit
zveliovat? To je hch: na mrtvm,
hch proti nebi, proti prod,
v n se smrt otc od dob belovch
a po poslednho, kdo dneska zemel,
provz slovy: "Tak to mus bt!"
My dme t, nech u pod zem
ten bezeln smutek a hle na ns
jak na otce. Nebo nech kad v,
po ns jsi nslednkem trnu ty.
J pece k tob chovm stejnou lsku,
jakou ke svmu synu pociuje
nejoddanj otec. Tvoje pn
vrtit se na studia do Wittenbergu
se ovem zcela p na vli
a dme t, zsta radi zde
pod nam lskyplnm dohledem
co prvn dvoan, synovec a syn.
GERTRUDA Matce snad prosbu neodmtne. Prosm,
zsta tu s nmi. U t koly nech!
HAMLET Vs, mti, poslechnu, jak nejlp umm.
CLAUDIUS Mil a milujc odpov.
Dnsko t potebuje. (Ke Gertrud) Madam, jdeme.
Ten nenucen souhlas Hamleta
m velmi potil. Na jeho poctu
a dneska kad krlv ppitek
ohls mrakm salva z dl, a nebe
si ozvnou k zemskmu hromovn
radostn taky tskne. Pojme u.
Fanfra. Odejdou vichni krom Hamleta.
HAMLET K by to pli, pli tk tlo
se smlo rozplynout jak kapka rosy.
Anebo kdyby vlada vnosti
tak psn nebyl proti sebevrad.
Boe! Jak plytk, przdn, nudn, nicotn
mi pipad cel ten slavn svt.
Fuj! Hnus! Jak nevyplet zahrada
a semenit bejl, sam lahoun
a vlezl buina. A sem to dolo!
Dva msce je mrtev. Kdepak, m!
Tak skvl krl! Tenhleten vedle nho
je opik. Miloval matku tak,
e ani trochu prud vtk nesml
j tve ofouknout. Nebe a peklo!
Pod to vidm! Vinula se k nmu
dychtiv, lan a u za msc -
Ne, nechci na to myslet! Nestlost
je rodu enskho! - u za msc,
za pouh msc, dv ne staila
prolpnout boty, v nich la za rakv -
jak Niob - tch slz! - vdy ona - Boe! -
i tup zve, kter nem rozum,
by valo dl - si vzala pana strce,
otcova bratra, kter s otcem m
spolenho tak mlo jak j s Herculem.
Za msc, dv ne plem nauila
sv oi naoko se ervenat,
u byla jeho. Jak hnusn spch
ji hnal se spustit s bratrem svho mue?
Ne, tohle neme dopadnout dobe.
Srdce mi puk, ale musm mlet!
Vystoup Horacio, Marcelus a Barnardo.
HORACIO Bute zdrv, princi.
HAMLET Peji dobr den.
Horacio! No to se mi snad zd!
HORACIO Jsem to j, v vdy vrn sluebnk.
HAMLET Mj dobr ptel, pane. A nic m.
Co pivd t k nm a z Wittenbergu? -
Marceli.
MARCELUS Vsosti.
HAMLET Moc rd t vidm.
(Barnardovi) A vs taky, pane.
Tak co t nese k nm takovou dlku?
HORACIO Chtl jsem se prost ulejt ze koly.
HAMLET Takovou nestydatost by si netrouf
ct pede mnou ani tvj neptel,
a ode m chce, abych ti to vil?
Kdepak, ty nejsi ulejvk. Tak povz,
copak t pivd a na Elsinor?
Tady t naume leda chlastat.
HORACIO Pijel jsem na poheb vaeho otce.
HAMLET Nechte si tyhle vtipy, studente.
Nepijel jsi sp na svatbu m matky?
HORACIO Opravdu, svatba byla brzy nato.
HAMLET et se, chlape. Zbytky po pohbu
se pouily na svatebn pedkrm.
Bval bych, kamarde, radi umel,
ne muset zat nco takovho.
Mj otec, Horacio. J ho vidm -
HORACIO A kde ho vidte?
HAMLET V duchu, Horacio.
HORACIO J jsem ho taky vidl. Skvl krl!
HAMLET A skvl lovk. Nejlep, co il.
Takov jako on u nenajde.
HORACIO J jsem ho, myslm, vidl vera v noci.
HAMLET Koho jsi vidl?
HORACIO Krle Hamleta.
HAMLET Tys vidl mho otce?
HORACIO Zkuste na chvli potlait svj as
a pozorn m vyslechnte, princi,
ne vm za dobrozdn tchto pn
ten zzrak vylm.
HAMLET Proboha, mluv!
HORACIO Dv noci za sebou ti pnov,
Marcelus s Barnardem, dreli str,
kdy v mrtvm tichu z hloubi plnoci
se zjevil pzrak. Byl jako v otec:
od hlavy k pat cel v brnn,
a majesttnm krokem, velebn,
kolem nich peel. Tikrt pekrel
jim ped vytetnma oima
na dlku palctu, zatmco oni
s koleny tesoucmi se jak sulc
stli a nezmohli se na slovo.
Svili mi to stran tajemstv
a tet noc jsem s nimi el i j.
A pesn, jak mi ekli, doslova,
pokud jde o as, zpsob, vzezen,
ten duch se zjevil. Podobal se krli
jak ruka ruce.
HAMLET Kde e se to stalo?
HORACIO Venku na hradbch, kde jsme mli str.
HAMLET Oslovil jsi to?
HORACIO Ano, oslovil.
Vak odpovdi jsem se nedokal.
I kdy bych ek, e v jednu chvli zvedlo
to hlavu, jako e se chyst mluvit.
Vtom ale zakokrhal prvn kohout
a na ten zvuk to sebou prudce trhlo
a zmizelo nm z o.
HAMLET Velmi zvltn.
HORACIO Jako e iju, je to pravda, princi.
Pilo nm, e je na povinnost
vm o tom ct.
HAMLET Vborn, ale - nelb se mi to. -
Dnes v noci mte hldku?
BARNARDO,
MARCELUS Mme, princi.
HAMLET V brnn e byl?
BARNARDO,
MARCELUS Ano, v brnn.
HAMLET Od hlavy k pat?
BARNARDO,
MARCELUS Ano, shora dol.
HAMLET Take do tve jste mu nevidli.
HORACIO Vidli, dobe. Ml zvednut hled.
HAMLET A jak se tvil? Mrail se?
HORACIO Ve tvi ml sp smutek neli hnv.
HAMLET Byl bled, bruntn?
HORACIO Dsiv bled.
HAMLET A oima se dval pmo na vs?
HORACIO Upen na ns.
HAMLET e jsem pi tom nebyl!
HORACIO Bylo by vs to vydsilo.
HAMLET Jist.
A zstalo to dlouho?
HORACIO Ne pomalu bych napotal do sta.
MARCELUS,
BARNARDO Urit dl.
HORACIO Ne kdy jsem tam byl j.
HAMLET Vousy ml ediv?
HORACIO Jen prokvetl,
jak zaiva.
HAMLET Dnes v noci hldm s vmi.
Teba to zase pijde.
HORACIO Urit.
HAMLET Jestli to vypad jako mj otec,
oslovm to, i kdyby se chtn pekla
pede mnou otevel. Prosm vs pkn,
pokud jste o t vci mleli,
nemluvte o n s nikm ani te,
a vechno, co se dnen noci stane,
a zstane jen mezi nmi. Plat?
Odvdm se vm za to. Zatm sbohem.
Mezi jedenctou a dvanctou
se sejdem na hradbch.
VICHNI TI Jak poroute.
HAMLET Jak prosm. Na shledanou, ptel.
Odejdou vichni krom Hamleta.
Duch mho otce - ve zbroji! V tom tum
njakou zradu. A u pijde noc.
Trplivost! Kdyby zlo zalezlo
sto sh pod zem, vyjde na svtlo.
Odejde.
Scna 3.
Pokoj v Poloniov dom.
Vystoup Laertes a Ofelie, jeho sestra.
LAERTES Za chvli odplouvme. Opatruj se.
A vdy kdy bude dobr vtr, sestro,
a posel po ruce, tak nevhej
a poli zprvu.
OFELIE O tom nepochybuj.
LAERTES To Hamletovo nadbhn ber
jen jako rozmar, hloup vzplanut,
jak fialku, co taky zjara zjan
a ene do kvtu, vak brzy zvadne.
Zavon sladce sotva minutu,
a konec.
OFELIE Konec?
LAERTES Konec, jak jsem ek.
Proda nen toti jenom tlo,
svaly a dy. Tenhle chrm by se
ml rovn zasvcovat obadm
mysli a ducha. Te snad t m rd
a jeho mysly jsou ist, ryz,
bez poskvrny. Vak pijde chvle, kdy
tvj vyvolen svoji vli ztrat.
Je pn, a proto nen vlastnm pnem.
Slou sv zemi a nesm jak jin
si dlat, co chce. Na nm zvis
zdrav a blaho sttu, proto mus
podizovat sv pn ve vem vudy
vli a poadavkm toho tla,
jeho je hlavou. Take kdy ti k,
e t m rd, v mu jen do t mry,
do jak me, pi svm postaven,
dodret slovo - piem hlavn slovo
tu nem Hamlet, ale dnsk stt.
V, jak by mohla tv est utrpt,
kdybys mu na ty ei skoila,
ztratila hlavu a svou poctivost
dala vanc jeho nevzanm choutkm?
Toho se chra, Ofelie! Dej na m!
A radi zsta v tlu tchhle vn,
z dostelu zhoubn nruivosti.
I nejcudnj panna zhe pchou,
kdy odhal svou krsu by jen lun.
Pomluva doke popinit est
a jako erv napadne bezbrann
poup, dv ne se kvtko rozvine.
Jak asto padne jedovat slina
do jitn rosy avnatho mld!
Dokavad nev o vech nstrahch,
dvej si pozor! Nejlp chrn strach.
OFELIE Kad tv slovo bude dret str
u mho srdce. Ale, bratku,
doufm, e nejsi jak ti velebnci,
co kou o trnit cest k nebi,
sami se ale prostopn pust
vykienou ulikou hanby, hlu
k svm vlastnm radm.
LAERTES To se neboj.
U musm jt.
Vystoup Polonius.
Tatnek pichz.
Dvakrt mt poehnn dvakrt t
a vynahrad dvoj louen.
POLONIUS Laerte, co ty tady? Pospchej!
Vtr u zaal plachtm funt do zad,
a ty tu tr. Tum poehnn
a s nm si zapi za ui pr rad,
kter ti dm. Co zn, to nevytrubuj,
a jako trouba nedlej, co nezn.
K lidem se mj, ale jen odtud potud.
Ptel si va, a kdy se osvd,
pivi je k srdci ocelovm poutem.
Vak s nhodnmi takyznmostmi
si ruce nepi. Vyhbej se rvakm,
ale kdy nen vyhnut, bu ostr,
aby ten druh poznal, co jsi za.
Naslouchej vem, hlas dvej mlokomu.
Poradit dej si, mj vak vlastn rozum.
Oblkej se tak nkladn, jak me,
ne pehnan a smn, ale vkusn,
vdy aty dlaj pr lovka
a ve Francii lidi z vych vrstev
si potrp na hezk obleen.
Nikomu nepjuj a sm si nevypjuj -
vitel s pjkou ztrc ptele
a dlunk jenom vytlouk kln klnem.
Hlavn sm sebe nikdy nevo za nos.
Bude-li k sob upmn, je jist,
e neoklame ani druhho.
K tomu ti dopomhej Bh. Bu zdrv.
LAERTES Dovolte, ote, rozlouit se. Sbohem.
POLONIUS as let, sluebnictvo ek. B!
LAERTES Bu zdrva, Ofelie. Nezapome,
co jsem ti ek.
OFELIE U je to zamen
v m pamti, a ty m od n kl.
LAERTES Mjte se tady dobe. Sbohem.
Odejde.
POLONIUS O em to s tebou mluvil, Ofelie?
OFELIE Tkalo se to prince Hamleta.
POLONIUS Ach ano, ovem, sprvn.
Doslechl jsem se, e v posledn dob
se ti dost vnuje, a pr i ty
mu pozornosti tde oplc.
Je-li to tak - jak se mi nkte
snaili naznait -, nen ti zejm
dost jasn, m jsi povinovna
jak svmu otci, tak sv vlastn cti.
Co spolu mte? Te chci slyet pravdu.
OFELIE V posledn dob, ote, mi princ Hamlet
vyjevil jist city.
POLONIUS Vyjevil city? Jsi tak naivn,
e nechpe, jak je to nebezpen?
V tm citm, nebo co to je?
OFELIE J sama nevm, co si o tom myslet.
POLONIUS eknu ti co. To, e jsi hloup holka,
pokud m za jist ty jist city,
kter ti vyjevil. Jeho nic nestly,
ale ty za n draze zaplat,
a vyjeven z toho budu j.
OFELIE Vyznal mi lsku ve v poestnosti,
nic jinho.
POLONIUS Nic jinho ne tvou poestnost nechce!
OFELIE A pi tom vyznn se zakval
tmi nejsvtjmi svtostmi.
POLONIUS Kdy ptka lapaj, pkn mu zpvaj.
To znme. Kdy mu zaho, pak plc,
co pinese mu slina na jazyk.
Vak tohle vzplanut blafne a zmiz,
zaz, zhasne, ani nezaheje.
Tak si ho neple s ohnm. Ode dneka
bude se, Ofelie, dret zptky.
Nebude tanit tak, jak nkdo psk.
A pokud jde o prince Hamleta,
uvdom si, e je to mlad pn
a sm si bhat na volnj loni,
ne me ty. Zkrtka a dobe, dcero,
tm jeho slibm nev. Slib je kupl,
kter se navenek tv moc hezky,
zbonost ohn se, ale zatm
se pd jen, jak ctnostn zneuctt
a slun oklamat. Jednou a provdy
ti jednodue zakazuju, abys
zbhdarma utrcela voln as
tm, e se bude stkat s Hamletem.
Pamatuj na to. Pozor na m! Jdi u.
OFELIE Jak pejete si, ote.
Odejdou.
Scna 4.
Na hradbch.
Vystoup Hamlet, Horacio a Marcelus.
HAMLET Brr, to je chladno. Ten vzduch pmo koue.
HORACIO tiplav zima, leze za nehty.
HAMLET Kolik je hodin?
HORACIO Brzo bude plnoc.
MARCELUS U odbila.
HORACIO Opravdu? Neslyel jsem.
Co nevidt tu bude chvle, kdy
se pzrak objevuje na hradbch.
Fanfra a dva vstely z dla.
Co se to dje?
HAMLET Krl neel spt a uspodal pitku.
Chlast a kep v kole jako as,
a pokad kdy dopije sv rnsk,
buben a trubka, te i rna z dla,
hls, jak je pak.
HORACIO To je zvyk?
HAMLET Bohuel ano.
J ale, pestoe jsem tady doma
a zvykl jsem si na nj, myslm si,
e by se ml sp zruit neli ctt.
Ty vn pijatyky vrhaj
na ns moc patn svtlo ped sousedy.
Vak u se k: "Pije jako Dn."
A k tomu se pak pite ledacos,
take i kdy jsme v jinch vcech dob,
dobrou povst u zptky nezskme.
Je to, jak kdy se lovk narod
s njakou vadou. Me napklad
mt patn pvod. Tv vina to nen,
protoe rodie sis nevybral.
Nebo m nturu jinou ne jin
a nezmn ji, kdybys nejvc chtl.
Nebo se, dejme tomu, odliuje
od bnch mrav zvltn zlibou.
Kdo m u jednou njak ten cejch,
a z vle prody i osudu,
i kdyby ve vem ostatnm byl skvl,
ctnostn a ist jako ryz zlato,
stejn na nho bude padat stn
t jedn vady. Kapka patnosti
doke galon pln dobroty
naprosto zniit.
Vystoup Duch.
HORACIO Princi, pichz.
HAMLET Boe a vichni svat, chrate ns!
A andl jsi, anebo satan,
a z nebe sestoupils, i vyel z pekla,
a mysly m poctiv, i zl,
tv podoba mi vnuk odvahu
oslovit t: Hamlete, dnsk krli,
mj ote, odpovz mi, prosm t!
Nenech m tpat v nevdomosti
a prozra, pro tv kosti uloen
k vnmu spnku rub servaly,
pro otevel se mramorov chtn
hrobky, do kter jsme t pochovali,
a vyvrhl t ven? Co za tm je,
e tvoje mrtvola ve star zbroji
zas pod tkavou lunou obchz
dsivou noc, a my, hky svta,
se teseme a chvjem v pomylen
na nepoznan sly mimo ns?
Co je to? Pro je to? Co mme dlat?
Duch mu kyne.
HORACIO Kv to na vs, abyste el za nm,
jako by nikdo jin nesml slyet,
co vm chce ct.
MARCELUS (Hamletovi) Jak velebn vm kyne
a chce vs odvst na odlehl msto.
Nechote tam!
HORACIO Ne, v dnm ppad!
HAMLET Dv nepromluv. Musm za nm jt.
HORACIO Nedlejte to!
HAMLET eho bych se bl?
ivota necenm si ani za mk.
A co by mohl udlat m dui,
jestli je nesmrteln jako on?
U zase na m mv. Pjdu za nm.
HORACIO Co kdy vs vlk do vln, princi, nebo
na tamto straideln skalisko,
kter se vypn a k nebesm,
a tam se zmn v nco dsivho,
e vm to vechny smysly zatemn
a zelte. Na to pamatujte!
U jen to msto samo o sob
lovka ponouk k zoufalm inm,
kdy podv se shora do trob
voucho moe.
Duch kyne Hamletovi.
HAMLET Pod na m mv.
(K Duchovi) Ve m! Jdu za tebou.
MARCELUS Nesmte nikam! Ne!
HAMLET Ty ruce pry!
HORACIO Stjte! Dejte si ct!
HAMLET Osud m vol
a j te ctm v ilch tolik sil,
e pemohl bych nemejskho lva.
Duch kyne Hamletovi.
Zase m pobz. Puste m, pni!
Anebo udlm j duchy z vs!
Pry! Z cesty! (K Duchovi) Ve m! U jdu za tebou.
Odejdou Duch a Hamlet.
HORACIO Pomtl se a nev u, co dl.
MARCELUS Jdem za nm. Nesmme ho poslechnout.
HORACIO Jdeme. Co z toho veho me vzejt?
MARCELUS Je nco prohnilho v naem Dnsku.
HORACIO Jsme v rukou boch.
MARCELUS Ne! Musme za nm!
Odejdou.
Scna 5.
Na cimbu.
Vystoup Duch a Hamlet.
HAMLET Kam m to vede? Dl u nepjdu.
DUCH Sly!
HAMLET Poslouchm.
DUCH Brzy se rozedn
a j se budu muset opt vrtit
do sirnch plamen.
HAMLET Uboh duchu!
DUCH Nelituj m a dobe poslouchej,
co ti te eknu.
HAMLET Mluv! Jsem pipraven.
DUCH Jsi pipraven i na to pomstt m?
HAMLET Coe?
DUCH Jsem pzrak tvho otce,
jen odsouzen byl bloudit po nocch
a za dne trpt v ohni pekelnm,
dokud se jeho due neoist
od hch svta. Nemt zakzno
hovoit o tajnostech zhrob,
i letm zmnka o mm vzen
by zmrazila ti v ilch mladou krev,
hvzdy tvch o navdy zakalila
a rozcuchan vlasy zjeila,
e stly by v pozoru vedle sebe
jak bodliny na zdech dikobraza.
Lidem z masa a kost ale nen
dopno hledt do zhrob. Sly!
Jestli jsi nkdy ml rd svho otce -
HAMLET Ach Boe!
DUCH - pomsti tu hnusnou, nestydatou vradu.
HAMLET Vradu?
DUCH Vradu odpornou jako kad vrada,
vak stokrt zvrhlej a zvrcenj.
HAMLET Mluv rychle, rychle, a j stejn rychle,
jak vybavuju si t ve vzpomnkch,
se vrhnu po pomst.
DUCH Nezklamals m.
Vdy byl bys tupj ne abinec,
co tleje v kaln ece zapomnn,
kdybys te zstal klidn. Hamlete,
dajn utknul m v zahrad had,
kdy jsem si tam el zdmnout. Cel Dnsko
muselo spolknout tenhle vmysl
o moj smrti. Tak vz, mldene,
e had, jen utknul tvho otce, nos
te jeho korunu.
HAMLET J jsem to tuil! Strc?
DUCH Ano. To krvesmiln, cizolon zve!
lisnm kouzlem, zrdnou mazanost,
trapnmi triky, kter maj moc
obloudit enu, zskal pro sv choutky
tu naoko tak ctnostnou krlovnu.
Jak mohla, Hamlete, tak stran klesnout
a msto m, jen miloval ji stle
tak opravdovou lskou jako v den,
kdy jsme se brali, zaala si radi
s ubokem, kter mi nikdy v niem
nesahal po paty.
Ctnosti se dn pokuen netkne,
i kdyby svdce ml tv andla,
ale cht, kdyby milencem byl andl,
se brzy nasyt a peleit
se pjde teba na hnj.
Vak pozor, ctm, e se bl rno.
Musm bt strun. Jako obyejn
el jsem si po obd zdmnout do zahrady.
V t klidn hodince se tam tvj strc
vkrad s trest bolehlavu v lahvice
a zken mi ho vlil do ucha.
Tenhleten jed m zhoubn inek
na lidskou krev. Psob toti tak,
e nejprve se rychle jako rtu
rozlije do vech il a ilek tla,
a jako kdy do mlka kpne ocet,
zdravou a irou krev v tu rnu sraz
v odporn molky. To se stalo mn
a hned mi naskoily po tle
pupence, bolky, mokvav vedy,
a hrza pohledt.
Takhle jsem ve spnku byl rukou bratra
pipraven najednou o ivot, o trn,
o krlovnu, a nepipraven k smrti,
nepomazn a neomilostnn,
byl bez zpovdi posln zpovdat se
z dluh a hch lidsk smrtelnosti.
Ta hrza! Hrza! Hrza hrzouc!
Jsi-li co k emu, nesm dopustit,
aby se z loe dnskch krl stal
odporn pelech krvesmilnk.
Cokoli ale udl, a nen
v mylenkch ani inech nameno
proti tv matce. Tu nech pnubohu.
A bodlinm a trnm, kter j
drsaj dui. Musm odejt.
Svtlka svtluek u pobledla,
jak marn zpol s svitem dne.
Musm jt! Sbohem. Nezapome na m!
Odejde Duch.
HAMLET Mocnosti nebesk! i pozemsk!
Mm pidat jet peklo? Srdce, vydr!
Svaly a lachy, te m nezrate!
Drte m na nohou! Nezapome!
Ne, duchu, dokud v thle zmaten
lebce mm pam, nezapomenu.
Sp z alba pamti hned vyhodm
vechny ty banality, co tam jsou.
Obtisky knih, obraz, vzpomnek,
co si tam nalepuju od dtstv.
A jedin tv pikzn vpu
si do hlavy ervenm psmem jako
posvtn kol. Ano, psahm!
Ta zvrhl ensk!
Ten lump, ten lump, ten usmvav lotr!
Mm nov zznam do pamtnku:
Me se smt a smt, a pitom bt
grzl. Alespo v Dnsku urit. (Pe si)
U se t, strku! J jdu splnit slib.
Dobe si pamatuju: "Nezapome na m!"
Vdy jsem psahal.
Vystoup Horacio a Marcelus.
HORACIO (Vol) Vsosti, princi!
MARCELUS (Vol) Princi Hamlete!
HORACIO Nebe ho chra!
HAMLET (Stranou) Amen.
MARCELUS (Vol) Holah, princi!
HAMLET Holah, ptku, pua pua!
MARCELUS Vsosti, tak jak?
HORACIO Prozradil vm nco?
HAMLET asnou novinu!
HORACIO Tak mluvte. Co se stalo?
HAMLET A vy to vyvante! To zrovna.
HORACIO J o tom budu mlet, psahm.
MARCELUS J taky, pane.
HAMLET Pedstavte si, e nikdo nev o tom -
A neeknete nic?
HORACIO,
MARCELUS Spolehnte se!
HAMLET Neexistuje v Dnsku vt lotr ne -
kolik m od hlavy a k pat.
HORACIO Pro tohle nemusel duch vstvat z hrobu.
To vme taky.
HAMLET Sprvn. To jsem rd.
A proto se bez dalch okolk
rozloume a pjdem kad po svm.
Vy, kam vs vede povinnost i touha,
nebo, jak vme, vichni maj touhy
i povinnosti - a co m se tk,
j se jdu modlit.
HORACIO Mluvte z cesty, princi. Co je vm?
HAMLET Promite, nechtl jsem vs urazit.
Omlouvm se.
HORACIO Vdy se nic nestalo.
HAMLET Prv e stalo, Horacio, stalo!
A je to zl! Pokud jde o ten pzrak,
je to, abych tak ek, poctiv duch.
Ale co mezi nmi bylo, prosm,
nechtjte vdt. Te mi jako m
ptel, spoluci, vojci,
dovolte prosbu.
HORACIO O jde? Splnme ji.
HAMLET Pomlte o tom, co jste vidli.
HORACIO,
MARCELUS Neeknem ani slovo.
HAMLET Psahejte.
HORACIO Psahm, princi.
MARCELUS Taky psahm.
HAMLET Zde na mj me!
MARCELUS Vdy u jsme psahali.
HAMLET ekl jsem na mj me!
DUCH (Vol zdola) Psahejte!
HAMLET Co k, straidlko? Ty jsi tady jet?
- Tak, slyeli jste pana sklepmistra.
Psahejte!
HORACIO Co mme psahat?
HAMLET e neeknete, co jste vidli.
Na mj me psahejte!
DUCH (Vol zdola) Psahejte!
Psahaj.
HAMLET Ty ned pokoj? Pjdem o kus dl.
Pnov, pistupte
a vlote ruce na k mho mee.
Psahejte,
e neeknete, co jste vidli.
DUCH (Vol zdola) Psahejte!
Psahaj.
HAMLET Sprvn eeno, krtku. To je radost,
jak rejd pod zem. - Jdem jet dl!
HORACIO J asnu, to se mi snad jenom zd.
HAMLET Tak si to uij, ne se probere!
Ledacos je mezi nebem a zem,
o em se ve kolch nic neu.
Te pozor!
Zde psahejte, jako tam, e nikdy,
i kdybych si ved sebepodivnji -
a mon e mi pijde zhodno
velijak akovat - na dn pd
nedte najevo - a gestem ruky
i potsnm hlavy, nebo e
si pod vousy budete brumlat teba:
"Vm, o co jde" a "Kdybych mohl mluvit!"
nebo "Jsou tac, kte leccos chpou!"
- zkrtka a pmo nebo nepmo
nedte najevo, e nco vte.
To psahejte! V tom vm pomoz Bh!
DUCH (Vol zdola) Psahejte.
Psahaj.
HAMLET Neklidn duchu, klid! - Te, pnov,
mte mou lsku i mou dvru.
Jakkoli pi sv bd budu s to
vm vyjdit svj vdk a ptelstv,
rd s bo pomoc to uinm.
Pojte a prosm, jazyk za zuby.
Svt pevrtil se vzhru nohama,
pro zrovna j ho napravovat mm?
Pojme, odejdem spolu.
Odejdou.
Jednn II.
Scna 1.
Pokoj v Poloniov dom.
Vystoup Polonius a jeho sluha Reynaldo.
POLONIUS Ty penze a dopisy mu pedej!
REYNALDO No samozejm.
POLONIUS A, Reynaldo, dostal jsem dobr npad.
Ne za nm pjde, pozeptej se kolem,
jak se tam chov.
REYNALDO Sm jsem na to myslel.
POLONIUS No skvle! To jsem rd! Jdi nejdv tam,
kde v Pai se schz Dnov,
ptej se, co kde kdo dl, jak se m,
jak je kdo na tom, a tak vbec, nae,
kdy z toho vyptvn vyplyne,
e syna znaj, me pomalounku
se zat ptt i na to, co chcem slyet.
Nazna, e ho mon trochu zn,
pes jeho otce nebo ptele,
tak, z doslechu. Rozum, Reynaldo?
REYNALDO Naprosto, pane.
POLONIUS "Z doslechu," ekne, "matn" nebo tak.
"A jestli je to on," pozvedne prst,
"pak je to pkn rok!" nae na nj
nalo rzn hky po libosti -
nic pehnanho, pozor! - ale bn
poklesky, skopiiny, lety,
co mlad provozuj, pokud je
nedr na uzd.
REYNALDO Teba i hazard?
POLONIUS Jist. e je to rv, e pije, kleje,
je na dvky - tak daleko lze jt.
REYNALDO A nebude mt z toho ostudu?
POLONIUS Ne, kdy to pod jemn. Nesm ho
obviovat z nieho neestnho,
jako e nen stl, spolehliv -
nic takovho.
A ty chybiky
psob tak, e za n me jenom
nezkrotn mysl, bujn fantazie,
mldm zpnn krev a podobn,
jak u to bv.
REYNALDO Jenome, pane -
POLONIUS Pt se, pro to dlat?
REYNALDO No prv, pro?
POLONIUS Hned ti to vysvtlm.
Ten trik je toti neselhvajc.
Kdy takhle zlehka syna oern,
a v mi, nikdo nen dokonal,
pak, dvej pozor,
toho, s kterm se bav, ouk,
jestli kdy chlapce zail pi tch vcech,
z nich jsi ho obvioval, a ten lovk,
jak jsem si zcela jist, ti ekne toto:
"Mj drah pane," nebo "Pteli,"
i "Ven," no prost tak, jak se
v tom kraji mluv.
REYNALDO Co mi ekne, pane?
POLONIUS ekne ti prost - o em jsem to mluvil?
Zatracen. Te nevm, co jsem chtl.
Kde jsem to skonil?
REYNALDO e mi ten lovk ekne toto.
POLONIUS e ti ten lovk ekne toto? Sprvn!
ekne ti toto: "Toho pna znm!
Vidl jsem ho vera." i "onehdy".
Prost tehdy a tehdy s tm a tm.
"A karbanil," nebo "Byl opil,"
"Serval se pi tenise," nebo teba
"Byl v dom lsky," co je po naem,
e zael do bordelu, a tak dle.
Chpe to u?
Na tpytku li ulov kapra pravdy.
Takhle nepmou cestou, oklikami,
klikami, triky moudr lovk um
to buzarem vzt pmo do ernho.
A takhle na zklad mch rad zjist
mi vechno o synovi. Rozuml jsi?
REYNALDO Rozuml, pane.
POLONIUS Dobe, tak u b.
REYNALDO Na shledanou.
POLONIUS Bedliv sleduj, kudy a kam chod.
REYNALDO Chpu.
POLONIUS Ale do cesty se mu neple.
REYNALDO Je mi to jasn.
Odejde.
Vystoup Ofelie.
POLONIUS Sbohem.
Co je ti Ofelie? Co se dje?
OFELIE Ach, tatnku. J se tak hrozn lekla!
POLONIUS eho ses polekala, prosm t?
OFELIE Vyvala jsem v pokoji, a nhle
tam vtrhl princ. Byl neupraven,
prostovlas, punochy naruby,
kabt ml rozepnut, tv tak blou
jak jeho koile, cel se tsl
a s vrazem straliv vydenm,
jako by vyel z pekla a ml lit
vechny ty hrzy, zvolna krel ke mn.
POLONIUS Pomt se z lsky?
OFELIE Nevm, ale skoro
se toho obvm.
POLONIUS A co ti ekl?
OFELIE Pevn mi sevel ruku v zpst,
potom se odthl na dlku pae
a s druhou rukou takhle na ele
si zkoumav prohlel moji tv,
jako by m chtl malovat. Tak zstal
dost dlouho. Pak m lehce pohladil,
tikrt jen smutn hlavou zakval
a vyrazil tak srdceryvn vzdech,
a se mu cel tlo otslo
jak v agnii. Potom m zas pustil
a s hlavou otoenou pes rameno
odchzel z pokoje, poslepu nael
dvee a jimi vyel ven, vak oi
a do konce upral pod na m.
POLONIUS Poj! Pjdem spolu ihned za krlem.
To jist je milostn poblouznn,
co bv hrozn nebezpen vc,
protoe jako kad ve zbav
lovka vldy nad sebou a vede
k zoufalm, zbrklm inm. Chudk princ!
Byla jsi na nj njak obzvl pkr?
OFELIE Ne, jenom jsem mu, jak jste poruil,
vrtila dopisy a zakzala,
aby m navtvoval.
POLONIUS Z toho l.
koda e jsem si ho vc nevmal
a nepoznal, o jde. Bl jsem se, e si
s tebou jen zahrv a chce t zniit!
To jsem to pehnal! Sta mus vdycky
bt podezravj, ne je zdrvo,
zatmco mlad nejsou schopni myslet
minutu dopedu. Poj ke krli.
Mus to vdt.
Je moudej do toho znout hned
ne otlet a ekat na znt.
Pojme.
Odejdou.
Scna 2.
Na hrad.
Fanfra. Vystoup Claudius, krl dnsk, krlovna Gertruda,
Rosencrantz a Guildenstern a druina.
CLAUDIUS Rosencrantz, Guildenstern! Vtm vs, draz pni.
U dvno jsme vs tady chtli mt,
vak piznvm, za spn pozvn
me a hol nutnost. Slyeli
jste zejm o Hamletov promn.
Tak tomu km, protoe se vskutku
u sob nepodob. m to je,
snad krom smrti otce, e se stal
neptelem sm sob, prost nevm.
A proto bych vs moc rd poprosil,
abyste jako jeho sta znm,
spoluci a blzc ptel
tu u dvora s nm strvili pr dn,
trochu ho zabavili, potili,
a pjde-li to, vythli z nj, zda
se tajn neur nm, o em
my nevme, v em bychom ale snad
mu mohli pomoct, kdybychom to znali.
GERTRUDA Pnov, vdycky o vs hezky mluvil
a ze vech ptel, kter m, jste jist
mu nejbli vy dva. Budete-li
tak lechetn a hodn, e nm naas
vnujete svou vzcnou spolenost
a pomete nm v t vci, krl vm
to nezapomene a jeho vdnost
nebude mal.
ROSENCR. Vae Velienstva
nm mohou pi sv svrchovanosti
vdy nadit, co po ns r chtt,
ne o to dat.
GUILDENST. Oba dva jsme svolni
se nezitn a ze vech sil, co mme,
vnovat jakmkoli kolm,
kter nm dte.
CLAUDIUS Dk, Rosencrantzi, dky, Guildensterne.
GERTRUDA Dk, Guildensterne, dky, Rosencrantzi.
Jdte hned za nm, prosm, uvidte
sami, e je jak vymnn. - (Ke sloucm) Vy,
odvete pny za Hamletem, ano?
GUILDENST. Dej Bh, aby ho nae ptomnost
potila a byla mu co platn.
GERTRUDA Jist.
Odejdou Rosencrantz, Guildenstern a dal.
Vystoup Polonius.
POLONIUS Velienstvo, vai vyslanci
se prv spn vrtili z Norska.
CLAUDIUS Ty jsi vdy bval poslem dobrch zprv.
POLONIUS Opravdu, Velienstvo? Vte sm,
e moje due i m oddanost
nle pouze vm a Pnu Bohu.
Taky jsem zjistil - a pokud se mlm,
mj rozum nen u takov oha,
co bval kdysi - pravou pinu
Hamletova zvltnho chovn.
CLAUDIUS Tak povdej. Moc m to zajm!
POLONIUS Pijmte, prosm, dv ty vyslance
a j pak na dort pidm teinku.
CLAUDIUS Tak zanem dortem. Pive mi je sem.
Odejde Polonius.
kal mi, Gertrudo, e zjistil dvod,
pro tvj syn Hamlet takhle vyvd.
GERTRUDA To neme bt nic jinho ne
smrt jeho otce a n rychl satek.
CLAUDIUS No, poptme se.
Vystoup Polonius, Voltemand a Cornelius.
Zdrvi doli, pni?
Tak jak se tv n bratek Nor?
VOLTEMAND Posl pozdravy a mnoho pn.
V ppadu Fortinbrase zakroil,
jak jste si pl. Myslel, e synovec
se chyst k vlce proti Polkm.
Prozkoumal to a zjistil, e se zbroj
opravdu proti nm, a bdoval,
e pro svou nemoc, st, bezmocnost
byl takto oklamn. Hned povolal
Fortinbrase, kter se dostavil,
nechal se vyplsnit a svmu strci
odpishl, e proti vm, mj krli,
u nikdy nepodnikne dn kroky.
Starho pna to tak potilo,
e mu hned pipsal ti tisce renty
a povolil mu ta sebran vojska
pout proti Polkm. V t vci,
jak stoj zde, m ale velkou prosbu.
Pod list Claudiovi.
Abyste toti povolil mu prchod
s vojskem pes nae zem. To ve,
podmnky, vetn zruk bezpenosti,
je sepsno v tom list.
CLAUDIUS Vten!
Petem si to, a na to bude as,
vc zvme a polem odpov.
Zatm vm dkujem za dobrou prci.
Vtm vs doma. Odpoite si.
Veer to oslavme!
Odejdou Voltemand a Cornelius.
POLONIUS Tak to bychom mli!
Mj krli, madam, vysvtlovat vm,
co je to povinnost a cta k majesttu,
pro den je den, noc noc a as je as,
je ztrta asu, noci nebo dne.
A jeliko je strunost du vtipu
a zdlouhavost mu dl dlouh nos,
eknu to zkrtka. V syn ztratil rozum.
Zblznil se, ek bych j, nebo i blzni
maj svj rozum, i kdy k zblznn.
Vak o to nejde.
GERTRUDA K vci, bez pkras!
POLONIUS Pkrasy se mi, madam, okliv.
Je pravda, e je blzen, co je smutn,
a smutn je, e je to pravda, e?
To byl jen hloup ert. Tak bez pkras.
eknme tedy, e je blzen. Dobe.
Dobe to nen, ale je to tak.
A nutno zjistit zdroje afektu,
je pinou jsou toho defektu.
A piznejme si, blznovstv je defekt.
A u jsem u toho.
Mm dceru - mm ji, protoe je m -
a ona, protoe je poslun,
mi dala toto. Schvln, co vy na to.
(te)
"I dolu due m, nejdra a nejkrsnj bosk Ofelii." To
jsou vrazy, vite. "I dolu due m!"
Jak to mysl? "I dolu..." A pak tady: "...na tvch krsnch
blostnch adrech..." a tak dle.
GERTRUDA To j psal Hamlet?
POLONIUS Moment, madam, jet vm petu tohle:
"Nev, e hvzdy svt,
nev, e slunce pl,
nev, e pravda le ti.
V, e jsi lska m.
Drah Ofelie, verovat neumm. Nedoku sv vzdechy
vpisovat do dk. Ale moc a moc t miluji, a to mi
mus vit.
Lb t: Tvj navdy,
aspo dokud mi toto tlo pat,
Hamlet."
Tohle a jet spoustu podobnch
dopis, lstk, informac o tom,
kdy, kde a jak se vidli, mi moje
dcera poslun prozradila.
CLAUDIUS A ona jeho lsku optovala?
POLONIUS Za co m mte?
CLAUDIUS Za estnho, spolehlivho mue.
POLONIUS Rd vm to doku. Copak bych mohl,
kdy postehl jsem, jak k n zahoel -
vak mn hned bylo jasn, o co jde,
jet ne mi to ekla -, Velienstvo
a vzcn madam, myslte, e bych
mohl nemu takovmu pt?
Jenom tak dlat, e to nevidm,
anebo vzdychat: Dj se vle Pn?
To tedy ne! J rovnou zakroil.
Spustil jsem na dcerunku pkn zostra:
"Princ Hamlet je lovk z jinho tsta.
Na toho zapome." A pikzal jsem,
aby se s nm u vce nestkala,
posly a drky odmtala. Dcera
m poslechla, vsledkem eho je,
eeno zkrtka, to, e chudk princ,
kdy dostal koem, upad do smutku,
tm pdem pestal jst, nae i spt,
m zeslb na tle i na duchu,
a zcela zelel a bsn nm
nyn a bda.
CLAUDIUS (Gertrud) e by to bylo tm?
GERTRUDA Mon to je.
POLONIUS Stalo se nkdy - rate prominout -,
e bych ek: "Tohle bude tak a tak,"
a dopadlo to jinak?
CLAUDIUS Nevm o tom.
POLONIUS (Ukazuje si na hlavu a na ramena)
Tohle mi srazte, jestlie se pletu.
J kdy mm stopu, pravda me bt
ukryt ti sta sh pod zem,
stejn ji najdu.
CLAUDIUS Jak se pesvdme?
POLONIUS Princ se dost asto chod prochzet
do thle chodby.
GERTRUDA Ano, vimla jsem si.
POLONIUS V takovou chvli vpustm k nmu dceru.
(Claudiovi) A my je zatm budem potaj
sledovat za zvsem. Jestli princ
nezelel z neastn lsky k n,
a nejsem kancl, polete m teba
kydat hnj do matale.
CLAUDIUS Zkusme to.
Vystoup Hamlet a te si knihu.
GERTRUDA Jak neastn se tv nad tou knihou!
POLONIUS Prosm vs, odejdte. Jdte, oba dva.
Hned si ho oukm. Nechte to na mn.
Odejdou Claudius a Gertruda.
Princ Hamlet. Vida! Jak se mte?
HAMLET Dobe.
POLONIUS Znte m, princi?
HAMLET Jist. Vy jste pece sprvce hampejzu.
POLONIUS To nejsem, mlad pane.
HAMLET Ne? koda. Aspo byste ml slun a poctiv zamstnn a
byl byste vzcn lovk.
POLONIUS Vzcn lovk?
HAMLET Jist. Slunost a poctivost je pece dnes velk vzcnost.
POLONIUS To mte pravdu, princi.
HAMLET A jak psno, pod bom slunkem kad mrina me se stt
potkem novho ivota, by by to byl jen erv - mte dceru,
pane?
POLONIUS Mm.
HAMLET Nepoutjte ji na slunce! Aby taky nepoala. Co
byste si pak poal s ervky? Pozor na to, pteli.
POLONIUS (Stranou) Neml jsem pravdu? Zase zaal o moj
dcei! I kdy na zatku m nepoznal a myslel si,
e jsem sprvce hampejzu. Vzalo ho to podn!
Vak j se v mld kvli lsce taky navyvdl.
Skoro jako on. Jet s nm promluvm.
- Co to tete, princi?
HAMLET Slova, slova, slova.
POLONIUS A o co tam jde?
HAMLET Komu?
POLONIUS Chci ct, o co jde v t knize.
HAMLET O sam pomluvy! Pedstavte si, e ten nestyda tvrd,
e starci maj ed vous a vrskami zbrzdnou tv,
e z o jim vytk hnis a z dsn padaj zuby, e jsou nadmrn
chud duchem a dy e jim neslou jako dv - co vechno je
pravda pravdouc, ale taky pkn sprosrna, kdy se to pod
takhle neomalen. Vdy pokud jde o vs, pane, vy budete za
chvli stejn star jako j - jestli to vezmete pozptku jako
rak.
POLONIUS (Stranou) Mluv sice z cesty, ale m to logiku. -
Pojte z toho prvanu, princi!
HAMLET Do hrobu?
POLONIUS Tam opravdu nen prvan! (Stranou) Jak trefn nkdy um
odpovdt! Je zajmav, jak asto se blzni dokou vyjdit
mnohem vstinji ne bhvjac mudrcov. Pjdu a rozmyslm si,
jak to narafiit, aby se s dcerou potkali. - Princi, musm se s
vmi rozehnat.
HAMLET S nim se, pane, nerozehnm ochotnji ne s vmi -
krom ivota, krom ivota.
POLONIUS Take, na shledanou.
HAMLET Tihleti sta blzni! Jsou tak nudn.
Vystoup Rosencrantz a Guildenstern.
POLONIUS Jestli hledte prince Hamleta, tamhle ho mte.
ROSENCR. (Poloniovi) Bute zdrv, pane.
Odejde Polonius.
GUILDENST. Vsosti.
ROSENCR. (Hamletovi) Princi.
HAMLET Kamardi draz. Bu zdrv, Guildensterne. Moc rd t
vidm, Rosencrantzi. Tak jak se mte, hoi?
ROSENCR. Normln, jak to jde.
GUILDENST. Jsme rdi, e jsme rdi. Po pravd eeno, nejsme
zrovna ztelnicemi o tstny.
HAMLET Ale jejm kum okem, doufm, taky nejste.
ROSENCR. To zas ne.
HAMLET Take sdlte nkde uprosted?
Vpedu, nebo vzadu?
GUILDENST. V choulostivch partich.
HAMLET V ohanb tstny? Ale ne! I kdy, pravda, je to
dvka. Co je novho ve svt?
ROSENCR. Nic, a na to, e se v nm rozmohla poctivost.
HAMLET Tak to se bl soudn den. Natst se ale pletete.
Zeptm se vs pmo. Co patnho jste, kamardi,
provedli, e vs neltostn osud zavl a sem
k nm do vzen?
GUILDENST. Pro do vzen?
HAMLET Dnsko je vzen.
ROSENCR. Pak je vzenm cel svt.
HAMLET Taky e ano! A v nm je spousta kobek, cel a temnic.
K nejhorm z nich pat prv Dnsko.
ROSENCR. To si nemyslme, princi.
HAMLET Kdy ne, tak ne. Nic nen toti dobr nebo patn samo
o sob. Rozhodujc je, co si o tom lovk
mysl. A j si myslm, e to je vzen.
ROSENCR. Mon je Dnsko pli tsn pro vae ambice.
A proto vm pipad jako vzen.
HAMLET Kristepane, mn by staila skopka oechu
a ctil bych se v n jako pn vesmru - jen
kdybych neml ty zl sny.
GUILDENST. Prv ty sny jsou projevem vaich ambic. Protoe
co jinho je ctidost ne stn njakho snu?
HAMLET Sen sm je pece stn.
ROSENCR. Jist. Ale podle m je ctidost tak efemrn, tkav
zleitost, e je jako stn stnu.
HAMLET To potom ebrk bez ambic je skutenost sama a krlov
a rekov jsou jeho pouhmi stny. Pednesu to krlovsk rad,
protoe, namoudui, mn u to nemysl.
ROSENCR.,
GUILDENST. Doprovodme vs.
HAMLET Dk za ochotu. Ale nemuste bt tak snaiv, nejste pece
mmi sluhy. A upmn eeno, o doprovod mm
tady u ns postarno a a. Ale te mi ve jmnu
starho ptelstv eknte: Pro jste pijeli na Elsinor?
ROSENCR. Jenom vs navtvit. Nic jinho v tom nen.
HAMLET Jsem na mizin, a proto ani m dky nebudou stt za moc.
Pesto vm dkuju. Ale jsem si jist, e i lacinm dkem jsem vs
peplatil. Neposlali nhodou pro vs?
Nebo jste pijeli bez pozvn? Jste tady z vlastn vle?
No tak! No tak! Kpnte boskou. Ven s tm. Mluvte!
GUILDENST. Co bychom mli kat?
HAMLET Pravdu. Poslali pro vs. Vidm vm to na och.
Jet se neumte pli petvaovat, e ne?
Svat dobroto! N hodn krl a hodn krlovna
vs kvli mn povolali.
ROSENCR. A pro?
HAMLET To bych rd slyel od vs. Pi naem spolen strvenm
dtstv, pi naem mld, pi ptelstv,
kter jsme k sob vdycky ctili, a pi vem, m by
na vs vmluvnj prosebnk, ne jsem j, jet
dokzal zapsobit, zapsahm vs, bute ke mn upmn, a u
pro vs poslali nebo ne.
ROSENCR. (Stranou ke Guildensternovi) Co mysl?
HAMLET No tak! Stojm tu ped vmi. Jestli m mte rdi,
pestate klikovat.
GUILDENST. Poslali pro ns.
HAMLET J vm eknu pro. Take nemuste nic piznvat a v
slib krli a krlovn zstane neposkvrnn jako
panna. Z njakho dvodu, sm nevm pro, jsem
v posledn dob ztratil radost ze ivota, piel jsem o vechny
zjmy, a tak to na m dolehlo, e sama zem mi najednou pipad
jako nehostinn pustina, i ten bjen baldachn nebes - vidte?
- ten ps,
co obepn planetu, ta majesttn b zc ve zlat,
se mi dnes jev jenom jako sms jed a vpar, co vechno kolem
ns utp v mlhch. Jak mistrovsk dlo je lovk! Jak vytben
m rozum! Jak nesmrn m schopnosti! Jak ndhern vypad a jak
ladn se pohybuje! Svou podobou je jako andl! Svm mylenm se
vyrovn bohm. Je ztlesnnm krsy, vzorem nmm bytostem. A
pece - m je mi tahle kvintesence prachu? Lidi m u nebav.
Ani jednoho mezi nimi nenajdu, kterho bych miloval. Ba ani
jednu, abych, Rosencrantzi, odpovdl na tvj smv.
ROSENCR. Tak jsem to nemyslel.
HAMLET A pro ses tedy tak culil, kdy jsem ek, e nenajdu
ani jednoho, kterho bych miloval?
ROSENCR. Protoe jste ekl, e vs lidi u nebav, a j si
pedstavil, jak kysele asi pijmete ty herce, kte vs
pijdj pobavit. Pedjeli jsme je cestou a co
nevidt budou tady.
HAMLET Ten, kter hraje krle, bude vtn. Vzdm Jeho
Velienstvu hold, jak nle. Ryt a sek
meem a ohn se ttem, milovnk nebude vzdychat zadarmo,
padouch nech peije vechny rny ve zdrav, klaun a nem
strach, protoe vdycky se najdou lidi, co se smjou kad
pitomosti, a hlavn dma a si klidn pust hubu na pacr,
blankvers to unese. Co je to za herce?
ROSENCR. Vai oblbenci. Stl divadeln spolenost sdelnho
msta.
HAMLET A pro vyrazili po zjezdech? Ve svm divadle pece mus
mt mnohem lep podmnky i trbu?
ROSENCR. V posledn dob se njak znelbili a divadlo jim
zaveli.
HAMLET Jsou pod tak dob, jako kdy hrli ve mst?
Maj pod plno jako dv?
ROSENCR. Bohuel nemaj.
HAMLET A pro ne? Vyli ze cviku?
ROSENCR. To ne. Hrajou pod stejn dobe, ale jsou tady ty
novoty: ujeen dcka, psklata, co vskaj, a lidi se z nich
mou pominout a hrnou se na ty jejich produkce jak div. To je
te v md, a star divadlo - jak tomu zaali kat - u tolik
nethne. Te se sp nos poslouchat to hus kejhn ne nco
podnho. Lidi se boj, aby nevypadali nemodern.
HAMLET A to tam hrajou opravdu dti? Kdo je plat? Kdo se
o n star? A a zanou mutovat nebo ztrat hlas,
to s divadlem skon? A jestli u divadla zstanou jako obyejn
herci - co je dost pravdpodobn, pokud
si njak jinak nepolep -, nebudou pak zazlvat svm principlm
a autorm, e je zamlada nutili
zostouzet svou vlastn budoucnost?
ROSENCR. Po pravd eeno je v tom hodn evnivosti, a spoust
lid nen proti mysli to neptelstv jet jitit. Dokonce byla
doba, kdy jedinou anci na spch mla hra, ve kter autor,
potamo herec, horlil prv na tohle tma.
HAMLET Vn?
GUILDENST. ezali do sebe hlava nehlava.
HAMLET A mlde vyhrla.
ROSENCR. Na cel e. A vem poctivm komediantm udlala ru
pes rozpoet.
HAMLET Vlastn co se divm? asy se mn. Teba mj strek je
te krlem Dnska, a ti, kterm byl dv jen pro legraci, jsou
dneska ochotni zaplatit dvacet, tyicet, padest a sto zlatch
za jeho obrzek, i kdy je takhle mal. To pece nen normln.
Nad takovmi zhadami zstv rozum stt.
Fanfra.
GUILDENST. Herci u jsou tady.
HAMLET Pnov, vtm vs na Elsinoru. Podejme si ruce, tak
pojte. Pivtn je obad a hezk zvyk, kter se slu
dodrovat, a proto vs tmto srden vtm, abyste si snad
nemysleli, e vs vidm m rd ne ty herce, kter, jak jist
chpete, budu muset uvtat s vtm furore.
Potese si s nimi rukama.
A pokud jde o mho strka-otce a tetiku-matku, jsou na velkm
omylu.
GUILDENST. Na jakm omylu, princi?
HAMLET Blznm, jenom kdy fouk od severoseverozpadu. Kdy
vane jin vtr, rozeznm tele od slepice.
Vystoup Polonius.
POLONIUS Panstvo, dobr den vm peji.
HAMLET (Stranou) Guildensterne, a ty taky, nastavte oba ui,
nco vm poeptm. Vidte to velk mimino?
Pod jet nos plenky.
ROSENCR. (Stranou) Sp je u zase zaal nosit. Vdy se k,
e star lovk se stv podruh dttem.
HAMLET (Stranou) Vsate se, e mi piel ct o tch hercch.
Sledujte to. - A kte-li, pane, e to bylo v pondl rno, pak
to muselo bt v pondl rno.
POLONIUS Princi, mm pro vs novinu.
HAMLET Pane kancli, mm pro vs novinu. Znal jste toho
mskho herce Roscia?
POLONIUS Herci pili, princi.
HAMLET Lry fry!
POLONIUS Na mou est...
HAMLET Pili na vai est? S kkem po funuse.
POLONIUS Ale ne! Jsou to nejlep herci na svt, a u pro
tragdii, komedii i historii, hru pastorln, pastorln
komickou, historicko-pastskou, tragihistorickou,
komipastorln tragickou, komorn sevenou i oteven vpravnou.
Seneca jim nen pli tk a Plautus dostaten lehk. Co do
ei vzan i odvzanch e se jim nikdo nevyrovn.
HAMLET Jefto, soudce izraelsk, kam se podl tvj vzcn
poklad?
POLONIUS Jak poklad, princi?
HAMLET No pece:
"On tuze krsnou dceru ml
a ml ji tuze rd."
POLONIUS (Stranou) Zas o m dcei.
HAMLET Nemm pravdu, star Jefto?
POLONIUS Pokud m nazvte Jeftou, pak ano, protoe
i j mm dceru a mm ji tuze rd.
HAMLET Ale tak to nen. Pokrauje to jinak.
POLONIUS A jak, princi?
HAMLET Jak?
"Protoe nevil sv slova -"
Stalo se, e -
"svou dceru obtoval -"
Ale komu, pro a k emu, to a vm zazpv
nkdo jin, protoe j mm te jinou prci.
Vystoup herci (tyi nebo pt).
Bute zdrvi, pnov! Vtejte vichni. - Ty jsi tu
taky? To jsem rd. - Ptel, pkn vs vtm. - No ne, kamarde,
co jsem t vidl naposledy, njak jsi nm obrostl vousem!
V Dnsku t ohol a nezbude ti ani chlup! - A co vy, sleinko?
Panenko Maria,
vy jste nm povyskoila k nebi. Jste mu bl nejm o cel
kramflek! Proste pnaboha, aby vm zlat slavk v krku brzy
nezaal skehotat jako ern havran. - Pni herci, vtm vs
vespolek. A zanem rovnou jako francouzt milovnci - bez
velkch cavyk. Pedvete nm teba njak monolog,
a si okotujem vae umn. No tak! Nco vnivho.
PRVN HEREC Mte na mysli njak konkrtn monolog, Vsosti?
HAMLET Kdysi jsem t slyel kat jednu e. Myslm, e se
to ani moc nehrlo, nanejv tak jednou, protoe ta hra, pokud si
pamatuju, nehovla obecnmu vkusu. Bylo to, jako bys chtl
servrovat kavir kupanm.
Ale - jak si vzpomnm, a jak dosvd ti, kte jsou mnohem
povolanj ne j to posoudit - byla to
skvl hra, s dobe postavenmi scnami, neokzal, a pitom
rafinovan. Vzpomnm si, e kdosi o n
ekl, e ji autor nemusel pikovat pikantnostmi, aby byla
straviteln, ani toky na city, aby byla dojemn, ale e ji
napsal poctiv, s porozumnm a s citem, bez vyumlkovanosti, ale
pkn. Jeden monolog se mi v n zvl lbil - Aeneovo vyprvn
Didon, a nejvc ta pas o zavradn Priama. Jestli si to jet
pamatuje, myslm, e to zan takhle - moment - jak to jenom
bylo:
"Hroziv Pyrrhus jak hyrknsk elma..."
Ne, jinak. Ale Pyrrhus je na zatku:
"Hroziv Pyrrhus v ernm brnn,
temnm jak noc, jak jeho mysly
snovan v trobch trjskho kon,
svou ernou postavu v tu rnu pokryl
erbovn barvou krve. Potsnn
od hlavy k pat mokem arlatovm,
krv otc a matek, syn, dcer,
je na nm v ru slunce usychala,
on probjel se ulicemi msta
a s nm la smrt. Tak zlost spalovn
a krustou krve cel obalen,
krhavm zrakem bsn Pyrrhus hled
praotce Priama."
Prosm t, pokrauj.
POLONIUS Pane jo, Vsosti. Hezky jste to podal. Tak
proctn a ve sprvnm rytmu.
PRVN HEREC "A u ho vid.
Priamus marn proti ekm zved
svj star me. Ruka ho neposlouch
a kles zpt. Pyrrhus se na nj vrhne,
v nerovnm stetu rozmchne se meem,
a u ten vih a svist tak starce zds,
e padne jako podat. Ten pd
poct cel Trja, vzedme se
a k nebi v plamenech a s dsnm teskem
zhrout se do zklad. Pyrrhv me
nad mln blou hlavou Priama
strne jakoby zaat do vzduchu
a Pyrrhus jako iv obraz hrzy,
neschopen vzpomenout si, co to chtl,
jen stoj nehnut.
Vak stejn jako kdy uprosted boue
je nhle klid, mraky se zastav,
vichice zmlkne a zem zahal
mrtvoln ticho, aby vzpt
zas nebem ots hrom, po chvilce Pyrrhus
se s novou vervou t d do dla,
a zbsileji neli kyklopov
tepali Martovu kalenou zbroj,
svm zkrvavenm meem zane buit
do Priamova tla.
Jsi dvka, tstno! Bohov, prosm,
zbavte tu falenici provdy moci
a vpletenou do kola osudu
ji puste z nebe, a se dokutl
a do pekel!"
POLONIUS Je to trochu dlouh.
HAMLET Polem to k holii i s va bradou. - (K Prvnmu herci)
Prosm t, pokrauj. Toho bav leda njak odrhovaky nebo
praseinky, jinak usne. kej to o Hecub.
PRVN HEREC "Ten pohled na zhrznlou krlovnu..."
HAMLET "Zhrznl krlovna!"
POLONIUS To je dobr! "Zhrznl krlovna!"
PRVN HEREC "...jak bosa vybhla z tch plamen,
oslepl plem, s plenou na hlav,
kde dv se j skvl pyn diadm,
pes bedra vyhubl rozenm dt
jen letmo pehozenou rouku. Kdo
ji v onu chvli spatil, navdy proklel
jazykem ztiplnm krut osud.
A kdyby sami bozi vidli ji,
kdy Pyrrha zahldla, jak s rozko
jejmu mui osekv dy,
a uslyeli jej stran vkik,
nejsou-li zcela hlu k lidsk bd,
rozplakali by se a jejich pl
by zhasil vechny hvzdy na nebi."
POLONIUS Podvejte na nj. Sm doista zbledl a v och m slzy.
(K Prvnmu herci) Prosm vs, u toho nechte.
HAMLET (K Prvnmu herci) Tak dobe. O zbytek t poprosm
pozdji. - Drah pane kancli, postarejte se
o ty herce co nejlpe. Rozuml jste mi? A maj
vechno, co potebujou, protoe oni jsou ta prav
esence a kronika doby. Je lep mt patnou povst
po smrti ne bt zaiva patn zapsn u herc.
POLONIUS Postarm se o n, jak se pat.
HAMLET Proboha, to ne! Mnohem lp. Kdyby se ml lovk o kadho
postarat, jak se pat, vte, kolik lid by dostalo hol?
Postarejte se o n jako o sebe. m nepatinj vm to bude
pipadat, tm lp pro vs. Zavete je dovnit.
POLONIUS (K hercm) Pnov, pojme.
Odejde.
HAMLET (K hercm) Jdte, ptel. Ztra nm zahrajete.
(K Prvnmu herci) Prosm t, kamarde, mm prosbu. Nemte nhodou
nastudovanou "Gonzagovu vradu"?
PRVN HEREC Ano, mme.
HAMLET Tak nm ji ztra veer pedvete. A rd bych, aby ses
nauil krtk monolog, asi deset dvanct dk, kter bych do
toho dopsal. Je to mon?
PRVN HEREC Samozejm, Vsosti.
HAMLET To jsem rd. (Ke vem hercm) Jdte za tm pnem, prosm
vs. Ale ne abyste ho parodovali.
Odejdou herci.
(K Rosencrantzi a Guildensternovi)
Ptel, zatm na shledanou. Veer se uvidme. Vtejte na
Elsinoru.
ROSENCR. Dkujeme, princi.
Odejdou Rosencrantz a Guildenstern.
HAMLET Nen za. Sbohem. - Konen jsem sm.
Co vbec jsem, j ubok, j srab?
Vdy je to hrza! Tenhle herec tady
pi pedstav, pi zdn pocitu
se doke tak vt do pouh hry,
e najednou se cel promn:
v och m slzy, tv jak ztrhanou,
hlas se mu lme, vechno psob
tak opravdov. A to pro nic za nic.
Pro Hecubu!
Co je mu po Hecub, a j po nm,
aby kvli n musel breet? Kdyby
ml dvod jak j, co by dlal pak?
Utopil by se v slzch na scn,
zdsil by lidi hrznou litani,
pi kter by se vinn doznvali,
nevinn trnuli, neznal asli
a nikdo by nevil vlastnm om.
A j?
Jsem slaboch, sketa! Jenom pelapuju,
a nejsem schopen dlat vbec nic
a nikoho se zastat! Ani otce,
ktermu vzali vechno: krlovstv
i ivot. Opravdu jsem srab? A nkdo
mi ekne: "Lumpe!", zlom o m hl,
vyrve mi vousy, plivne do o,
d pst do brady nebo mi upe
nos mezi oima! A si to zkus!
No?
Asi jsem zbablec a musm mt
zaje srdce, msto krve beku,
e si to nechm lbit, jinak bych
vnitnostmi toho zmetka dvno krmil
krkavce v celm kraji. Lotr, bdk,
ta zrdn, chlpn, neltostn krysa!
Zabiju ho!
Nejsem j pro legraci? Je to skvl,
e j, jeho otec byl zavradn,
j, jeho ke mst vol nebe s peklem,
si jako dvka ulevuju tm,
e sprost nadvm. Tak s tm u dost!
Te radi vezmu rozum do hrsti.
Jsou ppady, kdy vrah byl v divadle,
a scna, kterou vidl, byla tak
psobiv, e jeho svdom
se ozvalo a on se k inu doznal.
Vdy vrada, akoli je nm, um
asn kiet. Nechm ped strcem
ty herce sehrt vstup podobn
otcov vrad. Nespustm z nj oi,
a a se uke. Jestli v nm hrkne,
vm, na em jsem. Vdy ten duch mohl bt
teba i bel. bel m tu moc
vzt na sebe podobu kohokoli
a mon vyuil m sklenosti
a temnch pocit, v kterch si hov,
aby m zniil. Chci mt jistotu,
hmatatelnj, ne je duch. Snad hra
ho usvd a dkaz obstar.
Odejde.
Jednn III.
Scna 1.
Na hrad.
Vystoup krl Claudius, krlovna Gertruda, Polonius, Ofelie,
Rosencrantz, Guildenstern.
CLAUDIUS (K Rosencrantzi a Guildensternovi)
Opravdu nejste schopni vythnout
z nj, pro se zaal chovat takhle divn
a mus klid a pohodu ns vech
ruit svm nebezpenm tetnm?
ROSENCR. On pipout, e nen v podku,
jenome co je za tm, z nho nedostanem.
GUILDENST. Je odtait, nesvuje se,
a kdy chcem slyet, co mu vlastn je,
odbude ns njakou blznivinou
a zmn tma.
GERTRUDA Jak vs pijal? Dobe?
ROSENCR. S vekerou ctou.
GUILDENST. I kdy to bylo hodn nucen.
ROSENCR. Moc en nebyl, ale na dotazy
odpovdal dost ochotn.
GERTRUDA Zkuste
mu navrhnout njakou zbavu!
ROSENCR. Cestou k vm pedjeli jsme nhodou
spolenost herc. ekli jsme mu o nich
a myslm, e ho to dost potilo.
Jsou te zde u dvora, a pokud vm,
princ Hamlet je podal, aby mu
dnes veer zahrli.
POLONIUS Potvrzuji,
e je to tak, a vs mm rovn pozvat,
abyste pili na to pedstaven.
CLAUDIUS S radost pijdeme. Jsem velmi rd,
jestli m tyhle zjmy.
Prosm vs, pnov, podpote je,
potebuje se nm zabavit.
ROSENCR. Zajist, Sire.
Odejdou Rosencrantz a Guildenstern.
CLAUDIUS Gertrudo, ty u taky radi jdi.
Nechali jsme zavolat Hamleta,
aby se zde jakoby nhodou
potkal s Ofeli.
My s jejm otcem si tu zahrajeme
na pehy, estn pehy, rozum,
a budeme je skryt sledovat,
abychom podle jeho chovn
zjistili, jestli to, co ho tak trp,
je lska, nebo ne.
GERTRUDA Poslechnu vs.
Ofelie, moc bych si pla, aby
tv krsa byla astnou pinou
synova bsnn. A doufm, e
s tvou pomoc zas najde sebe sama,
ke cti vs obou.
OFELIE I j bych si to pla.
Odejde Gertruda.
POLONIUS Tady se prochzej. - My, Velienstvo,
se pjdem schovat. - Dlej, e si te
tady v t bibli. Nebude mu divn,
e jsi tu sama. - Nelecht ns to,
vak, bda, je to tak, e pli asto
si hrajem na svatouky, abychom
skrvali ertovinu.
CLAUDIUS (Stranou) To je pravda.
Touhletou vtou al m do ivho.
Dvka, kter se krl lidlem,
zstane pod nm stejn eredn
jak mj in, i kdybych ho zakrval
nejkrsnjmi slovy! Zmh m to!
POLONIUS Myslm, e jde. Ztrame se, Vsosti.
Odejdou Claudius a Polonius.
Vystoup Hamlet.
HAMLET Bt, nebo nebt? To je to, o jde!
Je dstojnj trpliv snet
kopance, rny, facky osudu,
nebo se vrhnout proti moi trap
a rzem vechno skonit? Zemt, spt!
Nic vc. Ten spnek usp bolest srdce,
ukon vechna trapn trpen
lidskho tla. Jak vt pn
by lovk mohl mt? Spt, zemt, nebt.
Ve spnku snad i snt. Tady to vzne.
Jak sny zjevuj se po smrti,
kdy vyvlkli jsme se z tlesnch pout?
Pi tomhle couvnem. Tahle okolnost
nm prodluuje dlouh pevn.
Protoe kdo by strpl krutost svta,
svvoli tyran a posmch blbc,
zhrzenou lsku, nedobytn prvo,
nadutost ad, zavilost malch,
s n ni vechno, co je perst,
kdo by to snel, kdyby stailo
jen jednou bodnout a mt rzem pokoj?
Kdo by dl nesl tk nklad it,
nectit strach z ehosi po smrti,
z neznmch kraj, odkud nikdy nikdo
se dosud nevrtil, strach, kter nm
svazuje ruce a nut ns t,
jak nechcem, msto vznst se do neznma?
Tak mylen z ns dl zbablce.
Vdy plnokrevn odhodln dlouhm
rozumovnm chadne, ztrc dech,
a co mohlo bt ton a rzn,
se najednou jen pomot a zmate,
a z toho nen nic. Tie, jde sem
pvabn Ofelie. - Vlo, vzpome
v modlitbch na m hchy.
OFELIE Princi, u jsem
vs dlouho nevidla. Jak se mte?
HAMLET Dkuji za optn, dobe, dobe, dobe.
OFELIE Nala jsem jet tch pr drk od vs,
kter bych vm moc rda vrtila.
Prosm vs, vemte si je.
HAMLET Nevezmu!
Vm jsem j nikdy dn drek nedal.
OFELIE Dal. Vdy to vte. S tak milmi slovy,
e byly pro m jet vzcnj.
Vn tch slov je pry. Tak drky vracm.
Slu se to. Kdy drce zlob se,
pak skonily na patn adrese.
Tady jsou.
HAMLET Aha! Jste poctiv?
OFELIE Prosm?
HAMLET Jste krsn?
OFELIE Jak to myslte?
HAMLET Tak, e jestli jste krsn a poctiv, neslu se, aby se
vae poctivost pila s va krsou.
OFELIE Copak krsa a poctivost nejsou ndhern pr?
HAMLET Jsou, ale ne nadlouho.
Protoe dv krsa zprzn poctivost, ne by poctivost umravnila
krsu. Kdysi to znlo jako paradox,
ale dnes je to bohuel pravda. Bvaly asy,
kdy jsem vs miloval.
OFELIE J vm, princi. Aspo se mi to zdlo. Moc hezky
jste m o tom ujioval.
HAMLET Zdn nev, a mn u vbec ne. Star paez
se st zazelen, i kdy do nj naroubuje
cel pugt ctnost. J jsem t nemiloval.
OFELIE Vy jste m tedy klamal?
HAMLET Jdi do kltera! Nebo chce radi rodit hnky?
J jsem docela slun lovk, ale dokzal bych sm
sebe obvinit z takovch vc, e jsem se radi neml ani narodit.
Jsem toti hrozn pyn, pomstychtiv, ctidostiv a schopn
spchat vc stralivch skutk, ne kolik si jich doku
vymyslet, nebo jen pedstavit, a ne kolik jich kdy stihnu
provst.
Pro se vbec takov jako j plcaj mezi nebem a zem? Jsme
nedi, jeden jako druh,
nesm nm vit. Do kltera! Jdi! Kde je tvj otec?
OFELIE Doma, princi.
HAMLET Tak a tam zstane a nedl ze sebe pitomce jinde
ne mezi svmi. Sbohem.
OFELIE Nebesa, pomozte mu!
HAMLET A jestli se vd, tak msto svatebnho daru si ode m vem
tohle proroctv: i kdybys byla ist jako snh a ctnostn jako
kus ledu, stejn t budou pomlouvat. Jdi do kltera. Sbohem! Ale
kdyby ses chtla mermomoc vdt, vezmi si hlupka. Protoe
rozumn mui moc dobe vd, jak zrdy z nich udlte. Jdi do
kltera! B! A u jsi pry! Sbohem!
OFELIE Mocnosti nebesk, uzdravte ho!
HAMLET J znm ta vae lidla! Pnbh vm dal obliej,
ale vy si ho pemalovvte po svm. Pitvote se, nakrucujete,
vatlte, vechno pekroutte, a pak se tvte, e vy nic, e
niemu nerozumte. Jdi!
Mm toho a po krk. Z toho jsem se zblznil.
U nechci vidt dnou svatbu! Ty, co v tom chomoutu u jsou,
nechm t - krom jednoho!
Ale ostatn mus zstat tak, jak jsou! Jdi do kltera! Jdi!
Odejde.
OFELIE Tak vzcn lovk, a co z nho zbylo!
Byl dvoan, vojk, uenec, byl vzorem
a nadj cel sv zem, v nm
se lid shleli a podle nho
se oblkali, chovali - a te?
Pro j, kter se z lsky vyznval,
jsem na tom nejh ze vech en a musm
bt svdkem toho, jak dv skvostn rozum
te skpe jako rozladn housle
a jeho mlad, krsn tlo se
ots v lenstv? Je netst
vidt, co vidm, vdt to, co vm.
Vystoup Claudius a Polonius.
CLAUDIUS Lska? Kdepak. Lskou se netrp!
A i kdy mluvil trochu zmaten,
na blzna nevypad. Bojm se,
e pod tou melancholi, co mu
tak sed na dui, se lhne cosi
moc nebezpenho. Nesm to dozrt,
a proto jsem se prv rozhodl
poslat ho do Anglie - urychlen -
vymhat da, kterou nm oni dlu.
Snad plavba po moi a rozptlen
jinmi kraji, lidmi, zvyky mu
vyene z hlavy toho brouka, kter
ho tolik ur a zmnil ho
a k nepoznn. Co si o tom mysl?
POLONIUS Zn to moc dobe, stejn ale soudm,
e prapvodem jeho stavu je
neastn lska. - Tak co, Ofelie?
Nemus opakovat, co princ kal.
Vechno jsme slyeli. - Velienstvo,
jak rate, ale pesto nechme prince
po t he jet zajt za krlovnou.
Kdy na nj ude, snad se j sv
s tm, co ho trp. J, kdy dovolte,
zstanu na doslech. Jestli to krachne,
a jede do Anglie, nebo ho
uklite jinam.
CLAUDIUS Dobe. Bylo by
blznovstv dopt volnost blznovi.
Odejdou.
Scna 2.
Na hrad.
Vystoup Hamlet a ti herci.
HAMLET Prosm vs, kejte tu e tak, jak jsem vm ji peet.
Aby vm jenom klouzala po jazyku. Jestli ji budete pednet, jak
to obyejn herci dlaj, svm ji radji obecnmu vyvolvai. A
nemuste pitom mvat rukama jako vtrnk. Dlejte vechno jemn.
Protoe i v tch nejvtch zchvvech, poryvech a teba i
uragnech vn mus bt umenost, kter tomu d tvar. Ur m
vdycky a do morku kost, kdy vidm njakho uvanho hejhulu
v paruce, jak sopt a bsn a drs si nitro na cucky, a divkm
v prvnch adch ui praskaj - co bvaj vtinou stejn lidi,
pro kter divadlo nen nic jinho ne zmaten pobhn se
spoustou kravlu. Takovho herce bych dal zmrskat za to, e
pehromoval hrom a peherodesoval Herodesa. Prosm vs, nedlejte
to.
PRVN HEREC Ujiuji vs, Vsosti -
HAMLET Ale hrt moc pi zdi taky nen dobe. Nechte se vst
citem. A gesto odpovd slovu a slovo vychz z jednn. A
dvejte pozor hlavn na jedno, abyste byli pirozen. Protoe
jakkoli pehnanost a nepatinost odporuje smyslu herectv,
kterm od potk a do dneka vdycky bylo a je nastavovat svtu
nco jako zrcadlo. Ukazovat ctnosti jej tv, petvce jej
masku a pedvdt dobu i sm as v prav podob a se v
nalhavost. Kdy to peenete, pekroutte, mon vs hlupci
odmn smchem, ale soudn lidi urit zarmoutte, a z nich jeden
jedin by ml bt pro vs dleitj ne cel divadlo tch
ostatnch. Vidl jsem herce - a ada lid je vynela do nebe -,
kte, eknu to slun, mluvili a chovali se tak, e dn
kesan nebo pohan nebo kdokoli na svt by tak nejeel a
nevyvdl, a se mi zdlo, e snad ani nejsou dlem prody, e
je sp uplcal a zfuoval njak jej uednk-muednk - tak
odporn parodovali lidsk rod.
PRVN HEREC J doufm, Vsosti, e jsme se tchhle nevar u
docela zbavili.
HAMLET Zbavte se jich pln! A prosm vs, a vai komici
nekaj nic vc, ne co je v textu. Mnoz se toti smj
vlastnm vtipm, aby vyrazili smch z nkolika mamlas, a pitom
odvdj pozornost od podstatnjch vc, kter v t he jsou.
To je zloin a ubohost, ke kter se sniuj jen proto, aby se
prosadili. Jdte se pipravit.
Odejdou herci.
Vystoup Polonius, Guildenstern a Rosencrantz.
Tak co, pane kancli? Pijde se krl podvat na to
pedstaven?
POLONIUS Ano, a Jej Vsost taky. Za chvli jsou tady.
HAMLET To abyste el herce popohnat.
Odejde Polonius.
A vy mu s tm jdte pomoct.
ROSENCR.,
GUILDENST. Zajist, princi.
Odejdou Guildenstern a Rosencrantz.
HAMLET Horacio!
Vystoup Horacio.
HORACIO K slubm, Vsosti.
HAMLET Horacio, ty jsi ten nejsoudnj
lovk, jakho jsem kdy potkal.
HORACIO Ale, princi -
HAMLET Nechci ti lichotit.
Co bych tm zskal od lovka, jeho
vekerm majetkem je est a slunost?
Nemajetnm se pece nelichot.
Jen tam, kde kyne sladk odmna,
se paty lzaj a vrt chvosty
a mknou kolena. Nen to tak?
Tebe si moje due vyvolila
sama o vlastn vli mezi vemi.
Doke toti velkoryse brt
od osudu jak dobr, tak i zl,
a mus-li snet to nejhor,
sn to nejlp ze vech. Poehnni
jsou ti, v nich rozum lad s citem tak,
e na n osud nedoke hrt
jak na fltnu, co chce. Kadho, kdo
je trochu vc ne otrokem svch vn,
pivinu k srdci stejn jako tebe.
U toho radi nechm. Dneska veer
se bude ped krlem hrt divadlo.
V t he je scna, kter pipomn
otcovu smrt - jak jsem ti o n kal.
A na ni dojde, vnuj, prosm t,
co nejvt pozornost tomu, jak
se chov strc. Kdy neprojev se
pi jedn ei jeho skryt vina,
pak duch, jeho jsme vidli, byl klam
a moje pedstavy jsou vplody
njakch temnch sil. Sleduj ho dobe,
j z nho taky oi nespustm.
Potom si oba eknem, co jsme z jeho
vrazu vyetli.
HORACIO Udlm to.
Jestli mi unikne jedin stn
na jeho ele, zaplatm tu ztrtu.
Vystoup trubai a bubenci a zazn slavnostn fanfra.
HAMLET U pichzej. Musm zas jt blznit.
Najdi si msto.
Vystoup krl Claudius, krlovna Gertruda, Polonius, Ofelie,
Rosencrantz, Guildenstern, s doprovodem dalch lechtic
a krlovsk stre s pochodnmi.
CLAUDIUS Synovec Hamlet! Jak se vede?
HAMLET Vede se dobe. Svd se jet lp. A ze veho nejlp se
podvd. Ale to vm, Sire, nevad.
CLAUDIUS Nevad, protoe se m tvoje odpov netk.
HAMLET Nemte pravdu. Bvala to netykavka. Ale u nen.
(K Poloniovi) Pane kancli, pr jste jet jako student
hrval divadlo?
POLONIUS Ano, a povaovali m za dobrho herce.
HAMLET A koho jste zosobnil?
POLONIUS Jednou jsem byl Julius Caesar. Zabili m na Kapitolu.
Brutus m zabil.
HAMLET To bylo brutln zabt tak kapitln kus.
- Jsou u herci pipraveni?
ROSENCR. Ano, princi. ekaj na v pokyn.
GERTRUDA Poj sem, Hamlete. Posa se vedle m.
HAMLET Ne, matko. Tady je silnj magnet.
Posad se k Ofelii.
POLONIUS (Stranou ke Claudiovi) Vidte, Velienstvo?
HAMLET (Leh si Ofelii k nohm)
Mu si vm lehnout mezi nohy, sleno?
OFELIE Ne, princi.
HAMLET Myslel jsem, jestli vm smm poloit hlavu do klna.
OFELIE Ano.
HAMLET Vy jste si myslela, e chci nco oklivho?
OFELIE Nic jsem si nemyslela.
HAMLET To je pkn pomylen: leet dvce mezi nohama.
OFELIE Prosm?
HAMLET Ale nic.
OFELIE Jste vtiplek, princi.
HAMLET Kdo? J?
OFELIE Ano.
HAMLET Ovem. J jsem pmo k popukn! Co jinho je ivot
lovka neli bjen vtip? Kouknte na moji mti,
jak vesele se tv, a pitom mj otec zemel sotva
ped dvma hodinami.
OFELIE U jsou to dvakrt dva msce, princi.
HAMLET Tak dlouho? Pak tedy pry se smutkem a obleme si hro
ki! Bohov, dva msce je po nm, a pod se na nho jet
nezapomnlo? Pak je tu nadje, e vzpomnka na velkho lovka
zstane iv pl
roku po jeho smrti! Ovem pouze v ppad, e
nadlal velk dluhy. To si pak nkdo vzpomene
a teba i zazpv: "Ach, nen tu, nen, co by m tilo..."
Fanfra. Pantomima.
Vystoup Krl a Krlovna. Krlovna Krle obejme a oba spoinou
na chvli v nru. Ona ped nm poklek a in sliby vrnosti
a lsky. On ji pozved a skln hlavu k jej ji. Krl se pak
polo vedle zhonu kvtin. Ona, kdy vid, e Krl usnul, jde
pry.
Vtom pichz dal mu, vezme Krli korunu, polb ji a vlije
spi do ucha jed, nae odejde. Krlovna se vrac, najde Krle
mrtvho a propuk v al. Vrah s nkolika dalmi pichz.
Vichni j vyjaduj soustrast. Mrtv tlo Krle je odneseno.
Vrah si namlouv Krlovnu drky. Ona se chvli jakoby zdrh,
ale nakonec jeho lsku pijm. Herci odejdou.
OFELIE Co to bylo, princi?
HAMLET Tohle? Jen takov mal zken lumprna.
OFELIE To asi pedvdj, o em bude ta hra.
Vystoup Prolog.
HAMLET Tenhle nm to pov. Herci u jsou takov. Co nevd,
nepovd.
OFELIE Ale eknou nm, co ukazovali?
HAMLET Jist! Ti se nestyd ct, co ukazujou, ani ukzat,
co si eknete. A kdy vy jim to beze studu ukete,
oni vm eknou, co to je.
OFELIE Jste okliv. Budu se radi dvat na hru.
PROLOG Pili jsme vm tragdii hrt,
a ten z vs, kter ns m rd,
bude ns tie poslouchat.
Odejde.
HAMLET To byl prolog, nebo verovnka do prstnku?
OFELIE Bylo to krtk.
HAMLET Jako ensk lska.
Vystoup dva herci jako Krl a Krlovna.
KRL Fbus u ticetkrt ve zlatm voze
obltl zemkruh po ron drze
a dvanct lun ticetkrt nai zem
zalilo stbrojasnm plkem
od chvle, kdy jsme vyznali si lsku
a ruce spojili v manelskm svazku.
KRLOVNA A jist dalch ticet let my dva
se budem vroucn, vrn milovat.
Le bda mi! Jsi te tak churav,
pobled jsi, zhubl, nic t nebav,
a mm o tebe strach. Vak, pane mj,
mm strachem ty se pranic nevzruuj.
Vdy ensk lska jako ensk strach
zmtaj enou jako na vlnch.
m v m lska k tob vynese,
tm hloubji v zkosti topm se.
Kdo miluje, i z malch obav l,
z velkho strachu lska dle sl.
KRL Milku, vskutku brzy opustm t,
neb u se sotva drm pi ivot,
a ty tu v krsnm svt zstane,
ctn a astn. Sama nebude.
Najde si novho -
KRLOVNA zadr, mui.
Takto t zradit nikdy nedoki.
ena se vdv jenom jednou provdy.
Prvnho mue druhm satkem vrad.
HAMLET (Stranou) To jsou hok kapky! Jako jed.
KRLOVNA Vdy druh svatba nikdy nen z lsky,
je z lakoty a jinch pud nzkch.
Kdy druhho mm mue v objet,
zabjm prvnho, a je u po smrti.
KRL Vm, e mn upmn sv slova,
mlokdo vak se tak, jak slbil, chov.
Odhodln je neduiv dt,
s kikem se zrod, brzy opust t,
je jako hruka, je na vtvi vis,
vak zmkne a bc! k zemi posp si.
Zvazky, kter vi sob mme,
jen zdkakdy na sob vymhme.
Sliby, je dvme si v ru vn,
zapomenem, kdy nae ve zhasne.
m prud al, m prud bolest je,
tm rychleji se v sob vybije.
Kdo l, bolem nebo radost,
za chvli nem dn starosti.
Kdy na svt se vechno stle mn,
trvat na stl lsce moudr nen.
Co vede k emu, tak je teba ptt se,
zda lska ke tst, i tst k lsce?
Kdy mocn padne, asto kon sm.
Kdy chudk pov, je milovn.
Lska je se tstm vdy spojen.
Kdo m dost veho, i dost ptel m.
A ten, ktermu osud nepeje,
m mlo lsky, ptel, nadje.
Vak abych se te vrtil, kde jsem zaal.
mysly nae jsou jak dtsk ka,
kter se to po sv vlastn ose,
jen osud v, kam hraka dostane se.
e podruh se nevd, v pevn.
Svj nzor zmn, a m spolkne zem.
KRLOVNA A iju o hladu ve vn tm,
a spnek v noci nenavtv m,
a nemm dnou vru, nadji
a ve vzen ivot doiji,
a vechno hezk ztrat se mi z o
a hrza, nemoc, zoufalstv m zni,
a nenajdu klid tady ani tam,
jestli se ovdovl opt vdm.
HAMLET Co kdy to nedodr!
KRL Zvan slib! M drah, miluji t,
vak te m tu nech, prosm, o samot.
Jsem unaven, chci spt.
KRLOVNA Spi! Klidn spi!
K ns dva nikdy nic u netrp!
Krl usne. Krlovna odejde.
HAMLET (Gertrud) Jak se vm, matko, ta hra lb?
GERTRUDA Myslm, e ta dma toho slibuje a moc.
HAMLET Vak ona svj slib spln!
CLAUDIUS Zn tu hru? Nen v tom nic zvadnho?
HAMLET Kdepak. To vechno je jenom jako. To jsou jen takov
zdnliv jedovatosti. Nic skuten zvadnho.
CLAUDIUS Jak se ta hra jmenuje?
HAMLET "Past na myi". Jak chytlav titul! Hra vypovd
o vrad, kter se stala ve Vdni. Panovnk se jmenuje Gonzago a
jeho enou je jist Baptista. Jak uvidte, Sire, je to cel moc a
moc okliv lumprna, ale co? Ns se to pece netk, e? My mme
svdom ist. Kad v, kde ho bota tla, ale nm botky padnou
jako ulit.
Vystoup Lucianus.
Tohle je jist Lucianus, krlv synovec.
OFELIE Vs by si mohli najmout jako vyprave, princi.
HAMLET J bych mohl vyprvt leda tak historky o pimprlatech,
kter se vod na provzku a kter pedstraj lsku.
OFELIE Jste tvrd, princi.
HAMLET Sta pr vzdech, trocha nnosti a moje tvrdost
zmkne - k va ltosti.
OFELIE Vy si m dobrte.
HAMLET Je lep, kdy si jeden druhho dobe dobr, ne
patn bere. - Tak zani, vrahu. Pesta se u pitvoit a spus!
Nue: "Krouc havran krvavou mstu krk..."
LUCIANUS Mylenky ern, ruka svr jed,
jen ob sp tu, svdka nevidt,
ty smsi trav trhanch o plnoci,
natikrt sycen smrtc moc,
svou krutou silou a zlou magi
zma narz ivot toho, jen tu sp.
Naleje jed do ucha Krle.
HAMLET Otrvil ho v zahrad, aby zskal jeho korunu. Korunu
krle Gonzaga. Ten pbh se skuten stal a existuje o tom
psemn doklad napsan vybrouenou italtinou. Za chvli uvidte,
jak vrah zsk lsku Gonzagovy eny.
OFELIE Krl vstv.
HAMLET Copak? e by ho ta petarda naslepo tak vydsila?
GERTRUDA (Claudiovi) Nen ti dobe, mui?
POLONIUS Konec pedstaven!
CLAUDIUS Posvite mi! Jdeme!
POLONIUS Svtla sem! Svtla sem!
Odejdou vichni krom Hamleta a Horacia.
HAMLET Stelen jelen nak,
a zdrav radost m,
jeden je hop a druh trop,
a svt se to dl.
Nasa mi masku klauna a kopej m do zadku,
Horacio, jestli tohle nebyl spch. Kdybych u nadosmrti nic
nedokzal, tahle produkce ze m
udlala principla vech mrk.
HORACIO Vech ne, princi, jenom jednoho.
HAMLET Ale ten stoj za to!
Protoe, jak jist v,
je to u ns na draka,
u od chvle, kdy za krle
mme toho - pitomce.
HORACIO Takhle se pipravit o rm, princi!
HAMLET Kamarde, dm tisc liber za slovo toho ducha.
Vidls ho?
HORACIO Vidl. Moc dobe.
HAMLET Kdy jsem ek, e ho otrvil v zahrad?
HORACIO Vidl jsem vechno.
HAMLET Tak vid! Sem, muzikanti! Nco nm zaveholte!
Nebo kdy krl divadlo nem rd,
sm mus pestat komedii hrt.
Kde je ta muzika?
Vystoup Rosencrantz a Guildenstern.
GUILDENST. Mohu, princi, na slovko?
HAMLET A teba na cel slovnk!
GUILDENST. Krl, princi -
HAMLET Co je s nm?
GUILDENST. Je ve sv komnat cel bruntn.
HAMLET To u je zase namol?
GUILDENST. Ne, sp se hnv.
HAMLET Bylo by od vs moudej, pane, abyste s touhle
diagnzou el radji za felarem ne za mnou.
J kdybych mu pustil ilou, asi bych nevdl,
kdy pestat.
GUILDENST. Prosm vs, princi, uklidnte se a soustete se
na to, co jsem vm piel vydit.
HAMLET U jsem jak pna. Vyizujte.
GUILDENST. Krlovna, vae matka, m cel usouen za vmi
posl.
HAMLET A j vs u ns vtm.
GUILDENST. Ne, princi, na tyhle legrcky nen as.
Buto mi rate dt rozumnou odpov
na dost va pan matky, nebo m, prosm, omluvte a j se
poroum.
HAMLET Ale to j pece nemu.
ROSENCR. Co nemete?
HAMLET Dt vm rozumnou odpov. Jaksi jsem se pomt.
Ale abych splnil vai dost - nebo, jak kte,
dost m pan matky -, dm vm aspo takovou
odpov, na jakou se zmu. Take eho si d
moje matka?
ROSENCR. Vzkazuje vm, e ji vae chovn naplnilo nesmrnm
divem a pekvapenm.
HAMLET Vidte, jak jsem syn? Vlastn mma nade mnou asne! Ale
vsadm se, e tomuto matinu pekvapen nco cupit v patch. Tak
ven s tm!
ROSENCR. Peje si, abyste, ne pjdete spt, zael za n do jej
lonice.
HAMLET dosti se vyhovuje, i kdyby to byla stokrt moje matka.
Jet njak dost?
ROSENCR. Myslel jsem, princi, e jsme bvali ptel.
HAMLET To jsme pod, pi tchhle nenechavch prackch.
ROSENCR. Tak mi prozrate, co se s vmi dje.
Uvidte, jak se vm ulev, kdy se pteli svte s tm, co
vs trp.
HAMLET Ctm se velmi ponen.
ROSENCR. Vdy ale mte krlovo slovo, e vs nslednictv
trnu nemine.
HAMLET Sprvn - jak se k: "Dokej asu jako..."
To pslov a pan krl m deklasuj na drbe.
Vystoup muzikanti s fltnami.
No konen, fltny! Mu si jednu pjit?
(K Rosencrantzi a Guildensternovi) Ne se rozloume, vysvtlete
mi, pro jste mi pod v patch?
Chcete m utvat?
GUILDENST. Jestli vs, princi, m oddanost obtuje,
pak je to pouze z lsky k vm.
HAMLET Tomu nerozumm. Ale v co, zahraj mi nco
na tuhle fltnu.
GUILDENST. Nemu.
HAMLET Prosm t.
GUILDENST. Ale vte mi, j to neumm.
HAMLET Moc a moc t prosm.
GUILDENST. J nevm, jak se na to hraje.
HAMLET Je to stejn snadn jako lhan. Sta jen makat
na tyhle drky prsty a palcem, foukat do toho,
a ono to bude vyluzovat hudbu, kter doke
vyjdit pln vechno. Zkus to! Prsty dej sem!
GUILDENST. Na by mi to bylo, kdy z toho nedoku vyloudit
dn podn tn. Neumm hrt na fltnu.
HAMLET Tak. A te si uvdomte, jakou bezcennou vc dlte ze m.
Na m byste chtli hrt, protoe zejm vte, co kde zmknout a
do eho foukat, abyste ze m vythli m nejskrytj tajemstv,
rozezvueli vechny moje rejstky od nejhlubch bas a po
fistuli. V tomhle malm nstroji je spousta muziky, ndhern
hlas, ale vy z nho nevyrazte ani tn. A to si, krucifix,
myslte, e na m se d hrt snadnji ne na fltnu? A u jsem
pro vs jakkoli nstroj, drnkejte mi teba na nervy, ale j vm
nezahraju.
Vystoup Polonius.
Pozdrav pmbu, pane kancli.
POLONIUS Princi, Jej Vsost krlovna by s vmi chtla okamit
mluvit.
HAMLET Vidte tamhleten mrak? Vypad trochu jako
velbloud, e jo?
POLONIUS Opravdu. Ano - uinn velbloud.
HAMLET Sp ale pipomn lasiku.
POLONIUS Zda to m jako lasika.
HAMLET Nebo jako velryba?
POLONIUS Doista jako velryba.
HAMLET Tak to tedy budu u mti co by dup.
(Stranou) U z toho vn lm.
(Poloniovi) Jak km, co by dup.
POLONIUS J to vydm.
HAMLET Co by dup, to si snad zapamatujete.
- Loum se, ptel.
Odejdou vichni krom Hamleta.
U je tu arodjn non as,
kdy z hrob zvajcch stoup pach
pekeln nkazy. Krev bych moh pt
a dlat jin zvrstva, na n by
se den ts pomyslit. Te za matkou.
Srdce, bu milosrdn. Nezatvr
se v touze po pomst i proti n.
Musm bt krut, ale bt sm sebou.
M slova budou bodat, ne m dka.
V tom jedinm snad budu pokrytec:
e zatom na ni ze vech sil,
vak trnout budu, abych nezranil.
Odejde.
Scna 3.
Na hrad.
Vystoup krl Claudius, Rosencrantz a Guildenstern.
CLAUDIUS Nelb se mi. Jeho tetn
ns ohrouje. Proto pipravte se.
Ihned vm vystavm sv poven
a jet dneska odplujete s nm
do Anglie. Dl nelze trpt, aby
krl slouil jako neustl ter
tok lence.
GUILDENST. Jdeme se zchystat.
Je pmo va svatou povinnost
dbt o sv bezpe, a chrnit tak
i vechny due, kterch vy jste hlavou.
ROSENCR. Kad by ml s vekerm nasazenm
bt neustle na pozoru ped vm,
co by mu mohlo kodit. Tm sp ten,
jen na svch bedrech nese ivoty
milion. Padne-li hlava sttu,
nepadne sama, ale do vru
strhne ve, co je kolem. Krl je kolo
na pici nejvyho vrcholku,
k jeho obrovskm paprskm se vou
tisce vc. Kdy se zane valit
dol, pak kad steka i soust
kola se t s nm. Kdy vzdychne krl,
jako by cel nrod zavzdychal.
CLAUDIUS Jdte se, prosm, rychle vypravit.
Je lep do pout zamknout vn strach
ne sm bt upoutan v obavch.
ROSENCR. Pospme si.
Odejdou Rosencrantz a Guildenstern.
Vystoup Polonius.
POLONIUS Sire, u je na cest ke sv matce.
Schovm se za zvs a poslechnu si
ten rozhovor. Vak ta mu d co proto!
A - jak jste moude ek - je vhodn, aby
tam krom matky, kter neme
bt zcela nestrann, byl jet nkdo.
Tak zatm na shledanou, Velienstvo.
Zaskom k vm, ne pjdete si lehnout,
a vechno vm to povm.
CLAUDIUS Dkuji ti.
Odejde Polonius.
Mj zloin je tak hnusn! Pchne k nebi.
Lp na nm prvn lidsk proklet -
zabil jsem bratra. Modlen mi nejde.
Snaha by byla, vle taky, ale
vina je silnj ne nejsilnj vle
a j jak d, co nev, kam dv skoit,
jen stojm bezradn a k smrti zmoen
nedlm nic. Kdyby m proklet
ruka se po rameno utpla
v bratrov krvi, copak nebe nem
dost vlhy na to oistit ji? K emu
by byla milost, nebt zloinu?
K emu je modlitba, ne aby svedla
ns chrnit ped pdem, a padnem-li,
opt ns povznst? Proto vzhldnu k nebi.
Co stalo se, je pry. - Jak se mm ale
modlit? "Odpus mi, Boe, moji vradu?"
To pece nejde. Vdy mm pod to,
pro co jsem vradil. Korunu i trn,
svou ctidost i svoji krlovnu.
Je mon vinu smt a lup si nechat?
V zkorumpovanm svt spravedlnost
popostr, kdy nco podstr,
a asto prv tm, co lovk ukrad,
si koup vykoupen. V nebi ne!
Tam nejde pletichait, tam se vechno
uke tak, jak je, a lid sami
se pedhnj, aby na sebe
ve prozradili. Tak co dl? Co zbv?
Mm se snad kt? Pokn me pomoct.
Mn ale ne, kdy nemu se kt.
Vdy je to ds! V hrudi ern jak smrt
m due je jak v blt - m vc lape,
tm hloub se propad. Andl, pomoc!
Kolena, k zemi! Zatvrzel srdce,
obmki se a bu zas ist jako
pi zrozen. Snad bude lp.
Poklekne.
Vystoup Hamlet, v pozad.
HAMLET Te by to lo. Kle a modl se!
Udlm to! (Tas me)
A pjde do nebe.
A j se pomstm. Pokat! Jak je to?
Lump zabije mi otce, a j, otcv
jedin syn, mm toho lumpa za to
vypravit do nebe?
Pak nejsem mstitel, ale dobrodinec!
On otce zabil pecpanho jdlem,
sytho poitky, plnho hch,
s nevyrovnanm tem, kter otec
te splc bhvjak. Zd se mi ale,
e ne moc snadno. A j se mm mstt,
ve chvli, kdy vrah oistil svou dui
a pipravil se na smrt jak se pat?
Ne!
Zastr me do pochvy.
Pry, mei! Pokej si na lep as.
A bude namol spt anebo zuit,
krvesmiln se pit v posteli,
karbanit, sakrovat a dlat vci,
ve kterch nen stopa po spse.
Pak sekni tak, e paty vykopne
a do nebe, a jeho ernou dui
sra do pekel, kam pat. Musm k matce.
To, co sis vymodlil, potrv krtce.
Odejde.
CLAUDIUS Kdy nevm svm vlastnm modlitbm,
sotva se jimi nebe dovolm.
Odejde.
Scna 4.
V krlovnin lonici.
Vystoup krlovna Gertruda a Polonius.
POLONIUS U jde. Podn mu to spotejte,
e svmi vstelky moc pestelil,
e vy ho brnte, jinak by schytal
od krle sv. J budu jako myka.
A hezky zostra!
GERTRUDA Bu bez obav. J vm. A schovej se. Slym ho
za dvemi.
Polonius se schov za zvsem.
Vystoup Hamlet.
HAMLET O co jde, matko?
GERTRUDA Hamlete, ublil jsi svmu otci.
HAMLET Matko, ublila jste mmu otci.
GERTRUDA No tak. Mluv se mnou pece slun.
HAMLET Tak se mnou vy nemluvte neslun.
GERTRUDA Hamlete, co je s tebou?
HAMLET Co m bt?
GERTRUDA Nev, kdo jsem?
HAMLET To vm. Jste krlovna
a ena bratra svho manela.
Navc jste, bohuel, i moje matka.
GERTRUDA Jak mysl. Promluv si s tebou jin.
HAMLET Sedni a poslouchej m. Neodejde,
dokud ti nenastavm zrcadlo
a neuku ti tv prav nitro.
GERTRUDA Co hodl dlat? Chce m zabt? Pomoc!
Pomozte! Pomoc!
POLONIUS (Za zvsem) Pomoc! Pomoc! Pomoc!
HAMLET Co? Krysa je tu? Pry s tou havt!
Meem probodne zvs.
POLONIUS (Za zvsem) Vdy on m zabil!
GERTRUDA (Hamletovi) Proboha, cos to udlal?
HAMLET J nevm.
Je to krl?
Zvedne zvs a objev mrtvho Polonia.
GERTRUDA Takov zloin! Krvav a zbrkl!
HAMLET Krvav zloin. Stejn hnusn, mti,
jak zabt krle a t s jeho vrahem.
GERTRUDA Jak zabt krle?
HAMLET Ano, to jsem ekl.
(Poloniovi)
Ty hloup, vlezl, piinliv blzne.
Sbohem. Splet jsem si t. Mls prost smlu.
Byl jsi moc hrr, a to se nevyplc.
(Gertrud)
Pesta u lomit rukama. Ml! Sedni si!
A j ti budu lmat srdce, jestli
ho tup zvyk u nezatvrdil tak,
e ho nic neoblom a je navdy
odoln proti vekermu citu.
GERTRUDA A co jsem spchala, e si m trouf
takhle zle napadat?
HAMLET Spchalas vc,
kter je poskvrnnm slunosti,
vc, pro ni ctnost je petvka, vc, kter
servala ist lsce ri z ela
a nechala tam ved, vc, kter sliby
promn v plan ei. Spchalas
vc, kter smlouvy trh na cucky
a z posvtnho nboenstv in
omletou vete. Nebe erven se
a jako za soudnho dne mu hnv
a stesk rozdr tv, e mus hledt
na tuhle vc!
GERTRUDA Prosm t, o co jde,
e rovnou svolv hromy a blesky?
HAMLET Porovnej tenhle obraz s tamhletm.
Na kadm je portrt jednoho bratra.
Podvej, jak je tenhle ulechtil.
Vlasy m jako Apolln, tv Diovu,
oi jak Mars, psn a velitelsk,
postoj jak Herms, mrtn posel boh,
kdy z nebe snesl se na horsk tt.
Je kombinac toho nejlepho,
co ze sebe vydali bohov,
aby svt vidl, jak m bt mu.
To byl tvj manel. A co pilo po nm?
To je tvj manel. Nakaen klas,
jen zniil zdrav stvol. Kams dala oi?
Jaks mohla z tchhle vin poklesnout
do tchhle bain? Kam jsi dala oi?
Z lsky to nen! V tvm vku se krev
u pece nebou! Je krotk, mrn,
poslun rozumu! Je rozumn
dt toho za tohohle? Smysly m,
vid, ct a sly. Tak pro se
chov tak nesmysln? Vdy i lovk
vech smysl zbaven by rozeznal,
e mezi tmhletm a tmhletm
je stran rozdl! Jak bel si
tu s tebou hraje hru na slepou bbu?
Slepec bez hmatu, hluch bez ichu,
ruce bez o, jazyk bez citu,
nejuboej zbytky vnmn
by takhle netpali. Hanbo, pro se nerd?
Pekeln zvrhlosti!
Kdy osedl si takhle starou enskou,
pak pro mlad je ctnost jak svce z vosku,
ji spl vlastn r. A nestyd se
dlat to, do eho je ene krev,
kdy i sm mrz chytne jak vch a rozum
otro chti.
GERTRUDA Ml u, Hamlete!
Obnails moje nitro a v nm vidm
mouhy a skvrny, kter nesmyje
u nikdy nic.
HAMLET Takhle se tt a vlet
v propocench matlavch peinch
a hnusn, neestn se peleit
jak dobytek -
GERTRUDA Ml, prosm t! U dost!
Kad tv slovo je jak ostr dka.
Hamlete, pesta, prosm!
HAMLET - s vrahem, lotrem,
zmetkem, co nen dvacetinou toho,
co byl tvj prvn mu, s tm krlem ak,
korunovanm grzlem, zlodjem,
co ukradl ndhern diadm
a oup ho do kapsy -
GERTRUDA Dost u!
HAMLET S tm krlem na ti facky -
Vystoup Duch v domcm boru.
Andl nebet, schovejte m
pod svmi kdly!
(K Duchovi) Co ode m chce?
GERTRUDA Proboha, l!
HAMLET (K Duchovi) Piel jsi krat liknavho syna,
e s asem ztrc chu a odvahu
splnit tvj stran rozkaz?
Odpovz!
DUCH Nezapome! Pichzm
ti pipomenout, co jsi sliboval.
Vak pohle, jak strach jsi nahnal matce!
Uklidni jej rozbouenou dui.
Mmen mysli nejvc podlhaj
ti nejslab. Promluv k n, Hamlete!
HAMLET Co je ti, matko?
GERTRUDA Mn? Sp co je s tebou,
e oi vyvaluje do przdna
a povd si s pouhopouhm vzduchem?
Hrza ti sr z vytetnch o
a vlasy jako vojsko pi poplachu
vyskoily a stoj v pozoru
jeden jak druh. Chlape, proboha,
mj kapku soudnosti a zchla svj hnv
a rozohnn. Na co se to dv?
HAMLET Na nho. Podvej se, jak je bled!
Vidt ho tak a vdt, pro je tady,
by hnulo kamenem!
(K Duchovi) Nehle tak na m,
leda bys m chtl pohnout k ltosti
a odvrtit mj hrozn zmr. Slzy
bych potom prolval, a dnou krev.
GERTRUDA Ke komu mluv?
HAMLET Nic tam nevid?
GERTRUDA Nic, i kdy vidm vechno, co tam je.
HAMLET Ani's nic neslyela?
GERTRUDA Nic ne ns.
HAMLET Tam, podvej se! Vid, u jde pry.
Mj otec pece, obleen jak vdycky.
Podvej! Prv miz za dvemi.
Odejde Duch.
GERTRUDA To byla jenom vidina v tvm mozku.
Nehmotn pzrak, jak lenstv
tak rdo pedvd.
HAMLET lenstv?
Shni mi na tep. Odtikv as
ve stejn klidnm rytmu jako tvj.
J nejsem blzen. Vyzkouej si m
a doslova ti zopakuju vechno,
co jsem tu kal. Matko, nekoneji
svdom vmluvou, e ne tv vina,
ale m blznovstv tu ze m mluv.
To bys jen zakrvala fem ved
a nevidla, jak se nkaza
smrteln rozlz. Klekni si, kaj se
z toho, co bylo. Dalho se zekni.
Nehnoj ten plevel, aby se u dl
nerozmhal. Promi mou upmnost.
Je nepatin v dnen peran,
sobeck dob, mus adonit
a omlouvat se, kdy chce pomoct dobru.
GERTRUDA Rozpoltil jsi mi srdce, Hamlete.
HAMLET Tu patnou plku zaho a ij dl
u jen s tou ist, ryzej. Jdi spt.
Ale ne ke strci. Sna se bt slun,
i kdy to v tob nen. Zvyk je prevt,
jak z kadho zla dl bnou vc,
je ale skvl v tom, e stejn vedn
a normln vc um udlat
ze veho, co je dobr, dn, ist.
Odekni si to dneska, projednou,
a uvid, o snaz bude pt
to nedlat, a potom jet snaz.
Zvyk um zmnit lidskou pirozenost,
bu nau t t i s blem v tle,
nebo ho vypud. Dobrou noc, matko.
Mon bych ti ml nyn poehnat -
vak kdo poehn mn? Pokud jde o nj,
moc toho lituju. Snad prozetelnost
chtla, abych byl jejm nstrojem
a tm, e ztrestm jeho, ztrestal sebe.
O to tlo se postarm a z jeho
smrti se zodpovm. Tak dobrou noc.
Z lsky jsem krut. Zlem to zaalo,
co zbv, je vak jet hor zlo.
Chce nco, matko?
GERTRUDA Co mm dlat j?
HAMLET Jenom ne to, o jsem t tolik prosil.
Nech macka, a t obskakuje dl,
tp t do tve, k ti: myiko,
a za pr uslintanch pus, za muci muci,
za majchlovn z jeho hnusnch pracek
mu pkn vyklop vechno, co jsem ek,
hlavn e blznovstv jen pedstrm.
Mus to pece vdt. A kdo jin
ne moudr, krsn, ctnostn krlovna
by ml t kryse, tomu kanci, z lsky
donst tak dleitou zvst? Kdo jin?
Svj rozum zatra i mou dvru!
Otevi klcku. Nech ty ptky lett.
A jak ta slavn opice, co chtla
po jejich vzoru taky na nebe,
zlme si vaz.
GERTRUDA Jestli jsou slova dech a dech je ivot,
pak ve mn nen ivot ani dech,
abych cokoli prozradila. V mi.
HAMLET J musm do Anglie. V to?
GERTRUDA Boe,
zapomnla jsem na to. Je to tak.
HAMLET List s povenm maj spoluci,
jim vm m ne jedovatm zmijm,
a maj ho tam pedat. Urit
se na m nco chyst. A to zkus.
Vdy kdo jinmu jmu kop, sm
pr do n pad. Jene j ten vtpek
vylepm. Dm do jejich jmy nlo
a polu je a na msc. Tak snadno
zabiju ty dv mouchy jednou ranou.
Pan kancl mi d jet pkn zabrat.
Odthnu tenhleten ok nkam vedle.
Dobrou noc, mti. - Jak je ten lovk
te vn, tich, klidn, zaduman,
a jak to byl pletich a vanil.
- Tak pojme, pane, na posledn cestu.
- Dobrou noc, matko.
Odejde a odvlee s sebou Polonia.
Gertruda zstv.
Jednn IV.
Scna 1.
V krlovnin lonici.
Krlovna Gertruda je na scn a vystoup krl Claudius,
Rosencrantz a Guildenstern.
CLAUDIUS Vzdych a nak tak srdceryvn.
Stalo se nco? Mluv! Musm to vdt.
Kde je tvj syn?
GERTRUDA Nechte ns tady chvli o samot.
Odejdou Rosencrantz a Guildenstern.
Ta hrza, kterou jsem te zaila!
CLAUDIUS Jak, Gertrudo? Co je s Hamletem?
GERTRUDA l jak moe s vtrem, kdy se perou,
kdo z nich je silnj. V zchvatu vzteku
zaslech, jak cosi ustlo za zvsem,
vythl me, zakiel: "Krysa! Krysa!"
a v pomaten smysl naslepo
bodl a zabil ubohho starce.
CLAUDIUS Hrozn in!
Mohlo bt po mn, kdybych tam stl j.
Dokud je voln, vechny ohrouje:
tebe i ns, kadho. Jak te lidem
vysvtlme tu neslchanou vradu?
Budou z n obviovat ns! Vdy my
jsme mli toho lence vc hldat
a dret na uzd. Jen z lsky k nmu
jsme odmtali jednat rozumn
a bezstarostn jsme tu chorobu
nechali bujet, a se prohlodala
do morku kost. Kde te vbec je?
GERTRUDA el nkam odklidit to mrtv tlo,
nad nm - je vidt, e v t hluin
lenstv zstalo i ryz zrnko -
te nak a inu lituje.
CLAUDIUS Poj se mnou, Gertrudo.
Jet dv ne se slunce dotkne kopc,
polem ho pry a jeho stran skutek
obhjme a omluvme, jak
nejlpe bude mon. - Guildensterne!
Vystoup Rosencrantz a Guildenstern.
Ptel, pizvte si pomocnky.
Princ v pominut zabil Polonia
a tlo nkam odth. Najdte ho,
mrn s nm promluvte a Polonia
odneste do kaple. Pospte si.
Odejdou Rosencrantz a Guildenstern.
Poj, Gertrudo. Svolme sttn radu
a ekneme jim o tom netst
a naich zmrech. Snad pomluva,
eptanda, kter oblet pl svta
a vraedn je jako rna z dla,
svou jedovatou nlo ns mine
a padne do przdna. Jdem. V dui mm
neklid a strach a nevm kudy kam.
Odejdou.
Scna 2.
Na hrad.
Vystoup Hamlet.
HAMLET Je v bezpe!
ROSENCR.,
GUILDENST. (Za scnou) Hamlete, princi Hamlete!
HAMLET Co je to za kik? Kdo m vol?
Vystoup Rosencrantz, Guildenstern a dal.
Aha, tady jsou!
ROSENCR. Princi, co jste udlal s mrtvm tlem?
HAMLET Je v prachu, nebo v prach se obrt.
ROSENCR. eknte nm, kde je, a ho meme odnst a uloit
v kapli.
HAMLET Tomu nevte.
ROSENCR. emu?
HAMLET e bych si tak mlo vil, abych se vm s nm
svil. Krom toho, pro by se ml krlv syn
zpovdat houb?
ROSENCR. Chcete snad ct, princi, e j jsem houba?
HAMLET Ano. Houba, co nasv krlovu blahovli,
jeho odmny a poven. Ale takov, jako jste vy,
si krl nechv jako posledn chod. Nejdv je pevaluje
v hub jako opice oech - nae udl cvak, a smlsne si
na nich. Pkn vs, houbo, nech nabobtnat a k prasknut a
nakonec vs zmkne - a budete zase
na suchu.
ROSENCR. Nechpu, o em mluvte.
HAMLET To jsem rd. Chytrmu napovz, hloupho trkni.
ROSENCR. Princi, muste nm ct, kde mte to tlo, a jt s nmi
za krlem.
HAMLET Kde j mm to tlo, tam je i v krl, kde j mm krle,
tam nepjdu, dokud mm tlo. Ale e tenhle krl nen -
GUILDENST. Co nen?
HAMLET Nic. Tak za nm klidn pjdu.
Odejdou.
Scna 3.
Na hrad.
Vystoup krl Claudius a dva ti pnov.
CLAUDIUS Hamleta u li hledat, i to tlo.
Je nebezpen, kdy je na svobod.
Pohnat ho ped soud ale nen mon.
Lid ho zaslepen miluj.
Pro n je vdycky dojem vc ne rozum,
take by odsoudili sp n trest
ne jeho zloin. Aby vechno prolo
bez velkch e, mus se vem zdt,
e odjel dobrovoln. Tahle nemoc
je pli pokroil. Pome
bu radikln ez, anebo nic.
Vystoup Rosencrantz, (Guildenstern) a dal.
Tak co je?
ROSENCR. Nemem z nho dostat, Velienstvo,
kam tlo ukryl.
CLAUDIUS A Hamlet je kde?
ROSENCR. ek tu za dvemi. Hld ho str.
CLAUDIUS Pivete ho sem.
ROSENCR. Pivete prince!
Vystoup Hamlet se str.
CLAUDIUS Hamlete, kde je Polonius?
HAMLET Na veei.
CLAUDIUS Na veei? Kde?
HAMLET Ne tam, kde by jedl, ale kde je pojdn. Je hlavn
polokou na poadu jednn jist podzemn frakce.
U ho podaj. Vte, kdo je krlem vech jedlk?
erv. Krmme dobytek, abychom se najedli, a jme, abychom
nakrmili ervy. Tlust panovnk a vyzbl ebrk nejsou
z hlediska gastronomie nic jinho ne dva chody na te tabuli.
To jsou ty konce.
CLAUDIUS Bohuel.
HAMLET Ryb me mt na udici erva, kter si pochutnal
na krli, tud me snst rybu, kter si pochutnala
na tom ervu.
CLAUDIUS Co tm chce ct?
HAMLET Nic, chci vm jen ukzat, jak i krl me projt stevem
ebrka.
CLAUDIUS Kde je Polonius?
HAMLET V nebi. Polete tam za nm nkoho! A jestli ho tam
v posel nenajde, hledejte ho sm na tom
druhm mst. A jestli ho do msce nenajdete, zaruen ho
uctte, a pjdete po schodech
na chodbu.
CLAUDIUS (Ke sloucm) Jdte tam rychle!
HAMLET On vm neutee.
Odejdou slouc.
CLAUDIUS V zjmu tv vlastn bezpenosti, Hamlete,
o kterou dbme tak, jak litujeme
hroznho inu, co jsi spchal, mus
se ihned odtud vzdlit. Pichystej se.
Lo ek. Vane dobr vtr. Tv
ptel jedou s tebou. Vyrte
smr Anglie.
HAMLET Anglie?
CLAUDIUS Ano.
HAMLET Dobe.
CLAUDIUS "Skvle," bys ekl, kdybys znal m plny.
HAMLET Znm jednoho andla, kter je zn. Tak pojme
tedy. Vzhru do Anglie! Sbohem, drah mti!
CLAUDIUS J jsem tvj milujc otec, Hamlete.
HAMLET Ne, ne. Matka. Otec a matka jsou mu a ena.
Mu a ena jsou jedno tlo, a proto: Sbohem, drah mti. Jdeme.
Smr Anglie!
Odejde.
CLAUDIUS (Guildensternovi)
Bute mu v patch! Popohnjte ho!
Jen dn zdrovn. Chci ho pry
u dnes. Vechno je zazen. Nic
vm neschz. Hlavn si pospte!
Odejdou vichni krom Claudia.
Anglick krli, db-li o mou pze -
a moje sla i tv dosud erstv
rna po dnskm mei mly by,
teba jen ze strachu, t nauit
milovat spojence -, pak neodmtne
splnit mou dost a d okamit,
jak dopis jednoznan naizuje,
Hamleta popravit. Udlej to!
Jak nemoc rozlezl se do mch il.
Zbav m ho! Dokud se tak nestane,
vechno m bohatstv je bezcenn.
Odejde.
Scna 4.
Dnsk pobe pobl Elsinoru.
Vystoup Fortinbras a jeho vojsko, kter pejde pes scnu.
FORTINBRAS Vyi dnskmu krli, e ho zdrav
princ Fortinbras. e podle mluvy
dm o prchod jeho zemm,
jak nm to slbil. V, kde ns pak najde.
Bude-li chtt m vidt osobn,
jsem ochoten mu pijt vzdt svj hold.
ekni to pesn takhle.
KAPITN Rozkaz, pane.
FORTINBRAS Ostatn zvolna vped!
Odejde s vojskem.
Vystoup Hamlet, Rosencrantz, Guildenstern a dal.
HAMLET (Ke Kapitnovi) je to vojsko, prosm vs?
KAPITN Norskho krle.
HAMLET Kam thnete a proti komu?
KAPITN Jdeme vzt Polsku, co nm pat.
HAMLET A kdo je velitel?
KAPITN Synovec krle, mlad Fortinbras.
HAMLET To Polsko chcete dobt cel, nebo
jen pohranin st?
KAPITN Abych ek pravdu a nic nepidval,
jdeme si vzt jen mal kousek zem,
na nm je cenn leda jeho jmno.
Pt zlatek - pt - bych za nj nedal. Nikdo,
a je to Polk nebo Nor, by z nho
nedoshl vtho vnosu.
HAMLET Take ho Polci nebudou ani brnit.
KAPITN Budou. U tam poslali armdu.
HAMLET Na tenhle drn padnou dva tisce
mu a dvacet tisc dukt.
Tam vede peranost. Navrch se zd,
jak blahobytn ijem, ale uvnit
ved praskne, a je po ns. Dky, pane.
KAPITN Bh s vmi.
Odejde.
ROSENCR. Princi, musme u jt.
HAMLET J vs hned doenu. Jdte kus naped.
Odejdou vichni krom Hamleta.
Kam vkrom, vechno ki proti mn
a moji pomstu bud z mrkot. Co je
lovk, ije-li jenom proto, aby
jedl a spal? Nic jinho ne zve.
Kdy Stvoitel nm do vnku dal rozum,
schopnost dvat se dopedu i vzad,
urit nechtl, aby jeho dar
hnil bez uitku. A u za to me
m ov netenost anebo psnost,
s kterou vc zkoumm - a ta stejn je
jen ze tvrtiny dan rozmyslem,
zbytek je zbablost -, j pod nevm,
pro jenom km, e to udlm,
kdy mm chu, dvod, slu, prostedky
to udlat. Pklad nen mlo.
Sta se podvat na tohle vojsko
veden mladm, jemnm princem, jeho
duch naplnn boskou ctidost
se s vervou pust do veho a d
svj ivot i tu nejistotu po nm
napospas nebezpe, tst, smrti -
pro flek pdy. Stt se velkm, to si
ned bojovat za velkou vc,
to chce se porvat o malichernost,
pokud je v szce est. J, ktermu
zabili otce, zneuctili matku,
co pobouit by mlo krev i rozum,
to nechm bt a zahanben civm,
jak dvacet tisc vojk jde na smrt,
lehnout si do hrobu jak do postele,
jen kvli iluzi, zblesku slvy,
pro dibek zem, kam se sotva vejdou
a kter sotva sta zahrnout
vechny ty mrtv. Odte pkaz zn,
kdy myslet, tak jen na zabjen!
Odejde.
Scna 5.
Na hrad.
Vystoup krlovna Gertruda, Horacio a lechtic.
GERTRUDA Nechci s n mluvit.
LECHTIC Nenech se odbt.
Je pomaten. Slitujte se nad n.
GERTRUDA Co chce?
LECHTIC Pod jen mluv o otci. A ki,
e svt je sam lest, v prsa se bije,
hned na vechny se zlob, hned zas cosi
tajemn naznauje. Nic v tom nen,
ale ty tajupln narky
svdj k dohadm a mnoz sly,
co nesly, co by jen chtli slyet,
piem ta jej gesta, posunky
tm nesmyslm dvaj jen ten smysl,
e nco je a e je to moc patn.
HORACIO Ml by s n nkdo promluvit. Jsou lid,
jim by ty ei mohly poplst hlavu.
GERTRUDA Tak ji sem polete.
Odejde lechtic.
(Stranou) M chor dui kad neekan
drobnost se jev jako velk rna.
A bdn vina je tm npadnj,
m vc se maskuje a dl hez.
Vystoup len Ofelie s loutnou a rozputnmi vlasy.
OFELIE Kdepak je nae krsn krlovna dnsk?
GERTRUDA Copak je, Ofelie?
OFELIE (Zpv)
Jak poznm, kdo je tvj mil,
kdy jich tam bude vc?
M klobouk, hl a koili,
pr dlouhch nohavic.
GERTRUDA Ale, holiko, co to m znamenat?
OFELIE Je to tak! Ale hlavn je tohle!
(Zpv)
Le tam mrtv, zabit,
je v Pnu, pan m,
pod hlavou trvnk zelen,
kmen pod nohama.
Ach ouvej!
GERTRUDA Prosm t, Ofelie -
OFELIE Jet nco.
(Zpv)
Rubek bl jako snh -
Vystoup krl Claudius.
GERTRUDA Proboha, podvej!
OFELIE (Zpv)
ne-pokropen kvtm,
kter mu z lsky ne-pili dt
vichni, kdo bolest ct.
CLAUDIUS Jak se m nae pvabn Ofelie?
OFELIE Dobe, chvlabohu. Pr ten sek, co houkal, byla
pekaova dcera. Jo, pane, te vme, co jsme, ale kdo v,
co z ns jednou bude? Pmbu vs ochrauj ped tm, co jte.
CLAUDIUS Zblznila se kvli otci.
OFELIE Prosm vs, o tom u nebudeme mluvit. Ale kdyby se vs
nhodou ptali, odpovzte jim tohle.
(Zpv)
Ztra m svtek Valentn
a vichni, kdo miluj,
j stojm pod oknkem tvm,
lsku ti slibuji.
V tu rnu sm pede mnou stl
s koilkou vykasanou
a panna, kterou pustil dl,
dl nebyla u pannou.
CLAUDIUS Ofelie -
OFELIE Tak to bylo, bez poehnn, a takhle to potom kon.
(Zpv)
Jeku, co jsi na kku,
hanbou se propadm,
vzal si, co chtl, a uletl
ten ptek bhv kam.
"Ne jsi m svlk a miloval,
slbils, e budu tv."
A on: "Takovou j si nechci vzt,
co nen poctiv."
CLAUDIUS (Gertrud) Jak dlouho u je na tom takhle?
OFELIE Doufm, e zase bude dobe. Musme bt trpliv. Ale jak
nemm plakat, kdy si ho pedstavm v t chladn hln. Jene
bratr se to dozv! Dkuji vm za vae laskav rady. Kde je mj
kor? Loum se, dmy, dobrou noc. Krsn dmy, dobrou noc,
spte sladce, spte sladce.
Odejde.
CLAUDIUS (Horaciovi)
Jdi za n, prosm t. A dvej na ni pozor.
Odejde Horacio.
Hlubok al je jako jed. Smrt otce
ji krut zashla - a te to vid.
Ach, Gertrudo, Gertrudo!
Kdy pijde netst, nechod samo,
pichz v houfu. Polonius - zabit.
Tvj syn je pry. Za to, e musel jt,
si pece me sm. Jenome lid
jsou zmateni a roziuj zvsti
o Poloniovi. Byla to hloupost
pohbt ho tajn. Te zas Ofelie -
zbaven rozumu, bez nho lovk
je jen svj vlastn obraz nebo zve.
A nakonec, co je to nejhor,
z Francie pijel tajn jej bratr,
hlt ty zvsti, lov v kalnch vodch,
nech si nalhvat velijak
jedovatosti o otcov smrti,
kter se zcela neopodstatnn
zaaly it a v nich hlavn roli
pr hraju j. To vechno, Gertrudo,
je jako krupobit stel, a kad
mi nese jistou smrt.
Hluk za scnou.
Co se to dje?
Kde je m str? Kdo hld u dve?
Vystoup Posel.
Co se dje?
POSEL Vsosti, zachrate se!
Laertes s tlupou vzbouenc sem vtrhl
a jako rozbsnn ocen,
kter se val ninou, u kos
krlovskou str. Luza mu k pane,
a jako by se svt chtl vrtit zpt
a odvrhnout zkony, zvyky, d,
kter ho tvo, vichni vykikuj:
"Zvolme si krle! Laertes je krl!"
epice, ruce let k nebi s kikem:
"Laertes na trn! Laertes je krl!"
GERTRUDA tkaj na falen stop, psi!
Tohle tm zrdcm Dnska neprojde!
Hluk za scnou.
CLAUDIUS Dvee jsou vylomen.
Vystoup Laertes a vzbouenci.
LAERTES Kde je krl? - Pni, nechte m tu s nm.
VZBOUENCI Ne, jdeme s tebou!
LAERTES Prosm vs, odejdte.
VZBOUENCI Jdeme. Jdeme.
LAERTES Dky. Hldejte vchod.
Odejdou vzbouenci.
Zlotil krli,
vra mi otce.
GERTRUDA (Zadr ho) Laerte, uklidni se.
LAERTES Kdybych ml v ilch kapku klidn krve,
pak bych byl bastard, jeho otec byl
paroh, a na ist elo matky
bych vyplil cejch dvky.
CLAUDIUS Jak je
pina thle obrovit vzpoury?
- Jenom ho pus, Gertrudo. Neboj se.
Bosk moc chrn krle jako hradba,
pes kterou zrdci stl oima,
ale vc nesvedou. - Tak povz mi,
Laerte, co t rozltilo. - Nech ho,
Gertrudo. - Mluv!
LAERTES Kde je otec?
CLAUDIUS V hrob.
GERTRUDA Ne vinou krle!
CLAUDIUS Nech ho, a sm se pt, na chce.
LAERTES Jak zemel? Nezahrvejte si se mnou!
Kalu na psahy a vrnost zemi,
k ertu a jde svdom, cta, zbonost!
Vemu se postavm. Chci jedin:
a na tomhle nebo na onom svt
m potk cokoli, j krut pomstm
smrt svho otce.
CLAUDIUS A co ti v tom brn?
LAERTES Nic na svt, kdy je to moje vle.
Nevad, e mm sly omezen,
s mlem doku moc.
CLAUDIUS Laerte, chlape,
a dozv se, za jakch okolnost
tvj otec zemel, to chce pi sv pomst
smst vechny narz? Ptele i vraha?
Vinky stejn jako obti?
LAERTES Ne, jenom neptele.
CLAUDIUS Chce je znt?
LAERTES Ptelm otevu svou nru, budu
je jako pelikn sv mlata
krmit svou krv.
CLAUDIUS To je sprvn e
hodnho syna, pravho lechtice.
Hned bude ti nad slunce jasnj,
e nejen nemm pranic spolenho
se smrt tvho otce, ale e
sm pro ni trpm.
Hluk za scnou. (Zpv Ofelie)
HLASY (Za scnou) Puste ji dovnit!
LAERTES Proboha, co to slym?
Vystoup Ofelie.
A mozek vyho mi a m slzy
ravou sol vypl mi oi!
Tv lenstv mi nkdo splat tak,
e spravedlnost upust sv vhy.
Riko mjov, sestiko, Ofelie!
Je mon, aby rozum dvky lo
tak snadno zhasit jako ivot starce?
Kdy lovk miluje, to nejlep,
co v sob m, posl za svou lskou
na onen svt.
OFELIE (Zpv)
Nesli ho k hrobu na mrch,
houpy hou hou, houpy hou,
ronili slzy jako hrch -
Sbohem, mj holoubku.
LAERTES Bt pi smyslech a pemlouvat m k pomst,
nehnala bys m k inu vc ne takhle.
OFELIE Vy zpvejte: "Kap kap! Kap kap!" A vy k tomu:
"el k Pnu spt!" Dohromady to pak zn moc hezky.
Je to o tom falenkovi, co obloudil dceru svho pna.
LAERTES Nek nic, a je v tom vechno.
OFELIE (Laertovi) Tady je dobromysl, abys na m myslel
v dobrm - tum, milku. A tohle jsou pomnnky, abys
nezapomnl.
LAERTES V tom blznn m moude vyzv: myslet a nezapomenout.
OFELIE (Gertrud) A pro tebe tu mm fenykl a svzel.
(Claudiovi) Rozchodnk pat tob. J ho mm taky. k se mu
pece slziky anebo tlust Janek, take je i pro tebe. Na, jet
chudobky. Dala bych ti taky fialky, ale po tatnkov smrti
vechny zvadly. Pr ml lehkou smrt.
(Zpv)
Mj mldenec je loupenk, vak j ho rda mm.
LAERTES Vechno, a je to hoe, stesk i peklo,
doke zmnit v nco hezkho.
OFELIE (Zpv)
Pr u se nevrt.
Pr u se nevrt.
Je mrtev, pohben
hluboko pod zem.
Chodnk je zavt.
Vous bl ml jak snh.
Skr s vlasem edivm.
Je mrtev, pohben,
co bylo, u nen.
Bu milost bo s nm.
A se vemi dobrmi kesany. Spnembohem.
Odejde.
LAERTES Vidli jste to? Boe mj!
CLAUDIUS Laerte, v, j s tebou ctm, chlape,
jinak m zatra. Jdi a pive sem,
koho chce ze svch nejmoudejch ptel,
a vyslechnou m a rozhodnou sami.
Usoud-li, e na mn le vina,
a pm nebo nepm, pak dm ti
svou korunu, svj ivot, svoji zem,
co bude chtt. V opanm ppad
bu trpliv, sv se do m pe
a spolen podniknem, co je teba
pro klid tv due.
LAERTES Pijmm ten nvrh.
Zpsob, jak zemel, jeho tajn poheb,
bez ohlen, poct a proslov,
bez obadu a kvtin na hrob,
svou nestoudnost vol do nebe,
a j chci slyet dvod.
CLAUDIUS Usly.
A kdo je vinen, ponese svj k.
Poj se mnou, prosm t.
Odejdou.
Scna 6.
Na hrad.
Vystoup Horacio a Sluha.
HORACIO A kdo jsou ti, co se mnou chtj mluvit?
SLUHA Nmonci, pane. Pr pro vs maj njak dopisy.
HORACIO Tak je zavolej.
Odejde Sluha.
Nevm, kdo jin na svt by mi
mohl pst ne princ Hamlet.
Vystoup nmonci.
NMONK Pot vs Pnbh, milostpane.
HORACIO Hlavn a pot tebe. Potebuje to.
NMONK Kdy bude chtt, pot. Kdy nebude, nepot. Mm
tady pro vs dopis. Je od toho vyslance, co ml namno do
Anglie. Jestli se ale opravdu jmenujete Horacio, jak mi ekli.
HORACIO (te)
"Horacio, a ten dopis dote, poli ty hochy za krlem, maj
pro nho taky njak listiny. Druhho
dne po tom, co jsme vypluli, ns zaali pronsledovat pirti.
Jeliko jsme ale byli moc pomal, rozhodli
jsme se jim hrdinn postavit. Srazili jsme se a j jim skoil na
palubu. V tu chvli ale odrazili od na lodi a j zstal sm
v jejich zajet. Projevili se jako nanejv milosrdn rabijti,
ale samozejm pro to maj sv
dvody. Chtj ode m protislubu. Zai, prosm t,
aby krl dostal ty listy, kter po nich poslm, a pak posp za
mnou tak rychle, jako by ti lo o ivot.
Dozv se vci, e ti to vyraz dech. Je to jet
t kalibr ne cokoli v cel na zleitosti.
Ti mil hoi t za mnou dovedou. Rosencrantz s Guildensternem
pokrauj v plavb do Anglie.
O tch ti toho taky musm spoustu ct.
Zatm bu zdrv.
Tvj, jak dobe v,
Hamlet."
Pojme doruit listy, kter mte,
a pak co nejrychleji vyrazme
za tm, kter vs poslal, pnov.
Odejdou.
Scna 7.
Na hrad.
Vystoup krl Claudius a Laertes.
CLAUDIUS To naen proti mn odvolej
a otevi mi srdce jako ptel.
Pochopils pece, e ten, kter zabil
tvho drahho otce, pvodn
chtl zabt m.
LAERTES Zd se, e ano. Ale
pro jste pak nepotrestal pachatele
tak hrdelnho zloinu, jak jist
vm radil rozum? U jen z obavy
o vlastn ivot?
CLAUDIUS Ze dvou dvod.
Mou se ti zdt malichern, ale
pro m jsou velmi pdn. Jeho matka,
krlovna, na nm tuze lp, a j
- a k svmu zdaru nebo zmaru - lpm
celou svou du, celm ivotem,
na n jak hvzda, kter neodklon
se nikdy ze sv drhy. Druh dvod,
pro nechvm to cel pod poklikou,
je lska, kterou k nmu chov lid.
Tak jako vdlo mn devo v kmen,
lid proudem cit Hamletovy vady
obrac v klady. Jsou jak vtr, kter
mu duje do zad, take kad p,
kter bych proti nmu vystelil,
sraz a obrt ho proti mn.
LAERTES A kvli tomu j jsem ztratil otce!
A sestra, kter - koda vzpomnat -
pevyovala ve vem jin dvky,
je chudinka tak stran zuboen,
e to svt nevidl. J se vak pomstm.
CLAUDIUS Me spt klidn, jen si nemysli,
e krl je hlupk, kter na sob
nechv dv tpat, e to pejdu
bez trestu. Pokej, brzo uvid.
Ml jsem rd tvho otce. Mm rd sebe.
Take si, doufm, um pedstavit -
Vystoup Posel s dopisy.
Co je? Njak zprvy?
POSEL Dopisy pro vs, Sire, a pro krlovnu.
CLAUDIUS Od Hamleta? A kdo je pinesl?
POSEL Njac nmonci. J jsem je
nevidl. Listy mi dal Claudio,
jemu je pedali.
CLAUDIUS Laerte, poslechni si to. - Me jt.
Odejde Posel.
(te) "Slovutn krli, byl jsem vysazen takkajc s holm
zadkem na vaem pobe. Ztra se s vam laskavm svolenm
pijdu ukzat ped v krlovsk zrak,
jednak abych vs podal o milost, jednak abych vm vysvtlil
okolnosti svho nhlho a podivnho nvratu. Hamlet."
Co to m znamenat? Jsou vichni zptky?
Anebo je to n provokace?
LAERTES Poznte rukopis?
CLAUDIUS To bude od nj!
Pr "s holm zadkem"! A jako douku pipsal,
e sm. Rozum tomu?
LAERTES Ne, je to podivn. Ale a pijde.
M srdce pooklo radost,
e budu moct mu plivnout do o:
"Tohle je tvoje smrt!"
CLAUDIUS Mysl-li to
vn - jak jinak bys to mohl myslet -,
nech si poradit?
LAERTES Velmi rd, Sire,
kdy nebudete radit ke smru.
CLAUDIUS Ke smru s vlastn ct. Kdy u se vrtil
a dal chuti k cestovn nem,
kdy tohle nevylo, pemluvm ho
k zbav, kter m te napadla
a pi kter on zcela jist padne.
Jeho smrt nevzbud podezen,
a dokonce i jeho matka uzn,
e je to nehoda.
LAERTES Poslouchm vs.
Jen bych byl rd, abych v tom vaem plnu
byl hlavnm nstrojem.
CLAUDIUS S tm potm.
Cos odjel, hodn se tu mluvilo
ped Hamletem o tom, jak v jist vci
jsi prost hvzda. Suma vech tvch klad
by u nj nevzbudila zvist, jakou
projevil kvli thle - podle mho -
nicotnosti.
LAERTES Co je to, Velienstvo?
CLAUDIUS Pentle, kterou se rdo zdob mld.
Vak potebn, protoe mladm lidem
urit nevzanost, prudkost slu,
zatmco star potrp si sp
na upjatj, dstojnj vzhled.
Ped dvma msci byl u ns lechtic
z Normandie. Znm Francouze, vdy jsem
tam bojoval a vm, co um s komi.
Tenhle byl kouzelnk. Pilepen
v sedle a s konm srostl jakoby
v jedin tlo dlal hrozn vci,
a tuhla krev. Ani bych nevymyslel
vechny ty kousky, kejkle, triky, kter
on provdl.
LAERTES Byl z Normandie?
CLAUDIUS Ano.
LAERTES Pak to byl Lamord.
CLAUDIUS Tak se jmenoval.
LAERTES Toho znm dobe. To je namoudui
hotov klenot mezi Francouzi.
CLAUDIUS Zmnil se o tob.
A prones velkolepou chvaloe
o tom, jak jsi mistr nad mistry
v ermu, zejmna v ermu fleretem,
a kal, e by moc rd vidl toho,
kdo by se s tebou mohl mit. U nich
e nikdo nem tak bjen postoj,
vih, posteh, vpad. Pane, po tch slovech
Hamlet, zvist zelen, jen odsek,
e by byl rd, kdyby ses vrtil dom
co nejdve a rozdal si to s nm.
A tak m napadlo -
LAERTES Co, Velienstvo?
CLAUDIUS Laerte, byl ti otec vskutku drah?
Anebo nos svj al na tvi
a v srdci ne?
LAERTES Co je to za otzku?
CLAUDIUS Nemyslm, e jsi otce nemiloval,
jenome lsku, kterou pines as,
doke as - jak vichni dobe vme -
zas odnst, vzt j jiskru, r, jak by
plamen, jm lska plpol, sm sebe
stravoval tak, e vyho a zhasne.
Nikdy nic nen pod stejn dobr.
Vdy je-li dobr dobr napod,
pak je ho moc, co nen dobr. Proto
co mus udlat, to ui hned.
Otlenm se "mm" promn v "ml bych",
"ml bych" pibere "cobych", "jakbych", "kdybych",
a nakonec ti zbude jenom vzdech,
e pozd bycha honit. Ale k vci.
Hamlet se vrac. Jak doke, e
jsi synem svho otce nejen slovy,
ale i iny?
LAERTES V kostele ho podznu!
CLAUDIUS Jist, kostel by neml chrnit vrahy
a brnit pomst. Zkusme to vak jinak.
Zdruj se u sebe. A Hamlet pijde,
zmnme se mu o tvm nvratu,
nechme t co nejvc vychvalovat,
nadvakrt vyperkujem to, co ek
ten Francouz. Pak vs svedem dohromady
a vsadme si na vs. Hamlet, jak je
dviv, bezelstn, nezludn,
nebude zkoumat kordy, take snadno -
jen s trochou ikovnosti - vybere si
kord s neztupenm hrotem, a tm hrotem
udl teku za svou pomstou.
LAERTES Plat.
Abych se pojistil, smom ho v jedu,
kter mi prodal jeden arlatn.
Tm jedem sta pott n, a koho
jm krbnu, toho nevyl ani
odvary ze vech bylin posbranch
pod mscem. To smn zrann
je smrteln. Kdy si tm utrejchem
potu svou zbra, pak sta mal zsah
a bude po nm.
CLAUDIUS Pojme zkoumat dl,
jak vyut vech pleitost,
co mohou nastat. Ne se prozradit
tm, e to zpackme, bylo by lep
se o nic nepokouet. Kdyby tenhle
pln nevyel, je nutn v zloze mt
i druh, tet. Nech m pemlet!
Bude to szka na vs dva - kdo s koho.
U vm!
Ten boj vs vysl a rozpl
- ml bys jt proto na nj hodn zostra -
a on dostane ze. Budu mt
pipraven pro nj pohr. Sta lok,
a kdyby snad unikl tvmu kordu,
tohle ho dostane. - Co je to za kik?
Vystoup krlovna Gertruda.
GERTRUDA Netst chod smle v patch,
al std al. - (Laertovi) Tv sestra utonula.
LAERTES Utonula? Mj boe! Kde?
GERTRUDA Nad potokem se skln star vrba,
rous si list v jeho lesklm proudu.
Tam Ofelie vila vnce z prout,
vpltala do nich kopivy a koukol,
i orchidej, pro kterou pasti
nemaj hezk jmno, ale dvky
j pezdvaj "nebotkv prst".
Chtla je rozvsit co nejv na strom.
Jak po nm lezla, vtev pod n praskla
a ona i se v tou krsou spadla
do potoka. Chvli jak vla plula
na polti svch at. Zpvala si
trky psniek, beze strachu,
jako by voda byla jej ivel.
Brzy j ale aty naskly
a z toho zpvavho lka sthly
ubohou dvku ke dnu, a tam v bahn
nala svou smrt.
LAERTES Utopila se! Boe!
GERTRUDA Zstala pod vodou.
LAERTES Vzala sis pli vlhy, Ofelie,
nechci k n pidvat sv slzy. Pesto
nemu jinak. Proda chce sv
a na stud nehled. (Ple)
Posledn slzy,
a navdy skonm s enskou ltost.
Loum se, Sire, mou plamennou e
te has hloup slabost.
Odejde.
CLAUDIUS Pojme za nm.
Tolik mi dalo prce uklidnit ho,
te mm strach, e to vechno zane znovu.
Musme za nm.
Odejdou.
Jednn V.
Scna 1.
Na hbitov.
Vystoup dva klauni (Hrobnk a Vesnian).
HROBNK To sm bejt pohben jako kesanka, kdy se sama vrhla
ku svmu spasen?
VESNIAN J ti km, e jo, take kopej a ku.
Ohledva ji ohledal a nic nekesanskho na n
neshledal.
HROBNK Jak je to mon? Copak se utopila v sebeobran?
VESNIAN Pro v sebeobran?
HROBNK Protoe jenom v sebeobran se me zabt a nic se ti
nestane, chpe? Je to jasn jak facka. Kdy se utop mysln,
dl co? Mysl. A kdy mysl, je to
na co? Na ti vci. Abys to dlal, abys to udlal a abys to
nepodlal. Tud se utopila mysln.
VESNIAN Helejte, pteli lopato, takhle -
HROBNK Neskkej mi do ei. Tady je voda - jo? Tady je lovk -
jo? Kdy ten lovk jde k t vod a utop se,
a chce nebo nechce, jednou tam el a me si za to sm. Jene
pokud jde ta voda za nm a utop jeho, tak on sm sebe neutopil
- tud - neme si za to - tud - sm si ivot nezkrtil.
VESNIAN A to m bejt zkon?
HROBNK Samozejm. Paragraf korpus mortis, odstavec
lus raz dva.
VESNIAN V, co j si myslm? Kdyby to nebyla sleinka
z lepch kruh, tak ji zahrabou nkde u plotu, a ne
do kesansk pdy.
HROBNK To m pravdu. A je to velk nespravedlnost, e se ti
nahoe smj topit a vet po libosti, ale nainec ne.
Jsme kesani jako oni. Podej mi ten r! Stejn, jestlipak v,
e nejstar lechta na svt jsou zahradnci, kopi a hrobnci.
Vichni zddili
sv emeslo rovnou od Adama. (Kop)
VESNIAN Copak Adam byl lechtic?
HROBNK Jako prvn si dal na vsostnej znak svho rodu erbovn
znamen.
VESNIAN Jak znamen?
HROBNK No pece fkovej list. Neetls Psmo? Tam se k:
"I poznal, e je nah, a opsal se fkovm listem."
Dm ti jinou otzku. A jestli nebude mluvit pravdu
a nic ne pravdu, nechm t -
VESNIAN Hele, nech si to.
HROBNK Kdo podle tebe stav solidnji ne zednk, loa nebo
tesa?
VESNIAN Ten, co stav ibenice, protoe jeho stavba peije
tisc njemnk.
HROBNK To je pkn, to se ti povedlo. S tou ibenic, to bylo
moc dobr. Ale pro koho dobr? Pro ty patn.
A navc, vbec nen dobr kat, e ibenice je
solidnj ne kostel, proe i ty jsi patnej
a dobrej leda pro ibenici. Zkus to znova!
VESNIAN Kdo jako stav solidnji ne zednk, loa anebo
tesa?
HROBNK Jo. To mi ekni, a m padla.
VESNIAN U vm.
HROBNK No?
VESNIAN U zas nevm.
HROBNK Pesta se mltit do palice, m ji stejn dutou,
a a se t pt nkdo takhle zept, odpovz:
"No pece hrobnk." Jeho stavba vydr a
do soudnho dne. Tak a te mi sko k Johanovi
pro flaku koalky.
Odejde Vesnian. Hrobnk pokrauje v kopn.
(Zpv)
Kdy jsem byl mld, tak rd, tak rd
jsem holky krsn mval,
spoustu - uf - jsem jich stih - - milovat,
ale - - spousta jich pod - - zbv.
Vystoup Hamlet a Horacio.
HAMLET Ten chlap je tak otrl, e si klidn zpv, i kdy kope
hrob?
HORACIO Zvykl si a u mu to tak nepijde.
HAMLET To je pravda. S jeho mozoly se ho nic nedotkne, zato lidi
s fajnovma ruikama ct kad trn.
HROBNK (Zpv)
U je tu st, a mn dl
se krsn holky lb,
kadou bych si rd polaskal,
vak sly u mi chyb.
Vyhod z hrobu lebku.
HAMLET V t lebce bval jazyk a kdysi taky zpvala. A ten hulvt
s n mrskne, jako by to byla osl elist, se kterou Kain zabil
bratra bela. Mohla to bt lebka njakho
chytrka, co se taky snail Boha pechytrait, njakho hlavouna,
a tenhle kupan ji te ml v hrsti. Nen to degradace?
HORACIO To je.
HAMLET Nebo mohla patit njakmu ednkovi, kter se lsal:
"Dobr den, vanosti. Jak se vm da?" Nebo to byl pn
z Nemanic, co se chtl dostat na kobylku pnovi z Kdenictunic a
lohnout mu kon. Nen to tak?
HORACIO Pro ne?
HAMLET Dokonce to mohla bt i madam ervov. A te j chyb
brada, a jet dostala po kebuli lopatou toho lumpa. Takov
historick pevrat, a my jsme toho svdky! Copak ty hnty
nerostly k niemu lepmu, ne aby s nimi njak otrapa hrl
kuelky? Hrza pomyslet!
HROBNK (Zpv)
U jen krumpem se ohnm,
co dech a ruce sta,
ne mi m holka posledn
uke, o co kr.
Vyhod z hrobu dal lebku.
HAMLET Tady m dal. e by to byla lebka advokta? Kde jsou
te vechny jeho pe a rozepe, kliky a kauzy a triky? Pro
dovol tomuhle rabijtovi, aby ho mltil po makovici pinavou
lopatou, a nezaaluje ho za ublen na tle? Hm? Svho asu to
mohl bt pozemkov magnt. Byl sam vpis a hypotka, pachty a
propadl ruen a dlun pisy, pokuty z prodlen a exekuce. Te
mu jako pokuta z prodlen a posledn penalizace nedobytn
pohledvky zbyla jen trocha blta v lebce. Vechna ta ruen,
teba i dvojnsobn, mu nezaruila nic vc ne tuhle holou
kvitanci. Veker jeho nemovitosti i movitosti se vely do jedin
truhly. A i z n ho musel krumpem vyhodit exekutor. Je to tak?
HORACIO Zd se, e ano.
HAMLET Pergamen na smlouvy se dl z osl ke?
HORACIO Ano. A taky z teletiny.
HAMLET Vak si taky jen osel nebo vl me myslet, e mu njak
smlouva zachrn ki. Promluvm si s tm lovkem. -
(Hrobnkovi) je to hrob, pane?
HROBNK Mj.
(Zpv)
Ne mi m holka posledn
uke, o co kr.
HAMLET Le jako v. Aby byl tvj, musel bys v nm leet a
odpovat v pokoji, ale ty dl.
HROBNK Co si lovk udl, to m. A protoe j si udlal
tenhle hrob, tak je mj, a dlm, co dlm.
HAMLET Bude tvj, ale a dodl. Do t doby me bt v hrob
ti shy pod zem, ale tvj hrob to jet nen.
HROBNK Mlte se, pane, kdy hrobnk dodl, tak vstane
z hrobu jako Je Kristus a ulo tam jinho.
HAMLET Kdo je ten dotyn, co tu bude pochovn?
HROBNK Nikdo.
HAMLET Jak to, e nikdo?
HROBNK Protoe to nen dotyn, ale dotyn.
HAMLET Tak co je to za enu?
HROBNK dn ensk to nen. Byla to ensk, jene u je
po n. Pmbu ji ochrauj.
HAMLET Ten chlap je ale puntik! Sta trochu ujet, a u ti
vpl dvojsmysl. Vn, Horacio, v poslednch asi tak tech
letech jsem si vimnul, jak nm v zemi narostli mudrci a
kdejak chasnk si hraje na dentlmena. - Jak dlouho u dl
hrobnka?
HROBNK Zrovinka od toho dne, co to starej krl Hamlet
nandal Fortinbrasovi.
HAMLET A to je jak dlouho?
HROBNK Vy to nevte? To v pece kadej, e se to stalo
prv ten den, co se narodil mladej princ Hamlet.
Ten, co se zblznil a poslali ho do Anglie.
HAMLET Opravdu? A pro ho tam poslali?
HROBNK No ponva se jim zblznil. Maj ho tam pivst
k rozumu. A kdy ne, tak je to jedno.
HAMLET Pro?
HROBNK U nich se to stejn nepozn. Tam jsou vichni
cvoci.
HAMLET A jak se zblznil?
HROBNK len.
HAMLET Jak len?
HROBNK Ruplo mu v bedn.
HAMLET Chtl jsem vdt, kde je pvod jeho lenstv.
HROBNK Kde by byl? Pece tady u ns v Dnsku. emu se
po tch ticeti letech, co tady hrobnim, vbec nedivm.
HAMLET Jak dlouho le lovk v zemi, ne shnije?
HROBNK Zle na tom. Kdy je shnilej u zaiva - jak je to
dneska bn -, rozpadne se dv, ne ho tam
oupnou. Ale jinak takovejch osm devt let.
Koeluh vydr devt.
HAMLET Pro zrovna koeluh vydr vc ne ostatn?
HROBNK Protoe m ki od prce tak vydlanou, e se
do nj voda hned tak nevskne. Ona toti voda je bestie a jako
mrtvolu vs rozeere natotata.
Tahleta lebka kupkladu leela v zemi pesn
tiadvacet let.
HAMLET byla?
HROBNK Ale takovho podsa zatracenho. Komu byste ek, e
patila?
HAMLET To prv nevm.
HROBNK Aby ho ert vzal, holomka. Jednou mi vylil na hlavu
celou konvici rnskho vna. To je lebka Yoricka, krlova aka.
HAMLET Tahle?
Vezme lebku do ruky.
HROBNK Prv ta.
HAMLET Boe. Uboh Yoricku. J jsem ho znal, Horacio. Ten lovk
ml neuvitelnou zsobu vtip a npad. Nejm tisckrt jsem mu
rajtoval na zdech - a te?
Je to hrza, jenom si to pedstavit. pln m z toho zamrazilo.
Tady se mu pulily rty. Kolik prskavch pus jsem mu na n vlepil!
Kde jsou te vechny ty tv plechty a kozelce, psniky a
vtipy, po kterch
se cel stl mohl potrhat smchy? Tvmu klebu se u nikdo
nezakleb. Spadla ti elist, kamarde. Te bys teprve ml zajt
do dmskho budoru a upozornit madam, e se me pajcovat na
prst tlustou minkou, a stejn bude nakonec vypadat zrovna jako
ty. Schvln, jestli se bude smt. - Horacio, ekni mi jednu vc.
HORACIO Jakou?
HAMLET Mysl si, e i Alexandr Velik to dothl k thle
podob?
HORACIO Urit.
HAMLET A taky tak stran smrdl? Fuj!
Polo lebku na zem.
HORACIO Vsadil bych se, e taky.
HAMLET K jak poniujcm koncm meme dospt! Vdy jen s
trochou fantazie meme vysledovat, jak mocnm a vzneenm
Alexandrem zamzli kvru v sudu.
HORACIO To trochu pehnte, princi.
HAMLET Ani dost mlo. Krm v jeho stopch vrn a neokzale a
tam, kam m neprosn logika zavede. Alexandr zemel, nen-li
pravda, Alexandr byl pochovn, v prach se obrtil, prach splynul
s hlnou, z hlny se dl tmel, a pro by prv tmto tmelem,
v kter se Alexandr obrtil, nemohl nkdo zamznout kvru
v sudu?
Vemocn csa, le v podob hlny
se snadno mohl dostat do skuliny
v sudu, a tak se osudov zkrtka
stal z impertora punt aneb ztka.
Te ale tie, ztrame se, jde sem
krl s krlovnou a dvoany.
Hamlet a Horacio ustoup stranou.
Vystoup nosii s rakv, Knz, krl Claudius, krlovna
Gertruda, Laertes a dal.
Koho to nesou?
Tak mal ast, a se skoro zd,
e mrtvola, j projevuj ast,
se sama zabila. Bude to nkdo
z hradu. Schovejme se, a uvidme.
LAERTES Co dal obad?
HAMLET (Stranou Horaciovi) To je Laertes.
Moc ulechtil mladk. Vida, vida.
LAERTES Ptm se, co dal obad?
KNZ kony, kter jsem sml vykonat,
jsou vykonny. Pec jen jej smrt
je pochybn, a nebt slova krle
leela by v nevykropen pd
a do soudnho dne. Ne modlitby,
jen kamen by lo za jej rakv.
Takto m aspo svj panensk vnek
a kvt na rakvi, pohebn prvod,
a zvon j vyzvn k posledn cest.
LAERTES Nic vc u dlat nelze?
KNZ Vc u nic.
Zpvat j rekviem jak dum, kter
odely v mru, to by znesvtilo
pohebn obad.
LAERTES Tak ji spuste pod zem,
a z nevinn a ist dvky k nebi
vyra fialky. Ty krut knzi,
a bude kvlet v oistci, m sestra
u bude andl.
HAMLET (Stranou) Coe? Ofelie?
GERTRUDA (Sype kvt) Kvtince kvt. Sbohem. Doufala jsem,
e bude enou mho Hamleta.
Svatebn postel chtla jsem ti stlt,
ne tohle ern loe.
LAERTES Troj rna
a dopadne na toho padoucha,
kter svm hnusnm skutkem zavinil
tvou smrt. - Ne, hlnu jet nehzejte,
dokud ji naposledy neobejmu.
Sko do hrobu.
Te sypte svj prach na iv i mrtv,
a navrte nad touhle rovinou
horu, ped n se bude muset krit
samotn Olymp.
HAMLET (Vystoup do poped) Kdo jsi, e svm alem
mv jak sekyrou a nak
tak vzletn, e i samy hvzdy mus
zkoprnt asem? Zdrav t Hamlet,
princ dnsk.
Hamlet sko do hrobu k Laertovi.
LAERTES (Popadne Hamleta za krk)
ert vem tvou dui!
HAMLET To se patn modl.
Pesta m krtit! Dej ty ruce pry!
J sice nejsem pruas ani rv,
mm ale v sob nco, co i mn
nahn strach. Bu rozumn a pus m!
CLAUDIUS Roztrhnte je!
GERTRUDA Hamlete! Hamlete!
VICHNI Pnov, tak u dost!
HORACIO (Hamletovi) Princi, uklidnte se!
HAMLET O tohle se s nm budu rvt, i kdybych
u neml slu ani mrknout okem.
GERTRUDA Prosm t, o co?
HAMLET e jsem ji miloval. tyicet tisc
bratr by nemohlo ji milovat
tak jako j. - Na co si to tu hraje?
CLAUDIUS Je len, Laerte.
GERTRUDA Proboha, nech u toho!
HAMLET (Laertovi) Tak uka, eho jsi kvli n schopen!
Chce breet, bt se, nejst, rvt si vlasy?
Vypije ocet, spolkne krokodla?
To umm taky. Chce tu skuet, vt,
skkat j do hrobu, abys m petrumf?
D se s n pohbt? J to udlm.
A jestli ty tu van o horch,
a na ns nahrnou milion sh,
e bude pika hory bodat slunce
a ten tvj Olymp bude krtinec.
J taky umm plcat.
GERTRUDA Mluv z cesty,
jak pokad, kdy ho to popadne.
Za chvli bude zas jak hrdlika.
Mrn a tich, jako kdy ten ptek
sed a ani nedut.
HAMLET (Laertovi) Pro, pane,
muste na m rovnou toit?
J vs ml vdycky rd. Ale co dlat.
I kdyby Hercules pevrtil svt,
koka dl bude pst, pes dovdt.
Odejde.
CLAUDIUS Prosm t, Horacio, dohldni na nj!
Odejde Horacio.
(Laertovi)
Trplivost. Plat, co jsme si ekli.
Podniknem tu vc, jak to nejdv pjde.
- Gertrudo, prosm, a ho nkdo hld!
- Tenhle hrob ozdobme jeho kem.
Te musme bt hlavn opatrn,
a brzy vechno zl se v dobr zmn.
Odejdou.
Scna 2.
Na hrad.
Vystoup Hamlet a Horacio.
HAMLET To bychom mli. Te k t druh vci.
Pamatuje si, jak to tehdy bylo?
HORACIO Abych si nepamatoval!
HAMLET V hlav se mi to vechno vailo,
e nemohl jsem usnout. Mltil jsem se
jak vze v okovech. Pak zistajasna
- a dky za tu zbrklost - nkdy jednat
bez rozmyslu je lep ne se dit
perfektnm plnem, co je doklad toho,
jak velice jsme v moci osudu
a mlo svmi pny -
HORACIO To je pravda.
HAMLET - vybh jsem prost ven, jenom tak, v plti,
co jsem si peth, tpav v t tm
jsem nael jejich kajutu, v n branu,
sebral jsem, co jsem hledal, a hned pdil
zas k sob. S podezenm silnjm
ne dobr mravy rozpeetil jsem
to jejich poven, a v nm, Horacio -
ten zmetek krlovsk! - jsem nael rozkaz,
nainan pemrou dvod,
e pro zdar Dnska, blaho Anglie,
- a tte se, bububu, jestli ne! -
hned po pjezdu, rychle, urgentn -
s brouenm sekery se nezdrujte -
musm bt popraven.
HORACIO No to snad ne!
HAMLET Tady je poven. Peti si ho v klidu.
Chce ale slyet, co jsem udlal?
HORACIO Prosm vs!
HAMLET Snad e jsem naichl tm darebctvm,
ne jsem si stail v duchu zdvodnit,
e zaali si oni, sedl jsem
a napsal nov poven sm.
Byl jsem v tom vykolen, a pestoe
jsem vdycky nenvidl tenhle styl
a snail se ho zbavit, tentokrt
mi skvle poslouil. Chce vdt, co
jsem v listu jmnem krle napsal?
HORACIO Chci.
HAMLET e poslm svj nejvroucnj pozdrav
vrnmu spojenci, ptelsk Anglii,
a lska naich kraj stle vzkvt
a palma mru kvete dl, k nikdy
u nevloud se zloba mezi ns
a podobn - s jedinou vhradou,
e chce-li Anglie mr zachovat,
a bez prodlen, bez protest, ihned
jsou doruitel tohoto listu
poslni na smrt.
HORACIO Co krlovsk pee?
HAMLET I v tom mi nebe plo. Nosm s sebou
otcv peetn prsten, kter byl
vzorem t nov peeti. Sloil
jsem list jak pvodn, podepsal ho,
zapeetil a el ho vrtit zptky.
T zmny si nikdo neviml.
Druh den ns pepadli pirti -
a co bylo dl, u zn.
HORACIO Rosencrantz s Guildensternem tedy kon.
HAMLET Ti tuhle prci pmo zboovali.
Pro n m hlava nebol. Svou vlastn
horlivost si vykopali hrob.
Pro tyhle skrky bv nebezpen
se motat kolem, kdy se velc perou.
Mohou to snadno odnst.
HORACIO To je ale krl!
HAMLET Co mysl, e mm dlat j, kdy on
mi zabil otce, zkurvil matku, m
odstavil od trnu, a polil si
zken dokonce i na mj ivot,
ne s istm svdomm ho zabt
touhletou rukou? Nebyl by to hch
nechat tu sn, a rozlz se dl
a pch dal zlo?
HORACIO Brzy se jist dozv z Anglie,
co se tam s jeho povenm stalo.
HAMLET Pjde to rychle. as te pat mn.
lovk je mrtv dv, ne ekne vec.
Jenom m mrz, Horacio, e jsem
se neovldl vi Laertovi.
Vdy jako by mj ppad zrcadlil
i jeho osud. Zkusm se s nm smit.
M jenom stran rozltilo to,
jak okzale trp.
HORACIO Nkdo jde.
Vystoup dvoan Osric (pi pchodu smekne klobouk).
OSRIC Vsosti! Vtejte zase zptky doma v Dnsku.
HAMLET Uctiv dky, pane.
- Horacio, zn toho ovda?
HORACIO Neznm.
HAMLET Tak to t lecht. Znt ho je neest. Pat mu spousta
pozemk, tch nejrodnjch. A kdy je hovado
velk hovado, pak m koryto pmo u krlovsk
tabule. Je to chrapoun, ale chrapoun s podnm rancem penz.
OSRIC Lbezn princi, kdybyste byl t lsky, troufl bych
si vs obtovat s jistm poselstvm od Jeho
Velienstva pana krle.
HAMLET Obtujte, pane, m ucho je vm k dispozici. A
nemoulejte v ruce ten klobouk! Klidn si ho nasate!
OSRIC , nramn dkuji, drah princi, ale je jaksi dusno.
HAMLET Jste na omylu, pane. Je hrozn zima a fouk od severu.
OSRIC Ozimilo se ponkud, skuten!
HAMLET A pece, pro moji pokoku je dneska pln pak.
OSRIC asn pak, Vsosti, pra to dneska jako - sm nevm
co. Ale, princi, prosm vs, Jeho Velienstvo
vm r vzkazovat, e na vai hlavu uzavelo famzn szku. Jde
toti o to -
HAMLET (Ukazuje na klobouk) km vm, nechte na hlav!
OSRIC Ne, opravdu, dkuji. J radi takto lern. Princi,
nedvno n dvr okrlil svou ptomnost opt pan Laertes, a to
je, vte mi, kvetouc vkvt dentlmen-stv, lovk tch
nejvybranjch zpsob. Hotov celebrita. Nebudu pehnt, kdy
eknu, e je vzorem, ba katalogem kavalrskch ctnost, nebo
kad jeho strnka je strnkou, jakou by si leckter kavalr rd
vlepil na svj tt.
HAMLET Pane, vae definice mu nezstala nic dluna, nebo a
pojata v podstat jen z dlch aspekt, je zejm, e
v aritmetickm globlu pamti je takoka nemon zachytit jeho
nadan talent by i sten v celku. Nicmn, abychom pro chvlu
neskrblili adorac, nutno ci, e podle m je pravm vtakem
extraktu rytstv, uniktem sebe sama, a snad nepehnm,
eknu-li, e sob rovnho najde jen a jen v zrcadle, v nm jin,
troufnou-li si tam pohledt, vid svj stn a nic vc.
OSRIC Vae Vsost ho popsala pmo grandizn.
HAMLET A jak je korelace? Ptm se, pro toho jemnho pna
prohnme branou svch obhroublch st?
OSRIC Prosm?
HORACIO Nelo by to domluvit se njakm jinm jazykem?
Zkuste mu to peloit teba do anglitiny.
HAMLET Co zapinilo nominaci toho pna?
OSRIC Laerta?
HORACIO (Stranou Hamletovi) Chudk lov na dn. Vechna
zlat slovka u rozhzel.
HAMLET (Osricovi) Prv toho.
OSRIC Nepochybuji, Vsosti, e mte jakous takous znalost -
HAMLET To bych vm radil! I kdy j pochybuju o tom,
e vy byste moje znalosti dokzal ocenit.
OSRIC Chci ct, e mte jist jakous takous povdomost o tom,
jak excelentn je pan Laertes.
HAMLET Myslte? To bych musel jeho excelentnost porovnat
s tou svou. Ale copak se znm tak dobe, abych mohl soudit jin?
OSRIC Chtl jsem ct: excelentnost v umn ermskm. Nebo
podle sudku mnohch je v tomhle ranku nejvt jednika.
HAMLET Jak je jeho zbra?
OSRIC Fleret a dka.
HAMLET To u jsou dv zbran. No dobe.
OSRIC Krl, princi, sz est berberskch kon, proti nim
Laertes kontrahuje svch est francouzskch kon s dkami a
vekerm psluenstvm, jako jsou psy, zvsnky a tak dle.
Ti suspenzory jsou pmo skvost, rozkon na pohled, jilec
obepnaj jak ulit a dobe se nos.
HAMLET emu kte suspenzor?
HORACIO (Stranou Hamletovi) Tuil jsem, e se nechte
pouit.
OSRIC Suspenzory jsou zvsnky.
HAMLET To slovo by bylo vhodnj pro jinou zbra u pasu. Prosm
vs, kejte jim radi zvsnky, aby se to nepletlo. No dobe.
est berberskch kon proti esti francouzskm konm s
psluenstvm vetn pohodlnch suspenzor. To je jako Dnsko
versus Francie. A pro je tohle vechno kontrahovno, nebo jak
jste to nazval?
OSRIC Krl, Vsosti, m za to, e v ptelskm souboji na
dvanct kol vs Laertes nepekon o vc ne o ti zsahy, co
dv skre dvanct ku devti. Krl k, e kdybyste souhlasil,
mete se s nm utkat teba hned.
HAMLET Krl se chce se mnou utkat? Co kdybych odmtl?
OSRIC Ale kde. Laertes pece.
HAMLET Budu se prochzet tady v chodb. Kdy si to krl
peje, trochu tlocviku mi neukod. A jestli pinesou zbran,
jestli pijde ten pn a jestli krl nevezme svou szku zpt,
vyhraju ji pro nj, kdy to pjde. A kdy ne, co se mi me stt,
ne e ztratm svou povst a zskm ti zsahy navc?
OSRIC Takhle vs mm prezentovat?
HAMLET Co do obsahu. Formln si m opentlete jak libo.
OSRIC S ctou se vm poroum, Vsosti.
HAMLET Maucta.
Odejde Oscric.
Jet e se s ctou odporouel dv, ne jsem s nm neuctiv
vyrazil dvee.
HORACIO Otesn vrtichvost.
HAMLET Ten se u klanl ped matinm prsem, ne si cuc.
J nevm, co to je dneska za mlde. Takov jako
on se vetou, kam to jde, nasajou, o em se mluv,
a maj, abych tak ek, o vem pont a o niem ani
pru, ale vysta jim to na vechny druhy konverzace, jene kdy
do nich jen malinko dloubne,
prasknou jak bublina.
Vystoup lechtic.
LECHTIC Vsosti, Jeho Velienstvo vm poslalo jist vzkaz
po mladm panu Osrikovi, kter tlumoil vae slova v tom smyslu,
e budete k dispozici zde v hale. A tak se Jeho Velienstvo
nechv ptt, zda byste souhlasil utkat se s panem Laertem u
nyn, i zda chcete tu zleitost odloit na njakou pozdj
dobu.
HAMLET Co jsem ekl, plat. Udlm krli radost. Je-li mu libo,
jsem pipraven. Te anebo jindy, pokud budu ovem pod ve stejn
form.
LECHTIC Krl s krlovnou a ostatnmi u krej sem dol.
HAMLET Jako na zavolanou.
LECHTIC Jej Jasnost by si velice pla, kdybyste ped utknm
prohodil s panem Laertem pr ptelskch slov.
HAMLET Dobe mi rad.
Odejde lechtic.
HORACIO Prohrajete, princi.
HAMLET Neekl bych. Co odjel do Francie, hodn jsem trnoval.
Ten nskok by mi ml stait. Nevil bys, jak je mi najednou
divn u srdce. Ale na tom nezle.
HORACIO Pokejte, princi -
HAMLET Nic to nen. Jen takov hloup pocit, kter by
mohl vyplait leda enskou.
HORACIO Jestli se vm nco nezd, dejte na to. Pjdu a zarazm
je, eknu, e vm nen dobe.
HAMLET Ne. Nejsem povriv. Jak stoj v evangeliu, ani vrabec
nespadne na zem bez boho doputn. M-li to
bt te, jindy to nebude, nem-li to bt jindy,
bude to te, ale pijde to tak jako tak. Sta bt pipraven.
Jestlie nevme, co ns tam ek a o co tady pichzme, co na
tom, kdy se to stane? Nechme toho.
Je pinesen stl. Vystoup trubai, bubenci, ednci s
podukami na psan. Vystoup krl Claudius, krlovna Gertruda,
Laertes, Osric a dal dvoan, slouc s flerety a dkami.
CLAUDIUS Hamlete, poj sem a podej mi ruku.
Claudius vlo Hamletovu ruku do ruky Laertovy.
HAMLET (Laertovi)
Omlouvm se vm, pane, za tu kivdu.
Odpuste mi to. Bute lechetn.
Ti vichni tady vd, vetn vs,
e bohuel jsem piel o rozum.
To, co jsem provedl
a m jsem vyvolal v hnv a al,
lze pist pouze mmu poblouznn.
Ublil Hamlet Laertovi? Ne!
Kdy Hamlet neru sm za sebe,
pak Hamlet, kter ublil vm, nen
Hamlet. Hamlet to neudlal! Kdo
je tedy vinen? Jeho lenstv.
Je-li to tak, je Hamlet taky ob.
Podlehl vlastn pomatenosti.
Pane, zde pede vemi prohlauji,
e mj in nevedl zl mysl.
Prosm vs, bute velkorys. Vte,
e pem vystelenm naslepo
jsem zash bratra.
LAERTES M osobn city,
kter m nejvc ponoukaly ke mst,
jste uspokojil. Ve vci sv cti
jsem ale nesmiiteln. To by
se musel najt pklad v djinch,
e nkdo dbal cti spolk urku
a neznectil sv jmno. Do t doby
pijmm vai nabzenou ruku
a nezklamu vs.
HAMLET To rd slym. Te
meme bratrsky hrt o tu szku.
(Ke sloucm) Pineste flerety.
LAERTES (Ke sloucm) Dejte mi njak.
HAMLET Ve svtle mho neumn vae
mistrovstv zaz jak kometa
uprosted noci.
LAERTES Vysmvte se mi?
HAMLET Pi thle ruce, ne.
CLAUDIUS Osriku, podejte jim flerety.
Hamlete, szku zn?
HAMLET Vm, o co jde.
Vsadil jste na slabho, Velienstvo.
CLAUDIUS Jsem bez obav. Vm, jak jste oba na tom.
On je snad trochu lep. Ty m nskok.
LAERTES (Bere si fleret) Tenhle je tk. Ukate mi jin.
HAMLET (Bere si fleret)
Zstanu u toho. Jsou stejn dlouh?
OSRIC Zajist, princi.
Hamlet a Laertes se chystaj k boji.
Vystoup slouc s karafami vna.
CLAUDIUS (Ke sloucm)
Karafy s vnem nechte na stole.
Poda-li se Hamletovi zsah,
a ze vech dl, kter jsou na hradbch,
vypl k poct salvu. Pot krl
pipije Hamletovi k jeho zdaru
a do pohru hod skvostnou perlu,
vzcnj, ne je ta, co tyem krlm
Dnska po lta zdob korunu.
Pohry sem! A buben ekne trubkm,
trubai vzkou kanonrm, dla
oznm nebi, nebe zprav zem:
"Krl pipil Hamletovi!" Zanme.
Vy, sud, bute hodn pozorn!
HAMLET (Laertovi) Tak poj!
LAERTES Jdem na to!
ermuj.
HAMLET Zsah.
LAERTES Ne.
HAMLET Sud?
OSRIC Zsah. Oividn bod.
LAERTES No dobe. Pokraujeme.
CLAUDIUS Stt! Nalejte mi! Hamlete, ta perla
je tvoje. Piju na tv zdrav.
Bubny, trumpety a salva z dl.
Odnes mu ten pohr.
HAMLET A skon dal kolo. Dej to stranou.
Tak jdem.
ermuj.
Dal bod, nemm pravdu?
LAERTES Piznvm. Byl to zsah.
CLAUDIUS N syn to vyhraje.
GERTRUDA Je ucen a u neme. -
Hamlete, tum, uti si pot z ela.
I j pipjm na tv tst, synku.
HAMLET Dkuju, madam.
CLAUDIUS Gertrudo, nepij!
GERTRUDA Musm mu pipt. Dovolte mi to.
Napije se.
CLAUDIUS (Stranou) Tam byl ten jed. Je pozd.
HAMLET Jet pt nechci. Leda za chvli.
GERTRUDA (Hamletovi) Uka, otu ti tv.
LAERTES (Stranou Claudiovi) Te u ho zashnu.
CLAUDIUS (Stranou Laertovi) Nevm ti.
LAERTES (Stranou) A pitom u te ctm vitky.
HAMLET Poj si pro tet zsah, Laerte.
A vzchop se trochu. Uka mi, co um.
Mm pocit, e m et. Probu se!
LAERTES Mysl? Tak dobe!
ermuj.
OSRIC Nic. Ani jeden.
LAERTES (Hamletovi) Tady ji m!
Laertes zashne Hamleta, pot si pi potyce vymn zbran.
CLAUDIUS Zastavte je. To u je blznovstv!
HAMLET (Laertovi) Ne. Pokraujem.
Hamlet zran Laerta.
Krlovna Gertruda pad.
OSRIC Nco je s krlovnou! Perute boj!
HORACIO Oba dva krvcej. Princi, co je?
OSRIC Co je vm, Laerte?
LAERTES Padl jsem, Osriku, do vlastn pasti.
M zrada m po prvu zabila.
HAMLET Co je krlovn?
CLAUDIUS Nesn pohled na krev. Omdlela.
GERTRUDA Ne, ne! To vno! Vno! Hamlete!
Je otrven! V tom vn byl jed!
Umr.
HAMLET Takov zvrstvo! Dvee zavete!
Najdte vraha!
Odejde Osric.
LAERTES Hamlete, tady je! Jsi mrtv. dn
lk na svt ti nezachrn ivot.
Zbv ti ho m ne pl hodiny.
Vraedn nstroj dr v ruce. Ten
fleret m jedem naputn hrot.
Chtl jsem t podvst, dopadl jsem stejn.
U nevstanu. Tvou matku otrvil
- se mnou je konec - krl. Krl za to me!
HAMLET Je na nm jed? Tak, jede, tum prci.
Poran Claudia.
VICHNI Zrada! Vrada!
CLAUDIUS Brate m, ptel. Jsem jenom rann.
HAMLET Ty oplzl, odporn, hnusn stvro!
Na, vrahu, dopij to! M tam svou perlu?
Jdi za matkou!
Claudius zeme.
LAERTES Dostal, co zasluhoval.
Jed, kter vypil, namchal on sm.
Hamlete, odpusme si navzjem.
Zprouju t tv viny za smrt svou
i svho otce. Odpus i ty mn.
Laertes zeme.
HAMLET Nebe ti odpust. Jdu za tebou.
Umrm, Horacio. Sbohem, krlovno.
Vm vem, kte tu bled, roztesen
zrte nm na to dlo zkzy,
bych mohl - mt as - leccos vyprvt,
jenome smrt u nese zatyka
a j to nestihnu. Horacio,
je po mn. Vysvtli tm solnm sloupm,
co se tu vlastn stalo.
HORACIO Nemohu.
Jsem vce man neli Dn a zbyla
tu jet kapka.
HAMLET Ne, jestli jsi mu!
Dej mi ten pohr. Sly? Boe! Pus!
Horacio, jak zrdnou bych ml povst,
kdyby tu po mn zstalo jen tohle?
Jestli's m nkdy ml jen trochu rd,
na chvilku jet odlo blaenost,
naber v tom krutm svt ztka dech
a vypovz mj pbh.
Z dlky se ozv pochodujc vojsko a vstel z dla.
Kdo to stl?
Vystoup Osric.
OSRIC Vtzn Fortinbras se vrac z Polska
a salvou z dl pozdravil posly, kte
pijeli z Anglie.
HAMLET Horacio,
jed u mi zatemuje smysly. Tch
zprv z Anglie se nedoiju, ale
prorokuju, e krlem Dnska bude
zvolen princ Fortinbras. Poslednm dechem
mu dvm hlas. Vyi mu to a vechno
mu vysvtli. Dl zbv u jen ticho.
Zeme.
HORACIO lechetn srdce puklo. Dobrou noc.
K andl t zpvem ukonej.
Za scnou zvuky pochodu.
K emu ten rachot bubn?
Vystoup Fortinbras, anglit vyslanci a vojci s bubny
a prapory.
FORTINBRAS Kde jsou?
HORACIO Co chcete vidt, princi? Jestli
zkzu a netst, jste na mst.
FORTINBRAS Takov masakr. Bu pyn, smrti,
tady ses velkolep popsla,
kdy narz krvav jsi skolila
tak mnoho urozench.
VYSLANEC Hrozn pohled!
Pili jsme pozd se svm poselstvm.
Ohluchly ui, kter mly slyet,
e splnili jsme pkaz a e oba
dva, Rosencrantz i Guildenstern, jsou mrtvi.
Kdo nm te podkuje?
HORACIO Ten u ne.
I kdyby mohl, nepodkoval by.
On toti pkaz k jejich smrti nedal.
Ale kdy mluvme u o mrtvch,
vy, co jste pili z Polska, i vy z Anglie,
porute, aby tato tla byla
vystavena vem na och, a mn
dovolte promluvit a vysvtlit,
co se tu pihodilo. Uslyte
o inech zvrhlch, krvavch a zlch,
o ranch osudu i nhody,
o intrikch vedoucch k vrad, kter
se zvrtly tak, e zahubily toho,
kter chtl vradit. O tom vem vm chci
poctiv vypovdt.
FORTINBRAS Vyslechnem t,
a me k tomu svolat cel dvr.
J zatm smutn pijmu astn dl.
Mm, jak je znmo, tady jist prva
a pleitost vel mi je pevzt.
HORACIO I o tom hodlm mluvit - sty toho,
jen dal vm hlas, k nmu se hls mnoz.
Jednejte rychle. V lidech to te ve.
Spiknut, omyl a netst
u bylo dost.
FORTINBRAS A tyi kapitni
Hamleta ve v slv odnesou.
Mohl bt z nho nejskvlej krl,
kdyby se doil trnu. Prvod a
provz hudba a veker pocty,
je slu vlenkm.
Odklite mrtv. K bitevnmu poli
pat ten pohled. Zde z nj oi bol.
Vypalte salvu z dl!
Odejdou za pochodu. Odnej tla.
Ozve se palba z dl.