You are on page 1of 31

Fakultet organizacionih nauka u Beogradu Fakultet organizacionih nauka u Beogradu

Nivo studija: Diplomske akademske studije Nivo studija: Diplomske akademske studije master master
Studijski program: In Studijski program: In enjerski i operacioni menad enjerski i operacioni menad ment ment
Studijska grupa: Ra Studijska grupa: Ra unarski integrisana proizvodnja i logistika unarski integrisana proizvodnja i logistika
Predmet: Integrisani logisti Predmet: Integrisani logisti ki sistemi ki sistemi
PROJEKTOVANJE
DISTRIBUTIVNIH MREA
PROJEKTOVANJE
PROJEKTOVANJE
DISTRIBUTIVNIH MRE
DISTRIBUTIVNIH MRE

A
A
mr Biljana Jovanovi
biljanaj@fon.bg.ac.rs
mr Biljana Jovanovi mr Biljana Jovanovi
biljanaj@fon.bg.ac.rs
Beograd, januar 2010.
Beograd, januar 2010. Beograd, januar 2010.
ta je distribucija?
ta je distribucija? ta je distribucija?
Postupak projektovanja distributivnih mrea u SC
Postupak projektovanja distributivnih mre Postupak projektovanja distributivnih mre a u SC a u SC
Problem izbora regiona za lokaciju objekata
Problem izbora regiona za lokaciju objekata Problem izbora regiona za lokaciju objekata
Problem izbora potencijalnih lokacija objekata u regionima
Problem izbora potencijalnih lokacija objekata u regionima Problem izbora potencijalnih lokacija objekata u regionima
Problem izbora lokacija objekata u regionima
Problem izbora lokacija objekata u regionima Problem izbora lokacija objekata u regionima
ta je distribucija?

ta je distribucija?
ta je distribucija?
Distribucija predstavlja proces koji povezuje proizvodnju i potronju,
odnosno proizvodnju i korienje proizvoda, prema (Vasiljevi, 2001).
Distribucija ukazuje na skup aktivnosti u vezi sa
kretanjem i skladitenjem pozicija
od centara snabdevanja do centara tranje u okviru lanca snabdevanja.
Distributivna strategija predstavlja jedan od elemenata strategije lanca
snabdevanja, oznaavajui nain projektovanja, planiranja,
izvravanja, nadgledanja i korigovanja procesa distribucije.
ta je distribucija?

ta je distribucija?
ta je distribucija?
Distributivne strategije (Simchi-Levi, i dr, 2000):
Tradicionalna distributivna strategija
Strategija direktne isporuke
Cross-docking - distribucija sa pretovarom
Strategija transshipment-a
ta je distribucija?

ta je distribucija?
ta je distribucija?
Tradicionalna distributivna strategija - roba se skladiti na zalihama i
kada je potrebno isporuuje kupcima
Strategija direktne isporuke - proizvodi se neposredno od proizvoaa
isporuuju u maloprodajne objekte,
bez prolaska kroz distribucione centre
ta je distribucija?

ta je distribucija?
ta je distribucija?
Cross-docking - proizvodi se kontinuirano isporuuju od
snabdevaa do prodajnih objekata sa prolaskom kroz distributivno
skladite (ili distributivni centar) koje ima ulogu koordinatora
proizvoda; Vozila stiu sa proizvodima u distributivno skladite gde se
vri njihov istovar, sortiranje, objedinjavanje sa drugim proizvodima i
utovar na vozila kojima se prevoze do prodajnih objekta; Proizvodi
provode najee od 10 do 15 asova, a nekada i manje od 1 asa.
Strategija transshipment-a - odreene lokacije istovremeno koriste
kao centri snabdevanja i kao centri tranje
ta je distribucija?

ta je distribucija?
ta je distribucija?
Distributivne mree se sastoje od jednog ili vie centara snabdevanja i
jednog ili vie centara tranje. Mogu se podeliti na (Vasiljevi, 2001):
proste distributivne mree - sadre samo jedan centar
snabdevanja i/ili jedan centar tranje
sloene distributivne mree - omoguavaju da se pozicije
isporuuju iz vie centara snabdevanja i upuuju u vie centara
tranje, pri emu se uvek ne koriste svi raspoloivi kanali distribucije
ta je distribucija?

ta je distribucija?
ta je distribucija?
Kljuni faktori uspenog projektovanja distributivnih mrea u
lancima snabdevanja (prilagoeno prema Chopra, 2004):
faktori potreba krajnjih kupaca - utiu na reponzivnost SC. To su:
rok isporuke, raznovrsnost proizvoda, raspoloivost proizvoda, iskustvo
krajnjih kupaca, vidljivost stanja narudbine, povraaj proizvoda i
cena proizvoda.
faktori trokova lanca snabdevanja - utiu na efikasnost SC. To su:
trokovi objekata, trokovi proizvodnje, trokovi zaliha, trokovi
transporta i trokovi informacija.
ta je distribucija?

ta je distribucija?
ta je distribucija?
Znaajna pitanja u vezi sa faktorima trokova SC
Postupak projektovanja distributivnih mrea u SC
Postupak projektovanja distributivnih mre
Postupak projektovanja distributivnih mre

a u SC
a u SC
Faze postupka projektovanja distributivnih mrea u SC
Postupak projektovanja distributivnih mrea u SC
Postupak projektovanja distributivnih mre
Postupak projektovanja distributivnih mre

a u SC
a u SC
1. Definisanje ciljeva projekta. Primarni cilj projekta bi trebalo da bude
zadovoljavanje potreba krajnjih korisnika uz maksimizaciju profita
preduzea.
2. Odreivanje voe projekta i formiranje tima. Pri tome, mogue je i
angaovati spoljne konsultante.
3. Globalno sagledavanje postojeeg stanja kroz izgradnju modela
postojeeg makro procesa SC, koji treba da obuhvati:
Upravljanje odnosima sa klijentima CRM
(Customer Relationship Management);
Upravljanje internim lancem snabdevanja ISCM
(Internal Supply Chain Management); i
Upravljanje odnosima sa snabdevaima SRM
(Supplier Relationship Management).
Takoe, odrediti merila za ocenjivanje performansi SC (npr. SCOR)
Postupak projektovanja distributivnih mrea u SC
Postupak projektovanja distributivnih mre
Postupak projektovanja distributivnih mre

a u SC
a u SC
4. Analiziranje postojeeg modela makro procesa SC.
5. Izbor strategije SC. Doneti odluku po pitanju nivoa responzivnosti i
efikasnosti SC. Uzeti u obzir poslovnu strategiju, aktivnosti konkurencije
i interna ogranienja. Izbor jedne od opcija ili njihove kombinacije:
- zakup objekta,
- izgradnja novog objekta ili
- partnerstvo sa drugim poslovnim sistemom.
6. Izbor regiona za lokaciju objekata. Takoe i dodeljivanje uloga
ovim objektima, kao i procena njihovih potrebnih kapaciteta. Za svaki
potencijalni region izvriti:
- Predvianje tranje
- Identifikovanje ekonomije obima
- Identifikovanje i analiziranje moguih rizika (npr. fluktuacija tranje,
devizna trgovina, tarife, takse, politika stabilnost, monetarna politika,
inflacija, itd)
- Identifikovanje i analiziranje poslovne aktivnosti konkurenata
- Proraun ukupnih trokova na agregatnom nivou
Postupak projektovanja distributivnih mrea u SC
Postupak projektovanja distributivnih mre
Postupak projektovanja distributivnih mre

a u SC
a u SC
7. Izbor potencijalnih lokacija objekata u regionima. Odrediti
pogodne geografske lokacije objekata sa ciljem minimiziranja ukupnih
trokova transporta. Razmotriti (modifikovano prema Chopra, 2004):
- Potrebe za tekom infrastrukturom - raspoloivost snabdevaa,
distributera, saobraajnih mrea, telekomunikacionih mrea,
vodenih instalacija, izvora elektrine i dr. energije, objekata
namenjenih javnim potrebama, itd; i
- Potrebe za mekom infrastrukturom - raspoloivost radne snage.
8. Izbor lokacija objekata u regionima. Precizno odreivanje lokacije
objekata i potrebnih kapaciteta ovih objekata u regionima kako bi se
maksimizirao profit preduzea.
Problem izbora regiona za lokaciju objekata
Problem izbora regiona za lokaciju objekata
Problem izbora regiona za lokaciju objekata
Jedan mreni lokacijski model je formulisan sa ciljem izbora regiona u kojima e
se locirati jedan ili vie objekata i alokacije kapaciteta ovim objektima na takav
nain da se ukupni trokovi minimiziraju (Chopra, 2004).
Problem izbora regiona za lokaciju objekata
Problem izbora regiona za lokaciju objekata
Problem izbora regiona za lokaciju objekata
Funkcija cilja (1) minimizira ukupne trokove na agregatnom nivou. Ogranienje
(2) obezbeuje da tranja u regionima bude zadovoljena. Ogranienje (3)
spreava da koliina proizvoda koja se dostavlja j-tom regionu bude vea od
alociranog kapaciteta i-tom objektu.
Ogranienje (4) obezbeuje da promenljive koje se odnose na lokaciju objekta
budu binarne.
Problem izbora regiona za lokaciju objekata
Problem izbora regiona za lokaciju objekata
Problem izbora regiona za lokaciju objekata
U simulacionom modelu pretpostavljeno je da treba zadovoljiti tranju u est
regiona, i to Centralnoj Srbiji, Zapadnoj Srbiji, Istonoj Srbiji, Severnoj Srbiji,
Junoj Srbiji i Crnoj Gori. Razmatra se est potencijalnih lokacija za smetanje
objekata.
Problem izbora regiona za lokaciju objekata
Problem izbora regiona za lokaciju objekata
Problem izbora regiona za lokaciju objekata
Problem izbora potencijalnih lokacija objekata u regionima
Problem izbora potencijalnih lokacija objekata u regionima
Problem izbora potencijalnih lokacija objekata u regionima
Jedan mreni lokacijski model, tipa transportnog, formulisan je sa ciljem
odreivanja geografskih lokacija objekata na takav nain da se ukupni trokovi
transporta minimiziraju. Razmatra se lociranje jednog objekta u odnosu na
lokacije izvora snabdevanja i mesta tranje, istovremeno. Pretpostavljeno je da
su trokovi transporta linearno zavisni od koliine proizvoda koja se
transportuje. (Chopra, 2004)
Problem izbora potencijalnih lokacija objekata u regionima
Problem izbora potencijalnih lokacija objekata u regionima
Problem izbora potencijalnih lokacija objekata u regionima
Funkcija cilja (5) minimizira ukupne trokove transporta. Rezultat primene ovog
modela su koordinate potencijalne lokacije objekta.
Kako se moe desiti da dobijene koordinate potencijalne lokacije objekta nisu
dopustive u praksi, potrebno je u blizini ove potencijalne lokacije identifikovati i
sve druge potencijalne lokacije objekta koje omoguavaju zadovoljavanje
potreba za tekom i mekom infrastrukturom.
Problem izbora potencijalnih lokacija objekata u regionima
Problem izbora potencijalnih lokacija objekata u regionima
Problem izbora potencijalnih lokacija objekata u regionima
U simulacionom modelu je pretpostavljeno da treba odrediti koordinate
potencijalne lokacije objekta, iji su izvori snabdevanja Novi Sad, Beograd i
Kragujevac, tako da se ukupni trokovi transporta minimiziraju i pri tome zadovolji
tranja u Novom Sadu, Beogradu, Valjevu, Boru, Novom Pazaru i Podgorici.
Problem izbora potencijalnih lokacija objekata u regionima
Problem izbora potencijalnih lokacija objekata u regionima
Problem izbora potencijalnih lokacija objekata u regionima
Generisan rezultat (204,407) ukazuje da je jedna potencijalna lokacija objekta u
Beogradu i da bi pri tome ukupni trokovi transporta iznosili 9 323,20 [nj]
Problem izbora lokacija objekata u regionima
Problem izbora lokacija objekata u regionima
Problem izbora lokacija objekata u regionima
Jedan mreni lokacijski model formulisan je sa ciljem odreivanja preciznih
lokacija objekata u regionima i njihovih potrebnih kapaciteta na takav nain da
se maksimizira profit preduzea.
Pretpostavljeno je da treba odrediti lokacije jedne ili vie fabrika, kao i lokacije
jednog ili vie skladita.
Pretpostavljeno je da jedna jedinica ulaza od izvora snabdevanja proizvodi
jednu jedinicu krajnjeg proizvoda.
Problem izbora lokacija objekata u regionima
Problem izbora lokacija objekata u regionima
Problem izbora lokacija objekata u regionima
Problem izbora lokacija objekata u regionima
Problem izbora lokacija objekata u regionima
Problem izbora lokacija objekata u regionima
Problem izbora lokacija objekata u regionima
Problem izbora lokacija objekata u regionima
Problem izbora lokacija objekata u regionima
Problem izbora lokacija objekata u regionima
Problem izbora lokacija objekata u regionima
Problem izbora lokacija objekata u regionima
Funkcija cilja (6) maksimizira profit preduzea.
Ogranienje (7) spreava da koliina pozicija koja se dostavlja od h-tog
snabdevaa bude vea od njegovog kapaciteta.
Ogranienje (8) spreava da koliina pozicija koja se transporutuje iz fabrike
bude vea od koliine pozicija koja je primljena od snabdevaa.
Ogranienje (9) spreava da koliina pozicija koja se proizvodi u fabrici bude
vea od njegovog potencijalnog kapaciteta.
Ogranienje (10) spreava da koliina pozicija koja se transportuje iz
skladita bude vea od koliine pozicija koja je primljena od fabrika.
Ogranienje (11) spreava da koliina pozicija koja se transportuje iz
skladita bude vea od njegovog potencijalnog kapaciteta.
Ogranienje (12) obezbeuje zadovoljenje samo one tranje za pozicijama
koja je profitabilna.
Ogranienje (13) obezbeuje da promenljive koje se odnose na lokacije
fabrika i skladita budu binarne.
Problem izbora lokacija objekata u regionima
Problem izbora lokacija objekata u regionima
Problem izbora lokacija objekata u regionima
Pretpostavljeno je da tri snabdevaa iz Novog Sada, Beograda i Kragujevca
snabdevaju potencijalne fabrike,
zatim ove fabrike snabdevaju potencijalna skladita,
i na kraju ova skladita snabdevaju centre tranje u Novom Sadu, Beogradu,
Valjevu, Boru, Novom Pazaru i Podgorici.
Potencijalne lokacije fabrika su Beograd i Novi Pazar, dok su potencijalne
lokacije skladita Beograd, Bor i Novi Pazar.
Problem izbora lokacija objekata u regionima
Problem izbora lokacija objekata u regionima
Problem izbora lokacija objekata u regionima
Problem izbora lokacija objekata u regionima
Problem izbora lokacija objekata u regionima
Problem izbora lokacija objekata u regionima
Problem izbora lokacija objekata u regionima
Problem izbora lokacija objekata u regionima
Problem izbora lokacija objekata u regionima
Locirati jednu fabriku u Novom Pazaru, i locirati jedno skladite u Boru.
Od snabdevaa iz Kragujevca potrebno je transportovati 150 pozicija do
fabrike u Novom Pazaru. Iz fabrike u Novom Pazaru je potrebno transportovati
150 pozicija do skladita u Boru. Zatim je potrebno od skladita u Boru
transportovati 10, 80 i 60 pozicija do centara tranje u Novom Sadu, Valjevu i
Boru, respektivno.
Postojae vikovi kapaciteta kod snabdevaa u Novom Sadu i Beogradu, u
iznosima od 200 i 80 pozicija.
Postojae viak kapaciteta u fabrici u Novom Pazaru u iznosu od 80 pozicija.
U centrima tranje Novi Sad, Beograd, Novi Pazar i Podgorica tranja nee biti
zadovoljena.
Preduzee e ostvariti ukupan profit od 32 500 [nj/god].
Fakultet organizacionih nauka u Beogradu Fakultet organizacionih nauka u Beogradu
Nivo studija: Diplomske akademske studije Nivo studija: Diplomske akademske studije master master
Studijski program: In Studijski program: In enjerski i operacioni menad enjerski i operacioni menad ment ment
Studijska grupa: Ra Studijska grupa: Ra unarski integrisana proizvodnja i logistika unarski integrisana proizvodnja i logistika
Predmet: Integrisani logisti Predmet: Integrisani logisti ki sistemi ki sistemi
PROJEKTOVANJE
DISTRIBUTIVNIH MREA
PROJEKTOVANJE
PROJEKTOVANJE
DISTRIBUTIVNIH MRE
DISTRIBUTIVNIH MRE

A
A
mr Biljana Jovanovi
biljanaj@fon.bg.ac.rs
mr Biljana Jovanovi mr Biljana Jovanovi
biljanaj@fon.bg.ac.rs
Beograd, januar 2010.
Beograd, januar 2010. Beograd, januar 2010.