You are on page 1of 2

Ruralni turizam eko sela umberak Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za menadment u turizmu i ugostiteljstvu

SADRAJ: UVOD.........................................................................................................................................3 1.OBILJEJA RURALNOG TURIZMA U HRVATSKOJ...........................4 1.1.RURALNI RAZVOJ - POTREBNE RAZVOJNE MJERE I DJELATNOSTI.................4 1.2.RAIRENOST RURALNIH PODRUJA U REPUBLICI HRVATSKOJ......................5 1.3. POLITIKA ULOGA U RAZVOJU SEOSKOG TURIZMA.........................................6 2.EKO SELO UMBERAK.................................................................................................8 3.ANALIZA TRENUTNOG STANJA..................................................................................10 3.1.SLABOSTI........................................................................................................................10 3.2.PREDNOSTI.....................................................................................................................11 3.3.PRIJETNJE.......................................................................................................................12 3.3.PRILIKE...........................................................................................................................13 4.ANALIZABUDUEG STANJA.........................................................................................15 ZAKLJUAK.................................................................................................................... ......16 LITERATURA........................................................................................................................17 UVOD Ruralni turizam predstavlja zajedniki naziv za sve posebne oblike turizma u seoskim podrujima. Posebni oblici ruralnog turizma mogu biti: turizam na seljakim gospodarstvima, lovni, ribolovni, ekoturizam, zdravstveni, sportsko-rekreacijski, rezidencijalni (kue za odmor), edukacijski, zaviajni, nostalgini, avanturistiki, tranzitni, kamping turizam, kontinentalni nautiki turizam, gastronomski i enogastronomski, turizam zatienih dijelova prirode, kulturni turizam, vjerski, ostali posebni oblici. Samo se u marketinke svrhe mogu koristiti i drugi termini poput naziva ekoturizam ili agroturizam. Ruralni turizam je znaajan imbenik u aktivaciji i odrivom razvoju seoskih podruja koji pomae ouvanju lokalnog identiteta, tradicije i obiaja, titi okoli, jaa autohtonu, tradicijsku i ekoloku proizvodnju te pomae razvoju seoskih krajeva na osnovu odrivog razvoja, pa ga s pravom moemo nazvati budunosti svjetskog turizma. Ruralni turizam je u svojim samim zaecima, te predstavlja golem neiskoriten potencijal kojem Hrvatska turistika zajednica ne pridaje dovoljno pozornosti, obzirom na znaaj koji ima u stvaranju novih vrijednosti na seoskim podrujima. Bez obzira na prirodnu i kulturoloku atraktivnost hrvatskog ruralnog prostora, seoski se turizam, osobito onaj na turistikim seljakim gospodarstvima, razvija vrlo sporo u odnosu na potranju i ponudu u susjednim zemljama (Austrija, Slovenija, Italija). Osnovni je uzrok tome poglavito vrlo malen i usitnjen seljaki posjed u Hrvatskoj, na kojem se ne moe organizirati isplativa poljoprivredna proizvodnja, a jo manje pruanje turistikih usluga kao dodatne djelatnosti, zatim nerazvijena komunalna i drutvena infrastruktura, i na kraju, nedostatak dravnog interesa, poticaja i znaajnije potpore za turistiki razvoj kontinentalnog dijela zemlje, koji je ostao u sjeni konjukturnog primorskog dijela zemlje. 1.OBILJEJA RURALNOG TURIZMA U HRVATSKOJ Turistika seljaka gospodarstva se, vie-manje opravdano, smatraju paradigmom ruralnog turizma. Boravak na turistikom seljakom gospodarstvu, predstavlja iznimno iskustvo gostiju, koji probijaju prostornu, ali i socio-kulturnu opnu jednog drugaijeg svijeta, toliko razliitog od onog u gradu. Obiljeja tog svijeta su jasno itljiva u njegovoj fizikoj ljusci, sastavljenoj od tradicijske arhitekture, organizacije stambenog i gospodarskog dvorita, okunice, tradicijskog vrta, od tradicijskog interijera (zidnih, stropnih i podnih obloga, namjetaja, zavjesa, stolnjaka tradicijske arhitekture, kuhinjskih krpa, opreme, ovjeenih dekoracija, kria i svetih sliica, tradicijskih ureaja za grijanje i pripremu jela i slino) i manje itljiva u sastavnicama nematerijalne kulturne batine, kao to su primjerice: tradicijska znanja, umijee narodnog rukotvorstva, obiaji, legende, pjesme, plesovi, odnosi izmeu lanova obitelji i obitelji prema selu.

Tijekom vremena su neizbjene promjene u nainu ivota domaina, osobito u domeni poljo privredne proizvodnje koje unose promjene u sve spomenute tradicijske sastavnice seljakog gospodarstva i ivota na njemu. Time se otvara pitanje odrivosti tradicijske autentinosti seljakog gospodarstva, i ne samo njega, ve i dijelova sela, cijelog sela pa i cijelog kultiviranog krajolika u ruralnom prostoru.

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOETE PREUZETI NA SAJTU. ----------

www.maturskiradovi.net

MOETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:

maturskiradovi.net@gmail.com