You are on page 1of 18

SEMINARSKI RAD

Tema: Psiholoko delovanje zelene boje

Beograd, april 2013.

Beograd, 2013.

Sadraj:

1. elena boja!"vod...........................................................................#
1.1 Poreklo re$i...........................................................................................% 1.#&'(a si)bolika.....................................................................................%

#. Mi(olo*ija+ reli*ija i s"jeverje


#.1. Srednjovekovna )i(olo*ija.................................................................., #.#. Dr"*e )i(olo*ije..................................................................................., #.-. Moderni )i(ovi....................................................................................., #.%. .injeni/e o zelenoj boji........................................................................0

-. Save(i za svaki dan


-.1.Korisnos( zelene boje na svakodnevni ivo(........................................1 -.#. &de2a.....................................................................................................3 -.-. 4)inka...................................................................................................3

%. Arhi(ek("ra i "re5enje 'ros(ora..................................................16 ,. Kako je ")ro Na'oleon...............................................................16 0. Psiholo*ija


0.1. Psiholosko delovanje zelene boje........................................................11 0.#. Pozi(ivne i ne*a(ivne karak(eris(ike..................................................10.-. elena kao o)iljena boja...................................................................1-

7. Marke(in*......................................................................................1-

1. elena boja!"vod

Geometrijski obik zelene boje jeste trapez koji prelazi u krug. Njen poloaj u spektru boja je dole izmeu leve i desne strane, izmeu ute i plave. Talasna duina je 550nm to je ini svetlo zelenom, do 500nm tirkiznom.

l.!." pektar boja

#snovna podela boja je na osnovne i sloene. Tri osnovne boje su: /rvena+ "(a i 'lava. Takoe se nazivaju i primarne boje. $ok u sloene, odnosno sekundarne boje spadaju: narandas(a+ zelena i lj"bi$as(a. #ne se dobijaju meanjem osnovni% boja. & to: Crvena+uta Narandasta !lava+uta 'elena !lava+"rvena( )jubiasta *ored osnovni%, i sloeni% postoje i ter"ijalne boje. #ne se dobijaju meanjem osnovni% i sloeni% boja +plavozelena, utozelena...i dr.,

l.-. #snovne i izvedene boje

.to se tie temperature zelene boje, ona je mlaka boja. /utozelena je topla, a tamna plavozelena je vie %ladna boja. #omplementarne boje su dve boje od koje jedne nema ni malo u drugoj boji. *a je tako zelenoj boji komplementarna "rvena boja +poto se zelena dobija meanjem plave i ute,. *rema 0eteovom uenju o bojama, zeleno je drvo ivota, i predstavlja poravnanje izmeu toplog i %ladnog. 1 prema narodnom verovanju zelena boja predstavlja nadu, mir +lovorov list, maslinova grana..,, ona je takoe i boja &slama, kao i pokreta za zatitu prirode. *si%oloko delovanje zelene boje je da stvara unutranji mir, deluje blago i odmara oi. 2etvrta ili sr$ana $akra ima zelenu boju. rana akra omogu3uje ljubav, saose3anje, milosre. *ravilan rad srane akre oveku prua otvorenu komunika4iju s drugima, bez pretvaranja i poziranja, pri%vatanje drugi% osoba i nji%ovi% stavova, ideja i razmiljanja. %maragd je zelene boje, i smatra se najvrednijim dragim kamenom. Njegova boja se smatra za idealnu zelenu.

1.1. Poreklo re$i


Nemaka re za zelenu boju +gr5n, potie od staronemake rei gruoni to znai 6rasti7 i 6uspevati7. 8 Nemakom jeziku ima vie od etrdeset oznaka za tonove zelene boje izmeu utozelene i plavozelene. To otezava zadatak da se odredi neka tipina zelena, koja se sastoji od 509 ute i 509 plave. 'elena koja je najprijatnija za due posmatranje je po miljenju ve3ine, standardna zelena, kojom su obojene kolske table.

1.#. &'(a si)bolika


$anas se zelenom bojom povezuju livade, ume i priroda. #na izraava plodnost, ivot i %armoniju. & zbog toga se kae da uspeni batovani imaju zelene prste, a priroda se naziva zelenilom. Takoe i stranka zeleni% sebe doivljava kao stranku koja titi ivot. *rva kli4a je zelena, a od !5. :eka zelenom sobom se naziva soba u kojoj ene raaju. 'eleno je nada. $a ovo nije samo zastarelo verovanje, ve3 i da danas konkretno deluje pokazuje primer da sa londonskog Bla"k&riar mosta stalno su skakale samoubi4e, sve dok gradska uprava nije odluila da most oboji u zeleno. #tada sa njega skoro niko vie nije skoio.

l.;. <la4k=riar most

'eleno, meutim ne simbolizuje samo plodnost, novi poetak i rast, ve3 i otrov, ljubomoru i neiskustvo.

eleno je nezrelo 'eleno je sam poetak. To je znalo jo i srednjovekovno pesnitvo. 8 njemu zelena simbolizuje poetak ljubavi. 8 nemakom narodu je sve do poetka -0.veka bilo uobiajeno da se devojke zrele za udaju oblae u svetlozelenu ode3u. eleno je o(rov >una otrovnozelena boja stoji nasuprot boji prvog prole3nog zelenila. 'eleno je boja zdravog, i boja otrova. #no simbolizuje ivot, ali i smrt. /u3kasta prole3nozelena boja je ivot, a plavkasto zelena je smrt.

#. Mi(olo*ija+ reli*ija i s"jeverje


#.1. Srednjoevro'ska )i(olo*ija #d !5?0. & %ri3anska 4rkva je pri%vatila po narodnom verovanju simboliku boja. *a je tako papa *ije : uveo zelenu kao liturgijsku boju za 6obine nedelje7 kao olienje jednostavnog i prirodnog. #.#. Dr"*e )i(olo*ije 'eleno je i boja Nila koji donosi plodnost. 8 starom @giptu #ziris je bio 6veliki zeleni7 koga je pustinjski bog et raskomadao i ba4io u Nil, iz koga #ziris svakog prole3a ponovo vaskrsava. 8 islamu je zeleno sveta boja %odoasnika u Aeku koji esto poput Au%ameda nose zeleni turban. To je Au%amedova omiljena boja. 8 Bini zeleno simbolizuje dug ivot"ovek ivi sve dok ne pozeleni.

#.-. Moderni )i(ovi


eleni dolar *oznato je da su amerike dolarske novani4e zelene boje, jer re zelen u germanskim jezi4ima potie og gruoni to znai 6rasti7. $olarske novani4e nisu svoj izgled menjale jo od !C!D. Eer se zeleno smatra za sre3nu boju. Takoe za sre3kovi3e se ubrajaju i oni koji dobiju zelenu kartu, radnu dozvolu za boravak u 1$, koju mnogi prieljkuju.

#.%. .injeni/e o zelenoj boji


1.

'elena je druga omiljena boja u svetu F posle plave. 'elena znai GkreniG u saobra3ajnim, eleznikim i brodskim signalima. 8 svetu se smatra bezbednom bojom, zbog ega je oprema prve pomo3i esto zelene boje. 'nak za poarni izlaz u ve3ini zemalja je zelene boje, mada je u nekim i 4rvene.

2.

3.

'elena boja se esto koristi i kao simbol bolesti, najverovartnije ste primetili da likovi u 4rta4ima pozelene kada se razbole ili kada im je muka.

4.

8 evernoj 1meri4i, na berzama, zelena se koristi da ukae na porast 4ena ak4ija, ali na istonoazijskim berzama, zelena ukazuje na pad 4ena ak4ija.

5.

8 srednjim kolama u jedinjenim 1merikim $ravama tokom H0"i% godina prolog veka, verovalo se da ako neka osoba nosi zelenu ode3u etvrtkom, to znai da je ta osoba %omoseksualne opredeljenosti. 'elena je na4ionalna boja &rske. #na predstavlja ogromne zelene padine u toj dravi, kao i irskog sve4a, vetog *atrika.

6.

?. 8 jednom delu 1lira ku3e obojene u zeleno ukazuju da su stanovni4i bar jednom bili na %odoa3u u Aeku

I.

vetlo zelena zastava )ibije je trenutno jedina jednobojna zastava u svetu.

C. *ostoji sujeverje da ako se uoi modne revije neto ije zelenim kon4em, donosi nesre3u modnoj ku3i.

!0. 'elena je bila omiljena boja $orda :aingtona, prvog predsednika jedinjeni% 1meriki% $rava.

!!. vetlo F zelena je osnovna boja astrolokog znaka >ak.

12.

8 auto trkama, zelena zastava oznaava poetak ili nastavak trke.

!;. /uto " zelene teniske lopti4e su uvedene u sport !C?-. godine. *re toga, teniske lopti4e su bile bele ili 4rne, zavisno od boje podloge na kojoj igralo.

sve se

14.

8 &zraelu, zelena boja moe ukazivati na loe vesti.

15.

8 Eapanu, re +JaoJ, oznaava i plavu i zelenu boju. 'elena boja je sre3na u ve3ini zapadni% kultura i tu sre3u simbolizuje zelena detelina.

16.

17.

Na trkakim stazama ne3ete videti mnogo zeleni% automobila, jer se smatraju donosio4ima nesre3e.

-. Save(i za svakodnevni ivo(


-.1. Korisnos( zelene boje za d"" i (elo #dreene boje kod neki% osoba izazivaju emotivne reak4ije. *rivrenost odreenoj boji moe biti signal koji govori u kojim podrujima ivota nedostaje ravnotea. >azumevanje zato nas odreena boja privlai, dok nas druga odbija, moe pomo3i u ozdravljenju. 'elena boja je boja sa najvie ravnotee u spektru koja oputa i vra3a u stanje balansa. Bao gledanje u prirodu, zelena boja odmara oi i pomae u sluaju klaustro=obije jer simbolizuje prostranstvo. *omae u uspostavljanju pravilnog ritma sr4a, pospeuje rad bubrega, smiruje glavobolju i nervozu. <oja koja se nalazi u sredini svetlosnog spektra je popularna u bolni4ama jer stvara okruenje za odgoj i zdravlje. To je zato to ima snane veze sa prirodom. Anogi simboli i logotipi imaju zelenu kao osnovnu boju. Nakon to je prepoznata kao boja koja simbolizuje plodnost, esto je kori3ena na venanjima u petnaestom veku. 'eleno smiruje. To vai i za zelena jela. 'elene i upadljive su mnoge zdrave namirni4e, kao to su zaini, povr3e i batenska salata. #ne snabdevaju nae telo neop%odnim vitaminima i mineralima. 'eleno povr3e bi trebalo redovno unositi, kao i maslinovo ulje +od zeleni% maslina,. *erun, mladi luk i zeleni zaini su odlini doda4i jelima. elena na) n"di najve2i broj zdravih na)irni/a: jabuke, ,,lime7, kivi, avokado, boraniju, graak, kupus, papriku, kelj, blitvu, spana3, brokoli, krastava4, zelenu salatu..

10

l.D. *aprike

l.5. 1vokado

l.H. Eabuke

11

-.#. &de2a
7'eleno danju deluje obino F a uvee prosto.K, kae jedna stara izreka. 'elena boja odavno vai kao neprikladna za sveanu ode3u, jer je to bila boja obini% ljudi. Aodni kratori i sujetne dame, zelenu boju su odbijali jer na svetlosti sve3e deluje braonkasto. Nasuprot tome, sa modnim trendovima zelena je dobila titulu ekstravagantne i poslednji% godina je esta boja na modnim pistama. #de3a u tamnim nijansama zelene predstavlja odlinu alternativu tamnoplavom ili 4rnom odelu ako elite da istaknete talenat za timski rad. &zbegavajte zelenu boju ako se bavite politikom, poto ona emituje konzervativne poruke. Nemojte da se uzelenite ni ako prikupljate sredstva za neku ak4iju. Najnovije studije pokazuju da ljudi u takvim situa4ijama ne obra3aju dovoljno panje na sagovornike obuene u zeleno. Noenjem zelene ode3e utvreno je da pove3avamo nau sposobnost da pamtimo stvari. Neki kau da je to rezultat evolu4ije, zbog toga to su ljudi %odanjem kroz umu i traenjem %rane pamtiti bogate predele i namirni4e koje su jestive. 'elena boja najbolje stoji osobama sa tamnijim tenom i isto tako tamnijom kosom.

-.-. 4)inka
meooke dame deluju neodoljivo sa zelenom senkom na kap4ima. *lave oi jae zablistaju ako se na kapke nanese zelena senka maslinastog tona. #sobe sa zelenim oima ne bi trebalo da minkaju kapke zelenom bojom . eleni korek(ori su idealni za prikrivanje =leki4a i bubulji4a, ali iskljuivo na malim povrinama. 'elena i 4rvena su komplementarne boje, pa kada zelenu +korektor, stavimo na 4rvenu +bubulji4a, ona je neutralie.

12

%. Arhi(ek("ra i "re5enje 'ros(ora


72ovek ne3e i ne moe vie dalje. 'bog toga se za sobu u kojoj se takav ovek naje3e nalazi za tapete uglavnom bira zelena boja.K, smatrao je 0ete. Naravno da je zelena boja prirode i biljnog sveta. 8 zelenom se rado boravi. 'elenim tonovima svoj ivotni prostor moete da pretvorite u raj. *rednost zelene boje lei u tome to umiruje, a istovremeno i oivljava. 'elena ne umiruje tako jako kao plava i ne oivljava tako jako kao uta. #na je ljupka sredina. 'elena jako posvetljena belom, ili zelena kao boja mladog li3a, deluje naroito prijatno kada je re o boji zidova i stvara prijatnu atmos=eru u prostoriji. 8z to ide injeni4a da od svi% boja zelena moe najdue da se posmatra, a da ne deluje neprijatno. eleni zidovi zah(evaj" velik" 'ros(orij". 'ato se danas naje3e moe videti jedan zid obojen u zeleno, retko 4ela prostorija. 'elena boja djeluje umiruju3e, pa su nenije nijanse dobrodole u ku%injama, umereno zelena je dobra za spava3e sobe, dok za prostorije u kojima radite, nije dobar izbor. )judima sa ote3enim vidom se preporuuje da gledaju u nju. Takoe, u kolama, tabla je naje3e zelene boje ba zbog toga to najmanje zamara oi. 'elena boja je idealna za zid iza vaeg monitora, jer odmara oi tj pomae im da lake podnesu zraenje kome su izloene.

,. na(e li kako je ")ro Na'oleon8


$ugo se istraivalo ta je pravi uzrok smrti Napoleona. *rva verzija je bio rak, pa je otkriveno pristustvo arsenika u uzorku njegove kose. !CI0. je jedan doktor u radio prenosu << "ja pitao da li iko zna koje boje su bile tapete u Napoleonovom domu. Tu se odvilo klupko koje je promenilo miljenje da je Napoleona ubio neko od saradnika, na miljenje da ga je ubio tapet. 'vui apsurdnoL #miljena Napoleonova boja bila je zelena, te su i njegove tapete bile te boje . 7 4%eeleMs 0reenK je ime zelenog pigmenta koji se od !??0. koristio za proizvodnju tekstila i tapeta. Bada bi se ovakav tapet navlaio, a potom ubuao, stvarana je %emijska reak4ija koja je isputala smrtonosnu koliinu isparenja arsenika. Tako je Napoleon ipak bio rtva 7poma%nitalog tapetaK pre nego isprovo4iranog neprijatelja.

13

0. Psiholo*ija
0.1. Psiholoko delovanje zelene boje 8 skladu sa svojim poloajem u krunom spektru boja, zelena deluje uravnoteuju4e i umriuju4e. #na stvara %armoniju, stabilizuje, jaa ose3aj sopstvene vrednosti i priziva enje za 6izgubljenim7 rajem. #va boja povoljno deluje kod ljudi koji su podloni jakim kolebanjima razmiljanja. &straivanja su pokazala da zelena boja moe pove3ati sposobnost itanja. 8 jednoj studiji, studenti koji su itali gradivo sa zelenog papira itali su bolje i bre u odnosu na one koji su itali sa 6obinog7. Bao simbol prole3a, ova boja sugerie nov poetak, raanje, plodnost. #va boja je posebno dobra za ljude koji imaju este promene raspoloenja. #dlazak u prirodu, pored istog vazdu%a, obilje zeleni% tonova koje vra3aju energiju i oputaju. $obro deluje na nervozne i depresivne ljude. matra se da nita ne izaziva jer ima neodreen i miran karakter. Bada priroda poinje da zeleni to je nada za novi ivot, tako da je to boja nade. 1ko dominira %ladna plava boja, zelena postaje ozbiljna i misiona. $odavanje zute boje daje joj snagu i sunani utisak. &zraava nezrelost, mladost, prirodu i simbol je slobode. Ka" da ova boja 'ods(i$e 'ozi(ivne )isli. Bao primer navodi se most 6<la4k=riar7 sa koga su samoubi4e stalno skakale, dok gradska uprava nije odluila da ga o=arba u zeleno. #d tada su ovakvi sluajevi navodno retki. 'elena boja obnavlja i vra3a energiju. #na je utoiste od stesova savremenog ivota, vra3aju3i nas do ose3aja blagostanja. To je razlog zato postoji toliko ove oputaju4e boje na zemlji. 'elena istie ljubav prema prirodi, kao i ljubav prema porodi4i, prijateljima, ivotinjama. #va boja je boja prospariteta i bogatstva. 'elena boja obu%vata mentalnu jasno3u i optimizam. 'elena ima jak ose3aj za dobro i loe, pozivaju3i dobru pro4enu. #na vidi obe strane jednako, 6vaga i%7 i donosi odgovaraju3u odluku. #va boja odnosi se na stabilnost i izdrljivost, daju3i nam upornost i snagu da se izborimo sa preprekama.

14

elena 'reds(avlja: 9ar)onij" i balans: 'elena je veliki balanser nae mentalne, emo4ijonalne i =izike energije zbog ega je i toliko dominantna na naoj planeti. Ras(: Bao i u prirodi, zeleno li4e je pokazatelj biljaka koje uvek rastu. Nada: 'elena je anti4ipa4ija stvari koje dolaze

E:ek(i zelene: Pod)ladj"je: 'elena boja nas revitalizuje kada smo =iziki, mentlno i emotivno is4rpljeni. *omae nam da vidimo situa4ije jasno sa svi% strana. Posesivnos(: 'elena boja nas o%rabruje da ostvarimo stvari koje elimo. #na takodje podstie materijalizam.

&(rovno zelena >una otrovno zelena boja kvari svaki ose3aj prijatnosti i izaziva elju da pobegnete. toga ovakvu boju niko ne voli.

Sve(lo zelena <oja pravog prole3nog zelenila" uto zelena" klasina je boja koja ini da se dobro ose3amo i tarapeuti koji lee bojama primenjuju je protiv nemira i uzbuenja. vetlo zelena boja mladog li4a ini da se dobro ose3amo za%valjuju3i potvrivanju ivota. #na niti previe uzbuuje, niti previe umiruje. #va boja je simbol lake telesnosti i mladalake snage. 'elena je boja =legmatika. Bao boja prirode i priodnosti, ona simbolizuje ivot, ravnoteu, %armoniju, oputenost i mo3 saose3anja.

15

0.#. Pozi(ive i ne*a(ivne karak(eris(ike zelene boje


Pozi(ivne: rast i vitalnost, samostalnost, pouzdanost, biti taktian, emotvno uravnoteen, ljubitelj prirode, praktian, saose3ajan, velikoduan, ljubazan. Ne*a(ivne: posesivnost, materijalizam, ravnoduan, previe oprezan, zavidan, sebian, po%lepan, krt.

0.-. elena kao o)iljena boja


#naj ko ose3a da ga zelena privlai verovatno prebiva u svom sreditu i poseduje mo3 uivljavanja u tue probleme. Nastoji da ostvari %armoniju. Takvoj osobi je uglavnom vano da bude u braku i da ima dom kao mesto oporavka. 1ko vam zeleno nije omiljena boja ili ako je ne volite, trebalo bi da se zapitate slede3e: Da li sa) ja sklon da b"de) zavis(an od har)onije ili sa) 'ak ;aler*i$an na har)onij"<8 Kakv" "lo*" za )ene i*raj" 'riroda i 'rirodnos( " s)isl" jednos(avnos(i8 Da li sa) " svo) sredi("8

7. Marke(in*
'a abu Bermit, 7Nije lako biti zelen.K. 1li za 0arnier Nru4tis liniju proizvoda, zelena boja je glavni klju za uspe%. Earko zelenim pakovanjima 0arnier razlikuje svoj proizvod od ostali% na poli4ama trgova4a, to omogu3ava da sadanji ili poten4ijalni kup4i lake !Hrimate neki od nji%ovi% proizvoda. <oja koju su izabrali prenosi poruku o sveini, prirodi & zabavi, & u ti% nekoliko kritini% sekundi nakon to korisnik uoi proizvod, on se ve3 impulsivno odnosno zbog vizuelnog e=ekta na prvom mestu, odluuje za taj proizvod.
16

*roetajte samo prodavni4om kroz redove gde stoje amponi i vide3ete kako zelena pakovanja praktino nestaju sa poli4aO

17

=i(era("ra:
!.Blausbernd Nolmar, 7:elika knjiga o bojamaK -.%ttp:PPsr.Qikipedia.orgPsrPRSTSUVWXYZV
3. %ttp:PPQQQ.bronzi4.4omPpsi%ologija"bojaP 4. %ttp:PPQQQ.s[uidoo.4omPallaboutgreen 5. %ttp:PPQQQ.e\aminer.4omParti4lePinteresting"=a4ts"about"t%e"4olor"green 6. %ttp:PPQQQ.enterijer.rsPzelena"boja"savrsena"za"dom 7. %ttp:PPQQQ.enterijer.rsPzelena"boja"savrsena"za"dom 8. %ttp:PPQQQ.4olour"a==e4ts.4o.ukPps]4%ologi4al"properties"o="4olours 9. %ttp:PPQQQ.empoQer"]oursel="Qit%"4olor"ps]4%olog].4omP4olor"green.%tml

18