P. 1
Zdravlje Lili

Zdravlje Lili

|Views: 13|Likes:
Published by nedalina

More info:

Published by: nedalina on Jan 29, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2014

pdf

text

original

Zdravlje tela se posmatra na sledeći način: - znak u usponu (tj. znak na vrhu 1.

kuće) i njegov vladar koji signifikuje sam život i temperament natusa - SO i MO, gde MO vlada voljom, a SO duhom i vitalnošću (ako su snažni, o ećavaju !dravlje i o rnuto) - VI kuća i njen vladar - planete u VI kući - VII kuća i njen vladar (opozitna od S!" "otre no je najpre utvrditi sna#u signifikatora, da li su u aspektima sa enefi#ima ili su !druženi sa fiksnim !ve!dama itd. $atim, da li su oslo o%eni loših aspekata sa S i M . &a kraju posmatramo temperament, da li je ujedna'en ili ne. (ko su svi signifikatori jaki i oslo o%eni loših aspekata sa malefi#ima i nisu položeni na malefi'nim fiksnim !ve!dama, uka!uju na jako telo koje neće o olevati. Me%utim, ako su signifikatori sla i i nesrećni ili aflikovani malefi#ima ili su peregrinirani, spaljeni, retrogradni, u )**, +*** ili +* kući, onda je telo podložno mnogim olestima. ,eneralno, planete mogu iti signifikatori, ali ne i izazivači $olesti. (ko je signifikator aflikovan, kako sopstvenim položajem, tako i lošim aspektima, to je loš !nak !a !dravlje. (ko je samo u lošem položaju, e! aflik#ija, to je daleko olje, ali i dalje je relativno loše !a !dravlje. -ada govorimo o sna!i aspekata, partilni (e#zaktni" aspekti imaju najveću moć, kao i planete koje ih #rade na u#lovima. +rsta i kvalitet olesti su odre%eni signifikaotrima odnosno njihovom snagom. .ako%e, u'ešće imaju i !na#i u kojima su signifikatori položeni, a tako%e i priroda malefika koji (ako) aspektuju signifikatore. &aravno, potre no je o ratiti pažnju i na !nak u kome se nala!i malefik koji aflikuje signifikatora i pro#eniti njegovu snagu na osnovu položaja i drugih faktora. % &olesti si#ni'ikovane zna(ima %

1

Ovan - glava i njeni delovi, o'i, uši, li#e, !u i, rada (gluvoća, !u o olja, ožilj#i na li#u, akne, mitiseri, rošavost, gr'evi i tikovi) &ik - vrat, kako prednji tako i !adnji deo, grlo i glas &lizan(i - ramena, ruke, šake, ramene lopati#e )ak - pluća, grudi, re ra ,jetra, sle!ina *av - sr#e, stomak, donji deo le%a, sla ina, dijafragma +evi(a - #reva, utro a Va#a - u re!i, !adnji#a, mokraćni kanali, žle!de ,korpion - reproduktivni organi, ešika Strela( - edra, utine -ara( - kolena Vodolija - noge (od kolena niže ka stopalima) )i$e - stopala, 'lan#i % &olesti si#ni'ikovane planetama % Saturn - desno uho, sle!ina, ešika, kosti, !u i. /olesti koje on nosi su melanholi'ne odnosno hladne prirode. .ako%e i kada je temperament neuravnotežen (lepra, rak, tumor, katar, olovi, gangrena) -upiter - pluća, re ra, sla ine, jetra, arterije (nepravilno disanje - astma, upala pluća, pleuritis (!apaljenje plućne marami#e), angina, aritmija sr#a, konvul!ije, spa!am, apopleksija) Mars - levo uho, u re!i, žu', vene, reproduktivni organi (plak, akutne gro!ni#e, žuti#a, fistule, oginje, povrede i ožilj#i na li#u).,eneralno, sve olesti tople i suve prirode Sun(e - mo!ak, sinusi, sr#e, vid (nesvesti#a, nepravilnosti u radu sr#a i stomaka, olesti o'iju) /olesti naglašava oštar koleri'ni temperament Venera - u re!i, grlo, žle!de, jetra, semene te'nosti (gonoreja, olesti mokraćnih kanala, poremećaj u radu jetre, sla ost stomaka i gr'evi, oti#anje stomaka, promene u krvi, oginje) Merkur - mo!ak (memorija, imagina#ija, duh), je!ik, ruke i noge (ludilo, letargija, poremećaji govora, idioti!am, ra!ne olesti psihe) Mese( - mo!ak, o'i (levo u 0m, desno u 01), organi !a varenje, #reva, ukus (parali!a, kolika, menstrualni pro lemi. Sve olesti flegmati'ne prirode, hladne i vlažne

% 'orizmi % (S2 ili vladar (S2 (ili više !nakova ako prvo polje !ahvata više !nakova)
2

unesrećeni ili malefi'ni ili aflikovani ili u +* ili )** kući,signifikuju olesnu oso u (ko su (S2 i sve planete u !naku u jednom tripli#itetu, natus će iti mu'en olestima koje su predodre%ene tim !na#ima +ladar (S2 u aflik#iji ka vladaru +i kuće, natus je nemaran prema svom !dravlju SO na u#lu, naro'ito u 0aku, !nak je dugog života SO u +*, +***, +** i )** kući, ponekad daje više godina, ali u! rojne aflik#ije i olesti SO i MO u konjuk#iji daje olešljive ljude, naro'ito u starosti, podložne ludilu ili takvim olestima koje je veoma teško otkriti MO aflikovan kvadratom ili opo!i#ijom od S( ili je sa 3M4 u * ili ** kući, poka!uje olest koja se nosi 'itavog života. 5iksne !ve!de prirode S( sa svetlima, daju mršave, anemi'ne i olesne ljude (ko je M( položen i!nad S(, to je tako%e poka!atelj 'estih olesti. M( u +* kući uka!uje na i!nenadne, uo i'ajene olesti koje se 'esto vraćaju. (ko je M( u )** kući, on aflikuje telo ekstremnom, neo'ekivanom sla ošću. (ko je malefik u muškom !naku, uka!uje na slu'ajne i i!nenadne olesti ili padove (ko je malefik u ženskom !naku, uka!uje na duge olesti M( na (S2 aflikuje li#e, donoseći ožiljke i rane S( na M2 povre%uje i!nenadnim i nasilnim padovima (ko su S( ili M( vladari (S2 ili +* kuće i ako je ilo koji od njih sla i pod uti#ajem drugog malefika, natus će iti i!ložen mnogim olestima "otre no je do ro pro#eniti snagu planeta signifikatora, jer što je više njih olje položeno i oslo o%eno aflik#ija, to su šanse !a o olevanje manje.

3

levo oko je Mese#. onda na jednom oku. Muškar#i = >esno oko je Sun#e. -oje je oko u pitanju !avisi od samog svetla SO (desno oko 0m.kratkovidost ili dalekovidost.% Sla$ost očiju % SO i MO u kvadratu ili opo!i#iji sa S( ili M( ili sa o a na uglovima.povreda o'iju SO u konjuk#iji sa M( u +*** kući i MO u opo!i#iji sa S(. SO i MO na delu Mle'nog puta od 678. a pose no ako je MO u ljudskom !naku .e . "raesaepe. oslo o%eni drugih malefi'nih uti#aja.oštećuju vid . (ko su o a svetla. (ko je M( umešan u konfigura#ije. ali van uglova. 2or S#orpii. klusteri.7982a i od 668Sa . ko je ume. o i'no govore o lošem vidu . pretnja su vidu. SO i MO u opo!i#iji. !ve!de u skupini "lejada. O#ulus Sagittarius i još par !ve!da u sa!vež%u +odolije. 2oma /ereni#es.an S u kon'i#ura(ije koje su prethodno navedene/ postoji mo#ućnost katarakte. levo oko 01) ili MO (levo oko 0m. (ko pored fiksnih !ve!da postoji i aflik#ija malefika. onda postoji opasnost od slepila.natus će imati slepilo na jednom oku. desno je Mese#. pod sun'evim !ra#ima . &a vid uti'u još i magline.preti slepilo i mnogo olesti MO na Orionu. vid strada od nekog udar#a ili eksplo!ije SO u opo!i#iji sa MO i ako je MO na nekoj fiksnoj !ve!di . 4 . Svetla položena na fiksnim !ve!dama pose no oštećuju vid ako su na uglovima. desno oko 01) <ene = levo oko je Sun#e. *sta stvar je i ako su o a svetla na ne ulama.782a i od 98 .:82p . slepilo će iti na o a oka. a ako je jedno svetlo.

tako%e ide u prilog tome da natus može iti nem ili imati pro lema sa govorom. M? unesrećen. Oštećenja sluha su sasvim i!vesna ako je S( u +* ili +*** kući (ko je M? vladar +* kuće i nesrećno položen na (S2 i ima kvadrat ili opo!i#iju sa S( ili S( na neki drugi na'in ima opo!i#iju sa +* kućom.% 0ro$lemi sa u. te su aflik#ije prema njemu poka!atelj oštećenja istih. M? spaljen. naro'ito na (S2 i u nemim ili vodenim !na#ima. unesrećen u +* kući.ima % Malefi#i u!rokuju pro leme sa ušima. natus će imati pro lema sa sluhom. unesrećen i na (S2 ili pod vladarstvom ili u terminu S( i postavljen u * ili +*** kući. (ko je vladar +* kuće ili MO sla ili su malefi#i aflikovani. natus će imati male koristi od svog sluha. pod vladarstvom S( i u ) kući. M? pod sun'evim !na#ima i e! aspekata sa MO u nemim !na#ima. % 0ro$lemi sa jezikom % (ko su S( i M? sa SO i ako su ok#identalni od SO i na uglu. te sluhom i pokretima. naro'ito ako u potpunosti i!ostanu aspekti enefika. to može nagovestiti gluvoću ili oštećenje sluha. natus će imati pro lema sa govorom ili je!ikom. to je poka!atelj da je natus ili nem ili previše tih ili ima velikih pro lema da se i!ra!i M? vladar +* kuće. pose no ako je i u aspektu sa malefi#ima. M? generalno vlada va!duhom. natus će pri'ati malo ili će imati govornu manu. 5 . to govori da će natus iti gluv ili će imati o! iljan defekt sluha. e! aspekta sa M( ili 3@. (ko je M? vladar + ili )** kuće. ako je u kući ili terminu M?. naro'ito S(.

van uglova i aflikuju M? i MO . (ko je M? vladar +* kuće u nemom !naku.M? u S# u terminu i li#u M(. a SO u 2a.S( u dnevnoj i M( u noćnoj genituri su dispo!itori M? i MO Cudilo se dosta 'esto astrološki opisuje kao i epilepsija. po!i#ija S( na (S2 u ilo kom !naku osim u 2p i (B je siguran argument velikih olova u !u ima. +* ili +*** kući i nemaju aspekte prema (S2 . /e! sumnje. ali !u i sami po se i ne predstavljaju i!vor velikog ola. a M( u noćnoj genituri). S( spaljen. -ada je S( na (S2 u !emljanom !naku (osim 2p). % Zna(i ludila i epilepsije % Zna(i epilepsije su: . jer je tada u opo!i#iji na (S2. u opo!i#iji sa malefikom. natus će puno patiti od !u o olje. Sli'an se sud i!vodi i kada su S( i SO na (S2 ili u +* kući. natus ima sla e !u e koji se r!o kvare. toplota uništava !u e i stvara !u o olju. poka!uju velika oštećenja !u a i olove. natus ima velikih pro lema u govoru. Sli'no se tuma'i i kada je S( u +** kući. % 0ro$lemi sa zu$ima % M( na (S2 u S# ugrožava !u e M( u 2a ili "i na (S2. ako su !ajedno sa MO i u nemim !na#ima.M? i MO u "i ili 2p u prikladnim kućama i !a M? i !a MO ili ako su u )**. 6 . (rgumenti mu#anja suA vladar (S2 i vladar !naka njegove eg!alta#ije i vladar tripli#iteta !naka u kome se M? našao. tako%e ugrožava !dravlje !u a.S( ili M( jaki (S( u dnevnoj. natus će mu#ati. S# ili "i. (ko je u va!dušnom !naku. (ko je u vatrenom !naku. u opo!i#iji sa MO.M? i MO e! me%uso nih aspekata i sla i po položaju .

naro'ito ako je u aflik#iji.epilepsija MO u +*** kući inklinira na padavi#u . .natus je poput magar#a &atus koji ima u dnevnoj genituri S( i M( u +*** ili +** kući ili M( u +* kući u S# u kvadratu ili opo!i#iji sa MO ili MO u S# ili Ci u ilo kom lošem aspektu sa S(. Sli'no i ako je u +i .kao i kada jedno svetlo ili jedan malefik ima eg!alta#iju u +* ili * kući. Si i +? na (S2 u opo!i#iji sa S( . *stu olest signifikuje i M(.a. tako%e uka!uje na istu olest. kada su aflikovani malefi#ima. 1u. 2p.Sa . 7 .o je već poka!atelj poremećnog uma. a M( i M? sa MO .a . 2a. S( u "i u opo!i#iji sa M( ili So ili MO.Ce. (B.ludilo.a. a M? u 2p ili . mo!ga .čija $olest se o i'no pripisuje svetlima. u !na#ima koji signifikuju olesti ((r. +? sa S(. onda se može reći da natus ima pro lem sa rasu%ivanjem. (ko je MO pun i u konjuk#iji sa M(. .Onaj ko je podložan epilepsiji o i'no ima MO na (S2 u opo!i#iji sa M? i S(. SO i MO. natus se druži sa udalama i maloumni#ima. S( u S# uka!uje na kilu (hernija) ili otežano mokrenje. ako su S( i M( u direktnoj opo!i#iji (jedan na (S2. kvadratom ili opo!i#ijom ima aflik#iju sa njima. +? i MO u noćnoj genituri u kardinalnim !na#ima u opo!i#iji sa S( koji se nala!i u . a sli'no i kada je u . S#. Sa ili "i. na ludilo.natus je uo ražen SO 2a.a . MO u opadanju.a kada je u * kući. "i).ako%e. (ko je MO u pra!nom hodu ili sa S(.2p i u )** ili +* kući u kvadratu ili opo!i#iji sa M(. . drugi na >es# ili jedan na M2. a drugi na *2) MO u partilnoj konjuk#iji ili opo!i#iji sa SO i M( u *+ kući i S( koji konjuk#ijom. može patiti od kamena.

ako su si#ni'ikatori $olesti u svojim vladarstvima ili e#zalta(ijama. to je i!le'enje lakše. S( u ) kući. Dto je aspekt enefika liži odnosno ja'i. male su šanse !a oporavak. (li. /ožijom pomoći i sl. -ada je neka od ove tri planete do$ro polo7ena i #radi sekstil ili tri#on sa si#ni'ikatorom $olesti/ izlečenje je o$ećano i verovatno uspe. M(. % +a li je $olest izlečiva ili ne3 % (ko enefi#i aspektuju signifikatore putem sekstila ili trigona u promenljivim !na#ima. olesti će iti lako i!le'ive. 4ri planete si#ni'ikuju izlečenje $olesti: 7. 3M4 ili SO u va!dušnim !na#ima. olesti će iti dugotrajne (hroni'ne) ili teško i!le'ive. -5 predstavlja i!le'enje nov#em i do rim savetom 6. slu'ajnošću.natus će iti u velikoj opasnosti od konjanika ili neke velike životinje. 8 . Ci ili Ce . kvadratu ili opo!i#iji sa nekim svetlom i ima domina#iju na (S2 ili +*** kući.% 2asilni padovi % O i'no nastaju od strane S(. natus će puno patiti od povreda tela. *sto se može suditi i ako su ovi signifikatori na violentnim fiksnim !ve!dama (ko je M( u )** kući u . u eleva#iji i!nad svih ostalih planeta. (ko su signifikatori u fiksnim !na#ima i enefi#i šalju svoje aspekte prema malefi'nim signifikatorima. prirodnom ili alternativnom medi#inom.no. ako je u konjuk#iji. "rema nekim i!vorima. M6 predstavlja i!le'enje medi#inom E.e. V6 predstavlja i!le'enje magijom.

upalu pore ri#eFpleuritisG. promuklosti i ! og senke Skorpiona smetnje uro-genitalnih organa. ko!na 9 . olove u u re!ima. kao sto su ronhitis i smetnje disajnih organa i plu#a. edara. edrene kosti. Ovako se mogu klasifikovati aflik#ije Merkura u76 !nakova (flikovan u Ovnu daje tenden#iju ka upali mo!ga. dakle mo!e iti odgovoran !a gluvo#u. (flikovan u /iku daje tenden#iju ka mu#anju. gusenje. pro lem nadutosti kao i sklonost alkoholi!mu. ki#menom sr!i. olovi u ledjima. (flikovan u Skorpionu . neuralgijama i ! og senke +age smetnjama u radu u rega i lum agu.akodje upravlja desnom hemisferom mo!ga.M 8 9 2+6** 54I! . nesvesti#e. (flikovan u 3ar#u reumati!am u predelu kolena.pleuritis.. ataksijom Fsla a pokretljivostG. gluvo#i. a ! og senke /ika mu#anje. ugro!ene su ruke i ramenaH ronhitis. usima. M6):5) vlada /li!an#ima i >evi#om. (flikovan u /li!an#ima daje reumati!am.i ! og senke /li!ana#a kasalj. astmu.promuklost ili gluvo#(. nakupljanje telesnih te#nosti. gr#evi u #revima. lupanje sr#a. a njegove aflik#ije se manifestuju olestima ve!anim !a ova dva !naka. osetlivos#u nerava. (flikovan u Strel#u olovi u predelu utina . (flikovan u >evi#i-nadutost. migrenama. glasnim !i#ama.astma.pro lemi sa esikom. lum ago i ! og senke Ovna vertigo. migrena i pro lemi sa vidom. slu!i. genitalnim organima i neuredni mese#ni #iklus kod !ena. (flikovan u 0aku daje pro avne smetnje. i ! og senke Strel#a olove u utinama. . (flikovan u +agi -ote!ani rad mokra#nih kanala. tesko disanje i sla ost nerava. (flikovan u Cavu donosi olove u ledjima. vertigu.0* 264 2 Z+) V*-6 Malo ću se osvrnuti i na ovo.

spa!mati#no gusenje. kad je afliktovan velikom svetlima. astma. medijuma pomoću koga se prenose sun'evi !ra#i. gr#evima u nogama. 10 . umoru. (flikovan u +agi-neujedna#en rad u rega. kasalj.o oljenja. Moderni astrolo!i jos nisu u potpunosti prou#ili dejstvo @rana u ra!li#itim !na#ima. na va!duh. spa!mi#kim simptomima. i ! og senke Ovna. distor!ijama. (flikovan u 0i ama -gr#evi u nogama. "osto se sim oli#ki odnosi na gasovito stanje. odgovoran je !a nesre#e i strujne udare. pro adanje u #itavom telu. melanholija i ! og senke 0aka pro lem sa pro avom i nadutost. stoma#ni gr#evi. suv i tvrd kasalj. osipi na ko!i usled veneri#nih o oljenja. (flikovan u Cavu-lupanje sr#a. sna!ne i i!nenadne glavo olje. de#ija parali!a (flikovan u >evi#i-nadutost. pro adanja i halu#ina#ije. tako da je odgovoran !a ra!na o#na o oljenja. a ! og aflik#ije u /iku #iji je vladar +enera. 5) 2 kao vladar etera. tako da je @ran odgovoran !a smrt ili ranjavanje koji se desavaju na ovaj na#in i to naro#ito ako je smesten u K ku#i. Ovo je pogotovo slu#aj kad su Sun#e ili Mese# smesteni na "lejadama F6I stepen /ikaG. !atim tu je i podrigivanje. (flikovan u /iku daje ra!ne anomalije usled nedovoljne ekskre#ije. a jos manje patogene efekte. @ran se pove!uje sa gr#evima u #revima. -a!emo da je eg!altiran u Skorpiji. tvrd i suv koji ide i! !elu#a. meningitis. anksio!nosti. (flikovan u /li!an#ima . (s#elliF J CavaG ili (ntares-uFK Strel#aG. gr#evi u stomaku. pa #ak i slepilo. ima !na#ajan uti(aj na vid. tetanusom. (flikovan u +odoliji jaki olovi. prehlada. nadutost. pro lem sa krvnom slikom i ! og senke Cava lupanje sr#a i sr#ana neuralgija. pro lem sa stopalima u smislu velika osetljivost stopala i ! og senke >evi#e sklonost ka mra#nim raspolo!enjima. nekad tu erkulo!a i gluvo#a. kao i histerija. (!ot je u osnovi mnogih supstan#i i njihova nesta ilna uranovska struktura ih #ini spe#ifi#no eksplo!ivnim napravama. (flikovan u 0aku-podrigivanje koje je re!ultat nagle kontrak#ije dijafragme.

jer on vlada !u#i i urinom. urin. stoga njegova aflik#ija i!a!iva pojavu masnog tkiva. pa otud Mars u!ima od 3upitera glikogen kao LLneophodno gorivoLL.(flikovan u Skorpiji . to je upravo ona energija koju Mars rasipa kro! misi#nu aktivnost. #ireve. Saturn je takodje aktivan kad je jetra u pitanju. !aglusenost u usima. kap i reumati!am edara. toliko neophodnog !a organi!am. vise #emo ra!umeti kako veliki enefik 3upiter pokusava da napravi re!erve glikogena. anomalije nekih organa usled nepravilnog funk#ionisanja iste. ali ako imamo u vidu da je 3upiter eg!altiran u 0aku.spontani po a#aji. !u'. pa otuda punokrvnost. trom . u : ku#i te!ak i olan porodjaj koji !ahteva #esto fi!i#ku interven#iju. a u toj LLdestruk#ijiLL mu poma!e i Saturn. 'likovan u &iku-pro!drljivost. (flikovan u 3ar#u kao i kod 0aka. pospanost. gde je Mars eg!altiran.rovanje krvi. kasalj. 'likovan u &lizan(ima-pleuritis. upalu desni gornje vili#e i ! og senke +age. 'likovan u Ovnu daje nesvesti#e.eško je ra!dvojiti a potom ponovo dovesti u ve!u ra!li#ite funk#ije jetre kao organa. a Saturnov domi#il u 3ar#u. >akle. dija etes. goja!nost. preterivanje u hrani i pi#u. -50I46) 3etra je #entralni organ pod dejstvom 3upitera. jetra je i #entar ljudskih strasti i !elja. mokraćnom kiselinom koji se tokom mišićne aktivnosti smeštaju u druge delove tela. $olesti krvi. . vrtoglavi#e. mokraćna kiselina. 11 . lisajeve. dija etes i smanjeni rad nad u re!ne !le!de. pro avne smetnje. pa tako dola!i do reumati!ma. tamo se vrsi stvaranje glikogena i! ra!li#itih supstan#i dopremljenih i! organi!ma. .f rakture. Saturn #ini rad jetre sporijim i uti#e na pojavu konstipa#ije. kukova. mo!danu kap. hiperemija i apopleksija su takodje produkt afliktovanog 3upitera. arterijama. !apaljenje desni gornje vili#e i ! og senke Skorpije. apopleksija plu#a i ! og senke Strel#a prelomi kostiju. apopleksiju. 3upiter upravlja nad u re!nom !le!dom. krvarenje i! nosa. sugu. katar nosa. povrede glave usled padanja u nesvest. veneri#ne olesti.

Ove materije ostaju u organi!mu. stoga se osta#i varenja !adr!avaju u organi!mu umesto da udu normalno i!lu#eni. 5 Strel(u-reumati!am.dispepsija. !uti#a. a ! og senke Strel#a. preveliko !nojenje stopala. pa se Saturn dovodi u ve!u sa ki'menim stu om. usled nedovoljnog rada nad u re!ne !le!de. 5 -ar(u. i!rasline masnog tkiva. ! og senke 0aka ugro!en je i pro avni trakt. -upiter a'likovan u +evi(i-hipertrofija !u#i. vodene $olesti i masno#e u jetri. limfa. gde prou!rokuje $olesti jetre. dija etes. oti#anje !glo ova.5 )aku-pro!drljivost. 'likovan u *avu-apopleksija. holesterol. upala mokra#nih kanala. pro lem sa sr#anim !alis#imaH gro!ni#e i ! og senke +odolije oti#anje !glo ova. S 45)2 Saturn sim oli!uje prepreke. a posto je eg!altiran u +agi. !uti#a. suvoću. tumor materi#e. ! og senke /ika apopleksija i krvarenje i! nosa. uti#e na stvaranje kamena i peska. nesvesti#a i vertigo. $adržavanjem urina u telu dola!i do teskog reumati!ma. 'likovan u Va#i-melanholija. +lada plu#nim kanalima. mo!dana kap. ko!ne $olesti u!rokovane u re!nom insufi#ijen#ijom. losa krvna slika. pro lem sa #revima. -upiter u Skorpiji-hipertrofija prostate.kozne $olesti. opasnost od !uti#e. ! og senke u >evi#i-hipertrofija jetre. !eluda#nim i ! og svoje restriktivne prirode mo!e 12 . arterijama ali kao negativna dejstva ima ankilo!u. šlog. nepokretnost. 5 horoskopu sla i protok te#nostiA krv. apopleksija i lupanje sr#a. #ir i !uti#a. !a#epljeni materi#ni kanali ili urinarni. 5 Vodoliji-prosirene vene u trudno#i. u ulji#e. 5 )i$ama-oti#anje stopala. potistenost. pustule. opstruk#iju. ! og senke u /li!an#ima apopleksija plu#a. Saturn vlada !u'nim mehurom. te dovodi do invaliditeta. upala u rega. uko#enost. stoma#ni tumori. $olesti jetre. a potom kristali!a#iju. sirenje !elu#a. ali i sla ljenje. urin. ograni#enja. usporena #irkula#ija. a tu je i kap koja se manifestuje deformitetom !glo ova. vodena olest i ! og senke u 3ar#u gnojni #irevi.

!uti#a. frustra#ija. nemogu#nost reali!a#ije. arteriosklero!a i sklero!a ki#me. tu je ve# prisutna patnja. astma i ! og senke Strel#a isijas i olovi u kukovima. i on te!i da u r!a trenutak smrti. akutni olovi u vratu. smanjena apsorp#ija mle#a. misi#na insufi#ijen#ija. ulimije i sli#no. sinusnim o oljenjima. gnojne angine. neophodno !a varenje hrane. onemogu#iti odvod urina. irita ilnost. tu erkulo!a plu#a. "ostoji opasnost od #ere ralne anemije. prehladi.akodje upravlja ko!om i !u ima. tumor !elu#a. kao i hladno#om Sve hroni#ne $olesti su pod njegovim uti#ajem. "ove!uje se sa padovima. uskra#enost. >omi#il u 3ar#u. a olesni#i su teski !a le#enje jer Saturn udahnjuje strah. sla ina. &o.de god da je Saturn u karti. tako da deluje kao antiperistali#ko kretanje i povra#anje. 5 /iku-difterija. Saturn u 0aku-gnoja #urenja. #irevi. ograni#enje. 13 . njegova dejstava su štetnija u kvadratu i opo!i#iji Satrun u Ovnu daje tenden#iju ka glavo olji. gluvo#i i ra!nim vrstama promr!lina. karijes donje vili#e i ! og senke Skorpije unutrasnje gusenje. . su!avanje jednjaka. kamen u !u#i. . pesimi!am.5 prin#ipu. !u i se kvare sto dovodi do nepravilne ishrane pa su posledi#e vidljive i na ki#menom stu u i udovima. !auske. modri#ama i oteklinama. anemija. 5 /li!an#ima-reumati!am ruku i ramena. olovi prilikom unosenja hrane ili neposredno posle. dakle uti#e na prevremeno starenje. !atvor i sli#no. 5 >evi#i-atonija peristali#kog kretanja #reva.usporavati rad krvnih sudova. mu#nine. stvaranja kamen#a na !u ima. njegov uti#aj na organi!am je destruktivan. edostatak apetita sto dalje dovodi do anoreksije. nesvesti#a i ! og senke u +agi u re!na insufi#ijen#ija. a senka u 0aku uti#e da on ote!ava peristali#ko kretanje. podrigivanje. tako da ljudi od ijaju da prihvate mogu#nost i!le#enja i ne !ele da vide !ivot u lepsem svetlu. "od njegovim uti#ajem ko!a se ora i postaje suva pre vremena. pro lem ileuma. pa samim tim i opasno ugro!iti funk#ionisanje organi!ma. !u nog karijesa. skor ut. Saturn u Cavu-deforma#ije ki#menog stu a. slepog #reva kao i de elog #reva. dispepsija. ronhitis.

-ada je afliktovan. !adr!avanje urina. isijas. ol u ledjima. pogotovo kada je stres u pitanju. pneumonija. #rvenilo i druga ko!na o oljenja. 5 0i ama-hladna stopala.ek#emi. reumati!am ruku i ramena. Mese# naro#ito uti#e na trudni#e. ! og senke 0aka-!uti#a.5 +agi-ataksija. #isti#nih o oljenja jajnika. (ko je Mese( na 0lejadama F6I stepen /ikaGi aflikovan Saturnom. @ranom ili &eptunom. hemoroidi i ! og senke /ika katar nosa. ronhitis. simpatikusom. a ! og senke Ovna !u o olje i glavo olje . donosi pro lem sa vidom i ! og senke Skorpije-pro leme sa menstrualnim #iklusom. upala grla. (flikovan u /iku daje tenden#iju ka pro lemima sa grlom. olesti o#iju. 5 Skorpiji-sterilitet. limfom. sla a #irkula#ija. letargiji. gotovo #ela trudno#a se mo!e pratiti i! polo!aja Mese#a u karti. Mese# aflikovan u Ovnu daje tenden#iju ka nesani#i. reuma. 14 . !atvor. tumora materi#e. M6S6! Mese# vlada jednjakom i želu#em. pro lema sa vidom. kamen u u regu. materi#om. prelomi utne kosti. kamen u !u#i i dispepsija. i!ostanak menstrua#ija. upala u rega. vodenoj olesti. o ilna krvarenja.hroni#na promuklost. koprivnja#a. 5 3ar#u-reumati!am !glo ova . kap ali i ronhitis i tu erkulo!a ! og senke /li!ana#a. tu erkulo!a i ! og senke >evi#e-vodena olest. Marsom. neurednog mese#nog #iklusa. @ 0aku-tenden#ija ka tumoru !elu#a. astma. kao i dusevnih o oljenja u !avisnosti od !naka. kao i !glo nim teku#inama. 5 +odoliji-sla ljenje !glo ova uganu#a i ! og senke Cava deformitet ki#me. pesak. jajni#ima. dismenoreja. ku#e i prirode planete koja ga afliktuje. dispepsije. (flikovan u /li!an#ima-upala plu#a. sklero!a. nepravilna ishrana. kao i pro leme sa genitalnim organima. unutrasnja !a#epljenja. goja!nosti. Saturn u Strel#u-kontu!ija kukova. #esto se desava da oso a nakon stresa ne može da govori ili je jako promukla. dovodi do vodene olesti.

di!enterija i upala potr usni#e. . @ Strel#u-hemopatija F olesti krviG. polne olesti.sklonost alkoholu. manjkom telesne aktivosti. @ 3ar#u-reumati!am !glo ova. Cosa #irkula#ija. a ! og senke >evi#e ra!li#iti poreme#aji rada #reva V626) +enera vlada /ikom i +agomH samim tim odgovorna je !a ra!ne smetnje sa grlom. losoj #irkula#iji. (flikovan u >evi#i. a dominalni tumori. urogenitalni pro lemi i ! og senke /ika o oljenja grla. #iste. njen uti#aj kada je smestena u slede#ih 76 !nakova i!gleda ovakoA (flikovana u Ovnu daje tenden#iju ka prehladama koje imaju !a re!ultat sinusna o oljenja. olesti u!rokovane preo ilnom ishranom. losu #irkula#iju. #ir na nogama.pro lem sa vidom. @ Skorpiji-neuredne menstrua#ije. sinkopa. preo ilna i!lu#ivanja slu!i i ! og senke +age-kongestija u rega.eneralno gledano. pro lemi sa esikom.oteklinama. hemofilija. opijatima. tako da je pove!ana i sa navikama dugih perioda nei!la!enja i! ku#e ako je afliktovana. @ Cavu-tenden#ija ka olovima u ledjima. upale ko!e i ! og senke 0aka-pro lemi digestivnog trakta. vodena olest i ! og senke Cava-histerija. pro lemima sa varenjem i epilepsiji. a i! toga kao posledi#e imamo goja!nost. tumore. olovi u edrima i ! og senke /li!ana#a-astma. veneri#ne olesti. sr#ane smetnje. !atim prelomi utne kosti. Mese# u 0i ama-osetljiva stopala. uremija i ! og senke Ovna-glavo olja i nesani#a. sve je to pod uti#ajem +enere.pro lemi #revnog trakta. u re!ima. sr#anim pro lemima a ako se nala!i na J stepeni Cava . (fliktovan u +agi-/rightova olest F olest u regaG. 15 . upala u rega. gr#evima. @ +odoliji-prosirene vene. insufi#ijen#ija !glo nih teku#ina. ali i krajnostima poput ra!vratnog na#ina !ivota. u !avisnosti od !naka. @pala krajnika je takodje pod njemim uti#ajem.

kap i ! og senke >evi#e a dominalne i!rasline i smetnje u radu #reva. tako da LL!ivotne vatreLLmogu plamteti jasnim i #istim sjajem. preterivanjeLL !akr#e. hipertrofija krvnih sudova. ol u ledjima. @ /li!an#ima-trovanje krvi. @ 0i ama-osteljivost stopala. a dominalne i!rasline. olne menstrua#ije i sli#ni pro lemi kod !ena i ! og senke /ika-pro lemi sa grlom. mu#nine. prejako uriniranje i ! og senke Ovna-glavo olja. Ovaj pro#es traje tokom 'itavog života i na taj na'in važan !adatak da pripomogne Sun#u u održavanju iskre !ivota prela!i i na Marsovo !ra'enje. trakavi#a. gusavost. kad o lapornost.@ /iku-!auske. @ >evi#i-atonija peristalti#kog rada #reva. promr!line. glavo olja u #eonom predelu. gliste u #revima kod de#e. sve nagomilane supstan#e. !a#epeLL organi!am ili kad destruktivni uti#aj Saturna LLtrujeLL telo spre#avaju#i elimina#iju stetnih materija pro#esa varenja. mu#nina i povra#anje. upala !le!di u predelu grla. M )S Mars je odgovoran !a gvož%e u organi!mu. sla ost plu#a. @ Strel#u-i!rasline u predelu utina. gastritis. da se i! a#e štetne materije. tumori. upala krajnika. >akle. vodena olest. $ og senke Skorpije prou!rokuje veneri#ne olesti i infek#ije genitalija. @ 0aku-sirenje #reva. stetno po organi!am. veneri#ne olesti. @ +agi-uremija. edara i ! og senke /li!ana#aronhitis i plu#ne tego e @ 3ar#u-kap udova i ! og senke 0aka-digestivni trakt. prist na prstu. Mars dovodi do 16 . sve sto je trulo. gnjilo. @ Cavu-pro lemi sa ki#mom. @ Skorpiji-variko#ela. radavi#e. naro'ito u formi hemoglo ina i već prilikom prvog udisaja va!duha odigrava se oksida#ija ove supstan#e i po'inje da se o e! edjuje toplota toliko neophodna !a !ivot. @ +odoliji-prosirenje vena i ! og senke Cava-sr#ana o oljenja. Mars uvek teži da o'isti telo. @pravo u toj misiji kao pomo# Sun#u u odr!avanju !ivota.

gro!ni#a. vatre. materi#e. kila. dijareja. !ara!ne olesti. (fliktovan u Ovnu . sun#ani#a. kasalj. nesvesti#e. Mars po se i sim oli!uje odvažnost. nesani#a. ! og senke Strel#a prelom utne kosti. gonoreja. gusenje. smanjuje im vitalnost. $ og Dkorpije. upala limfnih !le!da. hipertrofija prostate. hemoragija !elu#a. pro adanje i lupanje sr#a. krvarenje. pro adanja u glavi. krvarenje i! nosa. olovi u glavi. gnojne upale. hemoroidi. uti'e na veneri'na o oljenja usled promiskuiteta. uganu#e ramena. kamen u u regu. jaka gro!ni#a. #irevi. pro lem sa de elim #revom i ! og senke /ika-upala krajnika. laringitis. kao i ranjavanjem i! vatrenog oružja. spržiLL otpatke i da organi!mu da novi !amah !dravlja i energije. upala jajnika. takodje su pod uplivom Marsovog !ra'enja. upale. (fliktovan u 0aku-temperatura. povrede. @ /iku-!auske. @ Cavu-reumati!am ledjnih misi#a. @ >evi#i-tr usni tifus. difterija. opekotinama. pa ga pove!ujemo sa ne!godama u slu#aju požara. no 'esto na planu !dravlja. klju#ne kosti. kamen u u regu i ! og senke Ovna-upala mo!ga. meningitis. @ kom god da je !naku ili ku#i. !atim krvarenja. povrede glave i ! og senke +age-upala u rega. hemoragija u rega. pu#anje kapilara.sun#ani#a. gro!ni#a. upala krajnika. upala #reva . sifilis. $ato ve#ina patogenih efekata Marsa ima !apravo u suštini konstruktivan #ilj. kolera. gliste u #revima. -od !ena ginekoloske tego e. variko#ela. pneumonija. dispepsija. polipi. neustrasivost. #ak i un#anje. i!liv krvi u mo!gu. prelom ruku. @ /li!an#ima-krvarenje u plu#ima. isijas. tego e pod njegovim uti#ajem predstavljaju svojevrsnu LLkatar!uLL organi!ma. kod muskara#a hipertrofija prostate. infek#ije mokra#nih kanala. @ +agi-upala u rega. sr#ana hipertrofija.upala potr usni#e FpleuritisG. krvarenje i! 17 . angina pektoris. povisena temperatura. ispoljiće svoja dejstva malefika. upala slepog #reva. gusenje. vlada genitalnim organima. @ Skorpiji-gnojna #urenja.upale u #ilju da LLspali. Memoroidi. !apaljenje sr#ane marami#e. ruh.

polip nosa. male oginje. #irevi. prelomi nogu i trovanje krvi. a ! og senke >evi#e a dominalna hernija. prehlada.afa!ija Fgu itak govoraG. ronhitis. @opsteno govore#i. @ 0aku-tenden#ija ka anemiji. a tada dola!i do o oljenja i ona nestaju tek kad telesne te#nosti mogu nesmetano dola!iti do sle!ine. @ /iku-akutna vrato olja. @ Cavu-tahikardija. !uljevi. kasalj. aflikovano. dijareja. ospe. vodene oginje. Medjutim. nesvesti#e. !nojenje. a u !enskom Mese# koji je LLsakuplja#LLsolarne energije. potesko#e u radu !elu#a do fe rilnih stanja. isijas. druga ko!na o oljenja kako potko!ne upale tako i one sa ospama i ! og senke 0aka dispepsija i #ir na !elu#u.nosa. kurje oko. ol u ledjima. @ Ovnu. Sr#e i moždana kora su pod uti#ajem Sun#a. #irevi u predelu edara i ! og senke /li!ana#a-pneumonija. gljivi#ne infek#ije. difterija. pro lemi sa ki#mom 18 . gro!ni#e. ne!gode u kojima stradaju stopala. prenose se potom do solarnog pleksusa i odatle po #itavom telu. "ostoji te!a da u muskom horoskopu afliktovano Sun#e dovodi do o oljenja. prodiru#i u sle!inu. dispepsija. koprivnja#a. upala #reva. S52!6 Sun#e na prvom mestu upravlja !ivotnim sokovima koji. vodenoj olesti. Mars u 0i ama-deforma#ija stopala. @ /li!an#ima-pleuritis. glavo olja. #rvenilo. -ada telesne te#nosti prestaju da dola!e u dovoljnoj meri. prevelika telesna temperatura. a ako je na "lejadama F6I /ikaG pro lem sa vidom. i!a!iva ra!ne olesti u !avisnosti od !naka. upala mo!ga. @ +odoliji-prosirenje vena. hiperemija plu#a. tahikardija. a ! og senke Cava-sr#ane smetnje. ronhitis. amne!ija. nesvesti#a. Sun#e u Cavu ili Ovnu e! aflik#ija daje dug !ivot i vitalnost. #er ralna hemoragija Fkrvarenja u mo!guG. ovaj deo tela ne mo!e o avljati svoje funk#ije. @ Strel#u-is#asenje ili prelom utne kosti. @ 3ar#u-suga.

Sun#e u 0i ama afliktovano prejako !nojenje stopala. @ Skorpiji-kamen u u regu. sla a pro ava. @ >evi#i-tifusna gro!ni#a. pro lemi sa jajni#ima i materi#om. pro lemi sa #revima. plu#ne olesti. @ 3ar#u-reumati!am. urogenitalni pro lemi. peritonitis. di!enterija. @ Strel#u-isijas. tifusna gro!ni#a. 19 . digestivnog trakta. olesti ko!e. losa #irkula#ija. (ko je Sun#e na (ntaresuaflitovano jednim ili sa vise malefika-stradaju o#i. neuredan #iklus kod !ena. @ +odoljiji-prosirene vene. tahikardija. parali!a udova..

20 .<drelna šupljina :s = Carinks donji deo ždrela. deo mo!ga) 7Js = -i'meni kanal 79s = &ervne ve!e = sinapseP 7Ks = <uljevito telo u mo!gu 7Is = 3e!i'na kost 6Ns = O'ni mišići (gnojavi 'ir) 67s = Mišići o ra!a 66s = Mišići !a žvakanje 6Es = Mišići jagodi#eP 6Os = Sternokleidomastoidni mišić (grudno-klju'nja'ko-mastoidni mišić) 6:s = Co anja 6Js = 5orniksQ frontalna kostP 69s = 5orniksQ parijetalne i ok#ipitalne kostiP (-osa) 6Ks = Slušni kanal (/ronhitis) 6Is = "arotidna (pljuva'na) žle!da /*Ns = . 7s = Srednji mo!ak 6s = 2ere ulum (gnojavi 'ir) Es = "inealna žle!da (. jednjak 7s = &ep#e 6s = 5arinks (!adnji deo usne duplje) = oralni deo Es = @vula (resi#a) Os .rlo.O+(& Ns = 2ere ulum. i desno i levo (-osa) :s = O'na duplja Js = @ši (<uti#a) 9s = 3agodi'na kost Ks = O'no so'ivo Is = O'na ja u'i#a 7Ns = Opti'ki nerv 77s = 3e!ik (-osa) 76s = +entrikule mo!ga (komore sa moždanom te'nošću) ( 0eumati!am) 7Es = 5rontalni režnjevi mo!gaP 7Os = Cateralni režnjevi mo!gaP (Samou istvo.uša) Os = Oko. ($*M?&. kap) 7:s = "ons (most.

Js = ,lasne ži#e. ($*M?&. 9s = +ratni nervi. ($*M?n. Ks = ,rlene vene. ($*M?& Is = +ratni i rahijalni pleksi (splet nerava ispod pa!uha) ($*M?&. (&ervna nemoć) 7Ns = +ratni i rahijalni pleksi 77s = +ratni i rahijalni pleksi 76s - +ratni i rahijalni pleksi 7Es = "rave glasne ži#e 7Os = ?piglotis (je!i'ar koji !atvara dušnik) 7:s = -arotidne arterije (gnojavi 'ir) 7Js = .ioridna žle!da i krajni#i 79s = Cimfni sudovi (-osa 7Ks = Maksilarna arterija 7Is = $atiljak (,uša) 6Ns = (rterija na!alne šupljine 67s = Mišići je!ika 66s = $u i (0eumati!am) 6Es = ,ornja 'eljust 6Os = >onja 'eljust ((lkoholi!am, polipi u nosu, samou istvo) 6:s . &a!alna kost 6Js = (tlas (-i'meni pršljen u vratu) 69s = >eltoidni mišić i glavni mišići vrata (vid) 6Is = .rape!ni mišić

/C*$(&2* Ns = .raheja. ($*M?&. 7s = 3ednjak 6s = ,ornje desno plućno krilo (@pala slepog #reva) Es = >onje desno plućno krilo Os = ,ornje levo plućno krilo :s = >onje levo plućno krilo ( Mor idni strahovi, upala pluća) Js = +rh pluća (Sr#e) 9s = /ronhije (+id) Ks = "lućne arterije (0eumatska gro!ni#a) Is = Milus pluća ( ronhijalna ra'va) (.r ušni tifus) 7Ns = .imusna žle!da 77s = .rahealna muko!a (unutrašnja koža traheje) 76s = "ulmorne vene (0eumati'ka gro!ni#a) 7Es = -lju'na kost
21

7Os = Copati#a 7:s = "leura (plućna marami#a) 7Js = "rvo re ro 79s - >rugo re ro (Mroni'na upala u rega, astma) 7Ks = Mišići larinksa 7Is = .reće re ro 6Ns = Mišići ruke (. ušni tifus) 67s = ,ornji deo ruke (@pala slepog #reva, ludilo) 66s = ,lava, nadlakti'ne kosti (Ce%na Moždina) 6Es = Olekranon (deo lakatne kosti, šiljak) 6Os = 0adius (&ervna sla ost) 6:s = -osti ru'nog !glo a (Samou istvo) 6Js = "rsti 69s = -osti šake (.u erkulo!a) 6Ks = 4etvrto re ro 6Is = "eto re ro

0(Ns = Desto re ro 7s = Sedmo re ro 6s = Osmo re ro (+id) Es = >eveto re ro Os = >eseto re ro :s = >ijafragma Js = ,rudna šupljina 9s = Otvor dijafragme jednjaka ("arali!a) Ks = "ilorus (i!la! i! želu#a u dvanaestopala'no #revo) Is = 5undus stomaka (gornji deo želu#a). ($*M?&. 7Ns = ,astri'ke vene. ($*M?&. (Mroni'na upala u rega) 77s = +eliki stoma'ni luk (!avoj). ($*M?&. 76s = Mali stoma'ni !avoj. ($*M?& 7Es = Stoma'ni !idovi. ($*M?& 7Os = ,astri'ki nervi. ($*M?&. (Samou istvo) 7:s = "ankreas. ($*M?&. 7Js = >uodenalni otvor pankreasnog kanala 79s = >uodenalni otvor pankreasnog kanala 7Ks =(mpula žu'nog kanala. Možda žu' 7Is = ,ornja pankreasno = duodenalna arterijaP 6Ns = >onja pankreasno = duodenalna arterijaP
22

67s = ,astri'ka muko!a 66s = ,astri'ki krvni sudovi 6Es = -rvni sudovi pro avnih organa 6Os - -rvni sudovi pro avnih organa 6:s = Mle'ne žle!de 6Js = /radavi#e na grudima 69s = Mrskavi#a re ara (-osa) 6Ks = Sle!ina (/ronhitis) 6Is - >vanaesti grudni pršljen

C(+ Ns = Ceva komorna arterija 7s = (orta 6s = >esna koronarna arterija Es = leva karotidna arterija Os = >esna karotidna arterija (-osa) :s = @la! pulmonarne arterije (+id) Js = Ceva koronarna vena 9s = >onja vena kava ((nemija, sluh) Ks = ,ornja vena kava ((lkoholi!am) Is = ,rlena vena 7Ns = Su klavialna vena 77s = -i'meni stu 76s = >esna komora sr#a (0eumatska gro!ni#a) 7Es = Ceva komora sr#a 7Os = >esna pretkomora sr#a 7:s = Ceva pretkomora sr#a 7Js = >esna aurikula 79s = >esna sr'ana šupljina 7Ks = +entrikularni septum (pregrada i!me%u levog i desnog dela sr#a). ($*M?&. (-i'ma) 7Is = Mitralni !alistak 6Ns = Cevi atrijum (leva pretkomora) 67s = Ceva aurikula (@pala slepog #reva) 66s = Ceva aurikula (0eumati!am) 6Es = "apilarni mišići 6Os = "erikardum (sr'ana kesa) ((lkoholi!am, gnojavi 'ir) 6:s = Miokard 6Js = -orde tendine (mišićna vlakna u sr'anoj šupljini) (,ušavost) 69s = -orde tendine. ($*M?&. 6Ks = (trioventrikularni septum (pregrada). ($*M?&. (&euritis)
23

žu' 77s = ( dominalna aorta 76s = (rterije jetre 7Es = <u'ne arterije 7Os = O last jetre 7:s = <le !a donju venu kavu 7Js = ( dominalni mišići 79s = -osi (popre'ni P) a dominalni mišići 7Ks = <le jednjakaP 7Is = <u'ni kanal 6Ns = Mokraćni kanal (.u erkulo!a) 6Ks = 4etvrtasti režanj jetre 6Is = 3etreni kanal SSSSSSSSSSSSSSSSSS +(. giht. ($*M?& 7s = . žu' 7Ns = Srpasti (ili koronarni) ligament jetre.6Is = Ce%a >?+*2( Ns = >uodenum (dvanastopala'no #revo). upla slepog #reva) 66s = -apsule i ligamenti jetre (-i'ma) 6Es = -apsule i ligamenti jetre 6Os = 3etra (-an#er.( Ns = renalni pelvis ( u režna karli#a) 24 .anko #revo 6s = (ppendiR i #ekum (#rvuljak i slepo #revo) (@pala slepog #reva) Es = @!la!ni deo de elog #reva ((stma) Os = "opre'ni deo de elog #reva :s = Sila!ni deo de elog #reva Js = 0ektum (!avršni deo de elog #reva) 9s = Stoma'na šupljina Ks = >onji režanj jetre (0eumati'ka gro!ni#a) Is = Cevi režanj jetre. artitis) 6:s = ( dominalne vene (Samou istvo) 6Js = *lai'ka vena (Mroni'na upala u rega) 69s = 3etreni pleksus (.r ušni tifus) 67s = <u'ni mehur (Cudilo.

estisi. materi#a Es = .ušavost) Os = 0enalne piramide :s = "u is Js = &ervi u u regu i renalnom pelvisu (<uti#a) 9s = &ervi u u regu i renalnom pelvisu Ks = &ervi u u regu i renalnom pelvisu Is = &ervi u u regu i renalnom pelvisu 7Ns .estisi. leva strana materi#e :s = >esni epididimus (kanal i! testisa koji vode do uretre). desna strana materi#e Os = . leva 5alopijeva #ev 25 .&ervi u u regu i renalnom pelvisu 77s = Cevi u režni sistem 76s = >esni u režni sistem 7Es = Cevi preponski limfni 'vorovi 7Os = >esni preponski limfni 'vorovi 7:s = 0enalne arterije 7Js = Suprarenalne arterije (&ad u režna arterija) 79s = Masne kapsule u rega (Mroni'ni glomerulonefritis) 7Ks = +elika 'aši#a u u regu 7Is = Mala 'aši#a 6Ns = 0enalni hilus ( u režni ula!) 67s = 0enalne vene 66s = Suprarenalne vene 6Es = -rvni sudovi renalnog korteksa 6Os = -rvni sudovi renalnog korteksa 6:s = +askularni sistem kože 6Js = +askularni sistem kože (. desna 5alopijeva #ev 9s = Skrotum. materi'ka šupljina Js = Cevi epididimus.7s = 0enalni korteks (telo u rega) 6s = (drenalne žle!de ((ps#es) Es = "ovršine u rega (.u erkulo!a) 69s = Mehur (-osa) 6Ks = >esni ureter (desni kanal od u rega do ešike) 6Is = Cevi ureter (levi kanal od u rega do ešike) D-O0"*3( Ns = @retra (kanal i! ešike ka spolja) 7s = @retralni meatus 6s = "rostata.

rti'na kost. polipi u nosu. upala pluća) Js = >esna površinska utna arterija.Ks = Semeni kanal. ($*M?&... Malerova mrežaP 7Is = Cigamenti penisa. /artolinove žle!de. 7s = "elvi'ki pojas 6s = *šia (jedan deo karti#e) (@pala slepog #reva) Es = 5emur Os = >esna utna arterija.0?C(2 Ns = -arli'ne kosti ($*M?&. ($*M?& Ks = >esni limfati'ki sudovi (0eumati'na gro!ni#a) Is = Cevi limfati'ki sudovi (. fim ria 5alopijevih #evi (reumati!am) 6Es = "regrada u nosu 6Os = ..r ušni tifus) 7Ns = Mišići aduktori (koji otvaraju) 77s = >uge vene #evani#e 76s = >uge vene #evani#e 7Es = -ožni sudovi edara 7Os = >esna ilija'na vena 7:s = Ceva ilija'na vena 7Js = Diati'ni živa# 79s = >esna edrena kost ((stma) 26 . (. ($*M?& 6Is = &a!alni mišići S.. 5alopijeva tu a (-rajni#i. glans penis (Mroniki glomerulonefritis) 7Es = "repu#ij 7Os = -auperove žle!de 7:s = >esni ovarij. male usmine. puž unutrašnjeg uva (gnojni 'ir) 7Js = 0ežnjevi testisa. levi ovarium 79s = +as deferens. alkoholi!am) 6:s = "erineum (deo i!me%u polnih organa i anusa) 6Js = (nus 69s = Muko!ne mem rane 6Ks = 0ali#a (+id). vagina ((lkohol) Is = -orpus kavernosum penisa (&ervna sla ost) 7Ns = "enis. +elike usmine 77s = Semen kesi#e 76s = +ulva. (Mor idni strahovi.ušavost) 6Ns = Sfenoidni sinus 67s = Sitasta kost (i ligamentiP) 66s = &a!alna kost. himen (@pala slepog #reva. ($*M?&. 9s = Ceva površinska utna arterija. kosa) 7Ks = Cigamenti materni#e. (-osa) :s = Ceva utna arterija.

7Ks = Ceva edrena kost. upala slepog #reva) 66s = Cevi tro#hanter (-i'ma) 6Es = "otkoleni'na šupljina 6Os = $glo desne edrene kosti (&ervna sla ost. ($*M?&. ($*M?&.Mišićni pripoji gornjih delova u donje delove noge 6Os = +e!e i!me%u utine i #evani#e 6:s .u erkulo!a) 6Ks = Mišići leve noge 6Is = -ruškoliki mišić (mišić unutar karli#e) 3(0(2 Ns = 4aši#a na desnom kolenu 7s = 4aši#a na levom kolenu 6s = -ožni nervi edra (+id) Es = -ožni nervi donjeg dela noge Os = -ožni nervi kolena :s = >esni mišić privla'ila# Js = Cevi mišić privla'ila# 9s = Cimfni sudovi = kolenaP ("arali!a) Ks = &ervi kolena Is = >esni krstasti ligamenti 7Ns = Cevi krstasti ligamenti 77s = >esni !glo kolena 76s = Cevi !glo kolena 7Es = >esna hrskavi#a kolena 7Os = Ceva hrdkavi#a kolena 7:s = $glo desne goleni#e 7Js = $glo leve goleni#e 79s = Cigamenti desnog kolena 7Ks = Cigamenti levog kolena 7Is = . giht) 6:s = $glo leve edrene kosti 6Js = Mišići !adnji#e 69s = Mišići desne noge (.lava leve edrene kosti 67s = >esni trohanter ('vor na utnoj kosti) (Cudilo.+e!e i!me%u utine i #evani#e 27 . 7Is = .etive levog kolena 67s = Mišićni pripoji gornjih delova u donje delove noge 66s = Mišićni pripoji gornjih delova u donje delove noge 6Es .lava desne edrene kosti.etive desnog kolena 6Ns = . 6Ns = .

($*M?n. ($*M?& 6Is = Mišić privla'ila# (P). aps#es) 6:s = >esna #evani#a (&ervna sla ost) 6Js = Ceva #evani#a (.6Js = >u oki nervi. 6Ns = -i'meni nervni sistem 67s = >esni gastroknemija'ki mišić (mišić lista) (@pala slepog #reva) 66s = Cevi gasrtoknemija'ki mišićP (0eumati!am) 6Es = >esni prednji goleni'ki mišićP 6Os = Cevi prednji goleni'ni mišićP ((lkoholi!am. ($*M?&.ušavost) 69s = >esna #evani#a 6Ks = Ceva #evani#a (&euritis) 6Is = +e!e = (i!me%u ne'ega što nije jasno 28 . (-i'ma) 7Is = -i'meni nervni sistem. ($*M?& +O>OC*3( Ns = >esni goleni'ni živa# (. ($*M?&. 6Ks = Ceve genikularne arterije. 69s = >esne arterije kolena.oja!nost) 7s = Cevi goleni'ki živa# 6s = >esna #evani#a Es = Ceva #evani#a Os = &erv desne #evani#e (+id) :s = &erv leve #evani#e Js = >esne #evani'ne vene 9s = Ceve #evani'ne vene ((nemija) Ks = -oža donjeg dela desne noge Is = -oža donjeg dela leve noge 7Ns = >esni krsni ligamenti 77s = Cevi krsni ligamenti 76s = >esna goleni'na arterija (0eumati'na gro!ni#a) 7Es = Ceva goleni'na arterija 7Os = Cimfni sudovi donjeg dela desne noge 7:s = Cimfni sudovi donjeg dela leve noge 7Js = -i'meni nervni sistem 79s = -i'meni nervni sistem ( Mroni'na upala u rega) 7Ks = -i'meni nervni sistem. ($*M?&.

r ušni tifus) 7Ns = Cimfni sudovi stopala 77s = (rterija ta ana desnog stopala 76s = (rterija ta ana levog stopala 7Es = >esne kožne vene 7Os = Ceve kožne vene 7:s = -rstasti ligamenti desnog stopala 7Js = -rstasti ligamenti levog stopala 79s = Mišići eksten!ori desnih nožnih prstiju 7Ks = Mišići eksten!ori levih nožnih prstiju 7Is = Mišić desne #evani#eP 6Ns = Mišić leve #evani#eP (.0*/? Ns = >esna petna kost. veka u svojoj knji!i TMrišćanska (strologijaU. 29 . Oni se ponekad na!ivaju i hromim ili o.r ušni tifus) 67s = (hilova tetiva desnog stopla (Cudilo.tećeni" (!imenski stepen je termin koji je i!vu'en i! arapske astrologije.tećenim stepenima. astrolog i! 79.u erkulo!a) 69s = 4lan#i prstiju levog stopala 6Ks = &okti prstiju desnog stopala 6Is = &okti prstiju levog stopala. 7s = Ceva petna kost 6s = &ervi desnog stopala (Slepo #revo) Es = &ervi levog stopala ((stma) Os = >esna ko#kasta kost stopala :s = Ceva ko#kasta kost stopala Js = >esna sko'na kost 9s = Ceva sko'na kost Ks = -osti desnog stopala (0eumati'na gro!ni#a) Is = -osti levog stopala (. SSSSSSSSSSSSSSSSSS ZIM62S:I S46062I (hromi ili o. upala slepog #reva) 66s = (hilova tetiva levog stopala (-i'ma) 6Es = >esni !avršni ti io = fi ularni !glo P 6Os = Cevi !avršni ti io = fi ularni !glo P 6:s = &ervi ta ana (Samou istvo) 6Js = 4lan#i prstiju desnog stopala (. a pose no ih je o radio +ilijam Cili. ($*M?.

6Ns. Js. 7Ks. -aže se da ovi stepeni naglašavaju muškost. *ma ih ukupno E6. Is. 7:s Cav = 7Ks.*ili ka7e da slepilo/ #luvoća/ hromost i dru#i o$li(i invaliditeta ili de'ormiteta često mo#u da se o$jasne činjeni(om da oso$e imaju s(edent/ vladara s(edenta/ Mese( ili najva7niju planetu u natalnoj karti na $ilo kom azimenskom stepenu< Ove stepene je pose no uputno koristiti u medi#inskoj astrologiji. 7Is. 6:s 0ak = 7s. 7Os. o ljudskoj fi!iologiji. 6Is /ik = 7Ns. 76s. 6Is 30 . Ovan = N stepen (s) /ik = :s. 66s. Ks. 9s. Js. 69s. 6Js 0i e = Is. a 'ini je sledeća grupaA Ovan = 9s. 66s. Is /li!an#i = Ns 0ak = Is. 6Is Dkorpija = Es. 6Is Strela# = 7s. 7Os. 7Js. 6Is +odolija = Os. 6Ns. 7Os. 6Is Cav = Os. 9s. 7Is 3ara# = 6Js.:I S46062I Ovo je termin koji se upotre ljava !a odre%ene !odija'ke stepene. 69s. 6Ks >evi#a = Ns Dkorpija = 7Is. 7Ns. 6Ks. a ako se na%u na (s#edentu u horoskopu žene. 6Is /li!an#i = 7:s. 77s.kih stepena je sastavio -ornel. *istu mu. 7Es. 7Is 0i e = Ns M5. 6Is +odolija = 7Ks. ini#ijativnost i snagu. 77s. 6Is >evi#a = 77s. 6Is +aga = Os. pa su na!na'eni gore. 6Is 3ara# = 7Ns. 6Ks Strela# = Ns. onda će ona imati muško anjastu pojavu.

"C i S( Q ilo natalni ili solarnog povratkaQ ako su ugaoni. Cunarni 4voroviQ natalnog ili solarnog povratkaQpreko ose od : do 77 ku#e. I i 77 ku#a. 0okazatelji ro=enja deteta ili trudnoće (ktivirane O. : i 77 ku#a.akodje +?. MO ili (S2 i $enit ugaoni ili u : ili 77 ku#i. 31 .. 9. Solarni ili natalni &? u O ku#i. +remenom će više iti o jašnjeno i više upotpunjeno . .ili u padaju#im ku#ama.. 0okazatelji $raka (ktivirane E. Od mogu#ih K tre a da ude najmanje tri-#hetiri poka!atelja..Opet nešto malo uopšteno o tome kako se šta može primetiti u natalnoj karti. O ovom ću pisati detaljnije. M(. ilo ! og toga shto i!la!e na (S2 ili shto imaju u se i SO ili vladara (S2..

0okazatelji promene struke/ posla ili zanimanja (ktivirane 6, J i 7N ku#a. @0 u J ili 7N ku#i mo!e uka!ati na promenu posla. @ J ku#i uka!uje na promenu unutar radne organi!a#ije,u 7N ku#i mo!e uka!ivati na promenu prav#a u karijeri. MO i M( imaju sli#hno !na#henje 0romena doma Ovo je naj'ešće na!na'eno aktiviranjem E i O kuće. MO/ M ili 5) u > ku(i mo#u $iti u vezi sa promenama. S u ovoj po!i#iji uka!uje da je olje ostati na istom mestu ili odložiti selid u. (ko su MO/ M ili 5) u ? kući, mo!da ćete osetiti potre u da promenite okolinu ili pri'ati o tome, ali nije sigurno da #ete to i uraditi. Sedma ku#a je 'esto u ve!i sa promenom ku#e u kojoj !ivite pošto predstavlja novi dom QO ku#a i!a O ku#eQ. $a selid u u udaljena mesta pogledajte ve!e i!medju > i @ ku(e. @0 u O ku#i ako je jedini poka!atelj, ne o!na'ava nužno selid u. On može o!na'avati promene u kući, kao što je preure%enje ili dola!ak još nekog da živi sa vama, a odla!ak onoga ko je do tada stanovao u vašoj ku#i. M( o!na'ava sli'ne mogu#nosti. )azvod (ktivirane su E, 9,K i I ku#a . E ku#a radi raskidanja ugovoraH 9 ku#a !na'i raskid sa partneromH K ku#a poka!uje finansijsko stanje i promene na seksualnom planuH I ku#a uka!uje na neka pravna pitanja. .akodje su "C, @0 i M( o i'no ugaoni. Ove iste indika#ije mogu !na'iti i potre u !a originalnom i novom ak#ijom, pose no što se ti'e javnosti ili partnera QM(, @0Q ili oslo o%enje i potre u !a više moći. Zdravlje "ogledajte u 7. J. i 76. ku#u. $a opera#iju pogledajte K i 76 ku#u Qhospitali!a#ijaQ. (ko je M( u K ku#i ili na (S2 ili MO u K ku#i i ima i!a!ovne aspekte, proverite nije li mogu#a neka opera#ija. Mnogo puta su ovakvi poka!atelji prisutni u slu'ajevima #arskog re!a na porodjaju, kao i kod plasti'nih opera#ija i opera#ija !u a.
32

Zapamtite da jake A i 1B ku#a takodje !na'e promenu posla, savetovanje, terapiju, do rovoljni rad i sli'no. 3aka aktivnost 6 i K ku#e mo!e !na'iti nasledstvo Qsa O. ku#omQ, ugovor o osiguranju ili podi!anje nov#a od osiguranja Qsa 9 ili I ku#omQili odla!ak u dugH 6,: i K mogu da uka!uju na sreću u ko#ki ili ulaganje. 3aka aktivnost E i I kuće 'esto je u ve!i sa putovanjem ili prilikom !a o ra!ovanjeH : i I mogu !na'iti unu'i#e, ako je to verovatno. (ko su aktivirane : i 9 ku#a, a +? je istaknuta, to o i'no !na'i lju avnu ve!u koja će kulminirati romanti'nom privrženošću. (ko je oso a ve# u raku, mo!e do#i do pove#anja porodi#e. : i 76 ku#a mogu !na'iti tajnu ve!u sa nekim ko je ve# u raku , a 9 i 76 partnera koji nije veran.

0lanete u usponuC u solarnom horoskopuC Vazan 'aktor u čitanju horoskopa solarno# povratka jesu planete u usponu. 0* 264OM 5 5S0O25 se smatra svaka planeta koja se nala!i i!a S! ili u prvom kvadrantu horoskopa solarnog povratkaH što je planeta li!a (S2 solarnog povratka, to #e njene oso ine iti uti#ajnije. *!gleda da natalna planeta u usponu ima više uti#aja nego planeta solarnog povratka, ali tre a imati o e u vidu. (ko ima nekoliko planeta u 7 ili u 76 ku#i u konjuk#iji sa (S2 Qunutar ne više od : stepeniQ tre a ra!matrati sve. (ko u prvoj ku#i nema planeta potra!ite naj li!u planetu u usponu 'ak i ako je u E ku#i. Ono shto ta planeta !astupa okupira#e datu oso u, samo nešto malo kasnije u toku godine. *! knjige "rori#anje ududu#nosti -Marion Mar#h i >!oan Mekevers.

33

Z2 D - M6S6!

5 S4)O*O1I-I

$na'aj Mese#a u astrologiji je veoma velik. On, !ajedno sa Sun#em, odre%uje osnovu našeg ića, podlogu na koju se sve drugo oslanja i od 'ega je satkano. *ako je Mese#, naravno, jedna od okosni#a moderne astrologije, stari astrolo!i su mu posvećivali veću pažnju od savremenih. .o se može o jasniti 'injeni#om da su naši pre#i živeli druga'ijim na'inom života nego mi danas. Oni su se u svom itisanju više ravnali osećajima i instiktima, ostvarujući olji sklad i!me%u svesnog i podsvesnog u se i, nego mi danas. &aro'ito je Mese# io prisutan u srednjevekovnoj (rapskoj astrologiji. Mese'eva putanja kro! !odijak traje oko 6K dana. $ato su arapski astrolo!i #eo jedan lunarni #iklus podelili na jednakih 6K delova ili lunarnih stani#a. Svaka lunarna stani(a zauzima u zodijaku 1B stepeni/ E1 minit i BA sekundi (kada EJN stepeni podelimo sa 6K do ijamo tu vrednost) i ima odre%ena !na'enja. (strološka !na'enja lunarnih stani#a su me%uso no ra!li'ita i opisuju ra!li'ite tipove li'nosti.

34

4)6F *52 )2 S4 2I! (6:8O6L:EV Ovna . @ poslu vam odgovara posredovanje i!me%u dveju strana. . @ protivnom vam sleduju pro lemi sa nervnim sistemom glave i migrene. @ toj svojoj potre i !a ne!avisnošću !nate da udete se i'ni i da nedovoljno pažnje posvećujete drugima. već u smislu da ćete uspeti da pre rodite olesti od kojih udete olovali. . nekako ste im simpati'ni i progledaju vam ponekad kro! prste.6:8O6L:6V Ovna) +i ste samostalna oso a. ali se i to dešava. ali ne onoliko koliko mislite. koji će vas ispunjavati. >o ro je što ste svesni toga. nestrpljivi ste. O ratite pažnju na tu 'injeni#u da ne i ste preterali i da vam se višak erotske energije ne i vratio kao umerang. $ og takve prirode svoje li'nosti vama nikad nije dosadno. (ko je to ve!ano sa putovanjima . re#imo prprodaja u trgovini. "uno sanjarite.ako ar mislite i trudite se to i drugi vide. Svi. ali vas na delu ograni'avaju mnoge stvari. . ne toliko u smislu da ste 'eli'nog !dravlja. Odgovaraju vam energi'ni. Me%utim. +aša plahovitost vodi korene još i! detinjstva. strasni i eman#ipovani partneri. >osta radite i potre no je da se više odmarate. *mate solidne poten#ijale i energiju. Sa o'ima tako%e može iti pro lema. vaše misli jesu ne!avisne. ?motivni ste i puni erotskog na oja. ali ste u stalnom suko u sa okolinom. ali neće narušavati vašu težnju !a slo odom. *ako su svesni vaših nedostataka. <elite da i drugima oko vas ude do ro kao i 35 . uklju'ujući tu i vašeg partnera. *mate sre%e i sa svojim pretpostavljenim.K8EOL7KV /ika) Sami odlu'ujete o stvarima u svom životu. *mate puno doga%anja i !animljiv život. a sve u životu se ne može ostvariti. nemojte iti U miro%ija u svakoj 'or i U. ome i lako ra!dražljivi. Sa !dravljem imate dosta sreće. *pak vi ste veran drug i na vas se može osloniti. jasno moraju uvek imati na umu vaše potre e. "ostoji ipak opasnost da padnete u !avisnost. &eke odluke donosite previše naglo. *mate smisla !a estetiku i ona lagotvorno deluje na vas. +)51 *52 )2 S4 2I! (768:7L69V . 0edukujte svoje am i#ije i svedite ih na ra!umnu meru. +aši životni putevi će trpiti promene i !ato vam je neophodna samokontrola. "okušajte da ude ponekad i posmatra' sa strane.ada je to kod vas !nak olesti.eško odustajete od !adanih #iljeva.0)V *52 )2 S4 2I! (N8 do 768:7L6JV Ovna) +i ste oso a satkana od ak#ije i dinamike.eto prave varijante !a vas.

"eriode lju avi i druženja kod vas smenjuju periodi povu'enosti. "uno upijate i! svoje okoline. verujete u ovo!emaljske vrednosti i !nate da uživate u životu. +olite do re stvari. pa 'ak i da planete. $dravlje vam je dosta do ro. $ato ste veoma pro irljivi i tražite adekvatno društvo. . >a nje nema sve i vam pola!ilo !a rukom. +olite da putujete. vi ste uporni da do ijete ono što vam tre a. (ko ga na%ete. "osesivni ste. 4ak i kad je do ro W odra%ena W. @!ro#i mogu iti ra!ni. !nate da emotivno odreagujete. dugo ostajete ve!ani !a njega. /ilo i do ro da idete na 36 . Mogu vam pro leme praviti !glo ovi. ali to ne smanjuje njen !na'aj u vašem životu. Odgovarajućeg partnera nećete lako pronaći. /ilo i do ro da se rže prilago%avate promenama. @nesite više žara u svoj lju avni život.6786:LOOV /ika) "rijatna ste oso a. pa se !ato odri'ete mnogo 'ega. po'injete lov na njega. +aš odnos prema eroti#i je u osnovi tradi#ionalan. <lje!de tako%e. @porni ste i imate do re i!glede da uspete u životu. život se samo i! njih i sastoji. (li to nije vatra koja tre a da sprži nekog. a vi aš volite sve polagano. >om i porodi#a vam puno !na'e. -rvna slika vam 'esto nije naj olja. . duhovna lutanja. već samo vaše pražnjenje. * tu naj'ešće mogu nastati !dravstveni pro lemi. D64V)4 *52 )2 S4 2I! (K8EOL7IV . me%utim da se orite uporno !a mir u kući i porodi#i. *pak. jer suko i i pro lemi mogu nastati. jer je malo oso a koje mogu da istrpe vašu preveliku osetljivost. >a.ode vam inten!ivne šetnje.vama. *ako ste opre!ni.o se odnosi i na hranu i piće. pro irljivi ste. $ato tražite odgovarajućeg partnera. 064 *52 )2 S4 2I! (6786:LO:V /ika = O879L7NV /li!ana#a) +i ste ispunjeni sen!ualnošću. . reagujete vrlo tvrdoglavo i to vam nanosi štete. koja je ograni'avajući faktor u vašem životu. jer rutina deprimira. vi ste !rela oso a. a tako%e i materijalna sigurnost. *mate osetljivo grlo. @ stvari radi se i o vašoj uro%enoj stidljivosti. Morate u pomoć pri!vati svoju intelektualnost i shvatiti da se suprotnosti ipak naj olje slažu. Sta ilna i drugi se mogu osloniti na vas. "rivla'e vas intelektualne stvari. a i do ar ste lova#. ramena. "onekad ste tromi i nehajni. a najednostavniji lek je oravak u prirodi i telesne vež e. Moraćete. le%a i reuma vam mogu praviti neprijatnosti. -ada ste u nei!vesnosti. /udite malo dinami'niji. koja ipak na sopstvenu sud inu ima najviše uti#aja. ali i neumereni. @ostalom. "a nisu sve promene samo da i vama !agor'avale život. O ratite pažnju na potre e vašeg partnera. a kad ga nanjušite. "reporu'uje vam se uredan život. pa makar i u mislima. mislite sa punim pravom. >ržite se uta anih sta!a.o uti'e na vaše raspoloženje.

ali ipak ste sami se i naj olji prijatelj. +ašim životom diriguje neprestana stihija emo#ija koja struji kro! vas. ar delimi'no nedostatak strasti. jer je to sfera vašeg života gde ćete sigurno imati sreće. @ lju avi ste skloni promenama. podložna os#ila#ijama u promeni raspoloženja. $ato pre#enjujete se e i pravite greške. "onosni ste na svoje vrednosti. naravno. >uvan = nikako. &emirni ste i rado!nali. "osedujete !nanje i inteligen#iju. *maćete uspona i padova. koju uglavnom i do ijete. pomalo površni. r!opleto. @redno ih odležite. -ako ćete to iskoristiti P (ko uspete da se skon#entrišete na itno i uo! iljite. uo i'ajenih olesti.6S4 *52 )2 S4 2I! (O879L77V . *mate puno prijatelja. a to ne !ahtevate ni od partnera. $ato ste podložni emotivnoj nesta ilnosti i 'inite se e !avisnim od mnogih 37 . u poslu.&a emotivnom planu se držite ra#ionalnosti. &a to i tre alo da se oslonite. -ada upadnete u e!ii!la!nu situa#iju ponašate se detinjasto. -om inujte umne i fi!i'ke poslove. &edostaje vam o! iljnosti da i ste sve to krunisali uspehom kakav želite. *mate pro lema sa rukama. $nate da se i!ra!ite. a !nate da udete i lakomisleni. pa o'ekujete i !aštitu. (li vas i nagra%uje.798KLEJV /li!ana#a) +i ste nemirna oso a. kao i ona vrsta poslova u kojima tre a nešto istraživati i pronala!iti. *nteligentni ste. Odgovaraju vam poslovi sa !emljom. *de vam od ruke studiranje i sti#anje !nanja. disajnim organima. jer vama život ne oprašta. OSM *52 )2 S4 2I! (N8 do 768:7L6JV 0aka) +i ste ćudljiva oso a. da i ste !adovoljili svoju !natiželju. . Moguće da ćete morati da se podvrgnete opera#ijama. i dosta do itaka. 5lertujete 'esto. ali i u drugim o lastima života. a ne ! og potre e !a neverstvom ili da i ste utolili svoju strast. uspeh vam ne gine.masaže. &iste previše strasni. $dravlje vam je krhko. jer vama to pomaže. vaša pažnja je uvek usmerena u nekoliko prava#a. ( !a greške ćete iti kažnjeni. *pak ste u erotskom smislu maštoviti. ali ćete se skrasiti. "oslovi vam ne idu aš naj olje jer istovremeno radite više njih i to . da se smirite i smanjite aktivnosti organi!ma. S6+M *52 )2 S4 2I! (798KLE9V /li!ana#a = N8 0aka) +i !nate da se iskažete i da dokažete da ste u pravu. ali niste uvek u prili#i da do ro pro#enite šta je !a vas naj olje. ali olovaćete od kraćih. 'ime nadokna%ujete. $dravlje vam nije najja'a strana.

redovnom i umerenom ishranom. Onda reagujete suprotno nego što tre a i o'ekujete pomoć Morate se više truditi i iti uporniji ako želite uspeh u životu. +6V64 *52 )2 S4 2I! (768:7L69V . postajete sasvim druga'iji. "ostoji mogućnost da olujete od teže olesti. Možete imati !dravstvenih pro lema sa grudnim košem. a ne lekovima koje o ožavate. ( vaše su am i#ije u tom delu velike. *mate pro lema sa stomakom. .o će vam pomagati u poslu. @ !relijim godinama vam vitalnost raste. -ada se na kraju u ne'emu ra!o'arate. jer se takve situa#ije uvek !avršavaju nepovoljno po vas. . ali i politi'ki pokret. jer vaš put kro! život će iti trnovit. /ilo i olje da se posvetite više se i i li'nim pro lemima. jer i tome prila!ite sa previše emotivnosti. . $ato ste pasivni i puštate da vas doga%aji !ati'u nespremnog. "ored uo i'ajenog . možete postati surovi i 'ak rutalni. i erotika. ali i drugarstvo. a do eventualnog neverstva dola!i samo ako i!gu ite duševni mir. i na vas deluje terapeutski. +6S64 *52 )2 S4 2I! (6:8O6L:EV .6:8O6L:6V 0aka) 0omanti'ni ste i sentimentalni. religija. +olite daa ste okruženi ljudima. $dravlje vam je promenljivo.na vas deluje i sugestivno le'enje. *ako se trudite da delujete samouvereno u se i imate inhi i#ija. @ mladosti volite lju avne avanture. vera u nekog ili nešto. +aš odnos sa masom je spe#ifi'an i pomalo protivre'an. Sve i ste dali !a pravo prijateljstvo. Sentimentalni ste i velikodušni. *mate i!raženu privla'nost i ljudi se rado druže sa vama. ali ne poka!ujete dovoljno intimnosti. @ lju avi ste maštoviti i !nate da se i!ra!ite. pa se odate poro#ima. ali kada se vežete !a stalnog partnera i !asnujete porodi#u. Cako !apla'ete i mu'e vas tu%e rige.K8EOL7KV Cava) *mate sposo nost komunika#ije sa ljudima i diplomatskog šarma. +erni ste partneru.u vam može iti smetnja vaša sentimentalnost.stvari. "otre na vam je podrška.o je naj olje le'iti odgovarajućom. ako joj se prepustite. "o svaku #enu se u!državajte od pića. #revima. &ećete iti pošte%eni ni psihi'kih pro lema. ali ne i odgovornost koja sa njom ide. >uhovna komponenta lju avi vam je veoma važna. @opšte. Cju av vam je važna. "a!ite se olesti !avisnosti. a da i ne govorimo o narkoti#ima. oem ste. "otre na vam je. @ poslu niste aš najrevnosniji. dosta ste predisponirani olestima.o može iti. +olite de#u i udo nost doma. i!me%u ostalog. +i potajno želite vlast. "orodi#a vam je sve. -lonite se toga. . <elite da stvarate i gradite. /olesti unutrašnjih 38 . "ridajete važnosti o ostranoj privrženosti i vernosti. Skloni ste piću. a njegova prekomerna upotre a je i!vor svih !ala. pa 'ak i umišljenim.

jer su !a njih idealan plen ponosni i prin#ipijelni ljudi kao vi.798KLEJV >evi#e) "osedujete naglašen osećaj i potre u !a redom. ali koji će vas dostojno repre!entovati i van kruga porodi#e. postajete pravi ro lju avi. O! iljni ste i organi!ovani. +odite ra'una o njemu. . već je to pitanje vašeg karaktera. * kad radite !a drugoga. /olesti od kojih olujete su naj'ešće psihosomatske. /udite što više opušteni i i! egavajte nervne napetosti. "ro leme vam najviše stvara sr#e i #elokupan kardiovaskularni sistem. onda su to prave eksplo!ije. ali su kod vas previše dominantne.eško se !alju ljujete. gde se drugi lako i!vuku. "onekad ste pravi sno . 3er vi ste u stvari am i#io!ni i potajno priželjkujete pri!nanje i divljenje okoline. +rlo ste pre#i!ni i analiti'ni. @koliko maksimalno ne vodite ra'una o svom !dravlju moguće su teške olesti. /irate partnera koji vam odgovara li'no.organa najviše ugrožavaju vaše !dravlje. a kada neko osvoji vaše sr#e. prosto ro ujete potre i da udete savršeni. (li ako vas nadvladaju. @ životu želite da rušite tvr%ave koje su drugi podigli. a to se 'esto dešava. !a vas je to opasnost. Ono 'ega se prihvatite umete i da dovedete do kraja. vi imate dosta prijatelje i kro! život plovite punim jedrima. Odgovaraju vam više uo i'ajeni i jednostavniji poslovi. -6+ 2 6S4 *52 )2 S4 2I! (K8EOL7IV . * pored toga. 3er vi !aglavite tamo. 4uvajte se sumnjivih tipova. .o su do re oso ine. umne poslove. kao !emljoradnja ili ru'ni radovi. &emate dovoljno vremena !a intimnosti i li'ne stvari. $nate da se nametnete i o'ekujete javna pri!nanja. ali ako se u njih upustite. .o nije !ato što nemate sposo nosti !a složenije. 0a#ionalni ste i emo#ije do ro kontrolišete. +V 2 6S4 *52 )2 S4 2I! (6786:LO:V Cava = O879L7NV >evi#e) +i ste vredna oso a. -ontrolišite ga i predu!imajte preventivne mere. *mate solidno !dravlje.6786:LOOV Cava) Se e smatrate #entrom sveta. $nate iti ra!metljivi i igrati se sa tu%im osećanjima. &e želite da se iska!ujete i potiskujete svoj ego. (vanture van raka.o je ha!ardan posao i stvara neprijatelje. $ato plaćate #eh u životu jer se to odražava i na vaš uspeh i na vaše !dravlje. @ lju avi želite da dominirate. $ato 'esto nervirate mnoge i! svoje okoline. @ svakom poslu koji radite unosite novine i !animljivosti. 4)I2 6S4 *52 )2 S4 2I! (O879L77V . $a vas je najpreventivnija opuštenost i vo%enje ra'una o ishrani. su po vama nepotre ne. jer ste u! to i vrlo kriti'ni prema 39 . .

rudite se da udete otmeni. *pak. (li kasnije doživljavate pravu i kompletnu lju av. $dravstveno su vam najugroženiji a domen i simpatikus. ali ne i hladni. >užnost kod vas ima prednost u odnosu na erotiku. ali se u neverstvo retko upuštate. @ njoj ima emo#ija. @ društvu ste prijatni i lju a!ni. $dravstveno stanje vam je promenljivo. do 'vstog i uti#ajnog mesta u služ i dola!ite relativno kasno. *mate ra!umevanja !a druge. . uglavnom ispadne do ro. "onekad poželite da to promenite. ali se može desiti da i!neverite partnera. @pravo !ato što ste takvi. >ržite se stava da ne možete !ažaliti ! og re'i koje niste rekli. Migijena vam puno !na'i u preven#iji. Cju av je !a vas smisao svega postojećeg.a u!držanost je ustvari nedostatak hra rosti. @ lju avi ste u!držani. @ svemu ste sra'unati i ne poka!ujete lako svoja osećanja. &edovoljno ste imuni na infektivne olesti. "rakti'ni ste. ipak ste u!držani. 3oš kako !nate da se !arad interesa prilagodite trenutnoj situa#iji i odstupite od nekih svojih prin#ipa. 3er sve što radite. ako je to u vašoj moći. &ajlakše i najradije komuni#irate sami sa so om. -lonite se medikamenata. -orektni ste. *mate osetljivu kožu i 'esto pro leme sa 40 . ili pote!a koje niste povukli. strpljivi i uporni.drugima i prema se i. &o na položaj se ne pro ija lepim manirima. . šarmantni i da imponujete. "omoći će te svakom. Savest vam radi i niste !lo ni. . 0642 6S4 *52 )2 (N8 do 768:7L6JV +age) S4 2I! *mate visoke ideale i sve !amišljate da tre a da je harmoni'no. (li život je sve samo ne harmonija. 0adije ste podre%eni nego nadre%eni. *ako do ro pro#enjujete stvarnost.akvi ste u opho%enju i u poslovima. ali i!nis je i!nis. naro'ito posle duge ve!e kada svi misle da o tome nema ni govora. &aj'ešće su u pitanju laki flertovi. . *mate uspeha u intelektualnim poslovima.rudite se da udete verni. ali retko uspevate. a leže vam i druge vrste poslova. e! o! iljnih posledi#a !a sta ilnost ve!e. $ og vaše stidljivosti lju avne ve!e su u po'etku hladne i nekad se !avrše pre i nego što !apravo po'nu. iako vi nikad prvi ne po'injete W tu'u W. @ odre%enim situa#ijama uspevate da do%ete u suko sa drugima. u suštini vi ste skromni i nenametljivi. Moguće su komplika#ije sa jetrom i pankreasom. (ko do toga do%e onda ste spremni da se sve i!držite i iska!ujete hra rost i odlu'nost. strasti i prijateljstva. alkohola i narkotika. +ernost vam nije imperativ. *ntui#ija vam govori da je tako naj olje. Detajte pored vode i unosite dosta vitamina u svoj organi!am D64)2 6S4 *52 )2 (798KLE9V = N8 +age) S4 2I! Stidljivi ste i 'esto i! egavate da se otvoreno suo'ite sa itnim stvarima u svom životu.

pa 'ak i diplomata. /lagotvorno na vas deluju ra!onode i i!leti. pa onda uživati.u režnim organima. *ako ste privla'ni !a suprotan pol u lju avi vam ne odgovaraju promene. Oslo o%en radnih i svih drugih o ave!a. (li !ato svoje opredeljenje u lju avi ne menjate. od vremenskih prilika pa do dnevnih doga%aja. +olite životne i!a!ove i dinamiku. a u raku nekako vremenom dola!i do promena. nervi. pre i se reklo uredni. "o vama je idealna varijanta napraviti veliki posao. $dravlje vam je solidno. Sami se i ste naj olji lekar. S6+ M2 6S4 *52 )2 S4 2I! (6:8O6L:EV +age . &a poslu ste. ali to je samo vaša maska. Od ruke vam ide trgovina. jer ta'no osećate šta vam smeta . /r!i ste u reak#ijama. &e marite mnogo !a kritike i mišljenje okoline o vama. Sve je to olje pre raka. "oneko i pomislio da ste pasivni i ne!ainteresovani. koje vas deprimiraju. do ro !araditi. -ada hoćete umete da udete takti'ni. OS M2 6S4 *52 )2 S4 2I! (K8EOL7IV . $ og toga rak može upasti u kri!e. 0edovna kvalitetna ishrana i topla re' na vas imaju najpovoljniji uti#aj. $ og toga 'esto niste dovoljno o jektivni. nego sistemati'ni. +aš životni put vas može odvesti daleko od mesta ro%enja. >o ro !nate šta se oko vas doga%a i 'ekate pravi trenutak da ostvarite svoj #ilj. . 0omanti'nost i pažnja. žu'.6:8O6L:6V +age) -od vas se sve !asniva na emo#ijama. tada nema !austavljanja do po ede. Možete imati manjih pro lema sa gro!ni#ama i !ara!nim olestima. . Svugde se snala!ite e! većih pro lema i daljina vam ne pada teško. osim jedne = potrošiti nova# na lepe stvari.K8EOL7KV Dkorpiona) +i ste oso a 'vrstih na'ela.6S2 6S4 *52 )2 S4 2I! (768:7L69V . $ato naj olje uspevate u onim sferama i situa#ijama gde uspevate da pomirite protivre'nosti i oprdeliti se !a kompromis. posredovanje. već se neprekidno krećete. >o ro se orijentišete u prostoru i odgovaraju vam poslovi u kojima ta sposo nost dola!i do i!ražaja.ežite 'istoj lju avi. Od organa su vam najosetljiviji o'i i nos. kom inovani sa erosom su vaš re#ept. $dravlje vam je podložno spoljnim uti#ajima. u kojima niste na jednom mestu. a šta pomaže. -ad krenete. Migrene.6786:LOOV Dkorpiona) 41 . a one idu i! krajnosti u krajnost.

"omoći ćete nevoljniku. +rlo ste otvorena oso a prema svojim drugovima i prijateljima. !a vas su prava propast i nikada ih ne prihvatate. Mogu vam !adati pro leme seksualni organi.O ožavate opasne situa#ije i !animanja. 4uvajte u rege i udove. ešika. $ato morate iti u!držljiviji i umereniji. $ato možete iti uspešni u ra!nim !animanjima i poslovima. koleri'ni temperament koji permanentno potiskujete u se i i velika koli'ina energije. "ožrtvovani ste. Mede#inu ne uvažavate mnogo. @ lju avi ste nai!gled 'udak. Spe#ijalista ste !a rešavanje konspirativnih situa#ija. . odradio je najveći deo posla. &iste !a trgovinu. "ridajete važnosti eti#i i humanim ljudskim odnosima. "iće i narkoti#i su !a vas i!u!etno štetni i opasni. ali ste u osnovi sasvim normalnih prohteva. Svakodnevne rutinske radne o ave!e. +elikodušni ste i prijateljski nastrojeni. $ato okolini delujete da ste emo#ionalno hladni. * neće iti ra!o'aran. Cako prepo!najete protivnika i upuštate se u or u. 3edino je teško prodreti do vas i skrenuti vam pažnju na se e. +V +6S64 S4 2I! (O879L77V . *ako #eo život provodite u traganju !a paravom merom svih stvari ne !a oravljate ni ovo!emaljske vrednosti. mogu vas slomiti pre vremena. svakodnevna kolote'ina. *!a!ovi su ono što vas inspiriše i omogućuje da utrošite svoju ogromnu energiju na na'in koji vama najviše odgovara. $a vas nije pro lem da o avljate više poslova istovremeno i da imate više !vanja. Smatrate da sve ima neki svoj red koji se mora poštovati. -ontrolišete svoj temperament i nikad se previše ne u! u%ujete. Mladnokrvni ste i inteligentni. +olite da putujete. -o to uspe.798KLEJV Strel#a) +i ste nepopravljivi optimista. 42 . pa to nekad i !asmeta. (li kada ste u vašem svetu menjate li#e i temperament. +rlo 'esto ste usamljeni i prijateljstva nala!ite tek na velikim daljinama.eško vas je !adovoljiti. $dravlje je do ro. $a !dravlje se ne morate rinuti. "reterana potre a !a u! u%enjem. 'ak i idealista. i dugim šetnjama. 3edino tada osećate da dišete punim plućima. +6V642 6S4 *52 )2 S4 2I! (6786:LO:V Dkorpiona = O879L7NV Strel#a) +i živite u nekim višim sferama i svakodnevni život !a vas ne postoji. Ce'ite se jednostavnom ishranom. mundijalista ste. ili 'ak pra!ni. ali !nate da sa'uvate svoje. (li morate imati na umu da sve to donosi ri!ik i opasnost. ?konomišete sa svojim snagama i !nate da ih usmerite prema pažljivo oda ranom #ilju. a pose no ne volite medikamente. prostata. ali !ato i jako !ahtevni u lju avi. @ svemu tražite humanost i du lji smisao. *mate sklonosti da se avite naukom i to od eg!aktnih do okultnih.

4uvajte se preloma kostiju. Cojalni ste i nikad se ne unite e! ra!loga. sa de#om. @spešno namećete svoj autoritet. kao što je !emljoradnja. u su! ijanju kriminala. *pak ste sa svima na distan#i. ali šta je tu je. ali !nate da se vežete !a pravu oso u. . ali što je još mnogo važnije. *pak vam se dešava da imate više od jedne stalne ve!e.o je !a vas spasonosno. +erujete lekarima. mehanika. kuću i sve jednostavne poslove oko nje koji vas odmaraju.odi vam 'ist va!duh i kada vas niko ne u!nemirava. @!imajte preventivna sredstva i trudite se da što više udete do ro raspoloženi. utinama i reumama. vid vam nije aš naj olji.ako%e. Možda nešto sa vratom i unutrašnjim žlje!dama. !glo ove. /rak je !a vas stamena institu#ija i popustljivi ste da i ga o'uvali i prilagodili se partneru. >o ri ste u mnogim poslovima. @ lju avi ste strasni. a sport vam je naj olji lek. <ivahnog ste temperamenta i to se oseća i u vašim lju avnim ve!ama. Marmoni'nog ste !dravlja jer mu posvećujete pažnju. Možete imati pro lema sa krstima. +i svesno žrtvujete emo#ije da i ste ili što uspešniji jer !nate da te dve stvari teško idu ruku pod ruku. +olite de#u. . >inami'na ste li'nost i pokrećete mnoge poslove. u medi#ini. @vek ste podjednako raspoloženi i kooperativni. u humanim i so#ijalnim ustanovama. "onekad ste previše melanholi'ni i pesimisti'ki raspoloženi. Sve shvatate o! iljno i vrlo ste dis#iplinovani. *mate osetljive kosti. me%utim ro ujete radu i kad se !ahuktate niste u stanju da se !austavite. +olite ra!nolikost. što će iti povoljno !a vaše !dravlje.Steći ćete solidno imanje. ali je i to o last u kokoj tragate !a du ljim smislom. +V +6S64 +)51 *52 )2 (N8 do 768:7L6JV 3ar#a) S4 2I! (m i#io!ni ste i organi!ovani. 0ado ste vi%eni u ra!nim društvima.6:8O6L:6V 3ar#a) S4 2I! 43 .ako%e lako do ijate prehladu i reumu. +odite ogat društveni život i volite putovanja. @živate u svojoj porodi#i i ona !a vas prdstavlja alfu i omegu. $dravlje e! i!raženih pro lema. "reviše.ada vas iritira li!ina drugih ljudi i odgovara vam usamljenost. @ lju avi ste realni i ne o'ekujete ajke. nauka. uživaćete u životu. .oga ćete se uspeti oslo oditi tek u starijim godinama. O nevernosti nema ni govora. ?legantni ste i plemeniti. Možda pomalo hladni i prora'unljivi. +V +6S64 0)V *52 )2 (798KLE9V Strel#a = N8 3ar#a) S4 2I! +aša toleran#ija i poštenje su naglašeni. . . +V +6S64 4)6F *52 )2 (768:7L69V . gra%evinarstvo. Odgovaraju vam poslovi sa ljudima. .

&agle meteorološke promene nepovoljno uti'u na vaše !dravstveno stanje. $a vas naj olju preventivu predstavlja umereno napre!anje i kretanje. "ro lem vam mogu iti vrat. $ajedni#a sa vama pruža sigurnost jer ste vredni. @ lju avi ste emotivni i naravno. kretati se mnogim putevima. "oslovi koji vam odgovaraju su svi kod kojih se traži originalnost i inspira#ija. *ako ste uporni nedostaje vam !avršni udara#. >ruštveni ste i do ro se osećate samo u spontanim situa#ijama. ali vas to ne može slomiti. . &aprotiv. +as partner poštuje i vama je to dovoljno. <ivite u svom svetu. +V +6S64 D64V)4 *52 )2 S4 2I! ( (6:8O6L:EV 3ar#a . 'ak i na svoju štetu. ali ćete imati rojne i moćne neprijatelje. *nklinirate ka hroni'nim olestima. 44 . Odgovara vam veoma široka lepe!a !animanja. ali se u užem krugu do ro snala!ite.Sta ilni ste i re!ervisani. verni i skromni. >o ro vam idu eg!aktne nauke. One su neo'ekivane. >o ro !nate koji su vaši #iljevi i ograni'enja.o je !ato jer vodite ra'una o svom na'inu života. @vek ste u pokretu i svugde vas ima. u mede#ini. O'ekujete da takav ude i vaš partner. "onekad ste mirni. >rugi ne misle tako. Mumana ste oso a i rado pomažete drugima. *ako vam smisao !a humor nedostaje vama li'no to nesmeta. pomalo vas se plaše jer ste strogi i u odre%enim situa#ijama se namećete. umetnost. "rvi prihvatate nove ideje. posedujete ogatu maštu i kreativnost. 4uvajte ih se. @ životu vas 'ekaju mnoga iskušenja. Mnoge stvari na koje se drugi U pale U.6786:LOOV +odolije) +i i ste menjali svet. preu!imajući kontrolu nad situa#ijom koja se dešava. &e odgovaraju vam hijerarhije i ne trpite nikog i!nad se e. a ponekad ra!draženi da ni sami ne !nate šta se to dešava. Spremni ste sve što imate da podelite drugima. O se i imate po!itivno mišljenje. -ada !avršite svoje o ave!e volite da odete na neka usamljena mesta.K8EOL7KV +odolije) Originalnost i nekonven#ionaalnost su vaše glavne odlike. noge. u ankarstvu. nekonven#ionalni. moraćete da platite ne aš naklonjenom sud inom. *mate puno prometejskog u se i. trudite se da svima oko se e pomognete. >o ro se snala!ite u uniformama. +V +6S64 064 *52 )2 S4 2I! (K8EOL7IV . . &iste društvena oso a. so#ijalni poslovi. /olesti od kojih naj'ešće olujete su ve!ane !a sla u #irkula#iju krvi. pluća. &arav vam je ćudljiva i teško je predvideti vaše reak#ije. vas ni ne doti'u.alente koje ste do ili ro%enjem. *!vojevaćete mnoge po ede. -ako starite tako vam se !dravlje sta ili!uje i popravlja. ali nikad svesno ne nanosite !lo drugima. Odgovaraju vam poslovi koji traže strogu primenu propisanih pravila i ne previše mašte.

@la!ite u ra!ne poslove 45 . "iće i pušenje na vas naro'ito nepovoljno uti'u. Skloni ste ra!nim olestima. "onašate se više u skladu sa intui#ijom nego sa ra!umom. "rihvatate se i najtežih !adataka ako je to u višem interesu. stopala. Osetljivi ste na temperaturske os#ila#ije. koža. +V +6S64 . migrene.re ali i ste malo više misliti i na se e. Svoju slo odu #enite i!nad svega. šetajte i ra!novrsno se hranite. . +V +6S64 S6+M *52 )2 (O879L77V . @ poslovima vam nije najvažnija !arada. a uklju'ujete se u sve i svašta. Cako vas je u editi i prihvatate stavove društva u kome se krećete. @mereno radite u adekvatnim temperaturskim uslovima i ra!novrsno se hranite. @ poslu se oslanjate na iskustvo starijih kolega. jer i vama se to dešava.$a vas nema tajni i sve kon#e r!o pohvatate. a ogami ponekad i ne. @ lju avi imate sreće. "onekad će to iti do ro i korisno !a vas. &iste dovoljno samostalni. Osećate dugu i istrajnu lju av i naj olje se osećate u krugu porodi#e. ?motivno niste uravnoteženi. &iste imuni na ra!ne olesti. &iste lju omorni opraštate neverstvo. Cako praštate tu%e greške. ina'e i sve ilo daleko povoljnije !a vas. /olesti od kojih najviše tre a da se 'uvate su olesti sr#a i nervnog sistema. Cimfni sistem.6S4 *52 )2 S4 2I! (6786:LO:V +odolije = O879L7NV 0i e) +ama je u svemu potre an me#ena ili patron. $ato morate puno voditi ra'una o svom !dravlju. $ahvalni st i vredni. (ko se profesionalno avite ne'im drugim odvojite malo vremena i !a takve aktivnosti.o se grani'i sa nekontrolisanom lakomošću. koji vam mogu o! iljno ruinirati i !dravlje. $dravlje vam nije 'eli'no. "onekad je i vama samima teško da shvatite šta osećate. pun promena i neo'ekivanih o rta. krvni pritisak.798KLEJV 0i e) S4 2I! +ama sleduje uran život. /irajte suva oravišta. Smeta vam vaš ideali!am. /ilo i !a vas korisno da se avite poslovima koji smiruju kao što je povrtarstvo i uopšte rad na !emlji. Sve životne sokove i ste da upijete odjednom. *mate smisla !a psihologiju i do ri ste u poslovima gde je tre a primeniti. . (ko se ne kontrolišete imaćete velikih pro lema. Cako uspostavljate komunika#iju i posvećujete se oso i sa kojom ste u ve!i. +V +6S64 OSM *52 )2 (798KLE9V 0i e = N8 Ovna) S4 2I! Osećanja su vam konfu!na. "reviše ste osetljivi i veoma komplikovama oso a.

. vatreni Q. Dto je situa#ija haoti'nija vi olje i! nje isplivate. pa 'esto rano stupate i u rak. Cako podpadnete pod uti#aj partnera. :ada izradite kartu/ prvo je neko vreme pa7ljivo posmatrajte. i psihi'kim olestima. Me%utim u opštim ! rkama i opasnostima se do ro snala!ite. fiksni. vodeni.. "rema drugima ste tolerantni. &akon toga. te da li je više naglašena leva polovina karte ili desna. 0omanti'ni ste i osećate više platonsku nego fi!i'ku lju av. 2enite religiju i duhovnost. 0ano doživljavate prva lju avna iskustva. $dravlje vam je nežno.o o i'no nije aš najsrećniji i! or. 5očite prevladavajuću kvalitetu znakova Q kardinalni.nepromišljeno i lako vas je nasamariti. va!dušni.. gledajte koji elemenat prevladava u karti ili se možda nala!i u manjku Q !emljani. Odgovara vam 'esta promena !animanja jer se teže možete skrasiti na jednom mestu. . 0o#ledajte u kojem kvadrantu se nalazi najveća kon(entra(ija planeta. +i se nikad ne žalite na okolnosti u svom životu. "ravilno rasporedite svoje snage i kontrolišite svoje emo#ije. as#endent. kao i eventualni manjak. $ato materijalna sigurnost nije vaša ja'a strana. *mate teškoće sa snom. gornja ili 46 . venama.(!enit) B. kao i as#edent i M2 = ?. promenjivi Q. tako%er gledate položaj svih planeta u !nakovima. ali i M2.:I9 : )4I 1. inklinirate ka olestima nogu.ledate sve planete. 45M D62-6 S4)O*O.

te položaj vladara sun'evog !naka.. veliki krst. i 9. partnerstvo = :. planete u njima i polo!aj njihovih vladara Q lju av. pitanje inkonjuk#ija. ali i o samoj prirodi spomenutih aspekata = uglavnom se puno spominju trigoni i kvadrati. te planetu sa najviše aspekata. itd. a takodje je itan i M2. nasledstva = 6. . @o'ite da li postoje medjuso ni aspekti i!me%u Sun#a. sekstili. G. o itelj. O manjku i prevladi odredjenih aspekata i isto tre alo nešto vise reći. odnosno. !dravlje = J. koji se nala!i u vlastitom !naku. polje. polje. Mesečevi (vorovi i !na'enja retrogradnih planeta mogu se uklju'iti u tuma'enje.. finansije. (ko su vladari horoskopa uklju'eni u velike konfigura#ije. i I. polje. E. polje. odnosno da li neka vrste aspekata u karti nedostaje. polje. &a'elno smatram da nije dovoljno gledati samo vladara as#edenta e! Sun#a i Mese#a. >.. kao i njegov vladar. 0o#ledajte vrste aspekata = da li prevladavaju konjuk#ije. polju. pose no se skon#entrišite na ona polja. Mese#a. svetla Q Sun#e i Mese# Q u !naku. veliki trigon ili Xod. i 7N. K.akodjer. Za kraj zapamtite da aspekte tuma'ite prema nekoj važnosti = prvo gledate aspekte vladara horoskopa sa ostatkom horoskopa. posvetite im pose nu pažnju. koje ne uklju'uju svi astrolo!i u svoja tuma'enja. trigoni. a takodje mislim da Sun#e i Mese# tre a sa podjednakom važnosću tretirati i u ženskom i u muškom horoskopu. polje. vladara as#edenta. neaspektiranoj planeti.. kao sto su Stelium. . te aplika#ionim i eg!aktnim aspektima posvetite vise pažnje. :. 2akon to#a/ #ledate vladare horoskopa = as#edent. 1I. Q @. &a pose noj temi o jašnjavam o 'vorovima i ostalim stvarima. 0ose$no uočite da li postoje velike konfigura#ije aspekata. aspektima.donja . 0ose$nu pa7nju posvetite i planeti. kvadrat. eg!aktnih i separa#ionih aspekata. * još = raš'istiti pitanje or isa. nego separa#ionim 47 . koja se odnose na doti'no podru'je. opo!i#ije. Ovisno o tome koje 7ivotno podru'je !anima oso u. kao što već napomenuh ta tema je još u ra!voju. kojoj gledate horoskop. 76. ali i 7.. školovanje = E. ako takvog ima. A. posao = J. kvadrati.. i 77. i K. . as#edenta i njegovog vladara. de#a = O. H. te ulogu aplika#ionih.

Možemo reći da su u !agrljaju. ne nudi nam se previše i! ora i možemo se samo okružiti hrpom knjiga i 'itati. koje se nala!e u povoljnom !a se e !naku. 'itati. -ada imamo dve povoljne planete u istom !naku. prignje'ena. "riroda aspekta proi!la!i i! sim oli#kog !na'enja prirodnog roja s kojim delimo EJN stepena !odijaka.da li je do ar ili los spekt !avisi od prirode te dve planete i njihovom meduso nom odnosu. Strel#a. kada se susretnemo s pojmom astroloskih aspekata. o ris je 7 stepen i to je konjuk#ija. onda je ta konjuk#ija povoljna. stelijum naglasava !nak u kome se nala!i kao i ku#u. što će !avisiti od or isa koji ih deli.&a po'etku i!u'avanja astrologije tj. -ada je konjuk#ija u jednom !naku ona je onda povoljnija nego kada se nala!i na prela!u i! !naka u !nak. :onjunk(ija je aspekat susretanjaQpreklapanja 6 planete na me%uso noj udaljenosti K76 stepeni. a kasnije ra!umeti.9 stepeni. opo!i#ija. ali ukoliko je samo jedna od njih pomalo !la. *stina je da u natalu ima toga dosta što se mora o jasniti. :O2-5:!I-5 dve ili vise planeta nazivamo stelijum.radi#ionalno su važni oni aspekti koji su re!ultat podele #elog kruga s prirodnim rojevima. tj.kih aspekata (spekti su ra!li'iti geometrijski odnosi i!medju planeta. spojene i deluju !ajedno. (ko pak imamo dve planete u istom !naku. shvatićemo posmatrajući glum#e koje su u'esni#i.. kada su jedna li!u druge od udaljenosti N do Z. :onjunk(ija I tj ?AI stepeni EJNA7YEJNYN @gao od EJN stepeni. . Strel#a i Mese# na :-tom step. $na'i.o su konjuk#ija. druga će se osećati veoma loše. &roj 1 povezan je sa zdru7ivanjem/ novim početkom/ ojačanjem/ velikim zaletom . ako je o ris jednak nuli. a Mese# na O-tom stepenu tako%e Strel#a. kvadrat i sekstil. :O2-5:!I. @koliko se radi o dve sretne planete.. trigon. a o e su 48 . @ ovom aspektu se te dve planete ore !a isti polo!aj. . "lanete su !družene. 3edno drugo poja'avaju i naglašavaju. ako se npr. ako je Sun#e na :-tom step. Osnove astrolo. jer oseća pritisak.. *sto tako.. Me%utim. :O2-5:!I. da li se radi o olnom ili sretnom stisku.je aspekt gde se dve planete nala!e u istoj dekadi tj. dok nam se sve ne pomeša u glavi. odnosno N stepeni na!ivamo konjunk#ijom.. Sun#e nala!i na :-om stepenu Strel#a. one se možda i raduju ovom susretu.

pa je radi toga to aspekt o#ledala.noć. Ovaj odnos ra!dvaja sve !odija'ke !nake ili kuće preko 7KN stepeni i uo'ićete da uvek deli krug na dve jednake polovine.žensko. vitalnost. Opozi(ija 1HI EJNA6Y7KN &roj B je $roj suprotnosti/ dvojnosti/ polarnosti/ napetosti . shvatanja i avljenja vlastitom suprotnošću. "lanete koje su pove!ane trigonom deluju medjuso no uskladjeno. "lanete koje se nala!e u opo!i#iji u horoskopu. !ato se ovaj aspekt mo!e i!ra!iti i kao velika pasivnost ili VlenjostV. stoje jedna nasuprot druge.pasivno. (nalogan je planeti @ran koja je slo odarskog tipa. odnosno uravnoteženo. 49 . O0OZI!I. odnosno promatranja.primanje.9 step. direktan sudar ili ! ližavanje a !atim udaljenje. mućko .opo!i#ija koja spaja srodne !nake i nije toliko stetna. *! suprotnosti ( roj 6) nastaje pomirenje s nastankom treće op#ije ( roj E). harmoni'noj. lagodnost i sre%enost.. mlado . ali daleko inten!ivniji i eksplo!ivniji od nje jer poja'ava potre u da se spoje dve suprotnosti FOvan i +aga. On je prirodom li!ak konjunk#iji.u i!gonu to je onda losa konjuk#ija. uravnoteženost. aktivno . opo!i#ije planeta u i!gnanstvu ili padu mo!emo da ka!emo i da su opasni. medutim opo!i#ija je aspekt !a koji mo!emo da ka!emo da je los. "redstavlja sve vrste suprotnosti kao npr. lepota . davanje . i isto kao i prethodni do!voljava o ris od Z. "rin#ipi koje ove planete predstavljaju su u vitalnoj.A dan .staro. ali ne nužno i do roj ve!i. ugladjenost. Cav i +odolijaG i traži otvorenu konfronta#iju. ?nergija i!medju njih te'e s lakoćom i kontinuirano. oportunisti'og raspoloženja.ružnoća. *!medju planeta postoji snazna napetost i silovita privlačnost/ iako ne postoji zdru7ivanje i svaka planeta stoji sama za se$e. Opozi(ija je odnos planeta pod uglom od 7KN stepeni a do!voljeno odstupanje J-K stepeni. #rno . +a!no je re#i da mo!ete imati i planete koje su neaspektovane.elo.je u ugao i!medu dve planete od 7KN step. 4ri#on 1BI EJNAEY76N E predstavlja harmoniju. O0OZI!I.

4)I1O2 je aspekt od 76N step.* isto kao i konjuk#ija do!voljen je o ris od Z.4ri#on je najsretniji odnos dve planete koji podra!umeva ugao od 76N stepeni pri 'emu je do!voljeno odstupanje od J-K stepeni.velikom ratniku. @ planetarnom sim oli#i ovo je aspekat koji pripada planeti Mars . :vadrat je odnos planeta pod uglom od IN stepeni a do!voljeni or is je J-K. povoljne podrške i sretnog ra!voja pa je i najpoželjniji od svih. On spaja u !odija'kom krugu !nakove ili kuće koje su istog elementa Fvoda. On ra%a ak#iju. Me%utim. imaju iste stavove i shvatanja i na isti na'in poimaju svet i okruženje . 4)I1O2 I S6:S4I* su vrlo srodni aspekti koji daju opusten odnos planeta medutim isto va!i i !a ove aspekte kao i !a konjunk#iju moramo da o ratimo pa!nju na planete. Sekstil AI EJNAJYJN 50 . promatraju se kao dva podjednako kvalitetna suparnika. ?nergiju kvadrata je lakše usmeriti i ona je delotvorna. @ ovakvom odnosu se nala!e sve planete koje su u !na#ima ili kućama istog kvaliteta Fkardinalni. :V +) 4 je aspekt koji je po sna!i delovanja drugi. vatra. do!voljava o ris od Z. odmeravaju snage i napadaju. :vadrat @I EJNAOYIN Detiri predstavlja napetost dve opozi(ije (>JBKB"/ zato je ta napetost dru#ačija od napetosti same opozi(ije. naporan. planete u vodenim !na#ima u trigonu. a koje su ipak motiv !a najveće dosege u nasim životima. 4etiri predstavlja !emaljski krstH to je energija koja je najviše pove!ana s trpljenjem u materijalnom smislu i s preprekama koje susrećemo svakodnevno.emotivnim 'ulima. Mnogo trigona u ne#ijoj karti u la!ava druge lose aspekte ali mo!e dati i lenjost.9 stepeni.rigon je u planetarnoj sim oli#i analo#an velikom -upiteru. kada imamo kvadrat koji npr. !emljaG . -a!emo da dve planete prave kvadrat kada su udaljene jedna od druge IN step. te je više priklonjena konkretnom. suko i i!a!ov koji je teško kreativno usmeriti pa uglavnom donosi konflikt strana.. fiksni. aspekat je rasta. realnom i fi!i'kom delovanju. va!duh.to !na'i da su npr.. . :V +) 4 je i!u!etno nepovoljan aspekt. promenljiviG me%utim !a ra!liku od prethodnog one se ne podržavaju već su u otvorenom suko u.9 step. 4etiri je sim ol 'etiri elementa koji se medjuso no suko ljavaju i reagiraju jedan na drugog. vodu sa vodom i td.spaja vatru sa vatrom.

#eo krug ima EJN stepeni.ali o tome #emo kasnije da vas ne ih ! unila. Ovan i /li!ana#.?. S6:S4I* je kada su dve planete udaljene jedna od druge pod uglom od JN step. Sekstil je udaljenost dve planete od JN stepeni a do!voljeno odstupanje :-9 stepeni.i aspekti . odn. ženske !nakoveQkuće. Sada #emo da pogledamo koje aspekte prave vase planete na slede#i na#in. spekti su u#lovi pod kojima se meduso$no nalaze planete/ tako postoje pretezno do$ri i prete7no lo. kardinalnom Ovnu. >akle. >akle. @ka!uje na male radosti.ti vatrenom/ promenljivom Strel(u i oni #ine vatreni trou#ao.. 1BI. kada 51 ..ti vatrenom 'iksnom *avu. 3ara# i 0i eG ta'nije one koje pripadaju istom polaritetu što !na'i prve u okolini muške . Oni koji su se pomu#ili. !adovoljstva. 4o je opozi(ija/ to je napetost koja je ipak motivirana da uspostavi harmoniju. /lago je povoljan aspekat koji opisuje poten#ijalne mogućnosti koje !ahtevaju ak#iju da i se materijali!ovale i možemo ga uporediti sa veselom +enerom. -ada smo postavljali planete stepene smo ra'unali u suprotnom smeru od ka!aljke na satu isto tako ih ra#unamo i sada. planetom osmeha.. Sada imate svoju kartu/oni koji su kartu napravili kompjuterski ve( imaju aspekte tako da odmah mo#u da predu na dru#i deo teksta. i do!voljava o ris od Z. da se vratimo na (S"?-. B>I. -O&3@-2*3( je aspekt gde se dve planete nala!e u istoj dekadi tj. 4o je $roj aktivne harmonije. svakom !naku pripada EN stepeni. 4)I1O2 I S6:S4I* su vrlo srodni aspekti koji daju opusten odnos planeta medutim isto va!i i !a ove aspekte kao i !a konjunk#iju moramo da o ratimo pa!nju na planete. *!medju planeta koje su pove!ane u sekstilu vlada radna atmosferaH njihova pove!anost 'esto se i!ražava kao radni elan i životno veselje. $odija#ki krug se sastoji od 76 !nakova. /ik i 0ak. Sa lakoćom ćete uo'iti ovaj aspekat jer spaja planete kro! svaku drugu kuću ili !nak Fnpr. ili vredni i napravili sami kartu !a sada imaju samo planete.: step. 2ulti stepen $odijaka pripada vatrenom.est je produkt suprotnosti i harmonije (BK?".

@ ovom aspektu se te dve planete ore !a isti polo!aj.*C i .O&.9 stepeni.spaja vatru sa vatrom. Mnogo trigona u ne#ijoj karti u la!ava druge lose aspekte ali mo!e dati i lenjost.. je aspekt koji je po sna!i delovanja drugi.opo!i#ija koja spaja srodne !nake i nije toliko stetna. -ada imamo dve povoljne planete u istom !naku.9 stepeni.. Sada #emo malo pojasniti glavne aspekte po njihovoj prirodi delovanja .lavne aspekte mo!emo podeliti na prete7no povoljne i prete7no nepovoljne. a Mese# na O-tom stepenu takode Strel#a o ris je 7 stepen i to je konjuk#ija. 0retezno nepovoljni aspekti su :V +) 4 I O0OZI!I:V +) 4 je i!u!etno nepovoljan aspekt. kada imamo kvadrat koji npr. -+(>0(.9 step. ako je Sun#e na :-tom step.su jedna li!u druge od udaljenosti N do Z. Strel#a. :O2-5:!I. . do!voljava o ris od Z.* isto kao i konjuk#ija do!voljen je o ris od Z.*C je kada su dve planete udaljene jedna od druge pod uglom od JN step. onda je ta konjuk#ija povoljna..9 step. i do!voljava o ris od Z. S?-S. :O2-5:!I-5 dve ili vise planeta nazivamo stelijum. *sto tako ako je o ris jednak nuli.tj.da li je do ar ili los spekt !avisi od prirode te dve planete i njihovom meduso nom odnosu. O0OZI!I. -ada je konjuk#ija u jednom !naku ona je onda povoljnija nego kada se nala!i na prela!u i! !naka u !nak. Strel#a i Mese# na :-tom step.: step. vodu sa vodom i td.. Strel#a. i isto kao i prethodni do!voljava o ris od Z.0*. -a!emo da dve planete prave kvadrat kada su udaljene jedna od druge IN step. Sun#e nala!i na :-om step.O& je aspekt od 76N step. medutim opo!i#ija je aspekt !a koji mo!emo da ka!emo da je los. O"O$*2*3( je u ugao i!medu dve planete od 7KN step. "rete!no povoljni aspekti su -O&3@-2*3(.0*. opo!i#ije planeta 52 . 4)I1O2 I S6:S4I* su vrlo srodni aspekti koji daju opusten odnos planeta medutim isto va!i i !a ove aspekte kao i !a konjunk#iju moramo da o ratimo pa!nju na planete. stelijum naglasava !nak u kome se nala!i kao i ku#u.$na#i ako se npr. a o e su u i!gonu to je onda losa konjuk#ija.. naporan. S?-S. (ko pak imamo dve planete u istom !naku. Me%utim.

ra#e i sestara. S6S4 :5! . teske olesti. +rh prve ku#e predstavlja vas pod!nak.mada je pisano na temi 76 kuća od >0/O/-a šire o tom. dakle !nak u kome je vrh prve ku#e je pod!nak. de#u.. sudu. . sud inu. plodnost. rano detinjstvo.. ljudima i !ivotu. poten#ijale. nekretnine. seks. ishrani. vi!ije. talentu. ko!meti #i. "rva ku#a predstavlja fi!i#ko telo. sao ra#aja. stranim je!i#ima. mentaliteta. promene oravista. nasledstva. la oratorijama. etiku. podrsku drugih. stran#ima. !64V)4 :5! ili I! "retstavlja porodi#u.ovori o !dravlju. #rnu magiju.. otvorenim protivni#ima. slavu. S6+M :5! ili +6S! Ona se nala!i nasuprot (S2 i govori dakle o svemu sto je nasuprot nas. strahove. 0)V :5! ili S!. +6V64 :5! O!na#ava o ra!ovanje. koris#enje okoline i okolnosti.. intelekt. pretke. dokumenata. putovanja. intui#iju. moramo da !namo sta koja kuća opisuje. navikama. snove. dom. putovan jima. li!e okoline. @kratko ću navesti. talente.. otani#i. odnos prema se i. svesnog uma. 53 . +)51 :5! "oka!uje nase finansije. o ra!ovanja. na#iju. ugovorima. nauku. kreativnosti. okulti!am. o ven#anju. SSSSSSSSSSSSSSSSSS Sada kada smo de'inisali sta su aspekti i kako deluju >a ismo mogli da tuma#imo aspekte. rukotvorinama. 4)6! :5! "oka!uje nasu komunika#iju. (li i o ra!vodu. li#e koje poka!ujemo svetu. opera#ije.. mladost. po!i#iju planeta i uti#aj na kuće. regenera#iju. partnerovu imovinu. pru!anju lju avi. religiju. +a!no je re#i da mo!ete imati i planete koje su neaspektovane. svakodnevnom !ivotu. otudenu de#u. sre#i. identitet.u i!gnanstvu ili padu mo!emo da ka!emo i da su opasni. !ajedni#i. hemiji. mane. 064 :5! "redstavlja odnos prema roditeljstvu. sa moostvarenju i samoi!dr!avanju. gu itke. vrline. ali pre svega o partneru gde se nala!i i kakav je. moral. OSM :5! "redstavlja smrt. odnosu sa javnos#u. privatni !ivot.. religiju. udru!enjima. prava. ose#aj sopstvene vrednosti. vrednosti.. poslove. lju avni#ima. poreklo. radu. genetsko naslede. korene.. nasleda. mo#i partnera i njegov poten#ijal.

unutrasnju snagu.ada se odmah prepo!naje da su glavni interes.. a tako%e i naj olji poten#ijali. vrhuna# !ivota. -ro! prejaku kon#entra#iju na 3( ili povla'enje. olni#e.. tajne ve!e. mi ostajemo e! životne ra!mene sa svetom. Sposo ni su !a kontakte. Oni ne mogu lako da i!i%u i! svojih ljuštura i možda naginju ka pogrešnom prosu%ivanju drugih ! og prejakog transfera sopstvenih vrednosti na druge.tako oni imaju tenden#iju da udu introvertni. što !avisi od toga da li su one i!nad ili ispod hori!onta. te oni ne mogu da nas i! a#e i! ravnoteže. #ast. -vadranti su teme sfera koje nam daju ra!li'itu orijenta#iju. organi!a#ije. pa da smo s toga oja'ani u odnosu na životne i!a!ove.. okolnosti kojima ne upravljamo. +V 2 6S4 :5! O!na#ava podsvest. autodestruk#iju. uopšte. na ego#entri'ne ili individualisti'ke #rte. !elje. rige.) &apade masa. iskusenja. "ostoje horoskopi gde su sve planete kon#entrisane samo u jednom od kvadrantu. u svakom slu'aju. Cjudi sa prenaglašenom levom stranom horoskopa 'esto imaju teškoća u kontaktima sa drugima. SSSSSSSSSSSSSSSSSS I *6V 0O*OVI2 L . (li mi možemo da se osećamo i tako sigurni unutar našeg 3astva. profesiju. autoritet. karijeru. . hroni#ne olesti. uvu'emo u se e. u odnosu na !ahteve okruženja i spoljašnje doga%aje. ograni#enja. nesposo ni !a delotvorne odnose sa okruženjem. skrivene talente. :V +) 24I n#ularni krst deli horoskop na četiri dela L četiri kvadranta . a svet ka!nimo svojim pre!irom. !ivotinja. tajne.. predstavljeni ovim podru'jem !a tu oso u. ali su stidljivi da se prepuste du ljim odnosima jer se plaše povreda 3( sfere . simpatije okoline. ilo da se ponašamo despotski ili stidljivo mi smo.SM6) "lanete u levoj polovini horoskopa uka!uju na !ainteresovanost !a se e. institu#ije (!atv ore. Ona aš tu 54 . am i#ije. ali tako%e i da živimo e! radosti i postanemo nesposo ni da funk#ionišemo. psihi#ke poreme#aje. @ negativnom smislu možemo da se povu'emo i! sveta.. nesposo ni da kontaktiramo.+6S64 :5! ili M! "redstavlja drustveni polo!aj. jednog roditelja (u muskom o#a u !enskom majku) -6+ 2 6S4 :5! "redstavlja prijatelje.

ve!e !aštite i lojalnosti. +)51I :V +) 24 -vadrant koji vodi od *2 ka >2 predstavlja deo podsvesti koji je odre%en kolektivom i . Mi ovde nala!imo re!ultate vaspitanja i uti#aja okruženja. Opaža i u'i da se o'uva i upravlja životom. kuću u kojoj smo rasli. ono gradi sigurnosni i od ram eni sistem. #entriran na se e. 5okusirano na instinktivnu samood ranu. standardi vrednosti unutar odnosa. o i'aji i navikeH u'itelje koji su uti#ali na nas.o ne !na'i da ne funk#ioniše u drugim kvadrantima. već da funk#ioniše i!raženije tamo gde su planete kon#entrisane. +eć od rane mladosti do sredine života. druga i! detinjstva. -valitet funk#ija je ra!li'it u svakom kvadrantu.o i!nu%uje konfronta#iju sa . Svako !avisi od nekog drugog i traži se o lik !ajedni'kog življenja. Ovde nala!imo partnerske ugovore. @ ovom kvadrantu život se doživljava kao su jektivni svet.. 0)VI :V +) 24 @nutar prvog kvadranta vidimo deo nas samih.funk#ioniše i automatski reaguje mnogo snažnije i inten!ivnije.O/OM. Ovde se vidi kako se ljudsko iće rani od nepravednosti prirode i ljudskog okruženja kako i preživelo. mada taj deo ne shvatamo aš naj olje jer je ispod hori!onta. ovo su jako i!ražene snage uslovljavanja kojima se o likuje naše ponašanje u odnosima. . Ovde nala!imo uslovljavanja formirana u mladosti kao reak#ije na uti#aj okruženja. gde su ila odre%ena dominantna pravila i red. poli#aj#a na uli#i. *! našeg iskustva sa oso ama sa kojima dola!imo u kontakt ra!vijaju se simpatije i antipatije koje vremenom postaju stereotipna osećanja. . Osnovno ponašanje je ofan!ivno i emo#ionalno naglašeno. Ovo !ahteva svesno prilago%avanje.lavna po uda u ovom kvadrantu je samoo'uvanje. ra'ne i nasledne nagod eH sve ono što re!ultira i! interak#ije i sve ono što odražava iskustvo interak#ije. u'itelja veronauke. . <ivot je ovde materijalisti'ki. sa ljudskim društvom uopšte. prva lju avna iskustva. Ovo 3( živi ovde u sferi nei!diferen#iranog i ima funk#iju samoo'uvanja u !avisnosti od impulsa. od ram en i svrhovit. *!nad hori!onta u kvadrantu mišljenja svesno se prepo!naju druge oso e. olje može da iskoristi situa#iju i uspešnije da upotre i svoju energiju. 4)6FI :V +) 24 Ovde !apo'inje uspon u svesnost. prijatelje. Ovde težimo da !ado ijemo 55 . konstitu#ija prirodnih po uda (nagona).amo lakše može da u'i. @ ovom kvadrantu se uglavnom mogu videti nasle%ene dispo!i#ije.O/OM. Ovde se radi o 3( i svetu ve!anom !a 3(. .

jer su slo odni od nagonskih i instinktivnih reak#ija. Ovo je . mi prou'avamo svest. kvadrantu ivstvovanja.*. Ovaj kvadrant je usredoto'en na samoo likovano 3(. N4IO SM6) @ ovoj sferi sve je ve!ano !a okruženje. pro#esi svesti. 3edini#e samosvesti unutar individualnosti i univer!alna svest transformišu ih na kraju u stanje svesti. Ovo je o last svesne individualnosti. da to postignemo kro! ugovore.* strani tako%e je na!na'eno kako reagujemo na okruženje i kako okruženje reaguje na nas. treći kvadrant poka!uje šta mi sami svesno pokušavamo da u'inimo i koliko smo sposo ni da se primerimo okruženju. sfera drugih ljudi. Ovde nala!imo sve što 'ini 'ovekaA sisteme mišljenja. formali!ovani sistemi mišljenja ili suprapersonalne ideje. D64V)4I :V +) 24 @ poslednjem kvadrantu. &a . društvene strukture. >ok je drugi kvadrant još jako o likovan od strane okruženja. Ovde nemamo instinktivnu reak#iju na stvari. već svesno u!imamo sve što nam dola!i i težimo da to unesemo u naše odnose.eoretska sa!nanja. norme ponašanja i td.svoje mesto u društvu. Ovde sa!najemo šta smo. Ovde pokušavamo da kom inujemo ra!li'ite kon#epte interesa unutar jednog sistema.O/OM. ko smo i gde smo. na ono što smo i!vukli od života. Svest o se i je ja'aH možemo da prepo!namo svoj identitet i !ato eksperimentišemo so om kontaktirajući sa . sa svetom. u mentalne nivoe. svesne manifesta#ije. u'imo da ra!umemo svet i njegove strukture. SSSSSSSSSSSSSSSSSS II +6S2 0O*OVI2 . ideologije. !a ono što je van 3astva. Ovo je o last gde se prepo!naju o jektivni !akoni. ekonomske potre e. . 0eferenta skala više nije . prilago%avamo se 56 . Ovde možemo direktno da eksperimentišemo sa SO/OM (3(). ljudskog društva. koje stimuliše naše instinktivne reak#ije. dužnosti i odgovornosti. -lju'na re' ovog kvadranta je misaoni pro#es. Mogu slo odno da se pomeraju naviše. filo!ofiju ili religiju. ovde su prirodno spe#ijalno naglašeni. so#ijalne do iti (koristi). već 3(. Ovo je sfera horoskopa gde se susrećemo sa drugima. svesno samoopažanje. da ismo i!vršili pregled naše svesti kao po!nate koli'ine i upotre ili je kao meru kojom ćemo pro#enjivati svet.*-sfera.

&eko radi i tako se i!ražava. mi normalno ne !namo mnogo. refleksno. 4esto.na njega ili ga od a#ujemo. patimo ! og . 'inimo ono što nam je re'eno da 'inimo i 57 . možemo ili da ih ispunjavamo i udemo uspešni ili možemo da patimo ! og sveta. oni deluju e! našeg napora.?/* i prema društvu. kro! re!ultate tih refleksnih ak#ija. Ovde dola!imo u kontakt sa unutrašnjim pogonskim (radnim) svetom. Ovde se uglavnom interesujemo !a svet i upore%ujemo se s njim. @ astrologiji. kao o Ui!ražavanju 3astva kro! aktivnost[. mi pravimo isto ra!likovanje i!me%u svesnog i podsvesnog funk#ionisanja.o je s toga što je donja polovina horoskopa polje aktivnosti gde se reaguje du oko i refleksno.*-strani horoskopa. "lanete koje se nala!e u donjoj polovini horoskopa teško mogu da se upotre e !a naše svesne ak#ije. 0O+SV6S2 96MISM6) Ovde su aktivni po ude i nagoni.0O*OVI2 . Sve to možemo da sagledamo sa po!i#ija planeta na . e! svesne direk#ije.e! ra!mišljanja). Možemo da manipulišemo njima i da ih kontrolišemo ili možemo da ih pot'inimo. @ slu'aju ten!ionih aspekata ili planeta. pa 'ak i da prekinemo sa njim (da se i!dvojimo). Mi na njih naj'ešće reagujemo instinktivno ili impulsivno (prenagljeno . Možemo da pomažemo drugima i stajemo u! njih ili da ih od a#imo. III +O2. "lanete na .?/?. One o!na'avaju na koji na'in ćemo pokušati da uti'emo na okruženje. Ovo može da nas vodi do preterane ekstrover!ije i velike prenaglašenosti okruženja sve do otu%enja od 3astva. 3ako naglašena desna polovina horoskopa uvek uka!uje kako reagujemo na svet i njegove !ahteve. . a tako%e i kako ono uti'e na nas i o likuje nas ili 'ak kako smo postali njegov produkt. @ astrološkoj terminologiji mi govorimo o !na#ima i planetama ispod hori!onta. "reko njih mi dola!imo u kontakt sa svetom. 'ak skoro ništa. privla'imo pažnju drugog sveta ili o rnuto. mi to samo prepo!najemo kro! ono što smo aktualno uradili.*-strani su kon#entrisane na druge. kao i u psihologiji. sa radostima i tugama !avisno od toga koje kuće !au!imaju. sa dužnostima koje imamo prema . O sferi ispod hori!onta. Svi doga%aji i sva iskustva su tu uskladištena i !aronjena u podsvest i 'ine ne!avisni sistem psiholoških mehani!ama i po uda koji instinktivo deluju na naše ak#ije (uslovljene i automati!ovane).

tako da ima malo mesta impulsivnim i neskon#entrisanim reak#ijama. @ gornjoj sferi mi se nala!imo u delu horoskopa koji je ve!an !a teoriju. pokušavaju da ispune potre u !a sigurnošću i e! ednošću tako što je traže u okviru porodi#e ili manjeg ili većeg kolektiva.0O*OVI2 . da prepo!naju njenu strukturu i !akone i !a!iru od traženje sopstvenog puta. "rimenjuje se volja. Ovi ljudi imaju teškoća da primaju nared eH oni imaju sopstvena mišljenja i u ve!i s tim. 0a!mišlja se o svetu i jasno i sigurno prepo!naju sopstvene po!i#ije u njemu. "lanete u gornjoj polovini horoskopa isti'u sigurnost u se e. one predstavljaju sposo nosti pomoću kojih možemo svesno da funk#ionišemo u životu jer su one i!nad hori!onta. 3( je ima svest o se i. SSSSSSSSSSSSSSSSSS 58 . živeći samo u imaginarnom svetu koji ne odgovara stvarnosti. postoji opasnost da 'ovek ude uhvaćen u mrežu teorije. +elika naglašenost i!nad hori!onta 'esto indi#ira samosvesnu li'nost koja na neki na'in želi da se i!digne i!nad gomile. nasuprot donjoj koja je orijentisana na aktivnost. SV6S2 96MISM6) Ovde je sadržano sve što smo svesno iskusili u životu. pa ona da u'inimo. Možemo svesno da planiramo. ne!avisno tražeći i!a!ove u životu. Cjudi koji imaju mnogo planeta smeštenih u donju polovinu horoskopa. ali i da prvo isplaniramo. na dnevnom svetlu. Ovo omogućava mogućnost kreiranja mesta u društvu. Ovde smo sposo ni da !gra imo pod utiskom hitnosti i da ih sa!najno svarimo. pa i da vode druge. Misaoni pro#esi su du oko ra!vijeni i mogu da funk#ionišu. IV 1O)2. promišljeno postavljajući po!i#ije i donoseći odluke. jer se !na kako svesno dola!i do kontakta sa individuom ili društvom. "onekad su oni drski i teže ka diskrimina#ija prava drugih. Ovako teška po!i#ija može da se pokaže kro! arogan#iju. hra rost da istupe pred svet i traže svoja prava. 3(-per#ep#ija ne !avisi više od nesvesnih refleksa.što smo nau'ili. suprotstavljajući se svetu samopoštovanjem. a naro'ito ako su grupisane oko *2. (ko su sve planete i!nad hori!onta. već deluje u svetu svesno. ra!mišljamo o stvarima i radimo nešto rižno i mudro isplanirano. uo raženost i oholost. 4esto oni imaju prirodan autoritet koji drugi lako prepo!naju. što smo videli i !apa!ili. unutar !ajedni#e kojoj teže da se adaptiraju.

kako se oso a doka!uje i kako i!ražava želje -upiter . -asnije oso a sti'e osećaj identiteta kro! svoje talente i rad.kako oso a ra!mišlja i komuni#ira Venera . ponekad ! og velike kon!uma#ije onoga što je !ajedni'ko. kako se oseća #enjenom i kako daje od se e Mars . $ og aktivnog u'ešća u svemu što ih okružuje. -ako je tuma'iti i prepo!navati šta i moglo iti šta na njoj. Oso a pokušava da ih neutrališe privla'enjem pažnje na se e.(C&O3 -(0. spremne su da drugom daju i onda kada je to na njihovu štetu.kako oso a teži rastu..kakva je oso a i kako doživljava život Mese( ... Cilit u prvoj kući @ detinjstvu ovakve oso e imaju osećaj uskraćenosti. 59 . esteti#i i !adovoljstvima koje pruža profesija.*. koje posmatraju život kro! njegove spoljašnje manifesta#ije i to dosta o jektivno. +eoma 'esto poseduju pose ne nadarenosti i talente. Misle da su u sen#i drugih li'nosti.kako oso a teži da postane neko i da to trudom sa'uva I :5F .. li'nom po oljšanju i kako doživljava veru u život Saturn . a u mnogo manjoj meri u svom unutrašnjem intimnom svetu.okom mladosti su prisutne frustra#ije u o i'nim svakodnevnim odnosima. a ne preko svoje li'nosti. svojoj okolini mogu delovati se i'no. One žive u velikoj meri u o jektivnom svetu koji je oko njih. ali se 'esto dešava da privuku pogrešnu vrstu pažnje i to stvara nove frustra#ije. !apostavljenosti i pot#enjenosti. &a taj na'in li'nost ra!vija svoje samopou!danje.kako oso a reaguje na podsvesne predispo!i#ije Merkur .kako oso a i!ražava lju av.. .. &aprotiv.. postaje emo#ionalno slo odna i !adovoljava svoju veliku želju i potre u !a li'nim identitetom.. Ove oso e imaju sklonosti ka literaturi.o su depersonali!ovane i veoma ekstrovertne li'nosti.Ovim sam redom išao. . *!vinjavam se ako sam nešto slu'ajno presko'io. 0olo7aj svih planeta u znaku pokazuje: Sun(e .. *dem onako kako sam hteo nau'iti nešto o &(. da su druga'ije od ostalih i imaju du oko ukorenjen osećaj inferiornosti. ali one to u stvari nisu.

&emaju nikakvih pro lema sa orga!mom i lako ga doživljavaju. -upiter u prvoj kući Ovo su otvoreni. da i do ili ono što žele skloni su da flertuju. kao i mnoge druge su jektivne kategorije ovih li'nosti. nerad i i! egavanje o ave!a. ali 'esto pomalo !apušten. >o ri su partneri u seksu i !naju da fokusiraju svoju pažnju tokom lju avnog 'ina na partnera. Merkur u prvoj kući O!na'ava da je re' o pri'ljivoj oso i. Otmene su prirode i sklone eliti!mu. Odgovara joj uloga posrednika. &jihov eros je rafinisan. "opularni su i lako osvajaju simpatije drugih. Se e naj olje pronala!e u visokom o ra!ovanju. Venera u prvoj kući Oso e sa ovakvim položajem +enere veoma 'esto do ro i!gledaju. +ole da flertuju. *maju svojstva predvodnika i prirodno privla'e ljude u! se e. uvek sveža i nasmejana. omanje glave. lagog i prijatnog temperamenta. Ove oso e su 'esto ve!ane !a rata ili sestru. O i'no je mladala'kog i!gleda. Srda'ni su i druželju ivi. +ole !a avu i veselje i !naju da uživaju u životu. Smisao !a diplomatiju im ne nedostaje. Saturn u prvoj kući 60 . . "oštuju hijerarhiju. "oseduju sposo nost !a organi!a#iju. imanja lju avi. vitkog stasa. &a !a avama je u #entru pažnje i diktira tempo. Cako dola!e do partnera jer su privla'nog i!gleda i puni šarma. *maju uspeha kod pripadnika suprotnog pola. pune usne i elegantnih su pokreta. koja je !adovoljna kada može da podeli svoje mišljenje sa drugim. a i njima samima je potre na pažnja. pa se !ato i mogu posvetiti !adovoljenju partnera. ali poštuju drugu li'nost i prihvataju ra!like koje postoje i!me%u njih.+iše su orijentisane na karijeru nego na rak i porodi#u. +eoma su !avisni od seksa i potre no im je da ga redovno upražnjavaju. snalažljiva je i inteligentna. >osta će putovati.+eoma vole umetnost i 'esto i sami poseduju umetni'ki dar. Oso a voli da istupa u javnosti i u tome o i'no ima uspeha. pošteni i plemeniti ljudi. filo!ofiji ili u inostranstvu. . pre!iru nered.rude se da svima oko se e ugode. *maju krupne o'i.u naro'ito dola!i do i!ražaja njihova o jektivnost. 4esto su krupne gra%e i moraju da se ore sa sklonošću ka prekomernoj telesnoj težini.

energi'ne i žustre. ali volite promene. aktivne. Mars u prvoj kući Ovo su am i#io!ne oso e. +ažno im je šta drugi ljudi misle o njima. pa u tome mogu i da preteruju. +aše psihi'ko stanje u velikoj meri !avisi od vašeg i!gleda i utiska koji ostavljate na druge ljude. 4esto okruglo li#e. 61 . namećete svoju volju vrlo uspešno."ovremena putovanja i nova po!nanstva su ono što vas ispunjava. Originalnog su duha. @ životu ih o'ekuje dosta promena koje su sve nagle i neo'ekivane. dostojanstveni. One su svima o'igledne. $naju da udu tvrdoglavi i samovoljni. Sun(e u prvoj kući +i ste samouverena oso a. "ou!dani su i privrženi. *pak su to uglavnom neo i'ni ljudi. sigurna u se e i u stanju da u to u edi svoju okolinu. (m i#io!ne su i marljive. otmenih ste manira. pioniri mnogih promena i ponekad neshvaćeni od svoje okoline. *! vas !ra'i prirodna toplina koja privla'i vašu okolinu. otvoreni !a novo. "oseduju veliku vitalnost i samopou!danje. pogotovo ne na silu. 3asno se i!ražavate. ekstravertni. One su vam potre ne da i ste do ro funk#ionisali. "onekad imaju i sasvim neo i'an i!gled. ali i prema drugima. Mra re su i ne!avisne. ali ! og svoje naglosti !naju 'esto da nepotre no lutaju dok stignu do #ilja. @ tome ste veoma spontani. ali svakako veoma ponosne. -od njih se stvari mogu rešavati samo lepim re'ima. *mate do ro !dravlje i do ro i!gledate. &ije ih lako ukrotiti. &e menjaju se lako i 'ovek se na njih može osloniti. ponekad gorde. -apri#io!ni ste. a ponekad i vrlo se i'ni. +i ste stidljivi i skromni. svesni ste svojih vrednosti i jaka li'nost.@ pitanju su veoma o! iljne i samosvesne oso e. &jihove emo#ije se lako vide na njima i one ih ne sakrivaju. +eoma su revnosne. &a vas nije lako uti#ati jer ste ego#entri'ni. 5ran u prvoj kući @ran u prvoj kući govori o oso i sa i!nenadnim i!livim energije. $ato mogu da se pretvaraju da su druga'iji nego što jesu. +redne su. Mese( u prvoj kući +aše emo#ije nisu skrivene i ne pola!i vam !a rukom da ih maskirate. stroge prema se i. naglim i naprasitim. ali i da preu!imaju kontrolu nad stvarima koje se oko njih doga%aju. "onekad ste promenljivog raspoloženja i previše pla'ljivi. >o ar ste organi!ator. 4esto imaju opasne želje i teže ka onom od 'ega se drugi sklanjaju. >osta lako potpadate pod uti#aj okoline. strasne su i usmerene na erotiku.

da se po njemu ravnaju i da ga nameću drugima :iron $nak Ovna o!na#ava osnovno ose#anje postojanja. dosta upadljivo ponašanje. koje osećaju potre u da poseduju moć. samopotvrdjivanje. -u7ni čvor u sedmoj kući @ ranijim životima ove oso e su ile previše ve!ane !a partnera i i!gu ile su veliki stepen ne!avisnosti. * u svemu što rade moraju prepo!nati najpre i najviše li'ni interes. samodestruktivnosti i prenagljene ak#ije. ne retko. jednom re'ju re' je o jakim li'nostima. @ ovom životu moraju u lažiti takvu karmu da i postigli !adovoljstvo življenja. ini#ijativu i primarni identitet. od du oke depresije do nekontrolisanog ushićenja. 4esto odaju utisak opasne oso e. &esvesno ose#amo da postojimo samo kao ogledalo nekog drugog a motiva#ija !a or u nam je samo tudji interes. naro'ito partnera. &ese i'ne su i osećaju veliku lju av prema 'ove'anstvu. ali ih se oni. plaše ili ar pri ojavaju.2eptun u prvoj kući @ka!uje na oso e koje su sklone da nešto kriju i 'uvaju tajnu u se i. (ko ose#amo da nemamo pravo da postojimo. 4e!nu da putuju u daleke i eg!oti'ne !emlje 0luton u prvoj kući @ka!uje na oso e sa velikom unutrašnjom energijom. pretvaraju#i emo#ionalni pritisak 62 . Stepen oslo a%anja od !avisnosti koje su stekli u prethodnim životima je mera uspeha u sadašnjem životu. imaju suviše veliko !na'enje !a njih. samopotvrdjivanje i ini#ijativa su u strahu od nepostojanja. *maju veoma delikatan i osetljiv nervni sistem. Severni čvor u prvoj kući . *maju naglašenu sposo nost samopotvr%ivanja. "otre no je da sami i!grade svoj sistem vrednosti. a to ustvari i jesu. "oslovi i interesi drugih oso a. +eliko ra!metanje hra ros#u i or enim duhom je kompen!a#ija !a ol i pokrivanje straha i nesigurnosti koji mogu da nas uvedu u ponovljeni krug e!nadja. "re svega tre aju težiti samostalnosti u iranju sopstvenog životnog puta. Snažno uti'u na ljude i! svoje okoline. dok svoje li'ne nisu dovoljno ra!vile. a -iron u Ovnu poka!uje ranu koja je naj#es#e du oko pokopana. Cako su usvajali tu%e životne kriterijume i merila. &jihova priroda je takva da ispoljavaju širok raspon osećanja. vole da dominiraju i vode inten!ivan seksualni život. ! rkane su i nemaju jasan #ilj pred so om. One teško pronala!e se e. >a i ilo šta postigle ila im je neophodna podrška partnera i tek tada su posti!ale potre ni stepen sigurnosti. Darm im ne nedostaje.

raspoloženje. O!na'ava takodje o'evu majku. smisao !a gomilanje ili trošenje nov#a. trgovini. maj'inog o#a. or enost. državnoj lagajni i finansijama. opštim uslovima. kvalitet govora. upropas#eno ili unisteno. ( to #emu te!imo ili ne !namo sta je. 0anjava nas nasa militantna samodovoljnost jer nismo u stanju da tra!imo pomo# i podrsku uvereni da sve mo!emo sami. snagu organi!ma. @! to govori nam o široj porodi#i. navike. rast. i!gled. takt. !alihe. I kućaA "rva kuća. to je liža rod ina i svi oni o kojima rinemo kao da su sastavni deo porodi#e. karakter. o lik. talenat !a pevanje. telo. smisao !a predavaštvo. štete. na'in ishrane. ego. promenama. i!nis.radi#ija ovu kuću prvenstveno opisuje kao kuću ogatstva. drage predmete. narav. II kuća >ruga kuća uka!uje na li'ne sposo nosti. ri!ike i opasnosti !a telo. namirni#e.u ak#iju. figuru. ili ako !namo du oko krijemo plase#i se da nam ne ude odu!eto. pre svega pokretnu imovinu (ali i nepokretnu ako je u služ i pokretne). glavu. 'lanovima domaćinstva. plen. poklone. 0a!log !a ovaj stav je o#ajanje i identifika#ija sa nepostojanjem kao i strah da #emo ne#im ispoljiti ono #emu te!imo. i sve ono sto u tom polju dajemo drugima. na avke. njegova svojstva. i u širem smislu glas. žrtve. sve vrste proi!voda. moć oratorstva. o!na'ava prvenstveno li'nost oso e. spikerske poslove i sli'no. kožu. Ova kuća avi se i porodi#om. sti#anje i !adržavanje ogatstva. ra!meni. sukove. 2ovek sa ovim -ironom umesto svoga 3a ose#a ogromnu pra!ninu i ol koji nije sposo an da podnese. @ sirem smislu. er!ama. posmatrajući i ukućane. ili pak. !emlji življenja. . pot'injenima. osiguranje. kao i 63 . na#in na koji se oso a odnosi prema nov#u. !aštite i 'uvanja života i !dravlja. sporove. li#e.o uklju#uje i drago#enosti. govor. "ored toga * kuća govori o patrioti!mu. *! nje je moguće sagledati poten#ijale dugove'nosti. na 'ijem je vrhu as#edent. finansija i imovine. oso ine i telesne #rte. i!državanim ili 'uvanim oso ama. li'nost. Odredjuje o'i. i onom u kojoj smo rodjeni i onom koju stvaramo. na'in na koji oso a komuni#ira. ponašanje. Spe#ifi'na !na'enja ove kuće odnose se i na drugi rak neke oso e. sposo nosti plaćanja.. sti#anje materijalnih sredstava. @ !na'enja ove kuće spada i govor. .

a pose no njen po'etak . ponasanju. Ovo je jedna od najvažnijih ta'aka u prirodnom horoskopu i ona pre#i!no poka!uje stepen i !nak na istoku hori!onta u trenutku +ašeg ro%enja.poka!uje +aše prirodne sklonosti i tenden#ije. On otkriva na#in na koji ispunjavamo svoju sud inu. nala!i . to ne rešava pro lem već stvara frustra#iju ! og takve !avisnosti. @ (s#endentu ste sami..* ta#ka na kojoj se nala!i >es#endent. +aš pogled na svet. kuća rojano od 9. $ og $emljine rota#ije.ada oso a pokušava da se lisko veže !a neku oso u. Ona poka!uje kako +as drugi vide. "rva VkućaV. jedan stepen !odijaka diže se i!nad hori!onta otprilike svake 'etiri minuteH stoga i sami možete uvideti koliko je važno da se !na pre#i!no vreme ro%enja. (s#endent je slika koju dajete svetu. >ruga kuća je K. (s#endent je ta#ka svesnosti. pojedine kom ina#ije koje se odnose na ovu kuću.o i'no rata ili sestru. predstavlja +as pod!nak i govori o +asoj li#nosti. &a fi!i#kom nivou. nasledjenom od roditelja. i predstavlja dugove'nost ili prekid prvog raka.. tako%e i na'in na koji želite da +as drugi vide. sposo nostima delovanja i pre!ivljavanja. karakteru.. . daju oso i velike seksualne apetite. to je +ase telo u onom prvo itnom o liku. individualnost i na'in na koji se i!ražavate. u tom u!di!u#em stepenu nekog !naka na hori!ontu smesteno je +ase V3aV.na oso e koje mogu da ugro!e rak.a klimava ve!a se na kraju !avršava i 64 . +asa li#nost koju ste okru!ili i sakrili ((s#endent je maska\). @ti'e na pristup životu. suprostavljeno nasem 3(. Ovo je najva!nija Vku#aV u horoskopu. (s#endent je u lju avnim odnosima va!an jos i ! og toga sto se na suprotnom kraju $odija#kog kruga... temperamentu.(s#endent . mesto sastanka naseg unutrasnjeg i#a sa spoljnim okru!enjem. Me%utim. koga krije +as Mese#. $ og toga. !dravlju. +rh prve kuće je (s#endent ili !nak u usponu. . ali i pro!or kro! koga +i sami sagledavate taj svet. *ilit u dru#oj kući 3oš od detinjstva postoji neo i'no jaka potre a !a emo#ionalnom sigurnošću. i o jos mnogo #emu. i!gled i pojavu. ono sto nam nedostaje i !a #im tragamo kako ismo ono 3( jednom pretvorili u M*. (s#endent modifikuje 'itav horoskop i uslovljava !na'enje ostalih polja i planeta u njima. skriveni deo nase li#nosti. osnovni karakter svog Sun#a i odgovor na pitanje kome pripadate. kao i na po'etak svih +aših poduhvata.

vole igre na sreću i ko#kanje. Me%utim. "artner tre a dosta da se trudi da i ih !adovoljio. parfema i drugih luksu!nih stvari. *na'e. Sti#anje materijalnih do ara je su jektivno tj. >o njih dola!e ! og preteranog instinkta i potre e !a sigurnošću i prvo tako pokušavaju da kompen!uju svoju frustra#iju. ali da samo po se i nije #ilj. dajući prednost nematerijalnim i univer!alnim vrednostima.o je jedini ispravan put. Venera u dru#oj kući Oso e sa +enerom u drugoj kući imaju sreće sa finansijama. Samo tako ona se može oslo oditi osećaja nesigurnosti i ra!viti osećanje sopstvene vrednosti prema se i i drugima. Ovim oso ama ne nedostaju materijalne vrednosti.oso a se oseća usamljenom i još nesta ilnijom. &ova# im puno !na'i u životu i dosta su angažovani da ga što više !arade. Muškar#i troše na žene i 'esto žive oemskim životom. li'no i ne može dovesti do oslo a%anja po!itivne energije koju poseduje Cilit. pre će iti slo odna i postiće emo#ionalno ispunjenje. nakita. @ fa!i daljeg emo#ionalnog sa!revanja Cilit stvara unutrašnju potre u da oso a i!ra!i o jektivne vrednosti svoga uma. +ole erotiku i seks i !naju da uživaju u njima. najviše 65 . mašte i kreativnosti. +ole da troše nova# na !adovoljstva i ugodan život. Darmantne su i privla'ne oso e. &jeno sa!revanje i oslo a%anje može doći samo u! pomoć o jektivnih vrednosti intelekta. . tada postepeno nestaje du oki osećaj nesigurnosti. 3er Cilit !ahteva neli'no ponašanje da oslo odi mentalne poten#ijale koji mogu oso i doneti toliko potre nu unutrašnju sigurnost. Merkur u drugoj kući "ažnja ovih oso a je usmerena na sti#anje materijalnih stvari. Materijalno su ! rinuti i 'esto !ara%uju od umetnosti. prodaje umetni'kih predmeta. kreativnosti i talenata koji su u njoj. Svoje materijalno stanje po oljšavaju ulaskom u rak. -ada oso a usmeri svoju energiju na intelektualne i duhovne vrednosti. Dto pre oso a to shvati i potisne egoisti'ko-materijalne vrednosti u drugi plan. Oso a mora da shvati da materijalno sti#anje ima svoju svrhu. kreativnost i talente. to su oso e !adovoljne so om i svojim životom. materijalne vrednosti ih drže !aro ljenim ! og stalne opasnosti da ih i!gu e koja dola!i spolja. $ato nagomilavanje materijalnih do ara ne ra!rešava njihove pro leme oslo a%anja i emo#ionalnog sa!revanja.

+ole da 'itaju do re knjige. *strajnost i žilava energija su prisutni. kako poslovnu tako i emotivnu. @ životu su upućene uglavnom na starije oso e od se e. $ og toga oso a nikad nema materijalnih re!ervi. Ove oso e nemaju pro lema sa materijalnom stranom života. ali i preko trgovine. . prakti'ni i pola!i im !a rukom. -od muškara#a i!vor nov#a može iti žena. (li i pored toga nova# se olako i r!o troši. Ostvaruju prihode i do itke od javnih poslova. spoljnje trgovine. &ova# se !a njih prosto lepi. a ponekad i gram!ivost. 3upiter u drugoj kući "risustvo 3upitera u drugoj kući uka!uje na vrlo do re finansijske aspekte. Mars u drugoj kući Ovo je poka!atelj da oso a dola!i do nov#a i imetka u! napor i veliko !alaganje. pa je njihova finansijska situa#ija podložna promenama. Oso a ima pro lema sa materijalnom situa#ijom i može je ra!rešiti samo u! naporan rad. Sigurnost je od presudnog !na'aja !a ilo koju vrstu ve!e. Mese# u drugoj kući Ovo je naj'ešće !nak promenljivog materijalnog stanja. >o prihoda dola!e naj'ešće intelektualnim radom. a pisanje pisama je njihova najomiljenija koresponden#ija. "oseduju imanje u papirima. ali i prodaja stvari koje žene masovno koriste.>a i došla do nov#a spremna je i na ri!i'ne poduhvate. pa je onda povoljno avljenje maloprodajnom trgovinom i sli'nim delatnostima u kojima u'estvuje veliki roj ljudi. 4esto imaju sklonost ka preteranom trošenju para i potre no je da nau'e da o u!davaju ovu oso inu jer mogu !apasti u finansijske pro leme.nov#a. ponekad i više nego što ga se ima. @ ishrani ovih oso a dominira meso i prera%evine od mesa. "ristup stvarima je prakti'an ali. 4esto ove oso e vole antikvitete i imaju uspeha u poslu sa njima. o ave!no kon!ervativan. 66 .vrdokornost i nepopustljivost su naglašene oso ine. "onekad lako i!gu e nova# koji su stekli. pisanjem. @ svemu što radi postoji takmi'arski duh. Saturn u drugoj kući Ovo nije povoljan poka!atelj kada je u pitanju sti#anje materijalnih vrednosti. @ tome su sistemati'ni. i!davaštva i anaka. i!davaštvom. naj'ešće majka ili supruga. (li i tada se nekim 'udom i!vuku i! svega toga. &ova# dola!i od mase ljudi.

. "laše se da ih i sada neko ne stavi na stu srama i !ato žive po svim konven#ionalnim normama. *shitreni su u svojim reak#ijama. One poka!uju i!u!etnu !avisnost od nov#a i spremne su svašta da u'ine da i ga se domogle. Mogu ostvarivati !aradu kro! poslove ve!ane !a vodu."oseduju veliki smisao da otkriju nove metode pomoću kojih i došli do nov#a. &isu im strani ni ne!akoniti poslovi. &emaju jasan osećaj !a nova# i 'esto veoma neuo i'ajene i!vore prihoda.3užni 'vor u osmoj kući Ovakav položaj 'vorova uka!uje da je re' o oso ama koje su u prošlim životima kažnjenje jer su se avile nedo!voljenim stvarima. ali i želja !a stvaranjem. . *ma puno uspona i padova i svi oni dola!e naglo i neo'ekivano. nikotinom. 67 . Sposo ni ste da !aradite nova# i da ga pametno valori!ujete. Dta više. $ato su ove oso e veoma opre!ne u sadašnjem životu jer du oko u njihovoj podsvesti postoji uspomena na prethodne živote. formu i takt. "onekad je re' o tajnom i nelegalnom nov#u. Sun#e u drugoj kući Svi uslovi !a ekonomsko lagostanje su tu. alkoholom. iako to 'esto ne !avisi od njih nego od spoljašnjih uslova. (ko Sun#e ima do ar položaj u odnosu na druge do re planete. ogatstvo vam ne gine. osećaj !a o lik. -ro! pri!mu nov#a i materijalnog ogatstva posmatraju svet i ljude oko se e i može se sa pravom reći da su opsednute nov#em. &edovoljno su i!držljive i 'esto prisežu stimulativnim sredstvima. Coše su sreće u špekula#ijama. &eptun u drugoj kući Ovo su pomalo ćudljive oso e ali sa sposo nošću kreativnog delovanja. +enera i naro'ito 3upiter. Severni 'vor u drugoj kući . *mate povoljne okolnosti u životu koje !nate da iskoristite.@ran u drugoj kući Ove oso e prate velike promene ekonomskih prilika i finansijske situa#ije. Sun#e u drugoj kući smanjuje negativne uti#aje koji postoje u sva'ijem životu. kao što su Mese#.re a da se 'uvaju finansijskog sloma i ankrota. Samo ponekad volite da trošite na luksu! i otmenost.. *maju do ar ukus. <ele da upotre e nova# da i kontrolisali druge ljude i stavili ih u funk#iju svog ogaćenja. Spremni su i na ri!ik da i !aradili. "luton u drugoj kući -od ovih oso a je naglašena potre a !a sti#anjem.

Oso a sa ovakvim . @ prvom slu'aju imamo oso e koje imaju ritak um i kreativnu maštu. kući o i'no o!na'ava pitanja ve!ana !a ogatstvo i nova#. te trošili veliku koli'inu energije u njihovom potiskivanju. . sla osti i emo#ije.kod njih je prisutna jaka potre a da udu pri!nati i #enjeni. . kući oso a može imati osjećaj manje vrijednosti i nesigurnosti u se e.o naro'ito !naju da iska!uju prema partneru.ijelo može iti potreseno i pod rigoro!nom kontrolom ! og inten!ivnih a neprihvatljivih seksualnih i pri!emnih instinkta. . oni mogu iti odli'ni menadžeri !a resurse drugih ljudi. @ o a slu'aja kontrola resursa je itna.re a da povrate poverenje u se e i svoje mogućnosti. ali se ne !naju nositi s odgovornostima koje dola!e s njimH s druge strane oso e mogu imati prirodnu potre u da dijele sa drugima. koja predstavlja neli'ni prin#ip i koja nema toleran#ije !a ljudske se i'nosti.ako%er je 'esta !na'ajka . *ilit u trećoj kući . što 'esto stvara preuveli'an osjećaj važnosti materijalnog posjedovanja.e oso e su uspele da 68 . spavati kada se ima potre a !a tim i sl. S negativne strane to uka!uje na oso e koje opsesivno žele kontrolirati svoje instinktivne i seksualne potre e ili su orjentirani ka kontroli drugih ljudi. -ada se u njoj na%e Cilit. /itno je prepo!nati i svjesno koristiti te pokreta'ke motive. . mogu nastati dva ra!li'ita s#enarija u ra!voju oso e koja ima Cilit u trećoj kući. Sve što udu radile e! pomoći drugih će iti uspešno. . !a koga su previše ve!ani i vrlo lju omorni. Ovo se naro'ito odnosi na polje finansija u kome su ove oso e jake. pa uspevaju da u komunika#iji sa spoljnjim svetom postignu li'no ispunjenje i oslo ode se frustra#ija perioda adoles#en#ije. -iron u !naku /ika ili u 6.u /iku ili u 6. .teme da se može pomoći drugima ali ne i se i.re a osluškivati svoje tijeloA jesti ono što tijelo traži. kući ponekad o!na'ava i materijalno siromaštvo.u ovoj po!i#iji nemogućnost da se stvari vide sim oli'no nego se ukvalno sve shvata. . pa će stoga pridavati veliki !na'aj materjalnim posjedima.može imati neku stvarnu invalidnost ili fi!i'ku traumu s kojom se tre a nositi. kako komuni#iramo sa okolinom i kako je profilisan naš intelekt.u se ponavlja . . "o!i#ija . kako ne i !apali pod njihovu vlast. Me%utim. S jedne strane tu su oso e koje žele ostvariti veliko ogatstvo. &jihov karmi'ki !adatak je da se oslo ode osećanja krivi#e i potre e !a ve!ivanjem !a drugu oso u.reća kuća odslikava kako ra!mišljamo.u /iku ili 6. kući Sa -ironom u !naku /ika ili 6.

svojim o jektivnim i neli'nim ponašanjem i pristupom oslo ode po!itivnu mentalnu energiju svoje Cilit.akve oso e se osećaju po e%ene i pre nego što po'nu neku aktivnost ili posao. @ drugom slu'aju imamo oso e kod kojih li'ni ego. Merkur u trećoj kući Merkur se ovde odli'no oseća. a naro'ito oso ama do kojih im je stalo. dinami'ne su i spretne u komunika#ijama sa okolinom.G 69 . +ole da uga%aju drugima. oslo a%a svoju negativnu energiju 'ineći njihovu komunika#iju nera!umljivom. pa lako privla'e društvo. +rlo su prilagodljive i snalažljive. +enera u trećoj kući +enera u trećoj kući ohra ruje druge na konver!a#iju. Mogu imati pro lema sa sla im nervima. kao antite!a li'nih želja u nama. . +eoma su rado!nale. sužava ga. "otre no je da se 'uvaju opasnosti na putovanjima. @ najtežim slu'ajevima te oso e imaju pro leme sa govorom i u kasnijim godinama ( mu#anje. raćom. +esele su i prijatne. . +ole da putuju i sklapaju nova po!nanstva. One postižu uspeh u poslovima kojima se ave jer pravilno koriste svoj intelekt. koje vole da pišu i putuju. nera!govetnost ) ili konfronta#ije sa okolinom. Cilit. njihov ili druge oso e od koje su emo#ionalno !avisni. "onekad su previše pri'ljive. sestrama i susedima.o im je još jedan na'in da ugode drugima i u'ine da im je prijatno u njihovom društvu. Ove oso e su lepog vaspitanja. ograni'ava njihovu kreativnost i otežava njihovu sposo nost komunika#ije. ponekad i preteruju u tome. *!ražavaju se iranim re'ima i vole kniževnost i umetnost. Seks i erotika im nisu najvažnije stvari na svetu. Saosećaju sa drugim ljudima i veoma su lagane !a saradnju.ovori o intelektualno jakim oso ama. vole da u'e i imaju logi'an na'in ra!mišljanja. >a i oso a sa Cilitom u trećoj kući emo#ionalno sa!rela i oslo odila svoje poten#ijale na pravilan na'in. +rlo su re#eptivnog duha i u'enje im ide od ruke. lokirano je njihovo logi'no ra!mišljanje i sve shvataju li'no. potre no je da shvati da se mora otrgnuti od preokupa#ije samom so om i isklju'iti li'na osećanja i! posla ili konver!a#ije. &aklonjeni su esteti#i i lepim manirima. Ovakve oso e su frustrirane. dominira njihovim ra!mišljanjem. +rlo se lepo i!ražavaju. prvržene porodi#i i prijateljima. . kreativnost i sposo nost komunika#ije. "ored njih vam nikad neće iti dosadno. njihovo konkretno delanje neefikasnim.

Mese( u trećoj kući *mate rado!nao i prilagodljiv um. ali i eks#entri'ni 'uda#i. visoko o ra!ovanje i filo!ofski na'in ra!mišljanja. +eoma su aktivne i ne štede svoju energiju. Cako ula!ite u emotivne ve!e. +rlo su intuitivne i imaju i!vrsnu moć opažanja. *maju komplikovane odnose sa svojom okolinom i liskim ro%a#ima. *maju e! rižan stav prema životu i želju !a rojnim ve!ama. 5ran u trećoj kući >aruje pronala!a'ki duh i inteligentno i!ražavanje. sa sklonošću da se pro lem istražuje do srži. @ odnosima sa raćom i sestrama imaju uspone i padove. *maju naglašenu moralnost i optimi!am. @spevaju da svoja uverenja pretvore u do it. prou'avaju je. rigama i kompleksima. Odnos sa raćom ili sestrama igra važnu ulogu u vašem životu. Opterećeni su nepotre nim strahovima.-upiter u trećoj kući Oso e vole da putuju i to im se 'esto i ostvaruje. Saturn u trećoj kući Cjudi dosta spori u ra!mišljanju i i!ražavanju. Stvari im u životu ne idu lako od ruke pa moraju dosta da se trude da i postigli #ilj. "onekad se ra!vija rivalstvo sa ratom ili sestrom. a 'esto u životu moraju da se odvajaju od svojih ližnjih. @ komunika#ijama !naju da udu napadni. a ponekad i sami pišu. *mate pro lem uspostavljanja 'vršće i trajne sentimentalne ve!e. Me%utim. +rlo su realne i stvari na!ivaju pravim imenom. pa !ato deluju sporo. +iše ste skloni maštanjima nego delanju. ima smisla !a literaturu i medije. +ešti ste u kominika#ijama sa okolinom i to i usmeno i pismeno. dešava se da ! og svoje r!opletosti pogreše. ponekad svadljive i samostalne oso e. "ri'ljivi su i gladni novih sa!nanja. &o. Ceže im prirodne nauke i matematika. >uhoviti ste i interesantni !a društvo. Sun(e u trećoj kući +i ste i!u!etno komunikativna oso a koja se jasno i!ražava. . ritkog su uma i ponekad !ajedljivi. to ih neće pokole ati da nastave dalje. +ole literaturu. >ešava se da imaju porodi'nih sva%a sa ro%a#ima i pehove na putovanjima.re a da udu pažljivi u sao raćaju i na kraćim putovanjima. Ove oso e mogu iti sjajni mislio#i ili pis#i. &jihovi ro%a#i i prijatelji ih podržavaju i pružaju im pomoć. +olite da putujete i da menjate mesto oravka. Me%utim u pitanju su veoma du oka i logi'na rasu%ivanja. Mars u trećoj kući ?nergi'ne. @ tome !naju da preteruju pa postoji opasnost da se upuste u tra'eve. ali ih lako i ostavljate. O ra!ovanje i u'enje vam idu od ruke i imate listavi 70 .

!a njih više neće iti pro lema. -ada jednog momenta shvate da ih drugi slušaju i da su im interesantni. 4esto su to veliki poduhvati jer su ovo veoma inteligentne oso e. Oso e sa Cilitom u 'etvrtoj kući imaju naglašenu ve!anost !a porodi#u i ta ve!a u velikoj meri 71 . volite da putujete i na tim putovanjima upo!najete nove oso e i proširujete svoje vidike 2eptun u trećoj kući 0e' je o oso ama koje imaju ra!vijenu sposo nost da ra!umeju druge ljude. $ainteresovani su !a duhovni život i spiritualni ra!voj. "otre na je komunika#ija sa velikom toplinom u kontaktu. takve su im sklonosti i težnje. >inami'ni ste. "ovremeno mogu iti veoma nadahnuti i kreativni. -omunika#ija sa okolinom im je 'esto ila dosadna i nisu u njo!i istinski u'estvovali. *maju naglašenu fanta!iju i maštovitost pa ih to može odvesti na pogrešne !aklju'ke i !amagliti um. ma kako da im se one nekada 'inile dosadne i nesuvisle. me%u susedima i prijateljima. ali uspevaju da i!vrše ono što su naumili. Moraju da nau'e da komuni#iraju sa drugima i da udu upućeni na takve komunika#ije. !atim po'etnim i krajnim godinama života i našim podsvesnim #iljevima. . &jihova priroda je veoma misti'na. 4ak i se moglo reći da su i !apostavile komunika#iju sa okolinom ! og svoje angažovanosti na u'enju i drugim li'nim aktivnostima. rado ste vi%eni u svojoj okolini.intelekt. a manje su spremne da ga i!gra%uju po u!oru na druge ili sa drugima. prili'no širokog dijapa!ona !nanja sa i!raženom kreativnošću. Sve ovo je re!ultat njihove karme nakupljene u prethodnim životima. $naju da udu #ini'ni i da o manjuju okolinu. -u7ni čvor u devetoj kući 3oš od najranijeg detinjstva ove oso e su sklone traženju nekih druga'ijih vrednosti i !nanja. Moć opažanja im je naglašena. Skloni su o manjivanju i samoo manjivanju. *maju potre u i smisao !a privatnost. +olite da gajite puno po!nanstava. put ka ostvarivanju karmi'kog #ilja u sadašnjem životu je ve!an !a komunika#iju sa okolinom. +aši odnosi sa raćom i sestrama su na !avidnom nivou. >ruge ljude ne shvataju aš naj olje mada imaju potre u !a komunika#ijom. "ut ka sreći. 0luton u trećoj kući Ove oso e deluju detinjasto. !ahvaljujući pre svega svojoj osećajnoj prirodi. Severni čvor u trećoj kući . SSSSSSSSSSSSSSSSSS Cilit u 'etvrtoj kući 4etvrta kuća vlada domom i porodi#om.re a da se pa!e u sao raćaju. "rosto su upućene na stvaranje nekog svog života.

tada njena negativna strana ima dominantnu ulogu. Strahovi od emo#ionalnog od a#ivanja od strane roditelja. Oko se e žele i i!gra%uju mirno i harmoni'no okruženje. ispoljava se u i! egavanju pro lema i konflikta. +enera u 'etvrtoj kući O!na'ava oso e koje žive u harmoni'nim odnosima sa svojim roditeljima. Skloni su da 72 . su veliki i!vor frustra#ija u detinjstvu. "oseduju dar !a ukrašavanje i slikanje. tada dola!i do oslo a%anja njene po!itivne energije i oso a uspeva da ra!reši svoje strahove i frustra#ije pravilno sa!revajući i doživljavajući emo#ionalno ispunjenje. (ko je Cilit na do ar na'in integrisana u 'etvrtoj kući ( do ar aspekt sa vladarom te kuće ili drugim planetama ). $ og svoje naivnosti i do ronamernosti mogu pretpeti lju avno ra!o'arenje u vidu prevare ili napuštanja od strane partnera. Oso a nije u stanju da se oslo odi svojih strahova i sve oko se e doživljava isklju'ivo li'no. *maju smisla !a podu'avanje drugih. @ suprotnom slu'aju. &jen na'in da se. . Oso a je emo#ionalno !avisna i ne!rela. nosi sama sa so om. Cilit na ovaj na'in ne udaljuje takvu oso u od porodi#e već samo postavlja sve stvari u životu na svoje mesto. * detinjstvo i starost su im srećni. >ržanje dalje od pro lemati'nih stvari i situa#ija je veoma i!raženo kod nje i to im je neophodno radi duševnog mira. $ og toga imaju 'esto smetnje sa pro avom. ako Cilit nije do ro integrisana u 'etvrtoj kući.odre%uje njihovu podsvest još od najranijeg detinjstva. kako tako. Merkur u 'etvrtoj kući Ovo su oso e koje su pod velikim uti#ajem roditelja i porodi#e. ispunjenu vrednim umtni'kim predmetima. +ole poslasti#e i %akonije i u njima !naju da prekomerno uživaju.ako%e oso a živi u sen#i drugih ljudi. previše ve!ana !a porodi#u. Ona nije u stanju da preusmeri svoja interesovanja ka spolja i aktivira svoje mentalne i kreativne poten#ijale. gu itka roditelja ili ra!aranja porodi#e. "rovode lep i miran život. Oso a nala!i !adovoljstvo u potpunoj ne!avisnosti i produktivna je na mentalnom i kreativnom planu.o postiže usmeravanjem pažnje i interesovanja na spoljašnji svet i stimulisanjem svoje o jektivnosti. *maju lepo ure%enu kuću ili stan. povu'ena je i nei!ražajna. . +e!ani su !a porodi'nu tradi#iju. &jihove aktivnosti su orijentisane na dom i porodi#u.

ali ne svojom krivi#om već ! og opšteg ra!voja doga%aja u svom !avi'aju ili domovini. Staraju se o porodi'nom imanju i posvećeni su tome. "a ipak one imaju teškoća u komunika#iji sa roditeljima i kasnije sa sopstvenom de#om.re a da se 'uva požara ili eksplo!ije. Ona 'esto naglo prekida odnose sa roditeljima ili porodi'an život. Mese# u 'etvrtoj kući +i ste oso a porodi'nog duha sklona porodi'nom životu. @ kući im je uvek dinami'no i dosta ljudi prodefiluje kro! nju. Skloni ste ka okulti!mu i misti#i. Odgovaraju im poslovi koji se odvijaju u kući. 73 . . štedljivi i okrenuti prakti'nim stvarima. Samo !ahvaljujući velikoj lju avi uspevaju da preovladaju teškoće u komunika#iji sa 'lanovima svoje porodi#e i srede svoj porodi'ni život. O i'no su najsrećniji delovi njihovog života detinjstvo i starost. 3ednostavni ste. +ole da poseduju lepu i veliku kuću. Moguće je da ćete se u životu par puta seliti. "rošlost i emotivne doživljaje nikad ne !a oravljate. "uni su roditeljske lju avi koja ih usrećuje. (ko i ima sta ilnu porodi#u onda je ona postavljena na vrlo nekonven#ionalnoj osnovi. Mogu preživeti gu itke. *ma sposo nost da spo!na prošlost i predvidi udućnost.stalno anali!iraju svoje emo#ije. Orijentisana je na istraživanje osnovnih na'ela i ima du okog smisla !a okulti!am. 4esto ovakav položaj Merkura uka!uje na selid e i promene stana i mesta oravka. Miran domaći život ispunjen intimnostima vas sasvim !adovoljava. 3upiter u 'etvrtoj kući 3upiter u 'etvrtoj kući uka!uje na oso e koje najveću sreću doživljavaju kro! porodi#u i dom. Saturn u 'etvrtoj kući Ove oso e osnovu svog identiteta nala!e u porodi#i i domu. Oso a je intuitivna i r!o menja ideje. *maju sklonosti !a studiranje i avljenje poljoprivredom. @ detinjstvu su roditelji odigrali veliki uti#aj na vas. a to nasle%e vam je i danas veoma važno. *maju uspeha u privatnom porodi'nom i!nisu. @ran u 'etvrtoj kući @ka!uje na oso u koja je veoma ne!avisna od roditelja i porodi#e. Saturn u 'etvrtoj kući 'esto !na'i dug život.

pa ih to može odvući u vode okulti!ma i magije. Severni 'vor u 'etvrtoj kući . @sredsre%eni su na porodi#u i domaći život. +eliki ste patriota i volite svoj !avi'aj. @koliko je Sun#e ugroženo lošim planetarnim uti#ajima onda donosi sva%u u porodi#i i loše odnose sa roditeljima. Mogu iti fanati#i i destruktivne oso e. 4esto su veoma osetljivi i reaguju na !ra'enje !emlje. "luton u 'etvrtoj kući Oso e imaju jaku imagina#iju i maštu. "rija joj život pored vode ili na ostrvu. Me%u njima ima i prevaranata i hohštaplera. kuću. dvorište. @ svakom slu'aju postoji neka porodi'na tajna. Sun#e u 'etvrtoj kući +eoma ste ve!ani !a dom i porodi#u.3užni 'vor u desetoj kući Ovakav raspored 'vorova o!na'ava oso e koje su usmerene ka traženju 74 .Mars u 'etvrtoj kući Ovo su oso e snažne gra%e i uro%ene vitalnosti. *mate do re odnose sa svojim roditeljima i oni vam pomažu u životu i vrše po!itivan uti#aj na vas.o prou!rokuje porodi'ne sva%e i pro leme koji ih prate kro! život. "onekad su nemirni i gro!ni'avi. svoju domovinu i svoj narod. +e!ani su !a porodi#u. ili neke tajne u ve!i sa tim. Oso a ima nežnu i osećajnu prirodu. "onekad u životu ima pro lema sa vodom. Sun#e u 'etvrtoj kući donosi lepo detinjstvo. &jihove aktivnosti su predvo%ene instinktima. ali i lepe stare dane. &jena duhovna per#ep#ija je na i!u!etnom nivou i ima duhovnu potre u unutrašnjeg jedinstva sa drugima. 4esto su ne'im ne!adovoljni i imaju teškoća da se iskažu. *maju jak instikt !a prou'avanje tajni prošlosti i !agonetki prirode. +olite lepo ure%en stan. dom i rodni kraj. Sklona je ra!o'arenjima i pati ! og njih. . "odložne su promenama raspoloženja. pa !naju da preuveli'avaju stavri koje se oko njih dešavaju.re a da se 'uvaju povreda i požara.. &eptun u 'etvrtoj kući Može uka!ivati na nejasnoće u poreklu oso e. Signal je da ćete imati uspeha u privatnom i!nisu. &ajveće promene u životu će doživeti upravo kro! porodi#i i dom. Melanholi'nog je temperamenta i ne aš sta ilnog karaktera.

75 . ove oso e 'esto usmerava da se ave politikom ili poslovima !a ave.ada će njihov život iti mnogo lepši i sadržajniji. @ prethodnim životima su ili !apostavljani od nekog autoriteta ( ota# ili druga oso a koja je u njihovim o'ima ila nesumnjivi autoritet ) i !ato su sada rešeni da uspostave sopstveni autoritet. ove oso e se moraju depersonali!ovati kro! važna interesovanja u stru#i. Stalni strah da se ne i!gu e u gomili je prisutan i njegova refleksija dovodi do potre e da se ponašaju dramati'no i arogantno kako i skrenuli pažnju na se e. Ove oso e imju povećanu želju da i!ra!e svoju volju i ra!li'itost u svakoj prili#i.ada samopou!danje i li'no !adovoljstvo nala!e u kreativnom i!ražavanju i nije im potre no da do ijaju pohvale i o ožavanje kako i potvrdili se e. <elja da se nala!e u #entru pažnje. a upravo je ona njihov stu postojanja. oso e sa Cilitom u petoj kući se ponašaju dogmatski i diktatorski. $ og jurnjave !a uspehom i mogli !apostaviti porodi#u. &a kraju. profesionalnog i emotivnog uspeha. . kro! ispoljavanje svog talenta i uma. ekstvo od ostalih im preostaje kao jedina potvrda njihove pose nosti !a 'ime vape #eo svoj život. *ska!uju veliku lju av i toplinu !a svakog ko se na%e u njihovoj li!ini. .re a prihvatiti mogućnost da se nala!e ponegde i u po!adini doga%anja. Ovakve oso e ostaju veliki individualisti i pre ili kasnije će se udaljiti od drugih. @ svojoj želji da ra!reše taj pro lem mogu iti naivni u pokušajima da privuku pažnju na se e i steknu ve'nu lju av. @ suprotnom slu'aju.re a !anemariti potre u !a javnim pri!nanjima i ostvarivanjem vrednosti koje su ve!ane !a moć i autoritet. &a taj na'in one dopunjuju svoju li'nost i sa!revaju kro! ogatstvo duha. >a i se oslo odile svojih strahova i odrasle. &jihove frustra#ije vode korene i! detinjstva usled straha da će iti vi%eni kao deo grupe u kojoj se neće prepo!nati njihova pose nost. Cilit u petoj kući Cilit u petoj kući stvara preterani nagon !a potpuno individuali!ovanim samoi!ražavanjem. ukoliko pro#es depersonali!a#ije i!ostane ili ude neuspešan. Svojim entu!ija!mom i verovanjem inspirišu i druge oso e da ih slede.li'nog. . a ne kro! svoju emo#ionalnost koja nije daleko od nar#isi!ma. @ ovakvim situa#ijama oso e u!dižu svoj po!iv i postaju važan do onoga što rade. &jihove am i#ije nisu male i na sve su spremne da i dostigle vrh. Me%utim nije do ro !a njih da veći deo svog sadašnjeg života potroše u sre%ivanju ra'una i! prošlosti. .

u radu sa omladinom i de#om. 4esto imaju više de#e.+enera u petoj kući Ove oso e na ljude reaguju na po!itivan na'in i pravo je !adovoljstvo iti u njihovoj li!ini. ali 'esto imaju pro lema sa njima. &eprekidno sa njima pri'aju i uspostavljaju snažne ve!e pune lju avi. +ole 'ulna !adovoljstva i uživaju u eroti#i i seksu. Saturn u petoj kući "reviše o! iljne oso e koje imaju teškoća da se opuste i uživaju u životnim radostima.ek u kasnijim godinama se stvari na tom planu popravljaju. !a avlja'i i glum#i. &emaju mnogo de#e. . romanti'ni. @spešni su na javnim prired ama. možda lju av u inostranstvu. *ma o i'no dosta de#e i uživa u pružanju roditeljske lju avi. ali i mnogo lju avnih iskustava. 3upiter u petoj kući !na'i i uspeh u igrama na sreću i špekula#ijama. *maju sreće sa oso ama suprotnog pola i uspešan lju avni život. uvek sveži i lepršavi. *maju više sreće sa parama nego u lju avi. 0o%eni su veselja#i. kreativni. *maju pro lema da iskažu svoju kreativnost do kraja ! og ograni'enja koja sami se i nameću. 76 . po!orišta. 0a!nolikih su interesovanja. +oli !adovoljstva i lep život. &jihove lju avne ve!e su malo rojne i dosadne. sportske terene i druga mesta !a igru. Možda lju av sa profesorom ili sa nekom drugom o ra!ovanom oso om. <ivot im se odvija sa lakoćom i !naju da uživaju u njemu. @ lju avi traže intelektualnu i duhovnu komponentu.a nisu retki ni do i#i na igrama na sreću. &aj olje se osećaju i u svemu su najuspešniji kada su !alju ljeni i kad vole. 3upiter u petoj kući 4esto predstavlja !nak da će oso a u životu imati jednu veliku lju av. -ao roditelji se posvećuju svojoj de#i i nala!e veliko uživanje u tome. +ole igre na sreću i špekula#ije. lepo vaspitani. *maju smisla !a poslovne špekula#ije. 'ak i teške prilike u'ini !a avnim. i pravi je majstor da sve. Cju av je visoko na listi njihovih prioriteta. Oso a voli da se !a avlja. Merkur u petoj kući +ole !a avu.

Mars u petoj kući Ovo je jak poka!atelj !a strasne oso e koje imaju !drav seksualni život. -ada upo!naju oso u koja im se svi%a lako ula!e u rak. 4esto više sanjaju i maštaju o lju avi nego što se u praksi trude da je ostvare. &eptun u petoj kući Ove oso e osećaju veliku lju av prema lepoti i umetnosti. vež anju. +elikodušni ste. "ostoji i sklonost ka ko#kanju. Oso e su kreativne i uspešne u sportovima. $ og takve prirode oso a se upušta u opasne afere. ali dola!i do i!nenadnih raskida. imate smisla !a špekula#ije. $ og nje ste spremni puno da ri!ikujete. volite raskoš i proživljavate lju avne !gode. Strastveni ste i lju av je važna u vašem životu. a skloni ste sno i!mu i taštini. *mate sreće u lju avi i do ri ste u tome. a kod žena Mars u petoj kući donosi teži poro%aj. *nklinirate ka sportu. imate smisla !a javne nastupe.+eoma ste društveni. Cju avni život je veoma dinami'an i nepredvidiv. Oso a je !alju ljive prirode. !dravom i kreativnom životu. ri!ike i špekula#ije. Oso a se avi neo i'nim stvarima i sklona je da ula!i u avanture. @ran u petoj kući @ka!uje naj'ešće na veliku i originalnu kreativnost. Sun#e u petoj kući +i ste ve'iti optimista i vesela oso a. +ole takmi'arsku atmosferu i nadmetanje. odnosno ka platonskoj lju avi. &aglašen vam je eros i seks doživljavate na pravi na'in. 77 . kao životnu radost i emotivno pražnjenje. >osta su !aokupljeni svojim lju avnim životom koji je vrlo dinami'an. *mate naglašenu sklonost ka špekula#ijama. +olite de#u i imate sreće sa njima. &eo i'na seksualnost sklona perver!ijama i težnja ka slo odnoj lju avi. volite !a ave i !adovoljstva. +olite !a ave. a ako kupujete lutriju jednom ćete do iti glavnu premiju. igri. mladala'ke provode. *mate naglašenu instinktivnost i to u velikoj meri doprinosi vašoj originalnosti. Cako dola!ite do !arade. *maju ponekad pro lema sa de#om. !a avi.Mese# u petoj kući +i ste kreativna oso a. &isu do ri špekulanti. "onekad previše verujete u svoje mogućnosti. Sklone su da o ožavaju i ideali!uju voljenu oso u.

+eoma su !avodljive i vernost im nije ja'a strana. +e!ane su !a de#u i imaju potre u da im pruže naj olje. Osećaju se kao u !am#i i postaju 78 . ove oso e se osećaju kao ri a na suvom i nemaju nikakvo !adovoljstvo u onome što rade. Severni 'vor u petoj kući . . dovitljivosti i odlu'nosti. "oseduju oštro oko !a detalje u poslovima koji !ahtevaju um i jaku maštu. Manipulišu sa partnerom i svaka ve!a ostavlja tragove na njima. +ažno je da u svakom poslu odvoje realnost od mašte i da samodis#iplino#ano o avljaju svakodnevne poslove. Cilit u šestoj kući Cilit u šestoj kući daje oso e koje se naj olje iska!uju kada rade u uslovima pune ne!avisnosti. One spadaju u najsavesnije i najsnalažljivije radnike.3užni 'vor u jedanaestoj kući Ovo su oso e koje imaju prevelike planove i želje u odnosu na svoje realne mogućnosti. >e#a će im u životu doneti vrhunska !adovoljstva. &jihov karmi'ki put je upravo da se e usmere na konkretnu krea#iju i reali!a#iju. O last !a ave i rada sa de#om im naro'ito leže. pa i nastranostima u seksu. mnogo želja i puni su entu!ija!ma. &a rutinskim poslovima. te o'ekivanju da se stvari same od se e reše. . u uo i'ajenim uslovima rada kada nije potre na mašta i kreativnost. +eoma su kreativne i dinami'nog karaktera.re a da se 'uvaju poroka ko#kanja. uti'e da su previše pasivni i da se ne trude dovoljno da urade ono što im valja 'initi. mašte. Cju avne !gode determinišu njihov život i mogu iti fatalne donoseći im nesreću. "onekad !naju da preteraju i da svoju strast usmere u pogrešnom prav#u.o. $ og toga su ra!o'arani skoro svakim partnerom.*maju rojne planove. $ og toga mogu preopteretiti se e.ako%e i u odnosu sa partnerom moraju da koriguju svoje stavove. &jihovo karmi'ko nasle%e ih vodi ka preteranom maštanju i sanjarenju. a ne samo na inten!ivne želje i oslanjanje na druge. &jihovi kriterijumi su tako nerealni da jedna oso a ne može sama da poseduje takve oso ine. &aj olje re!ultate daju kada su mentalno i kreativno preokupirani dok je sve ostalo isklju'eno. "luton u petoj kući Oso e koje mogu postati opsednute lju avnom ve!om. da stvari reši neko drugi !a njih. . Sklone su mnogim erotskim pustolovinama.

pogotovo ukoliko nemaju neki ne!avistan sporedan posao ili ho i. Cilit najveći magneti!am stvara u kući u kojoj se nala!i. +enera u šestoj kući Ovim oso ama je rad važan koliko i lju av. &ose urednu i lepu gardero u i veoma su vredni. ali mogu da imaju pro lema sa impoten#ijom i veneri'nim olestima. @ raku je najveći kohe!ioni faktor !ajedni'ki rad. @vek nešto rade. Me%u njima ima dosta veoma inteligentnih ljudi koji se nala!e na rukovodećim mestima.u!nemireni. *maju osetljive disajne organe.amo susreću i upo!naju lju avne partnere. +ode ra'una o svom !dravlju.o su nepristrasne oso e sposo ne !a hladan odnos. ako osećaju da je sadržina posla kojim se ave korisna ili ako !adovoljava njihov apetit !a neo i'nim. @meju da ra!viju ljupke odnose u!ajamne simpatije. preko koga i mogli ar delimi'no da plasiraju svoju kreativnost. &eiska!ana mašta na mentalnom nivou stvara preterano kriti'ke stavove. Oso e u 'ijoj šestoj kući se nala!u Cilit imaju talenta !a neo i'na !animanja. Merkur u šestoj kući Ovo su oso e sa do rim nervima. a kada nemaju posla oni će ga i!misliti. &e rine ih naro'ito da li će iti prihvaćeni. odnosno osećaju veliku lju av prema radu.ako ove oso e najveći magneti!am ispoljavaju na svom radnom mestu i prilikom o avljanja posla. r!im refleksima. 79 . Sve svoje potre e !avršavaju preko posla i kro! posao. . *maju dopadljivi nastup i uspeha na poslu. a 'esto i! toga proi!ila!i i rak. sposo ne da se ave detaljima više od ilo kog drugog. "re#i!ne su. ali e! seksa. . vredne i ostvaruju do ar rejting na svom poslu. -ao de#a su ili olešljivi. preveliko insistiranje na sitni#ama ili nera!umnu rigu !a !dravlje koja se grani'i sa hipohodrijom. argumentovano kritikovanje i vrlo efikasne. &emaju smisla !a rukovo%enje i olji su kao podre%eni nego kao šefovi. . &aj!na'ajnija doga%anja u životu su im ve!ana !a posao. $dravlje ih do ro služi. "revelika usmerenost na ovo!emaljske stvari spre'ava ih da se do kraja opuste i uživaju u lju avi i seksu.

4esto im je ishrana spe#ifi'na. "reviše se rinu. >ešava im se da udu podvrgnuti opera#iji. Mese# u šestoj kući 4esto ćete menjati ono 'ime se avite dok ne prona%ete posao koji vas !adovoljava. "edantni ste. $naju da iskoriste svaku situa#iju da i stigli do #ilja. a naro'itu pažnju pridaju detaljima. a me%u oso ama sa Saturnom u šestoj kući ima najviše vegetarijana#a. +eoma su istrajne. Mnogo toga u vašem !dravlju je na psihosomatskoj osnovi. +ode ra'una o svom !dravlju. +ole kućne lju im#e i uspešni su u studijama medi#ine i veterine. Saturn u šestoj kući "ou!dane. Sve 80 . pogotovo kada je posao u pitanju. &e kasne sa o ave!ama i sve !avršavaju pre roka. +odite ra'una o svom !dravlju. "osao im je važniji od !adovoljstva. "redani su svom poslu i do ro se slažu sa kolegama. !apaljenja i ra!ne o!lede. korektni i jednostavni. pre#i!ne i efikasne oso e. +ole da su samostalni i timski rad im nije aš naj olja oso ina. . . "ose no vam je osetljiv stomak.lava vlada vašim sr#em. @ radu pronala!e gro svog životnog !adovoljstva.3upiter u šestoj kući Ovakve oso e su o i'no do rog !dravlja pod uslovom da i! egavaju neumerenost. $naju da udu posvećeni i više nego što je uo i'ajeno svom poslu. hvataju ih gro!ni#e. Mars u šestoj kući -od ovih oso a je i!ražena lju av prema urednosti i detaljima. -ada radite najvažnije vam je da ste time ispunjeni. metodi'ne i analiti'ne. +ode dosta ra'una šta se o njima govori i dosta su sumnji'avi. da se osećate korisno i produktivno. vode ra'una o svom ponašanju. "onekad okolini deluju kao oso enja#i. @ran u šestoj kući @ka!uje na jedinstvene oso e koje se ra!likuju od uo i'ajenih klišea.o su uredni ljudi koji se pridržavaju konven#ionalnih normi. *maju smisla !a avljenje nau'nim delatnostima. pa i !a nevažne stvari. ali je ono promenljivo. 4esto imaju !dravstvenih pro lema.

>osta volite životinje. "rirodno ste skloni da le'ite druge ljude pa postoji opasnost da postanete nadrilekar. ili ar da joj nisu skloni. @smereni ste na posao i u tome možete prterivati.ada njihova kreativnost i marljivost najviše dola!e do i!ražaja.o prou!rokuje da su skloni kretanju linijom manjeg otpora i 'estim promenama orijenta#ije. +eoma su osetljivi i to ih navodi da se povla'e i! javnosti. ali vode ra'una o njemu. o 'emu se tako%e !nala'ki starate. &eptun u šestoj kući -rasi ih intuitivno ra!umevanje drugih ljudi. odnosno na druge ljude deluju umirujuće i po!itivno. .3užni 'vor u dvanaestoj kući 0e' je o oso ama koje su vrlo sumnji'ave oko svega što se dešava. $ato 'esto poseduju i is#eliteljske sposo nosti. Sve je ovo re!ultat njihovih prethodnih života u kojima su i!gu ili sigurnost u se e. @pravo je tu klju' njihovog uspeha u sadašnjem životu. +eoma ste uredni i pedantni. $ato je itno da vrlo do ro definišu svoje #iljeve i 81 . /aš ove oso e mogu postići vrhunske #iljeve samo ako imaju veru u uspeh.eško prihvataju svakodnevne norme i uhodane rutine. naro'ito sa nervima. Sun#e u šestoj kući +i vodite ra'una o svom i!gledu i imate do ro !dravlje. &aj olji su kada su prepušteni sami se i. "onekad previše vodite ra'una o sitni#ama. -oriste im alternativne metode le'enja. +i držite do svog i!gleda i ne nedostaje vam šarm. @ njima je odli'an spoj intelekta i inspira#ije. +aši pot'injeni vas slušaju i #ene. Samo posao koji ima smisla dola!i u o !ir. *maju pro lema sa !dravljem. "luton u šetoj kući +ama je u životu potre an #ilj. Me%utim. pa u tome !nate i da preterujete. &jihov skepti#i!am ih tera na neprestano anali!iranje i lutanje. Severni 'vor u šestoj kući . . +iše ste okrenuti radu nego porodi'nim stvarima. . +olite kućne lju im#e i životinje uopšte. "osao kojim se avite vam ide od ruke. ne uklapaju se naj olje u timski rad i !naju da udu previše #epidlake. $ og toga su odli'ni planeri. @koliko ga ne prona%ete život će vam iti nesre%en i težak. imate do re odnose i saradnju sa kolegama sa posla. 4esto imate ioenergetske i is#eliteljske sposo nosti.što rade rade na se i svojstven na'in i veoma su originalni. @ suprotnom vaše !drvlje može da trpi.

krenu u njihovu reali!a#iju, jedan po jedan, od lakših ka težim. .re a istrajavati pred preprekama, a ne povla'iti se i odustajati ! og to ože loše sreće. Sve ka 'emu se kreću u životu tre a da do'ekaju otvorena sr#a, sigurni da će im to goditi i da će danas iti olje od ju'e, a lošije od sutra. Ova devi!a je klju' njihove srećne karme u sadašnjem životu. SSSSSSSSSSSSSSSSSS Cilit u sedmoj kući Cilit u sedmoj kući uvećava potre u oso e da prihvati nestanak svojih li'nih se i'nih želja radi većeg ra!voja aktivnosti i!me%u njega i partnera. Ona uvećava prin#ip emo#ionalne nepristrasnosti da i se i! alansirala situa#ija. Sve ostalo ometa i spre'ava odgovoran odnos oso e prema ve!i. Ove oso e moraju da preva!i%u uo i'ajeni odnos u partnerstvu koji se !asniva na li'no-emo#ionalnom !adovoljstvu. @koliko im to ne po%e !a rukom po'inju da se osećaju napuštene i 'esto same napuštaju partnera da i predupredile da on to isto u'ini. Samo neli'ni i o jektivni odnosi u ve!i mogu da je održe i da je u'vrste. $ato ove oso e ne mogu da i!drže u raku ili partnerskim odnosima druge vrste ukoliko je partner !avisan od njih na emo#ionalnom ili materijalnom planu. *ste frustra#ije i ne!adovoljstvo se javljau i u slu'aju kada sama oso a na isti na'in !avisi od partnera. .en!ije nestaju ako su partneri ravnopravni i ve!ani intelektualnim, duhovnim ili kreativnim !ajedni'kim aktivnostima. .ako%e, oso e sa Cilitom u sedmoj kući !ahtevaju slo odu u okviru svoje ve!e. &e mogu podneti da ih li'ni egoi!am partnera ili njegova lju omora sputavaju. $a u!vrat one partneru omogućuju isti takav li eralan odnos u ve!i. Oso e sa Cilitom u sedmoj kući moraju iti uspešne u svom domenu aktivnosti, na poslu ili u ilo kojoj drugoj aktivnosti van raka. One su tada lojalan prijatelj svom partneru. (ko je u raku naglašena samo komponenta emo#ionalne sigurnosti i seksualne lju avi, on nije sta ilan. *stini !a volju on može opstati, ! og de#e naprimer, ali je to leda senka koja donosi frustra#ije umesto !adovoljstva.

+enera u sedmoj kući

82

O!na'ava oso e koje su uspešne u javnosti i društvu. "artnerski odnosi im idu od ruke i uspešni su na mnogim poljima. *maju smisla !a uspostavljanje kontakata i diplomatiju. .rude se i 'esto uspevaju da i!glade ra!like koje postoje. $ato su rado vi%eni u društvu. ?legantno i lepo se o la'e. .eže trajnim ve!ama u kojima traže osećaj #elovitosti. Cako ula!e u rak i to samo ako postoji lju av. Seks i erotika su im rafinirani i suptilni. &emaju previše strasti, ali !ato imaju sposo nost da osete šta partner želi i !naju da mu pruže vrhunska !adovoljstva. Merkur u sedmoj kući +eoma društvene oso e koje vole konver!a#iju sa drugim ljudima. Otvorene su i lako sklapaju po!nanstva i partnerske odnose. @spešne su u poslovanju. +eoma im leže javni poslovi i javni nastupi. "otre an im je intelektualni podsti#aj u odnosu sa drugima. Odlu'uju se !ato !a intelektualne rakove. Merkur u sedmoj kući uka!uje 'esto i na više rakova, a u flertove i ve!e se lako ula!i. 4esto se odlu'uju !a mla%e partnere od se e. 3upiter u sedmoj kući 3upiter u sedmoj kući može iti !nak raka sa važnom, ogatom, o ra!ovnom oso om ili stran#em. @glavnom je ovo !nak do rog raka i poka!atelj sposo nosti sklapanja partnerskih odnosa. &ova# pristiže ili od uspešnog orta'kog posla ili !ahvaljujući ra'nom drugu. Oso a je druželju iva i prijatno je iti u njenom društvu. 4esto uka!uje na oso e koje sti'u veliku popularnost u javnost.. Saturn u sedmoj kući Ove oso e imaju teškoća da stupe u rak. -ada se to jednom desi ostaju u njemu, e! o !ira na sve. +erni su, ali hiroviti. -od njih postoji pro lem da i!grade 'vrstu ve!u jer imaju strah od intimnosti. Odgovorni su i tre!veni u partnerskim odnosima. *maju smisla i afiniteta !a politiku. *ako su u osnovi !atvorene oso e uspevaju da ostvare uspešne komunika#ije i odnose sa drugim ljudima i sa javnošću. Mese# u sedmoj kući
83

Ovaj položaj 'esto uka!uje da imate pažljivog i nežnog partnera, istina na momente dosta ćudljivog. *mate jaka osećanja !a svog partnera, ali u ra'nom životu vas o'ekuju kole anja i promene. "ro irljivi ste i neodlu'ni, a !nate da udete i kapri#io!ni. @ javnosti ste popularni i volite društvenost. Svoja osećanja iska!ujete na živahan na'in. "redusretljivi ste, uravnoteženi i imate potre u !a harmonijom i lju avlju. Mars u sedmoj kući Ove oso e imaju prijateljsko i srda'no opho%enje. Sa dosta entu!ija!ma i lju avi se uklju'uju u timski rad. >osta su otvorene. "onašanje i emo#ije im dosta !avise od raspoloženja. 0elativno rano i lako postaju intimni. Cju avne ve!e im daju energiju, ali to ne !na'i da sa njima nemaju pro lema. *maju 'esto veoma am i#io!ne i energi'ne partnere. "onekad imaju preveliku strast, ili je to slu'aj sa njihovim partnerom. @ran u sedmoj kući @ran na ovoj loka#iji nije do ar poka!atelj !a rak. On o i'no o!na'ava ra!vod, nagli prekid lju avne ve!e, a ponekad i naglu smrt partnera. *na'e to su oso e koje imaju moderna ili slo odoumna shvatanja o raku. >osta lako i r!o stupaju u ve!u, a još rže se ra!ila!e. .ako%e ovaj položaj uka!uje i na drasti'ne promene u partnerskim odnosima na poslovnom planu. Ove oso e su nosio#i promena i imaju smisla !a reforme. Sun#e u sedmoj kući Ovakav položaj Sun#a uka!uje da imate sreće i uspeha u partnerskim odnosima. * to u svim vrstama partnerskih odnosa, od raka do poslovnih aranžmana. .ako%e imate i uspeha u javnosti i u odnosima sa stran#ima. *mate lepog partnera koji vas voli i posvećen je vama. @ eventualnim sudskim pro#esima i!la!ite kao po ednik. Me%utim, ukoliko je Sun#e napadnuto lošim planetama, smisao svega re'enog postaje suprotan. &eptun u sedmoj kući Oso e prijem'ive i sofisti#irane prirode. *maju prefinjena osećanja o lju avi, umetnosti i životu. *deali!uju svog partnera i ponekad ne vide jasno oso u koju su oda rali !a saputnika. &isu imuni na tajne ve!e unutar raka. 4esto se ra!o'araju u rak i partnera. (ktivni su deo nekog udruženja ili !ajedni#e. $naju da udu nerealni, da prave greške. *maju donekle 'udan odnos prema javnosti, !naju iti tajanstveni i povu'eni.
84

ili ! og nepristupa'nog mesta stanovanja. direktni i okrenuti ka javnosti. 3ednom !apo'ete suko e ne trude se da okon'aju. Cju avne ve!e su opsesija i 'esto više njih može da ide ruku pod ruku. oštro kritikovana ili potpuno neshvaćena.u svoju potre u drže u tajnosti kako ne i privukli pažnju i !ainteresovali druge !a se e. Se i i svojim potre ama daju prednost. desile stvari nad kojima oso a nije imala kontrolu. a !a potre e drugih im o i'no ostaje malo vremena. SSSSSSSSSSSSSSSSSS Cilit u osmoj kući Cilit u osmoj kući uka!uje na veoma introvertne oso e. li'ni i lju omorni. Ona je kompromitovana. "otre no je da ono što imaju dele sa drugima.ledano spolja oni mogu i!gledati sasvim suprotno. kao i se i. +eoma su naporni !a svoju okolinu. 85 . . "onekad !naju da udu vrlo rutalni i da proi!vode suko e i sva%e. &e tre a da o'ekuju !a sve što drugom daju nagradu. . Ovako spe#ifi'no ponašanje vu'e svoje korene i! rane mladosti."luton u sedmoj kući Oso e na 'iji život partner igra dominantnu ulogu i pod njegovim uti#ajem mogu doživeti du oku promenu. "otre no je da i drugima pridaju veliku važnost. ali to je samo privid. One imaju veliku potre u !a samoćom i privatnošću. Svojim partnerima se nameću kao jedini #ilj i svrhu i na taj na'in ih W guše W.3užni 'vor u prvoj kući -od ovih oso a je prenaglašen ego i ! og toga su one 'esto veliki egoisti. okrenutosti ka poslu ili pose nog stila života. Oslanjaju se isklju'ivo na sopstvene snage. "osesivni su. 4ak i kad nekog vole !naju da udu veliki gnjavatori. ar jedanput. 0adoholi'ari su i ! og preteranog rada su nervo!ni i mogu o oleti. Sklone su i poslovnim partnerstvima i to veoma o! iljno shvataju. naro'ito sa ra'nim partnerom i oso ama koje imaju važno mesto u njihovom životu. plod njihove kamuflaže. &a nju to ostavlja pe'at jakog poniženja i ra!dire je gu itak ponosa. @ stvari su teško dostupni. S og svega re'enog ove oso e tre a da imaju u sadašnjem životu karmi'ki #ilj spontanost i velikodušnost. u kojima su dominirale niske strasti. Severni 'vor u sedmoj kući . +eoma 'esto je re' o privla'nim i seksepilnim oso ama.ada su se. .

a Cilit sve što je li'no anatemiše. +eruju u natrprirodne pojave i 'esto se ave e!oterijom. . ljudi sa Cilitom u osmoj kući su veoma !atvoreni i imaju uran unutrašnji život. &asuprot spoljnom i!gledu liskosti i iska!ivanju prijatnog interesovanja. Svojim ponašanjem oslo a%aju partnera inhi i#ija. Merkur u osmoj kući *ntuitivne oso e 'iji je um usmeren na istraživanje i otkrivanje tajni.Otkrivajući tako svoju ranjivost oso a shvata da mora se i dati više prostora kako i o jektivi!irala inten!ivne emo#ije i unutrašnji život. Sa svojim željama i ten!ijama se mogu nositi samo ako se i o e! ede potre no vreme i prostor !a o jektivnost. ili pokušavaju da proniknu u natprirodne veštine. nova#. *maju stalne i snažne seksualne prohteve. uklju'ujući tu smrt. $naju da udu nesigurne i da se e!ra!ložno plaše smrti. "osesivni su i lju omorni i 'esto se dešava da imaju pro lema u raku ! og toga. $ og toga može doći do olesti seksualnih organa. $ato kod ovakvih oso a naila!imo na strana seksualna ponašanja u većoj meri nego kod ostalih. !agro ni život. ali imaju sreće jer ih opasnosti i! egavaju. preko nasledstva. Oso a se veoma !anima !a misti'ne i tajanstvene strane života.] .+eoma su sen!ualne i njihova putenost može iti štetna po !dravlje.o mogu postići samo ako postanu veći posmatra'i. +e!ani su !a seks i erotiku i u tome !naju da preteraju. @ životu ih prate smrtni slu'ajevi me%u rod inom. raka. seks. +enera u osmoj kući Ove oso e imaju sreće da su materijalno o e! e%ene nov#em koji do ijaju od drugih. Setnog su raspoloženja i deluju tužno. *maju inten!ivne lju avne ve!e pune emo#ija i strasti. (vanturisti'kog su duha. 0a!ne vrste perver!ija im nisu strane. poklona. a manje posmatrani. 3upiter u osmoj kući Ovo je velika !aštita u svakojakim opasnostima koje 'oveka 'ekaju u 86 . Osma kuća je kuća seksualnosti. &jihov lju avni život 'esto li'i na lavirint.. od homoseksuali!ma do preterivanja u fi!i'kom seksu.

@prkos podložnosti dugim olestima ove oso e spadaju me%u one koje najduže žive. Saturn u osmoj kući Saturn u osmoj kući donosi dug život. od lage su!držanosti do e!osećajnog promiskuiteta. ali ga isto tako i!nenada mogu i i!gu iti. *pak. Optimista koji #eni materijalnu stranu života i uživa u ovo!emaljskim !adovoljstvima. naro'ito na emotivnom planu. . Seksualni porivi su vam naglašeni i tu imate snažan životni motiv. *mate strahove od olesti i smrti. ali se 'esto ve!uju aš !a oso u koja ima finansijskih pro lema. Sreća u nesreći.re a da vode ra'una o svom !dravlju i da o u!davaju svoju temperament koji ih mami ka iskušenjima. Mars u osmoj kući Oso e preplavljene snažnim željama. >osta su osetljivi na gro!ni#e i !apaljenja. Oso a sa 3upiterom u osmoj kući ima sreće sa nov#em drugih ljudi. jer sa njime ćete imati više sreće nego sa onim koji sami !aradite. . a ponekad su i veoma agresivni. skloni ste preteranoj ri!i i patnjama. +aša ranjivost je o'igledna pa je potre no da i! egavate opasnost. a oso a ima interesovanje i sposo nost !a pro#es li'ne transforma#ije i i!vanrednu moć regenera#ije i oporavka. Ono što drugi i! egavaju njih privla'i. Mese# u osmoj kući Moraćete se do ro oriti !a svoju eg!isten#iju. Seksualni nagon je i!ražen. *maju tešku narav. @ran u osmoj kući Oso e sa @ranom u osmoj kući i!nenada dola!e do nov#a drugih ljudi. *maju silovit karakter i spremni su da se ore sa svakom sud inom koja ih 87 . +eoma su strastne i vole neuo i'ajene partnere. ?nergi'nost i or enost ih ponekad napuštaju. *maju i!u!etne psihološke sposo nosti. Seksualni život im je podložan naglim promenama i i!nenadnim ve!ama.ako%e uka!uje na mogućnost velikog nasledstva i na do ro situiranog partnera. "rosto tre a da kanališu višak energije koji poseduju. Seksualne potre e im se kreću u širokom dijapa!onu. vaša moć regenera#ije je velika.životu. ali uspevaju da se r!o regenerišu. "rivla'i ih okulti!am i mistika. @ pomoć vam može lako doći nova# drugih ljudi. Opre!ne su i vešte u sti#anju nov#a. *maju veliku potre u !a inten!ivnim iskustvima i predu!imaju korake da i ih doživeli.

"uni ste životne snage i imate an%ela 'uvara. 2ela sud ina vam je naklonjena. 4esto se nala!e u opasnim situa#ijama. Okruženje je o ave!no da 88 . Sjajni ste u seksu. ali ih sreća prati. 5as#inirane su kultom smrti i života posle nje. Seks je njihova sledeća opsesija. @koliko je Sun#e u lošem položaju sa drugim planetama. +eoma su motivisane !a stvaranje ogatstva i!a koje stoji snažna tenden#ija !a posedovanjem. Skloni su ka i!nenadnim i teškim olestima koje kratko traju. &ikad ne pri!naju u'injene greške.3užni 'vor u drugoj kući Ovo su oso e naglašenih 'ula. Me%utim. +rlo su intuitivni. "luton u osmoj kući "luton u osmoj kući uka!uje na oso e du oke podsvesti.o ih može dovesti i do eks#esnog ponašanja. Severni 'vor u osmoj kući . +eoma im je važan u životu i ukoliko im je uskraćen ostavlja duševne posledi#e na njih. tvrdoglave i lju omorne. do ijanjem i uživanjem. a u svakom slu'aju su !ainteresovane !a metafi!i'ke sposo nosti. *mate veliku moć regenera#ije i u slu'aju olesti ćete se oporaviti. *maju sklonost ka depresivnim stanjima i umnim olestima. 4esto u nemogućnosti da !adovolje svoje narastajuće potre e postaju frustrirane.!adesi. Sun#e u osmoj kući /udite u e%eni da vas o'ekuje neko nasledstvo. 0ealnost oko se e poimaju na instinktivnom nivou. vaš eros može svakog nadahnuti. O ave!no se kriju i!a nekakvih masaka i teško im je videti pravo W li#e W. ne vodeći ra'una o svojim interesima i ne prepo!najući ih. koja može ugro!iti njihovo psihi'ko stanje. . u životu možete o'ekivati velike promene i krupne doga%aje. prepredeni i du oko o! iljni. *maju sreće sa nasledstvom. ili da ćete živeti od nov#a drugih ljudi. &o to se retko dešava jer imaju magneti'an uti#aj na partnere. 4esto poseduju medijumske sposo nosti. &jihova osnovna odlika je da su sklone preterivanjima kako i !adovoljila svoju 'ulnost. 4esto poseduju nat'ulnu per#ep#iju i sklone su okulti!mu. "onekad sasvim pogrešno postupaju. smisao svega re'enog postaje suprotan. "ored toga one su posesivne. &eptun u osmoj kući &everovatno i!oštrena 'ula poseduju oso e u 'ijoj natalnoj karti se &eptun nala!i u osmoj kući.

oni okolini mogu i!gledati kao 'udni ego tipovi. putovanja i lutanja. koje su u devetoj kući svoga natalnog horoskopa ugostile Cilit. Ovako teška karma i! prethodnih života se mora u lažavati. $ og toga oso e. &ajpre kro! na'in o la'enja. +enera u devetoj kući Ovo su prijatne oso e koje vole ljude. @ periodu adoles#en#ije su potpuno svesni svoje ra!li'itosti. Ona može iti siguran vodi' ka istini. Cjute se ako su primorani da se pridržavaju ustaljenih normi i društvenih verovanja. Cilit u devetoj kući Ovo su oso e koje se ra!likuju po pogledu na život i stilu življenja od okoline.slo odu. 2eo pro#es sa!revanja kod njih i!a!iva kompleks manje vrednosti jer osećaju nedostatak intelektualnog identiteta. "rivla'e ih velike ideje. 'ulnosti. religija i pisana re'. druga'ije ponašanje. filo!ofija. sklonost ka u'enju i putovanjima. Me%utim. kao i spremnost da se drugom daje. "oseduju spe#ifi'an pogled na svet i drže se svojih moralnih normi. 0a!log je da nemaju formirane odgovore na pitanja koja ih !aokupljuju. anali!e. imaju vrlo neo i'na religijska verovanja ili ih uopšte nemaju. Same 'injeni#e da se ne mogu ve!ivati !a tradi#ionalne ideje. Odri#anje od materijalnih do ara. predstavlja siguran put nalaženja mira i !adovoljstva življenja. *maju že% !a !nanjem. ali se klone da to iska!uju i ispoljavaju.udovoljava njihovim !ahtevima i na taj na'in rasteruju prijatelje od se e. njihova ra!li'itost r!o ispliva na površinu. Dto udu skromniji iće srećniji u sadašnjem životu. a !atim kro! komletan životni stil. a dogme uopšte ne podnose. Moraju da formiraju svoja tuma'enja i poglede na život kako i uklonili ograni'avajuće ideje koje ih ugrožavaju i ukidaju njihovu nasušnu potre u . ali oni na to ne 89 . ! og druga'ijeg ponašanja. simpatije. ra!vijajući istraživa'ki duh. "onekad. ali je to sastavni deo njihovog pro#esa oslo a%anja od opšte prihvaćenog konformi!ma. Cilit u devetoj kući ima potre u da ra!ume putem ispitivanja. i!a!iva kod njih frustra#ije. &jih mogu po editi samo pomoću istine spo!nate kro! !nanje. traženja ideja. materijalisti'ku filo!ofiju ili verovanja kojima su ili i!loženi kao de#a. ra!umevajući suprotna mišljenja i neprestano preispitujući suštinu stvari. $ato okolini mogu i!gledati i nekonven#ionalno.

religiji. *maju sklonost ka metafi!i'kim dis#iplinama. +enera u devetoj kući 'esto uka!uje na rak sa stran#ima ili ljudima druge vere i na lju avne avanture u inostranstvu. >alekosežno planiraju i 'esto ostvaruju uspeh u inostranstvu.amo se olje snala!e nego kod kuće. . u'enju i putovanjima. nau#i. "onekad !naju da udu rasipni i skloni špekulisanju. "rijatne su naravi. . nikako depresiji. Merkur u devetoj kući Oso e su i!ra!ito filo!ofske prirode koje teže du inskom i studio!nom prou'avanje života. Skloni su lju avnim avanturama i privla'e ih tajne lju avne ve!e. *maju koristi od svega što proširuje njihove hori!onte. pa im stvari 'esto i!mi'u i! ruku. sitne stvari. *mate aktivnu maštu i želju !a !nanjem. Cako se odlu'ujete na putovanje i oravak u inostranstvu. &eretko im se uka!uje prilika da idu u inostranstvo. Saturn u devetoj kući Ovo su studio!ni. Od ruke vam ide nauka.ako%e imaju u se i i #rtu avanturi!ma. 3upiter u devetoj kući >onosi podršku i !aštitu. filo!ofiji. @'enje je njihova nasušna potre a i puno vremena posvećuju upo!navanju ideja i ljudi. Mese# u devetoj kući +i tragate neprestano !a novim iskustvima i i!a!ovima. eg!oti'na mesta i putovanja. &isu dovoljno skon#entrisani. "rivla'e ih velike ideje i skloni su da se ave njima veoma is#rpno i uporno. mada im se može desiti da aš tamo dožive ne!gode i neprijatne stvari. +ole putovanja i strane države. o i'ne. studiranju.. Oso e su otvorenog i optimisti'kog stava prema životu kro! koji plove punim jedrima. "onekad nemaju strpljenja !a svakodnevne. Skloni ste prou'avanju religije i filo!ofije i potre no vam je da mnogo toga prou'ite pre nego što prona%ete ono što tražite. pravu. "oseduju autoritet i drugi ljudi se oslanjaju na njih i njihovo ar itriranje. inteligentni i temeljiti ljudi. one koje će im o ogatiti vidike i omogućiti nove spo!naje.o raćaju pažnju. "rivla'e vas avanture. &jihov tip partnera su oso e širokih pogleda na svet. ali imaju sklonost ka melanholiji. 90 . intelektualnih i moralnih na!ora.. *maju uspeha u o ra!ovanju.

astrologiju i istoriju. ponekad do nivoa fanati!ma. o ra!ovanje. "ostoji sklonost ka opasnim putovanjima i potre a da se animira njihov or eni duh. ne!avisna i prin#ipijelna. +olite komunika#iju sa ljudima druga'ijih kultura i na taj na'in produ ljujete svoje 91 . @ran u devetoj kući Oso a traga !a neo i'nim iskustvima. "uni su planova i želja. +eoma 'esto ste u #entru ! ivanja. *ma nekonven#ionalan na'in ra!mišljanja i do ro joj ide u'enje. ali i poljoprivreda i kulinarstvo. 4esto odla!e u inostranstvo. +oli da putuje. 2eo život tragate !a smislom i pokušavate da proširite svoju svest kro! o ra!ovanje. *magina#ija im je ponekad prevelika pa mogu dovesti se e u stanje samoo mane. Streme ka višim !nanjima. >uhovno ste ra!vijena oso a. preko mora. nauka su o lasti u kojima najlakše nala!e interesovanje. /avljenje politikom tako%e nije retkost. &eptun u devetoj kući Oso e jake duhovnosti i pose nog kova. $akon. "luton u devetoj kući "rivla'e vas intelektualne i duhovne dis#ipline. religiju.psihologija. *ma sklonosti i talenta !a astronomiju. 'esto se nala!i u ideološkoj ! r#i i lako !apada u misti#i!am. . motivisanost naglašena. Mars u devetoj kući >aje strastvene idealiste i ne!avisne mislio#e. *mate ra!vijenu sposo nost apstraktnog ra!mišljanja i visoku inteligen#iju. Skepti'ni su prema religiji i duhovnim pitanjima. +eruje u oga. #iljevi visoki.ako%e se lako opredeljuju !a pripadnost nekoj sekti. poseduju aktivan um i inspira#iju. voli promene i novosti. &e!avisni su i na svoju ruku. *! njih #rpite snagu. $ og svojih pogleda na svet ili politi'kih uverenja spremni ste da trpite i progonstvo. @verenja su veoma jaka. Sun#e u devetoj kući +i možete naći sreću daleko od svog !avi'aja ili u odnosima sa stran#ima. *maju sposo nost da predosećaju doga%aje 'itaju misli drugih ljudi. *ma svoju spe#ifi'nu životnu filo!ofiju i ne ro uje ustaljenostima i dogmama. +ole putovanja u daleke !emlje. filo!ofiju i putovanja. $ og toga su ponekad u konfronta#iji i!me%u želja i mogućnosti.

Oso a je osećala da je !anemarena od strane jednog roditelja. a ne samo materijalno ili površno korisno. Samo su delimi'no u stanju da ovu potre u kontrolišu.amo će usvojiti novi sistem vrednosti koji je ra!li'it od njihovog klišea i predrasuda. ali pomno prou'avate i prošlost. ili je pretrpela gu itak ili ra!vod roditelja. @ pitanju su !atvorene oso e koje imaju pro lema da uspostave otvorenu komunika#iju. tj. Cilit sa svojim frustra#ijama ima po!itivan uti#aj na taj pro#es usmeravajući ga na karijeru i javnost. SSSSSSSSSSSSSSSSSS Cilit u desetoj kući Cilit u desetoj kući ne toleriše ništa o i'no. intelektualan i kreativan pristup. dok ne stekne o jektivan. . (li to otvaranje mora iti iskreno i du oko. može nastati kao samoprojektovanje osujećenja i! detinjstva. . @smereni ste ka udu'nosti.ragajući !a svojom karmu može se desiti da napuste rodni kraj i postignu uspeh u inostranstvu. . ( to je upravo njihov karmi'ki #ilj. Oso a nije !adovoljna sve dok se uspešno ne depersonali!uje u profesionalnom životu.o ima jak motiva#ioni uti#aj na dete i kasnije se ra!vija u am i#ije da se ude nešto više nego što jeste. $ato se i!me%u ovih oso a i njihovih 92 .3užni 'vor u trećoj kući Ove oso e su imale u prethodnim inkarna#ijama pro leme sa svojom okolinom. . @koliko to nije slu'aj Cilit provo#ira frustra#ije u vidu straha da će oso a ostati e! posla ili da neće naći posao sa kojim može da se nosi. &ove hori!onte će najlakše osvojiti napuštajući svoje ve!e sa prošlošću. Ona !ahteva angažovano i !na'ajno i!ražavanje na poslovnom planu. "osedujete veliki li'ni šarm. $ og toga su možda morale da napuste sredinu u kojoj su ponikle. -od oso a sa Cilit u desetoj kući postoji jaka potre a !a vladanjem. @spešni ste u komunika#iji sa stran#ima. Menjate se kro! o ra!ovanje i putovanja. @smerenost na karijeru i potre a da se ude !na'ajan na poslu. &a ogovaranja moraju iti potpuno ravnodušni i nau'iti da prepo!naju prave prijatelje u gomili lažnih.re a da i! egavaju svet kome su važni spoljni efekti. Severni 'vor u devetoj kući .ra!umevanje života. Moraju se više i poštenije otvoriti prema drugima. "onekad ste previše su jektivni i skloni da peruveli'avate !na'aj nekih stvari. iako oni to nikad neće pri!nati i pori#aći 'ak i se i.

moda i umetnost. &eretko dva ili više !animanja i promene posla jer ne podnose monotoniju. Može doći i do sva%a i neprijatnosti. Ovakav položaj 3upitera je karakteristi'an !a ugledne politi'are i druge pri!nate javne li'nosti. Merkur u desetoj kući +eoma prakti'ne i komunikativne oso e.nadre%enih uvek stvara ten!ija i neprijateljstvo ! og konkuren#ije. 3upiter u desetoj kući "oložaj 3upitera koji o!na'ava o ra!ovanu. 4esto ostvaruju uspešnu karijeru i naj olji su kada rade prema sopstvenim idejama i na na'in kako oni misle da je naj olje. +enera u desetoj kući >aje dopadljive i društvene oso e. ali i njegov položaj na društvenoj lestvi#i.*maju sta ilne emo#ije i odani su patrneru. !a u!vrat im daruje hladnokrvnost. 3upiter u desetoj kući je prepo!natljivi !nak W srećne !ve!de W. popularne u društvu sa puno uti#ajnih prijatelja. ali su do ri u trgovini i u odnosima sa javnošću. +ažan im je partnerov i!gled. pametnu i mudru oso u. *maju puno originalnosti i širok krug intresovanja. Saturn u desetoj kući 93 . o jektivnost i nepristrasnost. naravno na štetu oso e. ove oso e to jesu. $a ra!liku od mnogih koji vole vlast. @ pitanju su 'esto lepe i prijatne oso e koje lako privla'e suprotan pol.i!nis. ali ni po koju #enu neće do!voliti da porodi#a trpi ! og njihovog posla ili li'nih interesovanja. +iše su okrenuti profesiji nego porodi#i. Cilit. koja ih je terala da streme ka vlasti. Odgovaraju im intelektualni poslovi. @živaju u svom poslu i pomažu drugima oko se e.a ten!ija raste pošto one do ro o avljaju svoj deo posla i nadre%eni oseća da mu je autoritet ugrožen. @pravo ovakvim svojim oso inama ona dostiže visok položaj u društvu u! stalan uspon i napredovanje. "oseduje prirodnu sposo nost da ude vo%a i ljudi se okupljaju oko nje i podržavaju je. a nisu u stanju da se nose sa njome. . Cepota i harmonija igraju važno mesto u njihovoj profesiji i u životu. "rivla'i ih šou. ali ona neće iti pokole ana i nastaviće svojim putem 'iji je #ilj da se do'epa vlasti.

Mese# u desetoj kući +i ste i!držljiva i strpljiva oso a sa naglašenim osećanjem dužnosti. ali !a to moraju iti ispravno motivisani. +i ste do ra oso a koja u se i ima umetni'ku #rtu. Skloni su da uvećavaju i ulepšavaju svoje !asluge. +eoma ste am i#io!ni i rešeni da uspete po svaku #enu.Može dati do ar položaj i uspeh u karijeri. +aš ego je osetljiv i promenljivog ste raspoloženja. @ svakom slu'aju re' je o o! iljnim i am i#io!nim oso ama. pa do šefova i drugih autoriteta. "romene u karijeri su im se dešavaju i!nenada. Ove oso e su do ri pravni#i. u poslovima sa nekretninama i u poljoprivredi. 4esto ste uspešni u javnim poslovima i dešava se da menjate služ e. 'esto se ne o a!iru ni na šta da i postigli #iljeve koje su se i !a#rtali. Od ruke vam ide avljenje nekretninama. $ og originalnih stavova i gledišta su veoma kreativni. pa ni nadre%eni. . Sun#e u desetoj kući *mate velike i!glede da postignete uspeh u svojoj karijeri. po'evši od roditelja. Oso a ste od autoriteta. Me%utim. ali uvek održavate solidan položaj. *pak 94 . *mate naglašenu želju !a javnim pri!nanjima. &e!avisni su i ne trpe da im se niko meša u posao. koji može iti pove!an i sa opasnošću.re!veno i prakti'no gledate na stvari i trudite se da postignete sta ilnost u svom životu. naro'ito !a politi'are. ova po!i#ija Saturna može da donese i pad sa položaja. Sve vas to 'ini prirodnim vo%om koga ljudi slede i u koga imaju poverenje. "osvećuje se velikim poduhvatima !a koje je potre na velika snaga i i!držljivost. @ran u desetoj kući Ove oso e se vrlo 'esto ave se originalnim po!ivom. "onekad su to agresivne oso e koje imaju pro lema u odnosima sa drugim ljudima. *maju pro lema u odnosu sa autoritetima jer hijerarhiju ne prihvataju i ne poštuju. ugostiteljstvom. ugleda i reputa#ije. ali nakon upornog i napornog rada. Mars u desetoj kući Snažna i am i#io!na oso a. $naju da udu arogantne i pristrasne. enterijerom. Orijentisana na karijeru sa željom da ostvari što ve'i uti#aj na svoju okolinu i svet.

kao što je politika. &aro'ito ako se avite poslom koji je ve!an !a mase ljudi. * sada su skloni !avisnošću od partnera i 'esto ga W guše W stalnim traženjem sigurnosti. @ stvari. "luton u desetoj kući Ovaj položaj "lutona može doneti uspeh u karijeri i društvenom životu. a ne o rnuto. Svoju karmu u ovom životu mogu po oljšati stvaranjem porodi#e kojoj su oni stu . Odnos sa partnerom mora iti ravnopravan. Moraju stvoriti sopstveni profesionalni život i odvojiti ga u što je moguće većoj meri od porodi'nog života.morate voditi ra'una o po!natoj 'injeni#i da preterana am i#io!nost i autoritativnost od ijaju ljude od takvih oso a. na primer. Severni 'vor u desetoj kući . +e!anost !a profesiju i so#ojalne domene mora iti u prvom planu. @ jedanaestoj kući je to kro! 95 .3užni 'vor u 'etvrtoj kući @ prethodnim životima ove oso e su loše doživele svoju porodi#u i patile s og neslaganja svojih roditelja. *maju potre u !a moći i dosta energije i vremena će utrošiti da je ostvare. >a i došli do #ilja skloni su da se služe i nedo!voljenim sredstvima. &era!umevanje od strane okoline može ovim oso ama doneti puno ra!o'arenja i nesta ilnosti. $ og toga !apostavljaju poslovni i društveni plan. O njima drugi imaju pogrešno mišljenje i vide ih u pogrešnom svetlu. a ne podre%en i pasivan. $ato poseduju osećanje nesigurnosti i teže da kro! stvaranje porodi#e !aštite sopstvenu li'nost. SSSSSSSSSSSSSSSSSS Cilit u jedanaestoj kući -uća u kojoj se nala!i Cilit uka!uje gde oso a tre a da ra!vija svoju o jektivnost i da po edi svoj egoi!am. $ato se me%u ovakvim oso ama sreću i ne'asne oso e i kriminal#i. aktivan. Ove oso e pre!iru autoritete i već u najranijoj mladosti imaju suko e sa njima. *maju i!ražene instinkte i !naju da ih stave u služ u prakti'nih stvari. &eptun u desetoj kući @ka!uje na oso e koje ne !naju se e da predstave u javnosti. oni su sposo ni da du oko i temeljno poimaju stvarnost. "otre no je da se realno suo'e sa svetom i otvore prema njemu. Osećale su nedostatak podrške i topline sa roditeljske strane.

originalni i inventivni. Oni prosto prepo!naju šta druge oso e mogu da urade. usmeravaju se i i!ražavaju ka spoljnom svetu. mogu da postanu odli'ni rukovodio#i. intelektualnim intresovanjima. -od ovih oso a eskompromisna Cilit nesra!merno uvećava svaku njihovu sla ost prema ljudima. &a profesionalnom planu se to manifestuje umanjenjem njihove vrednosti kod pretpostavljenih ! og njihove nesposo nosti da se slože sa drugima. umetni#i. iako imaju ogat unutrašnji život. 96 . pronala!a'i. One mogu iti glum#i. @koliko im ne po%e !a rukom da oslo ode se e. oni ostaju enigma !a ljude i! svog okruženja. tada su ovo maštovite oso e sposo ne da stvaraju proi!vode lepe kreativne imagina#ije. Samo tako će postići emo#ionalnu ne!avisnost i oslo oditi svoje talente. igra'i. duhovnim i kreativnim #iljevima koji moraju iti na a!i prijateljstva ili u'ešća u grupi. nemaju adekvatnu podršku i poverenje pretpostavljenih. *ako su ina'e do ri na poslu. ukoliko uspeju da oslo ode se e i steknu neli'an pristup prema drugim ljudima. potpuno nepotre no. pis#i. Oso e ima dar da svoje vi!ije veoma sen!itivno predstavi i iskaže u realnosti. Cilit je ispunjava ideali!mom i sanjalaštvom. Ovakve oso e. Svesni toga oni os#iluju i!me%u krajnosti ili postaju eks#entri#i. Cilit u dvanaestoj kući Cilit u dvanaestoj kući natalnog horoskopa neke oso e uvećava njen sen!i ilitet i to na ra!nim nivoima karaktera. >a i oso a iskoristila po!itivnu energiju Cilita u dvanaestoj kući mora se e oslo a%ati kro! nepristrasnost i li'nu o jektivnost. (ko je Cilit u horoskopu tako postavljena da je njena energija po!itivna.ada pružaju plemenitu podršku drugima. a to !na'i nesposo nost da se distan#iraju od svog ega. Ove oso e. Stalno ih prati osećanje da su pot#enjeni ili 'ak uništeni i prema svemu i svakome. podsti'ući njihove talente na na'in na koji niko drugi ne može. njihovom kreativnom i intelektualnom ra!voju. . &e uspevaju da uspostave kontakt ni sa pojedin#ima ni sa grupama. !au!imaju od ram eni stav.u'estvovanje u neli'nim aktivnostima. ispunjavaju ih poverenjem i veoma motivišu. arhitekte ili raditi ilo koji posao koji !ahteva kreativnu maštu.

Ona potpuno veruje samo u ono što je ideali!ovala i tu ne pomažu nikakve 'injeni#e. Odani su i privrženi. Sreća je ako imaju nekog pored se e ko će ih pridržati kad se pro ude i! svog sna i shvate da su se e dovele do samouništenja. &e poštuju nikakve autoritete i imaju aver!iju prema mediokritetima.One imaju potre u i uživaju u tome da svoje unutrašnje vi!ije i nadahnuća prenose na druge. dejstvo na druge ljude. "ožrtvovane su i !apostavljaju se e !a ra'un drugih oso a. 97 . a ilu!ije svoje nei!ražene mašte smatra !a realnost. *maju sklonost da ostvaruju ve!e sa !au!etim oso ama i mogu iti neodlu'ni i!me%u dva lju avnika. O i'no su voljene i #enjene i od svojih ližnjih i od javnosti. 0omanti'na iskustva doživljavaju na druženjima i !a avama. *maju i!raženu potre u !a privatnošću i okolini ! og toga deluju tajanstveno. Oko se e privla'e društvo u kome su #entar dešavanja. +enera u jedanaestoj kući Ovo su oso e širokih vidika. +eruje i živi u nepostojećem svetu. a prijateljstva se !asnivaju na jednakosti. 4esto imaju vrlo lagotvorno. lage naravi i pristupa'ne širokom krugu ra!li'itih ljudi. @koliko oso a ne uspeva da o jektivi!uje svoj ego. tj. +enera u dvanaestoj kući O!na'ava veoma osetljive i ranjive oso e. $ og svega re'enog ovakve oso e ostaju potpuno de!orijentisane i vremenom i!gu ljene. "rijatelji ima rado pomažu jer njihove aktivnosti nisu motivisane li'nom koristi nego !ajednićkim do rom. Oso a o manjuje samu se e na drasti'an na'inA ono sa 'ime ne može da se suo'i !a nju ne postoji. da se oslo odi svog egoi!ma. a ponekad i is#eliteljsko. Stidljive su i re!ervisane u poka!ivanju svojih emo#ija. Cako privla'e lju avnike i mešaju prijateljstvo i lju av. ona postaje žrtva Cilitine negativne energije. $ og svoje povu'enosti i preostljivosti imaju malo prijatelja. spontano i i!nenada.

*maju puno prijatelja me%u intelektual#ima. ali 'esto imaju više od jednog raka. &a druge ljude !naju da deluju vrlo magneti'no. &edovoljno su jasne i naila!e na teškoće u komunika#iji sa okolinom. "rivla'i ih tajanstvenost i imaju potre u da su 'esto same. "oseduju veliku sklonost ka misti#i i okulti!mu. e! ikakvih grani#a. Merkur u dvanaestoj kući Oso e imaju pro lema da se i!ra!e. $naju da udu dosadne i da se i!gu e u sitni#ama. Spremne su da uvek prisko'e u pomoć.@ lju avi su vrlo prijem'ive prema partneru. vode aktivan društveni život. Mumane su oso e spremne svakom da priteknu u pomoć. @ stanju su da svom partneru priušte vrhunska seksualna i emotivna !adovoljstva. *nspirišu ih velike am i#ije i planovi. Sklone su tajnim lju avima i spremne su da puno trpe ! og njih. 3upiter u jedanaestoj kući @ pitanju su poštene oso e. @ emotivno-lju avnim i erotskoseksualnim doživljajima mogu da dostignu savršenstvo. 3upiter u dvanaestoj kući Ovo su introspektivne oso e sa pose nim duhovnim sposo nostima. @ životu mogu o'ekivati pomoć svojih prijatelja. >u oko promišljaju ono 'ime se ave i što ih !anima. &e !naju da prona%u na'ina da iskažu svoje umeće i kvalitete pa su vrednovane niže nego što !aslužuju. >o ri su u timskom radu. Otvorenog su duha. a kada se na%u sami sa partnerom ona se i!liva na impresivan na'in. *maju potre u da mu se potpuno predaju. . @spešne su u radu sa drugima. nesputanih misli i imaju naglašenu slo odnu volju. prijatne i druželju ive.ada dola!i najviše do i!ražaja njihova intui#ija i kreativnost. Merkur u jedanaestoj kući @ka!uje na vrlo inteligentne i kreativne oso e. Samoća i duhovnost im prijaju. *maju medijalne sposo nosti i veoma ogatu maštu. na svoj na'in i tempom koji sami odre%uju. Svoju lju av prikrivaju spolja. +e!ane su !a partnera. <ive u svom svetu. po!naju puno ljudi i održavaju po!nanstva i prijateljstva. &aj olje se osećaju kada rade na reali!a#iji poslova od opšteg !na'aja i !ajedni'kih poduhvata sa drugim ljudima. $ato sti'u dosta uti#ajnih prijatelja koji im pomažu. Skloni su 98 . $ato su povu'ene i nenametljive.

"ovu'eni ste i odgovaraju vam i!olovani poslovi. ali i sposo nost da se i! svake kaše i!vuku neoprženi. "esimisti'ki su raspoložene. @ grupi su o i'no vo%e. "reviše ste popustljivi prema drugima i skloni da se prepustite tu%em uti#aju i domina#iji. ali su ona snažna i dugotrajna. *maju tajne neprijatelje. narkotika i drugih poro'nih stvari. pa i kad je lju av u pitanju. Saturn u dvanaestoj kući Saturn u dvanaestoj kuću uka!uje na oso e koje vole da pomažu drugim ljudima. @ lju avi ste disponirani prema partneru i težite du okoj u!ajamnoj intimnosti. &emaju puno lju avnih ve!a. "riroda vam je puna ra!umevanja !a druge ljude i humanost je vaša naglašena karakterna #rta.ada vam se može desiti da postanete žrtva. Saturn u jedanaestoj kući Oso e ne sklapaju lako prijateljstva. "ovu'ene su i naj olje se osećaju kada rade i!a s#ene. "oštujete slo odu i svoju i tu%u. a 'esto imaju malo de#e ili ih uopšte nemaju.preteranom uživanju alkohoma. >ešava im se da udu nepravedno optužene pa 'ak i progonjene. . imate puno želja i mnogo 'emu se nadate. Mars u jedanaestoj kući Ove oso e su dosta ve!ane !a prijatelje. SSSSSSSSSSSSSSSSSS Mese# u jedanaestoj kući +i ste više !a rinuti ! og nevolja drugih ljudi nego ! og svojih pro lema. &ežna i tanana priroda. Snalažljive su i umeju da animiraju okolinu da im pomogne u tome. 4esto su opterećene osećanjem krivi#e. *! emotivnih ve!a lako prela!ite u prijateljstvo i o rnuto. 4esto prisutan kompleks manje vrednosti. Mese# u dvanaestoj kući +i ste veoma podložni spoljnjim uti#ajima i vaše raspoloženje se lako i 'esto menja. "lanovi su im am i#io!ni i spremne su teško i naporno da rade da i ih ostvarile. @ osnovi nisu previše društveni i !naju da udu usamljeni oso enja#i. nesigurne i usamljene. Oni ih ispunjavaju energijom i pomažu im da ostvare svoje #iljeve. ali !naju da 99 . "ravite planove. O i'no imaju malo prijatelja. Omiljeni ste u društvu i imate puno prijatelja.

Od položaja na kome se nala!e nemaju nekakve velike koristi. pojedina'ne i kolektivne. "oseduju #rtu tolerantnosti i originalnosti. -ro! njih dola!i pomoć. nikako u društvu. &ekonstruktivne volje i vrlo kole ljive. alkoholom i narkoti#ima. gde su prijem'ivi !a ra!ne uti#aje. nade i ostvarićete svoje am i#ije.udu nera!umno !ahtevni i pre ili kasnije ! og toga dola!e u konflikt sa drugim oso ama. pogotovo svadljivim. ali ih r!o i raskidaju. >eluju pomalo konfu!no i ne rade dovoljno planski. ispuniće vam se vaši planovi. Sposo ni ste !a timski rad i lako se uklapate u svaku #elinu. &e retko imaju potre u !a nikotinom. +rlo su intuitivni i imaju umetni'kih sklonosti. . nekima i 'udne. a tako%e i du oke vode. +i imate visoke ideale i težnje.re a da se pa!e nervnih smetnji i 'uvaju od divljih životinja. . @ životu ih prate i!nenadni doga%aji koji se ni'im nisu mogli predvideti. $ato imate širok krug po!nanstva i veliki roj prijatelja. *maju uran unutrašnji život sa kojim se 'esto ne nose naj olje. &ajviše vole kada dejstvuju i!a s#ene i imaju nelagodnost od javnosti i pu li#iteta.re a da se 'uvaju mra'nih i skrivenih mesta. nedoku'ive !a svoju okolinu. .ako%e. koje ni njima samima nisu jasne. "rivla'e ih neo i'ni o li#i duhovnosti. 100 . Možete o'ekivati da ćete uživati plodove svog rada i profesionalne karijere. Sun#e u jedanaestoj kući $a vas su prijatelji veoma važni u životu. @ran u jedanaestoj kući Ove oso e su 'esto okružene sa puno prijatelja. (ko i postoji neki plan. uglavnom kada shvate da ih prijatelji iskorišćavaju. Svoju individualnost mogu ispoljavati samo u samoći. Mars u dvanaestoj kući "ovu'ene i tajanstvene oso e. &ajviše im odgovaraju tajna !animanja. @ran u dvanaestoj kući Oso e komplikovanih emo#ija. oni ga se ne pridržavaju. oslona# i moć. /r!o i i!nenada sklapaju prijateljstva. ali su u svojoj osnovi du oko humane. ali im prijatelji !naju praviti pro leme u životu. &jihove težnje su neo i'ne. &isu u stanju uvek da se kontrolišu i mogu iti nepou!dani su u lju avnim odnosima. puno planova i nadanja.

$naju da !apostave partnera pa je on primoran da se sam snala!i. politi'kim itd. ali ih svakako u prijateljskim ve!ama o'ekuju i!nenadni o rti. 'ak i po #enu da se e dovedete u i!ola#iju. misti#i!mu. "rivla'i vas misti#i!am.ragaju !a duhovnim jedinstvom i pripadni#i su duhovnih organi!a#ija. makar ! og toga morali u životu da pro%ete kro! iskušenja koja će od vas !ahtevati žrtvovanje. to su oso e sklone sanjarenju. &eptun u jedanaestoj kući Ove oso e 'esto poseduju neo i'no privla'ne oso ine. "onekad od svojih prijatelja uspevaju da naprave neprijatelje. povu'ene u se e. Materijalne vrednosti i nova# vam nikad nisu na prvom mestu. * više od toga = one 'esto imaju tajni život. *maju plemenite i u!višene #iljeve.Sun#e u dvanaestoj kući +i više volite da ostanete i!a s#ene. . +eliki roj vrhunskih slikara. alkoholu. "luton u dvanaestoj kući Ove oso e i!nad svega vole privatnost.a opsednutost prijateljstvom može da i!a!ove or e i teškoće. Mogu imati naglašenu sklonost ka duvanu. *pak. . 0eligio!ni ste i spremni uvek da pomognete drugima. "onekad poseduju oso inu vidovitosti. ali i ka drugim patološkim usmerenjima. do rovoljnim. *na'e. &jima prijatelji pomažu da se promene. @ životu ih 'esto prati pomoć od tajnih prijatelja. a um i duh su im sposo ni !a pokretanje promena. "luton u jedanaestoj kući Oso e su sklone prijateljstvima i to smatraju svojom o ave!om. narkoti#ima. intuitivni ste i tajanstveni. puni su nada i želja. &eptun u dvanaestoj kući Siguran !nak !a sklonost ka umetnosti. +olite usamljenost. ali i drugih vrsta umetnika imaju &eptun u dvanaestoj kući. Mada mogu delovati otvoreno možete iti sigurni da u svojoj iti 101 . Sve u njihovom životu je o avijenu velom tajni i odvija se skriveno od o'iju javnosti. *maju sklonosti !a udruživanje i rad u ra!nim organi!a#ijama. okulti!am i duhovne aktivnosti. 'esto su vrlo nesta ilni i skloni i!nenadnim velikim promenama u'enja ili vere. $ra'e duhovnošću i slo odom. mu!i'ara.

"ored toga ove oso e su sklone da preteruju u detaljima i ! og toga su dovodile se e u stanje e!perspektivnosti. Sve to skupo staje i dovodi do mentalnog i fi!i'kog !amora. $ato su ile stalno ispunjene unutrašnjim strepnjama i ten!ijama.3užni 'vor u petoj kući @ prethodnim inkarna#ijama život ovih oso a je io suviše ograni'en lju avnim doga%anjima i pri'ama na tu temu. a ne stvarno posvećivanje lju avi. -ao posledi#a straha da neće iti prvi i dominantni u svojim odnosima. 0o ovanje drugima tre a od a#iti i posvetiti se se i i svojim potre ama. $animaju se !a tajna i okultna !nanja.re a da preva!i%u potre u !a pohvalama i i!livima simpatija prema njima.to nisu. &e tre a !ala!iti previše u detalje ni u 'emu. 0e!ultat toga je nedostatak samopou!danja i psihosomatski !dravstveni pro lemi. a ne o rnuto. *maju preveliku maštu koja ih može navesti na fatalne greške. SSSSSSSSSSSSSSSSSS 102 . 0ealnost. $ og velike potre e !a doka!ivanjem pri!naju samo svoju velikodušnost i misle da oni 'ine druge srećnim. @ ovom životu potre no je prilagoditi se svojoj okolini i disati istim dahom kao i ona. Mogu postati žrtve intriga i tajnih neprijateljstava Severni 'vor u jedanaestoj kući . -ao posledi#a toga je prepuštanje drugim oso ama. .3užni 'vor u šestoj kući Ove oso e su u prethodnim životima potiskivale svoje sopstvene potre e !arad drugih.akvo ponašanje je posledi#a osećanja krivi#e koje proi!ila!i i! pogrešnog domaćeg vaspitanja. pa i životnu okolinu.ako se može popraviti karma i sadašnji život u'initi oljim i srećnijim. njihovim !ahtevima i željama.re a raditi samo poslove koji prijaju i donose !adovoljstvo. . -ro! to su one ustvari težile da !adovolje svoju potre u !a prestižom. *maju inten!ivna podsvesna iskustva i olji su kada deluju i!a s#ene ili ispod površine. uspostavljanje prave komunika#ije sa partnerom. Severni 'vor u dvanaestoj kući . . . "otre a !a W sjajem W je ono što u sadašnjem životu moraju od a#iti. posvećivanje višim humanim #iljevima. imali su potre u da 'esto menjaju partnera. sklapanje pravih prijateljstava. naj olji su na'ini da isprave svoju karmu i! prethodnih života i u sadašnjem životu dožive sreću i !adovoljstvo.

reća kuća uka!uje na snagu. olesti stomaka.. er!ama. sposo nosti plaćanja. !aštite i 'uvanja života i !dravlja. O!na'ava takodje o'evu majku. sti#anje i !adržavanje ogatstva. juna'nost. žrtve. sve vrste proi!voda. glavu. *! nje je moguće sagledati poten#ijale dugove'nosti. disanju. proi!vode !emlje. elasti'nost. plen. sukove. @ka!uje nam nam na majku. o!na'ava prvenstveno li'nost oso e. mladja raća i sestre. !alihe. !adovoljstva. prijateljstva. namirni#e. ponašanje. sreću. državnoj lagajni i finansijama. geneti#i. li#e. nastup. save!ni#i.reća kuća govori o rukama. srodstva. navike. na'in ishrane. odnosi sa njima. pokretljivost. ego. prstima. + kuća 103 . po oljšanja. pratio#i. ušima. sled eni#i. domaćinstvu. pot'injenima. prevo!na sredstva. intelekt. štete. pomaga'i. kretanje. Odredjuje o'i. vlast. energiju. or enost. lagodnost. asistenti. emo#ije. !aostavštinama. poklone. pomoćni#i. ra!meni. odvažnost. "ored toga uka!uje nam na uživanja. li'nost. ** kuća >ruga kuća uka!uje na li'ne sposo nosti. domovini. plućima.I kuća "rva kuća. služ eni#i. *+ kuća 4etvrta kuća nam govori o domu. odanost. držanje.. udo nosti. narav. @ka!uje nam na pod!emna ogatstva. reproduktivne sposo nosti. uti#aje. pristali#e. *** kuća . druželju ivost. raspoloženje. promenama. . figuru. snagu organi!ma.. na 'ijem je vrhu as#edent. na avke. telo. 'lanovima domaćinstva. trupe..... o lik. ishrane. osiguranje. drage predmete. sporove. prošlosti. laktove. dokoli#u. kanale.. hormonima. rad. srodni#i. radosti. susedi. prevo!. imanju. ri!ike i opasnosti !a telo. kožu. maj'inog o#a.. kopnu. silu. !emlji življenja. oravištu. !emljišnim posedima. o'i.. govor. i!državanim ili 'uvanim oso ama. drskost. oso ine i telesne #rte. sposo nosti. @! to govori nam o široj porodi#i. na'in ophodjenja. "ored toga i! te kuće se mogu videti gomile ljudi. opštim uslovima. vojne jedini#e. odnose. postojanost. napredak. sti#anje materijalnih sredstava. hra rost. karakter. jame. žetve. trgovini. "ored toga * kuća govori o patrioti!mu. rast. oružje. porodi#i. unapredjenja. i!gled. hod. 'lanstva. trud. lju a!nost.

sinusima. štetama."eta kuća je ve!ana !a o ra!ovanje. dosetljivosti. iskrenosti. podi!anje. povredama.ovori nam o li'nim sposo nostima uvida.. advokatima.. +* kuća Desta kuća nam uka!uje na neprijatelje. osudama. manama. savetima. udar#ima. krivi#i. mišljenju. sporove. na'inu ishrane. odvajanju. inteligen#iju. !lim delima. pogreškama. uživanja. odnose sa drugima. sklonostima. ra! oritosti. transak#ije. kriti'nim uslovima. ekstvima. . navike. i!nis. nesrećnim slu'ajevima. svakodnevni rad. usamljenosti. teškim situa#ijama. ankama. oštroumnosti. materi#i. tajnama. &a !dravstvenom planu ve!ana je !a u rege. sr#u. ri!i#ima. !apovestima. o ave!e. društvu. degenera#iji. !a avma. odnos prema umetnosti. u edjenjima. opasnostima. anali!e. osiguranjima. na'elima života. grlu. . sportu. skrovištima. rasudjivanju.. trgovinu. sklapanje poslova. prisustvu duha. . shvatanja. gojenje. sumnjama. neurovegetativnom sistemu. ra!onodama. dugove'nosti. #iljevima. #revima. . +** kuća Sedma kuća nam uka!uje na seksualne stvari. potomstvu. ranama. moralnim kodeksima. urogenitalnom sistemu. duhovitosti. gresima. rigama. . mudrosti. kvalitet ra'nog života. hapšenjima.ovori nam o sestrama. neravnopravnosti. o aveštenjima.. poro#ima. u! unama. !ara!ama. trudnoćama. vladanju. javnosti. de!ertiranjima. seksualnim pitanjima. sposo nost ra!umevanja.ovori nam o presudama. !a ludama. osetljivosti. planiranja. žu'i. naprslinama. operativnim !ahvatima. regenera#iji.. mutiranju glasa. *! ove kuće možemo sagledati kvalitet dnevnog posla. 104 . rak. parni#e. raspravama. !alju ljenost. mol e. i!lu'ivanju toksina i! organi!ma. štetama. O rodja#ima majke. intelekt.. putovanja. vaspitanje. politi#i. u'enje. osećanjima od ojnosti. o u!davanju. okrutna dela.ovori nam o !dravlju. poslovanju sa opasnim stvarima. stipendije. želu#u. materijalnim gu i#ima. protivnike. udruživanja. polne organe. klevetama. spora!ume. suko e. tajnama.. manerama. ožilj#ima. poslovanje. ugovore. u! udjenju. !nanje. odgovornosti. +*** kuća Osma kuća nam govori o prostodušnosti. strepnjama. predstavama. noge. +e!ana je !a !akonska pitanja. inostranstvo. nepovoljnosti. ra!vode. pore!ima. nespora!umima. svadjama. talente. partnerstva. srednjem delu ki'me. pose no njenoj raći i sestrama. užur anosti.

meta oli!mom. do itke. napor. ra!lo!ima. sud. štitnoj žle!di. #enjenosti. upotre ljavanje.ovori nam o stanju nervnog sistema. . autoritete. lišavanja. uspehu. presude. napuštenost. "omaže da se uo'e mogućnosti. potvrde. so#ijalne aktivnosti. . opadanja. neslaganjima. poslovanje. grani#e. ovlaštenja. milost. status. mirovanju. pristupe. odnos prema drugima. traćenja. interese. uspešnosti. osude. tekovine. naloge. napor. raspadanje. štete. duhovnim kvalitetima. ukrasima. poštovanje. vrlinama. gnev.. !arade. kolena. ponašanju. istrošenost.ovori o prilikama. delovanje.. upravljanju sposo nosti vodjstva. po!i#iju. namere. olni#e. poštovanju. napredovanja i po ede. visokom o ra!ovanju. propadanje. dužnostima. namerama. !atvor. rige. kosom. i!davaštvu. srećne i povoljne periode u životu. sklonosti. ! irke. gu itke posla.. podsti#ajima. profite. sposo nost sti#anja. *! nje sagledavamo prijatelje. duga putovanja. 105 . #rkvi. tajne. do ro iti. reputa#iju. udruživanja. odlikovanjima. !asedanja. aktivnosti. nevinosti. venama. planove. naklonjenosti drugih. dekora#ijama. pen!iju.ovori o odmorima. nedovoljnsoti. +lada jetrom. pe'ate. edrima. is#rpljenost. kožu. uka!uje na žu'. i!davanje nov#a. držanju. sastanke. Ova kuća govori o o#u i njegovim sposo nostima. nad!oru. služ ena dokumenta. venskoj #irkula#iji. predmetima. veća. nedostatke. sreći. dogadjaje i! prošlosti. ka!ne. pokoju. povodima. troškove. !aposvesti. ) kuća >eseta kuća uka!uje na !animanje... gu itke. smanivanja. podru'je delovanja. i!nis. nesreće. moždanim smetnjama i o olenjima. . o!lojedjenost. profesiju. stvari. religio!nosti. o a!rivost. skidanje. o !ir. otimanje. špekula#ije. kosti. rukovodjenju. posledi#ama. trud. poštovanju. putovanjima. sluh. 8II kuća >vanaesta kuća uka!uje na podsvest. o ave!ama. stariju arću i sestre. opseg delovanja.. !glo ovima. vojs#i. 8I kuća 3edanaesta kuća uka!uje na !asluge. želje.*) kuća >eveta kuća nam govori o moralnim kvalitetima. susedstvo. vernosti. sud ini. sudskim institu#ijama. krevetu.. moći. nameštenje. skrivanja. am i#iju. firme. praćenju. dostojanstvo. spe#ijalne dužnsoti. kažnjavanja.

ovori nam o prigovorima. stopalima.. #irkula#iju. na'in na koji se oso a odnosi prema nov#u. takt i u širem smislu glas. @ !na'enja ove kuće spada i govor. >akle.o uklju'uje i drago#enosti. emo#ije. kvalitet govora. finansija i imovine. smisao !a gomilanje ili trošenje nov#a i sve ono što u tom polju dajemo drugima. posmatrajući i ukućane. "re#i!no posmatrano ona se odnosi na glavu. pol. *! fi!iološkog aspekta. i onoj koju stvaramo. na'in na koji oso a komuni#ira. to je liža rod ina i svi oni o kojima rinemo kao da su sastavni deo porodi#e. Spe#ifi'na !na'enja ove kuće odnose se i na drugi rak neke oso e. nedefinisane hroni'ne olesti. urodjena inteligen#ija i sklonosti. .radi#ija ovu kuću prvenstveno opisuje kao kuću ogatstva. smetnjama meta oli!ma. njegova svojstva. SSSSSSSSSSSSSSSSSS I kuća "rva kuća je po'etna u ni!u astroloških kuća i kao takva. .o je po'etak života.. spikerske poslove i sli'no. talenat !a pevanje. pre svega pokretnu imovinu (ali i nepokretnu ako je u služ i pokretne). ponašanje. u !na'enja ove kuće spada telo. @ sirem smislu. psihološke sla osti. sve ono što tvori pojedin#a. prirodno je da nosi sve ono sto je prvo. tvrdoglavosti. karakter. i uopšte prosperitet u životu. nepopustljivosti.. @ njoj posmatramo ra%anje individue unutar -osmosa. svest i podsvest. temperament. Ova kuća se ti'e i na#ije pripadnika. Ova kuća avi se i porodi#om i o onoj u kojoj smo rodjeni. mo!ak i #entralni nervni sistem. anemiju. državi i patrioti!mu u širem smislu. pojedine kom ina#ije 106 . !dravlje. rodjenje oso e i date okolnosti. smisao !a predavaštvo ili pak. nastojanjima. niskom pritisku. kao i na oso e koje mogu da ugro!e rak. njen status i poštovanje u svetu. na'in na koji se oso a poka!uje drugima. konstitu#ija. to je unutrašnja priroda. II kuća . uklju'ujući i lo anju. kraju. ego. $ og toga. vitalnost. moć oratorstva. i!nis. insistiranju. njegove svesti o svom narodu. @ pogledu !dravlja uti'e na imunitet.

>ruga kuća je K. kuće koja se pose no odnosi na univer!itetsko o ra!ovanje. *! telesnog aspekta. pokretljivosti. "rema i!vedenoj teoriji kuća ova kuća predstavlja i mesto i okolnosti smrti. selid a i u širem smislu. i! nje vidimo i majku. vrat. komšije i sl. tada i! ove kuće posmatramo snagu volje. u!roke olesti i smrti tako%e. . ruke. možemo videti u ovoj kući. te ! og toga predstavlja i sva ona umeća koja o avljamo rukama. r!inu reak#ija.reća kuća se odnosi na krvne srodnike sa kojima delimo ener#iju.koje se odnose na ovu kuću. Sa aspekta !nanja. S o !irom da je ova kuća poka!uje okolnosti po'etka života. podre%eni. veštine u ovladavanju ilo kojim poslom. vitalnost i !dravlje. @koliko je u pitanju mentalna energija i snaga. kraćih putovanja i sl. korene. sve one sa kojima smo u ve!i i koji nam pružaju komfor.o su i svi oni koji nam daju podršku. kuća rojano od 9. ramena. stara i tradi#ionalna !nanja. informa#ija.o je pre svega kuća energije i svega što ona podra!umeva. odlu'nost. asistenti. mentalnog komfora i duševnog mira. Ona se tako%e odnosi na naše poreklo. okolnosti po'etka i kraja života. javnih sredstava !a komunika#iju. radija. . ova ku^a se odnosi na grlo. entu!ija!am i sl. kretanja. 107 . ona upravlja formalnim o ra!ovanjem. saradni#i. ronhije i disajni sistem. Ona se odnosi na unutrašnji aspekt svesti. i!držljivost. ili pak talenat !a o avljanje spe#ifi'nih aktivnosti ili poslova. i predstavlja du#ovečnost ili prekid prvo# $raka. hra rost. dinami!ma. premeštaja. a posredno i prijatelje. intimu i kvalitete sr#a. a to su pre svega raća i sestre. pretke i sva drevna. @koliko je u pitanju telesna energija. mas medija. tada se ova kuća odnosi na fi!i'ku snagu. kolege. emo#ije. putni'kih agen#ija. *pak sve ostalo što se ti'e o ra!ovanja. ro%ake. u širem smislu i! nje posmatramo rad i radne sposo nosti. daju oso i velike seksualne apetite. 0rema tradi(iji/ ovo je kuća svakodnevnih aktivnosti . pisanja i i!davaštva. verovanja. iroa. pose no mla%a. III kuća . odnosno. tradi#iju. Sve ono što volimo i nosimo u sr#u. edi#ije. IV Ovo je kuća opšte sreće. motiva#iju. transfera. S o !irom na osnovni aspekt ove kuće. posmatra#ete i! I.

jetru. Sa telesnog aspekta ova kuća predstavlja želuda#. vodene površine. 5i!iološki gledano. takma#i. to su sumnje. ona se odnosi i na religiju. lutrije. "rema tradi#iji ovo je primarna kuća koja se ti'e de#e. ioskopa. pro lemi. "eta kuća je sekundarna kuća koja se odnosi na državu. mentalni poremećaji i olest. moć takmi'enja i 108 . ekologiju i prirodne resurse. stvaralaštva i stvarala'kog poten#ijala. i u krajnjoj liniji profesionalno avljenje sportom. šume. dom. i ! og toga predstavlja ogatstvo i životni uspeh. rane. ! og svoje prirode !nanja. /udući da je I.. er!e. mentalnosti. VI Ovo je pre svega kuća neprijatelja. Ovo je i okultna kuća jer predstavlja religio!nu svest. *! psihološkog aspekta. strahovi. @ širem smislu to su suparni#i. status i prosperitet. ali prvenstveno lju avnih i seksualnih ve!a (i pre i posle raka) !a avnog i rekreativnog života. arhitekturu. kuću. porodi'no okruženje (ali ne i! aspekta 6. veru. logike. u'enja i !nanja. *! ove kuće vidimo !nanje kojim oso a raspolaže e! o !ira na formalno o ra!ovanje. telesna ne'istoća. svi oni koji stvaraju prepreke i prave pro leme. poro#i. kuće). defekti i sl. diskoteka. uklju'ujući i u rege. ho ija. pluća i grudi. ispravnost i posvećenost na duhovnom putu. gresi. molitve i tradi#ionalno pravo. !emlju. kuća rojano od I. olesti. potomstva. žu'. Ova kuća stvara do re diplomate i savetodav#e. i! nje posmatramo i nepokretnu imovinu. moralnu svest. interesovanja. vo!ila. noćnog života i sl. negativne i loše misli. moćnike. u'enika. kostur i ki'mu. duhovne tehnike. V Ovo je kuća inteligen#ije. karakterne mane. stoma'ne organe. re!ona. kao i svim delatnostima u kojima se !ahteva or enost. @ njoj leži ideja kreativnosti. *! društvenog aspekta to su stvarni neprijatelji. loše nastrojeni ljudi. i sve ono što je neprijateljsko !a ljudsku psihu i um. uti#ajne i ogate ljude. O. *! telesnog aspekta to su o!lede tela. sporta (rekreativnog). ali je u stanju da i!loži i opasnim padovima statusa. intelektualnog poten#ijala.S o !irom da je primarna ideja koja leži u ovoj kući ideja komfora. ali i sled enika. društvenih i kulturnih ! ivanja. lopovi. i posredno vraćanje u same korene svog najunutarnjijeg ića. kon#erata. rige. Ovo je posredno i kuća lju avi. kuća se odnosi na sr#e. #rkve i sli'ne institu#ije. po!orišta.

lagana atmosfera. !a'et po lju avi i pretvoren u interese života. la oratorije. iologija. partnerskog duha. rak. ona se odnosi na maj'inu rod inu. ovo je kuća prepreka. $na'i tu je i medi#ina. Ova kuća se odnosi i na parni#e.impulsivan parner. vojnih delatnosti i !animanja i sl. "rema i!vedenoj teoriji kuća. lju av. ku#a rojano od 7N. ujake i tetke i raću i sestre od ujaka. @ širem smislu ona predstavlja i radno okruženje. koja leži preko puta ove kuće. esiku. javnosti i javnog !ivota (uopsteno. kao i sam !ivot u inostranstvu. 'esto dva raka. or i. prostatu i predeo oko pupka. ra#nog partnera i de#u (drugo dete pose no). prenagli rak. dugova i svih otežavajućih okolnosti. S o !irom da se ti'e olesti oso e. programi samora!voja. ona se pre#i!no odnosi na predeo oko struka. "re#i!no posmatramo ona se odnosi na urinarni sistem. #reva. u! loše aspekte lako do suda &I: . trenin!i. @ odnosu na prvu ku#u. ona se ti'e i i!le'enja. le%a. uslužnih delatnosti. OV 2 . jer i oni spadaju u otežavajuće okolnosti. lepe stvari u !ivotu.savladavanja protivnika (advokatura i sl. odnosa sa drugim ljudima).mirniji rak. Ova ku#a je odgovorna !a putovanja i odlaske u inostranstvo.. ona se takodje ti#e poslovanja i i!nisa. S o !irom da je ona 7N. poslova služ e. partner inteligentan ali 109 . Ona se ti#e svih ljudskih odnosa. donje pršljenove i pro avu. !amore i stres. VII Sedma ku#a je prema tradi#iji. !dravi režimi.) @opšteno gledajući. ali prvenstveno privatnog i!nisa i ulaska u partnerske poduhvate. svakodnevne o ave!e. postovi i spe#ijalne kure ishrane. kuća strasti i želja. !a ave i ra!onode. i! ove kuće posmatramo i komfor. sedma kuća se ti'e i otvorenosti i ekstrovertiranosti i potpunog i!ražavanja. teže do rastave &*IZ 2!I . /e! o !ira na to što i! ove kuće posmatramo sve olesti.. Znači/ svaka planeta koja se nalazi u ovoj kući je veoma izra7ena i eksponirana. !akonodavne poslove i sl. "rema teoriji i!vedenih kuća. Desta ku^a je odgovorna i !a dugove. *! nje posmatramo seksualni i emotivni !ivot oso e. (li ona se ti'e i rentiranja nekretnina. grupnih aktivnosti i rada. !ivotni prosperitet i napredak.

'esto 6 raka . filo!ofiju. na IN.partner u'en ali pro lemi sa rod inom. *pak.domaćin koji teži !a mirnim životom * V . ku#a se odnosi na sistem !a i!lu#ivanje. Svaka ku#a i planeta nose po!itivna !na#enja na jednom planu. destruk#iju i ra!aranje. najkrupnije transforma#ije. ranjivosti i ola.= opasno. plja#ke i sl. Ova ku#a ima primarno !na#enje !a rak i odnosi se na trajanje ra#nog !ivota. VlošihV kuća. sve ono što sud ina daje ili uskra#uje. sve sto upu#uje na !ivot i smrt. . na IN e! raka VO+O*I.?D-O >O /0(-(. jer njena !na#enja upu#uju na negativna !namenja. drugi rak olji V 1 . na IN udova#. $na#i.. ova ku#a se odnosi na tudj nova# i finansije. niti losa i do ra planeta. Mentalni i telesni ol. vrlo komplikovane stvari . ima konku ina. I8 Ovo je ku(a sud$ine.raniji i ja'i rak.skladan rak. olna stanja. magiju. jaki neprijatelji +6VI!( . pa samim tim i njihovu !loupotre u (kriminal.:O)0I. genitalije i u rege. Svaka planeta smestena u ovoj ku#i je veoma osetljiva u odnosu na svoja !na#enja.skladan rak sa ugodnim partnerom. "rema teoriji i!vedenih ku#a. Stoga. promene. posmatramo i! ove ku#e.. kakva #e iti 'ovekova sud ina.) ! . a negativna na drugom. "re#i!no gledano K. pro lemati#ne i teske okolnosti. sud ina je posledi#a stanja i! proslosti. *pak.).sve to spada u osnovne ideje ove ku#e. posmatramo i! ove ku#e. jer je rak i! strasti S4)6* ! . "rema u#enju %otiša. sud inski prosperitet 110 .!na'i velikodušnog partnera. ne postoji losa i do ra ku#a. "rema tome. na IN tašt i lakomislen partner . velike tragedije i nesre#e.u posmatramo i stav prema nov#u drugih ljudi i partnera.sla ašan ) : . ovo je i primarna ku#a u odnosu na dugove#nost i du!inu !ivota.vrlo neuredno i nejasno VIII Osma ku#a je druga u ni!u t!v. kao finalnu fa!u koja ustupa mesto stvaranju novog !ivota. Osma ku#a je pre svega ku#a sla osti. velike i teske olesti i opasnosti po !ivot. *! ove ku#e posmatramo i velike or e. filo!ofski interes !a !ivot i smrt. ali ipak veran. ratove i itku. veže ih drušvo i smirenost na nivou )I&6 . okultne stvari. partner tvrdoglav.

ki#mom i kolenima. moćnike. ovo je primarna ku#a i! koje posmatramo dr!avu. ku#e. uti#ajne i ogate ljude. . turi!ma i sl. ogatstvo. doktorate i uskostru#ne radove visokog ranga takodje posmatramo u ovoj ku#i. lagostanje. karijeru i sl. ku#u). ilo u duhovnom. uspeha u poduhvatima i posredno profesije i !animanja. Sve o ave!e koje name#e karijera i sve profesionalne du!nosti dola!e i! ove ku#e. na fi!i'kom planu ova ku#a upravlja kukovima i utinama.sve to posmatramo i! ove ku#e. Smatra se da svaka planeta u ovoj ku#i direktno opisuje vrstu posla koji #e oso a o avljati. 8 Ovo je pre svega ku#a ak#ije i delovanja. ku#e u kojoj se ota# posmatra kao glava porodi#e. titule i visok status. ova ku#a se odnosi na !akonodavni sistem i eminentne oso e u tom polju. njegovog !ivota. "re#i!no gledano. "re#i!no posmatrano. "osdiplomske studije. Ovo je ku#a li'ne slo ode i i! nje takodje posmatramo stepen slo ode koju #e oso a u!ivati. *! ove ku#e posmatramo i ispravne ak#ije. !akone. !a ra!liku od 7N. *! drustvenog aspekta. @ profesionalnom smislu. ova ku#a se odnosi na sve one koji su nam nadre%eni. univer!itete. *! nje posmatramo karijeru. >eveta ku#a se pose no ti#e daljih putovanja. ali i status same oso e. Ovo je primarna ku#a koja se ti#e o#a individue. sre#a kro! porodi#u. @! :. kontakata sa stranim dr!avljanima. do ra dela i milosrdje. S o !irom da je ova ku#a suprotna od O. ilo u materijalnom ili telesnom smislu. putovanja avionima i rodom. 111 . ona se odnosi i na !ivot u inostranstvu (u! 9. pri!natost. drustvene i dr!avne !akone. ku#u. predava#e i profesore. #ast. >eveta ku#a predstavlja visoko o ra!ovanje. ona upravlja i kosturom. "osto deseta ku#a uka!uje na mo# ili na te!nju ka mo#i do ar primer !a nju i io aktuelni premijer $oran _indji# jer je ta ku#a naji!ra!enija u njegovom horoskopu.(opsta sre#a i prosperitet u svim !ivotnim podru#jima). slavu. kao sto su šefovi i poslodav#i. i 76.

Ona upu#uje na rad na se i. duge oravke u daljini i uopste odvojenost od svog doma. vojsku ili pak. ona se takodje odnosi na ra#ni !ivot i potomstvo. "re#i!no posmatrano. Osnovna ideja koja le!i u ovoj ku#i je ograni#avanje slo ode. +enera je signifikator dalekih putovanja i !a !ivot u inostranstvu. kriminalne aktivnosti. Svaka planeta u ovoj ku#i opisuje i!vor prihoda i finansijsko stanje. prosvetljenju i sa!navanju sustinskih !ivotnih i ljudskih tajni. poroke i sl. potre an je jak uti#aj +enere na 76. predstavlja nožne listove i #irkula#iju. ve!e sa ljudima sa one strane !akona i sl. Ovo je lagonaklona ku#a i odnosi se na uspeh u ilo #emu. imigra#ije. save!e. !atvore. kro! olesti. tajne slu! e. ku#u. ostvarenje i reali!a#ija ilo koje !elje i !ivotne #iljeve. skrivene stvari. donosi najdu lje uvide i smisao !a rad !a opstu ljudsku do ro it. jer osim sto predstavlja telesni i emotivni užitak medju partnerima. okruženje. 3edanaesta ku#a takodje predstavlja prijatelje. "riroda ove ku#e je vrlo misterio!na i upu#uje na misterije. manastire. grešno ponasanje. skrivena neprijateljstva.pre#i!no gledano. kro! #rkve. padove. i I. (onda ne tre a da vas #udi sto je ova ku#a naji!ra!enija as u horoskopu Mila >jukanovi#a). prihode. drustvo i sl. Ona predstavlja sve vrste gu itaka. $na'i. nau#ne institu#ije koje po!ivaju na rad i i!ola#iju. "o!itivan aspekt ove ku#e se ogleda u duhovnoj samospo!naji. dragih i#a. do rovoljnog.8I *! ove ku#e posmatramo sve do itke. 112 . kompanije i sve vrste aso#ija#ija. životni prosperitet i napredak. Ona se pose$no odnosi na stariju $ra(u i sestre i . Ovo je tre#a ku#a koja se odnosi na !ivot u inostranstvu. Ova ku#a je od ogromnog !na#aja !a ra#ni !ivot. Iz aspekta zivotno# prosperiteta/ $olje je da je ova ku(a prazna/ jer puno planeta u njoj neminovno name(e restrik(iju i tu#u. na fi'i#kom planu ova ku#a se odnosi na stopala i limfni sistem. 8II Ovo je treća u ni!u nepovoljnih kuća. ogatstvo i primanja. udru!ivanja. i to negativnog.

karakteru. ili ruke.ke kuće . predstavlja +as pod!nak i govori o +asoj li#nosti.(s#endent . s(endent i prva kuća VDta je 'ovek u prirodiP &išta u odnosu na eskona'nost. i dodajeA -&a osnovu maharaši %otiš u'enja.. i o jos mnogo #emu. +enera = #rna masa.. sposo nostima delovanja i pre!ivljavanja. Z$o# Zemljine rota(ije/ jedan stepen zodijaka di7e se iznad horizonta otprilike svake četiri minuteQ sto#a i sami mo7ete uvideti koliko je va7no da se zna pre(izno vreme ro=enja. Mars = #rveni nukleus. strolo. i!gled i pojavu. noge.. (s#endent je ta#ka svesnosti. &a fi!i#kom nivou. . pa ili u pitanju ki'ma.podtalami'ki nukleus. 113 .V "askal PVI4 .poka!uje +aše prirodne sklonosti i tenden#ije.. mjese# hipotalamus. +rh prve kuće je (s#endent ili !nak u usponu. individualnost i na'in na koji se i!ražavate. Mi jesmo malo svjetlosno iće.. (s#endent modifikuje 'itav horoskop i uslovljava !na'enje ostalih polja i planeta u njima. 7IVO4P Ovo je najva!nija Vku#aV u horoskopu. s(endent je slika koju dajete svetu . Ovo je jedna od najvažnijih ta'aka u prirodnom horoskopu i ona pre#i!no poka!uje stepen i !nak na istoku hori!onta u trenutku +ašeg ro%enja. +aš pogled na svet.ta ovo znači za o$ično# čovjeka3 (ko u natalnoj karti imate kvadrat Saturn = Mars u nekom 'iksnom znaku. sredina i!me%u ni'ega i svega. a pose no njen po'etak . mesto sastanka naseg unutrasnjeg i#a sa spoljnim okru!enjem. temperamentu. "rva VkućaV. ponasanju. je znao Sve planete su smještene u a!alnim ganglijama #entralnog nervnog sistema i to je &jegoš lijepo rekao u svom djelu TCu'a mikroko!maU. to je +ase telo u onom prvo itnom o liku. Merkur. ali i pro!or kro! koga +i sami sagledavate taj svet. @ (s#endentu ste sami. sve u odnosu na ništa.. kao i na po'etak svih +aših poduhvata. On otkriva na#in na koji ispunjavamo svoju sud inu. Saturn = putamen. onda e! sumnje imate pro lema sa motorikom.2je#o. kaže /jelaja#. !dravlju. nasledjenom od roditelja. u tom u!di!u#em stepenu nekog !naka na hori!ontu smesteno je +ase V3aV.. @ti'e na pristup životu.. 3upiter = glo us palidus. Ona poka!uje kako Vas dru#i vide/ tako=e i način na koji 7elite da Vas dru#i vide. sun#e je talamus..

Ono uka!uje na svesni ili o jektivni deo vašeg uma i na osnovno školovanje. &O1I2. ovo je i polje li'ne slo ode. poslovanje. uklju'ujući tu i sva kratka putovanja.. u velikoj meri. !arada. Sve što vam predstavlja neku vrednost.. proi!ila!i i! ovog polja. i svim sredstvima rasprostiranja misli. finansijskih i materijalnih prilika. investi#ije.* ta#ka na kojoj se nala!i >es#endent. neposrednu okolinu. transferima. +ašu raću i sestre. koga krije +as Mese#. 4reća kuća P+6 . suprostavljeno nasem 3(.. kao što su govor i pisanje. Ovo se polje tako%e konsultuje po pitanju osećanja. 114 . . nov'anih pitanja. (s#endent je u lju avnim odnosima va!an jos i ! og toga sto se na suprotnom kraju $odija#kog kruga. komunika#iju. odnose sa rod inom. kao i sve o like komunika#ije.ke kuće ..ke kuće . strolo. Ona daje indika#ije i o mogućnosti sti#anja intelektualnog iskustva.. +asu potre u !a ispunjenjem.+asa li#nost koju ste okru!ili i sakrili ((s#endent je maska\). >ruga kuća poka!uje vaše finansijsko stanje. sposo nost da udete u ve!i sa okruženjem i vaše veštine koje se u!imaju !dravo !a gotovo.. +ru#a kuća P0O)4 I2M6)2 P .reće polje poka!uje neposrednu okolinu u kojoj živite. skriveni deo nase li#nosti. Ono nagovestava +ase unutrasnje talente i resurse.. imovinu (sa i!u!etkom nekretnina). kapa#itete !a u'enje. to je i polje materijalnog duga. mogućnost !a !arade i svaki do itak ili gu itak do koga je doslo +asim naporima. upravlja premeštajima. nala!i . emotivnosti.. dnevnih potre a. Ono se podjednako avi i porodi#om uopšteA e! posmatranja pose nih ve!a i!medju njenih pripadnika.P Ova kuća predstavlja vaše intelektualne sposo nosti. ono sto nam nedostaje i !a #im tragamo kako ismo ono 3( jednom pretvorili u M*. *stovremeno. ose#anje sopstvene vrednosti i ose#anje vrednosti uopste. -ako mnogi ljudi veruju da je slo oda. pitanje nov#a. strolo. V) 4 0 :* V Ovo je sektor imovine. sao raćaj i sao raćajna sredstva. +ase emo#ije. osnovni karakter svog Sun#a i odgovor na pitanje kome pripadate. @ti'e i na prilagodljivost vašeg uma !a poimanje novih ideja.

politiku.. ognjišta. igre. !a avu.. skrivenih !nanja. književnu ili umetni'ku sposo nost. seksa. 5.. Ona o uhvata i nasle%e. vaše korene i dom koji ćete stvoriti. društvena pitanja. . o!na'ava !nanje. neo u!danosti (Vmladost . osećanja. kuća !a avnog života. 0eta kuća P&O2 MO)452 . originalnost i o lasti u kojima ste kreativni. "oka!uje vaše podu!etništvo. 115 . nasle%a. de#e. +O&) S)6F P Ovo je kuća lju avi. O!na'ava odnose sa de#om. spekula#ijama.o je sektor povoljnih prilika i lagostanja ali isto tako poka!uje i težnju prema ri!iku. pra!nike. i na sve ono što je privatno. ali ono filo!ofsko. 4etvrta VkućaV poka!uje vašu porodi#u i roditelje.. mladosti. strolo. umetnosti. vaspitanje. -onsultuje se i po pitanju majke. autoritet. Ova VkućaV uka!uje na imovinu u smislu nekretnina. !avršetaka svih stvari. !avi'ajem. tradi#ionalno. odnosi se i na onog roditelja koji je na vas u detinjstvu više uti#ao.ako%e. apstraktno.o je sektor porodi'nih i li'nih tajni.26& P Ovo je VkućaV porodi'nog i kućnog okruženja. stvaralaštva.. pedagogiju. "redstavlja vaše odnose sa porodi#om. pretke.. Ono o uhvata vaš emotivni stav i lju av koju pružate. Imum !oeli i četvrta kuća V&išta nije tako neverovatno kao StvarnostV. intimne atmosfere.. .ludostV). posmrtne slave i mesta na kome ćete iti sahranjeni. "eta kuća poka!uje i!davaštvo.. godišnje odmore. ra! i rige. lepe umetnosti.strolo.ke kuće .. . psihološke korene i vaš privatni život. :) . na vaše su jektivno VjaV i na temelje na kojima gradite svoj karakter. lutriji. ho ije. @ka!uje i na dramsku. domovinom. privatnih poslova. laganim !aradima.. >ostojevski VIM5M !O6*I .. po'etka i kraja života. . sporta.. "eto polje poka!uje !adovoljstvo. mogućnost avljenja sportom.ke kuće .o je VkućaV !avršetakaA !avršnih godina života. kućom.

one kojima i!dajete stan. VieR this post online strolo.IE. .BII>.trudnoću i o ra!ovanje de#e.. lju avne. rutinske delatnosti.. Desto polje je i polje !dravlja. +O&)6 0)I*I:6P Ovaj sektor predstavlja partnere ili protivnike (životne. . . ujake. pogod e. prećutnim ili i!re'enim..ako%e. na higijenu. tako%e i na olesti i na sve okolnosti koje uti'u na vaše !dravlje. nepoverenje.i'e se i vašeg stava prema rakuA odnosi se na partnera. društvenim ili moralnim. poslugu.esta kuća VM * MO)452 . ponašanje prema drugima. na vašu odeću i na'in na koji je nosite. udući da je suprotna prvoj VkućiV koja poka!uje vaše naja#e karakterne oso ine. sve poslove sa javnošću i kako vas javnost prihvata. parni#e. ona predstavlja sve one sa kojima ste ve!ani nekim ugovorom..ako%e.ke kuće . sve neprijateljske elemente koji se nala!e u nama (sumnja. strolo. idealnog partnera. . !aposlenje. kura i režima. spora!ume. Sedma VkućaV poka!uje poslovno i ra'no partnerstvo. olesti i i!le'enja. saradnju sa drugima ili pak nedostatak te saradnje. Ovo polje poka!uje vaše tetke. 116 . "redstavlja i sve one sitne nevolje koje život 'ine manje prijatnim.. a kad i ih i ilo ile i dosadneV.. +es(endent i sedma kuća V&epo itnih istina nema. ujne i strine. na vrstu i kvalitet raka.eodor 5ontan PO!! SIO . tako%e i vaše druželju ive težnje. kao i na to koliko iste rakova mogli imati. strah.ke kuće . osećaj krivi#e). ... Mortuna . Desta kuća uka!uje na vaše navike. Ona poka!uje vaše otvorene neprijatelje.. profesionalne). Z* S)6F P 1I. @kratko.o je VkućaV sjedinjenja i !emaljskih ve!a. samim tim i VkućaV raka. rige i o ave!e koje i! njih proi!ila!e. kućne lju im#e i sve one koji od vas !avise. uka!uje i na to šta vam najviše nedostaje. vašu sposo nost prilago%avanja i nesvesno VjaV.. O!na'ava i sve one ljude koji i kao posredni#i mogli delovati na vaše ime. svi klu ovi i udruženja kojima i! !a ave pripadate vide se u ovoj kući. . !ainteresovanost !a jelo i na'in ishrane. terapija. 1>:>@:II Ova kuća se odnosi na svakidašnji rad. uka!uje na o oleli deo tela. B. te'e i stri'eve. Odnosi se i na usluge koje +i drugima pružate. !aposlene.

etiku i javno mnenje u #elini. O!na'ava i daleka putovanja. 1>:EI:B> V&auka !apravo postaje interesantna tek tamo gde ona prestajeV. Osmo polje uka!uje na podršku koju do ijate od drugih. vrlo teških trenutaka. kao i tajne.ke kuće . pore!e.. . strolo. teških i hroni'nih olesti.o je tako%e i polje nasle%a. ali i polje strasti...ke kuće . nesrećnih slu'ajeva. mogućnost ne'ije slave. intui#iju. 3ustus fon Ci ig VM6+I5M !O6*I . @ka!uje. unuke. široke !amisli. V) 4 P Ovo polje je poka!atelj kri!a.. pitanje osiguranja. filo!ofiju. +eveta kuća P+65S . stran#e i poslove sa njima.. duhovnu i fi!i'ku. duševne snage. ranjavanja. O!na'ava #rkvu kao duhovni faktor. ?. daljinu. olaV. opera#ija... vaše snove i vi!ije.. tako%e i na sve one pouke koje sti'ete kro! život. ro%ake.. Ona o uhvata i imovinu vaših partnera. raspolaganja tu%im nov#em. @ka!uje na veroispovest. duhovnu i fi!i#ku regenera#iju. du okoumno promišljanje.ke kuće . više o ra!ovanje. super ego. mu'nih or i.. Osma kuća P0O)4 S506)M . seksa. po tradi#iji to je mesto u kome eremo plodove svojih plemenitih dela i! prošlih života. du okih istraživanja. nau'ne ili spiritualne vrste. Ono o!na'ava testamente. psihološki preporod. prostor. On doti'e !nanje. uka!uje na tipove o oljenja. Ovo je kuća hirurgije i. S)6+I2 26& P 117 . nauku. trgovinu. seks. nadahnuća. VieR this post online strolo... !akon. ispitivanja i skrivene imovine. moralnu. Medium !oeli i deseta kuća 1I. !akona.BII>. okultnih moći. alimenta#iju. uklju'ujuću tu i onu finansijsku. Ova kuća je ku'a okultnih stvari.IE. smrt. !ajedno sa šestom kućom. Mortuna . sveštenstvo. tesko a. &O1P Ovaj sektor rukovodi apstraktnim intelektualnim sposo nostima i mogu`nostima !a sti#anje !nanja psihološke. O!na'ava velike poslove...strolo. psihologiju. ideale. 2 -VI. >eveto polje poka!uje vaš viši um. &jegova formula mogla i da ude Vpri ližavanje smrti.

118 . uspona. prosperitetom. Ovo polje odnosi se i na !atvorene prostore.ke kuće . nade. Z O +59P Ovaj sektor predstavlja udaljavanje . -edanaesta kuća P162I5S &O25S . O!na'ava tajne ve!e. istim interesima u društvu. 3edanaesto polje poka!uje vaš stav prema po!nani#ima i prijateljima i sve neemotivne odnose. . ali ona tako%e predstavlja i sve one muke. reputa#iju.. strolo. njihov gu itak. poka!uje vaše #iljeve. trajnih ljudskih ve!aV. davanje se e. unapre%enja. vaše profesionalne preokupa#ije. kao i nova# koji kro! posao sti'ete. skrivena neprijateljstva. Ovo polje uka!uje i na pastorke i usvojenu de#u. velike i male organi!a#ije i krugove kojima pripadate.Ovo je jedna od važnijih VkućaV u horoskopu jer odgovara vrhun#u karijere i doti'e sve ono što morate da o avite u ovom svetu. Ovde vidimo i drugog roditelja... . po'asti. +vanaesta kuća V162I5S M *5S . *sto tako odnosi se i na vaše želje. status. na vašeg poslodav#a. @ti'e na vaša ostvarenja. koji su na neki na'in u ve!i sa vašom karijerom. so#ijalne poslove.. sve one koji su !a vas ve!ani prijateljstvom ili simpatijom. status. kao i na uti#aj koji imate u krugu u kome živite.ali i nese i'no služenje. na na'in na koji vas drugi vide i vrednuju. olni#e. društvenu delatnost. u odnosu na onog koga imamo u 'etvrtoj VkućiV. reputa#iju i po!i#iju u društvu. 'ežnje. smetnje. usamljena i udaljena mesta. Ovde vidimo vaše humanitarne interese. na vlast i svaki drugi autoritet kome ste podre%eni.. duge oravke u daljini.ke kuće . strolo. +O&)I +59P Ovo polje se druga'ije na!iva Vpolje prijateljstva. am i#ije. @ka!uje na vaš ?go. i njihovu mogućnost da se ispune.. vlada uživanjima. odvajanja od dragih ića. !atvore.. Ono se odnosi na sve ono što u životu najviše želite. poslovne i društvene aktivnosti.o je mesto povoljnih re!ultata. prepreke ..o je i VkućaV moći. žrtve i lišavanja kojima se morate i!ložiti da i ostvarili neki #ilj.. "redstavlja odnose sa širom okolinom.odlaske. lju av koju primate. >eseta VkućaV poka!uje vašu profesiju. okove. na'in na koji sagledavate druge.. ugled. kao i na okolnosti nad kojima nemate mnogo kontrole.

dug oravak u daljini. Mortuna . progonstvo.. nesvesno VjaV. ali isto tako i milosr%e. @ ovom se polju susrećemo sa iskušenjima svih vrsta. unutrašnju svest.BII>.IE. @ka!uje na mesta i!gnanstva. VieR this post online 1I.. 1>:I1:>E Mo(i jedne astromedi(ine 119 . ku#a udaljavanja. nonSmous ... ili teškoće 'ije postojanje od ijamo da pri!namo. VieR this post online B>. "oka!uje istraživanja..... "lanete u ovom polju poka!uju želju da se ra!reše karmi'ke ve!e koje vas 'vrsto ve!uju sa ovim svetom. >.... saosećanje i rad !a javno do ro. 1>:EE:1> a meni je najve#a dvanaesta ku#a.. duhovne dugove koje tre a platiti (karma)... su jektivne oslon#e. štetu koju sami se i nanosite i ilegalne poslove. Sasvim je evidentno da je dvanaesto polje naje!oteri'nije od svih polja.>vanaesto polje poka!uje vaše nepo!nate ili skrivene jake i sla e strane.IE.. inhi i#ije.BII>. (ko se ona hra ro prihvate. *straživanja su poka!ala da ono sadrži opis naše poslednje inkarna#ije ili arem one koja je ostavila najdu lji pe'at. Asho#kA Ane !naA AaPA Asho#kA ArollA ima tu istine AaPA E. dola!i do oslo odjenja.. kao i na u!držanost. Odnosi se na sve one stvari koje krijemo od drugih. skrivene neprijatelje i opasnosti. po!adinu... Ovo polje 'esto na!ivamo VostavomV ili VspremištemV horoskopa ! og toga što tu a#amo ili skrivamo pro leme koji su isuviše olni da ismo se sa njima suo'ili.

a oso a pro!ivi najstrasnije muke. Mnogi se jave kod lekara tek kada je kasno. mo!danim tumorima. "reko tog vladara se gleda kako i kakve odredjene aspekte pravi sa drugim planetama ili !nakom.Mnoge olesti se javljaju usled stresa. vrstu le#enja. 3ovana Cu#i#= . @ astrologiji sim oli!uje spoljnju manifesta#iju li#nosti. Svaki $odija#ki !nak ujedno ima i svog vladara. P Svaki astrolog. Svaki $odija#ki !nak je podeljen na EN stepeni. delove tela. tuge. &ekad je veoma dovoljno da jedna sresna situa#ija prou!rokuje olest. &ije na omet spomenuti odredjene astrologe koji se vrlo studio!no ave ovom tematikom kao što suA pokojni Mile >upor. napetosti. (pod!nak). to je stepen ekliptike koji i!la!i na istoku.. mo!ga. . (stromedi#ina je veoma teska grana i! o lasti astrologije ali veoma o! iljni i!u#avao#i astrologije se opredele !a ovu vrstu anali!e.. onakvu kakvom je drugi vide. jednostavno ako ga ne nesto oli retko #e oti#i na jednu detaljnu kontrolu. Svaki #ovek po najmanje vodi rigu o svom !dravlju.. ZO+I. -oja polja gledamo u horoskopu kada odredjujemo ne#ije !dravlje. novosadski astrolog /ranko $ivotin. sto govori o povredama glave. pokojna Milja +ujanovi#= 0egulus. ako su lose aspektovane planete ili odredjene astroloske ku#e koje o!na#avaju olest. svaki $odija#ki !nak nosi odredjenu olest i predispo!i#iju. $a sve nadje vremena ali !a !dravlje ne. e! astroloske karte ne mo!e videti da li je oso a podlo!na nekoj olesti. itd. koje planete ve!ujemo u! odredjene olesti. -ada pogledate jedan horoskopski krug.leda se i njegov vladar jer preko vladara (s#endenta se vidi koji mu je organ osetljiv kao i od #ega mo!e da o oli. a ako jeste. astrolog prvo i!radi horoskop i gleda najpre (S2?&>?&. @ natalnoj karti se pogotovo vidi da li #e oso a o oleti i mo!e se !nati i kada. Ono sto tre a uvek imati na umu a to je da sam (s#endent (pod!nak) uvek predstavlja telo. vide#ete da ima 76 astroloskih !nakova i 76 astroloskih ku#a. $dravlje je najva!nije kod svakoga #oveka a astrologija je tu koja daje dosta pre#i!nosti ali ujedno i daje ra!na upo!orenja oso i. te se tako mo!e videti da li je oso a sklona odredjenoj olesti i da li #e oso a o oleti. ra!nih !ivotnih optere#enja a neke olesti su veoma namenske.!:I Z2 : Ovan /ik V* + ) Mars +enera MO+ *I4 64 -ardinalni 5iksni V* + VI26 :5! * ku#a ** ku#a 120 .aji# itd. Sam (s#endent uvek predstavlja prvu astrolosku ku#u koja je analogija !naka Ovna i njegovog vladara Marsa. kojojP $a tako nesto.

kakve aspekte pravi sa drugim planetama. (ko je vladar smešten u -ardinalnom ili "romenljivom !naku = kući. astma. infek#ijama. #ir. astrologa koji su o! iljni u svom radu. ovi znakovi #ovore o du#otrajnim hroni(nim $olestima. mišićima. Ovde su #esto aktuelne A. i @. -ada se gledaju ovi !nakovi na odredjenu $olest ili na neku predispo!i#iju. sa lako#om se 121 . samo je potre no da pronadje odgovaraju#eg lekara ili travara. ali i olesti meta ili!ma. Cav. !eluda#. o olela oso a ima ogromne šanse !a i!le'enje. Miksni zna(i (/ik. mora se strogo voditi ra#una o odredjenoj olesti koju poseduje o oleli. 0ak. kao i šta o olela oso a tre a da uradi radi po oljsavanje svog !drastvenog pro lema. 0romenljivi zna(i (&lizan(i/ +evi(a/ Strela(/ )i$e) koriste svoju energiju da i se uklopili u promene. &e postoji olest koja se ne mo!e i!le'iti ili ar !ale'iti. fiksne i promenljive. kao i kako o olelom saopstiti ako je negativan ishod. odredjeni olovi ki#me. maligna o oljenja. mora se videti prvo kako je vladar smešten.ledaju#i ove !nakove. /olestiA migrena. Skorpion. "reko ovih !nakova se mo!e videti sva hroni#na o oljenja. infarktima miokarda i sve sto ima ve!e sa radom miši#a i glavom. :ardinalni (Ovan. !apaljenja #reva. . -ako se ovde gledaju maligna o oljenja koja su #esto nei!le#iva. -ada su ovi !nakovi aktivni u nekom horoskopu. "reko ovih !nakova i njihovih vladara se ta#no mo!e odrediti da li #e hroni#no o oljenje iti i!le#eno ili ne. njihovih vladara. +aga. opera#ijama. glavo olje. hiperten!ija. Ovi !nakovi i olesti u ovim !nakovima su #esto nei!le#ivi./li!an#i 0ak Cav >evi#a +aga Skorpija Strela# 3ara# +odolija 0i e Merkur Mese# Sun#e Merkur +enera "lutonQMars 3upiter Saturn @ranQSaturn &eptunQ3upite r "romenjivi -ardinalni 5iksni "romenjivi -ardinalni 5iksni "romenjivi -ardinalni 5iksni "romenjivi *** ku#a *+ ku#a + ku#a +* ku#a +** ku#a +*** ku#a *) ku#a ) ku#a )* ku#a )** ku#a MO+ *I464 je podela 76 !nakova $odijaka prema na'inu i o liku njihovog i!ražavanja. upala tetiva. dija etis. Svi promenljivi !na#i u astromedi(ini su pove!ani sa smetnjama u autonomnom nervom sistemu. +odolija) koriste svoju energiju da $i sa(uvali status Tuo. ku(a kao i njihovi vladari. >ele se na kardinalne. 3ara#) koriste svoju energiju da i menjali postojeće stanje. 5 astromedi(ini govori o svim akutnim o oljenjima.

u kom !naku. -ako svaki $odija#ki !nak nosi odredjenu predispo!i#iju !a olest tako i svaka astroloska ku#a.. kuće o$uhvataju(i aspekt od BB%EIU/ mo7e najaviti smrt. Osma ku(a . "reko ove astroloske ku#e se vidi ujedno i odnos sa lekarom. ve# kompletni horoskop. jer #e lekar doneti pogresnu dijagno!u i ujedno pogresno mu odrediti terapiju. kako je smesten i kakve aspekte pravi. i 76. olesti nad u re!ne !le!de. ovom kućom najvise odgovaraju asteroidi Vesta i !eres.ada se pogleda sesta ku#a i njen vladao#. njegov polo!aj. Svaki Zodija(ki znak od#ovara odredjenom delu tela . 122 . ioenergijom. K. endokrine !le!de. &aravno. hipofi!a.. njihovih vladara. ne mora da !na#i da #e oso a koja je rodjena u !naku Ovna imati pro leme sa glavo oljom. mogli ismo predvidati postojanje olesti. Svaki !odija#ki znak ima osetljivost jedno# or#ana. !avisiće dosta od planete Mese#a.ek ako i se nesto !na'ajno i dugotrajno dešavalo sa vladao#em. najkriti#nije ku#e !a olesti su J.. Sva mentalna o oljenja i ra!ne lokade se upravo gledaju kro! promenljive !nake. ku#a. veoma su va!ne astroloske kuće.ovori o akutnim o oljenjima (stanjima). ku#i i ujedno u kom se !naku nala!i Mese#. jer je Mese# indikator !a odredjene olesti. ko se u ovoj ku(i nalazi teska planeta ili se nalaze svetla (Sun(e i Mese(" si#urno je da (e oso$a o$oleti u zivotu. +rlo teske i o! iljne olesti se ogledaju kro! vladao#a ove ku#e i kro! !nak Skorpije. 5koliko je vladar ove ku(e lo. . aspekte i tran!ite. !a olesti se ne gleda samo Mese#. Medjutim. Sem $odija#kih !nakova.e tranzitne planete pomračuju vrh H.e aspektovan. O oljenja koje donosi ova ku#a suA prestanak rada u rega. :ada lo. Ova ku(a je najopasnija i najkriti(nija/ preko ove ku(e se vide sva o$oljenja/ hroni(na/ neizle(iva . ku#u i kro! vladara. kao i kakve aspekte Mese# pravi.esta ku(a . . Ova ku#a se ve!uje !a polje higijene i na#in !ivota. Sam vladar #e nam poka!ati od koje olesti #e neko olovati. Medjutim.oso a mo!e i!le'iti ako predu!me le#enje akupunkturom. jer ovom ku#om u prirodnom horoskopu vlada !nak >evi#a i planeta Merkur. Smrtne opasnosti i na#in smrti se upravo opisuje kro! K. "reko ove kuće se vidi i na#in svih naslednih genetskih smetnji prilikom porodjaja ili pre porodjaja. kao i njihovi vladari. . a od #ega #e o oleti poka!a#e nam vladar gde je otisao.Medjutim. ku#a uka!uje na olesti mnogo opasnije po !ivot. sa sigurnos#u se mo!e re#i da se pa#ijent pri#uva le#enja lekara. K. &a prilo!enoj sli#i mo!ete lako videti kojim delom tela upravlja odredjeni !nak i planeta. iljkama.

#est je !a slu#ajeve smrtnosti kod de#e. 0e#imo. jer je Mese# planeta nasih emo#ija. (li. . to se vi. jer je Mese# veoma nesta ilna planeta.u natalnu pozi(iju3 7 0reko emaila sam do$io sledeće pitanje: . mora se desiti nešto kada po treći put pre%e preko 7N 0aka. kvadrat. mogu iti retrogradne. 7N 0aka. "reko ove ku#e se vide autoimune olesti. 123 . Seskvikvadrat ili aspekat 1?E stepeni je medju najvaznijima . oso u o#ekuju najra!li#itije !dravstvene tesko#e. polukvadrat. odnosno. onda u jednom trenutku po'nu da idu unatrag. usporavajući. što je duži oravak planete u ta'nom aspektu.ta tačno aktivira lo. Sada je aktuelan tran!it Marsa kro! po'etak 0aka i sve planete. kvadrat. "laneta na !apadnoj strani 7E: stepeni od (s#endenta. imunitet generalno. onda će preko vaše planete na 7N 0aka preći . (ko se neka planeta na#rta da ude sta#ionarna na 76 0aka. u okolini ta'nog aspekta.+vanaesta ku(a . 2ajlo. jetra. 4o je kao da vas planeta lomi i preplavljuje svojom ener#ijom/ lomi/ lomi/ lomi i na kraju to pre=e u domen materijalno# sveta. pa 'ak i ako se ni drugi put ništa ne desi. u!nemirenosti. tri aspekta ili se odredjuje po vaznosti za doticni horoskop? 4ačno aktiviranje je onda kada je u#ao tačan .pove!ana je !a hospitali!a#iju i nadgledanje. opo!i#ija i inokonjuk#ija u!rok je odredjenih olesti usled stresnih situa#ija.0* puta. Cosi aspekti suA konjuk#ija. kvadrati i ili kada je planeta na 7N +age ili 7N Ovna. opo!i#ija. ranjivosti i upravo !ato se gleda po!i#ija Mese#a.ije e'ekte proizvode lo. 0ored Zodija(kih znakova/ ku(a/ aspekti su presudni i uvek je zlo(udan aspekt od 1EI stepeni (inkonjunk(ija"/ ako je on ta'an i!medju dve planete u horoskopu. inkonjuk#ija. (ko imate planetu na npr.e te ener#ije sliva ka nama. Ovde se vidi da li #e oso a iti u olni#i i kako #e olni'ko le#enje prote#i.ta ta(no aktivira od tranzitnih planeta losu natalnu pozi(iju3 Napr. osim Sun#a i Mese#a. da li su potrebna dva. kao Mars sada. Ovde se vidi timus. pa 'ak i ako se prvi put ništa ne desi. Svaki negativan aspekat sa Mese#om kao sto jeA konjuk#ija.i aspekti male'ika na Mese(. retrogradno. što !na'i da do%u do neke ta'ke. onda je neki aspekt Udira[ kad god napravi ta'an numeri'ki aspekt. opo!i#ija kada je na 7N 3ar#a itd. pa 'ak i Mese# kad se tu nadje .

+akle/ tranziti koji se jako osećaju/ ener#izuju natalne aspekte svojim du#otrajnim i ponovljenim prisustvom. onda to !a tu oso u postaje neminovnost. naravno. >a ne !a oravim da spomenem da i horoskopi roditelja. jer se u tom horoskopu planete stvarno sporo kreću. države. mora da od mnoštva varijanti oda ere ono što će se najverovatnije dogoditi. ali može i na mnoge druge na'ine. "osao astrologa je sli'an poslu šahiste. pa povrh svega toga. a isto tako će se osetiti i aspekti i! godišnjeg horoskopa na loše natalne konfigura#ije. de#e. jer ne vidi kako i se mogla od raniti od svega toga. najlakse radi kro! i!radu horoskopa. 3edino što može spasti je povišenje li'ne frekven#ije kro! podi!anje li'ne svesti. grada. kad se jedna te ista stvar vidi na tri na'ina i! horoskopa. pri 'emu to ne mora iti. i da ga edukuje šta da radi u situa#iji koja se još nije dogodila ali i lako mogla da se dogodi] 124 . jer se tu radi o tran!itima koji važe godinu dana. !atim i fiksne !ve!de. pa onda da to prenese klijentu. predela. -ao da su sve mogućnosti sužene i ne preostaje nista drugo do samo Usud ina[. ra'nih drugova. a to se. a uglavnom i nije samo natalni horoskop. takodje uti'u kao stalni faktori. po stepen na dan i manje. isto tako će se osetiti i aspekti i! progresivnog horoskopa na natalni. novih ustava itd. ratova. ? sad. (li.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->