You are on page 1of 2

Na osnovu lana 82. i 86.

Zakona o visokom obrazovanju (Slubene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10 i 15/13), lana 23. Pravila studiranja za trei ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Pravila studiranja na treem ciklusu studija na umarskom fakultetu u Sarajevu, Odluke Nastavno naunog vijea umarskog fakulteta u Sarajevu broj: 01/6-2717/13 od 30. 09. 2013. godine i odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti za raspisivanje konkursa broj:0138-3145/13 od 06. 11. 2013. , te saglasnosti Ministarstva za obrazovanje , nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-05-38-301411/13. od 26. 11. 2013. godine, umarski fakultet u Sarajevu, objavljuje NATJEAJ/KONKURS Za upis studenata na trei ciklus studija/doktorski studij umarskog fakulteta u Sarajevu u studijskoj 2013/2014.godini Raspisuje se konkurs za upis studenata na trei ciklus studija doktorski studij iz oblasti umarstva i hortikulture. 1. Uvjeti za upis: Trei ciklus studija na umarskom fakultetu moe upisati: - Kandidat/kinja koji je stekao diplomu II ciklusa studija akademskog zvanja magistra umarstva ili hortikulture sa ukupno 300 ECTS studijskih bodova, - Kandidati/kinje koji su stekli nauni stepen magistra nauka iz oblasti umarstva i hortikulture, u skladu sa propisima koji su bili na snazi prije uvoenja bolonjskog sistema studiranja, a kojima se u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevu priznaje 60 ECTS bodova, odnosno prva godina studija, - Kandidati/kinje koji su stekli nauni stepen magistra nauka iz oblasti koje su relevantne za studij treeg ciklusa umarskog fakulteta, a njihov status, odnosno prava i obaveze u nastavku studija utvrditi e Fakultet posebnim odlukama nakon upisa. 2. Minimalan broj kandidata/kinja za koje se organizira studij: - Pravilima studiranja treeg ciklusa na umarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je predvien minimalan broj kandidata koji iznosi 3. 3. Spisak potrebne dokumentacije o ispunjavanju uvjeta: - Prijava

Uz prijavu se obavezno dostavlja: Diplomu o zavrenom prethodnom obrazovanju (original ili ovjerena kopija), Uvjerenje o poloenim ispitima ili dodatak diplomi (original ili ovjerena kopija), Biografiju, Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika, Izvod iz matine knjige roenih, Motivacijsko pismo.

4. Trajanje studija: - Studij na treem ciklus umarskog fakulteta traje 6 semestara i vrednuje se sa 180 ECTS studijskih bodova, a njegovim zavretkom se stie akademska titula i nauno zvanje doktor biotehnikih nauka iz oblasti umarstva/hortikulture. 5. Cijena studija: - Visina kolarine iznosi 7.000,00 KM po studijskoj godini, a polaznici studija uplauju je na transakcijski raun umarskog fakulteta, broj: 3389002207928948 kod UniCredit Bank Sarajevo. 6. Prijave: Prijave sa obaveznom dokumentacijom se podnose direktno na protokolu fakulteta ili potom (preporueno) uz naznaku: Natjeaj/Konkurs za upis na trei ciklus studija doktorski studij na umarskom fakultetu na adresu: umarski fakultet Univerziteta u Sarajevu Zagrebaka 20 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Natjeaj/konkurs je otvoren 14 dana od dana objave.